A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele"

Átírás

1 Battyány Katalin: Búzamagmisztérium A A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele XIV. évfolyam, 4. szám; április Húsvét öröme z ember élete elég reménytelen vállalkozás, legalábbis ami a múlandóságot illeti. Elodázni lehet talán ezt a dolgot, bár nem biztos. Rá nem gondolni is lehet valameddig. Azért a távlat Isten-telen lélekkel mindig ugyanaz: "Csak az a vég! - csak azt tudnám feledni!" És nem és nem, nem tudjuk feledni. Ott van, csendben közelít és nincs, aki megállítsa. Porból lettél, és ismét porrá leszel. A Paradicsomon kívülre szakadva ezt éli át, minden múlandó, amint csak képes valamit felfogni az élet csodájából. Most itt vagyok, de mi lesz belőlem pár évtized múlva - egy síremlék, vagy még annyi sem? És nem értjük. Ha ennyi az élet, miért kellett nagy reményekkel nekirugaszkodnunk? Érdemes volt végigjárni az évtizedeket, megélni a rengeteg fáradtságot és kudarcot, a megszégyenüléseket és a sok kiábrándulást? Lehet, hogy valami fontosat kell megismernünk az út során, s amíg ez nincs meg, valójában nem is tudjuk, nem is ismerjük pontosan a saját életünk igazi lényegét? Bizony, az meglehet. "Vakon járunk és homályban tapogatjuk a falat" (És. 59,9-10), mert elvesztettük létünk gyökerét. A húsvét előtti ember reménység nélküli, csak a testi létezést ismeri, az pedig maga a múlandóság. Hiszen amiben keletkezés van, abban elmúlás is van, testünk pedig ilyen. Nincs az emberben semmi, ami keletkezés és elmúlás nélküli való? Amikor az ember megkülönbözteti magát az örök és végtelen szeretettől, Aki mindig volt és mindig lesz, s külön szakad tőle, akkor reménytelen helyzetbe kerül. Keresnie kell eszközöket, melyek révén feledheti, hogy múlandó. Ezek az eszközök azonban nem túl hatékonyak, és illékony az eredmény is. Pillanatnyi öncsalások, mámorok, némelykor őszinte lelkesültség, buzgalom és tevékenység, eredmények és elismerés is - aztán az ember ismét csak saját homályos és sötét reménytelenségébe ütközik. Egészen addig, amíg meg nem érti, hogy nem más, hanem maga a Teremtője nyilvánult meg abban, hogy ő maga egyáltalán létezik. Az örök Szeretet akarta, hogy ő legyen. Sőt a maga számára teremtette, és a föld porához a saját Lelkét adta, így lett ő élő lélekké. Minden emberi élet valódi és legmélyebb titka, hogy ő Istenhez tartozik, az övé és belőle való. Ezt fogták fel, ezt értették meg, sőt ezt tapasztalták meg, akik húsvét után találkoztak a Feltámadottal. De a Feltámadott csak azoknak jelent meg, akik szerették őt. Nem jelent meg Heródesnek, Pilátusnak, Kajafásnak, megjelent viszont Mária Magdolnának, akiből hét ördögöt űzött ki, és a szegény, gyáva Péternek, aki gyermek módjára a tagadásba menekült, amikor mesterét véres keresztre adták. Ezek az emberek valahol mélyen szerették őt. Legyen ezért nekünk is ez a legfontosabb: szeretni Jézust! És ő akkor eljön hozzánk. Kezünkbe adja örök életünket és megtanít arra, nem vagyunk mi magunkéi. Megérteti velünk, hogy amint ő egy volt az Atyával, mi is azok lehetünk. És ha ez tényleg így

2 2011. április lesz, akkor majd hittel énekelhetjük a húsvéti éneket, akár a temetőben, akár szeretteink porai felett is, meg a templomban, a terített úrasztala körül az ünnepi örömben: "Nincs már szívem félelmére, Nézni sírom fenekére, Mert látom Jézus példájából, Mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, Változzatok félelmeim Reménységgé, s örömökké, Mert nem alszom el örökké!" (347.ének 3.vers) Elhangzott Bátor Berta Zsófia ravatalánál március. 31-én Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed é ezt? (János 11,25-26) A feltámadásnak és a belőle fakadó életnek a hit a feltétele. Hinni pedig annyit jelent, mint igent mondani Krisztusra. Aki benne hisz, annak számára a halál nincs többé. Luther Márton ezt így fogalmazta meg: A hívőt halálában is az élet veszi körül, mert az ilyen ember életében helycsere történt: ahol a halál állt, ott most Jézus áll - ő lépett a halál helyére. Benne - akár élek, akár meghalok - a feltámadás részese vagyok. Ezért a feltámadás nem eljövend, hanem a jelen valósága. Mert Krisztus győzött a halálon, ezért közli az ő halál feletti győzelmes életét azokkal, akik hisznek benne. Megtört lélekkel és fájó szívvel állunk meg e ravatal előtt mert a test halála ellentmondani látszik a feltámadás és az örök élet evangéliumának, mert nem az életről, hanem az elmúlásról beszél. Úgy érezzük, ami most történt, megfordíthatatlan, végleges. Igen, emberileg szólva az is. Így most, amikor végtisztességet adunk, a viszontlátás reményében elbúcsúzunk szeretett nőtestvérünktől, a mi Bertukánktól, vigaszért, erőért, reménységért csak Istenhez fordulhatunk, mert a halál pillanatában minden emberi bölcselet véget ér. Isten Igéje az, amely a ravatal és nyitott sír mellett is vigasztal, erőt és reménységet ad az ember szívébe, a fájdalom helyébe. Bizony ez után sóvárog most a mi lelkünk is. Először is tudnunk kell, hogy Istennek elhangzott ítélete beteljesül az emberen. Mert az Édenből engedetlensége miatt kiűzött ember felé elhangzott az ítélet:... visszatérsz a földbe, mert abból! vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel" (IMóz 2,19b). Igen, ez teljesedett most be Isten törvénye szerint. Megpihent testvérünk nem váratlanul, de mégis hirtelen távozott közülünk. Élete utolsó évtizedeiben annyi betegséget legyőzött, hogy joggal bizakodhattunk, most is ő lesz a győztes. Törékeny testében nagy lélek lobogott, amely egy pillanatra sem szűnt meg őt állandó szolgálatra sarkallni. A gyermek derűjével és alázatával, az ifjú nyitottságával és az érett ember bölcsességével ment át az életen. Ő az, aki a töretlen hitével, létezésével, sorsával, szenvedésével, de példaadásával: egyszóval az életével szolgált értünk. Bátor Berta Zsófia nőtestvérünk 1947 márc. 4-én született Nagykőrösön. Közvetlenül a háború után vagyunk, a családot sok anyagi és személyi veszteség érte, de szülei boldogan várták megszületését. Szeretetben nevelkedett néhány évig. Édesanyját 4 éves korában elvesztette, innentől anyai nagyanyja biztosította a felhőtlen gyermekkort neki és öccsének. Iskoláit dicsérettel végezte. Szegeden a Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát és a nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított kémiát és matematikát. Fiatalon jelentkező betegsége derékba törte tanári pályafutását. Sajnos ekkor már édesapja sem élt. Nagymamája halála szintén nagy veszteség volt számára. Egyedül maradt. Magányát testvéreinek gyermekei enyhítették, kikkel sokat foglalkozott. Érdeklődése a református gyülekezet felé fordult, így sok értékes lelki ember közösségébe tartozhatott. Ez lett az ő második családja, mindig ott láttuk az istentiszteleteken,

3 3 XIV. évfolyam 4. szám és jött -ha tudott- a bibliaórás alkalmakra is. Betegágyánál a családtagokon kívül aztán ott lehettek ők, a gyülekezet asszonyai, akik vigasztalást, bátorítást, dicséreténeklést vihettek az egyre elgyengülő testvérükhöz. Betegen is szolgált: mert mind, aki meglátogatta őt, épült az ő rendíthetetlen hite és bizakodása által. Utolsó óráiban is ragaszkodott az élethez, nem adta fel a reményt, bízott gyógyulásában. Szent komolysággal, de félelem nélkül készült a halálra. Krisztus értünk adott áldozatának a látható jegyeit, az úrvacsorát magához véve boldog, tiszta lélekkel állhat ő meg Isten előtt immár. Teljes szívvel, lélekben sokakat megerősítve élte meg a számára kiszabott 64 évet. Soha senki nem volt terhére, és ő sem volt soha senkinek terhére. A testvér és a barát mindig együtt jelent meg személyében, a hit és a szeretet erejével és szelídségével. Igen, a halál Isten ítélete, de nem az utolsó szó a mi emberi életünkben, mert az utolsó szót a mi Urunk Jézus Krisztus mondotta ki a keresztfán: Elvégeztetett" (Jn 19,30b). Így lett számunkra Krisztusban a miénk drága örömüzenete - evangéliuma: Én vagyok a feltámadás és az élet" (25. vers). Az őt szerető gyászolóknak mondotta egykor Bethániában az általa szeretett Lázár sírjánál. Ott is és itt is hirdette és hirdeti:,,.., aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha" (26. vers). Ezt a mi Urunk nemcsak szavával mondotta, hanem életével is bizonyította, elsőnek támadva fel a halottak közül. És azóta is sokunk életében ott élt, ott él és ott fog élni a feltámadás erős Uraként. Ő az, aki a halálból életre emel minden benne hívőt, megtérő bűnöst, aki még a keresztfán megtérő latornak is bűnbocsánatot és üdvösséget adott: Még ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23,43b). Milyen jó e szomorú pillanatban tudni, hogy ő az az Úr, aki győzedelmeskedett a halálon is, hogy a győzelmét kegyelemből, Isten végtelen szeretetéből nekünk ajándékozta. Így a benne hívő ember - minden látszat ellenére - nem hal meg soha, mert övé az ígéret: És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,20b). Igen, ő van velünk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, a halálon is. Soha ne feledjük ezt el, gyászoló testvéreim, a fájdalom nehéz perceiben sem. Isten Igéje Igazság. Az énekköltő szavaival kell, hogy könyörögjünk, hogy újra és újra érezzük át az Ige valóságát: Vigasztalást Igédben, Uram te adj nekem"(276.dics.). Megpihent testvérünk tudta, hogy Lázár feltámasztásának története Igaz. Azért nem rendítette meg bölcseleti rendszerek és tudományos elméletek összeomlása, mert hite erejével kapcsolódott ahhoz, aki ezt az ígéretet mondta ki a bűnnel és a gyásszal telt világ felett: Én vagyok a feltámadás és az élet! A halállal számolnunk kell. A halál reménytelen és zord hatalom, amelyet semmilyen emberi tudás és a legragyogóbb bölcselet sem tud legyőzni. Jézus Krisztus által, a Krisztussal való közösségben azonban megtörik hatalma, elvész félelmetessége: csak átmenet, amelyen, Krisztus kézen fogva vezeti övéit. Olyan sötét alagút, amely a fénybe vezet. Kálvin szerint a hit: az örök élet állapota. Jézus jelenléte a mi halálra szánt világunkban váratlan, felfoghatatlan, csak a hit számára hozzáférhető valóság. Origenész, az ókor legnagyobb keresztyén írója mondotta e hely magyarázatánál: Ahol Jézus jelen van, ott nem lehetetlen a halál", mert a kettő kizárja egymást. Ne bánkódjatok tehát, mint azok, akiknek nincs reménységük, hanem gyertek, boruljunk le alázattal! az örökkévaló előtt, hálaadó imádságban tőle kérve a vigasztalást, hitünknek és reménységünknek megerősítését. Búcsúzik most szerettétől testvére és családtagjai, közelebbi és távolabbi rokonsága és azok családjai, a gondozók-ápolók, volt munkatársai, barátai, szomszédjai, a református gyülekezet egész közössége és lelkipásztorai, mindenki, aki ismerte tisztelte és szerette őt. Uram Jézus, emlékezzél meg róla a te országodban! Ámen. (Szabó Gábor)

4 2011. április ISTENTISZTELETEK RENDJE a húsvéti ünnepkörben április 17. VIRÁGVASÁRNAP 9.00 Felszegi imaház(hunyadi u.31.) Gyermek-istentisztelet (Kálvin Terem) Kocsér Templom Konfirmációi fogadalomtétel Nyársapát (Szarka kúria) Istentisztelet (Templom) április 18. HÉTFŐ Hétkezdő áhitat gimnáziumnak április 19. KEDD Istentisztelet, úrvacsorával az Arany J. u-i Idősek Otthonában április 20 SZERDA Bibliaóra a Felszegi imaházban (Hunyadi u.) Kórházi istentisztelet úrvacsorával április 21. NAGYCSÜTÖRTÖK Istentisztelet úrvacsorával az Ady E.u-i idősek otthonában Templom: Bűnbánati istentisztelet április 22. NAGYPÉNTEK ISTENTISZTELET (Templom) ISTENTISZTELET (Templom) április 23. NAGYSZOMBAT Bűnbánati istentisztelet (Templom) április 24. VASÁRNAP HÚSVÉT I. ÜNNEPE ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK 9.00 Felszegi imaház (Hunyadi u.) Kocsér Gyermek istentisztelet (Kálvin terem) Templom Alszegi imaház Nyársapát Templom (Úrvacsora nélkül) április 25. HÚSVÉTHÉTFŐ Templom (Úrvacsorával) Temető Minden héten: Vasárnapi istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Kopa Iskola [Szolnoki út 67.] Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Konfirmációs óra [Kálvin Terem] Szerda: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin Terem] Házicsoport [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek: Ifjúsági bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Péntek (páratlan hét): Női bibliakör [ Kálvin Terem] A bibliakör első alkalmára, március 18-ára szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat és minden érdeklődőt. Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom]

5 5 XIV. évfolyam 4. szám Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: Ft, Templom felújítására: Ft, Kincsesház kiadásaira: Ft, Konfirmandusok bibliájára: Ft. A húsvéti vásár bevétele: Ft. Március 13-a és április 17-e között az istentiszteletek perselypénze: Ft. Anyakönyvi hírek: Az elmúlt hónap során megkereszteltük: Halápi József és Nagy Szilvia Botond és Zétény, Waltner Adrián és Győrpál Zsuzsanna Vanda és Zita, Egri Álmos és Páyer Andrea Henrietta, Szabó Ottó és Kósa Gabriella Márton, Balog Kálmán és Nagy Erika Erika, Tóth Tibor és Kocsis Szilvia Zsüliett, Zatykó Zsolt és Kispál Andrea Réka nevű gyermekét. Elhunyt: özv. Huszár Sándorné (Ivanics Erzsébet) élt 77 évet, Lőcsei u. 1. Fajtné Kalocsa Ildikó, élt 49 évet, kecskeméti lakos, Harsányi Lászlóné (Kovács Eszter) élt 82 évet, Szabadság tér 6. özv. Hajdú Lajosné (Kaiser Lili) ált 88 évet, Abonyi út 1. Bátor Berta Zsófia (Bátor Joachim és Bocskár Berta leánya) élt 64 évet, Bulcsú u. 7. Gyulai-Balogh László (Dudás Erzsébet férje) élt 80 évet, Dévai u. 19/a. Farkas Gergelyné (Hegedűs Rozália) élt 92 évet, Örkényi út 4. özv. Balogh Ambrusné (Jámbor Julianna) élt 75 évet, Bántos-Bánom dűlő 21. Áldott húsvéti ünnepeket! Krisztus feltámadott - bizony, feltámadott! I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: március Kedden a 3.a osztály megtekintette a Pinokkio mesebérlet Vizipók csodapók c. előadását Papné Csontos Ilona osztályfőnök kíséretében. Csütörtökön az első évfolyam és a 3.b osztály a kecskeméti Ciróka bábszínházban járt. A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia Nyelvész Versenyén a megyei fordulóba jutott Szigetvári Krisztina (4.c), Nagy Zsófia (4.c), Balog Nóra (4.a), Surin Simon (6.a) Felkészítő tanáruk: Mikó Péterné és Tóthné Patonai Csilla. A III. korcsoportos lány kosárlabda csapat a körzeti bajnokságon II. helyezést ért el. A III. korcsoportos fiú kosárlabda csapat a területi döntőt is megnyerte, így a megyei bajnoki címért játszik. A TIT által szervezett Hevessy György Kémia Verseny megyei fordulójára a 7.évfolyamról Suhajda Eszter és Hatvani Péter jutott be, s az igen népes mezőnyben Suhajda Eszter 15-ik, Hatvani Péter pedig 23. lett. Felkészítő tanáruk Kis Jánosné.

6 2011. április március 27-április 3. Hétfőn bibliaórán vettünk részt. Köztünk szolgált Szabó Gábor lelkipásztor. Kedden az iskolai tanulmányi verseny 5-6. osztályos helyezettjei jutalomkiránduláson a Néprajzi Múzeum interaktív kiállításának foglalkozásain vettek részt, majd ellátogattak az Eleven Parkba. Ezen a héten a 3.a és a 3.c oszály a Ciróka bábszínházban megtekintette a Gabi és a repülő nagypapa c. előadást. A kecskeméti Velünk az Isten Országos Bibliaismereti Versenyen iskolánk 3-4. osztályos csapata 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Megyesi Erika és Szalayné Csabai Mária. A csapat tagjai Czira Tímea Emese, Matuska Gyöngyvér, Szabó Bálint 3.b osztályos tanulók, valamint Nagy Zsófia, Szigetvári Krisztina (4.c) Iskolánk 6. osztályos csapata az szóbeli fordulóban nyújtott teljesítményért dicséretben részesült. Felkészítő tanáruk Kósa Zoltánné. A bibliai színdarabot a két osztály tanulói közösen adták elő, a produkció különdíjban részesült, rendezője Tóthné Patonai Csilla tanárnő volt. A színpadi alakításért Matuska Gyöngyvér különdíjat kapott. Iskolánk 5-6. osztályos kosarasai ismét megnyerték a megyei döntőt, így az országos elődöntőbe jutottak. A csapat tagjai: Aszódi Máté, Kaszap Márió, Nagy Csaba, Asztalos Zoltán, Miltényi Medárd, Pilter Zsolt, Balázs Dénes Márk, Csendes Imre, Magyar Csaba, Petrás Vajk, Szuda Bence, Tóth Keve András, Csanádi Kristóf, Farkas Szabó Márk. Felkészítő tanáruk Bányai Viktor április Hétfőn értekezleten vettünk részt, majd fogadóórát tartottunk. Az értekezlet első felében Magyarné Bogár Ildikó igazgató asszony a részképességzavaros és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának módszertanáról tartott előadást. Kedden suliváró foglalkozáson vehettek részt az iskolánk iránt érdeklődő nagycsoportos óvodások. Ugyanezen a napon a 3.a osztály Kecskeméten a Játékmúzeumban járt. Papné Csontos Ilona és Villám Eleonóra tanítónők kísérték el őket. Pénteken az Országos Kazinczy Versenyen Matuska Lilla (7.b) kiváló teljesítményét bronz fokozattal és Kazinczy jelvénnyel ismerték el. Felkészítő tanára Tóthné Patonai Csilla. Szombaton az iskolai tanulmányi verseny alsó tagozatos helyezettjei jutalomkiránduláson a Néprajzi Múzeum interaktív kiállításának foglalkozásain vettek részt. Ezen héten könyvtári kézműves foglalkozásokon képeslapokat készítettek ügyes kezű tanulóink a húsvéti vásárra. Szombaton a Katolikus Kulturális Napon iskolánk katolikus hittanosai is szerepeltek. Felkészítő tanáruk Dombóvári Judit katolikus hitoktató április 17. Hétfőn és kedden 53 leendő első osztályos íratkozott be iskolánkba. Kedden konfirmációs szülői értekezletet tartottunk. Szerdán a Városi Vers- és Prózamondó Versenyen Petrezselyem Panna (2.b, Lakatos Fanni (5.c), Matuska Lilla (7.b) a saját korcsoportjukban mindanynyian második helyezést értek el, s így továbbjutottak a megyei döntőbe. A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia országos döntőjébe jutott Bartus Levente (2.b) matematikából. Felkészítő tanára Bársonyné Németh Anikó. A Rácz Zsolt Fizika Emlékversenyen Suhajda Eszter (7.b) 4. helyezést ért el. Felkészítő tanára T. Nagyné Mónika. Csütörtökön az első évfolyam a kecskeméti Ciróka Bábszínházban járt. Péntek délelőtti húsvéti ünnepségünkön megtekintettük a kecskeméti Velünk az Isten Országos Bibliaismereti Versenyenen különdíjban részesült Dávid és Góliát c. színdarabot és az 5. osztályosok passiojátékát. Ugyanezen a napon nyolcadikosaink konfirmációs vizsgát, a vasárnap délelőtti istentiszteleten pedig konfirmációs fogadalmat tehettek. Vasárnap zeneszerető tanulóink megtekintették a Kis kéményseprő c. operát a budapesti Operaház bérletes előadásán.

7 7 XIV. évfolyam 4. szám GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Márciusi és áprilisi események a szakképzőben: febr. 18. Szakmai Közismereti Tanulmányi Verseny (Dabas) történelem: Vincze Viktor (4. helyezett), 10f, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Pethe Henrietta (9. helyezett), 10e, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Révay György József (11. helyezett) 9e, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter Forró Norbert (15. helyezett), 10f, felkészítő tanár: Schleisz-Bognár Péter informatika: Dani László 10f, felkészítő tanár: Pálmai János Márc. 2. tanári bibliaóra (szolgál: Kiss Georgina Orsolya) Gyakorlati szintvizsgák: márc. 12: géplakatos, márc. 23: bútorasztalos, márc. 30: kőműves Márc. 20. Országos Torna Elődöntő (Bp.) 7. helyezés (felkészítő tanár: Barcsay Zsuzsanna) márc. 29. tantestületi értekezlet, utána fogadóóra Április 10. és 17.-e között tartottuk iskolánkban a kereszteléseket, a konfirmációs kikérdezéseket és a konfirmációs fogadalomtételt. (felkészítő tanáruk: Bánki-Nagy Endre) Ápr keresztelések ( a szakképzőből/szakközépiskolából 9-en keresztelkedtek). Igét hirdetett: Szabó Gábor nagytiszteletű úr Ápr konfirmációs kikérdezés (a szakképzőből/szakközépiskolából 21-en vettek részt e kikérdezésen). Igét hirdetett Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész. Márciusi és áprilisi események a gimnáziumban: Március 15-én a 11.a osztály előadását láthatta a Kossuth szobornál a város lakossága. Március án rendezték meg Csúrgón a Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciáját, Surman Laua 8.a és Nyíri Csaba 10.a osztályos tanulók II.helyezést, Borda Fruzsina 10.a IV.helyezést, Kőházi-Kis József 10.a VI.helyezést értek el. Felkészítő tanárok: Tők János és Kósa Tamás. Március 18-án Sárospatakon az Országos Hittanversenyen vettünk részt, VIII. helyezést értünk el. A csapat tagjai: Marosszéki Zsuzsanna, Lantos Lili és Tót Barbara 11.a osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Oszlánczi Andrea. Márcuis 19-én Törökbálinton rendezték a megyei kosárlabda döntőt. Az iskolát 11 fős csapat képviselte és IV.helyezést értek el. Felkészítő: Dr.Fülöp Tiborné. Márciusban rendezték a Herman Ottó megyei biológiai versenyt, Kimmer Attila V. helyezést ért el. Felkészítő: Bálint Zoltánné. Március 28-án Cegléden részt vettünk a Református Általános Iskolák angol versenyén, Sugár Dávid (7.a) VII. helyezést, Árki Bianka (7.a) VIII. helyezést értek el. Felkészítő: Kissné Somogyi Rita Március 28-án értekezletet tartottunk, majd utána fogadóóra következett. Április 8-án Megyei Idegen Nyelvű Vers-és Prózamondó versenyen Boros Tímea V, Ragó Lili VI, Szilágyi Gréta és Ledniczky Tamás XI. helyezést értek el. Felkészítők: Balog Gabriella és Kissné Somogyi Rita. Április 8-án rendeztük, a már hagyományosnak nevezhető idegen nyelvi délutánt. A gyerekek idegen nyelvi feladatokat oldottak meg, zenéltek és a süteményversenyt tartottak. Április 11-én a magyar költészet napja alkalmából három órán át 78 tanuló Arany Jánostól idézett szebbnél szebb gondolatokat iskolánk dísztermében. Fodor Áron 12.b osztályos tanuló az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen olasz nyelvből II.helyezést ért el. Felkészítő:Héjjas Krisztina. Április én a bejövő osztályaink tettek sikeres konfirmációs vizsgát.

8 2011. április Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok A növekedés boldogsága Gyökössy Endre tett közkinccsé a kilencvenes évek végén ezzel a címmel egy elmélkedést Jézus boldogmondásairól. Ugyanebben az időben Müller Péternek is megjelent egy könyve Boldogság címmel. A szerzők gondolatsorának végkicsengése ugyanaz: Jézus tudja nekünk megmondani, hogy mi a boldogság igazi, kiapadhatatlan forrása: adni. Müller Péter ezt így fogalmazza meg: Jézus elég a szeretet tüzén. Nemcsak könyörületes, hanem szeret veszélyesen és önveszélyesen: földi életét tudatosan odadobja az emberekért. Nemcsak megbocsátja bölcsen ellenségeinek iszonyú cselekedeteit, de még ráadásul szereti is őket! Ez a jézusi boldogság lénye- Gyökössy Endre ge. Boldogok azok -kiáltja számunkra érthetetlenül és átélhetetlenül (kiemelés tőlem) -, akik üldözést és gyalázatot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa! Mi ez az igazság? A szeretet tüzén lángolni, mint az életadó nap. ( Müller Péter: Boldogság, 1997, 192.o.) Máris egy megjegyzés: Jézus életét nem odadobja az emberekért, hanem elfogadja Atyja akaratát ezen a téren is. Ezt számtalan igehellyel igazolhatjuk. ( Igen Atyám, mert így volt kedves teelőtted Mt 11,26; Atyám, ha lehet, távoztasd el tőlem e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd! -Lk 2242; Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ) Jézus tehát az Atyának való engedelmesség megéléseként tette le az életét, nem mártír módjára odavetette. A két szerző gondolatmenete között a megfogalmazás biblikus pontosságán (Gyökössy) vagy esszéisztikus pontatlanságán (Müller Péter) túl jelentős különbség van! Müller Péter úgy jut el könyve utolsó, 9. fejezetében a jézusi példához, hogy maga sem érti, miképpen lehetséges így boldognak lenni. Jézus utolsó boldogmondása saját bevallása szerint érthetetlen és átélhetetlen számára: Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. De miért, hogyan? Müller Péter az ősi indiai, kínai, zsidó, mohamedán hagyományt egyaránt tanulmányozta, elmélyedt az evangéliumon túl gnosztikus szövegekben is, és minden másféle tudása és tanulmánya után könyvében Jézus boldogmondásai mellett teszi le a voksát, lényegében (mint jó keresztyén vagy keresztény) biztosít minket afelől, jó nyomon járunk akkor, ha (vele ellentétben) megelégszünk az evangéliumi bölcsességgel, mert Jézus az egyedüli megmondhatója annak, mi a boldogság legmegbízhatóbb forrása. Érteni viszont nem érti, átélni nem tudja, amit Jézus a boldogmondások végkicsengéseként az utolsóban mond. Pedig végigvezet minket a boldogságtermő kiteljesedésnek, a növekedés boldogító tapasztalatának majdnem ugyanazokon a fokozatain, melyekről Gyökössy Endre is beszél: az ÉN-né válás után a TE felfedezésének öröme, a szelídség erejének és a szeretni tudásnak küzdelmesen boldogító tanulása, megtapasztalása. Az Isten titkait fürkésző igazságszomj és tudásvágy kiteljesítő erejének élménye mindkét szerzőnél megjelenik több fejezeten keresztül. Ír arról, milyen üdvözítő állapot az, ha érezzük, tudjuk: a nagy egész része vagyunk, életünk pedig akkor lehet igazán boldog, ha a teremtés célját, a világosság növekedését szolgáljuk. Gondolatainak folyama nyugalmasan égre ragyogó belső határtalansággá, mennyet tükröző óceánná szélesedik itt.

9 9 XIV. évfolyam 4. szám De hogyan segítsük a világosság harcát a sötétséggel? Müller Péter azt mondja, tudás által. De mi a tudás? A legfőbb tudás az, hogy a teremtésben is harc dúl a világosság és a sötétség erői között, s nekünk az utóbbit kell segítenünk a magunk életével. Igen, igen, csakhogy ez circulus viciosus, önmagába visszatérő gondolatmenet. Másrészt mi keresztyének és keresztények mindannyian egyaránt túl vagyunk már a babiloni mítoszokon és Zarathustra vallásán. Istennek hitünk szerint semmivel és senkivel sem kell küzdenie. Isten első teremtési igéje a legyen világosság. Kálvin azt mondja, ezzel Isten megadja az alaphangját az egész teremtettségnek. Nem csak fényt jelent ez a teremtési ige, hanem azt, hogy Isten mindenben (!) világosságot akar. Világos, nem kétértelmű szavakat, tiszta, a másik szemébe néző tekintetet, nem a kripta sötétjét, hanem feltámadásos, húsvét hajlani világosságot. Müller Péter azért nem érti Jézus utolsó boldogmondását, bár áhítattal idézi, mert valójában nem jut túl a hatodik boldogmondáson, ahogy az esszénusok, a gnosztikusok, és bármilyen más magába vagy kis közösségébe zárkózó istenkereső sem jut túl soha ezen a ponton, pedig Jézus a hetedik, nyolcadik boldogmondással egyértelműen tovább akar minket lendíteni! Mert Gyökössy Endre írja a keresztyén lét legnagyobb kísértése megrekedni a hatodik boldogmondásnál: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Aki ebben az istenélvezetben megmarad, az soha nem értheti meg az utolsó boldogmondás titkát: Miképpen lehetnek boldogok, akiket gyaláznak és üldöznek azért, mert ők Jézus példája nyomán valóban felvállalják a békességszerzés szeretetszolgálatát. Mindkét könyvet szívből ajánlom, a kettőt együtt, egymással párbeszédbe állítva olvasni tanulságos igazán. Mikó Péterné könyvtárostanár I. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. II. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. III. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. IV. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. V. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. VI. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. VII. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. VIII. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Orisek Márta: Magvetők Te vagy egyedül nekik könnyből sarjadt vigalom, erőddel mind oly szelíd, mert törvényed fényt derít: hatalmas az irgalom. Mikor Téged meglátnak, Békességed elvetik, terem égig aranyág: keresztedet aratják.

10 2011. április Reményik Sándor: Pilátus A pörnek vége. Elvégeztetett Véres a kereszt tövében a fű. A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csőcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverő messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat, a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye Vajjon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, Azután némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csőcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is. Egy messiással több vagy kevesebb, Pilatus lelke nem lesz nehezebb És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! Vajjon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, Vagy vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívemről, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát, Te véreskezű, szennyes csőcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog, Pilatus pitvarában a papok. Uram, mi véled így egyet nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk, Rexnek, Uram, csak ő mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rőt láng a szemén! Ím kővé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilatus nő, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betűt a keresztjébe véstem, E négy betű az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem. Hadesre! Ez a négy betű marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betű az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt.

11 11 XIV. évfolyam 4. szám Gyülekezetünk hírei Konfirmáció Nagy lelki élményekben volt részem az elmúlt napokban Többször átéreztem, mennyire szeret bennünket az Úristen 8-os osztályfőnökként különös hálával a szívemben készültem az idei konfirmációra. Hálás vagyok Istennek, hogy azok a gyerekek, akiknek éveken keresztül tanítottam a hittant, hogy akikkel és akikért éveken át imádkoztam, most önként, kényszer nélkül vállalták, hogy konfirmálnak. Hálás vagyok Istennek, hogy aktív résztvevője lehettem ennek a nagy gyülekezeti ünnepnek! Szerdától péntek estig tettek bizonyságot a gyermekek az évek alatt elsajátított bibliai ismereteikről, és talán - hitükről. Családias légkörben, igen kellemes hangulatban zajlott a Kálvinteremben a kikérdezés (vizsga), és a presbiterek is napról-napra növekvő számban hallgatták a remegő lábú és hangú, vagy épp a nagyon magabiztosan válaszoló tinédzsereket. Szombaton ünnepi díszbe varázsoltuk a templomot. Az általános iskolában megkértünk minden diákot, hogy virágvasárnapra egy szál virággal járuljanak hozzá a 8. osztályosok konfirmációjához. 12 tele vödör (!) virág gyűlt össze, és még szombaton a templomdíszítés alkalmával is többen hoztak virágot. (Vannak falvak, ahol a világ legtermészetesebb dolgának tartják az emberek, hogy ha konfirmáció van, a kertben nyíló virágokat a templomba viszik. Emlékszem, 25 évvel ezelőtt, még egy Nagykőröshöz hasonló méretű kisvárosban is így volt.) A virágvasárnapi istentiszteleten tettek fogadalmat a konfirmandusok. Szívemből remélem, hogy az ígérem és fogadom nem csak pusztába kiáltó szó, hanem tényleg vannak kamasz-szívek, akik őszintén, szívük mélyéről ígérték és fogadták Ők is hallották az igehirdetésben a virágvasárnapi üzenetet: Az Úrnak van szüksége rá (a szamárcsikóra) Válasz: Adták! Mert az Úr kérte! - Nincs latolgatás: Adjam? Ne adjam? Ezt adjam? Azt adjam? Ennyit adjak? Annyit adjak? stb Jó lenne így látni ezeknek a gyermekeknek a szívét: Jézus kéri, és ők adják ezen nincs mit fontolgatni, meggondolni Különös meghatottság töltött el a köszönetnyilvánítások és köszöntések kapcsán: Röviden, tömören, saját szavakba öntve, költőket, zsoltárírókat segítségül hívva, imádságban, versben, prózában, énekléssel sokféleképpen kifejezhetjük a jókívánságainkat Azt mondják, a magyar ember evéssel ünnepel. A gyülekezet bibliaórás asszonyai többszáz szendvicset készítettek az istentisztelet utáni szeretetvendégségre, és a sütemények száma is megszámlálhatatlan volt. A finom vasárnapi ebéd -ből biztos sok családban finom vasárnapi vacsora, vagy hétfői ebéd lett A nagy örömömbe azonban bánat is vegyült: Szomorúan láttam, hogy voltak gyerekek, akik teljesen egyedül érkeztek a konfirmációra, hogy vannak szülők, akiket ennyire hidegen hagy a gyermekük egy fontos döntése, életet-meghatározható eseménye

12 2011. április Sajnáltam, hogy nem volt lehetőség az úrvacsorával élni ezen az alkalmon, de bízom benne, hogy sok most konfirmált fiatal- ott lesz Húsvétkor a gyülekezetben és átélheti, hogy Jézus valósággal meghalt értünk, megváltva minket minden bűnünkből és nyomorúságunkból, és feltámadása számunkra az örök életet jelentheti. Szeretettel kérek minden - magát keresztyénnek valló, gyülekezethez tartozó testvéremet, imádkozzunk közösen ezekért a fiatalokért, hogy találják meg itt lelki közösségüket, és ők is, mint élő kövek, épüljenek velünk együtt lelki házzá (I. Péter 2:5) Isten iránti hálával és szeretettel: Kósa Zoltánné Konfirmációi csoportkép a gimnázium előtt Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Megélednek-e e ezek a tetemek?

Megélednek-e e ezek a tetemek? A Nagykőrösi Református Egyházközség Pünkösdi Hírlevele XV. évfolyam, IV. szám; 2012. május 27-28. Textus: Ezékiel 37,1-10 Megélednek-e e ezek a tetemek? A felolvasott Ige nyomán fölöttébb ellentétes érzések

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Reményik Sándor: Pilátus

Reményik Sándor: Pilátus 2013. Farsang - Böjt AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XIX. évf., 1. szám A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fû A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat.

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Lelkészi hivatal elérhetőségei:

Lelkészi hivatal elérhetőségei: TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. A néma oltár 4. o. Bizonyságtétel - Hűséggel akarok élni 6. o. Ha Isten békéje lakja a szívemet 8. o. Rendhagyó kátéóra 9. o. Konfirmáció 10. o. Konfirmnadusok köszöntése 12. o.

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent LELKI KIS- VAGY NAGYKORÚSÁG? Forrongó világban élünk. Nem mondjuk

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben