Lajstromozott védjegyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajstromozott védjegyek"

Átírás

1 Lajstromozott védjegyek ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Dymsco Co., Ltd., Gwangju-si, Gyeonggi-do (KR) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 541 ) CALEO ( 511 ) 11 Fűtőkábelek, fűtőelemek, fűtőtestek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Koritár Henriett, Taktaharkány (HU) ( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd ( 541 ) ITALIANISSIMISSIMA ( 511 ) 16 Olasz régiók, szervezetek és vállalkozások kommunikációjának, valamint mindennemű (kivéve politikai) olasz hírnek a magyar közönség felé, magyar nyelven való közvetítéséhez papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak másosztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék, így különösen albumok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; dobozok kartonból vagy papírból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];fényképek; folyóiratok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; katalógusok; képek; képregények; könyvecskék, füzetek; magazinok, revük [időszaki lapok]; naptárak; prospektusok. 35 Olasz régiók, szervezetek és vállalkozások kommunikációjának, valamint mindennemű (kivéve politikai) olasz hírnek a magyar közönség felé, magyar nyelven való közvetítését szolgáló reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodaimunkák így különösen adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmiinformációs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámügynökségek; hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk. 41 Olasz régiók, szervezetek és vállalkozások kommunikációjának, valamint mindennemű (kivéve politikai) olasz hírnek a magyar közönség felé, magyar nyelven való közvetítését szolgáló nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturálistevékenységek, így különösen akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; hangversenyekszervezés és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; modellügynökségek művészek számára; múzeumi szolgáltatások[bemutatók kiállítások]; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zenekarok szolgáltatása; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]. M1261

2 ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) IMK Laboratórium Kft., Telki (HU) ( 740 ) dr. Vámosi Zoltán, Dr. Vámosi Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) SWES ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek. 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével) nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek. 40 Anyagmegmunkálás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) SOLDEO ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a központi idegrendszer zavarainak és rendellenességeinek, valamint pszichiátriai vonatkozású zavarok és rendellenességek kezelésére és/vagy enyhítésére. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) RILGENIS ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok; vakcinák. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Budapest (HU) ( 541 ) SZIKLAKÓRHÁZ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHEY ( 511 ) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]. 42 Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára. 43 Kantinok, büfék, étkezdék. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU) ( 541 ) hat keksz hat M1262

3 ( 511 ) 30 Keksz. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Schulz, Jan, Basel (CH) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 41 Zenekarok szolgáltatásai. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) SCHOCO BON Édesség Nagykereskedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU) ( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém ( 554 ) ( 511 ) 30 Nyalóka. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Sándor István, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M M1263

4 ( 220 ) ( 732 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Nagy Gábor, Csongrád (HU) M1264

5 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Húsüzem Kft., Zalaegerszeg (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest ( 511 ) 29 Húskészítmények, felvágottak. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Büszke BOTOND Kft., Csömör (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Tappancs Állatvédő Alapítvány, Szeged (HU) ( 511 ) 16 Levelezőlapok; levélpapír; naptárak; naptárak letéphető lapokkal, üdvözlőlapok/kártyák; noteszok; oktatási eszközök (a készülékek kivételével); iskolaszerek (papírból); játékkártyák; füzetek; könyvjelzők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;prospektusok; poszterek; transzparensek (papíráruk). 39 Gépkocsival történő szállítás; hulladékok szállítása és tárolása; áruk csomagolása és raktározása. 41 Nevelés; oktatás; oktatási tárgyú információk; filmgyártás; szabadidős-, sport- és kulturális tevékenységek; M1265

6 állatidomítás; kutyakiképzés. 44 Állatmenhely; állatok ápolása; állatkozmetika; egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászeti szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jogi tanácsadás; közvetítés személyek közötti vitákban; kisállatok felügyelete (helyben). ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU) ( 511 ) 16 Brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; írómappák; írótollak; kártyák; kendők; képregények; kézikönyvek;konferencia táska; nyomtatott órarendek; magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok]; matricák; molinók; naptár címkék [papíráruk]; papír csomagolás; pólók; szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; zászlók papírból; webes megjelenés. 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [oktatás]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;óvodák (nevelés); rádió- és televízióprogramok készítése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása; szakmaifelkészítés (agrár); agráriumot érintő gyakorlati programok szervezése, lebonyolítása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agráriumról szóló klubrendezvények)- oktatás és kulturális céllal; tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakításaegészségmegőrzés céljából - oktatás és kulturális céllal; kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az agráriumban (egészség - és hagyományőrzés céljából) - oktatás és kulturális céllal, gazdálkodást érintő programok szervezése (farmlátogatások),hagyományőrzés (gazdasági és kulturális), termelési kultura továbbítása és kialakítása. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) BackgroundPartner Elemző és Szolgáltató Kft., Gyömrő (HU) ( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest M1266

7 ( 511 ) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, jégkocka, ízesített vizek. 35 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, jégkocka, ízesített vizekkel való kereskedelmi, webáruház, franchise rendszer, export tevékenység. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU) ( 541 ) Éncégem Start ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., Luxembourg (LU) ( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 9 Zene és/vagy videó, betétdalok, és/vagy színházi vagy drámai előadások tárolására és előállítására szolgáló előre rögzített médiaeszközök, különösen zenei lemezek, video lemezek, CD lemezek, DVD lemezek, interaktív CD lemezek, diszkek, musicalekrőlkészült mozgóképek, színházi és drámai előadások; CD és DVD lemezek tárolására szolgáló tokok; napszemüvegek és napszemüvegtokok; szemüvegek és szemüvegtokok; díszítő mágnesek; szórakoztató és oktató szoftverek, különösen multimédiás interaktívszámítógépes játék szoftverek, CD lemezre és más csak olvasható formátumokra rögzített, a zene, a színművészet és a különféle művészetek terén szórakoztató és/vagy oktató tartalmakat hordozó multimédia szoftver; nyilvános telefonoknál használatosmágnesesen kódolt kártyák; zene, hang és videó rögzítésére szolgáló eszközök, letölthető zene, hang és videó rögzítésére szolgáló eszköz; egerek és egérpadok; csipogókhoz, telefonokhoz, zsebszámítógépekhez (PDA), tabletekhez és MP3 lejátszókhoz tartozótokok; mobiltelefon díszek; pendrive-ok; videojátékok, számítógépes és elektronikus játékok. 16 Nyomdaipari termékek, mint magazinok, brosúrák, programfüzetek, cirkuszokról, szórakoztatásról és a művészetekről szóló könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, díszítő tetoválások, papírzászlók, lobogókés zászlók, kifestő könyvek, festő és színező készlet gyermekek részére, képregények, albumok, névjegyalbumok, könyvjelzők, levélbontó kések, fotóalbumok, határidőnaplók, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csomagolópapír, papír ésműanyag bevásárlószatyrok, zsákok, szatyrok, műanyag sporttáskák, műanyag ajándékszatyrok, szövet ajándékszatyrok, papíráruk, bekeretezett képek; tollak, ceruzák, íróasztali kiegészítők, toll és ceruza készletek, nyilvános telefonoknál használatos nemmágnesesen kódolt kártyák; zenéhez kapcsolódó nyomtatott publikációk; könyvtámaszok; tolltartók; papírszorító rudak [írógépeken]; üdvözlőlapok, képeslapok; képek; napirendek; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; matricafüzetek; mappák, akták, irattartók;festmények; papír alátétek. 25 Ruházati cikkek és kiegészítők, különösen topok, ingek, pulóverek, pólók, dzsörzék [ruházat], szvetterek, M1267

8 kardigánok, trikók, spagetti pántos topok, nadrágok, melegítőnadrágok, rövidnadrágok, fűzővédők, női és férfi fehérnemű; női és férfi alsóneműk,különösen alsónadrágok, boxer alsók, tangák, melltartók, kombinék, testharisnyák, fűzők, térdszalagok, harisnyakötő szalagok, szarongok; hálóruhák, különösen fürdő köpenyek, pizsamák, hálóingek, kimonó; kabátok, dzsekik, mellények, ruhák, szoknyák,blúzok, overall, fürdőruha; esőruházat, különösen esőkabát, műanyag kendő, gumicsizma, és esőköpeny; nyakkendők, kalapok, selyem sálak, övek, sálak; lábbelik, különösen cipők, csizmák, zoknik,harisnyák; kalapáruk különösen kalapok, sapkák és kötöttsapkák; kötények; jelmezek és kosztümök. 41 Szórakoztatás, különösen színházi előadások elgondolása, megalkotása és előadása; audiovizuális munkák elgondolása, megalkotása, forgalmazása és előadása; multimédiás színházi előadások készítése; játékkaszinók szolgáltatásai. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., Luxembourg (LU) ( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 9 Zene és/vagy videó, betétdalok, és/vagy színházi vagy drámai előadások tárolására és előállítására szolgáló előre rögzített médiaeszközök, különösen zenei lemezek, video lemezek, CD lemezek, DVD lemezek, interaktív CD lemezek, diszkek, musicalekrőlkészült mozgóképek, színházi és drámai előadások; CD és DVD lemezek tárolására szolgáló tokok; napszemüvegek és napszemüvegtokok; szemüvegek és szemüvegtokok; díszítő mágnesek; szórakoztató és oktató szoftverek, különösen multimédiás interaktívszámítógépes játék szoftverek, CD lemezre és más csak olvasható formátumokra rögzített, a zene, a színművészet és a különféle művészetek terén szórakoztató és/vagy oktató tartalmakat hordozó multimédia szoftver; nyilvános telefonoknál használatosmágnesesen kódolt kártyák; zene, hang és videó rögzítésére szolgáló eszközök, letölthető zene, hang és videó rögzítésére szolgáló eszköz; egerek és egérpadok; csipogókhoz, telefonokhoz, zsebszámítógépekhez (PDA), tabletekhez és MP3 lejátszókhoz tartozótokok; mobiltelefon díszek; pendrive-ok; videojátékok, számítógépes és elektronikus játékok. 16 Nyomdaipari termékek, mint magazinok, brosúrák, programfüzetek, cirkuszokról, szórakoztatásról és a művészetekről szóló könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, díszítő tetoválások, papírzászlók, lobogókés zászlók, kifestő könyvek, festő és színező készlet gyermekek részére, képregények, albumok, névjegyalbumok, könyvjelzők, levélbontó kések, fotóalbumok, határidőnaplók, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csomagolópapír, papír ésműanyag bevásárlószatyrok, zsákok, szatyrok, műanyag sporttáskák, műanyag ajándékszatyrok, szövet ajándékszatyrok, papíráruk, bekeretezett képek; tollak, ceruzák, íróasztali kiegészítők, toll és ceruza készletek, nyilvános telefonoknál használatos nemmágnesesen kódolt kártyák; zenéhez kapcsolódó nyomtatott publikációk; könyvtámaszok; tolltartók; papírszorító rudak [írógépeken]; üdvözlőlapok, képeslapok; képek; napirendek; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; matricafüzetek; mappák, akták, irattartók;festmények; papír alátétek. 25 Ruházati cikkek és kiegészítők, különösen topok, ingek, pulóverek, pólók, dzsörzék [ruházat], szvetterek, kardigánok, trikók, spagetti pántos topok, nadrágok, melegítőnadrágok, rövidnadrágok, fűzővédők, női és férfi fehérnemű; női és férfi alsóneműk,különösen alsónadrágok, boxer alsók, tangák, melltartók, kombinék, testharisnyák, fűzők, térdszalagok, harisnyakötő szalagok, szarongok; hálóruhák, különösen fürdő köpenyek, pizsamák, hálóingek, kimonó; kabátok, dzsekik, mellények, ruhák, szoknyák,blúzok, overall, fürdőruha; esőruházat, különösen esőkabát, műanyag kendő, gumicsizma, és esőköpeny; nyakkendők, kalapok, selyem sálak, M1268

9 övek, sálak; lábbelik, különösen cipők, csizmák, zoknik,harisnyák; kalapáruk különösen kalapok, sapkák és kötöttsapkák; kötények; jelmezek és kosztümök. 41 Szórakoztatás, különösen színházi előadások elgondolása, megalkotása és előadása; audiovizuális munkák elgondolása, megalkotása, forgalmazása és előadása; multimédiás színházi előadások készítése; játékkaszinók szolgáltatásai. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Helmond Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Start Utazási Iroda ( 511 ) 35 Reklámanyagok terjesztése. 39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; utazások szervezése. 43 Helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Kovács Tibor, Kecel (HU) ( 511 ) 1 Humuszos fejtrágya, humuszos levéltrágya, trágya, levéltrágya, állati eredetű tápfolyadék növények számára. 5 Biológiai rovarirtószer, biológiai féregirtószer. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Helmond Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Start Utazás ( 511 ) 35 Reklámanyagok terjesztése. 39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; utazások szervezése. 43 Helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest M1269

10 ( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; szárító anyagok, beleértve az önszilárduló szárító anyagokat, higítók, szinezékek, a fentiek, mint a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsda és fa károsodás ellen használt tartósítószer; festék alapozók; fapácok; ragasztó;áthelyezhető festék tapaszok, kencék vagy lakkok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Tiszafüredi Thermál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tiszafüred (HU) ( 740 ) dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest ( 511 ) 32 Magyarországról származó szénsavmentes termékek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU) ( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Ha Önnek az íz számít. ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Természettudományi Társulat, Budapest (HU) ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; országos tanulmányi versenyek szervezése; pedagógus továbbképzés, országos szakmai konferenciák szervezése. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Drégelyi Zoltán, Balástya (HU) M1270

11 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU) ( 511 ) 35 Reklámozás, marketing. 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Otthon Centrum. Az Ön otthona. A mi küldetésünk. ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 33 Pezsgők. ( 111 ) ( 210 ) M M1271

12 ( 220 ) ( 732 ) Barack-Műhely Ruhatervező és Értékesítő Kft., Budapest (HU) ( 541 ) SÜTI BABA ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Lesence Zrt., Budapest (HU) ( 511 ) 33 Borok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Centroweld ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek. 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Szépem Bt., Budapest (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest ( 511 ) 10 Colonhydroterápiás készülékek, eszközök és ezek tartozékai. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Centrodrill ( 511 ) 8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák. M1272

13 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Szállodák és Éttermek Szövettsége, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tordai Judit, Tordai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; marketingtevékenység; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 43 Vendéglátás; szállásadás. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Szállodák és Éttermek Szövettsége, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tordai Judit, Tordai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; marketingtevékenység; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 43 Vendéglátás; szállásadás. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Cserkészszövetség, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 541 ) CSERKÉSZ ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; kiadványok, beszámolók, tankönyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; névjegykártyák; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); papír-, írószer termékek; irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek M1273

14 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznakmás osztályokba). 25 Ruházati cikkek, zoknik, lábbelik, cipők, csizmák, bakancsok, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; cipők; egyenruhák; felsőkabátok, felöltők; fürdőnadrágok, úszónadrágok; ingek; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; lábbelik; melegítők, szvetterek;munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; kendők; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; szandálok; szoknyák; tarka selyemkendők (nyaksálak);térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; zoknik. 39 Utazásszervezés, táboroztatás, túraszervezés (hegyi-, sítúra). 41 Nevelés; szakmai képzés; továbbképzés, vezetőképzés, felnőtt oktatás; szórakoztatás; gyermek programok szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, erdei iskolai programok szervezése, kalandpark programok szervezése. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás), táborhelyek hasznosítása. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bodnár Éva, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bodnár Éva, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 541 ) EMPIL ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények. M1274

15 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 541 ) ESTREL ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) RTL Kábeltelevízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Reklámozás. 38 Távközlés. 41 Televíziós szórakoztatás, sport tevékenységek, kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ruffné Mohai Livia, Baja (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 541 ) MAGYAR BATYU ( 511 ) 21 Magyar eredetű vagy magyaros témájú kerámia áru, különösen só-liszt kerámiák. 35 Kereskedelem magyarországi eredetű ajándéktárgyakkal és magyar vonatkozású kulturális termékekkel. 41 Magyar kultúra terjesztésére vonatkozó tevékenység. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Kollarits Zoltán 60%, Szombathely (HU) Kollarits István 40%, Szombathely (HU) ( 740 ) Török Antal, Győr ( 511 ) 35 Internetes kereskedelem bonyolítása, internetes piactér különösen műtárgyak, régiségek, gyűjteményes tárgyak adásvételére; online árverés, aukció szervezése, lebonyolítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, áruk bemutatásakommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, online galéria szolgáltatások. 41 Kulturális tevékenységek, kulturális célú kiállítások szervezése. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Agave Könyvek Kft., Budapest (HU) M1275

16 ( 740 ) dr. Erdei Éva, Dr. Erdei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Magnólia ( 511 ) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; brosúrák, vékony fűzött könyvek; képek; képregények;könyvkötések; magazinok, időszaki lapok; naptárak; nyomtatott publikációk; újságok. 38 Elektronikus kiadványok, e-könyvek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az interneten. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Kinpán József, Üröm (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Brunswick Corporation, Lake Forest, Illinois (US) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) MERCURY ( 511 ) 7 Vízi járművek hajtóműrendszerei, nevezetesen külső hajtóművek, motorok és hajófar meghajtók. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Török-Dani Melinda, Dunaharaszti (HU) ( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 25 Fürdőruhák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Kempinszki Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 30 Sütemények. M1276

17 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Miller Krisztina Éva, Budapest (HU) ( 511 ) 3 Ajakrúzsok, borotvaszappan, gyógyszappanok, izzadásgátló szappan, kozmetikai krémek, gyógykrémek, kozmetikai pakolások, lábizzadást gátló szappanok, mosdószappanok, samponok, szappanok, sminkeltávolító termékek, lemosószerek kozmetikai használatra,kozmetikai termékek fürdőkhöz, kence eltávolító termékek, kozmetikai bőrápoló szerek, kenőcsök kozmetikai használatra, fürdősók nem kozmetikai használatra, fertőtlenítő szappanok, dezodoráló szappan, tusfürdő, habfürdő, ezek a felsorolt termékek frisskecsketejből készültek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Dombor Natura Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből. 20 Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából. 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) 470 Food Kft., Dunakeszi (HU) ( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) TELETÁL ÉTLAP ( 511 ) 16 Nyomdai termékek, kiadványok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) 470 Food Kft., Dunakeszi (HU) ( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) TELETÁL ÉTELFUTÁR ( 511 ) 43 Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés. ( 111 ) M1277

18 ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Várnainé Rozgonyi Sarolta, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Rozgonyi Balázs, Budapest ( 541 ) KvízKaland ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GASTRO PEPE Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU) ( 740 ) dr. Kozma András, dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU) ( 740 ) dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) FEM Index ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ayura Herbal Kft., Debrecen (HU) ( 740 ) dr. Nyitrai János, Nyitrai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) AYURA ( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; gyógynövény tartalmú ital. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) M1278

19 ( 732 ) Thanh Long Euro Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok. 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Promda Bt., Dunakeszi (HU) ( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 38 Távközlés. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Foltin-Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU) ( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Úgyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) FLAMENCO ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) PÖDÖR Kft., Zalaegerszeg (HU) ( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) PÖDÖR ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; kókuszolaj; kukoricaolaj; napraforgóolaj,étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; repceolaj, étkezési; szezámolaj. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; aromák,az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ecet; szendvicsek. M1279

20 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU) ( 541 ) Hancúr párbaj ( 511 ) 28 Táblajátékok; társasjátékok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Basilicus Szőlőbirtok Borászati Kft., Etyek (HU) ( 740 ) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Katavics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU) ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből. 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Annus László, Eger (HU) ( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére. M1280

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Nemzeti lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.070 ( 210 ) M 11 02880 ( 220 ) 2011.09.12. ( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest ( 511 ) 33 Borok.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01296 ( 220 ) 2010.04.23. ( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.904 ( 151 ) 2015.06.15. ( 210 ) M 14 02635 ( 220 ) 2014.08.28. ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Septofoam ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények; tisztítószerek;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00094 ( 220 ) 2013.01.14. ( 731 ) Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU) ( 740 ) Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban ( 111 ) 218.527 ( 210 ) M 16 01297 ( 220 ) 2016.04.18. ( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU) ( 740

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.027 ( 151 ) 2013.12.03. ( 210 ) M 11 01879 ( 220 ) 2011.06.15. ( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.365 ( 151 ) 2011.12.07. ( 210 ) M 07 00245 ( 220 ) 2007.01.26. ( 732 ) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU) ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.111 ( 151 ) 2012.12.03. ( 210 ) M 12 00557 ( 220 ) 2012.02.22. ( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 03743 ( 220 ) 2004.09.07. ( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03323 ( 220 ) 2009.11.16. ( 731 ) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02687 ( 220 ) 2013.09.18. ( 731 ) Concorde Alapkezelő

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 731 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. (

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 212.428 ( 151 ) 2014.04.01. ( 210 ) M 08 00509 ( 220 ) 2008.02.19. ( 732 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU) ( 740 ) Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (541)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 10. szám, 2016.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 15 01409 ( 220 ) 2015.05.26. ( 731 ) Varga Eszter, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02314 ( 220 ) 2009.08.07. ( 731 ) György László, Pomáz

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00671 ( 220 ) 2009.03.13. ( 731 ) Dr. Natura

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 21. szám, 2013.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00928 ( 220 ) 2013.04.09. ( 731 ) Il Pastaio Vendéglátó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 20. szám, 2011.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03032 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Tudatos Vásárlók Egyesülete,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.485 ( 151 ) 2012.06.01. ( 210 ) M 10 02509 ( 220 ) 2010.08.17. ( 732 ) Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest ( 541 ) ZENA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.169 ( 151 ) 2008.05.20. ( 210 ) M 06 00833 ( 220 ) 2006.03.10. ( 732 ) HERBA HUNGARY

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.894 ( 151 ) 2012.07.24. ( 210 ) M 08 03509 ( 220 ) 2008.11.11. ( 732 ) istore Hungary Kft., Budapest (HU) ( 541 ) istore ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 01227 ( 220 ) 2013.05.08. ( 731 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU) ( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.661 ( 151 ) 2011.03.09. ( 210 ) M 09 00565 ( 220 ) 2009.03.04. ( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03386 ( 220 ) 2011.10.21. ( 731 ) Vitéz Magyarország Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám II. kötet, 2010.11.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01403 ( 220 ) 2008.04.17. ( 731 ) MTT Magyar

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.225 ( 151 ) 2010.09.08. ( 210 ) M 04 00830 ( 220 ) 2004.02.25. ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 03258 (220) 2008.10.16. (731) Aktív Hotels

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.502 ( 151 ) 2013.01.21. ( 210 ) M 12 00887 ( 220 ) 2012.03.19. ( 732 ) SZO-FA Kereskedelmi Bt., Bonyhád (HU) ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 207.897 ( 151 ) 2012.11.09. ( 210 ) M 11 04042 ( 220 ) 2011.12.19. ( 732 ) Dragomír György, Budapest (HU) ( 740 ) Dragomir György, London ( 511 ) 25 Ruházati cikkek; sport

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.820 ( 210 ) M 10 02159 ( 220 ) 2010.07.13. ( 732 ) Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 39

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 04076 ( 220 ) 2004.10.04. ( 731 ) Magyar Telecom Nyrt., Budapest (HU) ( 300 ) 304 18 469.18 2004.04.02. DE ( 740 ) dr. Szamosi Katalin,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.901 ( 151 ) 2012.04.02. ( 210 ) M 10 01196 ( 220 ) 2010.04.14. ( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02652 ( 220 ) 2011.08.22. ( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU) ( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) KAMRA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.733 ( 151 ) 2013.09.03. ( 210 ) M 12 03505 ( 220 ) 2012.09.25. ( 732 ) Gardenland Kft., Kállósemjén (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) CALOBE ( 511 ) 3 Szappanok;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01378 ( 220 ) 2009.05.08. ( 731 ) Kerekes Szállítási

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 209.001 ( 151 ) 2013.03.14. ( 210 ) M 12 02356 ( 220 ) 2012.07.06. ( 732 ) Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU) ( 511 ) 37 Építés, gyárépítés,

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2012 1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 176.258 ( 151 ) 2003.08.27. ( 210 ) M 01 05007 ( 220 ) 2001.09.20. ( 732 ) Monarchia Borászati Szőlőtermesztő és Borértékesítő Kft., Ostoros (HU) ( 740 ) dr. ifj. Partos

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02718 ( 220 ) 2009.09.23. ( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR) ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00189 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Balázs Gábor,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02893 ( 220 ) 2008.09.16. ( 731 ) ugyvédkupa.hu Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02356 ( 220 ) 2014.07.23. ( 731 ) Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU) ( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02827 ( 220 ) 2004.07.09. ( 731 ) Boehringer Ingelheim

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00208 ( 220 ) 2014.01.24. ( 731 ) Közép Európai Média

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 03343 (220) 2008.10.27.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.911 ( 151 ) 2010.03.23. ( 210 ) M 09 00940 ( 220 ) 2009.04.07. ( 732 ) Cosmed Kft., Sóskút

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/6 Lajstromozott védjegyek 42 Hotelfoglalás, szállásügynökségek (hotelek, panziók), szállodai szolgáltatások, szobafoglalás, panziók lefoglalása, szállodák igazgatása.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.827 ( 210 ) M 10 02675 ( 220 ) 2010.09.06. ( 732 ) Giga-Byte Technology Co., Ltd., Hsin-Tien, Taipei (TW) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 1. szám, 2016.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 217.005 ( 151 ) 2015.10.22. ( 210 ) M 14 00557 ( 220 ) 2014.02.24. ( 732 ) Deli Krisztina, Kisgyőr

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06 01750 (220) 2006.05.18. (731) Net Média Kiadó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (554) M 08 00119 (220)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 4. szám, 2015.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 03894 ( 220 ) 2013.12.21. ( 731 ) Sessions Pharmaceuticals

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2015. 07. 20. 1 Fejezet címe TARTALOM Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 4. szám, 2012.02.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01189 ( 220 ) 2008.04.07. ( 731 ) Unilever N.V., Al Rotterdam

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 03240 ( 220 ) 2014.10.27. ( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.400 ( 151 ) 2011.10.18. ( 210 ) M 11 00559 ( 220 ) 2011.02.25. ( 732 ) Kovács Patrik, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Gyalog Balázs, Gyalog Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 )

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 200.173 ( 151 ) 2010.06.10. ( 210 ) M 09 02728 ( 220 ) 2009.09.24. ( 732 ) Liao Da Dong,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.899 ( 151 ) 2012.08.03. ( 210 ) M 11 01830 ( 220 ) 2011.06.09. ( 732 ) ONLY ONE Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU) ( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. ( 210 ) M 08 01371 ( 220 ) 2008.04.16. ( 731 ) NAV

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.105 ( 151 ) 2012.12.21. ( 210 ) M 12 00874 ( 220 ) 2012.03.14. ( 732 ) Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU) ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 13. szám, 2011.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00798 ( 220 ) 2006.03.08. ( 731 ) Peters Elektro Automatika

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 04 02513 (220) 2004.06.01. (731) Magyar Telekom Nyrt., (HU) (740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, (541) Magyar

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidszerek; germicidszerek,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.853 ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU) ( 740 ) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.386 ( 151 ) 2012.06.06. ( 210 ) M 11 01311 ( 220 ) 2011.04.18. ( 732 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 02536 ( 220 ) 2012.07.16. ( 731 ) E-Business Group Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 01268 ( 220 ) 2014.04.25. ( 731 ) Biztosítások.hu Biztosítási

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.847 ( 151 ) 2012.02.28. ( 210 ) M 08 01544 ( 220 ) 2008.04.30. ( 732 ) A Második Produkció Kft., Bokor (HU) ( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00741 ( 220 ) 2013.03.19. ( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 12. szám II. kötet, 2010.12.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.019 ( 151 ) 2009.11.27. ( 210 ) M 08 03931 ( 220 ) 2008.12.22. ( 732 ) FINO-FOOD

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.563 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 01719 ( 220 ) 2009.06.11. ( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02786 ( 220 ) 2008.09.03. ( 731 ) Macrati Holdings Limited,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 8. szám, 2015.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02016 ( 220 ) 2012.08.13. ( 731 ) Weetabix Limited, Kettering,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 213.666 ( 151 ) 2014.09.09. ( 210 ) M 12 03157 ( 220 ) 2012.09.04. ( 732 ) SZILDÁN Kft., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.342 ( 151 ) 2012.01.18. ( 210 ) M 10 01626 ( 220 ) 2010.05.25. ( 732 ) ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest (

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 197.081 ( 151 ) 2011.02.16. ( 210 ) M 06 03781 ( 220 ) 2006.11.17. ( 732 ) Sara Lee Hungary Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.681 ( 151 ) 2015.06.09. ( 210 ) M 14 02721 ( 220 ) 2014.09.08. ( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU) ( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. Lajstromozott védjegyek I. 166.419 M 00 04568 (220) 2000.08.31. PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 4. szám, 2011.02.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.636 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 02386 ( 220 ) 2009.08.17. ( 732 ) Raday Park Kft., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.713 ( 151 ) 2010.06.24. ( 210 ) M 07 01865 ( 220 ) 2007.05.18. ( 732 ) EVM Zrt., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 00728 (220) 2008.03.04. (731) Andronova Larisa, Budapest (HU) (511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk. 25

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 211.239 ( 151 ) 2013.11.07. ( 210 ) M 12 02390 ( 220 ) 2012.07.09. ( 732 ) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00188 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám I. kötet, 2010.05.14. Lajstromozott védjegyek I. (111) (210) (732) (541) (511) 199.405 (151) 2010.01.14. M 09 00417 (220) 2009.02.12. CSEKE Kerékpár

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00746 (220) 2008.03.05. (731) MTM-SBS Televízió

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 199.139 M 09 02372 (220) 2009.06.04. Claessens International Limited, London (GB) S.B.G &

Részletesebben

Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2010 1. Védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat tárgyát

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.519 ( 151 ) 2010.10.15. ( 210 ) M 10 00773 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) Optirex Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 02622 (220) 2008.08.14. (731) Teupen Hungária

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02130 ( 220 ) 2013.07.24. ( 731 ) FROZEN HU Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03103 ( 220 ) 2009.10.27. ( 731 ) Történelmi Vitézi Rend

Részletesebben