Evangéliumi folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Evangéliumi folyóirat"

Átírás

1 Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám

2 A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind. Gazdagon, bőséggel termett mindenik. Hű kertészünk szíve úgy örül nekik. Az Úr Jézus fái emberéletek. Én is az Ő kedves fája lehetek. Kertjébe fogadta kicsiny életem, s csupán egy a vágyam azóta nekem: Hogyha majd megérint ősz hideg szele, állhassak előtte gyümölccsel tele! Túrmezei Erzsébet A tartalomból A Bibliát mi mást?!...4 Lelki függőségek...6 Istennek adott hegedű...8 Ahogyan Jézus engem megtalált...9 Jó dolog Karthágói Tertulliánusz Ki mellett döntesz? A Gyülekezet Isten háza Gyermeksarok Adós akarsz maradni...? A kegyelmi ajándékok Kihez imádkozzunk? A gondolatok Szabályok? Isten előtti helyzetünk Megbízható kegyelem Könyvajánló Vetés és Aratás 2013/2 (51. évfolyam 2. szám) Megjelenik évente 3 alkalommal (D.v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. Tel: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 2 Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Egész életünkben szeret nénk méltóképpen élni az Úrhoz, en gedelmesen és örömmel szolgálni neki, és gyümölcstermő élettel dicsőíteni az Ő nevét. Az Úr Jézus a következőt mondta a tanítványainak, és most nekünk is: Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt terem tek (Jn 15,8) De hogyan lehetséges ez? Úgy, ha az Ő Fiára, Jézus Krisztusra tekin tünk, hiszen a gyümölcstermő élet Krisztushoz való ha sonlóságot munkál ki bennünk, mégpedig minden tevékenységünkben, szavunkban és vi selke désünkben. Ahogy a szőlővessző csak akkor hoz gyümölcsöt, ha a szőlőtő nedvét akadálytalanul szívja magába, mi is csak úgy tudunk Isten jó tetszésére élni és szolgálni, ha élő kap csolatban maradunk Ővele. Ezután már nem a saját aka ratunk, hanem az Úr hajtó ereje le sz a megha tározó, hogy meg dicső üljön az Atya általunk is. Mert aki énbennem marad, és én őben ne, az terem sok gyümölcsöt (Jn 15,5) Az Ige szavai napról napra bá torítanak bennünket, ha elcsendesedve lete lepedünk az Úr lába elé. Így szíve szeretetéhez közel ke rülünk, és olyan függőségben és közösségben élhetünk vele, hogy az Ő kegyelme akadály talanul tud működni bennünk. A gyümölcs ter més titka tehát imádkozó szívvel Krisztusban lenni és maradni. A fa nem hullatja gyümölcsét mindig az első rázásra. Rázd az isteni ígéretek fáját, míg a meghallgatás gyümölcse az öledbe nem hullik. (C. H. Spurgeon) Az Úr Jézus példát mutat abban is, ahogy földi életében töké letesen dicsőítette az Atyját, mert egy volt vele. Isten Fia a szenvedésben, a kereszthalálban teremte meg a legcso dála tosabb gyümölcsöt, az Ő meg váltott gyerme keit, a Gyülekezetet (Jn 17,21). Milyen értékes Isten szá mára, ha mi az Ő isteni szépségéből valamit vissza tudunk tük rözni, és ez láthatóvá válik életünkben mások számára is! A ko pá r fa Láttam egy fát, Magas volt és kopár, Ágai közt elsurrant A szellő, S átröppent felette A madár. Szomorú volt a kép, Kopár fa, levéltelen, Az élete reménytelen. A nagy életerdő sűrűjét Életfák sora tölti be, Egyik virágba borul, Másikon már gyümölcs virul. Egyik zöldell, Életet lehel, Másik kopár, Ó, jaj, Reá már az elmúlás vár. Embersorsok erdejében Élünk mindannyian, Mert megszülettünk. S míg itt vagyunk, Amíg el nem megyünk, Teremnünk kell, teremnünk. Talán ma, Talán holnap, Amíg el nem megyünk, Alkotónknak kell Jó gyümölcsöt teremnünk, Hogy kopár fák ne legyünk! évi 2. szám 3 Antal Ferenc

4 A 110 éves Süd-Ost-Európa Misszió 110 év bibliai mozgalmat jelent. A Biblia volt az, amely 1903-ban különböző gyülekeze tek keresztyéneit arra indította egy konferencia végén, hogy miszsziót alapítsanak: Mi, akik Isten Igéjével rendelkezünk, felelősséggel tartozunk mindazokért a népekért, akik Isten sza vát saját nyel vükön még nem hallották vagy nem ol vasták. Az MSOE kezdetektől fogva ré sze annak a missziós mozgalomnak, amely az 1. századtól, az első gyülekezetek megalakulásától kezdve, Jézus Krisztus megbí zásából az evan géliumot hirdette a népeknek. Nagyon sok okunk van arra, hogy feltétel nélkül bíz zunk a Bibliában, és ezt a bizalmat megtartsuk. Min dig időszerű az a hét ok, amit Pál apostol mun ka tár sá nak, Timóteusnak ír, hogy miért ra gasz kodjon a Szentíráshoz (2Tim 3,14-17). Ezek nek kell ben nünket ma is motiválnia, hogy teljes bizalom mal legyünk a Szentíráshoz. 1. A Biblia nyilvánossá tétele meg bízható De te maradj meg abban, amit ta nultál, és amiről megbizonyosodtál, tudva, kiktől tanultad (14. vers). Timóteus hitt a Bibliában, hiszen nagy anyja, Lois és édesanyja, Euniké életében is látta ezt a bi zalmat. Ebben a gyorsan változó világ ban nekünk is szükségünk van olyanokra, akik példaképeink a hitben. Kipróbált em berek évszázadokon át hirdették Isten szavát megbízható módon. Jézus gyülekezete az utóbbi években sokféle mis sziós módszert kí nál mint új és hatékony eszközt. Hiányzik azonban ezek kipróbáltsága, túl gyakran em ber- és sikerorientáltak ahelyett, hogy a Bib li ához igazodnának. A missziót azonban nem kell újra feltalálni. Az a missziós munka, amelynek középpontjában Is ten szavának hir detése áll, mindig időszerű. 4 A Bibliát mi mást?! Isten szavát a népeknek! (Németül: Gottes Wort den Völkern! ) 2. A Biblia szent...mivel gyermekségedtől ismered a szent Írásokat... (15. vers) A Biblia nem olyan könyv, mint a többi. Nem profán, hanem szent könyv. Nekünk, embereknek Istentől adatott, hogy rá találjuk imá datára. A Biblia isteni minősége nem át ru házható, és nem vita tárgya! Ez to vábbi oka an nak, amiért a Bibliához ragaszko dunk: mert is teni és szent. Aki kezébe veszi a Szentírást, annak mindig Istennel van dolga. Ezért minden kijelentése teljes és irányadó. Missziós mun kánkat újra és újra a Bibli ának kell alárendelnünk. 3. A Szentírás embereket ment meg... ismered a szent Írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisz tus Jézusba vetett hit által (15. vers). Egy ember sem képes a maga erejéből Is tent fel ismerni, a maga erejéből keresz ténnyé válni. Senki nem képes másokat Isten gyerme kévé tenni. Csak a Biblia képes világosságot gyújtani az elveszett emberekben, hogy a meg men tés egyetlen lehetséges útját felismerjék. Csak az igehirdetés által juthatnak el a meg mentő hitre. Ha más oka nem is volna, ezek miatt bíznunk kell minden területen a Szent írásban! De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nél kül?... A hit tehát hallásból van, a hallás pe dig a Krisztus beszéde által (Róm 10,14.17). Az utóbbi években sok új missziós moz galom hagyja el ezt a fajta missziós felfogást. Némelyek a Biblia evangéliumát szociális vagy társadalmi evangéliummal pótolják. Isten szavát emberi tevékenységekkel pótolják, ame lyek ma gukban segítséget nyújtanak ugyan, de nincs erejük arra, hogy maradandó válto zást munkáljanak. A Biblia szerinti bizonyság tétel az ember bűnösségéről, elveszett állapotá ról és Isten ítéletéről is mindig szól. Enélkül a meg feszített Jézus Krisztusról szóló üzenet fel foghatatlan marad. Mivel a figye lem nagyobb részt az emberek vagy a társadalom átalakítá sára irányul, az emberi cselekedeteket egy szintre emeli Isten szavának Vetés és Aratás

5 bizonyságával. A keresztről szóló beszéd (1Kor 1,18) soha nem emberi magatartásunk által érvé nye sül. Egy ember megmentéséhez min dig a Biblia üzenete szükséges, csak annak üze nete munkálja ki a megmentő hitet! 4. A Biblia visz minket Jézushoz...az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által (2Tim 3,15). Isten szavát a népeknek azt jelenti, em be reket Jézushoz vezetni. Ahová Isten szava el jut, oda Jézus Krisztus is eljut (Kol 1,6). Az üzenet nem egy valláshoz vezet, hanem egy személyhez: Jézus Krisztushoz. Ő veszi el a bűnöket, Ő szabadít meg a bűn hatalmából (Róm 8,2). A Biblia vezet min ket Jézushoz és engedi, hogy isteni természet ré szesei legyünk (2Pt 1,3-4). 5. A Biblia Isten lehelete A teljes Írás Istentől ihletett... (16. vers) Ez a Biblia legfontosabb kijelentése! A Biblia szövege Isten saját szava! A mi Istenünk saját beszédkultúrát alkotott. Isten em bere ket hívott el, hogy szavát leírják. Egy könyvet ajándékozott nekünk! A Biblia átörökítése egyedülálló és meg bízható. Milyen nagy ajándék, hogy Isten szavát saját nyel vün kön olvashatjuk! Az MSOE-nak megala ku lá sától kezdve az a célja, hogy síkra szálljon a Biblia fordításáért, nyomta tásáért és nyilvá nossá té teléért a világ különböző nyelvein. Meg van írva! (Jn 6,45) Ch. H. Spurgeon 1881-ben egy szenvedélyes beszédében, amely a Biblia jelentőségéről szólt, ezt mondta: A mi csalhatatlan bázisunk ez:»meg van írva!«a mi hitvallásunk a teljes Biblia, és semmi más azon kívül. A Biblia Isten szava, és ezzel a tiszta, tévedhetetlen iga zság. A Szentírás szerzője iránti tisztele tünknek meg kell tiltania, hogy szavát hanyagul kezeljük. Az Írás bármiféle meg jobbítása nem lehetséges annak megváltoztatá sával. Aki hisz a szavak ihletettségében, nagy óvatos sá g gal al kalmazza azt, és a megfogalma zásra is figyel. A Biblia szerzője iránti tisztelet megtiltja szá munkra, hogy szövegét meghamisítsuk. Ha örökre érvényes isteni kinyilatkoztatás szá munkra a Bib lia, akkor pl. nem változtathatjuk meg egy évi 2. szám újabb fordítással úgy, hogy az mu zulmánbarát legyen. A világhoz való alkal mazkodás a Biblia igazságait Istenről, mint Atyáról és Jézus Krisztusról mint Isten Fiáról meghamisítja. Ez egyre gyak rabban for dul elő, mint az utóbbi időben egy török fordí tásnál. Az adott célcsoportnak megfelelő bib liafor dítá sokat, amelyek a szöveget tudatosan meghami sítják, visszautasítjuk, mivel Is ten ki nyilatkoztatott szavától eltérnünk nem szabad. 6. A Biblia hasznos A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a ta nításra, a feddésre, a megjobbításra, az iga zságban való nevelésre ( vers). A Biblia hasznosságát senki nem vitatja. A tanítás nemcsak az értelmi tudás átadását jelen ti, hanem magá ban foglalja a tanár személyét, a tanítás mód szerét és a tananyagot is. Tanítónk beszél a bűnről, a jo gos vádról és a ha lálbüntetésről. Aki elismeri eze ket az igazsá gokat, az Jézus Krisztushoz, a Meg váltóhoz közeledik. A Biblia helyes képet ad rólunk. Hely rehozza mindazt, amit a bűn az életünkben tönkretett. Útbaigazít bennünket. Szava isten féle lemre nevel a beszédével szembeni enge del messég által. A missziónak az Igének ezt a hasznosságát is szem előtt kell tartania. 7. A Biblia tesz minket tökélete sekké...hogy tökéletes legyen az Isten embere, min den jó cselekedetre felkészített (17. vers). Így jellemezhető Isten szavának hasznos hatása. Mindazt, amit Isten elvár tőlünk, aján dékba is adja szaván keresztül a hívő ember nek. Ez vezet el bennünket a szent életre. Mi a mi missziónk létjogosultsága? Mi az, ami minket mozgásba hoz még 110 év elmúltával is? Missziós mozgalom vagyunk elsősorban olyan embe rek között, akik még soha nem hallot ták a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Bibliai mozgalom vagyunk, ahol munkánk Is ten szava alapján és a Szent Szellem erejével tör ténik. A Szent Szellem munkája az, amikor Jézus Krisztust naggyá, az embert pedig jelen tékte lenné teszi. Megszentelődési mozgalom is va gyunk, hiszen a misszió több mint a megté rés. Erről többet a következő számban olvas hatunk. Friedemann Wunderlich 5

6 1. Mi a függőség? A függőségek az életünkhöz hozzá tar toz nak, együtt élünk velük. Van nak természetes, társadalmi és szociális függő ségek, olykor ki kerülhetetlenek, gyakran azon ban szükség te le nek, sőt veszélyesek. A cse csemő függ az anyjától, a gyermek is a szülei től, a munkavál laló a munkaadójától stb. Füg gőségben lehet az ember bizonyos személyek től, de tárgyaktól is, kábítószerektől vagy élve zeti cikkektől, de múltbeli élményektől is. A függőség alapja lehet többek között az éretlenség, a cselekvési képtelenség vagy tö kéletlenség. Lehet veszteség következménye, amely csak mások segítségével szüntethető meg. Legvilágosabban látszik ez a pénzügyek ben való függőségekben. A függőség tehát ki kerülhetetlen, ugyanakkor az egyéni szabadsá got korlátozza. Az életnek egy bizonyos szakaszára el kell fogadni, azonban minden ember függetlenségre törekszik, a lehető legát fogóbb önrendelkezésre. Ez normális dolog, hiszen a felnőtt embertől elvárjuk, hogy önálló legyen. 2. Mi a lelki függőség? Függőséggel találkozhatunk a lélek terüle tén is, ha pl. érzéseinkről, döntéseinkről, re ménységeinkről és vágyainkról van szó. Lelki függőségről beszé lünk akkor, ha valaki a tu laj don öntudatát má sok jóváhagyására vagy meg ítélésére építi fel. Ez ingatag jelleművé teszi az embert mert megengedi, vagy ép penséggel kí vánja, hogy mások mondják meg neki, mit gondoljon, vagy mit érezzen. Akkor ezek a mások az ő tulajdon személyisége fölött olyan uralomra tesznek szert, hogy az illető saját személyiségét teljesen háttérbe szorít ják, és végül döntésképtelenné tehetik. Ha egy ilyen kapcsolat (pl. egy szoros partnerkapcsolat vagy barátság) hirtelen meg sza kad, annak súlyos lelki károsodása lehet. Olykor azonban az ilyen szakadások gyógy hatásúak is lehetnek, mert felszabadítják az egyik felet a hamis és személyiségromboló meg kötö zöttségéből. A lelki függőségek mégis bizonyos fokig normálisak, mert lelki téren is tanulunk egy mástól, vagy kiegészítjük egymást. Ezért te remtette Isten a férfi és a nő egységét, hogy kölcsönösen kiegészítsék egymást. De semmiképpen nem akart általa rabszolgai függőséget teremteni. Amit Istennél megkaphatunk, a tökéletes elrejtettséget és bizalmat, azt senki emberfia nem tudja megadni, még a tulajdon házastár sunk sem. Ezért a vágyainkkal sokszor túlságo san is követelőzőek vagyunk azokkal szemben, akikhez kapcsolódunk. De van nak, akik vis szaélnek az érzelmeinkkel, és kapcso la tunk ban a saját céljaik megvalósítására törekednek. 3. Hogyan alakítja Isten a velünk való kapcsolatát? Az Istentől való függés soha nem tesz rab szolgává, sőt, az ember ebben találja meg iga zán a szabadságát az el képzelhető legnagyobb mértékben. Miben áll ez? Abban, hogy Isten, mint a mi Teremtőnk tökéletesen ismer, s ugyanakkor végtelenül szeret bennünket. Ezért optimálisan be tudja tölteni minden szük sé gün ket, és el tud vezetni olyan szabadságra, amelyben sem önma gunknak, sem másoknak kárt nem okozva élhetünk. Istennek az a szándéka, hogy minket rendeltetésünk ke retei között önálló ságra neveljen. A bűn alap jában véve azt je lenti, hogy az ember ki akar törni a neki szánt rendeltetésből, pontosan úgy, ahogy a Sátán tette, amikor olyanná akart lenni, mint Isten. De a teremtmény soha nem juthat el Teremtő jének tisztségébe. Milyen nagy csoda, hogy Isten a bűn ellenére is tovább munkálkodik az emberben célja megvalósításáért, és ezt Jé zus Krisztus által el is éri! Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy noha mindenható és mérhetetlenül nagy, mégis meghagyja nekünk a döntés szabadságát. Sze retni valakit, és ugyanakkor meghagyni neki azt a lehetőséget, hogy minket viszszautasítson, ez azt jelenti, hogy készek vagyunk a legnagyobb fájdalom elviselésére is. Aki meg akarja érteni Isten szeretetét, olvassa el Hóseás próféta könyvéből a kö vet kező igerészt: 11,3-4; 8-9. Mennyi 6 Vetés és Aratás

7 szen vedést okozott Istennek az Ő szeretetből kiválasztott népe! És még ennél is szorosabb kapcsolat van az Atya és gyermekei között. 4. A hamis lelki függőség következményei Erre is találunk intő példákat a Bibliában. Ilyen negatív jellegű lelki függőséget találunk Saul és Sámuel esetében. Saulról már első fel lépése idején is látszik, hogy hajlamos másoktól függni (1Sám 9,3-10). Szá mos helyzetben tapasztalatlanul és önállót lanul cselekszik. Másfelől viszont többször csődbe jut, amikor magához ragadja a kezde ménye zést. (Kivéve azt a kevés alkalmat, ami kor Is ten Szelleme tölti be.) Saul soha nem ér tette meg, hogy Sámuel mögött Isten tekintélye áll, és hogy ő nem Sá muel, hanem Isten előtt felelős. Dáviddal el lentétben soha nem jutott el az Istennel való személyes, élő kapcsolatig, hanem mindvégig függött Sámu eltől. Életének döntő pillanatában (1Sám 15) nem értette meg, hogy Sámuelnek azon felhí vása: várja meg őt az ál dozattal, az Isten pa rancsa. Soha nem jutott el addig, hogy önállóan döntsön és megtérjen Is tenhez, hanem ezt a lé pését is Sámueltől tette függővé: Jöjj viszsza velem, hogy leboruljak Istened, az Úr előtt (30. v.). Amikor Sámuel már halott volt, akkor is a vele való kapcsolatot kereste egy halott idéző asszonynál (1Sám 28). Saul tragikusan elsza lasztotta életének nagy lehetőségeit, hogy Is ten előtt felelős, önálló személyiséggé le gyen, aki saját maga ápolja az Istennel való kap csolatát. Attól kezdve, hogy az Istenhez évi 2. szám való emberi közvetítő személyt elveszítette, élete véglege sen kisiklott. Ha most Sámuelt nézzük ebben a kap cso latban, ő pontosan a csődbe jutott Saul ellen té te. Az 1Sámuel 15,35, valamint Istennek hozzá intézett kérdése: Meddig bánkódsz még Saul miatt? (1Sám 16,1) mutatják, hogy Sámuel is bizo nyos függőségben volt. Úgy látszik, hogy Is tentől kapott megbízatásán túl, Izráellel kapcso latos személyes reménységeit is Saulba vetette. Ta lán őbenne látta a kárpótlást saját fi ai sikertelen életéért. Isten kénytelen kiragadni őt hamis vágy álmainak meghiúsult gyászából, és tekin tetét Dávidra irányítani. 5. Összefoglalás Saul és Sámuel története megerősíti, hogy a lelki függőség zsákutcába vezet, és súlyos sebeket hagy maga után. Aki ilyen függőségbe ke rül, vagy éppen törekszik is arra, annak számol nia kell a negatív következményekkel. Az erő sebb félnek nagyobb a felelőssége. Az ő dolga, hogy a kapcsolat fejlődésének határt szabjon, és ne engedje, hogy túl erős kötődés fejlődjék ki. Sámuel ugyan Istentől való függőségben cselekedett, mégis lelki sebei maradtak vissza. Pál azt mondja a korintusiaknak: Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszol gái (1Kor 7,23). Az Úréi vagyunk, és első sorban neki tartozunk felelősséggel. Ezért az Úrtól való függőségre kell töreked nünk, nem pedig az emberektől való függő ségre, ami veszélyes pótszer. Önmaga múltjára nézve ezt mondja Pál: ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak ne kifeszülve futok egyenest a cél felé (Fil 3,14) Pál teljesen az Úrra összpontosított. A megkötözöttségekkel és kapott sebekkel terhes múltunktól mi is csak úgy tudunk megszaba dulni, ha teljes következetességgel az Úr Jézus Krisztushoz való kapcsolódásra törekszünk. 6. Gyakorlati tanácsok (mindkét félnek) Először is Istennel keress minden szükséget kielégítő kapcsolatot! Légy elővigyázatos, ha észreveszed, hogy akitől elvárnád az önállóságot, függőségbe ke rül tőled! Igyekezz másokat önállóságra nevelni, ne tetszelegjél abban a tudatban, hogy az illetőnek feltétlenül szüksége van rád! Óvatosan vidd véghez a szükséges elszakadásokat, és ne veszítsd a másikat szem elől (öngyilkosság veszélye)! Ha szükséges, vonj be másokat is ebbe a folyamatba! Nehéz estekben kérj tanácsot szakemberektől (lelki gondozóktól, pszichiáterektől)! Építsd le következetesen a félelmet, il let ve az úrhatnámságot, mint a magát füg gővé tenni akarás okait, kérd ehhez Isten segítségét bűn bánattal és imádsággal! Ne önmagadtól, hanem az Úrtól való füg gőségre vezess másokat! Joachim Pletsch 7

8 Istennek adott hegedű A fényes égen fecske villan: övé a lég, a végtelen. A repülése azt jelenti: Köszönöm a tért, Istenem! A napsütötte kavicsok közt parányi gyík. Már nem is látod. Fürge mozgása azt jelenti: Isten gondol rám! Megcsodálod? És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tán megfeledkezik terólad, s holnapra nem jut jó falat? Vagy azt hiszed, aki a fecske repdeső szárnycsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad? Még nem is kérted, már kiméri. És többet ád, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett! Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? (Rossz hangszeren recseg a húr.) Nehezen nyílik arra ajkad: Mindeddig segített az Úr! Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszered! Ha az Ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered! Az Ő kezében nézd mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten Lelke a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű! Köszönöm, jó Atyám a reggelt! Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm a jó egészséget, Tetőled csak jót kaphatok! Ha betegség is légy áldott érte, mert Tőled jő a gyógyulás! A gondjaim kezedbe tettem, Te tudod vinni, senki más! Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek! Tenálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva, bús gyerek! Köszönöm, hogy szabad szeretnem! És köszönöm azt, ami fájt! Köszönöm a fényt az égen, s köszönöm a ködös homályt! És köszönöm az őszi erdőt! És köszönöm, hogy van szemem! Hogy sok bűnömön keresztül mégis csak látlak, Istenem! S köszönöm Őt, a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt! S azt, hogy: az én Megváltóm él, s porom felett meglátom Őt. Lukátsi Vilma 8 Vetés és Aratás

9 Meikonak hívnak, 49 éves vagyok, és roma származású február 16-án Jézus Krisztus belépett az életembe. Azon az éjszakán ébren feküdtem az ágyamban, és azon tépelődtem, hogyan vethetnék véget a családomnak. Akkor hirtelen, mintha az Úr Jézus szólt volna hozzám. Ekkor már 3 gyer meknek voltam az édesapja. Eddigi életemben csak olyan terveket szőttem, hogy miként juthatnék több pénzhez. Vallásomat tekintve gyermekkorom óta Istenés Mária-hitben ne velkedtem, mint a romák ál talában. Jézus Krisztust csak hal lomásból is mertem. Édesanyám gyakran beszélt a megvál tásról, de engem ez egyáltalán nem érdekelt. Saját ma gam kívántam az életemet kialakítani, hogy senki ne szóljon bele. És akkor jött az a fent említett éj szaka. Teljesen váratlanul Isten világosságában láttam meg magam. Hirtelen felismertem, hogy tele vagyok bűnnel. Kétségbeesve kezdtem Is tennel beszélni, és azt mondtam neki, szüksé gem van egy olyan emberre, akivel elveszett állapotomról beszélgethetek, és aki előtt nem kell szégyenkeznem. Ekkor eszembe jutott Gertrud né ni. Gertrud néni roma misszi onárius, hosszú évek óta ismerem. Már kora reggel felkerestem őt a lakásán, de nem volt otthon. Mivel nagyon rosszul éreztem magam, vártam rá egész nap. Amikor este hazaért, azt mondta nekem: Meiko, tud tam, hogy vársz rám. Ekkor este végre elju tottam oda, hogy felismertem, életemet csak Jézus Krisz tus változtathatja meg. Rábíztam magam, és egy új életet kaptam alkohol, drog, hazugság és része geskedés nélkül. Ennek ellenére megpró báltam új életemet a saját erőmből élni, így nem ma radhattam meg a jó úton. Tizenhat elveszett év Sajnos, ezután egy nagy bukás következett be az életemben, és letér tem a jó útról. Mindaz, ami jött, sokkal rosszabb volt, mint a megté ré sem előtt, és még mélyebbre zuhantam, sö tét ség töltött be. Így ment ez 16 éven keresztül. Isten gyakran megkísérelte, hogy vissza ve zes sen a jó útra, de már nem akartam. Egyszer azt hal lottam, hogy azok, akik egyszer már meg tértek, nem vesz hetnek el. Ezért nem láttam szükségét annak, hogy megforduljak. Ebben az időszakban Isten gyakran szólt hozzám, pl. amikor egy súlyos autóbalesetet éltem túl. Ké sőbb meghalt az édesanyám 63 évesen. Nagyon jó kap cso latom volt vele, mindig segített nekem. Miután ő meghalt, nem tudtam, kivel beszélhetnék a problémáimról. Depressziós lettem, és öngyilkossági gondolatok kezdtek fog lalkoztatni. Röviddel ezután idősebb nővérem is meghalt, aki a pótanya sze repét töltötte be az életemben. Már csak az öcsém maradt, akitől nagyon függtem. És ek kor eljött az a nap, amelyen tel jesen összeom lottam. Öcsém hirte len, 37 éve sen meghalt szívinfarktusban. Ki segít most nekem? Újrakezdés Nem telt el 24 óra, és Gertrud néni ott állt az ajtómban, és ezt mondta: Jézus hozzád kül dött engem. Közösen térdeinkre ereszkedtünk, és életemet újra az én üdvözítőm és Uram, Jé zus Krisztus kezébe tettem. Időközben 5 év telt el. Ma már az Úr Jézus ere jé vel járom az utam, bol dog vagyok, és nem hiányzik az alkohol, a drog, sőt a cigaretta sem. Figyelek Isten beszédére, és kitartó imaéletet élek. Roma gyülekezetünk ben, amely a Reményt mindenkinek nevet vi seli, munkatárs vagyok. Feleségem és én még egy kislányt is kaptunk ajándékba. Minden gyermekünk az Úr Jézus Krisztushoz tartozik. Nagyon hálás va gyok, hogy boldog családi életet élhetünk, és mindezt az Úr Jézus Krisztus kegyelme által. Meiko évi 2. szám 9

10 JÓ DOLOG Életünk során vannak fájdalmas élménye ink, de ezekből tanulunk a legtöbbet. A hit útján sincs másként. A Szentírás pél dá i ezt tárják elénk, és idősebb testvéreink is tanús kodnak erről: jó dolog az, ahogyan az Úr ve zet bennünket, és jó, ha a tanácsát elfogadjuk. Dicsérő ének Istennek Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges (Zsolt 92,2). Nem kell már sok idő ahhoz, hogy ez a zsoltárének felcsendüljön Urunk békességes bi rodalmában. Akkor majd tízhúrú hangszer, lant és hárfa kísérettel hangzik hálaadó éne künk bensőséges és élő istenimádásunk jelké peként. Mert: Kezének munkái igazak és jogo sak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva (Zsolt 111,7-8). De vajon napjainkban kevésbé jó dolog az Urat dicsérni? Ismerjük az Úr Jézust, Isten nek ezt a kimondhatatlan ajándékát (2Kor 9,15), és is merjük értünk vállalt golgotai váltságművét. A kegye lem gazdag sága vesz körül bennünket, és előttünk van a mennyei dicsőség. Ezért boldo gok és hálásak lehetünk külön-külön és közös ség ben is, mert a hála véd a megingástól, s a dicsé ret föl felé emel! Isten nevelő iskolája Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet (Zsolt 119,71). Az Úr ismeri a legjobban minden egyes ember lelki-szellemi életét. Ha nem vagyunk éberek, könynyen eltévelyedünk. Akkor meg történik, hogy az Úr talán fájdalmasan megérezteti velünk ennek a következményeit, mert a jó útra akar visszatéríteni bennünket. Ezért akkor cse lekszünk helyesen, ha elis mer jük: jól tette, hogy megalázott. Így jobban megtanuljuk ren deléseit, utasításait. Igéje drá gább lesz szá munkra, mint valaha, ahogyan a zsoltáros vall erről: Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet (Zsolt 119,67). 10 Várakozás szabadításra Jó csendben várni az Úr szabadítására (JSir 3,26). Jeremiás próféta kimondhatatlanul szenve dett Jeruzsálem lerombolása miatt. Ő maga ugyan nem volt részes azokban a bűnökben, amelyek ehhez az ítélethez vezettek. De a sze retet és a törődés, amely ehhez a városhoz fűzte, mélységes fájdalmat ébresztett benne. Panaszos énekeinek egyes szakaszai a mi Urunk és Megváltónk lelki szenvedéseire is utalnak. Ugyanakkor a próféta megtanulta, hogy csendben várjon Isten szabadítására mind a maga, mind népe maradéka számára. Ha az Úr megfegyelmez bennünket hűtlenségünk miatt, akkor egyáltalán nem könnyű a szabadítására várni. Újra meg újra emberi cselekedeteinkkel akarunk sza badulást szerezni magunknak, s ezek következményei meg szégyenítőek, sőt olykor jóvátehetetlen kárt okoznak. Hát nem akarjuk megtanulni azt, amit Jeremiás megtanult a maga megpróbáltatásai és ínségei között? Egy oktalan szándék Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jé zusnak:»uram, jó nekünk itt lennünk. Ha aka rod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek«(Mt 17,4). Ez az igehely példa arra, hogy valami nem jó, amit az Úr tanítványa jónak tart, és ezt tu datosan hangsúlyozzuk. Még a legjobb tapasz talatok sem védenek meg az ostobaságtól. Pé ternek már nem egy nagyszerű élménye volt. Járt a viharos tengeren, mint a Mestere, és az Atya Isten kije lentette neki a Fiú dicsősé gét. Ezeken kívül még számos áldott élménye le hetett. Azt azon ban mindeddig nem értette meg, hogy az Úr útja szenvedésen át vezet a dicsőségbe, és ezért a hegyen való megdicsőülése csak átmeneti jelenség. Később azután Péter jól megértette, és a leveleiben hangsúlyozta is, hogy Isten akarata szerint a dicsőségbe szenvedéseken át vezet az út. Ezért vigyázzunk magunkra, hogy ne bíz zunk túlságosan az élményeinkben. Ha pedig igazán jó Vetés és Aratás

11 tanácsot akarunk adni, és segíteni, akkor nagyon közel kell lennünk az Úrhoz. A kegyelem megmarad Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív (Zsid 13,9) A zsidók közül való hívők számára hamarosan minden összeomlik, aminek idáig nagy értéket tulajdonítottak. Küszöbön állt Jeruzsá lem pusztulása és a templom lerombolásával az egész zsidó istentisztelet megszűnése. Azon igyekeztek, hogy egyedül hit ál tal maradjanak meg igaz keresztyéneknek, de a gyakorlati életben világos útmutatásra volt szükségük A Zsidókhoz írt levélben kaptak segítséget Isten Szent Szelleme által. Ha minden más összeomlik is, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). A régi szertartásokra vonatkozó paran csolatok befe jezték szolgálatukat. De kellett, hogy legyen va lami, ami szívüket igazán meg erősíti, és mindörökre megmarad: ez pedig a kegye lem! Ez napjainkban is erőteljes vigasztalás. Az üdvösség napja lejáróban van (2Kor 6,2), és vele együtt Isten Gyülekezetének földi kor szaka is. Az első szeretet nincs többé (Jel 2,4), hűség és elszántság alig-alig található. Ez megaláz bennünket, és megvalljuk Urunknak, hogyan is állunk. Ugyanakkor újra meg újra megtapasztaljuk, hogy Ő megmarad, naponta bizonyítja jóságát azzal, hogy kegyelemmel erősíti meg a szívünket. E. L. meg vagyok győződve arról,hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására (Fil 1,6.9-10) És megadá Isten Kértél-e már valamit Istentől? Valamit, ami kedves neked, valamit, ami megváltoztatja az életed? Kértél-e már valamit Istentől? Valamit, amitől megerősödik reményed? És békésebb lesz félénk szíved? Elmondtad vágyad, elmondtad óhajod, és vártad, hogy felcsillanjon a fény, hogy kinyithasd Jeruzsálem felé ablakod És kértél és vártál, hosszú utadon pihenésre oly kevés időt szántál. Ő megígérte: Kérjetek és kaptok, higgyetek és ne ingadozzatok! Amit kérsz, kérd hittel, kitartó türelemmel, ne legyen kérésed bizonytalan. De legyen minden sora telve hálaadással a tegnapért, a máért, mindenért. Ő meghallgatja imád, kérésed megadja talán még ma, vagy holnap, Ő tudja. Hajnalban, ha virrad a reggel, ha delelőn a nap pihen, ha ránk köszönt a csillagos éjjel, amit kértél hittel, megadja az Isten. Antal Ferenc

12 Karthágói Tertullianus A mártírok vére a keresztyénség magva. Tertullianus pogány élete Septimus Florenz Tertullianus pogány ka tonatiszt fiaként született Kr.u. 160 körül Karthá góban. Egészen érett férfikoráig pogány életet élt. Kitűnő szónokként, íróként és híres ügyvédként ismerték Karthágóban és Rómában, és mint ilyen, birtoká ban volt az ókori irodalmi műveltség nek és tudománynak. Nagyon tehetséges volt, de mégsem filozófiai problémák foglalkoztatták, és nem is az igazság utáni vágya vezette őt Krisz tushoz. Nem kutató tudóstermészet volt, ha nem gondolkodó elme, tele szenvedélyes erővel és hévvel. Pogányként az akkori világ vad testi örömeiben élt. Részt vett a véres gladiátorküzdelmeken az arénában, és az akkori színház mértéktelen élvezeteiben. Tertullianus keresztyén lesz A keresztyén mártírok teljes odaadása és hite meggyőzte őt az evangélium valódiságáról és erejéről. Végül 202 körül élő hitre jutott. A meg térése hirtelen történt és radikális volt. Elege lett a bűneiből, megmentésre és szabadságra vágyott. Szabaddá akart válni a bűneitől. Miután megtért és Jézus Krisztusban meg ta lálta az üdvösséget, a megszentelődés után vá gyott. Az addigi bűn ös élete most az ellen kező jé be fordult át. A mértéktelen élve zetek helyébe a teljes lemondás, a testi luxusélet helyébe az aszketikus megszen telődés lépett. Nem- csak az ösz tönök, a gondolatok és az érzel mek megválto zá sát, hanem a test megszen telődését is el akarta érni. Teljesen meg akarta szakí tani a bűnös po gány világhoz fűződő minden kapcsolatát, és új, megváltott lényével az eljövendő királyhoz és Úrhoz, az Ő csodálatos országához akart tartozni. Tertulliánus megszentelődésre törekszik Tertullianus túlélte a keresztyénüldözést Sep timus Severus császársága alatt ( ) Karthágóban, és neki tulajdonítják a címben idézett mondást. A megszentelődésre való erős törekvése mi att érthető, hogy bizonyos ideig a monta nizmus felé fordult, noha később elhatárolódott ettől. (Montanus 156-ban Frigiában kezdett ta ní tani. A montanisták bizonyos reformokra töre kedtek a katolikus egyházon belül. Az első gyü lekezetek egyszerű istenfélelméhez akartak visszatérni. Olyan mértékű szellemi ébredésre vágyakoztak, amely szélsőségesen karizmatikus irányba vitte el a mozgalmat. Azt állították, hogy a Szent Szellem kijelentette magát nekik. Montanus azt tartotta magáról, hogy ő a Parakletosz, vagyis Isten Szelleme.) Tertullianus pszichológiai szempontból von zó dott a montanizmushoz. Korának részben ha nyag és elvilágiasodó egyházi keresztyénsége és annak halott formaisága nem tudta őt belsőleg szabaddá tenni. Nem olyan keresztyénséget akart, amelynek neve és formái vannak, hanem amely való ságos, és ereje van. Ezért lett ő a bib liai rea lizmus megteremtője. Minden területen valóságot látott: A bűnt és a halált is valóságos hatalomként látta a világon. De egy valóságos megváltást és meg szentelődést is követelt, amely éppúgy érinti az egész embert, mint a bűn és a halál. Ezért van szükség arra, hogy a keresztyén ember meg szen telődése a testére is kihasson. Ezért ellenezte a gyülekezet gondatlan növekedését, és inkább sza kított volna az egyházzal, mintsem igazat adjon pl. Kallistus római püspöknek, aki az egyházat Noé bárkájának tekintette, amely tele van tiszta és tisztátalan állatokkal, és olyan tago kat is fel vett, akiket korábban kizártak az egy házból. Tertullianusnál a megszentelődésre való tö rekvés összefüggött azzal, hogy a Lélek (Szent Szellem) tisztító és megszen telő erejét hang sú lyozta. Tanítása szerint a keresztelkedő a keresztségben (bemerítkezésben) lelki (szellemi) áldásban részesül, amely által meg tudja tartani az új törvényt. De ha nem tartja meg azt, akkor ne várjon bűnbocsánatot. Tertullianus a keresztelés utáni bűnöket tartotta a legveszélyesebbnek. Aki igazán 12 Vetés és Aratás

13 megértette a ke resztséget, az inkább fél jen mondta. Egy igazi keresztyénnek soha nem szabad a ke reszt séget könnyelműen vennie. Emi att ellenezte a gyer mekkeresztséget. Mit siet a bűntelen korú bűn bocsánatért? tette fel a kér dést. Tertullianus meg akart halni a világ számára Bár Tertullianus egy ideig a montanizmushoz, a megszentelődési mozgalomhoz csatlakozott, de soha nem értett azzal egyet, hogy Montanus Paraklétosz lenne. Idősebb korában teljesen sza kított ezzel a mozgalommal. Nem ta lálta meg benne azt, amit keresett. Hasonlóan járt azokhoz, akik kitárulkoztak valamilyen csillag előtt, és ké sőn ismerték fel, hogy hamis lelket (szellemet) követnek. De az a jó, hogy Isten kegyelméből minden őszinte hívő még időben felismeri a rossz utat és meg tud for dulni. Szerinte a keresztyén embernek meg kell halnia minden vi lági öröm számára, és csak Istennek és az ő Igéjé nek kell élnie. Tertullianus másképp harcolt a tévtanítások és az evangéliumtól való elfordulás szülőanyja, a gö rög világi műveltség ellen, mint Origenész, aki szerint az Isten szerinti gyülekezet nem azonos azzal, amit az emberek egyháznak neveznek. Tertullianus a korai keresztyénség megha tá rozó tanítója, az afrikai egyházak nagy vezetője volt. Kr.u. 220 körül halt meg Karthágóban évi 2. szám (Német folyóiratból) Ki mellett döntesz? Ha tehát valaki a világ gal barátságot köt, ellenségévé válik az Isten nek (Jak 4,4). Voltál-e valaha kényelmetlen helyzetben? Amikor első osztályba jártam, két pajtá som összekülönbözött egymással, és elha tá roz ták, hogy férfiassá guk igazát egy park ban ve reke déssel fogják le rendezni. Az egyiket a gyü leke zetből, a másikat a szomszédunkból régóta is mertem. Amint iskola után a park felé men tünk, nem tudtam, mitévő legyek. Mind ketten a barátaim voltak. Így azu tán diplomá ciai esz közökhöz folyamodtam. Először egy kicsit Pis tivel tar tottam, majd az út túloldalán Petihez csatla koztam. Amit egyikük mondott ne kem ak kor, azt soha nem fogom el felejteni: Jani, válasz tanod kell. Mind kettőnk pártjára nem áll hatsz egyszerre. Ezt vésd az agyadba! Azonnal rájöttem, hogy amit mondott, ab ban sok igazság rejlik. Döntenem kell! Ahogy a barátom kö zölte velem, Jakab apos tol is határozottan figyel meztet bennünket, hogy aki a világgal ba rátkozik, Isten el len sé gévé válik. Ho gyan ismerhetjük fel, hogy va lójában kinek az ol dalán állunk? Hálával tartozunk Pál apos tolnak a Galata 5,19-21-ben leírt gon do lataiért. Mie lőtt a Szent Szellem gyü mölcsének neve zetes jegyzékét közli, felsorolja azokat a pél dá kat, amelyek a világgal való ba rátságot jelen tik: házas ságtörés, pa ráznaság, tisztá talan ság, bujálko dás, bálvány imádás, varázs lás és ezekhez hasonlók. A felsorolás elgondolkodtató és ijesztő egyben: aki a világ barátja, az Isten ellensége, és csele kedetei éles ellentétbe kerülnek az Ő akaratával és útjaival. Hála legyen azért, hogy Pál nem hagy bennünket ellenséges területen. Ő olyan példá kat sorol fel, amelyekkel Isten mel lé állhatunk : szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, sze lídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23). Az Úr Jézus önmaga készítette el ennek a döntésnek az alapjait, amikor tanítványainak azt mondta: Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én pa rancsolok nek tek (Jn 15,14). Akaratának tel jesítése képessé tesz ben nünket arra, hogy sok gyümölcsöt terem jünk az Ő dicső sé gére! És te ki mellett döntesz? Az Úr Jézussal való barátságunk akkor bizonyított, ha az Ő útjain vele járunk, amely választást jelent mellette. Hidd el, te sem járhatsz két úton. Légy biz tos abban, hogy az Úr Jézushoz tar tozol! J. S. 13

14 A Gyülekezet - Isten háza A Gyülekezet szó görög eredetije az ekklésia, jelentése: kihívottak közössége. A régi Görögországban ez valamilyen politikai közösség összegyűlt polgárait jelen tette. A gö rög Ószövetségben az ekklésia a hé ber káhál szó fordítása, magyarul: összehí vás, összegyülekezés (2Krón 20,5; Zsolt 149,1; Ezsd 10,8). Jelenti egy részt Izráelnek, Isten népének összességét, másrészt olyan emberek összejövetelét, akiket bizonyos célra hívtak egybe (1Kir 8,65). Az Újszövetségben ez a szó a különböző he lyeken lakó hívők csoportjait is jelentheti (pl. Csel 5,11; 8,1; Róm 16,1; 1Kor 1,2;), il letve valamennyi hívőt az egész világon, egy ségben Jézus Krisztusban: ez Krisztus Gyü le kezete (Jn 17,21). A Gyülekezet nem emberi al kotás (nem tévesz tendő össze a népegy há zak kal), hanem Urának, Jézus Krisztusnak (Mt 16,18), és az élő Istennek a Gyülekezete (1Tim 3,15). Ez Isten gyermekei nek a kö zös sége, Jézus Krisztus Teste (Róm 12,5; 1Kor 12,12; Ef 4, ). (Bibliai nevek és fogalmak) A Gyülekezet Isten földi lakhelye, ahol a Szent Szellem által lakozik, ezért igazi bizonyságnak kell lennie itt a Földön. Az Újszövetségben Isten házát (Gyülekezetét) két szempontból figyelhetjük meg. 1. Folyamatosan épül Krisztus által, és csak akkor lesz teljes, amikor Ő visszajön (elragad tatás). Ebben az épületben minden hívő egy élő kő (Ef 2,20; 1Kor 3,9; 1Pt 2,5). 2. Isten lakhelye a Szent Szellem által (Ef 2,22; 1Kor 3,9; 1Tim3,15). Ezekben az esetekben azt figyelhetjük meg, hogy az embernek része van a Gyülekezet építésében. Az első esetben Isten mindenhatóságát lát juk, amíg a másodikban az ember felelősségét. Az elsőben Krisztus az építő (Mt 16,18), a másodikban pedig az ember is részt vesz az építésben (1Kor 3,11-15). Az elsőben a hívők al kotják a házat (1Pt 2,5), a második esetben a hívők a házban vannak (1Tim 3,15; 2Tim 2,20). Az első esetben az emberek az evan géli umban való hit által válnak a ház részévé, a második esetben a Krisztusba vetett hit bizony ossága által kerülnek bele (2Tim 2,19). Az elsőt néha az iga zság házának, míg a másodikat a bizonyság házának neve zik. Most nézzük meg, hogy a Szentírás ho gyan ne vezi ezt a házat! 1. Templom szentség A Gyülekezet mint templom szorosan kapcsolódik Isten házához. Talán úgy is lehetne ne vezni, hogy Isten házának része. Azonban van egy különbség a Gyülekezet mint Isten háza azért felelős, hogy fenntartsa Isten ren deleteit; míg a Gyülekezet mint Isten temp loma azért felelős, hogy Isten szentségét tart sa fenn (1Kor 3,16). Isten temp loma szent, és ez a templom ti vagytok (1Kor 3,17). 2. Nyáj összegyűjtő központ A Gyülekezet úgy is van ábrázolva mint nyáj. Hívő emberek gyűlnek Krisztus köré, aki a központ (Pásztor), hogy imádják Őt, és neki szolgáljanak (Jn 10,16; Mt 18,20; 1Pt 5,2). 3. Menyasszony szeretet A Gyülekezet Krisztus szeretetének a köz pontja. Ő bebizo nyította a Gyülekezet iránti szeretetét azzal, hogy önmagát adta érte (Ef 5,25-31; Jel 19,7-9). 4. Feleség örököstárs A Gyülekezet örököstárs Krisztussal együtt (Róm 8,17; Ef 1,14). 5. Kincs egyedi kincs A Gyülekezet a megváltott emberek kö zössége, ahol 14 Vetés és Aratás

15 a személyek története különbözik egymástól, mégis egyformán érté kesek az Úr szemében, aki megvásárolta őket (Mt 13,44). 6. Igazgyöngy érték és szépség A Gyülekezetet úgy tekinti Krisztus, mint egy nagy értéket és szépséget, amelyet a Szent Szellem formál át az élet nehézségeiben és megpróbáltatásaiban (Mt 13,45-46). 7. Munkaterület szolgálat A Gyülekezet Isten munkaterülete, olyan hely, ahol Isten együtt munkálkodik az Ő szol gáival (1Kor 3,5-9). 8. Vendégfogadó gondoskodás A Gyülekezetnek befogadó helynek kell lennie, ahol gyakorolják a rászoru lók szellemi gondozását (Lk 10,30-37). 9. Gyertyatartó gyülekezeti kiváltság A Gyülekezet minden kiváltsággal fel van ruházva. Ez felelőssé teszi az Úr előtt, hogy elhivatását betöltse. Ha nem teszi, gyertyatartói el lesznek mozdítva (Jel 2,5). 10. Város uralkodás A Gyülekezet együtt lesz Krisztussal a szent Jeruzsálemben, ahol uralkodnak örökkön-örökké (Jel 22,5). B. Anstey (Részletek az Élő Szavak keresztyén fo lyóiratból, Marosvásárhely) Bétel Isten háza Amint Jákób Hárán felé tart, ott látja azt a csodálatos álmot, hogy egy égig érő létrán an gyalok járkálnak le és föl (1Móz 28,10-22). Jákób Bételnek, Isten há zának nevezi el a he lyet, annyira áldottnak érezte a helyzetet. (Elő fordulhat, hogy Isten a legváratlanabb he lyeken szól hozzánk is.) Figyeljük meg, mit jelentett számára ez a találkozás! A nyugalom helye Jákóbnak Bétel elsősorban a nyugalom he lye volt ( v.). Köveket használt párna gyanánt, és lefeküdt aludni. Ennek kel lene jellemeznie minden kö zös séget ma is, ahol a hívőkben Isten bé kéje uralkodik. Beszélünk ezekről az összejö veteleinken? A kijelentés helye A 13. versben azt olvassuk, hogy Isten szólt Jákóbhoz. Mi is összegyülekezünk, hogy él vezzük az Istennel való közösséget, és hogy halljuk Őt szólni az Igéjén keresztül. Hányszor frissíti fel lelkünket ez az együttes élmény? A megerősítés helye A versekben láthatjuk, hogy Isten megerősítette az ígéretet, amelyet Ábrahámnak tett népével és annak jövőjével kapcsolatban. Ne künk is szükségünk van a megerősítésre ezeken a területeken. Milyen áldás a János 14,3-ban ezt olvasni: És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is! A tisztelet helye Jákób, miközben figyel Isten szavaira, fel ismeri az Ő jelenlétének nagyságát és félelme tességét ( v.). Ez olyasmi, amit mi keresztyének látszólag szem elől tévesztünk, és Jákóbbal együtt meg kell vallanunk: Bizony, az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Amikor összejövünk Isten jelenlétébe, mindig a tisztelet legyen a legfőbb jellemzőnk. Az emlékezés helye Hogy soha ne felejtse el ezt a találkozást, Jákób oszlopot ál lít Istennek Bételben. Érdekes, hogy Pál apos tol a helyi gyü lekezetet az igazság oszlopaként jellemzi: tudd meg, hogyan kell forgolód nod az Isten há zában, amely az élő Isten egy háza, az igaz ság oszlopa és erős alapja (1Tim 3,15). A felelősség helye Végül, az utolsó versekben ( v.) Jákób megígérte, hogy mindenének tizedét az Úrnak adja. Nem feledkezett meg az Isten háza iránti felelősségről. Nem kellene nekünk is többet törődnünk azzal, hogy mivel erősíthetjük a közösséget, és nem azzal, hogy milyen nyereségünk van belőle?! J. Bennett évi 2. szám 15

16 Énekeljetek az Úrnak új éneket,...áldjátok az Ő nevét; hirdessétek napról napra az Ő szabadítását! (Zsoltárok 96,1-2) F Úr Jé - zus, Am át - for - mál - Gm sé - ged F Úr Jé - zus, Gm C7 rád te - kin - F Németbıl fordította: J. A. F tünk, C B 9 C7 Dm ja é - le - tün - ket. C7 F C F A7 csak így ra - gyog - Gm C C7 F rád te - kin - Úr Jézus, rád hallgatunk, Igéd út, igazság, örök élet. Megvalljuk, Te vagy az Urunk, Krisztusunk, Úr Jézus, rád hallgatunk. tünk. lé - nyed C D7 Di - csõ - Dm hat ben - nünk, Úr Jézus, várunk Terád! Megígérted, hamar eljössz értünk. Elviszel, és megláthatjuk új hazánk, Úr Jézus, várunk Terád! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adásai délelõttönként, óra között a 41 méteres rövidhullámon (7215 khz); este, naponta óra között az 1395 khz-es (215 m-en) középhullámon; vagy folyamatosan az Interneten, online a MERA weboldalán. Az evangéliumi adásokra hívjuk fel rokonaink, ismerõseink és szomszédaink figyelmét is! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány lapja az Antenna, amely a következõ címen igényelhetõ: MERA, H-1428 Budapest, Postafiók 4. Web: Vetés és Aratás

17 A kecske, aki oroszlán akart lenni M buzi, a kecske ide-oda döfött a szarvával, miközben csodálatraméltó szakállának bátorító himbálózását érezte. Valóban mondta saját árnyékának, erős kecske vagyok én, pompás teremtmény. És mivel erős vagyok, nem akarok többé csupán kecske lenni. Kusza gondolatokat forgatott kecskeagyában, és végül is egy jó ötlete támadt. Lármás, jellegzetes hangján tudatta a dzsungel lakóival: Oroszlán leszek! De senki sem vett róla tudomást; megszokták már a kecske modorát és beszédét. M buzi fajtájának határozottságával tökélte el magát. A buyufára ágaskodott, amelyen Nyani, a majom élvezettel vakaródzott. Nyani kiáltott, mindennél jobban szeretnék oroszlán lenni! Mint tanult teremtés, mondd meg nekem, hogyan lesz a kecskéből oroszlán? A majom a farkánál fogva lógott, hogy jobban fitogtassa majombölcsességét: Egyszerű dolog ez, ó, kecske, csak egy pár dolgot kell megtenned. Hallgass ide! M buzi bólintott. A majom elgondolkodva tördelt le kis ágacskákat, és M buzi felfelé meredő képére hajigálta. Felemelte jobb kezét, és nagy megfontoltsággal így szólt: Ahhoz, hogy a kecskéből oroszlán legyen, négy dolog szükséges. Először is, oda kell menned, ahol az oroszlánok járnak. Másodszor, azt kell tenned, amit az oroszlánok tesznek. Harmadszor, hogy a kecskéből oroszlán legyen, azt kell mondanod, amit az oroszlánok mondanak. Nyani drámai pózt vett fel az ágon, és megrázta a negyedik ujját: Végül azt kell enned, amit az oroszlánok esznek. A kecske szeme forgott az erőlködéstől, amint gondolkozni próbált. Menj oda, ahol az oroszlánok járnak mormolta. Tedd... szava motyogásba fulladt. Mondd... ordítani próbált, de berekedt. Bizonytalanul hagyta abba, mert kecskeemlékezete kihagyott, de a majom folytatta:...és edd, amit az oroszlánok esznek. A kecske diadalmas öntudattal kezdte kecskelábait oroszlánmódra mozgatni, ahogy csak bírta; farkát igyekezett szilárdan tartani, mert a kecskefarok nyughatatlan valami. Peckesen lépett le az út kellős közepére. Egy szikla árnyékában megállt, és nem kevés időt töltött el azzal, hogy az ordítást gyakorolta. Valami ismeretlen cincogás elbátortalanította, de újra nekibuzdult, amikor meglátott egy nagy csontot. Mohón felkapta, rágott és ordított, ordított és rágott. Majd a csontot a bal lába alá tette és elismételte: Menj és tedd, és mondd és edd! M buzi megállt. Érezte, hogy figyelik. Mosolyogva gondolta: Ó, oroszlántárssal találkozom! Ebben a pillanatban hosszú árnyék nyúlt az útra. A kecske megigazította a farkát, és csontját rágva haladt előre. Izmai megfeszültek. Tviga, a zsiráf tisztes magasságból mosolygott rá. A napnak nagy ereje van ezekben a napokban, M buzi jegyezte meg. A kecske ordított, csontját fenyegetően lóbálta: Oroszlán vagyok. Megeszlek, Tviga! Igen, igen szólt Tviga csitító hangon. De most légy okos kecske, menj haza, végy két lapulevelet, tedd a fejedre, és támaszd a fejedet egy hideg kőhöz. Holnap már jobban érzed magad. A kecse rettenetes hangot eresztett ki a torkán: Oroszlán vagyok, oroszlán, OROSZLÁN! A zsiráf részvéttel nézett le rá, kedvesen bólintott, aztán sietve odébbállt. M buzi a szakállára hulló könnyekkel iramodott vissza a buyufához. Majom mekegte, nincs semmi örömöm. A zsiráf semmibe vesz, és nézd, még mindig kecske vagyok, pedig azt tettem és mondtam, és ettem és mentem, és... Hangja boldogtalan, kissé sírós mekegés volt. Nyani fontoskodva vakaródzott, mert a majombölcsesség kútjai nagyon lassan telnek meg. Végül így válaszolt: Milyen ostoba dolog is volt tőlem, hát persze hogy nem sikerült! Mit kell még tennem? De a majom már hallótávolságon túl volt. Fakérget tépett le az egyik fáról. Azután leugrott a földre egy darab faszénért, leült a sima kecske sziklára, és elmélyedve dolgozott. A különös jeleket látott, amelyek hasonlítottak ehhez a szóhoz: OROSZLÁN. Hordjad ezt mondta a majom, miközben átfúrta a fakérget és M buzi rövidebb szarvára tűzte, így! Hátrább állt és úgy csodálta meg művét. Rajtad a címke. Minden művelt teremtés tudni fogja a dzsungelben, hogy oroszlán vagy. Kellemes borzongás futott át a kecskén. Oroszlángondolatokkal foglalkozva ment át a dzsungelen, évi 2. szám 17

18 farkát kipróbált módon ide-oda mozgatta, lépéseit a vadállatok királyáéhoz igazította. Menj, tedd, edd, és mondd mormogta magában. M buzi szeme felragyogott, amikor észrevette, hogy valami mozog az árnyékban. Biztos új fajtájából egy! De enyhe undorral húzta félre az orrát, amikor látta, hogy a feléje közeledő állat csak egy zebra. A Csíkos megállt és aggodalmasan nézett rá. A kecske rágta a csontot és ordított, ahogy ezt a legmegfelelőbb oroszlánszokásnak tartotta. A zebra mosolygott. A nap nagyon melegen süt mostanában, kecske. Gondolod, hogy okos dolog tőled ilyenkor kint járni? Amilyen mély hangon csak tudott, szólt a kecske: Megeszlek, ha nem vigyázol és nem leszel tiszteletteljes. Nem látod, hogy oroszlán lettem? és megrázta a feliratot a zebra orra előtt. Oda megyek, ahol az oroszlánok járnak, azt teszem, amit az oroszlánok tesznek, azt eszem, amit az oroszlánok esznek és azt mondom, amit az oroszlánok mondanak. A zebra bólintott, és nevetett, amíg csak a csíkjai össze nem keveredtek rángatódzó bőrén. M buzi arrafelé indult ahol az oroszlánok laktak, és meggyőzően ordított. Körüljárta a nagy sziklát. Ezen a helyen visszhang volt, és ordítása visszaverődött. Van a házban oroszlán? ordította, és füleit elbűvölte, ahogy a visszhang visszaadta a hangját. De megriadt, amikor a hang terjedelme egyre nőtt, még akkor is, amikor ő már régen hallgatott. A bíborszínű napfényben egy nagy árnyék mozdult meg, azután újra M'buzi hangja hallatszott, kissé magasan, élesen: Oroszlán lettem... Hirtelen megállt; egy nagy farok méltóságteljes mozgását látta. Testvértelen magárahagyottság érzése markolt bele, kiverte a veríték. Éhes lehelet csapott az arcába, és óriási mancsok nehezedtek rá, lesodorva róla a feliratot. A barlangot mennydörgésszerű visszhang töltötte be, amely lassan elhalkult, és csak a hatalmas állkapcsok csontot ropogtató zaja hallatszott. A kecskéből az oroszlán ebédje lett! Valóban, csak egy módon válhatott volna a kecskéből oroszlán, ha másodszor született volna, mint oroszlán. Éppen ezt mondja az Úr Jézus is: Szükséges nektek újonnan születnetek, ha Isten megváltott gyermekei szeretnétek lenni. Jézust keresztre feszítették, de visszajött az életbe, nem azért, hogy jobbá tegye a régi embert, hanem hogy egészen újat teremtsen. Ne kövessük a majombölcsességet! Paul White: A buyufa alatt c. könyvéből (Evangéliumi Kiadó) Rejtvény 18 Vetés és Aratás

19 Adós akarsz maradni a hálaadással? Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? (Lukács 17,17) Mennyi csodát tett Jézus, mennyi embert gyógyított meg! Nem megdöbbentő, hogy amint olvastuk tíz leprás gyógyult meg az Úr Jézus szavára, de csak egyikük tért vissza hangosan dicsőítve Istent? Ő arcra borult az Úr előtt, és hálát adott neki. De az Írás még ezt is hozzáteszi: Ez pedig samáriai volt (Lk 17,16). Ő volt egyedül, aki elámulva és hálásan a csodáért felismerte az Úr Jézusban Istent magát, és imádta Őt. Az Úr Jézus elfogadta az imádatot, számára kedvesek az Istent imádók. Az Úr két kérdése (17. v.) bepillantást enged a szívébe. Bánkódik azon, hogy a többi kilenc, akiket ugyanúgy meggyógyított, nem tért vissza, hiába várta őket. Vajon rád is várnia kell? De az az egy, aki visszatért, nemcsak meggyógyult, hanem meg is tartatott, üdvözült. A 19. vers csodálatos szavai: hited megtartott téged, csak hozzá szóltak egyedül, a többihez nem. Egyedül ő volt az, aki a kapott ajándék által eljutott az Ajándékozóhoz. Nekünk, akik bűnbánattal és hittel az Úr Jézushoz járulhattunk, még sokkal több okunk van arra, hogy neki hálát adjunk és imádjuk Őt. Gondoljunk csak a kereszten értünk elvégzett engesztelő áldozatára és a Szent Szellem ajándékára! Hozzánk, akik az Övéi vagyunk, így szól a hívás: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (Lk 22,19). Aki Izráelben az előírások szerint tiszta volt, és a távolság nem akadályozta a páska megünneplésében, ennek ellenére mégsem ünnepelte meg, azt ki kellett irtani a nép közül. Ilyen szigorúan vette Isten ezt a rendelkezést (vö. 4Móz 9,13). A kegyelem üdvkorszakában az Úr nem parancsolja meg senkinek sem, hogy a róla való megemlékezésen részt vegyen, hanem kér erre. Hát nem érezzük ebben a kérésben a szeretetet? Ha megtartattál, de mindmáig távol maradtál az Úr asztalától, hadd kérdezzem meg tőled, miért nem gyakorlod? Közönyből? Hogy az Úr valóban meghalt a bűneidért, az nem hat meg téged? Egy megtűrt bűn akadályoz? Rendezd el! évi 2. szám Méltatlannak érzed magad? De nem méltó az Úr arra, hogy ezt megtegyük érte? Attól félsz, hogy szégyent hozol rá? Hát a kegyelem nem nyitja meg az isteni segélyforrásokat, ha bajba jutunk? Megbotránkoztat, hogy mások, akik részt vesznek a kenyértörésében, bűnös életet folytatnak? Ez az ítélkező szellem nem fér össze azzal a kegyelemmel, amelyet az Úr irántunk tanúsított, amikor elfogadott bennünket. Bízd rá az ítéletet! Nem kellene-e szégyenkeznünk, amikor majd nála leszünk, hogy ezt a kívánságát nem teljesítettük, s míg naponkénti gondoskodásáért és segítségéért újra meg újra köszönetet mondunk, legnagyobb ajándékáért, a golgotai áldozatért adósai maradunk a hálaadással? (Hilfe und Nahrung) Mégis Milyen sokat kellene hinnem, s mily keveset hiszek! Mily keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek! Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vészben, s hányszor eltévedek! Mégis elcsüggedjek, megálljak? Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen: Hatalmas Isten Ő. Túrmezei Erzsébet 19

20 I s t e n g y e r m e k e és a kegyelmi ajándékok A szellemi vagy kegyelmi ajándékok, amelyek az őskeresztyének életében döntő fontosságúak voltak, az évszázadok múlásával egyre jobban háttérbe szorultak. Csak az utóbbi időben, különösen a modern gyülekezeti életformában újultak meg és kerültek ismét előtérbe. Pál apostol a Római, a Korintusi és az Efezusi levelében ír az ajándékokról. Ezekben a levelekben a gyülekezetekre különféle ajándékokat bízott. Ezek a mai korra is érvényesek (lehetnek), mert ha Isten ezen a Földön semmilyen feladatot nem akart volna nekünk adni, akkor megtérésünk után azonnal a mennybe vitt volna bennünket. De azért mentett meg, hogy szolgáljunk neki, és ehhez különféle szolgálati fegyverzetként egy vagy több szellemi ajándékkal látott el. Passzív gyülekezeti tagként Isten nem tud bennünket használni. A szellemi ajándékokkal kapcsolatban sok kérdés merülhet fel: Mi a szellemi ajándék? Van kapcsolat az ajándékok és a tehetség vagy a képesség között? Hány ajándék létezik? Hogyan nevezzük ezeket? Minden ajándék megtalálható az Újszövetségben? Mennyiben különbözik az ajándék a tisztségtől? Hogyan képes egy keresztyén felismerni és kibontakoztatni az Úrtól kapott ajándékát? Ma minden ajándék használatban van, vagy ezek közül néhány az apostoli idők végével megszűnt? Milyen szerepet játszik ma a gyülekezetekben pl. a nyelveken szólás, a gyógyítás és a csodák? Ajándék nélkül nincs valódi keresztyén A görög kharisma szó első része, a kharis azt jelenti: kegyelem. A ma végződés pedig egy tett következményét, egy beállt állapotot, vagyis a kegyelem eredményét, megnyilvánulását, azaz ajándékát fejezi ki. Minden hívő keresztyén egy vagy több ajándékot kapott, mégpedig abban a pillanatban, amikor a Szent Szellem által beleszületett Krisztus Testébe, a Gyülekezetbe (ekklesiába). Jóllehet, ajándékaink néha hónapokig vagy talán évekig szunnyadnak, ennek ellenére a szellemi születésünkkor megkapjuk azt vagy azokat. A gyülekezet minden tagjának készen kell állnia a szolgálatra, felfedezve a saját ajándékát, hogy megtalálja helyét a gyülekezetben, és építse azt. Pál apostol erősen hangsúlyozza a szellemi vagy kegyelmi ajándékok általános érvényességét: A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott (Ef 4,7). Ezen a ponton a Szent Szellem nem tesz kivételt. Az újjászületett keresztyének bárhol élnek a Földön, képzettek vagy képzetlenek, kaptak szellemi ajándékokat. Azok az emberek is, akiknek múltja durva bűnökkel és megkötözöttségekkel terhelt volt, megtérésük, illetve újjászületésük után azonnal fel lettek ruházva isteni ajándékokkal. Tarzuszi Saul a Gyülekezet buzgó üldözője volt, mégis megtérésének pillanatában elnyerte a Szent Szellem ajándékát (1Kor 6,9-11). Az Úr Jézussal való találkozása után, Ananiás közvetítésével azonnal megkapta Istentől a feladatát, hogy majd Pál apostolként Jézus nevét hordozza a pogányok, a királyok és Izráel fiai előtt (Csel 9,15; 22,15.21; 26,16-18). Sok ajándék van Egyszer egy nagy zenekarban ezt gondolta magában a pikolón játszó zenész: Ilyen sok hangos hangszer között teljesen mindegy, hogy játszom-e, vagy nem ezzel a kicsiny hangszerrel és abbahagyta a játékát. A karmester ekkor hirtelen leengedte a karját, és a muzsika abbamaradt. Észrevette, hogy eltűnt a pikoló fényes hangja. Amint szükséges, hogy sok hang összhangot és harmóniát eredményezzen, ahogy szükség van sok színre egy kép megfestésénél, ugyanígy szükség van sokféle ajándék használatára is, hogy Jézus Krisztus Teste, a Gyülekezet betölthesse a feladatát. Isten gyermekei a Szent Szellem által egy Testbe lettek mindannyian bemerítve (1Kor 12,13), és abban kapták az ajándékokat szolgálatra. Pál nem egyszer használta az emberi test tagjait hasonlatként: szem, fül, kéz, láb stb., hogy a különböző ajándékokat a gyülekezeten belül a Test egységével szemléltesse: Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai (1Kor 12,27). 20 Vetés és Aratás

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Érzelmek. 1. tanulmány DECEMBER 25 31. SZOMBAT DÉLUTÁN. E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 13; Lukács 19:41-44; János 16:20-24; Galata 5:22; Kolossé 3:12-14

Érzelmek. 1. tanulmány DECEMBER 25 31. SZOMBAT DÉLUTÁN. E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 13; Lukács 19:41-44; János 16:20-24; Galata 5:22; Kolossé 3:12-14 1. tanulmány DECEMBER 25 31. Érzelmek SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 13; Lukács 19:41-44; János 16:20-24; Galata 5:22; Kolossé 3:12-14 Bi zony, bi zony mon dom nék tek, hogy sír tok és jaj

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI?

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29. 8:24 Page 1 Sok szeretettel minden pedagógusnak és szülőnek MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagógus füzetek II. pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben