1Móz 25,1-18 Ábrahám második házassága és utódai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 25,1-18 Ábrahám második házassága és utódai"

Átírás

1 1 1Móz 25,1-18 Ábrahám második házassága és utódai Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala. És az szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot. Joksán pedig nemzé Sébát, és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim. S Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abida és Eldaah: Mind ezek Ketúráhnak fiai. Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt Izsáknak adta vala. Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba. S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő. És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő népéhez. És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpela barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van. Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége Sára. Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói forrásánál. Ezek pedig Ábrahám fiának Ismáelnek nemzetségei, a kit az Égyiptombeli Hágár a Sára szolgálója szűlt vala Ábrahámnak. Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám. És Misma, Dúmah és Massza. Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah. Ezek az Ismáel fiai, és ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenkét fejedelem az ő nemzetségök szerint. Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: száz harminczhét esztendő. És kimúlék és meghala, és takaríttaték az ő népéhez. Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van, a merre Assiriába mennek. Minden atyjafiával szemben esett az ő lakása. Bevezetés Ebben az Igében Ábrahám élete végéről, Ketúráhtól született fiairól, illetve azok utódairól olvastunk. 1.) Második házasság idős korban Talán mindannyiunkat elgondolkoztat, és emberileg szinte érthetetlen is, hogy Sára halála után vén kora ellenére hogyan nősülhetett meg Ábrahám. Hiszen már amikor száz esztendős volt, akkor is az volt a problémája, hogy öreg, hogyan is lehetne neki gyermeke. Miután Sára meghalt, és Izsák már felnövekedett, azután nősült meg ismét, és született hat gyermeke, amiről olvastunk is. Felmerül bennünk a kérdés: miért nősült meg Ábrahám? Hiszen nagyon jól tudta Isten ígéretét, hogy Izsákban neveztetik a mag. Azt is nagyon jól tudta, hogy az első gyermeke, Izmáel nem Isten akarata volt, melynek meg is lett a maga nehézsége, és később aratnia is kellett annak következményeit. Ábrahám lépését csak Isten tudja, de mégis néhány tanulságot - ami világos előttünk - jó, hogyha megértünk Isten Igéjéből. Az egyik, ami talán leggyakorlatiasabb dolog, hogy sokan a Bibliát olvasó, vagy gyülekezetbe járó hívő emberek közül is jutnak olyan helyzetbe, amikor megidősödnek és

2 megözvegyülnek, hogy öregkorukra újból megnősülnek. Ilyenkor sokszor hivatkoznak ószövetségi pátriárkákra - például akár lehet hivatkozni Ábrahámra is -. Az Igében is meg van írva, hogy tulajdonképpen, ha az egyik fél meghal, akkor a másik szabad lesz. Igen, ez így van, de az Ószövetséget mi nem vehetjük egy az egyben magunkra nézve követendő példának, mert a Korinthusiaknak írott levélben azt olvassuk: Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget (1Kor 7,27). Ez Istennek a kijelentése ma számunkra. Ha valaki mégis, akár idős korban is megnősül, amikor özvegyen marad, nem vétkezik. Ebben az Ige is megerősít bennünket, habár meg lesz a maga következménye. Sok idős hívő testvér figyelmét hívták fel erre a testvérek, amikor újból akart nősülni, hogy mire való az, hiszen a házasságnak a célja világos. Isten kijelentette: Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak (1Kor 7,8). Tegyen így, aki meg tudja magát tartóztatni, és idős korában ez számára már nem probléma. A második házassággal - ami időskorban köttetett -, legtöbbször csak olyan terhet vesz a hívő ember a nyakába, aminek aztán később learatja a gyümölcseit. 2.) Ábrahám késői házasságának következményei Ábrahámnak hat fia született, hat nemzetség. A gyermekek nevét felsorolja az Ige: szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot, és Suakhot (2. v.). Ezeknek a gyermekeknek a nevét, nevük magyar jelentését felsorolom. Ezt azért mondom el, mert az Ószövetségben nemcsak úgy véletlenül adtak neveket, hanem a név egyezett a hordozójának a jellemével: Zimrán: híres, megénekelt, énekes Joksán: madarász, csapdaállító, elcsábító Médán: civódás, pörlekedés, ítélet Midián: civódás, viszály, küzdelem Isbák: elhagyó, visszaadott, szabad Suakh: elnyomás, mélység, hajlott, görbedt Ezek beszédes nevek. Zimrántól, az elsőszülöttől, a híres megénekelt énekes -től indul ez a nemzetség. (Tudjuk, hogy Káin nemzetségében volt szokás a zene.) Tovább haladva látjuk, hogy Joksántól, a másodszülöttől, a madarász, csapdaállító, elcsábító -tól, hogyan jut el a hatodik gyermekig Suakhig - kinek neve: mélység, hajlott, görbedt -, a fiak jellemének az alakulása. Ezek közül a leszármazottak közül eggyel, a midiánitákkal később foglalkozik az Ige. Ők Istennek, Isten népének ellenségévé váltak. (1) A midiániták Már Mózes negyedik könyvében olvashatunk róluk, hogy nem az Isten választott népével, Izráellel szövetkeztek, hanem például a moábitákkal. Most figyeljük meg, hogy tulajdonképpen ők a moábiták bálványáldozatához mentek, és volt ott egy midiánbeli asszony: eljöve valaki Izráel fiai közűl, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyilásánál. És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közűl, és dárdáját vevé kezébe. És beméne az izráelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket, mind az izráelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszűnék a csapás Izráel fiai között [ ] A megöletett midiánbeli asszony neve pedig Kozbi, Czúr leánya, a ki a Midiániták között az ő atyja háza nemzetségeinek fejedelme vala (4Móz 25,6-8.15). Tehát nemcsak úgy véletlenül vetődött oda a rabszolga (vagy az a valaki), aki a midiánbeli asszonyt hozta, aki egy fejedelmi családból származó nő volt. Ebből látszik,

3 hogy milyen összefonódás volt közöttük. De később ez a midiánita asszony, és az egész midiánita nép Isten népének ellenségévé vált. Még hadd emlékeztessem a testvéreket egy másik ismert történetre, Gedeon idejéből: És gonoszúl cselekedének az Izráel fiai az Úr szemei előtt, azért adá őket az Úr a Midiániták kezébe hét esztendeig. És hatalmat vőn a Midiániták keze az Izráelen, és a Midiánitáktól való féltökben készítették magoknak az Izráel fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, a melyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izráel, mindjárt ott termettek a Midiániták, az Amálekiták [Úgy látszik a midinaiták nemcsak a moábitákkal szövetkeztek, hanem az amálekkel is.] és a Napkeletnek fiai, és rájok törtek (Bír 6,1-3). Izráel fiainak mindenét elpusztították. Isten kegyelme volt az, hogy Gedeon által megszabadultak. (2) Emberi tervek és Isten megengedő akarata Ezeket az Igéket azért mondtam csak el, hogy lássuk, meg lett a maga következménye Ábrahám lépésének, és a mi életünkben is pontosan ugyanígy van. Istennek van egy terve az életünkkel. Istennek az volt a terve Ábrahámmal: a te feleséged Sára szűl néked fiat [ ] Izsákban neveztetik néked mag (1Móz 17,19; Zsid 11,18). Azután jött egy asszonyi terv, amikor Sára vette Hágárt, és: adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül (1Móz 16,3), és ebből lett Izmáel nemzetsége. Azután Ábrahámnak volt egy lépése, amikor elvette Ketúráht. Érdekes, Ketúráhnak a neve azt jelenti magyarul: tömjén illatba burkolt. Tömjénezni Istennek szoktak. A tömjén illatba burkolt valami csak olyan, mint amikor valakit istenítenek. Lehet, hogy nem Ábrahám istenítette Ketúráht, de amikor ezt a nevet adták neki, azt azért tették, mert valami ilyesmi lehetett a szívükben. Ábrahám megtette ezt a lépést, amit Isten megengedett, bár nem volt benne az Ő eredeti tervében. Látni fogjuk, hogy sok nyomorúság után Isten az ő kegyelméből mégis jó dolgot hozott ki ebből, de igaz az is, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Isten mindenre kiterjedő kegyelme az, hogy a nyomorúságban - ha az ember megalázkodik, ha a nyomorúság a szívét összetöri, és ekkor meghajlik az Úr előtt -, akkor Isten jót hoz ki még a nehéz dolgokból is. Ez ne szabadítson fel senkit arra, hogy a maga választotta lépéseket megtegye, mert azok súlyos következményeit is le kell aratni! 3.) További beszédes nevek Fel vannak sorolva a leszármazottak nevei is. Nézzük meg a magyar jelentéseiket. Séba: eskü, hét, iszákos ember Dédán: mély, alacsony, lapály Assurim: boldog, igazságos Letúsim: kalapácsos, ütő (ember) Leummin: néptömeg, közönséges nép Éfah: sötétség, elrejtettség Éfer: borjú, fiatal állat Hánok: felszentelés, felajánlás Abida: a megismerés, a tudás atyja Eldaah: Isten hívott, Istent kereső Amikor elég sötétre, mélyre jutottak, akkor ebben a népben is megindult az Isten keresése. Ha megalázkodik valaki, a legmélyebb pontról is keresheti Istent. Nincs olyan mélység, ahonnan ne lehetne Őt keresni, mert Isten is keresi az embert, és Ő előbb keres. Meg is van írva: Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent (Róm 3,11). Amikor az ember mélységbe jut, összetörik a szíve, és megalázkodik, akkor érti meg, hogy Isten őt keresi,

4 akkor kezdi az ember is keresni Istent. Érdekes, hogy Eldaah neve azt is jelenti: Isten hívott, vagyis Isten keres, és azt is jelenti, hogy Istent kereső. Ez így is valóság. Ketúráhnak a leszármazottait Ábrahám: elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba (6. v.). Messze küldte az ő fiától, Izsáktól, mert vigyázott arra, hogy: Izsákban neveztetik néked mag Azt tudnunk kell, hogy Ábrahám kelet felé küldött hat gyermekének leszármazottaiból lettek az arab törzsek. 4.) Izmáel leszármazottai Az alapige felsorolja Izmáel leszármazottait is: Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám. És Misma, Dúmah és Massza. Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah (13-15.v.) Izmáel leszármazottai az Arábiában élő, az Arab-félszigeten letelepedett arab törzsek (ők nem a kelet felé élők). Ahogyan olvastuk: Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van (18. v.). Egyiptom átellenében, Izráeltől kissé délnyugatra esik a Súr pusztája. Az arab népek és az arábiaiak mind a mai napig Izráel ellenségei. Ezeknek a neveknek is szeretném megemlíteni a magyar jelentését. Ismáel: Isten meghallgat. Tőle származott a következő 12 törzs: Nebájót: magaslatok, földművelők, szántók. Kédár: fekete bőrű. Adbeél: sóvárgás Isten után. Mibszám: jó illat, édes illat. Misma: szóbeszéd, híresztelés, amit hall az ember. Dúmah: hallgatás, csend. Massza: kísértés, próba, teher, súly; kijelentés. Hadar vagy Hadad (1Krón 1,30): vadság, mennydörgő erő, éles. Théma: pusztaság, lakatlan vidék. Jetúr: nomád falu. Náfis: felüdülés, fellélegzés, illat. Kedmah: kelet, kelet felé. Azt olvastuk: Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar (13. v.). Nebájót és Kédar többször előfordul az Igében: Például azt olvassuk: Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom, és Kédár sátrai közt lakom! (Zsolt 120,5). Jaj egy izráelitának, ha közöttük kell laknia. Aztán ilyen nevek vannak, mint Théma. Ez is többször előfordul a Szentírásban, pl: Téma vándorai (Jób 6,19). Megemlítem még, hogy amint láttuk, Dúmah azt jelenti magyarul: hallgatás, csend. Massza ezt: kísértés, próba, teher. Adbeél: sóvárgás Isten után. Ezeknek a népeknek is - akik a pusztaságban laktak, egészen messze kerültek Istentől, vad természetűek voltak - ott volt a szívében a sóvárgás Isten után, a hallgatás után. Szeretnék három Igét elolvasni, ami később a prófétáknál ezekre a népekre vonatkozik, mert ez nagyon tanulságos. (1) A pusztában kiszáradt folyó Az egyik Ige: Atyámfiai hűtlenűl elhagytak mint a patak, a mint túláradnak medrükön a patakok. A melyek szennyesek a jégtől, a melyekben olvadt hó hömpölyög; Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak. Letérnek útjokról a vándorok; felmennek a sivatagba utánok és elvesznek. Nézegetnek utánok Téma vándorai; Sébának

5 utasai bennök reménykednek. Megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé; látjátok a nyomort és féltek (Jób 6,15-21). Téma volt az egyik név, amit felolvastunk az Izmáel leszármazottai közül. Sébának utasai bennük reménykednek. Séba Ketúrah leszármazottjai közül való volt. Megszégyellik, hogy bíztak, közel mennek, elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, láttátok a nyomort, és féltek. Vagyis Jób azt mondja el, hogy amikor eljöttek az ő barátai vigasztalni őt, és látták, hogy milyen nagy nyomorúságban van, akkor egyszerűen semmit nem tudtak tenni: látták a nyomort és féltek. Azt a hasonlatot hozza, hogy úgy jártak, mint azok az emberek, azok az arab törzsek, akik Témából és Sébából jöttek. Mint amikor olvadáskor elindul egy folyó és kiér a sivatagba, de egyszer csak a hőségben elapad az egész, és a medrében nem lesz többé víz. Megszégyenülnek, akik bíztak abban, hogy ott majd találnak vizet. És nemcsak, hogy elpirulnak szégyenükben, hanem semmivé lesznek. Sokan elvesztek a sivatagban víz nélkül. Ilyen volt ez a nép is. A vízre még visszatérek - hogy sivatagban laktak, ahol nem volt víz -, mert ennek mélységes szellemi mondanivalója van. (2) A szomjazó elé hozzatok vizet! Most elolvasom Ézsaiás könyvéből is az Igét: Jövendölés Dúma ellen [Dúma, tehát újból itt van]. Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, meddig még ez éj? Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is, ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el! [Tehát Dúma ellen jövendöl. Ez a Dúma szintén megtalálható azok közt a nevek közt, amit az előbb felolvastunk. Azt kérdezi: meddig még ez éjszaka, meddig még az éj?] Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán útazó seregei. [Tehát Arábia Izmáel lakóhelye. Dédánt szintén olvastuk.] A szomjazó elé hozzatok vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe. Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyvere előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt. Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden dicsősége. [Kédár Izmáel fia.] És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az Úr, Izráel Istene mondá (Ézs 21,11-17). Ítéletekről beszél az Ige, amelyeket ezekre a népekre hoz az Úr, úgy, hogy sötétben vannak, éjszakában, és szomjaznak. Mégis azt mondja: szomjazó elé hozzatok vizet!... És kenyeret is vittek. meddig még az éjszaka, meddig még ez éj? Meddig tart még Ábrahám két lépésének - ami nem volt benne Isten tervében - a következménye? (3) Eljött világosságod! Erről beszél Ézsaiás próféta: Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel köröskörűl szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. A tevék sokasága elborít Midján és Éfa tevecsikói [Midján és Éfah is szerepel ott a nevek közt], mind Sebából jönnek [újból itt van Séba], aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak [ezek a nevek mind szerepeltek az alapigében Ábrahám leszármazottjai között], felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem (Ézs 60,1-7). Mikorra szól ez a prófécia? Mikor van az, hogy: Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod? Tudjuk, hogy ez elsősorban arra

6 vonatkozott, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a földre. szóla [ ] Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12), csak Izráel nem világosodott meg. Akik elfogadják Jézus Krisztust, és akik megvilágosodnak, azokon keresztül felragyog, rajtuk feltámad az Úr dicsősége. Népek jöhetnek ahhoz a világossághoz, és mindegy, hogy milyen népből való, mindegy, hogy korábban milyen görbe utakat járt be, mindegy, hogy milyen mélységekben vagy sötétségben volt. Ha rajtunk feltámad az Úr világossága, akkor rajtunk keresztül ez a világosság, és Isten szeretete hívja ezek közül a népek közül is azokat, akik meg akarják őt ismerni. Ez a prófécia igazából akkor teljesedik be, amikor egész Izráel felismeri Jézus Krisztus ragyogását, és Rajta keresztül, ahogy Ábrahámnak megígérte Isten: megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei (1Móz 26,4). Akkor árad ki rajtuk keresztül a krisztusi világosság és áldás ezek felé a népek felé is, akik ha nem is tudják, de tulajdonképpen Istent keresik. Most még nem jönnek, és most még a sötétségben ülnek. Most még a sivatagban vannak, nemcsak külsőleg - elsősorban nem úgy -, hanem szellemileg. (4) Isten kegyelmének bőséges kiáradása Azt olvastuk az Igében, hogy Izmáel leszármazottai laktak Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van, a merre Assíriába mennek. Minden atyjafiával szemben esett az ő lakása (18. v.). Tehát Havila és Súr között laktak. Haviláról már olvastunk korábban az Igében: Folyóvíz jő vala pedig ki az Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét (1Móz 2,10-11). Már akkor szó volt arról, hogy Pison azt jelenti magyarul: bőven folyó, túláradó. Havilah pedig azt jelenti: homokos föld, aranyhomok. Egyszer majd olyan folyóvíz folyik erre a homokos földre, amely nem jár úgy, mint ahogyan Jób könyvében olvastuk, hogy áradata szennyes, és jön a hőség és elapad. Hanem abból a kertből, ahová Isten helyezte az embert, bőven folyó, túláradó folyam fog felbuzogni. A kerten keresztül az első főága errefelé folyik. Vagyis ez azt jelenti, hogy Istennek a kegyelme az ő népén keresztül bőven fog kiáradni ezek felé a népek felé is. Akármilyen homokos is a föld, akármennyit nyel is el: a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik (Róm 5,20). Havilah nemcsak homokos földet, hanem aranyhomokot is jelent. Isten előtt minden ember olyan drága, mint az arany, vagy még annál is drágább, akármilyen mélységben van, akármilyen sötét, akármilyen civakodó, akármilyen terhet visel (amit magának szerzett, a bűnei, az útjai következtében). Ezt a folyót nem fogja elnyelni a homok, mert bőven folyik és kiárad. Így árad ki Istennek a kegyelme is. 5.) Tanulságok (1) Háromféle nép Azt olvastuk, hogy amikor ezek a gyermekek megszülettek: ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még életében napkelet felé, napkeleti tartományba (6. v.). Megfigyelhetjük, hogy Ábrahámtól és a három asszonytól három nemzetség származott. (Megjegyzem, így is beteljesült az, amit neki Isten mondott: népek sokaságának atyjává teszlek téged.) Nemcsak Izsák vonala, hanem három asszonytól háromféle nép származott tőle, népek sokaságának atyja lett. Ennek a háromféle népnek szellemi üzenete, és próféciai jelentése is van.

7 Az első nemzetség, amely Isten gondolata szerint való volt, Sára és az ő gyermeke: Izsák. Izsák, ahogy erről már olvastunk is a Galatákhoz írott levélben, a mennyei Jeruzsálem, a Gyülekezetnek, mint Krisztus Testének a kiábrázolása. Ez volt Isten eredeti gondolata, hiszen a Gyülekezetről azt olvassuk, hogy Isten: magának kiválasztott minket Ő benne [Krisztusban] a világ teremtetése előtt (Ef 1,4). A másik asszony Hágár, és a fia Izmáel. Úgy olvastuk róluk: Mert Hágár [ ] hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál (Gal 4,25). Izráel népe, a test szerinti nép, földi örökséggel, földi ígéretekkel. A Gyülekezet, mely a Krisztus Teste mennyei elhívással, mennyei ígéretekkel és áldással. A harmadik asszony Ketúrah, akinek a gyermekeit kelet felé küldte Ábrahám, és ajándékokat is adott nekik. Ők is kaptak valamit, bár nem lehet összemérni Izsákéval. Annyit sem kaptak, mint Izmáel, akiről azt mondta Isten: megáldom őt [ ] tizenkét fejedelmet nemz (1Móz 17,20), de kaptak valamit. Fel is olvastuk Izmáel tizenkét nemzetségét. Érdekes, hogy Ábrahámot Izsák és Izmáel együtt temették el. Ők közelebb voltak egymáshoz, mint a Ketúrah gyermekeinek a leszármazottai. A Gyülekezet és Izráel is közelebb van egymáshoz, mint akiket ez a harmadik asszony jelent. Ketúráhnak a fiai, a földön élő többi népet jelképezik, akiknek Isten most is ad ajándékot, mert: felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak (Mt 5,45). Az, hogy egyáltalán élünk, hogy Isten reánk árasztja az Ő jóságát, ez mind ajándék. Ezt nem kiérdemeltük, nem jár nekünk, ez ajándék. Mindenét Izsákra hagyta. Azért adta neki mindenét, hogy rajta keresztül megáldja a többi népet is. Így fog Isten áldása kiáradni először a Gyülekezeten, Krisztus Testén keresztül a népek felé, sőt még a szellemvilág felé is, de csak Krisztus által. Az ígéret a Magnak szól, aki a Krisztus. Így annak is, akiben Krisztus van, akiben a Krisztus élete van. Az áldás a környezete felé, minden nép felé. Ezért fontos, hogy kiábrázolódjon az életünkben Krisztus. (2) Az áldás és feltétele Még szeretném megemlíteni: Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói forrásánál (11. v.). Amikor Ábrahám meghalt, akkor Izsák vitte tovább azt a vonalat, amit Isten elgondolt. Helyesebben úgy mondhatnánk, hogy Izsákon keresztül árasztotta ki Isten az áldását, kegyelmét, és vitte tovább az Ő tervét, ezért áldotta meg mindenben. Olvasunk egy olyan dolgot, ami megszívlelendő. Izsákot Isten megáldotta mindenben, ő pedig a Lakhai Rói forrásánál lakozott. Ez Izsák része volt. Honnan tudta hol kell neki lakoznia? A Lakhai Rói forrásánál. Nem tudom emlékeznek-e a testvérek arra, hogy hol találkoztunk először a Lakhai Rói forrással? Amikor Hágár elmenekült az ő asszonya elől, elbujdosott a pusztába: És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van. És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. [ ] És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát. És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után? Annakokáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között (1Móz 17, ). Azt jelenti magyarul a Lakhai Rói: az engem néző élő Isten kútja. Hágár megtapasztalta ott, hogy Isten nézte őt, figyelte a futását, látta a menekülését, ismerte a nyomorúságát. Ez az

8 Isten, élő Isten, Aki ő utána nézett, látta és ismerte őt. Ennek az embert figyelő, néző, élő Istennek a forrása, a kútja a Lakhai Rói forrás. Abból, hogy Izsák ott lakott az a tanulság számunkra, hogy nekünk is - a Gyülekezetnek - ki van jelentve: megáldott minket minden lelki [szellemi] áldással a mennyekben a Krisztusban (Ef 1,3). Most tegyük hozzá a mi részünket! A mi részünk az, hogy maradjunk a Lakhai Rói forrásnál, vagyis a minket figyelő, minket néző élő Isten kútjánál, és onnan meríthetünk. Egyrészt ez Krisztusra mutat, másrészt a Szent Szellemre. Krisztus azt mondta: A ki hisz én bennem [ ] élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből [ezt a Szent Szellemről mondta] (Jn 7,38). Ha ott maradunk Krisztus mellett, a Szent Szellem vezetése alatt - mert csak a Szent Szellem tud meríteni Krisztusból, és nekünk megjelenteni -, ha tudjuk, hogy minket Isten néz, a szemei rajtunk vannak, és ha mi is Istent nézzük, akkor: elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől [ahogy Szelleme formál] (2Kor 3,18). Befejezés Az a mi részünk, hogy maradjunk a Forrásnál! Maradjunk a közelében, maradjunk szorosan mindig ott, hiszen Krisztus: ti bennetek, és ti is ő benne (2Thessz 1,12). Ez az áldás. Mindig az az áldás, amikor az ember közösségben van Istennel. Élő, jó közösségben, mert akkor áldott az élete. Az az átok, és az a nyomorúság, amikor az ember messze jut Istentől. Amikor valami megromlik közöttem és Isten között, mert akkor mindig átkozott az életünk. Isten meg akar áldani bennünket! Meg is áldott Krisztusban, de maradjunk mindig a forrás mellett! Ámen. Debrecen, október 5.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot M el a földedről, arra a f, amelyet Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot M el a földedről, arra a f, amelyet Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot Olvasd el: Kulcsvers:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben