Zempléni Reformátusok Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zempléni Reformátusok Lapja"

Átírás

1 IX. évf. 3.sz Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott: É n teremtményeim jónak találom, L egyen hát élet széles e világon. E ngedjen szavamnak mindenféle erő, T ükrözze képemet az ember mint földfelügyelő. Ö röm és béke édeni rendjét a kísértő megtörte. R ávette a szabad ateizmusra ős szüleinket. Ö rök halál lenne utódaikra e bűn következménye, K risztusunk ha rajtuk meg nem könyörülne. R átekintett az Úr fiai, leányai halandóságára, E gyszülöttje vérével mosta le kárhozatukat. F eltámadása árán őket újra gyermekeivé fogadta. O rvosolja Nálad is a hited által, hiábavaló életfolytatásodat. R eá tekints a kétségek közt, mert Ő a megoldás, M inden szava kegyelem, s Igéje égi útmutatás. Á llandóan hozzá igazítsd léptedet, s hozz bölcs döntéseket, C selekedj tetszésére, mert ezzel is Neki adsz dicsőséget. I sten újít meg Téged kívül, s belül naponta, Ó h változz engedelmesen jóvoltából Krisztusi arculatúra! 7 Virágh Sándor Sárospatak TARTALOM Az Ige mellett Reformáció ünnepére - Pótor László Gondold tovább, imádság - Dr. Sándor Endre Vers: Érdem - kegyelem - Sándor Levente Bizonyságtétel - Kissné Hajnalka Vers: Neked adom Uram - Demecseri Horváth Imre Kincs cserépedényben - Dr. Börzsönyi Józsefné Szabadság - Vallásszabadság - Dr. Börzsönyi József Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből - Virágh Sándor Hálaadó istentisztelet Hollóházán - Deliné Horkay Márta Vers: Az éltető Ige - Gönczi Benjáminné Mikóházi Reformátusok Csendesnapja: A nem lelkészi egyháztagok feladata és szerepe a gyülekezetekben, avagy mitől lehet minőségi a szolgálatunk - Dr. Szathmáry Béla Gyülekezeti kirándulás - Suhajné László Judit Nőszövetségi Csendesnap Bózsván - Szűcs Edina A reformáció genfi emlékműve Halász János ( ) református presbiter emlékére - Pótor László Meghívó - Agrárszociális konferencia Szerkesztőségi üzenet. Laus viventi deo - Dicsőség az élő Istennek!

2 2 Zempléni Reformátusok Lapja Az Ige mellett A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről. (Jelenések könyve 2,8-9.) Szeretett Testvéreim! Reformációt Ünneplő Gyülekezet! 1. Istennek van üzenete a mai gyülekezet számára is ( 8/a vers ) Az első század végén folytatódott a keresztyének üldözése Domitianus római császár ( ) uralkodása idején. Az idős János apostolt Pathmosz szigetére száműzték. A sziget Kis Ázsia délnyugati partjánál fekszik, Miletosz városával szemben. Ez a száműzés inkább védőőrizet lehetett. A hatóságok az ilyen intézkedésekkel a tömeges nyugtalanságnak akarták elejét venni. A száműzetés oka azonban nyilvánvaló volt: Isten Igéje és a Jézusról szóló bizonyságtétel. János a hét gyülekezetnek ( Jel. 1,4. ) ez a Szentírás emberi oldala. János tovább akarta adni, mivel tele volt a szíve, lelke az Úr Jézus Krisztustól kapott üzenetekkel. Amit Istentől kapott nem tartotta meg magának, hanem továbbította a hét gyülekezet felé. És voltak olyanok, akik az üldözések viharfelhőitől megriadt kisázsiai gyülekezetek keresztyénei akiknek éppen erre volt szüksége. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. ( Jel. 1,1, ) Ez a Szentírás isteni oldala. János nem saját lázas agya képzelődéseit látta, hanem valóság tárult fel előtte: a hatalomnak és a dicsőségnek élő Ura. János az Ő parancsára írt és az Ő üzeneteit tolmácsolta. Igen, Istennek volt üzenete a szmirnai gyülekezet számára, hiszen azt olvassuk az Igében: a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. ( 8. vers ) Így van: az élő Isten üzen. Drága Testvéreim! A reformáció Igénken keresztül azt hirdeti ma, hogy Istennek személyesen van üzenete felénk. A reformáció azt üzeni ma felénk Isten Igéjén keresztül, hogy Istennek van a mai gyülekezetek felé a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezetei felé is üzenete, mondanivalója. Meghallod ezt az üzenetet? Komolyad veszed azt, hogy az élő Isten hozzád szól? Akkor ünnepelünk igazán reformációt, ha magunkra értelmezzük az Igét, ha a gyülekezetünkre vonatkoztatjuk Isten szavát. Vigyázzunk: ha csak átsiklunk felette, akkor nem marad meg bennünk! Elfelejtjük, kihullik a szívünkből, gondolatainkból! 2. Az első és az utolsó szól ( 8/b. vers ) Jézus többször elmondja, hogy ki Ő: - Én vagyok az út, az igazság és az élet. ( János 14,6. ) - Én vagyok a feltámadás és az élet. ( János 11,25. ) - Én vagyok az ajtó. ( János 10,9. ) - Én vagyok a jó pásztor. ( János 10:11. ) - Én vagyok a világ világossága. ( János 8:12. ) - Én vagyok az élet kenyere. ( János 6:35. ) Ezeket így együtt Jézus önkijelentésének hívjuk: önmagáról mond lényeges dolgokat. Itt a Jelenések könyvében is kijelenti magát, már ahogy eddig is hallottuk (1,1. ) Aztán elmondja magáról, hogy én vagyok az első és az utolsó. ( 1,8). Aztán ezt többször is elmondja: az 1,17-ben, és a mai Igénkben a 2,8-ban is. Azért mondja el annyiszor, hogy fontos legyen számunkra, hogy tudjuk: JÉZUS AZ ELSŐ ÉS AZ UTOLSÓ! Ő MINDENEK ELŐTT VOLT MÁR. Őelőtte nem volt semmi és senki. Ő átfogja az egész világmindenséget. Ez Krisztus totális hatalmának a kifejezése. Átfogja az egész világot: mindent! Drága Testvéreim! Sokan nem szeretik a bezártságot. A bezártság kötöttséget jelent térben és időben egyaránt. De az a baj, hogy sokan így akarják magukat függetleníteni az élő Istentől is. Jézus ma kijelenti magát neked! Jézus ma elmondja neked, hogy Ő, aki az első és az utolsó védettséget akar jelenteni a számodra. Ő akar lenni az első és az utolsó a: terveidben, döntéseidben, szavaidban, cselekedeteidben. A 139. Zsoltár írója boldogan vall erről: Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem az a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Aki számára ez kötöttséget jelent, az maga fog belebonyolódni saját útvesztőibe. De sokan bolyonganak a maguk választotta úton, mert azt mondták, hogy enyém az első és az utolsó szó és ne szóljon bele abba még az Isten se. Abba lehet ma hagyni ezt az utat, s reformáció lévén meg lehet újulni, meg lehet térni, s 180 fokos fordulattal el lehet indulni azon az úton, ahol Jézus az első és az utolsó. 3. Jézus mindent tud rólam és rólad ( 9. vers ) Szmirna, Lídia neves kikötő és kereskedő városa. Jelentőségét annak köszönhette a római császárok korában, hogy a kelet felé vezető kereskedelmi út mentén feküdt. Jeruzsálem eleste után ( Kr. u. 70.) a zsidóság számszerűen és befolyásában is megerősödött. Így a keresztyén gyülekezet zömében zsidó eredetű. Érthető, hogy a városban élő zsidóság nehezen nyugodott bele a zsidókeresztyén gyülekezet kiválásába. Az ebből a helyzetből adódó nehézségek, sőt üldözések fenyegető árnyékában

3 Zempléni Reformátusok Lapja 3 él a kicsiny és szegény szmirnai gyülekezet. Ezért is olvashatjuk a 9. verset: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről. Drága Testvéreim! A reformáció korában is ott volt a nyomorúság és a káromlás. Luther Mártont évekre el kell tüntetni, hogy nehogy megöljék. Ez alatt az évek alatt fordítja le Wartburg várában németre a Bibliát. Aztán az ellenreformáció ideje véres megtorlást hoz. A gyászévtizedben ( ) a magyar reformátusok és evangélikusok legnyomorúságosabb része a gályarabság volt 1675 márciusától 1676 februárjáig. Kitartottak az élő Istenbe vetett hitük mellett, kitartottak Jézusuk mellett. A Bilincseket és börtönt is című könyv a Romániában Krisztusba vetett hitükért bebörtönzöttekről szól. Amikor elbocsátották az egyik elítéltet, a kartonjára ezt írták rá: Hitében megerősödött! Drága Testvérem! Isten látja és tudja a te életed dolgait is: egyedüllétedet, magányodat, keserűségeidet, nyomorúságaidat, könnyeidet, fájdalmaidat, a Krisztus nevéért való bántalmazásaidat. A reformáció egyik fő tétele az volt: Sola Fide! Egyedül hit által. Bárcsak rád és rám, anyaszentegyházunkra, magyar népünkre is ez lenne érvényes mai időnkben is: hitében megerősödött! Ezáltal még szorosabb lesz a kapcsolat Jézus és köztünk! Úgy legyen. Ámen. Gondold tovább Pótor László Tokaj Ó, URAM! SENKI SINCS HOZZÁD FOGHATÓ! Ekkor bement Dávid király az ÚR színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál idáig? Sőt még ezt is kevesellted, Uram, ó, Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram,ó, Uram! De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó, Uram! A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, Uram! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. (2Sám 7,18-22) Mi történik akkor az életünkben, hogyan reagál egy-egy ember napjainkban, ha valami nem valósul meg az életében, tervei nem úgy valósulnak meg, ahogy eltervezte? Sok ember életében voltak nagyszerű tervek, amelyek nem jöttek össze. S ha a tervek nem sikerülnek, sokszor az a tapasztalat, hogy az emberek összeroskadnak, és elkeseredésükben azt mondják, hogy nem is érdemes. Ha valaki nagy dolgot akart véghez vinni, az Dávid király volt: templomot akart építeni, de Isten nem engedte neki. Ennek ellenére Dávid király nem keseredett el, nem mondja, hogy őt akkor nem érdekli Isten ügye. Dávid nem úgy viselkedik, mint a ma embere. Tudja, hogy ő szolga, tudja, hogy az Úr az ura mindenkinek, tudja, hogy Istennek köszönheti létét és királyságát. Dávid bemegy a Nagy sátorba, leül és imádkozik. Olyan jó lenne követni ennek az embernek a példáját, aki tudja, hogy ez a dolga, hogy imádkozzon. Nagy példa ez minden ember számára, hiszen ő nem keseredett el. Ki vagyok én, hogy eljuttattál engem ide? - mondja az imádságban. Az első szava a hálaadás. Isten kiválasztotta őt, kihozta a juhok mögül és az Ő szolgája lehet. Dávid király elismeri, hogy Isten tette azzá, aki lett. Nagyon hiányzik a mai ember gondolkodásából, hogy Isten az, akinek mindent köszönhetünk. Nem önmagunknak és nem a szorgalmunknak köszönhető, amink van, hanem Istennek. Gondoljuk át mindannyian, hogy ki vagyok én, Uram? Sajnos az emberek is olyanok, mint a lovak, akiket be kell törni. A lovak különböző módon reagálnak a betörésre: van olyan, melyre ráadják a nyerget, rúg előre és hátra, nem akarja engedni, hogy az ember rendelkezzen vele; más lovak engedelmesek, megállnak és azt teszik, amit a gazdájuk kíván tőlük. Ugyanígy vannak az emberek is: vannak olyanok, hogy akik azt mondják, hogy meg nem hajolnak az Isten törvénye előtt, mások azt teszik, amit Isten a mennyei gazda kér tőlük: itt vagyok Istenem, cselekedj velem! Pontosan erre tanít bennünket Dávid király is. Fel kell mérnünk, hogy mi mindent tett velünk az Isten. Milyen kiváltság e szerint élni és járni ebben az életben. Dávid hiszi és tudja, hogy Isten kiválasztotta őt. Dávid tudja, hogy ahová eljutott, az még nem a vég, Isten megüzeni neki a prófétával, hogy a jövőről is gondoskodik, és biztonságban érezheti magát Isten kezében. A jövő nem a te vagy az én kezemben van, a gyereke jövője sem a szülők kezében van, hanem Istenében. Ha eljutottunk valahova, azért áldott legyen az Isten. Isten kevésnek tartotta azt, amit Dávidnak adott, ezért a jövőben is gondoskodik róla. Krisztus előtt néhány évszázaddal élt a nagy hadvezér Nagy Sándor, aki nagyszerű logikájával és hadvezetési taktikájával szinte az akkor ismert világot meghódította. Ez a hadvezér egy napon egy nagyon

4 4 Zempléni Reformátusok Lapja jól védett sziklacsúcson lévő városhoz érkezett. Felszólította a város királyát, hogy adja meg magát, és a várat adja át, mert ők többen vannak. A király csak nevetett ezen, biztonságban érezte magát, úgy érezte, hogy a vár meghódíthatatlan. Nagy Sándor katonái rendezett sorban, egymás után indultak el a várhoz. Mikor a nagy hadvezér katonái hullani kezdtek, visszahívta őket. A király látván, hogy a katonák mennyire engedelmeskednek, és csak akkor vonulnak vissza, amikor erre parancsot kapnak, megadta magát. Ha egy hadvezérnek úgy engedelmeskednek a katonák, hogy képesek a halálba menni érte, akkor az győzelemre fog jutni. Gondoljunk bele, hogy mi mindannyian az Úr Jézus katonái vagyunk és parancsokat kapunk. Vajon mi teljesítjük a parancsokat? Képesek vagyunk úgy teljesíteni parancsolatát, hogy akár földi életünket is kockára tesszük érte? Minden Krisztus nevére megkeresztelt ember misszionárius és az a feladata, hogy róla bizonyságot tegyen és az Ő akaratát cselekedje. Dávid ezt felismeri, és imádságában ezt mondja Istennek: a jövőről is Te gondoskodsz, és azt teszem, Uram, amit Te kérsz és parancsolsz. Dávid nem akar mindent elmondani, tudja, hogy Isten őt ismeri, tudja, hogy előle semmit nem lehet elrejteni Ḋávid nemcsak a jó oldalát mutatja. A mai gyakorlatban általában úgy van, hogy a jó oldalunkat próbáljuk mutatni az embereknek, de oly keveset beszélünk a gyengeségeinkről, legszívesebben ezt Isten elől is elrejtenénk. Dávid feleslegesnek tartja a beszédet, hiszen őt Isten ismeri. Ezzel a meggyőződéssel éljünk és járjunk ebben az életben, és soha ne felejtsük el, hogy mi az Úr szolgái vagyunk. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ők az élet középpontja. Mindennek középpontja a teremtő Isten, aki előtt mennyeiek és földiek térde egyaránt meghajolnak. A mai világban sokan nem akarnak szolgák lenni. Dávid tudja, hogy szolga, akinek az élete Isten kezében van. Légy megelégedve az életeddel és sorsoddal, mert Isten az, aki vezet és gondodat viseli. Nincs rajta kívül Isten, Ő az ura mindennek. Csak az tapasztalja meg Isten hatalmas dolgait, aki rájön egyszer is életében, hogy Isten valóban olyan nagy és hatalmas, mint ahogy azt neki hirdették. Hány szülő és nagyszülő beszélt Isten hatalmasságáról a gyermekeknek? Az ember életében van egy pont, mint Dávid életében is, amikor odaborul az Isten elé és elmondja, hogy minden úgy van, ahogy mondták. S ha ezt megtapasztaljuk, akkor el kell mondani az utánunk jövőknek is, mert a hit hallásból van, Isten Igéjének hallásából. Boldog az az ember, aki akár felnőtt fejjel is rádöbben arra, hogy olyan dicséretreméltó és olyan dicsőséges az Isten, mint ahogy azt mondták. Imádkozzunk: Atyánk! Hálát adunk azért, hogy öt évszázaddal ezelőtt indítottad a reformátor atyákat, hogy egyházad újítsák meg. Boldogok vagyunk, hogy anyanyelven halljuk az Igét, olvashatjuk a Bibliát, imádkozhatunk Hozzád. Urunk, sajnálatos módon tapasztaljuk, hogy a reformáció tisztaságát, eredményeit napjainkban is elhomályosítja a hitetlenség, a nemtörődömség, s könyörgünk Hozzád, adj napjainkban is megújulást gyülekezetekben, családokban, anyaszentegyházadban, áraszd ki ránk megújító Szentlelked erejét. Óvj meg attól, hogy a mi emberi akaratunkat akarjuk megvalósítani és segíts, hogy elfogadjuk a Te Szentlelked vezetését. Ámen. Dr. Sándor Endre Vámosújfalu Érdem- Kegyelem A Kegyelem és az érdem Különbségét magamon érzem. Ha ezt te is meglátod Térdre hullva kiáltod: Könyörülj rajtam királyom! Amit érdemlek az a pokol, Ahol az örök halál honol. De, hogy mégse megyek oda Ez az igazi csoda. Nem érdemlem meg a Mennyet, A Szeretetet s a Kegyelmet, De a Kegyelem azért Kegyelem, Mert kapom, pedig nem érdemlem. A Kegyelmet nem lehet kiérdemelni, Csak ajándékba kapni, és nem megvenni. Alázattal fogadd el a Kegyelmet, S Krisztusért így elnyerheted a Mennyet. Sándor Levente

5 Zempléni Reformátusok Lapja 5 Bizonyságtétel és emlékezzél meg az egész útról, Amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened (5Mózes 8,2.) Emlékezem! Mostanában sokkal többet és sokkal mélységesebben emlékezem az Úr tetteire és az egész életutamra, több okból is. Az első döbbenet akkor ért, amikor dr. Sándor Endre tiszteletes úr kezembe adta a Zempléni újságot a nyár folyamán és én úgy éreztem, hogy szólt hozzám ezáltal az Úr, s amit mondani akart, meg kell hallanom és meg kell osztanom másokkal is. Aztán eszembe jutott, hogy az idén 50 éve, hogy befejeztem középiskolai tanulmányaimat, 50 éve, hogy érettségiztem, s e dátum megélése bizony nem adatott meg mindenkinek! Mindezért nagy hála töltötte el a szívemet Isten gondviselő kegyelme iránt, hiszen egy perc alatt megmutatta, hogy a régi zempléni kislány, aki voltam, - végeredményben az vagyok most is - lelkemben alig változtam az elmúlt évtizedek során: őriztem, amit tanultam szüleimtől, lelkipásztoraimtól, Krisztus megváltó tettéről, Isten hatalmas szeretetéről! Pedig sokat tévelyegtem! Tállyán éltem gyermekként a csendőrörsön, édesapám ott volt a parancsnok. A vámosgyörki csendőrörsön pedig nagyapám szolgált alhadnagyként, nagyszüleim 1919-ben Erdélyből menekültek Magyarországra. Hithű reformátusként éltünk öcsémmel családunkban, míg a háború után elkerültünk Tokajba és egy teljesen megváltozott társadalmi-politikai-erkölcsi világba csöppentünk. Édesapámat bebörtönözték, Sátoraljaújhelyen szenvedett. Egy világ omlott össze bennem ezekben az időkben, hiszen ketten az öcsémmel egyedül voltunk egy lebombázott házban, bizony nagyon szegényen csak tengődtünk. De az imádság mindennapi kenyerünk volt! Emlékszem, nagyon féltem, állandóan imádkoztam, mert mindenfelé rosszarcú emberek kóboroltak, rendőrök kutattak, szaladgáltak házunkban, nem tudtam, miért. Istent hívtam segítségül, ezt így tanultam és lelkembőlszívemből nagyon hittem, hogy csak Ő fog megvédeni mindentől. Egyszer csak valahogyan minden rendbejött, iskolába jártunk, szüleim hazajöttek, hittant tanultunk és Kolláth József lelkipásztor úr volt szószerint a mindenem! Ő tanított meg Bibliát olvasni, konfirmáltam. Van egy Újszövetségi Bibliám, amit tőle kaptam, évi dátummal, mára már elsárgult lapjait kiállításon is látták. Köszönöm Istennek, hogy megajándékozott olyan lelkésszel, aki az akkori időkben megmutatta nekem Krisztus útját. Nagyon nehéz évek következtek: szüleim elváltak, a család már nem létezett többé olyannak, amilyen eddig volt. Elbizonytalanodtam, keserű és kiábrándult lettem, kerestem más utat, más támaszt, más értelmet az életemnek, de nem sikerült igazából semmi. Gyöngyösön is volt református gyülekezet. Berzétei tiszteletes úr gondjaiba vette széthullott családom, velem együtt de sajnos - bevallom - eltávolodtam az eddigi utamról, messze kerültem Istentől. Azt hittem, férjem és családom körülvesz majd egy olyan védőburokkal, ahová a fájdalmak, szorongások, kétségek nem jutnak el. De valami hiányzott. Bibliám ott feküdt a polcomon, nem értettem igazán jelentőségét, miért hívogat. Ezernyi kifogást találtam, miért nem érek rá templomba járni: három műszakban dolgozom, az öregekkel s fiatal családommal kell foglalkoznom, stb. Egyszer Hajdúszoboszlón üdülve meghallottam a templom óráját: halkan, mintegy az éterből csendült felém zenéje: Hadd menjek Istenem, mindig feléd és bementem egy vasárnap az istentiszteletre. És ekkor minden megváltozott bennem: visszatértem a mindennapi imádságaimhoz, de csak magamban, a lelkemben fordultam Istenhez, olvastam a Bibliát, mégis magányosnak és elveszettnek éreztem magam, az addig hitt biztonságérzetem szertefoszlott. Tudtam, hogy a gyülekezeti közösség hiányzik, a templom, de az akkori vérzivataros időkben nem mertem templomba járni, féltettem a családom és magamat is. Ma már jól tudom, ezt rosszul tettem. Egyre csak hívtam Istent, csak könyörögtem, de nem válaszolt, úgy éreztem: elhagyott. Sok-sok év telt el azóta. Családom elment a mindenélők útján és a sok szenvedés, a sok temetés, változás az életemben arra figyelmeztetett, hogy keressem a jól ismert utat, ahol nincs változás. Férjem súlyos betegsége, majd halála után teljesen egyedül maradva megértettem, hogy gyermekként kell visszamennem az Úrhoz, amint vagyok sok bűn alatt. De mindez nem volt könnyű. Sokáig vádoltam Istent, miért engem hagyott itt e földön egyedül, hiszen családom minden tagját szeretettel ápoltam, neveltem, s egyáltalán nem értettem semmit Isten terveiből. S ekkor megtaláltam a gyöngyösi gyülekezetet, Kéri Tamás lelkipásztort, a hittestvéreimet. Isten lefogta hadonászó kezemet, lecsendesítette háborgó lelkemet, ma már a hála fakad fel szívemből iránta. Megértettem, hogy más embereken kell segítenem, hiszen Ő is segített rajtam egész életemben. Tíz éve vezetek Vámosgyörkön egy nyugdíjas klubot, programokat szervezek korosztályom tagjainak, intézem ügyes-bajos dolgaikat legjobb tudásom szerint, részt veszek a gyülekezeti munkában. Így ismerkedtem meg testvérfalunk, Vámosújfalu lelkészével is, akivel néhány alkalmi találkozás is elég

6 6 Zempléni Reformátusok Lapja volt ahhoz, hogy lássam Isten vezetését az életemben. Kedves olvasóm, kedves testvérem a hitben! E kis írással csak azt akartam elmondani Neked, hogy Krisztus valóban a bűnösökért,, a szegényekért jött e földre és áldozta fel magát, én erről megbizonyosodtam. Nem hagyott el soha, még akkor sem, ha néha úgy éreztem, sehol sincs, pedig mindig ott volt velem az úton. Ma sem érzem magam soha egyedül, nem félek semmitől és senkitől, csak Rá kell néznem és keresztje csendre és nyugalomra int. Csak Benne bízom és Ő mindig ad feleletet kérdéseimre a Bibliában, s az istentiszteleteken, az igehirdetőkön keresztül. Hidd el testvérem, nem haszontalan beszéd az, hogy templomba kell járnunk. A jól ismert igék is néha más fényben ragyognak föl, aszerint, hogy életünk mely szakaszában járunk, a jelenben mit értünk meg jobban belőle. Én már csak hitet és kegyelmet kérek Uramtól, tudom, hogy Ő minden mást megad nekem, amire ebben az életben szükségem van, ami javamra válik. Még egyet elmondok: egyszer a nyugdíjas kórussal Fóton jártam és az előadás előtt betértem a templomba. A szószéken ez volt olvasható: elég néked az én kegyelmem. A jól ismert Ige úgy megdöbbentett, hogy formálisan beleszédültem, mert akkor éppen a nagy beteg férjem hagytam otthon és a szívem tele volt félelemmel, fájdalommal, de akkor, ott elementáris erővel fénylett fel bennem, hogy nincs mitől félnem, Uram kegyelmes lesz velem és átsegít mindenen. S valóban úgy lett. Átmentem azon a bizonyos siralom völgyén és Isten áldása kísér ma is az utamon, a fentebb említett pillanat varázsa ezerszer eszembe jut, ha bármikor elcsüggedek. Mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg az Úr csodás tetteit, imádkozom az igehirdetőkért, mert vallom én is, hogy a hit hallásból van. Aki a csodás zempléni tájból esetleg rám ismerne történetemen keresztül, szívesen létesítek vele lelki kapcsolatot, elbeszélgetek vele, mert az emberi lélek minden megnyilvánulására igen érzékeny vagyok és szívesen segítek, ha tudok. Áldás, békesség az olvasónak: Kissné Hajnalka Vámosgyörk Neked adom Uram Új szavak és régiek kavarognak bennem Nehéz megfoghatatlan rideg szavak Rám telepednek fojtón, mint őszi köd. Dobálózunk a nagy szavakkal fellengősen, Az se baj, ha más lelke roppan bele Nem figyelünk a mások világára, S csodálkozunk, hogy szívünk háborúval tele. Vallást nem tűr a gyermek, sem a média, Fájdalom látni, hogy hogyan rombol a sátán ereje. Ma már sokan a média sztárok rabjai lettek, Mert életük ámítással, nonszensszel van tele. Üvölteni szeretnék kínomban sokszor Pedig nem a testi fájdalom gyötör, Csak az bánt, hogy az ember mennyire sznob lett, S élete teljesen mássá lényegült. Fáj, hogy oly sokan bolyongnak a sötétben, Hogy sokan nem is keresik a kiutat, Legjobban az fáj mégis az egészben, Hogy a sok templom lassan üresen marad. Kesergek magamban még egy csöppet, De lassan a rám telepedett őszi köd felszakad, És isteni Szent tisztítótűz vesz körül mindent, S látom magam térdre omolva a Szent kereszt alatt. És milyen jó, hogy e tűz kiéget belőlem mindent S oda lesz a múlt, oda az örök kárhozat És a Szentlélek újból formálja szívem Neked adom Uram, legyen: - égő hála áldozat. Demecseri Horváth Imre Ricse

7 Zempléni Reformátusok Lapja 7 KINCS CSERÉPEDÉNYBEN Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak. (2Kor 4,7.) Kedves Testvéreim! Hálát adunk Istennek, hogy alkalmat készített számunkra e napon. Nőszövetségi Világtalálkozónk záró áhítatán emlékezetünkbe idézhetjük e nap történéseit, az istentiszteletet, az előadásokat, a Kárpátmedence nőszövetségeinek beszámolóit, a köszöntéseket, a szívderítő szép muzsikát. Találkozónk vezérigéje: A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2Tim 1,14) Egész napunk e kincsről szólt. A Jézus Krisztusban kapott örömhírről, az Ő dicsőségének ismeretéről, hogy milyen mennyei kincseket kaptunk Istentől, milyen értékeket nyerhetünk az Ő közelében, hogy hogyan őrizhetjük meg, és hogyan élhetünk jól ezzel a drága kinccsel mai világunkban. Mit jelent számunkra Isten szava, lelki örökségünk, azok a lelki kincsek, értékek, melyeket Isten a mi magyar református népünknek, egyházunknak adott. Most pedig feltöltekezve, megbátorodva, reménységgel és lelkesedéssel indulhatunk haza saját környezetünkbe, családunkba, gyülekezetünkbe. Valahogy úgy, ahogyan Jézus érkezett tanítványaival a megdicsőülés hegyéről a napi élet küzdelmeibe. El is fog minket a szorongás; szép és jó, amit hallottunk, de hogyan tovább? Lesz-e erőnk megélni, tovább adni mindazt, amit Isten szívünkbe rejtett, szebbé, jobbá tenni vele gyülekezetünk, családunk életét? Biztasson bennünket az Ige üzenete: 1. Van kincsünk! Mi református keresztyének nem vagyunk nincstelenek. Olvashatjuk a Bibliát, hallgathatjuk Urunk szavát az istentiszteleteken, bibliaórákon. Feltárul előttünk az Ő csodálatos világa, mennyei gazdagsága. Megjelennek nyilvánvalóvá válnak életünkben lelki ajándékai, a Lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Gal 5,22). Gazdagok vagyunk: Aki az Ő egyszülött Fiát odaadta érettünk, hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minekünk. 2. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Kincs törékeny cserépedényben? Hogy lehet ez? A gazdag emberek féltett értékeiket páncélszekrényben őrzik. A gazdag hölgyeket testőrök kísérik, hiszen a rajtuk lévő ékszerek milliókat érnek. Van, aki a megvásárolt világhírű festményt nem meri kastélya falára akasztani, csak annak másolatát mutatja meg vendégeinek, pedig mik ezek az értékek Isten kincseihez mérve! Ezeket megemésztheti a rozsda és a moly, és ellophatják a tolvajok. A mennyei kincsek pedig örök életre szolgálnak. Csodálhatjuk az Isten döntését, hogy kincseit törékeny cserépedény életünkbe helyezte. Hát ez az! Milyen törékeny a mi életünk! Mennyi testi, lelki erőtlenség, gyengeség van benne! Sokszor mondjuk: ha több erőm, ha több türelmem, ha más lehetőségeim volnának, mennyivel jobban tudnék Istennek szolgálni. Ismerjük Pál apostol helyzetét: tövis adatott a testembe. Isten megpróbálta őt. Pál háromszor is kérte, hogy Isten szabadítsa meg őt ebből a bajából, de Isten nem tette ezt. Ám válaszolt neki. Válasza ez volt: elég néked az kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 3. Isten rendkívüli erőt ad, hogy a Tőle kapott jókkal, értékekkel szolgálhassuk az Ő dicsőségét és egymás javát, hogy Őt sokan megismerhessék, és eljussanak az üdvösség útjára. Azért helyezi kincseit ilyen törékeny életekbe, hogy ezt a rendkívüli erőt ne magunknak tulajdonítsuk, hanem Őneki. Azért, hogy ne mondjuk: az én erőm, az én ügyességem, az én képességeim, az én tökéletes személyem, az én bölcsességem juttatja előbbre, viszi előbbre az Isten országát. Gondoljunk Gedeon megbízatására! Isten elhívja őt, hogy szabadítsa meg Izráel népét Midián kezéből. Harminckétezer ember száll táborba Gedeonnal, és az Úr háromszázra csökkenti a sereget. Isten ezt mondja: sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: az én kezem szabadított meg engem. És Isten a háromszáz által szabadítja meg népét a midianiták igájából. Legyen áldott érte a mi Urunk, hogy az Ő ereje eléri célját a mi életünkben is! Menjünk hát békével és szolgáljunk Neki örömmel! Dr. Börzsönyi Józsefné Szerencs (Elhangzott a Magyar Református Nőszövetségi Világtalálkozón Miskolcon a Kossuth utcai református templomban augusztus 19-én.)

8 8 Zempléni Reformátusok Lapja SZABADSÁG - VALLÁSSZABADSÁG Évfordulók bőségében vagyunk ebben az esztendőben. A Bocskai István által megkötött os bécsi békére még akkor is kell emlékeznünk, ha az előző esztendőben joggal kapott nagyobb figyelmet a fejedelem személye szabadságharcának elindulása és győzelmeinek sora kapcsán, fejedelemmé választásának évfordulóján. Az egyetlen győzelemmel és békekötéssel záruló szabadságharc volt a Bocskai vezette szabadságharc. Ennek eredményeként került először törvényes kihirdetésre a protestáns vallások szabadsága, még ha bizonyos korlátozásokkal is. Hosszú küzdelmes évszázadok következtek még egyházunkra ez első törvény után. Valamilyen indokkal gyakorta törekedtek különböző erők a vallásgyakorlás elfojtására. Legutóbb éppen az ateista ideológia szándékozott véget vetni minden keresztyén felekezetnek. A korábbi századokban azonban a bécsi béke törvénye mindig alapot szolgáltatott a szabad vallásgyakorlás követelésére. Ha az országos megemlékezések sorában nem is kapott helyet a bécsi béke 400 éves évfordulójának megünneplése, az V. Magyar Református Világtalálkozó ehhez az eseményhez kapcsolódott, emlékét meg kívánta őrizni, nem engedte jelentőségét feledésbe merülni. Október hónapban, a reformáció hónapjában most 1956 ötvenedik évfordulója került előtérbe. Még ha mindössze néhány nap volt is a szabadság felvillanásának reménységgel teli ideje, jelentősége kihatott a félévszázad egészére. Nem is csupán kis országunk határain belül, - ott 40 éven át ugyan csak rejtetten, titokban - hanem a többi kelet-európai ország mindenikére kiterjedt hatása. Hasonló törekvés próbálkozott változást hozni ban északi szomszédunk országában, majd néhány évvel később Lengyelországban. A mi megmozdulásunk nemcsak az első volt, de a legvéresebb és legkegyetlenebb megtorlást kiváltó is. Ma azokra is kell emlékeznünk, akik akkor a leszámolás áldozatai lettek, köztük református lelkipásztor is, Gulyás Lajos. Bár ő embereket védett meg a népharaggal szemben, mégis hamis vádak alapján életét oltották ki. A verésekkel történő megfélemlítésben pedig sok lelkipásztornak és gyülekezeti tagnak volt része az ország egész területén. Sokan életük végéig hordozták a bántalmazások következményeit. Míg országunk ezekben a napokban joggal emlékezik a nemzeti és politikai szabadságért vívott küzdelemre, addig mi nem feledkezhetünk el arról sem, hogy része volt ennek a küzdelemnek a szabad vallásgyakorlás, a szabad hitélet vágya is. Hiszen a megelőző években vette el az állami hatalom az államosítás után megmaradt iskoláinkat is. El egészen odáig, hogy Sárospatak miatt még egyházkerületünket, a Tiszáninneni Egyházkerületet is megszüntette kevés közvetlen eredményének egyike volt az, hogy kerületünk visszanyerhette önállóságát. Bár sok küzdelem és erőszakos beavatkozás után, amelynek áldozata Koncz Sándor professzor volt, mégiscsak vezetője, püspöke lehetett kerületünknek Darányi Lajos sárospataki lelkipásztor személyében. Ha az 1956-os forradalmat hamar le is verte a szovjet csapatok túlereje, egyházunkban mégis lelki megújulás indult meg. Kezdtek megelevenedni azok az erők, amelyek a háború után lelki ébredést munkáltak, és amelyeket 1956-ra szinte már teljesen elfojtottak. Újra sokakat megmozgató evangelizációs alkalmak voltak falvakban és városokban. Szervezetten is Megújulási Mozgalom alakult. Igaz, iskolák, intézmények visszaadására nem kerülhetett sor, hiszen a szabad döntésekre nem is volt idő, de a gyülekezeti élet fellendülése megindult. Sajnos, ahogyan a nemzeti szabadságvágy eltiprása hamar és kíméletlenül elkövetkezett, úgy a lelki megújulás visszaszorítása is kezdetét vette, ha valamelyest késleltetve történt is. Így aztán 1956-nak nemcsak azon áldozatai voltak, akiket az állami hatalom sújtott, hanem hosszú sorát lehet előszámlálni azon egyházi szolgálattevőknek is, akiket egyházi hatalommal mozdítottak el állásukból, büntettek meg az állami hatalom kívánságára, vagy olykor még anélkül is. Egyházi rendünk szerint ezek formális rehabilitációja megtörtént, de az a lelki kár, amely egyházunk életében keletkezett, nem tűnt el. Terhét közvetve és közvetlenül ma is hordozzuk. Ezeknek az eseményeknek a következtében veszítette el egyházunk a falusi gazdálkodó réteg nagy részét, az emberek előtti hitelvesztés ekkor keletkezett. Egyházunk lejáratására még ma is akkori intézkedések felidézését használják fel kritikus helyzetekben. Ha mindezekre kizárólag csak történelmi eseményekként gondolunk, akkor egyedül sajnálkozással állapíthatjuk meg, hogy elvesztettünk egy vissza nem hozható, kapott jó lehetőséget. Nem véletlen azonban, hogy éppen a reformáció hónapjához kapcsolódik mindez. Emberi törekvések, még a legigazabb és legkívánatosabb megmozdulások is eltiprás sorsára juthatnak, de az Ige örök igazsága és a Szentlélek megújító ereje szembesülhet az emberi szív keménységével és elutasításával, de el nem veszhet. Idézzük fel Luther Márton énekének sorait: Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,.e világ minden ördöge, Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. (390. ének) Az Ige iránti nyitott szívvel, a Szentlélek megújítására bízva magunkat emlékezzünk, hogy figyelve a múltra, tanulságait levonva Isten Igéje az Úr által munkált jövendő felé vezethessen minket. Dr. Börzsönyi József esperes Szerencs

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben