A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai"

Átírás

1 A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János december 12.

2 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3

3 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 3 A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Bevezetés A Szociális konfliktusok a mai Magyarországon című tanulmányomban felvázoltam azokat a társadalmi viszonyokat és egyenlőtlenségeket, amelyek leginkább befolyásolják az emberek jólétét. Ott csak érintőlegesen foglalkoztam a gazdaság és a jólét fogalmi mibenlétével, nem feledve azonban azt, hogy a gazdaságból fakadnak azok az anyagi források, amelyek az elosztás révén a jólétet biztosítják. Az elosztás szempontjából ezek a források egyrészt a közvetlen vállalkozói és munkajövedelmek, másrészt az újraelosztás révén jutnak el a kedvezményezettekhez. Más szempontból úgy is szemlélhetjük, hogy az anyagi forrásokhoz való hozzájutás egyik törvényes módja a jövedelemszerző tevékenység, másik módja a társadalmi szolidaritásból adódó, jövedelmen kívüli juttatások. Ebben a tanulmányban a gazdaság összefüggéseit fogom vizsgálni azokkal az alrendszerekkel illetve azoknak az alrendszereknek az egymásra hatását, amelyekben az emberek jóléte közvetlenül megjelenik, tükröződik és mérhetővé válik. Ehhez először tisztázni kell az összefüggésekben szereplő fogalmakat, tehát elsősorban a gazdaság, az elosztás és a jólét fogalmát, valamint ezek szervezeti rendszerét, majd definiálni kell azokat az alrendszereket, amelyeket egyrészt az újraelosztás tart fenn, másrészt maguk is az újraelosztás intézményei. A fogalmakat a közgazdaság-tudományban szokásos módon definiálom, a rendszerezésüket azonban a szokásostól némileg eltérően, a dolgozat céljához igazodva végzem el. A gazdaság szoros kapcsolatban áll a munka és a szociális ellátás ügyével. Nagyüzemi árutermelés és tömegáruforgalom nélkül nincs korszerű gazdaság, korszerű gazdaság hiányában romlik a szociális ellátás és növekszik a munkanélküliség. Ez utóbbi kettő azonban bekövetkezhet korszerű gazdaság esetén is akkor, ha a szociális piacgazdaságot kemény versenygazdaság váltja fel. A XIX. században éppen egy ilyen kemény versenygazdaság kényszerítette ki először a munka- és a szociális érdekegyeztetést, majd pedig a belőle származó válság a gazdasági érdekegyeztetést. Lényegében ez a viszonyrendszer határozza meg a dolgozatom felépítését. A dolgozat végén megkísérlek egy jövőképet is felvázolni. A dolgozat logikája és a levont végkövetkeztetések tehát egyediek, a fogalmi rendszerben és a tényadatokban azonban természetszerűleg nincs egyediség, mivel egyrészt a definíciók a közgazdaságtan által adottak, adatok egyéni felvételére pedig nem volt lehetőségem. Ezért dolgozatomban nagyrészt idézetekre támaszkodom, ebben az értelemben a dolgozat összefoglaló jellegű. A forrásokat azonban minden esetben vagy a szövegbe beszúva, vagy lábjegyzetben, vagy a dolgozat végén az irodalomjegyzékben minden esetben megadom.

4 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 4 Közgazdasági alapfogalmak Ebben a fejezetben a dolgozat megértéséhez szükséges fogalmakat ismertetem. A fogalmak definíciója a közgazdaságtani meghatározások, illetve a különböző közgazdasági elméletek alapján történik. Közgazdaságtan (Wikipédia) A közgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a gazdasági rendszerrel, vagyis a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. Más megfogalmazásban a közgazdaságtan a szűkösség viszonyai közötti választások és döntések tudománya; az embercsoportoknak a gazdasági folyamatban, vagyis a termelésben, az elosztásban, a cserében és fogyasztásban felmerülő döntési alternatíváival foglalkozó társadalomtudomány. A közgazdaságtan két legfontosabb ága mikroökonómia, amely a gazdaság szereplőinek (emberek, háztartások, vállalatok) döntéseit vizsgálja makroökonómia amely az országok gazdaságának kérdéseivel foglalkozik. A közgazdászok gyakran megkülönböztetik a pozitív közgazdaságtant, amely a gazdasági jelenségek értékelés nélküli magyarázatával és leírásával foglalkozik, és a normatív közgazdaságtant, amely értékítéletet alkot és a jövőre vonatkozó döntéseket alapozza meg. A szónak az európai nyelvek többségében használt megfelelője ökonómia a görög oikosz (ház, háztartás) és nomosz (törvény, szabály) szavak összetételéből származik, és eredetileg a háztartás és birtok, valamint a (város)állam adminisztrációjának anyagi ügyeiről szóló vitára utalt. A közgazdaságtan alapkérdései a Mit termeljenek? kérdés arra keresi a választ, hogy a gazdaság szereplői milyen javakat és szolgáltatásokat, azok milyen mennyiségét és minőségét állítsák elő. a Hogyan termeljenek? kérdés azzal kapcsolatos, hogy a termelési tényezőket sokféle arányban lehet kombinálni. A fejlett országokban általában tőke-intenzív, a kevésbé fejlett gazdaságok munka-intenzív technológiákat alkalmaznak. a Kinek termeljenek? kérdés arra keresi a választ, hogy a különféle javakat és szolgáltatásokat kik fogják elfogyasztani. Milyen elvek alapján osztják el a megtermelt javakat és a keletkezett jövedelmeket. A közgazdaságtan rövid története Már az ókor legnagyobb gondolkodói köztük is elsősorban Platón és Arisztotelész, majd a középkorban Hippói Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás foglalkoztak műveikben gazdasági kérdésekkel. Mindegyikőjükre jellemző, hogy a gazdasági élet jelenségeit elsősorban erkölcsi szemszögből vizsgálták, így például elítélték a kamatszedést és a spekulációt.

5 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 5 Az újkorban a gazdasági és társadalmi viszonyok és velük párhuzamosan a tudomány, az eszmék gyökeres megváltozása következtében alakulhatott ki a közgazdaságtan önálló tudománya. Ekkor vált általános meggyőződéssé, hogy a társadalom, hasonlóan a természethez, meghatározott, sőt általában matematikai formában is leírható törvények szerint működik. A tudomány előfutára a francia Antoine de Montchrestien, első ismert és elismert képviselői, Adam Smith, Jean- Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus akiket ma összefoglaló néven klasszikusoknak nevezünk egyben sikeres üzletemberek, az individualista, polgári liberális eszmék és a felvilágosodás hívei voltak. Az államnak a gazdaságba való beavatkozását az esetek többségében szükségtelennek, sőt károsnak ítélték, mondván, az egyensúly, a (lét)biztonság, az igazságosság pusztán piaci folyamatok révén is érvényre jutnak, ha a tisztességes verseny biztosított. Velük szemben Karl Marx a közgazdaságtan törvényeit a munkásosztály kizsákmányolásának, a kapitalizmus szükségszerűen bekövetkező válságának, a társadalmi tulajdon nagyobb hatékonyságának igazolására próbálta felhasználni. A klasszikusoknak a neoklasszikusok által továbbfejlesztett elméletét a 20. század elején, különösen pedig a Nagy Világválság után egyre több kritika érte. Nem igazolódott be a piaci folyamatok mindenhatóságának tézise; számos esetben szükségessé, sőt hasznossá vált az állami beavatkozás, a tervezés. John Maynard Keynes volt ennek az időszaknak a legnagyobb közgazdasági gondolkodója; tőle származik a mikro- és makroökonómia tulajdonképpeni szétválasztása is. Keynes makroökonómiai rendszere arra épült, hogy egy nemzetgazdaság piacán a kereslet stabilan modellezhető az emberek aggregált fogyasztásának elemzésével. A követői által megteremtett keynesianizmus évtizedekig irányvonalat adott a nyugati országok gazdaságpolitikájának. A neoklasszikus iskola főbb alaptételeit elfogadó, de az ember gazdasági viselkedését társadalomtudományi keretekben tárgyaló irányzat az ún. osztrák iskola. Követői a módszertani individualizmus következetes hívei, a gazdaság szereplőinek viselkedését az ideáltipikus szereplők megértésén keresztül képzelik el. Az iskola alapítójának Ludwig von Misest tartják. A második világháború előtti magyar közgazdasági gondolkodásra meghatározó jelentőségű volt az osztrák iskola, amit az 1970-es években, a túlzott makroökonómiai általánosításokkal szemben fedezett fel újra a közgazdaságtan fősodra. Legismertebb képviselője, Friedrich August von Hayek 1974-ben kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat. Az 1970-es évek gazdasági válságai, illetve az olajválságok olyan problémákat idéztek elő a nyugat-európai gazdaságokban, amelyek a sikertelen gazdaságpolitikára a keynesianizmus helyett más elméletekben keresték a válaszokat. Új irányzatok nyertek teret: a Milton Friedman (1976-ban Nobel-díjas) nevéhez kapcsolt monetarizmus, amely a keynesi rendszerben a fogyasztás helyett a gazdaság pénzkeresleti függvényét tekintette meghatározó eszköznek; a makroökonómai elméletéhez az egyéni döntésekre visszavezethető, mikroökonómiai alapokat kereső újklasszikus makroökonómia, a már említett osztrák iskola követői, majd a keynesi és a neoklasszikus szintézist felélesztő újkeynesianizmus. A kapitalizmus káros kísérőjelenségei, a társadalmi kohézió és a tervezés hiánya, a környezetrombolás és a domináns iskolák egyéb hiányosságainak hatására azonban a marxi hagyományokat folytató neomarxizmus, az intézmények és tulajdonviszonyok szerepét hangsúlyozó institucionalizmus, valamint az etikai koordinációra nagy hangsúlyt fektető alternatív irányzatok is kibontakoztak.

6 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 6 A mikroökonómia történetében jóval kevesebb törés figyelhető meg. A közgazdaságtan ezen résztudománya még ma is neoklasszikus alapokon nyugszik. Ugyanakkor számos, a neoklasszikus modellek alapjait képező feltevés (így például a piaci erőfölény hiánya, a szereplők tökéletes informáltsága vagy a piaci folyamatok azonnali lefolyása) megcáfolása jellemzi a mikroökonómia fejlődését. A legjelentősebb közgazdaságtani irányzatok Marxista közgazdaságtan Neoklasszikus közgazdaságtan Osztrák iskola Keynesiánus közgazdaságtan Monetarizmus Újklasszikus makroökonómia Intézményi közgazdaságtan Alternatív közgazdaságtan

7 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 7 Gazdaság, gazdasági rendszer (Wikipédia) A gazdaság fogalma A társadalom anyagi létszférája, az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával és fogyasztásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége. A gazdasági rendszer emberekből, háztartásokból, intézményekből és ezek kapcsolataiból tevődik össze. A gazdaság problémájára (a források szűkösségére és elosztására) a különböző gazdasági rendszerek különböző válaszokat adnak abban a tekintetben, hogy milyen javakat hogyan és kik állítsanak elő. A gazdaság rendszer főbb résztvevői Üzleti szervezetek Pénzügyi közvetítő rendszer Hitelintézetek Tőzsde, Nyugdíjpénztárak Biztosítók Államháztartás Külföld A gazdaság szektorai Elsődleges szektor: (vagy primer szektor) ide tartoznak a természet elsődleges nyersanyagainak kitermelésével foglalkozók. Főbb területei: mezőgazdaság, bányászat, erdőgazdálkodás, halászat stb. Másodlagos szektor: (vagy szekunder szektor) ide sorolható a feldolgozó ipar, itt található minden iparág, ami az elsődleges nyersanyagok feldolgozását végzi. Főbb területei: élelmiszer ipar, vegyipar, vas- és acélipar, gépgyártás, járműipar, textilipar. Harmadlagos szektor: (vagy tercier szektor): ide tartoznak a tágabb értelemben vett szolgáltatások. Ez a mai posztindusztriális gazdaság meghatározó szektora, elérheti a gazdaság teljesítményének 80%-át. Főbb területei: kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, távközlés, informatika, oktatás, javítás-karbantartás, államigazgatás, turizmus, közlekedés. Gazdasági rendszerek felosztása Fontos figyelembe venni, hogy a gazdasági rendszerek részei az egyes társadalmi rendszereknek és erős az összefüggés a különböző társadalmak politikai rendszere, jogrendszere és gazdasági rendszere között. Számos gazdasági rendszer átfedésben áll egymással, ráadásul rengeteg egymásból származó és különálló hierarchikus felosztás létezik. A legegyszerűbb és legáltalánosabb gazdasági rendszerek Hagyományos gazdaság (általános megfogalmazás a régi, hagyományos gazdasági rendszerekre)

8 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 8 Piacgazdaság (a magántulajdonra épülő kapitalizmus gazdasági rendszere) Vegyes gazdaság (a magán- és közösségi tulajdon vegyes rendszerére épülő gazdasági rendszer) Tervgazdaság (a közösségi tulajdonra épülő szocializmus gazdasági rendszere) Részvételi gazdaság (a kapitalizmus és a tervgazdálkodás alternatívája) A külkereskedelembe való bekapcsolódás szerint nyitott és zárt gazdaságok.

9 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 9 Tulajdon (Wikipédia) A tulajdon a legfontosabb, legteljesebb, saját dolgon fennálló (uralmi) dologi jog. Nem csupán alapvető fontosságú jogintézmény (vagyonjogi, azon belül dologi jogi), hanem kiemelkedő jelentőségű társadalmi és gazdasági intézmény is. A tulajdon nem más, mint a természetnek az ember uralma alá hajtása, ilyen felfogásban a tulajdon örök kategória: létezik, amióta ember él a Földön és létezni fog, ameddig maga az ember és az emberi társadalom létezik. A tulajdon a társadalom fejlődésével szoros összefüggésben állandó mozgásban, változásban van, az elsajátítás egyre bonyolultabb közvetítő mechanizmusok (termelés, elosztás, árucsere) útján megy végbe. Az ember által elsajátított javak részben beépülnek az ember személyiségébe, az egyéniség ismertető jegyeivé válnak, részben az egyén autonóm létezésének anyagi alapját alkotják. A tulajdon fogalmán szűk értelemben azt az abszolút szerkezetű tulajdonjogviszonyból fakadó alanyi jogot (tulajdonjog) értjük, amely a hagyományos magántulajdon elvont kifejeződése. A tulajdonjog alapvető emberi jog. Mint alanyi jog a polgári jog kiemelkedő jogintézménye, a létbiztonság/anyagi biztonság természetes, emberi igényének kifejezésre juttatója. A tulajdon jogosulti pozíciójának, az ember tulajdonosi minőségének absztrakciója útján született a jogalany fogalma ( személy az, aki tulajdonos, vagy azzá válhat ) A jogképesség döntően a tulajdonra vonatkozó szerzőképesség általánosítása A tulajdon legfontosabb tartalmi eleme a vele való szabad rendelkezés, amely a polgári jog számos területén megjelenik: szabad vállalkozás, szerződéskötés, végintézkedési szabadság A személyiségi jogok szerkezete és védelme a tulajdonjog modelljét követi (abszolút jelleg, szabad önrendelkezés) A szellemi alkotások joga is a tulajdonból nőtt ki, hiszen a szellemi termék tulajdonképpen szellemi tulajdon. A tulajdonjogban foglalt részjogosítványokat kimerítően nem lehet felsorolni, de nevesíteni szokás a következőket (Wikipédia): a birtoklás joga (ius possidendi), a használat joga (ius utendi), a hasznosítás, másképpen gyümölcsöztetés joga (ius fruendi), az elhasználás, átalakítás, megsemmisítés joga (ius disponendi de substantia), az elidegenítés és megterhelés joga (ius alienandi), a tulajdonról való lemondás joga (ius derelinquendi). Utóbbi három együtt a rendelkezési jog (ius disponendi). A használat és a hasznosítás joga közötti különbség érzékeltetésére: a tulajdonos használja a dolgát, ha például maga lakik a lakásában, de hasznosítja azt, ha

10 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 10 bérbeadja és bérleti díjat szed. (A bérleti díj ún. polgári gyümölcs, fructus civilis.) A használat joga mint a tulajdonjog egy részjogosítványa nem összetévesztendő a használattal mint a személyes szolgalmak egyikével. A tulajdonos személye szerint megkülönböztethető tulajdonformák: állami tulajdon, önkormányzati tulajdon, szövetkezeti tulajdon, magántulajdon. A pártállami rendszer ezen kívül használta még a társadalmi és a személyi tulajdon fogalmát is. Az előbbit a kapitalista jellegű állami tulajdon elfedésére, a másodikat pedig az elvileg nem létező magántulajdon helyett.

11 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 11 Szükségletek és javak (http://theourclass.gportal.hu/) Szükségletek és igények Szükséglet: az emberekben felmerülő hiányérzet, igény, ami cselekvést vált ki annak megszüntetésére. Igény: a szükségletkielégítés módját, minőségét jellemzi, a hiányérzetet megszüntető konkrét eljárást nevezi meg. Az emberek igényeikben sokkal inkább különböznek, mint szükségleteikben, ezért a gazdaságnak elsősorban az igényekhez kell alkalmazkodnia. Szükségletek csoportosítása kielégíthető (effektív) kielégíthetetlen (látens) Szükségletek csoportosítása egyéb szempontok szerint Az élettevékenység alapján o gazdasági: azok a szükségletek, melyek kielégítéséhez gazdasági tevékenység kötődik. o gazdaságon kívüli: ide tartoznak a kulturális, szociális, érzelmi, vallási, politikai, eszmei, esztétikai, tudományos szükségletek. Létfenntartással való kapcsolat alapján o alapvető szükségletek: ezen belül a létfontosságú és a társadalmi együttélésen alapuló szükségletek (Ezen szükségletek körét országonként hivatalosan is megállapítják, s az ennek megfelelő ellátási szintet nevezik létminimumnak és társadalmi minimumnak.), o választható szükségletek: az életminőséget alapvetően meghatározzák (például kultúra, sport), o luxus szükségletek. A szükséglet-kielégítés módja alapján o egyéni szükségletek: azok a szükségletek, amelyek kielégítése személyes fogyasztás útján történik. o társadalmi szükségletek: azok a szükségletek, amelyek kielégítése az emberek csoportját egyidejűleg érinti kollektív fogyasztás jellemzi. Szükségleti rangsor Maslow-féle szükséglet piramis

12 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 12 Szükségletek fejlődési törvényszerűségei Minél fejlettebb a gazdaság, annál több a kielégíthető szükséglet. Idővel a választható szükségletek egy része átkerül az alapvető szükségletek közé. A szükségletek kielégítése, új szükségletek keletkezésével jár. A javak Minél kielégíthetőbbek az egyéni szükségletek, annál jobban nőnek a társadalmi szükségletek. A javak a szükségletkielégítésre alkalmas dolgok, egyes száma a jószág. A javak csoportosítása Eredet, mennyiség szerint o szabad javak: azok a dolgok, amelyek korlátlanul álnak rendelkezésünkre, természetes állapotban használjuk őket és nem kell értük fizetni. o gazdasági javak: azok a dolgok, amelyek korlátozott mennyiségben fordulnak elő a természetben, és gazdasági tevékenység teszi alkalmassá őket az emberi fogyasztásra. Fizetni kell értük. Tárgyi forma alapján o termékek: tárgyiasult formát öltenek, az előállításuk és a felhasználásuk elkülönül. Raktározhatóak és van kipróbálási lehetőség. o szolgáltatások: láthatatlan termékek, nem öltenek tárgyi formát. A termelés és a fogyasztás egy időben valósul meg. Általában nincs kipróbálási lehetőség. Felhasználásuk szerint o termelési eszközök: azok a javak, amelyeket más javak előállítására használnak fel.

13 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 13 o fogyasztási cikkek: azok a javak, amelyek közvetlenül szolgálják az emberi szükségletek kielégítését. A javakhoz való hozzájutás módja szerint A gazdasági folyamat o magánjavak: fizetni kell értük, egyének kizárhatók a fogyasztásból, mert egyéni fogyasztás jellemzi. Rivalizálás van a fogyasztók között. o közjavak: nem kell fizetni értük, senki sem zárható ki a fogyasztásból, mert kollektív fogyasztás jellemzi, így nincs rivalizálás a fogyasztók között. o vegyes javak: fizetni kell értük, de kollektív fogyasztás jellemzi. A javak alakításának egész folyamatát gazdasági folyamatnak nevezzük. Gazdasági tevékenység Minden olyan tevékenység, amely a szükségletkielégítést szolgálja. Gazdasági tevékenység területei Termelés Elosztás Csere Fogyasztás Termelés az a folyamat, amely során az ember a természet javait megszerzi, átalakítja, alkalmassá teszi a szükségletek kielégítésére. Fogyasztás a javak felhasználását jelenti, a szükségletek kielégítésére. Gazdasági körforgás A gazdasági folyamat folyamatos ismétlődése újratermelés. bővített újratermelés a gazdasági folyamat az előző időszakhoz képest magasabb színvonalon ismétlődik meg többet vagy jobb minőségben gyártanak. szűkített újratermelés a gazdasági folyamat az előző időszakhoz képest alacsonyabb színvonalon ismétlődik meg kevesebbet vagy rosszabb minőségben gyártanak. egyszerű újratermelés a gazdasági folyamat az előző időszakhoz képest azonos szinten ismétlődik meg. Termelési tényezők A gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrások. Természeti tényezők természetes állapotukban alkalmasak a felhasználásra (ásványkincsek, föld) o megújuló természeti erőforrás (eső, termőföld) o kimerülő természeti erőforrás (ásványkincsek, nyersanyagok) Munka (az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyet a termelés során felhasznál) Tőketényezők (korábbi termelési folyamatok eredményei) o relatív tőke (gépek, berendezések) o pénz és értékpapír tőke

14 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 14 Vállalkozó (koordinálja és összehangolja a termelési tényezők felhasználását) Információ (új ismeret) Természeti tényezők + Munka = Elsődleges termelési tényezők (nem gazdasági okokból keletkeztek) Tőketényezők + Vállalkozó + Információ = Másodlagos termelési tényezők (gazdasági okokból jöttek létre) Munkamegosztás Az emberek együttműködését a gazdasági tevékenység bármely területén munkamegosztásnak nevezzük. specializáció: az emberek meghatározott, különböző munkát végeznek, mindenki azt, amihez ért. kooperáció: együtt, több termelő közösen végzi a tevékenységet. Munkamegosztás formái Családon belüli munkamegosztás (természetes munkamegosztás) o a nemek és kor szerinti munkamegosztás a jellemző Nemzetgazdaságon belüli munkamegosztás (társadalmi munkamegosztás) o a nemzetgazdasági ágak, foglalkozások szerinti munkamegosztás a jellemző TEÁOR: Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere o gazdasági szektorok szerint - primer szektor (kitermelő szektor) pl. bányászat - szekunder szektor (feldolgozó szektor) pl. feldolgozóipar - tercier szektor (szolgáltatás szektor) Gyáron belüli munkamegosztás (technikai munkamegosztás) Földrajzi munkamegosztás Nemzetközi munkamegosztás (világgazdaságon belül, országok között) Nemzetgazdaság Egy adott ország gazdaságának egésze, a gazdasági szereplők és a közöttük lévő kapcsolatok rendszere. Nemzetgazdaság szereplői (nyitott gazdaság): Háztartások o ők a fogyasztók a gazdaságban o vagyonközösségben élnek o fogyasztásuk részben közös o céljuk a szükségletek kielégítése o jövedelmük abból van, hogy eladják a termelési tényezőiket o tagjai rokoni vagy családjogi kapcsolatban állnak egymással Vállalatok

15 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 15 o a termelők a gazdaságban o céljuk a profit, nyereség elérése o felhasználják a termelési tényezőket o kiadásaikat bevételeikből fedezik Államháztartás és szervezetei o a társadalmi és gazdasági élet kereteit szabályozza o az állam adókat szed, ebből van a bevétel o támogatásokat nyújt, szociális szempontokat is érvényesítenie kell Külföld o export-import ügyletek

16 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 16 Piac (Wikipédia) A piac fogalmán tágabb, gazdasági értelemben minden olyan tényleges, vagy akár elvont helyet értünk, ahol egy vagy több jószág és (vagy) a pénz cseréje zajlik. A csere lebonyolításához eladókra és vevőkre, pontosabban a javak kínálatára és keresletére van szükség. Szűkebb, hagyományos értelemben a piacok vagy piachelyek konkrét helyek, amelyek bizonyos árukkal való rendszeres kereskedést szolgálják. Ha viszont a kereskedés nem kötött helyszínen zajlik vagy időben rendszertelen, azt a népnyelv többnyire vásároknak nevezi. Az előbbi kettő mellett létezik egy harmadik értelmezés is, amely a piac fogalmát a piaci mechanizmussal, a gazdaságban lévő javak elosztásának piaci koordinációjával azonosítja. A piac közgazdasági értelemben[szerkesztés forrásszöveg szerkesztése]az egyes javak piacainak leglényegesebb tulajdonsága a közgazdaságtan szemszögéből az, hogy összegyűjtik a jószág vevőit és eladóit (az úgynevezett piaci szereplőket), így a csere tranzakciós költségei jelentősen csökkennek. A piacon kínált jószág jellege alapján beszélhetünk: árupiacokról; szolgáltatáspiacokról, ahol a szolgáltatások cserélnek gazdát; munkaerőpiacról, ami a munkaerő kínálatának (háztartások) és keresletének (vállalatok) találkozóhelye ; tőke- és pénzpiacokról, amik a tőkével, befektetésekkel, pénzzel való kereskedés helyszínei; az információ piacáról. A tökéletes piac A közgazdászok általában minden valóságos piacot egy ideális, tökéletes piachoz hasonlítanak, amely a következő tulajdonságokkal kell hogy rendelkezzen: a javak homogenitása, vagyis az egyes jószágegységek között nincsenek minőségbeli különbségek; átláthatóság (transzparencia), amelynek lényege, hogy a piac minden szereplője tisztában van az összes, a csere végeredménye szempontjából releváns információval; racionális piaci szereplők, akik az összes információ figyelembevételével hasznosságuk maximalizására törekszenek; nincsenek időbeli és helyi különbségek (ha vannak, akkor már nem egy piacról beszélünk); a szereplők azonnali reakciója követ minden piaci változást. A tökéletes piacot egy modellnek kell tekintenünk, ami a valóságban sehol sem található meg. Bizonyos létező piacok azonban, így a tőzsde, kétségkívül közel állnak hozzá.

17 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 17 A piaci ár A piaci ár kialakulása a piacok egyik legfontosabb jellemzője. Tökéletes piac esetén belátható, hogy az egyes javak ára a piaci egyensúly kialakulásával kiegyenlítődik; ennek oka, hogy az átláthatóság és a minőségbeli különbségek hiánya következtében a vevők mindig a legalacsonyabb árat kérő személytől vásárolnak, így előbb-utóbb minden eladó, ha nem akar tönkremenni, kénytelen lesz ezt az árat kérni. Ezt a folyamatot hívjuk piaci mechanizmusnak. Versenyzői piacon az árak folyamatos alákínálgatásának az áruk határköltsége szab határt; más, nemversenyzői piacokon azonban a piaci mechanizmus többnyire nem működik teljes hatékonysággal, és az egyensúlyi ár magasabb, illetve alacsonyabb lesz a határköltségnél.

18 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 18 Piacgazdaság (Wikipédia) A kapitalizmus vagy piacgazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, miket haszon elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását a túlnyomórészt a szabad piac határozza meg. A kapitalista, tőkés gazdaságok meghatározó eleme a tőke. E gazdaságok növekedését a tőkefelhalmozódások és a bankok hitelei biztosítják, amelyek a gazdaság megtakarításainak összegyűjtésével fedezik az újabb és újabb befektetéseket. A kapitalizmus feltételezi a piaci mechanizmus működését, ahol a magántulajdonban lévő termelési tényezőket és a megtermelt javakat a kereslet és a kínálat alakulása szerint cserélik el. Azokat a gazdaságokat, ahol a termelési tényezők jól lehatárolt köre (például az energiatermelés eszközei) állami, mások magántulajdonban vannak, vegyes gazdaságnak is szokták nevezni. A mai kapitalista rendszerben már az intellektuális teljesítmények szellemi tulajdona is magántulajdonként viselkedik és a magánhaszon érdekében kisajátítható. Magyarország alkotmánya az ország gazdasági rendszerét szociális piacgazdaságként határozza meg és védi a magántulajdont. A piac a résztvevők közti versenyen alapszik. A résztvevők célja a gazdasági kapcsolatok előnyeinek a megszerzése. Két formája a tökéletes piac és a monopólium. A tökéletes piacban semmi sem akadályozza újabb termelők és vevők be vagy kilépését. A szabad versenyes piacon egymáshoz hasonló termékeket állítanak elő. Ebben az esetben a piaci és a technológiai információkhoz is hozzá lehet férni. A monopolpiac zárt, azaz más vállalat nem léphet be. Ezért teljesen ellentétes a szabad versennyel. A vállalat dönt a termék áráról és birtokol a termékről minden információt. A közgazdaságtan a kapitalizmust piacgazdaságként értelmezi, és a határszemlélet keretében azt vizsgálja, miként lehet a szűkös termelési tényezőket optimálisan kombinálva növelni a gazdálkodás hasznát.

19 Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 19 Adam Smith leghíresebb metaforája a láthatatlan kéz, az a rendező elv, ami a piacon a kereslet és kínálat, bőség és szűkösség erőinek és ellenerőinek eredményeként beosztja a nemzet erőforrásait. A gazdaságszociológia a kapitalista gazdasági rendszert a társadalom rendszerén belül vizsgálja. A kapitalizmus szociológiai vizsgálatát Max Weber elméletéig vezetik vissza. A politikai gazdaságtan vagy klasszikus közgazdaságtan a kapitalizmust Karl Marx és Friedrich Engels óta a termeléshez szükséges eszközök tulajdonához kapcsolódóan vizsgálta. A gazdasági rendszerek típusai az állami beavatkozás módja és mértéke szerint Központosított tervgazdaság Tiszta piacgazdaság Modern vegyesgazdaság A központosított tervgazdaság jellemzői: A termelési eszközök egy központi szervezet, rendszerint az állam tulajdonában vannak. A gazdasági szereplők (vállalatok, háztartások) nem rendelkezhetnek szabadon a rendelkezésükre álló gazdasági erőforrásokkal Az állam méri fel a szükségleteket és rendelkezésre álló termelési tényezőket. Ennek alapján elkészíti a termelési tervet, amelyet a vállalatoknak kell megvalósítani. A gazdálkodás alapkérdéseiben is mit, hogyan, kinek az állam dönt. A termelés irányítását az állam a vállalatok és a háztartások közvetlen utasításával végzi, a vállalatok és a háztartások csak a központi akarat végrehajtói. A gazdasági szereplők meghatározó gazdasági kapcsolatait az állam teremti meg. Az állam jelöli ki a vállalatok számára vevőket és az erőforrások szállítóit. A tiszta piacgazdaság jellemzői: A termelési eszközök magántulajdonban vannak. A termelők és a fogyasztók szabadon döntenek a rendelkezésükre álló javak felhasználásáról. A gazdasági szereplők egymástól elkülönülten, a maguk hasznára gazdálkodnak A termelők és a fogyasztók a piacon kerülnek kapcsolatba egymással. A fogyasztók igényeit a kereslet testesíti meg, a termelés és a szükséglet arányairól az árak tájékoztatják a termelőket, a termelést tehát a piac hozza összhangba a szükségletekkel. Az erőforrások elosztása a piaci folyamatokban, a termelési tényezők tulajdonosai és vásárlói közötti egyéni alkufolyamatok eredményeképpen valósul meg.

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András Makroökonómia Bánóczy János Margitay-Becht András Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Árupiac...19 3. Pénzpiac...35 4. Az IS-LM modell...51 5. Az AS-AD modell...62 6. Munkanélküliség, infláció...86 7.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Tedd meg az első lépést! VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával, a KKC-2007-K-08-02-019 pályázat keretében. Összeállította az Easy Learning Hungary

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikroökonómia Mikroökonómia Tartalom Bevezetés...3 Hogyan gondolkodik egy közgazdász? Mi az uralkodó közgazdaságtani irányzat megközelítése? Racionalitás

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT KAPOSVÁR 2002 2 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Programvezető és alprogramvezető: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora Témavezető: DR.

Részletesebben

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula I. MODUL A vállalkozási folyamatok megismerése Fejlesztő: Főcze Gyula Tartalomjegyzék 1.1. A vállalkozások kialakulása és meghatározása... 3 1.2. A vállalkozó fogalma... 4 1.3. Vállalkozói mozzanatok...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004.

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK KEZDŐKNEK) Kézikönyv

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció 2005. május Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció

Részletesebben

KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Gazdaságtan és Politika Ph.D. program Farkas Tibor KISTÉRSÉGEK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN doktori értekezés Konzulens: Nemes Nagy József D.Sc. ELTE Regionális

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben