Evangéliumi folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Evangéliumi folyóirat"

Átírás

1 Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám

2 A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind. Gazdagon, bőséggel termett mindenik. Hű kertészünk szíve úgy örül nekik. Az Úr Jézus fái emberéletek. Én is az Ő kedves fája lehetek. Kertjébe fogadta kicsiny életem, s csupán egy a vágyam azóta nekem: Hogyha majd megérint ősz hideg szele, állhassak előtte gyümölccsel tele! Túrmezei Erzsébet A tartalomból A Bibliát mi mást?!...4 Lelki függőségek...6 Istennek adott hegedű...8 Ahogyan Jézus engem megtalált...9 Jó dolog Karthágói Tertulliánusz Ki mellett döntesz? A Gyülekezet Isten háza Gyermeksarok Adós akarsz maradni...? A kegyelmi ajándékok Kihez imádkozzunk? A gondolatok Szabályok? Isten előtti helyzetünk Megbízható kegyelem Könyvajánló Vetés és Aratás 2013/2 (51. évfolyam 2. szám) Megjelenik évente 3 alkalommal (D.v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. Tel: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 2 Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Egész életünkben szeret nénk méltóképpen élni az Úrhoz, en gedelmesen és örömmel szolgálni neki, és gyümölcstermő élettel dicsőíteni az Ő nevét. Az Úr Jézus a következőt mondta a tanítványainak, és most nekünk is: Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt terem tek (Jn 15,8) De hogyan lehetséges ez? Úgy, ha az Ő Fiára, Jézus Krisztusra tekin tünk, hiszen a gyümölcstermő élet Krisztushoz való ha sonlóságot munkál ki bennünk, mégpedig minden tevékenységünkben, szavunkban és vi selke désünkben. Ahogy a szőlővessző csak akkor hoz gyümölcsöt, ha a szőlőtő nedvét akadálytalanul szívja magába, mi is csak úgy tudunk Isten jó tetszésére élni és szolgálni, ha élő kap csolatban maradunk Ővele. Ezután már nem a saját aka ratunk, hanem az Úr hajtó ereje le sz a megha tározó, hogy meg dicső üljön az Atya általunk is. Mert aki énbennem marad, és én őben ne, az terem sok gyümölcsöt (Jn 15,5) Az Ige szavai napról napra bá torítanak bennünket, ha elcsendesedve lete lepedünk az Úr lába elé. Így szíve szeretetéhez közel ke rülünk, és olyan függőségben és közösségben élhetünk vele, hogy az Ő kegyelme akadály talanul tud működni bennünk. A gyümölcs ter més titka tehát imádkozó szívvel Krisztusban lenni és maradni. A fa nem hullatja gyümölcsét mindig az első rázásra. Rázd az isteni ígéretek fáját, míg a meghallgatás gyümölcse az öledbe nem hullik. (C. H. Spurgeon) Az Úr Jézus példát mutat abban is, ahogy földi életében töké letesen dicsőítette az Atyját, mert egy volt vele. Isten Fia a szenvedésben, a kereszthalálban teremte meg a legcso dála tosabb gyümölcsöt, az Ő meg váltott gyerme keit, a Gyülekezetet (Jn 17,21). Milyen értékes Isten szá mára, ha mi az Ő isteni szépségéből valamit vissza tudunk tük rözni, és ez láthatóvá válik életünkben mások számára is! A ko pá r fa Láttam egy fát, Magas volt és kopár, Ágai közt elsurrant A szellő, S átröppent felette A madár. Szomorú volt a kép, Kopár fa, levéltelen, Az élete reménytelen. A nagy életerdő sűrűjét Életfák sora tölti be, Egyik virágba borul, Másikon már gyümölcs virul. Egyik zöldell, Életet lehel, Másik kopár, Ó, jaj, Reá már az elmúlás vár. Embersorsok erdejében Élünk mindannyian, Mert megszülettünk. S míg itt vagyunk, Amíg el nem megyünk, Teremnünk kell, teremnünk. Talán ma, Talán holnap, Amíg el nem megyünk, Alkotónknak kell Jó gyümölcsöt teremnünk, Hogy kopár fák ne legyünk! évi 2. szám 3 Antal Ferenc

4 A 110 éves Süd-Ost-Európa Misszió 110 év bibliai mozgalmat jelent. A Biblia volt az, amely 1903-ban különböző gyülekeze tek keresztyéneit arra indította egy konferencia végén, hogy miszsziót alapítsanak: Mi, akik Isten Igéjével rendelkezünk, felelősséggel tartozunk mindazokért a népekért, akik Isten sza vát saját nyel vükön még nem hallották vagy nem ol vasták. Az MSOE kezdetektől fogva ré sze annak a missziós mozgalomnak, amely az 1. századtól, az első gyülekezetek megalakulásától kezdve, Jézus Krisztus megbí zásából az evan géliumot hirdette a népeknek. Nagyon sok okunk van arra, hogy feltétel nélkül bíz zunk a Bibliában, és ezt a bizalmat megtartsuk. Min dig időszerű az a hét ok, amit Pál apostol mun ka tár sá nak, Timóteusnak ír, hogy miért ra gasz kodjon a Szentíráshoz (2Tim 3,14-17). Ezek nek kell ben nünket ma is motiválnia, hogy teljes bizalom mal legyünk a Szentíráshoz. 1. A Biblia nyilvánossá tétele meg bízható De te maradj meg abban, amit ta nultál, és amiről megbizonyosodtál, tudva, kiktől tanultad (14. vers). Timóteus hitt a Bibliában, hiszen nagy anyja, Lois és édesanyja, Euniké életében is látta ezt a bi zalmat. Ebben a gyorsan változó világ ban nekünk is szükségünk van olyanokra, akik példaképeink a hitben. Kipróbált em berek évszázadokon át hirdették Isten szavát megbízható módon. Jézus gyülekezete az utóbbi években sokféle mis sziós módszert kí nál mint új és hatékony eszközt. Hiányzik azonban ezek kipróbáltsága, túl gyakran em ber- és sikerorientáltak ahelyett, hogy a Bib li ához igazodnának. A missziót azonban nem kell újra feltalálni. Az a missziós munka, amelynek középpontjában Is ten szavának hir detése áll, mindig időszerű. 4 A Bibliát mi mást?! Isten szavát a népeknek! (Németül: Gottes Wort den Völkern! ) 2. A Biblia szent...mivel gyermekségedtől ismered a szent Írásokat... (15. vers) A Biblia nem olyan könyv, mint a többi. Nem profán, hanem szent könyv. Nekünk, embereknek Istentől adatott, hogy rá találjuk imá datára. A Biblia isteni minősége nem át ru házható, és nem vita tárgya! Ez to vábbi oka an nak, amiért a Bibliához ragaszko dunk: mert is teni és szent. Aki kezébe veszi a Szentírást, annak mindig Istennel van dolga. Ezért minden kijelentése teljes és irányadó. Missziós mun kánkat újra és újra a Bibli ának kell alárendelnünk. 3. A Szentírás embereket ment meg... ismered a szent Írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisz tus Jézusba vetett hit által (15. vers). Egy ember sem képes a maga erejéből Is tent fel ismerni, a maga erejéből keresz ténnyé válni. Senki nem képes másokat Isten gyerme kévé tenni. Csak a Biblia képes világosságot gyújtani az elveszett emberekben, hogy a meg men tés egyetlen lehetséges útját felismerjék. Csak az igehirdetés által juthatnak el a meg mentő hitre. Ha más oka nem is volna, ezek miatt bíznunk kell minden területen a Szent írásban! De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nél kül?... A hit tehát hallásból van, a hallás pe dig a Krisztus beszéde által (Róm 10,14.17). Az utóbbi években sok új missziós moz galom hagyja el ezt a fajta missziós felfogást. Némelyek a Biblia evangéliumát szociális vagy társadalmi evangéliummal pótolják. Isten szavát emberi tevékenységekkel pótolják, ame lyek ma gukban segítséget nyújtanak ugyan, de nincs erejük arra, hogy maradandó válto zást munkáljanak. A Biblia szerinti bizonyság tétel az ember bűnösségéről, elveszett állapotá ról és Isten ítéletéről is mindig szól. Enélkül a meg feszített Jézus Krisztusról szóló üzenet fel foghatatlan marad. Mivel a figye lem nagyobb részt az emberek vagy a társadalom átalakítá sára irányul, az emberi cselekedeteket egy szintre emeli Isten szavának Vetés és Aratás

5 bizonyságával. A keresztről szóló beszéd (1Kor 1,18) soha nem emberi magatartásunk által érvé nye sül. Egy ember megmentéséhez min dig a Biblia üzenete szükséges, csak annak üze nete munkálja ki a megmentő hitet! 4. A Biblia visz minket Jézushoz...az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által (2Tim 3,15). Isten szavát a népeknek azt jelenti, em be reket Jézushoz vezetni. Ahová Isten szava el jut, oda Jézus Krisztus is eljut (Kol 1,6). Az üzenet nem egy valláshoz vezet, hanem egy személyhez: Jézus Krisztushoz. Ő veszi el a bűnöket, Ő szabadít meg a bűn hatalmából (Róm 8,2). A Biblia vezet min ket Jézushoz és engedi, hogy isteni természet ré szesei legyünk (2Pt 1,3-4). 5. A Biblia Isten lehelete A teljes Írás Istentől ihletett... (16. vers) Ez a Biblia legfontosabb kijelentése! A Biblia szövege Isten saját szava! A mi Istenünk saját beszédkultúrát alkotott. Isten em bere ket hívott el, hogy szavát leírják. Egy könyvet ajándékozott nekünk! A Biblia átörökítése egyedülálló és meg bízható. Milyen nagy ajándék, hogy Isten szavát saját nyel vün kön olvashatjuk! Az MSOE-nak megala ku lá sától kezdve az a célja, hogy síkra szálljon a Biblia fordításáért, nyomta tásáért és nyilvá nossá té teléért a világ különböző nyelvein. Meg van írva! (Jn 6,45) Ch. H. Spurgeon 1881-ben egy szenvedélyes beszédében, amely a Biblia jelentőségéről szólt, ezt mondta: A mi csalhatatlan bázisunk ez:»meg van írva!«a mi hitvallásunk a teljes Biblia, és semmi más azon kívül. A Biblia Isten szava, és ezzel a tiszta, tévedhetetlen iga zság. A Szentírás szerzője iránti tisztele tünknek meg kell tiltania, hogy szavát hanyagul kezeljük. Az Írás bármiféle meg jobbítása nem lehetséges annak megváltoztatá sával. Aki hisz a szavak ihletettségében, nagy óvatos sá g gal al kalmazza azt, és a megfogalma zásra is figyel. A Biblia szerzője iránti tisztelet megtiltja szá munkra, hogy szövegét meghamisítsuk. Ha örökre érvényes isteni kinyilatkoztatás szá munkra a Bib lia, akkor pl. nem változtathatjuk meg egy évi 2. szám újabb fordítással úgy, hogy az mu zulmánbarát legyen. A világhoz való alkal mazkodás a Biblia igazságait Istenről, mint Atyáról és Jézus Krisztusról mint Isten Fiáról meghamisítja. Ez egyre gyak rabban for dul elő, mint az utóbbi időben egy török fordí tásnál. Az adott célcsoportnak megfelelő bib liafor dítá sokat, amelyek a szöveget tudatosan meghami sítják, visszautasítjuk, mivel Is ten ki nyilatkoztatott szavától eltérnünk nem szabad. 6. A Biblia hasznos A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a ta nításra, a feddésre, a megjobbításra, az iga zságban való nevelésre ( vers). A Biblia hasznosságát senki nem vitatja. A tanítás nemcsak az értelmi tudás átadását jelen ti, hanem magá ban foglalja a tanár személyét, a tanítás mód szerét és a tananyagot is. Tanítónk beszél a bűnről, a jo gos vádról és a ha lálbüntetésről. Aki elismeri eze ket az igazsá gokat, az Jézus Krisztushoz, a Meg váltóhoz közeledik. A Biblia helyes képet ad rólunk. Hely rehozza mindazt, amit a bűn az életünkben tönkretett. Útbaigazít bennünket. Szava isten féle lemre nevel a beszédével szembeni enge del messég által. A missziónak az Igének ezt a hasznosságát is szem előtt kell tartania. 7. A Biblia tesz minket tökélete sekké...hogy tökéletes legyen az Isten embere, min den jó cselekedetre felkészített (17. vers). Így jellemezhető Isten szavának hasznos hatása. Mindazt, amit Isten elvár tőlünk, aján dékba is adja szaván keresztül a hívő ember nek. Ez vezet el bennünket a szent életre. Mi a mi missziónk létjogosultsága? Mi az, ami minket mozgásba hoz még 110 év elmúltával is? Missziós mozgalom vagyunk elsősorban olyan embe rek között, akik még soha nem hallot ták a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Bibliai mozgalom vagyunk, ahol munkánk Is ten szava alapján és a Szent Szellem erejével tör ténik. A Szent Szellem munkája az, amikor Jézus Krisztust naggyá, az embert pedig jelen tékte lenné teszi. Megszentelődési mozgalom is va gyunk, hiszen a misszió több mint a megté rés. Erről többet a következő számban olvas hatunk. Friedemann Wunderlich 5

6 1. Mi a függőség? A függőségek az életünkhöz hozzá tar toz nak, együtt élünk velük. Van nak természetes, társadalmi és szociális függő ségek, olykor ki kerülhetetlenek, gyakran azon ban szükség te le nek, sőt veszélyesek. A cse csemő függ az anyjától, a gyermek is a szülei től, a munkavál laló a munkaadójától stb. Füg gőségben lehet az ember bizonyos személyek től, de tárgyaktól is, kábítószerektől vagy élve zeti cikkektől, de múltbeli élményektől is. A függőség alapja lehet többek között az éretlenség, a cselekvési képtelenség vagy tö kéletlenség. Lehet veszteség következménye, amely csak mások segítségével szüntethető meg. Legvilágosabban látszik ez a pénzügyek ben való függőségekben. A függőség tehát ki kerülhetetlen, ugyanakkor az egyéni szabadsá got korlátozza. Az életnek egy bizonyos szakaszára el kell fogadni, azonban minden ember függetlenségre törekszik, a lehető legát fogóbb önrendelkezésre. Ez normális dolog, hiszen a felnőtt embertől elvárjuk, hogy önálló legyen. 2. Mi a lelki függőség? Függőséggel találkozhatunk a lélek terüle tén is, ha pl. érzéseinkről, döntéseinkről, re ménységeinkről és vágyainkról van szó. Lelki függőségről beszé lünk akkor, ha valaki a tu laj don öntudatát má sok jóváhagyására vagy meg ítélésére építi fel. Ez ingatag jelleművé teszi az embert mert megengedi, vagy ép penséggel kí vánja, hogy mások mondják meg neki, mit gondoljon, vagy mit érezzen. Akkor ezek a mások az ő tulajdon személyisége fölött olyan uralomra tesznek szert, hogy az illető saját személyiségét teljesen háttérbe szorít ják, és végül döntésképtelenné tehetik. Ha egy ilyen kapcsolat (pl. egy szoros partnerkapcsolat vagy barátság) hirtelen meg sza kad, annak súlyos lelki károsodása lehet. Olykor azonban az ilyen szakadások gyógy hatásúak is lehetnek, mert felszabadítják az egyik felet a hamis és személyiségromboló meg kötö zöttségéből. A lelki függőségek mégis bizonyos fokig normálisak, mert lelki téren is tanulunk egy mástól, vagy kiegészítjük egymást. Ezért te remtette Isten a férfi és a nő egységét, hogy kölcsönösen kiegészítsék egymást. De semmiképpen nem akart általa rabszolgai függőséget teremteni. Amit Istennél megkaphatunk, a tökéletes elrejtettséget és bizalmat, azt senki emberfia nem tudja megadni, még a tulajdon házastár sunk sem. Ezért a vágyainkkal sokszor túlságo san is követelőzőek vagyunk azokkal szemben, akikhez kapcsolódunk. De van nak, akik vis szaélnek az érzelmeinkkel, és kapcso la tunk ban a saját céljaik megvalósítására törekednek. 3. Hogyan alakítja Isten a velünk való kapcsolatát? Az Istentől való függés soha nem tesz rab szolgává, sőt, az ember ebben találja meg iga zán a szabadságát az el képzelhető legnagyobb mértékben. Miben áll ez? Abban, hogy Isten, mint a mi Teremtőnk tökéletesen ismer, s ugyanakkor végtelenül szeret bennünket. Ezért optimálisan be tudja tölteni minden szük sé gün ket, és el tud vezetni olyan szabadságra, amelyben sem önma gunknak, sem másoknak kárt nem okozva élhetünk. Istennek az a szándéka, hogy minket rendeltetésünk ke retei között önálló ságra neveljen. A bűn alap jában véve azt je lenti, hogy az ember ki akar törni a neki szánt rendeltetésből, pontosan úgy, ahogy a Sátán tette, amikor olyanná akart lenni, mint Isten. De a teremtmény soha nem juthat el Teremtő jének tisztségébe. Milyen nagy csoda, hogy Isten a bűn ellenére is tovább munkálkodik az emberben célja megvalósításáért, és ezt Jé zus Krisztus által el is éri! Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy noha mindenható és mérhetetlenül nagy, mégis meghagyja nekünk a döntés szabadságát. Sze retni valakit, és ugyanakkor meghagyni neki azt a lehetőséget, hogy minket viszszautasítson, ez azt jelenti, hogy készek vagyunk a legnagyobb fájdalom elviselésére is. Aki meg akarja érteni Isten szeretetét, olvassa el Hóseás próféta könyvéből a kö vet kező igerészt: 11,3-4; 8-9. Mennyi 6 Vetés és Aratás

7 szen vedést okozott Istennek az Ő szeretetből kiválasztott népe! És még ennél is szorosabb kapcsolat van az Atya és gyermekei között. 4. A hamis lelki függőség következményei Erre is találunk intő példákat a Bibliában. Ilyen negatív jellegű lelki függőséget találunk Saul és Sámuel esetében. Saulról már első fel lépése idején is látszik, hogy hajlamos másoktól függni (1Sám 9,3-10). Szá mos helyzetben tapasztalatlanul és önállót lanul cselekszik. Másfelől viszont többször csődbe jut, amikor magához ragadja a kezde ménye zést. (Kivéve azt a kevés alkalmat, ami kor Is ten Szelleme tölti be.) Saul soha nem ér tette meg, hogy Sámuel mögött Isten tekintélye áll, és hogy ő nem Sá muel, hanem Isten előtt felelős. Dáviddal el lentétben soha nem jutott el az Istennel való személyes, élő kapcsolatig, hanem mindvégig függött Sámu eltől. Életének döntő pillanatában (1Sám 15) nem értette meg, hogy Sámuelnek azon felhí vása: várja meg őt az ál dozattal, az Isten pa rancsa. Soha nem jutott el addig, hogy önállóan döntsön és megtérjen Is tenhez, hanem ezt a lé pését is Sámueltől tette függővé: Jöjj viszsza velem, hogy leboruljak Istened, az Úr előtt (30. v.). Amikor Sámuel már halott volt, akkor is a vele való kapcsolatot kereste egy halott idéző asszonynál (1Sám 28). Saul tragikusan elsza lasztotta életének nagy lehetőségeit, hogy Is ten előtt felelős, önálló személyiséggé le gyen, aki saját maga ápolja az Istennel való kap csolatát. Attól kezdve, hogy az Istenhez évi 2. szám való emberi közvetítő személyt elveszítette, élete véglege sen kisiklott. Ha most Sámuelt nézzük ebben a kap cso latban, ő pontosan a csődbe jutott Saul ellen té te. Az 1Sámuel 15,35, valamint Istennek hozzá intézett kérdése: Meddig bánkódsz még Saul miatt? (1Sám 16,1) mutatják, hogy Sámuel is bizo nyos függőségben volt. Úgy látszik, hogy Is tentől kapott megbízatásán túl, Izráellel kapcso latos személyes reménységeit is Saulba vetette. Ta lán őbenne látta a kárpótlást saját fi ai sikertelen életéért. Isten kénytelen kiragadni őt hamis vágy álmainak meghiúsult gyászából, és tekin tetét Dávidra irányítani. 5. Összefoglalás Saul és Sámuel története megerősíti, hogy a lelki függőség zsákutcába vezet, és súlyos sebeket hagy maga után. Aki ilyen függőségbe ke rül, vagy éppen törekszik is arra, annak számol nia kell a negatív következményekkel. Az erő sebb félnek nagyobb a felelőssége. Az ő dolga, hogy a kapcsolat fejlődésének határt szabjon, és ne engedje, hogy túl erős kötődés fejlődjék ki. Sámuel ugyan Istentől való függőségben cselekedett, mégis lelki sebei maradtak vissza. Pál azt mondja a korintusiaknak: Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszol gái (1Kor 7,23). Az Úréi vagyunk, és első sorban neki tartozunk felelősséggel. Ezért az Úrtól való függőségre kell töreked nünk, nem pedig az emberektől való függő ségre, ami veszélyes pótszer. Önmaga múltjára nézve ezt mondja Pál: ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak ne kifeszülve futok egyenest a cél felé (Fil 3,14) Pál teljesen az Úrra összpontosított. A megkötözöttségekkel és kapott sebekkel terhes múltunktól mi is csak úgy tudunk megszaba dulni, ha teljes következetességgel az Úr Jézus Krisztushoz való kapcsolódásra törekszünk. 6. Gyakorlati tanácsok (mindkét félnek) Először is Istennel keress minden szükséget kielégítő kapcsolatot! Légy elővigyázatos, ha észreveszed, hogy akitől elvárnád az önállóságot, függőségbe ke rül tőled! Igyekezz másokat önállóságra nevelni, ne tetszelegjél abban a tudatban, hogy az illetőnek feltétlenül szüksége van rád! Óvatosan vidd véghez a szükséges elszakadásokat, és ne veszítsd a másikat szem elől (öngyilkosság veszélye)! Ha szükséges, vonj be másokat is ebbe a folyamatba! Nehéz estekben kérj tanácsot szakemberektől (lelki gondozóktól, pszichiáterektől)! Építsd le következetesen a félelmet, il let ve az úrhatnámságot, mint a magát füg gővé tenni akarás okait, kérd ehhez Isten segítségét bűn bánattal és imádsággal! Ne önmagadtól, hanem az Úrtól való füg gőségre vezess másokat! Joachim Pletsch 7

8 Istennek adott hegedű A fényes égen fecske villan: övé a lég, a végtelen. A repülése azt jelenti: Köszönöm a tért, Istenem! A napsütötte kavicsok közt parányi gyík. Már nem is látod. Fürge mozgása azt jelenti: Isten gondol rám! Megcsodálod? És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tán megfeledkezik terólad, s holnapra nem jut jó falat? Vagy azt hiszed, aki a fecske repdeső szárnycsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad? Még nem is kérted, már kiméri. És többet ád, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett! Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? (Rossz hangszeren recseg a húr.) Nehezen nyílik arra ajkad: Mindeddig segített az Úr! Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszered! Ha az Ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered! Az Ő kezében nézd mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten Lelke a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű! Köszönöm, jó Atyám a reggelt! Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm a jó egészséget, Tetőled csak jót kaphatok! Ha betegség is légy áldott érte, mert Tőled jő a gyógyulás! A gondjaim kezedbe tettem, Te tudod vinni, senki más! Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek! Tenálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva, bús gyerek! Köszönöm, hogy szabad szeretnem! És köszönöm azt, ami fájt! Köszönöm a fényt az égen, s köszönöm a ködös homályt! És köszönöm az őszi erdőt! És köszönöm, hogy van szemem! Hogy sok bűnömön keresztül mégis csak látlak, Istenem! S köszönöm Őt, a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt! S azt, hogy: az én Megváltóm él, s porom felett meglátom Őt. Lukátsi Vilma 8 Vetés és Aratás

9 Meikonak hívnak, 49 éves vagyok, és roma származású február 16-án Jézus Krisztus belépett az életembe. Azon az éjszakán ébren feküdtem az ágyamban, és azon tépelődtem, hogyan vethetnék véget a családomnak. Akkor hirtelen, mintha az Úr Jézus szólt volna hozzám. Ekkor már 3 gyer meknek voltam az édesapja. Eddigi életemben csak olyan terveket szőttem, hogy miként juthatnék több pénzhez. Vallásomat tekintve gyermekkorom óta Istenés Mária-hitben ne velkedtem, mint a romák ál talában. Jézus Krisztust csak hal lomásból is mertem. Édesanyám gyakran beszélt a megvál tásról, de engem ez egyáltalán nem érdekelt. Saját ma gam kívántam az életemet kialakítani, hogy senki ne szóljon bele. És akkor jött az a fent említett éj szaka. Teljesen váratlanul Isten világosságában láttam meg magam. Hirtelen felismertem, hogy tele vagyok bűnnel. Kétségbeesve kezdtem Is tennel beszélni, és azt mondtam neki, szüksé gem van egy olyan emberre, akivel elveszett állapotomról beszélgethetek, és aki előtt nem kell szégyenkeznem. Ekkor eszembe jutott Gertrud né ni. Gertrud néni roma misszi onárius, hosszú évek óta ismerem. Már kora reggel felkerestem őt a lakásán, de nem volt otthon. Mivel nagyon rosszul éreztem magam, vártam rá egész nap. Amikor este hazaért, azt mondta nekem: Meiko, tud tam, hogy vársz rám. Ekkor este végre elju tottam oda, hogy felismertem, életemet csak Jézus Krisz tus változtathatja meg. Rábíztam magam, és egy új életet kaptam alkohol, drog, hazugság és része geskedés nélkül. Ennek ellenére megpró báltam új életemet a saját erőmből élni, így nem ma radhattam meg a jó úton. Tizenhat elveszett év Sajnos, ezután egy nagy bukás következett be az életemben, és letér tem a jó útról. Mindaz, ami jött, sokkal rosszabb volt, mint a megté ré sem előtt, és még mélyebbre zuhantam, sö tét ség töltött be. Így ment ez 16 éven keresztül. Isten gyakran megkísérelte, hogy vissza ve zes sen a jó útra, de már nem akartam. Egyszer azt hal lottam, hogy azok, akik egyszer már meg tértek, nem vesz hetnek el. Ezért nem láttam szükségét annak, hogy megforduljak. Ebben az időszakban Isten gyakran szólt hozzám, pl. amikor egy súlyos autóbalesetet éltem túl. Ké sőbb meghalt az édesanyám 63 évesen. Nagyon jó kap cso latom volt vele, mindig segített nekem. Miután ő meghalt, nem tudtam, kivel beszélhetnék a problémáimról. Depressziós lettem, és öngyilkossági gondolatok kezdtek fog lalkoztatni. Röviddel ezután idősebb nővérem is meghalt, aki a pótanya sze repét töltötte be az életemben. Már csak az öcsém maradt, akitől nagyon függtem. És ek kor eljött az a nap, amelyen tel jesen összeom lottam. Öcsém hirte len, 37 éve sen meghalt szívinfarktusban. Ki segít most nekem? Újrakezdés Nem telt el 24 óra, és Gertrud néni ott állt az ajtómban, és ezt mondta: Jézus hozzád kül dött engem. Közösen térdeinkre ereszkedtünk, és életemet újra az én üdvözítőm és Uram, Jé zus Krisztus kezébe tettem. Időközben 5 év telt el. Ma már az Úr Jézus ere jé vel járom az utam, bol dog vagyok, és nem hiányzik az alkohol, a drog, sőt a cigaretta sem. Figyelek Isten beszédére, és kitartó imaéletet élek. Roma gyülekezetünk ben, amely a Reményt mindenkinek nevet vi seli, munkatárs vagyok. Feleségem és én még egy kislányt is kaptunk ajándékba. Minden gyermekünk az Úr Jézus Krisztushoz tartozik. Nagyon hálás va gyok, hogy boldog családi életet élhetünk, és mindezt az Úr Jézus Krisztus kegyelme által. Meiko évi 2. szám 9

10 JÓ DOLOG Életünk során vannak fájdalmas élménye ink, de ezekből tanulunk a legtöbbet. A hit útján sincs másként. A Szentírás pél dá i ezt tárják elénk, és idősebb testvéreink is tanús kodnak erről: jó dolog az, ahogyan az Úr ve zet bennünket, és jó, ha a tanácsát elfogadjuk. Dicsérő ének Istennek Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges (Zsolt 92,2). Nem kell már sok idő ahhoz, hogy ez a zsoltárének felcsendüljön Urunk békességes bi rodalmában. Akkor majd tízhúrú hangszer, lant és hárfa kísérettel hangzik hálaadó éne künk bensőséges és élő istenimádásunk jelké peként. Mert: Kezének munkái igazak és jogo sak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva (Zsolt 111,7-8). De vajon napjainkban kevésbé jó dolog az Urat dicsérni? Ismerjük az Úr Jézust, Isten nek ezt a kimondhatatlan ajándékát (2Kor 9,15), és is merjük értünk vállalt golgotai váltságművét. A kegye lem gazdag sága vesz körül bennünket, és előttünk van a mennyei dicsőség. Ezért boldo gok és hálásak lehetünk külön-külön és közös ség ben is, mert a hála véd a megingástól, s a dicsé ret föl felé emel! Isten nevelő iskolája Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet (Zsolt 119,71). Az Úr ismeri a legjobban minden egyes ember lelki-szellemi életét. Ha nem vagyunk éberek, könynyen eltévelyedünk. Akkor meg történik, hogy az Úr talán fájdalmasan megérezteti velünk ennek a következményeit, mert a jó útra akar visszatéríteni bennünket. Ezért akkor cse lekszünk helyesen, ha elis mer jük: jól tette, hogy megalázott. Így jobban megtanuljuk ren deléseit, utasításait. Igéje drá gább lesz szá munkra, mint valaha, ahogyan a zsoltáros vall erről: Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet (Zsolt 119,67). 10 Várakozás szabadításra Jó csendben várni az Úr szabadítására (JSir 3,26). Jeremiás próféta kimondhatatlanul szenve dett Jeruzsálem lerombolása miatt. Ő maga ugyan nem volt részes azokban a bűnökben, amelyek ehhez az ítélethez vezettek. De a sze retet és a törődés, amely ehhez a városhoz fűzte, mélységes fájdalmat ébresztett benne. Panaszos énekeinek egyes szakaszai a mi Urunk és Megváltónk lelki szenvedéseire is utalnak. Ugyanakkor a próféta megtanulta, hogy csendben várjon Isten szabadítására mind a maga, mind népe maradéka számára. Ha az Úr megfegyelmez bennünket hűtlenségünk miatt, akkor egyáltalán nem könnyű a szabadítására várni. Újra meg újra emberi cselekedeteinkkel akarunk sza badulást szerezni magunknak, s ezek következményei meg szégyenítőek, sőt olykor jóvátehetetlen kárt okoznak. Hát nem akarjuk megtanulni azt, amit Jeremiás megtanult a maga megpróbáltatásai és ínségei között? Egy oktalan szándék Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jé zusnak:»uram, jó nekünk itt lennünk. Ha aka rod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek«(Mt 17,4). Ez az igehely példa arra, hogy valami nem jó, amit az Úr tanítványa jónak tart, és ezt tu datosan hangsúlyozzuk. Még a legjobb tapasz talatok sem védenek meg az ostobaságtól. Pé ternek már nem egy nagyszerű élménye volt. Járt a viharos tengeren, mint a Mestere, és az Atya Isten kije lentette neki a Fiú dicsősé gét. Ezeken kívül még számos áldott élménye le hetett. Azt azon ban mindeddig nem értette meg, hogy az Úr útja szenvedésen át vezet a dicsőségbe, és ezért a hegyen való megdicsőülése csak átmeneti jelenség. Később azután Péter jól megértette, és a leveleiben hangsúlyozta is, hogy Isten akarata szerint a dicsőségbe szenvedéseken át vezet az út. Ezért vigyázzunk magunkra, hogy ne bíz zunk túlságosan az élményeinkben. Ha pedig igazán jó Vetés és Aratás

11 tanácsot akarunk adni, és segíteni, akkor nagyon közel kell lennünk az Úrhoz. A kegyelem megmarad Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív (Zsid 13,9) A zsidók közül való hívők számára hamarosan minden összeomlik, aminek idáig nagy értéket tulajdonítottak. Küszöbön állt Jeruzsá lem pusztulása és a templom lerombolásával az egész zsidó istentisztelet megszűnése. Azon igyekeztek, hogy egyedül hit ál tal maradjanak meg igaz keresztyéneknek, de a gyakorlati életben világos útmutatásra volt szükségük A Zsidókhoz írt levélben kaptak segítséget Isten Szent Szelleme által. Ha minden más összeomlik is, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). A régi szertartásokra vonatkozó paran csolatok befe jezték szolgálatukat. De kellett, hogy legyen va lami, ami szívüket igazán meg erősíti, és mindörökre megmarad: ez pedig a kegye lem! Ez napjainkban is erőteljes vigasztalás. Az üdvösség napja lejáróban van (2Kor 6,2), és vele együtt Isten Gyülekezetének földi kor szaka is. Az első szeretet nincs többé (Jel 2,4), hűség és elszántság alig-alig található. Ez megaláz bennünket, és megvalljuk Urunknak, hogyan is állunk. Ugyanakkor újra meg újra megtapasztaljuk, hogy Ő megmarad, naponta bizonyítja jóságát azzal, hogy kegyelemmel erősíti meg a szívünket. E. L. meg vagyok győződve arról,hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására (Fil 1,6.9-10) És megadá Isten Kértél-e már valamit Istentől? Valamit, ami kedves neked, valamit, ami megváltoztatja az életed? Kértél-e már valamit Istentől? Valamit, amitől megerősödik reményed? És békésebb lesz félénk szíved? Elmondtad vágyad, elmondtad óhajod, és vártad, hogy felcsillanjon a fény, hogy kinyithasd Jeruzsálem felé ablakod És kértél és vártál, hosszú utadon pihenésre oly kevés időt szántál. Ő megígérte: Kérjetek és kaptok, higgyetek és ne ingadozzatok! Amit kérsz, kérd hittel, kitartó türelemmel, ne legyen kérésed bizonytalan. De legyen minden sora telve hálaadással a tegnapért, a máért, mindenért. Ő meghallgatja imád, kérésed megadja talán még ma, vagy holnap, Ő tudja. Hajnalban, ha virrad a reggel, ha delelőn a nap pihen, ha ránk köszönt a csillagos éjjel, amit kértél hittel, megadja az Isten. Antal Ferenc

12 Karthágói Tertullianus A mártírok vére a keresztyénség magva. Tertullianus pogány élete Septimus Florenz Tertullianus pogány ka tonatiszt fiaként született Kr.u. 160 körül Karthá góban. Egészen érett férfikoráig pogány életet élt. Kitűnő szónokként, íróként és híres ügyvédként ismerték Karthágóban és Rómában, és mint ilyen, birtoká ban volt az ókori irodalmi műveltség nek és tudománynak. Nagyon tehetséges volt, de mégsem filozófiai problémák foglalkoztatták, és nem is az igazság utáni vágya vezette őt Krisz tushoz. Nem kutató tudóstermészet volt, ha nem gondolkodó elme, tele szenvedélyes erővel és hévvel. Pogányként az akkori világ vad testi örömeiben élt. Részt vett a véres gladiátorküzdelmeken az arénában, és az akkori színház mértéktelen élvezeteiben. Tertullianus keresztyén lesz A keresztyén mártírok teljes odaadása és hite meggyőzte őt az evangélium valódiságáról és erejéről. Végül 202 körül élő hitre jutott. A meg térése hirtelen történt és radikális volt. Elege lett a bűneiből, megmentésre és szabadságra vágyott. Szabaddá akart válni a bűneitől. Miután megtért és Jézus Krisztusban meg ta lálta az üdvösséget, a megszentelődés után vá gyott. Az addigi bűn ös élete most az ellen kező jé be fordult át. A mértéktelen élve zetek helyébe a teljes lemondás, a testi luxusélet helyébe az aszketikus megszen telődés lépett. Nem- csak az ösz tönök, a gondolatok és az érzel mek megválto zá sát, hanem a test megszen telődését is el akarta érni. Teljesen meg akarta szakí tani a bűnös po gány világhoz fűződő minden kapcsolatát, és új, megváltott lényével az eljövendő királyhoz és Úrhoz, az Ő csodálatos országához akart tartozni. Tertulliánus megszentelődésre törekszik Tertullianus túlélte a keresztyénüldözést Sep timus Severus császársága alatt ( ) Karthágóban, és neki tulajdonítják a címben idézett mondást. A megszentelődésre való erős törekvése mi att érthető, hogy bizonyos ideig a monta nizmus felé fordult, noha később elhatárolódott ettől. (Montanus 156-ban Frigiában kezdett ta ní tani. A montanisták bizonyos reformokra töre kedtek a katolikus egyházon belül. Az első gyü lekezetek egyszerű istenfélelméhez akartak visszatérni. Olyan mértékű szellemi ébredésre vágyakoztak, amely szélsőségesen karizmatikus irányba vitte el a mozgalmat. Azt állították, hogy a Szent Szellem kijelentette magát nekik. Montanus azt tartotta magáról, hogy ő a Parakletosz, vagyis Isten Szelleme.) Tertullianus pszichológiai szempontból von zó dott a montanizmushoz. Korának részben ha nyag és elvilágiasodó egyházi keresztyénsége és annak halott formaisága nem tudta őt belsőleg szabaddá tenni. Nem olyan keresztyénséget akart, amelynek neve és formái vannak, hanem amely való ságos, és ereje van. Ezért lett ő a bib liai rea lizmus megteremtője. Minden területen valóságot látott: A bűnt és a halált is valóságos hatalomként látta a világon. De egy valóságos megváltást és meg szentelődést is követelt, amely éppúgy érinti az egész embert, mint a bűn és a halál. Ezért van szükség arra, hogy a keresztyén ember meg szen telődése a testére is kihasson. Ezért ellenezte a gyülekezet gondatlan növekedését, és inkább sza kított volna az egyházzal, mintsem igazat adjon pl. Kallistus római püspöknek, aki az egyházat Noé bárkájának tekintette, amely tele van tiszta és tisztátalan állatokkal, és olyan tago kat is fel vett, akiket korábban kizártak az egy házból. Tertullianusnál a megszentelődésre való tö rekvés összefüggött azzal, hogy a Lélek (Szent Szellem) tisztító és megszen telő erejét hang sú lyozta. Tanítása szerint a keresztelkedő a keresztségben (bemerítkezésben) lelki (szellemi) áldásban részesül, amely által meg tudja tartani az új törvényt. De ha nem tartja meg azt, akkor ne várjon bűnbocsánatot. Tertullianus a keresztelés utáni bűnöket tartotta a legveszélyesebbnek. Aki igazán 12 Vetés és Aratás

13 megértette a ke resztséget, az inkább fél jen mondta. Egy igazi keresztyénnek soha nem szabad a ke reszt séget könnyelműen vennie. Emi att ellenezte a gyer mekkeresztséget. Mit siet a bűntelen korú bűn bocsánatért? tette fel a kér dést. Tertullianus meg akart halni a világ számára Bár Tertullianus egy ideig a montanizmushoz, a megszentelődési mozgalomhoz csatlakozott, de soha nem értett azzal egyet, hogy Montanus Paraklétosz lenne. Idősebb korában teljesen sza kított ezzel a mozgalommal. Nem ta lálta meg benne azt, amit keresett. Hasonlóan járt azokhoz, akik kitárulkoztak valamilyen csillag előtt, és ké sőn ismerték fel, hogy hamis lelket (szellemet) követnek. De az a jó, hogy Isten kegyelméből minden őszinte hívő még időben felismeri a rossz utat és meg tud for dulni. Szerinte a keresztyén embernek meg kell halnia minden vi lági öröm számára, és csak Istennek és az ő Igéjé nek kell élnie. Tertullianus másképp harcolt a tévtanítások és az evangéliumtól való elfordulás szülőanyja, a gö rög világi műveltség ellen, mint Origenész, aki szerint az Isten szerinti gyülekezet nem azonos azzal, amit az emberek egyháznak neveznek. Tertullianus a korai keresztyénség megha tá rozó tanítója, az afrikai egyházak nagy vezetője volt. Kr.u. 220 körül halt meg Karthágóban évi 2. szám (Német folyóiratból) Ki mellett döntesz? Ha tehát valaki a világ gal barátságot köt, ellenségévé válik az Isten nek (Jak 4,4). Voltál-e valaha kényelmetlen helyzetben? Amikor első osztályba jártam, két pajtá som összekülönbözött egymással, és elha tá roz ták, hogy férfiassá guk igazát egy park ban ve reke déssel fogják le rendezni. Az egyiket a gyü leke zetből, a másikat a szomszédunkból régóta is mertem. Amint iskola után a park felé men tünk, nem tudtam, mitévő legyek. Mind ketten a barátaim voltak. Így azu tán diplomá ciai esz közökhöz folyamodtam. Először egy kicsit Pis tivel tar tottam, majd az út túloldalán Petihez csatla koztam. Amit egyikük mondott ne kem ak kor, azt soha nem fogom el felejteni: Jani, válasz tanod kell. Mind kettőnk pártjára nem áll hatsz egyszerre. Ezt vésd az agyadba! Azonnal rájöttem, hogy amit mondott, ab ban sok igazság rejlik. Döntenem kell! Ahogy a barátom kö zölte velem, Jakab apos tol is határozottan figyel meztet bennünket, hogy aki a világgal ba rátkozik, Isten el len sé gévé válik. Ho gyan ismerhetjük fel, hogy va lójában kinek az ol dalán állunk? Hálával tartozunk Pál apos tolnak a Galata 5,19-21-ben leírt gon do lataiért. Mie lőtt a Szent Szellem gyü mölcsének neve zetes jegyzékét közli, felsorolja azokat a pél dá kat, amelyek a világgal való ba rátságot jelen tik: házas ságtörés, pa ráznaság, tisztá talan ság, bujálko dás, bálvány imádás, varázs lás és ezekhez hasonlók. A felsorolás elgondolkodtató és ijesztő egyben: aki a világ barátja, az Isten ellensége, és csele kedetei éles ellentétbe kerülnek az Ő akaratával és útjaival. Hála legyen azért, hogy Pál nem hagy bennünket ellenséges területen. Ő olyan példá kat sorol fel, amelyekkel Isten mel lé állhatunk : szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, sze lídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23). Az Úr Jézus önmaga készítette el ennek a döntésnek az alapjait, amikor tanítványainak azt mondta: Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én pa rancsolok nek tek (Jn 15,14). Akaratának tel jesítése képessé tesz ben nünket arra, hogy sok gyümölcsöt terem jünk az Ő dicső sé gére! És te ki mellett döntesz? Az Úr Jézussal való barátságunk akkor bizonyított, ha az Ő útjain vele járunk, amely választást jelent mellette. Hidd el, te sem járhatsz két úton. Légy biz tos abban, hogy az Úr Jézushoz tar tozol! J. S. 13

14 A Gyülekezet - Isten háza A Gyülekezet szó görög eredetije az ekklésia, jelentése: kihívottak közössége. A régi Görögországban ez valamilyen politikai közösség összegyűlt polgárait jelen tette. A gö rög Ószövetségben az ekklésia a hé ber káhál szó fordítása, magyarul: összehí vás, összegyülekezés (2Krón 20,5; Zsolt 149,1; Ezsd 10,8). Jelenti egy részt Izráelnek, Isten népének összességét, másrészt olyan emberek összejövetelét, akiket bizonyos célra hívtak egybe (1Kir 8,65). Az Újszövetségben ez a szó a különböző he lyeken lakó hívők csoportjait is jelentheti (pl. Csel 5,11; 8,1; Róm 16,1; 1Kor 1,2;), il letve valamennyi hívőt az egész világon, egy ségben Jézus Krisztusban: ez Krisztus Gyü le kezete (Jn 17,21). A Gyülekezet nem emberi al kotás (nem tévesz tendő össze a népegy há zak kal), hanem Urának, Jézus Krisztusnak (Mt 16,18), és az élő Istennek a Gyülekezete (1Tim 3,15). Ez Isten gyermekei nek a kö zös sége, Jézus Krisztus Teste (Róm 12,5; 1Kor 12,12; Ef 4, ). (Bibliai nevek és fogalmak) A Gyülekezet Isten földi lakhelye, ahol a Szent Szellem által lakozik, ezért igazi bizonyságnak kell lennie itt a Földön. Az Újszövetségben Isten házát (Gyülekezetét) két szempontból figyelhetjük meg. 1. Folyamatosan épül Krisztus által, és csak akkor lesz teljes, amikor Ő visszajön (elragad tatás). Ebben az épületben minden hívő egy élő kő (Ef 2,20; 1Kor 3,9; 1Pt 2,5). 2. Isten lakhelye a Szent Szellem által (Ef 2,22; 1Kor 3,9; 1Tim3,15). Ezekben az esetekben azt figyelhetjük meg, hogy az embernek része van a Gyülekezet építésében. Az első esetben Isten mindenhatóságát lát juk, amíg a másodikban az ember felelősségét. Az elsőben Krisztus az építő (Mt 16,18), a másodikban pedig az ember is részt vesz az építésben (1Kor 3,11-15). Az elsőben a hívők al kotják a házat (1Pt 2,5), a második esetben a hívők a házban vannak (1Tim 3,15; 2Tim 2,20). Az első esetben az emberek az evan géli umban való hit által válnak a ház részévé, a második esetben a Krisztusba vetett hit bizony ossága által kerülnek bele (2Tim 2,19). Az elsőt néha az iga zság házának, míg a másodikat a bizonyság házának neve zik. Most nézzük meg, hogy a Szentírás ho gyan ne vezi ezt a házat! 1. Templom szentség A Gyülekezet mint templom szorosan kapcsolódik Isten házához. Talán úgy is lehetne ne vezni, hogy Isten házának része. Azonban van egy különbség a Gyülekezet mint Isten háza azért felelős, hogy fenntartsa Isten ren deleteit; míg a Gyülekezet mint Isten temp loma azért felelős, hogy Isten szentségét tart sa fenn (1Kor 3,16). Isten temp loma szent, és ez a templom ti vagytok (1Kor 3,17). 2. Nyáj összegyűjtő központ A Gyülekezet úgy is van ábrázolva mint nyáj. Hívő emberek gyűlnek Krisztus köré, aki a központ (Pásztor), hogy imádják Őt, és neki szolgáljanak (Jn 10,16; Mt 18,20; 1Pt 5,2). 3. Menyasszony szeretet A Gyülekezet Krisztus szeretetének a köz pontja. Ő bebizo nyította a Gyülekezet iránti szeretetét azzal, hogy önmagát adta érte (Ef 5,25-31; Jel 19,7-9). 4. Feleség örököstárs A Gyülekezet örököstárs Krisztussal együtt (Róm 8,17; Ef 1,14). 5. Kincs egyedi kincs A Gyülekezet a megváltott emberek kö zössége, ahol 14 Vetés és Aratás

15 a személyek története különbözik egymástól, mégis egyformán érté kesek az Úr szemében, aki megvásárolta őket (Mt 13,44). 6. Igazgyöngy érték és szépség A Gyülekezetet úgy tekinti Krisztus, mint egy nagy értéket és szépséget, amelyet a Szent Szellem formál át az élet nehézségeiben és megpróbáltatásaiban (Mt 13,45-46). 7. Munkaterület szolgálat A Gyülekezet Isten munkaterülete, olyan hely, ahol Isten együtt munkálkodik az Ő szol gáival (1Kor 3,5-9). 8. Vendégfogadó gondoskodás A Gyülekezetnek befogadó helynek kell lennie, ahol gyakorolják a rászoru lók szellemi gondozását (Lk 10,30-37). 9. Gyertyatartó gyülekezeti kiváltság A Gyülekezet minden kiváltsággal fel van ruházva. Ez felelőssé teszi az Úr előtt, hogy elhivatását betöltse. Ha nem teszi, gyertyatartói el lesznek mozdítva (Jel 2,5). 10. Város uralkodás A Gyülekezet együtt lesz Krisztussal a szent Jeruzsálemben, ahol uralkodnak örökkön-örökké (Jel 22,5). B. Anstey (Részletek az Élő Szavak keresztyén fo lyóiratból, Marosvásárhely) Bétel Isten háza Amint Jákób Hárán felé tart, ott látja azt a csodálatos álmot, hogy egy égig érő létrán an gyalok járkálnak le és föl (1Móz 28,10-22). Jákób Bételnek, Isten há zának nevezi el a he lyet, annyira áldottnak érezte a helyzetet. (Elő fordulhat, hogy Isten a legváratlanabb he lyeken szól hozzánk is.) Figyeljük meg, mit jelentett számára ez a találkozás! A nyugalom helye Jákóbnak Bétel elsősorban a nyugalom he lye volt ( v.). Köveket használt párna gyanánt, és lefeküdt aludni. Ennek kel lene jellemeznie minden kö zös séget ma is, ahol a hívőkben Isten bé kéje uralkodik. Beszélünk ezekről az összejö veteleinken? A kijelentés helye A 13. versben azt olvassuk, hogy Isten szólt Jákóbhoz. Mi is összegyülekezünk, hogy él vezzük az Istennel való közösséget, és hogy halljuk Őt szólni az Igéjén keresztül. Hányszor frissíti fel lelkünket ez az együttes élmény? A megerősítés helye A versekben láthatjuk, hogy Isten megerősítette az ígéretet, amelyet Ábrahámnak tett népével és annak jövőjével kapcsolatban. Ne künk is szükségünk van a megerősítésre ezeken a területeken. Milyen áldás a János 14,3-ban ezt olvasni: És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is! A tisztelet helye Jákób, miközben figyel Isten szavaira, fel ismeri az Ő jelenlétének nagyságát és félelme tességét ( v.). Ez olyasmi, amit mi keresztyének látszólag szem elől tévesztünk, és Jákóbbal együtt meg kell vallanunk: Bizony, az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Amikor összejövünk Isten jelenlétébe, mindig a tisztelet legyen a legfőbb jellemzőnk. Az emlékezés helye Hogy soha ne felejtse el ezt a találkozást, Jákób oszlopot ál lít Istennek Bételben. Érdekes, hogy Pál apos tol a helyi gyü lekezetet az igazság oszlopaként jellemzi: tudd meg, hogyan kell forgolód nod az Isten há zában, amely az élő Isten egy háza, az igaz ság oszlopa és erős alapja (1Tim 3,15). A felelősség helye Végül, az utolsó versekben ( v.) Jákób megígérte, hogy mindenének tizedét az Úrnak adja. Nem feledkezett meg az Isten háza iránti felelősségről. Nem kellene nekünk is többet törődnünk azzal, hogy mivel erősíthetjük a közösséget, és nem azzal, hogy milyen nyereségünk van belőle?! J. Bennett évi 2. szám 15

16 Énekeljetek az Úrnak új éneket,...áldjátok az Ő nevét; hirdessétek napról napra az Ő szabadítását! (Zsoltárok 96,1-2) F Úr Jé - zus, Am át - for - mál - Gm sé - ged F Úr Jé - zus, Gm C7 rád te - kin - F Németbıl fordította: J. A. F tünk, C B 9 C7 Dm ja é - le - tün - ket. C7 F C F A7 csak így ra - gyog - Gm C C7 F rád te - kin - Úr Jézus, rád hallgatunk, Igéd út, igazság, örök élet. Megvalljuk, Te vagy az Urunk, Krisztusunk, Úr Jézus, rád hallgatunk. tünk. lé - nyed C D7 Di - csõ - Dm hat ben - nünk, Úr Jézus, várunk Terád! Megígérted, hamar eljössz értünk. Elviszel, és megláthatjuk új hazánk, Úr Jézus, várunk Terád! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adásai délelõttönként, óra között a 41 méteres rövidhullámon (7215 khz); este, naponta óra között az 1395 khz-es (215 m-en) középhullámon; vagy folyamatosan az Interneten, online a MERA weboldalán. Az evangéliumi adásokra hívjuk fel rokonaink, ismerõseink és szomszédaink figyelmét is! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány lapja az Antenna, amely a következõ címen igényelhetõ: MERA, H-1428 Budapest, Postafiók 4. Web: Vetés és Aratás

17 A kecske, aki oroszlán akart lenni M buzi, a kecske ide-oda döfött a szarvával, miközben csodálatraméltó szakállának bátorító himbálózását érezte. Valóban mondta saját árnyékának, erős kecske vagyok én, pompás teremtmény. És mivel erős vagyok, nem akarok többé csupán kecske lenni. Kusza gondolatokat forgatott kecskeagyában, és végül is egy jó ötlete támadt. Lármás, jellegzetes hangján tudatta a dzsungel lakóival: Oroszlán leszek! De senki sem vett róla tudomást; megszokták már a kecske modorát és beszédét. M buzi fajtájának határozottságával tökélte el magát. A buyufára ágaskodott, amelyen Nyani, a majom élvezettel vakaródzott. Nyani kiáltott, mindennél jobban szeretnék oroszlán lenni! Mint tanult teremtés, mondd meg nekem, hogyan lesz a kecskéből oroszlán? A majom a farkánál fogva lógott, hogy jobban fitogtassa majombölcsességét: Egyszerű dolog ez, ó, kecske, csak egy pár dolgot kell megtenned. Hallgass ide! M buzi bólintott. A majom elgondolkodva tördelt le kis ágacskákat, és M buzi felfelé meredő képére hajigálta. Felemelte jobb kezét, és nagy megfontoltsággal így szólt: Ahhoz, hogy a kecskéből oroszlán legyen, négy dolog szükséges. Először is, oda kell menned, ahol az oroszlánok járnak. Másodszor, azt kell tenned, amit az oroszlánok tesznek. Harmadszor, hogy a kecskéből oroszlán legyen, azt kell mondanod, amit az oroszlánok mondanak. Nyani drámai pózt vett fel az ágon, és megrázta a negyedik ujját: Végül azt kell enned, amit az oroszlánok esznek. A kecske szeme forgott az erőlködéstől, amint gondolkozni próbált. Menj oda, ahol az oroszlánok járnak mormolta. Tedd... szava motyogásba fulladt. Mondd... ordítani próbált, de berekedt. Bizonytalanul hagyta abba, mert kecskeemlékezete kihagyott, de a majom folytatta:...és edd, amit az oroszlánok esznek. A kecske diadalmas öntudattal kezdte kecskelábait oroszlánmódra mozgatni, ahogy csak bírta; farkát igyekezett szilárdan tartani, mert a kecskefarok nyughatatlan valami. Peckesen lépett le az út kellős közepére. Egy szikla árnyékában megállt, és nem kevés időt töltött el azzal, hogy az ordítást gyakorolta. Valami ismeretlen cincogás elbátortalanította, de újra nekibuzdult, amikor meglátott egy nagy csontot. Mohón felkapta, rágott és ordított, ordított és rágott. Majd a csontot a bal lába alá tette és elismételte: Menj és tedd, és mondd és edd! M buzi megállt. Érezte, hogy figyelik. Mosolyogva gondolta: Ó, oroszlántárssal találkozom! Ebben a pillanatban hosszú árnyék nyúlt az útra. A kecske megigazította a farkát, és csontját rágva haladt előre. Izmai megfeszültek. Tviga, a zsiráf tisztes magasságból mosolygott rá. A napnak nagy ereje van ezekben a napokban, M buzi jegyezte meg. A kecske ordított, csontját fenyegetően lóbálta: Oroszlán vagyok. Megeszlek, Tviga! Igen, igen szólt Tviga csitító hangon. De most légy okos kecske, menj haza, végy két lapulevelet, tedd a fejedre, és támaszd a fejedet egy hideg kőhöz. Holnap már jobban érzed magad. A kecse rettenetes hangot eresztett ki a torkán: Oroszlán vagyok, oroszlán, OROSZLÁN! A zsiráf részvéttel nézett le rá, kedvesen bólintott, aztán sietve odébbállt. M buzi a szakállára hulló könnyekkel iramodott vissza a buyufához. Majom mekegte, nincs semmi örömöm. A zsiráf semmibe vesz, és nézd, még mindig kecske vagyok, pedig azt tettem és mondtam, és ettem és mentem, és... Hangja boldogtalan, kissé sírós mekegés volt. Nyani fontoskodva vakaródzott, mert a majombölcsesség kútjai nagyon lassan telnek meg. Végül így válaszolt: Milyen ostoba dolog is volt tőlem, hát persze hogy nem sikerült! Mit kell még tennem? De a majom már hallótávolságon túl volt. Fakérget tépett le az egyik fáról. Azután leugrott a földre egy darab faszénért, leült a sima kecske sziklára, és elmélyedve dolgozott. A különös jeleket látott, amelyek hasonlítottak ehhez a szóhoz: OROSZLÁN. Hordjad ezt mondta a majom, miközben átfúrta a fakérget és M buzi rövidebb szarvára tűzte, így! Hátrább állt és úgy csodálta meg művét. Rajtad a címke. Minden művelt teremtés tudni fogja a dzsungelben, hogy oroszlán vagy. Kellemes borzongás futott át a kecskén. Oroszlángondolatokkal foglalkozva ment át a dzsungelen, évi 2. szám 17

18 farkát kipróbált módon ide-oda mozgatta, lépéseit a vadállatok királyáéhoz igazította. Menj, tedd, edd, és mondd mormogta magában. M buzi szeme felragyogott, amikor észrevette, hogy valami mozog az árnyékban. Biztos új fajtájából egy! De enyhe undorral húzta félre az orrát, amikor látta, hogy a feléje közeledő állat csak egy zebra. A Csíkos megállt és aggodalmasan nézett rá. A kecske rágta a csontot és ordított, ahogy ezt a legmegfelelőbb oroszlánszokásnak tartotta. A zebra mosolygott. A nap nagyon melegen süt mostanában, kecske. Gondolod, hogy okos dolog tőled ilyenkor kint járni? Amilyen mély hangon csak tudott, szólt a kecske: Megeszlek, ha nem vigyázol és nem leszel tiszteletteljes. Nem látod, hogy oroszlán lettem? és megrázta a feliratot a zebra orra előtt. Oda megyek, ahol az oroszlánok járnak, azt teszem, amit az oroszlánok tesznek, azt eszem, amit az oroszlánok esznek és azt mondom, amit az oroszlánok mondanak. A zebra bólintott, és nevetett, amíg csak a csíkjai össze nem keveredtek rángatódzó bőrén. M buzi arrafelé indult ahol az oroszlánok laktak, és meggyőzően ordított. Körüljárta a nagy sziklát. Ezen a helyen visszhang volt, és ordítása visszaverődött. Van a házban oroszlán? ordította, és füleit elbűvölte, ahogy a visszhang visszaadta a hangját. De megriadt, amikor a hang terjedelme egyre nőtt, még akkor is, amikor ő már régen hallgatott. A bíborszínű napfényben egy nagy árnyék mozdult meg, azután újra M'buzi hangja hallatszott, kissé magasan, élesen: Oroszlán lettem... Hirtelen megállt; egy nagy farok méltóságteljes mozgását látta. Testvértelen magárahagyottság érzése markolt bele, kiverte a veríték. Éhes lehelet csapott az arcába, és óriási mancsok nehezedtek rá, lesodorva róla a feliratot. A barlangot mennydörgésszerű visszhang töltötte be, amely lassan elhalkult, és csak a hatalmas állkapcsok csontot ropogtató zaja hallatszott. A kecskéből az oroszlán ebédje lett! Valóban, csak egy módon válhatott volna a kecskéből oroszlán, ha másodszor született volna, mint oroszlán. Éppen ezt mondja az Úr Jézus is: Szükséges nektek újonnan születnetek, ha Isten megváltott gyermekei szeretnétek lenni. Jézust keresztre feszítették, de visszajött az életbe, nem azért, hogy jobbá tegye a régi embert, hanem hogy egészen újat teremtsen. Ne kövessük a majombölcsességet! Paul White: A buyufa alatt c. könyvéből (Evangéliumi Kiadó) Rejtvény 18 Vetés és Aratás

19 Adós akarsz maradni a hálaadással? Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? (Lukács 17,17) Mennyi csodát tett Jézus, mennyi embert gyógyított meg! Nem megdöbbentő, hogy amint olvastuk tíz leprás gyógyult meg az Úr Jézus szavára, de csak egyikük tért vissza hangosan dicsőítve Istent? Ő arcra borult az Úr előtt, és hálát adott neki. De az Írás még ezt is hozzáteszi: Ez pedig samáriai volt (Lk 17,16). Ő volt egyedül, aki elámulva és hálásan a csodáért felismerte az Úr Jézusban Istent magát, és imádta Őt. Az Úr Jézus elfogadta az imádatot, számára kedvesek az Istent imádók. Az Úr két kérdése (17. v.) bepillantást enged a szívébe. Bánkódik azon, hogy a többi kilenc, akiket ugyanúgy meggyógyított, nem tért vissza, hiába várta őket. Vajon rád is várnia kell? De az az egy, aki visszatért, nemcsak meggyógyult, hanem meg is tartatott, üdvözült. A 19. vers csodálatos szavai: hited megtartott téged, csak hozzá szóltak egyedül, a többihez nem. Egyedül ő volt az, aki a kapott ajándék által eljutott az Ajándékozóhoz. Nekünk, akik bűnbánattal és hittel az Úr Jézushoz járulhattunk, még sokkal több okunk van arra, hogy neki hálát adjunk és imádjuk Őt. Gondoljunk csak a kereszten értünk elvégzett engesztelő áldozatára és a Szent Szellem ajándékára! Hozzánk, akik az Övéi vagyunk, így szól a hívás: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (Lk 22,19). Aki Izráelben az előírások szerint tiszta volt, és a távolság nem akadályozta a páska megünneplésében, ennek ellenére mégsem ünnepelte meg, azt ki kellett irtani a nép közül. Ilyen szigorúan vette Isten ezt a rendelkezést (vö. 4Móz 9,13). A kegyelem üdvkorszakában az Úr nem parancsolja meg senkinek sem, hogy a róla való megemlékezésen részt vegyen, hanem kér erre. Hát nem érezzük ebben a kérésben a szeretetet? Ha megtartattál, de mindmáig távol maradtál az Úr asztalától, hadd kérdezzem meg tőled, miért nem gyakorlod? Közönyből? Hogy az Úr valóban meghalt a bűneidért, az nem hat meg téged? Egy megtűrt bűn akadályoz? Rendezd el! évi 2. szám Méltatlannak érzed magad? De nem méltó az Úr arra, hogy ezt megtegyük érte? Attól félsz, hogy szégyent hozol rá? Hát a kegyelem nem nyitja meg az isteni segélyforrásokat, ha bajba jutunk? Megbotránkoztat, hogy mások, akik részt vesznek a kenyértörésében, bűnös életet folytatnak? Ez az ítélkező szellem nem fér össze azzal a kegyelemmel, amelyet az Úr irántunk tanúsított, amikor elfogadott bennünket. Bízd rá az ítéletet! Nem kellene-e szégyenkeznünk, amikor majd nála leszünk, hogy ezt a kívánságát nem teljesítettük, s míg naponkénti gondoskodásáért és segítségéért újra meg újra köszönetet mondunk, legnagyobb ajándékáért, a golgotai áldozatért adósai maradunk a hálaadással? (Hilfe und Nahrung) Mégis Milyen sokat kellene hinnem, s mily keveset hiszek! Mily keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek! Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vészben, s hányszor eltévedek! Mégis elcsüggedjek, megálljak? Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen: Hatalmas Isten Ő. Túrmezei Erzsébet 19

20 I s t e n g y e r m e k e és a kegyelmi ajándékok A szellemi vagy kegyelmi ajándékok, amelyek az őskeresztyének életében döntő fontosságúak voltak, az évszázadok múlásával egyre jobban háttérbe szorultak. Csak az utóbbi időben, különösen a modern gyülekezeti életformában újultak meg és kerültek ismét előtérbe. Pál apostol a Római, a Korintusi és az Efezusi levelében ír az ajándékokról. Ezekben a levelekben a gyülekezetekre különféle ajándékokat bízott. Ezek a mai korra is érvényesek (lehetnek), mert ha Isten ezen a Földön semmilyen feladatot nem akart volna nekünk adni, akkor megtérésünk után azonnal a mennybe vitt volna bennünket. De azért mentett meg, hogy szolgáljunk neki, és ehhez különféle szolgálati fegyverzetként egy vagy több szellemi ajándékkal látott el. Passzív gyülekezeti tagként Isten nem tud bennünket használni. A szellemi ajándékokkal kapcsolatban sok kérdés merülhet fel: Mi a szellemi ajándék? Van kapcsolat az ajándékok és a tehetség vagy a képesség között? Hány ajándék létezik? Hogyan nevezzük ezeket? Minden ajándék megtalálható az Újszövetségben? Mennyiben különbözik az ajándék a tisztségtől? Hogyan képes egy keresztyén felismerni és kibontakoztatni az Úrtól kapott ajándékát? Ma minden ajándék használatban van, vagy ezek közül néhány az apostoli idők végével megszűnt? Milyen szerepet játszik ma a gyülekezetekben pl. a nyelveken szólás, a gyógyítás és a csodák? Ajándék nélkül nincs valódi keresztyén A görög kharisma szó első része, a kharis azt jelenti: kegyelem. A ma végződés pedig egy tett következményét, egy beállt állapotot, vagyis a kegyelem eredményét, megnyilvánulását, azaz ajándékát fejezi ki. Minden hívő keresztyén egy vagy több ajándékot kapott, mégpedig abban a pillanatban, amikor a Szent Szellem által beleszületett Krisztus Testébe, a Gyülekezetbe (ekklesiába). Jóllehet, ajándékaink néha hónapokig vagy talán évekig szunnyadnak, ennek ellenére a szellemi születésünkkor megkapjuk azt vagy azokat. A gyülekezet minden tagjának készen kell állnia a szolgálatra, felfedezve a saját ajándékát, hogy megtalálja helyét a gyülekezetben, és építse azt. Pál apostol erősen hangsúlyozza a szellemi vagy kegyelmi ajándékok általános érvényességét: A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott (Ef 4,7). Ezen a ponton a Szent Szellem nem tesz kivételt. Az újjászületett keresztyének bárhol élnek a Földön, képzettek vagy képzetlenek, kaptak szellemi ajándékokat. Azok az emberek is, akiknek múltja durva bűnökkel és megkötözöttségekkel terhelt volt, megtérésük, illetve újjászületésük után azonnal fel lettek ruházva isteni ajándékokkal. Tarzuszi Saul a Gyülekezet buzgó üldözője volt, mégis megtérésének pillanatában elnyerte a Szent Szellem ajándékát (1Kor 6,9-11). Az Úr Jézussal való találkozása után, Ananiás közvetítésével azonnal megkapta Istentől a feladatát, hogy majd Pál apostolként Jézus nevét hordozza a pogányok, a királyok és Izráel fiai előtt (Csel 9,15; 22,15.21; 26,16-18). Sok ajándék van Egyszer egy nagy zenekarban ezt gondolta magában a pikolón játszó zenész: Ilyen sok hangos hangszer között teljesen mindegy, hogy játszom-e, vagy nem ezzel a kicsiny hangszerrel és abbahagyta a játékát. A karmester ekkor hirtelen leengedte a karját, és a muzsika abbamaradt. Észrevette, hogy eltűnt a pikoló fényes hangja. Amint szükséges, hogy sok hang összhangot és harmóniát eredményezzen, ahogy szükség van sok színre egy kép megfestésénél, ugyanígy szükség van sokféle ajándék használatára is, hogy Jézus Krisztus Teste, a Gyülekezet betölthesse a feladatát. Isten gyermekei a Szent Szellem által egy Testbe lettek mindannyian bemerítve (1Kor 12,13), és abban kapták az ajándékokat szolgálatra. Pál nem egyszer használta az emberi test tagjait hasonlatként: szem, fül, kéz, láb stb., hogy a különböző ajándékokat a gyülekezeten belül a Test egységével szemléltesse: Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai (1Kor 12,27). 20 Vetés és Aratás

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben