Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni"

Átírás

1 Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1

2 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni

3 Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3

4 Copright by: Verlag Mitternachtsruf Postfach 290 CH-8330 Pfäffikon ZH A könyv eredeti címe: Warum es sich lohnt, Christ zu sein Amiért érdemes keresztyénnek lenni ISBN Megrendelési szám : Első kiadás: 2000 Fordította: Dálnoki László Lektorálták: Komjáthy Aladár, Kolozs Nagy János Tördelte: Fredy Peter, Frenczel Bertalan Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió Kiadásért felel: Nagy Erzsébet Nyomda: IB-Print AG, CH-6300 Zug Bibliai fordítások: A könyvben szereplő bibliai idézeteket az újfordítású protestáns bibliából vettük. Az ettől eltérő fordítású idézeteket külön megjelöltük. 4

5 Tartalom 1Amiért érdemes keresztyénnek lenni Bevezetés... 7 Egy hely a mennyben? Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos 2 Jézus: 3 Jézus: 4 Jézus: 5 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bizonyságtételében Amit Jézus Krisztus önmagárol mond «Interjú» Péterrel, Pállal, Jánossal és Jézus más kortársával Az utca embere, férfiak és nők tesznek bizonyságot, miként élték meg Jézust egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő személyiségében Az Ő nagysága Az Ő bűntelensége Az Ő istensége Tudósok, írók és gondolkodók nyilatkozatai egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő szeretetében Golgota! egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bocsánatában Amit a bűnről tudnunk kell Megbocsátás: Miért csak Jézus teheti meg? Jézus, Te mennyire más vagy! 5

6 6 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő Igéjében Mit mond az Ószövetség, és Jézus az Ő Igéjéből? 7Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos abban, amit az övéivel és az övéiért tesz Újjá tesz Isten nem bíró többé, hanem Atya Erőt ad a mindennapokra Az övéit gyönyörű célhoz juttatja 8 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő visszajövetelében Jézus eljön: először az elragadtatáshoz, majd országának felállításáért 9 Jézus: egyedülálló, összehasonlíthatatlan, csodálatos az Ő mennyei jutalma Isten gyermekeinek Hasonlóság Jézussal Isten örököse Lakhatási jog a mennyben Örök öröm Nincs többé kérdés Koronák Tökéletes szeretet stb. Hogyan válhatsz keresztyénné 10 még ma

7 1Amiért érdemes keresztyénnek lenni Bevezetés Ezt a témát szándékosan vetjük fel, annak ellenére, hogy úgynevezett keresztyén országban élünk, ahol nagyon sok történelmi esemény a keresztyén gondolatvilághoz, kultúrához kötődik. Ma vajon mennyire értékes számunkra a keresztyénség ill. a keresztyén életforma? 7

8 Voltaire, aki meggyőződéses ateista volt, egyszer Nagy Frigyes király udvarában vendégeskedett. Az üdvözlésnél Voltaire felemelte poharát és gúnyosan így szólt: «A mennybéli helyemet odaadom egy porosz márkáért.» Erre hosszú, zavart csend következett, míg egyszer csak a királyi udvar egy másik vendége Voltaire-hez fordulva így válaszolt: «Uram! Nálunk, Poroszországban van egy törvény, miszerint mindenkinek, aki valamit el akar adni, először igazolnia kell, hogy a kérdéses dolog valóban az ő tulajdona. Tudja Ön igazolni, hogy rendelkezik egy hellyel a mennyben?» Egy hely a mennyben erről van szó! A Biblia elénk tárja, hogy ennek az előfeltétele: igazi, élő kapcsolat az Úr Jézussal! Ez újjászületés által valósul meg a Jézus Krisztusba vetett személyes hit alapján. Aki újjászületett amint Jézus az Igében mondja annak a szívében a Szentlélek igazolja: «Igen, megmentett vagyok.» Ez nem valamiféle rátartiság vagy beképzeltség. Ellenkezőleg: alázat, mivel az ilyen ember többé nem saját magára és saját tetteire épít, hanem egyedül Jézus Krisztusra. Az ilyen ember felismerte és belátta, hogy bűnös, és sem jó cselekedetek, sem semmi más által nem menekülhet meg. Ezért ment 8

9 Jézushoz a kéréssel: «Megváltóm, kérlek, ments meg engem!» Az Úr ezt az imát nemcsak hallotta, hanem meg is hallgatta. Ennek következtében a Szentlélek bizonyosságot helyezett a szívébe: «Most már Jézus Krisztus tulajdona vagyok; megmenekültem!» Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos Jézus semmihez és senkihez sem hasonlítható! Ő a Krisztus, az élő Isten Fia és ezért érdemes keresztyénnek lenni! Hogy Ő valóban egyedülálló, páratlan és csodálatos, az prófétikusan már az Énekek énekében is benne van. Salamon képies nyelven írja le menyasszonya iránti szerelmét, de ez egyúttal utalás Isten szeretetére népe, Izráel iránt és Jézus Krisztus szeretetére Gyülekezete iránt: «Mivel különb szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel különb szerelmesed a másokénál, hogy így esdekelsz hozzánk? Szerelmesem ragyogó és piros, tízezer közül is kitűnik. Feje színtiszta arany, hajfürtjei hullámosak és hollófeketék. Szemei, mint galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bő víz mellett ülnek. Arca, mint a balzsamillatú virágágy, melyben illatos 9

10 növények nőnek. Ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek topázzal borítva, dereka elefántcsont-szobor zafírokkal rakva. Combjai márványoszlopok színarany talapzaton. Termete olyan, mint a Libánon, pompás, mint a cédrusok. Ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos. Ilyen a szerelmesem, ilyen a kedvesem, Jeruzsálem lányai!» (Énekek 5,9 16). 10

11 2Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bizonyságtételében János evangéliumában Jézusnak egy egész sor önmagáról szóló bizonyságtételét találjuk, mint például: «Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha» (Jn 6,35). 11

12 «Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága» (Jn 8,12). «Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelő re talál» (Jn 10,9). «Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért» (Jn 10,11). «Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él» (Jn 11,25). «Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam» (Jn 14,6). «Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda» (Jn 15,1). Amikor a samáriai asszony ezt mondja Jézusnak: «Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent», akkor Ő így válaszol neki: «Én vagyok az, aki veled beszélek» (Jn 4,25 26). Pilátus kérdésére: «Akkor mégis király vagy te?» Jézus így válaszolt: «Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazság- 12

13 ról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra» (Jn 18,37). Mindezeket az önmagáról tett bizonyságtételeket a tanítványok hallották és ezen túl látták a tetteit is. Képzeljük el, hogy szemtől szemben állhatnánk az első keresztyének némelyikével, és lehetőségünk nyílna keresztyén hitükről kérdezni őket. Akkor talán a következő párbeszédek hangoznának el: Péter apostol «Péter, miért lettél keresztyén? Hiszen olyan ember voltál, aki keresztül tudtad vinni az akaratodat. Boldog házasságban éltél és szeretetreméltó anyósod volt. Vezető egyéniség voltál és igaz izraelita, aki két lábbal állt a földön. Mindig tudtad, mit akartál. Nem haboztál sokat, hamar kirántottad a kardodat. Miért lettél keresztyén? Kérlek, válaszolj nekünk egy mondatban!» «Ezt valóban röviden és tömören megtehetem: És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje (Jn 6,69). Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). Bővebben: a többi apostol és én Ővele éltünk, hallottuk Őt, megismertük Őt, három éven keresztül majdnem mindennap együtt voltunk. Ezért vagyok most egé- 13

14 szen bizonyos: Jézus valóban a megígért Krisztus! Ezért lettem zsidó létemre Jézusban hívő ember.» Pál apostol «Pál, tulajdonképpen miért lettél keresztyén? Farizeus voltál és teljes erőddel az isteni törvényt szolgáltad. Egy jól képzett, művelt entellektüel voltál. De Jézus Krisztust és az Ő gyülekezetét gyűlölted és a halálba üldözted híveit. Arra kényszerítetted őket, hogy megtagadják Jézust. Miért alakult aztán mégis egészen másként?» «Azért lettem Jézus Krisztus követője, mert valami egészen rendkívüli dolog történt velem a damaszkuszi úton, amikor az ottani keresztyéneket üldöztem: Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl» (ApCsel 26,13 15). 14

15 «Nyilvánvaló, hogy akkor ez nagy fordulatot hozott az életedben. De mondd csak Pál, miként gondolkozol erről ma? Hiszen a Krisztussal való csodás találkozás előtt teljes buzgalommal azon voltál, hogy a Jézusba vetett hitet elfojtsd. Te, mint magasan képzett farizeus egészen biztosan fényes karriert futhattál volna be.» «Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem» (Fil 3,8). «De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról» (ApCsel 20,24). János apostol «János, miért lettetek, te és Jakab, a testvéred, keresztyének és hagytátok ott atyátok halászcsónakját és ezzel megélhetéseteket, a foglalkozásotokat? Amolyan kemény legények voltatok, akiket a mennydörgés fiainak neveztek. Az a mondás, hogy nem szívesen húzna velük ujjat senki, jól rátok illett. Most azonban téged a 15

16 szeretet apostolá -nak neveznek. Ezt magyarázd meg, kérlek!» «Szívesen: Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk (1Jn 1,1 2). Egy másik fordítás ezt így mondja: A mi kezdettől fogva vala, amit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk (Károli).» «Ma tehát azt állítod, hogy az élet Jézus Krisztus, és az élet, amit Ő ad, örök?» «Pontosan, mert hiszem: Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal (1Jn 1,3).» «János, ne haragudj, de biztos vagy benne, hogy teljesen normális vagy: úgy értem, tudod 16

17 egyáltalán, hogy mit beszélsz? Tudod, hogy ezzel a kijelentéseddel Jézus Krisztust minden valaha élt ember fölé helyezed? Tudatában vagy annak, hogy olyan nagyságot tulajdonítasz neki, ami a világ minden más nagyságát magasan felülmúlja?!» «Így is van! Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1,14).» «De János, nem ragadtatod el magad túlságosan? Tudod, hogy ezzel azt állítod, hogy az ember Jézus Krisztusban az Atyát látja? Te itt nyilvánvalóan a szövetség sátorára célzol. Ott nyilvánította ki magát Isten dicsősége, és most azt állítod, hogy Jézus lenne ez a dicsőség. Ha ezt az izraeliták hallanák...!» «Ne félj, nagyon jól tudom, hogy mit beszélek! Hiszen Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt (Jn 1,18).» «János, kérlek, engedd meg, hogy e szavaidhoz felolvassam egy kommentátor észrevételét: A zsidók számára nem volt nagyobb a törvénynél. Alapjában véve az embereknek nincs nagyobb vágyuk, minthogy lássák Istent. Itt több 17

18 van, mint a törvény. Itt van minden vágy beteljesedése: Jézus Krisztus által Aki tökéletesen egy az Atyával és teljes léte és lénye Őreá irányul tudunk meg minden lényegeset Istenről; általa jön mindkettő: a kegyelem és az igazság együtt. Bizonyára ezt a nézetet vallod!» A Sikárban élő samáriaiak A sikári samáriaiak: férfiak, nők és gyermekek, öregek és fiatalok. A hozzájuk intézett kérdés: «Miért lettetek keresztyének? Nem egy asszony beszélt rá benneteket?» «Nem, mi nem hagytuk magunkat rábeszélni, és ezt az asszonynak is világosan megmondtuk: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője (Jn 4,42). A kereszttel szemben álló százados «Te aztán sok embert láttál kereszten meghalni és a názáreti Jézus megfeszítését is te irányítottad. Ezenkívül a te istened a római császár volt, akinek teljes mértékben alárendelted magad. A foglalkozásod, a fizetésed, az egész jövőd forgott kockán. Feltételezem, hogy századosi rangod érettséget és nagyfokú körülte- 18

19 kintést igényelt; harcedzett, tapasztalt ember voltál...» «Igen, sok mindenhez hozzászoktam, sok embert megismertem, hős katonákat, csodálatraméltó nemes tiszteket. Láttam már sok embert meghalni, mellettük voltam utolsó órájukban, hallottam ordításukat, káromkodásukat, zokogásukat, nyöszörgésüket, de egyik sem úgy halt meg, ahogyan Jézus! Hallottam Őt imádkozni azokért, akik megfeszítették. Megfigyeltem, hogy kimondhatatlan szenvedése közepette még szólt tanítványaihoz és anyjához. Átélhettem, amint az egyik bűnbánó latornak megígérte a mennyországot. És hallottam, amint élete végén így kiáltott: Elvégeztetett! Ki tudna közülünk élete végén ehhez hasonlót állítani? Jézus egész életére az áll, hogy Ő mindent helyesen tett és tökéletesen bevégzett. Ebből semmi másra nem következtethettem, minthogy: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! (Mk 15,39).» 19

20 Emberek a jelenből Korunk emberei közül is sokan bizonyságot tehetnek arról, hogyan ismerték meg Jézus Krisztust és milyen hatással volt az életükre: «Ifjúkoromban az élő keresztyén közösségekről nem sokat hallottam és velük kapcsolatban nem volt tapasztalatom. Teológiát tanultam, majd pap lettem, de sok éven át voltam pap Jézus nélkül. Főleg szociális és egyéb kérdések vettek körül és ott próbáltam segíteni, ahol szükségét láttam; de csak most tudom, hogy mindezekből hiányzott a döntő élmény. Most már Jézus lett az én Uram, megtaláltam Őt, jobban mondva: Ő talált meg engem. Ezek után szolgálatomat, mint pap, egészen másként végzem: megpróbálok az embereknek Jézusról beszélni, és őket Jézushoz vezetni. Az említett egyéb kérdések iránt nem lett csekélyebb az érdeklődésem, sőt még el is mélyült, de a legfőbb törekvésem Jézus Krisztus Gyülekezetének építése, hogy ezáltal döntő szerepet vállalhassak sok más kérdésben.» 1 «23 évi házasságunk alatt sokszor voltam hűtlen a feleségemhez, de ő jobban szeret engem, mint bármikor előtte, jóllehet jelenleg börtönben vagyok. Amikor büntetésem első napjaiban egy- 20

21 általán nem láttam kiutat, semmi perspektívát, akkor véget akartam vetni mindennek. De másként alakult. Az Úr nem engedte, hogy elkárhozzam és szilárd hitre jutottam Krisztusban. Rögtön írtam a feleségemnek, és arra kértem, hogy küldjön nekem egy Bibliát. Ezt meg is tette és ezt írta hozzá: A menyegzőnkre kapott Bibliát küldöm, mert a másikra szükségem van! Még életemben soha nem bőgtem úgy, mint amikor ezt a menyegzői Bibliát olvastam. Ehhez a börtönbe kellett kerülnöm! Mert nem volt időm, amint ezt az Önök egyik traktátusának címe is mondja. De most már tudom, hogy az életben a legfontosabb Jézus Krisztus követése.» 2 «Már negyven éve annak, hogy felismertem: vétkeztem Isten és emberek ellen, és ez az a bűn, amely elválaszt Istentől, ugyanis az igazságos, szent Istennek meg kell büntetnie a bűnt. Hogy ez az ítélet az örök kárhozatot jelenti, ez világos volt előttem. De egyben hallottam a megváltás örömüzenetét is: aki felismeri a bűneit, megvallja az Úrnak, és hittel kéri Jézus Krisztus bocsánatát, az megtapasztalhatja a kegyelmet és része lesz az örök életben. Istennek e csodálatos ajánlata lenyűgözött engem és hálás szívvel fogadtam el. 21

22 Ha ma visszatekintek, akkor csak csodálkozni, hálát adni és bensőmben ujjongani tudok! Utam magaslatokon és mélységeken vezetett át, sajnos a hitéletben is, amivel megszomorítottam az Urat és én magam is kárvallott lettem, de Jézus mindig jó és hű Pásztor maradt, Aki mindig is volt. Gondoskodott gyermekéről! Nehézségek között és szükségben is megvan az a mély bizonyosságunk és gyakorlati megtapasztalásunk, hogy Ő az övéit soha nem hagyja el, és sohasem jön későn, de ezt csak az érzékelheti, aki maga is átélte! Akkori döntésemet aminek következtében átadtam a szívemet és egész életemet Jézusnak soha nem bántam meg. Ellenkezőleg: nem is értem, hogy ma, amikor az értékeket szinte minden téren megkérdőjelezik, és szó szerint a jogtalanság veszi át az irányítást, hogyan tud az ember Jézus Krisztus nélkül élni! Ám elsősorban nem a jelenről van szó, hanem a jövőről, amely a Szentírás szerint elképzelhetetlenül gyönyörű és csodálatos lesz!» «Katolikusként kereszteltek meg és ebben a hitben nőttem fel. Isten kegyelme folytán megismertem Jézus Krisztust és elfogadtam Őt mint Megmentőmet és Megváltómat. Találtam egy kis házi közösséget, amely nagyon kedves lett számomra. Isten Igéje egyre fontosabb lett nekem 22

23 és a Biblia lett a szeretett könyvem. Az Isten Igéjét megérteni és az Úrnak tetsző módon élni ez az, amire a legjobban vágyom.» 2 «Elmentem egy Sindelfingen-ben rendezett összejövetelükre, mivel az egyik páciensem, aki nem vezet autót, erre megkért és nyomatékkal hívta fel rá a figyelmemet. Az igehirdetés után Ön felhívta a jelenlévőket, hogy hitükkel és életükkel ajándékozzák meg az Úr Jézust. Számomra világos volt, hogy ez a felhívás nekem is szól és meg is tettem. Igen, Jézus azon a napon elfogadott engem és ezért tele vagyok örömmel és hálával. Orvosnőként dolgozom és munkámhoz gyakran igen sok erőre van szükségem, de most tudom, hogy Isten adja ezt az erőt nekem, méghozzá napról-napra. Ő azt is tudja, hogy mit követelhet tőlem. Most éppen két hét csendességet, nyugalmat kaptam, úgy hogy nyugodtan rácsodálkozhatom az Ő teremtményeinek szépségére, és amikor beszélhetek Ővele és kérhetem arra, hogy életem további részében szeretettel és könyörülettel viszonyulhassak mindazokhoz az emberekhez, akik megtisztelnek bizalmukkal.» 2 Ezek a bizonyságtételek egybecsengenek azzal a kijelentéssel, amit egyszer valaki a Filippi 2,9 «Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek 23

24 fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb» alapján tett Jézusról: «Sokak számára Jézus egy alak, aki témájául szolgálhat egy szép festménynek, főszereplője lehet egy regénynek, ihletője egy szép szobornak vagy témája lehet egy dalnak. Ellenben azoknak, akik meghallották az Ő hangját, megtapasztalták bocsánatát, érezték áldásait, azoknak Ő a melegség, a világosság, az öröm, a reménység és az üdvösség; olyan barát, Aki sohasem hagy minket cserben, Aki felemel, amikor mások elgáncsoltak.» 24

25 3Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő személyiségében Az Ő nagysága Az «Encyclopaedia Britannica» egyik kiadásában szóban írták le Jézus Krisztus személyét. Ez a leírás több helyet vesz igénybe, mint Arisztotelész, Cicero, Nagy Sándor, Julius Caesar, Buddha, Konfucius, Mohamed vagy Bonaparte Napóleon személyének bemutatása. 3 25

26 Néhány történelmi személyiség kijelentése Jézus Krisztusról: Rousseau: «Nagyobb csoda lenne egy ilyen életet, mint Krisztusé, kitalálni, mint annak valódi létezése.» Napóleon, aki a fél Európát háborúba vitte, élete végén ezt írta naplójába: «Én a hadseregemmel és tábornokaimmal huszonöt év alatt sem tudtam egyetlen kontinenst a hatalmam alá kényszeríteni. Ez a Jézus pedig minden fegyveres erőszak alkalmazása nélkül győzedelmeskedik évszázadokon keresztül népek és kultúrák felett.» 4 Az ismert történészt, H. G. Wells-t megkérdezték, hogy a történelem mely személyisége gyakorolta rá a legnagyobb befolyást. Erre azt válaszolta, hogy ha egy ember nagyságát történelmi szempontok alapján ítéljük meg, akkor Jézus áll az első helyen. Kenneth Scott Latourette történész így ítélte meg: «Amint múlik az idő, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Jézusnak a történelemre gyakorolt befolyását mérve ő élte a legnagyobb hatású életet, amelyet e bolygón valaha is éltek. És ez a befolyás egyre csak növekedni látszik.» Ernest Renan a következő megfigyelést tette: «Jézus vallási téren a legzseniálisabb személy, 26

27 aki valaha is élt. Az Ő fénye örök természetű és kormányzásának sohasem lesz vége. Ő minden tekintetben egyedülálló, semmivel és senkivel össze nem hasonlítható. Krisztus nélkül a történelmet nem érthetjük meg.» A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Jézus Krisztus nagyobb mindennél. Erre vonatkozólag a Zsidókhoz írt levélben a következő kijelentéseket találjuk: Jézus nagyobb minden angyalnál (Zsid 1,1 3,19); Jézus nagyobb Áron főpapságánál (Zsid 4,1 6,20); Jézus nagyobb minden ószövetségi kinyilatkoztatásnál (Zsid 7,1 8,13); Jézus áldozata nagyobb minden ószövetségi áldozatnál (Zsid 9,1 10,18 ill. 10,39); Jézus a hit szerzője és beteljesítője (Zsid 11,1 13,29). Az Ő bűntelensége Ismered-e azt az imát, amit Jézus sohasem imádkozott. Ez a «Miatyánk». Ő ezt az imát tanította, de nem imádkozta, mivel nem volt erre szüksége, kivált e kérés elmondására: «bocsásd 27

28 meg a mi bűneinket!» Hiszen Jézus bűntelen volt, tökéletesen tiszta. Ezért sohasem volt megbánnivalója; nem volt miért bűnbánatot tartania, ezért bocsánatért sem kellett könyörögnie. Mindig másokért hajolt meg, igen, még bűneinket is magára vette. És így imádkozott: «Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.» Jézus bűntelen volt, ezért szent és igaz. Pilátus felesége ezt üzente a férjének: «Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába...!» Pilátus maga is beismerte: «Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.» A kereszten függő egyik lator így szólt: «...ő semmi rosszat sem követett el.» A keresztfa előtt álló százados: «Ez az ember valóban igaz volt.» Még a démonok is bizonyságot tettek: «Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.» Összefoglalva: Jézus Krisztus bűntelen volt ellentétben minden más emberrel, vallásalapítóval, akik valaha is éltek ezen a földön. H. Bender írta Jézusról: «A világtörténelem középpontjában áll egy személy, aki mindenek alkotója, mégis mindenek felett áll: Jézus Krisztus. Ő egészen különleges, rendkívüli személyi- 28

29 ség. Ő volt az egyetlen, aki megengedhette magának, hogy az iránta ellenséges érzületű tömeg elé álljon és feltegye a kérdést: Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? A tömeg hallgatással válaszolt, de ez beszédes válasz volt. Az Ő akarata teljesen Isten akaratába simult. Az Ő viselkedése teljes mértékben Isten akaratába volt ágyazva. Az Ő viselkedése teljes mértékben Istentől való volt és Istenhez igazodott. Őbenne nem volt sem törés, sem tökéletlenség. A Róma 8,3-ban van megírva: «Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.» (vö. 1Pt 2,22 és Zsid 4,15). Az Ő istensége Pasteur, a világhírű francia orvos és kutató egyszer így fogalmazott: «Én a tudomány nevében Jézus Krisztust mint Isten Fiát hirdetem. Tudományos gondolkodásom, amely nagy jelentőséget tulajdonít az ok és okozat közötti viszonynak, arra kötelez, hogy ezt elismerjem. Az imádat iránti igényem Őbenne talál teljes megelégülést.» 1 29

30 Hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, arról az Ó- és az Újszövetség számos helyen tesz bizonyságot. A Biblia Jézust egyszerre mutatja be emberileg tökéletesnek (bűn nélkülinek) és istenileg tökéletesnek, vö. pl. Ézs 9,5 6; Jn 1,1 2; 3,16; 8,58; Kol 1,15 19; 1Tim 3,16; Zsid 13,8; 1Jn 5,20 stb.). A filippiekhez írott levélben ez áll Jézusról: «mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult» (Fil 2,6 7). Más szóval: isteni mivoltához nem ragaszkodott zsákmányként, hanem megalázta önmagát miérettünk. Egy másik helyen ezt mondja Jézus önmagáról: «Én és az Atya egy vagyunk» (Jn 10,30). A Kol 1,19 20-ban ez áll: «Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék» (egy másik fordítás eképpen mondja: «minthogy az Atya úgy látta helyesnek, hogy benne lakozzék mindaz, ami a teremtést betölti») «és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.» Ehhez megjegyzésként áll ott: «Ő az egyetlen, akiben Isten valóban lakozást vett (tehát nem egy a sok vallásalapító 30

31 közül). Jézus az, Aki az egész mindenséget megváltotta és ezért fogja a célhoz vinni!» Ezért most összefoglalva csak imádságos szívvel idézhetjük az Ézsaiás 46,5 szavait: «Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék?» Amennyiben kedves Olvasóm, a Biblia Jézusról mondott bizonyságtételét helyesled, ha elismered az Ő egyedülálló voltát, akkor nem az lenne a legésszerűbb, ha egy életre Jézus mellett döntenél? Mert ha Jézus mindaz, amit önmagáról állított, akkor ez épp elég ok, hogy feltétlenül keresztyén légy. Tedd meg, amennyiben még nem tetted volna meg, hogy tudatos döntéssel egész életedet átadod neki és követői közé lépsz! Hiszen ha Jézus az, akinek mondja magát, ha Ő az, akinek a Biblia mondja Őt, és amilyennek sok-sok ember megélte már, akkor mindenkinek szüksége van reá, hogy bűnbocsánatban lehessen része és bejuthasson Isten országába. Ővele megnyerünk mindent, nélküle viszont mindent elveszítünk, méghozzá örökre! Shakespeare Hamletje mondta: «Meghalni elszunnyadni semmi több.» Ezzel szemben Pál apostol a legnagyobb bizonyossággal tudta: Nyerek, mert «akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk» (Róm 14,8b). Azért kell mindenképpen 31

32 keresztyénnek lenned, mert Jézus Krisztus nélkül elveszítesz mindent! Friedrich Nietzschét az istentelenség nagy filozófusának nevezték. 16 évesen ezt írta egy barátjának Jézus Krisztus személyéről: «Tudom, ha nem találom meg Őt, nem találok választ az életemre.» 5 És élete végén, amikor Jézus Krisztust továbbra is elutasította, így írt: «Jaj annak, akinek nincs hazája.» 5 Friedrich Dürrenmatt, svájci drámaíró «A fizikusok» című művében beismeri: «Amint már féltem Őt, összetört bölcsességem és gazdagságom.» 6 De akiben ott él Jézus Krisztus, az gazdag: «Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok...» (1Kor 1,5). 32

33 4Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő szeretetében Az 1János 3,16 ezt írja Jézus Krisztusról: «Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk...» Jézus halála a Golgota keresztjén Isten örök, megváltoztathatatlan és megmagyarázhatatlan szeretete az elveszett világ iránt és ezzel minden egyes ember iránt! Jézus kiontott vére a bizonyítéka Isten azok iránti szeretetének, akik 33

34 bűnöktől terheltek és Őtőle távol vannak. «Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk» (Róm 5,8). Jézus mint Isten Fia volt az egyetlen, aki az emberek bűneiért meghalhatott, amit meg is tett. Ezt érted is tette! Hasztalan keresünk ehhez mérhető áldozatot. Az Úr önmagában a szeretet; a szeretet az Ő lényegi jellemvonása. Ő nem válhat el semmiképpen saját szeretetétől. Ez a szeretet akkor kezdődött, amikor Isten márpedig Ő kezdet és vég nélkül való. Valaki így fogalmazott: «Isten mindenekelőtt az Ő szeretete miatt az, Aki.» Friedrich Bodelschwing meg ezt mondta: «Egyetlen ember sem jár e földön úgy, hogy Isten ne szeretné.» Isten, az Úr maga mondja: «Örök szeretettel szerettelek...» (Jer 31,3). Ezért nincs egyetlen ember sem a földön, akit Isten ne szeretne. Isten egyformán szeret minden embert kivétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy soha nem fog egyeseket jobban szeretni, másokat pedig kevésbé. Augustinus ezt nagyon finoman a következő szavakkal fejezte ki: «Isten minden egyes embert úgy szeret, mintha rajta kívül senki sem létezne, akit szeretetével megajándékozhatna.» 34

35 Senki nem lesz, aki egyszer majd Isten előtt állva azt állíthatja, hogy Isten nem szerette őt. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ha majd az elveszettek megjelennek egykor Isten trónja előtt és meglátják az Isten Bárányát, rádöbbennek, hogy a Jézusban adott szeretetet nem fogadták el. És ha csak egyetlen bűnös volna ezen a földön, Isten az Ő határtalan szeretetében ugyanúgy megtenne mindent megmentéséért, ahogyan Jézus Krisztusban megtette az egész világért. Ezt akarja maga az Úr Jézus is az elveszett juh példázatával érthetővé tenni: «Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre» (Lk 15,4 7). Luther Márton Isten szeretetét az ő magvas megfogalmazásában egyszer így írta le: «Isten 35

36 egy izzó kemence telve szeretettel, amely a mennytől a földig ér.» 36

37 5Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bocsánatában Amit a bűnről tudnunk kell A bűn «céltévesztés». Ez annyit jelent, hogy az ember életútja elmegy Isten szent lénye mellett. Bűn minden olyan cselekedet, hajlam és állapot, ami nem felel meg Isten szentségének. A bűn miatt Ádámból teljesen más lény lett, romlott és hanyatló. És minden egyes 37

38 utódja örökölte ezt a bukott jelleget. Az ember eredeti tökéletessége teljesen megsemmisült. A bűn Ádámon keresztül az egész emberiségre elhatott. Csupán néhány pillantást kell vetnünk a világ napi híreire és láthatjuk, hogy mennyire eltorzult. A bűn az ember teljes szociális rendjét tönkretette. A házastársi kapcsolatokban, a családban, a társadalomban és a népek között túlnyomórészt és egyre fokozódó mértékben a hűtlenség, a hazugság, az erőszak és a halál kormányoz. Az együvé tartozás érzése egyre inkább kihal, míg az ellentétek látható módon növekednek: mindenütt a civódás, a veszekedés, a háborúk. A Biblia azt tanítja, hogy az ember teljes lénye romlott, így senki sincs, aki jót cselekedne (Róm 3,10 12). Továbbá azt is tanítja a Biblia, hogy az ember akaratában (Róm 1,28), gondolkodásában (2Kor 4,4), lelkiismeretében (1Tim 4,2) romlott, és szívében, elméjében elvakult (Ef 4,18; 2Kor 4,3 4). Igen, mi, emberek eredendően annyira romlottak vagyunk, hogy nem a magunk által elkövetett első bűn miatt leszünk bűnösökké, hanem: azért követünk el bűnt, mert bűnre hajló a természetünk. Ehhez jön még, hogy minden egyes (gondolatban, szóban és cselekedetben) 38

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

John Wesley. Prédikációk I.

John Wesley. Prédikációk I. John Wesley Prédikációk I. John Wesley prédikációk I. Fordította Bedõné Kriszt Éva Szerkesztette és a lapalji jegyzeteket összeállította Pásztor Péter Szakmailag ellenőrizte Hecker Frigyes Názáreti Egyház

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM A NAGY KÜZDELEM Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 7 1. JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA... 12 2. ÜLDÖZÉS AZ ELSŐ SZÁZADOKBAN... 26 3. A HITEHAGYÁS... 33 4. A VALDENSEK... 41 5. WICLIF

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Felfedezőút a Bibliában

Felfedezőút a Bibliában Felfedezőút a Bibliában JÚLIUS Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra JÚLIUS 3-4 ÚJRAKEZDÉS (Folyt.) Nehémiás 8 - A gyász örömre fordul: Országos ünnepség 8,12 Ekkor elment

Részletesebben