Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu"

Átírás

1 Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények, civil szervezetek, mővészeti csoportok, alkotók, elıadók, egyházak, vállalkozók bemutatkozására, kulturális programjainak, híreinek megjelentetésére, az aktuális pályázatokra, szakmai programokra való figyelem felhívására. Reméljük, hogy az információk között talál az Ön számára is fontosakat, véleményét, javaslatait szeretettel várjuk! A szerkesztık nevében: Bodó Katalin szerkesztı, kerekasztal koordinátor 1. BEMUTATKOZUNK: ÉLETFA KULTURÁLIS EGYESÜLET, PAKS 2. HÍREK, ESEMÉNYEK 3. JOGSZABÁLY- ÉRTELMEZÉS 4. FELHÍVÁSOK, MEGHÍVÓK 5. TÁBORI AJÁNLÓ 5. AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 6. MÁJUSI PROGRAMOK A KISTÉRSÉGBEN 7. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 8. PAKSI MOZIMŐSOR 9. A HÍRLEVÉL SZERKESZTÉSBEN KÖZREMŐKÖDİK ELÉRHETİSÉGEI

2 Az Életfa Kulturális Egyesület tagjaival ıszén még mint baráti társaság ültünk össze elıször. Célkitőzésünk elsısorban a magyarság nemzeti értékeinek megóvása és életben tartása volt, miközben hozzánk hasonló gondolkodású és érdeklıdéső emberek között tölthettük szabad óráinkat. Az elsı pár hónap leginkább az ismerkedésrıl, beszélgetésekrıl szólt, majd 2007-ben már konkrét elképzeléseink és terveink is születtek a további teendıket illetıen januárjában a Hortobágyra hurcoltatott címő filmet vetítettük, azt követıen beszélgethettünk a dokumentumfilmben szereplı egyik áldozat fiával. Második teendık volt, hogy Varga Carol Gabriel, csángó kisfiú keresztszülei legyünk. A csángó kisfiú magyar nyelvő oktatását anyagilag támogatjuk éves szinten. A kisfiúval élı kapcsolatot tartunk levélben és személyesen, amikor csak lehet, csomagot küldünk számára június 1-jén gyermeknapot szerveztünk a dévai Szent Ferenc Alapítvány árvaházában. A hosszú elıkészületek során adományokat, játékokat, cipıket, írószereket győjtöttünk. A nap során a játékok mellett öleléseket és sok-sok élményt adtunk a gyermekeknek és kaptuk szívbıl ugyanezeket tılük júliusában közös sátorozásra indultunk a györkönyi tóhoz, ahol a vacsora megfızése mellett két helyi amatır zenekar fellépését is biztosítottuk, és meghívtuk a település érdeklıdıit is szeptember 8-án hosszú és fáradságos munka eredményeként megrendeztük az I. Paksi Hagyományırzı Magyarok Napját a Paks város támogatásával. Az egész napos rendezvényen közel kétezer érdeklıdı fordult meg, Komáromtól Pécsig, Tatabányától Hódmezıvásárhelyig. A nap során a látogatók a magyar hagyományokkal megismerkedhettek a kézmőves utcában, az elıadások és a bemutatók során. A fentiekben felsoroltakon túl rész veszünk városi rendezvényeken és újabb kapcsolatokat alakítunk Magyarországon mőködı civil szervezetekkel. Ahogy eltelt a sikeres 2007-es esztendı, ráébredtünk, hogy hivatalos formába kell öntenünk baráti társaságunk. Így május 22- én hivatalosan is létrejött az Életfa Kulturális Egyesület. Az Életfa Egyesület színeiben a következı programokat szerveztük: március 27-én Kerékpárral Rómába címmel meghívásunkra eljött Ferkó Zoltán, aki a ZARÁNDOKLAT MOLDVAI MAGYAR MISÉÉR címő könyvét mutatta be Pakson a Városi Mővelıdési Központ nagytermében május 24-én Ismerıs Arcok koncertet szerveztünk Pakson az ESZI sportcsarnokban.

3 2008. szeptember 5-én és 6-án bonyolítottuk le a II. Paksi Hagyományırzı Magyarok Napját a paksi Ürgemezın. Ebben a két napban koncerteken, színházi elıadásokon, táncbemutatókon érezhették jól magukat a rendezvényre kilátogatók, valamint muzsika, kézmőves foglalkozások, íjász- és fızıverseny, lovagi torna, vásáros utca, komédia, étel, ital, jókedv várt minden érdeklıdıt, amelyek a gyönyörő idı mellet igazán kellemessé, hasznossá és izgalmassá tették rendezvényünket. Még ugyanezen év ıszén egy új ötlettel állt elı egyesületünk: kétheti rendszerességgel egy beszélgetısteázós rendezvényre invitáltuk az érdeklıdıket Estbeszéd cím alatt, melynek keretében minden alkalommal más és más valamiért érdekes és különleges életpályával rendelkezı embert hívtunk meg, fıként Paksról augusztus 28-án és 29-én immáron a III. Hagyományırzı Magyarok Napja is megrendezésre került szervezésünkben. A komolyabb nevő fellépık mellett lehetıséget adtunk a kevésbé ismert helyi zenekaroknak is a bemutatkozásra. Ezen kívül délutáni gyermekprogramok, kulturális elıadások, íjászok, kézmőves árusok, fızıversenyek, motorosok tették változatosabbá rendezvényünket. Ezáltal minden korosztályú és érdeklıdéső látogatónk megtalálta a számára leginkább tetszı programot. Idén, augusztus 27-én, a IV. Hagyományırzı Napot rendezi meg egyesületünk. Céljaink szerint tovább kívánjuk folytatni az általunk elkezdett kulturális értékek széles körben való terjesztését. Az egyesületünkkel kapcsolatos címen. további információkért szívesen várjuk weboldalunkon a

4 A PAKSI KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL HÍREI: - Április 8-án 9 fıvel szakmai úton vettünk részt a Duna túlpartján, Kalocsán és Dunaszentbenedeken. A kalocsai kollégák közremőködésével megismerkedtünk a város kulturális életével, szellemi, építészeti örökségeivel. Megtekintettük a mővelıdési központ és a színház épületét, az intézményhez tartozó SchöfferGalériát, a székesegyházat és könyvtárát és az érseki palota kincstárát, a paprika-múzeumot és a porcelán manufaktúrát. Kalocsa után Dunaszentbenedek volt a következı állomásunk, ahol polgármester úr és a helyi mővészeti csoportok vezetıi fogadtak bennünket. Részletes tájékoztatást kaptunk a településrıl, az Asszonykórus és a Néptánccsoport mőködésérıl. A beszélgetés során felmerült, hogy a két mővészeti csoport szívesen vállalna fellépéseket kistérségünkben is, illetve ık is vállalkoznának a mi csoportjaink fogadására. Ezt követıen megtekintettük autentikusan kialakított, szépen karbantartott Tájházat, majd kissé fáradtan, de új ismeretekkel, élményekkel indultunk haza. Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson át erre a közeli tájegységre, megéri.

5 - Április 14-én Pálfán tartottuk soron következı ülésünket. Horváth Imre polgármester úr tájékoztatott bennünket a település múltjáról és jelenérıl, fejlesztési terveirıl. Tóth Terézia kolléganınk a Teleház Egyesület elnökeként és az intézmény vezetıjeként bemutatta tevékenységüket, a település kulturális életét. Szinte esıkként vehettünk kezünkbe az általa győjtött információkból szerkesztett, önkormányzati és pályázati támogatással megjelentetett új könyvet, a PÁLFAI FALUFAGGATÓ-t, mely a születéssel, házassággal és a halállal kapcsolatos helyi szokásokat ırzi meg az utókornak. A tartalmas és igényes kivitelezéső könyvet ajánljuk mindenki figyelmébe, mely jó példája szellemi örökségünk védelmének. Rövid szünet után Kemecsi Ferenc elıadómővész, kommunikációs tréner adott érdekes ízelítıt a kommunikáció és a retorika fortélyairól, azok fontosságáról. Mivel a téma felkeltette a jelenlévık érdeklıdését, elhatároztuk, hogy a továbbképzés formájában folytatjuk a területtel való mélyebb ismerkedést. Ezt követıen az ezzel megbízott - elıkészítı munkacsoport elıterjesztése alapján 19 alapító taggal megapítottuk a TOLNATÁJI KÖZKINCS EGYESÜLETET, mely a KÖZKINCS KEREKASZTAL munkájával összhangban, a térségi kapcsolatok ápolását hivatott továbbvinni. Az egyebek témák között megegyeztünk abban, hogy a KISTÉRSÉGI KÖZKINCS HÍRLEVÉL - a nyári idıszakot kivéve kéthetenként jelenik meg. Örvendetes hír, hogy a bölcskei IKSZT kialakítása a végéhez közeledik, s fellebbezés eredményeként Pusztahencse is megszerezte a címet, megkezdheti a felújítást. Györkönyben és Kajdacson is hamarosan megkezdıdnek a munkálatok. Beszéltünk két, a rendezvényszervezık számára igen fontos jogszabályról (57/2010. (V.7.) FVM rendelet, 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet), valamint az éves rendezvényterv kiegészítésérıl. Ezt követıen a finom ebéd elfogyasztása után melyre polgármester úr invitált meg bennünketfelsırácegresen meglátogattuk az Illyés Gyula Iskolamúzeumot és a pálfai katolikus templomot.

6 EGYÉB HÍREK Április 14-én Pálfán 19 alapító taggal megalakult a TOLNATÁJI KÖZKINCS EGYESÜLET. Székhelye a pusztahencsei mővelıdési ház, elnöke Bodó Katalin, titkára Horváth Heléna, vezetıségi tagja Botosné Verba Ágnes. Az egyesület céljai: a térségi kulturális kínálat és a kapcsolatok bıvítése, közösség- és kompetenciafejlesztés, a természeti, környezeti, szellemi kulturális értékek feltárása, dokumentálása, bemutatása, védelme és továbbadása. A kulturális tevékenységet végzık összefogása, tagjai szakmai érdekeinek védelme és képviselete, a szakmai kompetenciák fejlesztése. Tevékenységét valamennyi korosztályra és rétegre kiterjedıen végzi, különös tekintettel a hátrányos helyzető településekre, csoportokra, egyénekre. Az egyesület bejegyzési kérelmét beadtuk a Tolna Megyei Bíróságra. Az egyesület tevékenysége nyitott, várunk sorainkba mindenkit, aki céljainkkal egyetért és részt kíván venni azok megvalósításában. - Sikeres tanévet zárva befejezıdött a pusztahencsei, a dunaszentgyörgyi és a paksi Városi Nyugdíjasklub Népfıiskolájának 2010/2011-es programsorozata. PUSZTAHENCSEI NÉPFİISKOLA ZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL PAKSI VÁROSI NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET NÉPFİISKOLÁJA

7 - Április án nagyszabású, látványos gálamősorral ünnepelte megalakulásának 30-dik évfordulóját a paksi TŐZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES. Az együttes tevékenységét következı számunkban tervezzük bemutatni. SZEMÉLYI HÍREK A vezetıi megbízások lejárta miatt Pakson két kulturális intézmény, szervezet élén történt személyi változás. Április 1-jétıl a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója Szentgáliné Erıss Márta, a Paksi Közmővelıdési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Hefner Erika. Eredményes munkát kívánunk mindkettıjüknek! FONTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rendezvények szervezıinek figyelmébe ajánljuk e két, vonatkozó jogszabály áttanulmányozását és betartását: - 57/2010. (V.7.) FM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezésérıl, illetve bejelentésérıl (17., 4. sz. melléklet RENDEZVÉNYEKEN TÖRTÉNİ ÉTELÁRUSÍTÁS feltételei). -23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá tételérıl (Természetesen a többi, vonatkozó jogszabályt - pl. szerzıi jogdíj is célszerő megismerni és betartani!)

8 JOSZABÁLY-ÉRTELMEZÉS Napi munkánk során jogszabályok sokaságát kell szem elıtt tartanunk. Van, amirıl tudunk, van, amirıl nem. Van, amirıl tudunk, de nem tudjuk értelmezni és van, amirıl nem is veszünk tudomást. Aztán egy esetleges ellenırzés vagy probléma esetén igen kellemetlen helyzetbe kerülünk. A szabályok megismerésében és értelmezésében kíván segítséget nyújtani ez az új rovat. Elsıként a szerzıi jogdíjról adunk tájékoztatást a Fejér Megyei Mővelıdési Központ munkatársa írásának közzétételével. Forrás: Fejér Megyei Mővelıdési Központ Szerzıi jogdíjat fizetni: kell március 03., 22:23 MMK Reif Gáborné Mővelıdésszervezıként tudjuk, amikor mősort szervezünk koncertet, elıadói estet, táncházat, bábszínházat, vagy bármi mást a rendezvény kiadási oldalára be kell kalkulálnunk a várható jogdíjat is. Ne nagyon reménykedjünk abban, hogy ez után biztos nem kell fizetni, vagy majd elfelejtıdik, ugyanis az ARTISJUS szorgos munkatársai folyamatosan ellenıriznek, figyelik a sajtót és az internetet, és elıbb-utóbb (sokszor évek múlva is) megtalálnak bennünket. Az Artisjus Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület zenei, irodalmi szerzık egyesülete, mely a kisjogos (szerzık közös jogkezelése) felhasználással foglalkozik munkánk során leginkább velük kerülünk kapcsolatba. Nem árt tudni azonban, hogy léteznek más közös szerzıi jogkezelık is, mint például a FILMJUS (filmalkotóké), a HUNGART (vizuális mővészeké), vagy az EJI (elıadómővészeké). A nagyjogos felhasználás azt jelenti, hogy a szerzı egyedileg gyakorolja a szerzıi jogokat, ebben az esetben nem az ARTISJUS az illetékes, itt a felhasználáshoz a szerzı, vagy képviselıje egyedi engedélye szükséges (felhasználói szerzıdés), s a jogdíj kifizetése közvetlenül történik. Ebbe a kategóriába sorolhatók általában a teljes színpadi mővek. A Szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvényt ismernünk kell, különös tekintettel azokra a paragrafusokra, melyek a mővelıdési intézményekben végzett tevékenységre vonatkozhatnak. A törvény megtalálható az Artisjus honlapján ( A szerzıi jogról - Jogszabályok) Ami bennünket leginkább érint, az a nyilvános elıadás fogalma, mely szerint minden olyan elıadás jogdíjköteles, mely elıadók/elıadómővészek közremőködésével, illetve mőszaki eszközön keresztül (pl. vetítés) valósul meg, a felhasználó családi, vagy baráti körén kívüli személyek elıtt. A törvény tanulmányozása során minden kérdésünkre választ kaphatunk, íme a leggyakoribbak: kell-e fizetnünk az intézményben (rendezvényen) szolgáltatott háttérzene után? meddig minısül idézetként egy felhasznált mőrészlet? mikor és miért kell fizetni a népzene után? egy mő átdolgozásához engedély kell, de jár-e jogdíj egy mő átdolgozójának, vagy fordítójának?

9 mi az eljárás, ha rögzíteni kívánunk egy élı mősort? iskolai mősorok, bálok után kell-e jogdíjat fizetni? jótékonysági elıadás esetén mi a teendı? Ha már tudjuk a választ, a rendezvény bejelentése elıtt tisztáznunk kell, hogy az intézményünkben megvalósuló elıadás után ki fizeti a jogdíjat. Érhet bennünket kellemes meglepetés, elıfordul, hogy a társulat rendezi, mellyel szerzıdtünk az elıadásra, ilyenkor ügyeljünk arra, hogy ezt a szerzıdés egyértelmően tartalmazza, mert a szerzıdés másolatát mellékeljük majd az Artisjusnak küldendı jelentılaphoz. Szintén ne mi fizessünk, ha a rendezvény fogadott (pl. terembérlet formájában valósul meg), ebben az esetben a szervezıvel kötött szerzıdésünkben térjünk ki arra, hogy a rendezvényük utáni jogdíjat kötelesek megfizetni. A rendezvényt megvalósulása elıtt kell bejelenteni az Artisjus Mősorengedélyezési Fıosztályának, az adatszolgáltatási lapon. (letölthetı: Felhasználóknak - Letölthetı nyomtatványok) Az adatszolgáltatás során az elıadáson elhangzó/bemutatandó mőveket, azok szerzıit tételesen fel kell sorolni. Módosításra lehetıség van, illetve változás esetén ez kötelezı is. Ha a rendezvény jellegébıl adódóan esetleg nem ismeretes elıre a lista, abban az esetben is kötelezı az elızetes bejelentés, a mősorközlés pedig a rendezvényt követıen. A jogdíjak összegeirıl elıre tájékozódjunk, különös tekintettel az összegeket mérséklı lehetıségekrıl ( Felhasználóknak - Jogdíjközlemények), mert e lehetıségek ismeretében különféle megállapodások köthetık az Artisjussal, így kedvezményeket is kaphatunk. A személyes kapcsolatfelvétel a legcélravezetıbb, eddig minden megkeresésünkre segítıkészen reagáltak az iroda munkatársai. Elérhetıségek: ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület 1016 Budapest, Mészáros u Postacím: 1539 Budapest 114, Pf Tel.: , fax: Mősorengedélyezési Fıosztály Dr. Filák Mária fıosztályvezetı Tel.: A jogdíjak összegérıl tájékoztató jelleggel: (jogdíj = nettó bevétel jelzett százaléka + ÁFA) koncertek: 9% diszkó, bál, táncház: 8% mősoros (irodalmi, zenei, vegyes) elıadás: 7% mőkedvelı (mővelıdési intézmények, önkormányzatok által tartósan mőködtetett) csoportok elıadása: 3% belépıdíj nélküli rendezvények: naponta, helyszínenként, létszámtól függıen jótékony célú rendezvények: a fennálló jogdíj 1/3-a, (a szervezınek többek között dokumentálnia kell, hogy a fellépık ingyen, vagy a teljes tiszteletdíjukat felajánlva lépnek fel, valamint csatolnia kell a teljes bevétel átutalásáról szóló bizonylat másolatát, és a támogatott nonprofit szervezet nyilatkozatát arról, hogy a pénz számlájukra megérkezett) A nem lejelentett rendezvények után a jogdíjon kívül esetleg büntetést is fizethetünk, vitás esetekben az Artisjus betekinthet a rendezvény elszámolási bizonylataiba, tehát mindenképpen a jogszabályoknak megfelelıen járjunk el, annál is inkább, mert így használhatjuk ki azokat a lehetıségeket, melyekkel pénzt takaríthatunk meg.

10 INTERNET-VERS FESZTIVÁL

11

12

13 M e g h í v ó Szeretettel meghívjuk Önöket a május 5-én (csütörtökön), az író 75. születésnapján tartandó Lázár Ervin Napra! Programok: 9 órakor: Me semondóve rseny (á ltalá nos iskolások ré szére ) Helyszín: Pálfa-Felsırácegr es Isko lamúze um A zsőri döntéshozatalának idején a s imontornyai s zínjátszó szakkör tagjai ad ják elı Lázár Ervin: A hazudós egér c ímő mővének színpadi vá ltozatát Felkész ítı: Patakyné Hegyi Erzsé bet Koszorúzá s az e mlé ktáblánál 9 ór ako r: Futballkupa (általá nos iskolások részére) Helyszín: Álta lános Iskola Fe lsı tagozat (Pálfa, Deá k F. u. 16.) 1 5 órakor: Besz élg etés Lázár Ervinrıl filmnéz ésse l egybe kötve, az emléktábla megkosz orúzása Helyszín: Pálfa-Felsırácegr es Isko lamúze um Mindenkit s zeretettel vár unk! A pálfai általános iskola pedagógusai

14 TELJESÍTMÉNYTÚRA Május elsı szombatján (7-én) hagyományosan gyalogos teljesítménytúrákat rendez a Demeter a Dél- Mezıföldön. A 15 vagy 30 kilométeres távon ugyanazon okokból érdemes túrázni: a Mezıföld május elején teljes pompáját nyújtja. A rövid távon túravezetıvel is gyalogolhatsz. Útvonal: Németkér, Vajta, Paks (Mezıföld) További információ:

15 ÖNKÉNTESSÉG, DIAKÓNIA, TOLERANCIA közös felelısségvállalás, mely megtart és megerısít május 10., kedd KONFERENCIA május MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKHÁZ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) Köszöntı Kapin István parókus, Máriapócsi Kegyhely Zarándokház Megnyitó Borbáth Erika fıigazgató, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Az egyházi önkéntesség sajátosságai Gaál Sándor tanszékvezetı egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Közösségi szolgálat bevezetése a középiskolákban Bodó Márton politikai tanácsadó, Nemzeti Erıforrás Minisztérium Az önkéntességi hajlam fejlesztése Kovács Edit közösségfejlesztı, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Krízisirodáktól a játszótér programig Király Anna a debreceni Máltai Játszótér vezetıje, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Egy kollégium építése Szaplonczay Miklós parókus, Szegedi Görögkatolikus Egyház Levezetı elnök: Kereszti Ferenc regionális referens, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Ebéd A magyarság fenntartásának nehézségei és szépségei Popovics Béla középiskolai tanár, Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola (Ukrajna) Anakronizmus vagy jövıkeresés Romhányi András tanácsos, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus A szeretethíd Vad Lilla önkénteskoordinátor, Magyar Református Szeretetszolgálat Önkéntesség a diakóniában Kovács Jozefa koordinátor, Diakóniai Keresztyén Alapítvány (Románia) Önkéntesség és folyamatosság Horváth György lelkész, Nagykállói Református Egyházközség A rozsályi út Sztolyka Zoltán polgármester, Rozsály Község Önkormányzata Levezetı elnök: Kádár Zsolt református esperes, az Egyházi Közmővelıdési Egyesület elnöke

16 2011. május 11., szerda 9.00 Önkéntesség, diakónia, tolerancia, különös tekintettel a cigányok integrálására Hadházy Antal fıiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Nagykırösi Tanárképzı Fıiskola 9.25 Önkéntesség az ifjúsági közösségekben Groska Éva elnökhelyettes, Önkéntes Információs Pont - Kalamáris Egyesület 9.45 Létezik-e önkéntesség az egyházközségekben Janka Gábor parókus, Kazincbarcikai Görögkatolikus Egyházközség Lehetıségek és korlátok a diakóniában Balogh Barnabás református lelkipásztor, Magyarországi Dorcas Segélyszervezet Egyházi önkéntesség nemzetiségi kisebbségben Pásztor Lorenzo plébános, Nagykaposi Római Katolikus Egyházközség (Szlovákia) Levezetı elnök: Kereszti Ferenc regionális referens, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Szünet Az európai önkéntes szolgálat Letenyeiné Mráz Márta igazgató-helyettes, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Önkéntesség, diakónia és tolerancia az Esztényi-völgyben Kun Attila református lelkipásztor, Esztényi Egyházközösség (Románia) Szenvedélybetegek és mélyszegénységben élık rehabilitációja Gyırfi Mihály lelkész, Nyírteleki Evangélikus Egyházközség Önkéntesek küldése és fogadása Gyenes Krisztina ügyvezetı igazgató, Szegedi Önkéntes Központ - Talentum Alapítvány Hozzászólások Zárszó Ebéd Levezetı elnök: Kádár Zsolt református esperes, az Egyházi Közmővelıdési Egyesület elnöke A konferencia elsı napján, kedden a délutáni elıadásokat követıen autóbuszos kirándulásra nyílik lehetıség. Az útvonal: Vajna, Tákos, Csaroda, Nyírbátor. A 3000 Ft-os hozzájárulás magában foglalja a belépıjegy és idegenvezetés árát a kastélyban, valamint a vacsorát a Tákosi Faluházban, és természetesen a buszköltséget. A szállásköltséghez további 3000 Ft-os hozzájárulás szükséges. Információ: 1/ , (Kereszti Ferenc, Komjáti Gabriella)

17 ÖNKÉNTESSÉG, DIAKÓNIA, TOLERANCIA közös felelısségvállalás, mely megtart és megerısít KONFERENCIA A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus (MMIKL), és az Egyházi Közmővelıdési Egyesület (EKE) szervezésében május MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKHÁZ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) Jelentkezési lap Név: Intézmény: Cím: Telefon: Fax: Alulírott részt veszek a konferencián, és az elıadásokon kívül az alábbi szolgáltatásokat veszem igénybe (a szükségeset szíveskedjen aláhúzni): Kedd: ebéd kirándulás vacsorával szállás Szerda: reggeli ebéd.a jelentkezési lapot a következı címek egyikére kell elküldeni: Fax: 06 1/ Beérkezési határidı: május 6. péntek déli 12 óra. Hozzájárulás a költségekhez: autóbuszos kirándulás vacsorával: 3000 Ft, szállás 3000 Ft. A pénzt a helyszínen lehet befizetni. Kérjük, hogy minden jelentkezı személy külön lapot töltsön ki! Kelt:. Ez a jelentkezési lap letölthetı az alábbi címrıl: aláírás ( helyettesíti az aláírást) Információ: 1/ , (Kereszti Ferenc, Komjáti Gabriella)

18

19 A Paksi Közmővelıdési Nonprofit Kft. a TÁMOP / TÖBBLETT-M pályázati programja keretében az alábbi ingyenes tréningeket ajánlja: DÖNTS TE! (12 alkalom heti kétszer) Úgy érzed, sosem úgy van, ahogy te szeretnéd és kihasználnak mások? Gyakran elıfordul, hogy félreértenek? Nehezen viseled a mindennapi stresszt és a konfliktushelyzeteket? Akkor itt a helyed, hogy megtanuld jól kezelni a legnehezebb helyzeteket is, hatékonyan levezetni a stresszt és megerısíteni az önbizalmad! Itt az idı, hogy ne hagyd magad, dönts Te! HATÉKONY TANULÁS TRÉNING (6 alkalom heti kétszer) Hiába olvasod el százszor, akkor sem ragad meg a fejedben? Játékos tréningünkön különbözı tanulási módszereket, memorizálást gyorsító és a megırzést javító technikákat tanulhatsz meg, mert a tanulás tényleg lehet játék, ha jól csinálod! SEGÍTSÉG, SZÜLÕ LETTEM! (10 alkalom heti kétszer) A tréninget ajánljuk - olyan fiatal vagy tapasztalatlan szülıknek, akik nem tudják, mihez kezdjenek rakoncátlan gyermekeikkel, - olyan szülıknek, akik nem találják meg a közös hangot gyermekükkel, - fiatal pároknak, akik felkészülten szeretnének belevágni a gyermeknevelésbe. PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING (6 alkalom heti kétszer) A tréning formában megvalósított foglalkozásokon a különbözı tesztek, egyéni feladatok és csoportmunkák végrehajtása során a résztvevık teljesebb és hitelesebb képet kapnak önmagukról és a számukra ideális hivatásról. ÉLETVEZETÉSI TRÉNING (6 alkalom heti egyszer) Az életvezetési tanácsadás fiataloknak szóló, csoportos formáján vehetnek részt az érdeklıdık, akik megismerhetik önmagukat és társaikat és jobban tájékozódhatnak a környezetükben, ismereteket szerezhetnek a társas kapcsolatok lélektani sajátosságairól. A tréningekre jelentkezni a Paksi Ifjúsági Irodában (75/ ) lehet. Jelentkezési határidı: április 20.

20 Kompetencia-fejlesztı tanfolyam óvodapedagógusoknak! Környezeti környezetvédelmi nevelés új megközelítésben A tanfolyam címe: A tanfolyam óraszáma: Célcsoport A tanfolyam helyszíne, idıpontja: Természetpedagógia az élménypedagógia módszereivel Joseph Cornell nyomán 10 óra Óvodapedagógusok Gyermeklánc Óvoda 7100 Szekszárd, Perczel M. u május 13. ; 20 (péntekenként 5x45 perc) A képzés díja/fı Az elıadó neve Ft Jantnerné Oláh Ilona, környezeti nevelési szaktanácsadó A tanfolyam célja: A tanfolyam célja, hogy megismertesse a résztvevıket a természetpedagógia és az élménypedagógia alapfogalmaival, módszereivel. A tanfolyam elvégzésérıl igazolást állítunk ki, ami a pedagógusok számára elıírt hétévenkénti 120 órás kötelezı továbbképzés keretében elszámolható. A meghirdetett továbbképzésre május 4-ig várjuk jelentkezéseiket a jelentkezési lapon! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100 Szekszárd, Szent István tér Tel. 06/ , Fax: 06/

21 Kedves freinet-s Kollégák! Érdeklıdık! A paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája szervezi július 4-8-ig a soron következı Országos Freinet Találkozót. Mottója, Freinet egyik alapgondolata: KÖZEL LENNI A TERMÉSZETHEZ A szívélyes találkozás mellett, célunk, hogy megismerjétek Paks egy másik arcát is, a természeti értékeit. Intézményünk 2008 óta zöld óvoda és a KOKOSZ (Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége megbízásából, környezeti nevelési oktatóközpont. A találkozó akkreditált képzés is egyben, ezért a továbbképzési keret erre felhasználható Minden érdeklıdınek részletes programtervet és jelentkezési lapot küldünk. Szeretnénk, ha bepillantást nyernétek Freinet szellemiségébe, abba, hogy mi a Hétszínvirág Óvodában ezt hogyan valósítjuk meg, milyen eredményeink, törekvéseink vannak. Reméljük, találkozunk a nyáron. Paks, április 4. Jantnerné Oláh Ilona Tagóvodavezetı Környezeti nevelési szaktanácsadó Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 7030 Paks Tolnai út

22 FELHÍVÁS KULTÚRHÁZAK ÉJJEL- NAPPAL A ZENE JEGYÉBEN szeptember A közmővelıdési feladatot ellátó intézmények, szervezetek ismét bekapcsolódhatnak Kultúrházak éjjel- nappal címmel megrendezésre kerülı, a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozatba. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a hagyomány szerint szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte várhatóan több mint ezer olyan épület és helyszín kapuja nyílik meg ingyenesen a látogatók elıtt, amely kulturális értéket képvisel, mint épített örökség, vagy mint kulturális helyszín. A meghirdetık fontosnak ítélik, hogy lehetıséget adjanak a látogatóknak annak megismerésére is, milyen magas szintő a közmővelıdést szolgáló intézményekben, szervezetekben folyó szellemi kulturális örökség védelem, valamint az új értékeket teremtı alkotó tevékenység. A meghirdetı szervek kérik, hogy 2011-ben jelenjen meg a rendezvények során a zenemővészet szerepének megismertetése a közmővelıdési munkában. A jelentkezés módja az elızı évekhez képest megváltozott A oldalon az on-line jelentkezésen történı regisztráció után az őrlap kitöltésével lehet jelentkezni Fontos, hogy az Épület típusa rovatban bejelölésre kerüljön Kultúrházak éjjel- nappal akció! Elvárások a részvétellel kapcsolatban: Az eseménynek része legyen a kultúrát szolgáló épület, vagy épületek ingyenes megtekinthetısége. Akár épületet vagy épületeket bemutató programmal is be lehet kapcsolódni, kísérı rendezvények szervezése nélkül. Szervezhetı séta út is, amely során megtekinthetık a település építészeti értékei. A meghirdetık kérik, hogy minél többen vállalkozzanak ingyenes programok, különösen éjszakaiak lebonyolítására. A belépıjegyes programok csak a oldalon jelenhetnek meg, ezeket word fájlban a koordinátornak kell megküldeni, az oroksegnapok.hu - ra nem szabad feltölteni ıket! A benevezıktıl kérjük, hogy településükön az ingyenes épületlátogató hétvége bármelyik napján közös zenélésre kerüljön sor a szereplık és a látogatók bevonásával. Jelentkezési határidı: július 15. Koordinátor: Gábor Klára Tel: 20 / A Kultúrházak éjjel-nappal országos közmővelıdési akció meghirdetıi: Kulturális Központok Országos Szövetsége Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Mővelıdési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szervezıdések Országos Szövetsége Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Magyar Népmővelık Egyesülete

23 Kedves Író Barátunk! Az elmúlt években az ANÁRBO Szövetkezet és jómagam igyekeztünk az amatır irodalom számára megjelenési lehetıséget biztosítani. Ennek eredménye volt, hogy néhány éve egy régi elképzelésem álomból valósággá válhatott. Megjelent három Verselı Antológia! Ezekrıl a kötetekrıl, az íróktól és olvasóktól visszaérkezett vélemények alapján elmondható, hogy elérhetı áron magas minıséget sikerült nyújtaniuk. A továbbiakban az Info-Szponzor Kft. keretein belül folytatjuk az elmúlt években sikeresen megkezdett, amatır irodalmat támogató tevékenységet. A Verselı Antológia továbbra is szerepel a kiadó terveiben. Változatlanul meg kívánjuk tartani az elérhetı árat és a magas minıséget. A Verselı Antológia 2011 kiírását a nyár folyamán olvashatják az érdeklıdık. Az Info-Szponzor Kft. úgy döntött, hogy bıvíti az amatır írók számára a megjelenési lehetıségeket. Ennek keretében most két antológia pályázati kiírására kerül sor. Mind a két kiadvány A/5-ös mérető, ragasztott kivitelő és a jobb tartás érdekében a borító teljes oldalas füllel ellátott. Egy oldal: 40 sor * 137 karakter, 10-es betőnagyság. Tervezett oldalszám: oldal. A kötetekbe pályázat útján kerülhetnek be a mővek. Egy-egy alkotó 2-20 oldalon jelenhet meg. Pályázni lehet bármilyen írott mővel (vers, próza, stb.), vagy fekete-fehér képzımővészeti alkotással (rajz, fotó, stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének. Pályázati díj: nincs. Részvételi díj: Ft/ oldal. Ezt csak megjelenés esetén kell megfizetni. A részvételi díj tartalmazza a megjelenés és a postázás költségét egy megadott szállítási címre, valamint minden két oldal után három tiszteletpéldány árát. Az igényelt oldalakon a mőveken kívül helyet kap egy fekete-fehér fénykép a szerzırıl és egy rövid bemutatkozó szöveg, összesen fél oldal terjedelemben. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az írásos és/vagy képes pályázati anyagot, egy fekete-fehér fotót a szerzırıl, egy bemutatkozást ( max 1000 karakter) és egy postázási címet is. Az anyagokat a legegyszerőbb formában várjuk. Lehetıség szerint jegyzettömbben vagy szövegszerkesztıben. Kérjük, hogy az anyag ne tartalmazzon semmilyen különleges formázást!

24 A pályázatokat az címre kérjük eljuttatni. A pályázat, a kiírását követıen folyamatos. Ez azt jelenti, hogy amint összejön egy kötet megjelenéséhez elegendı (megfelelı minıségő) írás, azonnal megkezdjük a szerkesztést és elindítjuk a kötet kiadását. Érdemes tehát gyorsan pályázni! Valamennyi pályázót értesítjük, hogy pályázati anyaga (részben vagy egészében) bekerülhet-e a kötetbe. Bekerülés esetén elküldjük a részvételi díj befizetéséhez szükséges adatokat (befizetendı összeg, számlaszám). Amint az anyag szerkesztésével elkészültünk, a pályázónak pdf formátumban elküldjük a szerkesztett anyagot. Ezt már úgy fogja látni, ahogy a kötetben megjelenik. A pályázó ellenırzés után visszaküldi a pdf fájlt és jelzi, ha javítási igénye van. Ha szükséges, javítás után újabb ellenırzésre ismét megkapja az anyagát. Amikor a szerkesztett anyag mindenben megfelelı (természetesen ez remélhetıleg már az elsı alkalommal így lesz), akkor a pályázó a pdf fájl visszaküldésével egyidıben jelzi, hogy a szerkesztett anyag tartalma és formája számára megfelelı és a megjelenéshez hozzájárul. Amikor a kötetek elkészülnek a kiadó a postázási címekre minden két megjelent oldal után három tiszteletpéldányt eljuttat a szerzıkhöz. A részvételi díjon felül a pályázóknak semmilyen más jogcímen további fizetni valójuk nem lesz. A befizetett összegrıl természetesen mindenki számlát kap, amit a kötetekkel együtt juttatunk el a szerzıkhöz. A tiszteletpéldányokon felül is rendelhetık további kötetek. Ezek ára: 1350 Ft/db. A kötetek témakörei, amelyekhez kapcsolódóan várjuk a pályázati anyagokat: 1. kötet - Együtt A kötet témája - a címbıl is következıen - minden nagyon szoros emberi kapcsolat, amely az együttlét különleges minıségérıl szól. Tehát írásokat várunk például: a szerelemrıl, a szülı-gyermek, a testvéri, a baráti kapcsolatokról, a társadalmi összetartozásról, az összefogás, a szeretet erejérıl. 2. kötet - Az emberen túl A kötet témája, a címbıl következıen, minden olyan képzelt lény, vagy világ, ami nem emberi. Lehet az írás fantasy, horror vagy bármilyen más téma, ami elképzelt lényeket, világokat mutat be. Tehát írásokat várunk például: a vámpírok, a zombik és más képzelt lények világáról; illetve világunk és ezen lények találkozásáról, együttélésérıl. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet az címen. Üdvözlettel: Komáromi János, Info-Szponzor Kft.

25

26 Nemzeti Kulturális Alap pályázatai: Iparmővészeti Szakmai Kollégium: Alkotói támogatás gyermekkönyv illusztrálására Beérkezési határidı: május 13-ig Múzeumi Kollégium: Múzeumok İszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére. Beérkezési határidı: május 16-ig NEFMI pályázatok Pályázat Minısített Közmővelıdési Intézmény cím elnyerésére Az elıjelentkezés postára adásának határideje: május 15. Pályázati felhívás Minısített Könyvtár cím elnyerésére A Minısített Könyvtár cím és a Könyvtári Minıségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM rendelet alapján a kultúráért felelıs miniszter pályázatot hirdet a korszerő, használó központú, minıségszemlélető könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek a Minısített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázók köre: könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek A pályázatok postára adásának határideje: május 22. "Közlekedj ÖKOsan!" - a mottóhoz kapcsolódó rajz- és, fotópályázat A szeptember között megrendezendı Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából meghirdetett pályázat óvódástól középiskolás korig. Postára adási határideje: július 15. éjfél

27 Környezet és Energia Operatív Program A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (KEOP-6.1.0/A/09-11): Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények pályázhatnak. Támogatható tevékenységek köre: I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény, II. Projekt elıkészítés. Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (KEOP-6.1.0/B/09-11) Költségvetési szervek, különféle önkormányzatok, köztestületek, egyesületek, civil szervezetek, konzuli testületek, pénztárszervezetek, egyházi szervezetek pályázhatnak. Támogatható tevékenységek köre: I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása, II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása, III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése, IV. Projekt elıkészítés Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig

28 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (KEOP-6.2.0/A/09-11): Célcsoportok: Magyarországon élı lakosság általában, gyerek korcsoport (4-15 év), fiatalok (15-28 év), családok, háztartások vezetıi, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, politikai döntéshozók, oktatási szakemberek, pedagógusok, kommunikációs szakemberek. Támogatható tevékenységek köre I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása, II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt, III. Kommunikáció (minden projektnél kötelezı!), IV. projekt-elıkészítés (minden projektnél kötelezı!) Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (KEOP /B/09-11): Célcsoportok: Magyarországon élı lakosság általában, gyerek korcsoport (4-15 év), fiatalok (15-28 év), családok, háztartások vezetıi, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, politikai döntéshozók, oktatási szakemberek, pedagógusok, kommunikációs szakemberek. Támogatható tevékenységek köre: I. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása, II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése, III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése, IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése. Beérkezési határidı: március 1.-tıl a kiírás felfüggesztéséig

29 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (DDOP-2.1.1/I-11): Pályázók köre: Jogi személyiségő gazdasági társaság (KSH 11), jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21), egyéni vállalkozás (KSH 23), non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57). A támogatás célja turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötıdı turisztikai célú szolgáltatások létrehozása, fejlesztése. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/B-11): A rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthetı információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplık naprakész üzleti információkkal történı ellátásának biztosítása. A szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális. Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztését támogatja. Pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkezı, regisztrált szervezetek nyújthatnak be. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/C-11): A rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthetı információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplık naprakész üzleti információkkal történı ellátásának biztosítása.

30 A szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális. Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztését támogatja. Pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkezı, regisztrált szervezetek nyújthatnak be. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig 4 és 5 számjegyő utak fejlesztése (DDOP-5.1.3/A-11): Támogatás célja a kistérségi, térségi központok, régió belsı vonzáscentrumai, nehezen megközelíthetı térségek közúti elérhetıségének a javítása. Beérkezési határidı: március 1.-tıl december 31.-ig Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DDOP-3.1.3/C-11): A pályázat célja a folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékony integrált rendszerek összehangolt hálózatának kialakítása. Pályázók köre: Jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulások esetén maga a társulás, többcélú kistérségi társulás, Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek, egyházi intézmény, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet. Beérkezési határidı: március 1.-tıl szeptember 30.-ig EGYÉB PÁLYÁZATOK Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevı települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttmőködés mellett erıs informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkezı önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz. Pályázati határidık 2011-ben: június 1. Projekt kezdete: október június szeptember 1. Projekt kezdete: január szeptember 30.

31 Állampolgári projektek Az Európai Uniót érintı fontos és aktuális kihívás az európai polgárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel összefüggésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és megközelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintő részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek. Pályázati határidı június 1. Visegrádi Alap kisösszegő támogatásai A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette a júniusi határidejő kisösszegő támogatások pályázatát. A támogatást fıképp olyan pályázatok számára biztosítják, amelyek a V4 országokból érkeznek és a V4-országokon belüli programokra vonatkoznak. A támogatás a következı területekre igényelhetı: Kulturális együttmőködés; tudományos konferenciák és kutatások; oktatás; diákcsere; határokon átnyúló együttmőködés; turizmusra fordítható támogatás. Pályázati határidı: június 1. Pályázat támogatott (ingyenes) szakmódszertani továbbképzésen való részvételre Pályázat támogatott (ingyenes) szakmódszertani továbbképzésen való részvételre az alábbi továbbképzési programokon: - Szervezetfejlesztés és kultúraváltás szeminárium - Pályázatíró és figyelı Mesterkurzus - Vezetıi készségfejlesztés Mesterkurzus - Hatékony pénzügyi gazdálkodás Mesterkurzus - Közbeszerzési Mesterkurzus - Csapatépítés együttmőködés fejlesztı Mesterkurzus - Tárgyalási technikák gyakorlata tréning - Vezetıi és minıségirányítási szeminárium - Üzleti kommunikáció és etika Mesterkurzus - Rendezvényszervezés Mesterkurzus - Iskola és óvodatitkári hatékonyság szeminárium - Korszerő Oktatásszervezési technológiák tréning 1. Résztvevık köre - (Köz-) oktatási intézmények pedagógusai, munkatársai; - Közmővelıdési intézmények munkatársai, - Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek munkatársai, - Polgármesteri Hivatalok munkatársai. - Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. Jelentkezési határidı: július 31.

32 OTP Bank Társasházi Pályázat A pályázat célja A társasház/lakásszövetkezetek szőkebb környezetének minıségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése. A pályázók köre: A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerzıdéssel. Környezetvédelem (a társasház környezetének szépítése, energia takarékos megoldásokra való átállás, stb.) Közösségépítés: közös helyiségek (klubszoba, konditerem, játszóhelyek, stb.) kialakítás, fejlesztése Életminıség-javítás. (biztonságot és védelmet szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsıház, lépcsık balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerősítése) A pályázatok beküldési határideje: június 11. Aktív európai emlékezet A támogatandó projektek fı célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlékét, hogy a mostani és jövıbeni generációk is tudják és megértsék, mi és miért történt a koncentrációs táborokban és más tömeges kivégzések helyszínein. A pályázatot jogi státusszal és jogi személyiséggel rendelkezı nonprofit szervezetek nyújthatják be. Például: civil szervezetek (NGO-k), túlélık egyesületei, az áldozatok családjának egyesületei, emlékhelyek, múzeumok, helyi és regionális hatóságok, szövetségek, kutatóintézetek, oktatási intézmények, vallási szervezetek, önkéntességgel foglalkozó szervezetek stb. Pályázati határidı: június 1. Kultúra Lovagja cím adományozása (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) Javaslatot tehetnek: társadalmi szervezetek Beadási határidı: október 15. Örökség serleg (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek és iskolák Beérkezési határidı: november 1.

33 Rainprecht Antal emlékérem (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyarországi páneurópa mozgalom zászlóbontásának 80. évfordulója alkalmából, dr. Rainprecht Antal emlékére alapított kitüntetés, melyet azon személyiségek számára adományoz, akik Európa békés újraegyesítéséért, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok építéséért tevékenykedtek, illetve tevékenykednek. Beérkezési határidı: szeptember 1. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat A Nemzeti Erıforrás Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népmővészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézmőves Alapítvány, a Debreceni Mővelıdési Központ meghirdetik a IX. Országos Ifjúsági Népi Kézmőves Pályázatot a éves fiataloknak. A pályázattal a meghirdetık lehetıséget kívánnak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élı, a hagyományos kézmőves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és idıpontokban lehet: 1. Bırmőves (szíjgyártó, bırtárgy készítı) és a fazekas, fafaragás, fonható szálas anyagok, hímzés, csipke, viselet, népi ékszer, szövés: (gyapjú, vászon) és nemez. A szervezık május 27-ig kérik a pályázók részvételi szándékának jelzését. Székely Kör Közhasznú Alapítvány: Nyugdíjas kirándulások ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD Az alábbiakban leírt programokra és az azokra nyújtott, a meghirdetett díjból 15%-os hozzájárulásrakedvezményre, minimum 30 fıs csoportok pályázatát várjuk. Nyugdíjas kirándulások ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD ápr. 15-júni. 9 és aug.15-okt.25. terjedı idıszakra AUTÓBUSZOS kirándulások ERDÉLY legszebb tájaira és városaiba, a Székelyföldre-Erdélybe, 4 nap, 3 éjszaka, félpanziós ellátással. Szállás magánházaknál, v. panziókban 2-3 ágyas szobákban székely-magyar vendéglátóknál, házias konyhával. RÉSZVÉTELI költség: Ft/fı 1 fı ingyenes kísérıvel 10 utasonként Kalotaszegre: 4 nap: Ft/fı, 3 napra: Ft/fı A pályázatot elfogadjuk a pünkösdi búcsú 4 napos (júni ) programjára is. A pályázatokat írásban, postán a Bp. Székely Kör Közhasznú Alapítványának a 1052 Semmelweis u címre, vagy en a címre kérjük május 15-ig megküldeni. A pályázat eredményérıl: május 31-ig írásban értesítjük az érintetteket.

34 INGYENES TÁBOROZÁS NEMZETISÉGI DIÁKOKNAK (KÖZÉPISKOLÁS) Kiíró: Eötvös József Fıiskola Nemzetiségi Tehetséggondozó Mőhelye Jelentkezési határidı: május 31-ig. Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz, edzıtáborokhoz, csapatépítı tréningekhez Sportegyesületek, alap-, közép- és felsıfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok, kisés középvállalkozások, cégek, illetve magánszemélyek részére. Pályázat beadása: május 06-ig folyamatosan Médiatábor pályázat nappali tagozaton tanuló éves diákoknak Kiíró: Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete; Vodafone Magyarország Zrt. Beküldési határidı: május 15. Nyomozz növények után az irodalomban! - alkotáspályázat A pályázat célja, hogy a gyerekek kreativitásának segítségével felhívja a figyelmet a növényvilág szépségeire, sokféleségére és a növények életünkben, kultúránkban játszott elengedhetetlen szerepére, valamint hozzájáruljon az olvasáskultúra fejlesztéséhez. A pályázatra általános iskolás korosztályból (3.-6. osztály) várjuk az alkotásokat. A pályázatok beérkezési határideje: május 31. Az erdık nemzetközi éve fotópályázat: Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2011-et az Erdık Nemzetközi Évének nyilvánította, különös tekintettel az erdık globális szerepének fontosságára a Föld élhetı légkörének biztosítása, és a természetes környezetek megóvása szempontjából. KATEGÓRIÁK: Az erdı szépsége, az erdı és az ember, élet az erdıben. Nevezni lehet Ifjúsági, valamint felnıtt kategóriában. Beérkezési határidı: november 15.

35 Víz és az ember fotópályázat: A pályázat célja rávilágítani arra, hogy a természet és az ember élete is alapvetıen függ a víztıl. A pályázatra amatır fotósok nevezhetnek digitális úton készített felvételekkel. Kategóriák: általános iskola (6-14), középiskola (14-18), felnıtt (18 éves kor felett) Beérkezési határidı: július 31. Balaton, szép és egészséges fotópályázat A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága BALATON, SZÉP ÉS EGÉSZSÉGES címmel fotópályázatot hirdet. A pályázat célja a Balaton régió régi és új látványosságainak, hétköznapi és különleges pillanatainak, hangulatainak és színeinek a fotográfia eszközeivel történı megörökítése. Végsı beküldési határidı: június 30. Forgasd a világot! - Iskolai diákok részére Az iskolás diákok az iskolai önkéntességrıl forgatnak egy perces kisfilmet. Határidı: folyamatos Magyar falu - magyar táj a Kárpát-medencében - rajzpályázat Idısebb Markó Károly a magyar tájképfestészet megteremtıje - születésének 220. évfordulója alkalmából a HON-NAP Duna Menti Hagyományırzı Ünnep szervezıbizottsága rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások (alsó és felsı tagozatosok) és középiskolások részére. A pályázaton részt vehet minden olyan mő, melynek témája a Magyar falu - magyar táj a Kárpátmedencében témakörhöz kapcsolódik. Beküldési határidı: május 28. Borversíró pályázat Kiíró: Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Beküldési határidı: május 20.

36 Ezüstgerely mővészeti pályázat Az Ezüstgerely Alapítvány - hagyományainak megfelelıen - hangsúlyozottan mővészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelı alkotásokat vár. Számít a különféle mővészeti alkotómőhelyek: szövetségek, társaságok és a téma iránt érdeklıdı független pályázók jelentkezésére, valamint a mővészeti közép- és fıiskolák hallgatóinak munkáira. Pályázati kategóriák: K é p z ı m ő v é s z e t A l k a l m a z o t t m ő v é s z e t S p o r t f o t ó I r o d a l o m F i l m - v i d e ó Részvétel: minden január 1-je elıtt született alkotó pályázhat. A pályamővek beadása: október 7-ig Beton és festék A Mőcsarnok falfestı pályázata 6 16 éves gyermekek számára FESD ÁT A SZÜRKE FALAKAT, TEDD SZÍNESSEBBÉ A KÖRNYEZETEDET! A pályázat célja, hogy lehetıséget teremtsen a gyermekek számára megtapasztalni a falra festés örömét, valamint az alkotás szabadságának az érzését. Emellett szeretnénk, ha a pályázatban résztvevı fiatalok megismerkednének a köztéri mővészet (public art) mőfajával. Igény szerint egy falfestéssel kapcsolatos elıadáson, foglalkozáson is részt vehetnek a pályázni vágyók, egy tanóra keretében. Beküldési határidı: május 30. Liszt Ferenc és kora országos történelmi vetélkedı Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány Pályázhatnak: általános iskolák tanulói (4 fıs csapattal) Beérkezési határidı: május 30.

37 Vers- és prózamondó verseny középiskolás diákok számára A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány vers- és prózamondó versenyt rendez középiskolás diákok számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére Nevezési határidı: szeptember 20. Tavasz ízei Kiíró: Nyitott Szemmel szerkesztısége A pályázatra 100%-ban növényi alapanyagokat tartalmazó ételek receptjeit várjuk, tavasszal beszerezhetı, magyar alapanyagokból (zöldségekbıl, gyümölcsökbıl és gabonákból), a New Start konyha irányelvei szerint. Beküldési határidı: május 31. "Neked mit jelent a harmonikus életvitel?"- életmód tábor 14. életévet betöltött, de 18. életévet még nem betöltött fiatalok részére Kiíró: UFS a Gyermekekért Alapítvány Jelentkezési határidı: május 31. Kedvezményes táborozási lehetıség hátrányos helyzető gyermekek számára: Családsegítı szolgálatok, és hátrányos helyzető gyermekekkel foglalkozó társadalmi szervezetek pályázhatnak. Ideje: I július 2-július 8., II augusztus 06-augusztus 12. Beérkezési határidı: június 11. Számítógép Álom A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány és a Karitáció Alapítvány közös adományozói programja révén 2011-ben is száz rászoruló családban élı, éves életkorú fiatal kap komplett (használt, de még használható) számítógépet. A támogatói programra jelentkezhet minden olyan év közötti fiatal, akinek 3 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, és az egy fıre jutó jövedelmük a létminimum alatt van. Jelentkezési határidı: július 13.

38 Rendészeti pályára irányító tábor cigány származású tanulók részére e A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendészeti (tőzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendırség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhelyezkedni. A tábor idıtartama: július Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Jelentkezési határidı: június 27. Egérház Alapítvány: Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzıtáborokhoz Pályázat beadása: április 15-tıl szeptember 30-ig (folyamatosan). Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón Gyermek- és ifjúsági szervezetek, általános és középiskolai osztályok, baráti közösségek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok, egyéb szervezetek részére. Határidı: május 15. VERSELİ ANTOLÓGIA Pályázni lehet bármilyen írott mővel (vers, próza, stb.), vagy fekete-fehér képzımővészeti alkotással (rajz, fotó, stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet az címen. (Részletes tájékoztató a hírlevél felhívások fejezeténél)

39 Hazai tájakon verspályázat - Versek Magyarországi tájakról, városokról, mőemlékekrıl, épületekrıl. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élı magyar nyelven író amatır írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvő versekkel. Beérkezési határidı: június 4. szombat, éjfél. Örökségünk nyomában - Nemzetközi örökségvédelmi pályázat Liszt Ferenc 200. születési évfordulója alkalmából A pályázat kiemelt célja Liszt Ferenc (szül.: október 22.) emlékének, örökségének megırzése, a nagy magyar géniusz szellemi hagyatékának ápolása, életútjának, mővészetének megismerése. Határidı: szeptember 5. Családi kaleidoszkóp- fotópályázat Állítsuk össze az európai családok közös fotóalbumát!- a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fotópályázata Olyan privát pillanatokat, megörökített pillanatokat várunk, amelyeket a családok hajlandóak megosztani a szélesebb közvéleménnyel is, hogy mindenki lássa: a család a legfıbb boldogság forrása. Beküldési határidı: május 15. Értéket teremtek vállalkozom A fotópályázat célja; az országban tevékenykedı kereskedık, iparosok, kézmővesek (társas és egyéni vállalkozók) tevékenységének mővészi módon való megjelenítése. Beérkezési határidı: július 29. LAKITELEKI NÉPFİISKOLA- Hungarikumok, nemzeti kincsek A Lakiteleki Népfıiskola Hungarikumok, nemzeti kincsek címmel csapatversenyt hirdet a Kárpátmedence általános iskoláiban tanuló 5-8. osztályos diákok részére. A háromfıs csapatok a 3 fordulós vetélkedı feladatait április 7-étıl a és a honlapokon olvashatják.

40 I. forduló beküldési határideje május 18. II. forduló beküldési határideje szeptember 30. III. forduló beküldési határideje október 15. Országos döntı: Lakitelek, november Zenével egymásért - összefogás a tudásért A KOMPANIA Kulturális és Szabadidı Egyesület 2011-ben, a Liszt Ferenc emlékévben hirdeti meg harmadik alkalommal a "Zenével egymásért összefogás a tudásért" c. ifjúsági zenei és kórushangverseny pályázatot. A pályázaton azon zenei tanulmányokat folytató tanulók vehetnek részt, akik még nem múltak el 30 évesek (kórusok, kamaraegyüttesek esetében korhatárhoz nem kötött) A pályázatok benyújtásának határideje: május 31. idıpont település program helyszín információ 1-jén Paks Majális ASE sportpálya 75/ én 9-19 ó. 2-án 18 ó. 3-án 5-én ó. 5-én 19 ó. Dunaföldvár Paks Bölcske Paks Paks KISTÉRSÉGI MAJÁLIS Duna-part IRODALMI ÖNKÉPZİKÖR: Halljuk, miket mond a lekötött kalóz VMK könyvtár A 235 éve született Berzsenyi Dánielrıl S. Benke Éva bevezetıjével Anyák napi ünnepség óvoda Pál apostol tanítása az egyházi szolgálatokról, a korinthusiakhoz írt 1. levél alapján Elıadó: dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára debreceni teológiai tanár HANGVERSENY A Felnıtt hangversenybérlet 4. elıadása: VMK könyvtár VMK 75/ / / / Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében 75/

41 6-án 14 ó. FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENY A Pro Artis Mővészeti Iskola fúvószenekara és a Roger Schilling fúvószenekar közös hangversenye Bölcske Kézmőves foglalkozás könyvtár 75/ én Paks Sport és kedvtelési célú kishajóvezetıi és vitorlás tanfolyam VMK 75/ én Paks Civil-ügyintézı képzés VMK 75/ én 17 ó. 9-én 19 ó. Paks Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Any(j)a lánya Vörösné Lehr Borbála és Vörös Viktória kézimunka kiállítása SZÍNHÁZ A Móricz bérlet 5. elıadása ÉNEK AZ ESİBEN Musical a MGM filmje alapján VMK könyvtárgaléria VMK 75/ / én 17 ó. Bölcske Közönségtalálkozó Endrei Judittal könyvtár 75/ én 18 ó. Paks FILMBARÁTOKNAK Danis Tanovic Senkiföldje címő filmjét Lubastyik Klára ajánlja. VMK könyvtár 75/ án 9 ó. Bölcske Süni-zene könyvtár 75/

42 13-án 19 ó. Paks ÉJSZAKAI SPORT VMK PLACC 75/ én Paks Sport és kedvtelési célú kishajóvezetıi és vitorlás tanfolyam VMK 75/ én Paks Civil-ügyintézı képzés VMK 75/ én 19 ó Paks APÁK HOLDJA a S.U.C.K. élı-adása VMK 75/ én Paks- Dunakömlıd A Dunakömlıdi Faluház szervezésében: KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE 75/ GYERMEKSZÍNHÁZ 16-án 10 ó. Paks Az Óvodás bérlet 7. CSIPKERÓZSIKA -zenés bábelıadás- (Kabóca Bábszínház, Veszprém) VMK 75/ án 18 ó. Paks- Dunakömlıd KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Mozgópont Zirczi Judit kiállítása Dunakömlıdi Faluház 75/ én 17 ó. 19-én 19 ó. Paks Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Rajzoljunk verseket! eredményhirdetés és megnyitó SZÍNHÁZ A Tavaszi bérlet 2. elıadása Pozsgai Zsolt LISELOTTE ÉS A MÁJUS -komédia két részben- (Budapesti Kamaraszínház) VMK VMK 75/ /

43 20-án 16 ó. Paks- Dunakömlıd Vak Bottyán kopjafájának koszorúzása Dunakömlıd 75/ én Paks DUNA-PARTI HALÁSZLÉFİZİ VERSENY Duna part 75/ én 16 ó. Paks ÉNEKELNI JÓ! Még egyszer, elölrıl! Az év folyamán tanult népdalok ismétlése - szalonnasütés közben. Biritó 75/ én 10 ó. Paks A Tipegı bérlet 3. elıadása: SZIVÁRVÁNYHINTA -csecsemıszínház- (Bóbita Bábszínház) KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Bóbita Bölcsöde 75/ án 15 ó. Paks Paks Város Diákönkormányzata fotópályázatának eredményhirdetése, fotókiállítása és ez évi záró összejövetele VMK 75/ án 18 ó- Paks A SZAGGATÓ ZENEKAR KONCERTJE VMK 75/ én 15 ó. Paks KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Antoni Rozália babaés bábkiállítása a kecskeméti SZÓRAKATÉNUSZ Játékmúzeum és Mőhely győjteményébıl VMK 75/ én 19 ó. Paks MAKOVECZ TURNÉ LAJKÓ FÉLIX hangversenye Szent Lélek Templom (Makovecz templom) 75/ án 15 óráról Bölcske Gyermeknap 75/

44 28-án Paks VÁROSI GYEREKNAP strand 75/ án Paks- Dunakömlıd GYERMEK- ÉS FALUNAP, halászléfızı verseny Dunakömlıd 75/ én Bölcske A Nıi Kar pünkösdi hangversenye református templom 75/ én 18 ó. Paks Egészségünk titkai - amit még soha nem mondtak el önnek! Dr. LENKEI GÁBOR orvos-író elıadása VMK 75/ TELEPÜLÉS/ INTÉZMÉNY PAKS VÁROSI MÚZEUM KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETİ INFORMÁCIÓ A CSÁSZÁR- LÁBNYOMÁBAN május / PAKS, VÁROSI MŐVELİDÉSI KÖZPONT - Mesél, mesél, mesél az erdı Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány rajzpályázatának kiállítása április 19-május 21. Rajzoljunk verseket! eredményhirdetés és megnyitó május 19.-junius /

45 Paks Város Diákönkormányzata fotópályázatának eredményhirdetése, fotókiállítása május 26.- június 30. Antoni Rozália babaés bábkiállítása a kecskeméti SZÓRAKATÉNUSZ Játékmúzeum és Mőhely győjteményébıl május 27-június 30. Any(j)a lánya Vörösné Lehr Borbála és Vörös Viktória kézimunka kiállítása május 9.- május / DUNAKÖMLİDI FALUHÁZ Mozgópont Zirczi Judit kiállítása május 16-tól 75/ BERZE-NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAFÖLDVÁR KALOCSAI PORCELÁN MANUFAKTÚRA és WOLF JÓZSEFNÉ dunaföldvári hímzı kiállítása április 29-május /

46

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62.

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62. ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 1. Az alapítók neve, lakcíme: Kovács Lajos 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. Kovács Lajosné született Farkas Mária 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. 2. Az Alapítvány

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Kézen-fogva már a könyvesboltokban is!

Kézen-fogva már a könyvesboltokban is! Kedves Író Barátunk! Kézen-fogva már a könyvesboltokban is! Az előző években kiadónk színvonalas nyomtatot megjelenéshez tudot segíteni sok-sok amatőr írót. Erről tanúskodnak a 2008 óta rendszeresen megjelenő

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. december

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben