A mennyei terv. VI. Összegzés. I. A jeruzsálemi templomépítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mennyei terv. VI. Összegzés. I. A jeruzsálemi templomépítés"

Átírás

1 VI. Összegzés A mennyei terv, az Ökumené és bibliai ekkléziológia c. napjainkban kényes témát jelentő tanulmánysorozat második tagja. Az első tanulmány a Babilontól az új Jeruzsálemig címet viseli. Most pedig, hogy a szemetet félresöpörtük az útból, felkészültünk, hogy magát a templomot kezdjük el tanulmányozni. Erről szól tanulmánysorozatunk következő része: Ez az egyház. Istenünk beszéde mindörökre megmarad! A mennyei terv Alonzo T. Jones I. A jeruzsálemi templomépítés Mennyei terv alapján hívta ki Isten az ősi Babilonból népét, s ez a terv túlmutatott a pogány birodalom területéről való kivonuláson. Ma sincs ez másként. Erre utalt a parancs is: Jusson eszetekbe Jeruzsálem! De bár a múltban nagy jelentőségű dolog volt a Babilonból való kivonulás, és még nagyobb jelentősége van ma; ennél sokkal nagyobb horderejű Isten Jeruzsálemmel kapcsolatos tervének részesévé válni még akkor is, ha a kijövetel szükséges előfeltétele a bemenetelnek. Jeruzsálemet és Isten templomát újjá kellett építeni, és az igaz Isten tiszteletét helyre kellett állítani a maga tisztaságában, hogy az egész világ számára áldás, a nemzetek üdve legyen: mindezt pedig azért, hogy bizonyságot tehessenek az igazi, mennyei, lelki Jeruzsálemről, annak templomáról és az ott folyó istentiszteletről. Ma sincs ez másként: annyi a különbség csupán, hogy most magát az igazit, a mennyeit és lelkit kell helyreállítani, hogy megálljon mindörökké. Így válnak a régi történet leckéi bátorítássá és tanulsággá számunkra az idők végén. A most tanulmányozásra kerülő terület az egyik legnagyszerűbb és legmélységesebb téma az egész Bibliában! A régi idők hatalmas embertömegei nem ismerték fel az átélt események mögött húzódó mennyei tervet még azok sem, akik visszaköltöztek Babilonból Jeruzsálembe: mégpedig azért nem, mert nem tanulmányozták a Szentírást, és nem hallgattak a közöttük élő prófétákra. Azonban mindaz, ami velük történt a kivonulás és a hazatérés, a Szentírás ígéreteinek beteljesedése volt. Legalább ennyit azért mindnyájan 52 1

2 felismerhettek és hálát adhattak érte; az erre vonatkozó mennyei tervet, illetve a Szentírás mélyebb, lelki tartalmát azonban már nem voltak készek befogadni; sőt, inkább hajlottak arra, hogy oda-vissza sodródva lemaradjanak a lényegről. Ma sincs ez másként; ezért kell tanulmányoznunk a Szentírást e kérdésre vonatkozóan. A hazatérés A hetven éves babiloni fogság ie. 536-ban ért véget, Círusz méd-perzsa király uralkodásának első évében. Azonban az Úr igéje már 176 évvel korábban így szólt Czírushoz Ésaiás által: te leszel, aki foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért (Ésa 45:1-13). És íme, Círusz felbukkant a világot uraló birodalom fejeként! Találkozott Dániellel, aki elvitte neki az Úr üzenetét, amely már a király születése előtt 114 évvel nevén szólította őt. Círusz pedig Isten neki szóló szavaként fogadta el ezt az igét, és a következő rendeletet hozta: Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van; valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, a ki még megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, aranynyal, jószággal és barommal, azzal együtt, a mit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. (Ezsd 1:2-4) Rendeletének hatására közel ötvenezer ember indult el, hogy visszatérjen és újjáépítse a rommá lett Jeruzsálemet; magukkal vittek továbbá a Nabukodonozor által Babilonba hurcolt zsákmányból 5400 arany és ezüst edényt is. Zorobábel lett a kormányzó; Jósua, Jehosadák fia pedig a főpap. A hetedik hónap első napján aztán építettek egy oltárt is, és helyreállították a régi istentiszteleti rendet; hat hónappal később pedig a templom alapjait Ezen igazságok tömör foglalata a rövid, de hatalmas mennyei szózat: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. (Jel 18:4-5) A templom elkészül Hosszú ideje tart már az igazi Építő és az Úr templomának megépítése elleni sátáni küzdelem. Az egymást követő hamis és sátáni templomok sora épp eléggé elámította és becsapta a világot. Itt az ideje legfőbb ideje hogy ama férfiú, a neve Csemete, ismét megkapja az Őt jogosan megillető helyet, mint az Úr templomának igazi Építője. Végül magát a templomot tegyük vizsgálatunk tárgyává, és derítsük ki, mi is az valójában, igazság szerint. Most jött el ugyanis az ideje, hogy elkészüljön az Úr temploma, az élő Istennek egyháza és el is fog készülni. Ama férfiú, a neve Csemete fogja megépíteni Ő maga, személyesen lesz az építő és a bevégző a Szent Lélek által, és Ő maga fogja majd bemutatni az ő dicsőséges egyházát, amelyen nem lesz semmi szeplő, sömörgőzés vagy valami afféle, hanem szent lesz és feddhetetlen. Most van itt az ideje, hogy minden lezáruljon. E nagy, befejező mű idejében mindenek között a legnagyszerűbb az Úr templomának, az élő Isten dicsőséges egyházának felépülése, amelyet ama férfiú, a neve Csemete épít meg, és Ő mutat be Önmaga és az Isten által teremtett világegyetem egész örvendező serege előtt azon a nagy napon. És nagy lesz az ő dicsősége, miközben megépíti, befejezi és bemutatja az Úrnak templomát, a dicsőséges egyházat ama férfiúnak, akinek neve Csemete aki mindenekben és mindenek által és minden felett munkálkodik. 2 51

3 Emlékezzünk vissza: a samáriabeliek egy pogányokkal keveredett népet alkottak. A samáriai templom egy zsidó ember hitehagyásának eredménye volt, aki csatlakozott ehhez a gyülevész pogánysághoz, amely a sátáni ellenállás zászlaja alatt az igazi, jeruzsálemi templommal akart versengeni. Így ez a templom kezdettől fogva a hamis vallás jelképe volt. Az Úr Jézus azonban, hogy szemléltesse a zsidók és a későbbi korok előtt, mit ért Isten törvénye felebarát alatt, mégis egy samaritánust vett például. Ez a samaritánus azonban egyáltalán nem a temploma vagy a vallása miatt volt irgalmas, hanem az a meglepő, hogy mindezek ellenére volt olyan, amilyen. Így van ez minden hamis templommal: tagjaik a samaritánushoz hasonlóan nem azért keresztények, mert egyházuk jósága azzá tette őket sokkal inkább egyházuk dacára keresztények. Gondoljuk csak meg: Jézus legsúlyosabb kijelentéseit éppen az egyház legmagasabb rangú vezetői és hivatalnokai ellen tette az akkori egyházszervezet ellen. Még a missziómunkájukat is átoknak minősítette mindazok számára, akik uralmuk alá kerülnek: Megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. (Mt 23:15; vö. az egész fejezet, ill. Ésa 3:12; 9:16) Mivel ezek az emberek a Szentírást hirdették mindenfelé, azok a hallgatók, akik nem az egyházat, hanem a Szentírást fogadták be, illetve nem az egyházat, hanem a Szentírást követték, Isten igaz és szabad imádóivá lehettek, és megmenekülhettek az egész egyházat, a templomot és a várost sújtó egyetemes pusztulástól, megsemmisüléstől. Így van ez ma is a különféle egyházszervezetekkel, templomokkal és ama nagy várossal, Babilonnal. Minél távolabb van valaki tőlük, annál jobban jár, és annál nagyobb az esélye, hogy igazi imádó és igazi keresztény lesz belőle hogy szabad lesz, a Krisztus által kínált szabadság révén. Sőt, mi több, így sokkal biztosabb, hogy megmenekül attól a totális pusztulástól és megsemmisüléstől, ami ezen egyházak, templomok és a nagy város minden részére kiterjed majd. 50 is lerakták. (Ezsdrás 3. fejezet) Az ellentámadás Sátánnak azonban mindez igencsak ellenére volt, ezért eltökélve magában, hogy megakadályozza az újjáépítést, rögvest ellentámadásba lendült. A tíz törzs földjét, amely 186 évvel korábban elpusztult, most azoknak a pogány népeknek a leszármazottai népesítették be, akiket Asszíria királya telepített be a megüresedett területekre. E népek, látva a hazatérő zsidók első hullámának nagyságát, azt tervelték ki, hogy az újjáépítőkhöz csatlakozva hatalmas erődítménnyé építik Jeruzsálemet; alkalmas időben azonban hirtelen forradalmat hirdetnek és létrehozzák saját királyságukat, mely magában foglalja majd Palesztinát és az egész északi országrészt, mely az Eufrátesztől nyugatra fekszik. Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy a kik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izráel Istenének: Menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük s néki áldozunk Esárhaddon, Assiria királyának idejétől fogva, a ki ide hozott fel minket! És monda nékik Zorobábel és Jésua és Izráel családainak többi fői: Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izráel Istenének, a miképen megparancsolta nékünk a király, Czírus, Persia királya. (Ezsd 4:1-3) Miután az ellenség látta, hogy a politikai cselvetés nem működik, kimutatta valódi lelkületét, ugyanis igyekezék e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Czírusnak, Persia királyának egész idejében, Dárius persa király uralkodásáig. (Ezsd 4:4-5) Ezek a bérelt tanácsosok és törzsi hivatalnokok befolyásuk révén jelentős 3

4 mértékben hátráltatták a jeruzsálemi munkálatokat; a költségeket ugyanis a birodalmi kincstár állta, és a pénzre, illetve az építőanyagra vonatkozó kérelmek mind a fővárosban működő tanácsosok és hivatalnokok kezén mentek keresztül. Akadtak közöttük olyan kulcsemberek, akiket a Samária földjéből származó ellenség kenyerezett le; ők képesek voltak meggátolni, vagy sokféle úton-módon a végtelenségig halogatni bármilyen, a jeruzsálemi ügyekkel kapcsolatos kérelem vagy irat felterjesztését. Dániel könyvének tizedik fejezete bemutatja, milyen erővel bírt ez az ellenzék a királyság főhadiszállásán és udvarában. A védekezés Dániel volt a birodalom legelőkelőbb lakosa. (Dán 6:2) Magas pozíciója és származása miatt szívén viselte a jeruzsálemi munkálatokat, nem tudta elnézni azt a fondorkodást és ördögi aljasságot, amit tervszerűen űztek körülötte a királyi udvarban. Ő ezzel szemben nem alkalmazhatott semmiféle megvesztegetést, csalást, ellen-cselt vagy más ördögi tervet. Azonban tehetett valami sokkal jobbat: Isten elé tárhatta kéréseit. Így is tett: Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében... én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. (Dán 10:1-2) Amikor aztán eltelék az egész három hét, az Úrnak angyala meglátogatta őt, és ezt mondta: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig. Ebből a kijelentésből megérthetjük, hogy a megvesztegetett tanácsosok hatalma és ármánykodása olyan befolyással bírt, hogy Isten nem hagyhatta magára Círuszt ellenük még úgy sem, hogy Círusz egyébként tökéletes jóindulattal viseltetett a zsidók ügye iránt! Sőt, amikor végül az angyalnak el kellett mennie Dánielhez, hogy válaszoljon aggodalommal teljes esedezéseire, egy másik hatalmasság, Mihály, a fejedelmek feje (pontosított fordítás szerint) vette át szerepét távolléte idején. (Dán 10:2,12,13,20) Nemzetekkel, és létrehozza az Isten Országa címszó alatt futó, világméretű szélhámos egyesülést, amely minden embert arra fog kényszeríteni, hogy hajtson fejet Isten Országa, azaz a végső, utolsó, igaz egyház előtt, és úgy tisztelje Istent, amint a második sátáni hatalom megkívánja és megköveteli. A végcél tehát másodszor is ugyanaz, mint először volt: a totális világuralom (Jel 17:7-8). E szervezetek azonban sem önmagukban, sem egységben, együttesen nem azonosak az Egyházzal. Önmagukban is mind hamis egyházak, ezért közösen megalkotott egyházuk csak még hamisabb. Egy sincs közöttük, amely elmulasztotta volna a lehetőséget, és ne lenne kész újra, hogy többé-kevésbé Isten helyébe álljon, az ő hatalmával éljen és visszaéljen. Mindezt pedig annak az első, hamis egyháznak a mintájára teszik úgy, ahogy azt Isten sohasem tenné. Egy sincs közöttük, amely ne szegült volna szembe Isten igazságával, ne ítélte volna el, ne vetette volna ki és ne üldözte volna az igazi keresztényeket. Minderre újra készségesek. Egy sincs közöttük, amelytől ne kellene minden embert megmenteni, hogy keresztény lehessen! Vegyük észre azt a totális bábeli zűrzavart, ami az állítólagos egyház állítólagos építői és épületei között mindenre kiterjed, kezdve az elsővel, amelyet Isten igéje határozottan így nevez: a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja! Nem elég bizonyíték ez még arra, hogy nincs más, csak az az Egy, aki néven neveztetett, ama férfiú, a neve Csemete, aki valaha is megépítheti az egyházat?! Mikor fogják ezt az emberek valaha is megérteni, és mikor bízzák Őrá a munkát?! A keresztények Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy jelenleg egyetlen keresztény sincs ezen egyházak soraiban. Mindegyikükben van néhány keresztény. De ez egyáltalán nem a szervezetek érdeme; a hamisságok tükrében inkább meglepőnek mondható. 4 49

5 felsorakoztatott, és minden sátáni megnyilatkozás ellenére, amely az apostolok kora óta napjainkig megnyilvánult, támadtak emberek nem ihletett, testi gondolkodású emberek, akik újra meg újra magukhoz ragadták a címet, mint Isten végtelen házának építői. Az Úrnak temploma! Az élő Istennek egyháza! De minden effajta próbálkozás csak vak és kontár baklövés volt, hiszen ez a folyamat mindig olyan tákolmányt eredményezett, amelyről az idő újra és újra bebizonyította, hogy arrogáns, basáskodó és zsarnoki; olyan keresztényietlen és sátáni, hogy a végletekig képes elnyomni minden keresztény lelket, amely kapcsolatba kerül vele. Még a hitvalló protestánsok is, akik látták az anyaegyház ördögi jellemét és rútságát, és kendőzetlenül hányták rá a különböző sátáni jelzőket ők is ugyanúgy nekiláttak, hogy megépítsék maguknak az egyházat! És végül ők is minden dologban elvi, formai és gyakorlati kérdésekben egyaránt ugyanennek az anyaegyháznak a formáját követték. Amikor ők kerültek hatalomra, akkor a náluk őszintébben gondolkodó embereket lázadóknak bélyegezték és kivetették. De amikor a kivetettek kerültek helyzetbe, ők is ugyanúgy kizárták a gondolkodókat, és megismételték az ősrégi, szomorú történetet: nekiláttak, hogy megépítsék az egyházat. Mindez újra és újra megismétlődött, úgyhogy a világ már képtelen befogadni azt a szégyenteljes kereszténységet, amely több ágra szakadt, mint ahány nap van egy évben és mindegyik azt állítja magáról, hogy ő az egyház és az egyetlen igaz egyház. Az igazság és a tényállás azonban oly meggyőzőnek bizonyult, hogy kénytelenek voltak elismerni tévedésüket. Most egy másik hamis állítást terjesztettek elő: ők a sok részre szakadt kereszténység különböző ágai együttesen alkotják az egyházat. Így a megalkuvások, a kölcsönös elismerések, a szövetségek, összeesküvések és egymás közötti kapcsolatok útját járva mindnyájan egyetlen egységgé, egy Egyesült Világegyházzá olvadtak össze. Céljuk pedig, hogy ez az egy test beleértve az első, sátáni anyaegyházat is egyesüljön, és közös nevezőre jusson az Egyesült 48 Láthatjuk tehát, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük az építkezés során a jeruzsálemi testvéreknek, és milyen akadályokat vetettek eléjük a samáriai ellenségek pusztán azáltal, hogy tanácsosokat és hivatalnokokat béreltek fel ellenük Círusz udvarában. Mindez így ment Círusz uralkodásának teljes idejében 6 éven át, ie. 529-ig, így folytatódott utódjának uralma alatt is 7 éven át, 522-ig, sőt, még a következő uralkodó idejében is nyolc hónapon keresztül, 521-ig, egészen Dárius persa király uralkodásáig. Círusznak és az ő fiának napjaiban az ellenség nem tudta teljesen leállíttatni a jeruzsálemi munkálatokat. Azonban a perzsaellenes Artaxerxes uralkodása alatt végül elérték céljukat. A királynak címzett levelet Ezsd 4:11-16-ban olvashatjuk, a választ pedig a versekben. Amikor az összeesküvők végül kézhez kapták a felhatalmazást, azonnal Jeruzsálembe loholtak és megakadályozák őket erővel és hatalommal. Így tehát a munkálatok kicsivel több, mint egy évre teljesen leálltak, egészen Dáriusz király uralkodásának második évéig 520-ig. Ebben az esztendőben azonban Aggeus és Zakariás próféta ismét felszólította a népet, hogy folytassák a templom építését. A láthatatlan Zakariás második látomásában aztán le is lepleződött ez a rejtőzködő, titokzatos hatalom, amely e széleskörű ellenállást szította: Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. (Zak 3:1) Itt van tehát a dolgok magyarázata: Sátán volt a valódi ellenfél, az áskálódás mestere, a mindenek mögött megbúvó, alattomos bajkeverő. Nyilvánvaló tehát, hogy a hadműveletek magasabb szinten és szélesebb csatamezőn folytak; a krónika nem pusztán egyesek más emberek elleni terveiről és cselekedeteiről szól. Az igazi hadműveletek a láthatatlan világban folytak. Valójában mennyei erők és hatalmasságok vívtak csatát. A küzdelem fő résztvevője pedig Isten és Sátán volt azaz Sátán Isten ellen; a szóban forgó érdekek és ellenérdekek mögött pedig valójában ők 5

6 ketten álltak. Amint újraindult a munka, az ellenség ismét, azonnal áskálódni kezdett. Az építők azonban már nem álltak le; mert az ő Istenök szeme vala a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dárius elébe jutand. (Ezsd 5:3-5) Végül ahogy Ezsd 5:7-17 leírja maga az ellenfél terjesztette az ügyet Dáriusz elé, majd Ezsd 6:1-13-ban olvashatjuk a kedvező végkifejletet: A király kötelezte az összeesküvőket, hogy pontosan teljesítsék a parancsot éppen azt a munkát kellett ezentúl teljes erejükkel támogatniuk, amit már régóta oly szorgosan, akár áldozatok árán is, minden követ megmozgatva próbáltak megakadályozni! És megépítették és elvégezték... Bevégezteték pedig e ház az Adár hó harmadik napjáig, mely Dárius király országlásának hatodik esztendejében vala. (Ezsd 6:14-15) Miután az Úr házát felszentelték, a következő hónapban tartott páska és a kovásztalan kenyerek ünnepének idején helyreállították az istentiszteleti rendet és a szentélyszolgálatot is. Isten temploma minden Sátán által mozgósított ellenség és minden támadás ellenére elkészült, az ő istentiszteleti rendje ismét megerősítést nyert a világban Jeruzsálemben, mégpedig az Isten által rendelt helyen és módon. Sátán azonban képtelen volt belenyugodni a kudarcba. Bár nem sikerült megakadályoznia Isten templomának újjáépíttetését, és az Úr által elrendelt istentiszteleti rend helyreállíttatását; most mindezt egyetlen kardcsapással akarta semmissé tenni azáltal, hogy Isten népét a perzsák világbirodalmában egy kijelölt napon teljesen kiirtatja. Erről szól Eszter könyve, melynek történései időben Ezsdrás 6. és 7. fejezete között foglalnak helyet. Emlékezzünk arra, hogy mindeközben Médó-Perzsia világbirodalom volt: százhuszonhét tartománya Indiától az Adriai-tengerig és a Dunától méltónak mondatik,... Isten gyanánt mutogatván magát (Jel 2:9; 2Thess 2:3-4; vö. Jel 12-13). Amikor ez a sátáni módon kitervelt birodalmi egyház a sátáni ihletésű és irányítású Római Birodalommal egyesülve létrehozza azt a bizonyos törvénytelen egységet, amelyet a parázna által vezetett és általa meglovagolt fenevad jelképez, akkor a Szentírás ismét kijelenti azt a nyilvánvaló tényt és tökéletes igazságot, hogy ennek a fenevadnak a sárkány ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak adá az ő erejét és az ő királyiszékét (Jel 12:9; 13:2; 17:3). Ennek a római birodalmi egyháznak pedig több mint 1600 éve volt, hogy megmutassa az egész világnak, jelleme és uralma mennyire sátáni. Azt is tökéletesen példázta az egész világegyetem színe előtt, hogy mit eredményez, ha az Úrnak templomát, az élő Istennek egyházát emberek akarják megépíteni. A hamis építők Péter még a kezdet kezdetén olyan megsemmisítő csapást mért az ilyesfajta ténykedésekre, hogy az örökre elég lett volna mindenki számára kivéve Sátánt. Amikor az egyház zsidó vezetői magukhoz akarták ragadni a hatalmat, hogy az Úr igazi templomának építése fölött rendelkezzenek, Péter, Szent Lélekkel megtelve azt mondta nekik, hogy mindaz, ami történt, és aminek ők ellenálltak, az a Jézus Krisztusnak neve által történt. Ezután pedig hozzátette: Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. (Csel 4:11) Ti építők! Ti építők! Ti azt képzelitek magatokról, hogy építők vagytok, noha annyira nem értetek az építkezéshez, hogy az első adandó alkalommal elvetitek és megvetitek semmibe veszitek azt az egyetlen követ, amely az egész épület legfontosabb eleme! De minden kijelentés ellenére, amelyet az Úr a Szentírásban 6 47

7 Krisztus a ház a maga házának Építője, ezért nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes. (Zsid 3:3) Tehát még ha valóban Mózest és a mózesi rendszert teszik magukévá, ez akkor is felér Krisztus elvetésével: szembeszegülés azzal az isteni paranccsal, hogy Őt hallgassátok. Magát a felséges dicsőséget vetették volna el a visszatükröződő dicsőség javára. De valójában soha nem is tehették volna magukévá sem Mózest, sem az eredeti mózesi rendet, hiszen az eltöröltetett és elmúlt (2Kor 3:7-15). Amikor Krisztust elhagyták Mózesért, Mózest viszont nem kapták meg, akkor lényegileg nem maradt semmijük csak néhány Lélek nélküli ember ferde nézete, amelyek mind az Istennel ellenségeskedő gondolkodásból fakadtak. Mivel a mózesi szervezet a pusztai egyháznak adatott, amely egymástól jól megkülönböztethető törzsekből állt, akik mind egy adott területen, egymáshoz közel laktak, ezért még e ferde elmék számára is szó szerinti lehetetlenség volt, hogy ezt a szervezetet egyénekre, két-három fős kis közösségekre alkalmazzák, akik az egész világon szétszórva éltek különböző országokban, különféle nyelveket beszélve. Ezért természetes gondolkodásuk saját egyházuk megszervezéséhez magától értetődő módon beérte azzal a politikai szervezeti formával és renddel, amelyet a földi, világi és pogány görög-római államszervezettől kölcsönöztek: először Görögországtól, majd természetes és világi ambícióik növekedése folytán nem sokkal később Rómától. Ez magában hordozta a sátáni elvek azonnali befogadását, mert Róma az a hely, a hol a Sátán lakik, és a hol a Sátán királyiszéke van. (Jel 2:13) A római állam volt Sátán legerősebb fegyvere az Isten ellen vívott elkeseredett küzdelmében. Ezért ezt a hamis templomot, az ő egyházukat, amelyet a fent leírt úton eszeltek ki és építettek fel, az Úr Jézus kétszer is Sátán zsinagógájának nevezi hiszen nem is lehet más. Továbbá a Szentírás azt is leírja róla, hogy ez az a templom, ahol Isten helyére ül be a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre Etiópiáig terjedt; olyan gyarmatokkal rendelkezett, mint Karthágó és Cádiz. A király kegyenceként ezúttal egy amálekita foglalta el a birodalom legfontosabb hatalmi pozícióját Hámán, Agág sarja. Az amálekiták örökös és erőszakos ellenségei voltak Izráelnek és Istennek (2Móz 17:16); e korszakokon át húzódó küzdelemnek most Hámán állt az élére. Így tehát Sátán ezt az elsöprő erejű világi hatalmat akarta Hámánnal az élen felhasználni terve keresztülviteléhez. Agág fiának befolyása elég lett volna arra, hogy egyszerre kielégítse saját bosszúvágyát és Sátán kívánságát is egyetlen nap alatt kiirthatták volna az összes zsidót a birodalom egész területéről. Ez természetesen azonnal értelmetlenné tette volna a templom újjáépítésére fordított munkát, és hiábavalóvá vált volna az Úrtól rendelt, helyreállított istentisztelet is: ha ugyanis az elgondolás megvalósul, nem marad Istennek népe, amely tisztelhetné Őt. Végül az áskálódások és a mesterien kieszelt végső csapás terve is meghiúsult: Sátán kudarca és veresége még nyilvánvalóbbá vált, mint valaha. Minden kedves Olvasónak ajánlom, hogy olvassa el Eszter könyvét! II. Mélyebb jelentés Miközben Jósua és Zorobábel ie. 520-ban újjáépítette a lerombolt jeruzsálemi templomot, Isten mélyebben feltárta a templommal és annak építésével kapcsolatos mennyei tervét. Jósua főpapnak ugyanis ezt az igét mondta akkor az Úr angyala: Ímé, bizony, előhozom az én szolgámat, Csemetét! (Zak 3:8). A továbbiakban pedig még több kijelentést kapott a próféta által erről a Csemetéről : És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő 46 7

8 székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. (Zak 6:12-13) Ez a férfiú pedig, akinek neve Csemete, az én szolgám, Csemete, nem más, mint az Úr Jézus. Jeremiás ezt mondja: Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat [Csemetét], és uralkodik mint király..., és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk! (Jer 23:5-6) Keresztelő János körülmetélése és névadása alkalmával Zakariás beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála, és a következő szavakkal áldotta Istent hálazsoltárban: Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat [Csemete] a magasságból. (Luk 1:76-78) A valódi templom A próféciák Csemetéje tehát minden kétséget kizáróan az Úr Jézus Krisztus. És van egy olyan Templom, amelynek személyesen és hangsúlyozottan Ő az építője. Mert az ige így szól: És [Ő] megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát. (Zak 6:12-13) De micsoda akkor az Úrnak temploma, aminek Krisztus, a Csemete az építője? Míg a következőket átgondoljuk, ne felejtsük el az igét: támasztok Dávidnak igaz magvat! Az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezete arról a zsinatról számol be, amelyen az első keresztények az igazi evangélium igazságát vetették össze a hamis evangéliummal (Csel szegődtek. Krisztus helyébe léptek, mint az egyház építői: így az egyház építését ők végezték és nem Isten. Az elgondolás, a terv és a cél mind az övék volt, egyáltalán nem az Úré. Nincs olyan, Krisztus indulataival telített ember, aki akár csak gondolatban is ilyen ösvényre merne lépni. Ők látják a láthatatlant a Láthatatlant ; és mivel az ő gondolkodása van bennük, egészen megüresítik magukat az éntől, hogy Isten jelenhessen meg bennük. Így könnyedén és folyamatosan Isten céljai lebegnek szemeik előtt, és valóban Isten munkatársaiként élhetnek. De azok, akikből hiányzott a Lélek és a lelki gondolkodás, csak a természetes, testi gondolkodásra támaszkodhattak, ami ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ez Sátán gondolkodása, amely képtelen lelki síkon gondolkodni, csak úgy, hogy saját, sátáni elképzeléseit és céljait plántálja beléjük. Így váltak ezek az emberek Sátán hatékony eszközeivé, és általuk kifejthette elkeseredett ellenállását az Úr templomának építése és Építője ellen. A hamis templom Mivel sem mintával, sem az igazi templom leírásával nem rendelkeztek, ezért szükségképpen csakis saját, Istennel ellenségeskedő, testi gondolkodásuk okoskodásaira és hiábavaló képzelgéseire szorítkozhattak. Mivel jobbat nem tudtak kitalálni, a mózesi rend templomát, papságát, áldozatát, oltárát, sátorát és szentélyét lopták el minta gyanánt, hogy alátámasszák saját torz elképzeléseiket. Ez a Mózeshez való visszafordulás már önmagában egyenértékű Krisztus elhagyásával: amikor ugyanis a megdicsőülés hegyén Mózes személyesen és dicsőségben megjelent, a fényes felhőből a felséges dicsőség szózata egyszer s mindenkorra kijelentette Krisztusról: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. (Mt 17:5; 2Pt 1:17) Sőt, ebben a kérdésben Isten szava teljesen világosan kijelenti, hogy mivel 8 45

9 rendelte el őket az evangélium szolgálatára is, hogy legyenek Isten munkatársai, míg Ő megépíti az Úrnak templomát. De még mindezek mellett sem szólhattak vagy tehettek semmit abban a szolgálatban, amelyre az Úr választotta ki, hívta el, tanította meg, rendelte el és küldte ki őket; Jeruzsálemben kellett maradniuk, egészen addig, amíg felruháztatnak mennyei erővel, és elnyerik az Atyának ígéretét : a Szent Lélek keresztségét. Így vesznek erőt mennyei erőt, amelyet be kell várniuk. Ezután mondta Jézus, hogy akkor lesztek nékem tanúim. Addig nem lehettek sem igazi tanúk, sem igazi szolgák, sem igazi munkatársak. Így van ez most is, és így lesz mindörökké. Még ha valakit maga az Úr választ is ki, hív el, tanít meg, rendel el és küld ki személyesen, mindez még senkit nem tesz alkalmassá az evangélium szolgálatára, és arra, hogy Isten munkatársa legyen. Ezek nagyon jó dolgok, sőt, szükségesek. Ezek azonban még együttesen sem elégségesek az alkalmassághoz. Az egyetlen, ami alkalmassá tehet, az a mennyei erő az Atya ígéretében a Szent Lélek keresztsége által. Semmi más nem tehet alkalmassá a szolgálatra! Az új rendben így épül fel az Úrnak temploma, az élő Istennek egyháza, amelynek igazi, Istentől rendelt építője ama férfiú, a neve Csemete. Így kezdődött el, és így is fog befejeződni csak és kizárólag így. A hitehagyás Ez volt tehát az építkezés dicsőséges kezdete, de bekövetkezett a hittől való elszakadás. Nem fogadták be a Szent Lelket, nem tartották meg, és nem is vágytak rá mindenek felett. Elhagyták az első szeretetet. Embereket emberek gondolatait, terveit és módszereit helyezték előtérbe. Emberek, a bűn emberei törtek fel, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Ezek az emberek önmagukat szolgálták, nem Krisztust. Tanítványaik is őket követték Krisztus helyett. Emberek, nem pedig Isten munkatársaivá 15:1,5,7-9,11,24; Gal 1:6-8; 2:1,5,14; 3:1). Péter ekkor mondta: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; és semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is. Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, a mint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között. Utánuk pedig Jakab következett, aki rámutatott, hogy próféciák teljesedtek be az evangélium általános hirdetése által: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem! Simeon elbeszélé, mimódon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint meg van írva: Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt. Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az én nevemről neveztetnek. (Csel 15:7-17) Ebből a történetből megtudjuk, hogy az igaz evangélium igazságának hirdetése által, amelyet a mennyekből elküldött Szent Lélek erősített meg, kezdetét vette Dávidnak leomlott sátorának újjáépítése. Mivel tehát Dávidnak szándékozott Isten igaz magvat támasztani, aki 44 9

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15.

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. 1 Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. J. R. Tolkien, a Gyűrűk ura írója, A tündérmesékről (On Fairy Stories) című írásában 1 azt állítja, hogy minden valaha is

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM A NAGY KÜZDELEM Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 7 1. JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA... 12 2. ÜLDÖZÉS AZ ELSŐ SZÁZADOKBAN... 26 3. A HITEHAGYÁS... 33 4. A VALDENSEK... 41 5. WICLIF

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI

AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI MBS112 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A. A sáfárság és adakozás közötti

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Mint van megírva (1.) 2009. január - március

Mint van megírva (1.) 2009. január - március Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (1.) 2009. január - március Tartalom 1. Az Istenség 5 2. A Szentírás 10 3. A bűn eredete 15 4. A világ teremtése 20 5. Ádám származása 25 6. A kísértés és

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben