Suchné S. Ilona Web:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com"

Átírás

1 Suchné S. Ilona Web: 1

2 A 2008-as év első prófétai beszédei és az első kijelentései, amelyekre azt mondta a Szent Szellem, hogy nyilvánosan is hirdessem ki őket.ekkor még nagyon pusztában kiáltott szavak voltak ezek az üzenetek. Ezeket a gondolatokat gyakran hajnalban kaptam, amikor elkezdett felébreszteni az Úr. Ezekben az időkben kezdtem úgy hallani az Isten szavát egyre intenzívebben, hogy azok már nemcsak a személyes életemre vonatkozóan szóltak. A zsoltárok szintén ezekből az időkből születtek, nem egy konkrét Dávidi zsoltár ez, hanem egy adott téma igei gyűjteménye prófétai zsoltárok. Isten helyreállította az Ige tekintélyét az életemben, azóta tudom, hogy azok a rhémák, amelyeket kihírdetünk azok megvalósulnak, azoknak ereje van, azok szellemi és fizikai átalakulást eredményeznek. Mert az Isten beszéde élő és ható, kétélű fegyver, nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldetett. Ezért bocsátom most útjára ezeket a prófétai beszédeket, hogy végezzék el mindenütt azt a munkát, amit az Úr ezekben a napokban el akar végezni. Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Halleluja! 2

3 Jahve Jire a Gondviselő Istent dicsérő zsoltár nekeld az Úrnak velem ezt a zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem, dicsérd szellemem az Urat! Zsoltárt zengek Jahve Jire a Gondviselő Istenemnek míg csak leszek. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a segítsége. Mert Ő kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. Az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és özvegyet. Jahve Jire meggyógyítja a megtört szivűeket és bekötözi sebeiket. Támogatja az Úr az alázatosokat. Ezért dicsérjétek az Urat! Mert támogat az Úr minden elesettet és fölegyenesít minden görnyedezőt. Az Úrnak minden útja igaz és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez aki hívja, mindenkihez aki igazán hívja. Jahve Jire a Gondviselő teljesíti az istenfélők kívánságát, Jahve Jire megtartja mindazokat akik Őt szeretik. Ezért dicsérjük az Urat, dicsérjük Jahve Jire a Neved, mert hűséges vagy. Jahve Jire felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát, kiszabadítja őket szorult helyzetükből, jobbja megsegíti őket. Ezért ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert Ő betölti minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Nagy csodákat művel,mert örökké tart szeretete. Erős kézzel, kinyújtott karral átvezeti az övéit problémái tengerén. Ezért ne félj, csak higgy! Mert az Ő Neve Jahve Jire a Gondviselő Isten. Semmiért ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Mert Ő azért jött, hogy életetek legyen és bőségben éljetek. Gondol a megalázottakra és megszabadítja őket, mert örökké tart szeretete. 3

4 Igazságot szolgáltat népének és megkönyörül szolgáin. Megőrzi az Úr az ő népét, minden bajtól megőrzi életét. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat. Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz? Mert Ő fölemeli a porból a nincstelent és az előkelők közé ülteti Dicsérjétek az Ő nevét! Jahve Jire megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Legyen áldott az Ő Neve! Megitatja a szomjazókat és jól tartja az éhezőket Jahve Jire betölti javaival életedet! Jahve Jire törődik a gyámoltalanok imádságával. Jahve Jire megmutatja szabadító erejét a hétköznapokban. Akik a sötétségben ülnek, a halál árnyékában, megszabadítja őket szorult helyzetükből, kihozza őket a sötétségből, köteleiket leszaggatja. Jahve jire Ő a gondviselő Isten, legyen áldott az Ő Neve! Legyen áldott az Ő Neve! Légy áldott Isten népe Jahve Jire Nevében, légy áldott! 4

5 Zsoltár az Élet Istenéről ívd létre az életet a meghalt dolgok felet ezekkel a megvallásaiddal. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, ragaszkodj hozzá; mert ő a te életed és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Lásd eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.v álaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! mondja az Úr Izrael Istene. Mert nem hiábavaló ige ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, amelyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Urunk, Te tanítasz minket az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Urunk Izrael Istene, Te vagy az Élet Istene! Jóságod és kegyelmed követnek minket életünk minden napján, s az Úr házában lakozunk hosszú ideig. Nálad van Urunk az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. Te szabadítottad meg lelkünket a haláltól, hogy járjunk Isten előtt az életnek világosságában. Te megelégíted a te népedet hosszú élettel és gyönyörködünk szabadításodban. Te vagy aki betölti javaival életünket és megújítod ifjúságunkat. Ezért éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok! Mert a Te parancsolataid napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak nekünk, a te parancsolataid életet jelent a mi lelkünknek. Nem távozunk el a te beszédedtől, megtartjuk Atyánk a Te beszédedet, életet jelent ez nekünk testünknek pedig egészséget és gyógyulást. Mert te általad sokasodnak meg napjaink és Te 5

6 hosszabbítod meg életünk esztendeit. Uram, te vagy az életünk forrása, Te meggyógyítasz és éltetsz minket. Uram, Jesua Te vagy a Feltámadás és az Élet! Te vontál ki minket a pusztulás verméből, a halál árnyékának völgyéből, mert hátad mögé vetetted minden bűnünket! A halottak nem dicsőítenek, csak aki él,az magasztalhat téged. Nem a sír dicsőít téged, nem a halál magasztal Téged, hanem aki él, aki él az dicsőít téged! Az Úr szabadított meg minket ezért énekeljünk neki új éneket! Te vagy Jesua a feltámadás és az Élet, mert az életedet halálra adtad és a bűnösök közé számláltattál, mindannyiunk bűnét hordozta a Golgotán! Azért jöttél a földre, hogy életedet add váltságul, engesztelésül az emberekért. Te vagy Jesua az Életnek a Fejedelme, kit az Isten feltámasztott a halálból, nekünk akik hiszünk általad van örök életünk. Te vagy az Élet vizének forrása, aki belőled iszik soha nem szomjazik meg. Uram, Jesua Te vagy a Feltámadás és az Élet! Az a víz amelyet Te adsz forrássá lesz bennünk és az a víz örök életet ad nekünk. Te vagy az Élő kenyér, amely a Menyből szállt alá, és amely örök életet ad, a kenyér amely a Te Tested, amely értünk megtöretett. Aki belőled táplálkozik az által ment a halálból az életre. Magasztalunk Téged Élet Ura! Magasztalunk téged Jézus Király! Aki csak él és hisz benned, soha meg nem hal! Jesua! Te vagy a feltámadás és az élet, aki hisz benned, ha meghal is él! Ezért mi eggyé válunk Krisztussal az Ő halálában, hogy részesülhessünk Vele a feltámadásban is! Mivel Krisztussal együtt meghaltunk, Vele együtt fogunk élni is. Krisztus azért halt meg, hogy egyszer s mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát! 6

7 Ezért mi is halottak vagyunk a bűn számára és élünk Krisztus a Felkent által új életet. Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve: többé tehát nem mi élünk, hanem Krisztus él bennünk; azt az életet pedig, amelyet most testben élünk, az Isten Fiában való hitben éljük, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. Minket, akik halottak voltunk vétkeinkben ővele együtt életre keltett megbocsátotta nekünk minden vétkünket. Nincs mostmár semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk, mert Krisztus Jézusban az Élet Szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől Megvalljuk, hogy az Élet Szellemének a törvénye megszabadított bennünket minden betegségből. Krisztus Jézusban az Élet Szellemének törvénye megszabadított bennünket a szegénység átkától és bevitt bennünket az Ábrahám áldásába! Legyen áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reménységre. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Halleluja! Az Ő Isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezért Krisztus Teste dicsérd, dicsérd a te Uradat, adjatok dicsőséget a Feltámadottnak, a Királyok Királyának, Jesuának! Áldjad lelkem, áldjad szellemem áldjad az Urat! Ezért aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Tenálad van Urunk az élet forrása, a te világosságod által látjuk a világosságot. Egész életemben az Úrnak énekelek, zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok. 7

8 e vagy Jesua az Életnek a Fejedelme, kit az Isten feltámasztott a halálból, nekünk akik hiszünk általad van örök életünk. Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt engem. Jézus a Messiás, az Isten Fia, a benne való hit által életünk van az ő nevében. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe Jézus által. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek: A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Halleluja! Az az erő, amely elhengerítette a követ a sír szájáról, az az erő amely kihozta Jézust a sírból,és feltámasztotta Őt a halálból, az az erő amely felvitte Őt a menybe az ma is a leghatalmasabb erő a világon. Az az erő képes a mi meghalt dolgainkat is ( nevezd meg őket ) kihozni a szellemi halál állapotából. Az az erő, a feltámadás ereje, amely képes arra, hogy elgördítse a vallásosság köveit a sírokról! A feltámadás ereje ma is megeleveníti a szellemi halál völgyében élő száraz csontokat, újjáéleszti, feltámasztja a halottnak hitt dolgokat. Mert Jesua a Feltámadás Istene, a száraz csontokkal teli völgy Istene, Ő ma is a leghatalmasabb szabadító! A feltámadás ereje újjáéleszti a meghalt álmokat, feltámasztja a meghalt szolgálatokat, előhívja az elhalt vállalkozásokat,előhívja a láthatatlan világból a láthatóba a nem létező dolgokat Jesua Hamassia Nevében! Halleluja! 8

9 Az az erő, amely Lázárt kihozta a sírból az az erő, ma is legyőzi a halált, az elmúlást, a betegséget és a gyászt. Mert Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké! Ezért ne sírj, mert amikor úgy tünik, hogy vége mindennek, akkor jön Jesua. Fel fog támadni a te meghalt Lázárod is, és ha hiszel, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét! Halleluja! A feltámadás ereje az az erő, amely életet hoz a halál helyett! Ezért üdvözlünk téged Golgotha Bajnoka! Üdvözlünk téged feltámadás Istene! Hozsánna neked Jesua Hamassia, hozsanna neked Jézus Messiás, hozsánna neked Élet Istene! December 13 9

10 Zsoltár Jahve Shalomról Ez a zsoltár, Jahve Shalomról, a békesség Istenéről szól. Ezért a mai napon hidd, valld meg, hírdesd ki, hogy ez a kenet, a békesség kenete és áldása, fel fog szabadulni a te és családod életében. djatok hálát az Úrnak, Jahve Salomnak, a Békesség Fejedelmének, mert örökké tart szeretete. Adjatok dicsőséget a Békesség Királyának, mert bemutatja békességteremtő hatalmát népének. Boldog ember az, aki téged befogad annak békessége lesz a földön! Ezért imádunk téged Jahve Shalom, köszöntünk Téged békesség Istene, aki ezt ígéred nekünk: Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Békességben fekszel le és elalszom; mert Az Úr ad néked bátorságos lakozást. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben, a jövendő pedig a béke emberéé. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Jahve Shalom kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak neked bőven. Az ő útai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség. Jahve Shalom az uralom az ő vállán van, és hívják nevét: 10

11 Csodálatosnak, Tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, Békesség Fejedelmének! Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Adjatok dicsőséget a békesség Királyának, mert a kereszten szerezte meg a mi békénket. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt! Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Azt mondja az Úr: Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt. Ezért adjunk dicsőséget Jahve Shalomnak, békességünk Királyának, mert Ő Úr a zűrzavar a káosz, a megosztás, a békétlenség, a harag és negatív indulatok fölött is. Jahve Shalom Úr a háborgó tengerek fölött, lecsendesíti életünk viharait. De Jahve Shalom legyen Úr az országunk és népünk felett is, amikor dúlnak a sátáni indulatok. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. 11

12 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. A szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esteli esőt kap. Legyetek béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. És az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrízni a ti sziveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban most és mindörökké. Legyen áldott, és békességes a családom, a gondolataimba is legyen békesség most, legyen Isten békessége a házasságomban, a munkahelyemen, az anyagi életemben is, Jahve Shalom Nevében! egyen áldott Magyarország Jahve Shalom Nevében! Kívánjunk békét Jeruzsélemnek is! Legyenek boldogok kik téged szeretnek Jeruzsálem! Legyen békesség falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom : Békesség neked! Istenünknek az Úrnak a házáért is jót kívánok neked! Shalom, Shalom Jeruzsálem! 12

13 Kiáltó szó Behelyettesítő bűnbánat Izraelért etelt az idő és elérkezett az Isten Királysága Magyarország számára. Készítsétek az Úr útját! Kedves magyar eklézsia! Magyarországon a meglátogatás útja a behelyettesítő bűnbánaton át vezet. Elérkezett az az idő, hogy szembenézzünk történelmi múltunkkal. Most így szól a Szent Szellem a Krisztus Testéhez: ne utasítsd el a te meglátogatásodat, az ébredéshez a megtérés az út, az egyház megtérése. Térj meg magyar egyház, mert csak utána tudsz sikeresen megtérést hírdetni a világban, ha előbb te megtértél. Ismerd meg most a kegyelem Istenét, hogy később ne az ítélet Istenével kelljen találkoznod. Az egyház megtérése nélkül nem lesz Magyarországon ébredés! Nem elég az egyéni megtérés, testületi szintű bűnöket testületileg kell megbánnunk, megtérnünk belőle és megtagadnunk. A hegyeket,halmokat, akadályokat el kell tüntetnünk a meglátogatás útjából, megtéréssel, bűnbánattal, testületi szintű bűnbánattal. A Biblia azt mondja Izrael népének és az Ő népéről az V. Mózesben: "Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén...hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged... az egyiptombeli Faraó királynak kezéből. És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened megtartja a a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok 13

14 iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják." (V.Móz.7:6-9) Az Úr nagyon határozottan figyelmeztet mindenkit, aki akaratával ellenkezik: "...De megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlölik, elvesztvén őket... Mindazok akik gyűlölik Izraelt és a zsidó népet, közvetett módon Izrael Istenét vetik meg, s emiatt el is szenvedik majd cselekedeteik következményeit. Isten a nemzeteket Izraelhez fűződő viszonyuk alapján is megítéli. Hisszük, hogy a magyar nemzet felemelkedése nagyban függ attól, hogy a nemzet tagjai hogyan viszonyulnak Izrael Istenéhez és az Ő népéhez, a zsidókhoz. A Szent Szellem arra indított bennünket, hogy Dániel példáját követve bűnbánattal teli megtérésre hívjuk a magyar eklézsiát, Krisztus Testét a zsidósággal szemben elkövetett bűnök miatt. Magyarország ébredésének egyik kulcsát látjuk Ábrahám népének áldásában. "Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." 1 Móz 12,13. Ezért most halld meg Izrael népe: Remegve állunk meg mennyei Atyánk jelenlétében, és az Ő jelenlétében tisztán látjuk az emberiség, a magyar nép, és őseink bűneit, és nem kívánjuk ezeket elfedni. Ezért most Urunk nagy és félelmetes Isten Hozzád folyamodunk, vallást teszünk bűneinkről, őseink és népünk bűneiről. Bocsásd meg országunknak az elmúlt század bűneit, mi most vallást teszünk őseink bűneiről, hogy a zsidókat kiszorítottuk az államigazgatásból, a közszférákból, az üzleti életből, a médiából, a sajtóból. Bocsásd meg a magyar politikusoknak, hogy asszimilálták a zsidókat és magyarosították, hogy ne kelljen róluk tudomást venni, semmibe vették őket, amíg itt voltak. 14

15 ocsásd meg, a te szent néped ellen elkövetett összes bűnöket, káromló, vádló, rágalmazó beszédeket, és bocsásd meg az elutasításukat. Megtagadjuk, visszavonjuk, hatástalanítjuk ezeket a beszédeket, vádlásokat. Felszabadítjuk országunkat ennek következményei alól. Egyben bocsánatot kérünk Isten népétől, a zsidóktól is ezek miatt. Bocsánatot kérünk a keresztény antiszemitizmusért, az emögött álló teológiáért, a helyettesítési teológiáért, amely évszázadokon keresztül meghatározta a keresztény gondolkodásmódot. Most megtagadjuk az antiszemitizmust a keresztény gondolkozásban is. Kihirdetjük, hogy Isten nem vetette el a zsidóságot! Bocsánatot kérünk azért, hogy az egyház az évszázadok alatt zsidóellenes magatartást képviselt. Imádkozunk azért, hogy minél több zsidó felismerhesse, hogy Jézus az Ószövetségben megígért Messiás! Kihírdetjük, hogy együtt örülünk Izrael létének, annak, hogy Izrael állama épül, szépül. Bocsánatot kérünk a Magyar országgyűlés nevében Izrael államától és a zsidóktól, valamint Izrael Istenétől, - amikor között alkotmányos hagyományainkat megtagadva 3 törvényben egyre jobban korlátozta a zsidó származású állampolgárainak jogait és ezzel súlyos jogi, anyagi és érzelmi sérelmeket okozott. Bocsánatot kérünk azért,hogy a német megszállás után a magyar emberek tevőlegesen közreműködtek zsidó honfitársaik gettóba telepítésébe és a haláltáborokba történő kiszállításukba. Bocsánatot kérünk az 1946-os koncepciós perekért, az ott folyó törvénytelenségekért, az ártatlan emberek meghurcolásáért. Bocsánatot kérünk a munkaszolgálatban, a haláltáborokban és a magyar területen történt 15

16 vérengzésekért, a kegyetlenkedésekért, amelynek nyomán ezer az elpusztult magyar zsidók száma. Bocsánatot kérünk azoknak a munkásoknak,bányászoknak,mozdonyvezetőknek a nevében akik Hitler hadiüzemébe dolgoztak. Bocsánatot kérünk Izrael népétól azok nevében akik a falvakban bátortalanok voltak megvédeni, elrejteni az üldözötteket, a szökevényeket. Bocsánatot kérünk azok nevében akik akkor a termelésben, a kereskedelemben, az adminisztrációban aszisztáltak, bűntársakként cinkosai voltak ennek a rendszernek. Bocsánatot kérünk az akkori értelmiségiek nevében is, akik a nemzet szellemi vezetőiként megalkudtak. Bocsánatot kérünk Istenünktől és a zsidó néptől a nyilasok a fanatikus náci barátok nevében, akik elvakultságból vagy felsőbb parancsra részt vettek a holokauszt megvalósításában, ezzel foltot ejtve a magyar államvezetés becsületén is. Bocsánatot kérünk a helyi nyilasvezetők által elrendelt tömeges kivégzésekért. Vétkeztünk és bűnbe estünk Istenünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Tied Uram az igazság, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is, nekünk a magyar népnek a magyar eklézsiának hűtlenségünk miatt, mert hűtlenek voltunk Hozzád! Szégyenkeznünk kell Uram nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened és a Te néped, a Te kiválasztottad ellen. Bocsánatot kérünk minden antiszemitizmusért, minden hamis vádért, hazugságért, a megkülönböztetésért, az erőszakért, cinizmusért,megbélyegzésért, a kegyetlenkedésekért, bocsánatot kérünk 16

17 a gettóért, a gyűjtőtáborokért, a lopásokért, az elrabolt javakért, a haláltáborokért, bocsánatot kérünk a kínzásokért, a borzalmas,rettenetes, észveszejtő,kibírhatatlan kínzásokért, amelyhez mi magyarok is hozzájárultunk. Megtérünk őseink bűneiből a magyar nép nevében, a hamis gondolkodásból, az előítéletekből, a büszkeségből, az arroganciából és hírdetjük a megtérést, gyógyulást egész Magyarországnak, hírdetjük a kiengesztelődést, hírdetjük a zsidósággal a párbeszédet, a morális támogatást és az elutasítás helyett az elfogadást a Jézus Nevében. Urunk, Izrael Isten forduljon el lángoló haragod Magyarországtól! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt jött ránk a szomorúság, bánat és a szellemi pusztaság. - Azt mondja az Úr: vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, amelyben a megtérés, a bocsánatkérés bora van és igyál belőle. Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Igyatok belőle mindnyájan, ki kell innotok a megtérés,, kiengesztelés borát. Ki kell innia politikusainknak, az ország szellemi vezetőinek, Krisztus testének és mindenkinek határainkon belül és kivűl. Vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, mert az Isteni meglátogatásod kulcsa ez! Ámen. 17

18 Zsoltár a Szabadító Istenről z Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram. Bátorítóm és erősségem az Úr, Ő lett szabadítóm. Hálát adok neked, mert meghallgattál, te lettél szabadítóm. Éljen az Úr! Legyen áldott az én sziklaváram! Magasztaljátok szabadító Istenemet! Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Szabadító nagy az Ő neve Izraelben,mert összetöri az ellenség tüzes nyilait. Szabadító Dorgálásodtól kifosztottan menekül a sátán. Félelmes vagy Te, ki állhat meg előtted? Ha ítéletet hirdetsz a menyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, és szabadulást hoz népének; megtöri a fejedelemségek hatalmát! Halleluja! Szabadító a Mózes Istene, aki megszabadította Izraelt a Fáraó kezéből. Szabadító a Debóra Istene, aki harci stratégiát adott a győzelemhez. Szabadító a Gedeon Istene, aki megfutamítod az ellenséget, és egymás ellen fordítod fegyvereiket. Szabadító Te vagy Josafát Istene,aki harcolod a te néped harcát,mert az Úr harcolt Izraelért, amíg Josafát gyülekezete imádta az Ő Urát, addig az Isten vereséget mért az ellenségre. Áldott az Úr Izrael Istene, mert az Ő parancsára Izrael megszabadul, Vele és általa leveri minden ellenségét. Szabadító a Dániel Istene, aki bezárja Babilon oroszlánjainak a száját! Halleluja! Fölkel az Isten és szétszóródnak ellenségei. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Megdorgálja a hatalmasok seregét. Halleluja! Legyen áldott az Isten! 18

19 Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr aki kihoz a halálból is és szétzúzza ellenségei fejét. Áldott legyen dicső neve örökké! Mert aki az Úrhoz kiált azt Ő megszabadítja szorult helyzetéből és gyönyörködhet szabadításában az aki Őt dicséri. Az Úr körülveszi papjait szabadításával. Ezért legyen minden dicsőség az Úré, a szabadítás Istenéé. Mert Isten a mi szabadítónk, ezért Őbenne bízunk. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, mert vége van az ellenségnek, összetörte az Úr a gonoszság vesszejét! Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs Szabadító. Én az Úr vagyok a te Istened, Izrael Szentje a te Szabadítód! Ne félj, mert én veled vagyok! Az én szabadításom örökre megmarad és igazságom nem rendül meg! Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen Szabadító. Mondjátok meg Sion lányának: jön már Szabadítód! Vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. És az Ige testté lett és lakozott közöttünk, mert megszületett a Szabadító valóságosan fizikai testet öltött, megszületett Jézus, az Üdvözítő, a Megváltó, az Úr Krisztus, a Dávid utóda. Azért jött, hogy szabadulást hírdessen a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, Ő vitt át minket szeretett Fia országában, akiben van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. Ha pedig a Fiú megszabadít titeket akkor valóban szabadok lesztek! Halleluja! Ezért folyton dicsérünk téged Uram, igazságodról beszél a szánk és szabadító tetteidről mindennap. Isten a mi szabadító Istenünk, dicsőséget adunk neki minden nap! Leborulunk az Ő szent jelenlétében,és imádjuk őt az angyalokkal együtt, mert a Szabadító akit mi vártunk, aki megtart minket eljött, szabadítása nem késett, ezért örüljünk és örvendezzünk az Ő jelenlétének. 19

20 Ezért énekeljünk neki ujjongva, mert megvigasztalta az ő népét az Úr, feltűrte az Úr szent karját minden nép szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!jesua Hamassia Ő a Szabadító, Ő ma is ugyan az az Isten aki volt 2000 éve. Ő a Mózes Istene, ő a Debóra Istene,Ő a Gedeon és Josafát Istene, de Ő a Dániel Istene is és Ő ma is a leghatalmasabb szabadító. Ő az egyetlen Úr,Ő a jelek és csodák Istene, Ő Júda Oroszlánja aki összetöri a rád nehezedő igát és köteleidet leszaggatja Isten népe. Ő aki elküldi angyalait és kiszabadít a Babiloni tüzes kemencéből, Ő a szabadító aki térdre kényszeríti a te támadóidat is! Halleluja! Szabadító letöri az ellenség igáját nyakadról, és köteleidet leszaggatja, kifosztja a te fosztogatóidat és prédára veti a te prédálódat! Dicsőség az Úrnak, dicsőség neki, egyedül Őt illeti a dicsőség! Szabadító aki kiszárítja a te problémád tengerét, kiapasztja a te betegséged forrását, és elpusztítja a te Fáraód egész seregét! Mert eljött a Szabadító kenet, eljött az Isten meglátogatása, eljött Isten népének a Purim ünnepe, az öröm és a vigasság ünnepe. Isten nem hagyja népét a Hámánok kezében és nem hagyja övéit a Fáraó fogságában ma sem! Ezért dicsőség neked Szabadítás Istene, dicsőség neked! Üdvözlünk téged, hozsanna neked Jesua Hamassia, hozsanna neked! december 25 20

21 Prófétai kihírdetés - Kiáltó szó ( Hírdessük ki most együtt Isten akaratát ) kinek van füle hallja meg, mit mond a Szellem. Isten elküldte Igéjét,elküldte parancsát a földre, és ha kibocsátja szavát beszéde gyorsan terjed. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott! Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Amikor Isten úgy dönt, hogy cselekszik, akkor szól. Ha pedig szól, akkor a próféták szája visszhangozza a mennyei terveket. Aztán eltelik egy bizonyos idő és a kairosz időben elkezdenek beteljesedni. Mert Ő szól és meglesz, Isten elküldi Igéjét akkor ott történelem formáló dolgok valósulnak meg. Országok, nemzetek, városok, emberek sorsa változik meg sokszor egyetlen pillanat alatt. Mert ha Isten kibocsátja szavát ott teremtés van! Ha parancsot ad, akkor ott kapuk nyílnak meg! Ha parancsot ad, akkor bilincsek oldódnak el! Szavára angyali seregek indulnak el szolgálatra, hogy elvégezzék Isten parancsát! Ha Isten parancsol, ha Isten megszólal, akkor a démoni seregek menekülnek. Ha Isten parancsol akkor a Hámánok felakasztatnak, a gadarai megszállottak megszabadulnak, a Lázárok feltámadnak sírjaikból és az ellenség terve meghiusul, az Isten népe pedig megszabadul. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. Ha Isten szól hatalommal, akkor tűz száll le az égből. Szava szól ítéletet, szól kegyelmet, szól reménységet, szól meghallgattatást, szól megbocsátást, szól szabadulást, gyógyulást! Nem rejtélyesen szóltam. Én az Úr igazat mondok,a valóságot jelentem ki. Előre megmondtam a jövendőt és régen a még meg nem történteket. 21

22 Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Kiáltó szó hangzik ma Magyarországon! Betelt az idő és elközelített az Isten Királysága! Eljött a nap, a te napod magyar eklézsia, a meglátogatásod napja elérkezett! Ezért most üdvözlünk téged Szent Szellem, köszöntünk Illés szelleme! Köszöntünk téged meglátogatás Istene Magyarországon! Kiáltó szó hangzik most a pásztoroknak! Pásztorok ébredjetek és ne féljetek! Mert hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Megszületett, megszületett a ti meglátogatásotok, szemeitek most meglátja az üdvözítő kenetet, a szabadító kenetet, a természetfölötti eljövetelét! Halleluja! Eljött a nyáj összegyűjtésének az ideje, az összeterelés ideje elérkezett, vége van a szétszóratásnak! Ezért előhívjuk a juhokat a karámba, előhívjuk a nyájat az akolba. Szaporodást, sokasodást hírdetünk juhainknak a mi legelőinken! Halld meg Magyarország! ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. mondja Istened az Úr. Betelt az idő és eljött az atyák szivének odafordulása a fiakhoz, a fiak szivének megnyílása az atyák felé. Előhívjuk az atyaságot, a szellemi atyaságot az eklézsiában. Olyan férfiak és nők jönnek most elő az atyaságra, akik maguk nem részesültek ebben. De őket a Szent Szellem most felkészíti és éretté teszi arra, hogy szellemi fiakat tudjanak szülni, felnevelni és mentorálni. Előhívjuk most a Józsuékat, akik megkapják a Mózesi kenetet,előhívjuk a Salamonokat,akik átveszik a most felnövő Dávidi prófétai harcosoktól az atyai örökséget a Jézus Nevében! A fiatal Józsuék kijönnek az ígéretek földjéről és végre belépnek az örökségükbe, majd beviszik Isten népét is az 22

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15.

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. 1 Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. J. R. Tolkien, a Gyűrűk ura írója, A tündérmesékről (On Fairy Stories) című írásában 1 azt állítja, hogy minden valaha is

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 75. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 21. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Előszó...

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben