Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után"

Átírás

1 Careers Wales (CW) Minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek Walesben a 2001-es reformok után 1 Borbély-Pecze Tibor Bors A Careers Wales felépítése, kormányzati elhelyezkedése 2 Kapcsolat az iskolákkal és a munkaadókkal 5 A CW éves teljesítménye 2008/2009-ben 6 SNI és CW 6 A cardiffi iroda felépítése, tevékenysége 6 CareersWales.com 7 Career line, Wales 9 A CW középiskolai munkája 10 Minıségbiztosítás és partnerszerzıdések a CW-nél 12 ACT szerzıdött szolgáltató 13 Felnıtteknek nyújtott szolgáltatások 14 Job Centre Plus (JCP) a brit ÁFSZ és a CW együttmőködése 15 Források számú melléklet: Összehasonlító táblázat-minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek sz. melléklet: program 20 1

2 A pályaorientáció rendszerének módszertani és tartalmi fejlesztését kivitelezı TÁMOP program keretében Nagy-Britanniában, Walesben került sor a második szakmai tanulmányútra. A walesi rendszer a 2000-es években vált világhírővé, amikortól az önálló walesi adminisztráció (National Assembly for Wales) egyesítette a korábbi hat- hét önálló pálya-tanácsadási szolgáltatást nyújtó szervezet finanszírozását és szakmai menedzsmentjét. Watts elemzésében megállapítja, hogy az eredetileg az iskolarendszerbıl lemorzsolódó fiatalok támogatására kialakított szervezetek ügyfélkörének ma már 15%-a felnıttek közül kerül ki. (Watts, 2009) A jelenlegi szabályozás szerint a év közötti fiatalok mindegyikének kapcsolatba kell kerülni a CW munkatársaival, vagy a tanáraik közvetítésével elkészíteni a tanulási-pályakezdési tervüket. Wales 1997-ben a brit kormánnyal kötött szerzıdésben kapta vissza 700 éve elveszített önállóságának jelentıs részét tıl Skóciához hasonlóan nagyon jelentıs helyi kormányzati intézkedések és területfejlesztés van folyamatban. Cardiffban a 2.9 millió lakosú Wales új fıvárosában, 2006-ban nyílt meg az új 60 fıs walesi parlament épülete. A korábban szénbányászatból és nehéziparból élı települést a 90-es évek végétıl szinte újjáépítették a brit adófizetık pénzébıl. Az elmúlt tíz évben 1.9 milliárd brit fontot költöttek a városra. A háttagú magyar delegációt a program vezetıje, Borbély-Pecze Tibor Bors, a programban tevékenykedı pályatanácsadók Ritzl Andrea, Koronczi Dóra, Ilok Mónika, Nyirati Judit valamint a kiemelt programot megvalósító szervezet, az FSZH Felnıttképzési Fıosztályának fıosztályvezetı-helyettese Sumné Galambos Mária és a programot szakmailag felügyelı Nemzeti Pályaorientációs Tanács delegáltja Borbély Szilvia alkották. A Careers Wales felépítése, kormányzati elhelyezkedése A látogatás elsı napján Rita Deegan a CW Cardiff and Vale oktatásügyi vezetıje bevezetı beszédében felvázolta a CW felépítési struktúráját és mőködési alapelveit. Jeremy Howwels a welsi kormányzat (Welsh Assembly Government) ifjúság- és oktatásügy valamint LLL szakmapolitikájával foglalkozó munkatársa bemutatta a Careers Wales hátterét és a kormányzati munka alapjait. A szervezetet 2001-ben alakították meg. Jelenleg a CW szervezete 6 önálló, nem profitorientált cégbıl tevıdik össze melyek szerzıdésben állnak a walesi kormánnyal. A 6 szervezet igazgatói alkotják a vezetı tanácsát. A CW egyénekkel, munkaadókkal, iskolákkal, felnıttképzı intézményekkel, különféle szociális szolgáltatást nyújtó szervezetekkel valamint az önkormányzatokkal mőködik együtt. A CW minden szervezetére és tevékenységére nézve egységes módszertani és minıségbiztosítási követelmények vonatkoznak, melyek arra az alapkoncepcióra épülnek, hogy mind a 6 szervezet egységes, minıségi szolgáltatásokkal álljon a felhasználók rendelkezésére, a kölönbözı régiók sajátosságainak figyelembevételével. A CW központokban információt szolgáltató dolgozók, tanácsadók, valamint az azok munkáját segítı személyzet dolgozik. A CW szakképzett munkatársai posztgraduális végzettséggel rendelkeznek tanácsadásból (career advisor), az információ pultosoknak egy szinttel alacsonyabb a képzettsége. A szolgáltatás minden központban két nyelven biztosított: walesi és angol. A CW által vgzett tevékenységeket a 200 fıállású alkalmazott mellett számos részmunkaidıben dolgozó személyzet látja el, összesen közel fı. A CW személyzetének körülbelül fele rendelkezik szakképesítéssel, Walesben tehát összességében 2

3 500 szakképzett tanácsadó dolgzik. A kliensekkel folytatott különféle tevékenységenységek a szervezetben végzett munka 70%-át teszik ki. A CW munkatársainak jellemzıen NVQ (National Vocational Qualification) 3 vagy 4 szinten van képesítése. A hármas szinten érettségire épülı szakképzettséggel dolgoznak az információpultosok és a telefonközpontosok, a negyedik szinten a tanácsadók. Szők keresztmetszetet jelent, hogy szemben Skóciával, ahol négy egyetemen is képeznek pályatanácsadót, Walesben egyetlen ilyen intézmény van (Glamorgan Egyetem). A szők felsıoktatási keresztmetszet miatt a CW munkatársainak jelentıs része nem posztgraduális szakdiplomával, hanem un QCG (Qualification in Career Guidance) képesítéssel rendelkezik. A CEDEFOP 2009-es kötetének folytatásaként Nagy-Britanniában egy kötet vár megjelenésre a pályatanácsadók szakmai képzettségi igényeirıl. Az információnyújtó telefon ügyeletesek éves fizetése évi br ,000 font, a tanácsadóké cca. 23,000 bruttó évente. A brit átlagfizetés bruttó 20,000 font évente. A CW az úgynevezett Skills that work for Wales stratégia alapján végzi tevékenységeit. Egyik fı feladata a pedagógusok támogatása az oktatás rendszerbe 2008-ban bevezetett új curriculumok követelményeihez való igazodásban. Cél a munkaadók és az iskolák összekötése a munkaadók bevonásával az iskolai élet fejlesztésébe. Ez általában kétféle módón történik: - üzemlátogatások a középiskolások számára hetes munkahelyi gyakorlatok szervezése (nem tanulószerzıdés és nem feltétlenül a választott szakmában!) Minden középiskolában van kihelyezett pályatanácsadó, egy tanácsadóhoz több intézményel dolgozik együtt. Az utóbbi években felnıttekkel való munka is egyre nagyobb hangsúlyt kap a CW tevékenységei között. A felnıtteknek szóló tanácsadást az arra szakosodott kollégák végzik, akik heti egy-két napot töltenek JCP /Job Centre Plus/ (brit AFSZ) irodáiban. A walesi kormányzat a következı felnıtt célcsoportokat határozott meg, akikkel a CW ügyfelei lehetnek: - regisztrált munkanélküliek - visszaesı munkanélküliek - alacsony iskolai vegzettségőek - iskolai lemorzsolódók (NEET= Not in Education, Employment or Training) - aktív korú, gazdaságilag inaktív személyek Az ügyfelekkel folytatott tevékenységeik célja, hogy azok képzettségi szintjének növelése és a munkaadók által elvárt kompetenciáik megszerzését követıen bekerüljenek a munkaerıpiacra és ott hosszabb távon aktívak maradjanak. Ennek megvalósítása céljából a CW számos munkáltatóval is szorosan együttmőködik. A CW az un. Team Wales tagja is, amely egy szervezetek közötti munkacsoport. Tagjai képzı központok, nagyobb cégek, a JCP stb., melyek szakemberei együttesen értékelik a munkaerıpiaci valamint átképzési helyzetet és igényeket. 3

4 A munkaadókról a CW adatbázist épít, hogy a fiatalok számára munkahelyi gyakorlatot szervezzenek, cca céggel dolgoznak együtt e célból. Az üres álláshelyek győjtésével a év közötti iskolából lemorzsolódott fiatalok elhelyezkedését próbálják facilitálni, mivel ık ellátásra nem jogosultak, így nem ügyfelei a brit ÁFSZ-nek. A munkáltatókkal való együtmmőködési kapcsolatokat a foglalkozások munkaerı-piaci helyzetének elemzésére is használják. A Careers Wales (CW) tehát tulajdonképpen egy brand, amely 6 cégbıl, weblapból és standardizált szolgáltatásokból áll. A walesi kormányzattól évi 40 millió fontot (2.6% használják a walesi oktatási büdzsének) kap a szervezet. A walesi kormányzat a hat szervezettel külön külön szerzıdik, az elsı éveket követıen már nem ír ki nyílt tendert, hanem a már mőködı bevált cégeket támogatja, viszont velük évente frissíti a szerzıdéseket. Ehhez a cégeknek új üzleti tervet kell beadniuk és elfogadtatniuk. Jeremy Howells, a walesi kormányzat ifjúságügyi és egész életen át tartó tanulás területén dolgozik köztisztviselıként. Elıadásából megtudtuk, hogy a walesi kormányzat 1999-ben alakult meg és, hogy a pályatanácsadás az Oktatás- és Ifjúságügy, LLL, Gyermek és Képességek tárcához tartozik. Az önálló walesi kormányzat alatt 2000-ben készült el egy kormányzati jelentés (ETAP Education and Training Action Plan) az oktatásügy fejlesztésére, amely tartalmazta a CW felállítására tett javaslatot ben jött létre 6 majd késıbb 7 önálló szervezetbıl álló egységes Careers Wales márkanév és tartalom. A walesi kormányzat az úgynevezett Barnett Formula alapján kap forrásokat Londonból. Wales az UK összlakosságának 5.6% teszi ki és a formula alapján az adók 5.8%-át kapja vissza. Adott területeken teljes a walesi kormányzat önállósága: mezıgazdaság, oktatásügy, egészségügy, ipar, közlekedés, kereskedelem, környezetvédelem, vízügy, sport. Walesben összesen 22 helyi önkormányzat mőködik. A CW éves költségvetését az ellátandó célcsoportok és feladatok alapján számítják ki. Pl. mennyi a potenciális kliensek száma, milyen messze laknak azok, mennyire nehéz esetekkel találkoznak, stb. Cardiff és Newport a két nagyváros ( ezer fıvel) cca. 40%-át használja fel a költségvetésnek. A nehézipar eltőnése az egyik legnagyobb kihívás és a CW munkájának jelentıs része származik ebbıl a ténybıl. A felnıttek közül senki sem kaphat átképzési támogatást, ameddig a CW munkatársával nem beszélte át céljait és a tanácsadó alá nem írta a támogató nyilatkozatot januárjában a walesi oktatási miniszter újabb változásokat jelentett be, de még nem dılt el milyen irányba mozdult a CW. Lehet egy út a skót rendszer, egy egységes kormányzati ügynökség kialakítása, vagy a kontinentális megoldás alapján köztisztviselıi állományba átvenni a munkatársakat. A walesi kormányzat 4-5 évente külsı szakértıkkel értékelteti a munkát a CW esetében erre jelenleg kerül sor. A jelenlegi felülvizsgálat alapján 2011 áprilisától kerülhet sor az átszervezésre. Az átalakítás egyik lényeges pontja, hogy a felnıttek esetében az álláskeresési ellátást néhány napja alakította át a londoni kormányzat így elıtérbe került a munkanélküliek erıteljesebb mobilizálása. Kérdés, hogy mi lehet a CW új szerepe ebben a munkában? 4

5 Kapcsolat az iskolákkal és a munkaadókkal Rita Deegan elmondta, hogy az oktatási intézményekkel folytatott munkájuk fı célja a fiatalok realisztikus pályaválasztásának támogatása. Az oktatási renszerrel szemben támasztott új követelmények szerint a évesek mindegyikének rendelkeznie kell egy saját tanulási útvonaltervvel ben a walesi kormányzat a brit learning and skill pathways kezdeményezést átalakította a saját képére. Ennek keretében a kötelezı mőveltségterületek mellett (vallás, matematika, angol nyelv és irodalom, walesi nyelv, természettudományok) 3-4 területet választhatnak szabadon középiskolában, ami A-B hetes elosztásban heti 2-2 órát jelent cca. A tanulók számára kötelezı kitölteni a saját tanulmányi tervet és választani az ajánlatok között. Az iskolák számára ez azt jelenti, hogy a tanulók a választott órákra másik iskolába kurzusain is részt vehetnek. Ennek megvalósításához az iskolák egymás közötti együttmőködése igen fontos, hiszen egyetlen iskola sem lenne képes ilyen számú fakultációt, témát biztosítani. Kihívást jelent, hogy a tanárok óraszáma nemzeti szerzıdésben rögzített (óratartásból és felkészülésbıl áll) és nehéz ıket kimozdítani az iskolán kívülre. Területenként 3-4 iskola mőködik együtt. A választásokat egy az cca. ETR-NEPTUN mintájára mőködı online felület segíti elı. Az iskolák e felület segítségével a maguk képére is formálhatják a bejelentkezı felület (iskola logója, leírása stb.) évesen (9 évfolyam) a gyerekek csak tárgyakat választanak, nem szakképzést tanulmányi út (szakmacsoport) között lehet válogatni A CW munkatársainak feladata, hogy a tanulókat támogassa, segítse abban, hogy a középiskola végére eljussanak egy adott szakma kiválasztásáig, ha nem tanulnak tovább a felsıoktatásban. A CW a középfokú oktatási intézmények mindegyikébe telepít iskolai tanácsadót, az általános iskolákba nem. A CW és az egyes középiskolák között évente újrakötött együttmőködési terv van. Minden tanévre meghatározzák az iskolai vezetéssel együtt az éves feladatokat, egyeztetik, hogy ki milyen feladatokat lát el. A tervet írásba is foglalják. Bár az általános iskolákban a CW tanácsadói kevesebbet tevékenykednek, támogatják a pedagógusokat bizonyos projektnapok megszervezésében és lebonyolításában annak érdekében, hogy a curriculumba ágyazott vállalkozásfejlesztési, pályaorientációs elemeket vigyenek be. A évesek számára keretrendszert dolgozott ki a CW, amely az iskolai pályaorientációt, életpálya-építési készségek fejlesztését célozza. Minden középiskolás teljesít egy vagy két hetes munkahelyi gyakorlatszerzési idıt, amely a középiskolai tanterv része (nem csak a szakképzı intézményeké!). A munkaadók adatbázisából a gyerekek választhatják ki a nekik tetszı céget, ahol a munkahelyi gyakorlatát tölteni kívánja. Az egy két hetes munkahelyi gyakorlatnak nem az a célja, hogy a kiválasztott szakmában dolgozzanak, és szakmai tapasztalatot szerezzenek, hanem az, hogy munkavállalói- munkahelyi saját élményeket szerezzenek, reaális munkakörnyezetben munkavállalói készségeiket fejlesszék. E mellett meghívnak sikeres vállalkozókat az iskolákba, akik elmesélik saját karriertörténetüket, ill. szerveznek csapatjátékokat, szerepjátékokat, projektnapokat. Az iskola életébe kétféle módon ágyazódik be a pályaorientáció: kerettantervi-fejlesztésekkel, de önálló órakerettel is egyben. A tanárok számára a továbbképzések egyik területe a pályatanácsadás, amikor a CW munkatársai egy napra kimennek az iskolába, ilyenkor nincsen tanítás és 5

6 helyzetgyakorlatokon keresztül mutatják be a pályaorientációs tevékenységet. E képzések akkreditált pedagógus továbbképzésnek számítanak. A CW cégcsoport éves teljesítménye 2008/2009-ben A2008/2009 évi statisztikák szerint interjú (egy üléses), 1884 csoportos tanácsadás, tanuló vett részt szerepjátékokon, vállalkozásfejlesztési, pályaorientációs foglalkozásokon, 6500 gyerek vett részt munkagyakorlaton, 3000 munkaadó van az adatbázisban. Az úgynevezett tranakciós pontok -nál, a 9. évfolyamban és 11. évfolyamban az iskolaválasztások- munkaerı-piaci kilépés elıtt minden tanulóval kötelezı módon egy interjú készül a további terveivel kapcsolatban. Ezek az egy alkalmas perces beszélgetések a tanácsadó és a gyerek között kiemelten fontosak és támogatottak. A CW gyakorlatában az egyszeri 50 perces interjút pályatanácsadásként könyvelik el. A 2007/08-as tanévben interjút készítettek a szervezet munkatársai éves fiatalokkal, ezen számból kiindulva ( cca fiatal tanul Walesben egy-egy középiskolai évfolyamon) a középiskolások 9. évfolyamtól a végzésig áltagosan 3.5 alkalommal kerülnek személyesen is kapcsolatba a CW munkatársaival. SNI és CW Emma Clewarth a CW SNI-s gyerekekkel kapcsolatos tevékenységét mutatta be. SNI esetén 9. évfolyamtól a tanuló elımenetelének kialakításába be kell vonni a CW tanácsadóját, aki az ilyen esetekben szoros kapcsolatban áll a szülıkkel is. 9. évfolyamban az iskolaválasztás elıkészítésére egy un. átmenetet támogató jelentés/ szakvélemény készül a tanulóról, melynek alapján a szakemberek egy feljesztési tervet dolgoznak ki a gyerek számára. Az iskola a probléma súlyosságának és a bevonandó szakemberek számának függvényében plusz anyagi forrást kap a gyerek fejlesztéséhez. A szakvéleményt minden évben felülvizsgálják és az eredmények alapján újabb fejlesztési tervet dolgoznak ki. 11. évfolyamban egy a munkaerıpiacra való belépést vagy felsıfokú továbbtanulást támogató terv kerül kidolgozásra. Nem minden SNI tanulóra készül tanulmányi /pályaorientációs terv. A fejlesztési tervek kidolgozásánál minden esetben a gyerek jövıje áll fókuszban. 9. évfolyamban az osztályfınök felelıs az értékelés elindításáért, ı hívja meg szükséges szakembereket (pszichológus, szociális munkás, fejlesztı- vagy gyógypedagógus, stb.) és indítványozza a vizsgálatot. A cardiffi iroda felépítése, tevékenysége Ifjúsági csoport Shirley Rogers a cardiffi iroda irodavezetıje, a fıvárosi iroda felépítését mutatta be. Walesben összesen éves fiatal regisztrál évente a CW-ben, ebbıl 2097 fı a cardiffi körzeti irodában interjút bonyolítottak le velük a múlt évben. Az esetek 62%-a pozitív kimenettel zárult (elhelyezkedés, tanulás). A munkakipróbálás/ munkatapasztalat-szerzés program keretében (Work Taster Programme) a fiataloknak 61%-a megragad a munkahelyen. 6

7 Társadalmi Befogadási Csoport E csoport számos másik szervezettel dolgozik együtt: utcai szociális munkások, rendırség, ÁFSZ, iskolák, közösségfejlesztı programok. Az itt megjelenı fiatalok nagy része küszködik írási-olvasási nehézségekkel, szenvedélybetegségekkel, mentális problémákkal, lakhatási gondokkal, alacsony szintő munkavállalói és szociális készségekkel rendelkeznek. Az egyik csoport az ifjúsági részlegért felel, fıleg munkanélküli fiatalokkal és felnıttekkel dolgoznak. Feladatuk a évesek esetében az oktatásba való bevonás vagy az munkához való juttatás. Oktatási program az iskolarendszerben tartáshoz: ez a program 2008/09-ben 688 gyereket érintett Walesben, akikkel 2255 egyéni interjú készült. Egy másik ifjúsági program keretében az iskolából kiesetteket támogatják. A programba bekerült 536 gyerekbıl 27% semmilyen befejezett iskolai végzettséggel sem rendelkezik. A learning coach program keretében az lemorzsolódott fiatalokat, illetve a csellengıket célozzák meg. Az elızı évben 280 esetbıl 38% végzıdött pozitív kimenettel. Az Ifjúságvédelmi Program keretében a galeribe tömörült fiatalokat célozzák meg. Felnıtt tanácsadó csoport Ez a csoport együtt dolgozik az ÁFSZ un. REACT programjával és az ellátórendszerrel (DWP). A felnıttekkel az elmúlt évben 9654 interjú készült és 2912 munkanélküli került be az ÁFSZ REACT programjába. CareersWales.com Anne Jones karrier tanácsadó, a curriculum fejlesztı munkacsoport tagja bemutatta a CW által készített és fenntartott kétnyelvő honlapot, ami hat éve indult. A hat tagszervezet honlapfejlesztési és folyamatos aktualizálási munkálatait a Careers Wales Alapítvány 20 munkatársa látja el. A website fıoldala életkori csoportok mentén nyit csatornákat: - Az én jövım SNI fiatalok számára, egyszerő nyelvezettel, sok képpel - 9 évfolyamosok (13/14 évesek) évfolyamosok (14/16 évesek) - 16/19 évesek - felnıttek A másik belépési csatornacsoport: - Szülık - Munkaadók 7

8 - Szakembereknek A nyitólapon található még egy eszközök és erıforrások lista: - CV varázsló - Állásinterjú és iskolai felvételi interjú játékok - Az én tanulmányi és karrier portfólióm - Tanulási lehetıségek ehhez egy zöld szám is tartozik , amely tartalmazza a 1-2 napos felnıttképzési kurzusokat is - A munka világa: Ez regisztrációt kíván walesi irányítószámmal, de ingyenes a szolgáltatás o Megtalálhatóak a foglalkozás leírások o Általános anyagok, egészségügy, szociális ügyek bemutatása o Személyes tulajdonságok adatlap (nem kérdıív) amely alapján kereshetı az adatbázis o Web-győjtemény az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó honlapokról o Üres állások a 21 év alatti fiatalok számára, gyakornoki programok, önkéntes munkák és fizetett munkalehetıségek, stb. Ezt az adatbázist különállóan kezelik az ÁFSZ állás adatbanktól. Az ajánlatokat el lehet menteni a bejelentkezett felhasználó saját kosarába. o Voluntary Wales részeként Walesben elérhetı önkéntes munkák oldalára lehet ugrani o Videokat nem tartalmaz a honlap, helyette belinkelik az egyes szakmák saját honlapjait - Dokumentumtár Az un CWOL (Careers Wales On-Line) rendszer 2009-tıl lehetıvé teszi a tanulópályaválasztási terv on-line eltárolását és módosítását, vagyis a tanulói e-portfolió kialakítását, habár a tavalyi törvénymódosítás alapján kötelezı tanulási- pályaválasztási tervet készíteni, de ez még lehet papír ceruza alapú is. A Learning Pathway Plan keretében 9. évfolyamtól elmenthetik a saját választásaikat óta 15 éves kortól (10. évfolyamtól) kötelezı minden walesi gyereknek elkészítenie a saját tervét. Karrier Centrum Sacha Davies karrierközpont vezetıje bemutatta a tanácsadó központot, ahol az élesben folyó munkát láthattuk, beszélhettünk az ott dolgozó szakemberekkel. A karrierközpontban három szolgáltatási szinten dolgoznak: - öninformációs tér: itt számítógépek, adatbázisok és internet áll a betérı ügyfelek rendelkezésére. Ha az ügyfél úgy érzi, hogy nem sikerül az öninformációs lehetıségek használatával megoldani a problémáját, az információs pultnál kérhet segítséget. - információs pult: egy ügyeletes információs tanácsadó segít az ügyfélnek eligazodni a rendszerben, problémája megoldásában. Abban az esetben, ha az ügyfélnek még mindig nem sikerül döntést hozni, problémáját megoldani, az információs tanácsadó megajánlja számára az egyéni tanácsadás lehetıségét. - karrier tanácsadás: az ügyfél külön szobában, szemtıl szemben beszélget egy karrier tanácsadóval a problmájáról akár több alkalommal is. 8

9 Career line, Wales Pam Gilson a call center-t mutatta be, amely a LearnDirect (2010-tıl Career Line) walesi része Career Advice névvel. H-P 9:00-20:00-ig, valamint szombat délelıtt fogadja a hívásokat, Angliában a hétvégéken és este is mőködik. A szolgáltatás itt is kétnyelvő, a hívók választhatnak az angol és a walesi nyelvő kiszolgálás, valamint az általános és speciális ügyek között. 2009/10-ben eddig hívásuk és es megkeresésük volt, a nyári hónapok a legzsúfoltabbak. A megválaszolandó témák: - Munkavállalás - Egy adott szakma tartalma - Önkéntes munka - Külföldi munkavállalás - OKJ szerkezete, tartalma Minden évben van egy meghatározott témának szentelt lakossági kampány. A telefon operátorok képzettsége: érettségi + 1 éves képzés. 9

10 A beszélgetéseket 100%-ban rögzítik, 20%-ban ellenırzik azt is, hogy mely adatbázisokat nyit meg az operátor és mibıl ad információkat az érdeklıdıknek. A rögzített eseteket intervízióra is felhasználják. A hívókat bátorítják arra, hogy telefonáljanak vissza és jelezzék elégedettségüket. A TV-ben is futó hirdetések minden alkalommal érezhetıen megemelik a hívások számát kurzus van a vonal mögött mőködı adatbázisban, amely folyamatos feltöltését/aktualizálását három fıállású kolléga végzi. A felnıttképzık önkéntes alapon jelentkezhetnek be az adatbázisba, a szolgálat nem vállal felelısséget az információ tartalmáért, csak összegyőjti az ajánlatokat. A rendszerben megtalálhatóak az iskolás fiatalok 9. évfolyam utáni tantárgyválasztásai is, mint kurzusok. Az átlagos hívásidı 4.5 perc, amiben már benne van a szerzıdéskötés is a hívóval. Ha a hívás meghaladja a fél órát, akkor átadják az ügyfelet a karrier tanácsadónak akár telefonon keresztül is. A karrier tanácsadók BA szinten képzettek az információnyújtóknál ez nem követelmény. Pénzügyi támogatási lehetıségek a LLL-hez: font az egyéni tanulási számla kerete, ha valaki a nemzeti szakképzési jegyzék (NVQ) 3. szintje alatti képzettséggel rendelkezik. Szabadon választhatnak a listán szereplı képzık ajánlataiból. - Welsh for Adult walesi nyelvtanfolyam felnıtteknek - Change 4 Life családok számára elérhetı, akik egészségügyi problémákkal, túlsúllyal küzdenek. Sportra és egészséges étkezésre koncentrálnak. A program a családban élı 11 év alatti gyerekeket célozza, akik a vonalat felhívva egy egyéni akciótervet kapnak. - ReAct munkanélkülieket támogató átképzı programfinanszírozás - NIACE nyitott óralátogatás, 2-3 órát végigülhetnek a felnıtteknek, hogy kedvet kapjanak a tanulásra A CW középiskolai munkája Mary Jeans bemutatta a CW skolai tevékenységeit éves korosztályok számára. Az általános iskolákban 7-11 éves kor között a CW iskolákban folytatott tevékenysége korlátozott. A közoktatás négy részre tagolódik az életpálya-fejlesztés éves kor között kötelezı területté válik a felnıtt szexuális életre való felkészítéssel együtt. 16 év a tankötelezettségi korhatár, ami a középiskola elsı részének végét jelenti. 16 évesen kerül sor a fakultációk szabadabb megválasztására, de valódi szakképzés jellemzıen 19 éves kor után kezdıdik. Kivételt képeznek az alacsony képzetséget igénylı szakmák, de az ezekre való felkészítés is csak 16 éves kor után kezdıdhet el ban átalakították a walesi alaptantervet melynek középpontjába a képességek- készségek kerültek. A közoktatás négy idıszaka; - (óvoda 3-6 év) - kisiskolás kor 7-11 éves korban (key stage 2) - felsı általános év (key stage 3) - középiskola elsı két éve év (key stage 4) - középiskola felsı évei év (post 16) 10

11 Kötelezı tárgyak 7-14 éves kor között: 1. angol 2. walesi nyelv 3. modern idegen nyelvek 4. matematika 5. természettudományok 6. technika 7. IKT 8. történelem 9. földrajz 10. ének-zene 11. testnevelés 12. rajz Mőveltségterületek (kötelezı): 1. angol 2. walesi nyelv 3. matematika 4. természettudományok 5. testnevelés 6. választott tantárgyak 7-19 éves kor között több olyan kötelezı tárgy is létezik, amelyekbıl nincsen osztályozás és alapvetıen kiscsoportos feldolgozó munka folyik. Ezekre a tantárgyakra nincs külön óraszám meghatározva, a különbözı egyéb tantárgyak/órák/foglalkozások keretében kell a tantárgyakhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztését megoldani. Ezek az alábbiak: - személyes és szociális kompetenciák fejlesztése (PSE personal and social education) - felnıtt szexuális életre nevelés - hittan - életpálya-építési készségek (11 éves kortól) Minden tananyag elején külön felhívják a figyelmet arra, hogy a tanár feladata minden gyerekkel kapcsolatos és nem csak a jó tanulókkal. Az életpálya-építés fejlesztése igazodik a LLL-re való felkészítés kialakításához. Már 7 éves korban bábokkal játsszák el az iskolában az egyes foglalkozásokat. Külön figyelnek arra, hogy legyenek férfi és nıi bábuk, illetve minden rassz képviseltesse magát. (pl. van fekete mezıgazdász, vagy orvosnı stb.). Mivel az SNI gyerekek néha 14 éves korban sem tudnak rendesen olvasni, esetükben különösen fontos szerepe van a bábozásnak. A gyerekeknek 14 éves korban el kell dönteniük, hogy milyen fakultációkat szeretnének választani, ehhez az iskolai tanácsadótól kapnak segítséget éves kor között, a középiskolában számos választása van a tanulónak saját tanulmányi útja összeállítására éves korig tanító iskoláknak kötelezı együttmőködést kötni a CW-vel, ebben a szerzıdésben osztják meg az iskola és a CW feladatait. Ezek az alábbiakból állhatnak: 11

12 - mentorálás a munkaadók és a gyerekek számára az 1 hetes munkatapasztalat-szerzés alatt, elıtt és után - foglalkozások tartása az iskolában - tanárok támogatása a foglalkozások megtartásához - egyéni konzultáció (jellemzıen 1-2 alkalom) Ez az együttmőködés az un. EBP (Education and Business Partnership) amelyet a munkaadók és az iskolák felé is megkötik. A munkaadókat bevonják az iskolák gyakorlati munkájába, a munkatapasztalat-szerzések elısegítésére. Walesben létezik a tanfelügyeletet ellátó független szervezet, akik az iskolákat és a CW tevékenységét is ellenırzik. Minıségbiztosítás és partnerszerzıdések a CW-nél Anne Dean a Careers Wales szövetség minıségügyi vezetıje, bemutatta a CW minıségbiztosítási és partnerszerzıdési rendszerét. Fontos, hogy 6 együttmőködı, de önálló szervezetrıl van szó, melyek minden életkorban nyújtanak szolgáltatásokat. A minıségbiztosítás a következı célokra fókuszál: - minden ügyfél a lehetı legjobb szolgáltatást kapja - a szolgáltatás az ügfelek életmenedzselési kompetenciáinak fejlesztését segítse elı, ne csak az aktuális élethelzetük megoldását - az ügyfelek elégedettsége (feel-good factor) - a kormányzat által meghatározott kerettantervek megvalósítása A szolgáltatás kimenete szempontjából mérhetı outcome-ok: - életpálya-építési készségek fejlıdése o saját lehetıségek és korlátok megértése (önismeret és pályaismeret bıvüése) - elhelyezkedés - képzés megkezdése - több ismeret a munkaerıpiacról A CW-en belül folyamatos belsı minıségbiztosítás is mőködik (pl. a telefonközpontban maximum a 6. csörgésre fel kell venni a telefont). Kérdıíves és fókuszcsoportos módszerrel egyaránt vizsgálják a szolgáltatások minıségét. A belsı értékelés nem, életkor, nyelv (angol/ walesi) hátrányos helyzet alapján is megoszlik. Minden évben, áprilisban indul az éves minıségbiztosítási stratégia, amelyet évente felülvizsgálnak. Külön standardok vannak a pályatanácsadásra a CW-n belül: Careers Wales Guidance Standards, Hambly (2006). A modell három lépcsıre épül: 1) kapcsolat kialakítása és elvárások, igények tisztázása, 2) közös munka, 3) zárás cselekvés. Egy ülés jellemzıen perc, és ha szükséges, akkor visszahívják a klienst második- ritkán harmadik ülésre. Minden tanácsadás tanácskérıi akciótervvel zárul. A tanácsadóknak évente két esetet rögzíteniük kell feldolgozás céljából. Az ügyfél beleegyezésével felvett interjút csak a minıségügyi vezetı és a tanácsadó hallgathatja vissza, és együtt elemzik azt. A CW hat szervezete között és a szervezeteken belül egyaránt az egyes csoportok teljesítményének mérésére a benchmark technikát használják. A minıségbiztosítás esetében a változás hasonló, mint a tanárok esetében, ahol a tevékenység mérése ma már a tanuló eredményességérıl szól és nem a tanárról. 12

13 Ezen kívül az Estyn, amely a walesi kormány független szakértıkbıl álló tanfelügyelete hatévente kötelezıen ellenırzi a szolgálatot egy elıre meghatározott keretrendszer alapján tıl három területen mérik a teljesítményt: - kimeneti indikátorok a végfelhasználók szemszögébıl (elégedettség) - szolgáltatás - vezetés és menedzsment Az értékelés egy hétig tart, melynek során az ellenırök beszélnek a személyzettel, a vezetéssel a végfelhasználókkal, elemzik a helyzetet és ajánlásokat fogalmaznak meg. A jelentést nyilvánossá teszik a kormányzati honlapon, így mindenki megismerheti azt. A legutóbbi minıségfejlesztés a CW-ben 2007/08-ban történt, az értékelésre meghívták az Estyn szakértıit is. A tanácsadási folyamat eredményesség mérésére puha és kemény indikátorokat is használnak. Kemény indikátor Az ellátott ügyfelek száma, akik 6 hónapnál hosszabb ideig képzésben / munkában maradnak. Puha indikátorok Pl. önbizalom növekedése amelyet kérdıívek segítségével mérnek házon belül, illetve felkérnek egy külsı kutatóintézetet, amely 6 hónappal a tanácsadás után 6 x 500 tanácskérıt keres meg. Összesen 3000 felnıttıl kérdezik meg telefonos megkereséssel, hogy a tanácsadói beszélgetés hogyan befolyásolta életüket, jelenlegi helyzetüket. Ezt a fajta mérést minden évben elvégzik, a megkérdezett minta megfelel a walesi populáció életkori és etnikai megoszlásának. Tavaly a középiskolai diákok 1-2 hetes munkatapasztalat-szerzését értékelték. A klienseket az információs pultnál szőrik, az alacsonyan képzettek (NVQ2 alatt) és a kiemelt célcsoportok (pl. munkanélküliek, stb.) elsıbbséget kapnak. Az elérés szélesítésére fejleszteni kívánják a telefonos központot (help-line), valamint az iskolák szerepét is növelni tervezik. A tanárok képzettsége e területen komoly korlátot jelent! ACT szerzıdött szolgáltató Az ACT Képességek és Készségek Akadémiája, amely a CW szerzıdött partnere. A képzı központ, két éve nyitott, korábban IT fejlesztésekkel foglalkoztak. Lemorzsolódott, csellengı, problémákkal küszködı fiatalokkal foglalkoznak, akiknek gyakorlatias tevékenységeken keresztül szakmát tanítanak (kb.250 fı). Az ACT tanulási coachot és tanácsadó szakembert (counsellor) is alkalmaz. A munka folyamán fontosnak tartják, hogy a gyerekek mindig kapjanak pozitív visszajelzést magukra nézve és kedvet kapjanak a munka világa felé való törekvésre, motiválttá váljanak a képzésben majd a munkaerı-piacon való bennmaradásra. A szakmatanulás mellett a képzı központ az elhelyezkedésben is támogatja a fiatalokat, és figyelemmel kíséri útjukat. Az ACT a munkaadókkal is rendszeres kapcsolatot tart fenn, a tanulók elırehaladásának függvényében megszervezi a munkaadói interjúkat. A munkaadóknál mindig személyes kapcsolatot keresnek a pályakezdı fiatal számára, egy olyan személyt, aki a fiatalért felelısséget vállal a munkába állás után, így a fiatalnak nem csak egy formális kapcsolata lesz a HR osztállyal. A munkaadóknak azt is megengedik, hogy percet elbeszélgessenek a gyerekekkel, hogy jobban megismerjék ıket mielıtt kiviszik. A 13

14 tanulók heti 30 órát dolgoznak, amiért 50 fontot kapnak tanulószerzıdéssel, fizetés nem jár nekik. A programban való részvétel önkéntes módon tırténik. A rendszerben különbözı segítık dolgoznak: - Key worker akik a fiatalok lakáshoz jutását, lakhatását intézik és segítik azokat az önálló életvitelükben - Szociális munkások - Tanulást segítı coach (learning coach) - Pályatanácsadó (career advisor) A lemorzsolódó fiataloknak év között két fıbb csoprtja van: - akik tudják, hogy milyen szakmát szeretnének - beiskolázzák ıket (post-sec.) - akik nem tudják, hogy mit akarnak - orientációs foglalkozásokat kapnak (youth gateway programm) A tanulást segítı coach-ok segítı szervezetekben vagy adott térségekre osztva dolgoznak a CW-ben, ill. iskolákban és a felsıoktatásban is. E feladat ellátóinak a fı tevékenysége a mentorálás és információ-nyújtás. A képzés 10 héten át heti 1 nap. A tanulást segítı coachok gyakran a szakmunkások közülkerülnek ki (ld. OFI mentor program). Az ACT keretében összesen 7 szakma tanulható NVQ1 ill. NVQ2 szintig. Ha a gyerekek nem ezek közül szeretnének választani, áthelyezik ıket egy másik szerzıdött partnerhez. A magánszolgáltatók szerzıdését évente kötik, a walesi kormány módosítja a támogatható szakképzések listáját. Az anyagi forrás fele-fel arányban érkezik Brüsszeltıl (ESZA) ill. Londontól átadott forrásokból. Felnıtteknek nyújtott szolgáltatások Mike Davies felnıttekkel foglalkozó tanácsadó bemutatta a CW felnıtt tanácsadó munkáját. A felnıtt tanácsadók csak19 év feletti ügyfeleket fogadnak, és a foglalkoztatottak közül csak az alacsony végzettségükkel foglalkoznak (NVQ2 alatt). A képzettebb ügyfeleknek mindössze maximálisan fél órás információnyújtás jár, számukra a walesi kormány nem téríti az 50 perces pálya-tanácsadási interjúkat. A szolgáltatás helyszíne lehet az ÁFSZ (JCP), a CW saját irodája passzázs forgalom alapján, vagy a vállalkozási központok. A CW saját busszal is rendelkezik, ezzel hetente egyszer járják a településeket, részt vesznek az állásbörzéken, valamint marketing célokra is használják azt. Integrated Employment Scheme integrált foglalkoztatási keretprogram A New Deal után az IES rendszerben az ÁFSz által irányított ügyfelekkel többször is találkozhat egy tanácsadó (korábban csak egyetlen találkozást finanszíroztak). Eszközként egy perces on-line kérdıívet használnak Adult Directions néven, mely programot a CASCAiD fejlesztette a wales-i kormány finanszírozásával. Az új walesi doktrína alapján fontos szerepet kap, hogy a felnıttek több alkalmammal jöhessenek vissza tanácsadójukhoz, illetve komoly hangsúlyt kap a kliensek utánkövetése. A CW pénzügyi támogatása tehát ma már nem blokkolja azt a lehetıséget, hogy egy tanácskérı többször is visszatérjen, vagy élete során több alkalommal is segítséget kérjen. A tanácsadás során a kliensek kapnak egy egyoldalas listát a szükséges tevékenységekrıl (CV írás, álláskeresés stb.). A tanácsadó feladata az is, hogy a beszélgetések után/közben perces munkával rögzítse a 14

15 történéseket a CW adatbázisába (ez nem az ÁFSZ adatbázisa!). Jelenleg a hat CW szervezet mindegyike egy-egy önálló adatbázissal rendelkezik, az egyes adatbázisok nincsenek egymással összekötve. Ezen adatbázisok alapján évente háromszor készülnek jelentések a walesi kormány felé. A CW munkatársai szerint ık nem lehetnének az ÁFSZ részei, csak azzal együttmőködı szervezet, mert a beolvadás esetén szerepkonfliktusba kerülne a járadék-kifizetı szerep és a szolgáltató szerep. Job Centre Plus (JCP) a brit ÁFSZ és a CW együttmőködése A JCP teljes rendszere az önkiszolgálásra és a szankciók és támogatások egyensúlyára épül. A statisztikák szerint a regisztrált álláskeresık 16-17%-ának a munkanélkülisége elsı 13 hétben sikerül önállóan elhelyezkedni. Egyik irodában most folyik egy pilot ahol a CW és a JCP együtt dolgozik a career skills health check nevő új programban. 12 hónapos regisztráció után a regisztrált munkanélküliek átkerülnek az un. Flexibilis Új Alkú programba. Ügyfél kategóriák: Elsı fázis: 0-13 hét Második fázis: hét Harmadik fázis: 26 hét < Negyedik fázis: 50 hét < Az elsı fázisban az a cél, hogy az ügyfél önállóan próbálkozzon az álláskereséssel és segítse magát munkához jutni. A segítség-nyújtás itt önkéntes alapú, ügyintézıhöz csak a második fázisban kerülnek az emberek. A harmadik fázisban ajánlják csak fel az egyéni vállalkozásalapítást, önkéntes munkákat, ifjúsági bértámogatást (ezt az új kormány megszőntette). A negyedik szinten az ügyfélnek már kötelezı együttmőködnie a kiszerzıdött szolgáltatóval. Elsı fázis: 0-13 hét Az új kliensek csak a call center-en keresztül egyeztetett idıpontban jöhetnek be elsı alkalommal a kirendeltségre, ahová lakcímük szerint tartoznak. Az elsı alkalomra kötelezı magukkal hozni az önéletrajzukat. Az elsı interjú részeként ellenırzik az alapkészségeket, az olvasástudást (ehhez kártyalapokat használnak a várakozás alatt). Az un. vissza a munkába csoportos ülésen az célállásokat tisztázzák. Az elsı fázis ideje alatt az elsı interjút követıen a regisztrált álláskeresıkkel kéthetente találkoznak az ügyintézık, amikor 4-6 perc alatt az ügyfél referál az álláskeresési tevékenységérıl. Ha nem keresnek eléggé intenzíven, az visszahat az ellátásukra. Második szint: hét Minden klienst behívnak egy 40 perces személyes interjúra és összenézik az álláskeresési tervet az eddigi tevékenységükkel és a keresési módszereikkel. Az álláskeresési terv megkötése elıtt veszik fel a Careers Wales for Skills Health Check kérdıívet. Innentıl már hetente vissza kell jönniük, beszámolni az álláskeresési tevékenységükrıl. A visszahívást nem az interjút készítık végzik, hanem a pultosok. 15

16 Harmadik szint: 6-12 hónap Ezen a szinten minden elıírt tevékenység kötelezı az ügyfélnek. Amennyiben az elızı 12 hónapban már regisztráltak voltak, egybıl erre a szintre kerülnek. Minden kliensre plusz három óra jut egyenként egy hathetes idıszak alatt, itt személyre szabott támogatást kapnak a továbblépéshez. A 6 hónapnál régebben regisztráltak esetében az ıket alkalmazó munkaadó 1000 font támogatást kapott júniusig, a recesszió csökkenése miatt ezt megszőntették. Támogatott az egyéni vállalkozás indítása, mely esetben az új vállalkozó/volt munkanélküli max. 6 hónapra maximum heti 50 font támogatást kaphat, de nem többet, mint az ellátása. Soha nem kapnak többet, mint amennyi az ellátásuk lenne. Negyedik szint 12 hó< A Flexibilis Új Alku (New Deal) alapján, ha a munkanélküli elhelyezkedett, az ıt alkalmazó munkaadó a foglalkoztatás 13 és 26 hét után bértámogatást kap. Ebben a fázisban az új alkalmazottnak legalább négy hétig olyan munkát kell végezniük, amely közel áll az általuk keresett álláshoz. Az ügyfélnek ebben az esetben is kéthetente jelentkezniük kell a JCP-ban, kivéve a négyhetes munkavégzés ideje alatt. Ha az ügyfél nem mőködik együtt, 2/4/16 hetekre megvonják tıle az ellátást, amely elveszik a kliens számára. A legmagasabb büntetés 26 hét járadékmegvonás. A éveseket diákmunkákkal, idıszakos munkákkal, ill. átlagosan kéthetes munkatapasztalat szerzéssel is támogatják (szállodaipar, egészségügy, idısellátás). Számukra létezik az un. munkába ágyazott képzés, a helyi munkaadók összefogásával megvalósított rövid távú betanítások. A korábbi New Deal rendszer megszőnik, a helyére négy csoportból álló profiling rendszer lép, habár a britek nem használják ezt a fogalmat a JCP stratégiájában. A JCP jelenleg az álláskeresési ellátás mellett 52 féle pénzbeli ellátásért felel. A gazdasági válság miatt jelentısen megugrott az ügyfélszám, ezért hónapos határozott idejő szerzıdésekkel új embereket vettek fel 4-6 hetes gyors betanítással. Meghosszabbították a nyitva tartási idıt, az irodák 9-17-ig vannak nyitva minden nap, ill. szombaton is fogadnak ügyfeleket. 16

17 Források Watts (2009) Careers Wales: A review in an International Perspective Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (2008) Career and the world of work: a framework for 11 to 19-years-old in Wales Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (2008) Personal and social education framework for 7 to 19-years-olds in Wales Szakértıi elıadások a 3 napos szakmai tanulmányút során Welsh Assembly Government (2004) Career Wales Review Final Report, GCL Consultants eclips Full leaflet V 07 Careers guidance work 1. számú melléklet Összehasonlító táblázat-minden életkori csoportot kiszolgáló pályatanácsadó szervezetek 17

18 Minden életkori csoportnak szolgáltató életpálya tanácsadó szervezetek összehasonlítása (2009) szempontok Careers Wales Careers Scotland (Skills Észak- Ír Új-Zéland - Career TÁMOP AT1- Scotland) adminisztráció Services FSZH 1 éves forrás kormányzati 40.2m 50.2m 5.4m NZS 18.2m 800m HUF 2 költségvetésen kívüli forrás 10% % 0 3 létszám (fı, 8 órás fıállásra) * 4 ebbıl szakképzett pályatanácsadó 5 mőködése jogszabályban nevesített igen igen igen igen nem 6 alapítás éve személyesen ellátott kliensek száma / év ebbıl középiskolás na 9 ebbıl felnıtt na 10 végzıs középiskolások elérése 90% na 74% nem felelıs érte nem felelıs érte 11 irodák száma call center/web center igen igen igen igen nincsen 13 hívások száma/ év ??? x 14 ek száma 3 500??? webes egyedi látogatók száma na??? elérı programok (kiállítások, üzemlátogatások) hetes munkakipróbálások fiataloknak 18 csoportos foglalkozások / szerepjátékok na??? ??? X ??? viszony az ÁFSZ-szel szerzıdéses szerzıdés szerzıdés szerzıdés eljárásrend (2010) 18

19 20 viszony a középiskolákkal szerzıdéses? szerzıdés csak tanárképzéssel érintett 21 viszony az általános iskolákkal csak tanárképzésben 22 szerepe a tanártovábbképzésben 23 szerepe a felsıoktatási beiskolázásban továbbképzéseket szervez az iskolákban?? csak tanárképzéssel érintett?? továbbképzéseket szervez az iskolákban eseti szerzıdéskötés alapján iskolákkal, gyermektáborokkal, egyéb szervezetekkel (26 db élı szerzıdés) eseti szerzıdés alapján továbbképzéseket tart esetleges?? esetleges 24 lakosság száma (fıben) személyzet/ lakosság arány fı szakképzett személyzetre jutó lakos egyetlen szervezet/ hálózat hálózat (6 cég) 2002-tıl egy szervezet, korábban 80 kis szervezet részben önálló szervezetek/ részben ÁFSZ irodákban Új-zélandi kormány ügynöksége * Magyarországon a TÁMOP Kiemelt Program a pályatanácsadói országos és regionális hálózatok kialakítását is végzi, e munka keretében 2010 tavaszáig tanácsadóval és egyéb humán szakemberrel készült személyes interjú, közülük szakképzett pályatanácsadó, további 83 fı 4 szemeszteres szakirányú tanácsadó továbbképzése folyamatban van (diáktanácsadó ELTE, pályaorientáció tanár SZIE) valamint 2000 fı rövid 30 órás pályaorientációs továbbképzései is cél, ebbıl eddig cca. 500 fı került kiképzésre. TÁMOP kiemelt program 85% ESZA 15% nemzeti forrásból 19

20 2. sz. melléklet Visit by Hungarian Delegation Programme Program Friday 4 th, Monday 7 th and Tuesday 8 th June 2010 Day 1 Friday 4 th June Venue: Ground floor meeting room, Youth Gateway, 33 Charles Street, Cardiff a.m a.m. Welcome and introduction to Careers Wales Rita Deegan, education manager, Careers Wales Cardiff and Vale a.m a.m. Welsh Assembly Government Careers Policy and Context including our relationship with England Jeremy Howells, Careers Policy Branch, Lifelong Learning and Providers Division, Department for Children Education and Lifelong Learning and Skills (DCELLS), Welsh Assembly Government a.m a.m. Careers and Work Related Education - our work with young people in full time education - Rita Deegan, education manager, Careers Wales Cardiff and Vale. Tea /coffee a.m a.m. Our support for young people with learning disabilities and/or difficulties (LDD) Emma Clewarth, LDD co-ordinator, Careers Wales Cardiff and Vale a.m p.m. A partnership approach to working with adults and young people who have left full time education Shirley Rogers, post education and social inclusion manager, Careers Wales Cardiff and Vale p.m p.m. Lunch hosted by Careers Wales Cardiff and Vale 1.05 p.m p.m. An introduction to Anne Jones, Careers Wales Cardiff and Vale 2.05 p.m p.m. Tour of Cardiff Careers Centre, 53 Charles Street Sacha Davies, post education business manager, Careers Wales Cardiff and Vale. Tea/coffee (Boardroom, 53 Charles Street) 2.35 p.m p.m (Boardroom 53, Charles Street) The Learning and Careers Advice national helpline including a visit to the call centre Pam Gilson, helpline co-ordinator, Careers Wales Cardiff and Vale. 20

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára D szekció, Mobilitás: a mozgás és változás TéT-je a felsoktatásban Vitaindító szekció-eladás a pályamodellek és életpálya-tanácsadás témakörében 2011. április 21-22. programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány szakiskolai programjai

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány szakiskolai programjai A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány szakiskolai programjai A Közalapítvány felépítése 2007. évi alapítás, mégis 10 éves múlt Jogelıdök: Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány Fogyatékosok

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli?

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Észrevételek, gyakorlati tapasztalatok a fiatalok munkanélküliségével és a szakképzéssel kapcsolatban Neunkirchen, 2009. október 28. A nyilvántartott

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL"

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL" Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) Az Ifjúsági Garancia Rendszer alapja az Európai Tanács 2013. április 22-i ajánlása, mely szerint a

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Az európai életpálya tanácsadó. Az európai munka-, pálya-, és karrier tanácsadók kompetenciarendszereinek áttekintése

Az európai életpálya tanácsadó. Az európai munka-, pálya-, és karrier tanácsadók kompetenciarendszereinek áttekintése Az európai életpálya tanácsadó Az európai munka-, pálya-, és karrier tanácsadók kompetenciarendszereinek áttekintése Borbély-Pecze Tibor Bors borbelytibor@lab.hu 2009-ben a CEDEFOP, az Európai Unió Szakképzés-fejlesztésért

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára

A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára Gyorselemzés egy vállalati empirikus felmérés alapján Budapest, 2009. június 1/9 A felmérés elıkészítésében, az adatfelvétel lefolytatásában

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben