Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4."

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A,

2 GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2

3 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8 Bevezetés: A tárgy nehézségei Teológiai nehézségek Lélektani nehézségek...12 I. Rész: A gyülekezet Feje: Krisztus 1. Mi a gyülekezet? Az alapstruktúra: Fej és test...15 a) A fej fogalma az Újszövetségben...17 (1) Ef 1: (2) Ef 4:10-11, 15-16:...21 (3) Ef 5:22-32:...22 (4) Kol 1: (5) Kol 2: (6) Kol 2: b) A levonható következtetések...26 II. Rész Tisztségek az újszövetségi korban 1. Elhatárolódás a korabeli világ politikai- és közéleti tisztség terminológiájától...29 a) Az archón...29 b) A hégemonia...30 c) A hégemón

4 d) A telos...31 e) A timé...31 f) Levonható következtetések Elhatárolódás a korabeli világ szakrális tisztség terminológiájától...33 a) Az archiereus...33 b) A hiereus...33 c) A levonható következtetések...34 III. Rész Az újszövetségi gyülekezet tisztségviselıi 1. Tisztségek kérdése általában...37 a) Vannak-e az Újszövetségben tisztségek?...37 b) A tisztség és a hivatal...37 c) Az Újszövetség tisztségfogalmáról általában Apostolok...39 a) Profán és ószövetségi szóhasználat...39 b) A szócsoport és újszövetségi jelentése:...40 c) Az apostoli tiszt lényege és feltételei...41 (1) A Tizenkettı...41 (2) A tizenkettı apostolsága...42 (3) Pál apostol...44 (4) Az apostoli szolgálat jellemzı vonásai...45 d) Az apostolica succesio: Próféták...47 a) Vallástörténeti elızmények...47 b) Az Újszövetség szókészlete és etimológiája...48 c) Nem újszövetségi próféták az Újszövetségben d) Jézus mint próféta...51 e) A karizmatikus gyülekezeti próféták...52 (1) Van-e prófétai tisztség az újszövetségi gyülekezetben?...52 (2) A prófétai tisztség jellemzıi...54 (3) Az újszövetségi prófécia tartalmi vonásai...56 (a) A prófécia mint kijelentés

5 (b) A prófécia mint hitre segítés és lelkigondozás...59 (4) Az újszövetségi prófétaság korlátai...60 (a) A próféta elsı korlátja: Isten szuverén döntése...61 (b) A próféta második korlátja: a másik karizmatikus próféta...61 (c) A próféta harmadik korlátja a többi karizmatikus...62 (d) A próféta negyedik korlátja, hogy a prófétálás értelemhez kötött szolgálat...62 (e) A próféta ötödik korlátja, ogy rászorul mások megítélésére...62 (f) A próféta hatodik korlátja a teljes Szentírás...63 (g) A próféta hetedik korlátja Krisztus visszajövetele...64 (h) A próféta nyolcadik korlátja a süket gyülekezet Evangélisták...64 a) Az Újszövetség szókészlete...66 b) Etimológiai és teológiai megfontolások...66 c) Az Újszövetség szókészlete az Ószövetségtıl függ...67 d) Jézus, mint evangélista...67 e) Az evangélista tisztség...68 (1) ApCs 21: (2) Ef 4: (3) 2Tim 4: f) Az apostoli és az evangélista szolgálat közötti rokonság Pásztorok és tanítók Pásztorok...70 a) Az Újszövetség szókészlete...70 b) Az Ószövetség pásztor - szimbolikája...70 (1) A hétköznapi élet pásztorai (a tkp-i jelentés)...70 (2) Az Ószövetség teológiai pásztor-szimbólikája...71 c) Jézus az eschatológikus jó pásztor...72 d) Pásztori tiszt az újszövetségi gyülekezetben Tanítók...75 a) Az Újszövetség szókészlete...76 b) A profán görög és a LXX szóhasználata...76 c) Az ószövetségi tanítókról...77 d) Jézus a tanító...78 e) Az újszövetségi gyülekezet tanítói...80 (1) Az elsı gyülekezet kerüli a kifejezést...80 (2) A tanító mint tisztségviselı

6 (3) A tanító és a többi tisztségviselı...82 (4) A tanító tevékenységének tartalmi vonásai...83 (a) Paradosis...83 (b) Parainesis...84 (c) Az Ószövetség feltárása Presbiterek és püspökök...85 a) Vének - presbiterek...86 (1) Az Újszövetség szókészlete...86 (2) A presbyteros etimológiája és az ógörög szóhasználat...86 (3) A vén tisztség az Újszövetségen kívül...87 (a) Pogány környezetben...87 (b) Izráel gyakorlatában...87 (4) A presbyteros az Újszövetségben...88 b) Püspökök - felvigyázók...88 (1) Az Újszövetség szókészlete...88 (2) A szó eredete és használata...89 (3) Az Ószövetség szóhasználata...89 (4) Az Újszövetség szóhasználata...90 (a) Krisztus epikopos a gyülekezet felett...90 (b) Az apostolok episkposi szolgálata...90 (c) A gyülekezet episkoposai...91 c) Az újszövetségi gyülekezet presbiterei...91 (1) A presbiteri szolgálat formai szempontjai...91 (a) Testületi szolgálat...91 (b) Csak férfiak lehettek presbiterek...92 (c) Nem a gyülekezet, hanem a gyülekezet Ura választotta ıket...93 (d) Csak egy helyi gyülekezet vezetıi...94 (e) A presbiterek megbecsülése és fegyelmezése...96 (2) A presbiteri szolgálat tartalmi vonásai...97 (a) Igehirdetés...98 (b) vezetés és lelkigondozás...98 (c) Anyagi jellegő feladatok...98 (d) Közbenjáró szolgálat a betegekért Diakónusok...99 a) Az Újszövetség szókészlete...99 b) A szó eredete és használata...99 (1) A hellénista háttér

7 (2) A LXX-ban (3) Az Újszövetség korabeli zsidóság c) Az Újszövetség szóhasználata d) A diakónusi tiszt a gyülekezetben (1) Jézus mint diakónus (2) A gyülekezet diakónusai Vezetık és elıljárók A feltételezhetı struktúra IV. Rész Függelék: egyházmodell? 1. Ekklésia és egyház Megtalálható-e a mai egyházfogalom az Újszövetségben? Ismer-e az Újszövetség mai értelemben vett egyházmodellt? Milyen szempontok szükségesek? Befejezés Felhasznált irodalom

8 Elıszó Visszagondolva az elmúlt hónapok munkájára, igazán hálás lehetek Istennek. Hogy miért és kikért? Hadd kezdjem egy személyes jellegû hála okkal. Megtanultam kicsit szabadabb lenni mások eltérõ véleményének az értékelésére. Sok olyan kérdéssel kerültem szembe, amelyekre nem lehet csak egy helyes választ adni. Vannak dolgok, igaz nem centrális teológiai tételek, amelyekben több megoldás is elfogadhatónak látszik, ki-ki a maga belátása alapján kénytelen dönteni. Ez a felismerés toleránsabbá tett mások, más felekezetek felé. Nagyon élveztem a munkát, nagy örömmel és hálával töltött el amikor felismerhettem valamit Isten Igéjébõl. Nagy kérdés néhol számomra, hogy a felismert igazságokat hogyan lehet alkalmazni az életemben, hiszen az Ige nem agytornára adatott, hanem hogy a felismert igazságok szerint járjunk. Hiszem, hogy Isten ebben a kérdésben is vezetni fog kegyelmesen. Sokan vannak, akikért hálás lehetek Istennek. Mindenekelõtt feleségemért, akire legalább akkora terhet rótt ez a dolgozat, mint rám. Voltak akik segítettek forrásanyagok keresésében, fordításában, áttekintésében. Tudom, hogy voltak sokan, akik imádkoztak értem, és ez nagyon sokat jelent nekem. Végül, hálás vagyok azokért a tanárokért, akik belém fektettek az idejükbõl, energiájukból, tudásukból, szeretetükbõl. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy ezt a dolgozatot valójában már egyszer beadtam a Tanügyi Bizottságnak elbírálásra, a védés is megtörtént, de osztályzatot nem kaptam rá. Indoklásként azt közölte a bizottság, hogy az eredeti címmel 1 nem értékelhetõ a dolgozat, csak egy alacsony kalkulussal. Ennek oka, hogy amíg a gyülekezetmodell kidolgozásában igyekeztem alapos lenni, ugyanez nem mondható el az egyházmodellel foglalkozó részrõl. Ezzel kapcsolatban nem tudta elfogadni mentségemül a bizottság azt az általam felhozott érvet, hogy az Újszövetség nem tartalmaz a mai értelemben vett egyházzal kapcsolatos modellt. Erre a felismerésre a dolgozat megírása során végzett 1 Gyülekezet és egyházmodell az Újszövetségben 8

9 kutatásaim során jutottam el 2, ha elõre tudtam volna, nem veszem bele a szakdolgozat címébe ezt a szempontot is. Amikor felismertem, hogy az Újszövetség hallgat egyházmodell ügyben, úgy gondoltam, hogy az Újszövetséggel összhangba úgy kerülök, ha a dolgozat tartalmában is és terjedelmében is a gyülekezetmodellt dolgozom ki részletesen, és az egyházmodell kérdésével csak mintegy kitekintéssel foglalkozom. Úgy tûnt, hogy a bizottság többsége az egyházmodellel kapcsolatos állításomat (ilyen az Újszövetségben nincs) elvben elfogadta, mégis az adott címre való tekintettel az alapos indoklást többen hiányolták. Kompromisszumként született meg az a határozat, hogy ugyanezt a dolgozatot szeptemberben más címmel újból leadhatom elbírálásra. Így az új cím lehetõvé teszi, hogy a témát olyan mértékben szûkítsem le, hogy tartalmi változtatások nélkül benyújtható legyen a dolgozat. Az új címet, témavezetõ tanárom véleményével összhangban választottam meg. Almási testvér javaslatára az eredeti dolgozat kifogásolt részét (egyházmodell) függelékként csatolom a dolgozathoz. Az opponensi vélemény nyomán a bírálat többi részét szerintem érzelmi felhangok kísérték, de bízom abban, hogy a dolgozat újbóli elbírálása során nem jut jelentõs szerep ezeknek. A dolgozatnak ez a "második kiadása" tartalmi változások nélkül kerül az elbírálást végzõ testvérek elé. A gyülekezeti tisztségviselõkkel kapcsolatban a fogalmi meghatározásra, a tartalmi és formai jellemzõkre fektettem hangsúlyt. Több helyen érintem a tisztségviselõk minõsítését, ordinációját, gyülekezethez való viszonyát, de nem volt módom arra, hogy ezeket is (mint külön szempontokat) kidolgozzam. Néhány technikai megjegyzés. A görög szavakat fonetikusan írtam le, és zárójelben közöltem görög betûkkel ékezet nélkül az elsõ elõfordulási helyen. A lábjegyzetekben nem közöltem a részletes könyvészeti adatokat, csak a legszükségesebbeket. A felhasznált irodalom c. alatt megtalálható minden szükséges adat. 2 A bibliatanulmányaim és a témába vágó szakirodalom ezt igazolja. 9

10 Bevezetés: A tárgy nehézségei Két csoportba sorolhatjuk a téma nehézségeit. Az egyik csoport teológiai (szakmai) jellegû, a másik lélektani. 1. Teológiai nehézségek Az elsõ teológiai nehézség abból adódik, hogy az Újszövetség nem törekszik rendszerbe foglalt elvi tanulmányokat közölni különbözõ témákról, hanem ahogyan az élet vetette fel egykor a kérdéseket a gyülekezetek életében, úgy tükrözõdnek azok az Újszövetségben. Ezért aki egy újszövetségi témakört kutat, annak el kell végeznie a vonatkozó szakaszok összegyûjtését, az így összegyûlt anyag analízisét, és el kell jutnia a részeredmények szintéziséig. A szakirodalom tanuskodik arról, hogy az így kapott elvi eredmények eltérõek, a létezõ különbözõ gyülekezet- és egyházmodellek pedig arról tanuskodnak, hogy az eltérõ elvi eredmények eltérõ gyakorlatokat szülnek. Másodszor azt is látnunk kell, hogy az Újszövetségben uralkodó témakör a krisztológia és nem az ekléziológia. Ez érthetõ, hiszen a "nagy ügy" a Krisztusról szóló bizonyságtétel, és nem a gyülekezet- és egyházszervezés. A mégis felbukkanó ekléziológiai kérdések inkább krisztológiai összefüggésekben jelennek meg, mintsem szervezeti aspektusból. Gyülekezeti és egyházi kérdésekkel tehát csak olyan összefüggésben és mértékben kell ma is foglalkozni, amennyiben ez a "fõ ügyet": a Krisztusról szóló bizonyságtételt, és annak hatékonyságát szolgálja. Ebbõl a szempontból viszont egyáltalán nem elhanyagolható kérdésekké válnak az ekléziológiai problémák, hiszen jól tudjuk, hogy egyes bemerevedett egyházi struktúrák mennyire gátolják a gyülekezeteket (és a belõlük felépülõ egyházakat) a nagy küldetés hatékony teljesítésében. 10

11 Ha egy gyülekezet lemond az Újszövetségben elõttünk álló gyülekezeti tisztségviselõkrõl 3, akkor olyan Krisztus által ajándékba adott szolgálattevõkrõl mond le, akik által maga a gyülekezet Ura akarja felkészíteni a gyülekezetben lévõ "szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére". 4 A harmadik teológiai nehézség izagógikai jellegû. Vagyis a munkát mindenkinél megelõzi egy sor elõzetes izagógikai állásfoglalás. Ha pl. valaki nem tekinti páli korpuszhoz tartozó iratoknak az un. pásztori leveleket 5, szükségszerûen más következtetésekre jut, mint aki odatartozónak tartja. Ha valaki a pásztori leveleket nem tekinti páli eredetûnek, akkor arra a következtetésre juthat, hogy az Újszövetségben együtt van jelen az un. karizmatikus gyülekezeti struktúra (lsd. páli gyülekezetek, fõleg korinthusi levél), és a jogilag meghatározott gyülekezeti struktúra (nem páli gyülekezetek, lsd. pásztori levelek) 6. Szerintük a karizmatikus struktúra és a jogilag meghatározott struktúra két egymástól független, de legális alternatíva ma is, hiszen az újszövetségi korban is megvolt már ez a két fõ irányzat. Ezzel szemben, ha a pásztori leveleket Páltól származó iratoknak tekintjük, akkor nem gondolhatunk arra, hogy õ két egymásnak ennyire ellentmondó gyülekezetmodellt egyszerre helyeselt volna. Nem tehette, mert a karizmákat nem emberi képességeknek tekintette, hanem kegyelmi ajándékoknak, amikben Isten kegyelme (charis) mutatkozik meg konkrét formában úgy, hogy a gyülekezetben a tagokat egyenként bizonyos funkciók végzésére, a "krisztustest" építésére képesíti. A karizma amennyire nem emberi képesség, annyira nem emberi választási lehetõség, hiszen a karizmákban Isten akarata jut érvényre az egyes hívõvel kapcsolatban 7. A karizmák jelölik ki az egyes hívõ szolgálati területét, és ha ez a karizma tisztségszerû szolgálatra képesít, akkor nem csak szolgálati területet jelöl ki, hanem tisztségszerû szolgálatot. A karizmákon keresztül maga Isten határozza meg a gyülekezet struktúráját. A gyülekezetmodell tehát nem a létezõ alternatívák között való választás kérdése, mert a gyülekezetmodellt az Isten akaratát jelzõ karizmák határozzák meg. "Õ adott némelyeket apostolokul, mássokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul..." 8. Tehát az utóbbi izagógikai állásfoglalás esetében arra kell következtetni, hogy nem két egymástól független gyülekezeti modell, hanem egy gyülekezeti modell két aspektusból való ábrázolását figyelhetjük meg Pál apostol leveleiben. 3 és az ebbõl logikusan következõ gyülekezeti modellrõl 4 Ef 4: Tim, 2Tim, Tit 6 Példa erre ifj. Balog Zoltán: Egyház az Újszövetségben c. tanulmánya. Megjelent: Új utakon - II. 7 1Kor 12:11 8 Ef 4:11 11

12 2. Lélektani nehézségek A nehézségek második csoportja lélektani jellegû. Ugyanis elkerülhetetlen, hogy egy ilyen témával foglalkozó dolgozat ne érintsen olyan kérdéseket, amelyek másodlagosan egyházpolitikai szempontokat is súrolnak. Ezért aki errõl a témáról ír, hajlamos lehet arra, hogy az általánosan elfogadott nézetekre találjon igazolást, esetleg jól felfogott érdekének tartsa, hogy kerülje a kényes kérdéseket és az egyértelmû állásfoglalást ezekben. Az is lehetséges, hogy egyházpolitikai vitairat kerekedik egy ilyen tanulmányból. Szeretnék ezeknek a kísértéseknek ellenállni. Nem célom a Baptista egyház mai gyakorlatát sem bemutatni, sem igazolni, sem kritizálni. Ezért kerülöm azt, hogy azokat a felismeréseket, amelyekre eljutottam, összevessem a jelenlegi baptista gyakorlattal. Nem fogom azonban elkerülni néhány témában, hogy az egyházakra általánosan jellemzõ mai gyakorlatot összevessem az Újszövetségben megfigyelhetõ gyakorlattal. Ilyen témakör például a pásztori tiszt kérdése a gyülekezetek életében. Lélektanilag nehézséget jelenthet az is, hogy bármely teológiai tanulmány során szembekerülhetünk egy nagy dilemmával: mit részesítsünk elõnyben: a hagyományos nézeteket vagy az éppen felismert újszövetségi gyakorlatot. Ezzel pedig máris a Biblia és a hagyományok viszonyának kérdéséhez érkeztünk. Ez lélektanilag azért jelent nehézséget, mert a hagyományok mögött mindig a közösség többsége áll, ami jó akkor, ha a hagyományok szolgálják az embert, és nem fordítva. Az újszövetség alapján, a gyülekezettel kapcsolatosan ez úgy is megfogalmazódik, hogy addíg helyes a hagyományokhoz ragaszkodni, amíg azok a gyülekezetet küldetésének teljesítésében segítik és nem akadályozzák. Amikor az válik küldetéssé, hogy a hagyományokat szolgáljuk, védjük és népszerûsítsük, a helyzet megfordult. Úgy gondolom, igaza van H. Küngnek abban, hogy "Az egyház kritikai normája az újszövetségi egyház lehet csupán, és semmi más! Ennek élete a mai korban le nem másolható, de feltétlenül lefordítható!" 9 Azonban az, hogy ez a tétel kinek-kinek mit jelent, alapvetõen meghatározza az egyházról, gyülekezetrõl vallott nézeteit.. Azt jelenti-e, hogy ha az Újszövetség ekléziológiája és a mai ekléziológia között kontinuitás kimutatható, akkor tanfejlõdésrõl beszélhetünk? Ebben az esetben bármely eltérésre elegendõ indok, hogy más a világ amiben az egyháznak szolgálnia kell. Vagy inkább azt kell mondanunuk, hogy az Újszövetség ekléziológiája, és a ma ekléziológiája közötti különbség sok mindennel magyarázható, de semmivel nem 9 Hegedûs Lóránt: Hans Küng: Az egyház, ThSz. 12

13 indokolható? 10 Annál is inkább, mert bár a világ valóban változik az egyház Ura nem 11. Ezért semmilyen eltérés az Újszövetség teológiájától nem minõsíthetõ tanfejlõdésnek, csak is torzulásnak, ami reformáció után kiált. Ennek a reformációnak a lényege pedig mindig visszarendezõdés, de soha nem az "atyákhoz" 12, hanem mindig az Újszövetséghez. Természetesen, ha ez a kettõ egybe esik, hálásak lehetünk érte. Azonban, hogy túlzásba hagyományaink tiszteletében ne essünk, figyelmeztethet bennünket az, hogy ezt a számunkra manapság oly pozitívan csengõ szót: hagyomány, 13 Jézus öt ízben használja, és mind az öt esetben általa elitélt tartalmat tulajdonít neki! 14 Jézusnak ezen nyilatkozatai alapján bátran mondhatjuk, hogy a teológiának és minden hívõ embernek szabadsága van arra, hogy rákérdezzen a hagyományokra, amikbe belenõtt, természetesen nem kényekedve szerint, hanem az Ige felõl. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem fontosak a hagyományaink, hanem azt, hogy "határozottan ellene mondunk minden egyházi hagyománynak, amely a Szentírással egyenrangú vagy azt meghaladó tekintélyre tart igényt, bármilyen formában jelentkezzék is ez." 15 Hogyan õrizhetõ meg a mindenkori egyház azonossága Az Egyházzal, azzal az egyházzal, amely az Atya akaratából, Jézusban történt megváltás alapján, a Szentlélek munkájaként jött létre, és elõttünk áll az Újszövetségben? Csapdába esünk, ha a megoldást az egyház szervezetében, istentiszteleti rendjének változhatatlanságában, hitvallások szövegének betûiben, és nem a Szentlélek által ihletett Ige, és a Szentlélek által vezetett becsületes bibliatanulmányozásban véljük megtalálni. Könnyen megtörténhet, hogy az Igébõl nyert új felismerések az egyházat arra késztethetik, hogy eddigi útjának, történetének egy-egy szakaszát újra értékelje és értelmezze, s kialakult nézeteit revízió alá 10 Szellemesen jegyzi meg Dr. Udvarnoki Béla: Kik a baptisták? c. írásában: "Ha az Úr Jézus apostolai közül valamelyik feltámadna, és bemenne egyik-másik keresztyén templomba, csodálkozva nézné, hogy hová fejlıdött az az intézmény, amit ı szolgált és amiért ı vértanú halált halt. Egészen bizonyos, hogy nem értene meg jónéhány kifejezést, gyakorlatot, ceremóniát, amit hall és lát. Azt tanítják az egyházi tanítók, hogy az egyházak fejlıdtek és a mai szeretartások, tisztségek nyomai és gyökerei mind megtalálhatók az Újszövetségben és az apostoli gyülekezetekben. Mi úgy látjuk, hogy az, ami a mai keresztyénségnél más és több, mint az apostoli keresztyénségnél volt, nem fejlıdés, hanem változás." (im. 50.o.) 11 Fõleg érvényes ez akkor, ha elfogadjuk azt a ma már általános ekléziológiai alapelvet, hogy az ekkléziológiát a krisztológia határozza meg. "Ekléziológia nincs krisztológia nélkül, a krisztológia pedig az ekléziológia szíve." (Kocsis E.: Dogmatika) 12 Ez nem fiatalos lelkesedés vagy lázongás akar lenni, hanem annak a belátása, hogy végsõ tekintély egyedül a Szentírás lehet. Azt hiszem, hogy mivel a Biblia tanítása mindig emberi közvetítõ közegen keresztül áll elénk, annak interpretációja soha nem abszolút tekintély. Tehát nem hogy szabad minden generációnak kritika alá vonni az elõdök tanítását, hanem kötelessége is. A kritika eredeti, pozitív értelmében, és nem a kritizálás lelkületével. Ennek a vizsgálódásnak könnyen lehet az az eredménye, hogy egyet értünk elõdeinkkel,de már nem egy rosszul felfogott tekintély elv alapján, hanem meggyõzõdésbõl. 13 hagyomány - paradosis - paradosij 14 Mt 15:1-9 (3x), Mk 7:1-13 (5x) - Konkrét veszély ez a keresztyén gyülekezeteknek is. vö. Kol 2:8 15 Gyıri K.: A reformáció harmadik ága / A hitvallás és a baptisták 13

14 vegye. Ez nem hûtlenség a múlttal, az "atyák örökségével" szemben, hanem inkább hûség az Igéhez, ami hû sáfárkodásra és nem konzerválásra lett ránkbízva. Soha sem mondhatja az egyház, hogy véglegesen birtokolja az igazságot. Minden korszakban fel kell azt fedeznie, s újra megértenie. 16 Annál is inkább fontos ezt látni, mert az egyház tökéletessége eschatológikus igazság, ami majd akkor fog megvalósulni, amikor visszatérõ Ura megtisztítja, és így állítja maga elé 17. Ezért fontos a "semper reformari", készség a szüntelen megújulásra, nyitottság minden kérdés meghallására, amit az egyháznak nekiszegeznek akár "kívülrõl", akár "belülrõl". Akkor változzon az egyház vagy sem? Statikus állandóság vagy dinamizmus és mozgás? Ha ıszinték vagyunk el kell ismernünk, hogy az Újszövetségben elıttünk lévı ideális ekklésia, és az általunk megvalósult ekklésia között különbség volt 18 és van. Ezért minden korban szükséges törekvés az ideálishoz való közeledés. Tehát nem az ekklésia az állandó hanem az ideális ekklésia, a mindenkori ekklésia mindig mozgásban van, de nem akármilyen irányba, hanem a nem változó ideális ekklésia felé törekszik. Ez abból következik, hogy a bibliai igazságok abszolút érvényőek 19, ez vonatkozik az egyházzal kapcsolatos igazságokra is. Ezért az én meggyızıdésem az, hogy az Újszövetségben felfedezhetı ideális ekklésia a mindenkori ekklésiának elérendı cél, megvalósítandó feladat. Ez tehát nem statikus állandóság, hanem folyamatos változás, de nem egy mindig változó, hanem egy nem változó cél, az ideális ekklésia irányába. Ebben pedig soha nem a hagyományaink, hanem az Újszövetség a mérvadó. 16 Vö. Teremtés - újjáteremtés - egyház - történet; ThSz 17 Ef 5: Ez megfigyelhetı már az újszövetségkorabeli gyülekkezetek életében is, és az egyháztörténelem során minden korban. 19 De vigyáznunk kell arra, hogy világosan különbséget tegyünk egy igazság, és egy igazság alkalmazása között. Pl. igazság az, hogy a felebaráti szeretetbe beletartozik a másikról való gondoskodás, az alkalmazás a jeruzsálemi gyülekezet esetében a kommuna volt, a pogány gyülekezetek esetében gyüjtés a jeruzsálemi szegények javára. Hiba az igazság és az igazság alkalmazásának az összekeverése. 14

15 I. Rész A gyülekezet Feje: Krisztus 1. Mi a gyülekezet? Nem vállalkozhatok arra, hogy ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozzak, hiszen a dolgozat terjedelme határt szab ennek. Nem lehet azonban addig gyülekezeti tisztségviselõkrõl írni, amíg nem határozom meg röviden, hogy mi a gyülekezet. Természetesen minden definíció hiányos, félreérthetõ is lehet, de most mégsem vállalkozhatom többre. A gyülekezet Isten akaratából és nem emberek elhatározásából állt elõ. Azon megtért férfiak és nõk közössége, akiket a Szentlélek újjászült, Krisztushoz kapcsolt, és ezáltal helyre állt a bûn miatt megszakadt kapcsolatuk Teremtõjükkel. A világon szétszórva élõ gyülekezetek alkotják az egyetemes egyházat, amelynek konkréciói a helyi gyülekezetek, ott ahol élnek. A gyülekezet Krisztus teste, vagyis Jézus Krisztust jeleníti meg a világban azzal, hogy engedelmesen követi Urát. Küldetése, hogy Isten megtérésre való felhívása legyen, az utolsó idõben, az ítélet felé tartó világ számára. Minden amit a gyülekezet tesz és képvisel, Urával való kapcsolatából és küldetésének vállalásából kell következnie. 2. Az alapstruktúra: Fej és test Az Újszövetség a gyülekezet összetett voltának érzékeltetése érdekében számos kifejezéssel és hasonlattal él 20. Ezek közül a Pál által használt: a "gyülekezet Krisztus teste" tétel a legalkalmasabb arra, hogy az újsszövetségi gyülekezet alapstruktúráját feltárjuk. 20 Isten háznépe, Krisztus menyasszonya, testvériség, királyi papság, szent nemzet, Isten népe stb. 15

16 Mindjárt az elején figyelmeztetés lehet számunkra egy teológia történeti tény. Ma minden elfogulatlan teológus igyekszik hangsúlyozni, hogy az ekléziológia a teológia megoldatlan kérdései közé tartozik. Általánosnak látszik az a felismerés, hogy az ekléziológia alapjait a krisztológiában kell keresni. "Ekléziológia nincs krisztológia nélkül, a krisztológia pedig az ekléziológia szíve." 21 "Az önállóvá lett ekléziológia, mely legfeljebb látszatelsõbbséget engedélyez a krisztológiának, az egyház önállósodásának, Urától és fejétõl való elszakadásának a jele. Ennek hangsúlyozását azért tartjuk szükségesnek, mivel napjainkban ismét találkozunk olyan teológiai kísérletekkel, melyek Krisztus helyett az egyházat állítják középpontba.... katasztrofális volna azonban, ha az egyház központi témájává Krisztus helyett maga az egyház válnék, az egyház, mint intézmény, mint önálló valóság." 22 Különösen veszélyes lenne egy szervezeti kérdésekkel foglalkozó tanulmány esetén ennek figyelmen kívül hagyása. Az Újszövetség a hívõket Krisztus tagjainak 23 tekinti. De tovább is megy ennél és kimondja, hogy azok a tagok, akik egyenként Krisztushoz kapcsolódnak egy testet alkotnak, amely a Krisztus teste. Ennek a testnek feje Krisztus.. Ezzel az Újszövetség kimondja a hívõk organikus egységét Krisztussal, de ugyanakkor segít elkerülni egy félreértést, miszerint a fej is csak egy tag a sok közül. Krisztus nem e g y tag a többi között, hanem õ a f e j e a testnek 24 és üdvözítõje 25. Õ biztosítja az egységet és a növekedést 26. A másik veszély, amit az Újszövetségre figyelve elkerülhetünk, Krisztusnak túlzott azonosítása az egyházzal, a Fõnek a testtel 27. Példa erre 21 Kocsis E.: Dogmatika,285.o. 22 Teremtés - újjáteremtés - egyház - történet; ThSz 23 A meloj (melos = tag) az Újszövetségben három fõ értelemben bukkan fel (vö.újszövetségi görög - magyar szótár) (1) Tkp. értelem a test tagja. Pld. Rm 12:4, 1Kor 12: (2) Nem biológiai értelemben, hanem metonimikusan (ok-okozati összefüggésen alapuló szókép, pl. alszik a város = annak lakói ). pl. Mt 5:27-30, Kol 3:5, Jak 3:6, 4:1 (3) Keresztyének, mint Krisztus testének tagjai. Ebben az összefüggésben mindig individuális és soha sem kollektív értelmû (vö. Imrényi T.: Test és fõ, egyház és egység Pál apostolnál, ThSz). Pl.: Rm 12:5, 1Kor 12:12. 27, Ef 1:23, 4:25, 5:30, Kol 1:24, stb. 24 Ef 4:15 25 Ef 5:23 26 Ef 5: Ezt a problémát nevezik "kollektív" értelmezésnek. A tétel maga így hangzik: "Krisztus az egyház." Torrance állítja: "Isten emberré lett egyszülött fia az egyház, mert õ magára öltötte a mi ember voltunkat és õbenne békült meg a mi emberségünk Istennel." (T.F.Torrance: What is the Church? Ec.Rev IV.12.o. - Az idézetet Szendrey László közli "Az egyház: Krisztus teste a legújabb teológiai irodalom tükrében" c. tanulmányában a RE) Messzirõl kiált a tévedés, (1) amikor Krisztus testet öltött, még nem létezik az egyház, (2) Jézus mint Isten egyszülöttje hal meg a kereszten azokért, akik közül némelyek majd alkotják az egyházat, (3) Jézus feltámadt a halálból azok megigazulására, akikbõl meg fog születni az egyház, stb. Végig lehet gondolni Jézus Krisztus mûvét ebbõl az aspektusból, melyik lényeges eleménél lehet azonosítani 16

17 az az általánosan elfogadott ekléziológiai tétel, miszerint "ahol Krisztus teste jelen van, ott Krisztus is jelen van". 28 Természetesen igaznak kellene lennie ennek a tételnek, de úgy gondolom, hogy az egyháztörténelem igazolja az általam használt feltételes módot. Sokkal pontosabbnak tartom a tételt így fogalmazni: ahol Krisztus jelen van, ott az õ teste is jelen van. a) A fej fogalma az Újszövetségben Az Újszövetség a kefalé (kefalh) szót használja. A tulajdonképpeni jelentésen túl elterjedt az átvitt értelmû használat mind az Ószövetségben 29, mind az Újszövetséggel egykorú görög világban mind az Újszövetségben. Ahogy az állat feje elõl van, és mintegy maga után "húzza" a testet, így a fej az emberek között is az elsõ, az, aki az élen van. Tehát átvitt értelemben azt jelenti, hogy vezetõ: a sereg, vagy a nép vezére, a család feje, a családfõ 30. Érdekes gondolatsort indít meg az 1Kor 11:12, ahol kiderül, hogy a férfi azért feje feleségének, mert az asszony belõle származik, végsõ soron létezése hozzá van kötve 31. Ez már jelzi, hogy Krisztussal kapcsolatban is többet takar puszta uralkodásnál az a tény, hogy õ a kozmosz valamint az Egyház feje 32. Az Újszövetségben található 75 elõfordulás közül minket elsõsorban azok a textusok érdekelnek, ahol átvitt értelemben szerepel a fej kifejezés Krisztusra vonatkoztatva. A fej (kefalé) elõször az 1Kor 11:3-ban fordul elõ Krisztussal kapcsolatban, de csak a gyülekezet férfitagjaival összefüggésben:"...minden férfinak feje a Krisztus,...". Ekléziológiai szempontból a kefalé kifejezés átvitt értelmû használata mély teológiai alapokat az Efézusi-, és a Kolossé levelekben kap.. Érdekes kérdésként vetõdik fel: mi válthatta ki, az ekklésia fogalma mellett, az egyházról mint Krisztus testérõl, és Krisztusról mint az egyház fejérõl szóló tanítás megszületését Pál apostol ekléziológiájában? Milyen konkrét szituáció miatt indíthatta a Szentlélek Pál apostolt ennek a tanításnak a kifejtésére? Krisztus és népe szoros öszetartozása az egyik teológiai motívum ebben a szóhasználatban, amivel kapcsolatban elsõsorban Pál apostol megtérésére hivatkozhatunk. A damaszkuszi úton nyert különleges kinyilatkoztatás nagyon mély nyomokat hagyhatott Krisztust az egyházával?!? Végül pedig azt mondhatjuk Torrance professzor tételérõl, hogy az indoklásnak valójában semmi köze ahhoz a tézishez, amit felállít. 28 Kocsis E.: Dogmatika. 283.o. 29 Egyénre vonatkoztatva szemben a tömeggel: 2Móz 16:16, valaminek a legmagasabb pontja: 1Móz 8:5, Ézs 2:2, vezetõket: Ézs 19:15, Bir 11:8, stb. 30 H.H. Bibliai Lexikon, Fej címszó. 31 Vö.1Móz 2: Vö. Kol 1:

18 benne. Ez a találkozás nem csak új életének a kezdete, hanem új küldetésének alapja, és teológiájának forrása. Pál ekléziológiai tételének (az ekklésia Krisztus teste és Krisztus az ekklésia feje) a gyökereit is innen kell származtatnunk. Pál nem értelmezhette másképp Jézus szavait, mint hogy Õ üldözött tanítványaival közösséget vállal, sõt mi több, azonosította magát velük: "Saul, Saul miért üldözöl engem? Kicsoda vagy, Uram?... Én vagyok Jézus, akit te üldözöl" 33. Ezt így érti Lukács is, aki biztosan Pál hatása alatt állt, amikor ezt az értelmezést sugallja a bevezetõ mondatokban: "Saul pedig még fenyegetéstõl és öldökléstõl lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a fõpapokhoz, és leveleket kért tõlük Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha olyanokat talál, akik ennek az útnak követõi, akár férfiakat, akár nõket, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy..." (9:1-3). Saul kénytelen megérteni, hogy amikor õ keresztyéneket üldöz, valójában a megdicsõült Krisztust üldözi. Krisztus és tanítványai összetartoznak, mondhatni mint a test és a fej. Ezen nem változtat az a kortörténeti tény sem, hogy ismereteink szerint Menenius Agrippa volt az, aki beszéde során egy tanmesét használt a gyomor és a tagok kapcsolatáról, hogy ezzel egy közösség életét ábrázolja 34. Pál, aki a görög mûveltségû Tarzusban mint római állampolgár fia nõtt fel, nem kizárt, hogy ismerhette ezt a bizonyos beszédet. De ha így is van, nem szükséges bizonyítani azt, hogy mennyire vérszegény hasonlat az a bizonyos tanmese ahhoz képest, ahogy a test és fõ, az ekklésia és Krisztus elõttünk áll a Páli ekléziológiában. Másrészt tudjuk azt, hogy a Kolossé levélben az apostol gnosztikus tévtanításokkal is vitatkozik. Elgondolkodtató, hogy az Efézusi levél körlevél volt, és abba az Ázsia nevû provinciába volt címezve, ahová a Kolossébelieknek írt levél is. Talán éppen ebben kell a magyarázatát keresnünk a két levél között fennálló nagymérvû hasonlóságra. Lehetséges, hogy Ázsia volt a melegágya azoknak a gnosztikus tévtanoknak, amelyekre az apostolnak reagálni kellett. Ezek a tévtanok valószínûleg az angyalok kultuszával is kapcsolatban voltak. "Ne vegye el tõletek a versenydíjat az, aki... angyalok iránti tiszteletben tetszeleg..." 35. Feltehetõ, hogy ezek a gnosztikus tévtanítók Jézus Krisztust az angyalok mellé sorolták. Ezért a Kolossé levél Krisztus abszolút uralmát, fõségét hangsúlyozza mind a jó, mind a gonosz szellemi hatalmasságok fölött. "Mert benne teremtetett minden mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak,akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: m i n d e n á l t a l a és reá nézve t e r e m t e t e t t. Õ elõbb volt 33 ApCs 9: Livius II Kol 2:18 18

19 mindennél, és minden õbenne áll fenn. Õ a f e j e a t e s t n e k, az egyháznak, õ a kezdet, az elsõszülött a halottak közül, hogy m i n d e n t e k i n t e t b e n õ l e g y e n a z e l s õ." 36 A másik problémát a "világ elemei"-tõl való indokolatlan félelem jelentette. "Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a v i l á g e l e m e i h e z, és nem a Krisztushoz alkalmazkodik." 37 Az ezzel kapcsolatos érvelésben is oda jut Pál, hogy "... õ a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak" 38. Ezeknek a tévtanítóknak egyik kedvenc kifejezésük lehetett a fej-fı (kefalé), amit Pál átvesz, hogy azt következetesen Krisztusra alkalmazza ekléziológiai, kozmológiai és angelológiai összefüggésben. Természetesen Krisztus másként feje az anyagi világnak. a szellemi lényeknek és másként a gyülekezetnek. Nézzük meg a fontosabb textusokat. (1) Ef 1:19-23 "Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta õt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erõnél és uralomnál, sõt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendõben is. Az õ lábai alá vetett mindent, és õt tette mindenek felett való f õ v é az egyházban, amely az õ teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben." Az 1. fejezet utolsó részében, Pál Krisztus feltámadását és trónra emelését, mint Isten hatalmának kimagasló történelmi megnyilvánulását mutatja be. 39 Ezekben a versekben, Pál Krisztus szuverenitásának két vetületérõl ír. Krisztus teljhatalommal rendelkezik az univerzum felett: ez a hit ténye. Ezután beszél Krisztus szuverenitásának másik vetületérõl, azaz az Õ szuverenitásáról az Egyház felett: ez pedig tapasztalati tény (Dodd). 40 Ebben a szakaszban két fontos kérdésre kell megkeresnünk a választ. Elõször: mire terjed ki Krisztus hatalma? Másodszor: milyen értelemben szerepel itt a "teljesség" (plhroma) az egyházzal összefüggésben? 36 Kol 1: Kol 2:8 38 Kol 2:10 39 J.R.W.Stott: Ef. lev. (52.o.) 40 Páth Géza: Ef. lev. (21.o.) 19

20 1. Mire terjed ki Krisztus hatalma? Isten megdicsõítette a Fiút azzal, hogy feltámasztotta a halálból. De ezzel nem fejezõdött be Krisztus felemeltetése, hiszen õt "jobbjára ültette", vagyis olyan pozícióba, amellyel a legnagyobb dicsõség és végrehajtói hatalom jár együtt. A 110. zsoltár messiási ígéretei jelentik a legfontosabb párhuzamot ebben: "Így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felõl, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem." 41 Sokak szerint az Efézusi levél vizsgált szakasza nem sugallja azt, hogy az említett szellemi hatalmasságok gonosz erõk lennének. Mégis, ha felismerjük ezen a helyen a 110. zsoltártól való függést, meg kell látnunk a párhuzamot: "mindent az õ lábai alá vetett" és "ellenségeidet lábad zsámolyává teszem" 42. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az itt említett fogalmak, olyan gonosz szellemi erõket takarnak, akik "ellenségek". Mégis állíthatjuk, hogy itt a teljesség igényével beszél az Efézusi levél, vagyis nincs a szellemi világnak olyan lénye, amely ne Krisztusnak lenne alávetve. A "jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erõnél és uralomnál, sõt minden névnél" általánosan bennfoglaló jellegû 43, míg a "mindent az õ lábai alá vetett" a negatív szellemi erõkre vonatkozik, ha feltételezzük, hogy itt a 110. zsoltárt alkalmazza Pál Krisztusra. A jelentõségét ennek a szakasznak abban látom, hogy Pál itt külön nyomatékot ad Krisztus gonosz erõk feletti uralmának. Azért fontos ez, mert velük kapcsolatban még aktív ellenállással számol az Újszövetség Milyen értelemben szerepel itt a teljesség az Egyházzal kapcsolatban? H á r o m á l l á s p o n t alakult ki ezzel a problémával kapcsolatos szakirodalomban. Pusztán nyelvi szempontból, akár mindegyik elfogadható lenne. A z e l s õ szerint a teljesség (pléroma-plhroma) itt nem az egyházra (a testre), hanem Krisztusra (a Fõre) vonatkozik. Vagyis: "...az egyház, amely annak a teste, aki a teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben". Ebben az esetben nem az egyház Krisztus teljessége, hanem Krisztus az Isten teljessége, aki betölti Krisztust, Krisztus pedig minden dolgot. A másik két magyarázat mindegyike az egyházra és nem Krisztusra vonatkoztatja a teljességet, de míg az egyik az aktív, a másik a passzív értelmet fogadja el. A m á s o d i k felfogás tehát az aktív értelmet vallók körébõl való. Erõs érvnek tûnik C. Hodge érve 45, miszerint az Újszövetségben a "teljesség" (pléroma) szó minden más esetben aktív értelemben áll 46, ezért itt is így kell felfognunk. Ez azt jelentené, hogy az egyház kiegészítése Krisztusnak, 41 Zsolt 110:1 42 Vö. 1Kor 15:24-25, Zsid 10:13 43 Tehát minden szellemi lényre vonatkozhat, függetlenül az Istenhez való viszonyától. 44 vö. 1Kor 15: Charles Hodge: A commentary on the Epistle to the Ephesians, o. 46 Pld.: Mk 6:43 vö. 8:20 a kenyér és haldarabok, amelyek betöltötték a kosarakat; 1Kor 10:26 amely a 24.Zsolt 1-et idézi: "az Úré a föld és annak teljessége"; Kol 1:19, 2:9 Krisztusban lakik az Isten Teljessége stb. 20

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Jézus Krisztus a szabadító

Jézus Krisztus a szabadító Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Budapest Dogmatika Tanszék 1 Jézus Krisztus a szabadító A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója Doktori értekezés Dissertatio

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata

Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata 8 Az első időszak 9 Az ÓSz mint norma 9 Az apostolok

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Széles Tamás A felekezetközi teológia vázlata

Széles Tamás A felekezetközi teológia vázlata Széles Tamás A felekezetközi teológia vázlata "Sacred Religion! "mother of form and fear," Dread arbitress of mutable respect, New rites ordaining when the old are wrecked, Or cease to lease the fickle

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS

AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS A keresztények legősibb hitvallásaikban megvallják az egyház egységébe vetett hitüket: hiszem az egyetemes anyaszentegyházat olvassuk az Apostoli Hitvallásban. A Nicea-

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

Bevezetés a Jelenések könyvéhez a házicsoport-vezetők részére

Bevezetés a Jelenések könyvéhez a házicsoport-vezetők részére Bevezetés a Jelenések könyvéhez a házicsoport-vezetők részére Jelenések könyve - a leleplezés könyve. "Ez Jézus Krisztus kinyilatkozatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgájával mindazt, aminek

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Varga Norbert Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben