E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area km km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length km km

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km"

Átírás

1

2 E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area km km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length km km Ügyfelek száma Number of customers Értékesítés Sales GWh 729,3 Mio.m 3 Erômûvi termelés Power production 276,2 GWh Mérlegfôösszeg Total assets ,2 Mio. Ft/million HUF Adózás elôtti eredmény Net profit before taxation ,0 Mio. Ft/million HUF Foglalkoztatottak száma Number of employees 6 139

3 1 Tartalom Contents Az E.ON Hungária Rt. Felügyelô Bizottsága The Supervisory Board of E.ON Hungária Rt. A Felügyelô Bizottság beszámolója Report of the Supervisory Board Az E.ON Hungária Rt. Igazgatósága The Board of Directors of E.ON Hungária Rt. Az Igazgatóság elnökének beszámolója Report of the Chairman of the Board of Directors Az E.ON Hungária Magyarországon E.ON Hungária in Hungary A év üzleti környezete Business environment in the year 2000 A Start Projekt The Start Project Az E.ON Hungária részesedése az energetikában E.ON Hungária s stakes in the energy industry A vállalatcsoport The Group DÉDÁSZ Rt. TITÁSZ Rt. ÉDÁSZ Rt. KÖGÁZ Rt. DKCE Kft. Partnerünk a GEDOS Hungária Kft. Our partner Gedos Hungária Kft. E.ON Hungária Energetikai Részvénytársaság E.ON Hungária Energy Co. E.ON Hungária Energetikai Rt. Konszolidált Mérleg E.ON Hungária Energy Co. Consolidated Balance Sheet E.ON Hungária Energetikai Rt. Konszolidált Eredménykimutatás E.ON Hungária Energy Co. Consolidated Profit and Loss Account Magyarázat az üzleti jelentéshez Notes to the business report Könyvvizsgálói jelentés Report of the Auditor

4 2 Az E.ON Hungária Rt. Felügyelô Bizottsága The Supervisory Board of E.ON Hungária Rt. Dr. Otto Majewski A Felügyelô Bizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board Reinhold Offermann A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board Willi Gerner A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board Prof. Reiner Frank Elsässer A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board

5 3 A Felügyelô Bizottság beszámolója Report of the Supervisory Board Az elmúlt évben a világ egyik legnagyobb vállalati fúziójának és egy új cégcsoport kialakulásának lehettünk szemtanúi az energetikai iparágban. A VIAG és a VEBA vállalatok egyesülésével létrejött az E.ON AG. Az E.ON kulcságazatában az energetika területén, a Bayernwerk és a PreussenElektra összeolvadásával pedig az E.ON Energie AG, a világ legnagyobb magántulajdonban lévô energiaszolgáltatója alakult meg. Az E.ON Energie részesedései és érdekeltségei révén számos európai országban és régióban, különösen Közép-Kelet- Európában, Skandináviában, a Benelux-államokban és Svájcban, az európai szolgáltatók élvonalába tartozik. Magyarországi leányvállalatunk számára a fúzió nem volt közvetlen hatással a névváltozáson kívül. Az év során a Bayernwerk Hungária az E.ON Hungária nevet vette fel, ezzel is kifejezve, hogy immár egy még nagyobb vállalatcsoport tagjaként mûködik tovább a régióban. Last year we witnessed one of the world s largest corporate mergers and the formation of a new group of companies in the energy industry. E.ON AG was formed by the merger of VIAG and VEBA. In the field of energy, E.ON s core business, the merger between Bayernwerk and PreussenElektra created E.ON Energie AG, the world s largest privately-owned energy supply company. Through its shareholdings and affiliates, E.ON Energie is among the leading European supply companies in several European nations and regions, especially Central Eastern Europe, Scandinavia, the Benelux countries and Switzerland. For our Hungarian affiliate the merger had no direct impact apart from the change in name. In the course of the year Bayernwerk Hungária took on the name E.ON Hungária thereby expressing that in the future it will operate as part of an even larger group in the region. Dr. Otto Majewski a Felügyelô Bizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board

6 4 Az E.ON Hungária Rt. Igazgatósága The Board of Directors of E.ON Hungária Rt. Konrad Kreuzer az Igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors Dr. Manfred Heiszler az Igazgatóság tagja Member of the Board of Directors Dr.Christof Schulte az Igazgatóság tagja Member of the Board of Directors

7 5 Az Igazgatóság elnökének beszámolója Report of the Chairman of the Board of Directors A 2000 októberben Németországban lezajlott fúzió eredményeként jött létre a Bayernwerk Hungária Rt.-bôl az E.ON Energie AG 100%-os leányvállalata az E.ON Hungária Rt. A névváltozáson kívül ez ránk nézve nem volt semmilyen hatással, így a megkezdett szervezeti átalakítási munkáinkat folytattuk ben sikeres évet zárhattunk és eredményeink alapján továbbra is Magyarország vezetô vállalatai közé tartozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint munkatársunk munkájának köszönhetôen több mint 169 milliárd forint mérlegfôösszeg mellett milliárd forint adózás elôtti eredményt értünk el. Az év során az E.ON Hungária csoporton belül befejezett START projekt is már az energiapiac liberalizálására való felkészülésünk része. A projekt során újraszerveztük a vállalatcsoport mûködését annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk mûködni azáltal, hogy kiküszöböltük a szervezeten belül a duplikációkat és központosítottunk néhány feladatot. Ezirányú fáradozásaink a jövô évek során fognak kiteljesedni, amikor üzleti folyamatainkat új, egységes alapokra helyezzük. Az elmúlt év során folytattuk az üzleti folyamatok hatékonyságának javítását a vállalatcsoport minden tagjánál egységes, modern, SAP-alapú informatikai rendszer kialakításával. Az új rendszer bevezetése lehetôvé teszi számunkra, hogy az ügyfelekre összpontosítsunk, továbbá egyszerûsíti az ehhez kapcsolódó adatbázis gondozását, miközben folyamataink átláthatóbbak és jelentôsen gyorsabbak lettek ügyfeleink érdekében. Számítástechnikai központunk Pécsett immár mindegyik társaságunkat ellátja a szükséges informatikai infrastruktúrával. A rendszerintegráció jelentôségét alátámasztja az a tény, hogy a jelenleg folyó implementáció Magyarország legnagyobb számítástechnikai projektjei közé tartozik. Az E.ON Hungária immár szilárd és aktív résztvevôje a magyar gazdasági életnek, hisz az elmúlt években több mint millió Ft-t fektetett be Magyarországon. Társaságainknál folyamatosan hajtunk végre fejlesztéseket, korszerûsítéseket, hogy egyre inkább megfeleljünk mind ügyfeleink, mind pedig a piac jelen és jövôbeni kihívásainak. Felelôsséget vállaltunk Magyarország társadalmi életében is mind a kultúra, mind pedig az okta- E.ON Hungária Rt., a fully-owned subsidiary of E.ON Energie AG, was formed from Bayernwerk Hungária Rt. in October 2000 as a result of the merger taking place in Germany. Apart from the change in name, this had no impact on us. Therefore we continued our efforts to restructure the group. We closed a successful year in 2000 and based on our achievements we are one of the leading companies in Hungary. We are proud that with the contribution of more than 6000 colleagues, with more than HUF 169 billion worth of total assets, we generated HUF 10,206 billion net profit before taxation. Within E.ON Hungária Group in the course of the year the completion of the START Project was part of our preparation for the liberalisation of the energy market. During the project we reorganised the operation of the group in order to operate even more efficiently by eliminating duplicate entities within the organisation and by centralising tasks wherever possible. Such efforts will bear fruit in the following years when we implement new, uniform business processes. Last year we continued to improve the efficiency of our business processes by supporting them with a uniform, up-to-date, SAP-based IT system across all members of the group. The implementation of the new system allows us to focus on the clients and to simplify the maintenance of the associated database as well, while our processes are more transparent and significantly faster in serving our clients. Our IT centre, located in Pécs, provides all our companies by now with the necessary IT infrastructure. The significance of system integration is underlined by the fact that the ongoing implementation is among the largest IT projects in Hungary. E.ON Hungária has become a solid and active participant of Hungarian business life, as it invested over HUF million in Hungary throughout the previous years. In order that we increasingly meet the requirements of our clients as well as the present and future challenges of the market, we undertake continuous improvement and modernisation efforts in our companies. We have taken responsibility in Hungarian social life as well, in the spheres of culture and of

8 6 tás területén. Továbbra is támogatjuk a magyar mûvészeti élet kibontakozását csakúgy, mint ahogy az egyetemekkel ill. a fôiskolákkal megvalósuló együttmûködéseink során részt vállalunk fiatal, jól képzett szakemberek felkészítésében is. Évek óta az elsôdleges téma a magyar szakértôk között az energiaipar liberalizációja. Ez a kérdés mindenkor tevékenységünk középpontjában állt és így minden lépést megtettünk és a jövôben is megteszünk, hogy az elsôk között legyünk a piacnyitásra való felkészülésben. A piacnyitást ugyan elhalasztották, de mi ennek ellenére folyamatosan készülünk rá, hogy a versenykörnyezetben is megôrizhessük pozíciónkat. Ebben a versenyben bizonyára csak az a vállalat maradhat fenn, aki igazodik ügyfelei igényeihez. Ezt szem elôtt tartva a jövôben is mindent megteszünk ügyfeleink biztonságos kiszolgálásáért és kényelméért. Az elkövetkezô idôben is társaságunk kulcsterületére fogunk koncentrálni, tevékenységünket és energetikai szolgáltatásainkat dinamikusan az ügyfelek igényeinek megfelelôen fogjuk továbbfejleszteni. Munkatársaink a jövôben is azon fognak fáradozni, hogy az elkövetkezô években is Magyarország vezetô vállalatainak egyike lehessünk, annak ellenére, hogy 2001-ben az iparág helyzetére nem lesz pozitív hatással a kormányzat árpolitikája. education. We continue to support the enhancement of Hungarian artistic life and in cooperation with universities and colleges, we take part in the vocational training of young, highlyskilled professionals. The liberalisation of the energy industry has been for years the prime issue of Hungarian experts. This matter has always been in the focus of our attention and we have taken every step and will do so in the future as well, to be among the first in the preparation for market-opening. Although market opening was postponed, we continuously make preparations for it in order to secure our position in a competitive environment. Only those companies that can adjust to client requirements are likely to survive in this competition. Bearing this in mind, we will continue to do our best in providing our clients with safe service and comfort. We will continue to concentrate on the core business and we will develop our activities and energy services dynamically to meet the requirements of our clients. Our colleagues will continue to make efforts to ensure that we will remain one of the leading companies in Hungary in the following years despite the fact that state price policy will not have a positive impact on the industry in Konrad Kreuzer az Igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors

9 7 Az E.ON Hungária Magyarországon E.ON Hungária in Hungary Az E.ON Hungária jogelôdje a 90-es évek elején kezdte meg kiépíteni üzleti tevékenységét Magyarországon. Az energiaszektor privatizációja során részesedést szerzett területi áramszolgáltatókban, a DÉDÁSZ Rt., TITÁSZ Rt. és ÉDÁSZ Rt.-ben, és egy gázszolgáltatóban, a KÖGÁZ Rt.-ben. Az E.ON Hungária a közel GWh áram és 729,3 millió m 3 földgáz értékesítéssel kiemelkedô helyet foglal el a magyarországi energiaszolgáltatók között. Az E.ON Energie AG 17 milliárd forintos beruházás keretében építette meg a Debreceni Kombinált Ciklusú Erômûvet. Az üzembe helyezésre egy évvel az alapkôletétel után, 2000 novemberében került sor. Az erômû építôje és üzemeltetôje a TITÁSZ által létrehozott Debreceni Kombinált Ciklusú Erômû Kft. Magyarországon ez az elsô erômû, amely a megtermelt villamos energiát nem a Magyar Villamos Mûveknek, hanem közvetlenül a területi áramszolgáltatónak, a TITÁSZ Rt.-nek értékesíti. Az E.ON Hungária Rt. igyekszik nem csak az energiaszolgáltatás területén ügyfeleinek és partnereinek komplex megoldásokat kínálni. Ezért január 11-én megalapításra került a Gedos Hungária Kft. 950 MFt alaptôkével, mely MFt forgalom mellett immár 120 munkatársat foglalkoztat. Feladatkörébe tartozik többek között új informatikai rendszerek és technológiák bevezetése, üzemeltetése, adatátviteli hálózatok tervezése, kivitelezése (LAN, WAN). A Call Centerhez hasonlóan üzemeltetett számítóközpont 365 nap, napi 24 órában áll rendelkezésre több mint 2000 felhasználó kiszolgálásáért. A Gedos Hungária emellett nyomdai- és borítékoló központot is üzemeltet ügyfelei részére. Az energiaszolgáltatáson túl a jövôben az E.ON Hungária további energiaközeli szolgáltatások bevezetését tervezi, mint pl. a vízellátás és multiutility modell az önkormányzatok részére. A magyar gazdaság egészének dinamikus fejlôdése nem egyenletes módon oszlik meg az egyes régiók között. Az infrastruktúra, mint megfelelô autópályák ill. autóutak hiánya, különösen délen és északkeleten határozott hátrányt jelentenek azokban a régiókban, ahol tagvállalataink, a DÉDÁSZ, a TITÁSZ és a KÖGÁZ mûködnek. Magyar és német befektetôi fórumok támogatásával, valamint a politikai szervezetek, egyetemek, üzleti intézmények és az ágazat közötti eszmecserében va- The legal predecessor of E.ON Hungária started business activities in the beginning of the 90 s in Hungary. In the course of the privatisation of the energy sector it acquired shares in electricity supply companies, DÉDÁSZ Rt., TITÁSZ Rt. and ÉDÁSZ Rt., and in one gas supply company, KÖGÁZ Rt. With electricity sales of 14,000 GWh and natural gas sales of 729,3 million m 3, E.ON Hungária has acquired an outstanding position among the energy supply companies in Hungary. E.ON Energie AG invested HUF 17 billion in building the Debrecen Combined-Cycle Power Station. One year after the foundation stone was laid, the power station became operational in November The power station was constructed and has been operated by Debreceni Kombinált Ciklusú Erômû Kft., established by TITÁSZ. This is the first power station in Hungary to sell the generated electricity directly to the regional electricity supply company, TITÁSZ and not to Magyar Villamos Mûvek (Hungarian Electricity Works). E.ON Hungária seeks to provide complex solutions to its clients and partners not only in the field of energy supply. Therefore, Gedos Hungária Kft. was founded on January 11, 1999 with HUF 950 million of capital, and by now generates a turnover of HUF 3,400 million and employs 120 people by now. Its activities include among others the implementation and technical support of new IT systems and technologies and the design and installation of data transmission networks (LAN, WAN). Similarly to the Call Centre, the computing centre operates 365 days, 24 hours a day and serves more than 2000 users. In addition, Gedos Hungária runs a printing and mailing centre for its clients. E.ON Hungária is planning to introduce more energy-related services over and above energy supply, for instance water supply and the multiutility solutions to municipalities. The dynamic growth of the Hungarian economy as a whole does not benefit all the regions in an equal manner. Lack of infrastructure, adequate motor ways and/or railroad connections especially in the south and north-east constitute a definite disadvantage for these regions where our affiliated companies DÉDÁSZ, TITÁSZ, KÖGÁZ are located. By sponsoring forums for investors in Hungary and Germany and actively participating in

10 8 ló aktív részvétellel az E.ON Hungária megpróbál megfelelni a magyar társadalom szerves részeként betöltött szerepének. Társadalmi szerepvállalás Gazdasági tevékenysége mellett az E.ON Hungária figyelme a magyar kulturális életre is kiterjedt. Színvonalas rendezvényekkel támogatott fiatal tehetséges mûvészeket és a magyar kulturális élet neves mûvészeit. A Zongora Ünnepe Keleten már hagyománynak számít, melynek megrendezését az E.ON Hungária (akkor még Bayernwerk Hungária néven) jelentôs mértékben támogatta mint fôszponzor. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy olyan neves mûvészek mint Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán, Mocsári Károly és a török Hüseyin Sermet léphettek fel a tiszadobi Andrássy kastélyban. Környezetvédelem és regeneratív energiák Az Elsô Magyar Szélerômû Kft. megalapításában is jelentôs szerepet vállalt az E.ON Hungária. Az elôreláthatóan 2001 közepén a Duna melletti Kulcs helységben üzembe helyezendô szélerômû teljesítménye 600 kw és ez lesz az elsô, közcélú hálózatba termelô szélerômû Magyarországon. Az E.ON csoportnál már hagyomány a környezetvédelem, és az új energiák kutatása és alkalmazása. Ugyanúgy ide tartozik a szélerômû projekt, mint az együttmûködés a Debreceni Egyetemmel. Itt az E.ON Energie AG és az E.ON Hungária Rt. támogatása révén valósulhat meg egy fotovoltaikus rendszer, mely a napenergia hasznosításának gyakorlati lehetôségeirôl nyújt adatokat. A három napelem teljesítménye várhatóan 9 kw lesz, de a projekt az áramtermelésen túl arra is szolgál, hogy folyamatosan értékeljék azokat az adatokat, amelyek a napelemek mûködését, hatásfokát mutatják. A napelemes projekthez egy mobil meteorológiai állomás is tartozik, amely adatokat szállít arról, hogy milyen hatással vannak az idôjárási, környezeti változások az ilyen jellegû energiatermelésre. the exchange of ideas among political entities, universities, business institutes and industry, E.ON Hungária tries to live up to its role as an integrated part of the Hungarian society. Social role Besides the operational activities of the company, E.ON Hungária turned its attention to Hungarian cultural life, as well. With first class events, it supported young talented artists and renowned artists of the Hungarian cultural life. The Piano Festival in the East is now a tradition and E.ON Hungária (under the name Bayernwerk Hungária at the time) as the chief sponsor, made significant contributions towards its organisation. It made it possible for famous artists like Adrienne Hauser, Zoltán Kocsis, Károly Mocsári and Hüseyin Sermet from Turkey to perform in the Andrássy Castle of Tiszadob. Environment and renewable energies E.ON Hungária also played a significant role in the foundation of Elsô Magyar Szélerômû Kft. (First Hungarian Wind Power Station Kft.). Situated in Kulcs by the river Danube, the 600 kw wind power station is expected to be operational from the middle of 2001 and will be the first wind power station in Hungary to deliver electricity to the public network. The protection of the environment and the research and application of new sources of energy are a tradition in the E.ON Group including the wind power station project as well as the cooperation with the University of Debrecen. With the support of E.ON Energie AG, E.ON Hungária Rt., they aim to construct a photovoltaic system, which will provide data on the practical aspects of the usage of solar energy. The total output of the three solar collectors is planned to reach 9 kw, but besides electric power generation, the project is also in charge of continuously analysing the data which describe the operation and the efficiency of the solar collectors. As part of the solar collector project, a mobile meteorological station provides data on the effects weather and environmental changes have on this type of energy generation.

11 9 A év üzleti környezete Business Environment in the Year 2000 Az Európai Unió felé tartó magyar gazdaság alakulására 2000-ben összességében továbbra is dinamizmus és töretlen fejlôdés volt jellemzô. A csatlakozásra váró országokra vonatkozó brüsszeli jelentés Magyarországot látja az egyik legesélyesebb pályázónak. Jelentôs pozitívum, hogy az energetikával kapcsolatos uniós elvárás teljesítésében Magyarország érte el a legnagyobb elôrehaladást. A magyar gazdaságot 2000-ben élénk fejlôdés, ugyanakkor az Európai Unió mércéjével mérve magas infláció jellemezte. Míg az év elsô felében a bruttó hazai össztermék dinamikus fejlôdése volt megfigyelhetô (I. negyedév 6,6%, II. negyedév 5,8%), addig az év második felében a növekedés üteme észrevehetôen lelassult (III. negyedév 4,6%). Éves szinten a GDP az elôzô évi 4,5%-os ütemhez képest megközelítôleg 5,5%-ot ért el. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország továbbra is magas GDP növekedésû országnak számít. Hasonló volt a fogyasztói és a termelôi árindexek alakulása is, hiszen az év elsô felére prognosztizált egyszámjegyû adatok az év második felében, nem kis részben az olajár változásának köszönhetôen, érezhetôen romlottak. Éves szinten az ipari termelôi árindex az elôzô évi 5,4%-ról 11,7%-ra nôtt, a fogyasztói árindex pedig az elôzô évi 10,0%-ról 9,8%-ra csökkent. A termelôi és fogyasztói árak közötti ütemkülönbség a fogyasztók szempontjából kedvezô, ugyanakkor jelzi, hogy mind a termelés, mind az import oldaláról nô a fogyasztói árakra nehezedô nyomás. A reálkereset 1,2%-kal növekedett. A foglalkoztatottak száma, részben a kedvezô konjunktúra következtében 52 ezer fôvel magasabb, míg a munkanélküliek száma 24 ezerrel alacsonyabb, mint egy évvel korábban, így az év végére a munkanélküliségi ráta 6% körül alakult. A gazdaság növekedésének zömét nem a foglalkoztatottság bôvülése, hanem a termelékenység emelkedése biztosította. A kormány a villamos energia árát csak az infláció tervezett mértékéhez (6%) közeli mértékben növelte, melynek mértéke így 3,8%-kal elmaradt a tényleges inflációtól. A villamos energia árszabályozási rendszerének hatálya 2000 végén lejárt. A 2001-tôl érvényes szabályozás induló árának megalapozására 2000 fo- In the process of accessing to European Union, the Hungarian economy was characterised by a sustained dynamic development in The Brussels Report on the countries waiting for accession found Hungary to be among the strongest candidate. It is significant that it was Hungary that made the greatest progress towards fulfilling EU requirements with respect to the energy industry. The Hungarian economy was characterised by rapid growth in the year 2000 although accompanied by a high rate of inflation by European Union standards. While the first half of the year saw a dynamic growth of the gross domestic product (1stQ 6.6%, 2ndQ 5.8%), there was a noticable slowdown in the second half of the year (3rdQ 4.6%). The annual GDP growth reached approximately 5.5% compared to 4.5% in the previous year. In an international comparison, though Hungary is still considered to be a high GDP-growth country. Consumer and production price indices evolved similarly. The projected one-digit figures of the first half of the year deteriorated noticeably, primarily due to the change in oil prices, over the second half of the year. The annual industrial production price index increased from previous year s 5.4% to 11.7% and the consumer price index decreased from 10.0% in the previous year to 9.8%. The difference between the rate of production and consumer prices is beneficial for the consumers, but it signals growing pressure on consumer prices both from the production and the import side. Real wages increased by 1.2 %. Partly because of favourable economic growth, the number of employed increased by 52 thousand, while the number of unemployed was reduced by 24 thousand compared to the previous year resulting in an unemployment rate of appr. 6% at the end of the year. The majority of the economic growth was enabled not by increased employment but by higher productivity. Electricity prices were increased by the government only by a rate close to the budgeted rate of inflation (6%) and hence it was 3.8% below the actual rate of inflation. The regulatory system of electricity prices was

12 10 lyamán átfogó költség-felülvizsgálat zajlott az iparágban. A január 1-tôl életbe lépett árrendeletben meghatározott árak csak részben ismerik el az áramszolgáltatók által jogosnak ítélt költségeket. A gázipart sem hagyták érintetlenül a folyamatok. Itt is egy új gáztörvény van elôkészületben. Az átlagoshoz képest melegebb idôjárás következtében visszaesett a gázértékesítés az elôzô év azonos idôszakához képest, valamint a nem kielégítô állami árpolitika következtében a bruttó árrés messze elmaradt a várakozásoktól. A évben hozott árrendeletek alapján a gázbeszerzési árak növekedése jóval meghaladta a gázértékesítési árak növekedését. Az infláció figyelembevételével a bruttó árrés reálértéke csökkent. Az energiapolitikai helyzetet a piac liberalizációjára való készülôdés jellemezte. A kormány az árampiac nyitásának 2001-re tervezett idôpontját január elsejére módosította. A piac megnyitásához még számos kérdésben hiányzik a piaci szereplôk egyetértése. Az év folyamán a MEH irányításával, az áramszolgáltatók és más piaci szereplôk közremûködésével kiterjedt szakmai munka folyt a szabadpiaci feltételek mellett alkalmazható vezetékhasználati díjrendszer elôkészítésére. Társaságunk stratégiai célja, hogy megváltozott piaci körülmények mellett továbbra is sikeresen mûködjön és aktív alakítója legyen Magyarország és a régió gazdasági és társadalmi fejlôdésének. in force until the end of In order to substantiate the base price for the regulation valid in 2001, a comprehensive cost review took place in the industry in The prices specified by the price decree to be in force after January 1, 2001 acknowledge only in part the costs electricity supply companies deem justifiable. The gas industry was also influenced by these processes. The new gas legislation is under preparation. Due to higher than average temperatures, gas sales were lower than in the same period of the previous year and because of the unsatisfactory national price policy, the gross margin on prices fell far short of expectations. On the basis of the price decree of 2000, the growth of gas purchase prices was well in excess of the growth of gas sales prices. Considering the rate of inflation, the real value of the gross margin on price dropped. Energy policy-making was marked by the preparation for market liberalisation. The originally planned date of market-opening was modified by the government from 2001 to January 1, No consensus has been reached by market players over several issues required for marketopening. Led by the MEH (Hungarian Energy Office), extensive work was undertaken by electricity supply companies and other market players during the year to prepare a network usage fee system appropriate under free market conditions. It is the strategic objective of our company to successfully operate under changed market conditions in the future and to play an active role in shaping the economic and social development in Hungary and the region.

13 11 A START Projekt The START Project Az 1999-ben megkezdett START Projekt célja az volt, hogy a csoporton belül meglévô szinergiák kihasználásával felkészítse az E.ON Hungária vállalatcsoportot a piacnyitásra. Az év folyamán a START eredményeiben kiteljesedett és a legtöbb elemében befejezôdött. A projekt fókuszában az állt, hogy olyan vevôorientált folyamatokat és támogató szervezeteket alakítson ki, amelyek egyrészt alkalmasak a piacnyitás követelményei között is stratégiai céljaink megvalósítására, másrészt biztosítják a csoport eredményes, az ügyfelek részére magas szolgáltatási színvonalú mûködését. A projekt alapkoncepciója volt a szolgáltató feladatok központosítása minden olyan esetben, amikor a vevôi igények tükrében ez tûnt a jobb megoldásnak, a decentralizált funkciók ennek megfelelô optimalizálásával, valamint az új struktúrának megfelelô kommunikáció biztosítása. Ilyen központosított funkcióval állítottuk fel az értékesítési, energia-beszerzési és hálózati kompetencia központokat, amelyek egyaránt foglalkoznak stratégiai kérdésekkel, és a szakmai területükhöz tartozó operatív feladatokkal. Az energiatermelési kompetencia központ felállítása folyamatban van. A logisztikai tevékenység és a jövedelem elszámolása társaságcsoport szintû szolgáltatási központként mûködik. Egyes szakmai területek, mint a kontrolling és a humán erôforrás, a stratégiai jelentôségû és az operatív feladatok összekapcsolásával a meglevô szervezeti keretek között mûködik a holding nagyobb részvétele mellett. Ezeken a területeken a korábbinál is erôsebb szakmai együttmûködés alakult ki a leányvállalatokkal a holdingirányítás felügyelete mellett. A START Projekt nemcsak az E.ON Hungária feladatait és szervezetét érintette, hanem a leányvállalatok teljes mûködését, beleértve a kirendeltségek mûködési modelljét is. A vállalatcsoporton belüli együttmûködés sokat fejlôdött, és az így szerzett tapasztalatokra építhetünk a további szervezetkorszerûsítések során. A projekt az elôre tervezett idôben és költségkereten belül, az elvárt eredményekkel teljesítette célját, és ezzel nagy lépést tettünk a piacnyitásra való felkészülés érdekében. Launched in 1999, the goal of the START Project was to prepare the E.ON Hungária Group for the market opening by using the synergy potential of the group. In the meantime START achieved its objective and the majority of its elements was completed during the year. The focus of the project was to develop customer oriented business processes and supporting organisations that are appropriate under open market conditions to achieve our objectives on the one hand, and to ensure the profitable operation of the group with high customer service levels on the other. The basic concept of the project was to centralise service task, whenever the customer demands suggested this to be the better solution and to optimise the remaining decentralised functions accordingly and to ensure communication within the new structure. Such centralised function was given to the newly established sales, energy procurement and network competence centres, which are in charge of strategic issues and operational activities in their specific professional area. The establishment of the energy generation competence centre is in progress. Logistics and payroll activities are operated as a group-level service centre. Certain areas like controlling and personnel development, continue to function in the existing organisational framework with the joined task of strategic issues and operational activities, while experiencing increased involvement of the holding. Under the supervision of the holding management, co-operation between the affiliates became even stronger in these areas. The START Project incorporated not only the activities and organisation of E.ON Hungária but also the entire operation of affiliates including the operational model of sales offices. Co-operation within the group improved to a great extent and we can build on these experiences when planning further organisational enhancements. The project achieved its objective by delivering the expected results within the planned time scale and budget, which is an important step in the preparation for market-opening. The achievements of the START Project will

14 12 A START projekt eredményei a PQM (Process Quality Management) projektünk során fognak egészében kiteljesedni, amikor is a vállalatcsoport 180 folyamatát világítjuk át és helyezzük egységes alapokra. A munkák elsô körben a DÉDÁSZ és TITÁSZ bevonásával kezdôdnek, ahol külön projektcsoportok dolgoznak az új rendszer bevezetésén, beépítve a START Projekt eredményeit. fully materialise during our PQM (Process Quality Management) project when we will secure the operation of 180 standardised processes of the Group. The work will commence with the involvement of DÉDÁSZ and TITÁSZ in the first round, where separate project teams are in charge of fully implementing the results of the START Project.

15 13 Az E.ON Hungária részesedése az energetikában E.ON Hungária s stakes in the energy industry

16 Széchenyi tér, Pécs Széchenyi square, Pécs

17 15 Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság South-Transdanubian Electricity Supply Company DÉDÁSZ Részvényesek Shareholders E.ON Hungária Rt. 90,61% Kisrészvényesek Minority shareholders 9,39% Gazdasági Minisztérium 1 aranyrészvény Economic Affairs 1 golden share Ministry of Szolgáltatási terület Service area km 2 Hálózat hossza Network length km Vevôk száma Number of consumers Értékesítés Sales GWh Értékesítés vevôi kategóriák szerint Sales according to consumer categories Teljesítménydíjas Large consumers 49,9% Háztartások Residential consumers 35,9% Alapdíjas General tariff consumers 11,1% Egyéb Other 3,1% Felügyelô Bizottság Supervisory Board Konrad Kreuzer elnök Chairman Igazgatóság Board of Directors Dr. Manfred Heiszler elnök ig Chairman until April 18, 2000 Hans Schmidmaier tag ig Member until April 18, 2000 Reguly Zoltán tag ig Member until April 18, 2000 Dr. Bayer József tag tól Member since April 18, 2000 Dr. Manfred Heiszler tag tól Member since April 18, 2000 Paluska Zoltán ügyvezetô igazgató, tôl elnök Managing Director, Chairman since May 17, 2000 Hermann Wackerhage tag Member Siegfried Wanzek tag tól ig Member since April 18, 2000 until December 31, 2000 Roll István a munkavállalók képviselôje Employee s representative Nagy Fáró Tibor a munkavállalók képviselôje Employee s representative Szeremleyné Varga Erzsébet tag Member

18 16 DÉDÁSZ Az augusztus 1-én megalakult Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság részvényeinek 47,3%-át az állam mint tulajdonos 1995 végén eladta a német Bayernwerk AG-nak. A Bayernwerk AG részesedését 1999-ben magyar leányvállalatának, a Bayernwerk Hungária Rt.-nek, az E.ON Hungária Rt. jogelôdjének adta át, aki részesedését 2000 végére 90,61%-ra növelte. A társaság a privatizáció óta eltelt idôszak legsikeresebb évét zárta 2000-ben. Az adózás elôtti eredmény MFt, amely 9,67%-os sajáttôke-arányos megtérülést jelent. Az eredmény elérésének legfontosabb tényezôje a teljesítménydíj csökkentése és az árrés növekedése volt. Megfordult a hálózati veszteség évek óta növekvô tendenciája, és a megelôzô évi 14,6%- os hálózati veszteség 13,9%-ra csökkent hez képest tovább javult a társaság pénzügyi helyzete is, ezzel lehetôvé vált, hogy reálértékben több mint 30%-kal növekedjenek a beruházások. A hálózati beruházások hatására javult az üzembiztonság, csökkent az üzemzavarok száma és a mûszaki hálózati veszteség. Ezek az eredmények a társaság számára kedvezôtlen gazdasági feltételek mellett valósultak meg. Az értékesítési ár növekedése 5,9% volt, ami lényegesen elmarad a tényleges inflációtól. A villamosenergia-fogyasztás tovább csökkent, a régióban az ipari fejlôdés stagnál. A szabálytalan vételezések aránya ezen a szolgáltatási területen az országos átlagnál magasabb. A társaság 2000-ben GWh villamos energiát értékesített, mely 1,0%-kal elmarad az elôzô évitôl. A nagyfogyasztók fogyasztása 1,5%-kal növekedett, a kisfogyasztók felé történô értékesítés mennyisége 2,2%-kal csökkent, elsôsorban az év utolsó hónapjainak szokatlanul meleg idôjárása következtében. A DÉDÁSZ Rt. az üzleti évet MFt (elôzô évi adat:1.664 MFt) adózás elôtti eredménnyel zárta, amely az elôzô évit és a tervezettet is jelentôsen meghaladta. Az eredménynövekedés a hatékony gazdálkodással, a hálózati veszteség csökkentô program eredményeként és a környezeti lehetôségek kihasználásával valósulhatott meg. A társaság intenzív munkájának egyik sikere, hogy a DÉDÁSZ Rt ben a gazdálkodás több terüle- South-Transdanubian Electricity Supply Company was established on August 1, At the end of 1995 the state as the owner sold 47.3% of the shares, to the German Bayernwerk AG. In 1999 Bayernwerk AG transferred its shares to its Hungarian affiliate Bayernwerk Hungária Rt., the legal predecessor of E.ON Hungária Rt., which increased its share by the end of 2000 to 90.61%. The year 2000 was the company s most successful year since privatisation. Net profit before taxation was HUF 2,946 million, which corresponds to a 9.67% return on equity. Most important factors to achieve the result were lower capacity fees and a higher margin on price. The increasing trend of network losses over the previous years could be reverted. They decreased from 14.6% in the previous year to 13.9%. The financial situation of the company improved in comparison with 1999 as well allowing a growth of investment in real terms by more than 30%. As a result of network investments, the safety of operation improved and both the number of breakdowns and technical network losses could be reduced. These results were achieved in spite of some negative developments of the economic boundary conditions. Sales prices increased by 5.9%, which was substantially lower than the actual rate of inflation. Electricity consumption continued to decrease and the industrial development in the region was stagnant. The ratio of unlawful consumption in the supply area was above the national average. The company sold 3,623 GWh electricity in 2000, which is 1% less than in the previous year. Consumption of large customers increased by 1.5%, whereas of small customers it decreased by 2.2% mainly due to the unusually mild weather in the last months of the year. DÉDÁSZ Rt. completed the business year with a HUF 2,946 million net profit before taxation (previous year: HUF 1,664 million), which is well in excess of the previous year and the plan. The profit growth was achieved through efficient management, a successful network loss reduction programme and capitalisation on environmental

19 17 DÉDÁSZ tén teljesítménygazdálkodás, költségcsökkentés, pénzügyek minden korábbi évet meghaladó eredményeket ért el. A fogyasztói elégedettségi vizsgálat mutatói az elôzô évekhez képest ismét javultak mind a háztartási, mind az üzleti ügyfelek körében. A DÉDÁSZ Rt. az ügyfél-elégedettség tekintetében második helyen áll a magyar áramszolgáltatók között. Kedvezô fogadtatással tették meg a call centeres ügyintézés irányába az elsô lépéseket, amely a társaság egész területére kiterjedô számlázással és tanácsadással kapcsolatos ügyintézést biztosít. A DÉDÁSZ Rt. aktívan részt vett az E.ON Hungária társaságcsoport START projektjében ben befejezte annak az új szervezetnek a kiépítését, amely liberalizált környezetben versenyképes mûködést és a társaságcsoporton belüli szinergiák kihasználását biztosítja. A évnek - a gazdasági eredmények és az új szervezet kialakítása mellett - önmagában nem mérhetô, de nagyon fontos eredménye a vállalati kultúra kedvezô változása. A hatékony projekt management, a teljesítmény-központúság, a szakterületek közötti megerôsödött együttmûködés példát mutatott a munkatársak számára a csapatmunka és az üzleti folyamat-orientáltság területén. opportunities. It is a great success of the company s intensive efforts that in many fields of operation performance management, cost reduction, financials the performance of DÉDÁSZ Rt. in 2000 outstripped all previous years. The customer satisfaction survey results once again improved in comparison with the previous years both for residential and business clients. With respect to customer satisfaction, DÉDÁSZ Rt. ranks number two among Hungarian electricity supply companies. As a first step towards call centre services, company-wide invoicing and counselling services were introduced and well received by the customer. DÉDÁSZ Rt. participated actively in the START Project of the E.ON Hungária Group. In 2001 the implementation of the new organisation will be completed which will ensure competitive operation in a liberalised environment and also the capitalisation on intra-group synergies. In addition to the financial results and the establishment of the new organisation, another very important, although not discretely measurable achievement of the year 2000 is the favourable change in corporate culture. Efficient project management, result-orientation, stronger inter-departmental co-operation provided colleagues with a role model for teamwork and business process orientation.

20 18 DÉDÁSZ Mérleg Balance Sheet Eszközök Assets millió forintban in million HUF Befektetett eszközök Fixed assets , ,7 Immateriális javak Intangible assets 65,0 136,9 Tárgyi eszközök Tangible assets , ,2 Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments 29,8 23,6 Forgóeszközök Current assets 8 015, ,5 Készletek Inventories 482,0 523,7 Követelések Receivables 5 547, ,8 Értékpapírok Securities 755,4 944,5 Pénzeszközök Liquid assets 1 231, ,5 Aktív idôbeli elhatárolások Prepaid expenses 1 685,9 182,1 Eszközök összesen Total assets , ,3 Források Liabilities millió forintban in million HUF Saját tôke Equity , ,3 Jegyzett tôke Share capital , ,7 Tôketartalék Capital reserve 120,2 120,2 Eredménytartalék Accumulated profit reserve 143,5 271,3 Értékelési tartalék Valuation reserve 0,0 0,0 Mérleg szerinti eredmény Profit per balance sheet 127,8 276,1 Céltartalék Provisions 635, ,5 Kötelezettségek Liabilities 5 484, ,8 Passzív idôbeli elhatárolások Accrued expenses 3 757, ,7 Források összesen Total liabilities , ,3

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben