keresztyén igazság az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "keresztyén igazság az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata"

Átírás

1 A keresztyén igazság az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata Új folyam 91. szám szám

2 tartalom igehirdetés Ittzés János: Igehirdetés búcsú-istentiszteleten / 1 lutheri teológiáról mindenkinek Véghelyi Antal: A theologia crucis mint ami Luther gondolkodását életre szólóan meghatározta II. / 5 tanulmány Böröcz Enikő: Ordass Lajos és Nagybörzsöny / 9 Novotny Dániel: Sosem vagyunk kicsik / 20 Tubán József: A világvallások hatásai a mindennapi kegyességben / 26 emlékezünk Weltler Rezső:... Hogy Isten valóban Isten legyen 125 éve született Karl Barth / 33 könyvismertetések Kovács László: Ajánló Ittzés János Hacsak című írásgyűjteményéhez / 38 postánkból Glatz József: A furcsa csend / 40 tartalmi összesítők / 44 keresztyén igazság Az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata Független evangélikus teológiai és kritikai lap Új folyam 91. szám szám Szerkesztette a Szerkesztőbizottság megbízásából: Isó Dorottya A szerkesztőbizottság tagjai: Cserhátiné Szabó Izabella, Isó Dorottya, Ittzés János, Jankovits Béla, Kovács László, Tubán József Felelős kiadó: ifj. Zászkaliczky Pál Kiadóhivatal: 1171 Budapest, Lenkeház u. 7. Bankszámlaszám: Tördelőszerkesztő: Erdészné Kárpáti Judit Nyomdai kivitelezés: OOK-Press Kft., Veszprém Felelős vezető: Szatmáry Attila HU ISSN Törzsszám: 1996/320 Eng.szám: III./E1/20/1989

3 Ittzés János Igehirdetés búcsú-istentiszteleten 1 A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. (1Kor 1,18;2,2 4) Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Hát hogyne félne az ember? Hát hogyne szorítaná össze szívét az aggodalom? Hát hogyne töltené el lelkét a rettegés, amikor Isten azt a kockázatot vállalta s vállalja, hogy kiválasztott embereken, az apostoli szolgálat gyönyörűséges igáját cipelőkön keresztül keresi az elveszetteket? Hát hogyne borzongana bele a lelkünk, amikor azt kell hallanunk, hogy nem egy jó hangulatú óra esetleges kisebb sikere vagy kudarca múlik rajtunk, hanem a reánk bízottak üdvössége? Hát hogyne félne az ember? Nemcsak Pál, nemcsak a régi egyház nagy tanítói, nemcsak a reformátorok és a mártírok, hanem azok is, akiket Jézus Lelke ma ragad nyakon és szíven, és erre a szolgálatra elhív, ugyanezt élik át. Korinthusban vagy másfelé a földkerekségen vagy éppen Takácsiban, Gecsén, Szerecsenyben, Nemesgörzsönyben, Kőszegen, Kiszsidányban vagy Győrött vagy szerte a Dunántúli Egyházkerület gyülekezeteiben. Amikor Jézus Lelke beleégeti elhívó szavát a szívünkbe, és azt mondja: menjetek! Ti vagytok a tanúk, ti vagytok a hírvivők. Tőletek hallják, ha Ti vagytok a tanúk, ti vagytok a hírvivők. Tőletek hallják, ha hallják s ha nem szóltok, nem hallják. hallják s ha nem szóltok, nem hallják. Ugye érthető, hogy összeszorul a szív és a lélek? De hála legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, hogy ő vállalta értünk a kockázatot, a küzdelmet, a harcot, és mi azért tanúskodhatunk az ő hatalmának, szeretetének erejéről, mert ő megragadta a szívünket. Nem feltételezésekbe bocsátkozunk, nem elképzeléseket vázolunk, hanem megragadott szívvel arról tanúskodunk, hogy az Isten Fia, Jézus Krisztus, Urunk és Megváltónk meghalt értünk a kereszten. Hogy tele volt az akkori világ keresztfákkal? Hogy alig volt olyan település a Római Birodalomban, amelynek határában ne állt volna egy-két vagy éppen ezerszámra kereszt, ez a szörnyűséges kivégzőeszköz? Ez igaz. S mégis, az június 18-án Ittzés János püspök szerkesztőségünk tagja ezzel az igehirdetéssel búcsúzott aktív püspöki szolgálatától a győri öregtemplomban. Az igehirdetés közlésével mondunk köszönetet szolgálatáért. keresztyén igazság 91. szám igehirdetés 1

4 az egy, ott a Golgotán, páratlan! Hiszen azon maga Isten halt meg érted! És azt az egyet állította bele Isten a világtörténelem és életünk közepébe! Némelyek pedig, igaz, akkor is, vihogtak rajta. Szégyennek, kudarcnak tartották. És azóta is, újra és újra akár egy római padozat kövébe karcolják bele a szamárfejű, kereszten függő figurát, akár fejtetőre állítják budapesti tereken a karácsonyfát mindig ugyanaz a ciniz- Sokak szemében szégyen, kudarc, nevetség tárgya; számunkra az élet beszéde ez: ben bíztok? Ti erre tettétek fel az életeteket? mus, ugyanaz a gúny. Bolondság az egész! Ti eb- az üdvösség forrása Jézus Krisztus Urunk Testvéreim! Nem ítélkezünk. Egy pillanatig se jusson ez az eszünkbe! Bár nem tagad- kereszthalála. juk, fáj, hogy Urunkat újra és újra megvetik, fáj, hogy újra és újra hallani kell, évezredek mélyéből vagy friss indulatokból támadóan, mai torkokból is a kacajt. De mi eközben, amikor a Lélek meghajlítja derekunkat, és megroskasztja térdünket, együtt énekeljük Pál apostollal a Krisztushimnuszt; együtt énekeljük, hogy előtted, Urunk, meghajol minden térd. Mi tudhatjuk a titkot, mert abban a kegyelemben és kiváltságban részesültünk, hogy előttünk immár nem rejtett a misztérium lényege. Megfejteni ugyan agyunkkal nem tudjuk, titkait filozófiánkkal fel nem göngyölítjük, logarléceinken és számítógépeinkkel egységeit és különbségeit ki nem számolhatjuk de mégis a szív mélyén megszületett, újra és újra megszületik a bizonyosság. Sokak szemében szégyen, kudarc, nevetség tárgya; számunkra az élet beszéde ez: az üdvösség forrása Jézus Krisztus Urunk kereszthalála. Ebben a kettőségben él, és olykor őrlődik, az ember. Mert a miénk az üdvösség bizonyosságában a hit által ébresztett öröm és olykor erőt vesz rajtunk mégis a félelem és nyugtalanság. És amikor most hivatalosan elköszönök testvéreimtől, a Dunántúli Egyházkerület népétől és Testvéreim, szeretteim, az a veszély, amikor a mi szívünkben, igen, a mi szívünkben támad a kétség, és a mi szívünk- újra elmondjam: testvéreim, szeretteim, nem szolgatársaimtól, engedjék meg nekem, hogy ből kúszik elő a kísértő kígyó, és vonja kétségbe az evangélium igazságát! firkálnak gúnyrajzokat falakra vagy újságokba. az az igazi veszély, hogy mások milyen módon Nem az az igazi veszély, hogy ki hogyan bánik odakint a szenttel, az igazsággal és az örökkévalóval. Hanem az a veszély, amikor a mi szívünkben, igen, a mi szívünkben támad a kétség, és a mi szívünkből kúszik elő a kísértő kígyó, és vonja kétségbe az evangélium igazságát! Jézus Krisztus Urunk ezért harcol értünk, és hirdetteti nekünk az evangélium igazságát pásztorain keresztül mentő szeretettel, a saját szívünk kételkedését, hitetlenségét, keményszívűségét legyőzni akaró irgalommal, hogy megnyíljék a szemünk, és feltáruljon újra és újra előttünk a bizonyosság. Nekünk, akik üdvözülünk, ez az Istennek ereje, és nincs más! Nincs más, és jaj annak az egyháznak, amelyik más értékekre kacsintgat. Akár politikai alkukra, akár a szánk íze szerint való kormányok szándékára, az adófizetők 1%-ára, mert azt hiszi, hogy ezek jövőjének biztosítékai. Jaj azoknak, akik azt gondolják, hogy ezen az egyen, a Krisztus keresztjén és a róla szóló tanúságtételen kívül van más reménység! Jaj azoknak, akik azt hiszik, hogy ezen az egyen kí- 2 Ittzés János Igehirdetés búcsú-istentiszteleten

5 vül van más bizonyosság! Hadd intselek benneteket szolgatársaim, püspök testvérek, lelkipásztorok, gyülekezeti vezetők, hittestvérek, higgyétek el, ez az egyetlen fundamentuma az egyháznak, mert az egyház, ahogy a régeik mondták, creatura verbi, az Ige teremtése, az Ige által létrehozott valóság. Ezt hirdessétek, ebben bízzatok, és azért imádkozzatok, hogy ilyen pásztorokat adjon egyházunknak Jézus Krisztus! És ilyen tanúságtévők szava legyen hatékony a mi életünkben, és formáljon élő tanítványokká bennünket! Pál apostol pontosan tudta, hogy az egészen hétköznapinak tűnő konkrét kérdések megoldásának útja is innen indul. Talán joggal feltételezhetem, hogy testvéreim tudják, milyen is volt az a korinthusi gyülekezet, ahova remegéssel, félelemmel, nyugtalansággal, belső erőtlenségét érezve, és ezért önmagát Jézus Lelkére bízva érkezett meg a népek apostola, Pál. Pártoskodó gyülekezet. Különféle szekértáborokba szerveződtek. És Pál mégsem tart nekik konfliktusmegoldó tréningeket, nem mondja azt, hogy majd egyikkel is, másikkal is begyakoroljuk a megoldási lehetőségeket. Nem ezt teszi, hanem belekiáltja szívükbe, ezeknek a pártoskodó korinthusiaknak a szívébe: a keresztről szóló beszédre figyeljetek! Mert ha nem a kereszt alatt találtok egymásra, akkor semmi nem ment meg benneteket a pártoskodástól. A mögöttünk lévő évszázad folyamán ezt fedezhettük fel mi is az ökumenikus mozgalomban. Ahogy Nathan Söderblom, a híres svéd érsek, a szemléletes példával elénk rajzolta a küllős kerék egyszerű geometriáját: minél közelebb vannak a küllők pontjai a kerékagyhoz, a középponthoz, annál közelebb vannak egymáshoz. Ezért vagyok hálás testvéregyházaink vezetőinek is, hogy eljöttek erre az alkalomra. És biztos vagyok abban, hogy nem egyszerűen testvéri gesztusból vannak itt, hanem ebből a meggyőződésből. Mert rítus, viselet és sok minden más elválaszthat, de Krisztus összeköt, mert a kereszt által üdvözül lutheránus, református, római katolikus, ortodox és a közeli meg a távol élő bárki, aki ezen a világon az üdvösség reménységét őrzi szívében. Nincs más, testvéreim. Ezen az órán ezért irányítja gondolatainkat, és figyelmeztet bennünket Jézus Krisztus Urunk, hogy most se gondoljunk mást, mert ha számadásra hív, és lelkiismeret-vizsgálatra indít, erről kell számot adnunk. Nem vezettem-e félre a rám bízottakat hamis tanítással? Nem álltam-e elő emberi ötletekkel az egyetlen igaz tanítás helyett? Nem javasoltam-e olyan megoldásokat gyülekezet és pásztora, gyülekezet és gyülekezet közötti konfliktusok rendezésére, amelyeknek eredője nem Jézus Krisztus kegyelme, És tudjuk, hogy akik ezzel az erővel szárnyalnak, bár meg-megtorpanhatnak, időnként bizonytalanok is lehetnek, de halálos fáradtság nem vehet erőt rajtuk. amely kiábrázolódott a kereszten? Nem szólítottam-e más módon, elvtelen engedékenységgel, nem evangéliumi szeretettel, hanem a mai kor ízléséhez idomulva az egyházon kívülieket, ahelyett, hogy türelmes szeretettel erről az egyről, erről az egy kincsről tanúskodtam volna? Az Isten irgalmazzon nekem, ha erre csak egyszer is sor került! Ezt kérem tőletek is, testvéreim, végezzétek így a szolgálatot, ezzel a szent egy ügyűséggel, mindent egy lapra feltéve, amint Isten is erre az egy lapra, Krisztus keresztjére tett fel mindent. Mert ide futnak a történelem szálai, és innen indul a jövendő útja mindig. Ide térünk vissza, itt nyerünk békességet, itt ka- keresztyén igazság 91. szám igehirdetés 3

6 punk új erőre, itt nyílnak ki az egyébként sorvadt szárnyak. És tudjuk, hogy akik ezzel az erővel szárnyalnak, bár meg-megtorpanhatnak, időnként bizonytalanok is lehetnek, de halálos fáradtság nem vehet erőt rajtuk. S ebben a keresztben, a győzelem jelében tartja meg örökkön-örökké egyházát a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Hallatlan nagy méltóság és csodálatos Krisztus. Kérlek benneteket, testvéreim, Jézus felelősség, hogy erre a szolgálatra elhívott keresztjére tekintve, testvéri, pásztori szeretettel kérlek, így emlékezzetek szolgálatomra, bennünket Jézus Krisztus Urunk. ezt az egyet tartsátok fontosnak benne; mert minden más mellékes, felesleges, sőt talán kártékony. Ha használhatott engem életetekben, hitetek növelésének segítésében, a bűnök terhének letételében, az üdvösség reménységében való megerősödésetekben Jézus Urunk, akkor ezért adjunk közösen hálát. A keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. S ha tudták volna testvéreim, hogy egészen a magaménak éreztem s érzem Pál apostol vallomását félelemről, erőtlenségről, rettegésről, nyugtalanságról, akkor még inkább imádkoznának értem és szolgatársaimért, mert hallatlan nagy méltóság és csodálatos felelősség, hogy erre a szolgálatra elhívott bennünket Jézus Krisztus Urunk. Pásztor és gyülekezet, püspök és egyházkerület így talál újra és újra egymásra a csoda fájánál, a győzelem fájánál, Jézus Krisztus keresztjénél. Talán többen ismerik, testvéreim, azt a történetet, amikor Pál apostol Milétoszba a kikötőbe hívja az efezusi presbitereket (ApCsel 20,17). Igaz ugyan, hogy ő arra gondol és arra számít, hogy többé nem találkozhat velük, és ezért szavait különösképpen is súlyosnak érzik a gyülekezet vezetői. Az Isten titka, hogy mi hányszor, hol és mikor találkozunk ezután, de jó szívvel idézem Pál apostol szavát hivatalos szolgálatom utolsó igehirdetésének végén: Szeretteim, Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között (ApCsel 20,32), és megőrizhet benneteket, a földön küzdő egyház közösségében az ő eljövendő országa számára. Ámen. Imádkozzunk! Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, borítsd ránk irgalmad palástját, fedezd el és bocsásd meg bűneinket, mulasztásainkat. Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, add kezünkbe és szánkba igéd fegyverét, hogy vele harcolhassunk a bűn és az ördög hatalma ellen, és reménységgel tanúskodhassunk rólad. Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, tarts meg és őrizz meg bennünket egyházad közösségében most és életünk minden napján, hogy majd egykor az angyalokkal és az üdvözültek seregével együtt dicsérhessünk és magasztalhassunk téged, aki meghaltál, de feltámadtál, élsz és uralkodsz mindörökkön-örökké. Ámen. 4 Ittzés János Igehirdetés búcsú-istentiszteleten

7 Véghelyi Antal A theologia crucis mint ami Luther gondolkodását életre szólóan meghatározta II.... Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem! Ez a melódia csendül fel Mt 11,28 29-ben is, csak egészen más, sokkal lágyabb hangszerelésben: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A boldogságot adó, könnyű iga, és a kereszt, valójában egy és ugyanaz. Olyan titok ez, amit a világi értelemben bölcsek és okosak nem érthetnek meg. Pedig egyáltalán nem bonyolult tudomány ez! Ellenkezőleg, olyan egyszerű, hogy még a gyermekek is fel tudják fogni. Sőt, Jézus szerint egyedül ők fogják fel! A felnőttesen okoskodó értelem itt mindig vagy-vagy kérdést lát: vagy a kereszt vagy a boldogság! A kettő együtt nem megy! A kereszt büntetés, amitől minél előbb meg kell szabadulni; de legalább is nehéz próbatétel, ami jobb, ha A boldogságot adó, könnyű iga, és a kereszt, valójában egy és ugyanaz. Olyan titok ez, amit a világi értelemben bölcsek és okosak nem érthetnek meg. minél előbb véget ér. Luther, a kereszt teológusa, megértette és tudta, hogy ez nem így van. De nem voltak illúziói. Tudta, hogy a keresztyének nagy többsége világiasan gondolkodik, és hallani sem akar arról, hogy ebben a világban éppen a kereszt alatt van elrejtve az öröm és a boldogság. Pedig Luther meg volt győződve, hogy a boldogságot és lelkük békességét csak azok találhatják meg, akik keresztjüket naponta engedelmesen fölveszik. Miért? A válasz nagyon egyszerű. A kereszt Istent magát hozza el az életünkbe! Öröm és boldogság pedig csak ott van, ahol Isten van! Ezt még a gyermekek is képesek belátni! A gyermeki hit éppen ezért nélkülözhetetlen a kereszt lázadás és zúgolódás nélküli elfogadásához. A kereszt teológusának lenni annyi, mint a hit teológusának lenni, és minden körülmények között hitből élni, hiszen már az ószövetségi próféta, Habakuk is állítja (Hab 2,4), és nyomában az apostol is tanúsítja, hogy az igaz ember hitből él. Olyan hitből, ami ellene mond az érzékek útján nyert tapasztalatnak, ellene mond a ráció érvelésének, mert nem a tapasztalaton és nem az emberi tudáson, hanem egyedül a Krisztus keresztjén tájékozódik. keresztyén igazság 91. szám lutheri teológiáról mindenkinek 5

8 Az érzékek a Krisztus keresztje alatt rendre csődöt mondanak. A szem nem lát mást a kereszten, csak a Krisztus testi elesettségét, haláltusáját és gyalázatát. A fül nem hall mást, mint a főpapok és a hóhérok gúnyolódását, a haldokló néhány elhaló szavát, és az agónia megszokott hangjait. A szem a megfeszített Krisztusra nézve sehol sem látja az Istent, és a fül sem hall a kereszt alatt mennyei szózatot. Az értelem pedig végképp csődöt mond, és semmit sem tud A Golgota keresztjén valóban Isten függ Istentől elhagyatva! Más szóval az felfogni a legszentebb titokból. Mert nagypénteken nemcsak a nap sötétül el délidőben, nem- Isten éppen ott van, ahol a józan ész szerint végképp és soha nem lehet: Isten a csak a kősziklák repednek meg, nemcsak a teremtett világ, a természet fordul ki sarkából, és halálban van! nem is csak a templom kárpitja hasad ketté, hanem Isten maga is, mintegy kifordul isteni mivoltából, mert a Golgota keresztjén valóban Isten függ Istentől elhagyatva! Más szóval az Isten éppen ott van, ahol a józan ész szerint végképp és soha nem lehet: Isten a halálban van! Hogy a kereszten függő halott Krisztus az Isten Fia, aki egy az Istennel, azt senki nem ismerheti fel abból, amit a kereszten a szeme lát, amit a füle hall, és amire mindezek alapján az értelme következtetni tud. Egyedül a hit képes felfogni, amit ott a kereszt alatt egyedül csak a római százados mond ki: Ez az ember Isten Fia volt! Luther hittel elfogadja ezt a tanúságtételt, sőt még többet is mond ennél, amikor a Krisztus keresztjére mutat. Azt mondja, hogy aki hitével felismeri az Istent ott, ahol az érzékek szerint nincs, ahol az értelem szerint nem is lehet, az ha kitart, valóságosan meg fogja tapasztalni, hogy igaza van: meg fogja tapasztalni az Isten jelenlétét! Mert amennyire igaz, hogy a hit soha nem a tapasztalatból indul ki, és empirikus tapasztalás útján soha nem lehet hitre jutni, mint ahogy értelmi következtetés eredményeként sem, épp annyira igaz, hogy a hívő végül valóságosan megtapasztalja azt, amit hité- Azt hisszük, amit nem tapasztalunk, de végül megtapasztaljuk azt, amit hiszünk. vel már megragadott. Luther ezt az igazságot nem az emberi ész, a ráció okfejtésével következteti ki, hanem számára ez egyenesen következik a theologia crucis rációnak ellene mondó logikájából. Ezért állítja Luther, hogy a hit mindig tapasztalás híján, sőt az érzéki tapasztalatoknak ellentmondva születik, de végül tapasztalássá lesz! Mert így mondja a hit nem tapasztalat, hanem a hit megelőzve minden tapasztalatot, végül megtapasztaltatik! Azt hisszük, amit nem tapasztalunk, de végül megtapasztaljuk azt, amit hiszünk. Ez a kereszt teológusának alapvető felismerése. Luther a hit útján szerzett tapasztalatot hittapasztalatnak nevezi, és azt mondja, hogy ez erősebb minden érzéki úton szerzett tapasztalatnál. A hittapasztalat forrása pedig mindig Isten, mert ő miként Jézus ígérte, végül mindig kinyilatkoztatja magát a hívőnek. És abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezik, a kereszt megszűnik teher lenni! Addig a kereszt alatt a hívő csak saját erőtlenségét tapasztalja, és ahogy fogy az ereje, a kereszt egyre elviselhetetlenebb 6 Véghelyi Antal A theologia crucis... II.

9 teherként nehezül rá. Amikor viszont Isten kinyilatkoztatja magát a hitben, a hívő nemcsak Isten jelenlétét tapasztalja meg, hanem Isten erejét is. Attól a pillanattól úgy érzi, hogy már nem is ő hordozza a keresztjét, hanem a kereszt hordozza őt. Más szóval Isten hordozza a keresztje által! Ez pedig ezen a világon a legboldogítóbb tapasztalat! Akinek része van benne, megérti Jézus szavát: Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. De megérti Pál apostolt is, aki odáig ragadtatja magát, hogy egyenesen az erőtlenségével dicsekszik, és ezt mondja: Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős! De aki hitben így megtapasztalja Istennek a kereszt által megnyilvánuló erejét, az még valami mást is meg fog érteni! Tudni fogja, hogy ebben a világban hol ne keresse az Istent, és hol kell keresnie! A kereszt teológusa nem áldozatot hoz, hanem örömmel és boldogan hajol le bajba jutott embertársához, a viszonzásra nem is gondolva. Luther kereken kimondja: ahol fény van, Ha tehát Istent keresed itt a földön ahol pompa van, ahol gazdagság és hatalom mondja Luther, könnyen megtalálhatod! Csak ehhez nem fölfelé, hanem lefelé, van, ahol fegyverek vannak, ott ne keresd az Istent, mert biztosan nincs ott! A gazdagok és a mélység felé kell fordítanod a tekinteted! a hatalmasok ügyei nem az Isten ügyei, nincs hozzájuk semmi köze. Viszont légy benne biztos, hogy Istennel van dolgod mindenütt, ahol szükséget látsz, ahol szenvedők jajkiáltását hallod. Luther így, és nem másként érti, amikor azt mondja, hogy számára tele van a világ Istennel! Mert a világ szemében senkiknek és semmiknek, a kisemmizetteknek és elnyomottaknak ügye egészen biztos, hogy az Isten ügye. Velük pedig valóban tele van a világ. Ám Luther szájából ez nem valamiféle szociális evangélium, nem a 20. századi social gospel, nem is a latin-amerikai forradalmárok felszabadítási teológiája, hanem csak arról van szó, hogy Luther a kereszt teológusaként tájékozódik az őt körülvevő világban. Ézsaiás prófétára hivatkozva vallja, hogy Isten szeme mindig a mélységbe néz, mert ő elérhetetlen magasságban lakozik, de a megtört szívűvel és alázatossal is (Ézs 57,17), a Golgota keresztjén pedig alászállt a legnagyobb mélységbe, hogy azokkal lehessen, akik a mélységben vannak, és a mélységből kiáltanak hozzá. Ha tehát Istent keresed itt a földön mondja Luther, könnyen megtalálhatod! Csak ehhez nem fölfelé, hanem lefelé, a mélység felé kell fordítanod a tekinteted! A kereszt teológusa ezért tudja, hogyha Isten ügyében akar járni, Istennek akar szolgálni, akkor a mélységben levőket kell felkeresnie, hozzájuk kell fordulnia. Velük kell megosztania a kenyerét, úgy mintha Krisztusnak adná. De Luther figyelmeztet: a dicsőség teológusai is osztanak alamizsnát (többnyire a feleslegükből), de ők ezt annak reményében teszik, hogy az örökkévalóságban ez számukra majd dicsőséget szerez. Ezért meg fognak szégyenülni. A kereszt teológusa nem a várható jutalom és elismerés reményében fordul szenvedő embertársai felé, hanem mert saját keresztjének hordozása közben megtapasztalta, hogy vele van az Isten, és erőtlenségében hordozza őt, és ezért keresztyén igazság 91. szám lutheri teológiáról mindenkinek 7

10 nem érzi terhes igának, hogy odaforduljon másokhoz, akiknek az övénél is súlyosabb keresztet kell hordozniuk. A kereszt teológusa nem áldozatot hoz, hanem örömmel és boldogan hajol le bajba jutott embertársához, a viszonzásra nem is gondolva. Azzal a szelíd alázattal tesz mindent, ami nem az övé, hanem egyedül Jézusé. Ezt az alázatot nem lehet gyakorlással betanulni, de megtaníthat rá a Krisztus keresztjén tájékozódó hit tapasztalata. Ízelítő Olvasóink a sorozat folytatásában az alábbi témákra számíthatnak: Törvény és evangélium Keresztség, úrvacsora, gyónás Az egyház hét ismertetőjegye Isten akarata szabad akarat 8 Véghelyi Antal A theologia crucis... II.

11 Böröcz Enikő Ordass Lajos és Nagybörzsöny A következő két tanulmányt a szerző Jézus Krisztus Magyarországi Evangélikus Egyháza egyik nagy öreg -jének, Ordass Lajos püspök vejének, ifj. Dedinszky Gyulának ajánlja. I. A nagybörzsönyi gyülekezet 20. századi története dióhéjban Az Evangélikus Országos Levéltárban lévő anyagok, továbbá Sárkány Tibornak a gyülekezetben eltöltött éveket követő visszaemlékezései nyomán kaphatunk némi tájékoztatást a gyülekezet korábbi történetéről. Az ősi, többségében német hátterű evangélikus gyülekezetben a századok folyamán saját német hagyományok, énekeskönyv illetve a gyülekezet elzárt helyzete miatt saját német nyelve alapján folytatódott az élet. A 20. században, a 30-as évek közepén a gyülekezetet is elérték az akkoriban mind a szlovák, mind a német gyülekezetekben megfigyelhető magyarosítási törekvések. Az addigi saját német énekeskönyv mellett magyar énekeskönyv használata és magyar istentisztelet tartása is szóba került. A Szimonidesz Lajos ( ) utódaként szolgáló Péter Henrik a gyülekezet akkori lelkésze nyitottnak mutatkozott a változások iránt. Sőt! Egyik 1936-ban kelt levelében kevesellte a gyülekezetnek kipróbálásra küldött 80 darab dunántúli énekeskönyvet, pláne akkor, amikor minden vasárnap akarunk magyar istentiszteletet tartani. 1 Eleinte havi egy magyar istentiszteletet tartottak, az év végére azonban egy rendkívüli közgyűlés keretében arra kötelezték magukat, hogy az eddigi havi egy magyar istentisztelet helyett minden vasárnap [tartanak] magyar istentiszteletet. 2 Ezt a közgyűlést december 6-án tartották meg. Ugyanezen választották meg a gyülekezet másodfelügyelőjéül Gregersen Nils gazdasági felügyelőt is, akit július 18-án iktattak be. A saági Gregersen család sokat tett a gyülekezetért, 1942-ben például díszes ablakokat csináltattak a templomba. A Gregersen név a későbbi időben is erősen vonzotta a skandináv hátterű vendégeket Nagybörzsönybe március 18-án közölték, hogy a gyülekezeti istentiszteleti nyelv egyszerre német és magyar. A gyülekezet lelkészét és tanítóját 1940-ben behívták a hadseregbe, de sikerült őket felmentetni. Annak is nyoma maradt, hogy a gyülekezetben is felbukkantak a németesítési törekvések, bár nem olyan mértékben, mint más gyülekezetekben. Kovács Sándor püspök a gyülekezet lelkészével együtt igyekezett ezeknek a törekvéseknek gátat vetni. A püspök keményen meg- 1 Evangélikus Országos Levéltár Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület. [EOL DIEEK] 66.d. Péter Henrik lelkész levele Kovács Sándor püspöknek augusztus 22-én. 2 EOL DIEEK 66.d. Péter Henrik lelkész levele Kovács Sándor püspöknek, december 23-án. keresztyén igazság 91. szám tanulmány 9

12 rótta a gyülekezet érintett tagjait: Ilyen eljárás meggyalázza a német nemzetet, amelyet eddig mint a reformátor nemzetét egyenesnek és becsületesnek ismertem [ ] Atyafiúi szeretettel ajánlom figyelmükbe, hogy ne áskálódjanak a magyar nemzet ellen, amely Önökkel kenyerét megosztotta, és Önöknek olyan jólétet biztosított, amilyenhez a nagy német birodalomban sohasem jutottak volna. Ezt a testvéri szeretetet a jövőben is meg akarjuk őrizni mindaddig, míg ilyen eljárásokkal az ellenkezőre nem kényszerítenek. 3 Amikor a falu lakói 1944 decemberében értesültek arról, hogy közeledik a front, és hallottak arról is, hogy a német lakosságot érik a legnagyobb atrocitások, elhagyták a falut. A lelkész, a kántortanító és a tanítónő viszont csak A nagybörzsönyi gyülekezet egy Németországba történő kitelepítésen és egy Macius 17-én távozott el. A visszatérést kö- a kiürítési parancsot követően márgyarországon belüli áttelepítésen esett át. vetően a templom és az iskola megrongálását jelentette a gyülekezet lelkésze a püspöknek. A legnagyobb megpróbáltatás viszont a Volksbund sikeres működése következményeként várt a gyülekezetre. Kuthy Dezső püspök a lelkész ez irányú aggodalmára a következőképpen reagált: A jelentésben jelzett politikai okból, mint látom, még súlyosabb bajoktól tartanak, és nyugtalanságukat magam is indokoltnak látom. Vajha a megpróbáltatások ne ráznák meg alapjaiban a szép múltú gyülekezetet, amelynek jövőjéhez szép reményeket fűztünk. Nagytiszteletűséged bölcsességére nagy szüksége volt és lesz hívei seregének. 4 A gyülekezetnek egy 1945 második felében készült jelentés szerint még 1031 tagja volt. 5 Az 1950-ben megírt rövid a gyülekezet 1900 és 1950 közötti történetét tartalmazó öszszefoglalás szerint a nagybörzsönyi gyülekezet egy Németországba történő kitelepítésen és egy Magyarországon belüli áttelepítésen esett át. A két eseményt követően a gyülekezet létszáma felére apadt, az áttelepítést követően ugyanannyi római katolikus személy érkezett a faluba. 6 Péter Henrik utóda, Sárkány Tibor ezeket az adottságokat örökölte elődjétől, és ezen a háttéren igyekezett nem pusztán a megőrzés, hanem a megújítás szolgálatát is elvégezni. Legfőbb célját abban fogalmazta meg: hogyan tudom evangéliumi lelkülettel megtölteni az erős hagyományőrzést. 7 A ki- és áttelepítéssel büntetett falu és a benne élő evangélikus és római katolikus gyülekezetek nem tartoztak a kommunista korszak kegyeltjei közé. Olyannyira nem, hogy ben a téeszszervezés ellen fellázadt faluközösséget az evangélikus gyülekezet belső életébe is törvénytelenül beavatkozó hátrányos következményekkel sújtották. A későbbiekben az 3 EOL DIEEK 66.d. Kovács Sándor levele Antal Gyulának a németesítési törekvések ellen szeptember 9. 4 EOL DIEEK 66.d. Kuthy Dezső püspök levele Péter Henrik lelkésznek május EOL DIEEK 66.d. Péter Henrik jelentése a gyülekezet állapotáról szeptember 8-án. 6 EOL DIEEK 66.d. Péter Henrik: A nagybörzsönyi gyülekezet története 1900 és 1950 között. Készült: 1950 karácsony havában. 7 Sárkány Tibor: Emlékeim. MondAt Kft. Kecskemét o. 10 Böröcz Enikő Ordass Lajos és Nagybörzsöny

13 Ordasst meglátogató parasztemberek gyakran elmesélték, hogy a helyi téeszben egyáltalán nem veszik figyelembe az emberek véleményét, és a háztáji földekkel is egészen önkényes módon járnak el. II. Nagybörzsönyben megüresedik a lelkészi állás: február április Ordass Lajos 1964-ben másodszori, ezúttal végleges eltávolításának hatodik évében értesült arról, hogy egyik leánya, Zsuzsanna férje, ifj. Dedinszky Gyula addigi alberti másodlelkész esetleg Nagybörzsönyben kezdheti önálló parókus lelkészi szolgálatát. Dedinszky Gyula azonos nevű édesapja Ordass Lajos barátja és egykori skandináviai ösztöndíjas társa volt. Mindketten délvidéki származásúak voltak, ez is szoros köteléket jelentett közöttük, jóllehet egyikük német, másikuk szlovák származású volt. Barátságuk az Ordass számára nehéz éveket jelentő 1948 és 1956 közötti időszakban is megmaradt, sőt azt követően is folytatódott. Tudomásul veszem, hogy házasságot szándékozik kötni Ordass Zsuzsa óvónővel. Ifj. Dedinszky Gyula 1956-ban több hónapon keresztül Csehszlovákiában tanulta a szlovák nyelvet. Ennek következtében alkalmassá vált arra, hogy szlovák hátterű gyülekezetben végezze szolgálatát. Mire ösztöndíjas korszaka véget ért, Ordass Lajost már rehabilitálták, és november 1-jén visszatért püspökségébe. Ifj. Dedinszky Gyula január 30-án tette le lelkészvizsgáját, hét nappal később a jó nevű alberti gyülekezet presbitériuma másodlelkészi állásra hívta meg. Ordass Lajos február 7-én adta ki számára a választhatósági bizonyítványt, kilenc nappal később került sor a lelkészmeghívó közgyűlésre. Válint János esperes, dr. Rékasy Pál illetve Roszik Mihály parókus lelkész, a leendő principális felügyelték a választást, amely egyhangú eredményt hozott. Az esperes ifj. Dedinszky Gyulát az alberti evangélikus egyházközség egyhangú döntéssel meghívott másodlelkészének jelentette ki. 8 Másodlelkészi díjlevelet kapott, majd március 16-án beiktatták Válint János esperes szolgálatával. Dedinszky Gyula ezt követően kért és kapott püspökétől és leendő apósától házasságkötési engedélyt. Ordass többek között a következőket írta tudomásul veszem, hogy házasságot szándékozik kötni Ordass Zsuzsa augusztus hó 5-én Cegléden született evangélikus vallású óvónővel. Készülő házasságkötésükre is Isten áldását kérem, ő legyen segítségükre, hogy majdan házaséletüket példaadóan folytathassák, azzal is Isten dicsőségét szolgálják. 9 A házasságot július 12-én kötötték meg. Előzőleg az udvarlás tényét, illetve a házasságkötési terveket mind Pálfy Miklós dékán, mind pedig 8 Evangélikus Országos levéltár Déli Evangélikus Egyházkerület [EOL DEEK] II. 2. d. 54/1958. Részlet az alberti gyülekezet február 16-án tartott lelkészmeghívó közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 1. o. 9 EOL DEEK II. 2. d. 164/1958. Ordass Lajos levele ifj. Dedinszky Gyulának házasságkötése tárgyában május o. keresztyén igazság 91. szám tanulmány 11

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Prédikáltasd szent igédet

Prédikáltasd szent igédet Ez a könyv az Érdligeti Református Egyházközség múltjába tekintő prédikáció gyűjtemény. Célja, hogy a gyülekezet, illetve a tágabb környezet megismerje saját múltját, valamint ebből erőt tudjon meríteni

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben