Onga Város 1 Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Onga Város 1 Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Onga Város 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos december 5. napjától (egységes szerkezetben a 21/2013. (X. 30) és 22/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendeletekkel) Onga Város 2 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. -ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed: a) Onga Város 3 Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, továbbá az Önkormányzat által alapított és irányítása alatt működő költségvetési szervekre; b) az Önkormányzat vagyonának teljes körére, amely a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon. II. Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak: a) a helyi közutak és műtárgyaik, b) a járdák, terek és parkok, c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, e) a védett természeti területek, f) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselőtestülete rendeletével annak nyilvánít. Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. (2) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza. (3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. 1 Módosította a 21/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos október Módosította a 21/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos október Módosította a 21/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos október 31.

2 III. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 3. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni. 4. A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak tételes kimutatása. A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell bemutatni. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról a jegyző háromévente 4 átfogó leltárt készít. 5. Az Nvt. 9. (1) bekezdésében meghatározott közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésről a polgármester gondoskodik, és a képviselő-testület hagyja jóvá. Az első közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet legkésőbb január 1. napjáig el kell fogadni. IV. Rendelkezés a vagyonnal 6. A korlátozottan forgalomképes vagyonhoz és az üzleti vagyonhoz kapcsolódóan minden döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 7. A képviselő-testület az önkormányzati vagyonból nem minősít vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. V. Az önkormányzati vagyon átruházása 8. (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 25 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. (2) Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a versenyeztetési eljárás szabályait külön jogszabályban nem szabályozott esetekben a képviselő-testület által jóváhagyott, e rendelet 1. mellékletét 5 képező Versenyeztetési Szabályzat tartalmazza. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - az Nvtv. 14. (3) bekezdésében foglaltak kivételével az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 4 Módosította a 22/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet, hatályos december 5. 5 Módosította a 21/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos október 31. 2

3 (4) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester 6 jogosult. VI. A felajánlott vagyon elfogadása 9. (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő a képviselő-testület jóváhagyásával fogadhatja el, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. (2) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására. VII. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 10. (1) A képviselő-testület a vagyontárgyak értékesítése esetén a vagyontárgy értékét: a) ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján állapítja meg. VIII. Eljárás a tulajdonos képviseletében 11. (1) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. (2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. IX. Vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok 12. Az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvtv. rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az önkormányzat közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető. Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelői szerződés kötelező elemeit, továbbá a szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat az Nvtv. rendelkezései tartalmazzák. 6 Módosította a 21/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos október 31. 3

4 X. Önkormányzati követelésekről való lemondás 13. (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg, d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be, e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel, f) a jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását szolgálja. (2) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik az önkormányzat követeléseiről lemondani a Képviselő-testület jogosult. XI. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. (X.17.) számú önkormányzati rendelet. Farkas Lászlóné sk. jegyző Madzin Tibor sk. polgármester 4

5 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemek Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / közterület Névtelen tér / 4/ / Major utca Major utca / 1/ / beépített terület Lavotta u / 2/ / beépített terület Lavotta u. 39/ / 4/ / beépített terület Lavotta u. 39/ / 5/ / beépítetlen terület / 6/ / Lavotta utca Lavotta utca / 7/ / beépítetlen terület / 8/ / beépített terület Dankó utca / 9/ / beépített terület / 10/ / beépített terület Lavotta u / 11/ / beépített terület Lavotta u / 12/ / beépített terület Lavotta u / 14/ / beépített terület Prímás utca / 16/ / beépített terület Prímás u / 17/ / beépített terület Prímás u / 18/ / beépített terület / 20/ / Prímás utca Prímás utca / 21/ / beépített terület Prímás u / 22/ / beépítetlen terület / 23/ / beépített terület Lavotta u / 27/ / beépített terület Prímás utca / 28/ / beépítetlen terület / 29/ / beépített terület Dankó u / 30/ / beépített terület Dankó utca / 31/ / beépítetlen terület / 32/ / beépített terület / 33/ / beépített terület Dankó utca / 34/ / beépített terület Dankó u / 35/ / beépítetlen terület / 37/ / beépített terület / 38/ / Dankó utca Dankó utca / 39/ / beépített terület Dankó u / 40/ / beépített terület Dankó u / 45/ / beépített terület Dankó u / 46/ / beépített terület Dankó u / 47/ / beépített terület Dankó u oldal

6 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / 48/ / közterület / 1/ / beépített terület Rét u / 2/ / beépített terület Rét u / 3/ / beépített terület Rét u / 4/ / Névtelen út Névtelen utca / 6/ / beépítetlen terület / 1/ / Major utca Major utca / 3/ / Cimbalmos utca / 14/ / Hegedu utca Névtelen utca / 25/ / Cimbalmos utca / 52/ / beépítetlen terület / 53/ / közterület / / / József A. utca József A. u / / / Szociális Szolg. Központ József A. utca / 1/ / Rákóczi utca Rákóczi utca / / / közterület Ady E. utca / / / Pacsirta u. Pacsirta u / 1/ / Orvosi rendelo Puskás F. u / / / Puskás F. utca Puskás F. utca / 2/ / Templom park Rákóczi Ferenc utca / / / Balaton utca Balaton utca / 1/ / Családsegito központ Rákóczi u / 2/ / beépítetlen terület / 4/ / napközi Major u / 1/ / Önkormányzati bérlakás Gyönygvirág u / 3/ / közterület / 3/ / közterület / 1/ / árok / 3/ / Névtelen utca Névtelen utca / 8/ / beépítetlen terület / / / Gyöngyvirág u. Gyöngyvirág u / / / beépítetlen terület Gyöngyvirág u / 2/ / lakóépület Gyöngyvirág utca / 3/ / fogorvosi r., tanácsadó, szolgálati lakás Rózsa u / 4/ / Szolgálati lakás Rózsa u. 20/a / 5/ / Városháza Rózsa u / / / Rózsa u. Rózsa u / 7/ / közterület / 9/ / beépítetlen terület oldal

7 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / 2/ / út / 2/ / út / / / Szegfu utca Szegfu u / / / Felszabadulás u. Felszabadulás. u / / / Alkotmány u. Alkotmány u / / / kultúrház Rákóczi u / / / Rákóczi utca Rákóczi utca / / / Nefelejcs u. Nefelejcs u / / / Görgey A. utca Görgey u / / / Altalános iskola Görgey A. u / / / GAMESZ Rákóczi u / / / Rákóczi u. 24. Rákóczi u / / / Altalános iskola Balaton u / / / sportpálya Muskátli u / / / Muskátli utca Muskátli utca / / / Muskátli u. Muskátli u / / / Széchenyi utca Széchenyi u / / / Dózsa Gy. utca Dózsa Gy. utca / 3/ / árok / 10/ / közterület / 12/ / közterület / 13/ / Névtelen út Névtelen utca / 15/ / beépítetlen terület / 16/ / beépítetlen terület / 17/ / beépítetlen terület / 18/ / beépítetlen terület / 19/ / beépítetlen terület / 20/ / beépítetlen terület / 21/ / beépítetlen terület / 22/ / beépítetlen terület / 23/ / Névtelen tér Névtelen tér / / / Kossuth u. Kossuth u / 2/ / közterület / / / Mikszáth u. Mikszáth u / / / Ady E. utca / / / lakóépület Dózsa Gy. u / / / Faluház Dózsa Gy. u / / / Petofi u. Petofi u / / / beépített terület oldal

8 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / temeto / / / Dózsa Gy. utca Dózsa Gy. utca / / / beépítetlen terület / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / Mezo I. utca Mezo I. utca / / / Rezeda utca Rezeda utca / / / Arany János utca Arany János utca / / / Sallai utca Sallai utca / / / Bezerédi u. Bezerédi u / 2/ / Ifjúság utca Ifjúság utca / / / közút Petrovics u / / / Bezerédi u. Bezerédi u / 3/ / Bethlen G. utca Bethlen G. utca / 1/ / beépített terület Oprendek u / 1/ / beépített terület Petrovics u / 1/ / beépített terület Petrovics u / 1/ / beépített terület Petrovics u / 1/ / beépített terület Petrovics u / 1/ / beépített terület Oprendek u / / / beépített terület Arany J. u / / / beépített terület Arany J. u / 2/ / beépített terület Arany J. u / / / Arany János utca Arany János utca / 2/ / Orvosi rendelo Arany J. u / 2/ / Ovoda Arany J. u / / / beépített terület Petrovics u / / / beépített terület Petrovics u / / / szolgálati lakás Berzsenyi u / / / Oprendek utca Oprendek utca / 1/ / Trianoni emlékmuközterület Berzsenyi Dániel.u / / / Berzsenyi D. utca Berzsenyi D. utca / / / Tompa utca Tompa utca / / / Arany János utca Arany János utca / 2/ / Munkácsy út Munkácsy út / 1/ / beépített terület Tompa u / 1/ / beépített terület Oprendek u / 1/ / beépített terület Oprendek u / 1/ / beépített terület Oprendek u oldal

9 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / közút / 1/ / temeto / 2/ / beépítetlen terület / 3/ / Névtelen tér Névtelen tér / 3/ / Névtelen tér Névtelen tér / / / Bartók Béla utca Bartók Béla utca / / / Berzsenyi u. Berzsenyi u / / / Lévay utca Lévay utca / / / Berzsenyi D. utca Berzsenyi D. u / / / Névtelen tér Névtelen tér / / / Dobi utca Dobi utca / / / Bem utca Bem utca / / / Gyermekorvosi rendelo Bem u / / / közterület / / / Nádas utca Nádas utca / / / Hunyadi utca Hunyadi utca / / / beépítetlen terület / / / közpark / 2/ / gázfogadó / 3/ / közterület / 8/ / beépített terület / 9/ / beépítetlen terület / 13/ / beépítetlen terület / 14/ / Névtelen utca Névtelen utca / 15/ / beépítetlen terület / 16/ / beépítetlen terület / / / Bartók Béla utca Bartók Béla utca / / / közterület / / / Madách I. utca Madách I. utca / / / Kodály Z. utca Kodály Z. utca / / / közterület / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / közterület / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / közterület / / / óvoda Hunyadi u / / / Hunyadi utca Hunyadi utca / / / Névtelen út Névtelen utca oldal

10 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / Névtelen út Névtelen utca / / / Kölcsey utca Kölcsey utca / 3/ / beépítetlen terület / 9/ / beépítetlen terület / 10/ / beépítetlen terület / 13/ / beépítetlen terület / 16/ / beépítetlen terület / 17/ / beépítetlen terület / 18/ / beépítetlen terület / 19/ / beépítetlen terület / 20/ / beépítetlen terület / 21/ / beépítetlen terület / 22/ / beépítetlen terület / 1/ / Névtelen utca Névtelen utca / 14/ / Névtelen utca Névtelen utca / / / szántó (zártkert) / 1/ / zártkert / / / kivett, út / / / gyep (legelo) / 1/ / zártkert / / / muvelés alól kivett út / / / Kölcsey utca Kölcsey utca / / / Nádas utca Nádas utca / / / névtelen út Névtelen utca / / / Csokonai utca Csokonai utca / / / Kölcsey utca Kölcsey utca / / / Nádas utca Nádas utca / / / névtelen út Névtelen utca / / / Mészáros Lázár utca Mészáros Lázár utca / / / Kölcsey utca Kölcsey utca / / / Nádas utca Nádas utca / / / Ujhíd utca Ujhíd utca / / / Patak utca Patak utca / / / Beépítetlen terület Patak u / / / Akác utca Akác utca / / / Akác utca Akác utca / 5/ / közösségi ház Akác u / 6/ / Beépítetlen terület Akác u / / / Akác utca Akác utca oldal

11 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / közterület / / / Arpád utca Arpád utca / / / Névtelen utca Névtelen utca / / / Attila utca Attila utca / / / Beépítetlen terület Kinizsi utca / 4/ / Beépítetlen terület (GAT) / 1/ / Kinizsi utca Kinizsi utca / 2/ / közterület / 3/ / közút / 1/ / beépítetlen terület (gát) / 1/ / Beépítetlen terület (GAT) / 3/ / beépítetlen terület ( gáttöltés ) / 5/ / beépítetlen terület ( gát) / / / beépítetlen terület / 1/ / beépítetlen terület ( gát) / 1/ / egyéb, épület, udvar / 3/ / kivett, beépítetlen terület / 1/ / Beépítetlen terület Kinizsi utca / 2/ / Ocsanálos, rév köz Ocsanálos, rév köz / 3/ / Beépítetlen terület (GAT) / 2/ / beépítetlen terület ( gát) / 1/ / kivett, beépítetlen terület / 1/ / kivett töltés (GÁT) / 1/ / kivrett, beépítetlen terület / 1/ / kivett, beépítetlen terület / 1/ / kivett, beépítetlen terület / 2/ / beépítetlen terület ( gát ) / 3/ / kivett, beépítetlen terület / 1/ / kivett, töltés (gát) / 1/ / kivett, beépítetle terület / / / Névtelen út Névtelen utca / / / beépítetlen terület ( gát ) / / / beépítetlen terület (gát) / / / beépítetlen terület ( gát) / / / töltés / / / beépítetlen terület / / / Hernád utca Hernád utca / 1/ / beépítetlen terület ( gát ) / / / Beépítetlen terület (GAT) oldal

12 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / Beépítetelen terület (GAT) / / / beépítetlen terület (gát) / / / kivett, beépítetlen terület / 1/ / kivett, beépítetlen terület / / / közterület / / / töltés / / / közterület / 1/ / saját használatú út / / / közút / / / közút / 1/ / legelo, árok / 2/ / kivett út / 3/ / legelo, árok / 5/ / szántó / / / gyep(legelo) Akác utca / 3/ / árok / 7/ / gyep (legelo) / / / közút / / / árok / 6/ / gyep (legelo) / / / közút / / / közút / / / közút / / / közút / / / közút / / / közút / / / csatorna / / / közút / / / közút / 7/ / szántó / 48/ / szántó / 68/ / szántó / 69/ / szántó / 72/ / szántó / 2/ / közút / 3/ / közút / 1/ / közút / 6/ / szántó / / / sportpálya -öltözo sportpálya oldal

13 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / gyep (legelo) / / / közút / 2/ / közút / 2/ / közút / / / közút / / / közút / 17/ / árok / / / közút / 1/ / közút / 2/ / közút / / / közút / 2/ / szántó / / / árok / / / közút / 2/ / külterület / 3/ / szántó / 4/ / szántó / 9/ / közút / / / külterület / / / árok / / / árok / / / vízállás / 4/ / vízállás / 7/ / vízállás / 8/ / vízállás / / / közút / / / közút / / / közút közút közút / / / vízállás / / / közút / / / közút / / / árok / 2/ / közút / 1/ / árok / 2/ / árok / 4/ / árok / / / közút / 3/ / közút / 9/ / Kavicsbánya oldal

14 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / / / közút / 1/ / közút / / / közút / / / közút / / / gyep / 1/ / szántó / / / közút közút közút / / / közút / / / erdo és út / / / közút / / / közút / / / közút / 1/ / közút / 2/ / közút / 1/ / erdo / 3/ / közút közút közút / / / közút / 1/ / közút / 2/ / közút / 3/ / vízállás / / / közút / / / közút / / / közút / / / közút / / / közút / 1/ / közút / / / közút / / / közút / / / széruskert / / / közút / 4/ / Szántó (GAT) / 6/ / Rét (GAT) / / / közút / 2/ / közút / 5/ / Szántó (GAT) / 2/ / Szántó (GAT) / / / közút / 2/ / szántó / 4/ / Vízállás GAT oldal

15 1. függelék a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Naplósorszám Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Bruttó Becsült / 6/ / Vízállás (GAT) / 8/ / Legelo (GAT) / 10/ / Legelo (GAT) / 2/ / Legelo (GAT) / / / közút / 2/ / Legelo (GAT) / 3/ / Lgelo (GAT) / / / szántó oldal

16 2. függelék a 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek Sorsz. Hrsz. Megnevezés Cím Terület (ha) B.érték (e/ft) K.érték (e/ft) IngatlanJelleg

17 3. függelék a 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzatának üzleti vagyonába tartozó vagyonelemek Sorsz. Hrsz. Megnevezés Cím Terület (ha) B.érték (e/ft) K.érték (e/ft) IngatlanJelleg

18 1 1. melléklet a 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Onga Város 2 Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és hasznosítására Onga Város 3 Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyont érintő versenytárgyalások lebonyolításának szabályait (továbbiakban: szabályzat) a következők szerint határozza meg. Első rész Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya 1.) Ezen szabályzat célja, hogy biztosítsa az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leghatékonyabb formában történő hasznosítását szolgáló szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében a pályázók számára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét. 2.) A versenyeztetés megvalósítható licit (árverés)és pályáztatás útján. Alapelvek 3.) Az esélyegyenlőség elve 3.1. A kiíró a pályázati felhívásban valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a pályázat során alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 4.) A nyilvánosság elve 4.1. A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázatban résztvevők számára teljes nyilvánosságot biztosítani (pl. megyei lap, település honlapja) Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre. 5.) A verseny tisztaságának elve 5.1. A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása esetén azt követően, hogy a Hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a meghirdetett pályázati feltételeket köteles tiszteletben tartani, és biztosítani a pályázat kiírásával, értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát A pályázó a pályázati kiírás átvételétől köteles a pályázati eljárás ezen rendeletben szabályozott előírásait betartani. 1 Módosította a 21/2013. (X.30). rendelet, hatályos október Módosította a 21/2013. (X.30). rendelet, hatályos október Módosította a 21 /2013. (X.30). rendelet, hatályos október 31.

19 6.) A rendelkezés elve 6.1. A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása esetén azt követően, hogy a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a meghirdetett pályázati feltételeket tiszteletben tartja, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet köteles megtartani, és a pályázat kiírásával, továbbá értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát biztosítani A kiíró a pályázattal kapcsolatos rendelkezési jogát, így különösen a pályázati felhívás feltételeinek utólagos módosítását, a pályázat visszavonását, a közzétett eljárási rend szabályainak megváltozását kizárólag a jelen pályázati eljárási rend keretei között úgy gyakorolhatja, hogy azzal a pályázattal érintett személyek lényeges jogos érdekeit ne sértse Az e Szabályzatban biztosított jogokat azok rendeltetésével összhangban és a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni. 7.) Értelmező rendelkezések 7.1. A szabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmakat a következő értelemben kell alkalmazni: a) Kiíró (ajánlatkérő): a Képviselő-testület. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján kiíró lehet a polgármester. b) Ajánlattevő (pályázó): bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. c) Önkormányzati vagyon: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet hatálya alá tartozó vagyon. d) Nyilvános ajánlatkérés: az önkormányzati vagyon (vagyonrész) vásárlására és hasznosítására pályázati kiírás közzétételével történő felhívás, amelyet a település honlapján, a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a megyei lapban is lehetséges vásárlók egyedileg előre meg nem határozott köre részére tesznek közzé. e) Zártkörű (meghívásos) pályázat: a vagyon (vagyonrész) és hasznosítására vonatkozó ajánlattételre oly módon történő felhívás, hogy a pályázatra kizárólag a kiíró által meghívottak nyújthatnak be pályázatot. f) Egyfordulós pályázat: az olyan pályázat, amelynek kiírása során a pályázati felhívásban az összes pályázati feltétel konkrétan rögzítve szerepel, és az így beérkezett ajánlatok a megkötendő szerződés részét képezik. g) Többfordulós pályázat: az a pályázat, melynek első fordulójában érvényes ajánlatot tett pályázók közül a kiíró kiválasztja a következő forduló résztvevőit. h) Pályázati felhívás: a pályázati kiírás legfontosabb elemeit tartalmazza. Második rész A pályázat kiírása A pályázat 8.) A pályázat típusai 8.1. A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet A pályázatok nyilvánosak, kivéve, ha a Képviselő-testület zártkörű (meghívásos) pályázat kiírásáról dönt Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló vagyon jellege, 2

20 jelentősége, valamint az annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton előre meghatározott, vagy a projekt iránt már érdeklődő befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé. 9.) A pályázat kiírása 9.1. A pályázat kiírásáról a Képviselő-testület dönt A nyilvános pályázati felhívást a település honlapján kell meghirdetni A zártkörű pályázatról a kiíró az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül értesíti Zártkörű pályáztatás esetén legalább 3 pályázónak kell megküldeni a részletes kiírást. Zártkörű pályázat esetén az ajánlatkérés tényét a település honlapján kell nyilvánosságra hozni. A részletes kiírást a pályázatok benyújtására megállapított határidő kezdő napján, de legalább 30 nappal megelőzően kell a pályázóknak megküldeni A 20 millió forint feletti ingatlan értékesítése a Képviselő-testület egyedi döntése alapján megyei vagy országos szaklapban is kerüljön meghirdetésre. 10.) A pályázati felhívás tartalma A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a pályázatot kiíró megnevezését, székhelyét, b) a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű), c) a pályázattal értékesítendő, hasznosítandó vagyon megnevezését és szükség szerint annak értékét (névértékét), d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és pontos idejét, e) az ajánlati kötöttség tartalmát (az értékesítés, hasznosítás feltételeit, a fizetési feltételeket, a hatósági követelményi rendszert, a kötelezettség teljesítésének garancia- és szankciórendszerét), f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését, g) a megtekintés helyét, módját, idejét és esetleges költségét, h) a pályázati biztosítékok megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját, i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ezzel egyidejűleg új pályázat kiírására legyen lehetősége A részletes kiírás és eljárás tartalmazza: a) a forgalomképes vagyon adatait, b) a pályázati biztosíték megjelölését, c) az ajánlatok elbírálásának menetét: - az ajánlatok felbontásának helyét és időpontját, amennyiben a pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell, - az ajánlatok elbírálásra vonatkozó időtartamot, - pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, - az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét. d) minden egyéb adatot, amelyek a vagyon hasznosításának kívánatos irányára, módjára és egyéb feltételeire vonatkoznak, és amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készítéséhez A pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban előírható, hogy az 3

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET II. FEJEZET

I. FEJEZET II. FEJEZET Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2007. (II. 26.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről a módosításáról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított 5/2004. (IV.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete 1 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben