2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére"

Átírás

1 Tájékoztató ügyfél kategóriák, befektetı védelmi szolgáltatások A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) erısíti a versenyhelyzetet a pénzügyi szolgáltatások piacán, célja a piacok mőködésének átláthatóvá tétele, és a befektetık védelme. A befektetık védelme érdekében a Törvény ügyfél kategóriákat alakít ki, és elıírja a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzık számára az egyes kategóriákhoz tartozóan azokat a szolgáltatásokat, melyeket a befektetık védelme érdekében nyújtaniuk kell. Ez a tájékoztató tartalmazza: az ügyfél kategóriákat a lakossági kategóriába tartozó ügyfeleknek nyújtandó befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat a szakmai kategóriába tartozó ügyfeleknek nyújtandó befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat a kategóriák közötti átsorolás szabályait a tájékoztató mellékletei: o a Bank végrehajtási politikájának összegzését o a Bank allokációs politikája o a Bank összeférhetetlenségi politikájának összegzését o a Bank egyes fontos adatai 1. Ügyfelek kategóriába sorolása Törvény szerinti ügyfél kategóriák: lakossági ügyfél szakmai ügyfél elfogadható partner 1.1. Lakossági ügyfél: minden olyan ügyfél (magánszemély vagy intézmény), aki nem minısül szakmai ügyfélnek Szakmai ügyfélnek minısülnek az alábbiak: befektetési vállalkozás árutızsdei szolgáltató hitelintézet pénzügyi vállalkozás biztosító befektetési alap és a befektetési alapkezelı, valamint a kollektív befektetési társaság kockázati tıkealap és a kockázati tıkealap-kezelı magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet központi értéktár foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el azok a kiemelt vállalkozások, melyek az alábbi három feltételbıl a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplı, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított adatok alapján legalább kettınek megfelelnek: o mérleg fıösszege legalább húszmillió euró 1

2 o nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró o saját tıkéje legalább kétmillió euró az alábbiakban meghatározott kiemelt intézmények: o Valamely EGT állam kormánya o Valamely EGT állam helyi és regionális önkormányzata o Az ÁKK Zrt. és valamely más EGT államnak államadósság kezelését végzı szervezete o Az MNB, valamely más EGT állam központi bankja és az Európai Központi Bank o A Világbank o A Nemzetközi Valutaalap minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fı tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet A Raiffeisen Bank a törvény elıírásainak megfelelıen valamennyi ügyfelét besorolja a lakossági vagy a szakmai ügyfél kategóriába. Azokat az intézményeket, akik nem ügyfelei a banknak, hanem akikkel a bank a megbízások teljesítése, végrehajtása, saját számlás kereskedés során kerül kapcsolatba, a bank az elfogadható partner kategóriába sorolja. A bank azon ügyfeleit, akik a Törvény hatálybalépésekor ügyfelei a banknak, levélben értesíti a besorolásról. A Törvény hatályba lépését követıen befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdést kötı ügyfelek esetén a keretszerzıdés tartalmazza az ügyfél kategóriáját. 2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére A befektetı védelemhez kapcsolódó szolgáltatás a lakossági kategóriába sorolt ügyfeleknél a legszélesebb körő. A jogszabály a lakossági kategóriába sorolt ügyfelek esetén kötelezıvé teszi a befektetési szolgáltató részére a következıket: az ügyletkötést megelızı tájékoztatást o a befektetési szolgáltatás szabályairól, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályairól o a pénzügyi eszközt, ügyletet, a végrehajtási helyszínt illetı tudnivalókról o az ügylethez kapcsolódó díjakról, költségekrıl megkötött ügyletek teljesítésének visszaigazolását az elızetes tájékozódást (amennyiben az ügyfél részére befektetési tanácsot ad, vagy kezeli az ügyfél portfólióját) o az ügyfél befektetési céljairól, kockázatvállalási hajlandóságáról o az ügyfél pénzügyi kockázatviselı képességérıl o az ügyfél befektetési tapasztalatairól, ismereteirıl 2.1. Ügyletkötést megelızı tájékoztatás Az ügyletkötést megelızı tájékoztatást a Raiffeisen Bank a következık szerint biztosítja ügyfelei részére: A befektetési szolgáltatási tevékenység, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályait a Befektetési Üzletszabályzat ill a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdés tartalmazza. A Befektetési Üzletszabályzat a bankfiókokban és a bank honlapján érhetı el. Jelen tájékoztató összefoglalja azokat a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, melyeket részletesen a Befektetési Üzletszabályzat ill. a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdés tartalmaz. A bank külön tájékoztató kiadványt állított össze, amely az egyes termékkörök legfontosabb jellemzıit, kockázatait tartalmazza. A terméktájékoztatót Ügyfeleink átveheti fiókjainkban, ill. elérhetı a bank honlapján is. 2

3 Az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó díjakat, költségeket a mindenkori hatályos Kondíciós Lista tartalmazza, amit szintén a bankfiókokban bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, ill. elhelyeztünk a bank honlapján is. A befektetési szolgáltatási tevékenység, a pénzügyi eszközök kezelésének szabályaira vonatkozó legfontosabb tudnivalók összefoglalása (tudnivalók részletesen a Befektetési Üzletszabályzatban): A bank befektetési szolgáltatást igénybevevı ügyfelei részére értékpapír és ügyfélszámlát vezet. Az értékpapír számlán elhelyezett értékpapírok esetén a bank igénybe veszi a Keler Zrt ill más elszámolóházak értékpapír számlavezetési szolgáltatásait, ahol az ügyfelek és a bank saját értékpapírjai külön számlán kerülnek elhelyezésre. A Keler Zrt és más elszámolóházak az értékpapírokat győjtıszámlán tartják nyílván. A bank az értékpapír- és ügyfélszámla forgalmáról legalább negyedévente számlaforgalmi kivonatot készít, amit a keretszerzıdés mellékletében megjelölt módon juttat el ügyfelei részére. Az ügyfélmegbízások teljesítését a bank akkor kezdi meg, ha a megbízáshoz szükséges fedezetet az ügyfél biztosította. A bank jogosult a megbízás teljesítésének összes költségét az ügyféllel szemben felszámítani. Amennyiben a szerzıdés másképp nem rendelkezik, a díjak, költségek megfizetése utólag, a megbízás elszámolásának napján esedékes. A megbízások teljesítésének végrehajtása az 1. sz. mellékletben található Végrehajtási politika szerint történik. A teljesült megbízások allokálását - amennyiben allokáció szükséges - a 2.sz. mellékletben található Allokációs politikának megfelelıen végzi a bank. A bank az ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése érdekében eljárási szabályokat dolgozott ki az érdekkonfliktusok kezelésére. Az összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Bank a megbízás teljesítését az ügyfél által a Befektetési szolgáltatásra vonatkozó keretszerzıdésben megadott módon igazolja vissza. Amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségét határidıben nem teljesíti, a Bank óvadékként zárolja az ügyfél értékpapír számláján lévı értékpapírokat, és jogosult ezen óvadék terhére követelését kiegyenlíteni. Amennyiben az ügyfél értékpapír szolgáltatási kötelezettségét határidıben nem teljesíti, akkor a bank az ügyfélszámla egyenlegét óvadékként zárolja, az értékpapírt az ügylet teljesítéséhez kölcsönzés útján biztosítja, és felszólítja az ügyfelet a kötelezettség teljesítésére. A költségek az ügyfelet terhelik. Ha az ügyfél értékpapír szolgáltatási kötelezettségének a felszólításban megadott határidıig nem tesz eleget, akkor a Bank jogosult az óvadékból az értékpapírokat beszerezni. A Bank csatlakozott a Befektetıvédelmi Alaphoz. Az Alap által nyújtott biztosítás az Alap tagja által végzett alábbi tevékenységekbıl eredı követelésekre terjed ki: megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedés, portfóliókezelés, pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása, letétkezelés tevékenység keretében megkötött szerzıdések. A Befektetıvédelmi Alapból történı kártalanítás megállapítására a befektetı erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelmet az ügyfél az igényérvényesítés 1. napjától 1 éven belül terjesztheti elı. Amennyiben a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerzıdést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és rendelkezésre áll a Bank által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésıbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül köteles elbírálni a befektetı kártalanítási kérelmét. Az Alap a kártalanításra jogosult befektetı részére követelését befektetınként és összevontan november 1-jétıl legfeljebb ,- EUR összeghatárig fizeti ki 3

4 kártalanításként. A kártalanítást a Beva fıszabályként továbbra is forintban nyújtja, és az átszámítás a felszámolás kezdı napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A Beva tag külföldön tevékenykedı fióktelepe esetében a kártalanítás kifizetése az elhelyezés országának törvényes fizetı eszközében történik ugyanazon átszámítási szabállyal. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint felett rész kilencven százaléka.az Alap által biztosított követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig fizethetı kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag az Alap által nyújtott biztosítás terjed ki. A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetınek a Banknál fennálló befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó valamennyi követelését össze kell számítani. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. Ha a Banknak az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során a befektetı befolyó követelésébe be kell számítani. o Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: o az állam, o a költségvetési szerv, o a tartósan, 100%-ban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, o a helyi önkormányzat, o az intézményi befektetı, o kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetıvédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, o az elkülönített állami pénzalap, o befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, o a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény, o az MNB, o az Alap tagjánál vezetı állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá o az Alap tagjában öt százalékot elérı vagy azt meghaladó közvetlen, illetıleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezı gazdálkodó szervezet vagy természetes személy és ennek ellenırzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelıinek követeléseire. A két utolsó pontban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerzıdés megkötésétıl a kártalanítási igény benyújtásáig terjedı idıszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletbıl eredı követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerıs határozata megállapította, hogy a befektetés forrása bőncselekménybıl származott. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekbıl eredı pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetıeszközében áll fenn Megkötött ügyletek teljesítésének visszaigazolása A Bank az ügyféllel kötött keretszerzıdésben meghatározott formában értesíti az ügyfelet a megbízás teljesítésérıl. Az értesítés módja lehet postán küldött értesítés, fax, , egyéb megállapodás szerinti értesítés Elızetes tájékozódás 4

5 Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a leginkább megfelelı terméket ajánlja, illetve portfólió kezelés során az ügyfelek igényeinek legmegfelelıbb termékekbıl állítsa össze a portfóliót, a bank egy kérdıív segítségével tájékozódik ügyfelei kockázatviselési hajlandóságáról, befektetési céljairól, befektetési tapasztalatairól, termékismeretérıl. A kérdıív megírásával ügyfeleink lehetıvé teszik, hogy a bank csak olyan termékeket ajánljon részükre, melyek összhangban vannak igényeikkel. Természetesen az ügyfeleknek lehetısége van arra, hogy ne a bank által javasolt termékkörbıl válasszák ki a befektetést. Ha a kiválasztott termék a bank megítélése szerint nem felel meg azoknak az igényeknek, melyeket a kérdıív tükröz, akkor a bank munkatársának kötelessége erre külön felhívni az ügyfél figyelmét. A kérdıív kitöltését bármikor meg lehet ismételni. A bank mindenkor az utolsóként kitöltött kérdıív információt veszi alapul. A teszt megírása feltétele annak, hogy az ügyfél a továbbiakban is igénybe vehesse a befektetési tanácsadás és/vagy portfólió-kezelési szolgáltatást. 3. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások szakmai ügyfelek részére Tekintettel arra, hogy a szakmai ügyfelek a befektetési szolgáltatási tevékenység és a pénzügyi eszközök tekintetében alapos tudással, és részletes információkkal rendelkeznek, a jogszabály szőkebb körő tájékoztatási kötelezettséget ír elı a befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások részére. Az elızetes tájékoztatásnak csak a pénzügyi eszköz árfolyam alakulására, az ügylettel kapcsolatos pótlólagos befizetési kötelezettségre vonatkozó információra kell kiterjednie. A megbízások teljesítését bankunk a szakmai ügyfelek részére is visszaigazolja, az ügyféllel történt megállapodásnak megfelelı módon. 4. Ügyfél kategória megváltoztatása 4.1. Lakosságinak minısülı ügyfél szakmaivá minısítése A befektetési vállalkozás a lakossági ügyfélnek annak kifejezett kérésére adhat szakmai ügyfél minısítést, de csak adott termékkörre vonatkozóan, és csak akkor, ha az ügyfél az alábbi feltételek közül legalább kettınek megfelel: a kérelem napját megelızı egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékő, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékő ügyletet bonyolított le, pénzügyi eszközökbıl álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának idıpontját megelızı öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetıleg feladatkört tölt be o befektetési vállalkozásnál, o árutızsdei szolgáltatónál, o hitelintézetnél, o pénzügyi vállalkozásnál, o biztosítónál, 5

6 o befektetési alapkezelınél, o kollektív befektetési társaságnál, o kockázati tıkealap-kezelınél, o magánnyugdíjpénztárnál, o önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, o elszámolóházi tevékenységet végzı szervezetnél, o központi értéktárnál, vagy o foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, amely a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejövı szerzıdésben szereplı pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. Ahhoz, hogy az átminısítés megtörténjen, az alábbi tennivalók szükségesek: Az ügyfél írásban benyújt egy kérelmet a befektetési vállalkozásnak, megjelölve benne, hogy a szakmai ügyfél minısítést mely pénzügyi eszköz vagy ügylet vonatkozásában kéri. Fenti kérelem beérkezése esetén, a befektetési vállalkozás írásban tájékoztatja az ügyfelet a szakmai ügyfélre és a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbségekrıl és annak következményeirıl. A befektetési vállalkozás az ügyfél szerzıdéséhez különálló dokumentumként mellékeli az elsı pont szerinti kérelmet, valamint az ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a második pontban meghatározott tájékoztatást megértette és tudomásul vette Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történı átminısítése A szakmai ügyfél kérésre bármikor átminısíthetı lakossági ügyféllé (nagyobb védelem és több tájékoztatás). 6

7 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Végrehajtási politika összegzése A Törvény elıírja, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során a befektetési vállalkozásoknak törekedniük kell arra, hogy az ésszerőség határain belül az ügyfél számára legoptimálisabb végrehajtást kiválasszák, annak érdekében, hogy a lehetı legjobb eredményt elérjék, figyelemmel a lent felsorolt tényezıkre. A bank a legkedvezıbb végrehajtás megítéléséhez az alábbi tényezıket veszi figyelembe: nettó ár, költség, adózás, teljesítés gyorsasága, az ügyfél tulajdonságai, megbízás nagyságrendje és jellege. A Bank az elızı pontban meghatározott tényezık súlyozása alpján állapítja meg az ügyfelek számára a mindenkori legkedvezıbb végrehajtási helyszíneket. A végrehajtási helyszínek részletes értékelését a Befektetési Üzletszabályzat mellékletében található Végrehajtási politika tartalmazza. A lehetséges helyszíneket a következı bekezdés tartalmazza. A Raiffeisen Bank az alább felsorolt ügyleteket az alább felsorolt teljesítési helyszíneken hajthatja végre: Azonnali konverzió Határidıs devizaügylet vagy BÉT Deviza opció vagy BÉT FRA vagy BÉT IRS, CIRS HUF másodlagos államkötvény vagy BÉT Deviza kötvény HUF másodlagos vállalati kötvény vagy BÉT HUF államkötvény aukció ÁKK vagy saját számla Repo Strukturált betét Commodity Strukturált swap Hazai részvény azonnali vagy BÉT Hazai részvény határidıs BÉT Hazai index határidıs BÉT Hazai részvény opció vagy BÉT BÉT-re bevezetett Certifikátok vagy BÉT Certifikátok BÉT vagy egyéb elismert tızsde Külföldi részvények A Végrehajtási politika 2. számú mellékletben szereplı teljesítési helyszíneken 7

8 Az alábbi esetekre nem vonatkozik a Raiffeisen Bank Zrt. végrehajtási politikája: Árjegyzésen alapuló kereskedés: ügyfél kérésére, a bank számlájáról történı eladási vagy vételi ár jegyzése. Egyedi igényekhez igazított, az ügyfél által adott speciális instrukciók alapján teljesített ügyletek Amennyiben az ügyfél által adott megbízás definíciója szerint a tranzakció csak egy bizonyos teljesítési helyen hajtható végre, mely teljesítési hely ügyfél által a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kapcsolatban álló platformok közül került kiválasztásra. Az ügyfél az elfogadható partner kategóriába tartozik. A Raiffeisen Bank Zrt. jelen Végrehajtási politikáját legalább évente egyszer felülvizsgálja és bármilyen lényegi változás esetén értesíti ügyfeleit, továbbá a mindenkor hatályos Végrehajtási politikát elhelyezi a weboldalon. A Raiffeisen Bank Zrt. által közzétett és ügyfél által megismert hatályos végrehajtási politikát az ügyfél elfogadja és kifejezett hozzájárulását adja annak alkalmazásához, kivéve, ha arról a bankot az ügyfél ennek ellenkezıjérıl írásban értesíti. 8

9 2. SZÁMÚ MELLÉKLET ALLOKÁCIÓS POLITIKA A évi CXXXVIII. törvénynek megfelelıen a Raiffeisen Bank Zrt. köteles a megbízások azonnali, tisztességes, eredményes és más ügyfél vagy a Raiffeisen Bank Zrt. saját érdekeibıl adódó diszkriminációtól mentes kezelésére, végrehajtására. 1. Az egyébként összehasonlító megbízásokat ezért a Raiffeisen Bank Zrt. érkezési idısorrendben fogja teljesíteni az alábbi kivételekkel: ha az ügyféltıl más utasítást kap és az ügyfél utasítása nem sérti más ügyfelek érdekeit, vagy a megbízás sajátosságai vagy a fennálló piaci körülmények miatt ez nem megvalósítható, vagy azzal az ügyfél érdekei sérülnének.* *A befektetési alapkezelı és vagyonkezelı társaságokat a Raiffeisen Bank Zrt. külön ügyfélként kezeli, az ügyfélmegbízás teljesülését követıen, az általuk adott megbízások további allokálását az adott befektetési alapkezelı társaság végzi. A Raiffeisen Bank Zrt. a megbízás megfelelı végrehajtásával kapcsolatos lényeges nehézség vagy akadályozó körülmény észlelésekor haladéktalanul értesíti ügyfelét. 2. A Raiffeisen Bank Zrt. ügyfeleinek megbízásait saját számlára való végrehajtásnál nem vonja össze, kivéve, ha: egyetlen olyan ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását másik ügyfél megbízásával vagy saját számlára történı tranzakcióval összevonták, és olyan ügyfelek számára teljesít, akik felé bejelentésre került, hogy a megbízást összevonja és, hogy az összevonás hátrányos is lehet, betartja allokációs szabályzatát, mely szerint minden összehasonlító megbízás érkezési idısorrendben kerül teljesítésre*. 3. A Raiffeisen Bank Zrt. ügyfeleinek megbízásait és saját számlás tranzakcióit összevonja és az ügylet csak részben teljesül, akkor az allokáció során az ügyfél megbízását részesíti elınyben. 4. Azokat a szabályozott piacra bevezetett részvényekre vonatkozó limitáras megbízásokat, amelyek a fennálló piaci feltételek miatt nem azonnal teljesülnek, a Raiffeisen Bank Zrt. közzétételre továbbítja az adott teljesítési helyszín felé, kivéve, ha: az ügyfél másképp nem utasítja, vagy a vonatkozó európai direktíva (MiFID) szerint meghatározott szokásos piaci mérethez képest a limitáras megbízás nagyméretőnek minısül. 9

10 3. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEGZÉSE A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv és annak végrehajtásáról szóló 2006/73/EK irányelv hazai intézményrendszerbe történt átültetését megvalósító, a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályiról szóló évi CXXXVIII. törvény rendelkezései értelmében, a Raiffeisen Bank Zrt.- vel szemben alapvetı elvárás, hogy olyan hatékony szervezeti és szabályozási struktúrát alakítson ki, amely lehetıvé teszi, hogy az ügyfelek részére nyújtott befektetési és kiegészítı befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülı, az ügyfelek számára hátrányos érdekösszeütközésekhez vezetı helyzetek megelızhetık legyenek. Az érdek-összeütközéshez vezetı helyzetek elkerülése érdekében olyan belsı szabályzatot, Összeférhetetlenségi Politikát fogalmazott meg a bank, melyben egyrészt azonosította az ilyen típusú helyzeteket, másrészt hatékony kezelésükre különbözı eljárásokat dolgozott ki, amelyeket rendszeresen felülvizsgál és ellenırz. Ily módon igyekszik biztosítani, hogy az ügyfél elvárásainak még inkább megfelelı szolgáltatást nyújtson. 10

11 4.SZÁMÚ MELLÉKLET A Bank fıbb adatai 1. A Bankra fıbb adatai: Név: Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövid név: Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Honlap: Telefon: Fax: A Bank felügyeleti szerve: Név: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf Honlap: 11

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2. Alapvető tudnivalók a Raiffeisen Bank Zrt.-re vonatkozóan

2. Alapvető tudnivalók a Raiffeisen Bank Zrt.-re vonatkozóan ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban 1. Bevezető Az Európai Unió (EU) több országában a pénzügyi eszközök piacairól szóló új szabályok (Markets

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY)

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK (Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 7.)

Részletesebben

XXIV. Fejezet BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP

XXIV. Fejezet BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP XXIV. Fejezet BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP 210. (1) A Bszt. 5. -a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. -a (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: biztosított

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Ügyfél minősítési belsőszabályzat

Ügyfél minősítési belsőszabályzat Ügyfél minősítési belsőszabályzat Oldal: 22 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítőszolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerzıdés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerzıdés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

331/2008. sz. határozata

331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Ügyfél minısítési szabályzat

Ügyfél minısítési szabályzat A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Ügyviteli utasítás Strategon igazgatósága Igazgatóság elnöke Ügyfél minısítési szabályzat Szabályzat száma: 30/2008 Verziószáma:

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Start-számla szerzıdés

Start-számla szerzıdés Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: 20-02-050059), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Ügyfél neve: Székhelye:.... Adóazonosító száma:.. Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2011. április 18.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2011. április 18. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2011. április 18.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Kapcsolódó díjak, jutalékok

Kapcsolódó díjak, jutalékok VI. Tartós megtakarítási betétszámla Éves kamatláb EBKM 1,35 %(éves jóváírással) 1,35% Kapcsolódó díjak, jutalékok Megtakarítási -számla nyitás díja Pénzforgalmi jutalék, zárlati költség Számlakivonat

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Tartós Befektetési Számla Általános Szerzıdési Feltételei

Tartós Befektetési Számla Általános Szerzıdési Feltételei Tartós Befektetési Számla A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9224, Rajka, Kossuth Lajos u.37/a., cégjegyzékszám: 08-02-000916, tevékenységi engedély száma: 857/1997./F. számú ÁPTF határozat

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ AKTUALIZÁLVA: 2014. JÚLIUS 14. BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP - általános tájékoztató (forrás: www.bva.hu) A jelen összeállítás tájékoztató jellegű,

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben