BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 22. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Bibliaismeret Hit Gyülekezete írásbeli vizsga I. összetevő

2 Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. Az I. rész megoldására felhasználható időkeret 60 perc. A rendelkezésre álló idő letelte után a kitöltött feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak! Ennek a résznek a megoldásához nem használható segédeszköz. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! A feladatok megoldását kék színű tollal végezze! A helytelen megoldást egy vízszintes vonallal, egyértelműen húzza át. Az áthúzott megoldás vagy megoldásrészlet nem számít bele az értékelésbe. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon! Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 22.

3 1. Az alábbi idézetek a Biblia egy-egy könyvéből származnak. Írja le a példa szerint, melyik könyvben és milyen helyzetben hangzottak el, és hogy mire vonatkoznak! (A fejezetszámot nem szükséges leírnia, a könyv sorszámát azonban pl. 2Királyok könyve igen.) Minta: Törvény szerint mit kellene cselekedni Vásti királynéval, mivelhogy nem teljesítette Ahasvérus királynak az udvarmesterek fejedelme által üzent beszédét? Eszter könyve; Vásti királyné nem ment Ahasvérus királyhoz, amikor az hivatta. Ennek következményeként lett Vásti helyett Eszter a királyné. a) És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. b) És miután eleget adott neki innia, mondta: a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak És sietett és kiürítette vedrét a vályúba és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva nézett reá, és veszteg hallgatott, tudni akarván: vajon szerencséssé teszi-e az Úr az ő útját, vagy nem. c) Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek: arany és ezüst és réz. És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonal, meg len fonal, és kecskeszőr. írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 22.

4 d) És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. e) Akinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen az. Atyánkfiai előtt vizsgáld meg, mid van nálam, és vidd el. f) Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hozott; ő pedig a Magasságos Istennek papja volt. g) És mondta a királynak: Mind igaz, amit az én földemben hallottam a te dolgaid felől és a te bölcsességedről, de én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És íme nekem a felét sem beszélték el: te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, a melyet hallottam felőled. 14 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 22.

5 2. Írjon röviden a következő fogalmakról! (Válasza legalább három információt tartalmazzon!) Szombatév: Purim: Párosítsa össze - a megadott példa szerint - az alábbi városokat és eseményeket! Írja a táblázatba a városok betűjele alá az események sorszámát! a. Jeruzsálem b. Siklág c. Emmausz d. Tírusz e. Hebron f. Athén 1. Ebben a városban van Ábrahám sírja, Dávid itt uralkodott hét évig és hat hónapig Júda fölött 2. Dávid egy év négy hónapig lakott ebben a városban, saját emberei is meg akarták itt ölni 3. Izrael, majd Júda fővárosa, Dávid foglalta el a jebuzeusoktól 4. Jelentős kereskedőváros a Földközi tenger keleti partján, Dávid szövetséget kötött királyával fa és kő szállítására 5. Görögország egyik fő városa, volt itt egy oltár az ismeretlen istennek 6. Jézus a hitetlenség miatt meginti tanítványait, Jeruzsálemtől hatvan sztadionra van a b c d e f 3. 5 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 22.

6 4. Írja le néhány mondatban Illés elragadtatását! 3 5. Írja a megfelelő személy neve előtt álló betűjelet a hozzá tartozó állításokhoz a kiozott helyre! (Egy nevet többször is felhasználhat!) a. Dániel b. Anna c. Eszter d. Izsák - Államférfiként a legmagasabb pozíciókba jutott... - Susán várában lakott... - Gyermekét más nevelte fel... - Oroszlánok elé vetették... - Történetével áll összefüggésben a purim ünnepe... - Sokáig nem lehetett gyereke... - Iker fiai voltak... - Vásti helyére került... - Apja szolgája hozott neki feleséget... - Barátaival együtt a babiloni király szolgálatára nevelték... - Újra megásta apja kútjait... - Prófétált az arany állóképről... - Fő ellensége Hámán... - Sámuel egyik szülője... - Neve jelentése nevetés írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 22.

7 6. Sorolja fel az egyiptomi tíz csapást! (Az időrendi sorrend nem fontos.) 5 7. Magyarázza meg röviden a következő bibliai szöveget! Máté 13:44 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejtette azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 22.

8 8. Döntse el, melyik állítás igaz és melyik hamis! Írjon a táblázatba az állítások betűjele alá I-t, ha az állítás igaz, H-t, ha hamis! a) A szeretetnek Pál apostol egy teljes fejezetet szentel a Galatabeliekhez írt levélben. b) Az Apostolok Cselekedeteit Lukács írta. c) Sámson a filiszteusok ellen harcolt. d) Jerikó ostromakor a zsidók összesen hétszer kerülték meg a várost. e) József álmot látott a 7 szűk és a 7 bő esztendőről. a b c d e 5 9. Írja le az alábbi messiási prófécia beteljesedését Jézus Krisztus életében! Ésaiás 52:14-15 Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt: akképpen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájukat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek. 2 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 22.

9 10. Foglalja össze, mit mond a mózesi Törvény azokról, akik nem szándékosan öltek embert! (Válasza legalább három információt tartalmazzon!) Pótolja a szövegből hiányzó szavakat és írja a megfelelő betűjel után a kiozott helyre! Máté 5:2-5 És megnyitván száját,.(x) vala őket, mondván: Boldogok a lelki (a), mert övék a (b) országa. Boldogok, akik sírnak: mert ők.(c) Boldogok a (d), mert ők örökségül bírják a földet. x: tanítja a:... b: c: d: 4 írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / május 22.

10 12. Írja a helyes megoldás betűjelét a jobb oldali négyzetbe! Minden esetben csak egy helyes válasz van! 1. Benjámin Jákob hányadik fia volt? A 12. B 2. C 5. D Mit teremtett Isten először a felsoroltak közül? A világosságot B növényeket C állatokat D embert 3. Pál apostol melyik levelében ír Isten erős fegyvereiről (a szellemi fegyverekről )? A 1Korintus B Efézus C Filippi D Galata 4. Mi nem vonatkozott a nazireusokra? A Nem ihattak bort. B Nem nyírhatták le a hajukat. C Özvegyet nem vehettek feleségül. D Nem mehettek be halotthoz. 5. Ki volt Bethsabé férje? A Joáb B Ittai C Uriás D Adriel 5 írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / május 22.

11 13. Sorolja fel, hogy az Efézus 4:11 alapján miket adott Isten a szentek tökéletesítése céljából, a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére (azaz az öt szolgálati ajándékot)! Írjon röviden a következő bibliai szereplőről! (Válasza legalább három információt tartalmazzon!) Naámán: 15. Párosítsa össze a megadott példa szerint az alábbi ellenfeleket, és írja nevüket a táblázatba! Mózes Illés Saul Barjézus Káin Dávid Bárák Óg Pál Sisera Jézabel Ábel 3 Mózes Saul Káin Bárák Pál Jézabel Óg 5 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / május 22.

12 maximális szám I. Bibliaismereti feladatsor 1. feladat feladat 6 3. feladat 5 4. feladat 3 5. feladat feladat 5 7. feladat 2 8. feladat 5 9. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 5 FELADATPONT ÖSSZESEN 80 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 40 elért szám dátum javító tanár elért szám programba bevitt szám I. Bibliaismereti feladatsor 40 javító tanár jegyző Dátum: Dátum: Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / május 22.

13 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 22. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 II. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Bibliaismeret Hit Gyülekezete írásbeli vizsga II. összetevő

14 Fontos tudnivalók A második vizsgaösszetevő megírására 120 perc áll az Ön rendelkezésére. A megadott két ( A és B ) cím közül válasszon és az Ön által választott címről készítsen értekező fogalmazást. A másik nem választott címet ne dolgozza ki. A cím alatt részletesebb feladatleírást talál, a feladatleírásban szereplő szemokra térjen ki fogalmazásában! Fogalmazását más Ön által fontosnak tartott szemtal is kiegészítheti. Kérjük, hogy összefüggő szöveget (fogalmazást) alkosson, válaszát ne vázlat-, ill. jegyzetszerűen adja meg. Törekedjen az olvasható írásra! Az értékelésnél csak az ezeknek a feltételeknek is megfelelő válasz vehető figyelembe. Vázlatot, jegyzetet, piszkozatot stb. készíthet. Be kell adnia a vázlatot is, de az értékelésnél csak a végleges tisztázott szöveget veszik figyelembe. A fogalmazás megírásánál használhatja a Szentírást Károli Gáspár fordításában. Terjedelmi okokból kérjük, hogy az egyes Ön által magyarázott, értelmezett igeszakaszokat ne idézze hosszan. Elég, ha kulcsmondatokat, kifejezéseket idéz, illetve az is, ha az igeszakasz helyének megjelölését a szokásos módon (pl.: Máté 5:13) megadja és így utal a szövegre. A végleges, tisztázott dolgozat terjedelme lehetőleg sor (kb szó) között legyen. Összesen 60 ot kaphat dolgozatára, melyből 50 a dolgozat tartalmának értékelésére, 10 a szöveg nyelvi megformáltságának (szerkezet, nyelvhelyesség, stílus stb.) értékelésére szolgál. Eredményes munkát kívánunk! Írja a négyzetbe az Ön által választott feladat jelölését ( A vagy B ), a kiozott vonalra pedig a címét: írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 22.

15 A Cím: Júda babiloni fogság utáni helyreállítása Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Dolgozatában mutassa be, melyek voltak Júda helyreállításának fontosabb történelmi mozzanatai. Írjon az előzményekről, a visszatérés hullámairól és a helyreállítás fontosabb állomásairól. Mutassa be dolgozatában, hogy mi volt a helyreállítással kapcsolatosan a perzsa államnak és képviselőinek, valamint a Júda környékén élő pogány népeknek az állásja. Milyen társadalmi, szellemi és erkölcsi folyamatok zajlottak le a zsidó társadalomban? Hogyan viszonyult a zsidó társadalom és az előkelők Isten igéjéhez és a próféták üzenetéhez ebben az időszakban? Mik a történet szellemi és erkölcsi tanulságai? B Cím: Jézus Krisztus tanítványainak és az egyháznak a feladata Isten Országa evangéliumának hirdetésében Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Dolgozatában értelmezze, hogy a Szentírás szerint mi Isten Országa, hogyan mutatta be és prédikálta Jézus a róla szóló örömhírt! Mutassa be milyen útmutatásokat, parancsolatokat adott Jézus Krisztus tanítványainak az evangélium hirdetésével kapcsolatosan! Hogyan teljesítette ezeket a parancsolatokat az egyház az első században? Milyen további rendeléseket, követelményeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatosan az apostolok? Foglalja össze mi az egyház szerepe az evangélium hirdetésében! írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 22.

16 Cím: írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 22.

17 ... írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 22.

18 ... írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 22.

19 ... Tartalmi értékelés A B 1. tartalmi elem tartalmi elem tartalmi elem tartalmi elem tartalmi elem 10 5 Kifejezések, fogalmak helyes használata 5 5 Összesen a tartalmi elemekre Nyelvi megformáltság írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 22.

20 maximális szám I. Bibliaismereti feladatsor 40 II. Szövegalkotási feladat Tartalom: 50 Nyelvi megformáltság 10 II. Szövegalkotási feladat ÖSSZESEN 60 ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ ÖSSZESEN 100 elért szám javító tanár Dátum:... elért szám programba bevitt szám I. Bibliaismereti feladatsor 40 II. Szövegalkotási feladat 60 javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 22.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLVI. törvény A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 1329 7/2006. (III. 7.) OM r. Az

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben