Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon"

Átírás

1 Jézus él! A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet kiadványa FEBRUÁR Kedves Olvasó! Gyülekezetünkben véget ért a lassan hagyománnyá váló év eleji böjti időszak. Soha nem szánták még magukat ennyien oda közülünk Isten keresésére. Megtelik a szívem hálával és reménységgel, amikor hallom a bizonyságokat az imameghallgatásokról a kezdő böjtölők élményeiről. Tudom, hogy kedves az Úr előtt, amikor uralmat veszünk a testünk fölött és odaszenteljük magunkat a böjt által Isten előtti jóindulat keresésére. Vágyom arra, hogy nem csak az év elejét szánjuk oda Jézusnak, hanem minden napot tegyünk le az Ő kezébe. Szinte minden nap hallani súlyos híreket a médiában a nehéz gazdasági helyzetről, a sorozatos gyilkosságokról, a szenvedésekről és én úgy gondolom ez a nyomorúságos helyzet egyre intenzívebb lesz. Na de nem elkeseríteni akarlak benneteket, hanem bátorítani, hiszen a nyomorúságról Jézus már földi szolgálata alatt beszélt: Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem (legyőztem) a világot. (Jn 16:33) Jézus nem csak beszélt, hanem valóban győzött és ezt a győzelmet meg akarja veled is osztani. Van lehetőséged győzni a nehézségeidben, Ő ott van melletted a próbáidban, hívd bátran segítségül és megmenekülsz. Nem kell hozzá más, csak ÚJJÁSZÜLETÉS és HIT! Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Ján 5:4) Miről olvashatsz? A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség II. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Pszichológia Isteni alapon Az ember pszichológiai működése világi szemmel. Következő számunkban pedig azt vizsgáljuk, hogyan gondolkodik a keresztény lélektan az emberről. Aggódás helyett imádság II. Mit ért a Szentírás imádságon? Amikor Jézus az imádságról beszél, mindig azt mondja, hogy leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy kisgyerek kiönti szívét az apjának. Az idős ácsmester Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulni. Nóri és Józsi egymásra találtak Halogatás 2. A halogatás ára A Biblia szerint a halogatásnak ára van. "A lusta élete olyan, mint a tövisekkel benőtt ösvény..." Családi ügyek Tízparancsolat szülőknek Bibliaolvasó program Szeretettel: Szerdi Szilárd lelkipásztor Nem akkor hozzuk a legjobb formánkat, amikor a csúcson pihengetünk, hanem mászás közben, amikor az út meredek. (John Gardner)

2 Jézus él! 2/16 A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség II. Pünkösdi, karizmatikus közösségekben sokszor elcsépeltnek tűnik erről a témáról beszélni. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy időről időre szükség van megerősíteni magunkat bibliai igazságokban, és szükséges megvizsgálni azt, hogy hogyan érnek célt és hogyan működnek ezek a gyakorlati életünkben. A szentlélek-keresztség célja Tapasztalatom szerint minden evangéliumi közösség célja, hogy tagjai olyan megtért, újjászületett, Szentlélekkel betöltekezett emberek legyenek, akik szentségben, Isten erejével telten, győzelmesen és gyümölcsözően élik meg kereszténységüket. A Szentlélek munkájának különböző fázisai, s azok elnevezései lehet, hogy eltérőek, és a folyamatok megítélésében különbözőségek vannak, de a végeredményt tekintve minden evangéliumi gyülekezetben megközelítőleg ugyanaz az elvárás. Igei látásom szerint a hitre és megtérésre jutott emberben a Szentlélek jelen van és bemeríti őt a Krisztus Testébe (1Kor 12,13), valamint a Lélek gyümölcsének megtermésére ösztönzi és segíti. A megtéréssel egy időben, vagy azt követően Jézus be akarja meríteni őt a Szentlélekbe (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Jn 1,33; Ap- Csel 1,5; ApCsel 11,16), amit a későbbiek során folyamatosan újabb és újabb betöltekezések kell, hogy kövessenek (Ef 5,18). Mindennek az a célja, hogy a Szentlélek által kiformálódjon az emberben a Krisztus. A szentlélek-keresztség fogalma alatt tehát nem a Szentlélek által a Krisztus testébe való bemerítést, hanem a Jézus Krisztus által a Szentlélekbe való bemerítést értem, amikor a Jézus előtt engedelmesen kitárulkozó embert a Szentlélek teljesen hatalmába veszi és először betölti. Néhány bibliai példa A Szentlélek munkájában különbség van aközött, hogy a Szentlélek valakit megtérésre segít, újjászül és üdvbizonysággal tölt el, valamint aközött, hogy az előtte teljesen megnyíló embert túláradó módon betölti önmagával. Jézus Krisztus szolgálata azzal kezdődött, hogy bemerítkezett vízbe, majd mások számára is érzékelhető módon leszállt rá a Szentlélek és betöltötte Őt. Ez az esemény közvetlenül azután történt, hogy János megprófétálta: Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. (Mt 3,11) Az apostoloknak is át kellett élniük a Szentlélekbe történő bemerítést (ApCsel 1,4-5), bár már korábban elfogadták Jézust Úrnak, sőt, a Tőle kapott hatalommal csodákat is tettek. A Szentlélekbe való bemerítésük eseménye lett a kiindulópontja Krisztus Gyülekezetének. A samáriaiak, akik befogadták az evangéliumot, hittek és bemerítkeztek, de az Ige tudósítása szerint mégsem részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor ezért Péter és János kézrátétellel imádkozott, akkor vették Isten Szentlelkét (ApCsel 8). Az efézusi János-tanítványokra Pál úgy kérdezett rá: Vettetek-e Szentlelket, amikor hívővé lettetek? Pálnak ez a kérdése is arra utal, hogy nem automatikusan történik a Szentlélek vétele. Ezeket a tanítványokat is Pál bemerítette vízben Jézus nevére, de ezt követően fontosnak tartotta azt, hogy még külön is rájuk tegye a kezét, hogy leszálljon rájuk a Szentlélek (ApCsel 19,1-7). Ezt látjuk alátámasztva az Efézus 1,13-ban: Őbenne pedig titeket is miután hallottátok az igazság Igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Ez az ige is jelez egy bizonyos fokú eltolódási lehetőséget az üdvösségre jutás és hívővé levés, illetve a Szentlélekkel való elpecsételés között. Az első gyülekezetben a szolgálatra kirendelés feltétele: akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel (ApCsel 6,3) Ebből látszik, hogy bár kívánatos volt a Lélekkel telt állapot, mégsem volt automatikusan minden hívő beteljesedve Szentlélekkel.

3 Jézus él! 3/16 A Lukács 11,13-ban az Úr Jézus azt mondja: Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. Az Atya-gyermek viszony kialakulásához hitre, megtérésre, Jézus befogadására (Jn 1,12) van szükség. A Cselekedetek könyvében a Kornélius házában történtek során (ApCsel 10,34-48) látunk példát arra is, hogy akik hallgatták az Igét és hittek abban, azokra leszállt a Szentlélek. Ebben az esetben Péterék számára a Szentlélek vételének és az abba való bemerítésnek a bizonyítéka nem a hittel való kitárulkozás, hanem a nyelveken szólás volt. Mikor és hogyan? Mindezek alapján megfogalmazható az a látás, hogy a Szentlélekbe való bemerítés, amit Jézus végez, a megtérést követő, de attól különböző esemény. Ez egybeeshet a megtéréssel, ami a legkívánatosabb, de ha ez nem következik be, akkor imádság tárgyává kell tenni, hogy a megtért és hitre jutott testvéreket is, akikben hisszük, hogy a Szentlélek már jelen van, Jézus merítse be Szentlelkébe. A bibliai példák azt mutatják, hogy a Szentlélekbe való bemerítés történt közvetlenül, és történt kézrátétellel. Pünkösdkor és Kornélius házában közvetlenül merítette be Jézus a Szentlélekbe a hívőket, a samáriabelieket Péter és János, Sault Anániás, az efézusi tanítványokat Pál kézrátételén keresztül. Az Ige alapján hiszem, hogy Jézus Szentlélekbe bemerítő munkáját ma is végezheti közvetlenül, és kézrátételes imádságokon keresztül. Ezért hívő testvérek esetében akár kisebb imaközösségben (ApCsel 9,17), akár gyülekezeti nagyobb imaközösségben (ApCsel 8,17; 19,6) gyakorolhatjuk ezt. Mivel Jézus az ApCsel 1,8-ban a Szentlélekbe való bemerítés ígérete kapcsán arról beszélt, hogy akik ebben részesülnek, erőt kapnak a tanúskodáshoz, ezért a pünkösdi, karizmatikus közösségekben is fontosnak látjuk, hogy a megtért, újjászületett, múltját és bűneit rendezett testvérek is felruháztassanak ezzel a mennyei erővel. Bemerítés a Szentlélekbe és Krisztus Testébe Külön szeretném megemlíteni az 1Kor 12,13-at ( Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg ), amit nem a Szentlélekbe való bemerítés igéjének látom elsődlegesen, hanem a szövegkörnyezetet is figyelembe véve a Krisztus Testébe való bemerítés igéjének tekintem. A Szentlélekbe való bemerítés megnyilvánulása többnyire mások által látható, érzékelhető módon történt, a Krisztus Testébe, az Eklézsiába történt bemerítés láthatatlan módon, az időben és földrajzilag szétszórt, de Krisztusban hívő emberekkel kapcsol össze szellemileg és lelkileg. A Szentlélekbe való bemerítés következménye a Szentlélek ajándékaival való szolgálat és a Szentlélek gyümölcsének termése, a Krisztus Testébe való bemerítés a Krisztus Testével, akár zsidókkal, görögökkel, rabszolgákkal, szabadokkal való testvéri közösség a Szentlélek által. Amíg a Szentlélekbe való bemerítés az érte való imádkozást és az arra való várakozást követően történt meg, addig egyetlen helyen sem olvassuk, hogy a Testbe való bemerítésért külön imádkoztak volna. Ezt a Szentlélek automatikusan elvégzi. Amikor egy hívő befogadja Jézus Krisztust és ezáltal a Szentlélek összekapcsolja vele, akkor összekapcsolja mindazokkal is, akik Krisztushoz tartoznak. Ily módon a Szentlélek az, Aki bemerít és bevon Isten családjába. A hívő kiváltsága, hogy ezt a csodálatos valóságot felismerje, és szeretetben egyre teljesebb mértékben megélje. A Testbe merítés Jézus Krisztus közösségével, az Eklézsiával, a szentekkel, a Szentlélekbe bemerítés pedig az Atya és a Fiú Lelkével hoz bensőséges kapcsolatba. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Szentlélekbe történt bemerítés senkit sem jogosít fel arra, hogy lelki gőgben önmagát többre tartsa más keresztény testvéreknél, hanem ezáltal lehetőséget kap arra, hogy alázatban, de nagyobb szentségben, erőteljesebb módon több gyümölcsöt teremjen és győzelmes életet éljen Isten dicsőségére. /Perjesi István nyomán Szerdi Szilárd/

4 Jézus él! 4/16 A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Magyarországon a pünkösdi mozgalom előfutárai az első világháborúból hazatérő hadifoglyok és az Amerikából visszajött emigránsok voltak. Az első világháborúban foglyul esett magyar katonák közül néhányan Szentlélekkel megáldott hívőkkel találkoztak fogságuk alatt. Így a mórichidai Sipos István is, aki bemerítkezett és Szentlélek-keresztséget nyert hívőként tért haza az orosz hadifogságból 1918-ban. Sipos Istvánnak már a harctéren jó ismerőse volt a budapesti Sebestyén István, aki hazatérése után a budapesti Élő Isten gyülekezet tagja volt mindaddig, amíg Mihók Imrével nem találkozott. Ettől kezdve nyarától - az ő budapesti lakása (Üllői út III.) pünkösdiek gyülekező helyévé lett. Szintén orosz hadifogságból tért haza megtért emberként 1919-ben Horváth János viszneki lakos. Az első imaház Az Amerikába kivándorolt magyarok közül elég sokan az amerikai pünkösdi ébredéssel is kapcsolatba kerültek, megtértek, és többen azért jöttek haza, hogy hirdessék a Szentlélekkeresztségről szóló evangéliumot. Szalai József és neje a Somogy megyei Darány községbe tért vissza 1921-ben, miután Amerikában 1919-ben a pünkösdi közösség tagjai lettek. A hazatérő Szalai házaspárt sok rokon és ismerős meglátogatta. A beszélgetések fő témája a Szentlelket adományozó Isten megtérésre hívó evangéliuma volt. A látogatások rendszeres összejövetelekké, istentiszteletekké alakultak, melyeket nagy lelki megmozdulás és áldás követett. Az első bemerítés alkalmával 26 fő keresztelkedett meg ban Darányban épült fel az első magyarországi pünkösdi imaház. A misszió kezdete A magyar pünkösdi misszió szervezett megindulását a bakonycsernyei származású Mihók Imre Bakony környéki munkálkodása készítette elő. Mihók Imre, mint kivándorolt magyar, Amerikában került kapcsolatba a pünkösdiekkel. Megtérése után, 1926 tavaszán feleségével együtt Detroitból hazatért Bakonycsernyére. Rokonaik és a baptista ismerősök körében beszélgettek a Szentlélek-keresztség szükségességéről, annak jeleiről és saját élményeikről. Az első összejöveteli alkalom 1926 húsvétjának második napján volt. A környéken hamar elterjedt Mihók Imre áldott munkálkodásának híre. Eredményességét az is bizonyítja, hogy a magyar pünkösdi mozgalom későbbi vezető egyéniségei közül többen a rajta keresztül nyert áldás segítségével lettek Isten alkalmas eszközei a pünkösdi üzenet hirdetésére. Az első pünkösdi gyülekezetek életét Isten különös módon megáldotta; folyamatosan gyarapodtak létszámban, és rendszeresen szemtanúi és átélői voltak a betegek csodás gyógyulásának. A Mihók Imréről kapott információ alapján kapcsolódott be a magyar pünkösdi munkába Rároha F. Dávid. A Rároha házaspár augusztus 28-án érkezett Amerikából Magyarországra. Rároháék nyomdát vásároltak és öthetente adták ki a magyar pünkösdi mozgalom első lapját, az Apostoli Hitet. Gyülekezeteket látogattak és alapítottak, és átvették a budapesti gyülekezet vezetését. Fő feladatuk lett a magyarországi pünkösdi gyülekezetek egyházi egységének megteremtése. Az első pünkösdi egyházszervezet neve: Magyarországi Istengyülekezetek.

5 Jézus él! 5/16 Már a harmincas években szociális intézményei voltak a pünkösdi közösségnek, ahol gondoskodtak az idősekről és az árvákról; ezeket a szocializmus ideje alatt fel kellett "ajánlani" az államnak. Választások, konferenciák A Magyarországi Istengyülekezetek alakuló konferenciája február 5-9-ig tartott Kispesten a Villany utca 6. szám alatti központi imateremben. A jegyzőkönyv megállapítása szerint az alapszabályokat összesen nyolc gyülekezet fogadta el. Kispest, Cegléd, Bakonycsernye, Bakonytamási, Darány, Csetény, Öskü és Somogy (Baranya megyében) egy évre szólóan választották meg a tisztségviselőket. A lezajlott választás eredményeképpen Rároha F. Dávid elnök lett. Az 1928-as alakuló konferencia után Rároháék már nem csupán eszmei irányítói, hanem demokratikusan megválasztott elöljárói is a magyar pünkösdi mozgalomnak. Az évente rendezett konferenciákon újabb gyülekezetek csatlakoztak a szövetséghez, így 1929-ben tizenöt, 1930-ban húsz, az V. Konferencián 1932-ben, amikor a szövetség nevét Isten Gyülekezetei Szövetsége Magyarországon-ra változtatták, már 70 gyülekezetet foglalt magában az egyházi szervezet től hosszú évekig Siroky István, Tomi József és Fábián József voltak a mozgalom vezetői. A betiltás évei december 2-án adták ki a magyar királyi belügyminiszter /1939. VII.a. számú rendeletét "A honvédelem érdekeit veszélyeztető szekták működésének megszüntetése" tárgyában. Több más kisegyházzal együtt a pünkösdi gyülekezetek istentiszteleteit is betiltották. Ettől kezdve a második világháború végéig az Evangélikus, Baptista és Metodista Egyházak védelme alatt működtek a pünkösdi gyülekezetek. Ennek az időszaknak a következményeként a háború után több denominációban működtek tovább a pünkösdi gyülekezetek (Evangéliumi Pünkösdi Egyház, Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek, Őskeresztény Felekezet) ben az Evangéliumi Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Keresztyének nevű pünkösdi felekezetek egyesüléséből jött létre az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. Az Őskeresztyén Felekezet önálló egyházként működött tovább. Napjaink Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 1967-től a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében képezte lelkészeit, illetve 1992-től az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskoláján nyarától Dunaharasztiban, később pedig Budapesten a Cserkesz utcában is rehabilitációs intézetet működtetett a pünkösdi közösség október 31-én nyitotta meg a Közösség Szeretetotthonát Kadarkúton idősek gondozására. A rendszerváltozás adta lehetőséget felhasználva az elsők között nyitottak általános iskolákat az Evangéliumi Pünkösdi Közösség gyülekezetei ben megalakult az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége, amelynek alapító tagja az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. A misszió neve a 2011 áprilisában megtartott közgyűlésen Magyar Pünkösdi Egyházra változott. /www.punkosdi.hu/

6 Jézus él! 6/16 Pszichológia Isteni alapon Az ember pszichológiai működése világi szemmel A pszichológia a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Ilyen jelenségekről van szó, mint gondolat, érzés, vágy, törekvés, figyelem vagy képzelet. A lelki jelenség gyűjtőfogalom. A lelki élet egészét pszichikumnak nevezzük. A lelki jelenség életjelenség. Csak élő szervezetnek van lelki működése. Az élőlényeken belül is csak az emberi és állati szervezetnek van lelki működése. Így van emberi és állati pszichikum. A lelki működés egy anyagi rendszerhez kötődik. Ez az idegrendszer. A lelki működés feltétele és elsődleges létezési módja az idegműködés. Az idegrendszeri működés és a lelki működés egységben van, de ezek a folyamatok nem azonosak. Az idegrendszeri működés az mindig anyagi történés. Az idegrendszer központi szerve: az agy, az idegrendszer működésében biokémiai, biofizikai történések játszódnak le. Objektíven megfigyelhető és vizsgálható a gyógyszerek, alkohol, drogok hatása az idegrendszeri működésre. A megváltozott idegrendszeri működéssel együtt megváltozik a lelki működés is. Minden lelki jelenség idegrendszeri működéshez kötött. A lelki jelenség tartalma tükrözés, vagyis minden lelki jelenség megmutatja, tartalmazza a külvilág hatását és az élőlény belső történéseit. A lelki jelenség forrása és eredete a környezet, a külvilág. Ha nincs környezeti hatás, megváltozik az idegrendszeri működés és ezáltal a lelki működés is. A környezeti hatások sokfélesége biztosítja a lelki működés, lelki élet gazdagságát, sokszínűségét. A lelki jelenségekben tükrözzük a környezet hatására bennünk lejátszódó érzéseket, gondolatokat. A lelki jelenségben a környezetről szerzett ismeret és ahhoz való érzelmi viszonyulás, az élmény egységben van. Minden lelki jelenségben megjelenik a környezetről valamilyen tartalom, ismeret és tükröződik a hozzá kapcsolódó érzés, érzelmi viszonyulás. A lelki jelenség személyiséghez kötődik, vagyis minden lelki jelenség az egyénhez tartozik, csak rá jellemző, az egyén tapasztalata és érzése van benne. A személyiség által válik egyénivé a lelki működés. A lelki jelenségek tükrözik a valóságot és irányítják a cselekvést. Ha pesszimistán ítélem meg a környezetet, a cselekvéseim is negatívak lesznek, vagy állandó harcban leszek az általam negatív valóságnak észlelt környezet és a belső pozitív lelki hozzáállás között, amely harc csak ideig - óráig tart és közben az idegrendszer felőrlődik, majd a lelki működés is. Ha pozitívan ítélem meg a környezetet, az idegrendszer is, a lelki működés és a cselekvéseim is pozitívak lesznek. A lelki jelenségek az életünk során változnak, és különféle tartalmúak lehetnek. A lelki jelenségek fajtái A lelki jelenségek környezethatásra alakulnak ki. Feloszthatók: lelki folyamatokra, lelki állapotokra, személyiség tulajdonságokra. Lelki folyamatok jellemzői: pillanatnyi hatásokra, gyorsan lejátszódó történések életünk során változnak, az élményben jelennek meg. Fajtái: Érzelmi folyamatok, akarati folyamatok, értelmi (megismerési) folyamatok: érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás. Lelki állapotok jellemzői: A folyamatok hátterét, működési közegét adják. Fajtái: Intellektuális (értelmi állapot) pl. a figyelem. Emocionális (érzelmi állapot) pl. a hangulat. Akarati állapot pl. letargia, tettrekészség. Személyiségtulajdonságok jellemzői: A lelki folyamatokból állandósult képződmények, amelyek egyénien jellemzik személyiségünket és meghatározzák tevékenységünket. Fajtái: Képesség: a tevékenységre való alkalmasságot jellemzi. (Képes vagyok-e?) Irányultság: a tevékenység indítékát adja. (Miért akarom?) Jellem: szabályozza a tevékenységet. (Helyes-e az akarat?)

7 Jézus él! 7/16 A személyiség fogalma A pszichológiában minden ember személyiség, mert a pszichológia az embert úgy kezeli, mint sajátos egyéniséget, aki különbözik a többi embertől. A személyiség kialakulása hosszú fejlődés eredménye. Egyrészt a törzsfejlődésben megy végbe. Ez az emberré válás folyamata. Másrészt az egyedfejlődésben, amely az egyes ember fejlődési útja a születéstől az élet végéig. A személyiség meghatározó tényezői Két tényező határozza meg a személyiséget: öröklés, környezet. Az öröklés biológiailag határozza meg a személyiséget. Elsősorban testi tulajdonságok és biológiai adottságok átöröklését jelenti. Az életünk során ezek a biológiai adottságok szinte alig módosulnak. Öröklött testi, biológiai tulajdonságok: az idegrendszer szerkezeti és működési sajátosságai az érzékszervek érzékenysége általános testi fejlettség egészségre, betegségre való hajlam testalkat, csontosodás velünk született feltétlen reflexek (pl. légzés, fogóreflex) A környezet a forrása valamennyi lelki megnyilvánulásunknak. A környezet hatása kell ahhoz, hogy az egyénben lelki történések lejátszódjanak. Nincsenek velünk született lelki tulajdonságaink. Ha a környezet ingereit megvonják, akkor az idegrendszeri működésben és a lelki működésben is zavar támad. A környezethatás elsősorban, mint nevelő hatás alakítja a személyiséget. A környezettel való tevékenységi kapcsolat fejleszti a személyiség lelki tartalmát. A személyiség szerkezete A következő nagy szerkezeti egységeket feltételezzük a személyiségen belül: Biológiai adottságok (öröklött testiszervezeti alap). Lelki folyamatok. Lelki állapotok. Személyiségtulajdonságok. Az előző három egység, környezethatásra szerzett lelki megnyilvánulása. A személyiség lényeges jegyei Általános és egyedi jellege: minden személyiség tartalmazza azokat a tulajdonságokat, amelyek személyiséggé tették, amelyek általánosak, mert minden embert jellemeznek. Ilyenek pl. a gondolkodás képessége, a beszéd használata, eszközhasználat. Ugyanakkor valamennyi személyiségnek vannak csak rá jellemző egyéni tulajdonságai, melyek a környezet, vagy az öröklés által determináltak. Pl. a beszéd használat egyéni jellemzője, a szókincs tartalma és terjedelme, a hangerő és hangszín. A személyiség tudatossága és céltudatossága: a személyiséget jellemzi a tudatosság. Tudhatunk érzéseinkről, vágyainkról, gondolatainkról. A személyiség tudatos lény. A személyiség céltudatossága azt jelenti, hogy az egyén irányt szabhat cselekedeteinek, aktív lényként tudatosan határozhatja meg környezetéhez való viszonyát. Az egyén céltudatossága megadja a választásainak viszonylagos szabadságát. Állandó és változó jellege azt jelenti, hogy a személyiség lényege a változás. Születésünktől életünk végéig alakul, változik személyiségünk és csak aktuális állapotban figyelhető meg viszonylagos állandóság. Személyiségtulajdonságaink viszonylag állandósult módon befolyásolják és meghatározzák cselekedeteinket. A személyiség sajátosan integrált egész: ez azt jelenti, hogy a személyiségünkben egységben vannak és együtt léteznek különféle fejlettségű tulajdonságaink, tevékenységi szintjeink. Attól még egységet alkot a személyiség, hogy benne eltérő fejlettségű tulajdonságokkal rendelkezünk. Személyiségfejlesztésünk céltudatosságát és irányát is megadja a magasabb szint és az alacsonyabbnak ahhoz való igazodása. A személyiség megismerhetősége: a személyiség megismerhető, de nem az egyszeri megnyilvánulásokból, hanem hosszútávon sokféle tevékenység alapján a cselekvésekből és viselkedésből tudunk következtetni a személyiség tulajdonságaira. /Sütő Vilmos/

8 Jézus él! 8/16 Aggódás helyett imádság II. rész Mit ért a Szentírás imádságon? Testvérek, olyan jó lenne, ha egyszer mindenféle képmutatást félretéve, meg látszatról lemondva, becsületesen szembenéznénk azzal a ténnyel, hogy nagyon sok embernek fogalma sincs arról: mi az imádság. Egy sor vallásos ember nem tudja, mit jelent imádkozni, mit tanít nekünk Jézus Krisztus az imádságról. A legtöbb embernek egyfajta elvi lehetőség az imádkozás, amivel végszükség esetén élhet, aki akar. Amikor már csak az imádság segít. Ez a mondás sok mindent elárul. De nem él vele a végszükség esetén sem, a bajban is legfeljebb emlegeti sok ember Isten nevét, de nem tud Vele beszélgetni, nem tanulta meg az imádságnak a nyelvét. Sokan pedig összetévesztik az imádkozást az idézéssel. Idézeteket mondanak, felmondanak Istennek bizonyos szöveget. Valaki valamikor leírt valamit és azt ismételgetik, ha kell sokszor egymás után és azt gondolják: ez az imádság. Amikor Jézus az imádságról beszél, mindig azt mondja, hogy leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy kisgyerek kiönti szívét az apjának. Lehet, hogy lihegve mondja el, amit mond, mert éppen menekül, fél. De hozzá menekült és neki önti ki a félelmét. Lehet, hogy sírva mondja el és közben még hüppög, mint ahogy a kicsik szokták elmondani néha a panaszaikat. Összetört mondatokban, szaggatottan mondja el, vagy nagyon egyszerűen. De hitelesen, mert ezt mondja, ami éppen a szívében van. És ő mondja, nem másnak a szövegét idézi. És azzal a bizonyossággal mondja, hogy annak, akihez szól érdemes elmondani, mert ő figyel rá, ő szeret és intézkedni fog. Van értelme annak, hogy elmondja neki. Éppen ezért, mire elmondta, meg is nyugszik. Abbamarad a sírás, feloldódik a szorongás és várja az Atya válaszát. Ezt jelenti imádkozni. Kiöntöm a szívemet, azt mondom el Neki, ami éppen bennem van, és ezzel a bizalommal mondom. Alapigénk szavaival: Semmiért ne aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával... Tehát annak alkalma van. Az imádság és könyörgés az imádkozó ember programjában benne van. Olyan, mint a reggeli mosakodás, borotválkozás, fogmosás, reggelizés, felöltözés. Ugyanígy: imádkozni is muszáj, mert másképp nem bírom. Eltévedek, eltévesztem, tanácstalan maradok. Az Atyával a kapcsolatot tartani kell, ez létfeltétel, életszükséglet. És hozzátartozik a mindennapokhoz, úgy, mint a légzés. Sokszor nem is számolom, hányszor imádkoztam ma. Azt sem tudom, hányat lélegeztem, de anélkül nem tudok élni. Az imádkozásról így beszél a Biblia. Lehet egyébként a vallásos embernek imaszövegeket mondania különböző előírt alkalmakkor, de ez a másik az igazi imádkozás. Mikor van a te életedben az imádság és a könyörgés alkalma? Van-e olyan idő, amit erre biztosítunk, mert másképp nem lesz belőle soha semmi. Majd, ha lesz időm... Ilyen nem lesz, valami mindig közbejön, ezt biztosra lehet venni. Éppen azért, mivel ennyire fontos, az Ördög gondoskodik arról, hogy valami mindig kiszorítsa, meghiúsítsa, vagy legalább megkurtítsa az imádságainkat. Ez csak úgy megy, ha benne van a programban, és nem szoríthatja ki semmi más. Az imádság és könyörgés alkalma. Mikor lesz az nekünk mától kezdve? Boldog ember az, aki az Istennek való engedelmeskedést ezzel kezdi, hogy kijelöli az imádság és könyörgés alkalmát. A legbiztosabb kora reggel, mert egyébként kiszorítják a napi teendők, este meg már belealszunk a harmadik mondatnál. /kivonat Cseri Kálmán tanításából/

9 Jézus él! 9/16 Az idős ácsmester Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulni. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során szép nagyra nőtt családjával tölthet. A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen felépíteni neki még egy házat. Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő, és máris látni lehetett, hogy az utolsó házába a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének. A ház átadására megjelent a főnök is, aki magával hozta a ház kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek. - Ez a Te házad - mondta. - Ezt én adom ajándékba. Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egészen másképp dolgozott volna. Így van ez mindnyájunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. És aztán jön a hidegzuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk. Tehát nincs visszaút. A csoda Egy újonnan megtért keresztény rendkívüli lelkesedéssel olvasta a Bibliát, míg a buszra várt. Folyton felkiáltott, hogy "Halleluja Ámen " Egy ateista ember hallotta őt, odament hozzá és megkérdezte tőle, mit olvas. - Éppen azt, hogy Isten hogyan választotta ketté a Vörös tengert, és hogyan vitte keresztül Izrael népét. - Ez egy csoda! - mondta a keresztény. Az ateista elkezdte magyarázni az illetőnek, hogy ne higgyen el mindent, amit a Biblia mond. - Az igazság az, hogy a víz csak kb. 30 cm mély volt, így ez nem is volt csoda. A fiatal keresztény csalódottan bólintott, majd folytatta az olvasást miközben az ateista büszkén továbbsétált, azt gondolva, hogy ő most megmondta a tutit. Hirtelen a keresztény ismét felkiáltott: "Halleluja!" Visszament hozzá és megkérdezte tőle, hogy most minek örül. A keresztény izgatottan válaszolta: - Ez valóban egy csoda, Isten belefullasztotta az egész egyiptomi sereget a 30 cm-es vízbe. /forrás: Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap kalapácsot fogsz kezedbe, hogy szöget verj be a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel. Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: "az élet egy csináld magad vállalkozás". Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. Építkezz okosan! /Ismeretlen/

10 Jézus él! 10/16 Nóri és Józsi egymásra találtak Különösen hálás vagyok, hogy Fazekas Nórival együtt csinálhatjuk ezt a munkát a gyülekezetben. Ez számomra új dolog, de sokkal hatékonyabbnak érzem, hogy együtt visznek emberek munkát, megoszlik a teher, és amiben én nem vagyok jó, abban a másik otthon van. (Szűcs József, Jézus Él februári szám) Munkából hazafele, mikor gondolkoztam, hogy ideje lenne Anita kérésének eleget tenni, és meg írni a cikket, eszembe ötlött, hogy egy évvel ezelőtt (amikor bátyámmal együtt voltunk az újságban) megemlítettem Nórit az ifis szolgálattal kapcsolatban. Megkerestem és megtalálva a cikket, elcsodálkoztam, hogy ugyanezeket a gondolatokat, most is le tudnám írni, de most már a közösen induló életünkkel kapcsolatban. mint hogy nem lesz lehetőségem minden szombaton ifit tartani, így jött az elhatározás, hogy kell valaki, aki segít nekem ebben. Igazából Nórira gondoltam, megkérdeztem Szilárdot, ő zöld utat adott, így elmentem a postára erről beszélgetni, illetve a Fundamenta kötésről is (ha valaki nem tudná, nála lehet azt is kötni ). Ő elvállalta. Ezek után az ifi miatt sokat beszélgettünk, oly annyira, hogy ez még nekem is föl tűnt, ezáltal megszületett a gondolat, hogy esetleg természetesen ezt én gyorsan elhessegettem. A beszélgetések természetesen maradtak, aztán megemlítettem neki egyszer, hogy mik futottak át az agyamon, és persze azt is hogy ezek meddő gondolatok. Lényeg a lényeg, hogy innen indulva kezdődtek a harcok bennem, és kellet az én addigi elképzeléseimet újraterveznem. Keresztényként volt egy ideám a párválasztásról, hogy ez hogy szokott lenni, vagy éppen hogy kellene lennie. Sok esetben még magamon is elcsodálkoztam, hogy mik jelentenek gondot, amikre sosem gondoltam volna (például a híres férfi függetlenség és szabadság elvesztése ). De azért lassú víz partot mos módszerével megértettem, hogy Isten Nórit szánta nekem segítőtársamul, és ő az aki az én csontomból való csont. A jelenlegi állapotomban, érthetetlen helyzetekben jön rám az érzés, hogy én ezt a nőt szeretem, és hálás vagyok érte, örülök, hogy most már nem kell egyedül döntenem, gondolataimat van kivel megosztanom, van egy okos nő az oldalamon, akire számíthatok, és nem utolsó sorban egy olyan személy, akit Isten tud használni. A történet Józsi szemszögéből: Tavaly októberben gondolkoztam, hogy jön a vizsga időszak, ami nem kevesebbet jelent, A történet Nóri szemszögéből: Megtérésemtől hittem, hogy az Úr elkészített valaki számára. Nem keresgéltem, nem szerettem volna az életem legfontosabb döntését Isten nélkül intézni. Hiszem, hogy mindenkinek van egy társa. Egyetlen, ezért nem is szerettem volna még imádságaimban sem korlátozni, hogy milyen legyen. Egy kérésem mindig volt, hogy ne legyen idősebb nagyon. Próbáltam nyitva tartani a szívem Isten akaratának. Természetes volt, hogy megtért ember lesz a társam. Emberi szemmel nézve közel s távol senki sem volt. Néhány éve már ismerjük egymást Józsival, kedves, vicces fiúnak tartot-

11 Jézus él! 11/16 tam, ennyi. A közös szolgálat gyanúsan jól sikerült és elkerülhetetlen volt Isten útmutatását látni. No, ez így egyszerű is lenne. DE! Van mögöttünk egy klassz kis év, amikor bepillantást nyertünk egymás elbűvölő és kevéssé bájos tulajdonságába. Úgy gondoljuk, hogy józanul megyünk bele a házasságba. Engem megerősít, hogy úgy szerethetem Őt, hogy látom valójában. Hiszem és meg is tapasztaltam, hogyha meghozzuk a döntést, hogy az Úr útját szeretnénk járni, akkor a legbiztosabb alap már megvan a házasságunkhoz is. A mi házasságunk alapja nem a szerelem érzése, hanem Krisztus. És a szerelem érzése ezen felüli ajándék nekünk. /Szűcs Józsi és Szűcs Nóri/ 1. A halogatás problémákat okoz A kisebb problémákból nagyobbakat csinál, a nagyobbakból krízishelyzeteket. Minél tovább vársz annál nehezebb lesz elkezdeni. A halogatás gondot tud okozni a gyerekeknél is. Tudjuk, hogy a gyermek odafigyelést, törődést igényel, de sokszor nem tesszük, mert fáradtak vagyunk és mindig csak halogatjuk, addig amíg már késő. Elvesztegetett éveket nem lehet visszatekerni, mint egy videót. 2. A halogatással lehetőségeket halaszthatsz el "Nem szánt ősszel a lusta, nyáron meg aratna, de nincs mit." Példabeszédek 20:4. Mikor a lehetőség kopogtat az ajtódon nyisd ki! Használd ki a lehetőséget addig, amíg van, ha nem teszed, elveszted. 3. A halogatással megbánhatsz embereket A lustaság meggátol abban, hogy szeress! A szeretet elkötelezettséget, belefektetett munkát és energiát kíván. Sokan nem akarnak tenni azért, hogy szeretetet adjanak. Azt hiszik, az majd csak úgy jön magától, hogy majd észreveszik rajtuk mennyire szeretnek. Sok házasság azért megy tönkre, mert sokszor a felek nem akarnak tenni semmit időben, csak paszszívan várakoznak. Halogatás 2. A halogatás ára Mikor halogatsz valamit, tulajdonképpen a következő dolgokat mondod magadnak: "Könynyebb elkerülni, mint szembenézni (foglalkozni) vele.", de ez nem így van! "Könnyebb lesz majd holnap (vagy később) megtennem, mint most", de ebben is tévedsz. A Biblia szerint a halogatásnak ára van. "A lusta élete olyan, mint a tövisekkel benőtt ösvény..." Példabeszédek 15:19 Ne felejtsd a halogatás árát te fogod megfizetni. Túl sok időt vesztegetünk úgy, hogy tekintetünk a földön és a szívünk zárva. Emeld fel a tekinteted, nyisd meg a szíved és látni fogod, hogy a mai nap egy kiváló lehetőség arra, hogy elkezdj valamit a régóta halogatott dolgok közül. /Rick Warren nyomán - forrás: halogatas-ara.html#ixzz2ftlyd083/

12 Jézus él! 12/16 Családi ügyek Az erős keresztény család: o Biztonságos kikötő A munkahely megerőltető. Az iskolaudvar egyre ellenségesebb környezet. Az élet tempója követhetetlen. Hol találsz menedéket? Ha otthon nem, akkor valószínűleg sehol sem. Theodor Roosevelt elnök mondta: Inkább a családommal töltöm az időt, mint a világ bármely előkelőségével. Az ő családja biztonságos kikötő volt az élet viharaiban. A tiéd is az? o Jellem formálója A Krisztus-központú család nemcsak gyermekeid jellemét alakítja, hanem a te jellemedet is erősíti. A jellem alig több, mint döntéseid és mindennapos szokásaid együttese. Mivel elsődleges környezetedet a családod alkotja, az befolyásolja döntéseidet és szokásaidat is. Az erős keresztény család jó döntések meghozatalára bíztat, megfelelő fegyelmet alakít ki, és ma fizeti a holnap sikerének árát. o Az igazság tükre Ha fejlődni akarsz, képesnek kell lenned arra, hogy reálisan nézd magad. És hol tudod ezt leginkább megtenni? Egy olyan otthonban, ahol feltétel nélkül szeretnek. Ez lehetővé teszi számodra, hogy őszintén szembenézz hibáiddal és hiányosságaiddal. Ott biztonságban vagy, ha kudarcot is vallasz. Megértéssel és támogatással teli környezetet biztosít. Akik legközelebb állnak hozzánk, azok alakítanak bennünket. Mikor Teréz Anya Nobel békedíjat kapott, megkérdezték tőle: Mit tehetünk a világbékéért? Ő azt válaszolta: Menjetek haza, és szeressétek a családotokat. Ha igazán hatni akarsz valakire, kezdd az otthonoddal! Őrizd kincsként a családodat. /Bob Gass/ Tízparancsolat szülőknek 1. A kezeim kicsik; ne várj tőlem tökéletességet, amikor beágyazok, rajzolok, vagy dobom a labdát. A lábaim rövidek; lassíts le, hogy lépést tarthassak veled! 2. Az én szemem még nem látta úgy a világot, ahogy a tied; hagyd, hogy biztonságban felfedezzem, ne korlátozz szükségtelenül! 3. Szakíts rám időt! A házimunka mindig ott lesz, de én csak egyszer vagyok kicsi. 4. Nekem is vannak érzéseim; ne bosszankodj, ha kérdezgetek! Bánj velem úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. 5. Ajándék vagyok; Isten azt akarja, hogy értékes kincsként bánj velem. Kérj számon, adj útmutatást az élethez, fegyelmezz szeretettel! 6. A növekedéshez bátorításra van szükségem, nem üres dicséretekre. Légy velem gyengéd, helyreigazíthatsz szidás nélkül is. 7. Adj szabadságot, hogy dönthessek, még akkor is, ha nem mindig jól döntök! Engedd, hogy elessek, így tanulok meg járni! 8. Ne csinálj meg folyton mindent nekem, mert ettől úgy érzem, az én erőfeszítéseim nem felelnek meg az elvárásaidnak. Ne hasonlítgass másokhoz; én én vagyok, nem más. 9. Ne féljetek elmenni egy hétvégére együtt. A gyerekeknek szükségük van szülőktől távol töltött időre, és ez fordítva is igaz. Sőt, ezzel azt is megmutatjátok nekünk, hogy a házasságotok valami különleges dolog. 10. Vigyél el Isten házába, és ismertess össze Vele, mert Őrá szükségem lesz egész életemben! /Bob Gass/ Gyereket nevelni olyan, mint tortát sütni nem ismered fel, hogy borzalmasan elrontottad, csak mikor már túl késő. /James Dobson/

13 Jézus él! 13/16 ALPHA kurzus indul ALPHA kurzus indul a Kecskeméti Pünkösdi gyülekezet szervezésében március 7-én. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény hit alapkérdéseit tárgyaló előadássorozat. Kinek szól? Az Alpha mindenkinek szól, különösen azoknak akik: - szeretnének többet tudni a kereszténységről - új keresztények - a közösség/gyülekezet új tagjai - fel szeretnék frissíteni hitük alapjait ISTEN ÁLDÁSA Az előadások címei: 1. Kicsoda Jézus? 2. Miért halt meg Jézus? 3. Hogyan lehetek biztos a hitemben? 4. Miért és hogyan olvassam a Bibliát? 5. Miért és hogyan imádkozzam? 6. Hogyan vezet minket Isten? 7. Hogyan állhatok ellen a gonosznak? 8. Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról? 9. Isten ma is gyógyít? 10. Mi az egyház? Helyszín: 6000 Kecsemét, Klapka u , Gabonaszékház 1 emelet, Gyülekezeti terem Időpont: csütörtökönként 18:00 órától, 10 alkalom (előadás). Amennyiben felkeltettük érdeklődését, részvételi szándékát az alábbi elérhetőségeken jelezheti: Sütő Vilmos Mobil: 70/ Légy csobogó patak, ki Isten igéjét a kőszívekbe vési. Mi ömlik és zúdul s emberek életét kristálytiszta vizével felfrissíti. Ne állj meg soha! Hisz a Mennyből jövő áradat átformál és alakít sziklákat s dombokat. Ki e forrást meglátja teste, lelke felfrissül, ettől kezdve életét nem akarja élni egyedül! Istenének adja szívét, kezébe teszi le útjait nem látva maga előtt mást csak a patak csodaszép habjait. Az élet mi ebből táplálkozik nem hal meg soha! Isten áldása van rajta s az örökéletet ajándékba kapja. ( ) /Ladányiné Ági/

14 Jézus él! 14/16 KÖNYV ajánló Filmklub ajánló A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet szervezésében a filmklub folytatódik. A Filmklub célja, hogy a mai rohanó, sodródó világban valahol lehessen gondosan válogatott, vértől nem csöpögő, értékes és ugyanakkor szórakoztató, reklámtól mentes filmet együtt nézni és utána róla beszélgetni. A következő alkalom: február 22. péntek 18 óra, Kecskemét Klapka utca 9. I. emelet a 113-as terem (Gabonaszékház) A film címe: A Bakancslista A nagy sikerű "Egymásra hangolva" szerzője ezúttal tanácsokat osztogat, hogy mire érdemes felkészülniük a pároknak házasságkötés előtt, hogy sikeres és jól működő kapcsolatnak nézzenek elébe! Kommunikáció, érzelmek kifejezése, konfliktusmegoldás, bocsánatkérés, nézeteltérések tisztázása, pénzügyek kezelése, a szülőkkel való kapcsolat - Chapman ilyen és hasonló kérdésekben ad útmutatást és megvitatására érdemes szempontokat a leendő házastársaknak. Nevesd magad egy jobb házasságba! Mark Gungor az egyik legkeresettebb előadó házassági és családi témákban az USA-ban. Február 23-án a Nevesd magad egy jobb házasságba című előadását fogjuk levetíteni, amely könnyed hangvételben és kitűnő humorral fűszerezve vesz sorra nagyon is húsbavágó témákat a házasságról. Gyere és nevesd magad egy jobb házasságba! A házasság nem arról szól, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt; hanem arról, hogy a megfelelő dolgokat tegyük. /www.markgungor.com/ Kedvcsináló: A "bakancslista" azon dolgok sora, amelyeket az ember meg akar tenni és tapasztalni az életben, mielőtt feldobná a bakancsot. Carter Chambers is jegyezgette terveit, az élet azonban mindig közbeszólt. A milliárdos Edward Cole-t viszont csakis a pénzcsinálás érdekelte, sohasem bajlódott a listával. A két, egymástól teljesen különböző embert azonban a sors egymás mellé sodorja. Közös kórteremben kötnek ki, ahol bőven van idejük azt fontolgatni, mi jöhet még ezután. Égető vágy ébred bennük, hogy a hátralévő idejükben azt tegyék, amit mindig is szerettek volna. Ha szeretnétek hozzátok közelálló embereket is meghívni, őket is várjuk szeretettel. Szeretettel várunk benneteket!

15 Jézus él! 15/16 Bibliaolvasó program boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn.20:29) Isten azért mondja ezt, hogy ne tudni akarjunk előre mindent, hanem már előre higgyünk és bízzunk Benne, hogy velünk lesz és megáld minket, mielőtt még látnánk a megoldásokat. Ő azt akarja, hogy ne a saját érzéseink, a körülményeink, az emberek véleménye, a pénzügyi helyzetünk vagy az egészségi állapotunk határozza meg a gondolatainkat, hanem az, amit Ő mond nekünk. Február február 1. Mózes II. könyve Máté Evangéliuma 18,1-20 február 2. Mózes II. könyve Máté Evangéliuma 18,21-35 február 3. Mózes II. könyve Máté Evangéliuma 19,1-25 február 4. Mózes II. könyve Máté Evangéliuma 19,26-30 február 5. Mózes II. könyve Máté Evangéliuma 20,1-19 február 6. Mózes III. könyve 1-3 Máté Evangéliuma 20,20-34 február 7. Mózes III. könyve 4-6 Máté Evangéliuma 21,1-22 február 8. Mózes III. könyve 7-9 Máté Evangéliuma 21,23-46 február 9. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 22,1-33 február 10. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 22,34-46 február 11. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 23 február 12. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 24 február 13. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 25,1-30 február 14. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 25,31-46 február 15. Mózes III. könyve Máté Evangéliuma 26,1-46 február 16. Mózes IV. könyve 1-3 Máté Evangéliuma 26,47-75 február 17. Mózes IV. könyve 4-6 Máté Evangéliuma 27,1-26 február 18. Mózes IV. könyve 7-9 Máté Evangéliuma 27,27-66 február 19. Mózes IV. könyve Máté Evangéliuma 28 február 20. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 1,1-15 február 21. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 1,16-45 február 22. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 2 február 23. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 3,1-19 február 24. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 3,20-35 február 25. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 4 február 26. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 5,1-21 február 27. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 5,22-43 február 28. Mózes IV. könyve Márk Evangéliuma 6

16 Jézus él! 16/16 Heti alkalmak Gyermekóra beosztás Február 3. vasárnap Február 10. vasárnap Február 17. vasárnap Február 24. vasárnap Kicsik: Huberné Ildikó PARANCSOLT A HALAKNAK... Lk 5. (A nagy halfogás) Nagyok: Garaci Ágnes Sára halála; Ábrahám sírt vásárol Kicsik: Szabó Erika TANÍTVÁNYOKAT GYŰJ- TÖTT...Mt 4,18 ( A 12 tanít. kiválasztása ) Nagyok: Olasz Anita Izsák feleségül veszi Rebekát; Ábrahám halála Kicsik: Nagy Réka IMÁDKOZNI TANÍ- TOTT...Lk11,1-4 ( Az Úri imádság) Nagyok: Szerdi Kata Jákob és Ézsau; Izsák és Abímelek Kicsik: Cseri Edit PARANCSOLT A BETEGSÉ- GEKNEK Mt8,15 (A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása) Nagyok: Szénási Zoltán Izsák megáldja Jákóbot Hétfő 6:30 Hétfő 18:00 Szombat 17:00 Vasárnap 9:30 Házi csoportok Beszélgető szolgálat Havi alkalmak Február 3. vasárnap 9:30 Február 10. vasárnap 9:30 Február 12. kedd 18:00 Február 22. péntek 18:00 Február 23. Szombat óra Február 26. kedd 18:00 Március 1. péntek 18:00 Imaóra Női alkalom Ifi alkalom Istentisztelet További információ a honlapon Sütő Vilmos 70/ Istentisztelet Szolgál: Szigeti László Istentisztelet Szolgál: Szerdi Kata Férfi alkalom Filmklub Bakancslista Nevesd magad egy jobb házasságba! Mark Gungor vetítés Férfi alkalom Utazás az emberi pszcihében Előadó: Sütő Vilmos Weboldal: Telefon: Szerdi Szilárd lelkipásztor Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u Gabona székház 1. emelet Szerkesztő: Olasz Anita

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 19. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005.

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent LELKI KIS- VAGY NAGYKORÚSÁG? Forrongó világban élünk. Nem mondjuk

Részletesebben