A HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata"

Átírás

1 A HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében Debrecen, december 19.

2 TARTALOM I. BEVEZETÉS... 4 I.1 HEFOP INTÉZKEDÉSRİL NÉHÁNY SZÓBAN... 4 I.1.1 Nemzeti Fejlesztési Terv és a HEFOP... 4 I.1.2 A HEFOP intézkedés... 5 I.1.3 Kapcsolódási pontok a HEFOP-on belül... 7 I.1.4 A HEFOP és az EQUAL program egymást kiegészítı jellege... 7 I.2 EREDMÉNYVIZSGÁLAT BEMUTATÁSA... 8 I.2.1 Az eredményvizsgálat tárgyát képezı projektek jelenlegi állapota... 9 I.2.2 Az eredményvizsgálat fı kérdései és területei... 9 I.2.3 Kutatási módszerek és legfontosabb kutatási kérdések...10 I.2.4 Kutatás lebonyolítása...15 I.2.5 Kutatás során elkészült tanulmányok...16 II. EREDMÉNYESSÉG...17 III. II.1 DEFINÍCIÓS KÍSÉRLETEK...17 II.1.1 Eredményesség, mint a vállalások teljesítése...17 II.1.2 Eredményesség, mint hozzáadott érték...18 II.2 INTÉZMÉNYI SZINT...19 II.3 MEGVALÓSÍTÓI SZINT...20 II.3.1 Konzorcium...20 II.3.2 Szervezet...21 II.3.3 Menedzsment...22 II.4 CÉLCSOPORT...23 II.4.1 Közvetlen célcsoport, szociális szakemberek...23 II.4.2 Közvetett célcsoport, kliensek...24 II.4.3 Egyéb területen elért eredmények...25 EREDMÉNYESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK...26 III.1 INTÉZMÉNYI SZINT...26 III.1.1 Közremőködı szervezet...26 III.1.2 Pályázati dokumentáció...30 III.1.3 Bírálat...30 III.1.4 Szakmai monitoring...31 III.2 MEGVALÓSÍTÓI SZINT...33 III.2.1 Projekt megszületése, relevanciája...33 III.2.2 Konzorcium...35 III.2.3 Szervezet...37 III.2.4 Menedzsment...37 III.3 CÉLCSOPORT...39 III.3.1 Közvetlen célcsoport, szociális szakemberek...39 III.3.2 Közvetett célcsoport, kliensek...41 III.4 KÉPZÉS...41 III.4.1 Tartalom...41

3 III.4.2 Képzési módszerek...43 III.4.3 Akkreditáció...44 III.4.4 A képzés térítésmentessége...44 III.4.5 A képzés idıtartama...44 III.4.6 Struktúra...45 III.4.7 Oktatók...45 III.4.8 Tananyag...46 III.4.9 Helyszín...47 III.5 EGYÉB PROGRAMELEMEK...47 IV. AJÁNLÁSOK...48 IV.1 INTÉZMÉNY SZINT...48 IV.1.1 Közremőködı szervezetnek szóló ajánlások...48 IV.1.2 Pályázati kiírásra vonatkozó ajánlások...52 IV.1.3 Bírálásra vonatkozó ajánlások...53 IV.1.4 Szakmai monitori rendszerre vonatkozó ajánlások...53 IV.2 MEGVALÓSÍTÓI SZINT...54 IV.2.1 Projekt megszületésével, tervezésével, relevanciájával kapcsolatos ajánlások 54 IV.2.2 Konzorciumra, konzorciumi együttmőködésre vonatkozó ajánlások...55 IV.2.3 Szervezet és a menedzsment számára megfogalmazott ajánlások...56 IV.3 CÉLCSOPORT...57 IV.3.1 Közvetlen célcsoport, tehát a szociális szakemberek felé megfogalmazott ajánlások 57 IV.4 KÉPZÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

4 I. Bevezetés I.1 HEFOP intézkedésrıl néhány szóban 1 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) szeptemberében, majd januárjában hirdette meg a A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" (HEFOP/2004/2.2 és HEFOP/ /1) címő pályázatát. Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a pályázat illeszkedését a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) prioritásai közé. I.1.1 Nemzeti Fejlesztési Terv és a HEFOP A Strukturális Alapok támogatásainak felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT). Az NFT az ország gazdasági és társadalmi helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározta azokat a fejlesztéspolitikai célokat és prioritásokat, amelyek megvalósítását az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásai a közötti idıszakban támogatták. Az NFT általános célkitőzése az EU átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése volt, ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság versenyképességének javítását, a humán erıforrások jobb kihasználását, a környezet javítását és a kiegyensúlyozott regionális fejlıdés elısegítését tőzte ki célként. A Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadását követıen az Európai Bizottság, a magyar hatóságokkal való egyetértésben elkészítette a Közösségi Támogatási Keretet (KTK), amely tartalmazza a Strukturális Alapok közötti 1. Célkitőzése alapján végzendı tevékenységekre kialakított stratégiát és a prioritásokat. A Közösségi Támogatási Keret stratégiájának megvalósítása az operatív programokon keresztül történt meg, amelyek egy adott ágazat vagy régió stratégiáját tartalmazták, és meghatározták a programon belüli fejlesztési területeket (prioritásokat) és az azokhoz tartozó intézkedéseket is. Az NFT alapján Magyarország öt operatív programot (OP) dolgozott ki. Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP) Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP) Humánerıforrás-fejlesztési OP (HEFOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP) Regionális Fejlesztés OP (ROP) A Strukturális Alapok közül a HEFOP elsıdlegesen az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira épül, amit az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai is kiegészítettek a humánerıforrás-fejlesztést támogató infrastruktúra fejlesztését támogatva. Az Ope- 1 A fejezet megírásához a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítı Dokumentum címő szakmai anyagot használtuk fel. 4

5 ratív Program a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi ellátórendszer területén megvalósítandó fejlesztéseket támogatta az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelés által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkedve. A program stratégiája három fı célkitőzésre épül: a foglalkoztatás bıvítésére, a versenyképes munkaerıre, a társadalmi beilleszkedés elısegítésére. A program stratégiája négy prioritás mentén valósul meg, ezek az alábbiak: 1. Aktív munkaerı-piaci politikák támogatása 2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacra való belépés segítésével: 3. Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása 4. Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A második prioritás keretein belül azon kezdeményezéseket támogatták, amelyeknek célja a hátrányos helyzető emberek foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkaerı-piaci és társadalmi beilleszkedésük segítése volt. Az intézkedések célcsoportjába tartoztak a többi között a roma emberek, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek, iskolából lemorzsolódott fiatalok, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı emberek, szenvedélybetegek, valamint a hátrányos helyzető térségekben élık. A prioritás intézkedései az integrált megközelítésen alapulnak, így az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt építettek. A prioritás minden intézkedésének kiemelt céljaként határozták meg a munkaerı-piaci szempontból különösen hátrányos helyzető roma emberek foglalkoztathatóságának javítását. I.1.2 A HEFOP intézkedés Az intézkedés keretén belül a pályázati felhívás alapján olyan projekteket támogattak, amelyek a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bıvítését, készségeik, valamint együttmőködési hálózataik fejlesztését célozták meg a hozzájuk forduló, illetve velük kapcsolatba kerülı hátrányos helyzető emberek foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében. Csak olyan fejlesztések támogathatók az intézkedésen belül, amelyek többletet hordoznak az adott szervezet/intézmény törvényi kötelezettségeit képezı, illetve egyébként is végzett tevékenységeihez képest. Támogatott tevékenységek: Szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogói felügyelet területén dolgozó szakemberek és önkéntesek képzése, készségfejlesztése, felkészítése arra, hogy hátrányos helyzető ügyfeleiket sikeresen felkészíthessék a munkaerı-piaci (re)integrációra. (A kiírások közötti különbség, hogy 2006-ban a munkaerı-piaci ismeretek oktatása kötelezı elemként jelent meg.) 5

6 A család és munkahely összeegyeztetését szolgáló intézmények/szervezetek létrehozását/fejlesztését célzó humánerıforrás-fejlesztés. A szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a 2004-es kiírás szerint a pártfogó felügyelet, a 2006-os kiírás szerint a bőnmegelızés területein mőködı szervezetek együttmőködésének elısegítése az adott térségben mőködı különbözı profilú (különbözı ágazatokhoz tartozó) intézményekkel, különösen a munkaügyi szervezetekkel, az ellátottak sikeresebb munkaerı-piaci (re)integrációjának érdekében. Kötelezı projektelem volt az együttmőködés elıkészítéseként az együttmőködésben résztvevık számára szervezett közös képzés (tréning/felkészítés), illetve a 2006-os kiírásban kiemelésre került a munkaügyi központokkal, illetve kirendeltségeikkel való együttmőködés. Az intézkedés megkülönböztet közvetlen és közvetett célcsoportot: Közvetlen célcsoport: A civil és önkormányzati szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások szakemberei és önkéntesei, különösen a hajléktalan és fogyatékossággal élı emberekkel foglalkozó szakemberek, valamint a szociális igazgatásban dolgozók (az idısgondozásban dolgozók kivételével) Pártfogó felügyelık A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intézmények munkatársai Közvetett célcsoport: (A program munkaerı-piaci reintegrációt elısegítı célkitőzései miatt nem munkavállalási korú emberek nem alkothatják a közvetett célcsoportot!) Társadalmi és munkaerı-piaci érdekérvényesítés szempontjából hátrányos helyzető társadalmi csoportok, családok és egyének: Veszélyeztetett fiatalok Romák Gyermeküket egyedül nevelık Tartós munkanélküliek Jövedelmi szempontból hátrányos helyzetőek Fogyatékossággal élı emberek, megváltozott munkaképességőek és egészségkárosodottak Szenvedélybetegek Pszichiátriai betegek Hajléktalanok Büntetıeljárásban terheltnek minısülı személyek Hátrányos helyzető térségek, települések lakói 6

7 I.1.3 Kapcsolódási pontok a HEFOP-on belül A HEFOP intézkedés több más intézkedéshez is egyértelmőek köthetı. A HEFOP 1.3 intézkedés célja a nık munkaerı-piaci részvételének elıremozdítása, mégpedig a munka és a család összeegyeztethetıségének elısegítésével, valamint a képzés és a vállalkozóvá válás támogatásával; a HEFOP 2.3 intézkedés a hátrányos helyzető emberek (kiemelten a roma emberek) foglalkoztathatóságának javításával kívánja segíteni a munkaerı-piaci reintegrációt. A HEFOP intézkedés projektjei e programok szakembereinek célirányos képzésével és felkészítésével elısegítik a munkaerı-piaci szolgáltatások létrehozását, a meglévı szolgáltatások színvonalának emelését, mőködésének hatékonyságát. A HEFOP 4.2 intézkedés a gyermekgondozási, a hajléktalan, illetve a fogyatékos emberek nappali gondozását biztosító szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételeinek megteremtésére ad lehetıséget; az ennek hatására bıvülı vagy fejlıdı szolgáltatások nyújtásában résztvevı szociális szakemberek képzése a HEFOP intézkedésre benyújtott pályázattal megoldható. (A HEFOP 4.2 kiíráson nyertes szervezetek számára szerzıdésben vállalt kötelezettség volt HEFOP pályázat benyújtása.) I.1.4 A HEFOP és az EQUAL program egymást kiegészítı jellege Az EQUAL program prioritások és témák a stratégiát megalkotó szakemberek szándékai szerint szervesen illeszkedtek a HEFOP prioritásaihoz és intézkedéseihez. A két programban szereplı szakmai tevékenységek ugyanazokat a társadalmi gazdasági csoportokat célozták meg, ugyanakkor az adott intézkedésekben támogatott tevékenységek megkülönböztetik a kettıt, továbbá meghatározzák a szükséges biztosítékokat a támogatott projektek elhatárolásához. Ezen felül az EQUAL program innovatív kezdeményezéseket támogatott, illetve partneri együttmőködéseket várt el (nemzetközi együttmőködési megállapodásokat), a HEFOP viszont a már sikeresnek bizonyult módszerek széleskörő alkalmazását, elterjesztését és adaptációját célozta meg. Hat olyan intézkedés volt a HEFOP-ban, amelyeknél a kiegészítı jelleg két EQUAL témával kapcsolatban különösen fontos. Az érintett hat HEFOP intézkedés: A munkanélküliség megelızése és kezelése (1.1 intézkedés) A nık munkaerı-piaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése (1.3 intézkedés) Hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlıségének biztosítása az oktatásban (2.1 intézkedés) A társadalmi beilleszkedés elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (2.2 intézkedés) Hátrányos helyzető emberek foglalkoztathatóságának támogatása, különös tekintettel a roma népességre (2.3 intézkedés) Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése (3.1 intézkedés) 7

8 Az érintett két EQUAL téma a következı volt: Hátrányos helyzető emberek munkaerıpiacra való belépésének segítése (1A téma) Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerıpiac szempontból hátrányos helyzető emberek munkavállalásának és munkában maradásának elısegítésére (3E téma) Az esetleges átfedések elkerülésére érdekében a HEFOP 2.2 intézkedéssel kapcsolatban a következı megkülönböztetést tették a tervezık: az EQUAL program célja a foglalkoztatási rehabilitáció területén foglalkozó szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez szükséges új tananyagok kidolgozása, kipróbálása, alkalmazása volt. A HEFOP keretében támogatott tevékenységek elsısorban a már meglévı, jól bevált módszerek bevezetését és elterjesztését célozták meg. I.2 Eredményvizsgálat bemutatása A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (továbbiakban: Megrendelı) megbízásából a debreceni székhelyő Revita Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkatársai, illetve szakértıi végezték a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" pályázat nyertes projektjeinek eredményvizsgálatát. A Revita Alapítvány alapvetıen társadalomtudományi kutatásokkal, elemzésekkel, szakértıi munkákkal foglalkozó nonprofit szervezet. Referenciái között a szociálpolitika és a képzés terültéhez tartozó kutatási programok és szolgáltatások jelennek meg, melyek között a hatás- és eredményvizsgálatok módszertani, a további kutatási programok szakmai tapasztalatai közvetlenül illeszkednek a jelen kutatási feladathoz. Az adatok összegyőjtésére, illetve elemzésére ex-post vizsgálat keretében került sor, mely magában foglalta a program céljainak, tervezésének, mőködésének az eredményekre és az eredményességre fókuszáló komplex, a folyamatok gyakorlatilag valamennyi szereplıjére kiterjedı vizsgálatát. A Megrendelı elızetes szándéka hatásvizsgálat elkészítésére irányult, ezt azonban az Alapítvány kutatóinak kérésére eredményvizsgálatra módosította. Eme kérés hátterében egyrészrıl az állt, hogy a kutatói csoport e munkára a program zárásához közeledve kapott megbízást, így nem volt lehetısége a hatásvizsgálatok elengedhetetlen alapját jelentı szakmailag alapos kiinduló-állapot mérésre (ilyen méréssel pedig a Megbízó sem rendelkezett). Ezért a kiinduló állapot leírására valamennyi célcsoport esetében csak az utólagos visszaemlékezések biztosítottak volna lehetıséget ez pedig véleményünk szerint erısen korlátozná a program hatásainak érvényes mérését. Mindemellett a projektek egy része még nem, vagy közvetlenül a jelen eredményvizsgálatot megelızıen zárta le munkáját ez az idıbeli közelség pedig ugyancsak nehézkessé teszi a hosszabb távon érvényesülı hatások megfigyelését. A vizsgálat elkészítése során a szakmai csoport tagjai a legmesszebbmenıkig törekedtek a komplex megértésre, illetve a kutatói objektivitásra, fıként azért, hogy az elkészült munka hasznosan segíthesse a tervezésben, valamint a megvalósításban résztvevı döntéshozók, szakemberek munkáját. 8

9 I.2.1 Az eredményvizsgálat tárgyát képezı projektek jelenlegi állapota A HEFOP intézkedés 287 db nyertes és megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló pályázata adja az eredményvizsgálat tárgyát, melybıl 100 db a 2004-es kiírás, 112 db a 2006-os kiírás nyertesei közé tartozik, illetve 75 db pályázat támogatására került sor az abszorpciós szakaszban. A 287 db pályázat több, mint fele (54,7%, 157 db projekt) már lezárásra került, míg 130 db projekt még nem jutott el ebbe a szakaszba. A 2004-es és 2006-os pályázati kiírás kedvezményezettei minden esetben túl vannak a projekttevékenységek megvalósításán, lezárásuk az adminisztratív kötelezettségek teljesítése után történik meg. A 2004-es projektek 67%-át (68 db), a 2006-os projektek 79,5%-át (89 db) sikerült már teljesen lezárni. Szabálytalansági eljárás összesen 43 projekt esetében zajlik, ami a 2004-es kiírás nyerteseinek 24%-át (24 db), a 2006-os kiírás nyerteseinek 30,4%-át (34 db) érintette, illeve érinti, hiszen az eljárások nagyobb része a kutatás lezárásakor még folyamatban volt. I.2.2 Az eredményvizsgálat fı kérdései és területei Jelen kutatás tehát eredményvizsgálat, melynek legfontosabb kérdései a következık: Az eredmény, eredményesség, siker, sikeresség jelentése a program és a megvalósítás különbözı szintjein, és különbözı szereplıi számára. Az eredményességet befolyásoló tényezık feltárása, mely magában foglalja: - a program tervezése során elérni kívánt helyzet azonosítását, - az átfogó elvi célok, a gyakorlatias kis célok és követendı értékek, valamint a számszerősített technikai célok feltárását, - a végrehajtás technikai és környezeti feltételeinek elemzı bemutatását, - a tervezett célok és paraméterek folyamatos követésére épülı menedzselés és végrehajtás rendjének vizsgálatát, - a folyamatközi követések, támogatások, ellenırzések, beszámolások rendjének és struktúrájának elemzı értékelését, - az eredmények (és amennyire ez lehetséges: a hatások), illetve a tanulságok elfogulatlan és kritikus számbavételét. Jelen eredményvizsgálat tehát a számszerősített indikátorok által meghatározható, adatszerő eredményesség tárgyalásánál jóval szélesebb kérdésfelvetést alkalmaz az elemzés során. Ezen döntésünket alátámasztja az is, hogy egy nyilvánosan ugyan nem hozzáférhetı speciális adatbázis-kezelı rendszerbe folyamatosan rögzített adatok alapján az indikátoralapú eredményességi érték bármikor prezentálható. A kutatás tehát sokkal inkább a hozzáadott értékekre fókuszáló, minıségi kérdéseket tárgyaló meghatározás alapján mutatja be a HEFOP projektek eredményeit, melyeket a program lebonyolításban érintett különbözı nem hierarchikus, hanem funkcionálisan elkülönülı szintjei szerint tárgyalunk. Az egyes fejezetekben megjelenített tartalom azonban nem pusztán az adott szint megszólaltatott szereplıi által kifejtett vélemény rögzítése, hanem az adott szintre vonatkozó, bármely szereplı által megfogalmazott és a kutatás során összegzett nézetek elemzı leírása. 9

10 Az eredményvizsgálat Zárótanulmánya több jól lehatárolható, nagyobb egységekre bontható: Az eredményesség értelmezése a megvalósítás egyes szintjein (Zárótanulmány II. fejezet) Az eredményességet befolyásoló tényezık (Zárótanulmány III. fejezet) Ajánlások megfogalmazása (Zárótanulmány IV. fejezet) Az eredmény, eredményesség, siker, sikeresség definíciós kísérleteinek összegzése után a HEFOP program hatására a tervezés és megvalósítás különbözı szintjein realizálódott széles értelemben vett eredmények bemutatására kerül sor. A következı fejezetben az eredményességet befolyásoló, hátráltató vagy elısegítı tényezık szerepelnek, mégpedig a megfelelı, azt kezelni, alakítani képes szinteknek megfelelıen. Az utolsó nagyobb szerkezeti egységben mindezek után megkísérljük összegezni a kutatás során megfogalmazott mindazon ajánlásokat, amelyek a HEFOP programhoz hasonló, szociális szakemberképzést célzó (de bizonyos esetekben bármely humán erıforrás fejlesztéssel foglalkozó) program számára hasznosnak bizonyulhatnak. E három nagy témakört minden esetben a következı egységekben tárgyaljuk: intézményi szint (a HEFOP programban érintett közremőködı szervezetek, a szakmai monitoring rendszere, a pályázati dokumentáció és a bírálati rendszer), megvalósítói szint (konzorcium, a lebonyolító szervezet(ek), menedzsment), a célcsoport szintje, illetve a képzési terület. I.2.3 Kutatási módszerek és legfontosabb kutatási kérdések A jelen Zárótanulmányban bemutatásra kerülı eredményvizsgálat az elıbbiekben meghatározott céljainak megvalósítása négy nagy kutatási területen több empirikus kutatási módszer komplex, egymásra épülı alkalmazását igényelte. A négy nagy terület a következı: A rendelkezésre álló dokumentáció elemzése, mely a kiírásokhoz és a végrehajtáshoz kapcsolódó elérhetı programdokumentációt feldolgozása. A nyertes pályázatok pályázati adatlapjának elemzése. A közremőködı szervezetek és a monitori rendszer szereplıinek csoportos, illetve szakértıi interjúkkal történı megkeresése. Esettanulmányok készítése a monitorokkal végzett szakmai munka során kiválasztott 10 projekthelyszínen a megvalósítás során történt folyamatok, mechanizmusok mélyebb megértése és leírása céljából. 10

11 Az eredményvizsgálat során a következı empirikus kutatási módszerek alkalmazására került sor: Dokumentumelemzés, melynek alkalmazása során a kutatók egy elızetesen kialakított szempont-, illetve kategóriarendszer segítségével tekintik át, elemzik a kiválasztott dokumentumokat. (Jelen eredményvizsgálat esetében a pályázati kiírások dokumentációjának és a végrehajtás során készült elérhetı anyagok feldolgozására került sor.) Adatok másodelemzésén alapuló kutatási módszer, melynek során egy összeállított, esetleg már meglévı (tehát nem a kutatók elsıdleges adatgyőjtésébıl származó) adatbázis matematikai-statisztikai eszközökkel történı elemzése történik. (Jelen eredményvizsgálat esetében a nyertes pályázatok adatlapjaiból származó, elızetesen meghatározott kategóriák szerint kiválasztott adatainak elemzı feldolgozása készült el.) Interjús kutatási módszer, melynek alkalmazásával egyaránt lehetıvé válik a vizsgált jelenségek és folyamatok alapvetı tulajdonságainak és mélyebb összefüggéseinek feltárása, illetve megértése különösen olyan problémakörök elemzése esetén, melyekrıl kevés elızetes felvetéssel rendelkezünk. (Jelen eredményvizsgálat esetében interjú készült a közremőködı szervezetek munkatársaival, szakmai monitorokkal, illetve a megvalósítás több szereplıjével projektmenedzserekkel, szakmai vezetıkkel, a közvetlen és közvetett célcsoportok tagjaival, stb.) Fókuszcsoportos kutatási módszer, melynek során a csoportdinamikát, csoportban megfigyelhetı jelenségeket figyelembe véve, alkalmazva lehetıség van egyes kérdések elemzı körüljárására, megvitatására. (Jelen eredményvizsgálat esetében fókuszcsoportos beszélgetés alkalmaztunk a monitorokkal történı munka, illetve az esettanulmányok szakmai megalapozásakor.) 1. A rendelkezésre álló dokumentáció elemzése A dokumentumelemzés során egyrészrıl feldolgozásra kerültek a program tervezése során felmerült és megfogalmazott célkitőzéseket, alapelveket, feladatokat, szempontokat az intézményi és megvalósítói szint szereplıi számára közvetítı anyagok, illetve azok a dokumentumok, melyek a pályáztatási folyamat és a megvalósítás során feladatkijelölıként, támpontként kerültek alkalmazásra. Az elemzés ezen szakaszában a tartalomelemzés módszerének széles körben ismert technikáit alkalmaztuk. 2. A nyertes pályázatok pályázati adatlapjának elemzése A Megrendelı kérésének megfelelıen az eredményvizsgálat során különös figyelmet fordítottunk a nyertes pályázatok pályázati dokumentációjának elemzı feldolgozására. A vizsgálat ezen szakaszának célja a nyertes pályázatokra vonatkozó leírás készítése, tendenciák, jellemzı értékek, jelenségek, mutatók meghatározása, illetve a os kiírásokon nyertes pályázatok összehasonlítása az abszorpciós szakaszban támogatott pályázatokkal. 11

12 A pályázati adatlapok dokumentumelemzése során 280 db projektet sikerült feldolgozni, 7 db adatlap hozzáférhetısége nem volt megoldható. A pályázatok kutatási célokra történı felhasználásának elıkészítését és a dokumentumok átadását több tényezı is jelentısen megnehezítette. Rendkívül idı- és munkaigényes feladat volt a pályázatok olvashatóvá és továbbíthatóvá tétele, mert a pályázatok tárolási formátumukban kizárólag a hozzájuk tartozó (kiírásonként különbözı) speciális program segítségével olvashatóak, így végül a pályázati anyagok szkennelésére került sor. E mellett az adatvédelmi szabályok betartása minden egyes dokumentum külön átalakítását, egyes adatok törlését tette szükségessé. Az adatbázis létrehozását követı elemzés a következı szempontok szerint készült: a megvalósulás helyszíne, a fıpályázó alapvetı szervezeti adatai, referenciái, a partnerek jellemzıi, a projekt illeszkedése fejlesztési programba, a megvalósítás indokai és az elérni kívánt célok, a közvetlen és közvetett célcsoport, a projekt tevékenységei, a képzés jellemzıi, a projekt során megcélzott eredmények és hatások. 3. A közremőködı szervezetek és a monitori rendszer fontosabb szereplıinek csoportos, illetve szakértıi interjúkkal történı megkeresése Az eredményvizsgálat során ugyancsak külön figyelmet szenteltünk annak, hogy a projektek lebonyolítása, eredményessége kérdésében sajátos nézıpontot képviselı és sajátos tapasztalatokkal rendelkezı intézményi szereplık véleményét is megismerjük úgy gondoltuk ugyanis, hogy mindez elengedhetetlen az eredményesség és annak befolyásoló tényezıi komplex feltérképezéséhez és meghatározásához. Ennek megfelelıen a vizsgálat során: Fókuszcsoportos interjút készítettünk öt szakmai monitor részvételével. A fókuszcsoport célja az eredményesség fogalmának jelen programra vetített meghatározása, az azt befolyásoló tényezık körüljárásra és a projektek elsı tipizálása volt. Interjút készítettünk a Közremőködı Szervezetek három munkatársával (egyikük a STRAPI, ketten pedig az ESZA jelen programmal kapcsolatos munkájában vettek/vesznek részt), valamint a fókuszcsoport munkájába nem bekapcsolódott öt szakmai monitorral. Az interjúkban kíváncsiak voltunk a közremőködı szervezetek, valamint a monitorok munkájával kapcsolatos intézményes és személyes elvárásokra és a tényleges tevékenységekre, a pályázatok megítélésére több szempont szerint, az eredményesség fogalmának válaszadók általi konceptualizálására, az azt befolyásoló tényezık meghatározására, a szereplık közötti viszonyrendszerek jellemzıire, illetve a kapcsolattartás formáira, valamint a tervezés, a bírálat, a megvalósítás egyéb tanulságaira. 12

13 4. Esettanulmányok készítése Az értékelı munka során a Megrendelı kérésének megfelelıen 10 projekt megvalósításának esettanulmányszerően történı elemzı feldolgozását is elvégeztük. A 10 projekt kiválasztására egy, a szakmai monitorok részvételével megvalósult fókuszcsoportban került sor úgy véltük ugyanis, hogy a szakértıi kört tekintve ık rendelkeznek a projektekrıl a legátfogóbb képpel. A kiválasztás alapvetı elve az volt, hogy a megvalósítás szempontjából tipikus projekteket vizsgáljunk. (A munka során természetesen a tipikusság fogalma is konceptualizálásra került.) Ilyen módon a következı projektek kerültek kiválasztásra: Szám Cím Fıpályázó HEFOP / HEFOP / HEFOP / 'Tanulj, hogy segíthess!'' program a Nyírteleken és tanyavilágban dolgozó szociális szakemberek/önkéntesek részére A szociális és munkaügyi rendszer kapcsolatának továbbfejlesztése a Rétközi tájegységben 'Közös Esély'', a MÁV Új Esély Alapítvány szakembereinek felkészítése a munkaerı-piaci szempontból hátrányos helyzető célcsoportokkal történı specifikus foglalkozásra, illetve a foglalkoztatási célú civil szervezetekkel való együttmőködés fejlesztése Nyírteleki Ápolási Egyesület Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány (Beszterec) MÁV Új Esély Alapítvány (Nagykırös) HEFOP / HEFOP / HEFOP / HEFOP P HEFOP P HEFOP / HEFOP P Retúr - Szenvedélybetegek aktív élethez segítése "Az esélyegyenlıség kettıs arca" - avagy innovatív hálózatépítés a munkaerı-piaci (re)integráció megteremtéséért. Vissza a munka világába! - Veresegyházon és térségben élı családok tagjainak elhelyezkedését célzó program. A társadalmi befogadás elısegítése tudásfejlesztı, innovatív továbbképzésekkel a Közép-Dunántúli Regióban A Baranya megyében mőködı Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése Segítı láncszemek többségében roma családokat támogató szociális szakemberek és önkéntesek komplex képzési programja Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élık társadalmi befogadásának elımozdításáért (A 2. fázis címe ugyanez, csak az 22 helyett 16 millió és 2008-as) Fıplébániai Karitász Alapítvány (Kecskemét) TUTOR Alapítvány Gödöllıi Agrárközpont Kht. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Módszertani Bölcsödéje Közép- Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsöde Tatabánya Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány (Pécs) Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány (Szolnok) Magyar Tanya és Falugondnoki Szövetség (Vértesacsa, Fejér megye) 13

14 Az eredményvizsgálat során az egyes esettanulmányokat készítı szakmai csoportok feldolgozták a projekthez kapcsolódó dokumentációt (benyújtott pályázati adatlap, projekt elırehaladási jelentések szakmai anyaga, monitori jelentés), illetve a projektek helyszínére látogattak, ahol interjút készítettek: a menedzsment tagjaival, a fıpályázó szervezet / intézmény vezetıjével a legfontosabb konzorciumi partner vezetıjével / projekt kapcsán kompetens munkatársával a képzésben résztvevı szociális szakemberekkel (5 db helyszínenként) a képzésben résztvevı szociális szakemberek egyikének munkaadójával egy képzésben részt nem vevı kollégával a képzésben résztvevı szociális szakemberek klienseivel (5 db helyszínenként), illetve elkészítették a pályázati dokumentáció részletesebb elemzését. Az esettanulmány kapcsán összesen 154 db interjú készült el, a következık szerint: Az esettanulmányok során felvett interjúk száma Menedzsment és vezetıi interjú (db) Képzésben résztvevı interjú (db) Munkatárs, munkaadó interjú (db) Kliens interjú (db) 'Tanulj, hogy segíthess!'' program (Nyírtelek) A szociális és munkaügyi rendszer kapcsolatának továbbfejlesztése a Rétközi tájegységben (Beszterec) 'Közös Esély'' program (Nagykırös) Retúr - Szenvedélybetegek aktív élethez segítése (Kecskemét) "Az esélyegyenlıség kettıs arca" program (Budapest) Vissza a munka világába! program (Gödöllı) A társadalmi befogadás elısegítése tudásfejlesztı, innovatív továbbképzésekkel a Közép-Dunántúli Régióban (Tatabánya) A Baranya megyében mőködı Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése (Pécs) Segítı láncszemek program (Szolnok) Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élık társadalmi befogadásának elımozdításáért (Vértesacsa)

15 Az esettanulmányok során a következı területeket vizsgáltuk: A projekt megszületése és környezete: a projekt születésének körülményei (kezdeményezés, projektgenerálás, pályázatírás), a tervezés módszerei, tartalma, a projekt illeszkedése komplex program(ok)ba, a párhuzamosan és a projekttel összefüggésben megvalósult egyéb programok, fejlesztések. A konzorcium jellemzıi: mintázatok, szervezıdési formák, összetétel, hálózatépítés, referenciák, tapasztalatok, pályázati elızmények, munka és felelısség megosztása, szerkezeti-szervezeti változások (konzorcium szinten, illetve szervezeti szinten). A menedzsment jellemzıi: profizmus, motiváció, alkalmazkodóképesség, pályázatírás körülményei, menedzsmenten belüli szervezeti-személyi változások, konfliktusok. A közvetlen és közvetett célcsoport jellemzıi: száma, összetétele (szociológiaitársadalmi jellemzıi, státusza: szakmabeli, önkéntes, munkanélküli, életkori, foglalkozási homogenitása), jelenségek, tendenciák, esetek. A képzés jellemzıi: tartalom, akkreditáció, pontérték, hosszúság, oktatók, képzık, trénerek, képzési módszerek, tananyagfejlesztés, helyszín. Az egyéb programelemek jellemzıi. Eredményesség, hatás, fenntarthatóság (eredményesség = generált változás, elırelépés, kinek mit adott ). Megvalósulást segítı háttér (Közremőködı szervezetek és szakmai monitorozás) I.2.4 Kutatás lebonyolítása A kutatás lebonyolításában a Revita Alapítvány munkatársai mellett számos külsı szakértı és kutatócsoport is részt vett. A dokumentáció áttekintésében és feldolgozásában, a szakértıi interjúk elıkészítésében és elkészítésében, a kutatás eredményeinek összegzésében és a zárótanulmány megírásában, mint legfontosabb külsı szakértık Nagy Zita Éva és Kurucz Erika vettek részt. A pályázati dokumentáció feldolgozásában és az elemzés elkészítésében a Debreceni Egyetem szociológia és szociálpolitika szakos hallgatói, elsısorban Brezina Anett, Farkas Krisztián és Nagy Gábor dolgoztak az Alapítvány munkatársai mellett. Az esettanulmányok az alábbi kutatócsoportok közremőködésével készültek: Debreceni Egyetem kutatócsoportjai, vezetıi Prókai Orsolya, Kovács Zsuzsanna, Vida Anikó Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatócsoportja, vezetıje Dr. Adamik Mária Jelenkutató Intézet, vezetıje Kiss Márta Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar kutatócsoportja, vezetıje Farkas Éva Thot-Soft Bt. kutatócsoportja, vezetıi Baranyi Katalin és Molnár Regina 15

16 I.2.5 Kutatás során elkészült tanulmányok A HEFOP projektek eredményvizsgálata során a következı tanulmányok készültek el: 10 db esettanulmány HEFOP nyertes pályázatok pályázati adatlapjainak elemzése (Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei) Hatáselemzés; A kijelölt területen megvalósult pályázatok összeadott hatásainak elemzése Zárótanulmány (jelen dokumentum) Vezetıi összefoglaló 16

17 II. Eredményesség II.1 Definíciós kísérletek Az eredményesség vizsgálatához annak részletes elemzése elıtt az eredményesség fogalmának meghatározására, illetve definíciós kísérleteinek összegzésére van szükség. Egyetlen és mindenki által elfogadott, kıbe vésett definíció semmiképp sem rögzíthetı, amely egy többtényezıs minıségi elemeket hordozó fogalom meghatározásánál nem is lehet cél, hiszen különbözı szempontok szerint eltérı tartalommal tölthetı meg. A kutatás során számtalan különbözı megközelítéssel találkoztunk, melyeket egyértelmően két nagy kategóriába lehet sorolni. Az eredményesség fogalmának értelmezése sok esetben akár a program, akár a projektek szintjét vesszük szemügyre a vállalt feladatok teljesítésére koncentrál, ettıl teszi függıvé az eredményes minısítést (azaz a fıre, darabra, négyzetméterre meghatározható output indikátorok teljesítése lesz egyszerre és végsı soron eredményességi kritérium). A másik kategória kevéssé objektív, ugyanakkor az elıbbi mérési metodikánál összetettebb módon közelíti meg az eredményesség kérdését, mert ezek a definíciós kísérletek akár a konkrét számszerő vállalásoktól függetlenül a hozzáadott értéket, a kisebb vagy nagyobb szakmai és társadalmi elırelépéseket, a program és a projektek által generált pozitív folyamatokat tekintik eredményességnek. Fontos megjegyezni, hogy az eredményesség definíciós kísérletei nem különíthetıek el az intézményrendszerben elfoglalt hely vagy szerep szerint, hiszen a struktúra minden egységében több felvetéssel, különbözı nézıpontokkal találkoztunk, gyakran elıfordult, hogy egyetlen személy is több definíciót használt és közvetített. Ki kell emelnünk még azt is, hogy az eredményesség definícióinak elkülönítése nem minısítı jellegő, hanem egyszerő összegzése a kutatás során fellelt fogalom-meghatározásoknak. A megközelítések különbségének szükségszerősége is kimondható, mégpedig a különbözı szerepekbıl, nézıpontokból és más feladatok végzésébıl adódóan eltérı mennyiségő és minıségő megszerezhetı információk és kötelezettségek miatt. Az eredményesség meghatározásában mindkét kategória esetében elkülöníthetünk további csoportokat, ezek összefoglalása, a kutatás során talált eredményesség definíciós kísérleteinek összegzése történik a következıkben. II.1.1 Eredményesség, mint a vállalások teljesítése A program vagy projekt szintő vállalások teljesítésére koncentráló résztvevıi eredményesség-megközelítés mindig az elıre rögzített, az érintett felek által elfogadott és aláírt, jól meghatárolható felelıssel bíró és a használatban lévı indikátorokkal mérhetı feladatok elvégzését vizsgálja. Amennyiben ezek megfelelıek, az eredményesség kimondható köztes út nem létezik, nem létezhet, hiszen vagy teljesültek a vállalások (nem feltétlenül 100%-ban, hanem a szintén elızetesen rögzített minimális arányban), vagy nem. Az egyik - néhány szereplı által alkalmazott - megközelítés afféle adminisztratív eredményességnek nevezhetı módon kizárólag a számszerősíthetı és a vállalás megtételekor konkrétan számszerősített, arról papíron bizonyságot tett mutatók meglétére kíváncsi a 17

18 projekt zárásakor, és semmi másra (a soronként kikipáltuk, eredményesek vagyunk típus). E definíciónak megfelelıen amennyiben a kért adatok az elfogadható szint fölötti értéket mutatnak és az alátámasztásukra szolgáló szükséges dokumentáció is rendelkezésre áll, akkor az eredményesség kétségtelen és magától értetıdı. Ebben az esetben a számszerősített indikátorok relevanciája nem számít olyan tényezınek, amely az eredményességet befolyásolná. A vállalt teljesítésekre koncentráló eredményesség-definíció következı típusa (a szakmai dokumentálásból jeles típus) már nem csak a rögzített mutatókat veszi figyelembe, hanem a szakmai, pénzügyi és adminisztratív elvárások együttes teljesítését tekinti eredményességnek. Ez esetben is program és projekt szinten egyaránt az elıre rögzített, elfogadott célok jelentik a kiindulási alapot, de az elızı megközelítéstıl jóval szélesebb értelmezési környezetben. Ebben a csoportban található még egy definiálási kísérlet, a kutatás során ez a projektszintő eredményesség meghatározási kísérletei között merült fel. E szerint akkor mondható egy pályázat megvalósítása eredményesnek, ha nagyobb problémák, mint például a program felfüggesztése, kényszerő szüneteltetése, a megvalósítói team feloszlása, jelentıs pénzügyi válság nélkül, az eredeti ütemtervnek megfelelıen lett lebonyolítva (a túléltük, tehát eredményesek vagyunk típus). II.1.2 Eredményesség, mint hozzáadott érték A hozzáadott értéken alapuló eredményesség-definíciók hivatkozási alapja az a nézıpont, hogy a papíron, a meglévı indikátorokkal mérhetıvé tett, különbözı szinten vállalt feladatok teljesítése nem feltétlenül hoz magával bármilyen fajta elırelépést (illetve sok esetben csak az elırelépést érzetét sugallja). Az eredményesség ez esetben a hozzáadott értékre, elırelépésre, fejlıdésre koncentrál, amely nincs is okvetlenül kapcsolatban a konkrét vállalások szó szerinti teljesítésével, így attól függetlenül kezeli az eredményes minısítés megadását. E csoportban a hozzáadott érték mibenléte az, amely szerint további különbségeket tehetünk a definíciók között. E körbe tartozik az az eredményesség-megközelítés, amikor a fogalomlehatárolás semmilyen konkrétumot, kézzelfogható információt nem tartalmaz, egyszerően csak rögzíti, hogy az eredményesség az adott program specialitásaitól függ, a projekt alapjaként felmerülı szükségletben tett bármilyen apró elırelépés is eredményességet jelent (a legkisebb is számít típus). Ez a definiálási próbálkozás így az eredményeket több ezer emberre kiterjeszti, bár saját maga által is elismerten meglehetısen megfoghatatlan módon. Ugyancsak ebben a megközelítési kategóriában, de ettıl jóval konkrétabb meghatározások szerint a HEFOP program eredményessége a következı hozzáadott értékekben mérhetı: a programokban résztvevı szociális szakemberek a mindennapi munkájukban hasznosítható tudást szereztek meg, ügyfélkapcsolataik minısége javult, szükséges készségeik és képességeik fejlıdtek, lépéseket tettek a kiégésük megelızésére, illetve annak kezelésére; 18

19 a szakemberek kompetenciájának növelése a szociális szféra egészében emeli a szakmai munka minıségét; a munkaügyi és szociális intézményrendszer kapcsolódásának, hatékony együttmőködésének irányába tett érdemi lépések; a projekteket lebonyolító szervezetek hosszú távú célkitőzéseket fogalmaznak meg, stratégiai lépéseket tesznek meg; a szociális szakemberképzésben érintett potenciális szereplık (szervezetek és személyek) valódi együttmőködése valósul meg, amely nem eseti, hanem egy folyamat része, akár annak kezdeteként; a szociális szakemberek kliensei munkaerı-piaci esélyeinek javulása; minden, a HEFOP program kapcsán érintett szereplı pályázati vagy pályáztatási rutint szerez, megtanul alkalmazkodni és mozogni a rendszer szők keretei között. Mind a vállalt teljesítésre alapuló, mind a hozzáadott érték alapján közelítı eredményesség definíció esetében felvetıdik a mérhetıség problémája. Az eredményesség értékelésére kizárólag akkor van lehetıség, ha nem feltétlenül számszerősített, de konkrétan meghatározott mutatókkal rendelkezik az azt vizsgáló szereplı. A kutatás minden szintjén, minden aktor által az egyik legvilágosabban és egységesen jelzett probléma a HEFOP programban ezeknek a mutatóknak a hiánya, a meglévı indikátorok elégtelensége (a.m. az irányító, közremőködı szereplık nem tudják, mit is várnak el pontosan a kedvezményezettektıl, a kedvezményezettek pedig nem tudják, hogy mit várnak el tılük a hatóságok). A humán erıforrás fejlesztést célzó programok esetében általánosan elfogadott tény az ilyen mutatók létrehozásának, alkalmazásának és ellenırizhetıségének nehézsége, fejlesztésük és használatuk mégsem halasztható tovább, mert mindenki számára érzékelhetı és egyre nagyobb problémát jelent a hiányuk. A továbbiakban a kutatás során azonosított, a HEFOP programhoz köthetı eredményeket mutatjuk be, mégpedig a különbözı szintek és témakörök számára realizálódott hozzáadott értékeket. II.2 Intézményi szint A HEFOP programhoz tartozó közremőködı szervezeti kör jelentıs változáson ment keresztül a program lebonyolítása során. Kezdetben a Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI), a Foglalkoztatási Hivatal (FH) és a Magyar Államkincstár (MÁK) látta el ezt a funkciót, ezt követıen az egész feladat a STRAPI-hoz került, majd rövid idın belül az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) lett a közremőködı szervezet (KSZ). A közremőködı szervezetek és munkatársaik számára - megfogalmazásuk szerint a HEFOP program lebonyolítása által hozott legfontosabb eredmény, hogy megtanulták a gyakorlatban alkalmazni eljárásrendjüket, megtanultak mozogni a rendszerben, így az itt szerzett tapasztalataik hatására egy következı, hasonló programban hatéko- 19

20 nyabban tudják majd ellátni feladataikat (a.m. megtanultak közremőködı szervezetként professzionálisan mőködni!). Megtalálták azokat a pontokat, ahol az eljárásrend lehetıvé teszi a rugalmasságot, illetve a saját feladataik elvégzését jelentısen segítı kezdeményezések (pl. a megvalósítók számára a tipikus hibák és megoldásaikat tartalmazó kisokos ) is születtek. A szakmai monitori rendszer is jelentıs változáson ment keresztül a HEFOP program megvalósítása során (a struktúra pontos bemutatása nem tárgya kutatásunknak), az alkalmazott szakmai monitorok egy része azonban állandó volt. Számukra a program kiemelhetı eredményét a monitori munka során szerzett, a másfajta szemléletmód, szerep és kapcsolódás által generált tapasztalatok jelentik, amelyeket hiszen rendszerint a monitorok is részt vesznek megvalósítóként hasonló programokban be tudnak építeni saját projektjeikbe, el tudnak kerülni olyan hibákat, amelyekre korábban nem volt rálátásuk. II.3 Megvalósítói szint II.3.1 Konzorcium A konzorciumi együttmőködésre vonatkozóan megállapított lehetséges eredmények egyike sem feltétlenül a HEFOP programhoz köthetı speciális jelenség, sokkal inkább a hasonló keretekkel, feltételekkel és szakmai követelményekkel bíró projektek esetében rendszerint megjelenı elırelépési lehetıségek. Ezek nem általánosan, minden esetben biztosan bekövetkezı, hanem a programban rejlı, elérhetı eredmények. Referencia A konzorciumi tagok számára a projekt megvalósításából származó elsıdleges elıny a referencia, természetesen csak abban az esetben, ha sikeresen valósították meg a projektet és jó volt az együttmőködés. Kapcsolati háló és hosszú távú együttmőködés Új kapcsolati hálók kialakítására is hasznos lehetett a projektben való részvétel, illetve a megvalósított program további projektek és együttmőködések alapjául szolgálhat, amennyiben a partnerek hiteles, megbízható és szakmailag is kompetens szervezetnek ismerték meg egymást. A projekt tervezésekor a konzorciumi tagok között fennálló, csak látszólagos kapcsolatok a megvalósítás folyamatában idıvel valóságos, élı kapcsolattá változhattak át, ehhez azonban a felek elkötelezett szándékára is szükség volt. A konzorciumi tagsággal a résztvevık új, stabil partnereket és rengeteg projektmenedzsment-tapasztalatot is szerezhettek, illetve a jövıbeni együttmőködés során megvalósított projektek hozzájárulhatnak a szervezet mőködésének finanszírozásához, szolgáltatásai minıségének javításához. 20

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

Az együttmőködés kényszere

Az együttmőködés kényszere Az együttmőködés kényszere A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának közös kutatása Kutatásvezetı: Knausz

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben