Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve"

Átírás

1 Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve Tisztelt Ügyfelünk! A Biztosítási Idı és Kereset/Jövedelemközlı Program 2012 az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatok közlésére szolgáló, évre rendszeresített számítógépes program. Az adatszolgáltatással, a nyilvántartó lapok kitöltésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó kitöltési útmutatók az ONYF honlapján találhatók. (www.onyf.hu) a Nyomtatványok -> További nyomtatványok- >Adatszolgáltatás menüpont alatt. Kérjük, hogy a program használatával kapcsolatosan felmerülı kérdéseivel szíveskedjen a területileg illetékes fıvárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz fordulni. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, általános tudnivalók Az elektronikus ügyintézés keretében történı adatszolgáltatásról A program futtatásához szükséges hardver és szoftver környezet A program telepítése Az adatbevitel elıkészítése Adatok felvitele kézi rögzítéssel Biztosítotti adatok felvitele NYENYI lapok felvitele A felvitt adatok ellenırzése A felvitt adatok törlése Adatbetöltés külsı állományból Adatszolgáltatás készítése Módosító adatszolgáltatások Egyéb funkciók Nyomtatás Kódtáblák megtekintése

3 1. Bevezetés, általános tudnivalók 1.1. Az elektronikus ügyintézés keretében történı adatközlésrıl Az ONYF adatközlı 2012 program a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történı teljesítéséhez készült. A nyilvántartásra kötelezettnek az adatközléshez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezı meghatalmazott, illetve képviselı természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített, a honlapról letölthetı nyomtatványon (Bejelentı lap) kell közölnie. A bejelentı laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is. A program által készített állományt (állományokat) a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) "Általános dokumentumfeltöltı" szolgáltatása segítségével kell feltölteni, ahonnan azok beolvasásra kerülnek a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe. Az adatoknak a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe történı befogadásáról, illetve hibás adattartalom, vagy érvényes meghatalmazás hiánya miatti visszautasításáról a foglalkoztató, a meghatalmazott (pl. könyvelıiroda) és az adatszolgáltatást feltöltı személy elektronikus úton, a Bejelentı lapon közölt elektronikus levelezési címre értesítést kap. A részletes feldolgozási eredményeket az ONYF honlapjáról elérhetı e-nyenyi rendszerbe belépve tudja a Bejelentı lapon, Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezı személy megtekinteni. 3

4 1.2. A program futtatásához szükséges hardver és szoftver környezet Az ONYF adatközlı 2012 program Windows XP, Windows VISTA és Windows 2000 operációs rendszereken fut. A futtató géptıl elvárt kiépítettség: - memória: minimum 512 MB, ajánlott 1GB - szabad merevlemez kapacitás: minimum 150 MB - processzor: minimum Intel CELERON 1.4 GHz - képernyıfelbontás minimum 1024x768 (ajánlott 1280x1024). Nagy mennyiségő adat felvitele esetén a fentinél komolyabb hardver kiépítettségre is szükség lehet a program megfelelı mőködéséhez. 2. A program telepítése Az ONYF adatközlı 2012 program telepítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság honlapjáról (www.onyf.hu) letölthetı setup2012 program segítségével történik. Töltse le az említett telepítıprogramot a számítógépe merevlemezére, indítsa el! A program végigvezeti Önt a telepítési folyamat lépésein. Ennek során lehetıség van a célkönyvtár (alapesetben: c:\program Files\Nyenyi2012) és a START menüben létrejövı mappa elnevezésének (alapesetben: Nyenyi2012) megadására. 4

5 5

6 A telepítési folyamat bármikor megszakítható a Mégsem gombra kattintva. A telepítıprogram feltelepíti a számítógépre az ONYF adatközlı 2012 programot, és létrehoz a Windows asztalon egy ONYF adatközlı 2012 parancsikont, mellyel a program elindítható. Ezen kívül a Start menüben, a programok között megjelenik az ONYF adatközlı 2012 almenü is, melybıl a program szintén elindítható. Ide kerül elhelyezésre az ONYF adatközlı 2012 programnak a számítógéprıl történı eltávolítására szolgáló program is ( ONYF adatközlı 2012 eltávolító ). 3. Az adatbevitel elıkészítése A program telepítését követıen az ONYF adatközlı 2012 programhoz tartozó adatbázis üres, nem tartalmaz adatokat. Az adatok felvitelét a program nyitóképernyıjén a felsı menüsorban megjelenı Új adatszolgáltatás gombra kattintva lehet megkezdeni. 6

7 7

8 A következı képernyın ki kell választani, hogy az adatszolgáltató mely kategóriába tartozik. A Foglalkoztató kategória szolgál a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. a) pontja alapján foglalkoztatónak minısülı gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetés alapján gazdálkodó szervek, személyi egyesülések adatszolgáltatásához. A Jogutódként adatot szolgáltató foglalkoztató kategóriát kell kijelölni, ha az adatszolgáltatást az elızı pontban említett szervezet a jogelıdjére vonatkozóan kívánja teljesíteni. Az Egyéni vállalkozó kategóriát kell választani ha az adatszolgáltatásra kötelezett a Tbj. 4. b) pontja alapján egyéni vállalkozónak minısül. A Külföldi cég képviseletére meghatalmazott kategóriát kell választani, ha a Tbj. 56/A. (1) bekezdésében említett, a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végzı vagy kiküldetésben lévı munkavállalója (foglalkoztatottja) biztosítási jogviszonyával kapcsolatos adatszolgáltatást a külföldi munkáltató (foglalkoztató) képviseletét az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 8. és 9. -a alapján ellátó személy, szerv, szervezet (pl. könyvelı iroda) teljesíti. A Külföldi céget képviselı munkavállaló kategóriát kell választani, ha az elızı pontban említett adatszolgáltatást a külföldi munkáltató foglalkoztatottja önmaga teljesíti. 8

9 A Mezıgazdasági ıstermelı kategóriát kell alkalmazni ha az adatszolgáltatásra kötelezett a Tbj.) 5. (1) bekezdésének i) pontjában említett mezıgazdasági ıstermelı. A Magánmunkáltató kategória szolgál az olyan, egyéni vállalkozónak, mezıgazdasági ıstermelınek nem minısülı természetes személyek által teljesítendı adatszolgáltatásához, akik a Tbj. 4. alapján a tárgyévben foglalkoztatónak minısültek. A Vendéglátó üzlet felszolgálója kategóriát kell kiválasztani a Tbj. 26. (7) bekezdése szerinti vendéglátó üzlet felszolgálója által a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után fizetett nyugdíjjárulék alapjára és összegére vonatkozó adatszolgáltatáshoz. Az adatszolgáltatói kategória kiválasztását követıen meg kell adni az adatszolgáltató adószámát. Jogutód által teljesítendı adatszolgáltatás esetén a jogelıd cég adószámát is bekéri a program. Mezıgazdasági ıstermelık esetén az adószám és az adóazonosító jel megadása is kötelezı. FONTOS! Az adatszolgáltatásoknak a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe történı befogadása csak abban az esetben lesz sikeres, ha a programban az adatszolgáltatói kategória kiválasztása, valamint az adószám (adóazonosító jel) megadása helyes és ezek azonosak az adatszolgáltatáshoz leadott Bejelentı lap nyomtatványon megadottakkal. 9

10 Az adószám megadását követıen a program rákérdez, hogy egy korábban már felküldött adatszolgáltatás módosítását kívánjuk-e elkészíteni. Ha elsı adatszolgáltatást készítünk a jelölınégyzetet hagyjuk üresen. A módosító adatszolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a 7. fejezet ismerteti. A Rögzítés gombra kattintva a fıképernyın megjelenik a megadott adatszolgáltató típus és adószám, megkezdhetjük a további adatok kézi felvitelét, vagy külsı (XML) állományból történı betöltését. A bal oldali fa struktúrában az adatszolgáltatókat rendezni tudjuk az adószám, 10

11 illetve az adóazonosító jel vagy az elnevezés szerint a [Rendezés] gomb segítségével. Az adatszolgáltatók között kereshetünk a rendezettségtıl függıen - adószámra, illetve adóazonosító jelre, vagy névre. Ehhez a bal alsó részen található Keresés: felirat melletti beviteli mezıbe kell begépelni a keresett azonosítót. 4. Adatok felvitele kézi rögzítéssel Az ONYF adatközlı 2012 programban az adatok felvitele egyszerő, a beviteli mezık a papír alapú Biztosítási Idı és Kereset/Jövedelem Igazolólapok megjelenéséhez hasonlóak. Az adatbevitel a megfelelı beviteli mezıbe történı pozícionálással és az adatok begépelésével történik. Az adatmezık között elırefelé a TAB, vagy ENTER billentyőkkel, visszafelé a SHIFT+TAB, vagy SHIFT+ENTER billentyőkkel mozoghatunk. A felvitt adatokat minden esetben a Mentés gombra kattintva menthetjük el. Ha mentés nélkül hagyjuk el az adott képernyıt, a program figyelmeztetı üzenetet ad. Az adatok rögzítésére a jobb oldali képernyırész szolgál, míg a bal oldalon a felvitt adatok szerkezetét láthatjuk. Az Adatszolgáltatások gombra kattintva a baloldali részen tárgyév, azon belül adatszolgáltató, azon belül adatközlés bontásban láthatóak az adatok. 11

12 Adatközlés alatt egy adott adatszolgáltatóhoz (cég, egyéni vállalkozó stb.) tartozóan a központi rendszeren keresztül egy menetben feladásra kerülı adatok összességét értjük. Egy adatszolgáltatáson belül akkor keletkezik több adatközlés, ha az elsı adatközlésben szereplı adatok módosítása, kiegészítése, vagy törlése válik szükségessé. A bal oldali részen egy adatszolgáltató egy adatközlését kijelölve, majd a felsı sorban található Biztosítottak gombra kattintva válthatunk át az alábbi képernyıre. 12

13 4.1. Biztosítotti adatok felvitele A felsı sorban található Új biztosított gombra kattintva tudjuk az adott személy azonosító adatait rögzíteni. A program elıször a TAJ számot kéri. 13

14 A következı képernyın rögzíthetjük a biztosított egyéb adatait. A fenti képernyın szereplı Biztosított Új/Módosító/Törlendı mezı szolgál annak jelzésére, hogy az adott személyre vonatkozóan milyen jellegő feladást kívánunk készíteni. A biztosított az elsı adatközlésben kötelezıen U (új) jelzést kap. A további adatközléseknél van lehetıség a rá vonatkozó adatok módosítására ( M ) illetve törlı adatszolgáltatásra ( T ). A bal oldali fa struktúrában a biztosítottakat rendezni tudjuk TAJ szám vagy név szerint a [Rendezés] gomb segítségével. A biztosítottak között kereshetünk a rendezettségtıl függıen - TAJ számra, illetve névre. Ehhez a bal alsó részen található Keresés: felirat melletti beviteli mezıbe kell begépelni a keresett TAJ számot, illetve nevet Jogviszonyok felvitele A felsı sorban található Új okmány gombra kattintva tudjuk a biztosítotthoz 14

15 tartozó nyilvántartó lapot kitölteni. Itt elıször az okmány típusát kell kiválasztani. A évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatáshoz háromféle nyilvántartó lap van rendszeresítve: b típusú nyilvántartó lap a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati stb. jogviszonyban alkalmazott személyekrıl, valamint a társas vállalkozások tagjairól történı adatszolgáltatáshoz, E típusú nyilvántartó lap az egyéni vállalkozók saját jogviszonyával összefüggı adatszolgáltatáshoz, M típusú nyilvántartó lap a mezıgazdasági ıstermelık számára, A lapok részletes kitöltési szabályait a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatók tartalmazzák, melyek letölthetık az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu). Az ekho, a felszolgálási díj és a borravaló felvitelére külön gomb szolgál a felsı sorban ( Ekho/felsz.díj/borravaló ) A lapok közül a fenti varázslóban a program csak azokat kínálja fel, amelyek az adott adatszolgáltatónál elıfordulhatnak (pl.: egyéni vállalkozó esetén E és b lap választható ki. A következı képernyın a jogviszony típusának kiválasztására van lehetıség. 15

16 A program csak azokat a jogviszonyokat kínálja fel, amelyek az adott adatszolgáltatónál elıfordulhatnak. A következı képernyı az úgynevezett Jogviszony megkülönböztetı rögzítésére szolgál. Ezt az azonosítót csak akkor szükséges kitölteni, ha az adott személyhez több azonos típusú (pl. megbízási) jogviszonyt kívánunk rögzíteni. A megkülönböztetı azonosító tetszıleges lehet, használhatunk egyszerő sorszámot, vagy az adott jogviszonyra jellemzı egyedi azonosítót (pl. megbízási szerzıdés azonosítója). A fenti képernyırıl a Rögzítés gombra kattintva léphetünk tovább. Ezt követıen megjelennek a képernyın a nyilvántartó lap beviteli mezıi. Az adatbevitel a megfelelı beviteli mezıbe történı pozícionálással és az adatok begépelésével történik. Az adatmezık között elırefelé a TAB, vagy ENTER billentyőkkel, visszafelé a SHIFT+TAB, vagy SHIFT+ENTER billentyőkkel mozoghatunk. 16

17 Azoknál az adatmezıknél, amelyek jobb felsı sarkában kis piros háromszög látható, a mezıbe történı kettıs kattintással lenyíló menüben megjelenik az adott mezıhöz tartozó kódtábla (pl.: kiesı idık lehetséges jogcímei). A felvitt adatokat minden esetben a Mentés gombra kattintva menthetjük el. Ha mentés nélkül hagyjuk el az adott képernyıt, a program figyelmeztetı üzenetet ad. Mivel a nyilvántartó lap teljes egészében nem fér el a képernyın a jobb oldalon található csúszka mozgatásával tudjuk a teljes lapot áttekinteni és a megfelelı beviteli mezıket elérhetıvé tenni. Azoknál a részeknél, ahol az adatok több soron rögzíthetıek (pl.: biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság) a képernyın alaphelyzetben három sor látszik, de az adatcsoport alsó részén látható Új sor ikonra kattintva lehetıség van tetszıleges számú új adatbeviteli sort nyitni. Az említett adatcsoportoknál lehetıség van a sorok törlésére is. Ehhez a kurzort a törlendı sor tetszıleges mezıjébe kell vinni és Törlés ikonra kell kattintani. Az ekho, a felszolgálási díj és a borravaló rögzítésére külön gomb található a felsı sorban ( Ekho/felsz.díj/borravaló ), melyre kattintva az alábbi képernyı 17

18 jelenik meg. A lenyíló menübıl kiválaszthatjuk, hogy az ekho, a felszolgálási díj és a borravalóra vonatkozó adatok közül milyen adatokat kívánunk rögzíteni. A lista függ az adatszolgáltató típusától (pl. a borravalóról történı adatszolgáltatás csak a Vendéglátó üzlet felszolgálója esetén jelenik meg). A listából történı választást követıen megjelenik az alábbi képernyı, melyen a járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatokat lehet rögzíteni. A lapnak csak azon részeibe tudunk adatokat rögzíteni, melyet az elızı listán kiválasztottunk, a lap többi része szürkítve jelenik meg. 18

19 A felsı sorban megjelenı Új gombra kattintva újabb járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatokat vihetünk fel, a Törlés gombbal az aktuális lapot törölhetjük, az Elızı, Következı, valamint az Elsı, Utolsó gombokkal navigálhatunk a felvitt lapok között A felvitt adatok ellenırzése Az ONYF adatközlı 2012 program az adatbevitel során is végez ellenırzéseket (pl. hibás dátum nem rögzíthetı). Ilyen esetekben a mezı piros háttérszínt kap és hibaüzenet jelenik meg. A bonyolultabb, több adatmezı összefüggéseit is vizsgáló ellenırzéseket az Ellenırzés gombra kattintva tudjuk elindítani. A hibákat, illetve figyelmeztetéseket tartalmazó ablak a képernyı alsó részén egészen addig látható marad, amíg az Ellenırzés gombot ismét megnyomjuk. A fenti ellenırzés egy adott biztosított egy adott jogviszonyára kiterjedı ellenırzést jelenti. 19

20 Amennyiben a felvitt adatok ellenırzését egy biztosított valamennyi jogviszonyára, vagy egy foglalkoztatóhoz tartozó valamennyi biztosítottra szeretnénk elvégezni, a képernyı bal oldali részén válasszuk ki az adott biztosítottat, vagy a foglalkoztatót, majd indítsuk el a Fájl menübıl a Teljes ellenırzés funkciót. A program a hibalistát html formátumban állítja elı, majd a keletkezett állományt az alapértelmezett Internet böngészı programmal meg is nyitja A felvitt adatok törlése A program több szinten is lehetıséget biztosít a felvitt adatok törlésére. Törölhetı az adott biztosítotthoz tartozó adott jogviszony (természetesen a hozzá tartozó nyilvántartó lapokkal együtt). Ehhez a bal oldali nézeten a törlendı jogviszonyra kell állni, majd a Biztosított / Okmány törlése menüpontot kiválasztva lehet a törlést végrehajtani. Lehetıség van egy biztosított adatainak és összes jogviszonyának törlésére is Ehhez a bal oldali nézeten a törlendı biztosítottat kell kijelölni, majd a Biztosított / Biztosított törlése menüpontot kiválasztva lehet a törlést végrehajtani. 20

21 Amennyiben egy adatközlés, vagy egy teljes adatszolgáltatás minden adatát szeretnénk törölni, az Adatszolgáltatások gombra kattintva megjelenı bal oldali nézetben ki kell jelölni a törlendı adatközlést, vagy adatszolgáltatást. Ezt követıen a Szerviz / Karbantartás / Adatszolgáltatás/adatközlés törlése menüpont segítségével a törlés végrehajtható. 21

22 5. Adatbetöltés külsı állományból Az ONYF adatközlı 2012 program alkalmas adatok átvételére külsı (pl. bérszámfejtési) rendszerekbıl. Az adatokat a számfejtési rendszernek olyan XML állományba kell írnia, melyet az ONYF adatközlı 2012 programba be lehet tölteni. Az említett állomány szerkezetére vonatkozó elıírásokat tartalmazó XSD állomány megtalálható az ONYF honlapján (www.onyf.hu) az ONYF adatközlı 2012 program letöltésére szolgáló lapon. XML állományból történı adatbetöltéssel lehetıség van az adatbázisban már bentlévı adatok felülírására, vagy (pl. egy adott személy további jogviszonyaival történı) kiegészítésére is. Az erre vonatkozó szabályokat az említett XSD leírás tartalmazza. Korábban kézzel felvitt, vagy XML import állományból betöltött, de késıbb kézi rögzítéssel módosított adatokat XML importtal felülírni nem lehet, ilyen esetben a program hibaüzenetet ad. Az XML állományból történı adatbetöltést a bal oldali képernyın az Adatszolgáltatások nézetet választva és egy adott adatközlést kiválasztva lehet elindítani. Az XML állományban található adatok ebbe az adatközlésbe fognak bekerülni. Az adatok betöltését segítı Importálás varázslót a Fájl / Importálás menüpontban lehet elindítani. Az adatok betöltéséhez meg kell adni, hogy hol található az XML állomány. (Hálózati meghajtón elhelyezett állomány betöltésére a program nem alkalmas.) 22

23 Az importálás során a program ellenırzi, hogy az állomány megfelel-e a NYENYI2012.xsd állományban definiált szabályoknak. Ha az állomány nem az elıírt szerkezető, vagy az XSD állományban definiált valamely egyéb elıírásnak nem felel meg (pl. kötelezıen kitöltendı adat hiányzik) a program hibaüzenetet ad, az adatbetöltés sikertelen. Ha a betöltendı állomány megfelel az XSD állományban definiált elıírásoknak, következik az adatok tartalmi ellenırzése (járulék mértékek, járulékfizetési alsó és felsı határ stb.). Ha a program az ellenırzés során problémákat talál, ezekrıl listát készít, melyet meg lehet tekinteni. 23

24 Ha a lista csak figyelmeztetéseket tartalmaz, az adatok betölthetıek az adatbázisba. Ha a listán hibák (is) szerepelnek, az adatbetöltés nem lehetséges. A hibátlan, vagy csak figyelmeztetéseket eredményezı XML import állományból az adatok a Befejezés gombra kattintva betöltıdnek az adatbázisba. 6. Adatszolgáltatás készítése Az ONYF adatközlı 2012 programba kézzel felvitt, vagy XML állományból betöltött, ellenırzött, hibátlan adatokból a program a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) keresztül feltölthetı állományt képes elıállítani (.kr állomány). A feltöltendı állomány elıállítása a program Fájl / Exportálás menüpontjának segítségével történik. A menüpont elindítását megelızıen a képernyı bal oldali részén az Adatszolgáltatások nézetben ki kell választani azt az adatközlést, amelybıl a feltöltendı állományt el szeretnénk készíteni. A menüpont elindítását követıen meg kell adni, hogy hová kerüljön az elkészítendı.kr kiterjesztéső állomány. 24

25 Az állomány elkészítését követıen az Adatszolgáltatások nézetben kiválasztott adatközlés elıtt kis piros floppy jelenik meg, ez jelzi, hogy az adatközlésbıl.kr állomány készült. Az ilyen adatközlésekhez tartozó adatok mind az Adatszolgáltatások, mind a Biztosítottak nézetben szürke színnel jelennek meg. Ez jelzi, hogy az adatközlés lezárt státuszú, a hozzá tartozó adatok ebben az adatközlésben nem módosíthatóak. A módosító adatszolgáltatáshoz újabb adatközlést kell létrehozni, errıl részletesebben a Módosító adatszolgáltatások fejezetben olvashat. A jobb oldali képernyırészen megjelenı Adatközlés összesítı tartalmazza az adatközléshez tartozó fontosabb adatokat, az adatközlésben új, módosítandó, illetve törlendı (U/M/T) jelzéssel szereplı biztosítottak számát, az adatközlés létrehozásának és lezárásának dátumát és idıpontját. A Feldolgozás azonosító mezıbe a késıbbiekben beírható az e-nyenyi rendszerben a felküldött adatok feldolgozását követıen megtekinthetı azonosító. Ennek az azonosítónak a beírása jelzi a rendszer számára, hogy a.kr állomány feltöltése és az ONYF nyilvántartási rendszerébe történı továbbítása megtörtént. A feldolgozás azonosítóval rendelkezı adatközléseknél nincs lehetıség az Exportálás visszavonása funkció használatára. Az elkészült állományt a központi rendszer általános dokumentumfeltöltı funkciójával lehet felküldeni. Az adatszolgáltatás menetérıl, a feldolgozási eredmények megtekintésérıl részletes leírás található az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu) az e-nyenyi ikonra kattintva elérhetı elektronikus ügyintézési rendszerben. Amennyiben még az elkészült állomány felküldését megelızıen kiderül, hogy az nem teljes, vagy nem megfelelı adatokat tartalmaz, lehetıség van az exportálás visszavonására a Szerviz menü Exportálás visszavonása funkciójával. A szükséges módosításokat követıen a feltöltendı állomány elıállítása ( Exportálás ) ismét végrehajtható. 7. Módosító adatközlések Amennyiben egy korábbi adatközlésben szereplı, a központi rendszeren keresztül már felküldött adatok módosítása, törlése válik szükségessé, ehhez újabb (módosító) adatközlést kell létrehozni. A módosító adatközlés létrehozásához a képernyı bal oldali részén az Adatszolgáltatások nézetben ki kell választani azt az adatközlést, amelyben 25

26 szereplı adatok módosítását, kiegészítését, vagy törlését szeretnénk végrehajtani. Ezt követıen az Adatszolgáltatások / Módosító adatközlés menüpont segítségével tudjuk az újabb adatközlést létrehozni. A program bekéri a legutóbbi, a központi rendszeren keresztül feltöltött adatközléshez tartozó feldolgozás azonosítót, ennek helyes megadását követıen létrejön az új adatközlés. A létrejött új adatközlés üres, egyetlen biztosítottat sem tartalmaz. Az adatok felvitele ezt követıen a 4. fejezetben ismertetett módon történik az alábbi különbségekkel. 1. Ha a biztosítotti adatok felvitelénél (lásd 4.1. pont) olyan személy TAJ számát adjuk meg, aki valamely korábbi adatközlésben már szerepelt, a biztosított adatait a hozzá tartozó jogviszonyokkal és okmányokkal együtt automatikusan átemeli a program az aktuális adatközlésbe. Ha a biztosított több adatközlésben is szerepelt, a legmagasabb sorszámú (idıben a legkésıbbi) adatközlésbıl kerülnek átemelésre az adatok. 2. A biztosítottak adatainak felvitelére szolgáló képernyın szereplı Új/Módosító/Törlendı mezı, mely az elsı adatközlésnél kötelezıen U (Új) értéket kapott, a módosító adatközlésekben lehet U (Új), M (Módosító) és T (Törlı) is. Az egyes jelzéseket a következıképpen kell használni: U jelzéssel kell felvinni azon biztosítottakat, akik a korábbi adatközlésbıl (adatközlésekbıl) kimaradtak, vagy tévedésbıl T törlı feladást készítettünk róluk és ezt szeretnénk helyrehozni. M jelöléssel kell felvinni azon biztosítottakat, akiknek az adatai egy korábbi adatközlésben hibásan szerepeltek, ezért azokat módosítani szeretnénk. T jelzést kell használni, ha egy biztosítottat egy korábbi adatközlésbe tévedésbıl vittünk fel (pl. utóbb kiderül, hogy nem is állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban), ezért törlı feladást kívánunk készíteni. A fenti jelzések beállítására a Biztosított menü Új/Módosítandó/Törlendı jelzés változtatása menüpontjában van lehetıség. 26

27 Egyéb tekintetben a módosító adatközlések elkészítése (adatbevitel, ellenırzés, exportálás stb.) azonos a korábbiakban ismertetettekkel. 8. Egyéb funkciók 8.1. Nyomtatás A program lehetıséget biztosít a felvitt adatok kinyomtatására. A nyomtatáskor az adatok nem a képernyıs adatbevitelkor látható formában kerülnek kinyomtatásra, hanem egy ennél jóval papírtakarékosabb, tömörebb formátumban. A nyomtatást kérhetjük egy adott biztosítottra, vagy egy adott foglalkoztató összes biztosítottjára vonatkozóan. A nyomtatáshoz a Biztosítottak nézetben jelöljük ki az adott biztosítottat, illetve foglalkoztatót, majd a Fájl menüben indítsuk el a Nyomtatás menüpontot Kódtáblák megtekintése Az ONYF adatközlı 2012 programba beépítésre kerültek a nyilvántartó lapok kitöltéséhez szükséges kódtáblák: Állampolgárság kódok Korkedvezményre jogosító munkakörök 27

28 Munkakör (FEOR) kódok és megnevezések, a január 1-jén hatályba lépett FEOR-08 Tevékenység (TEÁOR) kódok és megnevezések A fenti kódtáblák tartalma megtekinthetı a Szerviz menü Törzsadatok megtekintése menüpontjában. Az ONYF adatközlı 2012 programban lehetıség van a TEÁOR 08-as kódok mellett a korábbi TEÁOR 03-as kódok kiválasztására is. A két kódtábla közötti váltásra a Szerviz/TEÁOR készlet kiválasztása menüpontban van lehetıség. 28

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Bér-, SZJA számfejtı, elszámoló és nyilvántartó program Felhasználói dokumentáció

Bér-, SZJA számfejtı, elszámoló és nyilvántartó program Felhasználói dokumentáció COMP- SYS Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 9028 Gyır, Szent Imre út 113/B. Telefon: 96-517-799 Fax: 96-439-652 Web: www.compsys.hu e-mail: compsys@compsys.hu Bér-, SZJA számfejtı, elszámoló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

Kezelıi leírás 2009.

Kezelıi leírás 2009. Kezelıi leírás 2009.. Tartalomjegyzék A.) Bevezetés 3 B.) Általános adatok modul 7 I. Törzsadatok 6 I.1. Kódjegyzék 7 I.2.. Település adatainak karbantartása 8 I.3. Pénzintézetek adatainak karbantartása

Részletesebben

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás Microsec e-szignó Archívum Kliens Archiváló alkalmazás Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Hardver és szoftver követelmények... 4 3. Az alkalmazás felületének felépítése... 5 3.1. Fımenü... 5 3.2. Ikonsor...

Részletesebben

Bérszámfejtés modul. Felhasználói kézikönyv. IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására

Bérszámfejtés modul. Felhasználói kézikönyv. IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására e-iroda Bérszámfejtés modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A modul általános

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata. KULCS BÉR 2008. DECEMBER/12 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a korábbi

Részletesebben

Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program. Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0

Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program. Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0 Contorg EVL Bér Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0 Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. http//: www.contorg.hu E-mail: info@contorg.hu

Részletesebben

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ I. Áttekintés A Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomaghoz tartozó kiértékelı

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

PCBankár Felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK

PCBankár Felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. PCBankár program telepítése... 4 3. Elsı belépés a Pcbankár programba... 8 3.1. Menü használata... 9 3.2. Ügyféladatok ellenırzése és beállítások... 9 3.3. Regisztráció...

Részletesebben

Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció

Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 1 Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció 1 Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára.

E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára. 1. Bevezetés E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára. A könyv végigvezeti a Felhasználót a telepítéstől a számfejtésen

Részletesebben

Segédlet az elektronikus adóbevallás megvalósításához a PRÉMIUM_HUMÁN és az ÁNYK programok használatával (2. változat 2010.

Segédlet az elektronikus adóbevallás megvalósításához a PRÉMIUM_HUMÁN és az ÁNYK programok használatával (2. változat 2010. 2800 Tatabánya, Mártírok útja 54. Tel: (34) 312-120, fax.:(34) 312-824 e-mail: gerlei@ gerlei.t-online.hu TGV HUMAN PARTNERS KFT Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 1) 203-6663 email: info@tgvhp.hu

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP Tartalom 1. Windows XP jellemzıi és képernyıje... 66 2. Az egér kezelése... 68 3. A Windows XP ablakfogalma. Mőveletek ablakokkal...

Részletesebben

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv Jegymester Jegyértékesítı Rendszer 2008. V E R Z I Ó : 3. 0 Pénztárgép Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) 302 3333 Fax (1) 302 3332 www.jegymester.hu

Részletesebben

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft.

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Felhasználói Kézikönyv XL Bér 2015 Bér, TB, SZJA és Munkaügy www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Mielőtt a szoftver indul...5 A telepítés folyamata...5 Alapvető

Részletesebben

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás DbérWIN Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió Felhasználói leírás Végfelhasználói licenc szerződés Mely létrejött egyrészről a C.A.T. Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u.2/a 3.em.5.)

Részletesebben

Microsoft Sharepoint Designer 2007

Microsoft Sharepoint Designer 2007 Microsoft Sharepoint Designer 2007 Tartalomjegyzék ALAPFOGALMAK... 348 MI IS AZ A WORLD WIDE WEB (WWW)?... 348 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A WEB SZERVEREK... 349 HTML SZERKESZTÉS... 349 A HTML SZERKESZTÉS ALAPJAI...

Részletesebben

után kell a személyi jövedelemadó összegét megállapítani. Azok a változások, amelyekre külön is felhívjuk a figyelmüket:

után kell a személyi jövedelemadó összegét megállapítani. Azok a változások, amelyekre külön is felhívjuk a figyelmüket: Tartalom jegyzék: MUN v0101...2 MUN v0128...20 MUN v0201...26 MUN v0205...32 MUN v0226...52 MUN v0331...58 TAP v0408...60 MUN v0501...61 MUN v0508...67 MUN v0528...73 MUN v0601...76 MUN v0607...82 MUN

Részletesebben

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...3 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA...3 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER...3 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA...3 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE...3 1.5. HÁLÓZATOS TELEPÍTÉS...4

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben