Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu"

Átírás

1 Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények, civil szervezetek, mővészeti csoportok, alkotók, elıadók, egyházak, vállalkozók bemutatkozására, kulturális programjainak, híreinek megjelentetésére, az aktuális pályázatokra, szakmai programokra való figyelem felhívására. Reméljük, hogy az információk között talál az Ön számára is fontosakat, véleményét, javaslatait szeretettel várjuk! A szerkesztık nevében: Bodó Katalin szerkesztı, kerekasztal koordinátor 1. BEMUTATKOZUNK: ÉLETFA KULTURÁLIS EGYESÜLET, PAKS 2. HÍREK, ESEMÉNYEK 3. JOGSZABÁLY- ÉRTELMEZÉS 4. FELHÍVÁSOK, MEGHÍVÓK 5. TÁBORI AJÁNLÓ 5. AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 6. MÁJUSI PROGRAMOK A KISTÉRSÉGBEN 7. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 8. PAKSI MOZIMŐSOR 9. A HÍRLEVÉL SZERKESZTÉSBEN KÖZREMŐKÖDİK ELÉRHETİSÉGEI

2 Az Életfa Kulturális Egyesület tagjaival ıszén még mint baráti társaság ültünk össze elıször. Célkitőzésünk elsısorban a magyarság nemzeti értékeinek megóvása és életben tartása volt, miközben hozzánk hasonló gondolkodású és érdeklıdéső emberek között tölthettük szabad óráinkat. Az elsı pár hónap leginkább az ismerkedésrıl, beszélgetésekrıl szólt, majd 2007-ben már konkrét elképzeléseink és terveink is születtek a további teendıket illetıen januárjában a Hortobágyra hurcoltatott címő filmet vetítettük, azt követıen beszélgethettünk a dokumentumfilmben szereplı egyik áldozat fiával. Második teendık volt, hogy Varga Carol Gabriel, csángó kisfiú keresztszülei legyünk. A csángó kisfiú magyar nyelvő oktatását anyagilag támogatjuk éves szinten. A kisfiúval élı kapcsolatot tartunk levélben és személyesen, amikor csak lehet, csomagot küldünk számára június 1-jén gyermeknapot szerveztünk a dévai Szent Ferenc Alapítvány árvaházában. A hosszú elıkészületek során adományokat, játékokat, cipıket, írószereket győjtöttünk. A nap során a játékok mellett öleléseket és sok-sok élményt adtunk a gyermekeknek és kaptuk szívbıl ugyanezeket tılük júliusában közös sátorozásra indultunk a györkönyi tóhoz, ahol a vacsora megfızése mellett két helyi amatır zenekar fellépését is biztosítottuk, és meghívtuk a település érdeklıdıit is szeptember 8-án hosszú és fáradságos munka eredményeként megrendeztük az I. Paksi Hagyományırzı Magyarok Napját a Paks város támogatásával. Az egész napos rendezvényen közel kétezer érdeklıdı fordult meg, Komáromtól Pécsig, Tatabányától Hódmezıvásárhelyig. A nap során a látogatók a magyar hagyományokkal megismerkedhettek a kézmőves utcában, az elıadások és a bemutatók során. A fentiekben felsoroltakon túl rész veszünk városi rendezvényeken és újabb kapcsolatokat alakítunk Magyarországon mőködı civil szervezetekkel. Ahogy eltelt a sikeres 2007-es esztendı, ráébredtünk, hogy hivatalos formába kell öntenünk baráti társaságunk. Így május 22- én hivatalosan is létrejött az Életfa Kulturális Egyesület. Az Életfa Egyesület színeiben a következı programokat szerveztük: március 27-én Kerékpárral Rómába címmel meghívásunkra eljött Ferkó Zoltán, aki a ZARÁNDOKLAT MOLDVAI MAGYAR MISÉÉR címő könyvét mutatta be Pakson a Városi Mővelıdési Központ nagytermében május 24-én Ismerıs Arcok koncertet szerveztünk Pakson az ESZI sportcsarnokban.

3 2008. szeptember 5-én és 6-án bonyolítottuk le a II. Paksi Hagyományırzı Magyarok Napját a paksi Ürgemezın. Ebben a két napban koncerteken, színházi elıadásokon, táncbemutatókon érezhették jól magukat a rendezvényre kilátogatók, valamint muzsika, kézmőves foglalkozások, íjász- és fızıverseny, lovagi torna, vásáros utca, komédia, étel, ital, jókedv várt minden érdeklıdıt, amelyek a gyönyörő idı mellet igazán kellemessé, hasznossá és izgalmassá tették rendezvényünket. Még ugyanezen év ıszén egy új ötlettel állt elı egyesületünk: kétheti rendszerességgel egy beszélgetısteázós rendezvényre invitáltuk az érdeklıdıket Estbeszéd cím alatt, melynek keretében minden alkalommal más és más valamiért érdekes és különleges életpályával rendelkezı embert hívtunk meg, fıként Paksról augusztus 28-án és 29-én immáron a III. Hagyományırzı Magyarok Napja is megrendezésre került szervezésünkben. A komolyabb nevő fellépık mellett lehetıséget adtunk a kevésbé ismert helyi zenekaroknak is a bemutatkozásra. Ezen kívül délutáni gyermekprogramok, kulturális elıadások, íjászok, kézmőves árusok, fızıversenyek, motorosok tették változatosabbá rendezvényünket. Ezáltal minden korosztályú és érdeklıdéső látogatónk megtalálta a számára leginkább tetszı programot. Idén, augusztus 27-én, a IV. Hagyományırzı Napot rendezi meg egyesületünk. Céljaink szerint tovább kívánjuk folytatni az általunk elkezdett kulturális értékek széles körben való terjesztését. Az egyesületünkkel kapcsolatos címen. további információkért szívesen várjuk weboldalunkon a

4 A PAKSI KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL HÍREI: - Április 8-án 9 fıvel szakmai úton vettünk részt a Duna túlpartján, Kalocsán és Dunaszentbenedeken. A kalocsai kollégák közremőködésével megismerkedtünk a város kulturális életével, szellemi, építészeti örökségeivel. Megtekintettük a mővelıdési központ és a színház épületét, az intézményhez tartozó SchöfferGalériát, a székesegyházat és könyvtárát és az érseki palota kincstárát, a paprika-múzeumot és a porcelán manufaktúrát. Kalocsa után Dunaszentbenedek volt a következı állomásunk, ahol polgármester úr és a helyi mővészeti csoportok vezetıi fogadtak bennünket. Részletes tájékoztatást kaptunk a településrıl, az Asszonykórus és a Néptánccsoport mőködésérıl. A beszélgetés során felmerült, hogy a két mővészeti csoport szívesen vállalna fellépéseket kistérségünkben is, illetve ık is vállalkoznának a mi csoportjaink fogadására. Ezt követıen megtekintettük autentikusan kialakított, szépen karbantartott Tájházat, majd kissé fáradtan, de új ismeretekkel, élményekkel indultunk haza. Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson át erre a közeli tájegységre, megéri.

5 - Április 14-én Pálfán tartottuk soron következı ülésünket. Horváth Imre polgármester úr tájékoztatott bennünket a település múltjáról és jelenérıl, fejlesztési terveirıl. Tóth Terézia kolléganınk a Teleház Egyesület elnökeként és az intézmény vezetıjeként bemutatta tevékenységüket, a település kulturális életét. Szinte esıkként vehettünk kezünkbe az általa győjtött információkból szerkesztett, önkormányzati és pályázati támogatással megjelentetett új könyvet, a PÁLFAI FALUFAGGATÓ-t, mely a születéssel, házassággal és a halállal kapcsolatos helyi szokásokat ırzi meg az utókornak. A tartalmas és igényes kivitelezéső könyvet ajánljuk mindenki figyelmébe, mely jó példája szellemi örökségünk védelmének. Rövid szünet után Kemecsi Ferenc elıadómővész, kommunikációs tréner adott érdekes ízelítıt a kommunikáció és a retorika fortélyairól, azok fontosságáról. Mivel a téma felkeltette a jelenlévık érdeklıdését, elhatároztuk, hogy a továbbképzés formájában folytatjuk a területtel való mélyebb ismerkedést. Ezt követıen az ezzel megbízott - elıkészítı munkacsoport elıterjesztése alapján 19 alapító taggal megapítottuk a TOLNATÁJI KÖZKINCS EGYESÜLETET, mely a KÖZKINCS KEREKASZTAL munkájával összhangban, a térségi kapcsolatok ápolását hivatott továbbvinni. Az egyebek témák között megegyeztünk abban, hogy a KISTÉRSÉGI KÖZKINCS HÍRLEVÉL - a nyári idıszakot kivéve kéthetenként jelenik meg. Örvendetes hír, hogy a bölcskei IKSZT kialakítása a végéhez közeledik, s fellebbezés eredményeként Pusztahencse is megszerezte a címet, megkezdheti a felújítást. Györkönyben és Kajdacson is hamarosan megkezdıdnek a munkálatok. Beszéltünk két, a rendezvényszervezık számára igen fontos jogszabályról (57/2010. (V.7.) FVM rendelet, 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet), valamint az éves rendezvényterv kiegészítésérıl. Ezt követıen a finom ebéd elfogyasztása után melyre polgármester úr invitált meg bennünketfelsırácegresen meglátogattuk az Illyés Gyula Iskolamúzeumot és a pálfai katolikus templomot.

6 EGYÉB HÍREK Április 14-én Pálfán 19 alapító taggal megalakult a TOLNATÁJI KÖZKINCS EGYESÜLET. Székhelye a pusztahencsei mővelıdési ház, elnöke Bodó Katalin, titkára Horváth Heléna, vezetıségi tagja Botosné Verba Ágnes. Az egyesület céljai: a térségi kulturális kínálat és a kapcsolatok bıvítése, közösség- és kompetenciafejlesztés, a természeti, környezeti, szellemi kulturális értékek feltárása, dokumentálása, bemutatása, védelme és továbbadása. A kulturális tevékenységet végzık összefogása, tagjai szakmai érdekeinek védelme és képviselete, a szakmai kompetenciák fejlesztése. Tevékenységét valamennyi korosztályra és rétegre kiterjedıen végzi, különös tekintettel a hátrányos helyzető településekre, csoportokra, egyénekre. Az egyesület bejegyzési kérelmét beadtuk a Tolna Megyei Bíróságra. Az egyesület tevékenysége nyitott, várunk sorainkba mindenkit, aki céljainkkal egyetért és részt kíván venni azok megvalósításában. - Sikeres tanévet zárva befejezıdött a pusztahencsei, a dunaszentgyörgyi és a paksi Városi Nyugdíjasklub Népfıiskolájának 2010/2011-es programsorozata. PUSZTAHENCSEI NÉPFİISKOLA ZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL PAKSI VÁROSI NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET NÉPFİISKOLÁJA

7 - Április án nagyszabású, látványos gálamősorral ünnepelte megalakulásának 30-dik évfordulóját a paksi TŐZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES. Az együttes tevékenységét következı számunkban tervezzük bemutatni. SZEMÉLYI HÍREK A vezetıi megbízások lejárta miatt Pakson két kulturális intézmény, szervezet élén történt személyi változás. Április 1-jétıl a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója Szentgáliné Erıss Márta, a Paksi Közmővelıdési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Hefner Erika. Eredményes munkát kívánunk mindkettıjüknek! FONTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rendezvények szervezıinek figyelmébe ajánljuk e két, vonatkozó jogszabály áttanulmányozását és betartását: - 57/2010. (V.7.) FM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezésérıl, illetve bejelentésérıl (17., 4. sz. melléklet RENDEZVÉNYEKEN TÖRTÉNİ ÉTELÁRUSÍTÁS feltételei). -23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá tételérıl (Természetesen a többi, vonatkozó jogszabályt - pl. szerzıi jogdíj is célszerő megismerni és betartani!)

8 JOSZABÁLY-ÉRTELMEZÉS Napi munkánk során jogszabályok sokaságát kell szem elıtt tartanunk. Van, amirıl tudunk, van, amirıl nem. Van, amirıl tudunk, de nem tudjuk értelmezni és van, amirıl nem is veszünk tudomást. Aztán egy esetleges ellenırzés vagy probléma esetén igen kellemetlen helyzetbe kerülünk. A szabályok megismerésében és értelmezésében kíván segítséget nyújtani ez az új rovat. Elsıként a szerzıi jogdíjról adunk tájékoztatást a Fejér Megyei Mővelıdési Központ munkatársa írásának közzétételével. Forrás: Fejér Megyei Mővelıdési Központ Szerzıi jogdíjat fizetni: kell március 03., 22:23 MMK Reif Gáborné Mővelıdésszervezıként tudjuk, amikor mősort szervezünk koncertet, elıadói estet, táncházat, bábszínházat, vagy bármi mást a rendezvény kiadási oldalára be kell kalkulálnunk a várható jogdíjat is. Ne nagyon reménykedjünk abban, hogy ez után biztos nem kell fizetni, vagy majd elfelejtıdik, ugyanis az ARTISJUS szorgos munkatársai folyamatosan ellenıriznek, figyelik a sajtót és az internetet, és elıbb-utóbb (sokszor évek múlva is) megtalálnak bennünket. Az Artisjus Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület zenei, irodalmi szerzık egyesülete, mely a kisjogos (szerzık közös jogkezelése) felhasználással foglalkozik munkánk során leginkább velük kerülünk kapcsolatba. Nem árt tudni azonban, hogy léteznek más közös szerzıi jogkezelık is, mint például a FILMJUS (filmalkotóké), a HUNGART (vizuális mővészeké), vagy az EJI (elıadómővészeké). A nagyjogos felhasználás azt jelenti, hogy a szerzı egyedileg gyakorolja a szerzıi jogokat, ebben az esetben nem az ARTISJUS az illetékes, itt a felhasználáshoz a szerzı, vagy képviselıje egyedi engedélye szükséges (felhasználói szerzıdés), s a jogdíj kifizetése közvetlenül történik. Ebbe a kategóriába sorolhatók általában a teljes színpadi mővek. A Szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvényt ismernünk kell, különös tekintettel azokra a paragrafusokra, melyek a mővelıdési intézményekben végzett tevékenységre vonatkozhatnak. A törvény megtalálható az Artisjus honlapján (www.artisjus.com A szerzıi jogról - Jogszabályok) Ami bennünket leginkább érint, az a nyilvános elıadás fogalma, mely szerint minden olyan elıadás jogdíjköteles, mely elıadók/elıadómővészek közremőködésével, illetve mőszaki eszközön keresztül (pl. vetítés) valósul meg, a felhasználó családi, vagy baráti körén kívüli személyek elıtt. A törvény tanulmányozása során minden kérdésünkre választ kaphatunk, íme a leggyakoribbak: kell-e fizetnünk az intézményben (rendezvényen) szolgáltatott háttérzene után? meddig minısül idézetként egy felhasznált mőrészlet? mikor és miért kell fizetni a népzene után? egy mő átdolgozásához engedély kell, de jár-e jogdíj egy mő átdolgozójának, vagy fordítójának?

9 mi az eljárás, ha rögzíteni kívánunk egy élı mősort? iskolai mősorok, bálok után kell-e jogdíjat fizetni? jótékonysági elıadás esetén mi a teendı? Ha már tudjuk a választ, a rendezvény bejelentése elıtt tisztáznunk kell, hogy az intézményünkben megvalósuló elıadás után ki fizeti a jogdíjat. Érhet bennünket kellemes meglepetés, elıfordul, hogy a társulat rendezi, mellyel szerzıdtünk az elıadásra, ilyenkor ügyeljünk arra, hogy ezt a szerzıdés egyértelmően tartalmazza, mert a szerzıdés másolatát mellékeljük majd az Artisjusnak küldendı jelentılaphoz. Szintén ne mi fizessünk, ha a rendezvény fogadott (pl. terembérlet formájában valósul meg), ebben az esetben a szervezıvel kötött szerzıdésünkben térjünk ki arra, hogy a rendezvényük utáni jogdíjat kötelesek megfizetni. A rendezvényt megvalósulása elıtt kell bejelenteni az Artisjus Mősorengedélyezési Fıosztályának, az adatszolgáltatási lapon. (letölthetı: Felhasználóknak - Letölthetı nyomtatványok) Az adatszolgáltatás során az elıadáson elhangzó/bemutatandó mőveket, azok szerzıit tételesen fel kell sorolni. Módosításra lehetıség van, illetve változás esetén ez kötelezı is. Ha a rendezvény jellegébıl adódóan esetleg nem ismeretes elıre a lista, abban az esetben is kötelezı az elızetes bejelentés, a mősorközlés pedig a rendezvényt követıen. A jogdíjak összegeirıl elıre tájékozódjunk, különös tekintettel az összegeket mérséklı lehetıségekrıl (www.artisjus.com Felhasználóknak - Jogdíjközlemények), mert e lehetıségek ismeretében különféle megállapodások köthetık az Artisjussal, így kedvezményeket is kaphatunk. A személyes kapcsolatfelvétel a legcélravezetıbb, eddig minden megkeresésünkre segítıkészen reagáltak az iroda munkatársai. Elérhetıségek: ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület 1016 Budapest, Mészáros u Postacím: 1539 Budapest 114, Pf Tel.: , fax: Mősorengedélyezési Fıosztály Dr. Filák Mária fıosztályvezetı Tel.: A jogdíjak összegérıl tájékoztató jelleggel: (jogdíj = nettó bevétel jelzett százaléka + ÁFA) koncertek: 9% diszkó, bál, táncház: 8% mősoros (irodalmi, zenei, vegyes) elıadás: 7% mőkedvelı (mővelıdési intézmények, önkormányzatok által tartósan mőködtetett) csoportok elıadása: 3% belépıdíj nélküli rendezvények: naponta, helyszínenként, létszámtól függıen jótékony célú rendezvények: a fennálló jogdíj 1/3-a, (a szervezınek többek között dokumentálnia kell, hogy a fellépık ingyen, vagy a teljes tiszteletdíjukat felajánlva lépnek fel, valamint csatolnia kell a teljes bevétel átutalásáról szóló bizonylat másolatát, és a támogatott nonprofit szervezet nyilatkozatát arról, hogy a pénz számlájukra megérkezett) A nem lejelentett rendezvények után a jogdíjon kívül esetleg büntetést is fizethetünk, vitás esetekben az Artisjus betekinthet a rendezvény elszámolási bizonylataiba, tehát mindenképpen a jogszabályoknak megfelelıen járjunk el, annál is inkább, mert így használhatjuk ki azokat a lehetıségeket, melyekkel pénzt takaríthatunk meg.

10 INTERNET-VERS FESZTIVÁL

11

12

13 M e g h í v ó Szeretettel meghívjuk Önöket a május 5-én (csütörtökön), az író 75. születésnapján tartandó Lázár Ervin Napra! Programok: 9 órakor: Me semondóve rseny (á ltalá nos iskolások ré szére ) Helyszín: Pálfa-Felsırácegr es Isko lamúze um A zsőri döntéshozatalának idején a s imontornyai s zínjátszó szakkör tagjai ad ják elı Lázár Ervin: A hazudós egér c ímő mővének színpadi vá ltozatát Felkész ítı: Patakyné Hegyi Erzsé bet Koszorúzá s az e mlé ktáblánál 9 ór ako r: Futballkupa (általá nos iskolások részére) Helyszín: Álta lános Iskola Fe lsı tagozat (Pálfa, Deá k F. u. 16.) 1 5 órakor: Besz élg etés Lázár Ervinrıl filmnéz ésse l egybe kötve, az emléktábla megkosz orúzása Helyszín: Pálfa-Felsırácegr es Isko lamúze um Mindenkit s zeretettel vár unk! A pálfai általános iskola pedagógusai

14 TELJESÍTMÉNYTÚRA Május elsı szombatján (7-én) hagyományosan gyalogos teljesítménytúrákat rendez a Demeter a Dél- Mezıföldön. A 15 vagy 30 kilométeres távon ugyanazon okokból érdemes túrázni: a Mezıföld május elején teljes pompáját nyújtja. A rövid távon túravezetıvel is gyalogolhatsz. Útvonal: Németkér, Vajta, Paks (Mezıföld) További információ:

15 ÖNKÉNTESSÉG, DIAKÓNIA, TOLERANCIA közös felelısségvállalás, mely megtart és megerısít május 10., kedd KONFERENCIA május MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKHÁZ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) Köszöntı Kapin István parókus, Máriapócsi Kegyhely Zarándokház Megnyitó Borbáth Erika fıigazgató, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Az egyházi önkéntesség sajátosságai Gaál Sándor tanszékvezetı egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Közösségi szolgálat bevezetése a középiskolákban Bodó Márton politikai tanácsadó, Nemzeti Erıforrás Minisztérium Az önkéntességi hajlam fejlesztése Kovács Edit közösségfejlesztı, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Krízisirodáktól a játszótér programig Király Anna a debreceni Máltai Játszótér vezetıje, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Egy kollégium építése Szaplonczay Miklós parókus, Szegedi Görögkatolikus Egyház Levezetı elnök: Kereszti Ferenc regionális referens, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Ebéd A magyarság fenntartásának nehézségei és szépségei Popovics Béla középiskolai tanár, Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola (Ukrajna) Anakronizmus vagy jövıkeresés Romhányi András tanácsos, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus A szeretethíd Vad Lilla önkénteskoordinátor, Magyar Református Szeretetszolgálat Önkéntesség a diakóniában Kovács Jozefa koordinátor, Diakóniai Keresztyén Alapítvány (Románia) Önkéntesség és folyamatosság Horváth György lelkész, Nagykállói Református Egyházközség A rozsályi út Sztolyka Zoltán polgármester, Rozsály Község Önkormányzata Levezetı elnök: Kádár Zsolt református esperes, az Egyházi Közmővelıdési Egyesület elnöke

16 2011. május 11., szerda 9.00 Önkéntesség, diakónia, tolerancia, különös tekintettel a cigányok integrálására Hadházy Antal fıiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Nagykırösi Tanárképzı Fıiskola 9.25 Önkéntesség az ifjúsági közösségekben Groska Éva elnökhelyettes, Önkéntes Információs Pont - Kalamáris Egyesület 9.45 Létezik-e önkéntesség az egyházközségekben Janka Gábor parókus, Kazincbarcikai Görögkatolikus Egyházközség Lehetıségek és korlátok a diakóniában Balogh Barnabás református lelkipásztor, Magyarországi Dorcas Segélyszervezet Egyházi önkéntesség nemzetiségi kisebbségben Pásztor Lorenzo plébános, Nagykaposi Római Katolikus Egyházközség (Szlovákia) Levezetı elnök: Kereszti Ferenc regionális referens, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Szünet Az európai önkéntes szolgálat Letenyeiné Mráz Márta igazgató-helyettes, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Önkéntesség, diakónia és tolerancia az Esztényi-völgyben Kun Attila református lelkipásztor, Esztényi Egyházközösség (Románia) Szenvedélybetegek és mélyszegénységben élık rehabilitációja Gyırfi Mihály lelkész, Nyírteleki Evangélikus Egyházközség Önkéntesek küldése és fogadása Gyenes Krisztina ügyvezetı igazgató, Szegedi Önkéntes Központ - Talentum Alapítvány Hozzászólások Zárszó Ebéd Levezetı elnök: Kádár Zsolt református esperes, az Egyházi Közmővelıdési Egyesület elnöke A konferencia elsı napján, kedden a délutáni elıadásokat követıen autóbuszos kirándulásra nyílik lehetıség. Az útvonal: Vajna, Tákos, Csaroda, Nyírbátor. A 3000 Ft-os hozzájárulás magában foglalja a belépıjegy és idegenvezetés árát a kastélyban, valamint a vacsorát a Tákosi Faluházban, és természetesen a buszköltséget. A szállásköltséghez további 3000 Ft-os hozzájárulás szükséges. Információ: 1/ , (Kereszti Ferenc, Komjáti Gabriella)

17 ÖNKÉNTESSÉG, DIAKÓNIA, TOLERANCIA közös felelısségvállalás, mely megtart és megerısít KONFERENCIA A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus (MMIKL), és az Egyházi Közmővelıdési Egyesület (EKE) szervezésében május MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKHÁZ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) Jelentkezési lap Név: Intézmény: Cím: Telefon: Fax: Alulírott részt veszek a konferencián, és az elıadásokon kívül az alábbi szolgáltatásokat veszem igénybe (a szükségeset szíveskedjen aláhúzni): Kedd: ebéd kirándulás vacsorával szállás Szerda: reggeli ebéd.a jelentkezési lapot a következı címek egyikére kell elküldeni: Fax: 06 1/ Beérkezési határidı: május 6. péntek déli 12 óra. Hozzájárulás a költségekhez: autóbuszos kirándulás vacsorával: 3000 Ft, szállás 3000 Ft. A pénzt a helyszínen lehet befizetni. Kérjük, hogy minden jelentkezı személy külön lapot töltsön ki! Kelt:. Ez a jelentkezési lap letölthetı az alábbi címrıl: aláírás ( helyettesíti az aláírást) Információ: 1/ , (Kereszti Ferenc, Komjáti Gabriella)

18

19 A Paksi Közmővelıdési Nonprofit Kft. a TÁMOP / TÖBBLETT-M pályázati programja keretében az alábbi ingyenes tréningeket ajánlja: DÖNTS TE! (12 alkalom heti kétszer) Úgy érzed, sosem úgy van, ahogy te szeretnéd és kihasználnak mások? Gyakran elıfordul, hogy félreértenek? Nehezen viseled a mindennapi stresszt és a konfliktushelyzeteket? Akkor itt a helyed, hogy megtanuld jól kezelni a legnehezebb helyzeteket is, hatékonyan levezetni a stresszt és megerısíteni az önbizalmad! Itt az idı, hogy ne hagyd magad, dönts Te! HATÉKONY TANULÁS TRÉNING (6 alkalom heti kétszer) Hiába olvasod el százszor, akkor sem ragad meg a fejedben? Játékos tréningünkön különbözı tanulási módszereket, memorizálást gyorsító és a megırzést javító technikákat tanulhatsz meg, mert a tanulás tényleg lehet játék, ha jól csinálod! SEGÍTSÉG, SZÜLÕ LETTEM! (10 alkalom heti kétszer) A tréninget ajánljuk - olyan fiatal vagy tapasztalatlan szülıknek, akik nem tudják, mihez kezdjenek rakoncátlan gyermekeikkel, - olyan szülıknek, akik nem találják meg a közös hangot gyermekükkel, - fiatal pároknak, akik felkészülten szeretnének belevágni a gyermeknevelésbe. PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING (6 alkalom heti kétszer) A tréning formában megvalósított foglalkozásokon a különbözı tesztek, egyéni feladatok és csoportmunkák végrehajtása során a résztvevık teljesebb és hitelesebb képet kapnak önmagukról és a számukra ideális hivatásról. ÉLETVEZETÉSI TRÉNING (6 alkalom heti egyszer) Az életvezetési tanácsadás fiataloknak szóló, csoportos formáján vehetnek részt az érdeklıdık, akik megismerhetik önmagukat és társaikat és jobban tájékozódhatnak a környezetükben, ismereteket szerezhetnek a társas kapcsolatok lélektani sajátosságairól. A tréningekre jelentkezni a Paksi Ifjúsági Irodában (75/ ) lehet. Jelentkezési határidı: április 20.

20 Kompetencia-fejlesztı tanfolyam óvodapedagógusoknak! Környezeti környezetvédelmi nevelés új megközelítésben A tanfolyam címe: A tanfolyam óraszáma: Célcsoport A tanfolyam helyszíne, idıpontja: Természetpedagógia az élménypedagógia módszereivel Joseph Cornell nyomán 10 óra Óvodapedagógusok Gyermeklánc Óvoda 7100 Szekszárd, Perczel M. u május 13. ; 20 (péntekenként 5x45 perc) A képzés díja/fı Az elıadó neve Ft Jantnerné Oláh Ilona, környezeti nevelési szaktanácsadó A tanfolyam célja: A tanfolyam célja, hogy megismertesse a résztvevıket a természetpedagógia és az élménypedagógia alapfogalmaival, módszereivel. A tanfolyam elvégzésérıl igazolást állítunk ki, ami a pedagógusok számára elıírt hétévenkénti 120 órás kötelezı továbbképzés keretében elszámolható. A meghirdetett továbbképzésre május 4-ig várjuk jelentkezéseiket a jelentkezési lapon! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100 Szekszárd, Szent István tér Tel. 06/ , Fax: 06/

21 Kedves freinet-s Kollégák! Érdeklıdık! A paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája szervezi július 4-8-ig a soron következı Országos Freinet Találkozót. Mottója, Freinet egyik alapgondolata: KÖZEL LENNI A TERMÉSZETHEZ A szívélyes találkozás mellett, célunk, hogy megismerjétek Paks egy másik arcát is, a természeti értékeit. Intézményünk 2008 óta zöld óvoda és a KOKOSZ (Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége megbízásából, környezeti nevelési oktatóközpont. A találkozó akkreditált képzés is egyben, ezért a továbbképzési keret erre felhasználható Minden érdeklıdınek részletes programtervet és jelentkezési lapot küldünk. Szeretnénk, ha bepillantást nyernétek Freinet szellemiségébe, abba, hogy mi a Hétszínvirág Óvodában ezt hogyan valósítjuk meg, milyen eredményeink, törekvéseink vannak. Reméljük, találkozunk a nyáron. Paks, április 4. Jantnerné Oláh Ilona Tagóvodavezetı Környezeti nevelési szaktanácsadó Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 7030 Paks Tolnai út

22 FELHÍVÁS KULTÚRHÁZAK ÉJJEL- NAPPAL A ZENE JEGYÉBEN szeptember A közmővelıdési feladatot ellátó intézmények, szervezetek ismét bekapcsolódhatnak Kultúrházak éjjel- nappal címmel megrendezésre kerülı, a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozatba. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a hagyomány szerint szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte várhatóan több mint ezer olyan épület és helyszín kapuja nyílik meg ingyenesen a látogatók elıtt, amely kulturális értéket képvisel, mint épített örökség, vagy mint kulturális helyszín. A meghirdetık fontosnak ítélik, hogy lehetıséget adjanak a látogatóknak annak megismerésére is, milyen magas szintő a közmővelıdést szolgáló intézményekben, szervezetekben folyó szellemi kulturális örökség védelem, valamint az új értékeket teremtı alkotó tevékenység. A meghirdetı szervek kérik, hogy 2011-ben jelenjen meg a rendezvények során a zenemővészet szerepének megismertetése a közmővelıdési munkában. A jelentkezés módja az elızı évekhez képest megváltozott A oldalon az on-line jelentkezésen történı regisztráció után az őrlap kitöltésével lehet jelentkezni Fontos, hogy az Épület típusa rovatban bejelölésre kerüljön Kultúrházak éjjel- nappal akció! Elvárások a részvétellel kapcsolatban: Az eseménynek része legyen a kultúrát szolgáló épület, vagy épületek ingyenes megtekinthetısége. Akár épületet vagy épületeket bemutató programmal is be lehet kapcsolódni, kísérı rendezvények szervezése nélkül. Szervezhetı séta út is, amely során megtekinthetık a település építészeti értékei. A meghirdetık kérik, hogy minél többen vállalkozzanak ingyenes programok, különösen éjszakaiak lebonyolítására. A belépıjegyes programok csak a oldalon jelenhetnek meg, ezeket word fájlban a koordinátornak kell megküldeni, az oroksegnapok.hu - ra nem szabad feltölteni ıket! A benevezıktıl kérjük, hogy településükön az ingyenes épületlátogató hétvége bármelyik napján közös zenélésre kerüljön sor a szereplık és a látogatók bevonásával. Jelentkezési határidı: július 15. Koordinátor: Gábor Klára Tel: 20 / A Kultúrházak éjjel-nappal országos közmővelıdési akció meghirdetıi: Kulturális Központok Országos Szövetsége Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Mővelıdési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szervezıdések Országos Szövetsége Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Magyar Népmővelık Egyesülete

23 Kedves Író Barátunk! Az elmúlt években az ANÁRBO Szövetkezet és jómagam igyekeztünk az amatır irodalom számára megjelenési lehetıséget biztosítani. Ennek eredménye volt, hogy néhány éve egy régi elképzelésem álomból valósággá válhatott. Megjelent három Verselı Antológia! Ezekrıl a kötetekrıl, az íróktól és olvasóktól visszaérkezett vélemények alapján elmondható, hogy elérhetı áron magas minıséget sikerült nyújtaniuk. A továbbiakban az Info-Szponzor Kft. keretein belül folytatjuk az elmúlt években sikeresen megkezdett, amatır irodalmat támogató tevékenységet. A Verselı Antológia továbbra is szerepel a kiadó terveiben. Változatlanul meg kívánjuk tartani az elérhetı árat és a magas minıséget. A Verselı Antológia 2011 kiírását a nyár folyamán olvashatják az érdeklıdık. Az Info-Szponzor Kft. úgy döntött, hogy bıvíti az amatır írók számára a megjelenési lehetıségeket. Ennek keretében most két antológia pályázati kiírására kerül sor. Mind a két kiadvány A/5-ös mérető, ragasztott kivitelő és a jobb tartás érdekében a borító teljes oldalas füllel ellátott. Egy oldal: 40 sor * 137 karakter, 10-es betőnagyság. Tervezett oldalszám: oldal. A kötetekbe pályázat útján kerülhetnek be a mővek. Egy-egy alkotó 2-20 oldalon jelenhet meg. Pályázni lehet bármilyen írott mővel (vers, próza, stb.), vagy fekete-fehér képzımővészeti alkotással (rajz, fotó, stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének. Pályázati díj: nincs. Részvételi díj: Ft/ oldal. Ezt csak megjelenés esetén kell megfizetni. A részvételi díj tartalmazza a megjelenés és a postázás költségét egy megadott szállítási címre, valamint minden két oldal után három tiszteletpéldány árát. Az igényelt oldalakon a mőveken kívül helyet kap egy fekete-fehér fénykép a szerzırıl és egy rövid bemutatkozó szöveg, összesen fél oldal terjedelemben. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az írásos és/vagy képes pályázati anyagot, egy fekete-fehér fotót a szerzırıl, egy bemutatkozást ( max 1000 karakter) és egy postázási címet is. Az anyagokat a legegyszerőbb formában várjuk. Lehetıség szerint jegyzettömbben vagy szövegszerkesztıben. Kérjük, hogy az anyag ne tartalmazzon semmilyen különleges formázást!

24 A pályázatokat az címre kérjük eljuttatni. A pályázat, a kiírását követıen folyamatos. Ez azt jelenti, hogy amint összejön egy kötet megjelenéséhez elegendı (megfelelı minıségő) írás, azonnal megkezdjük a szerkesztést és elindítjuk a kötet kiadását. Érdemes tehát gyorsan pályázni! Valamennyi pályázót értesítjük, hogy pályázati anyaga (részben vagy egészében) bekerülhet-e a kötetbe. Bekerülés esetén elküldjük a részvételi díj befizetéséhez szükséges adatokat (befizetendı összeg, számlaszám). Amint az anyag szerkesztésével elkészültünk, a pályázónak pdf formátumban elküldjük a szerkesztett anyagot. Ezt már úgy fogja látni, ahogy a kötetben megjelenik. A pályázó ellenırzés után visszaküldi a pdf fájlt és jelzi, ha javítási igénye van. Ha szükséges, javítás után újabb ellenırzésre ismét megkapja az anyagát. Amikor a szerkesztett anyag mindenben megfelelı (természetesen ez remélhetıleg már az elsı alkalommal így lesz), akkor a pályázó a pdf fájl visszaküldésével egyidıben jelzi, hogy a szerkesztett anyag tartalma és formája számára megfelelı és a megjelenéshez hozzájárul. Amikor a kötetek elkészülnek a kiadó a postázási címekre minden két megjelent oldal után három tiszteletpéldányt eljuttat a szerzıkhöz. A részvételi díjon felül a pályázóknak semmilyen más jogcímen további fizetni valójuk nem lesz. A befizetett összegrıl természetesen mindenki számlát kap, amit a kötetekkel együtt juttatunk el a szerzıkhöz. A tiszteletpéldányokon felül is rendelhetık további kötetek. Ezek ára: 1350 Ft/db. A kötetek témakörei, amelyekhez kapcsolódóan várjuk a pályázati anyagokat: 1. kötet - Együtt A kötet témája - a címbıl is következıen - minden nagyon szoros emberi kapcsolat, amely az együttlét különleges minıségérıl szól. Tehát írásokat várunk például: a szerelemrıl, a szülı-gyermek, a testvéri, a baráti kapcsolatokról, a társadalmi összetartozásról, az összefogás, a szeretet erejérıl. 2. kötet - Az emberen túl A kötet témája, a címbıl következıen, minden olyan képzelt lény, vagy világ, ami nem emberi. Lehet az írás fantasy, horror vagy bármilyen más téma, ami elképzelt lényeket, világokat mutat be. Tehát írásokat várunk például: a vámpírok, a zombik és más képzelt lények világáról; illetve világunk és ezen lények találkozásáról, együttélésérıl. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet az címen. Üdvözlettel: Komáromi János, Info-Szponzor Kft.

25

26 Nemzeti Kulturális Alap pályázatai: Iparmővészeti Szakmai Kollégium: Alkotói támogatás gyermekkönyv illusztrálására Beérkezési határidı: május 13-ig Múzeumi Kollégium: Múzeumok İszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére. Beérkezési határidı: május 16-ig NEFMI pályázatok Pályázat Minısített Közmővelıdési Intézmény cím elnyerésére Az elıjelentkezés postára adásának határideje: május 15. Pályázati felhívás Minısített Könyvtár cím elnyerésére A Minısített Könyvtár cím és a Könyvtári Minıségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM rendelet alapján a kultúráért felelıs miniszter pályázatot hirdet a korszerő, használó központú, minıségszemlélető könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek a Minısített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázók köre: könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek A pályázatok postára adásának határideje: május 22. "Közlekedj ÖKOsan!" - a mottóhoz kapcsolódó rajz- és, fotópályázat A szeptember között megrendezendı Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából meghirdetett pályázat óvódástól középiskolás korig. Postára adási határideje: július 15. éjfél

27 Környezet és Energia Operatív Program A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (KEOP-6.1.0/A/09-11): Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények pályázhatnak. Támogatható tevékenységek köre: I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény, II. Projekt elıkészítés. Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (KEOP-6.1.0/B/09-11) Költségvetési szervek, különféle önkormányzatok, köztestületek, egyesületek, civil szervezetek, konzuli testületek, pénztárszervezetek, egyházi szervezetek pályázhatnak. Támogatható tevékenységek köre: I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása, II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása, III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése, IV. Projekt elıkészítés Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig

28 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (KEOP-6.2.0/A/09-11): Célcsoportok: Magyarországon élı lakosság általában, gyerek korcsoport (4-15 év), fiatalok (15-28 év), családok, háztartások vezetıi, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, politikai döntéshozók, oktatási szakemberek, pedagógusok, kommunikációs szakemberek. Támogatható tevékenységek köre I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása, II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt, III. Kommunikáció (minden projektnél kötelezı!), IV. projekt-elıkészítés (minden projektnél kötelezı!) Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (KEOP /B/09-11): Célcsoportok: Magyarországon élı lakosság általában, gyerek korcsoport (4-15 év), fiatalok (15-28 év), családok, háztartások vezetıi, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, politikai döntéshozók, oktatási szakemberek, pedagógusok, kommunikációs szakemberek. Támogatható tevékenységek köre: I. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása, II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése, III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése, IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése. Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig

29 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (DDOP-2.1.1/I-11): Pályázók köre: Jogi személyiségő gazdasági társaság (KSH 11), jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21), egyéni vállalkozás (KSH 23), non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57). A támogatás célja turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötıdı turisztikai célú szolgáltatások létrehozása, fejlesztése. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/B-11): A rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthetı információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplık naprakész üzleti információkkal történı ellátásának biztosítása. A szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális. Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztését támogatja. Pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkezı, regisztrált szervezetek nyújthatnak be. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/C-11): A rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthetı információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplık naprakész üzleti információkkal történı ellátásának biztosítása.

30 A szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális. Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztését támogatja. Pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkezı, regisztrált szervezetek nyújthatnak be. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig 4 és 5 számjegyő utak fejlesztése (DDOP-5.1.3/A-11): Támogatás célja a kistérségi, térségi központok, régió belsı vonzáscentrumai, nehezen megközelíthetı térségek közúti elérhetıségének a javítása. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DDOP-3.1.3/C-11): A pályázat célja a folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékony integrált rendszerek összehangolt hálózatának kialakítása. Pályázók köre: Jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulások esetén maga a társulás, többcélú kistérségi társulás, Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek, egyházi intézmény, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet. Beérkezési határidı: március 1.-tıl szeptember 30.-ig EGYÉB PÁLYÁZATOK Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevı települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttmőködés mellett erıs informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkezı önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz. Pályázati határidık 2011-ben: június 1. Projekt kezdete: október június szeptember 1. Projekt kezdete: január szeptember 30.

31 Állampolgári projektek Az Európai Uniót érintı fontos és aktuális kihívás az európai polgárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel összefüggésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és megközelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintő részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek. Pályázati határidı június 1. Visegrádi Alap kisösszegő támogatásai A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette a júniusi határidejő kisösszegő támogatások pályázatát. A támogatást fıképp olyan pályázatok számára biztosítják, amelyek a V4 országokból érkeznek és a V4-országokon belüli programokra vonatkoznak. A támogatás a következı területekre igényelhetı: Kulturális együttmőködés; tudományos konferenciák és kutatások; oktatás; diákcsere; határokon átnyúló együttmőködés; turizmusra fordítható támogatás. Pályázati határidı: június 1. Pályázat támogatott (ingyenes) szakmódszertani továbbképzésen való részvételre Pályázat támogatott (ingyenes) szakmódszertani továbbképzésen való részvételre az alábbi továbbképzési programokon: - Szervezetfejlesztés és kultúraváltás szeminárium - Pályázatíró és figyelı Mesterkurzus - Vezetıi készségfejlesztés Mesterkurzus - Hatékony pénzügyi gazdálkodás Mesterkurzus - Közbeszerzési Mesterkurzus - Csapatépítés együttmőködés fejlesztı Mesterkurzus - Tárgyalási technikák gyakorlata tréning - Vezetıi és minıségirányítási szeminárium - Üzleti kommunikáció és etika Mesterkurzus - Rendezvényszervezés Mesterkurzus - Iskola és óvodatitkári hatékonyság szeminárium - Korszerő Oktatásszervezési technológiák tréning 1. Résztvevık köre - (Köz-) oktatási intézmények pedagógusai, munkatársai; - Közmővelıdési intézmények munkatársai, - Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek munkatársai, - Polgármesteri Hivatalok munkatársai. - Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. Jelentkezési határidı: július 31.

32 OTP Bank Társasházi Pályázat A pályázat célja A társasház/lakásszövetkezetek szőkebb környezetének minıségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése. A pályázók köre: A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerzıdéssel. Környezetvédelem (a társasház környezetének szépítése, energia takarékos megoldásokra való átállás, stb.) Közösségépítés: közös helyiségek (klubszoba, konditerem, játszóhelyek, stb.) kialakítás, fejlesztése Életminıség-javítás. (biztonságot és védelmet szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsıház, lépcsık balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerősítése) A pályázatok beküldési határideje: június 11. Aktív európai emlékezet A támogatandó projektek fı célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlékét, hogy a mostani és jövıbeni generációk is tudják és megértsék, mi és miért történt a koncentrációs táborokban és más tömeges kivégzések helyszínein. A pályázatot jogi státusszal és jogi személyiséggel rendelkezı nonprofit szervezetek nyújthatják be. Például: civil szervezetek (NGO-k), túlélık egyesületei, az áldozatok családjának egyesületei, emlékhelyek, múzeumok, helyi és regionális hatóságok, szövetségek, kutatóintézetek, oktatási intézmények, vallási szervezetek, önkéntességgel foglalkozó szervezetek stb. Pályázati határidı: június 1. Kultúra Lovagja cím adományozása (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) Javaslatot tehetnek: társadalmi szervezetek Beadási határidı: október 15. Örökség serleg (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek és iskolák Beérkezési határidı: november 1.

33 Rainprecht Antal emlékérem (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyarországi páneurópa mozgalom zászlóbontásának 80. évfordulója alkalmából, dr. Rainprecht Antal emlékére alapított kitüntetés, melyet azon személyiségek számára adományoz, akik Európa békés újraegyesítéséért, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok építéséért tevékenykedtek, illetve tevékenykednek. Beérkezési határidı: szeptember 1. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat A Nemzeti Erıforrás Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népmővészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézmőves Alapítvány, a Debreceni Mővelıdési Központ meghirdetik a IX. Országos Ifjúsági Népi Kézmőves Pályázatot a éves fiataloknak. A pályázattal a meghirdetık lehetıséget kívánnak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élı, a hagyományos kézmőves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és idıpontokban lehet: 1. Bırmőves (szíjgyártó, bırtárgy készítı) és a fazekas, fafaragás, fonható szálas anyagok, hímzés, csipke, viselet, népi ékszer, szövés: (gyapjú, vászon) és nemez. A szervezık május 27-ig kérik a pályázók részvételi szándékának jelzését. Székely Kör Közhasznú Alapítvány: Nyugdíjas kirándulások ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD Az alábbiakban leírt programokra és az azokra nyújtott, a meghirdetett díjból 15%-os hozzájárulásrakedvezményre, minimum 30 fıs csoportok pályázatát várjuk. Nyugdíjas kirándulások ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD ápr. 15-júni. 9 és aug.15-okt.25. terjedı idıszakra AUTÓBUSZOS kirándulások ERDÉLY legszebb tájaira és városaiba, a Székelyföldre-Erdélybe, 4 nap, 3 éjszaka, félpanziós ellátással. Szállás magánházaknál, v. panziókban 2-3 ágyas szobákban székely-magyar vendéglátóknál, házias konyhával. RÉSZVÉTELI költség: Ft/fı 1 fı ingyenes kísérıvel 10 utasonként Kalotaszegre: 4 nap: Ft/fı, 3 napra: Ft/fı A pályázatot elfogadjuk a pünkösdi búcsú 4 napos (júni ) programjára is. A pályázatokat írásban, postán a Bp. Székely Kör Közhasznú Alapítványának a 1052 Semmelweis u címre, vagy en a címre kérjük május 15-ig megküldeni. A pályázat eredményérıl: május 31-ig írásban értesítjük az érintetteket.

34 INGYENES TÁBOROZÁS NEMZETISÉGI DIÁKOKNAK (KÖZÉPISKOLÁS) Kiíró: Eötvös József Fıiskola Nemzetiségi Tehetséggondozó Mőhelye Jelentkezési határidı: május 31-ig. Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz, edzıtáborokhoz, csapatépítı tréningekhez Sportegyesületek, alap-, közép- és felsıfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok, kisés középvállalkozások, cégek, illetve magánszemélyek részére. Pályázat beadása: május 06-ig folyamatosan Médiatábor pályázat nappali tagozaton tanuló éves diákoknak Kiíró: Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete; Vodafone Magyarország Zrt. Beküldési határidı: május 15. Nyomozz növények után az irodalomban! - alkotáspályázat A pályázat célja, hogy a gyerekek kreativitásának segítségével felhívja a figyelmet a növényvilág szépségeire, sokféleségére és a növények életünkben, kultúránkban játszott elengedhetetlen szerepére, valamint hozzájáruljon az olvasáskultúra fejlesztéséhez. A pályázatra általános iskolás korosztályból (3.-6. osztály) várjuk az alkotásokat. A pályázatok beérkezési határideje: május 31. Az erdık nemzetközi éve fotópályázat: Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2011-et az Erdık Nemzetközi Évének nyilvánította, különös tekintettel az erdık globális szerepének fontosságára a Föld élhetı légkörének biztosítása, és a természetes környezetek megóvása szempontjából. KATEGÓRIÁK: Az erdı szépsége, az erdı és az ember, élet az erdıben. Nevezni lehet Ifjúsági, valamint felnıtt kategóriában. Beérkezési határidı: november 15.

35 Víz és az ember fotópályázat: A pályázat célja rávilágítani arra, hogy a természet és az ember élete is alapvetıen függ a víztıl. A pályázatra amatır fotósok nevezhetnek digitális úton készített felvételekkel. Kategóriák: általános iskola (6-14), középiskola (14-18), felnıtt (18 éves kor felett) Beérkezési határidı: július 31. Balaton, szép és egészséges fotópályázat A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága BALATON, SZÉP ÉS EGÉSZSÉGES címmel fotópályázatot hirdet. A pályázat célja a Balaton régió régi és új látványosságainak, hétköznapi és különleges pillanatainak, hangulatainak és színeinek a fotográfia eszközeivel történı megörökítése. Végsı beküldési határidı: június 30. Forgasd a világot! - Iskolai diákok részére Az iskolás diákok az iskolai önkéntességrıl forgatnak egy perces kisfilmet. Határidı: folyamatos Magyar falu - magyar táj a Kárpát-medencében - rajzpályázat Idısebb Markó Károly a magyar tájképfestészet megteremtıje - születésének 220. évfordulója alkalmából a HON-NAP Duna Menti Hagyományırzı Ünnep szervezıbizottsága rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások (alsó és felsı tagozatosok) és középiskolások részére. A pályázaton részt vehet minden olyan mő, melynek témája a Magyar falu - magyar táj a Kárpátmedencében témakörhöz kapcsolódik. Beküldési határidı: május 28. Borversíró pályázat Kiíró: Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Beküldési határidı: május 20.

36 Ezüstgerely mővészeti pályázat Az Ezüstgerely Alapítvány - hagyományainak megfelelıen - hangsúlyozottan mővészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelı alkotásokat vár. Számít a különféle mővészeti alkotómőhelyek: szövetségek, társaságok és a téma iránt érdeklıdı független pályázók jelentkezésére, valamint a mővészeti közép- és fıiskolák hallgatóinak munkáira. Pályázati kategóriák: K é p z ı m ő v é s z e t A l k a l m a z o t t m ő v é s z e t S p o r t f o t ó I r o d a l o m F i l m - v i d e ó Részvétel: minden január 1-je elıtt született alkotó pályázhat. A pályamővek beadása: október 7-ig Beton és festék A Mőcsarnok falfestı pályázata 6 16 éves gyermekek számára FESD ÁT A SZÜRKE FALAKAT, TEDD SZÍNESSEBBÉ A KÖRNYEZETEDET! A pályázat célja, hogy lehetıséget teremtsen a gyermekek számára megtapasztalni a falra festés örömét, valamint az alkotás szabadságának az érzését. Emellett szeretnénk, ha a pályázatban résztvevı fiatalok megismerkednének a köztéri mővészet (public art) mőfajával. Igény szerint egy falfestéssel kapcsolatos elıadáson, foglalkozáson is részt vehetnek a pályázni vágyók, egy tanóra keretében. Beküldési határidı: május 30. Liszt Ferenc és kora országos történelmi vetélkedı Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány Pályázhatnak: általános iskolák tanulói (4 fıs csapattal) Beérkezési határidı: május 30.

37 Vers- és prózamondó verseny középiskolás diákok számára A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány vers- és prózamondó versenyt rendez középiskolás diákok számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére Nevezési határidı: szeptember 20. Tavasz ízei Kiíró: Nyitott Szemmel szerkesztısége A pályázatra 100%-ban növényi alapanyagokat tartalmazó ételek receptjeit várjuk, tavasszal beszerezhetı, magyar alapanyagokból (zöldségekbıl, gyümölcsökbıl és gabonákból), a New Start konyha irányelvei szerint. Beküldési határidı: május 31. "Neked mit jelent a harmonikus életvitel?"- életmód tábor 14. életévet betöltött, de 18. életévet még nem betöltött fiatalok részére Kiíró: UFS a Gyermekekért Alapítvány Jelentkezési határidı: május 31. Kedvezményes táborozási lehetıség hátrányos helyzető gyermekek számára: Családsegítı szolgálatok, és hátrányos helyzető gyermekekkel foglalkozó társadalmi szervezetek pályázhatnak. Ideje: I július 2-július 8., II augusztus 06-augusztus 12. Beérkezési határidı: június 11. Számítógép Álom A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány és a Karitáció Alapítvány közös adományozói programja révén 2011-ben is száz rászoruló családban élı, éves életkorú fiatal kap komplett (használt, de még használható) számítógépet. A támogatói programra jelentkezhet minden olyan év közötti fiatal, akinek 3 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, és az egy fıre jutó jövedelmük a létminimum alatt van. Jelentkezési határidı: július 13.

38 Rendészeti pályára irányító tábor cigány származású tanulók részére e A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendészeti (tőzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendırség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhelyezkedni. A tábor idıtartama: július Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Jelentkezési határidı: június 27. Egérház Alapítvány: Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzıtáborokhoz Pályázat beadása: április 15-tıl szeptember 30-ig (folyamatosan). Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón Gyermek- és ifjúsági szervezetek, általános és középiskolai osztályok, baráti közösségek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok, egyéb szervezetek részére. Határidı: május 15. VERSELİ ANTOLÓGIA Pályázni lehet bármilyen írott mővel (vers, próza, stb.), vagy fekete-fehér képzımővészeti alkotással (rajz, fotó, stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet az címen. (Részletes tájékoztató a hírlevél felhívások fejezeténél)

39 Hazai tájakon verspályázat - Versek Magyarországi tájakról, városokról, mőemlékekrıl, épületekrıl. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élı magyar nyelven író amatır írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvő versekkel. Beérkezési határidı: június 4. szombat, éjfél. Örökségünk nyomában - Nemzetközi örökségvédelmi pályázat Liszt Ferenc 200. születési évfordulója alkalmából A pályázat kiemelt célja Liszt Ferenc (szül.: október 22.) emlékének, örökségének megırzése, a nagy magyar géniusz szellemi hagyatékának ápolása, életútjának, mővészetének megismerése. Határidı: szeptember 5. Családi kaleidoszkóp- fotópályázat Állítsuk össze az európai családok közös fotóalbumát!- a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fotópályázata Olyan privát pillanatokat, megörökített pillanatokat várunk, amelyeket a családok hajlandóak megosztani a szélesebb közvéleménnyel is, hogy mindenki lássa: a család a legfıbb boldogság forrása. Beküldési határidı: május 15. Értéket teremtek vállalkozom A fotópályázat célja; az országban tevékenykedı kereskedık, iparosok, kézmővesek (társas és egyéni vállalkozók) tevékenységének mővészi módon való megjelenítése. Beérkezési határidı: július 29. LAKITELEKI NÉPFİISKOLA- Hungarikumok, nemzeti kincsek A Lakiteleki Népfıiskola Hungarikumok, nemzeti kincsek címmel csapatversenyt hirdet a Kárpátmedence általános iskoláiban tanuló 5-8. osztályos diákok részére. A háromfıs csapatok a 3 fordulós vetélkedı feladatait április 7-étıl a és a honlapokon olvashatják.

40 I. forduló beküldési határideje május 18. II. forduló beküldési határideje szeptember 30. III. forduló beküldési határideje október 15. Országos döntı: Lakitelek, november Zenével egymásért - összefogás a tudásért A KOMPANIA Kulturális és Szabadidı Egyesület 2011-ben, a Liszt Ferenc emlékévben hirdeti meg harmadik alkalommal a "Zenével egymásért összefogás a tudásért" c. ifjúsági zenei és kórushangverseny pályázatot. A pályázaton azon zenei tanulmányokat folytató tanulók vehetnek részt, akik még nem múltak el 30 évesek (kórusok, kamaraegyüttesek esetében korhatárhoz nem kötött) A pályázatok benyújtásának határideje: május 31. idıpont település program helyszín információ 1-jén Paks Majális ASE sportpálya 75/ én 9-19 ó. 2-án 18 ó. 3-án 5-én ó. 5-én 19 ó. Dunaföldvár Paks Bölcske Paks Paks KISTÉRSÉGI MAJÁLIS Duna-part IRODALMI ÖNKÉPZİKÖR: Halljuk, miket mond a lekötött kalóz VMK könyvtár A 235 éve született Berzsenyi Dánielrıl S. Benke Éva bevezetıjével Anyák napi ünnepség óvoda Pál apostol tanítása az egyházi szolgálatokról, a korinthusiakhoz írt 1. levél alapján Elıadó: dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára debreceni teológiai tanár HANGVERSENY A Felnıtt hangversenybérlet 4. elıadása: VMK könyvtár VMK 75/ / / / Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében 75/

41 6-án 14 ó. FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENY A Pro Artis Mővészeti Iskola fúvószenekara és a Roger Schilling fúvószenekar közös hangversenye Bölcske Kézmőves foglalkozás könyvtár 75/ én Paks Sport és kedvtelési célú kishajóvezetıi és vitorlás tanfolyam VMK 75/ én Paks Civil-ügyintézı képzés VMK 75/ én 17 ó. 9-én 19 ó. Paks Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Any(j)a lánya Vörösné Lehr Borbála és Vörös Viktória kézimunka kiállítása SZÍNHÁZ A Móricz bérlet 5. elıadása ÉNEK AZ ESİBEN Musical a MGM filmje alapján VMK könyvtárgaléria VMK 75/ / én 17 ó. Bölcske Közönségtalálkozó Endrei Judittal könyvtár 75/ én 18 ó. Paks FILMBARÁTOKNAK Danis Tanovic Senkiföldje címő filmjét Lubastyik Klára ajánlja. VMK könyvtár 75/ án 9 ó. Bölcske Süni-zene könyvtár 75/

42 13-án 19 ó. Paks ÉJSZAKAI SPORT VMK PLACC 75/ én Paks Sport és kedvtelési célú kishajóvezetıi és vitorlás tanfolyam VMK 75/ én Paks Civil-ügyintézı képzés VMK 75/ én 19 ó Paks APÁK HOLDJA a S.U.C.K. élı-adása VMK 75/ én Paks- Dunakömlıd A Dunakömlıdi Faluház szervezésében: KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE 75/ GYERMEKSZÍNHÁZ 16-án 10 ó. Paks Az Óvodás bérlet 7. CSIPKERÓZSIKA -zenés bábelıadás- (Kabóca Bábszínház, Veszprém) VMK 75/ án 18 ó. Paks- Dunakömlıd KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Mozgópont Zirczi Judit kiállítása Dunakömlıdi Faluház 75/ én 17 ó. 19-én 19 ó. Paks Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Rajzoljunk verseket! eredményhirdetés és megnyitó SZÍNHÁZ A Tavaszi bérlet 2. elıadása Pozsgai Zsolt LISELOTTE ÉS A MÁJUS -komédia két részben- (Budapesti Kamaraszínház) VMK VMK 75/ /

43 20-án 16 ó. Paks- Dunakömlıd Vak Bottyán kopjafájának koszorúzása Dunakömlıd 75/ én Paks DUNA-PARTI HALÁSZLÉFİZİ VERSENY Duna part 75/ én 16 ó. Paks ÉNEKELNI JÓ! Még egyszer, elölrıl! Az év folyamán tanult népdalok ismétlése - szalonnasütés közben. Biritó 75/ én 10 ó. Paks A Tipegı bérlet 3. elıadása: SZIVÁRVÁNYHINTA -csecsemıszínház- (Bóbita Bábszínház) KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Bóbita Bölcsöde 75/ án 15 ó. Paks Paks Város Diákönkormányzata fotópályázatának eredményhirdetése, fotókiállítása és ez évi záró összejövetele VMK 75/ án 18 ó- Paks A SZAGGATÓ ZENEKAR KONCERTJE VMK 75/ én 15 ó. Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Antoni Rozália babaés bábkiállítása a kecskeméti SZÓRAKATÉNUSZ Játékmúzeum és Mőhely győjteményébıl VMK 75/ én 19 ó. Paks MAKOVECZ TURNÉ LAJKÓ FÉLIX hangversenye Szent Lélek Templom (Makovecz templom) 75/ án 15 óráról Bölcske Gyermeknap 75/

44 28-án Paks VÁROSI GYEREKNAP strand 75/ án Paks- Dunakömlıd GYERMEK- ÉS FALUNAP, halászléfızı verseny Dunakömlıd 75/ én Bölcske A Nıi Kar pünkösdi hangversenye református templom 75/ én 18 ó. Paks Egészségünk titkai - amit még soha nem mondtak el önnek! Dr. LENKEI GÁBOR orvos-író elıadása VMK 75/ TELEPÜLÉS/ INTÉZMÉNY PAKS VÁROSI MÚZEUM KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETİ INFORMÁCIÓ A CSÁSZÁR- LÁBNYOMÁBAN május / PAKS, VÁROSI MŐVELİDÉSI KÖZPONT - Mesél, mesél, mesél az erdı Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány rajzpályázatának kiállítása április 19-május 21. Rajzoljunk verseket! eredményhirdetés és megnyitó május 19.-junius /

45 Paks Város Diákönkormányzata fotópályázatának eredményhirdetése, fotókiállítása május 26.- június 30. Antoni Rozália babaés bábkiállítása a kecskeméti SZÓRAKATÉNUSZ Játékmúzeum és Mőhely győjteményébıl május 27-június 30. Any(j)a lánya Vörösné Lehr Borbála és Vörös Viktória kézimunka kiállítása május 9.- május / DUNAKÖMLİDI FALUHÁZ Mozgópont Zirczi Judit kiállítása május 16-tól 75/ BERZE-NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAFÖLDVÁR KALOCSAI PORCELÁN MANUFAKTÚRA és WOLF JÓZSEFNÉ dunaföldvári hímzı kiállítása április 29-május /

46

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 10. szám 2006. október Nyitogató Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével Polgármester Úr, mindenekelıtt gratulálok

Részletesebben

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/8. sz. szeptember - október Képes beszámoló Tartalom 2011. szeptember 4-én csakúgy, mint a korábbi tizenegy évben minden szeptember első hétvégén rendezték meg Kárpátalja egyik legnagyobb

Részletesebben