f\1tl PSZf\BÁL f\1. f\z B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK Szc.rzési I.táfí I a ló: , ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f\1tl PSZf\BÁL f\1. f\z B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK Szc.rzési I.táfí I a ló: , ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg?"

Átírás

1 f\z.., ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg?esü T B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK f\1tl PSZf\BÁL f\ : V ROSI MUlEUM, ff AJA. o: J (' "/ Szc.rzési I.táfí I a ló:

2 1//11/1/11/1/11/1111/1/1/11/11/1111/11/1 D Ady Endre VIIrosi KOnyvtllr Baja AZ ORSZÁGOS ÁLLA TVÉDÓ-EGYESÜLET BAJ AI ÉS BAJ A V I DÉK I FIÓKEGYESÜlETÉNEK ALAPSZABÁL y AI. Az egyesület címe. 1.. Az országos állat védő-egyesület bajai és bajavidéki fiókegyesülete cím alatt egyesület alakul, melynek székhelye: Baja. Az egyesület célja. I 2.. Az állatokat mindenféle kínzás és zaklatás, minden céltalan és haszontalan üldözés és gyilkolás ellen a fen álló törvények keretén belül megvédelmezni, ide értvén a madarak elfogása és fészkek kirablása s e\rombolása ellen való védekezést is. 3.. Nyomatott Kollár A. könynyomdájában Baján... L Az egyesület nem a hatóság ellenében, hanem annak támogatására van hívat va. Ennélfogva mindent megtesz arra, hogy jogi személy jelle;:ével felruházva, 181 közhasznú és úgy erkölcsileg, mint gazdaságilag fontos. j: ().. működése mmél hathatósabb legyen..

3 Eszközök. 4.. a) Jó indulatú fdvilágosító közbelépés által, szükség esetén a hatóság közbejöttével, az állatok zaklatásának és kínzásának, to'jábbá tömeges elfogásának és öldöklésének megakadályozása; b) Szigorú eljárás azon szívtelen üzérek ellen, akik a divat céljaira millió és millió madarat irtanak ki, úgy, hogy némely gyönyörű madárfaj már közel van a kipusztuláshoz ; e) Törekedni arra, hogy az állatokkal való bánásmód a szabadban és fogságban, továbbá szállításnál minden helyes követelménynek megfelelő legyen; d) Az okszerű állatvédelemnek társadalmi és irodalmi téren való terjesztése, kivált az iskolára és ifjúságra va ló tekintettel. 5.. Ezen célból jövő nemzedék szívébe az állatok védelme következőleg oltandó be: a gyermeknek az állat és főleg madárvédelemről az illető szakközegek által előadások tartandók; a tanítók és tanítónő k az iskolás gyermekeknek kártyákat osztanak ki, melyeknek értelmében a gyermekek aláírá ukkal megigérik azt, nogy madarakkal és egyáltalában az állatokkal egész életükben jól fognak bánni, kínzások ellen védik és másokat is a jó bánásmód ra ösztönöznek. A kártyák a gyermekek birtokában maradnak, akik azonban saját nevüket egy külön könyvbe beírják, amely a tanító kezében marad s az egyesületnek betekintése végett rendelkezésére áll; azon gyermekek, akik az állatok iránt különös barátságot és jóindulatot tanusítanak. népszerű természettudományi könyvekkel jutalmazandók. e) Előadások rendezése helyben és vidéken; f) A helyi és vidéki érdekeltség ápolása, mely célból a25 egyesület a szükséghez képest a hatóságok támogatását is kikérbeti; g) Az érdemek elismerése és jutalmazása. Tagság. 6...!lz egyesület tagjai,' a) D í j a s o k. l. Alapítók, kik egyszersmindenkorra legalább is 40 kor.-nyi alapítvánnyal járulnak az egyesület céljaihoz; alapító oklevelet és állandó igazolási jegyet nyernek. 2. Rendes tagok, kik 3 évi időtartamra íratkoznak be és 2 koronányi évi díjat fizetnek. É venkint tagságigazoló bárcát kapnak. 3. Családtagok, kik mint egy családhoz tartozó tagok a családfő neve alatt beíratkoznak. A kötelezettség szintén 3 évi időszakra terjed. Az összes családtagok, kik beíratkoztak évi díja 4 kor.; egy igazolási bárcát kapnak, mely a családfő nevére állíttatik ki. 4. A pártoló tagok, kik az egylet céljaihoz bizo-

4 nyos pénzadománnyal járulnak. Ezek a befizetett összegről fizetési szelvényeket kapnak. 5. Csoporttagok, hová oly csoportozatok tartoznak, melyek rendesen csak egy évig állanak fenn. Ilyenek a fi- és női iskolák osztályai és egyéb egy évre terjedő tanfolyamok. Ezek egy évre együttesen 2 kor. lefizetésére kötelez vék s egy évre terjedő báreát kapnak. hj D í j t a I a n o k. 1. Tiszteletbeli tagok, kik az állatvédelem körül kiváló, ált.'\lánosan elismert érdemeket szereztek, akár az egylet székhelyén akár azon kívül lakjanak díszoklevelet nyernek. 2. Levelező-tagok, kik az állat védelem ügyét az irodalom és tudomány terén sikerrel szolgálják. 7.. Az egyesületnek tagjai lehetnek minden feddhetlen jellemű egyének kor- és nemkülömbség nélkül. A tagok nak az egyesületbe való felvétele akként eszközöltetik, hogy akár a taggyűjtő íveken, akár másúton belepési szándékukat kinyilvánított egyének a legközelebbi választmányi űlésen ajánlatba hozatnak s ha ellenük kifogás nem emeltetik, a tagok közé felvétetnek, aminek bizonyságául igazolási jegyüket megkapják. Az egyesület vagyonáról. l Törzsvagyon. 8.. Az egylet törzsvagyonát az alapító tagok által alapítványok és hagyományok képezik. befi Ltett Ezen összegek gyümölcsözőleg elhelyeztetnek és csak a kamatok fordíthatók az egyesület folyó szükségleteinek fedezésére. II Forgóvagyon. 9.. Az egylet forgóvagyonát a rendes-, esalád-, és esoporttagok által befizetett évi díjak és a pártolók adományai képezik, amelyek teljesen az egyesület folyó szükségleteinek fedezésére fordítható. III Jutalmak Az egyesek által felajánlott jutalmak az adakozók kívánságához képest adatnak ki. A tagok jogairól. ll...ilz alaphó és rendes tagok,' aj Az egyesület közgyűlésein részt vehetnek, ott indítványozhatnak és a határozatok hozatajánál szavazatukat érvényesíthetik. hj Az egyesület könyvtárát használhatják. ej Ú j tagokat ajánlhatnak. dj Az egyesület előadásain megjelenhetnek és vendégeket bevezethetnek. ej Az egyesület által nyújtott jogokat élvezik. f j A esoporttagok ugyan részt vehetnek minden gyűlésen és előadáson, használhatják az egyesület

5 könyvtárát, de határozatok hozatalánál, csak egy küldött által érvényesíthetik szavautukat. Egy-egy csoport ép úgy, mint család a kiadványoknak csak egy példányára tarthat igényt. A tagok kötelességei Az összes tagok kötelesek elvállalt pénzbeli kötelezettségüknek pontosan megfelelni, azonkívűl az egyeeüiet által kitűzött feladatok megoldása érdekében tőlük telhetőleg közreműködni, végre az egyesületet új tagok szerzése és ajánlata által erősbbíteni. A tagság megszünése A tagság megszünik. a) Elhalálozás esetében. b) A kötelezett 3 év leteltével, ha a kilépés a titkárságnál legkésőbb a kötelezett 3 évi időszak utolsó hónapjában bejelentetett. Előleges írásban beadandó lemondás nélkül a tagsági kötelezettség további 3 évig tart. e) Kizárás által oly cselekedetek következtében, melyek az egyesület céljai val, vagy a tisztesség fogalmával meg nem férnek. A kizárás fölött a választmány határoz, a határozathoz legalább 7 tag jelenléte szükséges. A kizárt tag a választmány határozatáról jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetik és neve a tagkönyvben és névsorban töröltetik. Úgy l, a felvétel, mint a kizárás tárgyában hozott választmányi határozatok a közgyűléshez fellp.bbezhetők. A be nem fizetett évi díjak mikénti behajtása iránt a választmány határoz. Az egyesület pecsétje Az egyesület pecsétje kerek mezőben»az Országos Á llatvédő-egyesület bajai és baja vidéki fiókegyesülete 1903.«körirattal. Az egyesület tisztviselői Az egyesület ügyeit a közgyűlés által szavazással egyszerű szótöbbséggel megválasztott tisztikar és választmány vezeti. Az egyesület tisztviselői a következők: 1 elnök, 2 alelnök, 3 1 titkár, l jegyző, 1 pénztáros, kik mindnyájan 3 évre választatnak. Az egyik alelnök rendszerint nő. Nő egyéb tisztségre is választható. Az egyesület védnököt is választhat. Tisztikar hatásköre aj Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok és harmadik személyek irányában; vezeti az egyesület ügyeit, a közgyűléseken és választmányi űléseken elnököl, egyenlő szavazatok esetében szavazatával dönt, a határozatokat kimondja, a közgyűlési, értekezleti és választmány i határozatok foganatosí-

6 tásáról gondoskodik, 20 koronáig önállóan utalványoz, 20 koronát meghaladó kiadásokra a választmány utalványát kieszközli, az egyesület hivatalos iratait a titkárral együtt aláírja. bj Az alelnökök az elnök helyettesei (megválasztásuk sorrendjében) akadályoztatása esetében mindazon teendőket végzi, melyek az előbbi szakaszban az elnökrc ruházvák. ej A titkár szemmel tartja az állatvédelmi irodalmat, a kül- és belföldi mozgalmakról jelentést tesz a választmánynak, szerkeszti a nyomtatásban megjelenő munkákat és a hatósághoz teendő felterjesztéseket az elnök tudtával és fentartott esetekben annak aláírásával; vezeti a levelezést és felbontja az egylethez érkező leveleket, beadványokat, őrzi az egyesület pecsétjét és az egylet ténykedéséről szóló jelentését a választmány elé terjeszti; a téli hónapokban nyilvános előadások tanásáról gondoskodik. dj A jegyző vezeti a közgyűlések és választmányi űlések jegyzőkönyvcit és az elnök megbízásából a választmányi és egyéb értekezleti űlésekre a meghívókat szétküldi; a hírlapokban az egylet működéséről értesíti a közönséget, felolvasások tartásáról értesíti a tagokat; gondoskodik űlés és felolvasási termekről ; az egyesület irományait, irodáját, valamint könyvtárát rendben tartja, az egyleti tagokat a pénztárnokkal együtt nyilvántart ja. ej A pénztáros felelősség terhe mellett kezeli az egylet pénztárát, átveszi és nyugtázza a befolyó összegeket, kifizeti az elnök vagy helyettese által utalványozott összegeket és a közgyűlés elé okadatoló számadást terjeszt. Az alapítványi pénzek gyümölcsöző elhelyezéséről az elnökkel gondoskodik. A választmány és hatásköre. 17. S. A választmány a tisztviselőket is ide értve - 32 tagból áll; ehhez járulhat minden érdekeltségi: község ből 1-1 vidéki választmányi tag. A választmány a szükséghc'z képest tartja űléseit, amelyen a folyó ügyek tárgyaltat nak és döntetnek el; a választmány hatáskörébe vág az egyesületi tagok megválasztása, buzgó állatvédők dícsérő oklevéllel való kitüntetése, fáfi és nő egyének elismeréssel és pénzbeli adományokkal való jutalmazása. A választmány i tagok 3 évre választatnak ugyan, de ezeknek egy harmada évenkint sorsolás útján kilép, kik azonban újból választhatók. A választmány i tagok elvállalt kötelezettségüknél fogva, éber figyelemmel kísérik az állatvédelem ügyét a gyakorlati téren és odahatnak, hogy a. kitűzött egyleti feladatok minél szélesebb mérvben és célszerűbb módon oldassanak meg, s hogy az állatvédelmi eszmék folyton nagyobb és nagyobb körben ismertessenek és a tagok szerzése által az egyesület erősbíttessék. A választmány i üléseken indítványozási, tanácskozási és szavazat i joggal bírnak. A vidéki választmányi tagok levelezésben állanak a titkári hivatallal, fontos kérdésekben szavazatuk és véleményök kikéretik ; a személyesen megjelenők

7 jogaikat az üléseken éptígy érvényesíthetik, mint a helyben lakók. A válaszmány összes határozatai felebbezhetők a közgyüléshez, de ezen felebbezésnek a elé utalt ügyekben nincsen halasztó ereje. A közgyülés hatásköre választmány Baján fiókegyesület alakítására legalább 50 tagnak ily célból való egyesülése szükséges. Ezek az»országos állatvédő egyesület. videki fiók egyletévé megalakulásukat kijelentik; kebelükből l elnököt, 2 alelnököt, l titkárt, l jegyzőt, 1 pénztárost, esetleg védnököt és 2 rlndes és 4 yálasztmányi póttagot választanak és megalakulásukat a központi választmánynak bejelentik. A tagság kötelezettség 3 évre szól; a tagsági díj évenként 2 kor. A fiókegyleti tagdíjbevétel kétharmada a fiókot illeti, ottani céljaira és szükségleteire, egyharmada pedig a központba szállítandó: ennek fejében a fiókegylet az anyaegylet kiadványaiban, évkönyvében és egyéb elő forduló segédeszközök ben részesül Egyesületi rendés közgyűlés évenkint egy tartatik, még pedig a téli hónapokban. Rendkívüli közgyűlés tartandó valahányszor annak összehívását az elnök vagy a választmány többsége szükségesnek látja, vagy 30 egyesületi tag a tárgyak kijelölése mellett írásban kívánja. A közgyűléseket napirend közlése mellett a jegyző hívja bé a közgyűlés napját 8 nappal megelőzőleg a választmány belátása szerint, vagy hírlapok útján, vagy külön meghívók által. Közgyűlések tartatnak az elnök akadályoztatása esetén az alelnök elnöklete alatt: érvényes határozatra 20 tag jelenléte és szótöbbsége szükséges; egyenlő szavazatok esetébén az elnök szavazata dönt. Ha megkívántató számú tag nem jelenik meg, 15 napra úpbb közgyűlés hívandó össze, melyen a megjelentek _ számukra való tekintet nélkül - érvényesen határoznak, azonban csak az előbbi határozatképtelen közgyűlésre kitűzött kérdésekben fl l?özgyüjés tárgyaí: 1. Az egyesületi tisztikar és a választmány megválasztása. A választás közfelkiáltással egyhangúlag, vagy szavazatlapok által történik, melyeket egy a választás megkezdése előtt az elnök által kinévezett 2 tagú szavazatszedő bizottság vesz át s olvas össze. 2. Az egyesület évi működéséről szóló választmányi jelentés tárgyalása, továbbá az évi számodások átvizsgálása s azok iránt a fölmentvény megadása. A számodások egy 3 tagból álló közgyűlésileg évenkint előzetesen választott bizottság által vizsgáltatnak át és ezen bizottság jelentése kiséretében terjesztetnek a közgyűlé" elé. 3. A vála'iztmány határozatai élleni beadványok elintézése. 4. Tiszteleti tagok választása. 5. A választmány netáni egyéb e!őterjesztésének tárgyalása.

8 Egyesületi tagok indít\'ányai feletti határozat hozatal. 7. Az alapszabályok módosítása: 8. Az egyesület felosztásának elhatározása. 9. Rendkívüli kiadások megszavazása és a tisztviselők díjainak megállapítása. 10. A közgyűlési jegyzőkönyv a közgyűlés által kiküldött két bizalmi tag és az elnök által a legközelebbi választmányi űlésen történt felolvasás után aláírással hitelesíttetik A választmányi űlés rendszerint minden félévben egyszer tartatik és itt indítványozási és szavazási joggal csak az egyesület választmányi és tiszti tagjai birnak. E gyűléseken intéztetnek el a folyó ügyek s választatnak meg az egyesületi tagok. HatározathozataIra legalább 7 tagnak jelenléte szükséges. A választmányi űlési jegyzőkönyvek hitelesítése a legközelebbi választmányi űlésen történt nyilvános felolvasás és az űles hozzájárulása után az elnök és a jegyző aláírásával eszközöltetik A felolvasó űlések a téli hónapokban tartatnak. Kitüntetések és jutalmazások aj Tiszteleti taggá való választás által a kitüntetés az állatvédelem terén szerzett érdemek mérve szerint lehet tiszteletbeli elnök is. Ezen kitüntetések mérvét esetről-e etre az illető egyének társadalmi állása, polgári érde nei, avagy az állatvédel m terén kifejtett eredménydús tevékenységük állapítja meg. bj Dícsérő oklevél, melyet az egyesület tagoknak és nem tagoknak kidló működés elismeréseűl nyújt. ej Elismerő oklevél oly egyének számára, kik az állatvédelmet különös gonddal művelik és általában az állatok védelmére kelnek. dj Elismerő nyilatkozat rendőri közegeknek és oly egyének számára, kik a reájuk bízott állatokkal emberségesen bánnak. ej Pénzbeli jutalom cselédek vagy más alkalmazottak számára az állatok kiváló gondozásáért ; rendőri alsóbb közegek számára kiváló szolgálatok készségeért és éberségért az állatvédelemmel szemben. Az egyesület feloszlása Az egyesület fennálása időhöz kötve nincs. Feloszlik, ha tagjainak száma 30-on alulra csökken, vagy a feloszlás közgyűlésileg elhatározta tik. Az e részben beadott indítvány legalább 30 tag által aláírva írásban az elnöknél nyújtandó be, ki annak tárgyalására 20 nap alatt a tárgy közlése mellett rendkívüli közgyűlésre meghívja a tagokat. A feloszlás elhatározására a tagok felének jelenléte s a jelenlevők általános szótöbbsége szükséges; ha ezen közgyűlésre elegendő számú tag nem jelenik meg a 19.. utolsó pontja értelmében újabb közgyűlés hívandó egybe. Azon közgyűlés, me ly a felosz!ást érvényesen kimondja, határoz egyúttal az egyesület vagyona

9 felett is. E vagyon alapítvány képében az egyesület neve alatt csak jótékony célra szolgálhat. Az alapszabályok megváltozása, az egylet feloszlása s ez esetben vagyonának hovafordítása tárgyában hozandó közgyűlési határozatok jóváhagyás végett a m kir. belügyminiszteriumhoz felterjesztendők Az esetben, ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott célt, vagy eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a fi. kir. kormány által amennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, az évi május hó 2-ról kelt ein. számú belügyminiszteri rendelet mellékletének 9. pontja értelmében haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után e!rendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni felosztás terhe mellett köteleztetik. Gáspár János, titká r. Hesser Gyula, elnök. Szám lll. a.. L :itta a jl'.,.<'fra I YJ Kb q eri.lgyj,nillj z t cr. BUdapCr ' 19 AJ A ja r hó l H án. -;,-.,'.P.. Ttto inisztcr meghagyásából. Dr. Sélley miniszteri tamícsos.

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya. a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya. a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. A Kör célja, tevékenysége 1. Az egyesület neve: Szarvasi Vajdás Öregdiákok

Részletesebben

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a 2006. december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, röviden Magyar DSZIT Egyesület (a továbbiakban: Egyesület )

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, röviden Magyar DSZIT Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) A Magyar DSZIT Egyesület módosított Alapszabálya, amelyet a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást elrendelő 12.Pk.60.075/2014/2 számú végzését követően megismételt közgyűlés fogadott el. 1. Az Egyesület neve

Részletesebben

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület"

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület" Győr, 2011. szeptember 2. 1 ALAPSZABÁLY < HAJNAL ISTVÁN KÖR - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET >

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2 MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY I. fejezet A szövetség és céljai 1. (1) A szövetség neve: MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Részletesebben

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: +36-34/586-045 e-mail: tata@tourinform.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013.

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések. 2 II. fejezet Az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Egyesület céljai..

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben