A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele"

Átírás

1 Battyány Katalin: Búzamagmisztérium A A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele XIV. évfolyam, 4. szám; április Húsvét öröme z ember élete elég reménytelen vállalkozás, legalábbis ami a múlandóságot illeti. Elodázni lehet talán ezt a dolgot, bár nem biztos. Rá nem gondolni is lehet valameddig. Azért a távlat Isten-telen lélekkel mindig ugyanaz: "Csak az a vég! - csak azt tudnám feledni!" És nem és nem, nem tudjuk feledni. Ott van, csendben közelít és nincs, aki megállítsa. Porból lettél, és ismét porrá leszel. A Paradicsomon kívülre szakadva ezt éli át, minden múlandó, amint csak képes valamit felfogni az élet csodájából. Most itt vagyok, de mi lesz belőlem pár évtized múlva - egy síremlék, vagy még annyi sem? És nem értjük. Ha ennyi az élet, miért kellett nagy reményekkel nekirugaszkodnunk? Érdemes volt végigjárni az évtizedeket, megélni a rengeteg fáradtságot és kudarcot, a megszégyenüléseket és a sok kiábrándulást? Lehet, hogy valami fontosat kell megismernünk az út során, s amíg ez nincs meg, valójában nem is tudjuk, nem is ismerjük pontosan a saját életünk igazi lényegét? Bizony, az meglehet. "Vakon járunk és homályban tapogatjuk a falat" (És. 59,9-10), mert elvesztettük létünk gyökerét. A húsvét előtti ember reménység nélküli, csak a testi létezést ismeri, az pedig maga a múlandóság. Hiszen amiben keletkezés van, abban elmúlás is van, testünk pedig ilyen. Nincs az emberben semmi, ami keletkezés és elmúlás nélküli való? Amikor az ember megkülönbözteti magát az örök és végtelen szeretettől, Aki mindig volt és mindig lesz, s külön szakad tőle, akkor reménytelen helyzetbe kerül. Keresnie kell eszközöket, melyek révén feledheti, hogy múlandó. Ezek az eszközök azonban nem túl hatékonyak, és illékony az eredmény is. Pillanatnyi öncsalások, mámorok, némelykor őszinte lelkesültség, buzgalom és tevékenység, eredmények és elismerés is - aztán az ember ismét csak saját homályos és sötét reménytelenségébe ütközik. Egészen addig, amíg meg nem érti, hogy nem más, hanem maga a Teremtője nyilvánult meg abban, hogy ő maga egyáltalán létezik. Az örök Szeretet akarta, hogy ő legyen. Sőt a maga számára teremtette, és a föld porához a saját Lelkét adta, így lett ő élő lélekké. Minden emberi élet valódi és legmélyebb titka, hogy ő Istenhez tartozik, az övé és belőle való. Ezt fogták fel, ezt értették meg, sőt ezt tapasztalták meg, akik húsvét után találkoztak a Feltámadottal. De a Feltámadott csak azoknak jelent meg, akik szerették őt. Nem jelent meg Heródesnek, Pilátusnak, Kajafásnak, megjelent viszont Mária Magdolnának, akiből hét ördögöt űzött ki, és a szegény, gyáva Péternek, aki gyermek módjára a tagadásba menekült, amikor mesterét véres keresztre adták. Ezek az emberek valahol mélyen szerették őt. Legyen ezért nekünk is ez a legfontosabb: szeretni Jézust! És ő akkor eljön hozzánk. Kezünkbe adja örök életünket és megtanít arra, nem vagyunk mi magunkéi. Megérteti velünk, hogy amint ő egy volt az Atyával, mi is azok lehetünk. És ha ez tényleg így

2 2011. április lesz, akkor majd hittel énekelhetjük a húsvéti éneket, akár a temetőben, akár szeretteink porai felett is, meg a templomban, a terített úrasztala körül az ünnepi örömben: "Nincs már szívem félelmére, Nézni sírom fenekére, Mert látom Jézus példájából, Mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, Változzatok félelmeim Reménységgé, s örömökké, Mert nem alszom el örökké!" (347.ének 3.vers) Elhangzott Bátor Berta Zsófia ravatalánál március. 31-én Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed é ezt? (János 11,25-26) A feltámadásnak és a belőle fakadó életnek a hit a feltétele. Hinni pedig annyit jelent, mint igent mondani Krisztusra. Aki benne hisz, annak számára a halál nincs többé. Luther Márton ezt így fogalmazta meg: A hívőt halálában is az élet veszi körül, mert az ilyen ember életében helycsere történt: ahol a halál állt, ott most Jézus áll - ő lépett a halál helyére. Benne - akár élek, akár meghalok - a feltámadás részese vagyok. Ezért a feltámadás nem eljövend, hanem a jelen valósága. Mert Krisztus győzött a halálon, ezért közli az ő halál feletti győzelmes életét azokkal, akik hisznek benne. Megtört lélekkel és fájó szívvel állunk meg e ravatal előtt mert a test halála ellentmondani látszik a feltámadás és az örök élet evangéliumának, mert nem az életről, hanem az elmúlásról beszél. Úgy érezzük, ami most történt, megfordíthatatlan, végleges. Igen, emberileg szólva az is. Így most, amikor végtisztességet adunk, a viszontlátás reményében elbúcsúzunk szeretett nőtestvérünktől, a mi Bertukánktól, vigaszért, erőért, reménységért csak Istenhez fordulhatunk, mert a halál pillanatában minden emberi bölcselet véget ér. Isten Igéje az, amely a ravatal és nyitott sír mellett is vigasztal, erőt és reménységet ad az ember szívébe, a fájdalom helyébe. Bizony ez után sóvárog most a mi lelkünk is. Először is tudnunk kell, hogy Istennek elhangzott ítélete beteljesül az emberen. Mert az Édenből engedetlensége miatt kiűzött ember felé elhangzott az ítélet:... visszatérsz a földbe, mert abból! vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel" (IMóz 2,19b). Igen, ez teljesedett most be Isten törvénye szerint. Megpihent testvérünk nem váratlanul, de mégis hirtelen távozott közülünk. Élete utolsó évtizedeiben annyi betegséget legyőzött, hogy joggal bizakodhattunk, most is ő lesz a győztes. Törékeny testében nagy lélek lobogott, amely egy pillanatra sem szűnt meg őt állandó szolgálatra sarkallni. A gyermek derűjével és alázatával, az ifjú nyitottságával és az érett ember bölcsességével ment át az életen. Ő az, aki a töretlen hitével, létezésével, sorsával, szenvedésével, de példaadásával: egyszóval az életével szolgált értünk. Bátor Berta Zsófia nőtestvérünk 1947 márc. 4-én született Nagykőrösön. Közvetlenül a háború után vagyunk, a családot sok anyagi és személyi veszteség érte, de szülei boldogan várták megszületését. Szeretetben nevelkedett néhány évig. Édesanyját 4 éves korában elvesztette, innentől anyai nagyanyja biztosította a felhőtlen gyermekkort neki és öccsének. Iskoláit dicsérettel végezte. Szegeden a Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát és a nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított kémiát és matematikát. Fiatalon jelentkező betegsége derékba törte tanári pályafutását. Sajnos ekkor már édesapja sem élt. Nagymamája halála szintén nagy veszteség volt számára. Egyedül maradt. Magányát testvéreinek gyermekei enyhítették, kikkel sokat foglalkozott. Érdeklődése a református gyülekezet felé fordult, így sok értékes lelki ember közösségébe tartozhatott. Ez lett az ő második családja, mindig ott láttuk az istentiszteleteken,

3 3 XIV. évfolyam 4. szám és jött -ha tudott- a bibliaórás alkalmakra is. Betegágyánál a családtagokon kívül aztán ott lehettek ők, a gyülekezet asszonyai, akik vigasztalást, bátorítást, dicséreténeklést vihettek az egyre elgyengülő testvérükhöz. Betegen is szolgált: mert mind, aki meglátogatta őt, épült az ő rendíthetetlen hite és bizakodása által. Utolsó óráiban is ragaszkodott az élethez, nem adta fel a reményt, bízott gyógyulásában. Szent komolysággal, de félelem nélkül készült a halálra. Krisztus értünk adott áldozatának a látható jegyeit, az úrvacsorát magához véve boldog, tiszta lélekkel állhat ő meg Isten előtt immár. Teljes szívvel, lélekben sokakat megerősítve élte meg a számára kiszabott 64 évet. Soha senki nem volt terhére, és ő sem volt soha senkinek terhére. A testvér és a barát mindig együtt jelent meg személyében, a hit és a szeretet erejével és szelídségével. Igen, a halál Isten ítélete, de nem az utolsó szó a mi emberi életünkben, mert az utolsó szót a mi Urunk Jézus Krisztus mondotta ki a keresztfán: Elvégeztetett" (Jn 19,30b). Így lett számunkra Krisztusban a miénk drága örömüzenete - evangéliuma: Én vagyok a feltámadás és az élet" (25. vers). Az őt szerető gyászolóknak mondotta egykor Bethániában az általa szeretett Lázár sírjánál. Ott is és itt is hirdette és hirdeti:,,.., aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha" (26. vers). Ezt a mi Urunk nemcsak szavával mondotta, hanem életével is bizonyította, elsőnek támadva fel a halottak közül. És azóta is sokunk életében ott élt, ott él és ott fog élni a feltámadás erős Uraként. Ő az, aki a halálból életre emel minden benne hívőt, megtérő bűnöst, aki még a keresztfán megtérő latornak is bűnbocsánatot és üdvösséget adott: Még ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23,43b). Milyen jó e szomorú pillanatban tudni, hogy ő az az Úr, aki győzedelmeskedett a halálon is, hogy a győzelmét kegyelemből, Isten végtelen szeretetéből nekünk ajándékozta. Így a benne hívő ember - minden látszat ellenére - nem hal meg soha, mert övé az ígéret: És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,20b). Igen, ő van velünk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, a halálon is. Soha ne feledjük ezt el, gyászoló testvéreim, a fájdalom nehéz perceiben sem. Isten Igéje Igazság. Az énekköltő szavaival kell, hogy könyörögjünk, hogy újra és újra érezzük át az Ige valóságát: Vigasztalást Igédben, Uram te adj nekem"(276.dics.). Megpihent testvérünk tudta, hogy Lázár feltámasztásának története Igaz. Azért nem rendítette meg bölcseleti rendszerek és tudományos elméletek összeomlása, mert hite erejével kapcsolódott ahhoz, aki ezt az ígéretet mondta ki a bűnnel és a gyásszal telt világ felett: Én vagyok a feltámadás és az élet! A halállal számolnunk kell. A halál reménytelen és zord hatalom, amelyet semmilyen emberi tudás és a legragyogóbb bölcselet sem tud legyőzni. Jézus Krisztus által, a Krisztussal való közösségben azonban megtörik hatalma, elvész félelmetessége: csak átmenet, amelyen, Krisztus kézen fogva vezeti övéit. Olyan sötét alagút, amely a fénybe vezet. Kálvin szerint a hit: az örök élet állapota. Jézus jelenléte a mi halálra szánt világunkban váratlan, felfoghatatlan, csak a hit számára hozzáférhető valóság. Origenész, az ókor legnagyobb keresztyén írója mondotta e hely magyarázatánál: Ahol Jézus jelen van, ott nem lehetetlen a halál", mert a kettő kizárja egymást. Ne bánkódjatok tehát, mint azok, akiknek nincs reménységük, hanem gyertek, boruljunk le alázattal! az örökkévaló előtt, hálaadó imádságban tőle kérve a vigasztalást, hitünknek és reménységünknek megerősítését. Búcsúzik most szerettétől testvére és családtagjai, közelebbi és távolabbi rokonsága és azok családjai, a gondozók-ápolók, volt munkatársai, barátai, szomszédjai, a református gyülekezet egész közössége és lelkipásztorai, mindenki, aki ismerte tisztelte és szerette őt. Uram Jézus, emlékezzél meg róla a te országodban! Ámen. (Szabó Gábor)

4 2011. április ISTENTISZTELETEK RENDJE a húsvéti ünnepkörben április 17. VIRÁGVASÁRNAP 9.00 Felszegi imaház(hunyadi u.31.) Gyermek-istentisztelet (Kálvin Terem) Kocsér Templom Konfirmációi fogadalomtétel Nyársapát (Szarka kúria) Istentisztelet (Templom) április 18. HÉTFŐ Hétkezdő áhitat gimnáziumnak április 19. KEDD Istentisztelet, úrvacsorával az Arany J. u-i Idősek Otthonában április 20 SZERDA Bibliaóra a Felszegi imaházban (Hunyadi u.) Kórházi istentisztelet úrvacsorával április 21. NAGYCSÜTÖRTÖK Istentisztelet úrvacsorával az Ady E.u-i idősek otthonában Templom: Bűnbánati istentisztelet április 22. NAGYPÉNTEK ISTENTISZTELET (Templom) ISTENTISZTELET (Templom) április 23. NAGYSZOMBAT Bűnbánati istentisztelet (Templom) április 24. VASÁRNAP HÚSVÉT I. ÜNNEPE ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK 9.00 Felszegi imaház (Hunyadi u.) Kocsér Gyermek istentisztelet (Kálvin terem) Templom Alszegi imaház Nyársapát Templom (Úrvacsora nélkül) április 25. HÚSVÉTHÉTFŐ Templom (Úrvacsorával) Temető Minden héten: Vasárnapi istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Kopa Iskola [Szolnoki út 67.] Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Konfirmációs óra [Kálvin Terem] Szerda: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin Terem] Házicsoport [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek: Ifjúsági bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Péntek (páratlan hét): Női bibliakör [ Kálvin Terem] A bibliakör első alkalmára, március 18-ára szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat és minden érdeklődőt. Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom]

5 5 XIV. évfolyam 4. szám Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: Ft, Templom felújítására: Ft, Kincsesház kiadásaira: Ft, Konfirmandusok bibliájára: Ft. A húsvéti vásár bevétele: Ft. Március 13-a és április 17-e között az istentiszteletek perselypénze: Ft. Anyakönyvi hírek: Az elmúlt hónap során megkereszteltük: Halápi József és Nagy Szilvia Botond és Zétény, Waltner Adrián és Győrpál Zsuzsanna Vanda és Zita, Egri Álmos és Páyer Andrea Henrietta, Szabó Ottó és Kósa Gabriella Márton, Balog Kálmán és Nagy Erika Erika, Tóth Tibor és Kocsis Szilvia Zsüliett, Zatykó Zsolt és Kispál Andrea Réka nevű gyermekét. Elhunyt: özv. Huszár Sándorné (Ivanics Erzsébet) élt 77 évet, Lőcsei u. 1. Fajtné Kalocsa Ildikó, élt 49 évet, kecskeméti lakos, Harsányi Lászlóné (Kovács Eszter) élt 82 évet, Szabadság tér 6. özv. Hajdú Lajosné (Kaiser Lili) ált 88 évet, Abonyi út 1. Bátor Berta Zsófia (Bátor Joachim és Bocskár Berta leánya) élt 64 évet, Bulcsú u. 7. Gyulai-Balogh László (Dudás Erzsébet férje) élt 80 évet, Dévai u. 19/a. Farkas Gergelyné (Hegedűs Rozália) élt 92 évet, Örkényi út 4. özv. Balogh Ambrusné (Jámbor Julianna) élt 75 évet, Bántos-Bánom dűlő 21. Áldott húsvéti ünnepeket! Krisztus feltámadott - bizony, feltámadott! I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: március Kedden a 3.a osztály megtekintette a Pinokkio mesebérlet Vizipók csodapók c. előadását Papné Csontos Ilona osztályfőnök kíséretében. Csütörtökön az első évfolyam és a 3.b osztály a kecskeméti Ciróka bábszínházban járt. A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia Nyelvész Versenyén a megyei fordulóba jutott Szigetvári Krisztina (4.c), Nagy Zsófia (4.c), Balog Nóra (4.a), Surin Simon (6.a) Felkészítő tanáruk: Mikó Péterné és Tóthné Patonai Csilla. A III. korcsoportos lány kosárlabda csapat a körzeti bajnokságon II. helyezést ért el. A III. korcsoportos fiú kosárlabda csapat a területi döntőt is megnyerte, így a megyei bajnoki címért játszik. A TIT által szervezett Hevessy György Kémia Verseny megyei fordulójára a 7.évfolyamról Suhajda Eszter és Hatvani Péter jutott be, s az igen népes mezőnyben Suhajda Eszter 15-ik, Hatvani Péter pedig 23. lett. Felkészítő tanáruk Kis Jánosné.

6 2011. április március 27-április 3. Hétfőn bibliaórán vettünk részt. Köztünk szolgált Szabó Gábor lelkipásztor. Kedden az iskolai tanulmányi verseny 5-6. osztályos helyezettjei jutalomkiránduláson a Néprajzi Múzeum interaktív kiállításának foglalkozásain vettek részt, majd ellátogattak az Eleven Parkba. Ezen a héten a 3.a és a 3.c oszály a Ciróka bábszínházban megtekintette a Gabi és a repülő nagypapa c. előadást. A kecskeméti Velünk az Isten Országos Bibliaismereti Versenyen iskolánk 3-4. osztályos csapata 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Megyesi Erika és Szalayné Csabai Mária. A csapat tagjai Czira Tímea Emese, Matuska Gyöngyvér, Szabó Bálint 3.b osztályos tanulók, valamint Nagy Zsófia, Szigetvári Krisztina (4.c) Iskolánk 6. osztályos csapata az szóbeli fordulóban nyújtott teljesítményért dicséretben részesült. Felkészítő tanáruk Kósa Zoltánné. A bibliai színdarabot a két osztály tanulói közösen adták elő, a produkció különdíjban részesült, rendezője Tóthné Patonai Csilla tanárnő volt. A színpadi alakításért Matuska Gyöngyvér különdíjat kapott. Iskolánk 5-6. osztályos kosarasai ismét megnyerték a megyei döntőt, így az országos elődöntőbe jutottak. A csapat tagjai: Aszódi Máté, Kaszap Márió, Nagy Csaba, Asztalos Zoltán, Miltényi Medárd, Pilter Zsolt, Balázs Dénes Márk, Csendes Imre, Magyar Csaba, Petrás Vajk, Szuda Bence, Tóth Keve András, Csanádi Kristóf, Farkas Szabó Márk. Felkészítő tanáruk Bányai Viktor április Hétfőn értekezleten vettünk részt, majd fogadóórát tartottunk. Az értekezlet első felében Magyarné Bogár Ildikó igazgató asszony a részképességzavaros és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának módszertanáról tartott előadást. Kedden suliváró foglalkozáson vehettek részt az iskolánk iránt érdeklődő nagycsoportos óvodások. Ugyanezen a napon a 3.a osztály Kecskeméten a Játékmúzeumban járt. Papné Csontos Ilona és Villám Eleonóra tanítónők kísérték el őket. Pénteken az Országos Kazinczy Versenyen Matuska Lilla (7.b) kiváló teljesítményét bronz fokozattal és Kazinczy jelvénnyel ismerték el. Felkészítő tanára Tóthné Patonai Csilla. Szombaton az iskolai tanulmányi verseny alsó tagozatos helyezettjei jutalomkiránduláson a Néprajzi Múzeum interaktív kiállításának foglalkozásain vettek részt. Ezen héten könyvtári kézműves foglalkozásokon képeslapokat készítettek ügyes kezű tanulóink a húsvéti vásárra. Szombaton a Katolikus Kulturális Napon iskolánk katolikus hittanosai is szerepeltek. Felkészítő tanáruk Dombóvári Judit katolikus hitoktató április 17. Hétfőn és kedden 53 leendő első osztályos íratkozott be iskolánkba. Kedden konfirmációs szülői értekezletet tartottunk. Szerdán a Városi Vers- és Prózamondó Versenyen Petrezselyem Panna (2.b, Lakatos Fanni (5.c), Matuska Lilla (7.b) a saját korcsoportjukban mindanynyian második helyezést értek el, s így továbbjutottak a megyei döntőbe. A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia országos döntőjébe jutott Bartus Levente (2.b) matematikából. Felkészítő tanára Bársonyné Németh Anikó. A Rácz Zsolt Fizika Emlékversenyen Suhajda Eszter (7.b) 4. helyezést ért el. Felkészítő tanára T. Nagyné Mónika. Csütörtökön az első évfolyam a kecskeméti Ciróka Bábszínházban járt. Péntek délelőtti húsvéti ünnepségünkön megtekintettük a kecskeméti Velünk az Isten Országos Bibliaismereti Versenyenen különdíjban részesült Dávid és Góliát c. színdarabot és az 5. osztályosok passiojátékát. Ugyanezen a napon nyolcadikosaink konfirmációs vizsgát, a vasárnap délelőtti istentiszteleten pedig konfirmációs fogadalmat tehettek. Vasárnap zeneszerető tanulóink megtekintették a Kis kéményseprő c. operát a budapesti Operaház bérletes előadásán.

7 7 XIV. évfolyam 4. szám GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Márciusi és áprilisi események a szakképzőben: febr. 18. Szakmai Közismereti Tanulmányi Verseny (Dabas) történelem: Vincze Viktor (4. helyezett), 10f, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Pethe Henrietta (9. helyezett), 10e, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Révay György József (11. helyezett) 9e, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Forró Norbert (15. helyezett), 10f, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter informatika: Dani László 10f, felkészítő tanár: Pálmai János Márc. 2. tanári bibliaóra (szolgál: Kiss Georgina Orsolya) Gyakorlati szintvizsgák: márc. 12: géplakatos, márc. 23: bútorasztalos, márc. 30: kőműves Márc. 20. Országos Torna Elődöntő (Bp.) 7. helyezés (felkészítő tanár: Barcsay Zsuzsanna) márc. 29. tantestületi értekezlet, utána fogadóóra Április 10. és 17.-e között tartottuk iskolánkban a kereszteléseket, a konfirmációs kikérdezéseket és a konfirmációs fogadalomtételt. (felkészítő tanáruk: Bánki-Nagy Endre) Ápr keresztelések ( a szakképzőből/szakközépiskolából 9-en keresztelkedtek). Igét hirdetett: Szabó Gábor nagytiszteletű úr Ápr konfirmációs kikérdezés (a szakképzőből/szakközépiskolából 21-en vettek részt e kikérdezésen). Igét hirdetett Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész. Márciusi és áprilisi események a gimnáziumban: Március 15-én a 11.a osztály előadását láthatta a Kossuth szobornál a város lakossága. Március án rendezték meg Csúrgón a Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciáját, Surman Laua 8.a és Nyíri Csaba 10.a osztályos tanulók II.helyezést, Borda Fruzsina 10.a IV.helyezést, Kőházi-Kis József 10.a VI.helyezést értek el. Felkészítő tanárok: Tők János és Kósa Tamás. Március 18-án Sárospatakon az Országos Hittanversenyen vettünk részt, VIII. helyezést értünk el. A csapat tagjai: Marosszéki Zsuzsanna, Lantos Lili és Tót Barbara 11.a osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Oszlánczi Andrea. Márcuis 19-én Törökbálinton rendezték a megyei kosárlabda döntőt. Az iskolát 11 fős csapat képviselte és IV.helyezést értek el. Felkészítő: Dr.Fülöp Tiborné. Márciusban rendezték a Herman Ottó megyei biológiai versenyt, Kimmer Attila V. helyezést ért el. Felkészítő: Bálint Zoltánné. Március 28-án Cegléden részt vettünk a Református Általános Iskolák angol versenyén, Sugár Dávid (7.a) VII. helyezést, Árki Bianka (7.a) VIII. helyezést értek el. Felkészítő: Kissné Somogyi Rita Március 28-án értekezletet tartottunk, majd utána fogadóóra következett. Április 8-án Megyei Idegen Nyelvű Vers-és Prózamondó versenyen Boros Tímea V, Ragó Lili VI, Szilágyi Gréta és Ledniczky Tamás XI. helyezést értek el. Felkészítők: Balog Gabriella és Kissné Somogyi Rita. Április 8-án rendeztük, a már hagyományosnak nevezhető idegen nyelvi délutánt. A gyerekek idegen nyelvi feladatokat oldottak meg, zenéltek és a süteményversenyt tartottak. Április 11-én a magyar költészet napja alkalmából három órán át 78 tanuló Arany Jánostól idézett szebbnél szebb gondolatokat iskolánk dísztermében. Fodor Áron 12.b osztályos tanuló az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen olasz nyelvből II.helyezést ért el. Felkészítő:Héjjas Krisztina. Április én a bejövő osztályaink tettek sikeres konfirmációs vizsgát.

8 2011. április Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok A növekedés boldogsága Gyökössy Endre tett közkinccsé a kilencvenes évek végén ezzel a címmel egy elmélkedést Jézus boldogmondásairól. Ugyanebben az időben Müller Péternek is megjelent egy könyve Boldogság címmel. A szerzők gondolatsorának végkicsengése ugyanaz: Jézus tudja nekünk megmondani, hogy mi a boldogság igazi, kiapadhatatlan forrása: adni. Müller Péter ezt így fogalmazza meg: Jézus elég a szeretet tüzén. Nemcsak könyörületes, hanem szeret veszélyesen és önveszélyesen: földi életét tudatosan odadobja az emberekért. Nemcsak megbocsátja bölcsen ellenségeinek iszonyú cselekedeteit, de még ráadásul szereti is őket! Ez a jézusi boldogság lénye- Gyökössy Endre ge. Boldogok azok -kiáltja számunkra érthetetlenül és átélhetetlenül (kiemelés tőlem) -, akik üldözést és gyalázatot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa! Mi ez az igazság? A szeretet tüzén lángolni, mint az életadó nap. ( Müller Péter: Boldogság, 1997, 192.o.) Máris egy megjegyzés: Jézus életét nem odadobja az emberekért, hanem elfogadja Atyja akaratát ezen a téren is. Ezt számtalan igehellyel igazolhatjuk. ( Igen Atyám, mert így volt kedves teelőtted Mt 11,26; Atyám, ha lehet, távoztasd el tőlem e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd! -Lk 2242; Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ) Jézus tehát az Atyának való engedelmesség megéléseként tette le az életét, nem mártír módjára odavetette. A két szerző gondolatmenete között a megfogalmazás biblikus pontosságán (Gyökössy) vagy esszéisztikus pontatlanságán (Müller Péter) túl jelentős különbség van! Müller Péter úgy jut el könyve utolsó, 9. fejezetében a jézusi példához, hogy maga sem érti, miképpen lehetséges így boldognak lenni. Jézus utolsó boldogmondása saját bevallása szerint érthetetlen és átélhetetlen számára: Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. De miért, hogyan? Müller Péter az ősi indiai, kínai, zsidó, mohamedán hagyományt egyaránt tanulmányozta, elmélyedt az evangéliumon túl gnosztikus szövegekben is, és minden másféle tudása és tanulmánya után könyvében Jézus boldogmondásai mellett teszi le a voksát, lényegében (mint jó keresztyén vagy keresztény) biztosít minket afelől, jó nyomon járunk akkor, ha (vele ellentétben) megelégszünk az evangéliumi bölcsességgel, mert Jézus az egyedüli megmondhatója annak, mi a boldogság legmegbízhatóbb forrása. Érteni viszont nem érti, átélni nem tudja, amit Jézus a boldogmondások végkicsengéseként az utolsóban mond. Pedig végigvezet minket a boldogságtermő kiteljesedésnek, a növekedés boldogító tapasztalatának majdnem ugyanazokon a fokozatain, melyekről Gyökössy Endre is beszél: az ÉN-né válás után a TE felfedezésének öröme, a szelídség erejének és a szeretni tudásnak küzdelmesen boldogító tanulása, megtapasztalása. Az Isten titkait fürkésző igazságszomj és tudásvágy kiteljesítő erejének élménye mindkét szerzőnél megjelenik több fejezeten keresztül. Ír arról, milyen üdvözítő állapot az, ha érezzük, tudjuk: a nagy egész része vagyunk, életünk pedig akkor lehet igazán boldog, ha a teremtés célját, a világosság növekedését szolgáljuk. Gondolatainak folyama nyugalmasan égre ragyogó belső határtalansággá, mennyet tükröző óceánná szélesedik itt.

9 9 XIV. évfolyam 4. szám De hogyan segítsük a világosság harcát a sötétséggel? Müller Péter azt mondja, tudás által. De mi a tudás? A legfőbb tudás az, hogy a teremtésben is harc dúl a világosság és a sötétség erői között, s nekünk az utóbbit kell segítenünk a magunk életével. Igen, igen, csakhogy ez circulus viciosus, önmagába visszatérő gondolatmenet. Másrészt mi keresztyének és keresztények mindannyian egyaránt túl vagyunk már a babiloni mítoszokon és Zarathustra vallásán. Istennek hitünk szerint semmivel és senkivel sem kell küzdenie. Isten első teremtési igéje a legyen világosság. Kálvin azt mondja, ezzel Isten megadja az alaphangját az egész teremtettségnek. Nem csak fényt jelent ez a teremtési ige, hanem azt, hogy Isten mindenben (!) világosságot akar. Világos, nem kétértelmű szavakat, tiszta, a másik szemébe néző tekintetet, nem a kripta sötétjét, hanem feltámadásos, húsvét hajlani világosságot. Müller Péter azért nem érti Jézus utolsó boldogmondását, bár áhítattal idézi, mert valójában nem jut túl a hatodik boldogmondáson, ahogy az esszénusok, a gnosztikusok, és bármilyen más magába vagy kis közösségébe zárkózó istenkereső sem jut túl soha ezen a ponton, pedig Jézus a hetedik, nyolcadik boldogmondással egyértelműen tovább akar minket lendíteni! Mert Gyökössy Endre írja a keresztyén lét legnagyobb kísértése megrekedni a hatodik boldogmondásnál: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Aki ebben az istenélvezetben megmarad, az soha nem értheti meg az utolsó boldogmondás titkát: Miképpen lehetnek boldogok, akiket gyaláznak és üldöznek azért, mert ők Jézus példája nyomán valóban felvállalják a békességszerzés szeretetszolgálatát. Mindkét könyvet szívből ajánlom, a kettőt együtt, egymással párbeszédbe állítva olvasni tanulságos igazán. Mikó Péterné könyvtárostanár I. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. II. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. III. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. IV. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. V. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. VI. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. VII. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. VIII. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Orisek Márta: Magvetők Te vagy egyedül nekik könnyből sarjadt vigalom, erőddel mind oly szelíd, mert törvényed fényt derít: hatalmas az irgalom. Mikor Téged meglátnak, Békességed elvetik, terem égig aranyág: keresztedet aratják.

10 2011. április Reményik Sándor: Pilátus A pörnek vége. Elvégeztetett Véres a kereszt tövében a fű. A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csőcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverő messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat, a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye Vajjon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, Azután némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csőcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is. Egy messiással több vagy kevesebb, Pilatus lelke nem lesz nehezebb És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! Vajjon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, Vagy vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívemről, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát, Te véreskezű, szennyes csőcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog, Pilatus pitvarában a papok. Uram, mi véled így egyet nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk, Rexnek, Uram, csak ő mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rőt láng a szemén! Ím kővé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilatus nő, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betűt a keresztjébe véstem, E négy betű az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem. Hadesre! Ez a négy betű marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betű az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt.

11 11 XIV. évfolyam 4. szám Gyülekezetünk hírei Konfirmáció Nagy lelki élményekben volt részem az elmúlt napokban Többször átéreztem, mennyire szeret bennünket az Úristen 8-os osztályfőnökként különös hálával a szívemben készültem az idei konfirmációra. Hálás vagyok Istennek, hogy azok a gyerekek, akiknek éveken keresztül tanítottam a hittant, hogy akikkel és akikért éveken át imádkoztam, most önként, kényszer nélkül vállalták, hogy konfirmálnak. Hálás vagyok Istennek, hogy aktív résztvevője lehettem ennek a nagy gyülekezeti ünnepnek! Szerdától péntek estig tettek bizonyságot a gyermekek az évek alatt elsajátított bibliai ismereteikről, és talán - hitükről. Családias légkörben, igen kellemes hangulatban zajlott a Kálvinteremben a kikérdezés (vizsga), és a presbiterek is napról-napra növekvő számban hallgatták a remegő lábú és hangú, vagy épp a nagyon magabiztosan válaszoló tinédzsereket. Szombaton ünnepi díszbe varázsoltuk a templomot. Az általános iskolában megkértünk minden diákot, hogy virágvasárnapra egy szál virággal járuljanak hozzá a 8. osztályosok konfirmációjához. 12 tele vödör (!) virág gyűlt össze, és még szombaton a templomdíszítés alkalmával is többen hoztak virágot. (Vannak falvak, ahol a világ legtermészetesebb dolgának tartják az emberek, hogy ha konfirmáció van, a kertben nyíló virágokat a templomba viszik. Emlékszem, 25 évvel ezelőtt, még egy Nagykőröshöz hasonló méretű kisvárosban is így volt.) A virágvasárnapi istentiszteleten tettek fogadalmat a konfirmandusok. Szívemből remélem, hogy az ígérem és fogadom nem csak pusztába kiáltó szó, hanem tényleg vannak kamasz-szívek, akik őszintén, szívük mélyéről ígérték és fogadták Ők is hallották az igehirdetésben a virágvasárnapi üzenetet: Az Úrnak van szüksége rá (a szamárcsikóra) Válasz: Adták! Mert az Úr kérte! - Nincs latolgatás: Adjam? Ne adjam? Ezt adjam? Azt adjam? Ennyit adjak? Annyit adjak? stb Jó lenne így látni ezeknek a gyermekeknek a szívét: Jézus kéri, és ők adják ezen nincs mit fontolgatni, meggondolni Különös meghatottság töltött el a köszönetnyilvánítások és köszöntések kapcsán: Röviden, tömören, saját szavakba öntve, költőket, zsoltárírókat segítségül hívva, imádságban, versben, prózában, énekléssel sokféleképpen kifejezhetjük a jókívánságainkat Azt mondják, a magyar ember evéssel ünnepel. A gyülekezet bibliaórás asszonyai többszáz szendvicset készítettek az istentisztelet utáni szeretetvendégségre, és a sütemények száma is megszámlálhatatlan volt. A finom vasárnapi ebéd -ből biztos sok családban finom vasárnapi vacsora, vagy hétfői ebéd lett A nagy örömömbe azonban bánat is vegyült: Szomorúan láttam, hogy voltak gyerekek, akik teljesen egyedül érkeztek a konfirmációra, hogy vannak szülők, akiket ennyire hidegen hagy a gyermekük egy fontos döntése, életet-meghatározható eseménye

12 2011. április Sajnáltam, hogy nem volt lehetőség az úrvacsorával élni ezen az alkalmon, de bízom benne, hogy sok most konfirmált fiatal- ott lesz Húsvétkor a gyülekezetben és átélheti, hogy Jézus valósággal meghalt értünk, megváltva minket minden bűnünkből és nyomorúságunkból, és feltámadása számunkra az örök életet jelentheti. Szeretettel kérek minden - magát keresztyénnek valló, gyülekezethez tartozó testvéremet, imádkozzunk közösen ezekért a fiatalokért, hogy találják meg itt lelki közösségüket, és ők is, mint élő kövek, épüljenek velünk együtt lelki házzá (I. Péter 2:5) Isten iránti hálával és szeretettel: Kósa Zoltánné Konfirmációi csoportkép a gimnázium előtt Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája Verseny szintje (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS MEGYEI REGIONÁLIS VÁROSI-

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 SZEPTEMBER 5. Aug. 30. Évnyitó istentisztelet Szept. Évkezdet Pásztor Zsófia 7. 1 Szept.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA (hat évfolyamos képzés: 7-12. évfolyamon) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK a 2014-2015-ös tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny Kaán Károly Verseny 2012. április 13-án Tápiószelén megrendezésre került a XX. Kaán Károly megyei Természet és környezetismereti verseny. Diákjaink elért eredményei: 19. hely Hidy Gábor 6.c 26. hely Illés

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

2008/2009. Nagy Judit 9.helyezés Pénzes Dorottya 9.C Belényessy Viktória Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei 1.helyezés Németh László 10.

2008/2009. Nagy Judit 9.helyezés Pénzes Dorottya 9.C Belényessy Viktória Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei 1.helyezés Németh László 10. matematika Varga Tamás Országos Matematika Verseny megyei 4.helyezés Németh Rita 8.A Farkas István Matematika OKTV 2.fordulóba jutott Ambrits Dániel 12.A Kopik István Wischy Gergő 12.A Nagy Judit Arany

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben