6. Az Egyház Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Az Egyház Tartalom"

Átírás

1 6. Az Egyház "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.... Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:15-18 Tartalom 6.1. Isten népe és országa Hogyan viszonyul egymáshoz Izrael és az egyház? 6.2. Krisztus teste, Isten háza Hogyan épül fel? 6.3. Keresztség és úrvacsora Mi a jelentőségük?

2 6. AZ EGYHÁZ 6.1. Isten népe és országa Hogyan viszonyul egymáshoz Izrael és az egyház? Isten sok évszázadon át készítette elő az Üdvözítő eljövetelét. Ahhoz, hogy az egész emberiséggel megismertethesse önmagát, kiválasztott magának egy népet. Ennek a népnek, a zsidóságnak a körében született meg az Isten által "felkent", azaz felhatalmazott szabadító. Bár a zsidóság nagy része elvetette Jézust, sok zsidó, és idővel egyre több nem zsidó ("pogány") származású is hitt benne. Így az emberiség történelmében egy egészen új és egyedülálló közösség jött létre: a keresztény egyház. 1. Isten választott népe A kereszténységnek zsidó gyökerei vannak, ezért az egyházról nem gondolkodhatunk az Izraeltől és a zsidóságtól függetlenül. Látni kell azonban, hogy pontosan milyen kapcsolat van a Biblia szerint Izrael és az egyház között. Annál is inkább, mert az 1. század végére az izraelita zsinagóga és a keresztény egyház egymástól elszakadt, és a két vallási közösség viszonyát sok bűn árnyékolta be (kezdetben keresztényüldöző zsidók, később zsidóüldöző egyház). Az egész tehát úgy kezdődött, hogy Isten kiválasztotta a héber Abrámot, egy káldeus család fejét választotta ki magának, hogy saját népe legyen (5Móz 4:37, 7:6-8, 14:2) egy olyan világban, amelyben minden népnek külön istene volt. Isten egyoldalú szövetséggel ajándékozta meg őt és leszármazottait (1Móz 17:2), kijelentve, hogy megáldja őt, mások számára is áldássá teszi, az őt áldókat megáldja, az őt átkozókat megátkozza (1Móz 12:1-3); megígérte neki, hogy rengeteg utódja lesz (15:5, 17:4-5,15-16), és nekik adja azt a földet, amelyen addig idegenként járt (17:8). Így Ábrahám leszármazottjainak, a zsidóságnak a bibliai története az Istennel járás története, az Istentapasztalatok páratlan kincsestára (1Kor 10:11, 2Tim 3:15-17). Isten nem azért választotta ki magának a zsidóságot, mert különb lett volna más népnél (5Móz 7:7-8, Ézs 41:14 vö. 1Kor 1:26-31), hiszen a zsidóság létrejötte és megtartatása is Isten csodája. Isten azért választotta ki a zsidóságot, hogy... "szent nemzet" legyen, Istennek elkülönített nép egyedülálló világnézettel és hitélettel "királyi papság" legyen, az egyetlen Istent szolgáló és dicsőítő nép (2Móz 19:6-8) az egyetlen igazi Isten "tanúja" legyen a pogány népek között (Ézs 43:10-12) a többi nép számára a bölcsesség és az üdvösség forrása lehessen (5Móz 4:6, Ézs 2:2-3, 11:10, Zof 3:9, Zak 8:23 vö. Jn 4:22, Róm 15:8-12) hirdesse: egy napon az egész világ Isten és Felkentje, a Messiás uralma alá fog kerülni (Ézs 9:5-6 stb.). 2. A zsidóság és a Messiás Bizonyos újszövetségi igéket félreértve arra következtethetnénk, hogy Isten a zsidóságot elvetette, hogy a zsidók Isten ellenségei lettek stb. Ez azonban nem így van. Bár a zsidóság egy része (Róm 11:25) önigazultsága és engedetlensége miatt elvetette Jézust, a Messiást (9:32, 10:3,16,21), és a Templom i. sz. 70-ben történt lerombolása óta nem létezik biblikus júdaizmus (megszűnt a bűnbocsánat hirdetésének alapja, a helyettes állatáldozat, vö. Zsid 9:22), Isten nem vetette el Izraelt (Róm 11:1-2,28-29): még most is az övéké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet, az ígéretek és az ősatyák (Róm 9:4-5), és most is van "maradék" (lásd alább!). ugyanakkor a Jézust elvető zsidók közül azok, akik akadályozták az evangélium hirdetését a népeknek, Isten ellenségei lettek (1Thessz 2:15-16), és akik az evangéliumot megismerve de elutasítva a törvény megtartása által akarták magukat igazolni Isten előtt, azok a törvény átka alatt maradtak (Gal 3:10-14) Isten a Jézust (egykor és ma) elvető zsidókat féltékennyé akarja tenni, ezért az Izraellel kötött új szövetség áldásaival (Zsid 8:8-12, Ef 1:3) nem csak a messiáshívő, igazi, Lélek szerinti, körülmetélt szívű zsidókat (Jer 4:4 vö. Róm 2:25-29, Fil 3:3-4), azaz a "maradékot" (Róm 9:27-29, 11:2-5) áldja meg, hanem velük együtt a nem zsidó ("pogány") származású hívőket is (Róm 9:25-26, 10:19-20, 11:11,14, Gal 3:5-9). Istennek mindezzel az a célja, hogy végül a zsidóságot visszafogadhassa, hogy az egész Izrael visszatérjen (Róm 11:12,15,26,31) oda, ahova természeténél fogva való, szemben a nem zsidókkal, akik természetüknél fogva nem oda valók (lásd a szelíd olajfa és a vad olajfaágak metafóráját, Róm 11:16-24). Az egyházban zsidó és nem zsidó (vagy férfi és nő) között nincs többé különbség az üdvösség és a kiváltságok szempontjából (Róm 10:12-13, Gal 3:28-29, Ef 2:11-22). Ugyanakkor a keresztény zsidó etnikailag zsidó marad, az ábrahámi szövetség részese (tehát ennek jeleként körülmetélheti a fiát), ahogy a keresztény hitre tért magyar is etnikailag magyar marad, és ahogy a férfi és a nő sem veszti el nemi identitását. Megjegyzés: tévedés azt állítani, hogy "az egyház mint lelki Izrael átvette a zsidóság helyét" és hogy "Isten elvetette a zsidóságot" (ez az ún. helyettesítő teológia), hiszen a Jézusban hívő lelki zsidók, a lelki Izrael vagy "maradék" most is az egyház része, és Isten Izrael egészének a megtérésén dolgozik. 3. Isten eljövendő uralma Az Újszövetségben az "Isten országa" (Mk, Lk) és a "mennyek országa" (Mt) kifejezés ugyanazt jelenti; a magyarul régiesen "ország"-nak fordított szó királyságot vagy uralmat jelent. Isten uralma... örök (Dán 3:33, Zsolt 145:13) egy időre, felemás teokratikus államformaként megvalósult Izraelben (5Móz 17:14, 1Sám 8:5-7)

3 lelki-szellemi uralomként már jelen van az egyházban (Mt 12:28, Kol 1:13, Róm 14:17) lelki-szellemi és politikai téren is láthatóan ki fog teljesedni a messiási királyság idején (Ézs 9:5-6, 11:1-10, Mik 4:3, Dán 7:27 vö. Lk 1:31-33, Mt 25:34, Csel 2:30), amikor végre valóban csak Isten akarata lesz meg a földön (Mt 6:10). Isten uralmát most, Krisztus mennybemenetele és visszatérése között két dolog jellemzi: a "már igen" és a "még nem"; egyfelől már Krisztusé minden hatalom a mennyen és a földön (Mt 28:18), másfelől most még nem látható, hogy minden uralma alatt áll (Zsid 2:8). 4. Az egyház és a gyülekezet fogalma A magyar "egyház" szó nem bibliai kifejezés, e régi magyar szavunk jelentése "szent ház", és épületre utal. Héber eredetijének (qáhál) jelentése "gyülekezet" (1Kir 12:3), illetve valamilyen "társaság" (Zsolt 26:5) vagy "közösség" (1Móz 28:3); az Ószövetségben a legtöbbször "Izrael gyülekezetét" jelölte, a "közösség" (édáh) szinonimájaként (3Móz 8:4). A qáhál-t az Ószövetség ógörög fordítása (Septuaginta) az ekklészia szóval adta vissza, ami az Újszövetség idején is közhasználatban volt (nép)gyűlés, gyülekezés vagy összejövetel jelentéssel. Az Újszövetség írói is több értelemben használták: az ekklészia vonatkozott az ószövetségi Izrael gyülekezetére (Csel 7:38), pogány népgyűlésre (Csel 19:39), a keresztények egyetemes közösségére: Krisztus Testére (Ef 1:22, 1Kor 12:13), helyi gyülekezetre (1Kor 1:2; Róm 16:5) vagy azoknak egy nagyobb tájegységen belüli csoportjára (Csel 9:31). Az Újszövetség másik szava, a "közösség" (koinónia) elsősorban az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel (1Jn 1:3, Fil 2:1) való lelki közösségre, illetve az ebből táplálkozó hívő közösségre (2Kor 13:13) utal. Végül, az episzünagogé egyszerűen "összejövetelt" jelent (Zsid 10:25; ez nem egy gyülekezet vagy felekezet, hanem az összejövetelek otthagyásának rossz szokását ítéli el, a "fogyasztói" szemlélet ellen tanít). 5. Az egyház kettős, látható és láthatatlan természete Isten népe mint látható közösség sosem volt "tiszta", kizárólag hívőkből álló steril szervezet. Azt, hogy valójában ki Istené, sosem a származás (zsidó vagy sem) vagy bizonyos szertartások (körülmetélés, keresztség) döntötték el, hanem a megélt hit; így hívők, keresők és még nem hívők mindig is együtt éltek. Az ún. "látható egyház" tehát igazi hívők, hívőnek látszó és láthatóan nem hívő, illetve kereső, lázadásban levő vagy megtérés előtt álló emberek ideiglenes közössége; emberi szemmel csak ez látható. Az ún. "láthatatlan egyház" pedig az igazi hívők közössége, akik minden kor minden igazi hívőjével való örök, földi és mennyei közössége; ezt viszont csak Isten látja (vö. 2Tim 2:19, Zsid 12:22-23). Bár az emberi szívbe csak Isten lát bele (Jer 20:12, Dán 2:22, Jn 2:25, Zsid 4:12), bizonyos gyümölcsöket vagy azok hiányát igenis észre kell és lehet venni (Péld 14:33, Mt 7:16-18, Gal 5:19-25; erről azonban már a következő fejezetben a gyülekezeti fegyelmezés témája szól). 6. Az egyházat leíró bibliai metafórák mind Krisztussal kapcsolatosak Krisztus a pásztor, az egyház a nyáj (1Pt 5:2-4, Jn 10:11-16). Krisztus a fej, az egyház a teste (Kol 1:14,18, Ef 5:23). Krisztus az épület tetején levő csúcskő vagy zárókő (régiesen, hibásan "szegletkő", amiből pedig rendszerint négy van), az egyház templom (Ef 2:20-21, 1Tim 3:15). Krisztus a vőlegény, az egyház a menyasszony (Ef 5:23-32, 2Kor 11:2, Jel 21:2,9). Krisztus az elsőszülött, az egyház az ő háztartása vagy háza (Ef 2:19, Kol 1:18, Zsid 3:6). Krisztus a tulajdonos, az egyház az ő saját népe (Tit 2:14, 1Pt 2:9). Krisztus az örökös, az egyház az öröksége (Ef 1:18). Krisztus a főpap, az egyház a papság (Zsid 4:14, 1Pt 2:9). Krisztus a teremtő, akiben az egyház egy új ember(iség) (Ef 2:14-15). Megjegyzés: elgondolkodtató, hogy a hívők mennyi mindent jelentenek Jézusnak! Ellenőrző kérdések a leckéhez Mi volt Izrael feladata, küldetése? Elvetette Isten Izraelt? Mi az "egyház" szó hátterében álló bibliai fogalom jelentése? Milyen képekkel írja le az Újszövetség Krisztus és az egyház kapcsolatát?

4 6. AZ EGYHÁZ 6.2. Krisztus Teste, Isten háza Hogy épül fel? Bár Krisztus az 1. században felment a mennybe, és egy napon visszatér, addig is aktívan munkálkodik a földön a Lelke által, és nem csak az egyes hívőkben, hanem a hívők közösségében is. Az Újszövetség a gyülekezet működését olyan képekkel írja le, amelyek szerint nem vallásos klubról vagy épületről van szó, hanem élő, lelki organizmusról, az egyetemes és helyi gyülekezet szintjén egyaránt. 1. Az egyház Krisztusé Az egyház Krisztus / Isten gyülekezete vagy egyháza (Róm 16:16 vö. 1Kor 1:2), Krisztus / Isten saját tulajdonba vett népe (Tit 2:14 vö. 1Pt 2:9-10). Krisztus az, aki a vérén megvásárolta (Csel 20:28), és mindenen át megvédi (Mt 16:18, 1Kor 3:17). Krisztus az, aki építi (Mt 16:16), ő növeli számban (Csel 2:47) és minőségben (Ef 4:16). Megjegyzés: egy adott gyülekezet mint emberi közösség sosem XY pásztoré vagy Z felekezeté, hanem kizárólag és mindenestül Isten tulajdona. 2. Az egyház küldetése Az egyház létének célja van, feladata négyszeres: imádni Istent (Ef 1:12, Kol 3:16) azért, amit tett, és azért, aki Ő tanúságot tenni az egész világ előtt Krisztusról (Csel 1:8, 1Pt 2:9, 3:15) tanítvánnyá tenni a népeket (Mt 28:19-20), és a tanítványokat felnevelni (Ef 4:12-13, Kol 1:28) a világra mint só és világosság pozitívan hatni (Mt 5:13-16, Fil 2:15). Megjegyzés: ez az egész az ő ötlete, nem emberé, tehát ha nem akarunk az útjában állni, akkor a tőle kapott feladatokat nem emberi elgondolások, hanem az ő terve szerint és az ő erejével kell végezni. 3. Az egyház Isten háza, otthona, temploma Az egyház olyan hely, ahonnan Isten jelenléte kiáradhat a világra: a gyülekezet mint emberi közösség (!) az élő Isten otthona, háza vagy temploma (Ef 2:22, 1Tim 3:15, 1Kor 3:17, 2Kor 6:16); alapja az apostolok és a próféták tanítása (Ef 2:20), falai az egyes hívők, akik mint "élő kövek" együtt épülnek fel "lelki házzá" (1Pt 2:5), csúcsköve vagy záróköve (ti. az épület tetején) Krisztus, akiben az egész épületet növekedik, és aki az egész épületet összetartja (Ef 2:20-21) a gyülekezet a Szentlélekben való közösség (2Kor 13:13), és ez konkrétan vigasztalást, szeretetből fakadó figyelmeztetést, irgalmat és könyörületet, közös törekvést, kölcsönös szeretetet, önfeláldozó önzetlenséget hozhat a tagok közé (Fil 2:1-5), hiszen a Lélek bennük való munkálkodásának gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önfegyelem (Gal 5:22-24); a Lélek ad a betűhit helyébe életet és szabadságot (2Kor 3:6,17), a szolgálatban a félelem helyébe erőt, józanságot és szeretetet (2Tim 1:7), a törvényeskedés helyébe igazságosságot, békességet és örömöt (Róm 14:17), a bűnrejtegető képmutatás helyébe irgalmas őszinteséget és megértő közösséget (1Jn 1:7), a zűrzavar helyébe békességet és rendet (1Kor 14:33), a beképzelt önállóskodás helyébe az egymásra utaltság tudatát (1Kor 12:12-27), a széthúzás helyébe egységet (Ef 4:3, Csel 2:44-47); a gyülekezet tehát az a hely, ahol ilyen emberek, egy ilyen emberi közösség készül(het) mindezzel a gyülekezet a jelenlegi világ mechanizmusaival és erőivel szemben, mint ellentársadalom ízelítőt kaphat és adhat környezetének "az eljövendő világ erői"-ből (vö. Zsid 6:5) Megjegyzés: "Isten háza" nem egy ház, hanem az Isten által összehozott és együtt tartott emberek; amikor egy gyülekezetben nem a krisztusi jellem és kapcsolatrendszer uralkodik, hanem nyílt és rejtett bűnök hálója, akkor a hívők úgy tesznek, mintha nem állna a rendelkezésünkre kimeríthetetlen emberfeletti erőforrás túllépni mindezen (vö. Ef 1:16-19, 3:14-21). 4. Az egyház Krisztus teste Krisztus áldozata tette lehetővé, hogy zsidók és nem zsidó származásúak Krisztusban egyetlen test tagjaivá legyenek (Ef 2:14-16) a Szentlélek munkálkodása által (1Kor 12:13). Ez az egység sokszínűségben jelenik meg: a gyülekezet hívő tagjai mind Krisztus testének a tagjai (1Kor 12:12,27), a test feje Krisztus (Kol 1:18) a test tagjai nem egyformák, eltérőek a feladataik, de éppen ezért teljesen egymásra vannak szorulva (1Kor 12:14-27) ha a gyülekezet érett hittel ragaszkodik az igazsághoz, akkor maga Krisztus illeszti össze és tartja egyben a test tagjait, ebben az izületek (a kapcsolatok) segítik őket; így mindegyik testrész a saját adottságának megfelelően működve növeli a testet, és így maga is épül, de csak a szeretetben (Ef 4:15-16) mindenek felett Krisztus a Fő (Ef 1:22), a tagoknak neki kell engedelmeskedniük Megjegyzés: nem létezik privát kereszténység: aki nem tagja egy közösségnek, az a hitéletében egy ponton túl megreked: lemarad olyan dolgokról, amelyeket csak más hívőkkel együtt tapasztalhat meg; nem tudja, hogy valahonnan hiányzik, és hogy valakik hiányoznak neki.

5 5. Az egyház Isten nyája Krisztus a lelkünk pásztora (1Pt 2:25), ő a "főpásztor" (5:4 vö. Zsolt 23:1, Ez 34:11-23). Ugyanakkor a nyáját emberi (al)pásztorokra bízza (1Pt 5:3), akiket ő ad az egyházának (Ef 4:11): azért adja őket, hogy a gyülekezet tagjait szolgálva felkészítsék őket a szolgálatra (Ef 4:12), miközben a nyáj példaképei (1Pt 5:3, 1Tim 4:12) a szolgálatuk nagy felelősséggel jár: ők felelnek a rájuk bízottak lelkéért (Zsid 13:17, 1Tim 4:16), és szolgálatukat Isten szigorúbban fogja megítélni (Jak 3:1), aszerint, hogy mi maradandót építettek vagy mit romboltak a hívők életében (1Kor 3:6-17, 1Pt 5:4) Isten a vezetőknek nem csak felelősséget, hanem tekintélyt is ad, hogy kövessék őket (1Kor 4:19-21, 1Tim 1:3); bízni kell bennük, hallgatni kell rájuk (Zsid 13:17), és meg kell őket becsülni a munkájukért (1Tim 5:17-18, 1Thessz 5:12-13); aki nem ismeri el a tekintélyüket, azért nem vállalhatnak felleősséget a juhok azonban végső soron a Főpásztort követik, és ha ismerik az ő hangját (Jn 10:16,26), akkor nem kell, sőt nem szabad olyan pásztorokat követniük, akik visszaélnek a nekik adott tekintéllyel, és nem törődnek az emberekkel, csak magukkal (Jn 10:12-13, 1Pt 5:2-3). 6. Pásztorok, presbiterek, püspökök, diakónusok A gyülekezet tagjainak sokfélesége a feladatok és felelősségek, azaz tisztségek eltérő mértékében is megjelenik: a "diakónus" (görög diakonosz) szó egyszerűen szolgát jelent, a "presbiter" (görög preszbüterosz) vént, azaz idősebb (értsd: tapasztaltabb) férfit, a "püspök" (görög episzkoposz) pedig felügyelőt ("felvigyázó") az Újszövetségben a vén és a felügyelő fogalma funkcióját tekintve nem válik el egymástól, egyszerűen a pásztor (görög poimén) szinonimája (Csel 20:17,28 ~ 1Pt 5:1-2,4 ~ 1Tim 3:1 és Tit 1:5,7) a gyülekezet lelki dolgaira "felügyelő" és a gyülekezet anyagi dolgaiban "szolgáló" embereknek jellemes, családos, köztiszteletben álló férfiaknak kell lenniük (1Tim 3:1-13), akiknek egyértelmű elhívással és képességekkel, lelki ajándékokkal kell rendelkezniük (Csel 6:3, 13:2, 1Tim 4:14, 2Tim 1:6) a gyülekezet vezetőinek a feladata a tagok elhívásának felismerése, és ha az elhíváshoz érettség és feddhetetlenség is társul (1Tim 5:22), az illető elhívását kézrátétellel (az azonosulás jele) ismerik el a gyülekezet előtt (Csel 6:6, 13:3), így segítve őt a sáfárkodásban (nem ők jelölik ki vagy küldik ki a szolgálatra, csak felismerik és támogatják a már meglevő szolgálatát, amire Isten elhívta és kiküldte) elsősorban a vének / felügyelők feladata a tanítás (1Tim 3:2, 5:17, Zsid 13:7, 2Tim 2:2), de nem mindegyikük tanít (1Tim 5:17), ahogy ismertek diakónusok is, akik evangelizálnak (1Tim 3:13 vö. Fülöp) a gyülekezeti fegyelem gyakorlása egyfelől a gyülekezet egészének a feladata (Mt 18:15-20), másfelől a lelkileg érett vezetőké (1Thessz 5:12, Gal 6:1-2), de ők maguk is elszámoltathatók a gyülekezet és a pásztor előtt (1Tim 5:19-20), illetve a külvilág előtt (vö. 1Tim 3:7) az Újszövetségben nincs példa arra, hogy nők a gyülekezet felelős vezetői lennének, különösen ami a nyilvános gyülekezeti tanítást illeti (1Tim 2:11-12), de minden más szolgálatot végezhetnek. Megjegyzés: a püspök és a presbiter tisztsége csak a 2. században vált ketté, az egyházvezetői "hivatalok" hierarchiája (érsek, pápa, metropolita stb.) csak a későbbi történelmi fejlődés eredménye; bár ma a világon a misszionáriusok fele nő, a női lelkészség új, 20. századi jelenség. 7. A gyülekezeti és a gyülekezeten kívüli szolgálat A helyi gyülekezet működését alapvetően két feladatkör biztosítja (1Pt 4:11): a szóbeli (tanítás, ima) és a gyakorlati szolgálat (szervezés, technikai segítség stb.). A szóbeli vagy gyakorlati szolgálatot végzőknek meg kell felelniük bizonyos előfeltételeknek, és bizonyos karizmákkal is rendelkezniük kell: pl. a pásztor esetében elengedhetetlen a tanítás, a vezetés, a bátorítás vagy a prófétálás ajándéka, diakónusok esetében a segítés, könyörülés, szervezés stb. A gyülekezetben végzett szolgálat (tanítás, gyerekszolgálat, üdvözlés, karbantartás stb.) a gyülekezet rendes működését, közösségi életét biztosítja; az ilyen jellegű szolgálatra azonban a gyülekezet tagjainak csak kis része van elhívva. A gyülekezeti szolgálat célja ugyanis az, hogy minden szent fel legyen készítve a gyülekezeten kívüli szolgálatra: megélni és továbbadni a Jó Hírt otthon, az iskolában és a munkahelyen. Megjegyzés: elfogadhatatlan az "egyemberes szolgálat" gyakorlata (mindent a lelkész csinál), és az a tévhit, hogy a teljes idejű egyházi szolgálat "az igazi" szolgálat, szemben bármely civil hivatással. Ellenőrző kérdések a leckéhez Kinek a tulajdona az egyház? Mi az egyház egészének a küldetése? Milyen gyülekezeti tisztségviselőket ismer az Újszövetség?

6 6. AZ EGYHÁZ 6.3. Keresztség és úrvacsora Mi a jelentőségük? Mint minden vallásnak, a kereszténységnek is vannak szertartásai. Az egyik a vallási közösségbe való felvételkor, csak egyszer történik (keresztség), a másik a közösség tagjainak együttlétekor, rendszeresen (úrvacsora). Mindkét szertartást Krisztus parancsolta az egyháznak. 1. A keresztség (bemerítés) fogalma és és előzménye A magyar "keresztség" szavunk nem bibliai kifejezés, hanem sajátosan magyar szó, és a középkori eredetű katolikus keresztségi liturgia egyik mozzanatára, az olajjal a homlokra rajzolt keresztre utal. Az eredeti bibliai (újszövetségi) kifejezés (baptidzó) jelentése: vízbe, víz alá meríteni, mártani. A keresztelés újszövetségi szertartás, amelynek van előzménye, de nem az Ószövetségben. A Krisztus előtti századok gyakorlataként a zsidóságba áttérő pogányoknak a pogányságból való megtisztulás jelképeként teljesen víz al kellett merülniük (ez az ún. "prozelita keresztség", mikve). Keresztelő János két szempontból hozott újat: egyrészt zsidókat merített be (Istenhez való visszatérésük jeleként), másrészt nem egyszerűen alámerültek, hanem ő nyomta őket víz alá (innen van a mellékneve: Ioannész ho Baptisztész, azaz "János, a Bemerítő") vö. Mt 3, Mk 1, Lk 3, Jn 1. fejezet, Csel 13:24. János Jézust is bemerítette, mert Jézus azonosult a népével; ugyanakkor Jézus nem merített be, csak a tanítványai (Jn 4:1-2). Megjegyzés: az első két-három évszázad után a fejleöntés szokása terjedt el (fejleöntés = tetőtől talpig víz alá kerülés), csak a reformáció radikális (anabaptista) irányzatával, a 16. században jelent meg újra a bemerítés gyakorlata; szimbólumot (teljes alámerülés) azonban nem hasznos szimbolizálni. 2. Az apostoli keresztelés gyakorlata és jelentősége Feltámadása után Jézus megbízta a tanítványait, hogy "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" (a Háromságtól kapott felhatalmazással) merítsék be a hitre jutókat (Mt 28:19), és az apostolok "Jézus nevében" (értsd: a személyesen tőle kapott megbízásból) minden megtérőt be is merítettek: a bemerítés az igehirdetést mindig közvetlenül követte (Csel 2:41, 10:48, 16:33, 22:16 stb.), mert egyetlen feltétele a Jézusba vetett hit volt (8:36-38); a bemerítetteket a gyülekezetbe azonnal befogadták a bemerítés jelentősége a Krisztussal való azonosulás: vele meghalni és feltámadni, ezentúl a bűn számára halottnak lenni, és Istennek élni (Róm 6. fejezet, Kol 2:12, Gal 3:27); ezért a keresztség nem egy adott felekezetbe, hanem Krisztusba tagol be, tehát minden egyházban el kell fogadni bár első pillantásra úgy tűnik, valójában nem a bemerítkezés az üdvösség feltétele (vö. Mk 16:16), nem a szertartás az, ami "megment" (1Pt 3:21), hanem a hit, amely engedelmeskedik Isten üzenetének és parancsának (aki nem hisz, minek merítkezne be? és aki hisz, miért ne merítkezne be?) Megjegyzés (1) A későbbi keresztségi előkészítés gyakorlata (katekumenátus) a 2-3. században alakult ki, amikor a keresztényeket üldözték, illetve mert a megtérés a 4. századtól a kereszténység államvallássá válásával divattá vált; ugyancsak az apostoli kor utáni a gyermekkeresztelés gyakorlata, amelyre ugyan nincs konkrét bibliai példa, de a keresztséget a körülmetélés újszövetségi párhuzamának, szövetségkötési aktusnak tekinti; a csak hitvallókat bemerítő egyházak viszont a "gyermekbemutatás" vagy "gyermekmegáldás" szertartását gyakorolják (vö. Mk 10:13-16). 3. Az úrvacsora fogalma és előzménye A szertartás egyik újszövetségi neve az "úrvacsora" (görög deipnosz = vacsora; Jn 13:2, 1Kor 11:20, Jel 19:7,17), a másik a "kenyértörés" (görög klaszisz; Lk 24:30,35, Csel 2:42). A szertartás eredete az ószövetségi peszách (görögül pászka) ünnepe, amely az Egyiptomból való kivonulásra emlékeztetett (2Móz fejezet); maga a héber peszách szó arra utalt, hogy a pusztító angyal "átugrotta" a zsidók házait. Jézus a kivégzése előtt, éppen egy ilyen ünnepi "páskavacsora" közben vezette be a későbbi úrvacsora gyakorlatát (Mt 26:17, Mk 14:12, Lk 22:7, Jn fejezet). A páskavacsora közben használt kovásztalan kenyeret (macesz) megtörve adta tovább, mint megtört teste jelképét, illetve az ilyenkor szokásos négy pohár bor valamelyikét is úgy adta körbe, mint ami az új szövetség pohara, és ami az ő vérét jelképezi (1Kor 11:23-26). 4. Az úrvacsora gyakorlata és jelentősége A szertartás egyfelől emlékezés a múltra, Jézusra és tettére (Lk 22:19, 1Kor 11:25), másfelől a jövőbe vetett reménység kifejezése (Mt 26:29, 1Kor 11:26): a kenyér megtörése Krisztus testének összetöretésére emlékeztet, a bor kiöntése és megivása pedig Krisztus vérének a kiöntetésére; ugyanakkor, mivel Krisztus maga az élet kenyere (Jn 6:48-51), az ő testét enni és vérét inni (6:53-54) a legintimebb lelki-szellemi közösséget is jelenti (vö. 6:63) a Krisztus feláldozott testével és vérével, illetve Krisztus Testének többi tagjával (1Kor 10:16-17) a lábmosás (Jn 13) egyrészt nem a páskavacsora, hanem a korabeli vendéglátás része volt, másrészt Jézus nem úgy adott vele példát, hogy attól kezdve az úrvacsoránál mindig ezt kell tenniük, hanem úgy, hogy így kell egymással bánniuk, az év minden napján az első keresztények rendszeresen (Csel 2:42), a hét akkoriban elsőnek tekintett napján, Krisztus feltámadásának napján (azaz vasárnap) úrvacsoráztak (20:7)

7 az úrvacsora nem egy bizonyos felekezet vagy gyülekezet, hanem az Úr asztala (1Kor 10:21), tehát minden hívő, így a más keresztény gyülekezethez tartozó vendégek is részt vehetnek rajta; aki hívő, de éppen valamilyen nyilvánvaló bűnben él, és abból nem hajlandó megtérni, azt figyelmeztetni kell, hogy ne úrvacsorázzon, hiszen az éppen arról szól, hogy ezért a bűnéért is meg kellett halnia Krisztusnak a korinthusi gyülekezetben (lásd 1Kor 10:14-33, 11:17-34) sajátos visszásságok fordultak elő, amelyek az úrvacsora közösségépítő és szent voltát semmibe vették: elkülönültek egymástól (11:18 vö. 1:11), nem várták meg egymást (11:33), egyesek tele ették magukat, míg mások éhesek maradtak (11:21), az úrvacsorai elemeket (az Úr testét és vérét) nem különböztették meg (11:29) a többi ételtől (11:22,34); összefoglalva: csak a saját kárukra jöttek össze (11:17), és olyan "méltatlan módon" úrvacsoráztak (11:27), hogy Isten nevelő szándékú büntetésére volt szükségük (11:30,32); nem csoda, hogy Pál önvizsgálatra szólította fel őket (11:28); a 11:27 hibás fordítása ("méltatlanul") és mindenkire általánosítása ("vizsgálja meg azért az ember önmagát", különben "ítéletet eszik és iszik") a hívőkben fölösleges önvizsgálódást és méltatlanságtudatot kelt Megjegyzés: nincs különösebb jelentősége a kovászos vagy kovásztalan kenyér vagy ostya, illetve a bor, must vagy szőlőlé használatának; a lényeg, hogy a "test" törhető és a "vér" vérszínű (piros) legyen; a volt alkoholistákra tekintettel kell lenni (az alkoholmentes bor is kísértésforrást jelent a számukra, de például a vörös szőlőlé megfelelő); a bor és a kenyér "átváltoztatása" a misén Krisztus szószerinti testévé és vérévé - minden tisztelet mellett is - nagyon távol áll az úrvacsora bibliai, zsidó gyökereitől: ha ilyenkor valami átváltozik, az a hívő szív. Ellenőrző kérdések a leckéhez Hány szertartást rendelt el Jézus, és melyek ezek? Mi volt a keresztelés előzménye? Mit mindent jelenít meg a víz alá merítés? Mi volt az úrvacsora előzménye? Mit jelképeznek az úrvacsora jegyei?

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

AZ ÚRVACSORA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS108 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÚRVACSORA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ ÚRVACSORA JELENTÉSE A. Transsubstantiatio átlényegülés

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem?

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? 18 1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? Közismert dolog, hogy ugyanazt a Bibliát olvasva eltérő módon értelmezünk egyes részleteket. Kérdés tehát, hogy mi alapján dönthetjük el, melyik

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

2. Az Isten. Tartalom 2.1. Isten lénye és tulajdonságai Milyen az Isten? 2.2. Isten mint Háromság Hogy lehet? Miért fontos?

2. Az Isten. Tartalom 2.1. Isten lénye és tulajdonságai Milyen az Isten? 2.2. Isten mint Háromság Hogy lehet? Miért fontos? 2. Az Isten most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 1Korinthus 13:12 Tartalom 2.1.

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2016.03.08.) A Biblia értelmezésekor az egyes iratok vagy szövegrészek műfajára is figyelni kell. Bár az egyes

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda?

5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? 66 5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? A Biblia mint Isten írott kinyilatkoztatása az 1. században lezárult. Nagy üzenete és évezredeket átfogó története azonban a múlt puszta emléke, elméleti ismeret

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

4. A Krisztus Tartalom

4. A Krisztus Tartalom 4. A Krisztus mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett megalázta magát, és engedelmeskedett

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben