AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI"

Átírás

1 AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) BEVEZETÉS A jelenlegi, globalizálódó biztonsági környezetben szemben a korábbi korszakokkal a külső és a belső biztonság közötti határvonal egyre inkább elmosódik, a hagyományos területelvű biztonság- és védelempolitika helyett az érdekalapú (érdekérvényesítő, érdekvédő) és értékalapú biztonságpolitika került előtérbe. Látványosan növekszik a biztonságpolitika társadalmi meghatározottsága (lásd pl. Zengő) és a nem állami biztonságpolitikai aktorok biztonságpolitikai szerepe (pl. a multinacionális vállalatok, a nemzetközi és hazai NGO-k, az állam nélküli nemzetek, terrorszervezetek, nemzetközi bűnözői szervezetek stb.). A bipoláris világrend felbomlása óta eltelt több mint másfél évtizedben egyrészt tovább bővült a biztonság fogalma, másrészt látványosan megváltozott a nemzetközi biztonság alapkérdése is. Ma már nem csupán arra kell keresnünk a választ, hogy mit kezdjünk a túlzottan erős államokkal vagy nem állami biztonságpolitikai szereplőkkel, de legalább ilyen fontos kérdés az is, hogy mit kezdjük a biztonságunkat ugyancsak fenyegető gyenge és működésképtelen államokkal (failed states). A fenti változásokból fakadóan a biztonsági környezetünket érintő új típusú fenyegetések, potenciális fenyegetések és kockázatok megjelenése biztonságpolitikai paradigmaváltásra kényszeríttette, illetve kényszeríti a nemzetközi közösséget, köztük hazánkat is. Szemléletileg éppúgy, mint gyakorlatilag. Bár a fenyegetéseket, potenciális fenyegetéseket és kockázatokat elméletileg könnyű csoportosítani, a gyakorlatban rendkívül összetetten és komplexen jelentkeznek, s ehhez alkalmazkodni kell sikeres kezelésük érdekében. A paradigmaváltás kulcselemét a nemzetközi biztonságpolitikai szakirodalom a komplex biztonságpolitikai szemlélet kialakításában és az integrált biztonsági szektor megteremtésében látja. Hazánkban a nemzeti biztonság komplex felfogásának elmélete és az egységes és integrált kormányzati praxis egyaránt hiányzik, vagy csupán esetlegesen jelenik meg az elméleti és gyakorlati szférában. A Magyarországon kialakult biztonságpolitikai intézményi rendszer továbbra is egyes veszélytípusokra szakosodott, még csak nem is tárca-, hanem ágazati szinten. Márpedig a komplex biztonsági problémák kezeléséhez többfunkciós, rugalmas, széles spektrumú, a civil és nemzetközi szervezetekkel, polgári hatóságokkal, kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködni képes biztonsági struktúrákra van * Közreműködő kutatók: Karácsony Veronika, Varga Gergely (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet).

2 352 Tálas Péter, Gyimesi Gyula szükség, amelyekbe egyre több, különböző rendeltetésű, irányítású, működési filozófiájú és képességű szervezet bevonása lehetséges. A biztonságpolitikai problémák kezelése megköveteli azt is, hogy az intézményrendszer egyes elemei belsőleg és külsőleg is képesek legyenek az integrált módon történő együttműködésre. S bár ebben kétségtelenül jelentős előrelépés tapasztalható (elsősorban a NATO- és az EU-tagságunk követelményeként), a augusztus 20-án történtek a nagyközönség számára is igen élesen mutatták meg az e téren fennálló hiányosságokat. A magyar biztonságpolitika külsőleg és belsőleg is integrált rendszerének kialakítása megköveteli a kormányzati irányítási rendszer megváltoztatását, eszközrendszerének javítását is. Az irányítás és döntéshozatal a kül- és belbiztonsági kérdésekben jelenleg ágazati, illetve tárcaszinten valósul meg. A koordinációt egyes ügyekben a Nemzetbiztonsági Kabinet vagy a téma szerint kijelölt, felelős minisztérium biztosítja. A legfontosabb biztonságpolitikai döntések ugyanakkor zömében szűk körben (miniszterelnök, illetékes miniszterek, ágazati vezetők, tanácsadók) születnek meg, amelyek aztán végigjárják az államigazgatási utat. Az időszakonként tapasztalható horizontális koordináció nem pótolja a biztonsági szektor komplex szemléletű, egységes irányítását, a koordinált végrehajtáshoz szükséges hatékonyságot és eredményességet. Nem kellően szabályozott a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) szerepe sem, így nem tudja ellátni a kormánydöntéseknek megfelelő irányítási és koordinációs feladatokat. Az összkormányzati biztonságpolitikai feladatoknak nincs önálló költségvetésük, eszközrendszerük, a döntések megvalósításához szükség van az illetékes szaktárcák és hivatalok megnyerésére, ellenkező esetben a döntések elhúzódnak vagy elmaradnak. A központi döntéshozatalt gyorsítani és javítani kellene, például azzal, ha a MEH-ben is kiépülne a biztonságpolitikai irányítás központi vezető szerve. Pozitív változásnak tekinthető viszont, hogy már láthatók az erre való törekvések. A kormányzati koordináció elégtelenségét látványosan mutatja a biztonságpolitikai dokumentumok karbantartásának és az ágazati stratégiák kidolgozásának lassúsága. A jelenleg érvényben lévő biztonságpolitikai dokumentumaink többsége mögül még mindig hiányoznak a megalapozó elemzések és kutatások, s ennek intézményrendszere sincs kialakítva. Pozitív változás viszont, hogy a folyamán elkészített magyar külkapcsolati stratégia létrejöttét a Külügyminisztérium igyekezett előzetes háttértanulmányokkal megtámogatni, több akadémiai kutatói kollektívát is bevonva ezek elkészítésébe. Hasonlóképpen készül a Magyar Köztársaság katonai stratégiája is. Problémát jelent viszont, hogy a magyar biztonságot érintő alapstratégiák elkészítésekor nem sikerült széles körű parlamenti konszenzust teremteni, s hogy az ágazati stratégiák koordinálatlanul, egymástól jórészt függetlenül készülnek. Kívánatos lenne az integrált biztonsági szemlélet érvényesítése és megjelenítése a biztonságpolitikai dokumentumok készítésekor Alapvető célkitűzések Kutatásunk során az alábbi célkitűzéseket tartottuk szem előtt. Célunk volt (1) meghatározni a biztonság és a védelempolitika fogalmát, különös tekintettel ezek változó dinamizmusára (témafelelős: Gazdag Ferenc, Tálas Péter, Szenes Zoltán);

3 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 353 (2) számbavenni és tipizálni a biztonságot fenyegető tényezőket, annak érdekében, hogy felmérhessük a biztonság- és védelempolitikai intézményrendszer előtt álló feladatokat (témafelelős: Gazdag Ferenc, Tálas Péter); (3) feltárni az integrált biztonsági szektor megteremtésének nemzetközi tapasztalatait, ország-tanulmányokat készíteni annak érdekében, hogy felmérhessük, merre fejlődik a biztonsági szektor intézményrendszere (témafelelős: Szabó László); (4) feltárni a nemzetközileg egyre határozottabban körvonalazódó integrált biztonsági szektor magyarországi elemeit és azok létező és potenciális kapcsolatait a szociológiai kutatás eszközeivel (témafelelős: Gyimesi Gyula); (5) áttekinteni a jelenleg működő védelmi igazgatási rendszert olyan szempontból, hogy mennyire képes ellátni feladatát egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa, váratlan helyzet esetén (témafelelős: Tálas Péter, Szenes Zoltán, Gyimesi Gyula); (6) több dimenzióban elemezni a biztonsági szektor elemei közötti együttműködést a szervezetekkel készített interjúk és a vonatkozó jogszabályok alapján (témafelelős: Gyimesi Gyula, Karácsony Veronika, Varga Gergely); (7) végül mindezek alapján ajánlásokat megfogalmazni a magyar biztonsági szférát illetően Hipotézisek Munkánk kezdetén az egyes kutatási céljainkkal kapcsolatban hipotéziseket állítottunk fel, melyeket vizsgálatainknak kellett megerősíteniük, módosítaniuk vagy megcáfolniuk. Ezek az egyes kérdésekre vonatkozóan az alábbiak voltak: (1) A biztonság fogalmának kiszélesedése, a biztonság és az erőszak privatizálása, illetve társadalmi meghatározottságának növekedése hosszú távú következményekkel járhat az állam természetére, a korábban állami monopóliumnak tekintett biztonság kérdésére, s magának a biztonsági rendszernek a működésére nézve is. Ez utóbbiban ugyanakkor a legkomolyabb változásokat a védelempolitika fogalmának szeptember 11. utáni kiszélesedése idézte elő. (2) Bár a fenyegetéseket, potenciális fenyegetéseket és kockázatokat elméletileg könnyű csoportosítani, a gyakorlatban rendkívül összetetten és komplexen jelentkeznek, s ehhez alkalmazkodni kell sikeres kezelésük érdekében. A biztonsági szektor költséghatékony működtetése szempontjából kulcsfontosságú annak pontos felmérése, hogy a biztonságot fenyegető tényezők valójában milyen intenzitással jelentkeznek egy-egy országban vagy régióban. Ez utóbbi hangsúlyozásának elsősorban azért van jelentősége, mert a nemzeti biztonságpolitikai dokumentumok fenyegetés-percepcióját gyakran torzítják a politikai elvárások, illetve a biztonság szubjektív felfogása. (3) Mivel szeptember 11-ét követően számos országban megkezdődött az integrált biztonsági szféra kialakítása, ennek viszonylag széles és könnyen hozzáférhető nemzetközi irodalma van, amelynek alapján jól megrajzolhatók a nemzetközi tendenciák, s levonhatók bizonyos tapasztalatok. (4) Magyarországon a hatályos jogi szabályozás lehetőséget ad egy integrált biztonsági rendszer megteremtésére, de a jogi normák szóródottan vannak jelen. (5) A jelenlegi magyar védelmi igazgatási és polgári védelmi rendszer meghatározza együttműködésük irányát, keretét, mértékét.

4 354 Tálas Péter, Gyimesi Gyula (6) Az információáramlás az állami megrendelők (minisztériumok és szakirányításuk alá tartozó végrehajtó szervezetek) fogadóképességének hiányosságai miatt akadozik. (7) A szervezetek fenntartanak állandó, eseti és virtuális elemeket, amelyeknek léte gyorsítja a reagálóképességet egy adott krízishelyzetben való együttműködés során. (8) A biztonsági szférát képező szervezetek rendelkeznek a felkészülésüket elősegítő forgatókönyvekkel / utasításokkal / normákkal / eljárásrendekkel, amelyek részben vagy egészben lefedik tevékenységüket egy krízishelyzetben A kutatási módszerek A kutatás során a biztonság és a védelempolitika fogalmával, a biztonságot fenyegető tényezőkkel, valamint az integrált biztonsági szektor nemzetközi tapasztalataival kapcsolatban előtanulmányokat készítettünk a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján. A biztonság és a védelempolitika fogalmával, illetve a biztonságot fenyegető tényezőkkel kapcsolatos kutatómunkánk eredményeit a Nemzet és Biztonság című folyóiratban tettük közzé a szélesebb nyilvánosság számára. Az integrált biztonsági szektor nemzetközi tapasztalataival kapcsolatban országtanulmányokat készítettünk elsősorban azon országok (Egyesült Államok, Spanyolország és Nagy-Britannia) eredményeire koncentrálva, ahol a kérdéskörre vonatkozóan releváns irodalmi és gyakorlati tapasztalatok halmozódtak fel. A Magyarországra vonatkozó kutatás során elsődlegesen kvalitatív kutatási eszközöket használtunk fel. Az előtanulmányok elkészítése után kilenc szervezetet kérdeztünk meg a hipotézisekhez illeszkedő kérdéscsoportokkal. A szervezetek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy elérjünk minden olyan az integrált biztonsági szektor működésében érintett szereplőt, amelyik lehetőséget biztosít egy félig strukturált mélyinterjú elkészítésére. Elsődlegesen az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Honvédelmi Minisztérium (HM) Védelmi Hivatal, a Magyar Honvédség Műveleti Központ (MH MK), az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), a Bevándorlási Hivatal, a Katonai Felderítő Hivatal (KFH), a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH), az Információs Hivatal (IH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Országos Mentőszolgálat álláspontjára voltunk kíváncsiak a kérdéskörrel kapcsolatban, s arra, hogy milyen a működési és együttműködési mechanizmusuk egy váratlan esemény bekövetkezésekor. A felsorolt szervezetek közül néhány, ismételt megkeresésünk ellenére, sem biztosított lehetőséget az adatgyűjtésre, vagy ha igen, akkor érdemi (többlet) információt nem közöltek. Az interjúnkat hat főbb témakörre osztottuk fel, s minden témakörben a megelőzés felkészítés elhárítás helyreállítás négyesének elkülönítésére törekedtünk, a felvetett témák relevanciája szerint. Az első témakörnek a jogszabályi keretek feltérképezése volt a célja. Kérdéseink arra irányultak, hogy a vizsgált szervezetre vonatkozó törvények, rendeletek, szabályozók milyen mértékben tartalmazzák az együttműködési törekvéseket, milyen mértékben fedik le a szervezet működését, tényleges tevékenységét.

5 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 355 A második témakörben a jelenleg működő rendszerre kérdeztünk rá, az együttműködés állandó és eseti formáira, kikényszerítő elemeire, döntési mechanizmusaira és a szervezet belső működésére valamint az együttműködések során kialakuló szervezeti érdekérvényesítésre. A harmadik témakör az információáramlás módjára és minőségére, eszközeire és csatornájára kérdezett rá. A negyedik témakör egy hipotézisen alapuló kérdésstruktúra, amely abból a feltételezésből indult ki, hogy minden szervezet állandó elemekkel dolgozik, és egy váratlan esemény, krízishelyzet vagy minősített időszak hatására eseti elemekkel bővül ki, vagy ún. virtuális elemeket aktivizál. Az ötödik témakör a konkrét feladat-végrehajtást vizsgálta. Arra törekedett, hogy feltárja, milyen forgatókönyvek, normák, eljárásrendek által irányítva cselekszenek a szervezetek krízishelyzetben, melyek a szervezet-tipikus szituációk, reakciók, hogyan történik a jelzés helyzetértékelés operatív irányítás tényleges végrehajtás folyamatának összehangolása, beleértve a forgatókönyvek tapasztalatokon nyugvó rendszeres felülvizsgálatát, elemzését is. Az utolsó, hatodik témakörünk a korábban tárgyalt együttműködés integráció kibővítése volt, inkább magának az együttműködésnek a kialakulására, nem pedig a mechanizmusára fókuszálva. Emellett a megkérdezett szakemberek véleményére is kíváncsiak voltunk az integrációval kapcsolatos hiányokról, további lehetőségekről, jövőbeli elképzelésekről. Az interjúterv a kutatás során vázlatként szolgált, mivel az a szervezetek különbözősége és együttműködési hajlandósága miatt többször is módosult. 2. AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRÁRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK Bár a politikusok és a nemzetközi biztonságpolitikai szakértők gyakran hivatkoznak az integrált biztonsági szférára, a téma nemzetközi elméleti szakirodalma meglehetősen szegényes. A legtöbb ilyen jellegű tanulmány elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztonság fogalmának és a biztonsági környezetnek a megváltozásával a biztonságot szavatoló intézményeknek is változniuk kell. Egyfelől olyan értelemben, hogy az intézmények irányítóinak a korábbiakhoz képest jóval komplexebben kell megközelíteniük a biztonság kérdéskörét, másfelől olyan biztonsági intézményrendszert, illetve rendszerelemeket kell kialakítaniuk, melyek többfunkciósak, rugalmasak, széles spektrumúak, képesek együttműködni a civil és nemzetközi szervezetekkel, a polgári hatóságokkal, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, s melyekbe egyre több, különböző rendeltetésű, irányítású, működési filozófiájú és képességű szervezet bevonása lehetséges A biztonság és a védelempolitika fogalmának változása A biztonság szűk, hagyományos katonai és államközpontú szemléletét az 1970-es évek végén és 1980-as években érték az első komoly kritikák. Párhuzamosan a Kelet és Nyugat közötti fegyverkezési versenyre vonatkozó tárgyalások első eredményeivel

6 356 Tálas Péter, Gyimesi Gyula (SALT I, SALT II) olyan gazdasági és környezeti kérdések kerültek a nemzetközi kapcsolatok napirendjére, mint például az 1973-as és 1978-as olajválság, vagy a széndioxid-kibocsátás miatti üvegházhatás, amelyre először 1972-ben hívták fel erőteljesebben a figyelmet. Az e problémákkal foglalkozó szerzők azt ajánlották, hogy a biztonsági tanulmányok tárgykörébe a gazdasági és környezeti kérdéseket is be kell vonni, vagyis ki kellene szélesíteni a biztonság fogalmát. Ez meg is történt, s a fogalom terjedelmi szélesedése azóta is tart. A gazdasági biztonság a biztonsági tanulmányok részévé vált, sőt az elmúlt négy évtized során olyan területek váltak ki belőle és lettek többékevésbé önállóak, mint például a pénzügyi biztonság és az energiabiztonság. A környezeti biztonság fogalma viszont inkább kibővült az idők során. Korábban ugyanis elsősorban a környezeti eredetű fenyegetésekkel szembeni biztonságot értették ezen, idővel azonban anélkül, hogy az eredeti értelmezés gyengült volna egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a környezeti biztonság akkor teremthető meg, ha környezetünk az emberi beavatkozásokkal szemben is biztonságban van. Az 1990-es években hasonló kiszélesítő törekvéseket fogalmazott meg az elemzők két másik csoportja is. Ebben az esetben viszont az újdonságot a biztonságpolitika szereplőinek bővülése szolgáltatta. Az elemzők egyik csoportja szerint az olyan új típusú konfliktusok megértéséhez, mint a hutu tuszi konfliktus Ruandában, a boszniai etnikai tisztogatások, vagy az USA elleni szeptember 11-i terrortámadás, nem az államok iránti hűség vagy a köztük levő konfliktusok adják a kulcsot, hanem az állami szint alatti erőszak mögött ható identitásbeli körülmények (a vér és hovatartozás ) pontosabb megértése. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy e csoportot erős kritikák érik amiatt egyébként valószínűleg joggal, hogy az irreguláris és az aszimmetrikus háborúk különböző formáit, illetve napjaink terrorizmusát új típusú konfliktusként definiálják. Nemcsak azért jogosak e kritikák, mert e jelenségek valójában végigkísérték az emberiség történetét (és együtt fejlődtek azzal), hanem mindenekelőtt azért, mert az említett események nem állami főszereplői nem léptek ki abból a clausewitzi fogalmi keretből, amely szerint a háború a politika folytatása más eszközökkel. Vagyis a polgárháborúk, az etnikai és vallási konfliktusok vagy a terrorcselekmények mögött is mindig megtalálható a politikai szándék. A másik csoport szerzői szerint viszont az országhatárokon átívelő, szervezett bűnözéshez hasonló kihívások indokolttá teszik a nem katonai veszélyforrások fokozottabb bevonását a biztonsági tanulmányok tárgykörébe. Ez vezetett el napjainkra a humán biztonság fogalmának megalkotásához. Az egyén biztonságára koncentráló humán biztonság mind az erőszakos, mind a nem erőszakos veszélyektől való védettséget jelenti az emberek számára. 1 1 A humán biztonság olyan körülmény vagy létállapot, amelyet az emberek jogait, biztonságát vagy akár életét érintő átható fenyegetésektől való szabadság jellemez. A humán biztonság öszszetevői többek között a következők: a gazdasági biztonság (a produktív munkavégzésből adódó biztos alapjövedelem); az élelem biztonsága (fizikai és financiális hozzájutási képesség az élelemhez); az egészség biztonsága (relatív szabadság a betegségektől és fertőzésektől); a környezeti biztonság (hozzájutás a higiénikus vízellátáshoz, tiszta levegőhöz, talajeróziótól mentes földterületek biztosítása); személyi biztonság (biztonság a fizikai erőszaktól és fenyegetettségtől); a közösségi biztonság (a kulturális identitás biztonsága); politikai biztonság (az alapvető emberi jogok és szabadság biztosítása, védelme).

7 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 357 Ma már az is többé-kevésbé általánosan elfogadott nézet, hogy a nemzetközi politika állami szereplői, az államok világa mellett a nem állami szereplők is növekvő súllyal játszanak szerepet a nemzetközi rendszerben. Az olyan nem állami szereplők, mint a multinacionális vállalatok, a terrorista szervezetek, a környezetvédő szervezetek, a nemzetközi alapítványok, a civil- és egyházi szervezetek, vagy olyan több államban élő állam nélküli nemzetek, mint például az albánok, kurdok, létrehozhatják az államhatárokon átívelő saját nemzetközi alrendszereiket, s kialakíthatják saját magán-, illetve nem kormányzati biztonságpolitikáikat. A biztonság és az erőszak privatizálása, a másik oldalon pedig társadalmi meghatározottságának növekedése ugyanakkor hosszú távú következményekkel járhat az állam és az állami intézmények működésének természetére, a korábban állami monopóliumnak tekintett háború és béke kérdésére, s magának a nemzetközi biztonsági rendszernek a működésére nézve is. Fontos jeleznünk ugyanakkor, hogy biztonsági tanulmányokkal foglalkozó szakemberek körében továbbra is komoly vita tárgya a biztonság fogalmának kiterjesztő, illetve leszűkítő értelmezése. A kiszélesítést ellenzők legfőbb érve, hogy a fogalom bővítése a biztonság intellektuális egységét veszélyezteti, vagyis annyi mindent zsúfolunk bele, hogy végül a biztonság lényegi jelentése vész el. E megközelítés szerint például a társadalmi és nemzetközi kapcsolatok egészére nézve nem kívánatos hatással jár, ha hagyjuk, hogy a nem katonai kérdések biztonsági rangra emelkedjenek. Bár az 1980-as, 1990-es évek vitái lazítottak a tradicionalista állásponton, képviselőik zöme továbbra is kitart amellett, hogy a biztonság meghatározó kulcsa a katonai konfliktus. Egy részük ugyanakkor hajlandó lazítani a biztonság szigorú államközpontúságán. Mások elfogadják, hogy a nemzetközi rendszer konfliktusainak nem katonai okait szélesebb körűen érdemes értelmezni, sőt akadnak olyanok is, akik enyhíteni igyekeznek a biztonságnak a katonai konfliktusokhoz fűződő viszonyát. Nem teljesen alaptalan a tradicionalisták bírálata, miszerint a kiterjesztők a biztonság intellektuális egységét teszik kockára. A kiterjesztő értelmezés valóban kitágítja a biztonsági tanulmányok műveléséhez szükséges ismeretek körét, és a problémák széles skálájára bővíti az állam rendkívüli mozgósításának igényét. A kiszélesítés ugyanakkor manapság nagyon népszerű, valószínűleg azért, mert a biztonságot hajlamosak vagyunk valami egyetemlegesen jó dolognak tekinteni. Olyan kívánatos állapotnak, amely általában mindig jobb a veszélyeztetettségnél (az olyan fenyegetésnél, amellyel szemben nem áll rendelkezésre megfelelő ellenintézkedés). Ha azonban abból indulunk ki, hogy a biztonság mindig valamilyen kérdés áthelyezését jelenti a politikai szféra normál alkumechanizmusaiból a rendkívüli üzemmódba, már korántsem állíthatjuk, hogy a biztonság mindig jó állapot. Csak emlékeztetünk arra, hogy nem is olyan régen ezzel érveltek térségünk diktatórikus rendszerei is. Ez utóbbi megjegyzésünk komoly korlátokat állít az integrált biztonsági szféra értelmezési lehetőségei elé is. Bár az integrált biztonsági szférát leginkább az Egyesült Államokban 2001 szeptembere óta bekövetkezett változások (legfőképpen pedig a Department of Homeland Security létrehozása) kapcsán említi a nemzetközi szakirodalom, már itt jelezzük: az integrált biztonsági szféra lényege nem egy biztonsági szuperintézmény létrehozása, hanem az intézményrendszer egyes elemeinek integrált módon való működése.

8 358 Tálas Péter, Gyimesi Gyula 1. ábra. AZ ÁGAZATI ÉS AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA SÉMÁJA Itt és most nem időznénk annak részletes bemutatásával, hogy a védelem fogalma párhuzamosan a biztonság fogalmának változásával miként jutott el a katonapolitikától, a honvédelmi politikán keresztül a védelempolitikáig. Megelégszünk csupán a három fogalom rövid definíciójával 2, továbbá annak jelzésével, hogy a nemzetközi irodalomban a defence policy mindig a haderővel, a katonai védelemmel kapcsolatos kérdéseket foglalja magában, míg a home defense, a home security a biztonság teljes spektrumával (terrorizmus elleni védelem, belső biztonság, katasztrófavédelem, információs védelem stb.) kapcsolatos elvi és gyakorlati kormányzati tevékenységet jelenti Az integrált biztonsági szféra eltérő nemzetközi modelljei és közös sajátosságai A nemzetközi szakirodalomban jóval több az olyan leíró jellegű tanulmány és szakmunka, amely egy-egy ország vagy egy-egy intézmény integrált működését mutatja be. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az integrált biztonsági szféra problémaköre szinte 2 A katonapolitika az állam és a pártok biztonságpolitikájának része, amely a fegyveres erők szervezeti, harci-technikai fejlesztésére, felkészítésére és védelmi alkalmazására irányul. A változó nemzetközi viszonyoknak megfelelően vizsgálja továbbá a szövetségen belüli fegyverbaráti együttműködést, valamint a más országokkal való partneri kapcsolatokat. A katonapolitika lehet önálló (semleges, vagy el nem kötelezett), illetve védelmi szövetségbe integrálódó. A honvédelmi politika az előbbinél szélesebb, átfogóbb fogalom, amely magában foglalja a katonapolitikát, valamint az ország, a lakosság, a népgazdaság, továbbá a vezető szervek felkészítését a háború, vagy a rendkívüli állapot viszonyai között megoldandó feladatokat. A védelempolitika az államok, szövetségek háborúra való felkészülésével, a haderők fejlesztésével, alkalmazásával és működésével kapcsolatos tevékenységeket vizsgálja. Magában foglalja a védelempolitikai célok, stratégiák, eljárások és eszközök összességét. A védelempolitikát a biztonságpolitikából vezetik le.

9 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 359 mindenütt a szeptember 11-i terrortámadásokat követően (vagyis a terrorizmussal szembeni küzdelem kapcsán) került a politika érdeklődésének homlokterébe. Az Egyesült Államokban a jelenlegi rendszer kialakulása előtt az amerikaiak számos lehetőséget megvizsgáltak annak érdekében, hogy a leghatékonyabb rendszert hozzák létre. A szóba került négy modell közül a végén két modell ötvözetét ültették át a saját gyakorlatukba. A megvizsgált modellek a következők voltak: (1) a parancsnoki vezetési rendszer, amit korábban még a Clinton-adminisztráció javasolt; (2) vezető ügynökség létrehozása; (3) egy belső biztonsági minisztérium létrehozása; és (4) egy a Fehér Házhoz tartozó koordinátor ún. Cár kinevezése, ahogy erre rövid ideig sor is került. A Bush-kormányzat a külső nyomás ellenére a két utóbbi modell ötvözése által létrehozta a Department of Homeland Security -t. Ahogyan a későbbiek során látni fogjuk, ez a centralizáció nem talált egyértelmű követésre a nyugati világon belül, de ennek ellenére a holland és a kanadai rendszer egyes elemeiben emlékeztet az amerikaira. Az Egyesült Államokat ért támadást a fejlett demokráciák saját értékeik elleni támadásként fogták fel, de a biztonság növelését szolgáló intézkedéseik során az európai országok alapvetően a meglévő intézményrendszer adta kereteket igyekeztek javítani. Egyetlen európai országban sem hoztak létre az amerikaihoz hasonló csúcsminisztériumot, s a belső biztonság garantálását szolgáló intézkedések és szervezetek több minisztérium felelősségi körébe tartoznak, illetve mint Nagy-Britannia, Németország, Belgium és Spanyolország esetében megoszlanak a föderális és a regionális kormányok között. Az európai országokban ellentétben az Egyesült Államokkal nem került sor a belső biztonságot garantáló intézményrendszer jelentős átalakítására, melynek egyik okát az Európában évtizedek óta létező belső terrorfenyegetésben kereshetjük. Sőt egyes országok mint pl. Spanyolország, Nagy-Britannia megelőzve más európai államokat és az Egyesült Államokat is már olyan intézményi és törvényi kapacitással rendelkeztek, amely hatékonyan kezelte a belső terrorizmus jelentette fenyegetést. Ennek következtében a hazai helyzet átvilágítására létrehozott parlamenti bizottságok itt elsősorban azt vizsgálták, hogy a rendelkezésre álló források elegendőek-e a nemzetközi terrorizmus megfékezéséhez, illetve azt, hogy hogyan javítható a létező biztonsági és hírszerző szervezetek közötti együttműködés. Az európai kormányok számára fontos szempont volt, hogy egyensúlyt tartsanak a polgári jogok szűkítése és a szigorúbb biztonsági intézkedések között, ami nem jelentett akkora problémát a lakosság számára, mint az Egyesült Államokban. A homeland security fogalma az Egyesült Államokból származik és azokat az intézkedéseket és politikákat foglalja magában, amelyeket az amerikai kormány tett annak érdekében, hogy növelje az ország területének védelmét a terrortámadásokkal szemben. S annak ellenére, hogy az európai országok nem az amerikai rendszert vették át, a fogalom itt is általánossá vált, s a biztonsági fenyegetések igen széles skáláját fedi le, kezdve a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) támadástól, az ellenséges állam által indított hagyományos támadáson keresztül a hazai és nemzetközi szervezett bűnözésen át a terrorizmusig. Kutatásaink során azonban a fenti fenyegetettségek közül alapvetően a terrorizmus jelentette veszélyekkel, az azok elhárításában és egy esetlegesen bekövetkező támadás

10 360 Tálas Péter, Gyimesi Gyula következményeinek felszámolásában részt vevő szervezetek tevékenységével foglalkozunk. Ennek során három olyan területre koncentráltunk, amelyek a terrorizmus megelőzésében, elhárításában és kezelésében meghatározó szerepet játszanak: (1) a törvénykezés, s ezen belül is az érintett szervezetek tevékenységét és jogkörét meghatározó szabályozókra, a terrorcselekményeket elkövetők büntetésére vonatkozó új törvények, és azok a nemzetközi megállapodások, amelyek az áruk és személyek mozgását szabályozzák 9/11 után; (2) a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek tevékenysége, a hazai és nemzetközi együttműködés és koordináció formái; (3) a veszélyhelyzeti tervezésben és a katasztrófák felszámolásában részt vevő szervek tevékenysége, szervezete, tagozódása. A szeptember 11-i Egyesült Államokat ért terrortámadás jelentős mértékben módosította azokat az intézményrendszereket, törvényeket és együttműködési formákat, amelyek egy adott ország biztonságának garantálását szolgálják. Minden ország másképpen reagált ezekre az új típusú kihívásokra. Míg az amerikai kontinens országai centralizáltabb rendszerek létrehozásával próbálták elhárítani az újonnan jelentkező veszélyeket, addig az európai államok elsősorban a létező szervezetek és intézmények hatékonyságának és az e szervezetek közötti együttműködésének javításában látják a megoldást. Nem létezik egységes megoldás, minden állam saját hagyományai és a rendelkezésre álló tapasztalatok és szervezetek segítségével próbálja elejét venni az ország elleni terrortámadásnak. Az eltérő sajátosságok ellenére találhatunk olyan egyező vonásokat, melyek minden országra jellemzőek. Ezeket számos esetben a nemzetközi együttműködés kényszerítette ki, más esetben pedig a helyi körülményeknek megfelelő kompromisszum következtében jöttek létre. Ezek a területek a következőket foglalják magukban: (1) a jog-, és a felelősségre vonási rendszer átalakítása a terrorista fenyegetettségnek megfelelően; (2) a belbiztonsági erők hatáskörének növelése, az egyes szervezetek közötti együttműködést szolgáló új intézmények létrehozása; (3) a hírszerzés szerepének felértékelődése, a terror elhárítását szolgáló területek (elemzés, nyelvi felkészülés, technológia) prioritásának előtérbe helyeződése; (4) a katasztrófa elhárításában részt vevő szervezetek terveinek átdolgozása, eszközrendszerének kibővítése és az új fenyegetések elhárítását szolgáló eszközök (vegyi, biológiai és nukleáris) beszerzése; (5) kiegészítő pénzügyi források biztosítása a terrorizmus elleni tevékenységhez; (6) a nemzetközi együttműködés növekedése. Bár napjainkban a világ országai különböző jelentőséget tanúsítanak a terrorizmusnak, de szinte valamennyi ország bekapcsolódott a terrorista szervezetek és tagjai elleni nemzetközi küzdelembe. Ehhez kapcsolódóan szinte valamennyi ország igyekezett integráltabbá tenni biztonsági intézményrendszerének működését. Az e célt szolgáló tevékenységük közben alapvetően két modell figyelhető meg: a centralizált (a), illetve a decentralizált (b) rendszer. Természetesen létezik egy harmadik, vegyes rendszer (c) is, ami a fenti kettő ötvözetéből alakult ki. A rendszerek ellenére nem szabad

11 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 361 megfeledkeznünk arról, hogy valójában minden rendszer hatékonysága jelentős mértékben attól függ, hogy a válságkezelésben részt vevő helyi szervek milyen hatékonysággal képesek működni, együttműködni, illetve milyen gyorsan képesek tevékenységüket megkezdeni. 3. AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGON LÉTEZŐ ELEMEI, ILLETVE MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ INTERJÚK TAPASZTALATAI ALAPJÁN 3.1. Egy lehetséges integrált biztonsági rendszer meglévő jogszabályi háttere A magyar jogalkotás az Alkotmányon (1949. évi XX. törvény) kívül számtalan más jogszabályban határozza meg az integrált biztonsági rendszer alapjait képező fogalmakat, feladatokat, irányelveket. Mint a kutatás során kiderült, egy integrált biztonsági szféra részét képező, védelmi igazgatást ellátó szervezet feladatai gyakorta szóródottan, nem konzisztensen, áttekinthető módon vannak jelen a jogszabályokban. A törvények, rendeletek, határozatok, különböző utasítások vagy belső szabályozók ugyan egyértelműen meghatározzák a feladatokat, mind a szervezet belső, mind külső működésével kapcsolatosan, de a jogszabályokban pontosan az ilyen jellegű megosztottság miatt átfedések alakulnak ki. A jogszabályok megosztottságának magyarázata, hogy egy adott területen jelentkező feladatokat bármely válsághelyzet esetén az arra illetékes közigazgatási szerv tudja a leghatékonyabban megoldani és a rájuk vonatkozó szabályozókban rögzítve van az együttműködés módja, iránya és mértéke. A probléma akkor jelentkezik, amikor például egy katasztrófa következtében fellépő feladat megoldásában több szervezet vesz részt. Gyorsan és hatékonyan kell végrehajtaniuk a feladatokat, de az együttműködés egy átfogó stratégia (védelmi igazgatási vagy integrált biztonsági stratégia) hiánya miatt akadozik. Az együttműködést nehezíti, hogy egy krízishelyzetre, az életet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető eseményre nem lehet pontosan rögzített forgatókönyvekkel felkészülni, de cselekvési tervek, különböző követendő normák, irányelvek lefektetésével csökkenthető a kockázat, növelhető a hatékonyság. Számtalan szervezetnél léteznek olyan szabályozók, amelyek azonnali reagálást tesznek lehetővé, tisztázzák az információáramlás információáramoltatás módját, a kapott információkra való reagálást, vagyis az információk begyűjtését, feldolgozását, elemzését, értékelését, továbbítását; a cselekvési terveket, az információkra történő reagálást, a döntési hierarchiát, döntések végrehajtatását és a feladat-végrehajtás ellenőrzését. Példának okáért a rendőrség működését, feladatkörét az Alkotmány, valamint a rendőrségről szóló törvény határozza meg alapvetően. Ezek mellett több kormány- és miniszteri rendelet, végrehajtási szabály, határozat létezik, amely előírja az együttműködési kötelezettséget. Tehát a rendőrség a közbiztonság érdekében a társszervekkel, egyéb állami és társadalmi szervekkel és az állampolgárok egyes önkéntes egyesüléseivel, mint például a polgárőrséggel is hatékonyan képes együttműködni, annak ellenére, hogy túlszabályozottak a feladatok, ráadásul a jogszabályok a gyakori változások miatt időnként nem tűnnek kifejezetten stabilnak.

12 362 Tálas Péter, Gyimesi Gyula Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működésének keretét a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény adja, de szerteágazó szabályrendszerrel kell számolni, mely a probléma összetettségét és az együttműködésre kötelezettek körét is jelzi. Az együttműködések széles köre létezik a legegyszerűbb feladattól a legbonyolultabb tevékenységig, mert ezt a típusú munkát egyedül nem lehet végezni. A jogszabályok, a törvénytől a miniszteri rendeleteken át a főigazgatói intézkedésig, viszonylag hosszan sorolják fel, hogy ezen a területen kikkel és milyen módon kell együttműködni. Ezek egy része operatív jellegű, más része kölcsönösen támogató jellegű. A vizsgált szervezetek többségéhez hasonlóan a szabályozásban nem tapasztalhatók jelenleg lyukak, de nem kizárt, hogy léteznek. Mindössze eddig nem kerültek felszínre, mert nem volt olyan esemény, ami felszínre hozta volna őket. Ugyanakkor a keret jellegű szabályozás kellő rugalmasságot ad a szervezetnek, melynek eredményeként eddig nem volt olyan esemény, mely alapjaiban kérdőjelezte volna meg a tevékenységi kör határozott normákkal lefedett voltát. Az OKF jogszabályban rögzített együttműködési irányai rendkívül heterogének. Az állami szervektől, ide értve az önkormányzatokat is, a civil szervezetekig terjed a spektrum. Nyilván más és más a forma és az intenzitás is. A polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerét az évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról határozza meg, felsorolja az öt szolgálatot és utal az együttműködési keretekre. Ezt egészíti ki egy úgynevezett háromezres kormányhatározat, amely konkrétan határozza meg a szolgálatok együttműködését, valamint a felelősségi köröket. Értelemszerűen a kormányhatározat pontos tartalmát nem ismerhettük meg, azonban nyilvánvaló, hogy mindegyik szolgálat alapvető feladata az információgyűjtés, értékelés, elemzés és azok továbbítása az állami megrendelőknek. Ennek a feladatnak fontos eleme a szervezetek közötti szoros együttműködés. A törvény alapján az NBSZ szolgálja ki mind a polgári, mind a katonai társszolgálatokat és a nyomozószerveket is (rendőrség, VPOP, ügyészség). Külső engedélyhez kötött információgyűjtés eszközei és módszerei terén az NBSZ kizárólagossággal rendelkezik. Ilyenek az elektronikus hírközlés ellenőrzése, postai levélküldemény ellenőrzése, helységbe történő titkos behatolás, helység lehallgatása, audio-vizuális ellenőrzése. Csak néhány, külső engedélyhez nem kötött feladat terén fordulhatnak elő párhuzamok, például a konspirált megfigyelés terén, de az ennek megfelelő technikai háttérrel ugyancsak az NBSZ rendelkezik, így az átfedések szintjét igen alacsonynak mondhatjuk. Az átfedések kiküszöbölésére már folyamatban van a törvénymódosítás, mivel az elektronikus hírközlésre és a postai szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok több szervezetnek adnak lehetőséget a titkos információ gyűjtésére. A törvénymódosítást követően a bűnüldözői titkos információk gyűjtésére vonatkozó normák homogének lesznek, egy jogszabályban szerepelnek majd és a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés kizárólagosan az NBSZ hatásköre lesz. A jogi szabályozás összetettségével, szerteágazó voltával kapcsolatos problémák leginkább az Országos Meteorológiai Szolgálatnál jelentkeznek, mivel számtalan szabályozás létezik, amely az általános működésüket meghatározza. Több törvény és kormányrendelet konkretizálja a feladatokat. Azonban hiányzik egy átfogó meteorológiai törvény, amely egyebek mellett egyértelművé tenné az adatok, információk áramlásá-

13 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 363 nak, az adatok biztonságának, védelmének normáit. Létrehozása, célszerűségének, fontosságának ellenére, eddig mindig kudarcba fulladt. Mivel a természeti jelenségek okozta katasztrófa, válsághelyzet Magyarországon és, tegyük hozzá, minden jel szerint a világon mindenütt, egyre nagyobb kockázatot jelent, ezért az OMSZ tevékenységének szabályozása részletesebb kifejtést érdemel. A Meteorológiai Szolgálatra vonatkozó jogszabályok előírják az együttműködést a katasztrófavédelemmel, a vízüggyel, a polgári repüléssel, a katonai meteorológiával, az állami szféra több szervével, a minisztériumokkal, különösen a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal. Az egyik fél számára sem anyagi haszonnal járó együttműködések élet- és vagyonvédelmi vagy egészségvédelmi projektek kapcsán jönnek létre, s ezeket nem feltétlenül szabályozza jogszabály. Ilyen például az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (ÁNTSZ), az Országos Környezetegészségügyi Intézettel (OKI) vagy az Országos Mentőszolgálattal a hőségriadó miatt kialakult együttműködés. A jogszabályok nem adnak kellő keretet az együttműködésnek. Erre példa, hogy az állami szféra nemcsak az OMSZ-től kér és kap információt, hanem más, gyakran éppen az OMSZ kényszerűen nyilvános adatait felhasználó, nem állami meteorológiai szervektől is. Ez természetesen az OMSZ-nek kedvezőtlen helyzetet teremt. Ha bármely információ nem megfelelő, akkor csak az állami fenntartású OMSZ vonható felelősségre, a többi szervezet nem. Az állam az OMSZ működésének 45%-át finanszírozza, a többit saját bevételből üzleti tevékenységből szerzi meg, amelyből például az adatgyűjtést biztosító és ezért kiemelt fontosságú mérőhálózatot tartja fent és fizeti a nemzetközi tagdíjakat. Ezek alapján tisztázatlannak tűnik, hogy az OMSZ meddig köteles az állami kérések teljesítésére. Az OMSZ a jogi hiányosságok ellenére minden állami feladatot teljesít, de meglehetősen lehetetlen versenyhelyzetbe kerül a mérőrendszer és -hálózat nélküli, nem állami szolgáltatókkal szemben, mivel azok éppen az adatvédelem hiánya miatt az OMSZ közérdekű adatait értékesítik a piacon, ezáltal sértve az OMSZ érdekeit. Hosszú távon ez a joghézag az adatgyűjtés biztonságára és áttételesen az OMSZ magasan kvalifikált állományára is kihat. A Kormányzati Koordinációs Bizottság alárendeltségében létrehozott Operatív Törzs által sikerült a problémák egy részét kivédeni. A augusztus 20-i események következtében az Operatív Törzs munkája intenzívebbé vált és a rendezvényszervezők is jobban figyelnek az előrejelzésekre. Az Operatív Törzsben minden szerv képviselteti magát, amely érintve lehet egy természeti csapás következtében jelentkező feladatokban, így elméletileg nem fordulhat elő, hogy valaki például nem figyeli és elemzi az OMSZ által kiadott riasztásokat A jelenleg működő rendszer Az integrált biztonsági rendszer alapját, szervezeti kereteit a védelmi igazgatás teremti meg, ezért kutatásunk előkészítése során ebből a jelenleg is működő rendszerből indultunk ki. Fogalmilag a védelmi igazgatás nem más, mint a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely magában foglalja az Alkotmányban szabályozott minő-

14 364 Tálas Péter, Gyimesi Gyula sített időszakokra és az azokat kiváltható helyzetekre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosságellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. 3 A definíciót kiegészítve megjegyzendő, hogy a védelmi igazgatás központi, területi és helyi szintekre tagozódik. Központi szerve az Országgyűlés, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága, a köztársasági elnök, a kormány, a honvédelmi miniszter és az illetékes miniszterek. Területi szervei a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok, a hadkiegészítő parancsnokságok, a toborzó és érdekvédelmi központok, illetve az irodák, a centrális irányítású területi szervek és helyi szervei pedig a helyi védelmi bizottságok, polgármesterek, centrális irányítású helyi szervek. Ahogy a fentiekből is kitűnik, az egész rendszer alapja a különböző szervezetek közötti együttműködés horizontális és vertikális irányban egyaránt. A jogforrások alapján a rendszer működőképes, a minősített időszakok szabályozása egyértelművé teszi a felelősségköröket, a különböző védelmi igazgatási intézkedési tervek, ezen belül elsődlegesen a 2., 10., és a 20. számú intézkedési tervek veszélyhelyzeti, katasztrófavédelmi szempontok alapján konkretizálják a feladatokat, tartalmazzák az előrejelző, az értesítési, a riasztási, az együttműködési, a védelmi és a kárelhárítási feladatok végrehajtásának szabályozását. 1. táblázat. A MINŐSÍTETT (VÁLSÁG)IDŐSZAKOK RENDSZERE Veszély iránya Hatalmi centrum Jogszabályi háttér Rendkívüli állapot Hadi állapot Háborús veszély Külső veszély Honvédelmi Tanács Alkotmány 19/B. MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK Szükségállapot Az alkotmányos rend megdöntésére és a hatalom megszerzésére irányuló cselekmények; Terror jellegű cselekmények; Természeti vagy ipari katasztrófa Belső társadalmi konfliktusok; Természeti, ipari katasztrófák Minősített időszak Alkotmányos tényállás Veszélyhelyzet Elemi csapás Katasztrófa Alkotmány 19/E. Külső fegyveres csoportok váratlan támadása Külső veszély Megelőző védelmi helyzet Külső fegyveres támadás veszélye esetén; Szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében Külső veszély Köztársasági Elnök Kormány Kormány Kormány Alkotmány 19/C évi XXXVII. törvény a polgári védelemről, 2. (2) bekezdés Alkotmány 19/E. Alkotmány 19/A. 3 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2. e) pont).

15 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 365 Mindezek ellenére kutatásunk során megvizsgáltuk, hogy valójában hogyan működik a rendszer, az együttműködések milyen intenzitással, milyen formák és keretek között valósulnak meg. A váratlan események kezelésében a minisztériumok és a szoros alárendeltségükbe tartozó egyéb hatóságok, hivatalok együttműködése a jogszabályok által előírt keretek között működik-e a különböző operatív törzsekben, kormányzati munkacsoportokban, az egyéb együttműködésekről szóló megállapodások pedig a vezetők szintjén dőlnek-e el. Ez utóbbiban a vezetők szerepe azért kiemelt jelentőségű, mert a jogszabályok csak a keretet adják, a törvényi előírásokon felül azért szükség van a szervezetek közötti külön megállapodások megkötésére is, hiszen a konkrét feladatok a két vagy többoldalú megállapodásokban szerepelnek. Ezeket az együttműködéseket általában az adott szervezetek vezetői határozott időre, egy periódusra kötik, és folyamatosan felülvizsgálják/felülvizsgáltatják. Minden szervezetnek fontos az együttműködések folyamatos életben tartása, vagy ha az együttműködés kiüresedik, akkor annak megszüntetése. Ha előfordul is kiüresedett együttműködés, akkor csak csekély számban. Többnyire a monitoring a tartalom/feladatmegosztás szerinti módosítások szükségességének feltárását jelenti, és nem a szerződés felmondását, megszüntetését eredményezi. Az OKF-nél felelőse van a megállapodásoknak, aki szükség esetén kötést, újrakötést, megszüntetést kezdeményez, de az is előfordul, hogy egyszerűen elhal egy megállapodás. A megállapodások jellege szervezetenként változik, lehet kutatói, szakmai, vagyonvédelmi, kiszolgáló, segítő vagy adat- és információszolgáltatásra szorítkozó. A kiüresedő megállapodások helyzetének tisztázásán túlmenően, igyekeztünk információhoz jutni az esetleg tervezett megállapodásokat illetően is, de a szervezetek többsége nem lát okot új megállapodásokra, mivel a számukra fontosak már működnek. Az OMSZ mellett egyes nemzetbiztonsági szolgálatok említették a lehetőségét új együttműködések létrejöttének. Az OMSZ esetében az állami szervekkel való együttműködések általában kutatói, szakmai (pollenjelentés, hőségriadó) jellegűek, míg a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel, mentősökkel a kormányrendeletek által előírt vagyonvédelmi jellegűek. A kormányrendeletek nem részletezik a feladatokat, hanem külön munkarendek rögzítik, hogy milyen típusú információk érkezésekor tájékoztatják az adott szervezetet. Kétoldalú megállapodások öntik végleges, valóban működőképes formába a két fél által vállalt feladatokat. Az üzleti partnerekkel (média, mezőgazdaság, rendezvényszervezők stb.) a megállapodások már konkrétak a feladatok tekintetében is. Az OKF az együttműködéseket annak alapján csoportosítja, hogy kivel köti. Létezik képesség-alapú együttműködés, amely azt jelenti, hogy résztvevőként, támogatóként, regionális vagy helyi szinten egyaránt létrejöhet. Van, ahol az együttműködő szervezet egésze vesz részt benne, és van, ahol a szervezetnek egy arra szakosodott alrendszerével épül ki kapcsolat. Az együttműködés jellege adja meg a formát és a tartalmat, nincs generális szabály vagy elv. Ha csoportosítani akarnánk, akkor három nagy csoportot lehet elkülöníteni az OKF esetében: (1) rendvédelmi szervek kötött formája, mértéke, (2) az önkormányzatok rugalmasabb, de jól körülhatárolt formája, mértéke és (3) a civil szervek egyéninek tekinthető eseti formái, mértékei. Megjegyzendő, hogy több mint száz együttműködő partnere van a szervezetnek, amelyeknél a törvényi kényszerek mellett, a célszerűség gondos mérlegelése, a kölcsönös haszon elve az irányadó. Ez minden szervezetnél elmondható pontosan az oknál fogva, hogy

16 366 Tálas Péter, Gyimesi Gyula csak olyan együttműködésekkel terhelik a szervezetet, amely mindkét félnek előnyös. A ORFK is számtalan civil vagy polgári szervezettel köt megállapodásokat a célok és feladatok fókuszban tartása mellett. Ilyen a Polgárőrséggel való együttműködésük, vagy a Honvédelmi Minisztérium együttműködése a Magyar Tartalékosok Országos Szövetségével (MATASZ). A döntések meghozatalánál is a törvényi előírások a hangsúlyosak, mindig a vezetői szinten történnek, melyek az operativitást biztosító kapcsolattartó személyek előkészítő munkájára alapozódnak, ami a későbbi fenntartást és működtetést is szolgáló metódus. A kétoldalú megállapodások rugalmasabb keretek között mozognak, különösen, ha civil partnerekkel kötik (például az OMSZ esetében). De a legfontosabb a döntések meghozatalánál az, hogy kivel működnek éppen együtt és milyen esemény kapcsán. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ki az együttműködés vezetője. Fontos a szakértelem, a kompetencia és a kapacitás. Az OKF-nél az együttműködés vezetése hangsúlyosan önkormányzati feladat, de a helyzet változásával, esetleges eszkalálódásával tolódik feljebb a szervezeti/állami hierarchiában. A szabályok és a gyakorlat összhangja esetében már eltérőek a vélemények. A vizsgált szervezetek többségének álláspontja szerint rigorózusak a szabályok, amelyeket mereven követnek is (BH, nemzetbiztonsági szolgálatok, MH HM szervek, ORFK), a többi szervnél azonban rugalmasság biztosítja az összhangot (OMSZ, OKF). A folyamat sajátja, hogy keletkeznek sérelmek, ezek kezelése azonban lényegében konfliktusmentes. A presztízsszempontok érvényesítésére való törekvésből eredő öszszeütközések, ha egyáltalán megjelennek, kezelhetőek. Jó munkakapcsolatok alakulnak ki az operatív törzsekben is, ami elősegíti a munkát. Mindenki a saját szakterületével igyekszik hozzájárulni a problémamegoldáshoz. Ennek során szakmai viták kialakulnak ugyan, de a cél elérését akadályozó konfliktusok nem. A konfl iktusok, már ha lehet így nevezni őket, inkább csak az eltérő informatikai és technikai rendszerekben jelennek meg. Például az OMSZ szakmai, nemzetközi és üzleti követelmények okán folyamatosan fejlesztett informatikai rendszere nem kompatibilis több állami megrendelő elavultnak tekinthető technikai felszereltségével, így az állandó átkódolás, illesztés plusz terheket jelent. A kormányzati gerinchálózatra előírt rácsatlakozás megoldást nyújt az együttműködés megkönnyítésére, de korlátozza is a működést (nincs meg az igényelt sávszélesség, a rendszer hosszú leállásai, elavult konstrukció). A szervezetek közötti együttműködésekben jelentősek az informális kapcsolatok, különösen a vezetők és a kapcsolattartók szintjén. Így a formális kapcsolatok mellett egyre gyakoribb az operatív kapcsolattartók elérhetőségeinek cseréje, amely gyorsítja a kapcsolattartást. A szervezetek többsége fel is vállalja, sőt kifejezetten fontosnak tartja az informális kapcsolatok létét, de van, ahol árnyaltabban fogalmaztak, utalva a szigorú szabályozásra, mely például a titkosszolgálatok esetében mondhatni alapkövetelmény. Az együttműködések kezdeményezése terén már nem ilyen egységesek az álláspontok. Az OKF a korábbi szervek saját együttműködési rendszerét örökölte, emellett is-is alapon köttetnek szerződések, van saját kezdeményezés a módosuló feladatrendszer alapján, és van felajánlás alapján kötött is. A Bevándorlási Hivatalt többnyire együttműködést igénylő szervezetek keresik, de a kapcsolatfelvétel és fenntartás gondos szűrést igényel a feladatkör érzékenysége miatt. A KFH-val több felsőoktatási intézmény

17 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 367 kezdeményez együttműködést (Kodolányi János Főiskola, ZMNE, ZSKF), ahova gyakran adnak szakértőket, előadókat a kívánt témákban, akik egyedi előadásigények esetén konferenciákon, különböző más fórumokon, is megjelennek. De ez visszafele is működik. A hivatal az egyes szervezetekkel kötött megállapodások keretében a szükséges nemzetbiztonsági C típusú ellenőrzés után lehetőséget biztosít a kutatóknak, hallgatóknak könyvtáruk használatára, mivel szervezetük kutatóműhelyként is működik. A kölcsönös előnyök növelése céljából gyakorlati helyet biztosítanak diákoknak, ezzel segítve elő a saját szempontú utánpótlást. Összefoglalva, minden szervezetnél megoszlik a kezdeményezések aránya, csak eltérő százalékban. A kapcsolattartó személyekkel összefüggésben felmerült a keresztszakemberek létének lehetősége. Keresztszakember kifejezés alatt azon alkalmazottat értjük, aki korábban az együttműködő szervnél szolgált/dolgozott, így átlátja mindkét szervezet működését, vezetési, irányítási, döntési rendszerét, tisztában van mindkét szervezet szakmai szempontjaival. A szervezetek egy része él ezzel a lehetőséggel és törekednek ezeknek a munkavállalóknak, pontosabban az ő tudásuknak, tapasztalataiknak megfelelő felhasználására is (OKF, BH, ORFK). Van, ahol speciális igények merülnek fel velük szemben a szervezet sajátosságából kifolyólag (KFH), de van olyan szervezet is, ahol ebben a kérdésben tagadólag nyilatkoztak (NBSZ) Információáramlás Az információáramlás a legtöbb szervezetnél kétirányú, kivéve, ha egy szervezet az együttműködésben kizárólag információszolgáltatóként vesz részt (pl.: NBSZ, OMSZ, IH, NBH, KFH stb.). A többi jellemző, az információáramlás módja, mértéke, csatornája és az adatvédelem viszont már szervezet-specifikus. Az OMSZ által az állami kérésekre adott információ a kormányzati gerinchálózaton áramlik. Az információáramlás alapja az informatika, így az OMSZ nemzetközi és saját igények alapján komoly és biztonságos rendszert fejlesztett ki, az állami Microsoft alapú egyszerű rendszertől függetlenül. Ebből eredően az OMSZ az állami gerinchálózatot függőségként éli meg, sajnálatosan a kormányzati rendszer elavultsága, megbízhatatlansága és eddig kevéssé bizonyított hatékonysága miatt. A közel 50%-ban piaci megrendelőkből élő szervezettől 99,5%-os rendelkezésre állást követelnek ügyfelei, így hatalmas kockázat és veszteség számára a kormányzati rendszer akadozása. Az integrált biztonsági rendszer alapját pedig az információ gyors és akadálymentes áramlása jelentené, és hiába van az információadó megfelelően felszerelve technikával, ha éppen a vevő, a tényleges feladat-végrehajtó nem fogja rendesen az üzenetet. Erre példa a augusztus 20-i eseménysor is, amikor az OMSZ jelezte a vihar bekövetkeztét, de a végrehajtók nem észlelték a riasztást. Az OKF-nél az információáramlás során az információgyűjtés és -birtoklás nagyobb lehetőségével rendelkező szervezetek dominálnak, ugyanakkor krízishelyzetben támaszkodni kell a nagyobb helyismerettel rendelkezőkre. A helyzet bonyolultságától függően a szabályok mellett a célszerűség diktál. Az információáramlás/ áramoltatás mértéke feladatfüggő, a helyzet bonyolultságától függ, a cél a redundanciamentes tartalom elérése. Az információk átadása teljesen hagyományos módon, illetve az e-kormányzaton keresztül történik, de az adatvédelem szempontjából védett és nyitott csa-

18 368 Tálas Péter, Gyimesi Gyula tornák egyaránt szerephez jutnak. A titok- és adatvédelem alá tartozó információ viszonylag kevés. A Bevándorlási Hivatal munkája jellegénél fogva többnyire személyi adatokat kezel, ezért korlátozott a megosztás lehetősége. Ugyanakkor a rendőrség részére rendszerezettebb és részletesebb adatok átadására lenne lehetőség pl. a szervezett bűnözés kapcsán lehetne ennek fontossága, ezáltal könnyítve a rendőrség feladatát. Az információk jellege miatt az áramoltatás szigorúan védett e-kormányzati csatornán, tehát a gerinchálózaton keresztül történik. A nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kölcsönös tájékoztatási kötelezettség együttműködési megállapodásokban van lefektetve, amelyek évente, az eseményektől függő mértékben változnak. Nyílt és fedett információs csatornákkal egyaránt dolgoznak. A NATO-val és az EU-val pedig zárt csatornákon keresztül forgalmaznak adatokat, amelyet csak az arra jogosultak kezelhetnek. Természetesen külföldi partnerszolgálatokkal is működik az információcsere. Az információk kiadásáról minden esetben a szervezet főigazgatója dönt, beleértve a polgári cégek felé való információáramoltatást Struktúra A negyedik hipotézisünkként megfogalmazott feltételezésünket, miszerint a szervezetek fenntartanak állandó, eseti és virtuális elemeket, amelyek léte gyorsítja a reagálóképességet egy adott krízishelyzetben való együttműködés során, többé-kevésbé megcáfolta a kutatást. A korábban létezett tartalékképzést is előirányzó védelmi rendszer megszűnt. A 2004 novemberében bevezetett önkéntes haderő nem vonta maga után az önkéntes tartalékos rendszer bevezetését, így a katasztrófák, válságok, rendkívüli helyzetek idején korábban bevetett, illetve felhasznált nagyszámú személyi (általában sorkatonai) és anyagitechnikai tartalék megszűnt. A Magyar Honvédség az állandó állományán felül nagyon alacsony számú eseti elemmel minősített időszakban vagy katasztrófa esetén mozgósítható tartalékkal rendelkezik, nem is említve a virtuális elemeket. Lényegében az összes vizsgált szervezet állandó elemekkel, állandó struktúrával dolgozik minden helyzetben, és a munkatársak áthelyezése a speciális szak- vagy kutatási területek, valamint a költségek miatt is korlátozott. Tulajdonképpen helyzet esetén a meglévő állomány átcsoportosítása, a feladatok prioritásainak megváltoztatása az az eszköz, mellyel a szervezetek élhetnek és élnek is. Eseti elemekkel a Magyar Honvédség mellett az OKF-gal vagy a rendőrséggel együttműködő civil szervezeteknél lehet számolni (polgárőrség, MATASZ, hagyományőrző szerveztek), míg a virtuális elemek speciális és jellemzően civil szervezetek közül kerülhetnek ki, mint például a speciális mentők vagy az önkéntes tűzoltók, akik egy-egy esemény bekövetkeztekor ébrednek Forgatókönyvek A kutatás megkezdésekor a védelmi igazgatási intézkedési tervekből kiindulva feltételeztük, hogy az abban részt vevő szervezetek rendelkeznek forgatókönyvekkel egy váratlan eseménykor jelentkező feladatok ellátásának megkönnyítésére. Erre vonatkozó-

19 Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége és feltételei 369 an konkrét információkat nem kaptunk, különösen a nemzetbiztonsági szervektől nem. Az ő esetükben léteznek normák, eljárásrendek, amelyeket követni kell feladat-végrehajtás során, de speciális feladatuk többek között a bűncselekmények (terrorcselekmények) megelőzésére irányuló információgyűjtés miatt, nincsenek közvetlenül érintve a katasztrófavédelemben vagy bármely váratlan esemény elhárításában. Az ő esetükben tehát ebben a kérdéskörben nincsenek konkrét forgatókönyvek. Figyelik az információkat, mivel a terrorizmusra nem lehet felkészülni egy forgatókönyvvel, s csupán az együttműködési megállapodások rögzítik a rájuk vonatkozó információátadással kapcsolatos feladatokat, amelyeket évente értékelnek, felülvizsgálnak. Természetesen nem feltételezhetjük, hogy nincsenek olyan eljárásrendek, melyek szituációfüggően képesek a cselekvés lefolyását mederben tartani. Mindössze arról van szó, hogy ezek feltárása egy interjú során nehézkes. A nehézség jellemzésére szemléltető példaként álljon itt az OKF eljárásainak, tevékenységének szabályozottsága. Az OKF esetében vannak forgatókönyvek, de a kialakult helyzet nagyban meghatározó, a szerteágazó feladatrendszer okán sokféle szituációval kell számolni (katasztrófa, polgári védelem stb.). Éppen ezért sokkal inkább a szakmai elvárások köre rögzített, semmint a tényleges teendők sora. Az eseményeket követően azonban mindig történik értékelés, melyek tapasztalatai beépülnek a gyakorlatba, ha mód van rá, akár országos érvényre juttatva egy-egy helyi esemény tapasztalatát. Ez a módszer, vagyis az események követése, elemzése, értékelése, a tapasztalatok beépítése a normákba, forgatókönyvekbe, együttműködési megállapodásokba, ha némileg eltérő megfogalmazásban is, de minden szervezetnél elhangzott Ajánlások, javaslatok A szabály- és normarendszer lényegében rendezett módon rögzíti a lehetséges cselekvések kereteit. Az alapjaiban jó rendszer azonban rendkívül sok szinten és területen létezik a joghierarchiában, ami nehezíti a jogalkalmazók és a ténylegesen cselekvők tájékozódását. Alapvetően három fő irányban lenne indokolt relatív világos és átfogó szabályrendszert kidolgozni, ily módon gerincet adva az oldalági, helyi, speciális szakmai normák létrejöttének. A kölcsönös tájékoztatás, az operatív együttműködés és a kölcsönös támogatás (tevőleges, eszköz és szakértelem területén) hármas területén kialakított átfogó normarendszer, mind a felkészülés, mind a megelőzés, mind a kezelés és helyreállítás időszakában pontos kapaszkodókat adhat a szereplőknek. Az integráció jeleit érzékelhetően ma is felmutató biztonsági rendszer elemeinek két nagy csoportjában nagyrészt a törvényi kényszerek hatására, jól átlátható módon kialakított, az állami és önkormányzati szféra szervezeteit összekötő együttműködések dominálnak. Kevésbé intenzívek, esetlegesek a társadalmi és civil szervezetekkel megkötött két-, illetve többoldalú szerződéseken alapuló együttes tevékenységek, a szerződések figyelemmel kísérése, megújítása, szükség esetén módosítása, s a gyakran száznál is több megállapodás eredményezte kapcsolatok életben tartása plusz energiákat köt le. Ha nem, akkor a megállapodás formális és ez okból felesleges is. Ugyanakkor az ebbe a körbe tartozó szervezetek azok, amelyek a legtöbb helyi információval, bejáratot kapcsolattal, helyismerettel rendelkeznek és éppen ezért adott helyzetben komoly segítséget jelentenek a helyszínre érkezőknek. Célszerűnek látszik, hacsak nem országos

20 370 Tálas Péter, Gyimesi Gyula szervezetről van szó, az ilyen típusú megállapodások és együttműködések zömét, a biztonság kérdésében leginkább érintett önkormányzatok felé elmozdítani. Ebben az esetben szembe kell nézni presztízssérelmekkel is, mert minden együttműködő ahogy az a jelenlegi rendszerből is világosan látszik a lehető legmagasabb szinten kíván szerződni, ráadásul a jelenlegi jogosultsági szabályok is ezt erősítik. Ha azonban a szándék és a megvalósulás a funkcionális szintre helyeződik vissza, az akár az együttműködés meghiúsulását is eredményezheti. Pl. egy helység polgárvédelmi egyesülete, ad absurdum ne az ORFK-val kössön szerződést, hanem a helyi rendőrőrssel és rajta keresztül érje el ha szükséges a bűnmegelőzési munkájához szükséges rendőri szervezetek indokolt szintjét. Kérdés, hogy ehhez miként viszonyul a polgárvédelmi egyesületek országos szövetségének vezetése, amelynek természetes partnere az ORFK. És a példa folytatható. 2. táblázat. A MAGYARORSZÁGI SZERVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZŐI A VIZSGÁLT KRITÉRIUMOK SZERINT Vizsgált szervezet HM Védelmi Hivatal OKF ORFK OMSZ BH IH NBH KFH KBH NBSZ Jogi szabályozás Honvédelmi törvény Katasztrófavédelmi törvény adja a keretet. Jogszabályok stabilak, de túlszabályozott. Meteorológiai törvény hiánya. Idegenrendészeti törvény pontosan lefedi a feladatokat. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény határozza meg működésüket. Együttműködési keretek tisztázottak. Jelenleg működő rendszer NATO követelményeknek megfelelő Képesség alapú Védett és nyitott Védett és nyitott Szervezeti elemek rendszeressége Elméletileg állandó és eseti elemek. Állandó elemek. Esetleg virtuális elemek bevonása. Szabálykövető Védett Állandó elemek. Esetleg virtuális elemek bevonása. Feladat- és felelősségkörök zavara az állami megrendelők részéről Rendőrség által kiaknázatlan lehetőségek Hatékony információáramoltatás Védett és nyitott Állandó elemek. A jelek szerint a kormányzati gerinchálózat intenzívebb fejlesztése elkerülhetetlen. Információáramlás Forgatókönyvek Védelmi igazgatási intézkedési tervek. Jogi normák, eljárásrendek szabályoznak. Forgatókönyvek. Minőségbiztosítás alapon. Védett Állandó elemek. Vannak, negyedévente aktualizálják. Védett Állandó elemek. Nem jellemző, jogi normák szabályoznak ágazati szinten lebontva. Egyéb

A biztonság fogalmának határairól

A biztonság fogalmának határairól 3 Gazdag Ferenc Tálas Péter A biztonság fogalmának határairól A szerkesztõség a biztonságpolitika fogalmi és terjedelmi határairól szóló cikkel kettõs célt szeretne elérni: egyfelõl ösztönözni a már többször

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező KONDÁS KORNÉL 1 A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező Terrorism, as the influential factor of the defence managment system Absztrakt A szerző a cikkben bemutatja a terrorizmus

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.)

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.) 5.2.1. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) dologi forint, devizaforint keretének és béralapjának alakulása reálértéken 1991-1997. között (1991 = 100%) 251 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Dologi

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben