Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta"

Átírás

1 Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt április 29-i évi rendes közgyûlése 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évérõl 2 Projektjeinkrôl 4 Rendezvények 10 Szervezeti hírek 13 Személyi hírek 14 Új belépôk 15 Az Integrált Rendszer hírei 17 Munkavédelmi Hírek 19 MVM Csoport hírei 20 Egyszer volt 24 Nyugdíjasainkról 25 Sport 26 KulTÚRA 28 Mozaik 32 Nekrológ 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikô MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 2013/3 Az MVM OVIT Zrt április 29-ei évi rendes közgyûlése Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelésérôl szóló elõterjesztést, megállapította, hogy a társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 9/2012. (IV. 18.) sz. Közgyûlési Határozatban foglaltaknak és az idõközben elfogadott korrekcióknak megfelelôen teljesültek, ezért a Közgyûlés az elôterjesztésben foglaltakat elfogadta. A Közgyûlés tudomásul vette az MVM OVIT Zrt. mint ellenõrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. A 2012-es üzleti év lezárása keretében a Közgyûlés elfogadta a Felügyelõ Bizottság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, az MVM OVIT Zrt es üzleti évérôl elõterjesztett éves beszámolót, jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének értékelését. Az eredményfelosztási javaslat, a mérleg jóváhagyása, valamint a felmentvény megadása tárgyában a Közgyûlés az alábbiak szerint határozott: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése dönt arról, hogy a Társaság 2012-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A társaság a meglévô eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Közgyûlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelõ Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az MVM OVIT Zrt évi mérlegét és eredménykimutatását ezer forint, azaz huszonkétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-negyvenegyezer forint mérlegfösszeggel és ezer Ft, azaz hétszáznegyvenmillió-tízezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az MVM OVIT Zrt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az Uralmi Szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, a Gt (4) bekezdésében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsôdlegességét szem elõtt tartva végezték, ezért az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az MVM OVIT Zrt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. Elfogadta a Közgyûlés a társaság évi üzletpolitikája c. elôterjesztésben foglaltakat. A Közgyûlés határozott a vezérigazgató évi alapbérérõl és prémiumfeladatairól, valamint megállapította az igazgatósági tagok, a felügyelõ bizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazását. A Közgyûlés április 30. napjától határozatlan idõre Nagy Sándor Urat, Gopcsa Péter Urat, Felkai György Urat, Dr. Nagy Tibor Urat és Vöô Ferenc Kristóf Urat az Igazgatóság tagjává megválasztotta. A Közgyûlés április 30. napjától határozatlan idõre Papp Katalin Asszonyt, Dr. Huszthy Ágnes Asszonyt, Szepessy Zsuzsanna Asszonyt, Ledvényi János Urat és Rubi Imre Urat a Felügyelô Bizottság tagjává megválasztotta. A Közgyûlés a határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint elfogadta a Javadalmazási Szabályzat módosítását és elrendelte az egységes szerkezetû Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történõ letétbe helyezését. A Közgyûlés elfogadta a Társaság Alapszabályát a jegyzôkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezõ, az egyes módosításokat korrektúrázott formában bemutató Alapszabályban foglaltak szerint, és elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetû Alapszabálynak a Fõvárosi Törvényszék Cégbíróságához történõ benyújtását. Dr. Sidló Krisztina 1

3 MFt Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évérôl Társaságunk közgyûlése április 29-ei ülésén elfogadta a 2012-es üzleti évrôl készített Éves Beszámolót. Az MVM OVIT Zrt évi adózás elôtti eredménye 863,1 M Ft, mely érték a tulajdonos által jóváhagyott és elismert korrekciók figyelembevételével (bérfejlesztés, inflációs bérkorrekció stb.) meghaladta az elvárásként meghatározott értéket. A évben társaságunk üzleti tevékenysége révén ,8 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: % 8% 2% 26% 12% 15% 34% évi tény évi tény 1% 1% 9% 3% 23% 13% 16% 34% 1% 2012-ben hálózatszerelési tevékenységbõl 426,2 M Ft-tal, erômûvi karbantartási szolgáltatásokból 549,3 M Ft-tal, szállítási tevékenységbôl 181,5 M Ft-tal, késztermék-értékesítésbôl pedig 171,2 M Ft-tal több árbevétel származott az elzõ évhez viszonyítva, míg az egyéb szolgáltatási tevékenységbôl 1.588,5 M Ft-tal, technológiai szerelési tevékenységbôl pedig 250,5 M Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott. A beszámolási idôszakban az értékesítési nettó árbevétel 69,8%-a származott az MVM Csoport konszolidációs körébe vont társaságok részére végzett munkák teljesítésébôl, mely részarány az elôzô évi értéknél (75,3%) 5,5 százalékponttal alacsonyabb. Ezen megrendelések 40,3%-át a technológiai szerelési, 43,1%-át pedig a karbantartási és egyéb szolgáltatási jellegû munkák tették ki. A évben társaságunk megrendelôi körén belül az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. meghatározó szerepe érvényesült, mely társaság részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel ( M Ft) összárbevételen belüli részaránya a évihez képest kis mértékben csökkent, értékét tekintve az elôzô évi értékhez képest 3,4%-kal alacsonyabb szinten alakult. Az MVM Paksi Atomerômû Zrt.-tõl származó öszszárbevétellel közel azonos éves értékesítési nettó árbevétel (13.273,9 M Ft) származott második legjelentôsebb vevônktõl, a MAVIR ZRt. megrendeléseibôl. Ezen vevôi szegmensrõl származó árbevétel a évi összárbevétel 28,2%-át tette ki, mely árbevétel társasági Egyéb Késztermék értékesítés Szállítás szintû árbevételen belüli aránya az elôzô évhez viszonyítva 2 százalékpontos csökkenést mutat. Abszolút értékben a MAVIR ZRt.- tõl származó árbevétel Egyéb szolgáltatások 8,2%-kal csökkent a évi értékhez képest. Karbantartási szolgáltatások Az MVM Zrt. részére végzett munkákból származó Hálózatszerelés értékesítési nettó árbevétel társasági szintû összár- Technológiai szerelés bevételen belüli aránya Ipari és építőipari beruházás jelentôsen csökkent az elôzô évi értékhez képest (-9,9 százalékpont), melynek oka, hogy társaságunk a évben még az MVM Zrt. részére végzett olyan munkákat, mely tevékenységek évben már az MVM Net Zrt.-hez kerültek. Az MVM Csoport konszolidációs körébe vont egyéb tagvállalatok részére végzett munkákból származó évi árbevétel az elôzô évhez képest több mint kétszeresére növekedett. 2

4 MFt Az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vállalatok megrendeléseibôl származó árbevétel társasági szint árbevételen belüli részaránya az elôzô évhez viszonyítva 5,3 százalékponttal növekedett. Volumenében a bázisévi értéket 20,1%-kal haladta meg % 6 % 29 % 30 % 11 % évi tény évi tény A társasági szinten realizált árbevétel vevõkörönkénti megoszlását a következõ ábra szemlélteti: A évben az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -877,3 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tétele az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, melynek összege 500,8 M Ft. Összetevõit tekintve legjelentõsebb tételei az iparûzési adó (393,1 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (67,9 M Ft), valamint a gépjármûadó (38,7 M Ft) volt. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 38,8 M Ft-ot tett ki, míg a gépjármûvekkel kapcsolatos káresemények révén 13,4 M Ft összeg kárunk keletkezett. A beszámolási idôszakban 22 M Ft-ot fizettünk ki kooperatív képzésre, közhasznú és egyéb szervezetek támogatására. A céltartalék képzés tárgyévi összege 150,4 M Ft volt. 30 % 13 % 28 % 28 % 1 % Az egyéb bevételek meghatározó tényezôje a korábbi években képzett céltartalék felhasználása, melynek évi értéke összesen 57,8 M Ft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése után 38,3 M Ft bevételt számoltunk el, melybõl az MVM NET Zrt. részére 30 M Ft értékben adtunk el eszközöket. A biztosítótársaságok együttesen 18,5 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a 2012-ben, illetve a megelõzõ években bekövetkezett, gépjármûvekkel MVM konszolidációs körén és egyéb biztosítási kívüli társaságok káreseményekkel MVM konszolidációs körébe tartozó többi társaság Paksi Atomerőmű Zrt. MAVIR ZRt. MVM Zrt. kapcsolatban. A beszámolási idõszakban a pénzügyi mûveletek eredménye 83,8 M Fttal csökkentette társaságunk jövedelmezôségét. Az eredmény alapvetôen a cashpool kamatok egyenlege (-66,3 M Ft) és a devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamveszteségének, valamint árfolyamnyereségének egyenlege (-15,1 M Ft) miatt negatív. Társaságunk mûködési folyamatainak finanszírozása egész évben folyamatosan külsô forrás igénybevételét tette szükségessé a cashpool rendszer keretein belül. Átlagos értéke 1.406,1 M Ft volt, volumene 0,6 M Ft és 3.644,4 M Ft között változott évben hitelfelvételünk összességében 82,5 M Ft kamatráfordítást eredményezett. Társaságunk évi beruházási célkitûzéseinek megvalósítására a társaság közgyûlése 812 M Ft-os beruházási keretet határozott meg. Az MVM OVIT Zrt. beruházási tervét a középtávú tervben meghatározott prioritások figyelembevételével készítette el. Az MVM OVIT Zrt ben is legfontosabb beruházási céljainak tekintette az elavuló eszközés jármûparkjának ütemes megújítását, bôvítô beruházásként a MÁV-projekthez kapcsolódóan további vasúti gépek beszerzését, valamint a megkezdett acélszerkezeti darabolómûhely létesítésének folytatását és befejezését, az acélszerkezeti gyártókapacitás növelését. 3

5 A beszámolási idõszakban a megtérülési viszonyok és szükségszerûség figyelembevételével beruházási keretünk terhére 618,3 M Ft-ot fordítottunk különbözô eszközök, berendezések, munkagépek, valamint tehergépjármûvek beszerzésére. A évi aktiválások értéke (637,6 M Ft), 199,1 M Ft-tal alacsonyabb a bázisidôszaki öszszegnél. Az idôszak folyamán a költségként elszámolt amortizáció (625,5 M Ft) 18,3 M Ft-tal csökkent az elôzô évhez képest ben a szervezet tevékenységében résztvevôk átlagos statisztikai állományi létszáma 1592 fô volt, mely 13 fôvel magasabb az elôzõ évi tényértéknél, mely növekedés teljes egészében a teljes idôben foglalkoztatott létszám esetében jelentkezett. Társaságunk évi gazdálkodása során is teljesítette az elfogadott korrekciókkal módosított célkitûzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevôi igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. Projektjeinkrôl Közgazdasági osztály Átviteli hálózati fejlesztés a Perkáta 400/120 kv-os alállomás létesítésével mostani cikkben a Perkáta 400/120 kv-os A alállomás munkálatairól számolok be néhány gondolatban. Az alállomás a kezdetek kezdetén, még Dunaújvárosi alállomásként szerepelt mindenhol, viszont a terület kiválasztásával végül a Perkáta nevet kapta. Az alállomás jelenlegi helyén egy több hektáros mûveletlen mezõgazdasági terület található. A munkaterület átadásával viszont gyorsan meg fog változni a terület képe is. A megállapodáshoz szükséges elôkészületi munkák és a szerzôdéskötés december 12-én megtörtént. Ellentétben a Bicske 400/120 kv-os alállomás létesítésével, ahol kevesebb mint egy év volt a kivitelezésre, Perkátán egy elônyösebb december 30-ai befejezési határidôvel számolunk. Annak ellenére, hogy eddig számos egyeztetés és megbeszélés történt már a témában és a megvásárolt terület mezõgazdasági átsorolása is megtörtént, a kivitelezési munkák sajnos még mindig nem kezdõdtek el. A területvásárlás és az engedélyezési eljárás a tervezett határidôre nem fejezõdött be, ezért a MAVIR-ral kötött szerzôdést is módosítani kellett. Jelenleg a Székesfehérvári Környezetvédelmi Hatóság felé van még két darab hiánypótlási kötelezettsége a generáltervez a PÖYRY Erôtervnek, ami az övárok építéshez szükséges vízjogi létesítési engedély és a berendezések által keltett zajmérték meghatározása kapcsán merült fel. Az építési engedélyt az MKEH Engedélyezési Hatóságtól csak a hiányosságok benyújtása után, az átvizsgálásra megadott határidõ lejártával, várhatóan május végén kaphatjuk meg. A Perkáta 400/120 kv-os alállomás kialakítása a Paks Martonvásár távvezeték felhasításával valósul meg, ahol a beforgatásra kerül a Paks és Martonvásár távvezetékek csatlakoznak a 400 kv-os másfél megszakítós alállomásba. Az alállomás egy teljes távvezetéki mezôsorral, és egy teljes transzformátor-mezôsorral fog rendelkezni, 2 db 400/120/18 kv-os transzformátorral; 120 kv-on pedig 7 db mezô kerül majd kiépítésre két gyûjtõsínes kialakítással. A kivitelezéshez szükséges 400/120 kv-os transzformátorokat a 400 kv-os és 120 kv-os primer készülékeket a MAVIR Zrt. biztosítja. Az összes szerelési munkát pedig az MVM OVIT Zrt. fogja majd végezni. A jelenlegi ütemterv a fôbb építészeti munkák kivitelezését tartalmazza a 2013-as évre. Ezek között szerepel a kerítés, a vezénylõépület, a készülék- és transzformátoralapok, a vízelvezetési és földelési rendszer építése és természetesen a közlekedéshez szükséges bekötôút, transzformátor- és készülékszállító út megépítése. Jelen tényállás szerint a primer, szekunder szerelési munkákat 2014-ben fogjuk elvégezni, és 2015 második felében valósul meg az alállomás teljes üzembe helyezési eljárása. A tereprendezés, földelszállítás és földelrendezés ezen az alállomáson is hatalmas feladat lesz, több ezer köbméter humuszt és altalajt kell megmozgatni. Az alállomáshoz vezetô út megerõsítése és szélesítése szükséges a transzformátor beszállításához. A munkákat ezzel a felújítással kezdjük, ami nagymértékben megkönnyíti a késôbbiekben a közlekedést és a bejutást az alállomásba. Nagyon bízom benne, hogy a soron következô beszámolómban már több információ birtoká- 4

6 ban és számos képpel illusztrálva tudom alátámasztani a munkák elõrehaladását. Végezetül két kép. Az elsõ a jelenlegi állapotokat mutatja a második pedig egy kép arról, hogy milyen lesz az állomás a munkák befejezésekor: az erômûben melléktermékként keletkezô meddôhányó deponálására használtak, az önkormányzat tulajdonában van. Az utóbbi idôben szerte a világon, így kis hazánkban is egyre erôsödik a zöldülés, azaz környezetünk élhetôbbé tétele egyre több ember és szervezet számára válik fontossá. A megyeszékhely önkormányzata, amely elvileg és gyakorlatilag az ott élôk szolgálatára esküdött fel, komoly erôfeszítéseket tesz azért, hogy a lakosok jól érezhessék magukat lakókörnyezetükben. Így több nagy volumenû beruházás mellett (pl. a fôtér díszburkolata, épületfelújítások stb.) a szabadidô természetben való eltöltését a közelben lehetôvé tevô terület rekultivációját is folytatja. Az érintett terület feltöltésével egy nagy kiterjedésû, viszonylag sík területet alakítanak ki, ami a szükséges parkosítási munkák után igazi zöld oázis lehet a nagy ipari (bányászati) múlttal rendelkezô városban. És most váltsunk át a természettudományokhoz és a mi munkánkhoz! A feltöltés miatt az áthelyezendô oszlop egy lokális vízgyûjtõ mélyedésbe került, a vezeték föld feletti szabad magassága lecsökkent, az adott helyen nem éri el a szabványban elõírt mértéket, ezért szabványosítása elengedhetetlen. A PÖYRY ERÕTERV Zrt. kiviteli tervei alapján az MVM OVIT Zrt. pályázott a tavalyi kiírásra, amelyet meg is nyertünk, de azt sajnálatos módon a kiíró forráshiánya miatt akkor visszavonták. Idén januárban újra megjelent a kiírás, amire ismét sikeresen pályáztunk, és az idei források elégségességének köszönhetôen nyertesként lettünk kihirdetve. Az eddig történteket tekinthetjük az elsô lépésnek, ami szükséges, de nem elégséges! Mester Péter projektkoordinátor Bánhida ErÔmÛ I II. 120 kv-os távvezeték 24. oszlopának áthelyezése A címben szereplô munka elvégzésére Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata írt ki közbeszerzési eljárást 2012 júniusában. Furcsa lehet elsôre, hogy egy áramszolgáltatói tulajdonban lévô vezetéken történõ beavatkozást idegen szervezet pályáztat. Természetesen van rá érdemi magyarázat! A távvezeték körüli terület, amit korábban A távvezeték-üzletág NYUTLÜ egysége nyerte el házon belül a projekt megvalósításának jogát. A peremfeltételeket figyelembe vevô kiviteli ütemterv hamar elkészült, amit a beruházó is elfogadott, így az április 30-ai munkaterület átadás-átvételt követôen május 2-án megkezdôdött a tényleges kivitelezés, bár még csak az elôkészítô munkákkal. Röviden a munka tartalma: a 24. számú Bánhida ZT+0 oszlopot nyomvonalban 9 m-el át kell helyezni a 23-as oszlop irányába, és meg kell magasítani összesen 11 m-el (ebbôl 6 m a kiemelt új alaptest és 5 m az acélszerkezet-magasítás). A feltöltött környezô terepszint és az új oszlophely alapozási szintje között 6,5 m a kü- 5

7 lönbség, amit egy lejáróúttal kell áthidalnunk. Ezt a munkafázist kezdte május 2-án az egyik alvállalkozónk. Amint az út elkészül, akkor jön a terv szerinti vasalt betoncölöpök lehajtása a másik alvállalkozó kivitelezésében, amikre már a NYUTLÜ szerelõi építik fel a kiemelt és két szinten is gerendákkal áthidalt beton alaptestet. Az ütemterv viszonylag szûk mozgásteret hagy számunkra, mivel az erômû karbantartás miatti leállása augusztus 6-án lesz (kôbe vésett), így az oszlop (már Bánhida ZT+5) átemelését az új helyére ezen a napon lehet és kell elvégezni. Tehát minden egyéb szükséges munkát ez elôtt kell megcsinálni (oszlopmagasítás megszerelése, új alapra tétele, illetve a betonnak eddigre kellõ szilárdságot kell elérnie stb.). A környezet érzékeltetésére néhány fotó a helyszínrõl: A Szállítási üzem ismét a reptéren Szerencsére 2013-ban is újra lehetôségünk nyílt arra, hogy a Liszt Ferenc Repülôtér forgalmát megkavarjuk. A munka elkészülte után újból tájékoztatjuk az olvasót. Kovács Zoltán projektkoordinátor Már az év elején ismeretes volt számunkra, amikor az egyik legfontosabb megrendelônkkel egyeztettük az idei várható szállításokat, hogy ismét a reptérre kell szállítani az úgynevezett mobil gázturbinás erômvûeket. Akkor még 5 egység kiszállításáról tárgyaltunk, de 2013 márciusára realizálódott, hogy az öt helyett egyelôre csak két egységet kell reptetni. Ahogy mondani szoktuk, egyik szállítási feladat sem egyforma. Nem lehet azt mondani, hogy végeztünk már hét ilyen kiszállítást, és a nyolcadik, kilencedik ugyanolyan lesz, mint az elôzôek, és rutinszeren tevékenykedhetünk, végezhetjük feladatainkat. Ezen szállítások most abban különböztek, hogy a mobil erômûvet az Antonov 124 berakodása elõtt, már öt nappal ki kellett szállítani Veres- 6

8 egyházról a Liszt Ferenc Repültérre. Erre a GE új elôírásai miatt volt szükség, amivel törekedtek a biztonságos kiérkezésre. Ebbôl eredt a különbség, hisz a 36 méter hosszú fôegységet és azok tartozékait nem lehetett a számunkra kijelölt lerakodási helyen, úgynevezett állóhelyen tárolni öt napon keresztül, mert a Wizz Air gépeit akadályoztuk volna a szokásos repülôtéri tevékenységeikben. Így megoldást kellett keresni a Budapesti Airporttal és a Celebivel közösen egy olyan terület biztosítására, amit meg tudunk közelíteni egy olyan trélerrel, amelynek fordulási külsô sugár sugara kb. 35 méter, és nem gátoljuk a repülôgépek érkezését, távozását. Amikor ezt a területet kijelölték, Tuba Zoltán kollégával helyszíni szemlét végeztünk. Szerencsénkre a terület megfelelõ volt, így reménykedtünk abban, hogy ezek után további problémáink nem lesznek. De sajnos nem így történt: 2013 áprilisának egyik kellemes éjszakáján a szállítmányok megérkeztek a beléptetõ portára; majd a rendészek közölték Kanizsay György (helyszíni ügyintézô) kollégánkkal, hogy a kijelölt helyen nem engedélyezik a tárolást, mert más áru van azon a területen. Ez azt jelentette, hogy hajnali 3 órakor ébresztette az ügyintézôt, aki intézkedett a további teendôkrôl. Ilyen esetekben nem számít, hogy este, éjszaka, vagy akár hétvége van. Állandó készenlétben kell lenni nekünk fuvarszervezõknek, diszpécsereknek is, hisz a gépkocsivezetõk éjjel is folyamatosan dolgoznak, s nem hagyhatjuk õket magukra. A beléptetés hajnali ½ 3-tól reggel 7 óráig tartott. Ennek oka, hogy a jármvûeket és az árukat (2 tréler, 2 kamion, 3 kísérõ, 2 daru, 2 súlyszállító, 3 személyautó) tûzszerészek, robbanószer- és drogkeresõ kutyák vizsgálják át; míg a belépô személyeket, ugyanolyan szigorú elõírások szerint ellenõrzik, mint egy repülõgéppel történô utazás során. A mobil daruk üzemkész állapotba történô összeszerelése után reggel 8 órakor megkezdôdhetett a tréler lerakodása és összeszerelése. A gépkocsivezetôk (Biczó László és Györfi Zsigmond), valamint a nehézszállító brigád tagjai egy újabb technológiát találtak ki a hátsó 3 tengely és a fôegység öszszeillesztésére, amivel ismételten gyorsítani lehetett az összeszerelésen. Délelõtt 11 órára a szerelvény összeállt, és az eredetileg kijelölt tároló területet el tudtuk foglalni. Öt nap múlva, április 22-én hajnali 5 órakor kellett újra felvonulni a reptéren, hogy a beléptetést követõen megkezdõdhessen a tényleges találkozásunk az Antonov 124-el. Érdemes néha korán kelni, mert gyönyörû a kivilágítás a repülôtér területén, és a napfelkelte egyenesen csodálatos. Mivel a beléptetés szigorúsága nemcsak ránk vonatkozik, hanem az AN 124 személyzetére 7

9 is, így megcsúszott a rakodási menetrend. De ezt a repülõgépbe történõ betolás végén nem bántunk, mert így legalább láthattuk ennek a hatalmas madárnak a felszállását május 6-áról 7-ére ismételten megszálltuk a repülõteret. De ekkor már nemcsak a fõ egységet szállítottuk ki (3 db jármû), hanem a tartozékokat is, ami +5 jármûvet jelentett. (Itt a beléptetés este 21 órától egészen reggel 9 óráig tartott, amit Tuba Zoltán és Kanizsay György koordinált.) Így összesen két AN 124 típusú repülõgéppel találkoztunk egymást követõ napokon. A fô egység összeszerelése során kiderült, hogy a tréleren az egyik légrugó nem megfelelôen mûködött, így azt az autószerelô kollégáink (Leipniker László és Sebestyén István) kint a helyszínen megjavították, ami által lehetôvé vált, hogy május 8-án a fô egység ismét betolásra kerüljön a repülôgépbe. Az áprilisban történô rakodásnál sikerült újra belerázódniuk a kollégáknak (Biczó László gépkocsivezetô, Fogarasi Ervin és Raft Péter kísérõk) a repülôgépbe történõ betolatásba, így a második alkalommal hihetetlen gyorsasággal sikerült a 100 méter hosszú távolságot hátramenetben megtenni. Raft Péter kollégánk összebarátkozott az antonovos személyzettel, akik megengedték, hogy néhányan felmenjenek a pilóta fülkébe. Nekik külön élményben lehetett részük. Május 9-én reggel újra várt minket a vasmadár. Elõször a rengeteg ládával kezdtük a rakodást, majd végén a két kisebb trélert tolta be Györfi Zsigmond és Boncz György a repülgép belsejébe. Különleges látvány, ahogy a gép elnyeli a kívülrõl nagynak látszó szerelvényeket, amelyek a madár gyomrában mégis elvesznek. És akkor néhány szemléltetô adat a feladatról: Aki még esetleg nem tudná, az Antonov rakterülete 37 méter hosszú, 4,4 méter magas; 6 méter széles. Teherbírása: 100 tonna. A fô szerelvény összeszerelt állapotban 36 méter hosszú, 4,2 méter magas és 100 tonna. Ezzel az egy egységgel megtöltünk egy repülõgépet. A repülôgép szerkezeti tömege: 173 tonna. Üzemanyag: 80 tonna. Legénység pilótákkal: kb. 16 fô. A Szállítási üzem ismételten az egyik legfontosabb partnerének egy igen fontos és jelentôs fuvarfeladatot teljesített, tökéletes minõségben és a megrendelõ által elvárt határidôre. Miután a megrendelõnk szóbeli tájékoztatása alapján rendkívül elégedett volt a tevékenységünkkel, bízunk benne, hogy a jövôben is hasonló, illetve ettôl eltérô feladatokkal is az MVM OVIT Zrt. Szállítási üzemét fogja megbízni. 8

10 Honfi Nóra fuvarszervezô fômunkatárs 9

11 Rendezvények MEE OVIT üzemi szerkezetének szakmai napja Magyar Elektrotechnikai Egyesület OVIT A üzemi szervezete a Villamos Gép, Készülék és Berendezés szakosztály kezdeményezésére és támogatásával, a Villgép Szövetséggel, a Villamos Energia Társasággal és a nyugdíjasok Kovács Károly Pál Szervezetével együttmûködve szakmai napot szervezett április 24-én a Késmárk utcai telephely tárgyalójában Transzformátorok és mérôváltók címmel Úgy vélem, megtiszteltetésnek tekinthetjük ezt a felkérést. A transzformátorok és mérôváltók a hálózat meghatározó elemei, és az OVIT, miután közel hat évtizedig üzemeltette a hazai nagyfeszültségû hálózat jelentôs részét (az üzemvitel ma is tevékenységi területünk része), jelenleg ezen készülékek szerelésében, üzembe helyezésében, diagnosztizálásában és karbantartásában játszik kiemelkedô szerepet. Az egész napos rendezvényen 14 elôadás hangzott el. A jelenléti ívet 54-en írták alá, kár, hogy alig néhány OVIT-os volt közöttük. A MEE honlapján (www.mee.hu) az elektrotechnika iránt érdeklôdôk számára elérhetôek az ilyen rendezvények programjai, és a rendezvények is nyilvánosak. Üzemi szervezetünk címmel rendelkezô tagjainak figyelmét külön is felhívtuk a rendezvényre. Az elôadások igazán magas színvonalúak voltak. Egy részük immár hagyományosan a készülékek diagnosztikájával foglalkozott, hiszen az olaj-papír szigetelés állapota alapvetôen befolyásolja a nagy értékû berendezések élettartamát. A többi elõadás közel fele elsôsorban a gyártók szemszögébôl, az újabb fejlesztések bemutatásával közelítette meg a témát. Örvendetes, hogy ezek között többségben voltak a hazaiak: a Transzvill, a CG Electric (leánykori nevén Ganz), a Siemens (Csepel), de ide sorolható a Rogowski-tekercses árammérô rendszer tervezése és fejlesztése is. Megtudtuk, hogy a CG Electric magyar részlegénél új 765 kv-os transzformátort fejlesztettek ki. Kis szépséghiba, hogy a több tucatnyi legyártott egység többsége a tulajdonos indiai gyárában készült. A MEE ígérete szerint a honlapján elérhetôek lesznek az elõadások, ez persze nem pótolja a kiegészítô szöveggel együtt hallott elôadás élményét, kiegészítve a nagyszámú kérdéssel, hozzászólással. Az elôadók között két munkatársunk révén az OVIT is jelen volt, azt hiszem, megérdemelnék, hogy elõadásukat kivonatosan részletesebben megismertessük az olvasóval (de mint lentebb kiderül, csak egyikükét sikerül). A Diagnosztikai Üzem által végzett transzformátordiagnosztikai vizsgálatok és mérôváltó-hitelesítések volt a címe Laczkó Zsolt elõadásának. A diagnosztika fogalmának és céljának tisztázása után a diagnosztika villamos mérésekkel végzett munkafolyamatainak részletes taglalása következett. Helyszûke miatt ezek teljes felsorolására itt nincs lehetôség, csak néhányat említünk: RVM: visszatérõ feszültség, polarizációs spektrumvizsgálat, fôleg a papírszigetelésben lévõ nedvesség kimutatására; FRA: frekvenciaimpedancia mérése a tekercs elmozdulásának, ill. geometriai torzulásának vizsgálatára; A transzformátor kapcsain és a NAF átvezetô szigetelõkön mérhetõ veszteségi tényezô (tgδ) és kapacitás (C) vizsgálata a szigetelés általános állapotfelmérésére; Áttétel-, tekercsellenállás-, mágnesezõ áram-, szigetelésiellenállás-mérés; Fokozatkapcsoló-karakterisztika és a hajtásteljesítmény idôfüggvényének regisztrálása Helyszíni részkisülésmérés, feszültségpróba (1,3Un). Minden mûvelet bemutatásánál a hallgatók láthatták az alkalmazott mérôeszköz felvételét is. A mérõtranszformátorok pontosságvizsgálatának, hitelesítésének kiemelkedô mozzanatai közül az elôadó a törvényi szabályozások és szabványelõírások említése után az áramváltók és a feszültségváltók hitelesítésének folyamatát mutatta be, végül a gödi nagyfeszültségû laboratórium vizsgáló helyiségeibe nyerhettünk bepillantást. Vörös Csaba (társszerzõkkel készített) Trazformátor/mérôváltóállapot-tényezô szakértõi rend- 10

12 szer címmel tartott elõadást. Sajnos a társszerzkôk ennél bôvebb ismertetéshez nem járultak hozzá. A visszajelzések alapján a szakmai nap megrendezése jól sikerül, amelyért köszönet illeti a vállalatot, és kiemelten a Kommunikációs osztályt a közremûködéséért. Szepesi László MEE OVIT üzemi szervezet A rendezvényt az Óbudai Egyetem és annak MEE Szervezete nevében Dr. Kádár Péter, az egyetem Villamosenergetikai Intézetének igazgatója nyitotta meg, egyebek mellett kiemelve az egyetem és az intézet megújuló energiák használata iránti elkötelezettségét (ezzel összhangban az intézet kapcsolódó fejlesztéseit), valamint az ezek által felvetett tárolási, szabályozási kérdéseket, melyek kezelésének éppen a hálózati akkumulátor lehet a sok közül az egyik kezelési módja. Az EISZ nevében Görgey Péter tartott bevezetôt. Mint elmondta, az EISZ egyebek mellett küldetésének tartja a formálódó élvonalbeli technológiák minél korábbi hazai megismertetését. Az okos hálózat, okos mérés, az IEC szabványon alapuló megoldások után ilyen lehet az akkumulátoros hálózati energiatárolás. Kiemelte annak a jelentôségét is, hogy folytatva az ESZK-val együttmûködve a BME-n megkezdett gyakorlatot ez a rendezvény a szakmailag meghatározó másik egyetemen, az Óbudain kerülhetett megrendezésre, remélhetõleg nem egyszeri alkalomként. Az elsô elõadást Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ? címmel Hartmann Bálint tanársegéd (BME Villamos Energetika Tanszék) tartotta átfogó, igen alapos, a rendezvényen többször citált képet adva a hálózati akkumulátoros energiatárolás jelenlegi világhelyzetérôl. Az akkumulátoros hálózati energiatárolás jelene és jövôje MEE Energetikai Informatikai Szakosztály A (EISZ), az Óbudai Egyetem MEE Szervezete és az EnerSys Hungária Kft április 11-én jelentôs érdeklôdés mellett szakmai napot tartott az Óbudai Egyetemen. Az elôadó áttekintette az egyes energiatárolási technológiákat, azok sajátosságait, jelenlegi és jövôbeni tárolási arányait, költségvonzatait. Tájékoztatást adott az Egyesült Államokban megvalósult tárolási projektekrôl. Végül sorra vette a hálózati akkumulátoros energiatárolással kapcsolatos soron következô legfontosabb feladatokat. Ezt követõen Hálózati akkumulátoros energiatárolás címmel Tihanyi Zoltán rendszerirányítási és nemzetközi kapcsolatok vezérigazgató-helyettes (MAVIR ZRt.) tartott elõadást. 11

13 Az elõadó bemutatta a fogyasztás és termelés változékonyságát, a szabályozható erômûvek arányát, rugalmasságát, az import részarányát. Az energiatárolással kapcsolatban elemezte a tárolás indokoltságát, a tárolás lehetséges technológiáit. Jelezte, hogy a megfelelõ technológiák kiválasztásához alapos és összetett (sok hatást együttesen vizsgáló) megvalósíthatósági tanulmányok szükségesek. Fokozatosságra intett mind a technológiaválasztás, mind pedig a méretezés során. Béres József ügyvezetô igazgató (ELMÛ Hálózati Kft.) Elosztó hálózati energiatárolók Veszély vagy lehetôség? címû elõadása kezdetén megszavaztatta a szakmai hallgatóságot a címbeli kérdés tekintetében. A válasz egyhangú volt: lehetôség. Felhívta a figyelmet az USA-ban, Vermontban létesített bemutató hálózati energiatárolóra. Ez egy konténeres kialakítású, komplex rendszer, 250 kw 4 h vagy 1 MW 1 h teljesítménnyel. A konfigurálható BMS révén az akkumulátor mûködése a kívánt alkalmazáshoz, üzemmódhoz illeszthetô. Valamennyi elôadást számos kérdés, hozzászólás követte, melyek kapcsán az elôadók derekasan helytálltak. Az elôadó körképet adott az európai energiapolitikáról, annak tényeirôl és célkitûzéseirôl, a megújuló energiatámogatási rendszerekrôl. Bemutatott néhány európai azon belül néhány németországi projektet. Végül megosztotta gondolatait a megújuló energiatermelés és -tárolás jövjõérôl, annak trendjeirõl és kihívásairól mind nemzetközi, mind hazai téren. Az utolsó elôadást Fülöp Zoltán ügyvezetô igazgató (EnerSys Hungária Kft.) tartotta EnerSys Optigrid akkumulátoros hálózati energiatárolás címmel. Az elôadó az EnerSysnek mint globális cégnek és fô termékeinek valamint hazai képviseletének a bemutatását követõen az alkalmazás lehetõségeket, piaci szegmenseket, az akkumulátortípusokat, majd nagy hangsúllyal az EnerSys innovációját, az ún. Optigrid-rendszert és annak elemeit mutatta be. Görgey Péter zárszavában nyugtázta, hogy az elhangzottak tükrében az akkumulátoros hálózati energiatárolással kapcsolatban jelenleg több a kérdés, mint a válasz, ugyanakkor az elôadások tükrében ígéretes, figyelmet érdemlô technológiáról van szó. Bizonyos, hogy a téma idôrôl idõre újra napirendre fog kerülni az EISZ rendezvényein. Az elõadások az EISZ aloldaláról letölthetôek. Görgey Péter 12

14 A Diagnosztikai üzem szakmai napja Szervezeti hírek A Diagnosztikai üzem szervezésében április 18-án, Gödön szakmai napot tartottunk az E.ON-os alállomási vezetôk részére. A rendezvényre az E.ON mindhárom területérôl (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, TITÁSZ) érkeztek alállomási technológiában érintett vezetôk. A rendezvény célja az volt, hogy a csökkenô tendenciát mutató cégcsoporton belüli megrendelések helyett a szabad piaci környezetben is sikerüljön kapacitásaink lekötését növelni, valamint minél nagyobb szakmai elismertséget szerezni. Az elôadás-sorozat Jáger András és Vámos Attila megnyitója és az MVM OVIT Zrt. bemutatása után a Diagnosztikai üzem transzformátordiagnosztikai és -szerelési tevékenységének ismertetésével folytatódott. Az elôadás során kiemelt hangsúlyt helyeztünk diagnosztikai és szerelési tapasztalataink, valamint a pontos, jó minôségû és rugalmas munkavégzô képességeink, referenciáink ismertetésére. A prezentációkban bemutattuk különleges vizsgálati tevékenységeinket (Nagy Gábor), az akkreditált vegyi laboratóriumunkat (Gózon Andrea) és az alállomási kapcsolókészülékek karbantartását, diagnosztikáját (Hanyicska Zoltán). A Központi alállomás létesítési üzem alállomási és elõszerelôi tevékenységét Zelenai Ferenc mutatta be. A Termelési Igazgatóság szállítási szolgáltatásait és acélszerkezet-gyártó tevékenységét (gyártás, felületkezelés) Palkó István mutatta be az E.ON szakembereinek. Az üzemlátogatás a Diagnosztikai üzem nagyfeszültség laboratóriumának bemutatásával zárult. Záró konzultáció során a hallgatók megállapították, hogy tömény, de hasznos volt számukra a nap. Bízunk benne, hogy az elmúlt években végzett kiemelkedô színvonalú munkáinkat a közeljövben sikerül bõvíteni és növelni. Bemutatkozik az Áramszolgáltatói és nagyipari projekt fômérnökség (ÁNPF) A Vállalkozási Igazgatóság november 1-jével történt átalakulása szervezetileg talán az áramszolgáltatói és nagyipari projekt fômérnökséget érintette a legkevésbé. Létszámunk 13 fô, melybôl 10-en projektkoordinátorként: Antal István, Balogh Imre, Berta Gyöngyi, Dienes Péter, Göttlinger Attila, Gyõrik Tibor, Kovács Zoltán, Reményfi Béla, Milák Tibor, Zsolnai Szilvia 1 fô kapacitásmenedzserként: Szentkúti Gábor, 1 fô alkalmazásgazdaként (Primavera): Mencz Imre végzik a feladatukat, melyet 1 fô fõmérnök irányít Vámos Attila. A 13-as szám kerülése érdekében sokszor veszszük igénybe a MOL Csoport területén Bezeczky Csaba segítségét. Laczkó Zsolt szakágvezetô Központi Szakszolgáltatói Üzem 13

15 A név kötelez, azaz a területhez tartozik minden olyan külsô piaci tevékenység ajánlatának kidolgozása, szerzôdésének megkötése, elnyert munka koordinációja, vevôi kapcsolattartása, esetleges garanciális ügyeinek intézése, ami a nevünkbôl adódik, azaz az áramszolgáltatói piac, ipari fogyasztók, külföldi pályázatok (kivéve a gyártási és távközlési témájú tendereket). Szeretjük a csapatmunkát, ezért egy-egy nagyobb pályázat kidolgozásában többen is részt veszünk egy vezetô projektkoordinátor irányításával, akinél végül landol a feladat, ha elnyerjük a munkát. Ettõl függetlenül kialakult egy íratlan szabály, ahol tulajdonképpen mindenkinek megvan a fô területe vevôcsoportok szerint is, így Pisti, Imre, Attila, Zoli az áramszolgáltatói; Gyöngyi, Tibor, Szilvi az ipari; Béla és Csaba a MOL Csoport; Péter és Tibor a vasúti területek ajánlataiért felelnek elsôsorban, és mindannyian részt veszünk külföldi tenderek kidolgozásában szakterület vagy szabad kapacitás függvényében. Természetesen szoros és jó a kapcsolatunk a Vállalkozási Igazgatóság és a kivitelezô igazgatóságok többi szervezeti egységével, mivel a szakértelmük nélkül nem is lehetne pontos és megbízható ajánlatokat készíteni. A fentieken kívül még két fontos feladatot lát el a fômérnökség. Igyekszünk a lehetô legpontosabban felmérni az MVM OVIT Zrt. humánerforrás-kapacitásának leterheltségét, tervezését, ezt a munkát Szentkúti Gábor végzi a társigazgatóságok és a projektkoordinátorok adatszolgáltatása alapján. Azért pedig, hogy ezeket és a szerzôdéses adatokat (árbevétel, költség) egy helyen tudjuk láttatni, feldolgozni, riportolni, Mencz Imre (a VEPO munkatársaival közösen) mint Primavera-alkalmazásgazda a felelôs. A munkatársak és feladatok felsorolása mellett azt állítom, hogy ugyan van köztünk nyugdíjas korú kolléga is, de egy dinamikus, fiatal, ütôképes csapat vagyunk, akik arra törekszünk, hogy ne csak a munka, hanem a barátság is tartson össze minket. Személyi hírek március: Belépôk szellemi: 13 fô fizikai: 5 fô összesen: 18 fô Kilépôk: szellemi: 3 fô fizikai: 4 fô nyugdíjazás : 1fô összesen: 8 fô ÁPRILIS belépôk: szellemi: 9 fô fizikai: 2 fô összesen: 11 fô kilépôk Vámos Attila fômérnök szellemi: 0 fô fizikai: 5 fô nyugdíjazás: 0 fõ összesen: 5 fô humán erôforrás osztály 14

16 Új belépõk Áfra Barnabás vezérigazgatói tanácsadó 1983-ban szereztem diplomát a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán. Ebbôl adódóan, néhány hónap híján, már 30 éve dolgozom az energiaszektorban. Pályafutásomat a nagykanizsai központú gázszolgáltató vállalatnál, a Kögáz-nál kezdtem, ahol eleinte természetesen beosztott mérnökként, majd osztályvezetôként dolgoztam. Ekkor találkoztam elôször az OVIT-tal, és ismertem meg a társaság tevékenységét, hiszen nyomvonalas tervezôként a közmûegyeztetéseket vele is le kellett folytatni tôl 1997-ig a Tigáz mûszaki vezérigazgató-helyettese voltam. Itt éltem át a magyar energiaszektor privatizációját, ami kivétel nélkül az energiaszolgáltató vállalatok külföldi kézbe adását jelentette ben a Kögáz tulajdonosi jogait gyakorló Bayernwerk magyarországi vezetése visszahívott a társasághoz, ahol mûszaki igazgatóként dolgoztam 2000-ig. Mozgalmas idôszak volt, ahol a vállalat átszervezése és egy új anyavállalatba, a Bayernwerk, majd E.ON Hungária, mint operatív holdingba való betagozódása munkálataiban hasznosíthattam az addig megszerzett nyelvtudásomat éppúgy, mint a rendszerszervezi és MBA szakmenedzseri diplomámat is ben az MFB felkérését elfogadva vezetôként vettem részt az ELMIB Zrt. megalapításában, majd cégcsoporttá fejlesztésében a ig terjed idôszakban ig saját társaságaimat építettem belföldön és Szlovákiában ben felkérést kaptam a FÕTÁV-KOMFORT Kft., majd ben az E-OS Energiakereskedõ Zrt. vezetésére, ahol ez év februárjáig tevékenykedtem március 1-tõl vagyok az MVM OVIT Zrt.- nél, és nagyon bízom benne, hogy hozzá tudok járulni a társaság további sikeres mûködéséhez. Lukács Laura projektasszisztens Hálózati projekt fõmérnökség Egy Borsod megyei, Mucsony nevû községbôl származom, ahol az élet egészen más ritmusban folyik, mint az a nagyvárosban megszokott. Egy kedves és nyugodt környezet ez nekem, ahová mindig vissza lehet térni kicsit feltöltôdni. Visszatérni, hiszen kamaszkorom óta nem töltöttem ott egy nyári szünetnyinél hosszabb idôt: a gimnáziumot Sárospatakon végeztem, majd Budapestre jöttem, és elôször a Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán a vendéglátás-turizmus rejtelmeibe kaptam betekintést, késôbb a Külkereskedelmi Karon nemzetközi gazdálkodást, gazdaságdiplomáciát hallgattam. Mindeközben kaptam lehetõséget egy kertvárosi nyelvstúdió vezetésére, ahol elsõdlegesen a szülôk és gyermekek nyelvi készségfejlesztésének párhuzamosan történõ biztosítására fektettünk hangsúlyt. Nagy kihívást jelentett számomra egy ilyen jellegû, összetett feladat ellátása, és a mai napig büszkeséggel tölt el, hogy ezt a tapasztalatot a magaménak mondhatom. Az OVIT-hoz már pályakezdô kögazdászként kerültem, ahol projektasszisztensi feladatokat látok el. Ez egy teljesen új terület számomra, így minden adódó kihívásra egy tanulási folyamat részeként tekintek. 15

17 Rák Balázs Integrált Rendszer -munkatárs Nagyon megtisztelô számomra, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkezô nagyvállalatnak mint az MVM OVIT Zrt. a munkatársa lehetek ben születtem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen. Hercegkúton nôttem fel, és jártam a helyi Német Nemzetiségi Általános Iskolába. Középiskolai, valamint épületgépész-technikusi tanulmányaimat Sárospatakon végeztem, majd ismereteimet a Nyíregyházi Fõiskola Természettudományi és Informatikai Karán alkalmazott környezetkutatóként bôvítettem. Fôiskolai tanulmányaim során a hulladékgazdálkodás irányába orientálódtam. Pályaválasztásomat meghatározta a mûszaki és természettudományok iránti érdeklõdésem és a tanáraim által nyújtott motivációk. Pályakezdôként ambíciókkal telve vágtam bele a munka világába, és az MVM OVIT Zrt. nagy lehetôség számomra. Szabadidômet szívesen töltöm sportolással, túrázással. Bízom benne, hogy szakmai tudásomat elmélyíthetem, és hasznosan alkalmazhatom az MVM OVIT Zrt. IR-munkatársaként. Schilling Zsófia grafikus nyomdai elkészítô Kommunikációs osztály A Könnyûipari Mûszaki Fôiskola papír szakán csomagolástechnológusként végeztem, ezt grafikusi tanulmányokkal kiegészítve csomagolástervezõként kezdtem pályafutásom. Kezdetben mûszaki cikkek, illatszerek, késõbb élelmiszerek, ajándéktárgyak csomagolását terveztem, gyártását koordináltam. Fõbb megrendelõim voltak a Siemens, Velux, Toyota, Bayer Hungária, Messer, Total cégek. Grafikai, dekorációs és csomagolástechnológiai tudásomat és tapasztalatomat együtt felhasználva igyekszem rendhagyó, figyelemfelkeltô megoldásokat kínálni. Több mint tíz éve foglalkozom térben kiemelkedô, papírmechanikával kialakított kiadványokkal, melyek térbeliségükkel, mozgó alkatrészeikkel hívják fel a célközönség figyelmét. Környezetbarát anyagok felhasználása mellett törekszem a gazdaságos anyagfelhasználásra, illetve a hulladék újrahasznosítására is. Izgalmas, kihívást jelentô feladat számomra az MVM OVIT Zrt. kiadványainak, nyomdai anyagainak tervezése, kivitelezése: az idei OVIT Gyereknapra csokipapírt, kifestõt, társasjátékot, hûtõmágnest terveztem. 16

18 Az Integrált rendszer hírei Az OVIT Integrált Rendszerének a évre vonatkozó tanúsító auditja Társaságunk fennállása óta törekedett arra, hogy tevékenységét megrendelôi, vevôi elégedettséggel vegyék igénybe. Ennek a megelégedettségnek az elérése alapvetôen a szolgáltatásokban és termékekben testesül meg, azonban egyre nyilvánvalóbb munkatársaink számára is, hogy a megrendelôk ennél már sokkal többet várnak el tôlünk. Ma már a csoporton belül és azon kívül is alapvetô elvárásként fogalmazódik meg a munkavégzés megfelelô színvonalú dokumentálása, a szükséges engedélyek biztosítása, a vevôi reklamációk alapos, gyors és eredményes kezelése hogy csak néhányat emeljek ki. Az Integrált Rendszer folyamatosan, egész évben végzett belsô auditjai jó felkészülési alapot, megfelelô tükörbe nézési lehetôséget biztosítanak számunkra, azonban annak ellenére, hogy a vizsgált területtôl független auditori kör végzi mégiscsak a saját szemüvegünkön keresztül vizsgáljuk a követelmények teljesítését. Sokkal nagyobb a tét, amikor vevõi (második fél általi), vagy tanúsító (harmadik fél általi) auditra kerül sor. Annak ellenére, hogy már több mint egy évtizede zajlanak évrôl évre ezek az eljárások, tisztán érezhetô az a fajta emelkedett hangulat, ami az érintetteken eluralkodik nemhiába, hiszen ezen tanúsítványok megléte szinte minden megrendelônél a kötelezô belépôt jelentik. Ennek érdekében kell egész évben folyamatosan végezni a szükséges tevékenységeket, mert egy ilyen bonyolultságú cég kampánytevékenységgel nem képes a megfelelô teljesítményt nyújtani. A korábbi években kialakított rendszer szerint a távvezetéki és alállomási területen a helyszíni munkavégzés auditjára nyáron, míg a többi terület, illetve ezen projektek és szervezetek dokumentációs hátterének auditjára tavasszal kerül sor. Így az idei évi audit terjedelmébe számított bele a augusztus között a MAVIR ZRt. százhalombattai alállomásán, illetve a Martonvásár Gyõr távvezeték-építés helyszínén lefolytatott vizsgálat. A tavaszi, tulajdonképpen a teljes évi tevékenységet átfogóan vizsgáló menetre április 2 5. között került sor. A korábbiakhoz képest újdonság volt, hogy az év elején hatályba lépett MVM-csoportszintû szabályozások értelmében a nyitó értekezletünkön, az audit bizonyos pontjain és a záró értekezleten az MVM Zrt. Minôségés folyamatmenedzsment osztályának képviselôje is részt vett elsôsorban megfigyelôként, az esetlegesen nálunk tapasztalható jó gyakorlat többi tagvállalat felé történô közvetítése reményében. Az audit egyik sarkalatos pontja a nyitó értekezlet, hiszen ennek keretében ismertetjük az elmúlt idôszak konkrét történéseit, eredményeit, de itt kerül bemutatásra az auditorok számára mindazon piaci és stratégiai törekvésünk, mely az irányítást alapvetôen meghatározza. A vezérigazgató úr átfogó ismertetõjét követõen a vállalkozási és a hálózati igazgató urak mutatták be területük jelentôsebb történéseit, a TIG és ERIG bemutatkozásokra késôbb, a telephelyükön lefolytatott audit elôtt került sor. A terület OVIT-ba integrálása óta idén elôször került sor az ERIG a vértesi erômûben tevékenykedô szakágának vizsgálatára. A kollégák felkészültsége, a folyamataik mûködtetése és az auditban való szereplésük végül nem tükrözte ezt a fajta rutintalanságot. Az auditorcsoport külön kiemelte, hogy a sokak számára meglepôen mostoha körülmények között dolgozva is sikerül a karbantartási, felújítási és létesítési feladataik megfelelô teljesítése. Kiemelt figyelmet kapott a CERN-projektben való részvételünk, hiszen ez a feladat az auditorok szerint is komoly kihívásokkal tûzdelt. Kiemelték az ATTO elektronikus tervarchiválási módszerét, ami megkönnyítette a megrendelôvel való mûszaki kapcsolattartást, de az auditon is meglepôen kevés papíralapú, ám mégis teljes körû tervezési dokumentációt biztosított. Megítélésük szerint az OVIT érdeke is, hogy minden olyan esetben, amikor erre lehetõség nyílik, éljünk ezzel a módszerrel. A KALÜ mûhelyében tett látogatás során aztán a KALÜ és KSZÜ munkatársai a kész termékeket, magukat a villamos szekrényeket is bemutatták. Összességében meggyõzõ, a projekt kiemelkedô kihívásainak megfelelô eredménnyel zárult a vizsgálat. 17

19 Ezen túlmenôen a VÁIG-nál és az ERIG-nél a paksi pótvíz-rekonstrukciós projektet, az ACÜZIG-nél, Gödön az acélszerkezet-gyártást, a Debrecen-Józsa alállomás építését, Tatabányán (NYUTLÜ, NYUMALÜ) az üzemek mûködését, Pakson az ERIG szervezeti egységeinél és az ACÜZIG Forgácsoló üzemében a karbantartási és létesítési feladatok végrehajtását, Budapesten a Távközlési üzemnél és a Szállítási üzemben a feladatok végrehajtását vizsgálták a mûködés megfelelõsége szempontjából. Az auditorok tapasztalataik alapján megerôsítették a tanúsított státuszunk fenntartását mindhárom rendszerszabvány (ISO 9001, ISO és OHSAS 18001) esetében. Észrevételeik alapján társaságunk az idei évben különös hangsúlyt fektet az alábbi témakörökre: - az építési napló vezetésével (beleértve az elektronikus naplóvezetésre való átállást) kapcsolatos további ismeretek átadására az érintett munkavállalók számára, - a vegyi anyagok felhasználása és tárolása kapcsán hatékonyabb, valamennyi szervezetnél a megfelelôséget egyaránt biztosítani képes módszer bevezetésére, - az élelmiszeres göngyölegek különféle munkavégzéshez használatos anyagok tárolására való alkalmazásának teljes körû és végleges megszûntetésére a munkahelyeken, - a szerzõdésminták használatának és a hozzájuk kapcsolódó projektfeljegyzések tárolásának gyakorlatára. 25 éves az ISO 9001-es minsôégszabvány Nagypál Béla IR-vezetõ Visszatekintve az elmúlt 25 év minõségügyi gyakorlatára, összefoglalóan megállapítható, hogy az ipari vállalatok nagy része a piaci verseny kihívásaira reagálva, a vevõi követelményeknek való mind jobb megfelelés érdekében már a 90-es évek elejétôl/közepétôl minôségügyi rendszert vezetett be és tanúsíttatott, általában a társaság teljes tevékenységére vonatkozóan. Ezeket a rendszereket eredményes mûködésük érdekében még a 20 elemes ISO 9000-es szabványok követelményeit figyelembe véve, a korábbi szabályozottságukat felhasználva már folyamatközpontúan építették fel. Ezek az életképesen mûködô vállalkozások irányítási rendszerük továbbfejlesztésére, úgy a piaci kihívásokra való reagálás, mint a jogi és egyéb követelmények felerôsödése miatt a korszerû menedzsmentmódszereket, a vezetési rendszerek integrált kialakítását választották. Ugyanis vezetôik felismerték, hogy a piacon csak akkor lehetnek sikeresek, ha a korszerû vezetési módszerek valamelyikét alkalmazzák és ezek fejlesztése során valósítják meg a többi rendszer felépítését. Ezeknek az alkalmazása nem követeli meg a mûködési rendszer radikális újratervezését, hanem folyamatos fejlesztéssel továbbépíti azt. Ezért a vállalati vezetôk részérôl megfogalmazódott az igény, hogy a minõségirányítási rendszerük továbbfejlesztése során a különbözô irányítási rendszereket integrálják, és olyan rendszert alakítsanak ki, amely összehangolja a különbözô szabványi és irányítási követelményeket, és illeszkedik a vállalat folyamataiba. A kialakult gyakorlat, valamint a szabványok életbelépésének sorrendje, továbbá a rendszerszabványok közül az ISO 9001-es szabvány kitûnô alkalmassága alapján célszerûnek látszott rendezô elemként a minõségirányítási rendszert alapul venni. Ennek a gyakorlatnak a jogosságát az eltelt negyed évszázad során az idô igazolta, az ennek megfelelôen kiépített rendszerek jól mûködtek. Ezért fontos megemlékezni arról, hogy az ISO 9001-es ágazat semleges minôségirányítási rendszerszabvány 2012 márciusában ünnepelte 25 éves jubileumát. Visszatekintve a szabvány kiadásának elôzményeire fontos tényezô volt, hogy a német DIN szabványügyi szervezet már a 70-es években kezdeményezte egy olyan minôségirányítási rendszerszabvány elfogadását, amely valamennyi ágazat minden szervezete számára alkalmazható. Ennek folyamatában hozták létre 1980 májusában az ISO/TC 176 Mûszaki Bizottságot, amelynek elsõ ülésén 9 ország 34 küldötte vett részt. A brit delegáció már magával vitte a BS 5750-es brit szabványt, amely az ISO 9001-es szabvány elsõ verziójának alapjául szolgált. Annak ellenére, hogy az ISO 9001:1994-es szabvány szerinti minôségirányítási modell elsôsorban az ügyfél és a beszállító közötti kapcsolatot szabályozó szerzôdésre vonatkozott, a szabványt kezdettôl fogva alkalmazták a független harmadik fél általi értékelésre és tanúsításra is. A kritikus hangok és támadások ellenére az ISO 9001-es szabvány világméretû elfogadása 18

20 és bevezetése feltartózhatatlannak bizonyult. Az elsô idôszakban a tanúsítási statisztikákat az ipar, azon belül a gépipar vezette. Az elsô nagyrevízió után elfogadott ISO 9001:2000-es szabvány vevõorientáltsága következtében vált attraktívvá a szolgáltatás számára is. Ezt juttatja kifejezésre a 2010-ben kiadott tanúsítványok megoszlása, amelyen belül a szolgáltatás már 21%-kal vezetett. A különbözô kritikák és támadások ellenére, melyek azonban fôként az auditok csekély hozzáadott értékére és a tanúsítványok nem mindig megalapozott hitelességére irányultak, az ISO 9001-es szabvány elterjedtsége minden csúcsot megdöntött, amit az ISO évi országstatisztikája és növekedési számsora igen jól igazolt. Az ISO 9001-es szabvány az elmúlt 25 év alatt hitelesen bizonyította, hogy az aktuális kihívásoknak mindig megfelelve jól fogalmazta meg és írta el a rendszerépítés követelményeit a minôségbiztosítás alapjaiból kiindulva, majd eljutva a korszerû folyamatorientált minôségirányítás modelljéhez. Ez annak ellenére megállja helyét, hogy a szabvány korszerûsítésére néha megkésve, nem eléggé átfogóan vagy talán túl óvatosan került sor. Ezért nagy valószínûséggel feltételezhetô, hogy ez a szabvány lesz az irányítási rendszerek alapja a következô idõszakban is. Jelenleg ugyanis nincs olyan alternatív modell a láthatáron, amely az ISO 9001 helyébe lépne, a széles körû alkalmazhatóságot nem is említve. A jövô idôszak verziói bizonyára tartalmazni fogják a modern vállalatirányítás korszerû aspektusait, mint pl. a kockázat- és tudásmenedzsment követelményeit vagy még erôteljesebben a pénzügyi összefüggéseket és valószínûleg a munkatársak képzettségének kiemelt szerepét is. Azok a szervezetek, amelyek nem csak marketing okokból vezették be az ISO 9001-es szabvány szerinti minôségirányítási rendszert, a jövôben még inkább élvezni fogják a korszerû minõségirányítás követelményeit megvalósító mûködés elônyeit, és arra építve további üzleti sikereket érnek el. (MM 2012/6.) Pleininger József Munkavédelmi hírek A IX. VIMFÓ-n jártunk Idén május 9-10-én az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. látta vendégül a IX. VIMFÓ résztvevõit. Az MVM OVIT Zrt.-t két fõvel képviseltük a rendezvényen. A fórumot Szabó Béla, a VIMFÓ elnöke nyitotta meg, köszöntötte a résztvevõket és a vendégeket. Koczka Jánosné, a fórum koordinátora, ismertette a két nap sûrû programját. Kiemelte a programok közül fõ témának az új vezetõség megválasztását, illetve a fórum ügyrendjének módosítását. Erre a két eseményre a délutáni program alkalmával került sor. Elsõként Volent Gábor, a MVM PA Zrt. Biztonsági Igazgatóságának vezetõje beszélt a paksi atomerõmû jelenérõl és jövõjérõl. Külön kiemelte, hogy a munkavédelmet csak együttesen munkáltatók és munkavállalók közösen lehet sikeresen megvalósítani. Az elõadásában ismertette, hogy a biztonsági követelmények növekedtek, melyeknek az atomerõmû mindig is megfelelt és megfelel. Fontosnak tartotta a radioaktív hulladékok kezelését és végleges elhelyezését. Megállapította, hogy az erõmû védettsége minden követelménynek megfelel, ezért hosszabbították meg a blokkok üzemidejét. Következõ elõadó Csordás Jenõ, az MVM PA Zrt. Munka- és tûzvédelmi osztályának vezetõje volt. Elmondta, hogy a legtöbb baleset az ellenõrzött zónán kívül fordul elõ. Megjegyezte, hogy három esemény miatt (Three Island, Csernobil és Fukusima) kellett a biztonsági elõírásokat szigorítani, melynek az erõmû megfelelt. Ezután Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese ismertette a szakszervezet fontosabb feladatait, eseményeit. Kiemelte, hogy a kormányzati lépések miatt az ágazatban jelentõsen nõttek az anyagi terhek. A bértárgyalások eredménytelensége miatt már volt demonstráció, és a jövõben is várható. Az EVDSZ fontosnak tartja és kiemelten kezeli a VIMFÓ munkáját. A szakszervezetnél is választások lesznek idén, és új struktúrában fognak mûködni. Rövid tájékoztatót tartott Dr. Ried József, sportés munka-szakpszichológus (Fõcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselõkért) a pszichoszociális tényezõk felmérésének fontosságáról illetve módszereirõl. 19

21 Délután került sor Koczka Jánosné levezetésével a VIMFÓ elnökségének megválasztására. Elõször az ügyrend módosítása történt meg, majd sor került a szavazásra. Az elnökség tagjai a társaságcsoportokat képviselik. Egyhangú szavazás alapján az elnök Kovács János (EDF DÉ- MÁSZ), a társelnökök Bella Elek (ELMÛ-ÉMÁSZ), Horváth András (E.ON DÉDÁSZ) és Leipniker László (MVM OVIT Zrt.). Szabó Béla a VIMFÓ volt elnöke gratulált a megválasztott tisztségviselõknek és eredményes munkát kívánt. Meyer Herta, az EVDSZ új kommunikációs munkatársa is gratulált. Jelezte, hogy a Forró Drótban és az EVDSZ honlapján is beszámol a fórum mûködésérõl. Ezek után az új elnök, Kovács János megköszönte a választók bizalmát. Kifejezte reményét, hogy a jövõben is ugyanolyan aktivitás jellemzi majd a fórum résztvevõit, mint az eddigi idõszakban. Bella Elek beszámolt a baleseti kérdõívek felmérésérõl. Sajnos a kérdõíveket nem minden munkáltató küldte vissza, így csak mintegy 6000 munkavállalót érintõ adatról érkezett információ. Ezekbõl kitûnik, hogy a végtagsérülések a leggyakoribbak. Szép számmal akad a munkába közlekedéssel és a gépjármû-közlekedéssel kapcsolatos baleset is. Megállapította, hogy a munkavédelmi oktatásoknak fontos része a tanulságos balesetek ismertetése. A VIMFÓ-elnök vezetésével a résztvevõk ismertették a saját cégüknél elõforduló problémákat, illetve a munkahelyeken kialakult jó gyakorlatokat. Megállapítást nyert, hogy több munkahelyen még mindig nem vonják be a képviselõket a munkavédelmet érintõ kérdésekbe. Lõrincz László, a PADOSZ elnöke röviden ismertette a VÜTFÓ munkáját, illetve MVM VÜT (MVM Vállalatcsoport Szintû Üzemi Tanács) megalakulásáról tájékoztatta a résztvevõket. Hangsúlyozta, hogy a VIMFÓ és a VÜTFÓ fenntartják a jó kapcsolatukat és részvételt biztosítanak egymás rendezvényein. Végezetül Borhidi Gábor, az Országos Munkavédelmi Munkavállalói oldal ügyvivõje ismertette a munkavédelmi bizottság feladatait, valamint az országos érdekegyeztetést. Kiemelte, hogy a statisztikák szerint folyamatosan csökken a halálos munkabalesetek száma. Megemlítette, hogy 2012-tõl április 28. a munkabalesetben megrokkantak és elhunytak emléknapja lett. Másnap az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. Atomenergetikai Múzeumába tettünk látogatást. Az átalakított, illetve új helyre költözött múzeumban tanulságos tárlatvezetés mellett megismerkedtünk az erõmû történetével. Egyre több tárgyi emlék kerül elõ (saját gyûjtõktõl, adományokból), így végigkísérhetjük az eseményeket az alapkõletételtõl napjainkig. Befejezésül az elnök megköszönte a vendéglátóknak a sikeres lebonyolítást, valamint a lehetõséget, hogy minél több információt szereztünk az atomerõmû mindennapjairól. A legközelebbi jubileumi X. VIMFÓ novemberben lesz. Minden munkavállalónak balesetmentes napokat kívánunk! Az MVM Csoport hírei Leipniker László MVB-elnök A legértékesebb magyar márkák között az MVM Ismét a legelismertebb magyar márkák között van az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. A MagyarBrands most közzétett listája alapján egyedüli integrált energetikai vállalatcsoportként. A legismertebb magyar márkákat hét szempont alapján független szakértôi bizottság értékelte, amelynek eredményeként az MVM Magyarország legjobb üzleti márkáinak egyikeként nyerte el a méltán megérdemelt elismerését. Ezt a kitüntetô címet elôször tavaly kapta az MVM, az idei ismételt siker megerôsítette, hogy a társaság a dinamikusan fejlôdô, vezetô magyar márkák közé tartozik, amelyek megbízhatósága és elismertsége folyamatosan növekszik. Az MVM-hez kapcsolt és elismert értékek kézzelfogható elônyt jelentenek a magyar és nemzetközi piacon is. Az MVM a szakmában mindig etalonnak számított és az utóbbi években kezdtünk tudatos márkaépítésbe, korábban ugyanis az energetikai szektoron kívül kevés ember ismerte az egyik legnagyobb nemzeti tulajdonú vállalatot. Az utóbbi évek üzleti stratégiájához illeszkedô marketing- és kommunikációs stratégia hangsúlyos eleme a tudatos márkaépítés, hiszen egy sikeres, integrált energetikai társaságcsoport létrejöttén dolgozunk, mondta Felkai György, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. kommuni- 20

22 kációs igazgatója. Az MVM Csoport az elmúlt években látványosan fejlôdött, hiszen immár nemcsak a villamosenergia-iparban, hanem a gázkereskedelemben, a gázinfrastruktúrában és a távközlésben is jelentõs szereplõvé vált. Rövidesen pedig, amikor megtörténik az E.ONnal kötött szerzôdés zárása, akkor a gázüzletágban is a legjelentôsebb magyar szereplô lesz. Ezt erôsíti a marketing és kommunikáció területén tapasztalható látványos elôretörésünk is. Nagyon megtisztel a MagyarBrands cím újbóli elnyerése. Tavaly az MVM elnyerte a Business Superbrands, illetõleg 2011 után immár másodszor a MagyarBrands címet is a társaság évi marketingkommunikációs tevékenységének elismeréseként. Tények az MVM Csoportról A több mint 8000 fôt foglalkoztató MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport, amelynek mûködése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát, mindemellett az MVM regionális szinten is meghatározó társaságcsoporttá kíván válni. Erômûvein keresztül aktív szereplôje az energiatermelésnek, kiaknázva a megújuló energiaforrásokat is, tulajdonosa a nagyfeszültségû villamos hálózatnak és a villamosenergia-rendszer irányítását végzô társaságnak, valamint kereskedõ cégei révén a megtermelt áram nagyfogyasztókhoz, valamint a kis- és középvállalkozásokhoz történô eljuttatásában is részt vesz. A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtõzsdét, illetve a szervezés alatt álló gáztôzsdét mûködtetô társaságok is. Az MVM Csoport a távközlési szegmensben, illetve 2011 óta a földgáz nagykereskedelmi piacon is jelen van. Tagjai között megtalálhatók a különféle mûszaki (mérnökiroda, távvezeték építô, üzemeltetô), valamint ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat nyújtó vállalatok is. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentõs szerepet tölt be. A MagyarBrands címrõl: A 2010-ben indított MagyarBrands olyan magyar vonatkozású márkákat díjaz, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselôi lehetnek hazánkban és határainkon kívül is. A MagyarBrands márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzel fogható elõnyt jelentenek a magyar és a nemzetközi piacon, amely révén növelhetõ a termékek megbízhatósága és elismertsége is a vásárlók szemében. A díj odaítélése alapvetõ számszerûsíthetõ kritériumok (tradíció, menedzsment, foglalkoztatás, tulajdon) alapján történik, amelyet szakmai elbírálás (ismertség, reputációi, identitás) egészít ki Forrás: Új karrierportált vezetett be az MVM Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. új, a vállalat honlapjának szerves részeként megjelenô elektronikus karrier megoldást vezetett be, ahol az álláskeresõk egységes rendszerben válogathatnak minden, az MVM Csoport társaságainál meghirdetett pozíció között, és jelentkezhetnek is azokra. A karrierportál lehetôséget nyújt általános, pozícióhoz nem kapcsolódó jelentkezésre is. A fôt foglalkoztató MVM Csoport Magyarország egyik legjelentôsebb munkáltatója. A társaságcsoport dinamikusan fejlôdik és izgalmas szakmai kihívások elôtt áll, amelyekhez nélkülözhetetlen a fiatal munkaerô. Ilyen például a 2011-ben megindult és töretlenül fejlôdô gázpiaci szerepvállalás, de a tavaly nyáron alakult MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt. is számít a fiatalokra: ez a társaság készíti el a Paksi Atomerômû bôvítését, amely az évszázad legnagyobb ipari beruházása lehet, mondta Fluck Benedek, az MVM Zrt. humán erôforrás vezérigazgató-helyettese. Mindezeken túl az MVM Csoport regionális szinten is meghatározó szereplõvé kíván válni. Ezen törekvések megvalósításához szükségünk van az agilis, idegen nyelveket jól beszélô, képzett szakemberekre is. A karrieroldal jelentôsen megkönnyíti a munkaerô toborzás folyamatát. Az állást illetve szakmai gyakorlati helyet keresô felhasználók elôzetes regisztráció nélkül tölthetik fel önéletrajzukat, pályázati adataikat, megpályázhatnak aktuális pozíciókat. A pályázatok egységes, központi adatbázisban történô kezelése lehetôvé teszi a pályázatok gyorsabb elbírálását, a legjobb potenciális munkavállalók kiválasztását. Az MVM új karrierportálja nemcsak a diplomás pályakezdôknek, végzés elôtt álló diákoknak, hanem tapasztalt szakembereknek is lehetôvé teszi, hogy gyakorlatot, illetve munkahelyet szerezzenek Magyarország legnagyobb, szerteágazó tevékenységeket végzõ energetikai vállalatcsoportjánál. Az MVM Csoport olyan pályakezdõket, fiatal és tapasztalt szakembereket keres, akik korszerû tudásukkal, ismereteikkel, az ágazat és a szakterületük iránti magas fokú elkötelezettséggel, a fejlôdésre való nyitott hozzáállásukkal támogatják az MVM Csoportot stratégiai céljainak 21

23 a felsô- és középvezetôk elkötelezettek az MVM Zrt. minõség- és környezetközpontú mûködtetése iránt, a stratégiai tervezés, az alapos elõkészítés, az energiaipar és a technológiák átfogó ismerete jellemzi a vállalat tevékenységét, a munkatársak környezettudatossága minden irányítási szinten és minden folyamatnál meghatározó, a külsô és belsô kommunikáció kiváelérésében. A vállalatcsoport növekedési stratégiájának megvalósítása, az energia ipar minden területén jelenlévô tagvállalatok, változatos, kimagasló lehetôséget nyújtanak a pályakezdô és a már szakmai gyakorlattal rendelkezô, felsôfokú végzettségû jelentkezôknek ahhoz, hogy szakmai karrier elképzeléseiket valóra váltsák. Az MVM Csoport célja, hogy a jövô munkáltatójává váljon, ezért 2012-ben az Energia 2.0 program keretében tucatnyi egyetemi állásbörzén is részt vett, 2013-ban pedig további állásbörzéken jelenik meg. A társaságcsoport immár jelen van az energetikai iparág szinte minden szegmensében, kapacitásait a jelenleg tapasztalható kedveztlen európai gazdasági környezet ellenére is bôvíti. A jövô munkáltatója az állásbörzéken elsôsorban mûszaki területeken keres új munkaerôt, illetôleg gyakornokot, mindazonáltal kiemelten kezeli az informatikai, a telekommunikációs, a pénzügyi, a kontrolling, a beszerzési, a logisztikai, a minôségbiztosítás, és a HR területeket is. Az érdeklôdôk az MVM új karrieroldalán regisztrálhatnak, amely a kiválasztási folyamat gyorsítását és egyszerûsítését segíti elô. Az állásbörzéken az érdeklôdô fiatal szakemberek az MVM Csoport konkrét állásajánlatai mellett megismerhetik a cégcsoport tevékenységét, valamint a hazai energiarendszerben betöltött szerepét is. A nemzeti tulajdonú, regionálisan is meghatározó, integrált energetikai társaságcsoport perspektívát nyújt azoknak a friss diplomásoknak, akik egy stabil, de dinamikusan növekvô vállalatnál szeretnének dolgozni. Amit kínálunk: erôs, biztos háttér részvétel a cég növekedési stratégiájának támogatásában unikális szakterületek (átviteli hálózat, atomerômû üzemeltetés, rendszerirányítás) kiemelkedô, egyedülálló tudással rendelkezõ szakemberekkel való együttmûködés új technológiák megismerése dinamikus növekedés A portál az MVM honalpjának Karrier menüpontjából érhetõ el. Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentôs szerepet tölt be Forrás: Változások a menedzsmentben Nagy Csaba az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese a jövôben vezérigazgatói fôtanácsadóként dolgozik az MVM Zrt.-nél. Dr. Bánfi László, az MVM Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettese jogi igazgatóként folytatja munkáját a társaságnál Arany Oklevél" az MVM-nek Forrás: Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. részére az integrált irányítási rendszerének környezetközpontú, ISO 14001:2004 szabvány szerinti magas színvonalú mûködtetésének elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezetõ igazgatója május 6-án, immáron második alkalommal Arany Oklevelet adományozott. Ezt a kitüntetést azok a cégek kaphatják, akik az irányítási rendszerüket folyamatosan fejlesztik, amelyrôl évrõl évre tanúbizonyságot tesznek, valamint a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják. Az MVM Zrt. korábban március 22-én részesült hasonlóan kiemelkedõ elismerésben az ISO 9001:2008 számú minõségirányítási rendszerszabvány szerinti integrált irányítási rendszerének folyamatos fejlesztése és magas színvonalú mûködtetésének érdemeként. Az MVM Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének alkalmazási területe: vagyonkezelés, ezen belül: stratégiai és üzleti tervezés, összehangolt irányítás és kontrolling, üzletfejlesztés, a villamos energia kereskedelmének és fejlesztésének vállalatcsoport szintû koordinálása. A tanúsítások során a társaság bizonyította, hogy: 22

24 ló, ami az MVM Csoport tevékenységének széles körû elfogadottságát segíti, az érdeklôdôk részére a szakmai fejlõdésre is fórumokat biztosít, Az MVM munkatársa részére egészséges munkakörnyezetet, jó munkakörülményeket biztosít, a jó munkahelyi légkör a fiatalokat segíti a beilleszkedésben, és a tehetségük kibontakoztatásában, a folyamatok magas színvonalú informatikai támogatottsággal rendelkeznek, a társaság tevékenységét áthatja a fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettség. Az MVM Zrt. valamennyi munkatársa magas szakmai képzettségû, nagy tapasztalattal rendelkezô szakember, akik a vezetõséghez hasonlóan elkötelezettek a magas színvonalú munkavégzés és a társaság Integrált Irányítási Rendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. Ez az elkötelezettség a garanciája annak, hogy a Társaság a jövôben is betöltse vezetõ szerepét a magyar energetikai iparágban Ötvenéves története legsikeresebb évét zárta az MVM Csoport Forrás: Történetének legeredményesebb évét zárta az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. és az általa irányított, idén ötvenéves MVM Csoport. A társaságcsoport konszolidált árbevétele az elôzô évinél több mint 100 milliárd forinttal magasabb, közel 770 milliárd forint volt, adózás elôtti eredménye minden eddiginél magasabb, 97,26 milliárd forint volt. A tulajdonosok jóváhagyták a társaságcsoport éves beszámolóját, illetve 2011-ben meghirdetett középtávú stratégiájának idei feladatait és terveit. Az MVM Csoport kimagasló árbevétele mellett adózott eredménye 73,5 milliárd forintra bôvült 2012-ben. A kiugróan magas eredményhez ugyanakkor több egyszeri tétel is hozzájárult, összesen közel 30 milliárd forint értékben, köztük például az elmúlt évek alatt felgyülemlett, a kormány munkájának köszönhetôen, az Európai Unió engedélyével a tavalyi évben egy öszszegben bevételezett, mintegy 12 milliárd forint szénipari szerkezetátalakítási támogatás (ún. szénfillér ). A közgyûlés döntése értelmében az MVM Zrt. részvényenként 400 forint, összesen 10,02 milliárd forint osztalékot fizet 24 milliárd forint adóbefizetése mellett ezzel is hozzájárul a költségvetés bevételeihez. Az adózott eredmény fennmaradó része eredménytartalékba kerül, azt az MVM Zrt. a tervezett fejlesztések finanszírozására fordíthatja. Története elsô évtizedeiben az MVM Csoport a szûken értelmezett villamosenergia-iparágban mûködött. Támogatva a kormányzat energiapolitikai elképzeléseit, meglévô eszközeire és szakértelmére alapozva, az MVM az alaptevékenységéhez szervesen kapcsolódó, új területekre is belépett: ilyen a társaságcsoport gázkereskedelmi és gázinfrastrukturális, illetve a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítése és mûködtetése. A magyar villamosenergia-piac fontos szereplôjébôl sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportot építünk, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. A kormányzati energiapolitikával és a Nemzeti Energiastratégiával összhangban fontos lépéseket tettünk Magyarország energiabiztonságának megszilárdítása, a gazdaság hosszú távú növekedési potenciálja erôsítése felé. A nehéz világgazdasági környezet és a kedveztôlen piaci viszonyok ellenére az MVM Csoport története legjobb évét zárta. Az MVM Paksi Atomermû Zrt. kiemelkedô biztonsági eredmények mellett GWh termelési és 184,24 milliárd forintos értékesítési rekordot ért el. Az 1. blokk megkapta a húsz éves továbbüzemeltetéséhez szükséges engedélyt, a szakemberek még az idén beadják a 2. blokk üzemidejének meghosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet nyarán egyesült a csoport két energiakereskedô társasága, az MVM Partner ZRt. és az MVM Trade ZRt. A tavaly alakult MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt. minden elkészületet megtesz annak érdekében, hogy az év végéig kiírható legyen az új atomerômûvi blokk(ok)ra vonatkozó nemzetközi szállítói pályázat. A tenderen várhatóan öt nyomott vizes reaktortípus szállítója indul, az elbírálási szempontok közül a nukleáris biztonság lesz a legfontosabb. A kormányzat támogatásával az MVM Zrt. és a Gazprom végsô beruházási döntést hozott az európai ellátási útvonalhálózatot diverzifikáló Déli Áramlat földgázvezeték 229 kilométeres magyarországi szakaszának megépítésérôl. Tavaly ôsszel intenzívvé váltak a tárgyalások az E.ON magyarországi gázipari érdekeltségeinek megvásárlásáról, a márciusi megállapodást követôen a tranzakció második félévében 23

25 OVIT Híradó zárulhat. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt augusztus 31-ig biztosítja az MVM Zrt. saját erôn és hitelfelvételen felül szükséges forrásokat az E.ON tranzakció finanszírozáshoz. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. megkezdte a regionális ellátásbiztonságot erôsítõ, az észak-déli gázfolyosó fontos elemét képezõ Magyar-Szlovák Összekötõ Földgázszállító Vezeték hazai szakaszának megépítését, az MVM NET Zrt. pedig átvette a kormányzati infokommunikációt bonyolító Nemzeti Távközlési Gerinchálózat üzemeltetését. A közgyûlés a lejáró mandátumú Igazgatósági és Felügyelõ Bizottsági tagok választásáról is határozott, megerôsítette pozíciójukban az MVM Zrt. vezetô testületeinek tagjait. Az igazgatósági tagok a közgyûlést követô ülésükön ismét Baji Csabát választották elnöknek. Dr. Bánfi László lemondott igazgatósági tagságáról, az így megüresedett helyre Nagy Sándort, az MVM Zrt. termelési és mûszaki vezérigazgató-helyettesét választotta a testületbe a közgyûlés. Az MVM Zrt. Felügyelô Bizottságának új tagjai, a munkavállalói érdekképviselet delegáltjai Halász Linda és Vargáné Stöckler Ágnes. A Felügyelô Bizottság új tagja lett továbbá Dr. Berencsi Tamás, aki a mandátuma lejártával távozó Dr. Szalai Krisztinát váltja Egyszer volt Forrás: www. mvm.hu KEREKES ISTVÁN: SIKERES ÉVZÁRÁS TISZALÖKÖN (megjelent az OVIT Híradó számában) A év üzemviteli eseményeinek egyik utolsó momentuma volt a Tiszalöki 220/120 kv-os alállomás I. sz. transzformátorának üzembe helyezése a számára tartalékból átalakított új, immár a környezetvédelmi elôírásoknak is megfelelô alapon. E munka financiális fedezete a MOL DUFI alállomás-építésének elmaradásából keletkezett. Ugyanennek a transzformátornak, de akkor még II. helyszámmal történô üzembe helyezési munkáiban vett részt e cikk szerzôje mintegy 19 évvel ezelôtt, amikor a tiszalöki vízermû szomszédságában megépült a 220/120 kv-os transzformáció. Akkor a sajószögedi alállomás feladata volt a tiszalöki leányvállalat" üzemviteli felügyelete. Azóta sok víz folyt le a Tiszán, miközben az alállomás közvetlen kezelését a tiszalöki kollégák folyamatosan végezték. A október hónapban megépült új alapon kívül a 220 kv-os kapcsolóberendezés is újonnan létesült. A bôvítés alkalmával szinte újdonságként hatott az OR 4M megszakító lelkének tanulmányozása, az OP hajtás üzembe vételt megelôzô vizsgálatainak felelevenítése. Csekély távvezetéki módosítással biztosították a transzformátor 120 kv-os oldalon ugyanabba a mezôbe történô csatlakoztatását. Sajátos módon a tiszalöki vízerômû vezénylôje és a 220 kv-os szabadtér között nem kellett új kábeleket lefektetni, mivel az új készülékek üzemeltetése is lehetségessé vált a transzformátor régi primer kapcsolóberendezésének mûködését biztosító kábeleknek a régi elosztószekrényekben történô toldása útján. Ezzel a trükkel tulajdonképpen ugyanazokkal a védelmi berendezésekkel, változatlan vezérlô elemekkel lehetett üzembe helyezni az új helyre költöztetett transzformátort. A felújítási munkán túlmenôen ebben az évben kellett még elvégezni a Munkács 220 kv-os távvezeték mezôkarbantartási munkáit az egyik áramváltó csoport cseréjével, és a Sajószöged 220 kv-os távvezeték mezô készülékeinek karbantartási munkáit. Mindezeket, és a tiszalöki alállomás jellegzetes primer diszpozícióját figyelembe véve az Üzemviteli Igazgatóság javaslatot tett az egész munkacsomag komplett végrehajtására, az ehhez kapcsolódó, eredeti ötlettel bíró feszültségmentesítési lehetôség felajánlásával. A három távvezetékbôl ideiglenesen létrehozott Kisvárda Sajószöged II. távvezeték alakzat kialakításával lehetôvé vált a tiszalöki 220/120 kv-os alállomás teljes feszültségmentesítése, amelynek köszönhetôen a munkák felgyorsulhattak. Tetézte a jó körülményeket a decemberben szokatlanul enyhe idôjárás, így a dolgozóknak nem kellett a hóban, fagyban tevékenykedniük. A szerelési és karbantartási munka dandárját a KEMALÜ a tôle megszokott szervezettséggel, precízen végezte el. A felülvizsgálatokra és üzembe helyezésre maradt szûkös idôben a SAKÜSZ és a VRO dicséretesen helytállt, az ERBE Kft. mérnökirodai tevékenységének segítségével sikeresen megtörtént az üzembe helyezés. A siker akkor lesz teljes körû, ha a környezetvédelmi engedély birtokában az új helyre átköltöztetett transzformátor olajsze- 24

26 OVIT Híradó parátorának üzembe vétele, valamint a felszabadult alap átépítése is megtörténik. Több mint 19 éve a tiszalöki alállomás rendben üzemel. Az alállomásra majdan telepítendô második transzformátorral a primer kapcsolóberendezést is át kell építeni az üzemeltetés szempontjából kedvezôbb diszpozíciójúra, és egy szekunder rekonstrukcióra is megérett a helyzet. Ennek megvalósítása már a harmadik évezred feladata lesz. Más kérdés, hogy addig mennyi víz folyik le a Tiszán... Nyugdíjasainkról Kasztovszky Béla KIRÁNDULTUNK Kora nyári napsütésben indultunk április 23-án az év elsô nyugdíjas-kirándulására. Tatabányán közelrôl néztük meg a város meghatározó jelképévé vált Turul emlékmûvet. A Donáth Gyula által alkotott madár Európa legnagyobb bronzmadara, mely a Szvatopluk morva fejedelem felett aratott 907-es gyôzelem emlékére létesült. Vértesszentkereszten kellemes kis sétával érkeztünk a bencés apátság romjaihoz. A román kori építészet kiemelkedô emléke a Vértes-hegység egyik magaslatára épült bencés, késõbb dominikánus apátság. Alapítása a 11. századra tehetô. Vélhetôen már a bencés szerzetesek megjelenése elôtt állt itt egy templom, amely mellé késôbb egy kolostort is építettek. A kolostor romjainak helyreállítási munkái több évtizede folynak. Faragott kövei igazi mûvészettörténeti csemegeként szolgálnak a román kor és a kora gótika kedvelôinek. Ezután a magyar lótenyésztés egykori fellegvárába, Kisbérre mentünk. A Batthyány-Wenckheim-kastélyhoz tartozó kiskastélyban megtekintettük a királyi ménes történetét. Az itteni ménesben született Kincsem és Imperiál, a két magyar csodaló. A ménesbirtokot a kastély, lovarda és az ehhez tartozó istállórendszer és tiszti kaszinó alkotja. A város felüdítô látványa az önkormányzat tulajdonában lévô Mini Magyarország makettpark, melyben hazánk híres épületeit láthatjuk. Ollé Béláné 25

27 Sport GyÔzelem a budapesti Sárkányhajó Fesztiválon Magyarország evezôs nagyhatalom. Ezt mindenhol elismerik, ki ne hallott volna a kajakban, kenuban elért eredményeinkrôl? Amit viszont kevesen tudnak, hogy az utóbbi években felvirágzó sárkányhajóban mint csapatsportban is elôkelô helyen szerepel Magyarország. Idén az a megtiszteltetés ért minket, hogy hazánkban, Szegeden rendezik az sárkányhajó világbajnokságot. 100 ország versenyzôje látogat hazánkba. Május én versenyt tartottak a Kopaszi-gáton, amelyet az OVIT csapata megnyert, és ezzel kvalifikáltatta magát a szegedi világbajnokságra. Szombaton az idôjárás nem volt mindig kegyes hozzánk, volt mikor egy kis sátor alatt húztuk meg magunkat az esô elöl. Aztán a nap is kisütött, és ilyen szép idôben pedig nem veszíthettünk! Két forduló idôeredményeit adták össze. Az elsô forduló végén még nem volt borítékolható a gyôzelmünk. Pihentünk, és rákészültünk az összecsapásra. Második nekifutásra elkaptuk az ütemet, kivételes tempóval és összhangban egy teljes hajóhosszal nyertünk. Késôbb az eredményhirdetésnél már mind közösen ünnepeltünk, hiszen errôl is szól a sárkányhajózás. Vasárnap mindenki kipihenve érkezett a helyszínre. Vártuk az újabb összecsapást. Csapatunkon tudtunk változtatni, így még erôsebbek és nehezebbek lettünk. Mindkét futamot megnyertük! A másodikat több mint egy hajó hosszal. A nap végére ismét kellemesen elfáradtunk, de már nagyon várjuk a következô lehetôséget. Mindenkit buzdítok és hívok, hogy csatlakozzon hozzánk, és jöjjön ki szurkolni a szegedi vb-re! A természetjáró szakosztály kirándulása Budai-hegység Kanizsay György A évi nyitó kirándulás a márciusi, áprilisi mos- 26

28 toha idôjárásra való tekintettel két hét késéssel indult. A hagyományoknak megfelelôen mint mindig az elsô túrák a Budai-hegységbe vezettek, és ez most sem volt másképp. Idén a gyermekvasúti Szépjuhászné megálló parkolójában gyülekeztek a szakosztály természetszerelmesei. A résztvevôk között nemcsak ismerôs arcokat lehetett felfedezni, de új tagokat is. Mindnyájunkat kicsalt otthonainkból a hirtelen bekövetkezô tavaszias nyár, ami addig ugyancsak váratott magára. A Nagy-Hárs-hegy felé indultunk, aminek tetején, 454 méterre a tengerszint felett helyezkedik el a környék kirándulóinak egyik kedvenc célpontja, a Kaán Károly-kilátó. A kilátóból hasonló körpanoráma tárul a szemlélõdõ elé, mint a szomszédos János-hegyi Erzsébet-kilátóból. A kilátó teraszos elrendezésû; a szinteken felfelé haladva, ahogy a fák koronái fölé érünk, egyre szélesebb kilátás nyílik a tájra. A jelenlegi kilátó helyén korábban fából épült kilátó állt. Az építményt azonban elhanyagolták, és összedôlt. A régi kilátó helyére épült a jelenlegi kilátó, ami kõalapzatra készült. Az erre épített szintek és a kilátó lépcsi azonban már fából vannak. A kilátó elhagyása után a Bátori-barlang bejárata melletti erdei pihenõhelyre értünk. Bár a barlang a nyilvánosság elôl le van zárva, de a barlangkutatásban jártas túratársunknak és némi szerencsének köszönheten természetesen biztonsági felszerelésben és a megbeszélt szabályok szigorú betartása mellett lehetôségünk nyílt belépni, sôt mi több, leereszkedni egy létrán a barlang felsô bejáratától az egykori alsó bejárat síkjáig. Ez kb m szintkülönbséget jelentett. A barlang keletkezése vitatott, valószínûleg hévizek alakították ki az évezredek során. A barlang a nevét Bátori László pálos szerzetesrôl kapta. a hagyomány szerint õ a 15. század közepén, 20 éven át remetéskedett itt, és a Bibliához magyar nyelvû magyarázatokat írt. Aztán késôbb az as években bányászat is folyt itt, arany és ezüst reményében, de nem sok sikerrel. Ekkor készítették el a mesterséges alsó bejáratot robbantással. Az így készült nyílásba csillepályát fektettek, aminek segítségével könnyebben el tudták szállítani a kitermelt kôzeteket és ásványokat. Ezt a bejáratot jelenleg egy vasajtón kívül kôtörmelék és föld zárja el. Továbbhaladva a Kis-Hárs-hegy irányába egy újabb kilátóhoz értünk. Ez 362 méteres tengerszint feletti magasságban egy kisebb erdei tisztáson áll, ahonnét csodálatos körpanoráma nyílik Budapest északi részére. A kilátó tervezôje Makovecz Imre volt. Jellegzetes, egyedi alakját középre lebetonozott vascsô alkotja, melyet két egymásba fonódó csigalépcsôsor ölel körül. A kilátó tetején kisebb terasz található. Innét utunk visszavezetett a kiindulási pontunkhoz, ahonnan valamennyien, a megjelent fô egyedileg tért haza, magával víve a kirándulás nyújtotta élményeket, a nap melegét, a szél lágy simogatását és végül, de nem utolsósorban a jó, baráti hangulatot. És már bennünk volt a következõ hét következô kirándulásának izgalma is. Börzsöny-hegység Az éves második túránk a Börzsöny-hegység felé irányult. A szokott helyen (OVIT-központ), de egy órával késôbb találkoztunk a külön busznál. Az út Vácon át Kismaros irányába vezetett. Kismaros után kiszálltunk a buszból és elindultunk Nagymaros felé. A táv kb. 12 km-t tett ki, ami ugyan nem sok, de nagy volt a szintkülönbség. Mindjárt a túra elején egy hosszú, meredek kaptatót kellett legyûrnunk, ami eléggé megviselte a társaságot. Ráadásul egy szûk csapáson tudtunk csak egymás mögött menni, ami ugyancsak fárasztó volt annak, akinek tempója mást diktált volna, mint a többieké. Ha megpróbált elôzni az út menti bokros, cserjés, csalitos területen, akkor az útjában levô növényzet kikerülésére is figyelni kellett. Lehet, hogy valamivel gyorsabban tudott haladni, de több energiáját emésztette fel a külön utakon járás. Nem biztos, hogy megérte. Végül csak felértünk lihegve, szuszogva, verejtékben fürödve a fennsíkra, ahonnét pazar kilátás nyílt a Dunakanyarra. Továbbhaladva már különösebb nehézség nélkül jutottunk el Törökmezôre, ahol egy kiadós pihenôt tartottunk. Egyébként Törökmezô egy kedvelt turistaállomás, ahol szállást kínálnak, kalandpark, állatsimogató várja az aktívan pihenni vágyókat, és természetesen a természet a kirándulások lehetôségeivel. A túra további része erdôk és rétek között vezetett. Érdekes volt látni, hogy mennyire kiszáradt a föld és összerepedezett a hirtelen meleg hatására. Máshol még láttuk a vízmosások nyomait, a sárba mélyen benyomódó kerék- és szarvas nyomokat. A túra utolsó harmadában szintén meg kellett birkóznunk egy 27

29 kisebb emelkedôvel. A nehézsége az emelkedô tengerszint feletti magasságon kívül abban is rejlett, hogy nagyon benôtte a növényzet, így a magas növésû kollégáknak ugyancsak kellett hajlonganiuk, hogy kitérjenek a gallyak útjából. Mielôtt elértük volna a falu szélét, ismét egy fantasztikus kilátást nyújtó részre jutottunk, ahol nemcsak a Dunát, hanem a visegrádi vár történelmet idézô látványát is megcsodálhattuk. Lejutni a Duna-partig sem volt egyszerû, mert a földútba a korábban lezúduló víz mély árkokat mosott, vigyázni kellett a lépéseinkre, nehogy pont az utolsó méterek során szenvedjünk balesetet. A kompkikötô büféinél jól esett leülni és meginni egy kávét, üdítôt, elfogyasztani egy lángost vagy néhány palacsintát. Megtöltött gyomorral és a tavaszi erdô, mezô látványával feltöltõdve szálltunk fel a buszra és indultunk hazafelé. Joseph Marshall Iii - Alexander Mccall Smith - Jan Morris - Andrew Motion - Michael Ondaatje - Paul Theroux - Mark Tully 100 misztikus és szent hely - Spirituális utazás a világ körül Némely különleges helyek mélységesen megindítanak bennünket - egyfajta belsô szépség árad belôlük, melynek révén közvetlen kapcsolatba kerülünk a lélekkel. Lehet az egy templom, egy megemlékezéshez kapcsolódó emlékmû, egy út menti szentély vagy egy ôsi, szent tradíciók által áthatott terület. Az ilyen helyek felkeresése megéri a fáradságot. Tartalommal töltik meg életünket, felébresztik bennünk az áhítat, a szépség vagy a békesség érzését. Könyvünk a világ száz, nagy gonddal megválasztott, lélekemelõ helyére viszi el önöket, a bretagne-i Carnac si megalitjaitól a jávai buddhista Borobudur templomkomplexumig, Bighorn óriási orvosságos kerekétôl, mely az egyesült államokbeli Wyomingban található, Pekingbe, a konfuciánus Ég Templomáig. Az egyes helyeket híven megidézô leírások jeles szerzôk tollából valók, akik a maguk utánozhatatlan stílusában osztják meg velünk személyes gondolataikat. Czingráber László KulTÚRA Könyvújdonságok Színházi bemutatók Kiadó: Kossuth Kiadó Zrt., 2013 Dave Stewart - Glen Ballard - Bruce Joel Rubin - Ghost Bemutató: május 31-én és június 1-jén az Operettszínházban Szerelem, krimi, földöntúli létezés, lélegzetelállító történetvezetés és remek zene. A londoni West End és a New York-i Broadway után most a Budapesti Operettszínházban a musical egy eredeti verziója! 1990-ben mutatták be a zenés változat alapjául szolgáló világhírû, nagysikerû, többszörös Oscar-díjas filmet Patrick Swayze, Demi Moore és Whoopi Goldberg fôszereplésével. A darab két fiatal kapcsolatáról szól. Már éppen házasságukat tervezik, amikor egy tragikus véletlen folytán a fiú meghal, de olyan erôs benne a szerelem, hogy nem tudja elhagyni az árnyékvilágot. Szelleme itt marad, mert rájön, halálát barátjának hitt vetélytársa okozta, aki most szerelme életére tör. Egy spiritiszta segítségével kapcsolatot talál a lánnyal, értesíti a veszélyrôl, ám ô nagyon 28

30 nehezen érti meg, és fogadja el mindezt. A XXI. század embere számára különösen fontossá vált az okkultizmus, a spiritizmus: annak kutatása, hogy mi van az élet után. Az ember biológiai lény; olyan, mint egy jól megkonstruált, értô-érzô és létezô "számítógép", de vajon ki készítette... Valójában milyen mechanizmus szerint mûködik? Mikor, milyen módon és hova jutunk, ha távozunk a Földrôl, és mi van az Élet után? Titkok..., rejtélyek..., találgatások... Ghost - a musical - sztárszereposztásban az Operettszínházban! Gém Zoltán - Starfactory Bemutató: június 1-én a Thália Színházban Thália Színház saját elôadása Mi történik egy könnyûzenei tehetségkutató verseny színfalai mögött? Hogy a nyertesek sorsa hogyan alakul, azt részben ismerjük, másrészt el tud juk képzelni. De mi van a vesztesekkel? Az elsômûves szerzõk zenés színdarabja (talán musicalje) elsôsorban nem az efféle profitorientált, közönségszórakoztató mûsorok kritikáját igyekszik megfogalmazni. Az alkotókat jobban érdekli fiatal fôszereplôik személyes sorsa, alakuló vonzalmaik, terveik, kudarcaik. A nagybetûs életbe most induló tizen- és huszonévesek önmagukkal kerülnek szembe a történet során, némelyiküknek a szüleitôl kapott értékrendet is fölül kell vizsgálnia. A sok, jórészt ismeretlen fiatal, kezdô énekes-színésznek szerepet kínáló darab Horváth Péter rendezésében kerül bemutatásra a Thália Színház nagyszínpadán. Koreográfus: Bóbis László. Az alkotók erôsen bíznak abban, hogy a komoly kérdéseket" felvetô, ugyanakkor szórakoztató, zenés-táncos elõadás olyan, elsôsorban fiatal nézôréteget vonz, amely korábban nem érdeklôdött erôsen a színházi mûfajok iránt. Zenei programok Szörényi Levente Bródy János: István a király (Boldizsár Miklós: Ezredforduló c. drámája alapján) Három évtizede tart az István, a király töretlen sikere. Az I.K.3.0 munkacímen futó évfordulós István, a király a Szegedi Szabadtéri Játékokon debütál majd augusztus 17-én és 18-án, 30-án pedig Budapesten a Papp László Sportarénában láthatjuk. A darabot Alföldi Róbert rendezi. A Nemzeti Színházzal és mûvészeivel való együttmûködés gyakorlatilag hagyománynak számít a rockopera történetében, ráadásul Alföldi Róbert és Szörényi Levente együttmûködése a 2010-es Hattyúdal kísérôfilmjénél már sikerrel bizonyított, a szólólemezek anyagához vetített klipeket ugyanis a Nemzeti Színház igazgatója készítette. 29

31 Kiállítások, fesztiválok Budapesti Nyári Fesztivál A magyar népmûvészet szépségét és sokszínûségét bemutató fesztivál néptáncbemutatókkal, bor-és pálinkaudvarral, ízes, magyaros ételekkel várja a vendégeket. Az egyedi fesztiválhelyszínen évrôl évre a hazai zenei élet nagyjai szórakoztatják a közönséget. A gasztronómiai és zenei kínálaton túl Magyar Népmûvészeti Skanzen várja az érdeklôdôket! Miskolc belvárosában nulladik úgynevezett invitáló nap. A Diósgyõri várban pénteken elsôsorban a világzenei produkciók kapnak teret, a szombati fesztiválprogramban délután a Manó-Fonó eseményei várják a gyermekeket, majd este többek között Szinvavölgyi Gála, a Csík zenekar és a Muzsikás együttes mûsora a program. Vasárnap fesztiválzáró koncert a Quimby együttessel. A 75 éves Margitszigeti Szabadtéri Színpad ünnepi évadában különleges ajándékokkal várják Önöket. Éljenek a lehetôséggel, hogy minél több alkalommal, minél többen együtt ünnepeljünk! Tata Fényes Fürdõ Nyár 2013 A színház legyen mindenkié! Minden hely- és jegyár 2000 Ft. Miskolc Borsodi Fonó Nemzetközi Folkfesztivál Diósgyõr Várában július július 7. Tatán a Fényes Fürdõ (a Fényes Fasorban) nagyon komoly koncert sorozattal készül az idei nyárra. Júniustól nem csak fürdeni, kempingezni lesz érdemes Tatára jönni, hanem a szombat esti buli kedvéért is. Rock, pop, reggae, rap csak néhány a zenei stílusok közül, amelyek jeles hazai képviselôi a Fényes Fürdô színpadára lépnek: június 22. Compact Disco július 6. Ossian július 12. Mobil Mánia július 13. Beatrice július 20. Ladánybene augusztus 3. Ismerôs Arcok augusztus 10. Bikini 30

32 2013. augusztus 24. Roy és Ádám Trió augusztus 31. Apostol az elmúlt négy évtizedben magát több zenei stílusban megmutató, a világ egyik legjobb gitárosának tartott Al Di Meola legújabb mûsorával mutatkozik be Pakson. Göd A Duna Csárda (Jósika u. 16.) nyári zenés programjai: További fellépõk: Dana Fuchs, Collegium Musicum, Eric Sardinas, Andrea Braido. Keszthely 14. Keszthelyi Nyári Játékok július Scarabeus együttes Nagy generációs zenés barangolása július Rock&Roll parti a Panoráma Együttes fellépésével augusztus Görög táncház a Mydros együttes fellépésével és görög ételekkel augusztus Záróbuli a Panoráma Együttes fellépésével Paks Vajon mit hozhat a évi XXI. fesztivál? A huszonegy nemcsak a kártyában lehet nyerô, hanem az lehet a Gastroblues Fesztivál történetében is. Ennek biztosítéka, hogy Festetics-kastély július augusztus 18. Négy héten át láthatnak elôadásokat a Balaton mellett nyaralók. A rendezvénysorozat a Hét boszorka produkcióval nyílik, majd minden héten több alkalommal László Miklós Illatszertár címû elôadása a kastélykertben. Felnôtt- és gyerekeladások, koncertek, nagyszerû elõadások várják a közönséget a nyári estéken. A Centrál Színház alkotócsapata valódi különlegességekkel készült a nyárra a nézôk legnagyobb örömére. Kommunkiációs osztály 31

Karbantartási és diagnosztikai szakág

Karbantartási és diagnosztikai szakág Karbantartási és diagnosztikai szakág LACZKÓ ZSOLT A Diagnosztikai Üzem által végzett transzformátor diagnosztikai vizsgálatok és mérőváltó hitelesítések Budapest, 2013 április 24. 1 Transzformátor diagnosztika

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató INFOWARE Zrt.

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató  INFOWARE Zrt. ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató www.infoware.hu INFOWARE Zrt. office@infoware.hu 1 INFOWARE Zrt. Cégismertető - 2016. Tartalom információ és szakértelem ok i helyzet Termékek

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél 2014. 09. 12. Tóth József ügyvezető Előzmények AZ EDF DÉMÁSZ HÁLÓZAT KORÁBBI SZERVEZETE DHE

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: TARTALMA 1. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: 18565449-1-09 I. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben