Suchné S. Ilona Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com"

Átírás

1 Suchné S. Ilona Web: 1

2 A 2008-as év első prófétai beszédei és az első kijelentései, amelyekre azt mondta a Szent Szellem, hogy nyilvánosan is hirdessem ki őket.ekkor még nagyon pusztában kiáltott szavak voltak ezek az üzenetek. Ezeket a gondolatokat gyakran hajnalban kaptam, amikor elkezdett felébreszteni az Úr. Ezekben az időkben kezdtem úgy hallani az Isten szavát egyre intenzívebben, hogy azok már nemcsak a személyes életemre vonatkozóan szóltak. A zsoltárok szintén ezekből az időkből születtek, nem egy konkrét Dávidi zsoltár ez, hanem egy adott téma igei gyűjteménye prófétai zsoltárok. Isten helyreállította az Ige tekintélyét az életemben, azóta tudom, hogy azok a rhémák, amelyeket kihírdetünk azok megvalósulnak, azoknak ereje van, azok szellemi és fizikai átalakulást eredményeznek. Mert az Isten beszéde élő és ható, kétélű fegyver, nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldetett. Ezért bocsátom most útjára ezeket a prófétai beszédeket, hogy végezzék el mindenütt azt a munkát, amit az Úr ezekben a napokban el akar végezni. Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Halleluja! 2

3 Jahve Jire a Gondviselő Istent dicsérő zsoltár nekeld az Úrnak velem ezt a zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem, dicsérd szellemem az Urat! Zsoltárt zengek Jahve Jire a Gondviselő Istenemnek míg csak leszek. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a segítsége. Mert Ő kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. Az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és özvegyet. Jahve Jire meggyógyítja a megtört szivűeket és bekötözi sebeiket. Támogatja az Úr az alázatosokat. Ezért dicsérjétek az Urat! Mert támogat az Úr minden elesettet és fölegyenesít minden görnyedezőt. Az Úrnak minden útja igaz és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez aki hívja, mindenkihez aki igazán hívja. Jahve Jire a Gondviselő teljesíti az istenfélők kívánságát, Jahve Jire megtartja mindazokat akik Őt szeretik. Ezért dicsérjük az Urat, dicsérjük Jahve Jire a Neved, mert hűséges vagy. Jahve Jire felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát, kiszabadítja őket szorult helyzetükből, jobbja megsegíti őket. Ezért ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert Ő betölti minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Nagy csodákat művel,mert örökké tart szeretete. Erős kézzel, kinyújtott karral átvezeti az övéit problémái tengerén. Ezért ne félj, csak higgy! Mert az Ő Neve Jahve Jire a Gondviselő Isten. Semmiért ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Mert Ő azért jött, hogy életetek legyen és bőségben éljetek. Gondol a megalázottakra és megszabadítja őket, mert örökké tart szeretete. 3

4 Igazságot szolgáltat népének és megkönyörül szolgáin. Megőrzi az Úr az ő népét, minden bajtól megőrzi életét. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat. Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz? Mert Ő fölemeli a porból a nincstelent és az előkelők közé ülteti Dicsérjétek az Ő nevét! Jahve Jire megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Legyen áldott az Ő Neve! Megitatja a szomjazókat és jól tartja az éhezőket Jahve Jire betölti javaival életedet! Jahve Jire törődik a gyámoltalanok imádságával. Jahve Jire megmutatja szabadító erejét a hétköznapokban. Akik a sötétségben ülnek, a halál árnyékában, megszabadítja őket szorult helyzetükből, kihozza őket a sötétségből, köteleiket leszaggatja. Jahve jire Ő a gondviselő Isten, legyen áldott az Ő Neve! Legyen áldott az Ő Neve! Légy áldott Isten népe Jahve Jire Nevében, légy áldott! 4

5 Zsoltár az Élet Istenéről ívd létre az életet a meghalt dolgok felet ezekkel a megvallásaiddal. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, ragaszkodj hozzá; mert ő a te életed és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Lásd eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.v álaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! mondja az Úr Izrael Istene. Mert nem hiábavaló ige ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, amelyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Urunk, Te tanítasz minket az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Urunk Izrael Istene, Te vagy az Élet Istene! Jóságod és kegyelmed követnek minket életünk minden napján, s az Úr házában lakozunk hosszú ideig. Nálad van Urunk az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. Te szabadítottad meg lelkünket a haláltól, hogy járjunk Isten előtt az életnek világosságában. Te megelégíted a te népedet hosszú élettel és gyönyörködünk szabadításodban. Te vagy aki betölti javaival életünket és megújítod ifjúságunkat. Ezért éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok! Mert a Te parancsolataid napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak nekünk, a te parancsolataid életet jelent a mi lelkünknek. Nem távozunk el a te beszédedtől, megtartjuk Atyánk a Te beszédedet, életet jelent ez nekünk testünknek pedig egészséget és gyógyulást. Mert te általad sokasodnak meg napjaink és Te 5

6 hosszabbítod meg életünk esztendeit. Uram, te vagy az életünk forrása, Te meggyógyítasz és éltetsz minket. Uram, Jesua Te vagy a Feltámadás és az Élet! Te vontál ki minket a pusztulás verméből, a halál árnyékának völgyéből, mert hátad mögé vetetted minden bűnünket! A halottak nem dicsőítenek, csak aki él,az magasztalhat téged. Nem a sír dicsőít téged, nem a halál magasztal Téged, hanem aki él, aki él az dicsőít téged! Az Úr szabadított meg minket ezért énekeljünk neki új éneket! Te vagy Jesua a feltámadás és az Élet, mert az életedet halálra adtad és a bűnösök közé számláltattál, mindannyiunk bűnét hordozta a Golgotán! Azért jöttél a földre, hogy életedet add váltságul, engesztelésül az emberekért. Te vagy Jesua az Életnek a Fejedelme, kit az Isten feltámasztott a halálból, nekünk akik hiszünk általad van örök életünk. Te vagy az Élet vizének forrása, aki belőled iszik soha nem szomjazik meg. Uram, Jesua Te vagy a Feltámadás és az Élet! Az a víz amelyet Te adsz forrássá lesz bennünk és az a víz örök életet ad nekünk. Te vagy az Élő kenyér, amely a Menyből szállt alá, és amely örök életet ad, a kenyér amely a Te Tested, amely értünk megtöretett. Aki belőled táplálkozik az által ment a halálból az életre. Magasztalunk Téged Élet Ura! Magasztalunk téged Jézus Király! Aki csak él és hisz benned, soha meg nem hal! Jesua! Te vagy a feltámadás és az élet, aki hisz benned, ha meghal is él! Ezért mi eggyé válunk Krisztussal az Ő halálában, hogy részesülhessünk Vele a feltámadásban is! Mivel Krisztussal együtt meghaltunk, Vele együtt fogunk élni is. Krisztus azért halt meg, hogy egyszer s mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát! 6

7 Ezért mi is halottak vagyunk a bűn számára és élünk Krisztus a Felkent által új életet. Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve: többé tehát nem mi élünk, hanem Krisztus él bennünk; azt az életet pedig, amelyet most testben élünk, az Isten Fiában való hitben éljük, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. Minket, akik halottak voltunk vétkeinkben ővele együtt életre keltett megbocsátotta nekünk minden vétkünket. Nincs mostmár semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk, mert Krisztus Jézusban az Élet Szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől Megvalljuk, hogy az Élet Szellemének a törvénye megszabadított bennünket minden betegségből. Krisztus Jézusban az Élet Szellemének törvénye megszabadított bennünket a szegénység átkától és bevitt bennünket az Ábrahám áldásába! Legyen áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reménységre. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Halleluja! Az Ő Isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezért Krisztus Teste dicsérd, dicsérd a te Uradat, adjatok dicsőséget a Feltámadottnak, a Királyok Királyának, Jesuának! Áldjad lelkem, áldjad szellemem áldjad az Urat! Ezért aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Tenálad van Urunk az élet forrása, a te világosságod által látjuk a világosságot. Egész életemben az Úrnak énekelek, zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok. 7

8 e vagy Jesua az Életnek a Fejedelme, kit az Isten feltámasztott a halálból, nekünk akik hiszünk általad van örök életünk. Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt engem. Jézus a Messiás, az Isten Fia, a benne való hit által életünk van az ő nevében. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe Jézus által. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek: A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Halleluja! Az az erő, amely elhengerítette a követ a sír szájáról, az az erő amely kihozta Jézust a sírból,és feltámasztotta Őt a halálból, az az erő amely felvitte Őt a menybe az ma is a leghatalmasabb erő a világon. Az az erő képes a mi meghalt dolgainkat is ( nevezd meg őket ) kihozni a szellemi halál állapotából. Az az erő, a feltámadás ereje, amely képes arra, hogy elgördítse a vallásosság köveit a sírokról! A feltámadás ereje ma is megeleveníti a szellemi halál völgyében élő száraz csontokat, újjáéleszti, feltámasztja a halottnak hitt dolgokat. Mert Jesua a Feltámadás Istene, a száraz csontokkal teli völgy Istene, Ő ma is a leghatalmasabb szabadító! A feltámadás ereje újjáéleszti a meghalt álmokat, feltámasztja a meghalt szolgálatokat, előhívja az elhalt vállalkozásokat,előhívja a láthatatlan világból a láthatóba a nem létező dolgokat Jesua Hamassia Nevében! Halleluja! 8

9 Az az erő, amely Lázárt kihozta a sírból az az erő, ma is legyőzi a halált, az elmúlást, a betegséget és a gyászt. Mert Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké! Ezért ne sírj, mert amikor úgy tünik, hogy vége mindennek, akkor jön Jesua. Fel fog támadni a te meghalt Lázárod is, és ha hiszel, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét! Halleluja! A feltámadás ereje az az erő, amely életet hoz a halál helyett! Ezért üdvözlünk téged Golgotha Bajnoka! Üdvözlünk téged feltámadás Istene! Hozsánna neked Jesua Hamassia, hozsanna neked Jézus Messiás, hozsánna neked Élet Istene! December 13 9

10 Zsoltár Jahve Shalomról Ez a zsoltár, Jahve Shalomról, a békesség Istenéről szól. Ezért a mai napon hidd, valld meg, hírdesd ki, hogy ez a kenet, a békesség kenete és áldása, fel fog szabadulni a te és családod életében. djatok hálát az Úrnak, Jahve Salomnak, a Békesség Fejedelmének, mert örökké tart szeretete. Adjatok dicsőséget a Békesség Királyának, mert bemutatja békességteremtő hatalmát népének. Boldog ember az, aki téged befogad annak békessége lesz a földön! Ezért imádunk téged Jahve Shalom, köszöntünk Téged békesség Istene, aki ezt ígéred nekünk: Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Békességben fekszel le és elalszom; mert Az Úr ad néked bátorságos lakozást. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben, a jövendő pedig a béke emberéé. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Jahve Shalom kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak neked bőven. Az ő útai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség. Jahve Shalom az uralom az ő vállán van, és hívják nevét: 10

11 Csodálatosnak, Tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, Békesség Fejedelmének! Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Adjatok dicsőséget a békesség Királyának, mert a kereszten szerezte meg a mi békénket. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt! Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Azt mondja az Úr: Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt. Ezért adjunk dicsőséget Jahve Shalomnak, békességünk Királyának, mert Ő Úr a zűrzavar a káosz, a megosztás, a békétlenség, a harag és negatív indulatok fölött is. Jahve Shalom Úr a háborgó tengerek fölött, lecsendesíti életünk viharait. De Jahve Shalom legyen Úr az országunk és népünk felett is, amikor dúlnak a sátáni indulatok. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. 11

12 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. A szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esteli esőt kap. Legyetek béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. És az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrízni a ti sziveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban most és mindörökké. Legyen áldott, és békességes a családom, a gondolataimba is legyen békesség most, legyen Isten békessége a házasságomban, a munkahelyemen, az anyagi életemben is, Jahve Shalom Nevében! egyen áldott Magyarország Jahve Shalom Nevében! Kívánjunk békét Jeruzsélemnek is! Legyenek boldogok kik téged szeretnek Jeruzsálem! Legyen békesség falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom : Békesség neked! Istenünknek az Úrnak a házáért is jót kívánok neked! Shalom, Shalom Jeruzsálem! 12

13 Kiáltó szó Behelyettesítő bűnbánat Izraelért etelt az idő és elérkezett az Isten Királysága Magyarország számára. Készítsétek az Úr útját! Kedves magyar eklézsia! Magyarországon a meglátogatás útja a behelyettesítő bűnbánaton át vezet. Elérkezett az az idő, hogy szembenézzünk történelmi múltunkkal. Most így szól a Szent Szellem a Krisztus Testéhez: ne utasítsd el a te meglátogatásodat, az ébredéshez a megtérés az út, az egyház megtérése. Térj meg magyar egyház, mert csak utána tudsz sikeresen megtérést hírdetni a világban, ha előbb te megtértél. Ismerd meg most a kegyelem Istenét, hogy később ne az ítélet Istenével kelljen találkoznod. Az egyház megtérése nélkül nem lesz Magyarországon ébredés! Nem elég az egyéni megtérés, testületi szintű bűnöket testületileg kell megbánnunk, megtérnünk belőle és megtagadnunk. A hegyeket,halmokat, akadályokat el kell tüntetnünk a meglátogatás útjából, megtéréssel, bűnbánattal, testületi szintű bűnbánattal. A Biblia azt mondja Izrael népének és az Ő népéről az V. Mózesben: "Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén...hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged... az egyiptombeli Faraó királynak kezéből. És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened megtartja a a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok 13

14 iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják." (V.Móz.7:6-9) Az Úr nagyon határozottan figyelmeztet mindenkit, aki akaratával ellenkezik: "...De megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlölik, elvesztvén őket... Mindazok akik gyűlölik Izraelt és a zsidó népet, közvetett módon Izrael Istenét vetik meg, s emiatt el is szenvedik majd cselekedeteik következményeit. Isten a nemzeteket Izraelhez fűződő viszonyuk alapján is megítéli. Hisszük, hogy a magyar nemzet felemelkedése nagyban függ attól, hogy a nemzet tagjai hogyan viszonyulnak Izrael Istenéhez és az Ő népéhez, a zsidókhoz. A Szent Szellem arra indított bennünket, hogy Dániel példáját követve bűnbánattal teli megtérésre hívjuk a magyar eklézsiát, Krisztus Testét a zsidósággal szemben elkövetett bűnök miatt. Magyarország ébredésének egyik kulcsát látjuk Ábrahám népének áldásában. "Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." 1 Móz 12,13. Ezért most halld meg Izrael népe: Remegve állunk meg mennyei Atyánk jelenlétében, és az Ő jelenlétében tisztán látjuk az emberiség, a magyar nép, és őseink bűneit, és nem kívánjuk ezeket elfedni. Ezért most Urunk nagy és félelmetes Isten Hozzád folyamodunk, vallást teszünk bűneinkről, őseink és népünk bűneiről. Bocsásd meg országunknak az elmúlt század bűneit, mi most vallást teszünk őseink bűneiről, hogy a zsidókat kiszorítottuk az államigazgatásból, a közszférákból, az üzleti életből, a médiából, a sajtóból. Bocsásd meg a magyar politikusoknak, hogy asszimilálták a zsidókat és magyarosították, hogy ne kelljen róluk tudomást venni, semmibe vették őket, amíg itt voltak. 14

15 ocsásd meg, a te szent néped ellen elkövetett összes bűnöket, káromló, vádló, rágalmazó beszédeket, és bocsásd meg az elutasításukat. Megtagadjuk, visszavonjuk, hatástalanítjuk ezeket a beszédeket, vádlásokat. Felszabadítjuk országunkat ennek következményei alól. Egyben bocsánatot kérünk Isten népétől, a zsidóktól is ezek miatt. Bocsánatot kérünk a keresztény antiszemitizmusért, az emögött álló teológiáért, a helyettesítési teológiáért, amely évszázadokon keresztül meghatározta a keresztény gondolkodásmódot. Most megtagadjuk az antiszemitizmust a keresztény gondolkozásban is. Kihirdetjük, hogy Isten nem vetette el a zsidóságot! Bocsánatot kérünk azért, hogy az egyház az évszázadok alatt zsidóellenes magatartást képviselt. Imádkozunk azért, hogy minél több zsidó felismerhesse, hogy Jézus az Ószövetségben megígért Messiás! Kihírdetjük, hogy együtt örülünk Izrael létének, annak, hogy Izrael állama épül, szépül. Bocsánatot kérünk a Magyar országgyűlés nevében Izrael államától és a zsidóktól, valamint Izrael Istenétől, - amikor között alkotmányos hagyományainkat megtagadva 3 törvényben egyre jobban korlátozta a zsidó származású állampolgárainak jogait és ezzel súlyos jogi, anyagi és érzelmi sérelmeket okozott. Bocsánatot kérünk azért,hogy a német megszállás után a magyar emberek tevőlegesen közreműködtek zsidó honfitársaik gettóba telepítésébe és a haláltáborokba történő kiszállításukba. Bocsánatot kérünk az 1946-os koncepciós perekért, az ott folyó törvénytelenségekért, az ártatlan emberek meghurcolásáért. Bocsánatot kérünk a munkaszolgálatban, a haláltáborokban és a magyar területen történt 15

16 vérengzésekért, a kegyetlenkedésekért, amelynek nyomán ezer az elpusztult magyar zsidók száma. Bocsánatot kérünk azoknak a munkásoknak,bányászoknak,mozdonyvezetőknek a nevében akik Hitler hadiüzemébe dolgoztak. Bocsánatot kérünk Izrael népétól azok nevében akik a falvakban bátortalanok voltak megvédeni, elrejteni az üldözötteket, a szökevényeket. Bocsánatot kérünk azok nevében akik akkor a termelésben, a kereskedelemben, az adminisztrációban aszisztáltak, bűntársakként cinkosai voltak ennek a rendszernek. Bocsánatot kérünk az akkori értelmiségiek nevében is, akik a nemzet szellemi vezetőiként megalkudtak. Bocsánatot kérünk Istenünktől és a zsidó néptől a nyilasok a fanatikus náci barátok nevében, akik elvakultságból vagy felsőbb parancsra részt vettek a holokauszt megvalósításában, ezzel foltot ejtve a magyar államvezetés becsületén is. Bocsánatot kérünk a helyi nyilasvezetők által elrendelt tömeges kivégzésekért. Vétkeztünk és bűnbe estünk Istenünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Tied Uram az igazság, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is, nekünk a magyar népnek a magyar eklézsiának hűtlenségünk miatt, mert hűtlenek voltunk Hozzád! Szégyenkeznünk kell Uram nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened és a Te néped, a Te kiválasztottad ellen. Bocsánatot kérünk minden antiszemitizmusért, minden hamis vádért, hazugságért, a megkülönböztetésért, az erőszakért, cinizmusért,megbélyegzésért, a kegyetlenkedésekért, bocsánatot kérünk 16

17 a gettóért, a gyűjtőtáborokért, a lopásokért, az elrabolt javakért, a haláltáborokért, bocsánatot kérünk a kínzásokért, a borzalmas,rettenetes, észveszejtő,kibírhatatlan kínzásokért, amelyhez mi magyarok is hozzájárultunk. Megtérünk őseink bűneiből a magyar nép nevében, a hamis gondolkodásból, az előítéletekből, a büszkeségből, az arroganciából és hírdetjük a megtérést, gyógyulást egész Magyarországnak, hírdetjük a kiengesztelődést, hírdetjük a zsidósággal a párbeszédet, a morális támogatást és az elutasítás helyett az elfogadást a Jézus Nevében. Urunk, Izrael Isten forduljon el lángoló haragod Magyarországtól! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt jött ránk a szomorúság, bánat és a szellemi pusztaság. - Azt mondja az Úr: vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, amelyben a megtérés, a bocsánatkérés bora van és igyál belőle. Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Igyatok belőle mindnyájan, ki kell innotok a megtérés,, kiengesztelés borát. Ki kell innia politikusainknak, az ország szellemi vezetőinek, Krisztus testének és mindenkinek határainkon belül és kivűl. Vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, mert az Isteni meglátogatásod kulcsa ez! Ámen. 17

18 Zsoltár a Szabadító Istenről z Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram. Bátorítóm és erősségem az Úr, Ő lett szabadítóm. Hálát adok neked, mert meghallgattál, te lettél szabadítóm. Éljen az Úr! Legyen áldott az én sziklaváram! Magasztaljátok szabadító Istenemet! Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Szabadító nagy az Ő neve Izraelben,mert összetöri az ellenség tüzes nyilait. Szabadító Dorgálásodtól kifosztottan menekül a sátán. Félelmes vagy Te, ki állhat meg előtted? Ha ítéletet hirdetsz a menyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, és szabadulást hoz népének; megtöri a fejedelemségek hatalmát! Halleluja! Szabadító a Mózes Istene, aki megszabadította Izraelt a Fáraó kezéből. Szabadító a Debóra Istene, aki harci stratégiát adott a győzelemhez. Szabadító a Gedeon Istene, aki megfutamítod az ellenséget, és egymás ellen fordítod fegyvereiket. Szabadító Te vagy Josafát Istene,aki harcolod a te néped harcát,mert az Úr harcolt Izraelért, amíg Josafát gyülekezete imádta az Ő Urát, addig az Isten vereséget mért az ellenségre. Áldott az Úr Izrael Istene, mert az Ő parancsára Izrael megszabadul, Vele és általa leveri minden ellenségét. Szabadító a Dániel Istene, aki bezárja Babilon oroszlánjainak a száját! Halleluja! Fölkel az Isten és szétszóródnak ellenségei. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Megdorgálja a hatalmasok seregét. Halleluja! Legyen áldott az Isten! 18

19 Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr aki kihoz a halálból is és szétzúzza ellenségei fejét. Áldott legyen dicső neve örökké! Mert aki az Úrhoz kiált azt Ő megszabadítja szorult helyzetéből és gyönyörködhet szabadításában az aki Őt dicséri. Az Úr körülveszi papjait szabadításával. Ezért legyen minden dicsőség az Úré, a szabadítás Istenéé. Mert Isten a mi szabadítónk, ezért Őbenne bízunk. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, mert vége van az ellenségnek, összetörte az Úr a gonoszság vesszejét! Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs Szabadító. Én az Úr vagyok a te Istened, Izrael Szentje a te Szabadítód! Ne félj, mert én veled vagyok! Az én szabadításom örökre megmarad és igazságom nem rendül meg! Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen Szabadító. Mondjátok meg Sion lányának: jön már Szabadítód! Vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. És az Ige testté lett és lakozott közöttünk, mert megszületett a Szabadító valóságosan fizikai testet öltött, megszületett Jézus, az Üdvözítő, a Megváltó, az Úr Krisztus, a Dávid utóda. Azért jött, hogy szabadulást hírdessen a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, Ő vitt át minket szeretett Fia országában, akiben van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. Ha pedig a Fiú megszabadít titeket akkor valóban szabadok lesztek! Halleluja! Ezért folyton dicsérünk téged Uram, igazságodról beszél a szánk és szabadító tetteidről mindennap. Isten a mi szabadító Istenünk, dicsőséget adunk neki minden nap! Leborulunk az Ő szent jelenlétében,és imádjuk őt az angyalokkal együtt, mert a Szabadító akit mi vártunk, aki megtart minket eljött, szabadítása nem késett, ezért örüljünk és örvendezzünk az Ő jelenlétének. 19

20 Ezért énekeljünk neki ujjongva, mert megvigasztalta az ő népét az Úr, feltűrte az Úr szent karját minden nép szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!jesua Hamassia Ő a Szabadító, Ő ma is ugyan az az Isten aki volt 2000 éve. Ő a Mózes Istene, ő a Debóra Istene,Ő a Gedeon és Josafát Istene, de Ő a Dániel Istene is és Ő ma is a leghatalmasabb szabadító. Ő az egyetlen Úr,Ő a jelek és csodák Istene, Ő Júda Oroszlánja aki összetöri a rád nehezedő igát és köteleidet leszaggatja Isten népe. Ő aki elküldi angyalait és kiszabadít a Babiloni tüzes kemencéből, Ő a szabadító aki térdre kényszeríti a te támadóidat is! Halleluja! Szabadító letöri az ellenség igáját nyakadról, és köteleidet leszaggatja, kifosztja a te fosztogatóidat és prédára veti a te prédálódat! Dicsőség az Úrnak, dicsőség neki, egyedül Őt illeti a dicsőség! Szabadító aki kiszárítja a te problémád tengerét, kiapasztja a te betegséged forrását, és elpusztítja a te Fáraód egész seregét! Mert eljött a Szabadító kenet, eljött az Isten meglátogatása, eljött Isten népének a Purim ünnepe, az öröm és a vigasság ünnepe. Isten nem hagyja népét a Hámánok kezében és nem hagyja övéit a Fáraó fogságában ma sem! Ezért dicsőség neked Szabadítás Istene, dicsőség neked! Üdvözlünk téged, hozsanna neked Jesua Hamassia, hozsanna neked! december 25 20

21 Prófétai kihírdetés - Kiáltó szó ( Hírdessük ki most együtt Isten akaratát ) kinek van füle hallja meg, mit mond a Szellem. Isten elküldte Igéjét,elküldte parancsát a földre, és ha kibocsátja szavát beszéde gyorsan terjed. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott! Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Amikor Isten úgy dönt, hogy cselekszik, akkor szól. Ha pedig szól, akkor a próféták szája visszhangozza a mennyei terveket. Aztán eltelik egy bizonyos idő és a kairosz időben elkezdenek beteljesedni. Mert Ő szól és meglesz, Isten elküldi Igéjét akkor ott történelem formáló dolgok valósulnak meg. Országok, nemzetek, városok, emberek sorsa változik meg sokszor egyetlen pillanat alatt. Mert ha Isten kibocsátja szavát ott teremtés van! Ha parancsot ad, akkor ott kapuk nyílnak meg! Ha parancsot ad, akkor bilincsek oldódnak el! Szavára angyali seregek indulnak el szolgálatra, hogy elvégezzék Isten parancsát! Ha Isten parancsol, ha Isten megszólal, akkor a démoni seregek menekülnek. Ha Isten parancsol akkor a Hámánok felakasztatnak, a gadarai megszállottak megszabadulnak, a Lázárok feltámadnak sírjaikból és az ellenség terve meghiusul, az Isten népe pedig megszabadul. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. Ha Isten szól hatalommal, akkor tűz száll le az égből. Szava szól ítéletet, szól kegyelmet, szól reménységet, szól meghallgattatást, szól megbocsátást, szól szabadulást, gyógyulást! Nem rejtélyesen szóltam. Én az Úr igazat mondok,a valóságot jelentem ki. Előre megmondtam a jövendőt és régen a még meg nem történteket. 21

22 Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Kiáltó szó hangzik ma Magyarországon! Betelt az idő és elközelített az Isten Királysága! Eljött a nap, a te napod magyar eklézsia, a meglátogatásod napja elérkezett! Ezért most üdvözlünk téged Szent Szellem, köszöntünk Illés szelleme! Köszöntünk téged meglátogatás Istene Magyarországon! Kiáltó szó hangzik most a pásztoroknak! Pásztorok ébredjetek és ne féljetek! Mert hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Megszületett, megszületett a ti meglátogatásotok, szemeitek most meglátja az üdvözítő kenetet, a szabadító kenetet, a természetfölötti eljövetelét! Halleluja! Eljött a nyáj összegyűjtésének az ideje, az összeterelés ideje elérkezett, vége van a szétszóratásnak! Ezért előhívjuk a juhokat a karámba, előhívjuk a nyájat az akolba. Szaporodást, sokasodást hírdetünk juhainknak a mi legelőinken! Halld meg Magyarország! ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. mondja Istened az Úr. Betelt az idő és eljött az atyák szivének odafordulása a fiakhoz, a fiak szivének megnyílása az atyák felé. Előhívjuk az atyaságot, a szellemi atyaságot az eklézsiában. Olyan férfiak és nők jönnek most elő az atyaságra, akik maguk nem részesültek ebben. De őket a Szent Szellem most felkészíti és éretté teszi arra, hogy szellemi fiakat tudjanak szülni, felnevelni és mentorálni. Előhívjuk most a Józsuékat, akik megkapják a Mózesi kenetet,előhívjuk a Salamonokat,akik átveszik a most felnövő Dávidi prófétai harcosoktól az atyai örökséget a Jézus Nevében! A fiatal Józsuék kijönnek az ígéretek földjéről és végre belépnek az örökségükbe, majd beviszik Isten népét is az 22

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ 2. A hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old fel rettegést ha látja, megtér a lator? 3. Ámulnak mind az angyalok, látván, hogy bőnhıdik a test,

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Teofania DeLux - Meditáció - 2014. május 13. 20.30 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Andrea Baude tűzzsonglőr közreműködésével Találkozás Istennel a tűzben 1 Mózes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS 7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben