2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére"

Átírás

1 Tájékoztató ügyfél kategóriák, befektetı védelmi szolgáltatások A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) erısíti a versenyhelyzetet a pénzügyi szolgáltatások piacán, célja a piacok mőködésének átláthatóvá tétele, és a befektetık védelme. A befektetık védelme érdekében a Törvény ügyfél kategóriákat alakít ki, és elıírja a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzık számára az egyes kategóriákhoz tartozóan azokat a szolgáltatásokat, melyeket a befektetık védelme érdekében nyújtaniuk kell. Ez a tájékoztató tartalmazza: az ügyfél kategóriákat a lakossági kategóriába tartozó ügyfeleknek nyújtandó befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat a szakmai kategóriába tartozó ügyfeleknek nyújtandó befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat a kategóriák közötti átsorolás szabályait a tájékoztató mellékletei: o a Bank végrehajtási politikájának összegzését o a Bank allokációs politikája o a Bank összeférhetetlenségi politikájának összegzését o a Bank egyes fontos adatai 1. Ügyfelek kategóriába sorolása Törvény szerinti ügyfél kategóriák: lakossági ügyfél szakmai ügyfél elfogadható partner 1.1. Lakossági ügyfél: minden olyan ügyfél (magánszemély vagy intézmény), aki nem minısül szakmai ügyfélnek Szakmai ügyfélnek minısülnek az alábbiak: befektetési vállalkozás árutızsdei szolgáltató hitelintézet pénzügyi vállalkozás biztosító befektetési alap és a befektetési alapkezelı, valamint a kollektív befektetési társaság kockázati tıkealap és a kockázati tıkealap-kezelı magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet központi értéktár foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el azok a kiemelt vállalkozások, melyek az alábbi három feltételbıl a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplı, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított adatok alapján legalább kettınek megfelelnek: o mérleg fıösszege legalább húszmillió euró 1

2 o nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró o saját tıkéje legalább kétmillió euró az alábbiakban meghatározott kiemelt intézmények: o Valamely EGT állam kormánya o Valamely EGT állam helyi és regionális önkormányzata o Az ÁKK Zrt. és valamely más EGT államnak államadósság kezelését végzı szervezete o Az MNB, valamely más EGT állam központi bankja és az Európai Központi Bank o A Világbank o A Nemzetközi Valutaalap minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fı tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet A Raiffeisen Bank a törvény elıírásainak megfelelıen valamennyi ügyfelét besorolja a lakossági vagy a szakmai ügyfél kategóriába. Azokat az intézményeket, akik nem ügyfelei a banknak, hanem akikkel a bank a megbízások teljesítése, végrehajtása, saját számlás kereskedés során kerül kapcsolatba, a bank az elfogadható partner kategóriába sorolja. A bank azon ügyfeleit, akik a Törvény hatálybalépésekor ügyfelei a banknak, levélben értesíti a besorolásról. A Törvény hatályba lépését követıen befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdést kötı ügyfelek esetén a keretszerzıdés tartalmazza az ügyfél kategóriáját. 2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére A befektetı védelemhez kapcsolódó szolgáltatás a lakossági kategóriába sorolt ügyfeleknél a legszélesebb körő. A jogszabály a lakossági kategóriába sorolt ügyfelek esetén kötelezıvé teszi a befektetési szolgáltató részére a következıket: az ügyletkötést megelızı tájékoztatást o a befektetési szolgáltatás szabályairól, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályairól o a pénzügyi eszközt, ügyletet, a végrehajtási helyszínt illetı tudnivalókról o az ügylethez kapcsolódó díjakról, költségekrıl megkötött ügyletek teljesítésének visszaigazolását az elızetes tájékozódást (amennyiben az ügyfél részére befektetési tanácsot ad, vagy kezeli az ügyfél portfólióját) o az ügyfél befektetési céljairól, kockázatvállalási hajlandóságáról o az ügyfél pénzügyi kockázatviselı képességérıl o az ügyfél befektetési tapasztalatairól, ismereteirıl 2.1. Ügyletkötést megelızı tájékoztatás Az ügyletkötést megelızı tájékoztatást a Raiffeisen Bank a következık szerint biztosítja ügyfelei részére: A befektetési szolgáltatási tevékenység, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályait a Befektetési Üzletszabályzat ill a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdés tartalmazza. A Befektetési Üzletszabályzat a bankfiókokban és a bank honlapján érhetı el. Jelen tájékoztató összefoglalja azokat a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, melyeket részletesen a Befektetési Üzletszabályzat ill. a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdés tartalmaz. A bank külön tájékoztató kiadványt állított össze, amely az egyes termékkörök legfontosabb jellemzıit, kockázatait tartalmazza. A terméktájékoztatót Ügyfeleink átveheti fiókjainkban, ill. elérhetı a bank honlapján is. 2

3 Az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó díjakat, költségeket a mindenkori hatályos Kondíciós Lista tartalmazza, amit szintén a bankfiókokban bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, ill. elhelyeztünk a bank honlapján is. A befektetési szolgáltatási tevékenység, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályaira vonatkozó legfontosabb tudnivalók összefoglalása (tudnivalók részletesen a Befektetési Üzletszabályzatban): A bank befektetési szolgáltatást igénybevevı ügyfelei részére értékpapír és ügyfélszámlát vezet. Az értékpapír számlán elhelyezett értékpapírok esetén a bank igénybe veszi a Keler Zrt ill más elszámolóházak értékpapír számlavezetési szolgáltatásait, ahol az ügyfelek és a bank saját értékpapírjai külön számlán kerülnek elhelyezésre. A Keler Zrt és más elszámolóházak az értékpapírokat győjtıszámlán tartják nyílván. A bank az értékpapír- és ügyfélszámla forgalmáról legalább negyedévente számlaforgalmi kivonatot készít, amit a keretszerzıdés mellékletében megjelölt módon juttat el ügyfelei részére. Az ügyfélmegbízások teljesítését a bank akkor kezdi meg, ha a megbízáshoz szükséges fedezetet az ügyfél biztosította. A bank jogosult a megbízás teljesítésének összes költségét az ügyféllel szemben felszámítani. Amennyiben a szerzıdés másképp nem rendelkezik, a díjak, költségek megfizetése utólag, a megbízás elszámolásának napján esedékes. A megbízások teljesítésének végrehajtása az 1. sz. mellékletben található Végrehajtási politika szerint történik. A teljesült megbízások allokálását - amennyiben allokáció szükséges - a 2.sz. mellékletben található Allokációs politikának megfelelıen végzi a bank. A bank az ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése érdekében eljárási szabályokat dolgozott ki az érdekkonfliktusok kezelésére. Az összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Bank a megbízás teljesítését az ügyfél által a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdésben megadott módon igazolja vissza. Amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségét határidıben nem teljesíti, a Bank óvadékként zárolja az ügyfél értékpapír számláján lévı értékpapírokat, és jogosult ezen óvadék terhére követelését kiegyenlíteni. Amennyiben az ügyfél értékpapír szolgáltatási kötelezettségét határidıben nem teljesíti, akkor a bank az ügyfélszámla egyenlegét óvadékként zárolja, az értékpapírt az ügylet teljesítéséhez kölcsönzés útján biztosítja, és felszólítja az ügyfelet a kötelezettség teljesítésére. A költségek az ügyfelet terhelik. Ha az ügyfél értékpapír szolgáltatási kötelezettségének a felszólításban megadott határidıig nem tesz eleget, akkor a Bank jogosult az óvadékból az értékpapírokat beszerezni. A Bank csatlakozott a Befektetıvédelmi Alaphoz. Az Alap által nyújtott biztosítás az Alap tagja által végzett alábbi tevékenységekbıl eredı követelésekre terjed ki: megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedés, portfóliókezelés, pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása, letétkezelés tevékenység keretében megkötött szerzıdések. A Befektetıvédelmi Alapból történı kártalanítás megállapítására a befektetı erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelmet az ügyfél az igényérvényesítés 1. napjától 1 éven belül terjesztheti elı. Amennyiben a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerzıdést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és rendelkezésre áll a Bank által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésıbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül köteles elbírálni a befektetı kártalanítási kérelmét. Az Alap a kártalanításra jogosult befektetı részére követelését befektetınként és összevontan november 1-jétıl legfeljebb ,- EUR összeghatárig fizeti ki 3

4 kártalanításként. A kártalanítást a Beva fıszabályként továbbra is forintban nyújtja, és az átszámítás a felszámolás kezdı napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A Beva tag külföldön tevékenykedı fióktelepe esetében a kártalanítás kifizetése az elhelyezés országának törvényes fizetı eszközében történik ugyanazon átszámítási szabállyal. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint felett rész kilencven százaléka.az Alap által biztosított követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig fizethetı kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag az Alap által nyújtott biztosítás terjed ki. A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetınek a Banknál fennálló befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó valamennyi követelését össze kell számítani. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. Ha a Banknak az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során a befektetı befolyó követelésébe be kell számítani. o Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: o az állam, o a költségvetési szerv, o a tartósan, 100%-ban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, o a helyi önkormányzat, o az intézményi befektetı, o kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetıvédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, o az elkülönített állami pénzalap, o befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, o a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény, o az MNB, o az Alap tagjánál vezetı állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá o az Alap tagjában öt százalékot elérı vagy azt meghaladó közvetlen, illetıleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezı gazdálkodó szervezet vagy természetes személy és ennek ellenırzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelıinek követeléseire. A két utolsó pontban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerzıdés megkötésétıl a kártalanítási igény benyújtásáig terjedı idıszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletbıl eredı követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerıs határozata megállapította, hogy a befektetés forrása bőncselekménybıl származott. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekbıl eredı pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetıeszközében áll fenn Megkötött ügyletek teljesítésének visszaigazolása A Bank az ügyféllel kötött keretszerzıdésben meghatározott formában értesíti az ügyfelet a megbízás teljesítésérıl. Az értesítés módja lehet postán küldött értesítés, fax, , egyéb megállapodás szerinti értesítés Elızetes tájékozódás 4

5 Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a leginkább megfelelı terméket ajánlja, illetve portfólió kezelés során az ügyfelek igényeinek legmegfelelıbb termékekbıl állítsa össze a portfóliót, a bank egy kérdıív segítségével tájékozódik ügyfelei kockázatviselési hajlandóságáról, befektetési céljairól, befektetési tapasztalatairól, termékismeretérıl. A kérdıív megírásával ügyfeleink lehetıvé teszik, hogy a bank csak olyan termékeket ajánljon részükre, melyek összhangban vannak igényeikkel. Természetesen az ügyfeleknek lehetısége van arra, hogy ne a bank által javasolt termékkörbıl válasszák ki a befektetést. Ha a kiválasztott termék a bank megítélése szerint nem felel meg azoknak az igényeknek, melyeket a kérdıív tükröz, akkor a bank munkatársának kötelessége erre külön felhívni az ügyfél figyelmét. A kérdıív kitöltését bármikor meg lehet ismételni. A bank mindenkor az utolsóként kitöltött kérdıív információt veszi alapul. A teszt megírása feltétele annak, hogy az ügyfél a továbbiakban is igénybe vehesse a befektetési tanácsadás és/vagy portfólió-kezelési szolgáltatást. 3. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások szakmai ügyfelek részére Tekintettel arra, hogy a szakmai ügyfelek a befektetési szolgáltatási tevékenység és a pénzügyi eszközök tekintetében alapos tudással, és részletes információkkal rendelkeznek, a jogszabály szőkebb körő tájékoztatási kötelezettséget ír elı a befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások részére. Az elızetes tájékoztatásnak csak a pénzügyi eszköz árfolyam alakulására, az ügylettel kapcsolatos pótlólagos befizetési kötelezettségre vonatkozó információra kell kiterjednie. A megbízások teljesítését bankunk a szakmai ügyfelek részére is visszaigazolja, az ügyféllel történt megállapodásnak megfelelı módon. 4. Ügyfél kategória megváltoztatása 4.1. Lakosságinak minısülı ügyfél szakmaivá minısítése A befektetési vállalkozás a lakossági ügyfélnek annak kifejezett kérésére adhat szakmai ügyfél minısítést, de csak adott termékkörre vonatkozóan, és csak akkor, ha az ügyfél az alábbi feltételek közül legalább kettınek megfelel: a kérelem napját megelızı egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékő, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékő ügyletet bonyolított le, pénzügyi eszközökbıl álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának idıpontját megelızı öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetıleg feladatkört tölt be o befektetési vállalkozásnál, o árutızsdei szolgáltatónál, o hitelintézetnél, o pénzügyi vállalkozásnál, o biztosítónál, 5

6 o befektetési alapkezelınél, o kollektív befektetési társaságnál, o kockázati tıkealap-kezelınél, o magánnyugdíjpénztárnál, o önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, o elszámolóházi tevékenységet végzı szervezetnél, o központi értéktárnál, vagy o foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, amely a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejövı szerzıdésben szereplı pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. Ahhoz, hogy az átminısítés megtörténjen, az alábbi tennivalók szükségesek: Az ügyfél írásban benyújt egy kérelmet a befektetési vállalkozásnak, megjelölve benne, hogy a szakmai ügyfél minısítést mely pénzügyi eszköz vagy ügylet vonatkozásában kéri. Fenti kérelem beérkezése esetén, a befektetési vállalkozás írásban tájékoztatja az ügyfelet a szakmai ügyfélre és a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbségekrıl és annak következményeirıl. A befektetési vállalkozás az ügyfél szerzıdéséhez különálló dokumentumként mellékeli az elsı pont szerinti kérelmet, valamint az ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a második pontban meghatározott tájékoztatást megértette és tudomásul vette Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történı átminısítése A szakmai ügyfél kérésre bármikor átminısíthetı lakossági ügyféllé (nagyobb védelem és több tájékoztatás). 6

7 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Végrehajtási politika összegzése A Törvény elıírja, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során a befektetési vállalkozásoknak törekedniük kell arra, hogy az ésszerőség határain belül az ügyfél számára legoptimálisabb végrehajtást kiválasszák, annak érdekében, hogy a lehetı legjobb eredményt elérjék, figyelemmel a lent felsorolt tényezıkre. A bank a legkedvezıbb végrehajtás megítéléséhez az alábbi tényezıket veszi figyelembe: nettó ár, költség, adózás, teljesítés gyorsasága, az ügyfél tulajdonságai, megbízás nagyságrendje és jellege. A Bank az elızı pontban meghatározott tényezık súlyozása alpján állapítja meg az ügyfelek számára a mindenkori legkedvezıbb végrehajtási helyszíneket. A végrehajtási helyszínek részletes értékelését a Befektetési Üzletszabályzat mellékletében található Végrehajtási politika tartalmazza. A lehetséges helyszíneket a következı bekezdés tartalmazza. A Raiffeisen Bank az alább felsorolt ügyleteket az alább felsorolt teljesítési helyszíneken hajthatja végre: Azonnali konverzió Határidıs devizaügylet vagy BÉT Deviza opció vagy BÉT FRA vagy BÉT IRS, CIRS HUF másodlagos államkötvény vagy BÉT Deviza kötvény HUF másodlagos vállalati kötvény vagy BÉT HUF államkötvény aukció ÁKK vagy saját számla Repo Strukturált betét Commodity Strukturált swap Hazai részvény azonnali vagy BÉT Hazai részvény határidıs BÉT Hazai index határidıs BÉT Hazai részvény opció vagy BÉT BÉT-re bevezetett Certifikátok vagy BÉT Certifikátok BÉT vagy egyéb elismert tızsde Külföldi részvények A Végrehajtási politika 2. számú mellékletben szereplı teljesítési helyszíneken 7

8 Az alábbi esetekre nem vonatkozik a Raiffeisen Bank Zrt. végrehajtási politikája: Árjegyzésen alapuló kereskedés: ügyfél kérésére, a bank számlájáról történı eladási vagy vételi ár jegyzése. Egyedi igényekhez igazított, az ügyfél által adott speciális instrukciók alapján teljesített ügyletek Amennyiben az ügyfél által adott megbízás definíciója szerint a tranzakció csak egy bizonyos teljesítési helyen hajtható végre, mely teljesítési hely ügyfél által a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kapcsolatban álló platformok közül került kiválasztásra. Az ügyfél az elfogadható partner kategóriába tartozik. A Raiffeisen Bank Zrt. jelen Végrehajtási politikáját legalább évente egyszer felülvizsgálja és bármilyen lényegi változás esetén értesíti ügyfeleit, továbbá a mindenkor hatályos Végrehajtási politikát elhelyezi a weboldalon. A Raiffeisen Bank Zrt. által közzétett és ügyfél által megismert hatályos végrehajtási politikát az ügyfél elfogadja és kifejezett hozzájárulását adja annak alkalmazásához, kivéve, ha arról a bankot az ügyfél ennek ellenkezıjérıl írásban értesíti. 8

9 2. SZÁMÚ MELLÉKLET ALLOKÁCIÓS POLITIKA A évi CXXXVIII. törvénynek megfelelıen a Raiffeisen Bank Zrt. köteles a megbízások azonnali, tisztességes, eredményes és más ügyfél vagy a Raiffeisen Bank Zrt. saját érdekeibıl adódó diszkriminációtól mentes kezelésére, végrehajtására. 1. Az egyébként összehasonlító megbízásokat ezért a Raiffeisen Bank Zrt. érkezési idısorrendben fogja teljesíteni az alábbi kivételekkel: ha az ügyféltıl más utasítást kap és az ügyfél utasítása nem sérti más ügyfelek érdekeit, vagy a megbízás sajátosságai vagy a fennálló piaci körülmények miatt ez nem megvalósítható, vagy azzal az ügyfél érdekei sérülnének.* *A befektetési alapkezelı és vagyonkezelı társaságokat a Raiffeisen Bank Zrt. külön ügyfélként kezeli, az ügyfélmegbízás teljesülését követıen, az általuk adott megbízások további allokálását az adott befektetési alapkezelı társaság végzi. A Raiffeisen Bank Zrt. a megbízás megfelelı végrehajtásával kapcsolatos lényeges nehézség vagy akadályozó körülmény észlelésekor haladéktalanul értesíti ügyfelét. 2. A Raiffeisen Bank Zrt. ügyfeleinek megbízásait saját számlára való végrehajtásnál nem vonja össze, kivéve, ha: egyetlen olyan ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását másik ügyfél megbízásával vagy saját számlára történı tranzakcióval összevonták, és olyan ügyfelek számára teljesít, akik felé bejelentésre került, hogy a megbízást összevonja és, hogy az összevonás hátrányos is lehet, betartja allokációs szabályzatát, mely szerint minden összehasonlító megbízás érkezési idısorrendben kerül teljesítésre*. 3. A Raiffeisen Bank Zrt. ügyfeleinek megbízásait és saját számlás tranzakcióit összevonja és az ügylet csak részben teljesül, akkor az allokáció során az ügyfél megbízását részesíti elınyben. 4. Azokat a szabályozott piacra bevezetett részvényekre vonatkozó limitáras megbízásokat, amelyek a fennálló piaci feltételek miatt nem azonnal teljesülnek, a Raiffeisen Bank Zrt. közzétételre továbbítja az adott teljesítési helyszín felé, kivéve, ha: az ügyfél másképp nem utasítja, vagy a vonatkozó európai direktíva (MiFID) szerint meghatározott szokásos piaci mérethez képest a limitáras megbízás nagyméretőnek minısül. 9

10 3. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEGZÉSE A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv és annak végrehajtásáról szóló 2006/73/EK irányelv hazai intézményrendszerbe történt átültetését megvalósító, a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályiról szóló évi CXXXVIII. törvény rendelkezései értelmében, a Raiffeisen Bank Zrt.- vel szemben alapvetı elvárás, hogy olyan hatékony szervezeti és szabályozási struktúrát alakítson ki, amely lehetıvé teszi, hogy az ügyfelek részére nyújtott befektetési és kiegészítı befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülı, az ügyfelek számára hátrányos érdekösszeütközésekhez vezetı helyzetek megelızhetık legyenek. Az érdek-összeütközéshez vezetı helyzetek elkerülése érdekében olyan belsı szabályzatot, Összeférhetetlenségi Politikát fogalmazott meg a bank, melyben egyrészt azonosította az ilyen típusú helyzeteket, másrészt hatékony kezelésükre különbözı eljárásokat dolgozott ki, amelyeket rendszeresen felülvizsgál és ellenırz. Ily módon igyekszik biztosítani, hogy az ügyfél elvárásainak még inkább megfelelı szolgáltatást nyújtson. 10

11 4.SZÁMÚ MELLÉKLET A Bank fıbb adatai 1. A Bankra fıbb adatai: Név: Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövid név: Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Honlap: Telefon: Fax: A Bank felügyeleti szerve: Név: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf Honlap: 11

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. március 17-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Alapkezelési Üzletszabályzat

Alapkezelési Üzletszabályzat Alapkezelési Üzletszabályzat HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen szabályzat az HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Tpt. 229. (1) bekezdés d) pontra terjed ki. A szabályzat

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

Start-számla szerzıdés

Start-számla szerzıdés Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: 20-02-050059), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva.

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva. Közlemény A 19/2007. (XI.8.) számú igazgatósági határozattal módosított, 2008. január 1- tıl hatályba lépı Díjfizetési szabályzat szövegét a Beva az alábbiak szerint teszi közzé. Budapest, 2007. november

Részletesebben

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészrıl név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerzıdés... 3 4.1. Szerzıdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet külföldi, konvertibilis pénznemő pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a., S.W.I.F.T.

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben