A mennyei terv. VI. Összegzés. I. A jeruzsálemi templomépítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mennyei terv. VI. Összegzés. I. A jeruzsálemi templomépítés"

Átírás

1 VI. Összegzés A mennyei terv, az Ökumené és bibliai ekkléziológia c. napjainkban kényes témát jelentő tanulmánysorozat második tagja. Az első tanulmány a Babilontól az új Jeruzsálemig címet viseli. Most pedig, hogy a szemetet félresöpörtük az útból, felkészültünk, hogy magát a templomot kezdjük el tanulmányozni. Erről szól tanulmánysorozatunk következő része: Ez az egyház. Istenünk beszéde mindörökre megmarad! A mennyei terv Alonzo T. Jones I. A jeruzsálemi templomépítés Mennyei terv alapján hívta ki Isten az ősi Babilonból népét, s ez a terv túlmutatott a pogány birodalom területéről való kivonuláson. Ma sincs ez másként. Erre utalt a parancs is: Jusson eszetekbe Jeruzsálem! De bár a múltban nagy jelentőségű dolog volt a Babilonból való kivonulás, és még nagyobb jelentősége van ma; ennél sokkal nagyobb horderejű Isten Jeruzsálemmel kapcsolatos tervének részesévé válni még akkor is, ha a kijövetel szükséges előfeltétele a bemenetelnek. Jeruzsálemet és Isten templomát újjá kellett építeni, és az igaz Isten tiszteletét helyre kellett állítani a maga tisztaságában, hogy az egész világ számára áldás, a nemzetek üdve legyen: mindezt pedig azért, hogy bizonyságot tehessenek az igazi, mennyei, lelki Jeruzsálemről, annak templomáról és az ott folyó istentiszteletről. Ma sincs ez másként: annyi a különbség csupán, hogy most magát az igazit, a mennyeit és lelkit kell helyreállítani, hogy megálljon mindörökké. Így válnak a régi történet leckéi bátorítássá és tanulsággá számunkra az idők végén. A most tanulmányozásra kerülő terület az egyik legnagyszerűbb és legmélységesebb téma az egész Bibliában! A régi idők hatalmas embertömegei nem ismerték fel az átélt események mögött húzódó mennyei tervet még azok sem, akik visszaköltöztek Babilonból Jeruzsálembe: mégpedig azért nem, mert nem tanulmányozták a Szentírást, és nem hallgattak a közöttük élő prófétákra. Azonban mindaz, ami velük történt a kivonulás és a hazatérés, a Szentírás ígéreteinek beteljesedése volt. Legalább ennyit azért mindnyájan 52 1

2 felismerhettek és hálát adhattak érte; az erre vonatkozó mennyei tervet, illetve a Szentírás mélyebb, lelki tartalmát azonban már nem voltak készek befogadni; sőt, inkább hajlottak arra, hogy oda-vissza sodródva lemaradjanak a lényegről. Ma sincs ez másként; ezért kell tanulmányoznunk a Szentírást e kérdésre vonatkozóan. A hazatérés A hetven éves babiloni fogság ie. 536-ban ért véget, Círusz méd-perzsa király uralkodásának első évében. Azonban az Úr igéje már 176 évvel korábban így szólt Czírushoz Ésaiás által: te leszel, aki foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért (Ésa 45:1-13). És íme, Círusz felbukkant a világot uraló birodalom fejeként! Találkozott Dániellel, aki elvitte neki az Úr üzenetét, amely már a király születése előtt 114 évvel nevén szólította őt. Círusz pedig Isten neki szóló szavaként fogadta el ezt az igét, és a következő rendeletet hozta: Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van; valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, a ki még megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, aranynyal, jószággal és barommal, azzal együtt, a mit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. (Ezsd 1:2-4) Rendeletének hatására közel ötvenezer ember indult el, hogy visszatérjen és újjáépítse a rommá lett Jeruzsálemet; magukkal vittek továbbá a Nabukodonozor által Babilonba hurcolt zsákmányból 5400 arany és ezüst edényt is. Zorobábel lett a kormányzó; Jósua, Jehosadák fia pedig a főpap. A hetedik hónap első napján aztán építettek egy oltárt is, és helyreállították a régi istentiszteleti rendet; hat hónappal később pedig a templom alapjait Ezen igazságok tömör foglalata a rövid, de hatalmas mennyei szózat: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. (Jel 18:4-5) A templom elkészül Hosszú ideje tart már az igazi Építő és az Úr templomának megépítése elleni sátáni küzdelem. Az egymást követő hamis és sátáni templomok sora épp eléggé elámította és becsapta a világot. Itt az ideje legfőbb ideje hogy ama férfiú, a neve Csemete, ismét megkapja az Őt jogosan megillető helyet, mint az Úr templomának igazi Építője. Végül magát a templomot tegyük vizsgálatunk tárgyává, és derítsük ki, mi is az valójában, igazság szerint. Most jött el ugyanis az ideje, hogy elkészüljön az Úr temploma, az élő Istennek egyháza és el is fog készülni. Ama férfiú, a neve Csemete fogja megépíteni Ő maga, személyesen lesz az építő és a bevégző a Szent Lélek által, és Ő maga fogja majd bemutatni az ő dicsőséges egyházát, amelyen nem lesz semmi szeplő, sömörgőzés vagy valami afféle, hanem szent lesz és feddhetetlen. Most van itt az ideje, hogy minden lezáruljon. E nagy, befejező mű idejében mindenek között a legnagyszerűbb az Úr templomának, az élő Isten dicsőséges egyházának felépülése, amelyet ama férfiú, a neve Csemete épít meg, és Ő mutat be Önmaga és az Isten által teremtett világegyetem egész örvendező serege előtt azon a nagy napon. És nagy lesz az ő dicsősége, miközben megépíti, befejezi és bemutatja az Úrnak templomát, a dicsőséges egyházat ama férfiúnak, akinek neve Csemete aki mindenekben és mindenek által és minden felett munkálkodik. 2 51

3 Emlékezzünk vissza: a samáriabeliek egy pogányokkal keveredett népet alkottak. A samáriai templom egy zsidó ember hitehagyásának eredménye volt, aki csatlakozott ehhez a gyülevész pogánysághoz, amely a sátáni ellenállás zászlaja alatt az igazi, jeruzsálemi templommal akart versengeni. Így ez a templom kezdettől fogva a hamis vallás jelképe volt. Az Úr Jézus azonban, hogy szemléltesse a zsidók és a későbbi korok előtt, mit ért Isten törvénye felebarát alatt, mégis egy samaritánust vett például. Ez a samaritánus azonban egyáltalán nem a temploma vagy a vallása miatt volt irgalmas, hanem az a meglepő, hogy mindezek ellenére volt olyan, amilyen. Így van ez minden hamis templommal: tagjaik a samaritánushoz hasonlóan nem azért keresztények, mert egyházuk jósága azzá tette őket sokkal inkább egyházuk dacára keresztények. Gondoljuk csak meg: Jézus legsúlyosabb kijelentéseit éppen az egyház legmagasabb rangú vezetői és hivatalnokai ellen tette az akkori egyházszervezet ellen. Még a missziómunkájukat is átoknak minősítette mindazok számára, akik uralmuk alá kerülnek: Megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. (Mt 23:15; vö. az egész fejezet, ill. Ésa 3:12; 9:16) Mivel ezek az emberek a Szentírást hirdették mindenfelé, azok a hallgatók, akik nem az egyházat, hanem a Szentírást fogadták be, illetve nem az egyházat, hanem a Szentírást követték, Isten igaz és szabad imádóivá lehettek, és megmenekülhettek az egész egyházat, a templomot és a várost sújtó egyetemes pusztulástól, megsemmisüléstől. Így van ez ma is a különféle egyházszervezetekkel, templomokkal és ama nagy várossal, Babilonnal. Minél távolabb van valaki tőlük, annál jobban jár, és annál nagyobb az esélye, hogy igazi imádó és igazi keresztény lesz belőle hogy szabad lesz, a Krisztus által kínált szabadság révén. Sőt, mi több, így sokkal biztosabb, hogy megmenekül attól a totális pusztulástól és megsemmisüléstől, ami ezen egyházak, templomok és a nagy város minden részére kiterjed majd. 50 is lerakták. (Ezsdrás 3. fejezet) Az ellentámadás Sátánnak azonban mindez igencsak ellenére volt, ezért eltökélve magában, hogy megakadályozza az újjáépítést, rögvest ellentámadásba lendült. A tíz törzs földjét, amely 186 évvel korábban elpusztult, most azoknak a pogány népeknek a leszármazottai népesítették be, akiket Asszíria királya telepített be a megüresedett területekre. E népek, látva a hazatérő zsidók első hullámának nagyságát, azt tervelték ki, hogy az újjáépítőkhöz csatlakozva hatalmas erődítménnyé építik Jeruzsálemet; alkalmas időben azonban hirtelen forradalmat hirdetnek és létrehozzák saját királyságukat, mely magában foglalja majd Palesztinát és az egész északi országrészt, mely az Eufrátesztől nyugatra fekszik. Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy a kik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izráel Istenének: Menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük s néki áldozunk Esárhaddon, Assiria királyának idejétől fogva, a ki ide hozott fel minket! És monda nékik Zorobábel és Jésua és Izráel családainak többi fői: Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izráel Istenének, a miképen megparancsolta nékünk a király, Czírus, Persia királya. (Ezsd 4:1-3) Miután az ellenség látta, hogy a politikai cselvetés nem működik, kimutatta valódi lelkületét, ugyanis igyekezék e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Czírusnak, Persia királyának egész idejében, Dárius persa király uralkodásáig. (Ezsd 4:4-5) Ezek a bérelt tanácsosok és törzsi hivatalnokok befolyásuk révén jelentős 3

4 mértékben hátráltatták a jeruzsálemi munkálatokat; a költségeket ugyanis a birodalmi kincstár állta, és a pénzre, illetve az építőanyagra vonatkozó kérelmek mind a fővárosban működő tanácsosok és hivatalnokok kezén mentek keresztül. Akadtak közöttük olyan kulcsemberek, akiket a Samária földjéből származó ellenség kenyerezett le; ők képesek voltak meggátolni, vagy sokféle úton-módon a végtelenségig halogatni bármilyen, a jeruzsálemi ügyekkel kapcsolatos kérelem vagy irat felterjesztését. Dániel könyvének tizedik fejezete bemutatja, milyen erővel bírt ez az ellenzék a királyság főhadiszállásán és udvarában. A védekezés Dániel volt a birodalom legelőkelőbb lakosa. (Dán 6:2) Magas pozíciója és származása miatt szívén viselte a jeruzsálemi munkálatokat, nem tudta elnézni azt a fondorkodást és ördögi aljasságot, amit tervszerűen űztek körülötte a királyi udvarban. Ő ezzel szemben nem alkalmazhatott semmiféle megvesztegetést, csalást, ellen-cselt vagy más ördögi tervet. Azonban tehetett valami sokkal jobbat: Isten elé tárhatta kéréseit. Így is tett: Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében... én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. (Dán 10:1-2) Amikor aztán eltelék az egész három hét, az Úrnak angyala meglátogatta őt, és ezt mondta: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig. Ebből a kijelentésből megérthetjük, hogy a megvesztegetett tanácsosok hatalma és ármánykodása olyan befolyással bírt, hogy Isten nem hagyhatta magára Círuszt ellenük még úgy sem, hogy Círusz egyébként tökéletes jóindulattal viseltetett a zsidók ügye iránt! Sőt, amikor végül az angyalnak el kellett mennie Dánielhez, hogy válaszoljon aggodalommal teljes esedezéseire, egy másik hatalmasság, Mihály, a fejedelmek feje (pontosított fordítás szerint) vette át szerepét távolléte idején. (Dán 10:2,12,13,20) Nemzetekkel, és létrehozza az Isten Országa címszó alatt futó, világméretű szélhámos egyesülést, amely minden embert arra fog kényszeríteni, hogy hajtson fejet Isten Országa, azaz a végső, utolsó, igaz egyház előtt, és úgy tisztelje Istent, amint a második sátáni hatalom megkívánja és megköveteli. A végcél tehát másodszor is ugyanaz, mint először volt: a totális világuralom (Jel 17:7-8). E szervezetek azonban sem önmagukban, sem egységben, együttesen nem azonosak az Egyházzal. Önmagukban is mind hamis egyházak, ezért közösen megalkotott egyházuk csak még hamisabb. Egy sincs közöttük, amely elmulasztotta volna a lehetőséget, és ne lenne kész újra, hogy többé-kevésbé Isten helyébe álljon, az ő hatalmával éljen és visszaéljen. Mindezt pedig annak az első, hamis egyháznak a mintájára teszik úgy, ahogy azt Isten sohasem tenné. Egy sincs közöttük, amely ne szegült volna szembe Isten igazságával, ne ítélte volna el, ne vetette volna ki és ne üldözte volna az igazi keresztényeket. Minderre újra készségesek. Egy sincs közöttük, amelytől ne kellene minden embert megmenteni, hogy keresztény lehessen! Vegyük észre azt a totális bábeli zűrzavart, ami az állítólagos egyház állítólagos építői és épületei között mindenre kiterjed, kezdve az elsővel, amelyet Isten igéje határozottan így nevez: a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja! Nem elég bizonyíték ez még arra, hogy nincs más, csak az az Egy, aki néven neveztetett, ama férfiú, a neve Csemete, aki valaha is megépítheti az egyházat?! Mikor fogják ezt az emberek valaha is megérteni, és mikor bízzák Őrá a munkát?! A keresztények Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy jelenleg egyetlen keresztény sincs ezen egyházak soraiban. Mindegyikükben van néhány keresztény. De ez egyáltalán nem a szervezetek érdeme; a hamisságok tükrében inkább meglepőnek mondható. 4 49

5 felsorakoztatott, és minden sátáni megnyilatkozás ellenére, amely az apostolok kora óta napjainkig megnyilvánult, támadtak emberek nem ihletett, testi gondolkodású emberek, akik újra meg újra magukhoz ragadták a címet, mint Isten végtelen házának építői. Az Úrnak temploma! Az élő Istennek egyháza! De minden effajta próbálkozás csak vak és kontár baklövés volt, hiszen ez a folyamat mindig olyan tákolmányt eredményezett, amelyről az idő újra és újra bebizonyította, hogy arrogáns, basáskodó és zsarnoki; olyan keresztényietlen és sátáni, hogy a végletekig képes elnyomni minden keresztény lelket, amely kapcsolatba kerül vele. Még a hitvalló protestánsok is, akik látták az anyaegyház ördögi jellemét és rútságát, és kendőzetlenül hányták rá a különböző sátáni jelzőket ők is ugyanúgy nekiláttak, hogy megépítsék maguknak az egyházat! És végül ők is minden dologban elvi, formai és gyakorlati kérdésekben egyaránt ugyanennek az anyaegyháznak a formáját követték. Amikor ők kerültek hatalomra, akkor a náluk őszintébben gondolkodó embereket lázadóknak bélyegezték és kivetették. De amikor a kivetettek kerültek helyzetbe, ők is ugyanúgy kizárták a gondolkodókat, és megismételték az ősrégi, szomorú történetet: nekiláttak, hogy megépítsék az egyházat. Mindez újra és újra megismétlődött, úgyhogy a világ már képtelen befogadni azt a szégyenteljes kereszténységet, amely több ágra szakadt, mint ahány nap van egy évben és mindegyik azt állítja magáról, hogy ő az egyház és az egyetlen igaz egyház. Az igazság és a tényállás azonban oly meggyőzőnek bizonyult, hogy kénytelenek voltak elismerni tévedésüket. Most egy másik hamis állítást terjesztettek elő: ők a sok részre szakadt kereszténység különböző ágai együttesen alkotják az egyházat. Így a megalkuvások, a kölcsönös elismerések, a szövetségek, összeesküvések és egymás közötti kapcsolatok útját járva mindnyájan egyetlen egységgé, egy Egyesült Világegyházzá olvadtak össze. Céljuk pedig, hogy ez az egy test beleértve az első, sátáni anyaegyházat is egyesüljön, és közös nevezőre jusson az Egyesült 48 Láthatjuk tehát, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük az építkezés során a jeruzsálemi testvéreknek, és milyen akadályokat vetettek eléjük a samáriai ellenségek pusztán azáltal, hogy tanácsosokat és hivatalnokokat béreltek fel ellenük Círusz udvarában. Mindez így ment Círusz uralkodásának teljes idejében 6 éven át, ie. 529-ig, így folytatódott utódjának uralma alatt is 7 éven át, 522-ig, sőt, még a következő uralkodó idejében is nyolc hónapon keresztül, 521-ig, egészen Dárius persa király uralkodásáig. Círusznak és az ő fiának napjaiban az ellenség nem tudta teljesen leállíttatni a jeruzsálemi munkálatokat. Azonban a perzsaellenes Artaxerxes uralkodása alatt végül elérték céljukat. A királynak címzett levelet Ezsd 4:11-16-ban olvashatjuk, a választ pedig a versekben. Amikor az összeesküvők végül kézhez kapták a felhatalmazást, azonnal Jeruzsálembe loholtak és megakadályozák őket erővel és hatalommal. Így tehát a munkálatok kicsivel több, mint egy évre teljesen leálltak, egészen Dáriusz király uralkodásának második évéig 520-ig. Ebben az esztendőben azonban Aggeus és Zakariás próféta ismét felszólította a népet, hogy folytassák a templom építését. A láthatatlan Zakariás második látomásában aztán le is lepleződött ez a rejtőzködő, titokzatos hatalom, amely e széleskörű ellenállást szította: Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. (Zak 3:1) Itt van tehát a dolgok magyarázata: Sátán volt a valódi ellenfél, az áskálódás mestere, a mindenek mögött megbúvó, alattomos bajkeverő. Nyilvánvaló tehát, hogy a hadműveletek magasabb szinten és szélesebb csatamezőn folytak; a krónika nem pusztán egyesek más emberek elleni terveiről és cselekedeteiről szól. Az igazi hadműveletek a láthatatlan világban folytak. Valójában mennyei erők és hatalmasságok vívtak csatát. A küzdelem fő résztvevője pedig Isten és Sátán volt azaz Sátán Isten ellen; a szóban forgó érdekek és ellenérdekek mögött pedig valójában ők 5

6 ketten álltak. Amint újraindult a munka, az ellenség ismét, azonnal áskálódni kezdett. Az építők azonban már nem álltak le; mert az ő Istenök szeme vala a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dárius elébe jutand. (Ezsd 5:3-5) Végül ahogy Ezsd 5:7-17 leírja maga az ellenfél terjesztette az ügyet Dáriusz elé, majd Ezsd 6:1-13-ban olvashatjuk a kedvező végkifejletet: A király kötelezte az összeesküvőket, hogy pontosan teljesítsék a parancsot éppen azt a munkát kellett ezentúl teljes erejükkel támogatniuk, amit már régóta oly szorgosan, akár áldozatok árán is, minden követ megmozgatva próbáltak megakadályozni! És megépítették és elvégezték... Bevégezteték pedig e ház az Adár hó harmadik napjáig, mely Dárius király országlásának hatodik esztendejében vala. (Ezsd 6:14-15) Miután az Úr házát felszentelték, a következő hónapban tartott páska és a kovásztalan kenyerek ünnepének idején helyreállították az istentiszteleti rendet és a szentélyszolgálatot is. Isten temploma minden Sátán által mozgósított ellenség és minden támadás ellenére elkészült, az ő istentiszteleti rendje ismét megerősítést nyert a világban Jeruzsálemben, mégpedig az Isten által rendelt helyen és módon. Sátán azonban képtelen volt belenyugodni a kudarcba. Bár nem sikerült megakadályoznia Isten templomának újjáépíttetését, és az Úr által elrendelt istentiszteleti rend helyreállíttatását; most mindezt egyetlen kardcsapással akarta semmissé tenni azáltal, hogy Isten népét a perzsák világbirodalmában egy kijelölt napon teljesen kiirtatja. Erről szól Eszter könyve, melynek történései időben Ezsdrás 6. és 7. fejezete között foglalnak helyet. Emlékezzünk arra, hogy mindeközben Médó-Perzsia világbirodalom volt: százhuszonhét tartománya Indiától az Adriai-tengerig és a Dunától méltónak mondatik,... Isten gyanánt mutogatván magát (Jel 2:9; 2Thess 2:3-4; vö. Jel 12-13). Amikor ez a sátáni módon kitervelt birodalmi egyház a sátáni ihletésű és irányítású Római Birodalommal egyesülve létrehozza azt a bizonyos törvénytelen egységet, amelyet a parázna által vezetett és általa meglovagolt fenevad jelképez, akkor a Szentírás ismét kijelenti azt a nyilvánvaló tényt és tökéletes igazságot, hogy ennek a fenevadnak a sárkány ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak adá az ő erejét és az ő királyiszékét (Jel 12:9; 13:2; 17:3). Ennek a római birodalmi egyháznak pedig több mint 1600 éve volt, hogy megmutassa az egész világnak, jelleme és uralma mennyire sátáni. Azt is tökéletesen példázta az egész világegyetem színe előtt, hogy mit eredményez, ha az Úrnak templomát, az élő Istennek egyházát emberek akarják megépíteni. A hamis építők Péter még a kezdet kezdetén olyan megsemmisítő csapást mért az ilyesfajta ténykedésekre, hogy az örökre elég lett volna mindenki számára kivéve Sátánt. Amikor az egyház zsidó vezetői magukhoz akarták ragadni a hatalmat, hogy az Úr igazi templomának építése fölött rendelkezzenek, Péter, Szent Lélekkel megtelve azt mondta nekik, hogy mindaz, ami történt, és aminek ők ellenálltak, az a Jézus Krisztusnak neve által történt. Ezután pedig hozzátette: Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. (Csel 4:11) Ti építők! Ti építők! Ti azt képzelitek magatokról, hogy építők vagytok, noha annyira nem értetek az építkezéshez, hogy az első adandó alkalommal elvetitek és megvetitek semmibe veszitek azt az egyetlen követ, amely az egész épület legfontosabb eleme! De minden kijelentés ellenére, amelyet az Úr a Szentírásban 6 47

7 Krisztus a ház a maga házának Építője, ezért nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes. (Zsid 3:3) Tehát még ha valóban Mózest és a mózesi rendszert teszik magukévá, ez akkor is felér Krisztus elvetésével: szembeszegülés azzal az isteni paranccsal, hogy Őt hallgassátok. Magát a felséges dicsőséget vetették volna el a visszatükröződő dicsőség javára. De valójában soha nem is tehették volna magukévá sem Mózest, sem az eredeti mózesi rendet, hiszen az eltöröltetett és elmúlt (2Kor 3:7-15). Amikor Krisztust elhagyták Mózesért, Mózest viszont nem kapták meg, akkor lényegileg nem maradt semmijük csak néhány Lélek nélküli ember ferde nézete, amelyek mind az Istennel ellenségeskedő gondolkodásból fakadtak. Mivel a mózesi szervezet a pusztai egyháznak adatott, amely egymástól jól megkülönböztethető törzsekből állt, akik mind egy adott területen, egymáshoz közel laktak, ezért még e ferde elmék számára is szó szerinti lehetetlenség volt, hogy ezt a szervezetet egyénekre, két-három fős kis közösségekre alkalmazzák, akik az egész világon szétszórva éltek különböző országokban, különféle nyelveket beszélve. Ezért természetes gondolkodásuk saját egyházuk megszervezéséhez magától értetődő módon beérte azzal a politikai szervezeti formával és renddel, amelyet a földi, világi és pogány görög-római államszervezettől kölcsönöztek: először Görögországtól, majd természetes és világi ambícióik növekedése folytán nem sokkal később Rómától. Ez magában hordozta a sátáni elvek azonnali befogadását, mert Róma az a hely, a hol a Sátán lakik, és a hol a Sátán királyiszéke van. (Jel 2:13) A római állam volt Sátán legerősebb fegyvere az Isten ellen vívott elkeseredett küzdelmében. Ezért ezt a hamis templomot, az ő egyházukat, amelyet a fent leírt úton eszeltek ki és építettek fel, az Úr Jézus kétszer is Sátán zsinagógájának nevezi hiszen nem is lehet más. Továbbá a Szentírás azt is leírja róla, hogy ez az a templom, ahol Isten helyére ül be a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre Etiópiáig terjedt; olyan gyarmatokkal rendelkezett, mint Karthágó és Cádiz. A király kegyenceként ezúttal egy amálekita foglalta el a birodalom legfontosabb hatalmi pozícióját Hámán, Agág sarja. Az amálekiták örökös és erőszakos ellenségei voltak Izráelnek és Istennek (2Móz 17:16); e korszakokon át húzódó küzdelemnek most Hámán állt az élére. Így tehát Sátán ezt az elsöprő erejű világi hatalmat akarta Hámánnal az élen felhasználni terve keresztülviteléhez. Agág fiának befolyása elég lett volna arra, hogy egyszerre kielégítse saját bosszúvágyát és Sátán kívánságát is egyetlen nap alatt kiirthatták volna az összes zsidót a birodalom egész területéről. Ez természetesen azonnal értelmetlenné tette volna a templom újjáépítésére fordított munkát, és hiábavalóvá vált volna az Úrtól rendelt, helyreállított istentisztelet is: ha ugyanis az elgondolás megvalósul, nem marad Istennek népe, amely tisztelhetné Őt. Végül az áskálódások és a mesterien kieszelt végső csapás terve is meghiúsult: Sátán kudarca és veresége még nyilvánvalóbbá vált, mint valaha. Minden kedves Olvasónak ajánlom, hogy olvassa el Eszter könyvét! II. Mélyebb jelentés Miközben Jósua és Zorobábel ie. 520-ban újjáépítette a lerombolt jeruzsálemi templomot, Isten mélyebben feltárta a templommal és annak építésével kapcsolatos mennyei tervét. Jósua főpapnak ugyanis ezt az igét mondta akkor az Úr angyala: Ímé, bizony, előhozom az én szolgámat, Csemetét! (Zak 3:8). A továbbiakban pedig még több kijelentést kapott a próféta által erről a Csemetéről : És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő 46 7

8 székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. (Zak 6:12-13) Ez a férfiú pedig, akinek neve Csemete, az én szolgám, Csemete, nem más, mint az Úr Jézus. Jeremiás ezt mondja: Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat [Csemetét], és uralkodik mint király..., és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk! (Jer 23:5-6) Keresztelő János körülmetélése és névadása alkalmával Zakariás beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála, és a következő szavakkal áldotta Istent hálazsoltárban: Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat [Csemete] a magasságból. (Luk 1:76-78) A valódi templom A próféciák Csemetéje tehát minden kétséget kizáróan az Úr Jézus Krisztus. És van egy olyan Templom, amelynek személyesen és hangsúlyozottan Ő az építője. Mert az ige így szól: És [Ő] megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát. (Zak 6:12-13) De micsoda akkor az Úrnak temploma, aminek Krisztus, a Csemete az építője? Míg a következőket átgondoljuk, ne felejtsük el az igét: támasztok Dávidnak igaz magvat! Az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezete arról a zsinatról számol be, amelyen az első keresztények az igazi evangélium igazságát vetették össze a hamis evangéliummal (Csel szegődtek. Krisztus helyébe léptek, mint az egyház építői: így az egyház építését ők végezték és nem Isten. Az elgondolás, a terv és a cél mind az övék volt, egyáltalán nem az Úré. Nincs olyan, Krisztus indulataival telített ember, aki akár csak gondolatban is ilyen ösvényre merne lépni. Ők látják a láthatatlant a Láthatatlant ; és mivel az ő gondolkodása van bennük, egészen megüresítik magukat az éntől, hogy Isten jelenhessen meg bennük. Így könnyedén és folyamatosan Isten céljai lebegnek szemeik előtt, és valóban Isten munkatársaiként élhetnek. De azok, akikből hiányzott a Lélek és a lelki gondolkodás, csak a természetes, testi gondolkodásra támaszkodhattak, ami ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ez Sátán gondolkodása, amely képtelen lelki síkon gondolkodni, csak úgy, hogy saját, sátáni elképzeléseit és céljait plántálja beléjük. Így váltak ezek az emberek Sátán hatékony eszközeivé, és általuk kifejthette elkeseredett ellenállását az Úr templomának építése és Építője ellen. A hamis templom Mivel sem mintával, sem az igazi templom leírásával nem rendelkeztek, ezért szükségképpen csakis saját, Istennel ellenségeskedő, testi gondolkodásuk okoskodásaira és hiábavaló képzelgéseire szorítkozhattak. Mivel jobbat nem tudtak kitalálni, a mózesi rend templomát, papságát, áldozatát, oltárát, sátorát és szentélyét lopták el minta gyanánt, hogy alátámasszák saját torz elképzeléseiket. Ez a Mózeshez való visszafordulás már önmagában egyenértékű Krisztus elhagyásával: amikor ugyanis a megdicsőülés hegyén Mózes személyesen és dicsőségben megjelent, a fényes felhőből a felséges dicsőség szózata egyszer s mindenkorra kijelentette Krisztusról: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. (Mt 17:5; 2Pt 1:17) Sőt, ebben a kérdésben Isten szava teljesen világosan kijelenti, hogy mivel 8 45

9 rendelte el őket az evangélium szolgálatára is, hogy legyenek Isten munkatársai, míg Ő megépíti az Úrnak templomát. De még mindezek mellett sem szólhattak vagy tehettek semmit abban a szolgálatban, amelyre az Úr választotta ki, hívta el, tanította meg, rendelte el és küldte ki őket; Jeruzsálemben kellett maradniuk, egészen addig, amíg felruháztatnak mennyei erővel, és elnyerik az Atyának ígéretét : a Szent Lélek keresztségét. Így vesznek erőt mennyei erőt, amelyet be kell várniuk. Ezután mondta Jézus, hogy akkor lesztek nékem tanúim. Addig nem lehettek sem igazi tanúk, sem igazi szolgák, sem igazi munkatársak. Így van ez most is, és így lesz mindörökké. Még ha valakit maga az Úr választ is ki, hív el, tanít meg, rendel el és küld ki személyesen, mindez még senkit nem tesz alkalmassá az evangélium szolgálatára, és arra, hogy Isten munkatársa legyen. Ezek nagyon jó dolgok, sőt, szükségesek. Ezek azonban még együttesen sem elégségesek az alkalmassághoz. Az egyetlen, ami alkalmassá tehet, az a mennyei erő az Atya ígéretében a Szent Lélek keresztsége által. Semmi más nem tehet alkalmassá a szolgálatra! Az új rendben így épül fel az Úrnak temploma, az élő Istennek egyháza, amelynek igazi, Istentől rendelt építője ama férfiú, a neve Csemete. Így kezdődött el, és így is fog befejeződni csak és kizárólag így. A hitehagyás Ez volt tehát az építkezés dicsőséges kezdete, de bekövetkezett a hittől való elszakadás. Nem fogadták be a Szent Lelket, nem tartották meg, és nem is vágytak rá mindenek felett. Elhagyták az első szeretetet. Embereket emberek gondolatait, terveit és módszereit helyezték előtérbe. Emberek, a bűn emberei törtek fel, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Ezek az emberek önmagukat szolgálták, nem Krisztust. Tanítványaik is őket követték Krisztus helyett. Emberek, nem pedig Isten munkatársaivá 15:1,5,7-9,11,24; Gal 1:6-8; 2:1,5,14; 3:1). Péter ekkor mondta: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; és semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is. Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, a mint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között. Utánuk pedig Jakab következett, aki rámutatott, hogy próféciák teljesedtek be az evangélium általános hirdetése által: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem! Simeon elbeszélé, mimódon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint meg van írva: Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt. Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az én nevemről neveztetnek. (Csel 15:7-17) Ebből a történetből megtudjuk, hogy az igaz evangélium igazságának hirdetése által, amelyet a mennyekből elküldött Szent Lélek erősített meg, kezdetét vette Dávidnak leomlott sátorának újjáépítése. Mivel tehát Dávidnak szándékozott Isten igaz magvat támasztani, aki 44 9

10 megépíti az Úrnak templomát, teljesen világos, hogy az Úrnak temploma, amit a megjövendölt Csemetének kell megépítenie, és Dávidnak leomlott sátora, amelyet ugyanez a Csemete kezdett el felépíteni az evangélium hirdetése által egy és ugyanaz. Dávid sátora Mindez már csak azért is igaz, mert a sátor, a templom, a szentély, a ház, a gyülekezet sátora, az Úrnak temploma és az Úrnak háza kifejezések váltófogalmak az egész Szentírásban. Feladata a pusztában a sátortemplommal kezdődött, melynek jelentősége később a jeruzsálemi templomra tevődött át és mikor Jósua és Zorobábel ennek a templomnak az újjáépítésén dolgoztak, akkor kapták a kinyilatkoztatást, hogy a Csemete lesz az, aki majd megépíti az Úrnak templomát. És ha a dolgok mélyére nézünk, azt kell mondjuk, hogy az első jeruzsálemi templom sokkal inkább volt Dávid sátora, mint Salamon temploma. Dávidban fogalmazódott meg ugyanis elsőként az építés gondolata, mivel Istennek ládája pedig a kárpitok között van. És amikor Isten tudatta Dáviddal, hogy ő maga nem építheti fel a házat, attól a naptól fogva egész életén át nem szűnt meg gondolkodni róla: felhalmozta a szükséges nyersanyagokat és a pénzt. Isten Dávidnak mutatta meg a Lélek által az egész templom formáját vagy ahogy ma mondanánk, tervrajzát, illetve minden hozzá kapcsolódó edény és eszköz formáját, egészen részletekbe menően, beleértve még az egyes darabok súlyát is. Ímé én is az én szegénységemben szereztem az Úr házának építésére százezer tálentom aranyat és ezerszer ezer tálentom ezüstöt, és rezet, s vasat mérték nélkül, mert igen bőven van; fákat is, köveket is szerzettem; te is szerezz ezekhez. (1Krón 22:14) Akkor átadá Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácznak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is formáját, és mindennek formáját, a melyeket szívében elgondolt vala, az Úr Istentől származott, ezért gondolatai Isten gondolatainak valódi és tökéletes tükörképei. Továbbá Isten Őbenne tervezte el örök eleveelvégezése szerinti nagy tervét, amely abban tárul fel előttünk, hogy a Csemete megépíti az Isten templomát. Mert öröktől fogva így volt Ő Istentől való és egy Istennel, akiben az Atya örök eleve-elvégezés szerint megtervezte az igazi templomot. Az ő gondolatai Isten gondolatai, ezért amikor végbe viszi az építkezést, akkor csupán kifejezi azt az isteni gondolatot, amelyet már öröktől fogva ismert; és amely örök elvégezés szerint már el volt tervezve Őbenne. Mint ahogy minden más tekintetben is, Ő az Íge Isten gondolatainak kifejeződése. Az igazi templom megépítéséhez sincs nagyobb szüksége tervrajzhoz, mint a teremtéshez. Ez is csak azt bizonyítja, mekkora képtelenség, hogy Krisztuson kívül bárki más is alkalmas legyen az Úr templomának, az igazi templomnak a megépítésére. Mivel ez a templom, Istennek ama háza az élő Istennek egyháza, még nyilvánvalóbb, hogy senki más, csakis Isten, Krisztusban, a Szent Lélek által lehet az egyház építője. Az építkezés kezdete A keresztények épülők, nem pedig építők: kivéve mint Istennel együttmunkálkodók vagyis az evangélium hirdetése által köveket visznek Őhozzá, amelyekből aztán Ő építi meg a házat (1Pt 2:4; 1Kor 12:18). A keresztények így építtetnek eggyé, mint Isten épülete (1Kor 3:9; Ef 2:22). Így történt, hogy pünkösdkor ama férfiú, a neve Csemete végre bejelentette: Felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt. Figyeljük meg, hogy az a tizenegy apostol, akiket az Úr az új rend szerinti evangélium hirdetésével bízott meg, kivétel nélkül személyesen az Úr választott ki és hívott el az ő követésére. Mindnyájan szoros kapcsolatban voltak Vele, és az Úr több mint három évig személyesen tanította őket. Ő 10 43

11 Így épült fel tehát az a templom, ami még mindig csak formája az igazinak, és példázat az akkori jelenkori időre. Az igazi templom megépítése Most azért, ha az igazinak a mintája kétszer is így épült fel, akkor hogyan lehetne mindez másként magának az igazi templomnak az építésénél? Ki más építhetné fel az igazit, mint ama férfiú, a neve Csemete hiszen Ő név szerinti meghívást kapott erre?! Emlékezzünk vissza, hogy a szentély építőit az Úr név szerint hívta el. Senki más nem végezhette el az ő munkájukat. Isten Salamont szintén név szerint választotta el a templom felépítésére. Senki más nem vihette volna véghez. Ha mindez igaz a valódi mintáira nézve is, mennyivel inkább igaz a valóságos templomra?! Ha csak és kizárólag ama férfiú, a neve Csemete van megnevezve, mint az igazi templom Építője, akkor csak és kizárólag Ő képes megépíteni azt. Senki más nem lenne alkalmas erre a feladatra. És megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége. (Zak 6:12) Az igazi templom megépítésére soha senki más nem kapott megbízást, csak és kizárólag Ő. Rajta kívül soha senkit nem hívott el Isten ebben az ügyben. No de hol van az igazi templom formája, ami alapján a Csemetének dolgoznia kell? Mert a korábbi két minta esetében egyaránt készült tervrajz. Hol találunk akár csak egyetlen írásos feljegyzést is az igazi templom formájáról, ami a legapróbb részletekig bemutatná, hogyan kell az igazi templomot a Csemetének felépítenie? Sehol! A Szentírás még csak halvány utalást sem tesz ennek létezésére. Felmerül tehát a kérdés: Hogyan építheti meg akkor a Csemete az igazi templomot, ha nincsen semmiféle tervrajza vagy leírása? Ő tökéletesen elboldogul mindezek nélkül. Ő ugyanis öröktől fogva egy volt Istennel és házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára köröskörül levő minden kamarák felől. A papok és Léviták csapatjainak háza, az Úr háza szolgálatának minden munkája és az Úr háza szolgálatára való minden eszköz felől. Azután aranyat mérték szerint, a különböző szolgálatok eszközei számára; mértékkel minden ezüst eszközök és a különböző szolgálatok eszközei számára. Vagyis aranyat mértékkel az arany gyertyatartókra és azok arany szövétnekére, mértékkel mindenik gyertyatartóra és annak szövétnekire, s az ezüst gyertyatartókra mértékkel, a gyertyatartóra és annak szövétnekire, mindegyik gyertyatartó rendeltetése szerint. És aranyat mértékkel, a szent kenyerek asztalai, minden asztal számára, azonképen ezüstöt az ezüst asztalok számára. A villákra, medenczékre és kancsókra tiszta aranyat; az arany poharakra is bizonyos mérték szerint ada aranyat, minden pohárra; és az ezüst poharakra ezüstöt bizonyos mértékkel, minden pohárra. A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint; aranyat a szekérnek azaz a Kéruboknak mintázására, a kik kiterjesztett szárnyakkal az Úr szövetségének ládáját befedezik. Mindezek az Úr kezétől írattattak meg, a ki engem megtanított az egész alkotmány formájára. (1Krón 28:11-19) Tehát Dávid volt az, aki a templom minden tervét és nyersanyagát a legapróbb részletekig előkészítette; úgyhogy Salamonnak nem kellett mást tennie és nem is tehetett volna, mint követni a Dávid által megíratott utasításokat. Ha tehát leszámítjuk a nyersanyagok formába öntését, az egész ház, mindenestül fogva, inkább volt Dávid sátora mint Salamon temploma

12 Az igazi sátor De ezzel nem ért véget a történet, mert mindez csak előképe volt az eljövendő, örök és valódi Dávid sátorának. Amikor Dávid először fejezte ki vágyát, hogy szeretne házat építeni Istennek, és az Úr tudatta vele, hogy ő személy szerint bizonyos okok miatt nem építheti meg a házat, az ige így folytatódik: Megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. (2Sám 7:11) Bemenvén azért Dávid király, leborula az Úr előtt, és monda: Micsoda vagyok én, Uram Isten! és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekélynek tetszett néked, Uram Isten! hanem ímé szólasz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat...; és mint magas rangú embert, úgy tekintettél engemet, Úr Isten! Most azért Uram, a szó, a melyet szólál a te szolgád felől és az ő háza felől, erősíttessék meg mindörökké, és úgy cselekedjél, a mint szóltál. Maradjon meg és magasztaltassék fel a te neved mindörökké, hogy mondhassák: A Seregek Ura az Izráel Istene, Istene Izráelnek; és Dávidnak, a te szolgádnak háza legyen állandó előtted. Minthogy te, én Istenem, a te szolgádnak füle hallására megjelentetted, hogy néki házat csinálsz: ezokáért indula meg a te szolgád, hogy könyörgene előtted. (2Sám 7; 1Krón 17) Itt van tehát Dávid igazi sátora az a ház, amelyet Isten épít Dávid emlékére; melyben Dávidot mint magas rangú embert, úgy tekinti úgy, mint egy férfiút, akinek neve Csemete, aki megépíti az Úrnak templomát: mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő [Atyjának] székében, és pap is lesz az ő [Atyjának] székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. (Zsolt 110:1,4; Zak 6:12-13) Ez a láthatatlan ház, templom, sátor és szentély tehát az igazi 12 Isten Lelke által mutattatott meg a forma, majd a részletes leírás is a Lélek által készült el. Aztán a Lélek a munkásoknak is bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni... egészen úgy mindazt, amit a kinyilatkoztatott és lejegyzett minta utasításai szigorúan előírtak. Csakis így épülhetett fel a szentély, amely még mindig csak példázat volt az akkori jelenkori időre. A templom 2. Amikor Jeruzsálemben templomot akartak építeni a szentély és a sátor helyett, minden ugyanígy történt. Maga az Úr választotta ki Salamont a templom felépítésére. Azt azonban már nem engedte meg neki, hogy saját elképzelései szerint járjon el. Sőt, még annyi szabadságot sem kapott e kérdésben, hogy a szentély leírásából gyűjtse össze az ötleteket a templom terveihez, és természetes következtetései alapján építse fel Isten házát. Ez olyan mértékű előrelépést jelentett, hogy a templom érdekében magát a templomot is meg kellett mutatnia Istennek: a Lélek által megmutatta Dávidnak a templom formáját, és mindent, ami ezzel kapcsolatos volt. Dávid pedig ezt mondta: Mindezek az Úr kezétől írattattak meg, a ki engem megtanított az egész alkotmány formájára. Ez az írás pedig a szentélyéhez hasonlóan a legapróbb részletekig bemutatta a templom minden részét. Az 1Krón 28:11-19 nyilatkozik erről az írásról, ebből talán kaphatunk némi képet arról, mit adott át Isten Dávidnak írásban. Salamonnak ezt a tervrajzot kellett követnie minden apró részletében. Amikor megmutattatott a forma, és az Úr Lelke írásba is foglalta a teljes tervet, akkor végre elkezdődhetett az építkezés olyan emberek részvételével, akiket Isten ruházott fel bölcsességgel, hogy a munkálatokat véghez vigyék. Ott volt Salamon, akinek bölcsessége minden emberét meghaladta (1Kir 4:29-34); ott voltak azok a mesterek, akiket Dávid szerzett (2Krón 2:7); és végül a tírusi király fő mesterembere, aki egy Dán nemzetségéből való özvegyasszony fia volt (2Krón 2:12-14). 41

13 hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját... Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked... A hajlékot pedig azon a módon állítsd fel a mint néked a hegyen mutattatott... Üresre csináld azt, deszkákból; a mint néked a hegyen mutattatott, úgy csinálják. (2Móz 25:9,40; 26:30; 27:8) Mózesnek tehát az egész szentély formája meg lett mutatva, és mindenestől úgy kellett csinálni, ahogy ott látta. De ez még nem volt minden: sem Mózes, sem a nép nem kapott engedélyt arra, hogy aszerint valósítsák meg, ahogyan Mózes emlékezett rá, és ahogy el tudta mondani a látottakat. Isten Lelke arra utasította, hogy a legapróbb részletekig írja le a szentély minden egyes elemét és felszerelését (Lásd: 2Móz 25:9-30:38). De az előkészületek még ebben sem merültek ki: minden ember férfiak és nők egyaránt, aki kezének munkájával valamennyire is hozzájárult a szentély bármely részének vagy felszerelésének elkészítéséhez, előbb különleges elhívásban részesült, és isteni bölcsességet kapott az adott munka elvégzésére. Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez... És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szivébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, a mit néked megparancsoltam. (2Móz 31:2, 3, 6) Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt... Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb. (2Móz 35:30, 34) Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta. (2Móz 36:1) Dávid sátora, amelyet Krisztus, a Csemete, aki Dávid magvából való, megépít majd; és amelyet az igazi evangélium igazságának hirdetése által ismét megépít az apostolok napjaiban. Leomlott ugyanis és romokban hevert, mert azok az emberek, akikhez egyszer szólt az evangélium, teljesen elfelejtették sőt, mielőtt felfogták volna, már elfelejtették. Jelenleg is leomlott állapotban, romokban hever, mert ismét feledésbe merült. Azonban az isteni Csemete, az igazi Építő örökké él; ő újra felépíti a Dávidnak leomlott sátorát és ezúttal be is fejezi. Hála az Úrnak! Mi is tehát a Dávid sátora? Mi tehát ténylegesen és valójában Isten láthatatlan háza, Dávid sátora ez a templom, amit Krisztus, a Csemete fog megépíteni, amelyet igéje és az új szövetség evangéliumának munkája által az apostolok idejében el is kezdett felépíteni? Mi is tehát ez a ház? Erre a kérdésre csak Isten egyenes beszéde, világos igéje adhat választ. Így olvassuk: Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért... Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, a ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak... Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. (Zsid 2:17; 3:1-6) A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 40 13

14 áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Pt 2:4-5) Ezeket írom néked..., hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza. (1Tim 3:14-15) Mint a templom Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, a kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban. (Ef 2:19-21) Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. (Jn 2:21) Az ő (lelki) teste pedig az egyház. (Kol 1:24; Ef 1:23; 5:30,32; 1Kor 12:17,27) Isten épülete vagytok. (1Kor 3:9) Ez az az épület, ami nevekedik szent templommá az Úrban. Ő jelenti ki: Ezen a kősziklán a szegletkövön építem fel az én anyaszentegyházamat. (Mt 16:18) Krisztus tehát, a mi vallásunknak apostola és főpapja, az Isten házának építője, a kinek háza mi vagyunk (Zsid 3:1,3,6). Mert az Isten háza: az élő Istennek egyháza (1Tim 3:15). Már korábban megállapítottuk és az idézett igék is ezt támasztják alá, hogy a ház, a templom, a szentély és a sátor szavakat váltófogalmakként használja a Szentírás, és következetesen a jeruzsálemi templomra, illetve annak jelentésére irányítja a figyelmet. Ugyanis a látható mindig csupán csak árnyéka volt a láthatatlannak. 5) A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; a kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. (Ef 2:21-22) Ez a szent templom, Istennek ez a hajléka Lélekkel teljes keresztényekből áll, akiket az Úr Krisztus maga épít eggyé ez az élő Istennek egyháza. Ez a templom az elsőszülöttek serege és egyháza nem egy dobzódó banda, egy emberek által összeverbuvált társaság, hanem azok gyülekezete, akiket kifejezetten kihívtak, és akiket Isten Lelke és igéje felkészített, hogy egyenként élő kövek legyenek, visszatükrözve az Építő képmását. Mert így tükrözi vissza az egész épület is Isten tökéletes valóját, sugározva az ő sokszínű dicsőségének teljességét. No de ki lehet egyedül ennek a templomnak, ennek az egyháznak az Építője? Bizonyos, hogy senki más, csak az, Akire a Szentírás az egész világegyetem figyelmét irányítja: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete... és megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége. (Zak 6:12-13) És erre az isteni kinevezésre és kijelentésre Ő maga így válaszol: Én építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. (Mt 16:18) A szentély Lássuk, milyen teljes és kizárólagos az erre vonatkozó meghatározás: 1. A pusztában épített szentély csupán példázat volt a jelenkori időre. Mert amikor az Úr így szólt: Készítsenek nékem szent hajlékot, akkor nem hagyta őket magukra, hogy Mózes vagy a nép elképzelései szerint készítsék el a szentélyt. Mind Mózes, mind a zsidók határozott parancsot kaptak: Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a 14 39

15 amelyben az Úr lakozott már amennyire engedték neki. Ezért az Úr kénytelen volt először megrontani a szent helyet, aztán szétszórni a népet saját földjéről idegen országokba, s végül teljesen elpusztítani a templomot, hogy a gondolataikat és a szíveiket a formalizmustól és a külsőségek bálványozásától magához vonja (Jer 7:3-14). Azonban ez is csak részben járt sikerrel; mert a zsidók még Krisztus idejében is azt tartották, hogy a tökéletesség a lévitai papság és a törvény által van; Jézust és Istvánt is azért ölték meg, mert ők úgy ítélték meg, hogy mindketten a templom és a hagyományok ellen szóltak (Zsid 7:11; 10:1; Mt 26:61; Mk 14:58; Csel 7:48-50; 6:13-14). Az igazi istentisztelet Az Úr Jézus minden formalizmust és külsődleges istentiszteletet rég lesöpört azzal az igazsággal, hogy eljött az óra, amikor nem a samáriai hegyen és templomban, de nem is Jeruzsálemben lesz az a hely, ahol az emberek imádni fogják Istent; hanem az igazi imádók lélekben és igazságban tisztelik Őt. A formalizmus lelkülete szerint a templom és az istentisztelet tesz valakit imádóvá. Isten Lelke és igazsága szerint viszont az imádó teszi mind a templomot, mind az istentiszteletet szent hellyé. 38 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (1Kor 6:19) Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? (1Kor 3:16) Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. (1Kor 6:16) A kihez járulván, mint élő..., Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá. (1Pt 2:4- Tehát Krisztus az igazi és láthatatlan építő; az ő igéjében és az evangélium munkájában az Istennek háza, az Úrnak temploma, az Istennek szenthelye, az igazi sátor, a Dávidnak sátora mind szinonimák, amelyek az Úr templomára vonatkoznak, Isten házára, amelynek építője Krisztus, a Csemete. Ezen ház az egyház, amelyet Ő épít meg, és amelynek székhelye először is a magasságos Jeruzsálem, végeredményben pedig az Úr, a mindenható Isten annak [a mennyei Jeruzsálemnek] temploma, és a Bárány (Jel 21:22). Tagadhatatlan tehát, hogy az Úrnak temploma és Dávidnak sátora amelynek építője Krisztus, a Csemete, nem más, mint az a valódi, láthatatlan, mennyei nagy gyülekezet, az elsőszülöttek serege az élő Istennek egyháza (Zsolt 22:22; Zsid 12:25). De szó sincs róla, hogy a Krisztus által építendő egyház kimerítené a mennyei templom fogalmát, ami a szent hely és amaz igazi sátor, a melyet az Úr és nem ember épített (Zsid 8:2). Hanem arról van szó, hogy megkérdőjelezhetetlen igazságnak bizonyult: bár a templom szó jelentése nem merül ki az egyház fogalmában, az egyház benne foglaltatik a templomban, és semmivel sem több annál! III. A nagy küzdelem Miközben a lerombolt jeruzsálemi templom újjáépítését tanulmányoztuk, láttuk, Sátán milyen kitartóan próbálkozott, hogy akadályokat gördítsen a mű elé és meghiúsítson minden erőfeszítést (Ezsd 4-6; Zak 3:1). Amikor minden igyekezete ellenére a templom elkészült, ugyanez az Ellenség a világ minden hatalmát felzendítette, hogy Isten népét egyetlen nap alatt végleg eltörölje a Föld színéről ha ugyanis nem maradnak imádók, akkor az egész templomépítés hiábavalónak bizonyul (Eszter 3). Azt is láttuk, hogy a templom építése közben az emberek figyelmét a próféciák felfelé irányították: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő [Isten] székében, és pap is lesz az ő [Isten] székében, és 15

16 békesség tanácsa lesz kettőjük között. (Zak 6:12-13) Mindezek hátterén tehát az is világos, hogy a templom építéséről és a Sátán által gerjesztett ellenállásról szóló összes feljegyzés prófécia is egyben, amaz igazi templom építéséről, amelyet a Csemete épít fel, aki a Krisztus (Lk 1:78). Láttuk, hogy ez a templom, Dávidnak eme sátora, amelyet az a Csemete épít fel, akit Isten Dávidnak támaszt (Jer 23:5-6), nem más, mint az Isten háza, mely az élő Istennek egyháza (Ef 2:19-21; Zsid 3:1-6; Csel 5:7-17). Amikor elérkezett az időknek teljessége, Krisztus a Csemete eljött, hogy felépítse az Úrnak templomát, és helyreállítsa Dávidnak leomlott sátorát. Sátán ekkor szokásához híven rögtön meg is jelent a jobbján, hogy akadályozza Őt. Ezúttal azonban minden eddiginél elkeseredettebb ellentámadást indított, mert a küzdelem végéhez közeledik. Alighogy Krisztus világra jött, Sátán azonnal meg akarta őt emészteni: sőt, valójában már születése előtt készen állt, hogy elpusztítsa az újszülött Krisztust (Jel 12:4, 9; Mt 2:13-16). Később aztán, amikor Krisztus nyíltan fellépett mint az Eljövendő, Sátán minden erejét összeszedte, hogy megakadályozza terveit, és nem nyugodott, míg meg nem ölte (Jn 1:26-34; Lk 4:1-13; Mt 27:40-50). Sátán azonban itt is vereséget szenvedett; Isten ugyanis feltámasztotta Krisztust a halálból, és tulajdon trónjára ültette, jobbkeze felől, ahol egyszer s mindenkorra Ő lehet a templom építője, egészen annak teljes elkészültéig (Zsid 2:14; Jel 12:5; Mk 16:19; Zak 6:12-13). Amikor pünkösdkor a Csemete ismét elkezdte felépíteni Dávidnak leomlott sátorát, Sátán megújult erővel feszült neki, hogy akadályozza az építkezést: magát az épületet akarta lerombolni, szétszórva az építőanyagokat (Jel 12:13; Csel 4:5-6,21,25-26; 5:21,40; 6:9-13; 7:57-60; 8:1-3). De minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, mert minél jobban szétszóródott a nyersanyag, annál gyorsabban haladt előre az építkezés, és annál inkább növekedett a templom (Csel 8:4). Ettől aztán az Ellenség csak még elkeseredettebbé vált, és mindent megmozgatott, hogy sátáni zsenialitással összetoborzott erőivel végleg 16 Aki ily nagyra tör és ilyen roppant igényekkel lép fel, nem lehet más, csak a bűn embere, aki maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. (2Thess 2:3-4) Az evangélium igazságának hirdetése és az egekből küldött Szent Lélek által ama Férfiú, a Csemete megépíti az Úrnak templomát és az erős várost amelynek falai szabadulás és kapui dicsőség, az élő Isten dicsőséges Egyházát. Ezzel egy időben e templom iránt táplált féktelen gyűlöletében és vetekedő ellenállásában Sátán egy teljesen hamis evangélium által mely pusztán külsőségekre, formalizmusra és hagyománytiszteletre épít egy hamis templomot emelt, egy hamis egyházat, amelyben a bűn embere ül, és őt imádják. Mindez pedig olyannyira hamis, hogy Jézus kétszer is a Sátán zsinagógájának nevezi, és kétszer mondja róla, hogy ez az, a mit gyűlölök (Jel 2:9; 3:9; Jel 2:6,15). V. A mennyei templomépítés A pusztában az Úr ezt a parancsot adta Izráelnek: És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. (2Móz 25:8) De nem önmagában a szent hajlék által akart közöttük lakozni; a papság szolgálatai révén is: a népért bemutatott hálaáldozatok, az égő és bűnért való áldozatok egyaránt a megváltást jelképezték. Ez a szolgálat volt az ő idejükben az Evangélium hirdetése mert ez az evangélium az embereket bűnvallás és bűnbocsánat által kiengesztelte Istennel a hívő békességre jutott Istennel: ő Istenben, és Isten őbenne. Így akart Isten közöttük és bennük lakozni. Ők azonban inkább a külsőségekben bíztak inkább, és azt gondolták, hogy Isten pusztán a szentély által van jelen közöttük. Elég tehát, ha a szentély egyszerűen csak ott van a táboruk közepén, illetve a templom ott áll országuk közepén, Jeruzsálemben az Úr is ott lakik közöttük. Ez a gondolkodásmód pecsételte meg a sátor és a későbbi jeruzsálemi templom sorsát is. Ez a formalizmus tartotta távol Istent a tényleges bennük lakozástól, ebből fakadóan bűneik tönkretették az egész nemzetet és azt a templomot is, 37

17 zsarnokságukban olyan parancsokat adtak ki és olyan követeléseket támasztottak, amelyek nem csupán keresztényietlenek, hanem egyenesen antikrisztusiak voltak. Így lett minden ellenvetés eretnekség, és minden engedetlenség szakadás azokat a keresztényeket pedig, akiknek ellenvetéseik voltak és nem engedelmeskedtek, kizárták ebből az egyházból. Továbbá azt is érdemes megjegyezni, hogy a klérus hatalomvágyó tagjai kénytelenek voltak elismerni, hogy ezeket a keresztényeket nem azért zárják ki, mert Krisztus vagy az Ő igéje iránt tiszteletlenek vagy engedetlenek lettek volna; az ok kezdettől fogva a rendszer sajátosságaiból fakadt: Mert eretnekség sem támadt soha, sem szakadások nem keletkeztek, hanem csak egyetlen forrásból ha Isten papjának nem engedelmeskedtek... akinek... ha az egész gyülekezet engedelmeskedik... senki nem szakítja szét az egyházat a Krisztus egységének megosztása által. Így ezen emberalkotta, pogány rendszer az ún. egyház egysége minden igazságnál és kegyességnél, sőt, még a keresztény jellemnél is fontosabbá vált. Amíg valakinek a tanítása nem az egység biztos várát erősítette, addig egyáltalán teret sem adtak olyan kérdéseknek, hogy mit tanít az illető, vagy milyen a keresztény jelleme. Így lett Krisztus tulajdon igazságából eretnekség, a legigazabb keresztényekből eretnek és szakadár, akiket ki kell űzni és el kell törölni e világból. Végül ez a teljesen hamis, emberi, sőt, sátáni építmény még az Egyház isteni elgondolásnak megfelelő címére is jogot formált: ezért nevezte magát Katolikus Egyháznak, a Krisztus Testének. Egy idő után ez a szövetség ez az összeesküvésen alapuló rendszer fejlődésében annyira előrehaladt, hogy az egész római világban elterjedt; végül már e testet elismert és állítólagos feje, tevékenységének középpontja, egyetlen püspök személye képviselte. Ez az ember lett ugyanis a Katolikus Egyház, azaz Krisztus Testének feje és mint ilyen, Krisztus helyettese, Isten Fiának helytartója, a hit és minden igazság forrása, aki következésképp tévedhetetlen. elnyelje és elsodorja a templom utolsó kövét is, minden maradékával együtt (Jel 12:5; Mt 24:21-22). Azonban hiába próbálkozott több mint ezerkétszáz évig, erőfeszítései mind kudarcba fulladtak. Most azonban már egészen közel van számára a vég, és ezért tesz még egy utolsó erőfeszítést. Haragja nagyobb, mint valaha, tehát egész birodalmának minden erejét összegyűjti, hogy teljes mértékben és minden elképzelhető módon Isten egyházára zúdítsa (Jel 12:17; 2Thess 2:9-10; Mt 24:24; Mk 13:22). Érdemes azonban megfigyelni, hogy ez a gyűlölet elsősorban a templom és az építkezés, végső soron pedig az Építő és csak közvetve a keresztények ellen irányul! De tervei e téren is kudarcot vallanak. Minden munkálkodása ellenére az idők során a templom építése folyamatosan haladt előre; most pedig, illetve a jövőben, még hathatósabb ármánykodása ellenére is be fog fejeződni. Hála az Úrnak! Mert az angyal hatalmas esküvel ezt nyilatkoztatta ki: A hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. (Jel 10:5-7; Róm 9:28) És hasonlóképpen, közvetlenül a befejezés előtt Sátán ismét beveti egész birodalmának minden erejét, hogy egyetlen mesteri fogással, egy kijelölt napon eltörölje Isten összes imádóját e világról (Jel 17:8-14; 13:3-4,11-17; 11:7-12). De a korábbiakhoz hasonlóan, mint egész eddigi ellenállása alatt, most is vereséget szenved majd. A Csemete, a templom isteni Építője azonban nemcsak végleg befejezi az építés áldott munkáját, hanem dicsőségesen be is mutatja Isten és Önmaga előtt az elsőszülöttek seregében és egyházában, mint azt a dicsőségesen tökéletes isteni elgondolást, amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; Ő benne. (Ef 3:9-11; 1:10-11) 36 17

18 Ezért van megírva: És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái... És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. (Jel 15:2; 19:6-8) A Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (Ef 5:25-27) Ama nagy napon, azon hatalmas esemény keretében, amikor Önmaga elébe állítja dicsőségben az egyházat, az előtte levő öröm beteljesedik a maga isteni és végtelen teljességében. Ebben a teljességben tör fel a rég várt örömujjongás: Az Egyháznak közepette dícséretet mondok néked. (Zsid 2:12; Zsolt 22:22) Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. (Jel 5:13) Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. (Sof 3:17) Isten temploma elkészült. Dávidnak sátora immár tény. Íme az élő Istennek 18 név jár és mint püspöknek magasabb méltósága van a többinél, ezért őt kell a püspöknek tartaniuk és szólítaniuk, a többieket pedig csak vénnek, illetve presbiternek. Hasonlóképpen alakult ki a vének, ill. presbiterek diakónusokkal szembeni fölénye is. Így jött létre az egyházi méltóságok három rendje : püspökök, presbiterek és diakónusok. E három rend együttesen olyan hatalmat ragadott magához, amely soha nem illette volna meg őket: az emberek feletti uralmat. Ez a három rend együttesen tartott igényt a klérus névvel történő megkülönböztetésre, míg a gyülekezetek tagjai a laikusok csoportjának számítottak. Ezután a klérus lefektetett egy tant, amely szerint a Keresztény Egyházban ők a mózesi rend főpapjának, papjainak és lévitáinak jogutódai. Ezzel összhangban pedig az öltözékben, a megjelenésben és a szerepkörben is a mózesi törvényben foglalt szentélyszolgálathoz hasonlatos pompára törekedtek; ugyanakkor az általuk kinyilvánított felsőbbrendűség és tekintélyuralom mindig is a római hivatalnoki magatartást tükrözte, sosem a krisztusi elhívásból fakadó szolgálatot. Mivel szükséges, hogy legyen valamije ennek [a papnak] is, a mit áldozatul vigyen (Zsid 8:3), a színjáték odáig ment, hogy az Úrvacsorát a pap által felajánlott áldozattá tették, végül a ceremónia a naponkénti miseáldozatban teljesedett ki, amit ez a papság mutatott be saját oltárán, saját sátrában és saját szentélyében. Ezek a lépések kikövezték az utat ahhoz a gőgös önteltséghez, amely azt követelte, hogy úgy kell a püspökre tekintenünk, mint Magára az Úrra ; illetve, mivel az egyház alapját a püspökök képezik, ezért az egyház minden döntésében ők az irányítók, továbbá hogy ebből azt kell megértsük, hogy a püspök az egyház, és az egyház a püspök, és hogy aki nincs a püspökkel, az nincs az egyházban. A püspökök alkotta klérus által épült fel tehát az a hierarchikus rendszer, amit aztán az egyháznak neveztek ami viszont köszönőviszonyban sem volt a Szentírás, Krisztus és Isten Egyházának eredeti tervével! Ennek az egyháznak az uralkodói basáskodó 35

19 Az újabb hamis templom A hamis evangélium hirdetői azonban továbbra is a maguk választotta utakat járták, sok viszontagságot okozva mindazoknak, akik szigorúan ragaszkodtak az evangélium igazságához, mely szerint Isten az örök üdvösséget egyedül a Krisztusban való hit által adja. További problémát jelentett, hogy a pogányok közül megtért keresztények is kezdték elveszíteni az első szeretetet, mert nem engedték érvényesülni a Szent Lélek mindenre kiterjedő teljhatalmát sem egyéni, sem gyülekezeti életükben. Mivel a Szent Lélek nem tölthette be jogos helyét, a gyülekezetekben emberek ragadták magukhoz az irányítást, amelyek így teljesen emberi szervezetté váltak. Emberi törekvéseket helyeztek előtérbe, és annak a szüntelenül éber ellenségnek a befolyása alá kerültek, aki mindig is akadályozni próbálta az Építőt, illetve az Úr templomának megépülését. Olyan emberek törtek uralomra, mint Diotrefesz, akik elsőséget kívántak, fonák dolgokat beszéltek, hogy a tanítványokat maguk után vonják, és olyan hatalmat igényeltek, amivel az egyházból kivethették mindazokat, akik nem rendelték alá magukat az ő parancsuralmuknak (Jel 2:4; Csel 20:17,29-30; 3Jn 9-10). Ebben az időben jelent meg a mózesi rend állítólagos jogutódja is, amikor felállították annak képmását. A Szentírásban a vén és a püspök kifejezés ugyanazt a tisztséget jelöli a vén szó jelentése: idősebb személy ; a püspök pedig felvigyázó, illetve őrálló. Nagyon határozott a nekik szóló utasítás, miszerint a felvigyázónak semmi esetre sem szabad azt gondolnia, hogy uralkodó is lenne a lelkek felett (Csel 20:28; 1Pt 5:1-3). Egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt 23:6-11) Az emberi ambíciók és hajlamok dédelgetése azonban oda vezetett, hogy egyesek, a tisztségek alapján, kezdtek különbséget tenni a gyülekezeti tagok között, ugyanakkor önmagukat a többiek felett valónak tartották. Azt állították, hogy egyedül azt az embert illeti meg a püspöki cím, aki a vének között a fő helyet foglalja el, a többieknek csak a vén vagy presbiter 34 egyháza! A világegyetem énekel. Az időnek vége, elnyelte az örökkévalóság. Minden teljes az ÚR örömével: És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és az ő szolgái szolgálnak néki; és látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. (Jel 22:3-5) IV. A hamisítvány Az Ezsdrás és Nehémiás könyvében olvasható történet Jeruzsálem újjáépítéséről egy másik, említésre méltó jövendölést is magában foglal. Az akkori helyreállítás ugyanis az Úr terve szerint nemcsak a templomra, hanem a város falainak újjáépítésére is kiterjedt. Mert Gábriel angyal azt mondta Dánielnek, hogy megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben (Dán 9:25). Amint azt már áttekintettük, a templomot újjáépítették és be is fejezték mégpedig kezdettől fogva mindvégig viszontagságos időkben. Nos, az utcák és a kerítések esetében sem volt jobb a helyzet. Ugyanis egész végig érződött az eredetileg Sátán által támasztott ellenállás voltak esküdt ellenségek, állítólagos barátok, összeesküvések áruló testvérek és pogány ellenségek között, továbbá mindenféle cselvetés és gazság, amit egy ilyen társaság csak bevetni képes. A hitehagyás A templom felépítése után az emberekben jelentős mértékben alábbhagyott a buzgalom és az odaszánás, s ez végül határozott hitehagyásba torkollott. A jelenség annyira makacsnak bizonyult, hogy nem túlzás azt mondani: ha nem érkezett volna Babilonból újabb és újabb erősítés, az egész vállalkozás gyakorlatilag kudarcba fullad. 19

20 Az időtől fogva, hogy Zorobábel és Jósua, Jehosadák fia vezetésével az első fogolycsapat hazatért Babilonból, húsz év telt el a templom felépítéséig. A templom felépítésétől a második, ezsdrási kivonulásig ötvenkilenc esztendő, majd Ezsdrás érkezésétől Nehémiás Jeruzsálembe való jöveteléig újabb tizenkét év pergett le. Amikor Ezsdrás megérkezett, az emberek már olyan súlyos hitehagyásba süllyedtek, hogy keveredni kezdtek a környező, bálványimádó népekkel; még azokkal is, akik kezdettől fogva ellenségei voltak a zsidók által képviselt elveknek. Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget magoknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel; és pedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben. (Ezsd 9:2) Még Jósua főpap, Jehosadák fiának fiai is vétkesek voltak. Ezsdrás ekkor szigorú reformintézkedéseket hozott, és elérte, hogy a nép szakítson e bűnnel. Azonban a Nehémiás érkezéséig eltelt tizenkét év alatt a paráznaság ismét felütötte fejét. Az ellenállás Alighogy Nehémiás Jeruzsálembe érkezett, a pogányok fejedelmei, akik Samária tartománya felett uralkodtak, azonnal készen álltak, hogy a korábbiakhoz hasonló ellenállást támasszanak: Mikor pedig a Horonból való Szanballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, a ki Izráel fiainak javokat keresi. (Neh 2:10) Nehémiás már a jövetele utáni negyedik napon összehívta a zsidók papjait, elöljáróit és fejedelmeit, és elkezdődött a falépítés. Sátán azonban ezúttal sem késlekedett, hogy ellenállást szítson; a korábbiakhoz hasonlóan most is készen tartotta eszközeit, hogy bármikor bevethesse őket: hirdetőinek vádjaival, sikerült teljesen elnémítania őket az evangélium igazságának felmutatásával (Csel 10-11). Azon a bizonyos jeruzsálemi tanácskozáson Péter erre az esetre hivatkozott, és beszédével megerősítette annak tanulságait. Így a végső határozatot tartalmazó levél az ő egyetértésével íródott. Péter azonban minden személyes tapasztalat és az evangélium igazságának ismerete ellenére, a hamis evangélium hirdetőinek gonosz befolyására félrevonult és elkülönítette magát igaz keresztény testvéreitől. Az a Péter, aki a keresztény bátorság tökéletes nyugalmával többször is kiállt a gyilkos indulatoktól fűtött Szanhedrin elé, most félrevonult és elkülönítette magát igaz testvéreitől, félvén a körülmetélkedésből valóktól! (Gal 2:12) De még Barnabás is, aki tizennyolc éve szilárdan hirdette az evangélium igazságát Pállal összhangban, most még ő is elcsábíttatott a tettetés, azaz a hamis evangélium hirdetőinek kétarcú, képmutató magatartása által! (Gal 2:13) Mindez nem magyarázható mással, mint a sátáni befolyás hatalmával és azzal a csalással, hogy a hagyománytisztelet és a formalizmus jelenti az üdvösség útját! De még így is titok marad, hogyan lehet ezt akár ördögi erők segítségével is véghez vinni. Igen, ez egy olyan titok, amely felette áll felfogóképességünknek. Mert ez volt a kezdete a törvényszegés ama titkának, amely végül a bűn emberében jelent meg a világon, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, és maga ül be mint Isten a templomba a hamis ellen-templomba, amiről azt állítja, hogy Isten temploma, Isten gyanánt mutogatván magát! (2Thess 2:4-7) Abban az időben Pál beszéde megmentette az evangélium igazságát, apostoltársait és mindazokat, akik az Úrnak templomában és Dávidnak sátorában az élő Istennek egyházában lakoztak, melynek építője a Csemete

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/4. A szentély

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/4. A szentély BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/4. A szentély BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2013 A tanulmányokat összeállította: Martin Pröbstle Fordította: Hegyes-Horváth Csilla Felelõs szerkesztõ: Zarkáné Teremy Krisztina A tanulmány

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Tényleg felépül a jeruzsálemi templom?

Tényleg felépül a jeruzsálemi templom? Tényleg felépül a jeruzsálemi templom? Suhai György 2015.05.08. E kérdés megválaszolásához alaposan meg kell vizsgálnunk a Szentírás templomról szóló tanítását, mely rendkívüli jelentőséggel bír Isten

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

13. A MARADÉK ÉS KÜLDETÉSE

13. A MARADÉK ÉS KÜLDETÉSE 13. A MARADÉK ÉS KÜLDETÉSE Az egyetemes egyházat azok alkotják, akik őszintén hisznek Krisztusban; de az utolsó időkben, az általános hitehagyás idejében maradékot hív el, hogy megtartsa Isten parancsolatait

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben