Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 423-392"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp EURÓPAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK: AZ OSZTRÁK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY ALAPVETŐ RENDELKEZÉSE MENYHÁRT SZABOLCS* 1. AZ OSZTRÁK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI 1.1. A társadalombiztosítás fogalma A társadalombiztosítás egy adott állam állampolgárait, illetve meghatározott esetekben jogszabályi követelmények teljesítése esetén az adott állam területén tartózkodó más természetes személyeket felölelő társadalmi kockázatközösség, amelyben törvényben megállapított szabályok szerint a részvétel kötelező. Kötelező társadalombiztosítási rendszer esetén a biztosítási elv, a társadalmi szolidaritás és a tulajdonhoz fűződő jogok alkotmányos keretek közötti korlátozása együttesen érvényesül. A társadalombiztosítás történhet kötelező biztosítási, illetve önkéntes alapon. Jellemző a társadalombiztosításra az is, hogy jogszabályi kereteit általában magas szintű jogi normával, általában törvénnyel jelölik ki. Az alacsonyabb szintű jogalkotás, mint például a kormányrendelet, esetleg miniszteri rendelet a végrehajtási szabályok kialakítása során bírnak jelentőséggel A társadalombiztosítás jogi jellege Most, hogy tisztában vagyunk a társadalombiztosítás fogalmával, megvizsgálhatjuk, milyen jogi jelleggel bír a társadalombiztosítás. E kérdést célszerű lenne a tradicionálisnak nevezhető közjog-magánjog elhatárolás irányából megvilágítani. Először is felvetődik a kérdés: - közjogi vagy magánjogi jellegű jogviszonyok összességét jelenti a társadalombiztosítás? Vagy másként feltéve a kérdést: A társadalombiztosítás alapján létrejövő jogviszonyok közjogi vagy ma- * DR. MENYHÁRT SZABOLCS doktorjelölt Miskolci Egyetem ÁJK, Munkajogi és Agrárjogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 424 Menyhárt Szabolcs gánjogi jellegűek-e? A kérdés eldöntéséhez azt kell megvizsgálnunk, hogy a jogviszonyban résztvevő felek egyenlőségi vagy alá-fölérendeltségi viszonyban vannak egymással. Főszabály szerint a társadalombiztosítási jogviszony egyik pólusán mindig egy állami szerv, vagy állami felhatalmazással rendelkező egyéb személy áll. Tekintve, hogy az állam tipikus közjogi személy, beláthatjuk, hogy egy olyan jogviszony, amelynek egyik pólusát ő birtokolja aligha nevezhető magánjogi jellegűnek. A közjogi jellegből következik, hogy az esetek többségében a felek megállapodása sem szükséges az adott jogviszony létrejöttéhez. Az is a jogviszony közjogi jellegét erősíti, hogy az állami akaratot megtestesítő fél esetlegesen állami kényszereszközökkel is élhet. Az is közjogi jellegű, hogy a társadalombiztosítás működése során általában a közigazgatás személyzete hoz különböző aktusokat, mely aktusok meghozatalára a közigazgatás eljárásjoga lesz a mérvadó. A fenti felsorolás kétség kívül folytatható, de nézetem szerint bizonyítják a társadalombiztosítás közjogi jellegét Az osztrák társadalombiztosítási jog forrásai Az osztrák társadalombiztosítási jog forrásairól általában Összevetve a Magyar és Osztrák szociális jogra vonatkozó jogforrási hierarchiát, megfigyelhetjük, hogy a mi szociális jogunk hierarchiája miként fog majd megváltozni hazánk Európai Uniós csatlakozása alakalmával. Az osztrák szerzők egyöntetűen az Európai Uniós jogszabályokat helyezik a hierarchia csúcsára. Ezt követi a Ausztria nemzetközi joga, majd a belső alkotmányjogi szabályok, végül a belső szabályozás Az Európai Unió joga Az Osztrák Szövetségi Köztársaság 1995 óta az Európai unió tagja. Ennek következtében Ausztria is köteles alkalmazni és érvényre juttatni az Aquis communitaire"-t. Ez a joganyag számos jogforrásból tevődik össze, és az élet majd minden területét átfogja. Témánk szempontjából csakis a szociális jogi tárgyú közösségi normák jelentősek. (Itt kívánom megjegyezni, hogy a közösségi jogforrási hierarchiával, ezek egymáshoz, illetve nemzeti joghoz való viszonyával nem foglalkozom, mivel nem tartoznak vizsgálódásom közvetlen tárgyához.) Az Európai Unió elsődleges jogforrásai egyáltalán nem tartalmaznak a szociális jogra vonatkozó konkrét normákat. Ez leginkább azzal magyarázható,

3 Európai társadalombiztosítási rendszerek. 425 hogy a tagállamok belső jogrendszeriben fennálló különbségek nem tették lehetővé a szociális kérdések ilyen magas szintű közösségi kodifikációját. 1 A másodlagos közösségi jogforrások között már találunk a szociális jog kérdéseivel foglalkozókat. Ebbe a körbe tartoznak az Európai unió Tanácsának rendeletei (Verordnung) és irányelvei (Rechtlinie). A rendeletek közvetlen módon hatályosulnak, azaz nem kell egy belső norma, ami azt kihirdeti. Az irányelv más jogi természettel bír, ugyanis ez csak terelgeti" a nemzeti jogokat egy közös európai jog felé, azonban, ha a jogalkotó nem teljesíti az irányelvben foglaltakat, annak közvetlen alkalmazására is lehetőség nyílik. A teljesség igénye nélkül, csupán példálózó jelleggel említek néhányat: 1408/71. sz. EGK Tanács rendelete, 1612/68. sz. EGK Tanács rendelete, 1979/7. sz. EGK Tanács irányelve, 1986/378. sz. EGK Tanács irányelve, 1968/613. sz. EGK Tanács irányelve A nemzetközi jog Az Osztrák Szövetségi Köztársaság tevékeny részt vállal a nemzetközi jogközösség életében. Több nemzetközi szervezetnek tagja, számtalan nemzetközi szerződés részese. Az Ausztria által kötött számos nemzetközi egyezmény szociálisjogi tárgyú. Példaként említhető az 1LO 102. számú konvenciója, valamint az Európa Tanács által elfogadott és Ausztria által ratifikált Európai Szociális Karta. Ezen nemzetközi egyezmények csupán a részes államokkal szemben kötelezik Ausztriát, míg például az Európai Emberijogi Egyezmény alkotmányi szintű normaként érvényesül. Az Európai Emberijogi Bíróságnak is lehetnek szociális témájú döntései, amit végre kell hajtani Ausztriában Az alkotmányjogi szabályok 2 Sajnálatos módon az Osztrák Szövetségi Köztársaság alkotmánya nem tartalmaz a szociális jog igényeit kielégítő szabályokat. Problémás, hogy nincsenek tisztázva pontosan a szociális biztonságot meghatározó szervek, intézmények hatásköre. Mindezek ellenére azonban nem lehetséges a jogterület ellenőrzés nélküli át- és átformálása, mivel az Alkotmánybíróság éberen őrködik az alkotmányosság fölött. Itt kell megemlíteni az úgynevezett megkövülés" elméletet. 3 Ezen elméletnek megfelelően az Alkotmánybíróság vigyáz arra, hogy minden egyes hatásköri szabályt úgy értelmezzen, mint azt az Alkotmány megalkotásakor a korabeli jogalkotó tervezte 1925-ben. Ezen tevékenységnek kö- 1 Tomandl Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts 21. o. 2 Tomandl Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts 23. o. 3 Tomandl Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 22. o.

4 426 Menyhárt Szabolcs szönhetően Ausztriában egy igen stabil társadalombiztosítás alakulhatott ki, mely rendkívül jól szolgálja az állampolgárok érdekeit. Természetesen az osztrák alkotmány is tartalmazza az alapvető szociális jogokat, melyek ismertetésére jelen fejezetben nem térek ki A belső jogi szabályozás A legtöbb országhoz hasonlóan, Ausztriában is, a szociális jogi normarendszer zömét a belső jogforrások adják. Ezen belül is legnagyobb súlya a törvényeknek van, hiszen ezek alakítják ki egy adott állam szociális rendszerét. Fontosak az egyéb belső jogi normák is, mint például a rendeletek, utasítások. Mivel ezek általában valamely törvényhez szorosan kapcsolódva, azok végrehajtási normáiként szoktak megjelenni, s mint ilyenek leginkább végrehajtási, eljárásjogi szabályokat tartalmaznak és nem anyagi jogi jellegűeket, e tanulmány szempontjából érdektelenek, ezért felsorolásukat mellőzöm. Fontos kiemelni, hogy a következőkben felsorolásra kerülő törvények mindegyike szövetségi törvény, melyeket az osztrák szövetségi törvényhozás, a Bundesparlament alkot, és minden osztrák tartományra kiterjedő hatállyal bírnak. Az osztrák szociális jog alapvető fontosságú forrása az szeptember 9-én elfogadott 189. számú szövetségi törvény az Altalános Társadalombiztosításról (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG). Ezen jogszabály foglalkozik a munkavállalók egészség-, balest-, és nyugdíjbiztosítás általános kérdéseivel. Általánosságban határozza meg a biztosítási jogviszony kezdetét, végét, tartalmát, a felek jogait, kötelességeit. A törvény szerkezetét nem vázolom fel. de tartalmával a későbbiek során részletesen foglalkozom. Az osztrák gyakorlatban is megfigyelhető, hogy egyes munkavállalói csoportokra, illetve egyes speciális szociális jogi területekre külön törvények vonatkoznak. Ezek a következők: 1978/559. sztv. 4 A parasztok társadalombiztosításáról, 1978/560. sztv. Az ipari társadalombiztosításáról, 1978/624. sztv. A szabadfoglalkozásúak társadalombiztosításáról, 1967/200. sztv. A hivatalnokok egészség* és balesetbiztosításáról, 1977/609. sztv. A munkanélküliek társadalombiztosításáról, 1965/340. sztv. A szövetségi hivatalnokok nyugdíjbiztosításáról, 1972/288. sztv. A bűncselekmények áldozatainak megsegítésének engedélyezéséről, 1967/376. sztv. A családokra nehezedő terhek ellentételezéséről, 2001/103. sztv. A gyereknevelési támogatásról. A fentebb felsorolt külön törvényekkel e dolgozat keretein belül nem fogok részletesen foglalkozni, csak olyan mélységig fogok velük foglalkozni, 4 sztv = szövetségi törvény

5 Európai társadalombiztosítási rendszerek. 427 amennyire azt vizsgálódásom célja szükségessé teszi. Fontos megjegyezni, hogy a külön törvények szerkezete az ASVG szerkezetéhez hasonít, felépítése az általános jogszabályét követi. Tartalmukat tekintve megállapítható, hogy csak az általánoshoz képesti különbségeket tartalmazzák. Amint az a törvények számozásából is kiderül, Ausztriában a társadalombiztosításról elég régi jogszabályok rendelkeznek. Ez nem jelenti azonban a biztosítási rendszer elavultságát, hiszen a jogalkotó, felismerve a mindig változó társadalom elvárásait, időről-időre ezen társadalmi elváráshoz igazíja a normákat. Az ASVG elfogadása óta, már több mint 150 módosításon ment keresztül. Miután megismertük az osztrák szociális jog forrásait, nem nehéz belátnunk, hogy a rendszer tényleges megalapozását és működését a belső jogi normák teszik lehetővé. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy a nemzetközi jogforrások jelentősége nem lenne olyan nagy. Épp ellenkezőleg, a belső jogszabályok kialakítanak egy osztrák rendszert, míg nemzetközi egyezmények, szerződések - beépülve a belső jogrendszerbe - elősegítik, hogy az osztrák társadalombiztosítás mindinkább hasonló legyen az Európai Unió tagállamainak rendszereihez, ezzel is elősegítve az európai egység minél hatékonyabb megvalósulását Az osztrák társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése Az osztrák jogalkotó célja a kockázatmegosztás volt. Ennek megfelelően a társadalombiztosítást három kockázatalapra osztotta fel: Egészségbiztosítás (Krankenversicherung), Balesetbiztosítás (Unfallversicherung), Nyugdíjbiztosítás (Pensienversicherung), 5 A társadalombiztosítás e hármas felosztása jelenti a társadalombiztosítás szűkebb értelmét az osztrák jogirodalomban. Tágabb értelemben is használják e fogalmat nyugati szomszédunknál: ide sorolják a munkanélküliség elleni biztosítást (Arbetslosenversicherung). Azért csak tágabb értelemben tartozik a társadalombiztosítás rendszeréhez, mivel e jogintézmény szabályozásánál - a tárgy hasonló volta ellenére - teljesen más szervezeti koncepciót alkalmaztak A társadalombiztosítás biztosítási jogviszonyainak tipizálása 6 A társadalombiztosítás általános kérdéseinek jelentékeny részét képzik a jogviszonyok egymáshoz való viszonya. Meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző 5 Tomandl Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts 28. o. 6 Bővebben Id.: Menyhárt Szabolcs: Az osztrák tb jogviszonyok tipizálása IN: Doktorandusz

6 428 Menyhárt Szabolcs állami társadalombiztosítási biztosítási viszonyok milyen feltételekkel létesülnek, hiszen e tény tartalmukra, illetve további létükre döntő hatással van. Az osztrák társadalombiztosítás jogviszonyai alapvetően két nagy típusra bonthatók: kötelező és önkéntes biztosításra. Az önkéntes biztosítás további altípusokkal rendelkezik: továbbiztosítás (Weiterversicherung), önbiztosítás (Selbstversicherung), kiegészítő biztosítás (Höherversicherung) és többlet biztosítás (Zusatzversicherung). Tudományos szempontokból különbséget tehetünk a teljes- és részbiztosítás, illetve a többszörös biztosítás között. 2. AZ OSZTRÁK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY 2.1. A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése Kötelező biztosítás esetén a foglalkoztatottak, munkavállalói jellegű szabadfoglalkozásúak, és egyéb az ASVG hatálya alá tartozó jogalanyok tekintetében a biztosítási jogviszony a díjazás ellenében kifejtett tevékenység napján keletkezik függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek-e vagy sem. Az iskolásoknak, illetve a felsőoktatási intézmények hallgatóinak a biztosítási jogviszonya azon a napon kezdődik, amikor az oktatás kezdődik. A hivatalnokoknak, illetve a megbízási jogviszonnyal rendelkezőknek a szolgálat felvételének napján kezdődik e jogviszony. Az önállóan kereső személyek biztosítási viszonya az önálló tevékenység megkezdésének napján kezdődik. Az önkéntes biztosítás keletkezése függ az adott biztosítási típustól. Eszerint: továbbiztosítás esetén, az egészségbiztosításban a jogviszony rendszerint a kötelező biztosítás befejeztével kezdődik, míg a nyugdíjbiztosítás területén a biztosítás kezdőpontjára az ajánlattevő tesz ajánlatot; önbiztosítás esetén a biztosítási jogviszony az ajánlattételt követő nap kezdődik. a balesetbiztosítás terén érvényesülő kiegészítő biztosítás_esetében a jogalkotó az adott biztosító szabályzatára bízza a szerződés hatályba lépését. többlet biztosítás esetében a GSVG szerint a javaslattételt követő hónap elsején lesz hatályos a szerződés.

7 Európai társadalombiztosítási rendszerek A társadalombiztosítási jogviszony alanyai A társadalombiztosítási jogviszony alanyainak nevezzük azokat a személyeket, akikre nézve a jogviszony jogokat és kötelezettségeket tartalmaz. Az alanyok a következők lehetnek: a társadalombiztosító (röviden: biztosító), biztosított, a biztosított foglalkoztatója., a biztosított hozzátartozója A társadalombiztosító Jelenleg Ausztriában a társadalombiztosítás rendszerét 26 jogi személyiséggel rendelkező, az önkormányzatiság elvén alapján megalapított köztestület biztosítja. E köztestületeket az állam hozza létre a jogalkotás eszközével és teremti meg szervezetüket. Az állam közvetlen behatást a szervek működésére nem gyakorol, csupán az ellenőrzést szolgáló jogszabályok útján. Azokat a társadalombiztosítókat, melyek az egészségbiztosítás területén fejtik ki tevékenységüket, Betegkasszának (Krankenkasse) nevezik. A 26 társadalombiztosítási szervet az Ausztriai Társadalombiztosítók Főszövetsége (Hauptverband der Sozialversicherungsträger Österreichs) fogja össze. Az osztrák társadalombiztosítási intézményrendszer igen változatos, mármár kusza képet mutat. A jogalkotó egymás mellett, és gyakran ok nélkül hozott létre szakmai, regionális, illetőleg társadalombiztosítási ágazati szerveket. A társadalombiztosítás intézményrendszerét bőven a 2.3. fejezetben fogjuk megismerni A biztosított 7 Biztosítottnak nevezzük azt a természetes személyt, aki törvényben meghatározott önálló vagy nem önálló tevékenység elkezdése, folytatása révén kötelező jelleggel, illetőleg önkéntes alapon, jogszabályban meghatározott esetekben a társadalombiztosítóval társadalombiztosítási jogviszonyba kerül A biztosított foglalkoztatója A biztosított foglalkoztatójának nevezzük a nem önálló tevékenysége alapján társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező biztosított munkáltatóját. Ezt a kategóriát azért kell definiálnunk, mivel a társadalombiztosítási jogviszonyban őt is illetik jogok, illetve terhelik kötelezettségek (pl.: járulékfizetés). 7 Bővebben lásd: Tomandl Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts 3.2 fejezet.

8 430 Menyhárt Szabolcs A biztosított hozzátartozója Ausztriában a jogalkotó az egységes társadalombiztosítás koncepcióját vallja, vagyis a társadalombiztosítás három ágát nem külön-külön egészség-, baleset stb. biztosításként érti, hanem egységes Sozialversicherungban gondolkodik. Mindezeken túl a jogbiztonság elve is megköveteli az egységes rendszeren belüli egységes fogalmi alapvetést. ASVG: hozzátartozónak minősül: házastárs; a házasságban született, az elismert és örökbe fogadott gyermek; nő nemű biztosított házasságon kívül született gyermeke; férfi biztosított házasságon kívül született gyermeke, ha apasága teljes hatályú elismerésen, vagy bírósági ítéleten alapszik; a mostohagyermek és az unoka, ha a biztosítottal egy háztartásban él; a nevelt gyermek, ha a biztosított ingyenesen neveli, vagy a nevelési jogviszony hatósági engedélyen alapszik 8 Szükségesnek látszik azonban, néhány további kategória bővebb ismertetése. Ezek után a gyerek, a házastárs, az élettársi kapcsolat, illetve a volt házastárs, özvegy kategóriákhoz füzük értelmező magyarázatot. A gyerek: a jogalkotó lényegében mindhárom rendszerben azonosan értelmezi ezen fogalmat. Nem tesz különbséget a gyerek származása szerint (házasságban született, házasságon kívüli, törvényes, örökbefogadott). A jogalkotó a gyerekeknek a 18. életév betöltésétől számítva a 27 éves koruk elértéig meghosszabbítja" gyerek jogállásukat, vagyis társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságukat, amíg oktatás, képzés alatt állnak. 9 A házastárs: házastársként csak az osztrák jog szerint megkötött és tényleges életközösségen alapuló kapcsolat résztvevőit érti. Ennek megfelelően nem minősül házastársnak a személy, ha a házasságot már felbontották, az együttélés megszakadt, illetve a házasság maga semmis. Az élettársi kapcsolat: társadalombiztosítási értelemben, akkor minősül egy párkapcsolat élettársi kapcsolatnak, ha az életközösség 8 ASVG 123. (2.) bek. 9 ASVG 123., 218., 252. B-KUV 56., BSVG 78., 119.,'GSVG 83., 128.

9 Európai társadalombiztosítási rendszerek. 431 már legalább 10 hónapja fennáll, és a háztartás költségeit közösen viselik. 10 A volt házastárs, az özvegy: volt házastársnak minősül az a személy, kinek házasságát felbontották, semmisnek nyilvánították, vagy elvált házastársától. Özvegy az, akinek házassága a házastárs halálának időpontjában fennállott A társadalombiztosítási jogviszony szerkezete A társadalombiztosítási jogviszony megértéséhez igen fontos tisztában lennünk a jogviszony szerkezetével. Erre azért is nagy szükség van mivel az osztrák társadalombiztosítás rendszere, ily módon a társadalombiztosítási jogviszony felépítése is eltéréseket hordoz a magyar szabályozással ellentétben. Egy adott jogviszony szerkezetét, természetesen a jogviszony alanyainak egymással szemben fennálló, illetve keletkező jogaik és kötelezettségeik összessége alkotja. Ezek után joggal vetődhet fel az olvasóban, hogy a fejezet címe miért nem A társadalombiztosítási jogviszony tartalma" címet viseli. Szándékosan címeztem ekképp e fejezetet, mivel itt csupán a jogviszonyt alkotó viszonyok csoportosítására kerül sor, mely csoportosítás alapján a dolgozat további része kerül megírásra. E rövid, de annál fontosabb bevezető rész után, lássuk, miként alakul Ausztriában a társadalombiztosítási jogviszonyának szerkezete. A társadalombiztosítási jogviszonyt Ausztriában is a biztosító, a biztosított, illetve harmadik személyek jogai és kötelezettségei alkotják. Ezen jogok, illetve kötelezettségeket számtalan szempont szerint lehet csoportosítani. A fejezet során az egyszerűség kedvéért a társadalombiztosítási jogviszonyt csak a biztosító és biztosított közti jogviszonyként tételezzük. Didaktikai és rendszertani szempontból, azonban célszerű, ha a kérdést a társadalombiztosítási jogviszonyt alkotó két fő viszony irányából világítjuk meg. Eszerint a társadalombiztosítási jogviszonyt társadalombiztosítási ciklusok képezik, amik viszont a biztosítási (Versicherungs-) és a szolgáltatási viszonyból (Leistungsverháltnis) állnak. A Versicherungverhálnis gyakorlati értelemben nem más, mint a ciklus praestare szakasza, mikor is a biztosító mindig készen kell álljon egy esetleges teljesítésre. A második szakasz, a Leistungsverháltnis, pedig az a periódus, mikor a biztosító tényleges módon helyt áll. A társadalombiztosítási jogviszony azért tételezhető ciklusok sokaságának, mivel a társadalombiztosítási jogviszony - főszabály szerint - a biztosító 10 ASVG 123. (7.)

10 432 Menyhárt Szabolcs teljesítésével nem szűnik meg, hanem csak a törvényben meghatározott feltételek beálltával (pl.: biztosított halála, kereső tevékenység felhagyása stb.). S a körfolyamat újra indul a teljesítést követően. A nyugdíjbiztosítás annyiban más, hogy ott egy ciklus jelenti magát a jogviszonyt is. Hiszen a jogviszony itt is a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség alá eső tevékenység megkezdésével indul, a biztosítási viszony végpontja itt a nyugdíjkorhatár elérése (tipikus esetben). A szolgáltatási viszony pedig a biztosítási esemény (nyugdíjkorhatár elérése) beálltától a biztosítási jogviszony végéig tart, ami rendszerint a biztosított halála. Ekképp fogalmilag is kizárt a ciklus újra indulása A társadalombiztosítási ciklus praestare" szakasza 11 Praestare szakasznak nevezzük a társadalombiztosítási ciklus azon periódusát, amikor a biztosító mindig készen kell álljon egy esetleges biztosítási esemény bekövetkezte miatti teljesítésre. A következőkben megvizsgáljuk, hogy e periódus tartalmát a felek milyen jogai és kötelezettségei képezik. A jogok és kötelezettségek két fő kategóriába sorolhatók: adminisztratív és pénzügyi jellegűek. A fejezet során e két kategóriába csoportosítom a legjelentősebb jogokat, kötelezettségeket, melyek a praestare szakasz gerincét képezik. Altalánosságban elmondható, hogy túlsúlyban vannak a kötelezettségek, s e kötelezettségek rendszerint a biztosított, illetve harmadik személyek oldalán jelentkeznek. A jogviszony eme szakaszát alapvetően az adminisztratív és pénzügyi jellegű jogok és kötelezettségek alakítják. Az adminisztratív jogokról és kötelezettségekről elmondható, hogy a jogviszony megfelelő nyilvántartását segítik elő. A jogalkotó azért kodifikálta őket, hogy a társadalombiztosítás rendszere mindig pontos és naprakész legyen. Ezen felül pedig egy precíz társadalombiztosítás a jogbiztonság fokozásához is hozzájárul. Ide tartoznak a bejelentési kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség, a nyilvántartási kötelezettséggel, mint a leglényegesebbek. A jogviszony praestare szakaszának legfontosabb jogintézménye: a járulék, illetve a járulékfizetési kötelezettség. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezen kötelezettség a jogviszony ezen szakaszának főkötelezettsége. A jogalkotó egyik legfőbb kötelessége a társadalombiztosítási jog terén, hogy jogbiztonságot teremtve, a járulékfizetés szabályait pontosan, előrelátható módon, az állampolgár számára is kiszámíthatóan szabályozza. Azért is nagy 11 Bőveben ld: Menyhárt Szabolcs: Az osztrák tb jogviszony tartalma, Cég és Jog, 2003/ o.

11 Európai társadalombiztosítási rendszerek szükség van a precizitásra, mivel e kötelezettség jövedelem-elvonásként jelenik meg a biztosított oldalán, s így e területre sokkal nagyobb odafigyelés összpontosul A társadalombiztosítási ciklus szolgáltatási" szakasza A szolgáltatási" viszonyról általában Amint azt a társadalombiztosítási jogviszony tanulmányozásánál megfigyelhettük, a jogviszony ciklusait a praestare és szolgáltatási viszonyok képezik. A praestare szakaszban a biztosítónak minden pillanatban készen kell állnia az esetleges teljesítésre. A szolgáltatási szakaszban pedig a tényleges teljesítés történik meg. Ha definiálni szeretnénk e jogfogalmat a következőket mondhatjuk: a társadalombiztosítási jogviszony ciklusának azon periódusa, mely során a biztosító meghatározott szolgáltatásokat nyújt a biztosított, illetve hozzátartozói részére, előre meghatározott történés, illetve tény beállta folytán. A fenti definícióból kitűnik, hogy e szakaszban alapvető szerepcsere történik az alanyok között, már ami a jogokat, kötelezettségeket, illetve ezek terjedelmét illeti. Hiszen itt a biztosító lesz a főkötelezett, hiszen ő nyújt a biztosítottnak meghatározott szolgáltatásokat. (Emlékezzünk vissza, hogy a praestare szakasz gerincét épp a biztosított által a biztosítónak fizetendő járulék jelentette.) A szolgáltatási szakasz kezdetet illetőleg elmondható, hogy az a szolgáltatási kötelezettség beálltával kezdődik és a szolgáltatási kötelezettség megszűntéig tart. Ezen szolgáltatási kötelezettség a balesetbiztosítás területén a munkahelyi baleset bekövetkeztével azonnal ipso iure beáll 12, míg az egészség- cs a nyugdíj biztosítás esetében egyéb feltételek, illetve a biztosított kérelme fogja a fenti joghatást kiváltani. Mielőtt az e fejezetben elmondandókra térnék ki, szükségesnek tartom, hogy bevezessük a szolgáltatási viszony szűkebb, illetve tágabb értelmét: szűkebben értelmezzük a fogalmat, amikor a társadalombiztosítás szolgáltatásainak csak általános részét értjük. Vagyis minden szolgáltatási ág minden szolgáltatás-típusára általános jelleggel igaz és érvényes kijelentéseket fogalmazunk meg, mint például biztosítási esemény, szolgáltatás megtagadása, szolgáltatások fajtái, alanyok általános jogai, kötelezettségei. tágabb értelemben e fogalomhoz tartoznak az egyes biztosítási ágak (KV, UV, PV) minden szolgáltatás-típusainak tételes jogi szabályozása. Másként fogalmazva a fentebb felsorolt általános 12 ASVG 86., 361., B-KUVG 32., 43., 102., BSVG 51.

12 434 Menyhárt Szabolcs tartalmon kívül beleértendő például a táppénz, a kórházi kezelés, baleseti járadék, nyugdíj, szülési szabadság, stb. teljes szabályanyaga. Ezen írás során a szolgáltatási szakasz szűkebb értemét fogom használni, hiszen mind az áttekinthetőség, mind pedig az osztrák társadalombiztosítás felépítését követve ez a módszer tűnik célszerűbbnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyes szolgáltatásokról (táppénz, kórházi kezelés, baleseti járadék, nyugdíj, szülési szabadság stb.) nem esik szó A szolgáltatási viszony alapfogalmai 13 E fejezet során több alapfogalommal fogunk megismerkedni. Ezek a következők:' 4 biztosítási esemény, másodlagos szolgáltatási feltétel, szolgáltatási váromány szolgáltatás igénylése, szolgáltatási kötelezettség megnyílta, szolgáltatás nem teljesítése. Mielőtt sorra vennénk a legfontosabb alapfogalmakat álljon itt ismét a szolgáltatási viszony definíciója: a szolgáltatási viszony a társadalombiztosítási jogviszony ciklusának azon periódusa, mely során előre meghatározott biztosítási esemény beállta folytán a biztosító meghatározott szolgáltatásokat nyújt jogszabályban meghatározott mértékben és időtartamig a biztosított, illetve hozzátartozói részére, Ha megfigyeljük a fenti definíciót, észrevehetjük, hogy kettő kivételével már minden fogalmi elemmel találkoztunk a dolgozat során (társadalombiztosítási jogviszony, annak ciklusa, biztosító, biztosított, hozzátartozó), azonban az utolsó elem ismeretlen. 13 E szerkezeti felosztást alkalmazza Theodor Tomandl a Grundriss des österreichischen Sozialrechts című művében. Lásd: Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 4. fejezet Allgemeines zum Leistungsrecht, 73-88^0. 14 Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 4.1 fejezete szerkezete alapján.

13 Európai társadalombiztosítási rendszerek A fogalmi meghatározás vastaggal szedett elemei arra utalnak, hogy ezen periódus mikor kezdődik és meddig tart adott cikluson belül. Számunkra a szolgáltatás kezdete bír igen nagy jelentőséggel. A jogalkotó egy speciális jogfogalomhoz köti a szolgáltatási ciklus hatályba léptét", nevezetesen a biztosítási eseményhez. Biztosítási esemény: A fent elmondottakkal el is érkeztünk a szolgáltatási jog egyik alapvető fogalmához. Most vizsgáljuk meg, mit is jelent e jogfogalom! Ha formális definíciót akarunk adni, azt mondhatjuk: minden biztosítási esemény, amit az arra feljogosított szerv, a jogalkotó annak minősít. De ezzel a magyarázattal sajnos nem kerültünk közelebb a megoldáshoz. Az anyagi fogalom-meghatározás már több sikerrel kecsegtet. Eszerint biztosítási esemény minden olyan tény, esemény, történés amely megvalósulása a társadalombiztosítás szolgáltatási kötelezettségét váltja ki. 15 Ezen eseményeket is csak a jogalkotó nyilváníthatja biztosítási eseménnyé. Az osztrák jogi doktrína 16 ismeri a másodlagos szolgáltatási feltétel fogalmát is. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás kötelezettség beálltához nem elégséges a biztosítási esemény megtörténte, hanem szükséges a biztosított részéről is valamilyen feltétel teljesítése, illetve teljesülése. Ilyen másodlagos szolgáltatási feltételt határoz meg az osztrák jog, amikor kimondja, hogy a biztosítottnak az öregségi nyugdíj igénybe vételéhez nem elég csupán elémi a nyugdíjkorhatárt, hanem törvényben meghatározott időtartamú munkaviszonnyal (biztosítási jogviszonnyal) kell rendelkeznie, amit bizonyítani is köteles. Szolgáltatási váromány akkor keletkezik, amikor a társadalombiztosítás szolgáltatási kötelezettsége még nem áll fenn, mivel még nem teljesült a szolgáltatás minden konjunktív feltétele. Főszabály szerint, a szolgáltatási váromány nem alapoz meg igényt egy későbbi szolgáltatásra, azonban néhány kivételes esetben erre lehetőség nyílik. A szolgáltatás igénylése azt jelenti, hogy a biztosító - a balesetbiztosítás esetkörét kivéve - nem hivatalból, hanem az ügyfél, a biztosított kérelmére fog teljesíteni. Az igénybejelentésig tehát a biztosító szerv egyetlen társadalombiztosítási juttatást sem teljesíthet. Szolgáltatási kötelezettség megnyíltát külön tárgyalja az osztrák jogi irodalom. 17 Ez azt jelenti, hogy amikor a társadalombiztosítási szolgáltatás összes 15 Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 73. o. 16 lásd Theodor Tomandl, Walter Schrammel, Thomas Brodil művei 17 lásd Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 75. o.

14 436 Menyhárt Szabolcs anyagi és alaki feltétele fennáll, a biztosítónak beáll az adott juttatásra nézve a szolgáltatási kötelezettsége, a biztosítottnak pedig igénye e szolgáltatásra. 18 E fogalomtól megkülönböztetendő, az adott szolgáltatás esedékessége. Tehát e jogfogalom arra ad választ, hogy a szolgáltatást, melyre nézve a biztosítónak teljesítési kötelezettsége keletkezett, jogszerűen meddig teljesítheti a biztosítottnak. A biztosított oldaláról nézve ez úgy értelmezhető, hogy a biztosított, azt a szolgáltatást, melyre nézve törvényes igénye van meddig köteles megkapni, illetve, mikor fordulhat joga érvényesítése érdekében adott bírósági fórumhoz. A szolgáltatás nem teljesítése egy komplex fogalom, hiszen ide tartozik a szoláltatásra való jog elvesztése, a szolgáltatás megtagadása, illetve a szolgáltatás teljesítésének a szünetelése. 19 Az első kategória arra utal, hogy a már jogos, törvényes szolgáltatás teljesítését a biztosító törvényesen megtagadja, vagyis a biztosító nem fog késedelembe esni szolgáltatásával a nem teljesítés esetén, és a biztosított sem veheti igénybe a bírósági igényérvényesítés lehetőségét joga érvényesítése érdekében. E lépésre mindig jogszabály, törvény jogosítja fel a biztosító szervet. A szolgáltatás megtagadása azt jelenti, hogy a biztosító határozattal mondhatja ki adott szolgáltatás nem teljesítését. Míg az előző kategóriánál a biztosító szolgáltatása ipso iure nem jár, addig ebben az esetben határozatban kell megtagadni a szolgáltatást. E jogintézmény alaki értelemben nem más, mint a mellékkötelezettségek nem teljesítése miatti szankció. 20 Lehetőség van arra is, hogy az adott szolgáltatás teljesítése szüneteljen. Erre akkor kerül sor, ha a szolgáltatás szükségletének ideiglenes megszűnése folytán a társadalombiztosítás szolgáltatásai nem kerülnek teljesítésre A biztosítási időszak Ezen jogi fogalmat speciálisan a nyugdíjbiztosítás ismeri. Azt jelenti, hogy a biztosított mekkora biztosítási jogviszonnyal (biztosítási idővel) kell rendelkezzen ahhoz, hogy a törvényben meghatározott nyugdíjat nyugdíjkorhatára elérése után megkapja. 1 A biztosított oldaláról azt jelenti, hogy mennyi ideig kell fizessen nyugdíjjárulékot, hogy öregségére nyugdíjban részesülhessen. Az osztrák társadalombiztosítási jog ismeri az úgynevezett pótlólagos biztosítási időszakot. E jogintézmény szociálpolitikai célokat szolgál, mivel jogi értelemben biztosítási időszaknak nem minősülő időintervallumokat biztosítási 18 ASVG 86., BSVG 51., GSVG Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialr^chts című műve nyomán 20 Tomandl, Theodor, Grundriss des österreichischen Sozialrechts, 77. o. 21 ASVG 224., BSVG 105., GSVG 114.

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezetés VARGA ZOLTÁN* A szociális biztonsági kérdésekben az Európai Unió tagállamai

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 KOVÁCS TAMÁS A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN E cikk megírását kettõs cél mozgatta, amely azon túl, hogy a tartalmi-elemzõ

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Bevezetés Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT Central Administration of National Pension Insurance NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG

NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG Közösségfejlesztők Egyesülete - Nonprofit Képzési Műhely NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG kézirat I. fejezet SZERVEZETALAPÍTÁS, SZERVEZETVEZETÉS 2695-06 írta: dr. Nagy Ádám PhD (1.2.) dr. Várnagy Péter PhD

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 363 382. A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA A tanulmány a munkaképesség

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma SZAKDOLGOZAT Horváth Dalma 2013 Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék Az igazságszolgáltatási alapelvek érvényesülése a polgári perben SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Wopera

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 271 289. A SZELLEMI TULAJDON TERÜLETÉT SZABÁLYOZÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK A MAGYAR JOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ. Budapest, 2011.

FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ. Budapest, 2011. FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ Budapest, 2011. 2 Tartalomjegyzék A... 3 B... 14 C... 18 D... 20 E... 22 F... 31 G... 36 H... 38 I... 45 J... 50 K... 54 L... 78 M... 80 N... 87

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben