Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után"

Átírás

1 Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után 1 Borbély-Pecze Tibor Bors A Careers Wales felépítése, kormányzati elhelyezkedése 2 Kapcsolat az iskolákkal és a munkaadókkal 5 A CW éves teljesítménye 2008/2009-ben 6 SNI és CW 6 A cardiffi iroda felépítése, tevékenysége 6 CareersWales.com 7 Career line, Wales 9 A CW középiskolai munkája 10 Minıségbiztosítás és partnerszerzıdések a CW-nél 12 ACT szerzıdött szolgáltató 13 Felnıtteknek nyújtott szolgáltatások 14 Job Centre Plus (JCP) a brit ÁFSZ és a CW együttmőködése 15 Források számú melléklet: Összehasonlító táblázat-minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek sz. melléklet: program 20 1

2 A pályaorientáció rendszerének módszertani és tartalmi fejlesztését kivitelezı TÁMOP program keretében Nagy-Britanniában, Walesben került sor a második szakmai tanulmányútra. A walesi rendszer a 2000-es években vált világhírővé, amikortól az önálló walesi adminisztráció (National Assembly for Wales) egyesítette a korábbi hat- hét önálló pálya-tanácsadási szolgáltatást nyújtó szervezet finanszírozását és szakmai menedzsmentjét. Watts elemzésében megállapítja, hogy az eredetileg az iskolarendszerbıl lemorzsolódó fiatalok támogatására kialakított szervezetek ügyfélkörének ma már 15%-a felnıttek közül kerül ki. (Watts, 2009) A jelenlegi szabályozás szerint a év közötti fiatalok mindegyikének kapcsolatba kell kerülni a CW munkatársaival, vagy a tanáraik közvetítésével elkészíteni a tanulási-pályakezdési tervüket. Wales 1997-ben a brit kormánnyal kötött szerzıdésben kapta vissza 700 éve elveszített önállóságának jelentıs részét tıl Skóciához hasonlóan nagyon jelentıs helyi kormányzati intézkedések és területfejlesztés van folyamatban. Cardiffban a 2.9 millió lakosú Wales új fıvárosában, 2006-ban nyílt meg az új 60 fıs walesi parlament épülete. A korábban szénbányászatból és nehéziparból élı települést a 90-es évek végétıl szinte újjáépítették a brit adófizetık pénzébıl. Az elmúlt tíz évben 1.9 milliárd brit fontot költöttek a városra. A háttagú magyar delegációt a program vezetıje, Borbély-Pecze Tibor Bors, a programban tevékenykedı pályatanácsadók Ritzl Andrea, Koronczi Dóra, Ilok Mónika, Nyirati Judit valamint a kiemelt programot megvalósító szervezet, az FSZH Felnıttképzési Fıosztályának fıosztályvezetı-helyettese Sumné Galambos Mária és a programot szakmailag felügyelı Nemzeti Pályaorientációs Tanács delegáltja Borbély Szilvia alkották. A Careers Wales felépítése, kormányzati elhelyezkedése A látogatás elsı napján Rita Deegan a CW Cardiff and Vale oktatásügyi vezetıje bevezetı beszédében felvázolta a CW felépítési struktúráját és mőködési alapelveit. Jeremy Howwels a welsi kormányzat (Welsh Assembly Government) ifjúság- és oktatásügy valamint LLL szakmapolitikájával foglalkozó munkatársa bemutatta a Careers Wales hátterét és a kormányzati munka alapjait. A szervezetet 2001-ben alakították meg. Jelenleg a CW szervezete 6 önálló, nem profitorientált cégbıl tevıdik össze melyek szerzıdésben állnak a walesi kormánnyal. A 6 szervezet igazgatói alkotják a vezetı tanácsát. A CW egyénekkel, munkaadókkal, iskolákkal, felnıttképzı intézményekkel, különféle szociális szolgáltatást nyújtó szervezetekkel valamint az önkormányzatokkal mőködik együtt. A CW minden szervezetére és tevékenységére nézve egységes módszertani és minıségbiztosítási követelmények vonatkoznak, melyek arra az alapkoncepcióra épülnek, hogy mind a 6 szervezet egységes, minıségi szolgáltatásokkal álljon a felhasználók rendelkezésére, a kölönbözı régiók sajátosságainak figyelembevételével. A CW központokban információt szolgáltató dolgozók, tanácsadók, valamint az azok munkáját segítı személyzet dolgozik. A CW szakképzett munkatársai posztgraduális végzettséggel rendelkeznek tanácsadásból (career advisor), az információ pultosoknak egy szinttel alacsonyabb a képzettsége. A szolgáltatás minden központban két nyelven biztosított: walesi és angol. A CW által vgzett tevékenységeket a 200 fıállású alkalmazott mellett számos részmunkaidıben dolgozó személyzet látja el, összesen közel fı. A CW személyzetének körülbelül fele rendelkezik szakképesítéssel, Walesben tehát összességében 2

3 500 szakképzett tanácsadó dolgzik. A kliensekkel folytatott különféle tevékenységenységek a szervezetben végzett munka 70%-át teszik ki. A CW munkatársainak jellemzıen NVQ (National Vocational Qualification) 3 vagy 4 szinten van képesítése. A hármas szinten érettségire épülı szakképzettséggel dolgoznak az információpultosok és a telefonközpontosok, a negyedik szinten a tanácsadók. Szők keresztmetszetet jelent, hogy szemben Skóciával, ahol négy egyetemen is képeznek pályatanácsadót, Walesben egyetlen ilyen intézmény van (Glamorgan Egyetem). A szők felsıoktatási keresztmetszet miatt a CW munkatársainak jelentıs része nem posztgraduális szakdiplomával, hanem un QCG (Qualification in Career Guidance) képesítéssel rendelkezik. A CEDEFOP 2009-es kötetének folytatásaként Nagy-Britanniában egy kötet vár megjelenésre a pályatanácsadók szakmai képzettségi igényeirıl. Az információnyújtó telefon ügyeletesek éves fizetése évi br ,000 font, a tanácsadóké cca. 23,000 bruttó évente. A brit átlagfizetés bruttó 20,000 font évente. A CW az úgynevezett Skills that work for Wales stratégia alapján végzi tevékenységeit. Egyik fı feladata a pedagógusok támogatása az oktatás rendszerbe 2008-ban bevezetett új curriculumok követelményeihez való igazodásban. Cél a munkaadók és az iskolák összekötése a munkaadók bevonásával az iskolai élet fejlesztésébe. Ez általában kétféle módón történik: - üzemlátogatások a középiskolások számára hetes munkahelyi gyakorlatok szervezése (nem tanulószerzıdés és nem feltétlenül a választott szakmában!) Minden középiskolában van kihelyezett pályatanácsadó, egy tanácsadóhoz több intézményel dolgozik együtt. Az utóbbi években felnıttekkel való munka is egyre nagyobb hangsúlyt kap a CW tevékenységei között. A felnıtteknek szóló tanácsadást az arra szakosodott kollégák végzik, akik heti egy-két napot töltenek JCP /Job Centre Plus/ (brit AFSZ) irodáiban. A walesi kormányzat a következı felnıtt célcsoportokat határozott meg, akikkel a CW ügyfelei lehetnek: - regisztrált munkanélküliek - visszaesı munkanélküliek - alacsony iskolai vegzettségőek - iskolai lemorzsolódók (NEET= Not in Education, Employment or Training) - aktív korú, gazdaságilag inaktív személyek Az ügyfelekkel folytatott tevékenységeik célja, hogy azok képzettségi szintjének növelése és a munkaadók által elvárt kompetenciáik megszerzését követıen bekerüljenek a munkaerıpiacra és ott hosszabb távon aktívak maradjanak. Ennek megvalósítása céljából a CW számos munkáltatóval is szorosan együttmőködik. A CW az un. Team Wales tagja is, amely egy szervezetek közötti munkacsoport. Tagjai képzı központok, nagyobb cégek, a JCP stb., melyek szakemberei együttesen értékelik a munkaerıpiaci valamint átképzési helyzetet és igényeket. 3

4 A munkaadókról a CW adatbázist épít, hogy a fiatalok számára munkahelyi gyakorlatot szervezzenek, cca céggel dolgoznak együtt e célból. Az üres álláshelyek győjtésével a év közötti iskolából lemorzsolódott fiatalok elhelyezkedését próbálják facilitálni, mivel ık ellátásra nem jogosultak, így nem ügyfelei a brit ÁFSZ-nek. A munkáltatókkal való együtmmőködési kapcsolatokat a foglalkozások munkaerı-piaci helyzetének elemzésére is használják. A Careers Wales (CW) tehát tulajdonképpen egy brand, amely 6 cégbıl, weblapból és standardizált szolgáltatásokból áll. A walesi kormányzattól évi 40 millió fontot (2.6% használják a walesi oktatási büdzsének) kap a szervezet. A walesi kormányzat a hat szervezettel külön külön szerzıdik, az elsı éveket követıen már nem ír ki nyílt tendert, hanem a már mőködı bevált cégeket támogatja, viszont velük évente frissíti a szerzıdéseket. Ehhez a cégeknek új üzleti tervet kell beadniuk és elfogadtatniuk. Jeremy Howells, a walesi kormányzat ifjúságügyi és egész életen át tartó tanulás területén dolgozik köztisztviselıként. Elıadásából megtudtuk, hogy a walesi kormányzat 1999-ben alakult meg és, hogy a pályatanácsadás az Oktatás- és Ifjúságügy, LLL, Gyermek és Képességek tárcához tartozik. Az önálló walesi kormányzat alatt 2000-ben készült el egy kormányzati jelentés (ETAP Education and Training Action Plan) az oktatásügy fejlesztésére, amely tartalmazta a CW felállítására tett javaslatot ben jött létre 6 majd késıbb 7 önálló szervezetbıl álló egységes Careers Wales márkanév és tartalom. A walesi kormányzat az úgynevezett Barnett Formula alapján kap forrásokat Londonból. Wales az UK összlakosságának 5.6% teszi ki és a formula alapján az adók 5.8%-át kapja vissza. Adott területeken teljes a walesi kormányzat önállósága: mezıgazdaság, oktatásügy, egészségügy, ipar, közlekedés, kereskedelem, környezetvédelem, vízügy, sport. Walesben összesen 22 helyi önkormányzat mőködik. A CW éves költségvetését az ellátandó célcsoportok és feladatok alapján számítják ki. Pl. mennyi a potenciális kliensek száma, milyen messze laknak azok, mennyire nehéz esetekkel találkoznak, stb. Cardiff és Newport a két nagyváros ( ezer fıvel) cca. 40%-át használja fel a költségvetésnek. A nehézipar eltőnése az egyik legnagyobb kihívás és a CW munkájának jelentıs része származik ebbıl a ténybıl. A felnıttek közül senki sem kaphat átképzési támogatást, ameddig a CW munkatársával nem beszélte át céljait és a tanácsadó alá nem írta a támogató nyilatkozatot januárjában a walesi oktatási miniszter újabb változásokat jelentett be, de még nem dılt el milyen irányba mozdult a CW. Lehet egy út a skót rendszer, egy egységes kormányzati ügynökség kialakítása, vagy a kontinentális megoldás alapján köztisztviselıi állományba átvenni a munkatársakat. A walesi kormányzat 4-5 évente külsı szakértıkkel értékelteti a munkát a CW esetében erre jelenleg kerül sor. A jelenlegi felülvizsgálat alapján 2011 áprilisától kerülhet sor az átszervezésre. Az átalakítás egyik lényeges pontja, hogy a felnıttek esetében az álláskeresési ellátást néhány napja alakította át a londoni kormányzat így elıtérbe került a munkanélküliek erıteljesebb mobilizálása. Kérdés, hogy mi lehet a CW új szerepe ebben a munkában? 4

5 Kapcsolat az iskolákkal és a munkaadókkal Rita Deegan elmondta, hogy az oktatási intézményekkel folytatott munkájuk fı célja a fiatalok realisztikus pályaválasztásának támogatása. Az oktatási renszerrel szemben támasztott új követelmények szerint a évesek mindegyikének rendelkeznie kell egy saját tanulási útvonaltervvel ben a walesi kormányzat a brit learning and skill pathways kezdeményezést átalakította a saját képére. Ennek keretében a kötelezı mőveltségterületek mellett (vallás, matematika, angol nyelv és irodalom, walesi nyelv, természettudományok) 3-4 területet választhatnak szabadon középiskolában, ami A-B hetes elosztásban heti 2-2 órát jelent cca. A tanulók számára kötelezı kitölteni a saját tanulmányi tervet és választani az ajánlatok között. Az iskolák számára ez azt jelenti, hogy a tanulók a választott órákra másik iskolába kurzusain is részt vehetnek. Ennek megvalósításához az iskolák egymás közötti együttmőködése igen fontos, hiszen egyetlen iskola sem lenne képes ilyen számú fakultációt, témát biztosítani. Kihívást jelent, hogy a tanárok óraszáma nemzeti szerzıdésben rögzített (óratartásból és felkészülésbıl áll) és nehéz ıket kimozdítani az iskolán kívülre. Területenként 3-4 iskola mőködik együtt. A választásokat egy az cca. ETR-NEPTUN mintájára mőködı online felület segíti elı. Az iskolák e felület segítségével a maguk képére is formálhatják a bejelentkezı felület (iskola logója, leírása stb.) évesen (9 évfolyam) a gyerekek csak tárgyakat választanak, nem szakképzést tanulmányi út (szakmacsoport) között lehet válogatni A CW munkatársainak feladata, hogy a tanulókat támogassa, segítse abban, hogy a középiskola végére eljussanak egy adott szakma kiválasztásáig, ha nem tanulnak tovább a felsıoktatásban. A CW a középfokú oktatási intézmények mindegyikébe telepít iskolai tanácsadót, az általános iskolákba nem. A CW és az egyes középiskolák között évente újrakötött együttmőködési terv van. Minden tanévre meghatározzák az iskolai vezetéssel együtt az éves feladatokat, egyeztetik, hogy ki milyen feladatokat lát el. A tervet írásba is foglalják. Bár az általános iskolákban a CW tanácsadói kevesebbet tevékenykednek, támogatják a pedagógusokat bizonyos projektnapok megszervezésében és lebonyolításában annak érdekében, hogy a curriculumba ágyazott vállalkozásfejlesztési, pályaorientációs elemeket vigyenek be. A évesek számára keretrendszert dolgozott ki a CW, amely az iskolai pályaorientációt, életpálya-építési készségek fejlesztését célozza. Minden középiskolás teljesít egy vagy két hetes munkahelyi gyakorlatszerzési idıt, amely a középiskolai tanterv része (nem csak a szakképzı intézményeké!). A munkaadók adatbázisából a gyerekek választhatják ki a nekik tetszı céget, ahol a munkahelyi gyakorlatát tölteni kívánja. Az egy két hetes munkahelyi gyakorlatnak nem az a célja, hogy a kiválasztott szakmában dolgozzanak, és szakmai tapasztalatot szerezzenek, hanem az, hogy munkavállalói- munkahelyi saját élményeket szerezzenek, reaális munkakörnyezetben munkavállalói készségeiket fejlesszék. E mellett meghívnak sikeres vállalkozókat az iskolákba, akik elmesélik saját karriertörténetüket, ill. szerveznek csapatjátékokat, szerepjátékokat, projektnapokat. Az iskola életébe kétféle módon ágyazódik be a pályaorientáció: kerettantervi-fejlesztésekkel, de önálló órakerettel is egyben. A tanárok számára a továbbképzések egyik területe a pályatanácsadás, amikor a CW munkatársai egy napra kimennek az iskolába, ilyenkor nincsen tanítás és 5

6 helyzetgyakorlatokon keresztül mutatják be a pályaorientációs tevékenységet. E képzések akkreditált pedagógus továbbképzésnek számítanak. A CW cégcsoport éves teljesítménye 2008/2009-ben A2008/2009 évi statisztikák szerint interjú (egy üléses), 1884 csoportos tanácsadás, tanuló vett részt szerepjátékokon, vállalkozásfejlesztési, pályaorientációs foglalkozásokon, 6500 gyerek vett részt munkagyakorlaton, 3000 munkaadó van az adatbázisban. Az úgynevezett tranakciós pontok -nál, a 9. évfolyamban és 11. évfolyamban az iskolaválasztások- munkaerı-piaci kilépés elıtt minden tanulóval kötelezı módon egy interjú készül a további terveivel kapcsolatban. Ezek az egy alkalmas perces beszélgetések a tanácsadó és a gyerek között kiemelten fontosak és támogatottak. A CW gyakorlatában az egyszeri 50 perces interjút pályatanácsadásként könyvelik el. A 2007/08-as tanévben interjút készítettek a szervezet munkatársai éves fiatalokkal, ezen számból kiindulva ( cca fiatal tanul Walesben egy-egy középiskolai évfolyamon) a középiskolások 9. évfolyamtól a végzésig áltagosan 3.5 alkalommal kerülnek személyesen is kapcsolatba a CW munkatársaival. SNI és CW Emma Clewarth a CW SNI-s gyerekekkel kapcsolatos tevékenységét mutatta be. SNI esetén 9. évfolyamtól a tanuló elımenetelének kialakításába be kell vonni a CW tanácsadóját, aki az ilyen esetekben szoros kapcsolatban áll a szülıkkel is. 9. évfolyamban az iskolaválasztás elıkészítésére egy un. átmenetet támogató jelentés/ szakvélemény készül a tanulóról, melynek alapján a szakemberek egy feljesztési tervet dolgoznak ki a gyerek számára. Az iskola a probléma súlyosságának és a bevonandó szakemberek számának függvényében plusz anyagi forrást kap a gyerek fejlesztéséhez. A szakvéleményt minden évben felülvizsgálják és az eredmények alapján újabb fejlesztési tervet dolgoznak ki. 11. évfolyamban egy a munkaerıpiacra való belépést vagy felsıfokú továbbtanulást támogató terv kerül kidolgozásra. Nem minden SNI tanulóra készül tanulmányi /pályaorientációs terv. A fejlesztési tervek kidolgozásánál minden esetben a gyerek jövıje áll fókuszban. 9. évfolyamban az osztályfınök felelıs az értékelés elindításáért, ı hívja meg szükséges szakembereket (pszichológus, szociális munkás, fejlesztı- vagy gyógypedagógus, stb.) és indítványozza a vizsgálatot. A cardiffi iroda felépítése, tevékenysége Ifjúsági csoport Shirley Rogers a cardiffi iroda irodavezetıje, a fıvárosi iroda felépítését mutatta be. Walesben összesen éves fiatal regisztrál évente a CW-ben, ebbıl 2097 fı a cardiffi körzeti irodában interjút bonyolítottak le velük a múlt évben. Az esetek 62%-a pozitív kimenettel zárult (elhelyezkedés, tanulás). A munkakipróbálás/ munkatapasztalat-szerzés program keretében (Work Taster Programme) a fiataloknak 61%-a megragad a munkahelyen. 6

7 Társadalmi Befogadási Csoport E csoport számos másik szervezettel dolgozik együtt: utcai szociális munkások, rendırség, ÁFSZ, iskolák, közösségfejlesztı programok. Az itt megjelenı fiatalok nagy része küszködik írási-olvasási nehézségekkel, szenvedélybetegségekkel, mentális problémákkal, lakhatási gondokkal, alacsony szintő munkavállalói és szociális készségekkel rendelkeznek. Az egyik csoport az ifjúsági részlegért felel, fıleg munkanélküli fiatalokkal és felnıttekkel dolgoznak. Feladatuk a évesek esetében az oktatásba való bevonás vagy az munkához való juttatás. Oktatási program az iskolarendszerben tartáshoz: ez a program 2008/09-ben 688 gyereket érintett Walesben, akikkel 2255 egyéni interjú készült. Egy másik ifjúsági program keretében az iskolából kiesetteket támogatják. A programba bekerült 536 gyerekbıl 27% semmilyen befejezett iskolai végzettséggel sem rendelkezik. A learning coach program keretében az lemorzsolódott fiatalokat, illetve a csellengıket célozzák meg. Az elızı évben 280 esetbıl 38% végzıdött pozitív kimenettel. Az Ifjúságvédelmi Program keretében a galeribe tömörült fiatalokat célozzák meg. Felnıtt tanácsadó csoport Ez a csoport együtt dolgozik az ÁFSZ un. REACT programjával és az ellátórendszerrel (DWP). A felnıttekkel az elmúlt évben 9654 interjú készült és 2912 munkanélküli került be az ÁFSZ REACT programjába. CareersWales.com Anne Jones karrier tanácsadó, a curriculum fejlesztı munkacsoport tagja bemutatta a CW által készített és fenntartott kétnyelvő honlapot, ami hat éve indult. A hat tagszervezet honlapfejlesztési és folyamatos aktualizálási munkálatait a Careers Wales Alapítvány 20 munkatársa látja el. A website fıoldala életkori csoportok mentén nyit csatornákat: - Az én jövım SNI fiatalok számára, egyszerő nyelvezettel, sok képpel - 9 évfolyamosok (13/14 évesek) évfolyamosok (14/16 évesek) - 16/19 évesek - felnıttek A másik belépési csatornacsoport: - Szülık - Munkaadók 7

8 - Szakembereknek A nyitólapon található még egy eszközök és erıforrások lista: - CV varázsló - Állásinterjú és iskolai felvételi interjú játékok - Az én tanulmányi és karrier portfólióm - Tanulási lehetıségek ehhez egy zöld szám is tartozik , amely tartalmazza a 1-2 napos felnıttképzési kurzusokat is - A munka világa: Ez regisztrációt kíván walesi irányítószámmal, de ingyenes a szolgáltatás o Megtalálhatóak a foglalkozás leírások o Általános anyagok, egészségügy, szociális ügyek bemutatása o Személyes tulajdonságok adatlap (nem kérdıív) amely alapján kereshetı az adatbázis o Web-győjtemény az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó honlapokról o Üres állások a 21 év alatti fiatalok számára, gyakornoki programok, önkéntes munkák és fizetett munkalehetıségek, stb. Ezt az adatbázist különállóan kezelik az ÁFSZ állás adatbanktól. Az ajánlatokat el lehet menteni a bejelentkezett felhasználó saját kosarába. o Voluntary Wales részeként Walesben elérhetı önkéntes munkák oldalára lehet ugrani o Videokat nem tartalmaz a honlap, helyette belinkelik az egyes szakmák saját honlapjait - Dokumentumtár Az un CWOL (Careers Wales On-Line) rendszer 2009-tıl lehetıvé teszi a tanulópályaválasztási terv on-line eltárolását és módosítását, vagyis a tanulói e-portfolió kialakítását, habár a tavalyi törvénymódosítás alapján kötelezı tanulási- pályaválasztási tervet készíteni, de ez még lehet papír ceruza alapú is. A Learning Pathway Plan keretében 9. évfolyamtól elmenthetik a saját választásaikat óta 15 éves kortól (10. évfolyamtól) kötelezı minden walesi gyereknek elkészítenie a saját tervét. Karrier Centrum Sacha Davies karrierközpont vezetıje bemutatta a tanácsadó központot, ahol az élesben folyó munkát láthattuk, beszélhettünk az ott dolgozó szakemberekkel. A karrierközpontban három szolgáltatási szinten dolgoznak: - öninformációs tér: itt számítógépek, adatbázisok és internet áll a betérı ügyfelek rendelkezésére. Ha az ügyfél úgy érzi, hogy nem sikerül az öninformációs lehetıségek használatával megoldani a problémáját, az információs pultnál kérhet segítséget. - információs pult: egy ügyeletes információs tanácsadó segít az ügyfélnek eligazodni a rendszerben, problémája megoldásában. Abban az esetben, ha az ügyfélnek még mindig nem sikerül döntést hozni, problémáját megoldani, az információs tanácsadó megajánlja számára az egyéni tanácsadás lehetıségét. - karrier tanácsadás: az ügyfél külön szobában, szemtıl szemben beszélget egy karrier tanácsadóval a problmájáról akár több alkalommal is. 8

9 Career line, Wales Pam Gilson a call center-t mutatta be, amely a LearnDirect (2010-tıl Career Line) walesi része Career Advice névvel. H-P 9:00-20:00-ig, valamint szombat délelıtt fogadja a hívásokat, Angliában a hétvégéken és este is mőködik. A szolgáltatás itt is kétnyelvő, a hívók választhatnak az angol és a walesi nyelvő kiszolgálás, valamint az általános és speciális ügyek között. 2009/10-ben eddig hívásuk és es megkeresésük volt, a nyári hónapok a legzsúfoltabbak. A megválaszolandó témák: - Munkavállalás - Egy adott szakma tartalma - Önkéntes munka - Külföldi munkavállalás - OKJ szerkezete, tartalma Minden évben van egy meghatározott témának szentelt lakossági kampány. A telefon operátorok képzettsége: érettségi + 1 éves képzés. 9

10 A beszélgetéseket 100%-ban rögzítik, 20%-ban ellenırzik azt is, hogy mely adatbázisokat nyit meg az operátor és mibıl ad információkat az érdeklıdıknek. A rögzített eseteket intervízióra is felhasználják. A hívókat bátorítják arra, hogy telefonáljanak vissza és jelezzék elégedettségüket. A TV-ben is futó hirdetések minden alkalommal érezhetıen megemelik a hívások számát kurzus van a vonal mögött mőködı adatbázisban, amely folyamatos feltöltését/aktualizálását három fıállású kolléga végzi. A felnıttképzık önkéntes alapon jelentkezhetnek be az adatbázisba, a szolgálat nem vállal felelısséget az információ tartalmáért, csak összegyőjti az ajánlatokat. A rendszerben megtalálhatóak az iskolás fiatalok 9. évfolyam utáni tantárgyválasztásai is, mint kurzusok. Az átlagos hívásidı 4.5 perc, amiben már benne van a szerzıdéskötés is a hívóval. Ha a hívás meghaladja a fél órát, akkor átadják az ügyfelet a karrier tanácsadónak akár telefonon keresztül is. A karrier tanácsadók BA szinten képzettek az információnyújtóknál ez nem követelmény. Pénzügyi támogatási lehetıségek a LLL-hez: font az egyéni tanulási számla kerete, ha valaki a nemzeti szakképzési jegyzék (NVQ) 3. szintje alatti képzettséggel rendelkezik. Szabadon választhatnak a listán szereplı képzık ajánlataiból. - Welsh for Adult walesi nyelvtanfolyam felnıtteknek - Change 4 Life családok számára elérhetı, akik egészségügyi problémákkal, túlsúllyal küzdenek. Sportra és egészséges étkezésre koncentrálnak. A program a családban élı 11 év alatti gyerekeket célozza, akik a vonalat felhívva egy egyéni akciótervet kapnak. - ReAct munkanélkülieket támogató átképzı programfinanszírozás - NIACE nyitott óralátogatás, 2-3 órát végigülhetnek a felnıtteknek, hogy kedvet kapjanak a tanulásra A CW középiskolai munkája Mary Jeans bemutatta a CW skolai tevékenységeit éves korosztályok számára. Az általános iskolákban 7-11 éves kor között a CW iskolákban folytatott tevékenysége korlátozott. A közoktatás négy részre tagolódik az életpálya-fejlesztés éves kor között kötelezı területté válik a felnıtt szexuális életre való felkészítéssel együtt. 16 év a tankötelezettségi korhatár, ami a középiskola elsı részének végét jelenti. 16 évesen kerül sor a fakultációk szabadabb megválasztására, de valódi szakképzés jellemzıen 19 éves kor után kezdıdik. Kivételt képeznek az alacsony képzetséget igénylı szakmák, de az ezekre való felkészítés is csak 16 éves kor után kezdıdhet el ban átalakították a walesi alaptantervet melynek középpontjába a képességek- készségek kerültek. A közoktatás négy idıszaka; - (óvoda 3-6 év) - kisiskolás kor 7-11 éves korban (key stage 2) - felsı általános év (key stage 3) - középiskola elsı két éve év (key stage 4) - középiskola felsı évei év (post 16) 10

11 Kötelezı tárgyak 7-14 éves kor között: 1. angol 2. walesi nyelv 3. modern idegen nyelvek 4. matematika 5. természettudományok 6. technika 7. IKT 8. történelem 9. földrajz 10. ének-zene 11. testnevelés 12. rajz Mőveltségterületek (kötelezı): 1. angol 2. walesi nyelv 3. matematika 4. természettudományok 5. testnevelés 6. választott tantárgyak 7-19 éves kor között több olyan kötelezı tárgy is létezik, amelyekbıl nincsen osztályozás és alapvetıen kiscsoportos feldolgozó munka folyik. Ezekre a tantárgyakra nincs külön óraszám meghatározva, a különbözı egyéb tantárgyak/órák/foglalkozások keretében kell a tantárgyakhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztését megoldani. Ezek az alábbiak: - személyes és szociális kompetenciák fejlesztése (PSE personal and social education) - felnıtt szexuális életre nevelés - hittan - életpálya-építési készségek (11 éves kortól) Minden tananyag elején külön felhívják a figyelmet arra, hogy a tanár feladata minden gyerekkel kapcsolatos és nem csak a jó tanulókkal. Az életpálya-építés fejlesztése igazodik a LLL-re való felkészítés kialakításához. Már 7 éves korban bábokkal játsszák el az iskolában az egyes foglalkozásokat. Külön figyelnek arra, hogy legyenek férfi és nıi bábuk, illetve minden rassz képviseltesse magát. (pl. van fekete mezıgazdász, vagy orvosnı stb.). Mivel az SNI gyerekek néha 14 éves korban sem tudnak rendesen olvasni, esetükben különösen fontos szerepe van a bábozásnak. A gyerekeknek 14 éves korban el kell dönteniük, hogy milyen fakultációkat szeretnének választani, ehhez az iskolai tanácsadótól kapnak segítséget éves kor között, a középiskolában számos választása van a tanulónak saját tanulmányi útja összeállítására éves korig tanító iskoláknak kötelezı együttmőködést kötni a CW-vel, ebben a szerzıdésben osztják meg az iskola és a CW feladatait. Ezek az alábbiakból állhatnak: 11

12 - mentorálás a munkaadók és a gyerekek számára az 1 hetes munkatapasztalat-szerzés alatt, elıtt és után - foglalkozások tartása az iskolában - tanárok támogatása a foglalkozások megtartásához - egyéni konzultáció (jellemzıen 1-2 alkalom) Ez az együttmőködés az un. EBP (Education and Business Partnership) amelyet a munkaadók és az iskolák felé is megkötik. A munkaadókat bevonják az iskolák gyakorlati munkájába, a munkatapasztalat-szerzések elısegítésére. Walesben létezik a tanfelügyeletet ellátó független szervezet, akik az iskolákat és a CW tevékenységét is ellenırzik. Minıségbiztosítás és partnerszerzıdések a CW-nél Anne Dean a Careers Wales szövetség minıségügyi vezetıje, bemutatta a CW minıségbiztosítási és partnerszerzıdési rendszerét. Fontos, hogy 6 együttmőködı, de önálló szervezetrıl van szó, melyek minden életkorban nyújtanak szolgáltatásokat. A minıségbiztosítás a következı célokra fókuszál: - minden ügyfél a lehetı legjobb szolgáltatást kapja - a szolgáltatás az ügfelek életmenedzselési kompetenciáinak fejlesztését segítse elı, ne csak az aktuális élethelzetük megoldását - az ügyfelek elégedettsége (feel-good factor) - a kormányzat által meghatározott kerettantervek megvalósítása A szolgáltatás kimenete szempontjából mérhetı outcome-ok: - életpálya-építési készségek fejlıdése o saját lehetıségek és korlátok megértése (önismeret és pályaismeret bıvüése) - elhelyezkedés - képzés megkezdése - több ismeret a munkaerıpiacról A CW-en belül folyamatos belsı minıségbiztosítás is mőködik (pl. a telefonközpontban maximum a 6. csörgésre fel kell venni a telefont). Kérdıíves és fókuszcsoportos módszerrel egyaránt vizsgálják a szolgáltatások minıségét. A belsı értékelés nem, életkor, nyelv (angol/ walesi) hátrányos helyzet alapján is megoszlik. Minden évben, áprilisban indul az éves minıségbiztosítási stratégia, amelyet évente felülvizsgálnak. Külön standardok vannak a pályatanácsadásra a CW-n belül: Careers Wales Guidance Standards, Hambly (2006). A modell három lépcsıre épül: 1) kapcsolat kialakítása és elvárások, igények tisztázása, 2) közös munka, 3) zárás cselekvés. Egy ülés jellemzıen perc, és ha szükséges, akkor visszahívják a klienst második- ritkán harmadik ülésre. Minden tanácsadás tanácskérıi akciótervvel zárul. A tanácsadóknak évente két esetet rögzíteniük kell feldolgozás céljából. Az ügyfél beleegyezésével felvett interjút csak a minıségügyi vezetı és a tanácsadó hallgathatja vissza, és együtt elemzik azt. A CW hat szervezete között és a szervezeteken belül egyaránt az egyes csoportok teljesítményének mérésére a benchmark technikát használják. A minıségbiztosítás esetében a változás hasonló, mint a tanárok esetében, ahol a tevékenység mérése ma már a tanuló eredményességérıl szól és nem a tanárról. 12

13 Ezen kívül az Estyn, amely a walesi kormány független szakértıkbıl álló tanfelügyelete hatévente kötelezıen ellenırzi a szolgálatot egy elıre meghatározott keretrendszer alapján tıl három területen mérik a teljesítményt: - kimeneti indikátorok a végfelhasználók szemszögébıl (elégedettség) - szolgáltatás - vezetés és menedzsment Az értékelés egy hétig tart, melynek során az ellenırök beszélnek a személyzettel, a vezetéssel a végfelhasználókkal, elemzik a helyzetet és ajánlásokat fogalmaznak meg. A jelentést nyilvánossá teszik a kormányzati honlapon, így mindenki megismerheti azt. A legutóbbi minıségfejlesztés a CW-ben 2007/08-ban történt, az értékelésre meghívták az Estyn szakértıit is. A tanácsadási folyamat eredményesség mérésére puha és kemény indikátorokat is használnak. Kemény indikátor Az ellátott ügyfelek száma, akik 6 hónapnál hosszabb ideig képzésben / munkában maradnak. Puha indikátorok Pl. önbizalom növekedése amelyet kérdıívek segítségével mérnek házon belül, illetve felkérnek egy külsı kutatóintézetet, amely 6 hónappal a tanácsadás után 6 x 500 tanácskérıt keres meg. Összesen 3000 felnıttıl kérdezik meg telefonos megkereséssel, hogy a tanácsadói beszélgetés hogyan befolyásolta életüket, jelenlegi helyzetüket. Ezt a fajta mérést minden évben elvégzik, a megkérdezett minta megfelel a walesi populáció életkori és etnikai megoszlásának. Tavaly a középiskolai diákok 1-2 hetes munkatapasztalat-szerzését értékelték. A klienseket az információs pultnál szőrik, az alacsonyan képzettek (NVQ2 alatt) és a kiemelt célcsoportok (pl. munkanélküliek, stb.) elsıbbséget kapnak. Az elérés szélesítésére fejleszteni kívánják a telefonos központot (help-line), valamint az iskolák szerepét is növelni tervezik. A tanárok képzettsége e területen komoly korlátot jelent! ACT szerzıdött szolgáltató Az ACT Képességek és Készségek Akadémiája, amely a CW szerzıdött partnere. A képzı központ, két éve nyitott, korábban IT fejlesztésekkel foglalkoztak. Lemorzsolódott, csellengı, problémákkal küszködı fiatalokkal foglalkoznak, akiknek gyakorlatias tevékenységeken keresztül szakmát tanítanak (kb.250 fı). Az ACT tanulási coachot és tanácsadó szakembert (counsellor) is alkalmaz. A munka folyamán fontosnak tartják, hogy a gyerekek mindig kapjanak pozitív visszajelzést magukra nézve és kedvet kapjanak a munka világa felé való törekvésre, motiválttá váljanak a képzésben majd a munkaerı-piacon való bennmaradásra. A szakmatanulás mellett a képzı központ az elhelyezkedésben is támogatja a fiatalokat, és figyelemmel kíséri útjukat. Az ACT a munkaadókkal is rendszeres kapcsolatot tart fenn, a tanulók elırehaladásának függvényében megszervezi a munkaadói interjúkat. A munkaadóknál mindig személyes kapcsolatot keresnek a pályakezdı fiatal számára, egy olyan személyt, aki a fiatalért felelısséget vállal a munkába állás után, így a fiatalnak nem csak egy formális kapcsolata lesz a HR osztállyal. A munkaadóknak azt is megengedik, hogy percet elbeszélgessenek a gyerekekkel, hogy jobban megismerjék ıket mielıtt kiviszik. A 13

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után

Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető borbelytibor@lab.hu Az ifjúsági pálya-tanácsadási rendszer reformja 2004-től, és a felnőtt pálya-tanácsadási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010)

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010) Mindig van választás Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól

Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól 2011. szeptember TÁRKI-TUDOK A jelentés a TÁRKI megrendelésére a 2011. 07. 19-én kelt 217/2011 számú szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben