Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4."

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A,

2 GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2

3 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8 Bevezetés: A tárgy nehézségei Teológiai nehézségek Lélektani nehézségek...12 I. Rész: A gyülekezet Feje: Krisztus 1. Mi a gyülekezet? Az alapstruktúra: Fej és test...15 a) A fej fogalma az Újszövetségben...17 (1) Ef 1: (2) Ef 4:10-11, 15-16:...21 (3) Ef 5:22-32:...22 (4) Kol 1: (5) Kol 2: (6) Kol 2: b) A levonható következtetések...26 II. Rész Tisztségek az újszövetségi korban 1. Elhatárolódás a korabeli világ politikai- és közéleti tisztség terminológiájától...29 a) Az archón...29 b) A hégemonia...30 c) A hégemón

4 d) A telos...31 e) A timé...31 f) Levonható következtetések Elhatárolódás a korabeli világ szakrális tisztség terminológiájától...33 a) Az archiereus...33 b) A hiereus...33 c) A levonható következtetések...34 III. Rész Az újszövetségi gyülekezet tisztségviselıi 1. Tisztségek kérdése általában...37 a) Vannak-e az Újszövetségben tisztségek?...37 b) A tisztség és a hivatal...37 c) Az Újszövetség tisztségfogalmáról általában Apostolok...39 a) Profán és ószövetségi szóhasználat...39 b) A szócsoport és újszövetségi jelentése:...40 c) Az apostoli tiszt lényege és feltételei...41 (1) A Tizenkettı...41 (2) A tizenkettı apostolsága...42 (3) Pál apostol...44 (4) Az apostoli szolgálat jellemzı vonásai...45 d) Az apostolica succesio: Próféták...47 a) Vallástörténeti elızmények...47 b) Az Újszövetség szókészlete és etimológiája...48 c) Nem újszövetségi próféták az Újszövetségben d) Jézus mint próféta...51 e) A karizmatikus gyülekezeti próféták...52 (1) Van-e prófétai tisztség az újszövetségi gyülekezetben?...52 (2) A prófétai tisztség jellemzıi...54 (3) Az újszövetségi prófécia tartalmi vonásai...56 (a) A prófécia mint kijelentés

5 (b) A prófécia mint hitre segítés és lelkigondozás...59 (4) Az újszövetségi prófétaság korlátai...60 (a) A próféta elsı korlátja: Isten szuverén döntése...61 (b) A próféta második korlátja: a másik karizmatikus próféta...61 (c) A próféta harmadik korlátja a többi karizmatikus...62 (d) A próféta negyedik korlátja, hogy a prófétálás értelemhez kötött szolgálat...62 (e) A próféta ötödik korlátja, ogy rászorul mások megítélésére...62 (f) A próféta hatodik korlátja a teljes Szentírás...63 (g) A próféta hetedik korlátja Krisztus visszajövetele...64 (h) A próféta nyolcadik korlátja a süket gyülekezet Evangélisták...64 a) Az Újszövetség szókészlete...66 b) Etimológiai és teológiai megfontolások...66 c) Az Újszövetség szókészlete az Ószövetségtıl függ...67 d) Jézus, mint evangélista...67 e) Az evangélista tisztség...68 (1) ApCs 21: (2) Ef 4: (3) 2Tim 4: f) Az apostoli és az evangélista szolgálat közötti rokonság Pásztorok és tanítók Pásztorok...70 a) Az Újszövetség szókészlete...70 b) Az Ószövetség pásztor - szimbolikája...70 (1) A hétköznapi élet pásztorai (a tkp-i jelentés)...70 (2) Az Ószövetség teológiai pásztor-szimbólikája...71 c) Jézus az eschatológikus jó pásztor...72 d) Pásztori tiszt az újszövetségi gyülekezetben Tanítók...75 a) Az Újszövetség szókészlete...76 b) A profán görög és a LXX szóhasználata...76 c) Az ószövetségi tanítókról...77 d) Jézus a tanító...78 e) Az újszövetségi gyülekezet tanítói...80 (1) Az elsı gyülekezet kerüli a kifejezést...80 (2) A tanító mint tisztségviselı

6 (3) A tanító és a többi tisztségviselı...82 (4) A tanító tevékenységének tartalmi vonásai...83 (a) Paradosis...83 (b) Parainesis...84 (c) Az Ószövetség feltárása Presbiterek és püspökök...85 a) Vének - presbiterek...86 (1) Az Újszövetség szókészlete...86 (2) A presbyteros etimológiája és az ógörög szóhasználat...86 (3) A vén tisztség az Újszövetségen kívül...87 (a) Pogány környezetben...87 (b) Izráel gyakorlatában...87 (4) A presbyteros az Újszövetségben...88 b) Püspökök - felvigyázók...88 (1) Az Újszövetség szókészlete...88 (2) A szó eredete és használata...89 (3) Az Ószövetség szóhasználata...89 (4) Az Újszövetség szóhasználata...90 (a) Krisztus epikopos a gyülekezet felett...90 (b) Az apostolok episkposi szolgálata...90 (c) A gyülekezet episkoposai...91 c) Az újszövetségi gyülekezet presbiterei...91 (1) A presbiteri szolgálat formai szempontjai...91 (a) Testületi szolgálat...91 (b) Csak férfiak lehettek presbiterek...92 (c) Nem a gyülekezet, hanem a gyülekezet Ura választotta ıket...93 (d) Csak egy helyi gyülekezet vezetıi...94 (e) A presbiterek megbecsülése és fegyelmezése...96 (2) A presbiteri szolgálat tartalmi vonásai...97 (a) Igehirdetés...98 (b) vezetés és lelkigondozás...98 (c) Anyagi jellegő feladatok...98 (d) Közbenjáró szolgálat a betegekért Diakónusok...99 a) Az Újszövetség szókészlete...99 b) A szó eredete és használata...99 (1) A hellénista háttér

7 (2) A LXX-ban (3) Az Újszövetség korabeli zsidóság c) Az Újszövetség szóhasználata d) A diakónusi tiszt a gyülekezetben (1) Jézus mint diakónus (2) A gyülekezet diakónusai Vezetık és elıljárók A feltételezhetı struktúra IV. Rész Függelék: egyházmodell? 1. Ekklésia és egyház Megtalálható-e a mai egyházfogalom az Újszövetségben? Ismer-e az Újszövetség mai értelemben vett egyházmodellt? Milyen szempontok szükségesek? Befejezés Felhasznált irodalom

8 Elıszó Visszagondolva az elmúlt hónapok munkájára, igazán hálás lehetek Istennek. Hogy miért és kikért? Hadd kezdjem egy személyes jellegû hála okkal. Megtanultam kicsit szabadabb lenni mások eltérõ véleményének az értékelésére. Sok olyan kérdéssel kerültem szembe, amelyekre nem lehet csak egy helyes választ adni. Vannak dolgok, igaz nem centrális teológiai tételek, amelyekben több megoldás is elfogadhatónak látszik, ki-ki a maga belátása alapján kénytelen dönteni. Ez a felismerés toleránsabbá tett mások, más felekezetek felé. Nagyon élveztem a munkát, nagy örömmel és hálával töltött el amikor felismerhettem valamit Isten Igéjébõl. Nagy kérdés néhol számomra, hogy a felismert igazságokat hogyan lehet alkalmazni az életemben, hiszen az Ige nem agytornára adatott, hanem hogy a felismert igazságok szerint járjunk. Hiszem, hogy Isten ebben a kérdésben is vezetni fog kegyelmesen. Sokan vannak, akikért hálás lehetek Istennek. Mindenekelõtt feleségemért, akire legalább akkora terhet rótt ez a dolgozat, mint rám. Voltak akik segítettek forrásanyagok keresésében, fordításában, áttekintésében. Tudom, hogy voltak sokan, akik imádkoztak értem, és ez nagyon sokat jelent nekem. Végül, hálás vagyok azokért a tanárokért, akik belém fektettek az idejükbõl, energiájukból, tudásukból, szeretetükbõl. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy ezt a dolgozatot valójában már egyszer beadtam a Tanügyi Bizottságnak elbírálásra, a védés is megtörtént, de osztályzatot nem kaptam rá. Indoklásként azt közölte a bizottság, hogy az eredeti címmel 1 nem értékelhetõ a dolgozat, csak egy alacsony kalkulussal. Ennek oka, hogy amíg a gyülekezetmodell kidolgozásában igyekeztem alapos lenni, ugyanez nem mondható el az egyházmodellel foglalkozó részrõl. Ezzel kapcsolatban nem tudta elfogadni mentségemül a bizottság azt az általam felhozott érvet, hogy az Újszövetség nem tartalmaz a mai értelemben vett egyházzal kapcsolatos modellt. Erre a felismerésre a dolgozat megírása során végzett 1 Gyülekezet és egyházmodell az Újszövetségben 8

9 kutatásaim során jutottam el 2, ha elõre tudtam volna, nem veszem bele a szakdolgozat címébe ezt a szempontot is. Amikor felismertem, hogy az Újszövetség hallgat egyházmodell ügyben, úgy gondoltam, hogy az Újszövetséggel összhangba úgy kerülök, ha a dolgozat tartalmában is és terjedelmében is a gyülekezetmodellt dolgozom ki részletesen, és az egyházmodell kérdésével csak mintegy kitekintéssel foglalkozom. Úgy tûnt, hogy a bizottság többsége az egyházmodellel kapcsolatos állításomat (ilyen az Újszövetségben nincs) elvben elfogadta, mégis az adott címre való tekintettel az alapos indoklást többen hiányolták. Kompromisszumként született meg az a határozat, hogy ugyanezt a dolgozatot szeptemberben más címmel újból leadhatom elbírálásra. Így az új cím lehetõvé teszi, hogy a témát olyan mértékben szûkítsem le, hogy tartalmi változtatások nélkül benyújtható legyen a dolgozat. Az új címet, témavezetõ tanárom véleményével összhangban választottam meg. Almási testvér javaslatára az eredeti dolgozat kifogásolt részét (egyházmodell) függelékként csatolom a dolgozathoz. Az opponensi vélemény nyomán a bírálat többi részét szerintem érzelmi felhangok kísérték, de bízom abban, hogy a dolgozat újbóli elbírálása során nem jut jelentõs szerep ezeknek. A dolgozatnak ez a "második kiadása" tartalmi változások nélkül kerül az elbírálást végzõ testvérek elé. A gyülekezeti tisztségviselõkkel kapcsolatban a fogalmi meghatározásra, a tartalmi és formai jellemzõkre fektettem hangsúlyt. Több helyen érintem a tisztségviselõk minõsítését, ordinációját, gyülekezethez való viszonyát, de nem volt módom arra, hogy ezeket is (mint külön szempontokat) kidolgozzam. Néhány technikai megjegyzés. A görög szavakat fonetikusan írtam le, és zárójelben közöltem görög betûkkel ékezet nélkül az elsõ elõfordulási helyen. A lábjegyzetekben nem közöltem a részletes könyvészeti adatokat, csak a legszükségesebbeket. A felhasznált irodalom c. alatt megtalálható minden szükséges adat. 2 A bibliatanulmányaim és a témába vágó szakirodalom ezt igazolja. 9

10 Bevezetés: A tárgy nehézségei Két csoportba sorolhatjuk a téma nehézségeit. Az egyik csoport teológiai (szakmai) jellegû, a másik lélektani. 1. Teológiai nehézségek Az elsõ teológiai nehézség abból adódik, hogy az Újszövetség nem törekszik rendszerbe foglalt elvi tanulmányokat közölni különbözõ témákról, hanem ahogyan az élet vetette fel egykor a kérdéseket a gyülekezetek életében, úgy tükrözõdnek azok az Újszövetségben. Ezért aki egy újszövetségi témakört kutat, annak el kell végeznie a vonatkozó szakaszok összegyûjtését, az így összegyûlt anyag analízisét, és el kell jutnia a részeredmények szintéziséig. A szakirodalom tanuskodik arról, hogy az így kapott elvi eredmények eltérõek, a létezõ különbözõ gyülekezet- és egyházmodellek pedig arról tanuskodnak, hogy az eltérõ elvi eredmények eltérõ gyakorlatokat szülnek. Másodszor azt is látnunk kell, hogy az Újszövetségben uralkodó témakör a krisztológia és nem az ekléziológia. Ez érthetõ, hiszen a "nagy ügy" a Krisztusról szóló bizonyságtétel, és nem a gyülekezet- és egyházszervezés. A mégis felbukkanó ekléziológiai kérdések inkább krisztológiai összefüggésekben jelennek meg, mintsem szervezeti aspektusból. Gyülekezeti és egyházi kérdésekkel tehát csak olyan összefüggésben és mértékben kell ma is foglalkozni, amennyiben ez a "fõ ügyet": a Krisztusról szóló bizonyságtételt, és annak hatékonyságát szolgálja. Ebbõl a szempontból viszont egyáltalán nem elhanyagolható kérdésekké válnak az ekléziológiai problémák, hiszen jól tudjuk, hogy egyes bemerevedett egyházi struktúrák mennyire gátolják a gyülekezeteket (és a belõlük felépülõ egyházakat) a nagy küldetés hatékony teljesítésében. 10

11 Ha egy gyülekezet lemond az Újszövetségben elõttünk álló gyülekezeti tisztségviselõkrõl 3, akkor olyan Krisztus által ajándékba adott szolgálattevõkrõl mond le, akik által maga a gyülekezet Ura akarja felkészíteni a gyülekezetben lévõ "szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére". 4 A harmadik teológiai nehézség izagógikai jellegû. Vagyis a munkát mindenkinél megelõzi egy sor elõzetes izagógikai állásfoglalás. Ha pl. valaki nem tekinti páli korpuszhoz tartozó iratoknak az un. pásztori leveleket 5, szükségszerûen más következtetésekre jut, mint aki odatartozónak tartja. Ha valaki a pásztori leveleket nem tekinti páli eredetûnek, akkor arra a következtetésre juthat, hogy az Újszövetségben együtt van jelen az un. karizmatikus gyülekezeti struktúra (lsd. páli gyülekezetek, fõleg korinthusi levél), és a jogilag meghatározott gyülekezeti struktúra (nem páli gyülekezetek, lsd. pásztori levelek) 6. Szerintük a karizmatikus struktúra és a jogilag meghatározott struktúra két egymástól független, de legális alternatíva ma is, hiszen az újszövetségi korban is megvolt már ez a két fõ irányzat. Ezzel szemben, ha a pásztori leveleket Páltól származó iratoknak tekintjük, akkor nem gondolhatunk arra, hogy õ két egymásnak ennyire ellentmondó gyülekezetmodellt egyszerre helyeselt volna. Nem tehette, mert a karizmákat nem emberi képességeknek tekintette, hanem kegyelmi ajándékoknak, amikben Isten kegyelme (charis) mutatkozik meg konkrét formában úgy, hogy a gyülekezetben a tagokat egyenként bizonyos funkciók végzésére, a "krisztustest" építésére képesíti. A karizma amennyire nem emberi képesség, annyira nem emberi választási lehetõség, hiszen a karizmákban Isten akarata jut érvényre az egyes hívõvel kapcsolatban 7. A karizmák jelölik ki az egyes hívõ szolgálati területét, és ha ez a karizma tisztségszerû szolgálatra képesít, akkor nem csak szolgálati területet jelöl ki, hanem tisztségszerû szolgálatot. A karizmákon keresztül maga Isten határozza meg a gyülekezet struktúráját. A gyülekezetmodell tehát nem a létezõ alternatívák között való választás kérdése, mert a gyülekezetmodellt az Isten akaratát jelzõ karizmák határozzák meg. "Õ adott némelyeket apostolokul, mássokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul..." 8. Tehát az utóbbi izagógikai állásfoglalás esetében arra kell következtetni, hogy nem két egymástól független gyülekezeti modell, hanem egy gyülekezeti modell két aspektusból való ábrázolását figyelhetjük meg Pál apostol leveleiben. 3 és az ebbõl logikusan következõ gyülekezeti modellrõl 4 Ef 4: Tim, 2Tim, Tit 6 Példa erre ifj. Balog Zoltán: Egyház az Újszövetségben c. tanulmánya. Megjelent: Új utakon - II. 7 1Kor 12:11 8 Ef 4:11 11

12 2. Lélektani nehézségek A nehézségek második csoportja lélektani jellegû. Ugyanis elkerülhetetlen, hogy egy ilyen témával foglalkozó dolgozat ne érintsen olyan kérdéseket, amelyek másodlagosan egyházpolitikai szempontokat is súrolnak. Ezért aki errõl a témáról ír, hajlamos lehet arra, hogy az általánosan elfogadott nézetekre találjon igazolást, esetleg jól felfogott érdekének tartsa, hogy kerülje a kényes kérdéseket és az egyértelmû állásfoglalást ezekben. Az is lehetséges, hogy egyházpolitikai vitairat kerekedik egy ilyen tanulmányból. Szeretnék ezeknek a kísértéseknek ellenállni. Nem célom a Baptista egyház mai gyakorlatát sem bemutatni, sem igazolni, sem kritizálni. Ezért kerülöm azt, hogy azokat a felismeréseket, amelyekre eljutottam, összevessem a jelenlegi baptista gyakorlattal. Nem fogom azonban elkerülni néhány témában, hogy az egyházakra általánosan jellemzõ mai gyakorlatot összevessem az Újszövetségben megfigyelhetõ gyakorlattal. Ilyen témakör például a pásztori tiszt kérdése a gyülekezetek életében. Lélektanilag nehézséget jelenthet az is, hogy bármely teológiai tanulmány során szembekerülhetünk egy nagy dilemmával: mit részesítsünk elõnyben: a hagyományos nézeteket vagy az éppen felismert újszövetségi gyakorlatot. Ezzel pedig máris a Biblia és a hagyományok viszonyának kérdéséhez érkeztünk. Ez lélektanilag azért jelent nehézséget, mert a hagyományok mögött mindig a közösség többsége áll, ami jó akkor, ha a hagyományok szolgálják az embert, és nem fordítva. Az újszövetség alapján, a gyülekezettel kapcsolatosan ez úgy is megfogalmazódik, hogy addíg helyes a hagyományokhoz ragaszkodni, amíg azok a gyülekezetet küldetésének teljesítésében segítik és nem akadályozzák. Amikor az válik küldetéssé, hogy a hagyományokat szolgáljuk, védjük és népszerûsítsük, a helyzet megfordult. Úgy gondolom, igaza van H. Küngnek abban, hogy "Az egyház kritikai normája az újszövetségi egyház lehet csupán, és semmi más! Ennek élete a mai korban le nem másolható, de feltétlenül lefordítható!" 9 Azonban az, hogy ez a tétel kinek-kinek mit jelent, alapvetõen meghatározza az egyházról, gyülekezetrõl vallott nézeteit.. Azt jelenti-e, hogy ha az Újszövetség ekléziológiája és a mai ekléziológia között kontinuitás kimutatható, akkor tanfejlõdésrõl beszélhetünk? Ebben az esetben bármely eltérésre elegendõ indok, hogy más a világ amiben az egyháznak szolgálnia kell. Vagy inkább azt kell mondanunuk, hogy az Újszövetség ekléziológiája, és a ma ekléziológiája közötti különbség sok mindennel magyarázható, de semmivel nem 9 Hegedûs Lóránt: Hans Küng: Az egyház, ThSz. 12

13 indokolható? 10 Annál is inkább, mert bár a világ valóban változik az egyház Ura nem 11. Ezért semmilyen eltérés az Újszövetség teológiájától nem minõsíthetõ tanfejlõdésnek, csak is torzulásnak, ami reformáció után kiált. Ennek a reformációnak a lényege pedig mindig visszarendezõdés, de soha nem az "atyákhoz" 12, hanem mindig az Újszövetséghez. Természetesen, ha ez a kettõ egybe esik, hálásak lehetünk érte. Azonban, hogy túlzásba hagyományaink tiszteletében ne essünk, figyelmeztethet bennünket az, hogy ezt a számunkra manapság oly pozitívan csengõ szót: hagyomány, 13 Jézus öt ízben használja, és mind az öt esetben általa elitélt tartalmat tulajdonít neki! 14 Jézusnak ezen nyilatkozatai alapján bátran mondhatjuk, hogy a teológiának és minden hívõ embernek szabadsága van arra, hogy rákérdezzen a hagyományokra, amikbe belenõtt, természetesen nem kényekedve szerint, hanem az Ige felõl. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem fontosak a hagyományaink, hanem azt, hogy "határozottan ellene mondunk minden egyházi hagyománynak, amely a Szentírással egyenrangú vagy azt meghaladó tekintélyre tart igényt, bármilyen formában jelentkezzék is ez." 15 Hogyan õrizhetõ meg a mindenkori egyház azonossága Az Egyházzal, azzal az egyházzal, amely az Atya akaratából, Jézusban történt megváltás alapján, a Szentlélek munkájaként jött létre, és elõttünk áll az Újszövetségben? Csapdába esünk, ha a megoldást az egyház szervezetében, istentiszteleti rendjének változhatatlanságában, hitvallások szövegének betûiben, és nem a Szentlélek által ihletett Ige, és a Szentlélek által vezetett becsületes bibliatanulmányozásban véljük megtalálni. Könnyen megtörténhet, hogy az Igébõl nyert új felismerések az egyházat arra késztethetik, hogy eddigi útjának, történetének egy-egy szakaszát újra értékelje és értelmezze, s kialakult nézeteit revízió alá 10 Szellemesen jegyzi meg Dr. Udvarnoki Béla: Kik a baptisták? c. írásában: "Ha az Úr Jézus apostolai közül valamelyik feltámadna, és bemenne egyik-másik keresztyén templomba, csodálkozva nézné, hogy hová fejlıdött az az intézmény, amit ı szolgált és amiért ı vértanú halált halt. Egészen bizonyos, hogy nem értene meg jónéhány kifejezést, gyakorlatot, ceremóniát, amit hall és lát. Azt tanítják az egyházi tanítók, hogy az egyházak fejlıdtek és a mai szeretartások, tisztségek nyomai és gyökerei mind megtalálhatók az Újszövetségben és az apostoli gyülekezetekben. Mi úgy látjuk, hogy az, ami a mai keresztyénségnél más és több, mint az apostoli keresztyénségnél volt, nem fejlıdés, hanem változás." (im. 50.o.) 11 Fõleg érvényes ez akkor, ha elfogadjuk azt a ma már általános ekléziológiai alapelvet, hogy az ekkléziológiát a krisztológia határozza meg. "Ekléziológia nincs krisztológia nélkül, a krisztológia pedig az ekléziológia szíve." (Kocsis E.: Dogmatika) 12 Ez nem fiatalos lelkesedés vagy lázongás akar lenni, hanem annak a belátása, hogy végsõ tekintély egyedül a Szentírás lehet. Azt hiszem, hogy mivel a Biblia tanítása mindig emberi közvetítõ közegen keresztül áll elénk, annak interpretációja soha nem abszolút tekintély. Tehát nem hogy szabad minden generációnak kritika alá vonni az elõdök tanítását, hanem kötelessége is. A kritika eredeti, pozitív értelmében, és nem a kritizálás lelkületével. Ennek a vizsgálódásnak könnyen lehet az az eredménye, hogy egyet értünk elõdeinkkel,de már nem egy rosszul felfogott tekintély elv alapján, hanem meggyõzõdésbõl. 13 hagyomány - paradosis - paradosij 14 Mt 15:1-9 (3x), Mk 7:1-13 (5x) - Konkrét veszély ez a keresztyén gyülekezeteknek is. vö. Kol 2:8 15 Gyıri K.: A reformáció harmadik ága / A hitvallás és a baptisták 13

14 vegye. Ez nem hûtlenség a múlttal, az "atyák örökségével" szemben, hanem inkább hûség az Igéhez, ami hû sáfárkodásra és nem konzerválásra lett ránkbízva. Soha sem mondhatja az egyház, hogy véglegesen birtokolja az igazságot. Minden korszakban fel kell azt fedeznie, s újra megértenie. 16 Annál is inkább fontos ezt látni, mert az egyház tökéletessége eschatológikus igazság, ami majd akkor fog megvalósulni, amikor visszatérõ Ura megtisztítja, és így állítja maga elé 17. Ezért fontos a "semper reformari", készség a szüntelen megújulásra, nyitottság minden kérdés meghallására, amit az egyháznak nekiszegeznek akár "kívülrõl", akár "belülrõl". Akkor változzon az egyház vagy sem? Statikus állandóság vagy dinamizmus és mozgás? Ha ıszinték vagyunk el kell ismernünk, hogy az Újszövetségben elıttünk lévı ideális ekklésia, és az általunk megvalósult ekklésia között különbség volt 18 és van. Ezért minden korban szükséges törekvés az ideálishoz való közeledés. Tehát nem az ekklésia az állandó hanem az ideális ekklésia, a mindenkori ekklésia mindig mozgásban van, de nem akármilyen irányba, hanem a nem változó ideális ekklésia felé törekszik. Ez abból következik, hogy a bibliai igazságok abszolút érvényőek 19, ez vonatkozik az egyházzal kapcsolatos igazságokra is. Ezért az én meggyızıdésem az, hogy az Újszövetségben felfedezhetı ideális ekklésia a mindenkori ekklésiának elérendı cél, megvalósítandó feladat. Ez tehát nem statikus állandóság, hanem folyamatos változás, de nem egy mindig változó, hanem egy nem változó cél, az ideális ekklésia irányába. Ebben pedig soha nem a hagyományaink, hanem az Újszövetség a mérvadó. 16 Vö. Teremtés - újjáteremtés - egyház - történet; ThSz 17 Ef 5: Ez megfigyelhetı már az újszövetségkorabeli gyülekkezetek életében is, és az egyháztörténelem során minden korban. 19 De vigyáznunk kell arra, hogy világosan különbséget tegyünk egy igazság, és egy igazság alkalmazása között. Pl. igazság az, hogy a felebaráti szeretetbe beletartozik a másikról való gondoskodás, az alkalmazás a jeruzsálemi gyülekezet esetében a kommuna volt, a pogány gyülekezetek esetében gyüjtés a jeruzsálemi szegények javára. Hiba az igazság és az igazság alkalmazásának az összekeverése. 14

15 I. Rész A gyülekezet Feje: Krisztus 1. Mi a gyülekezet? Nem vállalkozhatok arra, hogy ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozzak, hiszen a dolgozat terjedelme határt szab ennek. Nem lehet azonban addig gyülekezeti tisztségviselõkrõl írni, amíg nem határozom meg röviden, hogy mi a gyülekezet. Természetesen minden definíció hiányos, félreérthetõ is lehet, de most mégsem vállalkozhatom többre. A gyülekezet Isten akaratából és nem emberek elhatározásából állt elõ. Azon megtért férfiak és nõk közössége, akiket a Szentlélek újjászült, Krisztushoz kapcsolt, és ezáltal helyre állt a bûn miatt megszakadt kapcsolatuk Teremtõjükkel. A világon szétszórva élõ gyülekezetek alkotják az egyetemes egyházat, amelynek konkréciói a helyi gyülekezetek, ott ahol élnek. A gyülekezet Krisztus teste, vagyis Jézus Krisztust jeleníti meg a világban azzal, hogy engedelmesen követi Urát. Küldetése, hogy Isten megtérésre való felhívása legyen, az utolsó idõben, az ítélet felé tartó világ számára. Minden amit a gyülekezet tesz és képvisel, Urával való kapcsolatából és küldetésének vállalásából kell következnie. 2. Az alapstruktúra: Fej és test Az Újszövetség a gyülekezet összetett voltának érzékeltetése érdekében számos kifejezéssel és hasonlattal él 20. Ezek közül a Pál által használt: a "gyülekezet Krisztus teste" tétel a legalkalmasabb arra, hogy az újsszövetségi gyülekezet alapstruktúráját feltárjuk. 20 Isten háznépe, Krisztus menyasszonya, testvériség, királyi papság, szent nemzet, Isten népe stb. 15

16 Mindjárt az elején figyelmeztetés lehet számunkra egy teológia történeti tény. Ma minden elfogulatlan teológus igyekszik hangsúlyozni, hogy az ekléziológia a teológia megoldatlan kérdései közé tartozik. Általánosnak látszik az a felismerés, hogy az ekléziológia alapjait a krisztológiában kell keresni. "Ekléziológia nincs krisztológia nélkül, a krisztológia pedig az ekléziológia szíve." 21 "Az önállóvá lett ekléziológia, mely legfeljebb látszatelsõbbséget engedélyez a krisztológiának, az egyház önállósodásának, Urától és fejétõl való elszakadásának a jele. Ennek hangsúlyozását azért tartjuk szükségesnek, mivel napjainkban ismét találkozunk olyan teológiai kísérletekkel, melyek Krisztus helyett az egyházat állítják középpontba.... katasztrofális volna azonban, ha az egyház központi témájává Krisztus helyett maga az egyház válnék, az egyház, mint intézmény, mint önálló valóság." 22 Különösen veszélyes lenne egy szervezeti kérdésekkel foglalkozó tanulmány esetén ennek figyelmen kívül hagyása. Az Újszövetség a hívõket Krisztus tagjainak 23 tekinti. De tovább is megy ennél és kimondja, hogy azok a tagok, akik egyenként Krisztushoz kapcsolódnak egy testet alkotnak, amely a Krisztus teste. Ennek a testnek feje Krisztus.. Ezzel az Újszövetség kimondja a hívõk organikus egységét Krisztussal, de ugyanakkor segít elkerülni egy félreértést, miszerint a fej is csak egy tag a sok közül. Krisztus nem e g y tag a többi között, hanem õ a f e j e a testnek 24 és üdvözítõje 25. Õ biztosítja az egységet és a növekedést 26. A másik veszély, amit az Újszövetségre figyelve elkerülhetünk, Krisztusnak túlzott azonosítása az egyházzal, a Fõnek a testtel 27. Példa erre 21 Kocsis E.: Dogmatika,285.o. 22 Teremtés - újjáteremtés - egyház - történet; ThSz 23 A meloj (melos = tag) az Újszövetségben három fõ értelemben bukkan fel (vö.újszövetségi görög - magyar szótár) (1) Tkp. értelem a test tagja. Pld. Rm 12:4, 1Kor 12: (2) Nem biológiai értelemben, hanem metonimikusan (ok-okozati összefüggésen alapuló szókép, pl. alszik a város = annak lakói ). pl. Mt 5:27-30, Kol 3:5, Jak 3:6, 4:1 (3) Keresztyének, mint Krisztus testének tagjai. Ebben az összefüggésben mindig individuális és soha sem kollektív értelmû (vö. Imrényi T.: Test és fõ, egyház és egység Pál apostolnál, ThSz). Pl.: Rm 12:5, 1Kor 12:12. 27, Ef 1:23, 4:25, 5:30, Kol 1:24, stb. 24 Ef 4:15 25 Ef 5:23 26 Ef 5: Ezt a problémát nevezik "kollektív" értelmezésnek. A tétel maga így hangzik: "Krisztus az egyház." Torrance állítja: "Isten emberré lett egyszülött fia az egyház, mert õ magára öltötte a mi ember voltunkat és õbenne békült meg a mi emberségünk Istennel." (T.F.Torrance: What is the Church? Ec.Rev IV.12.o. - Az idézetet Szendrey László közli "Az egyház: Krisztus teste a legújabb teológiai irodalom tükrében" c. tanulmányában a RE) Messzirõl kiált a tévedés, (1) amikor Krisztus testet öltött, még nem létezik az egyház, (2) Jézus mint Isten egyszülöttje hal meg a kereszten azokért, akik közül némelyek majd alkotják az egyházat, (3) Jézus feltámadt a halálból azok megigazulására, akikbõl meg fog születni az egyház, stb. Végig lehet gondolni Jézus Krisztus mûvét ebbõl az aspektusból, melyik lényeges eleménél lehet azonosítani 16

17 az az általánosan elfogadott ekléziológiai tétel, miszerint "ahol Krisztus teste jelen van, ott Krisztus is jelen van". 28 Természetesen igaznak kellene lennie ennek a tételnek, de úgy gondolom, hogy az egyháztörténelem igazolja az általam használt feltételes módot. Sokkal pontosabbnak tartom a tételt így fogalmazni: ahol Krisztus jelen van, ott az õ teste is jelen van. a) A fej fogalma az Újszövetségben Az Újszövetség a kefalé (kefalh) szót használja. A tulajdonképpeni jelentésen túl elterjedt az átvitt értelmû használat mind az Ószövetségben 29, mind az Újszövetséggel egykorú görög világban mind az Újszövetségben. Ahogy az állat feje elõl van, és mintegy maga után "húzza" a testet, így a fej az emberek között is az elsõ, az, aki az élen van. Tehát átvitt értelemben azt jelenti, hogy vezetõ: a sereg, vagy a nép vezére, a család feje, a családfõ 30. Érdekes gondolatsort indít meg az 1Kor 11:12, ahol kiderül, hogy a férfi azért feje feleségének, mert az asszony belõle származik, végsõ soron létezése hozzá van kötve 31. Ez már jelzi, hogy Krisztussal kapcsolatban is többet takar puszta uralkodásnál az a tény, hogy õ a kozmosz valamint az Egyház feje 32. Az Újszövetségben található 75 elõfordulás közül minket elsõsorban azok a textusok érdekelnek, ahol átvitt értelemben szerepel a fej kifejezés Krisztusra vonatkoztatva. A fej (kefalé) elõször az 1Kor 11:3-ban fordul elõ Krisztussal kapcsolatban, de csak a gyülekezet férfitagjaival összefüggésben:"...minden férfinak feje a Krisztus,...". Ekléziológiai szempontból a kefalé kifejezés átvitt értelmû használata mély teológiai alapokat az Efézusi-, és a Kolossé levelekben kap.. Érdekes kérdésként vetõdik fel: mi válthatta ki, az ekklésia fogalma mellett, az egyházról mint Krisztus testérõl, és Krisztusról mint az egyház fejérõl szóló tanítás megszületését Pál apostol ekléziológiájában? Milyen konkrét szituáció miatt indíthatta a Szentlélek Pál apostolt ennek a tanításnak a kifejtésére? Krisztus és népe szoros öszetartozása az egyik teológiai motívum ebben a szóhasználatban, amivel kapcsolatban elsõsorban Pál apostol megtérésére hivatkozhatunk. A damaszkuszi úton nyert különleges kinyilatkoztatás nagyon mély nyomokat hagyhatott Krisztust az egyházával?!? Végül pedig azt mondhatjuk Torrance professzor tételérõl, hogy az indoklásnak valójában semmi köze ahhoz a tézishez, amit felállít. 28 Kocsis E.: Dogmatika. 283.o. 29 Egyénre vonatkoztatva szemben a tömeggel: 2Móz 16:16, valaminek a legmagasabb pontja: 1Móz 8:5, Ézs 2:2, vezetõket: Ézs 19:15, Bir 11:8, stb. 30 H.H. Bibliai Lexikon, Fej címszó. 31 Vö.1Móz 2: Vö. Kol 1:

18 benne. Ez a találkozás nem csak új életének a kezdete, hanem új küldetésének alapja, és teológiájának forrása. Pál ekléziológiai tételének (az ekklésia Krisztus teste és Krisztus az ekklésia feje) a gyökereit is innen kell származtatnunk. Pál nem értelmezhette másképp Jézus szavait, mint hogy Õ üldözött tanítványaival közösséget vállal, sõt mi több, azonosította magát velük: "Saul, Saul miért üldözöl engem? Kicsoda vagy, Uram?... Én vagyok Jézus, akit te üldözöl" 33. Ezt így érti Lukács is, aki biztosan Pál hatása alatt állt, amikor ezt az értelmezést sugallja a bevezetõ mondatokban: "Saul pedig még fenyegetéstõl és öldökléstõl lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a fõpapokhoz, és leveleket kért tõlük Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha olyanokat talál, akik ennek az útnak követõi, akár férfiakat, akár nõket, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy..." (9:1-3). Saul kénytelen megérteni, hogy amikor õ keresztyéneket üldöz, valójában a megdicsõült Krisztust üldözi. Krisztus és tanítványai összetartoznak, mondhatni mint a test és a fej. Ezen nem változtat az a kortörténeti tény sem, hogy ismereteink szerint Menenius Agrippa volt az, aki beszéde során egy tanmesét használt a gyomor és a tagok kapcsolatáról, hogy ezzel egy közösség életét ábrázolja 34. Pál, aki a görög mûveltségû Tarzusban mint római állampolgár fia nõtt fel, nem kizárt, hogy ismerhette ezt a bizonyos beszédet. De ha így is van, nem szükséges bizonyítani azt, hogy mennyire vérszegény hasonlat az a bizonyos tanmese ahhoz képest, ahogy a test és fõ, az ekklésia és Krisztus elõttünk áll a Páli ekléziológiában. Másrészt tudjuk azt, hogy a Kolossé levélben az apostol gnosztikus tévtanításokkal is vitatkozik. Elgondolkodtató, hogy az Efézusi levél körlevél volt, és abba az Ázsia nevû provinciába volt címezve, ahová a Kolossébelieknek írt levél is. Talán éppen ebben kell a magyarázatát keresnünk a két levél között fennálló nagymérvû hasonlóságra. Lehetséges, hogy Ázsia volt a melegágya azoknak a gnosztikus tévtanoknak, amelyekre az apostolnak reagálni kellett. Ezek a tévtanok valószínûleg az angyalok kultuszával is kapcsolatban voltak. "Ne vegye el tõletek a versenydíjat az, aki... angyalok iránti tiszteletben tetszeleg..." 35. Feltehetõ, hogy ezek a gnosztikus tévtanítók Jézus Krisztust az angyalok mellé sorolták. Ezért a Kolossé levél Krisztus abszolút uralmát, fõségét hangsúlyozza mind a jó, mind a gonosz szellemi hatalmasságok fölött. "Mert benne teremtetett minden mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak,akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: m i n d e n á l t a l a és reá nézve t e r e m t e t e t t. Õ elõbb volt 33 ApCs 9: Livius II Kol 2:18 18

19 mindennél, és minden õbenne áll fenn. Õ a f e j e a t e s t n e k, az egyháznak, õ a kezdet, az elsõszülött a halottak közül, hogy m i n d e n t e k i n t e t b e n õ l e g y e n a z e l s õ." 36 A másik problémát a "világ elemei"-tõl való indokolatlan félelem jelentette. "Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a v i l á g e l e m e i h e z, és nem a Krisztushoz alkalmazkodik." 37 Az ezzel kapcsolatos érvelésben is oda jut Pál, hogy "... õ a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak" 38. Ezeknek a tévtanítóknak egyik kedvenc kifejezésük lehetett a fej-fı (kefalé), amit Pál átvesz, hogy azt következetesen Krisztusra alkalmazza ekléziológiai, kozmológiai és angelológiai összefüggésben. Természetesen Krisztus másként feje az anyagi világnak. a szellemi lényeknek és másként a gyülekezetnek. Nézzük meg a fontosabb textusokat. (1) Ef 1:19-23 "Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta õt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erõnél és uralomnál, sõt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendõben is. Az õ lábai alá vetett mindent, és õt tette mindenek felett való f õ v é az egyházban, amely az õ teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben." Az 1. fejezet utolsó részében, Pál Krisztus feltámadását és trónra emelését, mint Isten hatalmának kimagasló történelmi megnyilvánulását mutatja be. 39 Ezekben a versekben, Pál Krisztus szuverenitásának két vetületérõl ír. Krisztus teljhatalommal rendelkezik az univerzum felett: ez a hit ténye. Ezután beszél Krisztus szuverenitásának másik vetületérõl, azaz az Õ szuverenitásáról az Egyház felett: ez pedig tapasztalati tény (Dodd). 40 Ebben a szakaszban két fontos kérdésre kell megkeresnünk a választ. Elõször: mire terjed ki Krisztus hatalma? Másodszor: milyen értelemben szerepel itt a "teljesség" (plhroma) az egyházzal összefüggésben? 36 Kol 1: Kol 2:8 38 Kol 2:10 39 J.R.W.Stott: Ef. lev. (52.o.) 40 Páth Géza: Ef. lev. (21.o.) 19

20 1. Mire terjed ki Krisztus hatalma? Isten megdicsõítette a Fiút azzal, hogy feltámasztotta a halálból. De ezzel nem fejezõdött be Krisztus felemeltetése, hiszen õt "jobbjára ültette", vagyis olyan pozícióba, amellyel a legnagyobb dicsõség és végrehajtói hatalom jár együtt. A 110. zsoltár messiási ígéretei jelentik a legfontosabb párhuzamot ebben: "Így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felõl, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem." 41 Sokak szerint az Efézusi levél vizsgált szakasza nem sugallja azt, hogy az említett szellemi hatalmasságok gonosz erõk lennének. Mégis, ha felismerjük ezen a helyen a 110. zsoltártól való függést, meg kell látnunk a párhuzamot: "mindent az õ lábai alá vetett" és "ellenségeidet lábad zsámolyává teszem" 42. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az itt említett fogalmak, olyan gonosz szellemi erõket takarnak, akik "ellenségek". Mégis állíthatjuk, hogy itt a teljesség igényével beszél az Efézusi levél, vagyis nincs a szellemi világnak olyan lénye, amely ne Krisztusnak lenne alávetve. A "jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erõnél és uralomnál, sõt minden névnél" általánosan bennfoglaló jellegû 43, míg a "mindent az õ lábai alá vetett" a negatív szellemi erõkre vonatkozik, ha feltételezzük, hogy itt a 110. zsoltárt alkalmazza Pál Krisztusra. A jelentõségét ennek a szakasznak abban látom, hogy Pál itt külön nyomatékot ad Krisztus gonosz erõk feletti uralmának. Azért fontos ez, mert velük kapcsolatban még aktív ellenállással számol az Újszövetség Milyen értelemben szerepel itt a teljesség az Egyházzal kapcsolatban? H á r o m á l l á s p o n t alakult ki ezzel a problémával kapcsolatos szakirodalomban. Pusztán nyelvi szempontból, akár mindegyik elfogadható lenne. A z e l s õ szerint a teljesség (pléroma-plhroma) itt nem az egyházra (a testre), hanem Krisztusra (a Fõre) vonatkozik. Vagyis: "...az egyház, amely annak a teste, aki a teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben". Ebben az esetben nem az egyház Krisztus teljessége, hanem Krisztus az Isten teljessége, aki betölti Krisztust, Krisztus pedig minden dolgot. A másik két magyarázat mindegyike az egyházra és nem Krisztusra vonatkoztatja a teljességet, de míg az egyik az aktív, a másik a passzív értelmet fogadja el. A m á s o d i k felfogás tehát az aktív értelmet vallók körébõl való. Erõs érvnek tûnik C. Hodge érve 45, miszerint az Újszövetségben a "teljesség" (pléroma) szó minden más esetben aktív értelemben áll 46, ezért itt is így kell felfognunk. Ez azt jelentené, hogy az egyház kiegészítése Krisztusnak, 41 Zsolt 110:1 42 Vö. 1Kor 15:24-25, Zsid 10:13 43 Tehát minden szellemi lényre vonatkozhat, függetlenül az Istenhez való viszonyától. 44 vö. 1Kor 15: Charles Hodge: A commentary on the Epistle to the Ephesians, o. 46 Pld.: Mk 6:43 vö. 8:20 a kenyér és haldarabok, amelyek betöltötték a kosarakat; 1Kor 10:26 amely a 24.Zsolt 1-et idézi: "az Úré a föld és annak teljessége"; Kol 1:19, 2:9 Krisztusban lakik az Isten Teljessége stb. 20

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben