A bakonyszentlászlói román kori templom karzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bakonyszentlászlói román kori templom karzata"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA A bakonyszentlászlói román kori templom karzata R ÁCZ M IKLÓS A bakonyszentlászlói evangélikus templom 1994-ben kezdôdött felújítása során végzett régészeti megfigyelések és szondázások eredményei közül e helyen a karzatra és a toronyra vonatkozó fôbb új ismereteket kívánjuk bemutatni. Jelentôségüket az adja, hogy bár a karzattípus elterjedt volt a középkori Magyarországon, fennmaradásuk aránya viszonylag alacsony. Több olyan templom között, ahol egykor ilyen karzat állt, és régészeti kutatásra is mód nyílt, itt szerencsés módon sikerült a rekonstrukciót lehetôvé tevô információkhoz jutnunk. 1 A templommal kapcsolatban erre az építészettörténeti környezetében jelentôs épületrészre vonatkozóan gyarapodtak adataink legszámottevôbben, a templom teljes ismertetése és az építéstörténeti és régészeti elemzés megjelenéséig csak ennek építészeti és mûvészettörténeti szempontú közlésére szorítkozunk, a többi kutatási eredményre csak ott utalva, ahol az feltétlenül szükséges. A templommal elsôként Rómer Flóris foglalkozott tudományos érdeklôdéssel, amikor bakonyi tanulmányútja során itt járt. Felhívta a figyelmet a templom elfalazott déli kapuzatának a vakolatból kirajzolódó körvonalára és a kapu templomkertben elhelyezett lábazatköveire, ismertette és vázlatrajzzal megörökítette a kapubélletnek a parókián akkor még meglévô, azóta elveszett fejezetkövét. 2 A templom külsô felújításakor 1965-ben Németh Péter és Tóth Sándor kezdték meg a szondázó falkutatást, melyet a következô évben Koppány Tibor folytatott, s eredményeit késôbb tanulmányban foglalta össze Álló templomokra: Somlószõlõs: KOPPÁNY 1974; Magyarszecsõd: PÁLÓCZI 1974 Gutatöttös: M. KOZÁK 1976, Nagygeresd: M. KOZÁK 1994; Táplánszentkereszt: P. HAJMÁSI 1997; számos példát ismertet VALTER 1985 és Az ásatók többnyire a karzatalapozásokat illetve a levésett boltozatok nyomait tárhatták fel, míg Pálóczi Horváth András Magyarszecsõdön a pillérek in situ lábazatait is megtalálta. Az ásatásból ismert templomok között sok helyütt elõkerült nyugati sáv- vagy kettõs pilléralapozások is az esetek jelentõs részében ilyen típusú felépítményhez készülhettek. 2. RÓMER 1860, 113; KÖH Adattár, Rómer Flóris jegyzõkönyvei, VII. 92, KOPPÁNY

2 R ÁCZ M IKLÓS 1. kép A falu és a templom látképe A templom tetejének javítása kapcsán, mely 1994-ben felmerült a számos szerkezeti problémától és a nem megfelelô minôségû beavatkozások következményeitôl szenvedô épület utolsó periódusú átalakításainak felülvizsgálata, és átfogó felújítási munkák kezdôdtek. 4 A Koppány András és László Csaba által végzett szondázó jellegû külsô és belsô falkutatás és ásatás mellett sor került a középkori párkány és szentélyboltozat rekonstrukciójára és a késô barokk torony homlokzatfelújítására ben zajlott a templom belsô felújítása, melynek kapcsán a falkutatást és ásatást László Csaba és a szerzô vezette. Ennek során kerültek elô a karzat alábbiakban ismertetett maradványai és kôtöredékei. A bakonyszentlászlói templomról középkori forrást nem ismerünk, a faluról is viszonylag késôi információink vannak elôtt jutott a Garaiak birtokába, mert ekkor már itteni tiszttartójukat említik, 6 s ettôl kezdve a cseszneki uradalom része volt. 4. A kutatás a toronyfelújítás régészeti felügyeleteként indult. Ezúton köszönöm P. Samu Viktória építész tervezõ kolléganõm segítségét a kutatásban és a karzatépítmény rekonstrukciójában. 5. KOPPÁNY LÁSZLÓ KOPPÁNY

3 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA A birtokszerzés idôpontjának ugyanakkor számunkra különösen kedvezôtlen következménye, hogy a birtok, bár akkor már régóta a Garaiaké volt, nem szerepel az 1478-as Garai Szécsi birtokosztályt megörökítô és minden, a Garaiak birtokain álló templomról rövid, a tornyokra minden esetben kitérô építészeti leírást adó oklevélben, ebben ugyanis csak az 1398 elôtt szerzett birtokaikat írták össze. A román kori templom téglából épült, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, a sarkokon lizénákkal, a hajó hosszfalainak közepénél egy-egy támpillérrel (2. ábra), farkasfogas, ívsoros párkánnyal. A szentély záródásában három félköríves, tölcséres bélletû ablak nyílik, melyek közül a keleti és délkeleti kimutatható középkori részletek alapján lettek visszaállítva 1966-ban. Ugyanekkor lehetett kimutatni a hajót a keleti szakaszon megvilágító két nagyobb ablakot is, melyek utóbb, a feltárás során lépcsôs bélletûnek bizonyultak. A hajó utólag befalazott déli kapujától nyugatra, magasan nyíló kis résablakról Koppány Tibor egykori karzat létére következtetett. Már 1966-ban kimutatható volt a szondázó belsô falkutatás során a hajó két szakaszos keresztboltozata, a szentély feletti cikkelyes záródású dongaboltozat a mostani felújítás során volt rekonstruálható. A déli kapu már korábban is ismert részletei faragott durva mészkôbôl készültek, errôl a lábazatok in situ illetve a közelmúltig a templom mellett ôrzött kövei, s Rómernek a fejezetkövet megörökítô feljegyzése és vázlata tanúskodnak. A kapuzatot sarokleveles attikai lábazat felett három lépcsôzetû béllet tagolta, a belsô sarkokon a lábazatok felsô részének íves kialakítása bélletoszlopokra utalt. A Rómer által megörökített, mára elveszett fejezetet akantuszlevelek díszítették. A belsô felújítás során 2003-ban lehetôségünk nyílt a teljes belsô falfelület kutatására és felmérésére, és kisebb ásatást is végezhettünk, melyet követôen késôbb az újkori feltöltés egy részének eltávolítására is sor került. 2. kép A templom alaprajza a kutatás elôtt, szaggatottal jelölve a rekonstruálható középkori részletek, ferde sraffozással jelölve az újkori torony 259

4 R ÁCZ M IKLÓS A templom nyugati részének falfelületein az alsó szinten levésett falpillérek és ezek feletti boltozatok nyomai kerültek elô. (3. ábra) A három tégla szélességû falpilléreket két oldalukon kétsoronként kötötték be a falba. Egy-egy téglacsonkot kiemelve a téglaméretek ismeretében megállapíthattuk a falpillérek kiülését is, mely cm volt. A karzat szintje felett a nyugati falon figyelhettük meg két falpillér és az ezek feletti boltozat nyomát. A karzat maradványait ôrzô középkori falszövetet az újkori nyugati ajtónyílás, a fa karzat tartószerkezeti elemei, az erre felvezetô ajtónyílások, az északi oldalon két szinten kialakított ablakok szakították meg. Mivel az újkori átalakítások során a középkori hajófalakat visszabontották, a levésett hajóboltozatnak csak indításai maradtak meg. A falkutatás alapján falpillérekre és két belsô pillérre vagy oszlopra támaszkodó, három keresztboltozatos szakaszból álló karzat és ennek középsô szakasza felett a nyugati hajófal és egy oszlop- vagy pillérpár által tartott, boltozott emeletû ún. behúzott torony volt kimutatható. A karzat szakaszán két kutatóárkot nyitottunk a templombelsôben, elôbb az északi, majd a déli pilléralapozásnál. A kutatóárkokban egy égett pusztulási rétegbôl, illetve az e feletti planírozásból összesen 28 kôfaragvány-töredék került elô. Késôbb, a kivitelezés során, az újkori feltöltés részleges eltávolításakor további öt kôtöredéket találtunk, melyek részben újkori karzatalapozásokba voltak beépítve. Az elôbbiek egy kivételével mind, míg az utóbbiak közül kettô tartozott a középkori karzathoz, s ide sorolhattunk még két, a templomkert szintsüllyesztése során elôkerült, s egy, a késô barokk torony sarkán beépített oszloptöredéket is. 3. ábra A templom nyugati részének belsô falnézeti rajzai. A nyugati fal négy ajtónyílását és az északi fal két ablaknyílását utólag törték a középkori falba 260

5 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA 4. ábra A karzatoszlop rekonstrukciója a jellemzô töredékek helyzetével 261

6 R ÁCZ M IKLÓS 5. ábra. A karzat rekonstrukciós rajza 262

7 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA A kôtöredékek anyaga ugyanaz a durva mészkôfajta, amelybôl a déli kapu kövei készültek, döntô többségük a kôfaragványok felületébôl letört darab, s nagy részüknek faragott felülete 1-3 cm vastagságban vörösre színezôdött. A töredékekbôl egy román stílusú oszloprend rekonstruálható, melybôl az elôkerült töredékek között minden fontos tagozat részletét megtaláljuk. (4. ábra) Egy teljes oszloplábazat, melynek azonban egész profilált felülete hiányzik, csak alap- és fedôsíkja maradt meg, egy újkori karzatoszlop-alapozásból került elô két darabban. Az oszlopfô feletti, homorlat és lemez alkotta vállpárkányból három töredék származik, magassága és profilja egészében ismert. A kockafejezet fejlemezébôl és oldalából kettô, sarkából egy nagyobb töredéket, sarkának gömbcikkfelületébôl egy feltételesen meghatározható töredéket találtunk. A homlokfelület íve mérhetô, s így az oszlopfô magassága 1-2 cm pontossággal kiszerkeszthetô. Az oszlopfô sarkait vésett voluták díszítik, a gömbcikkfelület éleit laposvésôvel megmunkált sáv kíséri. Az oszloptörzs töredékei 30 és 36 cm közötti átmérôket adnak ki, míg az oszlop magasságára közvetlen információt nem nyújtanak. Az attikai lábazat alsó tóruszából és felsô részébôl vannak töredékeink, magassága a lábazat megtalált magja alapján pontosan ismert (34,5 cm). Az oszloprend teljes magasságát a falkutatási és régészeti adatok alapján határozhatjuk meg (kb. 220 cm). Az épületrész rekonstrukciójára az analógiák alapján tehetünk kísérletet. A középkori Magyarországon fennmaradt behúzott tornyos karzatok esetében a földszinten találjuk a fejezettel kiképzett oszlopokat vagy pilléreket, míg az emeleten tagolatlan pillérekre támaszkodik atorony (többek között Csaroda, 7 Bodrogszentes Svätuše [Szlovákia], 8 Ghymeskosztolány Kostol any pod Tríbeôom [Szlovákia] 9 esetében). A bakonyszentlászlói karzat esetében is feltehetôleg a földszinten lehettek az oszlopok, az emeleten pedig a falpillérekkel egyezô szélességû (60 cm) téglapillérek. (5. ábra) A karzatra vezetô lépcsô, ahogy a többi hasonló karzat esetében is, valószínûleg az északi fal mellett felvezetô falépcsô lehetett, ebbôl származhatnak az égett pusztulási rétegben talált, két szirmú lapos fejjel kialakított szegek. A toronyba vezetô feljárat melyet minden bizonnyal csak alkalmilag használtak a karzat valamelyik oldalán, az emelet feletti toronyboltozat felett nyílhatott, s a karzatról létrán lehetett megközelíthetô. A kôtöredékek lelôkörülményei és a felületük vörös oxidációs elszínezôdése arra utal, hogy a karzatoszlopok a karzat fa elemeivel együtt tûzvészben pusztultak el, s ez nem következhetett be a torony és a boltozat egyidejû leomlása nélkül. A pusztulást legvalószínûbben a templom 1687-es leégésével hozhatjuk összefüggésbe. 10 A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a karzatoszlopok faragott töredékeinek nagy része ma is a templom még nem kutatott területén van. 7. KOMJÁTHY kép 8. KÖH Fényképtár Pamiatky KOPPÁNY

8 R ÁCZ M IKLÓS Építészeti környezetében, a Nyugat-Dunántúl falusi téglatemplomai között most felfedezett karzata a legnívósabbak közé emeli a bakonyszentlászlói templomot, s a középkori Magyarország emlékanyagában is ritka példát képvisel. 11 Szintén igen ritka megoldásnak számít a hajótérbe behúzott középsô nyugati torony hajóboltozattal együtt építése. A ma még földben lévô további töredékek és további ásatási megfigyelések a jövôben pontosíthatják az egyes részletekre, a toronyra és a pusztulásra vonatkozó ismereteinket. 12 KATALÓGUS * Az oszloprend katalógusszerû leírása A Oszlop. Az attikai lábazat felett felfelé keskenyedô oszloptörzs. A fejezet alsó párnatagos kockafejezet fejlemezzel, a sarkokon befelé induló vésett spiráldísszel, a fejezet gömbcikkfelületein az éleket kísérô, laposvésôvel megmunkált szabályos sáv. A fejezet feletti homorlatos, lemezzel lezárt párkány. C Durva mészkô, a töredékek nagy részének felülete vörösre színezôdött D Lábazat magassága 34,5 cm, az attikai lábazat alsó párnatagjának átmérôje kb., felsô részének átmérôje kb. cm. Az oszlop legnagyobb átmérôje kb. 36 cm, legkisebb átmérôje kb. 32 cm. A fejezet szélessége 41 cm, az alsó párnatag átmérôje kb. 40? cm. A fejlemez magassága 4 cm. A vállpárkány magassága 12 cm. Az oszlop teljes magassága kb. 220 cm. E Lábazat töredékei 5-6; 19-20; 31 Oszloptörzs töredékei 7-12; Fejezet töredékei 1; 3-4; Párkány töredékei 2; F A templombelsô nyugati fele, északi oldal, D kutatóárok, égett pusztulási réteg és planírozás: 1-12 A templombelsô nyugati fele, déli oldal, F kutatóárok, bolygatott réteg a pilléralapozás környezetében: Templombelsô, újkori karzatalapozás: 31 Templomkert, újkori feltöltés a körítôfalon belül: G A templom újkori tornyának sarkán beépített oszloptörzs-töredék H A templom déli kapujára: KOPPÁNY 1992 I Bakonyszentlászló, evangélikus templom évi kutatási dokumentációja. Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ 2003 Bakonyszentlászló, evangélikus templom évi kutatási dokumentációja. Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ Román kori kõoszlopos karzat maradt fenn még többek között együtt az erdélyi Tompaházán (Rãdeæti, Románia; ISTVÁNFI et al. 2001) toronnyal együtt, és átépítve Bonchidán (Bontida, Románia; KARÁCSONY 2002). 12. A kõtöredékek értelmezésében nyújtott segítségükért és a kézirathoz fûzött értékes megjegyzésekért Buzás Gergelynek és László Csabának tartozom köszönettel. * A katalógus a Lapidarium Hungaricum köteteinek rendszerét követi. 264

9 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA 1. A B C D E Kockafejezet sarkának töredéke a homloksíkok sarkában spirális bevéséssel, a gömbcikkelyfelület szegélyén laposvésôvel megmunkált szegéllyel. A felülete másodlagos égés következtében vörösre színezôdött XIII. század eleje durva mészkô 12x20x10 templombelsô, nyugati rész, 2003/D kutatóárok 2003, László Csaba, Rácz Miklós ÁMRK (átmeneti elhelyezés) F I J A oszlopfô feletti vállpárkány saroktöredéke, homorlat feletti lemez tagozattal D 19x11,5x11,5 J A kockafejezet felsô részének töredéke a fejlemez és a homloksík részletével D 20,5x28,5x10 J A oszlopfô alsó hengertagja, két töredékbôl összeragasztva D 19,5x4x4 J A attikai lábazat alsó tóruszának töredéke D 5x5,5x1,5 J A attikai lábazat alsó tóruszának töredéke D 7x7,5x2 J D 21x27,5x6 J D 16x16x3,5 J A B C D E oszloptörzs töredéke XIII. század eleje durva mészkô 16x29x13 templombelsô, nyugati rész, 2003/D kutatóárok 265

10 R ÁCZ M IKLÓS J D 7,5x10x2,5 J D 16,5x20,5x7 J D 16x18x4 J A oszlopfô felsô részének oldaltöredéke D 22x18x4,5 J A oszlopfô fejlemezének sarka D 5,5x6,5x5,5 J A oszlopfô gömbcikkelyes alsó részének töredéke D 10x8,5x1,5 J A oszlopfô feletti vállpárkány töredéke D 27x8x5,5 J A oszlopfô feletti vállpárkány töredéke D 20x6,5x6 J A oszlopfô alsó párnatagjának töredéke D 17,5x4x4 J

11 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA 19. A attikai lábazat tetejének töredéke párnatag, lemez és homorlat töredékével D 14,5x5x4 J A lábazat tetejének töredéke párnatag, lemez és homorlat töredékével D 20x5,5x5 J D 7,5x7,5x2,5 J D 11,5x8x2 J D 14x21x7 J D 19x35,5x11,5 J D 21x23,5x7,5 J D 8x6x3 J D 4x6x2 J

12 R ÁCZ M IKLÓS 28. A lábazat magja, csak alsó és felsô sík részei maradtak épen D 50x34,5x40 E templombelsô, újkori feltöltés, újkori karzatalapozásból kibontva J D 20,5x44x9 E a templomkertbôl az újkori feltöltésbôl J 32. Rövidítések ISTVÁNFI et al ISTVÁNFI Gyula et al.: Erdélyi református templomok. (Veszendô templomaink I). Budapest KARÁCSONY 2002 KARÁCSONY István: A bonchidai református templom építéstörténete. Erdélyi Múzeum KOMJÁTHY 1983 KOMJÁTHY Attila: Felsô-tisza-vidéki templomok. I. Budapest KOPPÁNY 1974 KOPPÁNY Tibor: A somlószôlôsi r. k. templom helyreállítása. Magyar Mûemlékvédelem (1974) KOPPÁNY 1992 KOPPÁNY Tibor: Bakonyszentlászló evangélikus temploma. Mûemlékvédelmi Szemle 1992/ KOPPÁNY LÁSZLÓ 2001 KOPPÁNY András LÁSZLÓ Csaba: Bakonyszentlászló, evangélikus templom. Kutatási dokumentáció. Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ M. KOZÁK 1976 MEZÔSINÉ KOZÁK Éva: A gutatöttösi r. k. templom feltárása. Archaeologiai Értesítô 103 (1976) M. KOZÁK 1994 MEZÔSINÉ KOZÁK Éva: A nagygeresdi r. k. templom. In: PAMER Nóra (szerk.): Gerô László nyolcvanötödik születésnapjára. (Mûvészettörténet mûemlékvédelem 6). Budapest P. HAJMÁSI 1997 P. HAJMÁSI Erika: A táplánszentkereszti mûemlék templom történeti és régészeti kutatása. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 3 (1997) PÁLÓCZI 1974 PÁLÓCZI HORVÁTH András: A magyarszecsôdi románkori templom régészeti kutatása. Savaria 7-8 ( ) [1979] Pamiatky JANKOVIÔ, Vendelin (fôszerk.): Pamiatky na Slovensku. Bratislava RÓMER 1860 RÓMER Flóris: A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Gyôr VALTER 1985 VALTER Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt VALTER 2004 VALTER Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Budapest

13 A BAKONYSZENTLÁSZLÓI ROMÁN KORI TEMPLOM KARZATA ABSTRACT THE CHOIR OF THE ROMANESQUE CHURCH OF BAKONYSZENTLÁSZLÓ Rácz Miklós The renovation of the church of Bakonyszentlászló (at present Lutheran) made it possible to investigate the walls on the inside, as well as allowing an archaeological survey. Certain details of the medieval sections, for instance the southern door, the sanctuary- and nave-windows, and the original two-bay vaulting of the nave, had been exposed earlier, on the occasion the visit of the nineteenth century archaeologist, Flóris Rómer, or during the renovation of the church in the twentieth century by Tibor Koppány. The examination revealed a tower type built together with the choir, which can be found in village churches of the Romanesque period. In Hungary several dozen such architectural relics of the past are known, both standing and as ruins. In these examples the tower leaning on the western wall and two pillars rises from the interior of the nave above the quadratic vault segment constituting the western choir, which leans on two pillars or columns within the church (e.g. Csaroda, Bodrogszentes, Ghymeskosztolány). The finds in Bakonyszentlászló are significant because we know very few examples of choirs constructed with stone columns. In the process of the investigation of the walls remains of the destroyed vaulting of the choir and tower came to light, making the reconstruction of the structure and size of the choir possible (fig. 3). The cross-vaulted bays were supported by archivolts leading off from the piers. The internal survey revealed that several fragments of the choir s stone pillars were preserved in certain destruction and infilling layers of the church interior. The destruction can be dated to the end of the seventeenth century, when the church burned down, as this is also demonstrated by the scorched surface of the stone fragments. The recovered fragments make it possible to reconstruct a pair of columns with block capitals, also providing information on the most important sizes and details (fig. 4). According to the analogies the columns were probably situated on the ground level of the choir, while the upper floor of the tower was supported by brickset pillars. Due to the construction of the choir and the vaulted nave the church of Bakonyszentlászló can be placed among the highest quality village churches in Hungary. 269

14 R ÁCZ M IKLÓS 270

A SZALONNAI REFORMÁTUS TEMPLOM HELYREÁLLÍTÁSA

A SZALONNAI REFORMÁTUS TEMPLOM HELYREÁLLÍTÁSA A SZALONNAI REFORMÁTUS TEMPLOM HELYREÁLLÍTÁSA SCHÖNERNÉ PUSZTAI ILONA A szalonnai református templom felújítási munkáit az Országos Műemléki Felügyelőség 1972-ben kezdte el. A helyreállítást az épület

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási eszközök alkalmazásával

Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási eszközök alkalmazásával Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció tézisei Rácz Miklós Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

A kisnánai vár boltozatai

A kisnánai vár boltozatai A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A kisnánai vár boltozatai 2012 A kisnánai vár több építési periódus során a XVI. század elejére

Részletesebben

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése A Kassa utcai zsinagóga újjászületése Végh József építész vezető tervező Art Vital Kft VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. 1 I. A tervezés előkészítése - Építéstörténeti kutatási

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

KIDE TEMPLOMAI, TORONYÓRÁJA, HARANGJAI CHURCHES, BELLS AND THE TOWER CLOCK FROM KIDE

KIDE TEMPLOMAI, TORONYÓRÁJA, HARANGJAI CHURCHES, BELLS AND THE TOWER CLOCK FROM KIDE XIV. Műszaki tudományos ülésszak, 2013. Kolozsvár, 43 54. http://hdl.handle.net/10598/28090 Műszaki tudományos közlemények 1. KIDE TEMPLOMAI, TORONYÓRÁJA, HARANGJAI CHURCHES, BELLS AND THE TOWER CLOCK

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2012 AUTUMN

HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2012 AUTUMN HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2012 AUTUMN www.hungarianarchaeology.hu THE 16 TH CENTURY RECONSTRUCTION AND VAULT OF THE CHURCH OF THE BENEDICTINE ABBEY AT SOMOGYVÁR Gergely Buzás The largest and most

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó OTKA nyilvántartási szám:t 046382 1 ZÁRÓJELENTÉS S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó A téma címe: "Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások Kelet-Magyarország" Témavezető neve: Dr.

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Műleírás a gyulai vár állandó kiállításának felújításához

Műleírás a gyulai vár állandó kiállításának felújításához Műleírás a gyulai vár állandó kiállításának felújításához Általános megjegyzések Építészeti-belsőépítészeti szempontból az impozáns falakkal, valódi és igényesen felújított, jó karban tartott terekkel

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN BBTE-Kolozsvár, Földrajz Kar, 400006, Clinicilor u. 5-7 kaffaiorsi@yahoo.com;

Részletesebben

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES Papp Miklós műszaki igazgató Vertikor-Alpin Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A boltozatos hidak fontos részét képezik az európai közlekedési

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Balassa János 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Balassa János E-mail cím: balassa.janos1@gmail.com

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Soós Józsefné. Key words: Geology, Middle-Miocene, Budafa Sandstone, Mecsek Mountains, Hungary.

Soós Józsefné. Key words: Geology, Middle-Miocene, Budafa Sandstone, Mecsek Mountains, Hungary. e-acta Naturalia Pannonica 7: 173 182. (2014) 173 A Mecsek hegység budafai kőbányájának története és földtani jellemzése History and geological characteristics of a querry in Budafa (Mánfa) of the Mecsek

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Swiss Tech Dinamic MOTOROS Boxspring ágy

Swiss Tech Dinamic MOTOROS Boxspring ágy Matracvásárlás» Matracok» Boxspring ágyak» Swiss Tech Dinamic MOTOROS Boxspring ágy Swiss Tech Dinamic MOTOROS Boxspring ágy Méretek 90x200cm: 549900 Ft Akciós ár: 499000 Ft 160x200cm: 649000 Ft Akciós

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL. - Liska András -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL. - Liska András - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 219-233. 17. SZÁZADI ARANYPÉNZLELET SARKADRÓL - Liska András - 2001. március 8-án telefonos bejelentés érkezett a sarkadi polgármesteri hivatalból a békéscsabai

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. FLÜLTN BVONT SZRSZÁOK ALKALAZÁSA A KÉPLÉKNYALAKÍTÁSBAN Végvári Ferenc Abstract Surface coating technologies of tools were characterised

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL Hajdú Csaba, Papp Katalin SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A modern fizika oktatásakor gyakran találkozunk olyan

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

AMIRŐL A RADARTÉRKÉP MESÉL

AMIRŐL A RADARTÉRKÉP MESÉL AMIRŐL A RADARTÉRKÉP MESÉL Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd az ELTE Természettudományi Kar PhD hallgatója sagodi62@freemail.hu BEVEZETÉS A középiskolás tanulók számítógép-használati

Részletesebben

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10 DUO-BOX mod. BA2 1 MAX. TEHERBÍRÁS 2000 Kg. MAX. KERÉKTERHELÉS 500 Kg. MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL - H1 = felső autó magassága upper car height H2 = alsó autó magassága

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Tartalmasan és érdekesen Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Szendreiné Boncz Ildikó Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza VÁRAK Erdély 16 17. századi várépítészete szorosan kapcsolódik a fejedelemség történetéhez, és a javában zajló hadügyi forradalomnak köszönhetõen tulajdonképpen ebben a mûfajban jelentkeznek elõször a

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 3. Brutt Saver spirálok kőszerkezetekben - megerősítések A kő, mint tömeges építőanyag felhasználása egyre ritkább, értéke, szépsége miatt inkább díszítésre használják. Régi és új épületeinken is fontos

Részletesebben

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Paulovics Péter Marks referring to presence of former large bat nursery colonies in the caves of Bakony Mts., Hungary In Central

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE ORAVSKÝ KORBÁČIK EK-sz.: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009 OFJ ( X ) OEM ( )

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE ORAVSKÝ KORBÁČIK EK-sz.: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009 OFJ ( X ) OEM ( ) 2010.7.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 188/15 EURÓPAI BIZOTTSÁG Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76.

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. A KARSZTTELÍTETTSÉG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉK ÉVI MINIMÁLIS FORRÁSHOZAM ÉRTÉKEI ALAPJÁN MAUCHA LÁSZLÓ VITUKI KHT. 1095. Budapest,

Részletesebben

MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA 3 REPÜLŐKÉPESSÉG

MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA 3 REPÜLŐKÉPESSÉG Dr. Óvári Gula 1 - Dr. Urbán István 2 MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KILKÍTÁS 3 cikk(soroatban)ben a merev sárnú repülőgépek veérsík rendserinek terveését és építését követheti nomon lépésről

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer VOSSLOH W-Tram Light Trams Fastening System Sistemul de prindere VOSSLOH W-Tram pentru liniile de tramvai Dr. KAZINCZY László PhD egyetemi

Részletesebben

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon A régészeti korszakok közül a török kort sokáig mostohagyerekként kezelték, hiszen azokban az időkben, amikor megindult az emberek érdeklődése

Részletesebben

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom kőanyagának restaurálása 12. kép: A kőszilárdítás eredménye Történelmi előzmények A templom XII. századi alapokon áll, és már az 1200-as évek végén bővítették. Később,

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA Iványi Tibor, ivanyit@tigris.klte.hu Csukás Levente, csukasl@fox.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számító Központ Abstract The well

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével XVIII. Országos Főépítészi Konferencia, Nagykőrös, 2013 Körmendy Imre Fotók: Körmendyné Érdi Mária (a 16 20. diák a világhálóról

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings SZIKRA Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kutatási jelentések. Sóos Zoltán. A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004)

Kutatási jelentések. Sóos Zoltán. A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004) Kutatási jelentések Sóos Zoltán A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004) A görgényszentimrei vár és birtok habár többen is foglakoztak a témával soha nem képezte egy

Részletesebben