A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló"

Átírás

1 A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: Honlapok címe: Összefoglaló Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) a 2011-es évben mintegy 1000 panasz érkezett. A panaszok számában csökkenő tendencia figyelhető meg, amely nagymértékben köszönhető annak, hogy a panaszosok egyre tudatosabbak és célorientáltabbak, továbbá a panaszokat megszűrik a 20 megyében és Budapesten működő egyenlő bánásmód referensek, ennek köszönhetően csak azok az ügyek kerülnek a hatóság elé, amelyeknél feltételezhető, hogy diszkrimináció történt. Fokozatosan csökken azoknak a kérelmeknek a száma is, amelyekben a hatóság hatáskörének hiánya miatt nem tud eljárni. A 2011-es adatok is megerősítik, hogy még mindig a munkáltatók és a különféle szolgáltatást nyújtók sértik meg legtöbbször az egyenlő bánásmód követelményét ben 39-re nőtt az egyezséggel záruló eljárások száma. Az egyezségkötési hajlandóság folyamatos növekedése tudatos hatósági stratégia következménye. A megkötött egyezségek nem csak az ügyfelek kompromisszum készségének, hanem az ügyintézők mediációs tevékenységének is köszönhetők. A hatóság az előtte folyó eljárások tartós eredményessége érdekében a jogalkalmazás keretei között a panaszos és a bepanaszolt együttműködésére törekszik a mediáció eszközrendszerével. A diszkrimináció megszüntetése mellett a prevenciónak is hatékony eszköze, ha az egyenlő bánásmód sérelmének okozója és elszenvedője közösen találják meg a jogsérelem megszüntetésének a módját. A hatóság munkája során továbbra sem tekinti célnak az eljárás alá vont pénzbírsággal való büntetését, amelyet jól mutat az is, hogy a tavalyi évben összesen 11 esetben élt ezzel a lehetőséggel. A évi statisztikai adatok szerint továbbra is Budapestről és Pest megyéből fordulnak legtöbben a hatósághoz, ugyanakkor vannak olyan megyék, ahonnan elenyésző számú megkeresés érkezik, ilyen pl. Tolna vagy Vas megye. A kérelmezők védett tulajdonságát tekintve leggyakrabban anyaságuk, terhességük (42 esetben), egészségi állapotuk (56 esetben), életkoruk (38 esetben), fogyatékosságuk (114 esetben), nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásuk (118 esetben) miatt érzik úgy, hogy velük szemben sérült az egyenlő bánásmód követelménye. A diszkrimináció egyes területeit tekintve változatlanul a foglalkoztatás, munkaerőpiac (20 kérelemnek helyt adó döntés) és az áruk forgalma illetve szolgáltatások igénybevétele (10 kérelemnek helyt adó döntés) a legfertőzöttebb területek. Enyhén emelkedett a jogsértést megállapító határozatok száma 2011-ben: 42 esetben állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Lényegesen csökkent a megalapozatlan kérelmek száma, 2011-ben 118 elutasító határozat született.

2 Az egyenlő bánásmód követelményét megsértőkkel szemben alkalmazott szankciók közül legtöbbször a további jogsértő magatartástól való eltiltás (30 esetben), illetve a döntés nyilvános közzétételének elrendelésére (26 esetben) került sor. A fentieken túl (11 esetben) került sor pénzbírság kiszabására, melynek teljes összege 10,3 millió forint volt. További 9 esetben kötelezte a hatóság az eljárás alá vont személyt vagy céget a jogsértő magatartás megszüntetésére. Foglalkoztatás A hatósághoz érkező ügyek egyik legjelentősebb csoportját képezi már pusztán a számarányánál fogva is a foglalkoztatás területén elszenvedett sérelmek köre. Munkaügyi jogvitákban a munkaügyi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Azonban ha a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogsérelem valamely védett tulajdonsággal áll összefüggésben, úgy a sérelmet elszenvedett munkavállaló a hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. Gyakori eset, hogy a sérelmet szenvedett munkavállaló a hatósághoz fordul az egyenlő bánásmód sérelme miatt, és ezzel párhuzamosan munkaügyi bíróságon is eljárást indít. A hatóság ilyen esetekben többnyire felfüggeszti az eljárást a munkaügyi per jogerős befejezéséig, és csak azt követően a bíróság tényfeltátására is figyelemmel folytatja az eljárást és dönt az ügyben. Amennyiben a munkaügyi bíróság eljárása kiterjed kifejezetten az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatára is, és a bíróság jogerős döntésében ebben a kérdésben is állást foglal, úgy a hatóság ebben a körben már nem folytat le vizsgálatot, hanem a bíróság által megállapított tényállást alapul véve hozza meg döntését. A foglalkoztatás területén megvalósuló diszkrimináció egyik csoportja, amikor a munkáltató már a munkaviszony létesítését megelőzően, az álláshirdetésekben, az alkalmazási feltételek meghatározásakor, illetve a munkára való felvétel során hátrányos megkülönböztetést alkalmaz. A foglalkoztatás területén megvalósuló diszkrimináció másik csoportja, amikor a munkáltató a munkaviszony fennállásának időtartama alatt, például a munkafeltételek, juttatások meghatározása során, az előmeneteli rendszerben, a munkavállalói felelősség érvényesítése során alkalmaz hátrányos megkülönböztetést. A munkaviszony fennállása alatt megvalósított diszkrimináció egyik jellegzetes csoportja az, amikor a munkáltató olyan béren kívüli juttatási rendszert (cafetéria-rendszer, bónusz rendszer, jutalmazási rendszer) alkalmaz, amely a betegállományban lévőket hátrányosan érinti. A munkaviszony fennállása alatt megvalósított diszkrimináció egy másik jellemző csoportját képezik azok az esetek, amikor a GYES időtartama alatt dolgozni szándékozó, vagy a GYES lejártát követően munkába álló nőkkel szemben alkalmaz a munkáltató hátrányos megkülönbözetést. Előfordul, hogy a munkáltató azzal próbálja eltántorítani ezeket a kisgyermekes anyákat a GYES alatti munkavégzéstől, esetleg végleg megszabadulni tőlük, hogy kedvezőtlen munkahelyet ajánl fel, kedvezőtlen munkafeltételeket biztosít számukra, arra ösztönözve őket, hogy esetenként már a gyermek három éves koráig tartó felmondási tilalom időszaka alatt közös megegyezéssel szüntessék meg munkaviszonyukat. Ebben az évben is több ilyen esetben állapított meg a hatóság a kismama sérelmére elkövetett közvetlen hátrányos megkülönböztetést, de az is többször előfordult, hogy a hatósági eljárás megindításának hatására a munkáltató a panaszos számára elfogadható ajánlatot tett, és

3 a felek a hatóság előtt egyezséget kötöttek, vagy a hatósági eljáráson kívüli megegyezésre tekintettel a panaszos kérelmét visszavonta. Az Ebktv. a nemzetközi joggyakorlattal összhangban építette be, és nevesítette külön a zaklatás fogalmát: zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. -ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Ily módon látható, hogy a zaklatás az összes védett csoporttal összefüggésben megállapítható (és csak akkor, ha van védett tulajdonság), és nincs külön tényállás a szexuális zaklatásra, amit így egy tágabb kategória speciális eseteként kezel a jogszabály. A tényállás vizsgálható a törvény hatálya alá tartozó összes területen, így a foglalkoztatás keretein belül, áruk és szolgáltatások világában, oktatásban, valamint egészségügyet és szociális biztonságot, lakhatást érintő jogviszonyokban. A hatóság múlt évi esetei kivétel nélkül foglalkoztatási jogviszonyban elszenvedett sérelmek voltak; munkáltatók sértették meg rendre munkavállalóik emberi méltósághoz való jogát az Ebktv.-be ütköző módon. Az Ebktv. 10. (3) bekezdésében külön nevesített tényállás, a megtorlás célja, hogy jogorvoslati lehetőséget biztosítson azon magatartások ellen, amely a diszkrimináció ellen fellépő, vagy az eljárásban közreműködő személynek okoznak hátrányt, vagy arra irányulnak, vagy azzal fenyegetnek. A kérelmezőnek azt kell valószínűsítenie, hogy az eljárás alá vont eljárása számára jogsérelmet okozott, vagy jogsérelem okozására irányult, illetve azzal fenyegetett. Jogsérelemnek minősül minden olyan magatartás, intézkedés, feltétel, utasítás, mulasztás vagy gyakorlat, amely sérti az emberi méltóságot, önkényes, illetve rosszhiszemű (károkozás, bércsökkenés, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése). Fontos kiemelni, hogy az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület a megtorlás fogalmáról szóló 384/3/2008. (II.27.) sz. állásfoglalása rögzíti, hogy nem szükséges az alap diszkriminációs panasz, eljárás alapos vagy eredményes mivolta, vagyis az, hogy megállapításra kerüljön az alapesetben a diszkrimináció. A foglalkoztatás körében megvalósuló diszkrimináció harmadik nagy csoportja, amikor a munkáltató a munkaviszony megszüntetése kapcsán alkalmaz diszkriminációt. Gyakran előfordul a hatóság gyakorlatában, hogy amikor jogszabály lehetőséget ad a munkaviszony indoklás nélküli megszüntetésére, a munkáltató az indoklási kötelezettség alóli mentességre hivatkozva, azt kihasználva, az egyenlő bánásmód követelményét megsértve szünteti meg a munkaviszonyt. A kérelmezők gyakran azt sérelmezik, hogy a munkáltató a munkaviszonyukat diszkriminatív módon szüntette meg. E körben jellemzően az anyaság és az életkor dominál a hatóság joggyakorlatában. A kérelmek elutasítása többnyire azon alapul, hogy a hatóság a munkáltató speciális kimentési szabályoknak megfelelő nyilatkozatát elfogadja. Bizonyos esetekben a kérelmezők a hatósági eljárás kezdeményezésével egyidejűleg a munkaügyi bíróságon is megtámadják a munkáltató döntését, ez esetben a hatóságnak a jogerős bírói döntés meghozataláig fel kell függesztenie az előtte folyó eljárást. Áruk forgalmazása és szolgáltatás nyújtása

4 Akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása és az egyenlő bánásmód követelményének összefüggései. A 2010-es évben számos panasz érkezett a hatósághoz települési önkormányzatokkal szemben, amelyeknek tárgya a szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés elmulasztása, és ezzel, a fogyatékossággal élő személyekkel szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése volt. A kérelmeket közérdekű igényérvényesítés keretében egy civil szervezet nyújtotta be hivatkozással az Ebktv ában foglaltakra. Az Ebktv. 14. (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság kérelem alapján, illetve az Ebktv.-ben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét. Az akadálymentesség és a közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának (akadálymentesítési kötelezettség) elmulasztása az Ebktv. 8. (g) pontjára (fogyatékosság) tekintettel az egyenlő bánásmód megsértését eredményezik, ezért az ilyen jogsértésekre kiterjed a törvény hatálya. Az eljárások döntő többségét a hatóság egyezséggel zárta, a fennmaradó ügyekben pedig jogsértést megállapító határozatot hozott. A közhatalmat gyakorló intézmények, valamint az állam által fenntartott intézmények által nyújtott közszolgáltatások valamennyi formája vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítására előírt határidő lejárt. Ezzel szemben a Fot. 2. (5) bekezdése kiemeli a nemzetgazdaság mindenkori teljesítőképességével való összhang fontosságát, és az Egyezmény is csupán ezt követeli meg. Ezen túlmenően az állam (4. fb), az önkormányzatok (4. fc), 7/B (2), melléklet), illetve a privát szféra által szabályozott közszolgáltatások még csak nem is fedik egymást. A 4. fb) pontja például számos, lényeges közszolgáltatásról nem tesz említést. A helyi és kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában egyáltalán nem állapítható meg a rájuk háruló kötelezettség pontos formája és terjedelme. Egyértelmű, hogy sem a Fot, sem pedig az Egyezmény nem támasztanak egyetemleges akadálymentesítési kötelezettséget, valamint nem épületek, hanem szolgáltatások, tevékenységek akadálymentesítéséről beszélnek. Ezen túlmenően a közszolgáltatások körében a 4. fb)-fc.) pontjai is az állam, illetve az önkormányzatok által fenntartott intézmények által nyújtott közszolgáltatásokról, illetve tevékenységekről tesznek említést, nem pedig épületekről. Ezzel összefüggésben nem mindegy, hogy egy közszolgáltatáshoz való hozzájutást (oktatás, szociális ellátás, stb.) kell komplexen akadálymentesíteni, illetve mindenki számára hozzáférhetővé tenni, vagy egy épületet. Itt megjegyezendő, hogy maga a törvény is a 4. (h) pontja alatt különbséget tesz épület, illetve szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférése között. Ebből ugyanakkor az következik, hogy a két fogalmat nem azonos tartalommal használja a jogalkotó. Nem egyértelmű az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjából az épület, valamint a közszolgáltatás fogalmainak egymáshoz való viszonya sem. Kiemelendő, hogy a Fot. (és a melléklet) konzekvensen közszolgáltatásokat és nem épületeket említ. Az épületben való gondolkodás esetében nem értelmezhető a tagiskolák, tagóvodák helyzete, az önkormányzati társulások által fenntartott intézmények helyzete, illetve a több épületben együttesen nyújtott közszolgáltatások esete sem. A törvény tehát nem határozza meg pontosan azt, hogy az önkormányzatok a közszolgáltatást pontosan milyen formában szükséges, hogy nyújtsák, és nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az

5 egyes szolgáltatásokat együttesen, több intézmény biztosítsa (pl. tüdőgondozás másik kórházban). A Fot. 4. hb) pontja, illetve 7/B (4) bekezdés kivételével sem a törvény, sem pedig a táblázat nem épületek akadálymentesítéséről beszél. A fentiek alapján a hatóság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál jelzéssel élt. A jelzésben felvetett problémákkal egyebekben egybecseng az Állampolgári Jogok Biztosának AJB 1714/2011. számú üggyel összefüggésben hozott jelentése is, illetve az abban foglaltakon több tekintetben túlmutat. A szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés területén a hatóság rendszeresen kap olyan bejelentéseket, melyben látássérült személyek azt sérelmezik, hogy higiéniai okokból vakvezető kutyájukkal nem léphetnek be élelmiszert forgalmazó üzletekbe. Tekintettel azonban arra, hogy számukra a vakvezető kutya használata mindennapi életvitelükben nélkülözhetetlen, így az általános közegészségügyi szabályokra történő hivatkozást méltánytalannak, illetve jogsértőnek tartják. Ezt a jogi helyzetet a hatóság először egy kínai gyorsbüfével szemben lefolytatott eljárása során elemezte 2010-ben. A büfébe kérelmezőt vakvezető kutyájával immár sokadik alkalommal nem engedték be. Ezt követően a 2011-es évben szembesült a hatóság ismételten a kérdéssel, amikor is a kérelmező azt sérelmezte, hogy cipészkellék bolt vásárlóterületére ahol kutyájának kívánt szájkosarat venni - vakvezető kutyájával ugyancsak nem engedték be, így a vásárlást az ajtóban állva, az utcáról bonyolíthatta le. A bepanaszolt szolgáltató a többi vásárló, illetve az áru védelmére hivatkozott. A hatóság az eljárása során azt vizsgálta, hogy az Ebktv. áruk forgalmazására, illetve szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezései egyéb, fogyatékos személyek jogairól szóló speciális jogszabályokkal együttesen biztosítják-e a fogyatékos személyek számára e vitatott jogokat. A hatóság megállapította, hogy a vakvezető kutyákkal történő belépést, illetve tartózkodást a közszolgáltatások területén mind a Fot. 7/C -a, mind pedig a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet 9. (1). bekezdése lehetővé teszik. A Fot. 4. fe) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy az élelmiszert árusító üzletek közszolgáltatást nyújtó szervezetnek tekintendők. A hatóság a korábbi években nagy számban kapott olyan jellegű panaszokat, melyekben kérelmezők azt sérelmezték, hogy a pénzintézetek kizárólag életkorukra tekintettel tagadják meg tőlük különböző szolgáltatások nyújtását. Számos panasz érkezett a hatósághoz a tavalyi évben is, melyekben roma származású személyek sérelmezik, hogy szórakozó-, és vendéglátóhelyek belépésüket, illetve a szolgáltatás igénybevételét különböző okokra hivatkozva megtagadják. Ezen eljárásokat tipikusan jogvédő szervezetek indítják a sérelmet szenvedett személy képviseletében, vagy közérdekű igényérvényesítés keretében. A 2011-es évben egy megyei cigány kisebbségi önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) ez utóbbi módon négy panaszt nyújtott be a hatósághoz, melyek mindegyike jogsértést megállapító határozatot eredményezett. A fogyatékos emberek szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése körében az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása a leggyakoribb panaszok egyike. A hatóság az eljárásának alapjául szolgáló Ebktv.-t más ágazati törvényekkel összhangban alkalmazza. Ennek megfelelően az egyenlő bánásmód követelménye

6 megtartását arra tekintettel is vizsgálni kell, hogy a Fot. rendelkezései egyes szolgáltatások vonatkozásában milyen határidőket tartalmaznak. Az egyes szolgáltatások akadálymentesítésére előírt, még le nem járt határidőket a Fot. és más jogszabályok tartalmazzák. A Fot. 4. fd)-fe) alpontja szerinti április 1-jén már működő - közszolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára nyitva álló részei tekintetében december 31-éig kell biztosítani. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 17. (9) bekezdése szerint az egyenlő esélyű hozzáférést a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő autóbuszokon, továbbá az autóbusz-pályaudvarok és a megállóhelyek személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan, de legkésőbb január 1-jéig kell biztosítani. A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 87. (12) bekezdése alapján az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő vasúti járműveken, továbbá a pályaudvar, a vasútállomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan, de legkésőbb január 1-jéig meg kell teremteni. Oktatás Az oktatás területén továbbra is etnikai alapú, illetve a fogyatékos személyeket érintő diszkrimináció fordul elő a leggyakrabban. Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók esetében a legjellemzőbb probléma, hogy a közoktatási intézmények nem tudják biztosítani a tanulók ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket, ezért felvételüket elutasítják. Új problémaként jelentkezett az idei panaszokban, hogy bár az integráltan oktatható gyermekeket az intézmények felveszik, azonban a gyermek sajátos nevelési igényét figyelmen kívül hagyva, az előírt fejlesztéseket nem biztosítják számukra. Az intézmények egyre gyakrabban inkább lemondanak a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó központi költségvetés által biztosított magasabb normatíváról, mert így az intézményben nem kell alkalmazniuk - vagy más módon biztosítaniuk - a fejlesztéshez értő, szakképzett pedagógust. Az oktatás területén előforduló etnikai alapú diszkrimináció egyik leggyakoribb formája a zaklatás, mely jellemzően a roma tanulók származására tett kijelentésekkel, megjegyzésekkel valósul meg. Egyéb kötelezettekkel szembeni panaszok vizsgálata Az önkormányzati szervek működésével kapcsolatos panaszok bár számarányukat tekintve nem kiemelkedőek, mégis mivel a közszolgáltatások zömét a törvények az önkormányzati alapszintre utalják, illetve a hazai jogszabályok és az európai uniós elvárások alapján a települések egyik feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, ezért kiemelkedően fontos hogy az önkormányzat milyen normát közvetít a lakosság felé. A Fővárosi Bíróság helyben hagyta a hatóság döntését abban az ügyben, melyben kérelmező sérelmezte, hogy a lakóhelye szerinti település polgármestere politikai véleménykülönbségük miatt a falu nyilvánossága előtt nyilvánosan megszégyenítette, megalázta. Kérelmező hivatkozott arra az esetre, amikor a polgármester egy nyilvános

7 képviselő-testületi ülésen részleteket olvasott fel átmeneti segély iránti kérelméből, a papírt lobogtatva, annak összetépését imitálva, megjegyzéseivel nevetségessé téve, kigúnyolta kérelmező nehéz helyzetét. Kérelmező álláspontja szerint az események összefüggésben állnak azzal, hogy az önkormányzati választási kampány során kifejezésre juttatta a polgármestertől sarkosan eltérő véleményét a település jövőjét érintő kérdésekben, illetve élesen kritizálta a korábbi ciklusokban nyújtott teljesítményét. Egy másik vizsgált ügyben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete bejelentéssel élt a hatóságnál egy az Egészségbiztosítási Felügyelet (továbbiakban: felügyelet) által 2009-ben egy önkormányzati fenntartású kórházban folytatott vizsgálat kapcsán. A felügyelet a vizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy a sebészeti és a gasztroenterológiai osztályon a VIP kórteremben, és a magasabb komfortfokozatú két ágyas kórteremben szinte kizárólag az osztályvezető főorvos betegei kerültek elhelyezésre, e kórtermek vonatkozásában több esetben nem volt igazolt a térítési díj befizetése, vagy a díjmentesség engedélyezése. Az ápolási osztály vonatkozásában a felügyelet megállapította, hogy az ápolási osztályra a betegek orvosi beutalással, kórházon belüli áthelyezéssel vagy más intézményből történő átvétellel kerültek be. Az ápolási osztályon történő elhelyezésre kizárólag térítési díj ellenében volt lehetőség, melynek összege egységesen a felvételre jelentkezéskor egyszeri Ft (melyet minden újabb hónap megkezdésekor ki kellett fizetni), továbbá Ft napi térítési díj. Az ápolási osztályon a minimumrendeletben meghatározott szolgáltatásokon felüli ellátást nem nyújtottak. A térítési díjakat a kórház Térítési szabályzata tartalmazta, amelyet félrevezető módon úgy tüntettek föl, mintha a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet szövege lenne, holott az abban foglaltak nem feleltek meg a hivatkozott rendeletnek. Az eljárás alá vont fenntartó önkormányzat határozatával hozzájárult az ápolási osztályon fizetendő napi térítési díj összegének megállapításához. A hatóság a sebészeti és a gasztroenterológiai osztály vonatkozásában - védett tulajdonság hiánya miatt - hatáskör hiányában nem tudott eljárást indítani. Az ápolási osztály vonatkozásában azonban a hatóság hivatalból eljárást indított, és megállapította, hogy az önkormányzati fenntartású kórház nem biztosította a szolgáltatás (ápolási célból történő elhelyezés és ápolás) igénybevételét a beutalóval érkező betegek részére a rendeletben előírt 400 Ft/nap részleges térítési díj fejében, hanem csak az ezt többszörösen meghaladó mértékű díj ellenében, úgy hogy ezenközben többletszolgáltatást nem nyújtott. A kórház egységes díjtételeket alkalmazott az orvosi beutalóval rendelkező betegek és a beutalás rendjétől eltérő elhelyezés esetén. Ez a gyakorlat nyilvánvalóan hátrányosan érinti - gyakorlatilag kizárta az ápolási osztály szolgáltatásaiból a rossz vagyoni helyzetben lévő betegeket, hiszen ők a kórház Térítési szabályzata szerinti térítési díjat nem tudták megfizetni. Az eljárás alá vont védekezésül csupán arra hivatkozott, hogy a fenntartó önkormányzat, illetve a kórházi vezetés személyi összetétele időközben alapvetően megváltozott. A hatóság álláspontja szerint a személyi összetétel megváltozása nem mentesíti eljárás alá vontat a felelősség alól. Mindazonáltal a hatóság a személyi összetétel megváltozására a szankció mértékének meghatározásakor tekintettel volt. A hatóság megállapította, hogy a kórház által az ápolási osztály térítési díjai tekintetében alkalmazott gyakorlat látszólag megfelelt az egyenlő bánásmód követelményének

8 hiszen mindenki számára azonos feltételekkel tette lehetővé az ápolási osztály nyújtotta szolgáltatások igénybevételét valójában azonban a rossz vagyoni helyzetben lévő betegeket lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hozta, mint amiben a kedvezőbb vagyoni helyzetben lévők voltak. Az önkormányzat azzal, hogy jóváhagyta az ápolási osztály díjtételeit közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg, ezzel megsértetve az egyenlő bánásmód követelményét. Egyezségek 2011-ben az ügyfelek legnagyobb számban az önkormányzatok működésével kapcsolatosan indult eljárásokban kötöttek egyezséget. Az ügyeket egy, a fogyatékos emberek érdekképviseletét ellátó civil szervezet kezdeményezte, közszolgáltatást nyújtó, önkormányzati fenntartású épületek akadálymentesítésének elmaradása miatt. Ezen egyezségek közös jellemzője, hogy az eljárás alá vontak az akadálymentes hozzáférés követelményeinek való megfelelés érdekében ütemtervek készítését, illetve megvalósítását vállalták. A hatóság általános tapasztalata szerint az ellenérdekű felek az akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyekben elfogadták egymás érveit és lehetőségeit, és maximális rugalmasságot tanúsítva, a probléma megoldására törekedtek. Az egyezségkötéssel végződött ügyek között 2011-ben is szinte azonos arányban szerepeltek a foglalkoztatás, illetve az áru-, szolgáltatás nyújtás során tapasztalt, sérelmezett bánásmód miatti kérelmek. A foglalkoztatás során elszenvedett hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos egyezségek között új elemként jelenik meg, hogy amiként a panaszok között is egyre nagyobb számban képviseltetik magukat a nők nemi hovatartozás miatt elszenvedett zaklatás okán, akként az egyezségek között is megjelentek a zaklatás miatt bepanaszolt és a zaklatást szubjektív érzetük szerint elszenvedők közötti megegyezések. Az Ebktv. tárgyi hatályának másik nagy területéhez, az áruk forgalmazásához és szolgáltatások nyújtása területén a hatóság előtt a felek szintén több esetben kötöttek egyezséget. Ezek között szerepeltek olyan, immár klasszikusnak mondható ügyek, amikor egy szórakozóhelyre való belépést, illetve kiszolgálást tagadtak meg a panaszosoktól, de ebben az évben is előfordult pl. tömegközlekedés során elszenvedett zaklató magatartás miatt indult eljárás is. A hatóság 2011-es egyezségei tekintetében még egy fontos területet meg kell említeni, ez pedig az oktatás és képzés. A 2011-es év vonatkozásában a hatóság a beszámoló keretében egy ügyet emel ki, melyben egy hátrányos helyzetű gyerekek érdekeit képviselő alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében nyújtott be panaszt egy település önkormányzatával és általános iskolájával szemben a roma származású tanulók jogellenes elkülönítése miatt. Bírósági felülvizsgálattal lezárult ügyek A Fővárosi Bíróság elutasította az egyik multinacionális cég által a hatóság közigazgatási ügyben hozott határozatának a felülvizsgálata iránt előterjesztett keresetét. A bíróság ítélete indokolásában kiemelte, hogy nincs az ügyben jelentősége annak, hogy a felperesi gazdasági társaság a vizsgálat tárgyává tett hét meghirdetett álláshely

9 közül csak két esetben állapította meg a jogsértést, ugyanis az egyenlő bánásmód követelményét messzemenőkig tiszteletben tartó cég esetében is akár egyetlen alkalommal megvalósult jogsértés esetén is vitathatatlan a hatóság szankcionálási hatásköre. 1 A Fővárosi Bíróság ítéletével elutasította a hatóság jogsértést megállapító határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet, amelyben a hatóság megállapította, hogy a kábeltelevíziót üzemeltető társaság, aki panaszos munkáltatója volt, azzal a magatartásával, hogy kérelmezővel szemben annak szexuális irányultsága miatt megalázó és támadó környezetet alakított ki, megvalósította a zaklatás tényállását. A bíróság álláspontja szerint a hatóság a tényállást teljes körűen feltárta, széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le az eljárás alá vont akkori és volt munkavállalóinak meghallgatásával, okiratok beszerzésével. A bíróság nem osztotta azt a felperesi álláspontot, hogy a bizonyítékok jogsértő mérlegelésével a hatóság tévesen minősítette a munkahelyi környezetet az Ebktv a szerinti sértő vagy megalázó környezetként. Egyetértett a bíróság a hatóság azon megállapításával is, hogy a kérelmező esetében közvetlen felettese, aki a zaklató magatartást tanúsította, annak ellenére munkáltatónak minősül, hogy maga is a cég munkavállalója, ugyanis utasítási joggal rendelkezik, tehát a panaszos az ő utasítása szerint kellett, hogy végezze munkáját. A kérelmező részére ez a személy készítette el a munkaidő beosztást, hagyta jóvá a szabadságolási tervet, ellenőrzési jogköre volt, tehát mindenben megfelelt az Mt (1) bekezdésében foglaltaknak, a munkahelyi hierarchiában egyértelműen munkaáltatónak minősült. 2 A Fővárosi Bíróság ítéletével elutasította a kérelmező (felperes) kereseti kérelmét, amely a hatóság határozatának hatályon kívül helyezésére és új eljárásra utasításra irányult. A felperes a bíróság előtt azzal érvelt, hogy a hatóság nem vizsgálta a zaklatás, továbbá a megtorlás tényállását a közigazgatási eljárásban, kizárólag arra nézve folytatott le bizonyítást, hogy a kérelmezőt más véleménye miatt érte-e hátrányos megkülönböztetés. Álláspontja szerint a hatóságnak a megtorlás vizsgálatára nézve hivatalból kellett volna eljárást indítania kérelmező munkáltatójával, a kórházzal szemben. A hatóság a bíróság előtt érdemi nyilatkozatában kifejtette, hogy a kérelmező panaszát azért utasította el, mert nem volt megállapítható védett tulajdonság. Az a tény ugyanis, hogy a kérelmező a normális munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit a munkáltatón számon kérte, nem minősül az Ebktv. szerinti más véleménynek. A kérelmező panaszában hivatkozott sérelmek egy konkrét munkahelyi ügy megítéléséből bontakoztak ki, a jogviszony hierarchikus jellegéből adódóan váltak számára sérelmessé. A bíróság egyetértett a hatóság azon érvelésével, hogy a kérelmező által megjelölt más vélemény az egyenlő bánásmód alkotmányos védelmi körébe nem vonható, védett tulajdonságnak nem minősül, ugyanis az kizárólag a munkaviszony 1 EBH/69/22/2010. sz. ügy 2 EBH/49/20/2010

10 során az általa végzett feladatokkal szoros összefüggésben volt értelmezhető, és szakmai véleménykülönbségként értékelhető. A bíróság ítéletében kiemelte, hogy a munkáltatóval való konfrontáció a hátrányos megkülönböztetéshez hasonló jellegű, speciális helyzet, amely egyaránt az alá-fölérendeltséggel, a függőséggel, illetve a kiszolgáltatottsággal írható le. A megtorlással kapcsolatban a bíróság kifejtette, hogy ilyen panaszt a közigazgatási eljárás során kérelmező nem terjesztett elő, így a hatóság erre irányuló kérelem hiányában azt nem is vizsgálhatta. Hangsúlyozta továbbá, hogy az Ebktv. 15. (5) bekezdésében foglaltak- hivatalból történő eljárás-, abban az esetben érvényesülnek, ha a hatóság valamely más közigazgatási szerv hozzá érkező jelzése alapján, avagy hivatalos értesülése során bármilyen más forrásból tudomást szerez az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről. Amennyiben azonban panaszeljárás már folyamatban van, úgy az eljárást megindító kérelemben foglaltakat kell kivizsgálni, és valószínűsített hátrány valamint védett tulajdonság, megfelelő bizonyítási eljárás lefolytatásával részletesen indokolt döntést kell hozni. (Fővárosi Bíróság 6.K /2010/6. számú ítélet) 3 A Fővárosi Bíróság ítéletével elutasította annak az értékbecslő cégnek a kereseti kérelmét, amely egy vidéken élő roma család ingatlanjának értékbecslését elutasította, megakadályozva ezzel azt, hogy a család a banktól hitelt vehessen fel. A bíróság osztotta a hatóság álláspontját abban, hogy az Ebktv. ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségben kitételét akként kell értelmezni, hogy a szolgáltatás bárki számára elérhető, hiszen a felperesi cég szerepel azon az értékbecslői listán, melyről véletlenszerűen bármikor kijelölhető szakértésre. A szolgáltatás jelen ügynél az értékbecslés lenne, melyhez jogellenesen nem juthatnak hozzá a kérelmezők. 4 Elutasította a Fővárosi Bíróság annak a fitnesztermet üzemeltető gazdasági társaságnak a keresetét, amely nem engedte be a fitness terembe a roma panaszost. A bíróság osztotta a hatóság álláspontját abban a kérdésben, mely szerint a felperesi gazdasági társaság a cégkivonatának tanúsága szerint egyéb sport, valamint fizikai közérzetjavító tevékenységgel üzletszerűen foglalkozik, így az általa kimentésként hivatkozott baráti alapon történő üzemeltetés nem helytálló, emellett a cég tevékenységében nevesített hagyományápolás, kulturális és az önazonosság fenntartását célzó létesítmények körébe nem tartozik, mely létesítménybe a belépés korlátozható, tagsághoz, illetve külön feltételekhez köthető. A bíróság rámutatott arra, hogy a felperes által kimentésként hivatkozott ajánlásos rendszernek azon túl, hogy a panaszos kizárását erre alapozni nem lehetett, azért sem volt jelentősége, mert a felperesi gazdasági társaság tevékenységi körei között nyilvántartott sporttevékenység, mint szolgáltatás ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben történő nyújtását végzi, vagyis nem vitásan az Ebktv. hatálya alá tartozik annak 5. b) pontja értelmében. Tehát a felperes nem köthette ajánlásokhoz a konditerem használatát. Az ajánlás kapcsán felvetődik egyébként az a kérdés is, hogy milyen jogszerű célt szolgál a baráti ajánlás, illetve ki dönt annak elégséges voltáról. 5 3 EBH/778/6/2010. sz. ügy 4 6.K /2010/10. sz. ítélet 5 8.K /2010/19. sz. ítélet

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól BESZÁMOLÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól 2006. Az emberi

Részletesebben

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján SZERZŐK: DR. UDVARI MÁRTON IVÁNYI KLÁRA LEKTOR: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI

Részletesebben

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON Írta NACSA BEÁTA MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK ÉS VITÁK Nacsa Beáta egyetemi adjunktus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszék

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [1] BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [2] I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/365/ /2011. Előadó: dr. S.A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Z.Z. Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Y.Z. ügyvéd által

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ Farkas Lilla Kádár András Kristóf Kárpáti József NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ Éveken át tartó szakmai viták után, 2003 márciusában megszületett az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

I. A szegregáció szociológiai fogalma

I. A szegregáció szociológiai fogalma Az oktatási szegregáció kérdései Az országgyűlési biztos 2003. évi munkájáról 2004. május 19-én számolt be az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának. A meghallgatáson felmerült annak az igénye,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006.

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben 1. Az eljárás megindítása, előzmények Mozgássérült panaszos a lakás akadálymentesítési támogatással kapcsolatos beadványával fordult

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben