Zempléni Reformátusok Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zempléni Reformátusok Lapja"

Átírás

1 IX. évf. 3.sz Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott: É n teremtményeim jónak találom, L egyen hát élet széles e világon. E ngedjen szavamnak mindenféle erő, T ükrözze képemet az ember mint földfelügyelő. Ö röm és béke édeni rendjét a kísértő megtörte. R ávette a szabad ateizmusra ős szüleinket. Ö rök halál lenne utódaikra e bűn következménye, K risztusunk ha rajtuk meg nem könyörülne. R átekintett az Úr fiai, leányai halandóságára, E gyszülöttje vérével mosta le kárhozatukat. F eltámadása árán őket újra gyermekeivé fogadta. O rvosolja Nálad is a hited által, hiábavaló életfolytatásodat. R eá tekints a kétségek közt, mert Ő a megoldás, M inden szava kegyelem, s Igéje égi útmutatás. Á llandóan hozzá igazítsd léptedet, s hozz bölcs döntéseket, C selekedj tetszésére, mert ezzel is Neki adsz dicsőséget. I sten újít meg Téged kívül, s belül naponta, Ó h változz engedelmesen jóvoltából Krisztusi arculatúra! 7 Virágh Sándor Sárospatak TARTALOM Az Ige mellett Reformáció ünnepére - Pótor László Gondold tovább, imádság - Dr. Sándor Endre Vers: Érdem - kegyelem - Sándor Levente Bizonyságtétel - Kissné Hajnalka Vers: Neked adom Uram - Demecseri Horváth Imre Kincs cserépedényben - Dr. Börzsönyi Józsefné Szabadság - Vallásszabadság - Dr. Börzsönyi József Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből - Virágh Sándor Hálaadó istentisztelet Hollóházán - Deliné Horkay Márta Vers: Az éltető Ige - Gönczi Benjáminné Mikóházi Reformátusok Csendesnapja: A nem lelkészi egyháztagok feladata és szerepe a gyülekezetekben, avagy mitől lehet minőségi a szolgálatunk - Dr. Szathmáry Béla Gyülekezeti kirándulás - Suhajné László Judit Nőszövetségi Csendesnap Bózsván - Szűcs Edina A reformáció genfi emlékműve Halász János ( ) református presbiter emlékére - Pótor László Meghívó - Agrárszociális konferencia Szerkesztőségi üzenet. Laus viventi deo - Dicsőség az élő Istennek!

2 2 Zempléni Reformátusok Lapja Az Ige mellett A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről. (Jelenések könyve 2,8-9.) Szeretett Testvéreim! Reformációt Ünneplő Gyülekezet! 1. Istennek van üzenete a mai gyülekezet számára is ( 8/a vers ) Az első század végén folytatódott a keresztyének üldözése Domitianus római császár ( ) uralkodása idején. Az idős János apostolt Pathmosz szigetére száműzték. A sziget Kis Ázsia délnyugati partjánál fekszik, Miletosz városával szemben. Ez a száműzés inkább védőőrizet lehetett. A hatóságok az ilyen intézkedésekkel a tömeges nyugtalanságnak akarták elejét venni. A száműzetés oka azonban nyilvánvaló volt: Isten Igéje és a Jézusról szóló bizonyságtétel. János a hét gyülekezetnek ( Jel. 1,4. ) ez a Szentírás emberi oldala. János tovább akarta adni, mivel tele volt a szíve, lelke az Úr Jézus Krisztustól kapott üzenetekkel. Amit Istentől kapott nem tartotta meg magának, hanem továbbította a hét gyülekezet felé. És voltak olyanok, akik az üldözések viharfelhőitől megriadt kisázsiai gyülekezetek keresztyénei akiknek éppen erre volt szüksége. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. ( Jel. 1,1, ) Ez a Szentírás isteni oldala. János nem saját lázas agya képzelődéseit látta, hanem valóság tárult fel előtte: a hatalomnak és a dicsőségnek élő Ura. János az Ő parancsára írt és az Ő üzeneteit tolmácsolta. Igen, Istennek volt üzenete a szmirnai gyülekezet számára, hiszen azt olvassuk az Igében: a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. ( 8. vers ) Így van: az élő Isten üzen. Drága Testvéreim! A reformáció Igénken keresztül azt hirdeti ma, hogy Istennek személyesen van üzenete felénk. A reformáció azt üzeni ma felénk Isten Igéjén keresztül, hogy Istennek van a mai gyülekezetek felé a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezetei felé is üzenete, mondanivalója. Meghallod ezt az üzenetet? Komolyad veszed azt, hogy az élő Isten hozzád szól? Akkor ünnepelünk igazán reformációt, ha magunkra értelmezzük az Igét, ha a gyülekezetünkre vonatkoztatjuk Isten szavát. Vigyázzunk: ha csak átsiklunk felette, akkor nem marad meg bennünk! Elfelejtjük, kihullik a szívünkből, gondolatainkból! 2. Az első és az utolsó szól ( 8/b. vers ) Jézus többször elmondja, hogy ki Ő: - Én vagyok az út, az igazság és az élet. ( János 14,6. ) - Én vagyok a feltámadás és az élet. ( János 11,25. ) - Én vagyok az ajtó. ( János 10,9. ) - Én vagyok a jó pásztor. ( János 10:11. ) - Én vagyok a világ világossága. ( János 8:12. ) - Én vagyok az élet kenyere. ( János 6:35. ) Ezeket így együtt Jézus önkijelentésének hívjuk: önmagáról mond lényeges dolgokat. Itt a Jelenések könyvében is kijelenti magát, már ahogy eddig is hallottuk (1,1. ) Aztán elmondja magáról, hogy én vagyok az első és az utolsó. ( 1,8). Aztán ezt többször is elmondja: az 1,17-ben, és a mai Igénkben a 2,8-ban is. Azért mondja el annyiszor, hogy fontos legyen számunkra, hogy tudjuk: JÉZUS AZ ELSŐ ÉS AZ UTOLSÓ! Ő MINDENEK ELŐTT VOLT MÁR. Őelőtte nem volt semmi és senki. Ő átfogja az egész világmindenséget. Ez Krisztus totális hatalmának a kifejezése. Átfogja az egész világot: mindent! Drága Testvéreim! Sokan nem szeretik a bezártságot. A bezártság kötöttséget jelent térben és időben egyaránt. De az a baj, hogy sokan így akarják magukat függetleníteni az élő Istentől is. Jézus ma kijelenti magát neked! Jézus ma elmondja neked, hogy Ő, aki az első és az utolsó védettséget akar jelenteni a számodra. Ő akar lenni az első és az utolsó a: terveidben, döntéseidben, szavaidban, cselekedeteidben. A 139. Zsoltár írója boldogan vall erről: Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem az a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Aki számára ez kötöttséget jelent, az maga fog belebonyolódni saját útvesztőibe. De sokan bolyonganak a maguk választotta úton, mert azt mondták, hogy enyém az első és az utolsó szó és ne szóljon bele abba még az Isten se. Abba lehet ma hagyni ezt az utat, s reformáció lévén meg lehet újulni, meg lehet térni, s 180 fokos fordulattal el lehet indulni azon az úton, ahol Jézus az első és az utolsó. 3. Jézus mindent tud rólam és rólad ( 9. vers ) Szmirna, Lídia neves kikötő és kereskedő városa. Jelentőségét annak köszönhette a római császárok korában, hogy a kelet felé vezető kereskedelmi út mentén feküdt. Jeruzsálem eleste után ( Kr. u. 70.) a zsidóság számszerűen és befolyásában is megerősödött. Így a keresztyén gyülekezet zömében zsidó eredetű. Érthető, hogy a városban élő zsidóság nehezen nyugodott bele a zsidókeresztyén gyülekezet kiválásába. Az ebből a helyzetből adódó nehézségek, sőt üldözések fenyegető árnyékában

3 Zempléni Reformátusok Lapja 3 él a kicsiny és szegény szmirnai gyülekezet. Ezért is olvashatjuk a 9. verset: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről. Drága Testvéreim! A reformáció korában is ott volt a nyomorúság és a káromlás. Luther Mártont évekre el kell tüntetni, hogy nehogy megöljék. Ez alatt az évek alatt fordítja le Wartburg várában németre a Bibliát. Aztán az ellenreformáció ideje véres megtorlást hoz. A gyászévtizedben ( ) a magyar reformátusok és evangélikusok legnyomorúságosabb része a gályarabság volt 1675 márciusától 1676 februárjáig. Kitartottak az élő Istenbe vetett hitük mellett, kitartottak Jézusuk mellett. A Bilincseket és börtönt is című könyv a Romániában Krisztusba vetett hitükért bebörtönzöttekről szól. Amikor elbocsátották az egyik elítéltet, a kartonjára ezt írták rá: Hitében megerősödött! Drága Testvérem! Isten látja és tudja a te életed dolgait is: egyedüllétedet, magányodat, keserűségeidet, nyomorúságaidat, könnyeidet, fájdalmaidat, a Krisztus nevéért való bántalmazásaidat. A reformáció egyik fő tétele az volt: Sola Fide! Egyedül hit által. Bárcsak rád és rám, anyaszentegyházunkra, magyar népünkre is ez lenne érvényes mai időnkben is: hitében megerősödött! Ezáltal még szorosabb lesz a kapcsolat Jézus és köztünk! Úgy legyen. Ámen. Gondold tovább Pótor László Tokaj Ó, URAM! SENKI SINCS HOZZÁD FOGHATÓ! Ekkor bement Dávid király az ÚR színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál idáig? Sőt még ezt is kevesellted, Uram, ó, Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram,ó, Uram! De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó, Uram! A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, Uram! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. (2Sám 7,18-22) Mi történik akkor az életünkben, hogyan reagál egy-egy ember napjainkban, ha valami nem valósul meg az életében, tervei nem úgy valósulnak meg, ahogy eltervezte? Sok ember életében voltak nagyszerű tervek, amelyek nem jöttek össze. S ha a tervek nem sikerülnek, sokszor az a tapasztalat, hogy az emberek összeroskadnak, és elkeseredésükben azt mondják, hogy nem is érdemes. Ha valaki nagy dolgot akart véghez vinni, az Dávid király volt: templomot akart építeni, de Isten nem engedte neki. Ennek ellenére Dávid király nem keseredett el, nem mondja, hogy őt akkor nem érdekli Isten ügye. Dávid nem úgy viselkedik, mint a ma embere. Tudja, hogy ő szolga, tudja, hogy az Úr az ura mindenkinek, tudja, hogy Istennek köszönheti létét és királyságát. Dávid bemegy a Nagy sátorba, leül és imádkozik. Olyan jó lenne követni ennek az embernek a példáját, aki tudja, hogy ez a dolga, hogy imádkozzon. Nagy példa ez minden ember számára, hiszen ő nem keseredett el. Ki vagyok én, hogy eljuttattál engem ide? - mondja az imádságban. Az első szava a hálaadás. Isten kiválasztotta őt, kihozta a juhok mögül és az Ő szolgája lehet. Dávid király elismeri, hogy Isten tette azzá, aki lett. Nagyon hiányzik a mai ember gondolkodásából, hogy Isten az, akinek mindent köszönhetünk. Nem önmagunknak és nem a szorgalmunknak köszönhető, amink van, hanem Istennek. Gondoljuk át mindannyian, hogy ki vagyok én, Uram? Sajnos az emberek is olyanok, mint a lovak, akiket be kell törni. A lovak különböző módon reagálnak a betörésre: van olyan, melyre ráadják a nyerget, rúg előre és hátra, nem akarja engedni, hogy az ember rendelkezzen vele; más lovak engedelmesek, megállnak és azt teszik, amit a gazdájuk kíván tőlük. Ugyanígy vannak az emberek is: vannak olyanok, hogy akik azt mondják, hogy meg nem hajolnak az Isten törvénye előtt, mások azt teszik, amit Isten a mennyei gazda kér tőlük: itt vagyok Istenem, cselekedj velem! Pontosan erre tanít bennünket Dávid király is. Fel kell mérnünk, hogy mi mindent tett velünk az Isten. Milyen kiváltság e szerint élni és járni ebben az életben. Dávid hiszi és tudja, hogy Isten kiválasztotta őt. Dávid tudja, hogy ahová eljutott, az még nem a vég, Isten megüzeni neki a prófétával, hogy a jövőről is gondoskodik, és biztonságban érezheti magát Isten kezében. A jövő nem a te vagy az én kezemben van, a gyereke jövője sem a szülők kezében van, hanem Istenében. Ha eljutottunk valahova, azért áldott legyen az Isten. Isten kevésnek tartotta azt, amit Dávidnak adott, ezért a jövőben is gondoskodik róla. Krisztus előtt néhány évszázaddal élt a nagy hadvezér Nagy Sándor, aki nagyszerű logikájával és hadvezetési taktikájával szinte az akkor ismert világot meghódította. Ez a hadvezér egy napon egy nagyon

4 4 Zempléni Reformátusok Lapja jól védett sziklacsúcson lévő városhoz érkezett. Felszólította a város királyát, hogy adja meg magát, és a várat adja át, mert ők többen vannak. A király csak nevetett ezen, biztonságban érezte magát, úgy érezte, hogy a vár meghódíthatatlan. Nagy Sándor katonái rendezett sorban, egymás után indultak el a várhoz. Mikor a nagy hadvezér katonái hullani kezdtek, visszahívta őket. A király látván, hogy a katonák mennyire engedelmeskednek, és csak akkor vonulnak vissza, amikor erre parancsot kapnak, megadta magát. Ha egy hadvezérnek úgy engedelmeskednek a katonák, hogy képesek a halálba menni érte, akkor az győzelemre fog jutni. Gondoljunk bele, hogy mi mindannyian az Úr Jézus katonái vagyunk és parancsokat kapunk. Vajon mi teljesítjük a parancsokat? Képesek vagyunk úgy teljesíteni parancsolatát, hogy akár földi életünket is kockára tesszük érte? Minden Krisztus nevére megkeresztelt ember misszionárius és az a feladata, hogy róla bizonyságot tegyen és az Ő akaratát cselekedje. Dávid ezt felismeri, és imádságában ezt mondja Istennek: a jövőről is Te gondoskodsz, és azt teszem, Uram, amit Te kérsz és parancsolsz. Dávid nem akar mindent elmondani, tudja, hogy Isten őt ismeri, tudja, hogy előle semmit nem lehet elrejteni Ḋávid nemcsak a jó oldalát mutatja. A mai gyakorlatban általában úgy van, hogy a jó oldalunkat próbáljuk mutatni az embereknek, de oly keveset beszélünk a gyengeségeinkről, legszívesebben ezt Isten elől is elrejtenénk. Dávid feleslegesnek tartja a beszédet, hiszen őt Isten ismeri. Ezzel a meggyőződéssel éljünk és járjunk ebben az életben, és soha ne felejtsük el, hogy mi az Úr szolgái vagyunk. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ők az élet középpontja. Mindennek középpontja a teremtő Isten, aki előtt mennyeiek és földiek térde egyaránt meghajolnak. A mai világban sokan nem akarnak szolgák lenni. Dávid tudja, hogy szolga, akinek az élete Isten kezében van. Légy megelégedve az életeddel és sorsoddal, mert Isten az, aki vezet és gondodat viseli. Nincs rajta kívül Isten, Ő az ura mindennek. Csak az tapasztalja meg Isten hatalmas dolgait, aki rájön egyszer is életében, hogy Isten valóban olyan nagy és hatalmas, mint ahogy azt neki hirdették. Hány szülő és nagyszülő beszélt Isten hatalmasságáról a gyermekeknek? Az ember életében van egy pont, mint Dávid életében is, amikor odaborul az Isten elé és elmondja, hogy minden úgy van, ahogy mondták. S ha ezt megtapasztaljuk, akkor el kell mondani az utánunk jövőknek is, mert a hit hallásból van, Isten Igéjének hallásából. Boldog az az ember, aki akár felnőtt fejjel is rádöbben arra, hogy olyan dicséretreméltó és olyan dicsőséges az Isten, mint ahogy azt mondták. Imádkozzunk: Atyánk! Hálát adunk azért, hogy öt évszázaddal ezelőtt indítottad a reformátor atyákat, hogy egyházad újítsák meg. Boldogok vagyunk, hogy anyanyelven halljuk az Igét, olvashatjuk a Bibliát, imádkozhatunk Hozzád. Urunk, sajnálatos módon tapasztaljuk, hogy a reformáció tisztaságát, eredményeit napjainkban is elhomályosítja a hitetlenség, a nemtörődömség, s könyörgünk Hozzád, adj napjainkban is megújulást gyülekezetekben, családokban, anyaszentegyházadban, áraszd ki ránk megújító Szentlelked erejét. Óvj meg attól, hogy a mi emberi akaratunkat akarjuk megvalósítani és segíts, hogy elfogadjuk a Te Szentlelked vezetését. Ámen. Dr. Sándor Endre Vámosújfalu Érdem- Kegyelem A Kegyelem és az érdem Különbségét magamon érzem. Ha ezt te is meglátod Térdre hullva kiáltod: Könyörülj rajtam királyom! Amit érdemlek az a pokol, Ahol az örök halál honol. De, hogy mégse megyek oda Ez az igazi csoda. Nem érdemlem meg a Mennyet, A Szeretetet s a Kegyelmet, De a Kegyelem azért Kegyelem, Mert kapom, pedig nem érdemlem. A Kegyelmet nem lehet kiérdemelni, Csak ajándékba kapni, és nem megvenni. Alázattal fogadd el a Kegyelmet, S Krisztusért így elnyerheted a Mennyet. Sándor Levente

5 Zempléni Reformátusok Lapja 5 Bizonyságtétel és emlékezzél meg az egész útról, Amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened (5Mózes 8,2.) Emlékezem! Mostanában sokkal többet és sokkal mélységesebben emlékezem az Úr tetteire és az egész életutamra, több okból is. Az első döbbenet akkor ért, amikor dr. Sándor Endre tiszteletes úr kezembe adta a Zempléni újságot a nyár folyamán és én úgy éreztem, hogy szólt hozzám ezáltal az Úr, s amit mondani akart, meg kell hallanom és meg kell osztanom másokkal is. Aztán eszembe jutott, hogy az idén 50 éve, hogy befejeztem középiskolai tanulmányaimat, 50 éve, hogy érettségiztem, s e dátum megélése bizony nem adatott meg mindenkinek! Mindezért nagy hála töltötte el a szívemet Isten gondviselő kegyelme iránt, hiszen egy perc alatt megmutatta, hogy a régi zempléni kislány, aki voltam, - végeredményben az vagyok most is - lelkemben alig változtam az elmúlt évtizedek során: őriztem, amit tanultam szüleimtől, lelkipásztoraimtól, Krisztus megváltó tettéről, Isten hatalmas szeretetéről! Pedig sokat tévelyegtem! Tállyán éltem gyermekként a csendőrörsön, édesapám ott volt a parancsnok. A vámosgyörki csendőrörsön pedig nagyapám szolgált alhadnagyként, nagyszüleim 1919-ben Erdélyből menekültek Magyarországra. Hithű reformátusként éltünk öcsémmel családunkban, míg a háború után elkerültünk Tokajba és egy teljesen megváltozott társadalmi-politikai-erkölcsi világba csöppentünk. Édesapámat bebörtönözték, Sátoraljaújhelyen szenvedett. Egy világ omlott össze bennem ezekben az időkben, hiszen ketten az öcsémmel egyedül voltunk egy lebombázott házban, bizony nagyon szegényen csak tengődtünk. De az imádság mindennapi kenyerünk volt! Emlékszem, nagyon féltem, állandóan imádkoztam, mert mindenfelé rosszarcú emberek kóboroltak, rendőrök kutattak, szaladgáltak házunkban, nem tudtam, miért. Istent hívtam segítségül, ezt így tanultam és lelkembőlszívemből nagyon hittem, hogy csak Ő fog megvédeni mindentől. Egyszer csak valahogyan minden rendbejött, iskolába jártunk, szüleim hazajöttek, hittant tanultunk és Kolláth József lelkipásztor úr volt szószerint a mindenem! Ő tanított meg Bibliát olvasni, konfirmáltam. Van egy Újszövetségi Bibliám, amit tőle kaptam, évi dátummal, mára már elsárgult lapjait kiállításon is látták. Köszönöm Istennek, hogy megajándékozott olyan lelkésszel, aki az akkori időkben megmutatta nekem Krisztus útját. Nagyon nehéz évek következtek: szüleim elváltak, a család már nem létezett többé olyannak, amilyen eddig volt. Elbizonytalanodtam, keserű és kiábrándult lettem, kerestem más utat, más támaszt, más értelmet az életemnek, de nem sikerült igazából semmi. Gyöngyösön is volt református gyülekezet. Berzétei tiszteletes úr gondjaiba vette széthullott családom, velem együtt de sajnos - bevallom - eltávolodtam az eddigi utamról, messze kerültem Istentől. Azt hittem, férjem és családom körülvesz majd egy olyan védőburokkal, ahová a fájdalmak, szorongások, kétségek nem jutnak el. De valami hiányzott. Bibliám ott feküdt a polcomon, nem értettem igazán jelentőségét, miért hívogat. Ezernyi kifogást találtam, miért nem érek rá templomba járni: három műszakban dolgozom, az öregekkel s fiatal családommal kell foglalkoznom, stb. Egyszer Hajdúszoboszlón üdülve meghallottam a templom óráját: halkan, mintegy az éterből csendült felém zenéje: Hadd menjek Istenem, mindig feléd és bementem egy vasárnap az istentiszteletre. És ekkor minden megváltozott bennem: visszatértem a mindennapi imádságaimhoz, de csak magamban, a lelkemben fordultam Istenhez, olvastam a Bibliát, mégis magányosnak és elveszettnek éreztem magam, az addig hitt biztonságérzetem szertefoszlott. Tudtam, hogy a gyülekezeti közösség hiányzik, a templom, de az akkori vérzivataros időkben nem mertem templomba járni, féltettem a családom és magamat is. Ma már jól tudom, ezt rosszul tettem. Egyre csak hívtam Istent, csak könyörögtem, de nem válaszolt, úgy éreztem: elhagyott. Sok-sok év telt el azóta. Családom elment a mindenélők útján és a sok szenvedés, a sok temetés, változás az életemben arra figyelmeztetett, hogy keressem a jól ismert utat, ahol nincs változás. Férjem súlyos betegsége, majd halála után teljesen egyedül maradva megértettem, hogy gyermekként kell visszamennem az Úrhoz, amint vagyok sok bűn alatt. De mindez nem volt könnyű. Sokáig vádoltam Istent, miért engem hagyott itt e földön egyedül, hiszen családom minden tagját szeretettel ápoltam, neveltem, s egyáltalán nem értettem semmit Isten terveiből. S ekkor megtaláltam a gyöngyösi gyülekezetet, Kéri Tamás lelkipásztort, a hittestvéreimet. Isten lefogta hadonászó kezemet, lecsendesítette háborgó lelkemet, ma már a hála fakad fel szívemből iránta. Megértettem, hogy más embereken kell segítenem, hiszen Ő is segített rajtam egész életemben. Tíz éve vezetek Vámosgyörkön egy nyugdíjas klubot, programokat szervezek korosztályom tagjainak, intézem ügyes-bajos dolgaikat legjobb tudásom szerint, részt veszek a gyülekezeti munkában. Így ismerkedtem meg testvérfalunk, Vámosújfalu lelkészével is, akivel néhány alkalmi találkozás is elég

6 6 Zempléni Reformátusok Lapja volt ahhoz, hogy lássam Isten vezetését az életemben. Kedves olvasóm, kedves testvérem a hitben! E kis írással csak azt akartam elmondani Neked, hogy Krisztus valóban a bűnösökért,, a szegényekért jött e földre és áldozta fel magát, én erről megbizonyosodtam. Nem hagyott el soha, még akkor sem, ha néha úgy éreztem, sehol sincs, pedig mindig ott volt velem az úton. Ma sem érzem magam soha egyedül, nem félek semmitől és senkitől, csak Rá kell néznem és keresztje csendre és nyugalomra int. Csak Benne bízom és Ő mindig ad feleletet kérdéseimre a Bibliában, s az istentiszteleteken, az igehirdetőkön keresztül. Hidd el testvérem, nem haszontalan beszéd az, hogy templomba kell járnunk. A jól ismert igék is néha más fényben ragyognak föl, aszerint, hogy életünk mely szakaszában járunk, a jelenben mit értünk meg jobban belőle. Én már csak hitet és kegyelmet kérek Uramtól, tudom, hogy Ő minden mást megad nekem, amire ebben az életben szükségem van, ami javamra válik. Még egyet elmondok: egyszer a nyugdíjas kórussal Fóton jártam és az előadás előtt betértem a templomba. A szószéken ez volt olvasható: elég néked az én kegyelmem. A jól ismert Ige úgy megdöbbentett, hogy formálisan beleszédültem, mert akkor éppen a nagy beteg férjem hagytam otthon és a szívem tele volt félelemmel, fájdalommal, de akkor, ott elementáris erővel fénylett fel bennem, hogy nincs mitől félnem, Uram kegyelmes lesz velem és átsegít mindenen. S valóban úgy lett. Átmentem azon a bizonyos siralom völgyén és Isten áldása kísér ma is az utamon, a fentebb említett pillanat varázsa ezerszer eszembe jut, ha bármikor elcsüggedek. Mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg az Úr csodás tetteit, imádkozom az igehirdetőkért, mert vallom én is, hogy a hit hallásból van. Aki a csodás zempléni tájból esetleg rám ismerne történetemen keresztül, szívesen létesítek vele lelki kapcsolatot, elbeszélgetek vele, mert az emberi lélek minden megnyilvánulására igen érzékeny vagyok és szívesen segítek, ha tudok. Áldás, békesség az olvasónak: Kissné Hajnalka Vámosgyörk Neked adom Uram Új szavak és régiek kavarognak bennem Nehéz megfoghatatlan rideg szavak Rám telepednek fojtón, mint őszi köd. Dobálózunk a nagy szavakkal fellengősen, Az se baj, ha más lelke roppan bele Nem figyelünk a mások világára, S csodálkozunk, hogy szívünk háborúval tele. Vallást nem tűr a gyermek, sem a média, Fájdalom látni, hogy hogyan rombol a sátán ereje. Ma már sokan a média sztárok rabjai lettek, Mert életük ámítással, nonszensszel van tele. Üvölteni szeretnék kínomban sokszor Pedig nem a testi fájdalom gyötör, Csak az bánt, hogy az ember mennyire sznob lett, S élete teljesen mássá lényegült. Fáj, hogy oly sokan bolyongnak a sötétben, Hogy sokan nem is keresik a kiutat, Legjobban az fáj mégis az egészben, Hogy a sok templom lassan üresen marad. Kesergek magamban még egy csöppet, De lassan a rám telepedett őszi köd felszakad, És isteni Szent tisztítótűz vesz körül mindent, S látom magam térdre omolva a Szent kereszt alatt. És milyen jó, hogy e tűz kiéget belőlem mindent S oda lesz a múlt, oda az örök kárhozat És a Szentlélek újból formálja szívem Neked adom Uram, legyen: - égő hála áldozat. Demecseri Horváth Imre Ricse

7 Zempléni Reformátusok Lapja 7 KINCS CSERÉPEDÉNYBEN Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak. (2Kor 4,7.) Kedves Testvéreim! Hálát adunk Istennek, hogy alkalmat készített számunkra e napon. Nőszövetségi Világtalálkozónk záró áhítatán emlékezetünkbe idézhetjük e nap történéseit, az istentiszteletet, az előadásokat, a Kárpátmedence nőszövetségeinek beszámolóit, a köszöntéseket, a szívderítő szép muzsikát. Találkozónk vezérigéje: A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2Tim 1,14) Egész napunk e kincsről szólt. A Jézus Krisztusban kapott örömhírről, az Ő dicsőségének ismeretéről, hogy milyen mennyei kincseket kaptunk Istentől, milyen értékeket nyerhetünk az Ő közelében, hogy hogyan őrizhetjük meg, és hogyan élhetünk jól ezzel a drága kinccsel mai világunkban. Mit jelent számunkra Isten szava, lelki örökségünk, azok a lelki kincsek, értékek, melyeket Isten a mi magyar református népünknek, egyházunknak adott. Most pedig feltöltekezve, megbátorodva, reménységgel és lelkesedéssel indulhatunk haza saját környezetünkbe, családunkba, gyülekezetünkbe. Valahogy úgy, ahogyan Jézus érkezett tanítványaival a megdicsőülés hegyéről a napi élet küzdelmeibe. El is fog minket a szorongás; szép és jó, amit hallottunk, de hogyan tovább? Lesz-e erőnk megélni, tovább adni mindazt, amit Isten szívünkbe rejtett, szebbé, jobbá tenni vele gyülekezetünk, családunk életét? Biztasson bennünket az Ige üzenete: 1. Van kincsünk! Mi református keresztyének nem vagyunk nincstelenek. Olvashatjuk a Bibliát, hallgathatjuk Urunk szavát az istentiszteleteken, bibliaórákon. Feltárul előttünk az Ő csodálatos világa, mennyei gazdagsága. Megjelennek nyilvánvalóvá válnak életünkben lelki ajándékai, a Lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Gal 5,22). Gazdagok vagyunk: Aki az Ő egyszülött Fiát odaadta érettünk, hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minekünk. 2. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Kincs törékeny cserépedényben? Hogy lehet ez? A gazdag emberek féltett értékeiket páncélszekrényben őrzik. A gazdag hölgyeket testőrök kísérik, hiszen a rajtuk lévő ékszerek milliókat érnek. Van, aki a megvásárolt világhírű festményt nem meri kastélya falára akasztani, csak annak másolatát mutatja meg vendégeinek, pedig mik ezek az értékek Isten kincseihez mérve! Ezeket megemésztheti a rozsda és a moly, és ellophatják a tolvajok. A mennyei kincsek pedig örök életre szolgálnak. Csodálhatjuk az Isten döntését, hogy kincseit törékeny cserépedény életünkbe helyezte. Hát ez az! Milyen törékeny a mi életünk! Mennyi testi, lelki erőtlenség, gyengeség van benne! Sokszor mondjuk: ha több erőm, ha több türelmem, ha más lehetőségeim volnának, mennyivel jobban tudnék Istennek szolgálni. Ismerjük Pál apostol helyzetét: tövis adatott a testembe. Isten megpróbálta őt. Pál háromszor is kérte, hogy Isten szabadítsa meg őt ebből a bajából, de Isten nem tette ezt. Ám válaszolt neki. Válasza ez volt: elég néked az kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 3. Isten rendkívüli erőt ad, hogy a Tőle kapott jókkal, értékekkel szolgálhassuk az Ő dicsőségét és egymás javát, hogy Őt sokan megismerhessék, és eljussanak az üdvösség útjára. Azért helyezi kincseit ilyen törékeny életekbe, hogy ezt a rendkívüli erőt ne magunknak tulajdonítsuk, hanem Őneki. Azért, hogy ne mondjuk: az én erőm, az én ügyességem, az én képességeim, az én tökéletes személyem, az én bölcsességem juttatja előbbre, viszi előbbre az Isten országát. Gondoljunk Gedeon megbízatására! Isten elhívja őt, hogy szabadítsa meg Izráel népét Midián kezéből. Harminckétezer ember száll táborba Gedeonnal, és az Úr háromszázra csökkenti a sereget. Isten ezt mondja: sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: az én kezem szabadított meg engem. És Isten a háromszáz által szabadítja meg népét a midianiták igájából. Legyen áldott érte a mi Urunk, hogy az Ő ereje eléri célját a mi életünkben is! Menjünk hát békével és szolgáljunk Neki örömmel! Dr. Börzsönyi Józsefné Szerencs (Elhangzott a Magyar Református Nőszövetségi Világtalálkozón Miskolcon a Kossuth utcai református templomban augusztus 19-én.)

8 8 Zempléni Reformátusok Lapja SZABADSÁG - VALLÁSSZABADSÁG Évfordulók bőségében vagyunk ebben az esztendőben. A Bocskai István által megkötött os bécsi békére még akkor is kell emlékeznünk, ha az előző esztendőben joggal kapott nagyobb figyelmet a fejedelem személye szabadságharcának elindulása és győzelmeinek sora kapcsán, fejedelemmé választásának évfordulóján. Az egyetlen győzelemmel és békekötéssel záruló szabadságharc volt a Bocskai vezette szabadságharc. Ennek eredményeként került először törvényes kihirdetésre a protestáns vallások szabadsága, még ha bizonyos korlátozásokkal is. Hosszú küzdelmes évszázadok következtek még egyházunkra ez első törvény után. Valamilyen indokkal gyakorta törekedtek különböző erők a vallásgyakorlás elfojtására. Legutóbb éppen az ateista ideológia szándékozott véget vetni minden keresztyén felekezetnek. A korábbi századokban azonban a bécsi béke törvénye mindig alapot szolgáltatott a szabad vallásgyakorlás követelésére. Ha az országos megemlékezések sorában nem is kapott helyet a bécsi béke 400 éves évfordulójának megünneplése, az V. Magyar Református Világtalálkozó ehhez az eseményhez kapcsolódott, emlékét meg kívánta őrizni, nem engedte jelentőségét feledésbe merülni. Október hónapban, a reformáció hónapjában most 1956 ötvenedik évfordulója került előtérbe. Még ha mindössze néhány nap volt is a szabadság felvillanásának reménységgel teli ideje, jelentősége kihatott a félévszázad egészére. Nem is csupán kis országunk határain belül, - ott 40 éven át ugyan csak rejtetten, titokban - hanem a többi kelet-európai ország mindenikére kiterjedt hatása. Hasonló törekvés próbálkozott változást hozni ban északi szomszédunk országában, majd néhány évvel később Lengyelországban. A mi megmozdulásunk nemcsak az első volt, de a legvéresebb és legkegyetlenebb megtorlást kiváltó is. Ma azokra is kell emlékeznünk, akik akkor a leszámolás áldozatai lettek, köztük református lelkipásztor is, Gulyás Lajos. Bár ő embereket védett meg a népharaggal szemben, mégis hamis vádak alapján életét oltották ki. A verésekkel történő megfélemlítésben pedig sok lelkipásztornak és gyülekezeti tagnak volt része az ország egész területén. Sokan életük végéig hordozták a bántalmazások következményeit. Míg országunk ezekben a napokban joggal emlékezik a nemzeti és politikai szabadságért vívott küzdelemre, addig mi nem feledkezhetünk el arról sem, hogy része volt ennek a küzdelemnek a szabad vallásgyakorlás, a szabad hitélet vágya is. Hiszen a megelőző években vette el az állami hatalom az államosítás után megmaradt iskoláinkat is. El egészen odáig, hogy Sárospatak miatt még egyházkerületünket, a Tiszáninneni Egyházkerületet is megszüntette kevés közvetlen eredményének egyike volt az, hogy kerületünk visszanyerhette önállóságát. Bár sok küzdelem és erőszakos beavatkozás után, amelynek áldozata Koncz Sándor professzor volt, mégiscsak vezetője, püspöke lehetett kerületünknek Darányi Lajos sárospataki lelkipásztor személyében. Ha az 1956-os forradalmat hamar le is verte a szovjet csapatok túlereje, egyházunkban mégis lelki megújulás indult meg. Kezdtek megelevenedni azok az erők, amelyek a háború után lelki ébredést munkáltak, és amelyeket 1956-ra szinte már teljesen elfojtottak. Újra sokakat megmozgató evangelizációs alkalmak voltak falvakban és városokban. Szervezetten is Megújulási Mozgalom alakult. Igaz, iskolák, intézmények visszaadására nem kerülhetett sor, hiszen a szabad döntésekre nem is volt idő, de a gyülekezeti élet fellendülése megindult. Sajnos, ahogyan a nemzeti szabadságvágy eltiprása hamar és kíméletlenül elkövetkezett, úgy a lelki megújulás visszaszorítása is kezdetét vette, ha valamelyest késleltetve történt is. Így aztán 1956-nak nemcsak azon áldozatai voltak, akiket az állami hatalom sújtott, hanem hosszú sorát lehet előszámlálni azon egyházi szolgálattevőknek is, akiket egyházi hatalommal mozdítottak el állásukból, büntettek meg az állami hatalom kívánságára, vagy olykor még anélkül is. Egyházi rendünk szerint ezek formális rehabilitációja megtörtént, de az a lelki kár, amely egyházunk életében keletkezett, nem tűnt el. Terhét közvetve és közvetlenül ma is hordozzuk. Ezeknek az eseményeknek a következtében veszítette el egyházunk a falusi gazdálkodó réteg nagy részét, az emberek előtti hitelvesztés ekkor keletkezett. Egyházunk lejáratására még ma is akkori intézkedések felidézését használják fel kritikus helyzetekben. Ha mindezekre kizárólag csak történelmi eseményekként gondolunk, akkor egyedül sajnálkozással állapíthatjuk meg, hogy elvesztettünk egy vissza nem hozható, kapott jó lehetőséget. Nem véletlen azonban, hogy éppen a reformáció hónapjához kapcsolódik mindez. Emberi törekvések, még a legigazabb és legkívánatosabb megmozdulások is eltiprás sorsára juthatnak, de az Ige örök igazsága és a Szentlélek megújító ereje szembesülhet az emberi szív keménységével és elutasításával, de el nem veszhet. Idézzük fel Luther Márton énekének sorait: Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,.e világ minden ördöge, Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. (390. ének) Az Ige iránti nyitott szívvel, a Szentlélek megújítására bízva magunkat emlékezzünk, hogy figyelve a múltra, tanulságait levonva Isten Igéje az Úr által munkált jövendő felé vezethessen minket. Dr. Börzsönyi József esperes Szerencs

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben