Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA Észa k-m a g ya ro rszá g i Osztá ly Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása TARTALOM I. Bevezetés... 2 a. Célkitőzés... 2 b. Módszertan... 2 II. Az eredmények ismertetése... 4 a. SWOT analízis felújítása... 4 b. A kistérség jövıképe c. A fejlesztés alapelvei d. A fejlesztés stratégiai céljai e. A kistérségi stratégiai és operatív célok illeszkedése az OP-khoz f. Fejlesztési projektek beazonosítása g. Kistérségi projektek-csoportok és zászlóshajó projektek h. A projektcsoportok illeszkedése az OP-k intézkedéseihez i. A beérkezett projektek szektorális, tematikus, OP-k szerinti és térségi megoszlása j. A stratégia megvalósításának lehetséges szervezeti háttere III. Javaslatok a kistérségi cselekvési terv véglegesítéséhez Készítette: Dr.G.Fekete Éva Solymári Gábor Miskolc, 2007.május 3530 Miskolc, Déryné u. 9. Postacím: 3501 Miskolc, Pf:389 Tel./fax.: (46)

2 I. Bevezetés a. Célkitőzés Az elmúlt néhány évben az Edelényi kistérségre több fejlesztési stratégia készült. Ezek sem egymással, sem az idıközben elkészült regionális és országos ágazati fejlesztési dokumentumokkal nincsenek összehangolva. Márpedig a közötti fejlesztés kistérségi sikerének alapvetı feltételei közé tartozik a kistérség pontos önértékelése, a valós szükségleteknek és az országos ágazati és regionális fejlesztési programok hívószavainak megfelelı célkitőzés, a közös célok elérése érdekében a kistérség szellemi erıforrásainak, anyagi és társadalmi tıkéjének mozgósítása, az erıforrások koncentrálása és beosztása, a térségen belül a cselekvés összehangolása, a projektek egymásra építése. Ezáltal érhetı el a fejlesztési kapacitások megsokszorozása, a térségi hatások maximalizálása. A fenti indokok alapján a Kistérségi Fejlesztési Tanács a tervek harmonizációját tőzte ki célul. Az Edelény és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya a tervek egymással, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és azok operatív programjaival való összehangolását végezte el a március 1- május 15. közötti idıszakban. b. Módszertan A harmonizáció során figyelembe vett, korábban elkészült kistérségi fejlesztési dokumentumok az alábbiak voltak: A Bódva vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája A Bódva vidék turisztikai fejlesztési koncepciója 2002 Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája 2005 A Bódva-vidék gazdasági szerkezetátalakítási programja 2005 A borturizmus fejlesztési lehetıségei az Edelényi kistérségben 2005 Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása e-közigazgatási és informatikai stratégiája 2006 A Bódva-völgye árvízvédelmi programja 2006 Az Edelényi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2006 Ezeket a dokumentumokat igyekeztünk összehangolni: a) Egymással b) Más térségi tervekkel Az Észak Bódva-völgyi LEADER Programmal (2006) A Csereháti Komplex Fejlesztési Stratégiával (2005) Az ANP stratégiáival c) Megyei dokumentumokkal A Megyei Fejlesztési Koncepcióval (2006) Középtávú Stratégiával és Operatív Programmal a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén élı romák élethelyzetének javítására (2002) d) Regionális dokumentumokkal Észak-magyarországi Regionális Információs Társadalom Stratégiával (2005) Észak-magyarországi Regionális Innovációs Stratégiával (2005) Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Stratégiával (2006) Észak-magyarországi ROP-pal (2007) e) Országos dokumentumokkal OTFK val (35/1998 (III.20) OGY. Határozat) NFT II és Operatív Programjaival ( ) 2

3 A tervdokumentumok harmonizációja az alábbi szakmai és döntéshozói feladatok elvégzését feltételezte: 1. A tervek koherenciájának, logikai következetességének egyenkénti vizsgálta. 2. A tervekbıl kirajzolódó közös helyzetértékelés és jövıkép megrajzolása, összevetése a magasabb szintő tervek által megrajzolt helyzetértékelésekkel, jövıképpel és célokkal. 3. A magasabb szintő tervekkel is összhangban lévı közös jövıkép megfogalmazása. 4. A jövıkép döntéshozók általi elfogadása. 5. A tervekben megjelenı célrendszerek logikai vizsgálata, egymáshoz való illesztése. 6. A célokat alátámasztó indoklás következetességének feltárása, a helyzetelemzés hiányzó elemeire a figyelem felhívása. 7. Fejlesztési prioritások felállítása. 8. A fejlesztési prioritások döntéshozók általi elfogadása 9. A tervekben megjelenı konkrét intézkedések, projekttervek kigyőjtése, egymáshoz való illesztése 10. A közös projektlista elemeinek egyenkénti vizsgálata: összevetése az országos és regionális operatív programokkal, valamint akciótervekkel, valamint a szükséges belsı erıforrások feltárása. 11. A projektek egymásra épülésének elemzése, egy közös idıbeni ütemezés összeállítása 12. Javaslat nyújtása a stratégiákból a kistérségi cselekvési tervbe beépítendı projektekre, projektlista összeállítása 13. A projektlista és a hozzá rendelt belsı erıforrások döntéshozók általi elfogadtatása 14. A tervekben javasolt szervezeti javaslatok összevetése és egy közös javaslat megalkotása. 15. A szervezeti struktúra döntéshozók általi elfogadása. 16. Az átdolgozott és harmonizált kistérségi komplex stratégia formába öntése. 17. Az átdolgozott stratégia döntéshozók általi elfogadása. A közösségi gondolkodást és döntést kívánó, egyben a közbensı szakaszok lezárását jelentı 4. és 8, valamint 13. és 15. feladatokat két alkalommal, április 18-án és május 14-én Szendrıben megszervezett kistérségi mőhelymunka keretében végeztük el. Mindkét esetben a mőhelymunkában résztvevık száma fı között alakult. 3

4 II. Az eredmények ismertetése a. SWOT analízis felújítása Az eddigi stratégiákból kirajzolható volt az alábbi, a közösségi tervezéshez vitaindítóként használt SWOT 1. A trendekhez tartozó belsı pozitív adottságok -ERİSSÉGEK: A természeti környezetben: Természeti környezet viszonylagos megkíméltsége Változatos, értékes táj és élıvilág Magas erdısültség, vadban gazdag erdıségek Nemzeti Park, világörökségi helyszínek A társadalomban: Tehetséges fiatalok Kisebb körben, de érezhetı változtatási és tanulási szándék Fejlıdıképes új kezdeményezések Megırzött kulturális örökség Erıs családorientáció Az infrastrukturális feltételekben: Hasznosítható, olcsó ingatlanok Emberléptékő aprófalvas környezet kiépült kábel TV hálózat 2. A trendekhez tartozó belsı negatív adottságok -GYENGESÉGEK: A gazdaságban: Életképes gazdasági szereplık hiánya, vállalkozások gyenge versenyképessége Nem megfelelı termékszerkezet, alacsony hozzáadott érték Szakemberek hiánya Fejlesztési saját források csaknem teljes hiánya, szők belsı piac Fölöslegesen kiáramló források A természeti környezetben: Elhanyagolt táj, mőveletlen földek Árvízveszély Környezettudatos gondolkodás hiánya, A társadalomban: Elnéptelenedés és népességcsere, képzett fiatalok elvándorlása Népesség rossz egészségügyi és mentális állapota, veleszületett fogyatékosság gyakoriságának növekedése Szocializációs problémák Inaktívak és munkanélküliek magas száma és aránya Erıs helyhez kötöttség a családi munkamegosztás hagyományai miatt Diszkrimináció a romákkal szemben Alacsony jövedelmek Fokozódó szociális és morális nehézségek, mélyülı szegénység Leépülı szolgáltatások Változásokat, összefogást gátló széthúzás, fejletlen kooperációs képességek Igénytelenség, közömbösség Önkéntesek, civil szervezıdések hiánya Gyenge kapcsolati háló Gyenge érdekérvényesítı és abszorpciós képesség Szolidaritás és tolerancia gyengesége Az infrastrukturális feltételekben: Közlekedési és információs elszigeteltség 4

5 Energiaellátás problémái Fejletlen infrastruktúra: lakás, közszolgáltatások, távközlés, informatika Határátkelés korlátai Elavult épületállomány, leromlott településkép 3. A trendeket pozitív irányba erısítı külsı hatások LEHETİSÉGEK: A gazdaságban: A természetes alapanyagok, megújuló energiaforrások felértékelıdése Az egyedi, helyi örökségre épülı termékek iránti kereslet növekedése A környezeti és kulturális értékekre épülı turisztikai kereslet élénkülése EU Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések támogatásainak megnyílása Miskolc és Kassa fejlıdésének dinamizálódása Többoldalú kedvezmények, elismert támogatási jogosultság Az országhatár szlovák oldalán meginduló fejlesztési projektek Turisztikai ágazat fejlesztése A természeti környezetben: A fenntarthatóság alapkövetelményként való megjelenése, hulladékok ártalmatlanításának kötelezettsége A társadalomban: Egyházak, országos és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének erısödése Város-vidék kapcsolatok átalakulása A részvételi demokrácia feltételeinek javulása Hálózati szolgáltatásszervezés európai mintái A kirekesztés elleni, az esélyegyenlıség melletti politika erısödése Az infrastrukturális feltételekben: A tudás-társadalom kiteljesülése, az információs technológiák terjedése Emberléptékő, olcsó, fenntartható technológiával mőködı lakókörnyezet iránti igények erısödése Az országhatáron átnyúló kapcsolatok felértékelıdése 4. A trendeket negatív irányba erısítı külsı hatások VESZÉLYEK: A gazdaságban: 1. Elıállított GDP-ben mért társadalmi hasznosság elvének érvényesítése 2. Méretgazdaságosságot abszolutizáló közszolgáltatás-szervezés 3. Helyi adottságokra érzéketlen területpolitika, egységes pályázati rendszer 4. A liberális gazdaságpolitika következtében az önkormányzatok pénzügyi lehetıségeinek további szőkülése 5. A normatív támogatás és a valós költségek közötti különbség növekedése, forráshiány tartóssá válása 6. Szektorok közötti koordinálatlanság 7. A támogatásokhoz való hozzájutás nehezedése, a koncentráció és az addicionalitás elvének fokozott érvényesítése 8. Az európai élelmiszerpiacra való bejutás további nehezedése, saját piacainkról való kiszorulás A társadalomban: 9. A gyermekvállalást túlélési stratégiaként alkalmazó magatartás erısítése 10. Fiatalok elvándorlását ösztönzı külsı tényezık erısödése 11. Aktív munkaerı-piaci eszközök csökkenése 12. Gettósodást segítı állami fejlesztési politika Az infrastrukturális feltételekben: 13. Hierarchiális kapcsolatokra építı településhálózat-fejlesztés Az 1. mőhelymunka keretében az alábbi kérdéseket ettük fel a részvevıknek: 1. Melyik állítás nem elfogadható? 2. Mi hiányzik? 3. A legfontosabb 5-5 elem kiválasztása és rangsorolása 5

6 A vitában a válaszadók az Edelényi kistérség erısségei közé elsısorban a természeti környezetben jelenlévı értékeket sorolták. A legfıbb erısségnek a térség változatos, értékes tája és élıvilága számít, melyet a természeti környezet viszonylagos megkíméltsége és a magas erdısültség, vadban gazdag erdıségek követ. Az értékelés során magas pontszámot kapott a megırzött kulturális örökség és a fejlıdıképes új kezdeményezések mint társadalmi erısség és az infrastrukturális feltételek közül a hasznosítható, olcsó ingatlanok és az emberléptékő aprófalvas környezet. A gyengeségek közül a jelenlévık leginkább az életképes gazdasági szereplık hiányát, a vállalkozások gyenge versenyképességét emelték ki. A gazdaság gyengeségei közül a szakemberek hiányát is sokan megjelölték, míg a társadalmi gyengeségek közül az elnéptelenedés és népességcsere, képzett fiatalok elvándorlása, az inaktívak és munkanélküliek magas száma és aránya kapott magas pontszámot. A válaszadók nem sorolták a kistérség leggyengébb pontjai közé pl. az elavult épületállományt, leromlott településképet, árvízveszélyt vagy a szolidaritás és tolerancia hiányát. A kistérség lehetıségei elsısorban a gazdaságban rejlenek (a pontszámok alapján) ezek a természetes alapanyagok, megújuló energiaforrások felértékelıdése, az EU Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések támogatásainak megnyílása, az egyedi, helyi örökségre épülı termékek iránti kereslet növekedése, a környezeti és kulturális értékekre épülı turisztikai kereslet élénkülése. Az emberléptékő, olcsó, fenntartható technológiával mőködı lakókörnyezet iránti igények erısödését és a t tudás-társadalom kiteljesülését, az információs technológiák terjedését mint infrastrukturális feltételeket szintén sokan jelölték meg. Nem tartották számon a lehetıségek között a kirekesztés elleni, az esélyegyenlıség melletti politika erısödését és az egyházak, országos és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének erısödését. A veszélyek között az elsı helyet (megosztva) a támogatásokhoz való hozzájutás nehezedése, a koncentráció és az addicionalitás elvének fokozott érvényesítése és a normatív támogatás és a valós költségek közötti különbség növekedése, forráshiány tartóssá válása foglalja el (gazdasági veszélyek). A társadalmi veszélyek közül a gyermekvállalást túlélési stratégiaként alkalmazó magatartás erısítését és a fiatalok elvándorlását ösztönzı külsı tényezık erısödését jelölték meg. A résztvevık nem tekintették veszélyforrásnak az európai élelmiszerpiacra való bejutás további nehezedését, a saját piacainkról való kiszorulást. 1. táblázat SWOT-értékelés ERİSSÉGEK Pont Szavazat átlag Változatos, értékes táj és élıvilág ,2 Természeti környezet viszonylagos megkíméltsége, világörökségi helyszín ,5 Magas erdısültség, vadban gazdag erdıségek Megırzött kulturális örökség ,4 Hasznosítható, olcsó ingatlanok ,4 Fejlıdıképes új kezdeményezések ,8 Emberléptékő aprófalvas környezet ,2 Kisebb körben, de érezhetı változtatási és tanulási szándék ,2 Tehetséges fiatalok ,4 kiépült kábel TV hálózat Erıs családorientáció GYENGESÉGEK Pont Szavazat átlag Életképes gazdasági szereplık hiánya, vállalkozások gyenge versenyképessége ,3 Elnéptelenedés és népességcsere, képzett fiatalok elvándorlása ,8 Szakemberek hiánya ,3 Inaktívak és munkanélküliek magas száma és aránya ,8 6

7 Fejlesztési saját források csaknem teljes hiánya, szők belsı piac ,4 Alacsony jövedelmek ,3 Nem megfelelı termékszerkezet, alacsony hozzáadott érték ,3 Fokozódó szociális és morális nehézségek, mélyülı szegénység ,6 Közlekedési és információs elszigeteltség ,2 Szocializációs problémák 7 4 1,8 Önkéntesek, civil szervezıdések hiánya 7 4 1,8 Népesség rossz egészségügyi és mentális állapota, veleszületett fogyatékosság gyakoriságának növekedése 5 2 2,5 Diszkrimináció a romákkal szemben Igénytelenség, közömbösség Fejletlen infrastruktúra: lakás, közszolgáltatások, távközlés, informatika Erıs helyhez kötöttség a családi munkamegosztás hagyományai miatt Változásokat, összefogást gátló széthúzás, fejletlen kooperációs képességek 3 2 1,5 Környezettudatos gondolkodás hiánya, Gyenge kapcsolati háló Fölöslegesen kiáramló források 0 Elhanyagolt táj, mőveletlen földek 0 Árvízveszély 0 Leépülı szolgáltatások 0 Gyenge érdekérvényesítı és abszorpciós képesség 0 Szolidaritás és tolerancia gyengesége 0 Energiaellátás problémái 0 Határ menti kapcsolatok korlátai 0 Elavult épületállomány, leromlott településkép 0 LEHETİSÉGEK Pont Szavazat átlag A természetes alapanyagok, megújuló energiaforrások felértékelıdése ,8 EU Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések támogatásainak megnyílása ,9 Az egyedi, helyi örökségre épülı termékek iránti kereslet növekedése ,8 A környezeti és kulturális értékekre épülı turisztikai kereslet élénkülése ,9 Emberléptékő, olcsó, fenntartható technológiával mőködı lakókörnyezet iránti igények erısödése ,4 A tudás-társadalom kiteljesülése, az információs technológiák terjedése ,5 Többoldalú kedvezmények, elismert támogatási jogosultság ,6 Turisztikai ágazat fejlesztése Az országhatáron átnyúló kapcsolatok felértékelıdése ,4 Miskolc és Kassa fejlıdésének dinamizálódása ,3 Város-vidék kapcsolatok átalakulása 7 3 2,3 A részvételi demokrácia feltételeinek javulása Hálózati szolgáltatásszervezés európai mintái

8 Az országhatár szlovák oldalán meginduló fejlesztési projektek A fenntarthatóság alapkövetelményként való megjelenése, hulladékok ártalmatlanításának kötelezettsége A kirekesztés elleni, az esélyegyenlıség melletti politika erısödése Egyházak, országos és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének erısödése 0 VESZÉLYEK Pont Szavazat átlag Gettósodást segítı állami segélyezési politika ,5 Az önkormányzati forráshiány tartóssá válása ,2 A támogatásokhoz való hozzájutás nehezedése, a koncentráció és az addicionalitás elvének fokozott érvényesítése ,3 Fiatalok elvándorlását ösztönzı külsı tényezık erısödése ,8 Elıállított GDP-ben mért társadalmi hasznosság elvének érvényesítése ,2 Aktív munkaerı-piaci eszközök csökkenése ,4 Helyi adottságokra érzéketlen területpolitika, egységes pályázati rendszer ,9 Hierarchiális kapcsolatokra építı településhálózat-fejlesztés Méretgazdaságosságot abszolutizáló közszolgáltatás-szervezés Szektorok közötti koordinálatlanság Az európai élelmiszerpiacra való bejutás további nehezedése, saját piacainkról való kiszorulás 0 A fentiek alapján összeállíthatóvá vált az új, a stratégiai jelentıségő elemeket kiemelı SWOT: A SWOT egyes elemcsoportjait egymással összevetve a kistérség számára az alábbi védekezı és támadó stratégiák adódnak: A térség megújulása, a fejlett országok új (posztmodern) fejlıdési trendjeihez való igazodása a megırzött természeti és kulturális értékek bázisán, a Világörökség címbıl, az élénkülı turisztikai, egészséges lakókörnyezet, a megbízható élelmiszerek és természetes anyagok, megújuló energiaforrások iránti keresletbıl adódó lehetıségeket kiaknázva és a humánerıforrások gyengeségét, valamint a belsı tıkehiányt leküzdve érhetı el. Az elmaradottság fokozódásával való szembeszállás, a helyzet további romlása, a problémák súlyának növekedése elleni védekezés egyrészrıl a külsı feltételrendszer megváltoztatására irányuló erıs érdekvédelmi, politikai befolyásolási tevékenységet feltételezi. Ehhez a kellı súllyal rendelkezı politikai és szakmai személyiségek összehangolt, a hasonló sorú térségekkel összefogáson alapuló cselekvésére van szükség. Másrészrıl a népesség szerkezetének pozitív diszkriminációs akciókkal való megváltoztatása és a térség közlekedési, információs kinyitása háríthatja el a teljes leépülés veszélyét. 8

9 Fejlesztési kapacitások SWOT elemzés TRENDEK ERİSSÉGEK GYENGESÉGEK Változatos, értékes táj és élıvilág Környezet Természeti környezet viszonylagos megkíméltsége, világörökségi Gazdaság helyszín Magas erdısültség, vadban gazdag Foglalkoztatás erdıségek Megırzött kulturális örökség Társadalom Hasznosítható, olcsó ingatlanok Infrastruktúra Fejlıdıképes új kezdeményezések Emberléptékő aprófalvas környezet LEHETİSÉGEK A természetes alapanyagok, megújuló energiaforrások felértékelıdése EU Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések támogatásainak megnyílása Az egyedi, helyi örökségre épülı termékek iránti kereslet növekedése A környezeti és kulturális értékekre épülı turisztikai kereslet élénkülése Emberléptékő, olcsó, fenntartható technológiával mőködı lakókörnyezet iránti igények erısödése A tudás-társadalom kiteljesülése, az információs technológiák terjedése TÁMADÓ STRATÉGIA A térség megújulása a megırzött természeti és kulturális értékek bázisán, az keresleteknek megfelelı gazdasági szerkezet o turizmus o egészséges lakókörnyezet, o megbízható élelmiszerek o természetes anyagok o megújuló energiaforrások a humánerıforrások gyengeségének, valamint a belsı tıkehiány leküzdése Életképes gazdasági szereplık hiánya, vállalkozások gyenge versenyképessége Elnéptelenedés és népességcsere, képzett fiatalok elvándorlása Szakemberek hiánya Inaktívak és munkanélküliek magas száma és aránya Fejlesztési saját források csaknem teljes hiánya, szők belsı piac Alacsony jövedelmek Nem megfelelı termékszerkezet, alacsony hozzáadott érték Fokozódó szociális és morális nehézségek, mélyülı szegénység Közlekedési és információs elszigeteltség VESZÉLYEK Gettósodást segítı állami segélyezési politika Az önkormányzati forráshiány tartóssá válása A támogatásokhoz való hozzájutás nehezedése, a koncentráció és az addicionalitás elvének fokozott érvényesítése Fiatalok elvándorlását ösztönzı külsı tényezık erısödése Elıállított GDP-ben mért társadalmi hasznosság elvének érvényesítése VÉDEKEZİ STRATÉGIA Az elmaradottság fokozódásával való szembeszállás a külsı feltételrendszer megváltoztatására irányuló erıs érdekvédelmi, politikai befolyásolási tevékenység - a kellı súllyal rendelkezı politikai és szakmai személyiségek összehangolt, a hasonló sorú térségekkel összefogáson alapuló cselekvése a népesség szerkezetének pozitív diszkriminációs akciókkal való megváltoztatása a térség közlekedési, információs kinyitása 9

10 b. A kistérség jövıképe A korábbi stratégiák egy részébıl teljes mértékben hiányzott a jövıkép megfogalmazása. Azokból, ahol ilyen van, az alábbi, idınként egymásnak ellentmondó jövıkép elemek voltak kivehetık: 2.táblázat A korábbi stratégiákból egyesített célrendszer JÖVİKÉPELEM ÁLTALÁNOS 1. rekreációs, üdülı, pihenı zóna (KKFS) ÁLTALÁNOS ra az életszínvonal eléri a régió átlagát (KKFS) ÁLTALÁNOS 3. dinamikusan fejlıdik (FS) ÁLTALÁNOS 4. A településrendszerre az aprófalvak egy részének revitalizációja, a váltásra nem képesek további sorvadása, sıt elnéptelenedése, a völgyben fekvı népesebb települések lassú növekedése és a két kisváros térségi funkcióinak egymással összehangolt, lényeges népességszám növekedés nélküli megerısítése a jellemzı. (BKFS) ÁLTALÁNOS 5. A térségi arculat meghatározó elemei: ÁLTALÁNOS 5a természetközelség, otthonosság, szépség ÁLTALÁNOS 5b egészséges élelmiszerek, egyedi kézmőves termékek ÁLTALÁNOS 5c múlt- és otthonidézı aprófalvak, legendás kastélyok, kúriák ÁLTALÁNOS 5d tolerancia, romák és nem romák együttélése ÁLTALÁNOS 5e országhatáron átnyúló kapcsolatok (BKFS) KÖRNYEZET 6. helyi természeti és kulturális értékek hasznosítva való megırzése (BKFS) KÖRNYEZET 7. A környezeti erıforrások fenntartható módon való hasznosítása, a természeti és kulturális értékek ismerete, bemutatása és megırizve hasznosítása (CSEP) KÖRNYEZET 8. megırzi a környezeti értékeket (FS) - szennyvíz és szilárdhulladék kezelése, ártalmatlanítása megoldott, térségi fıépítész ügyel az építészeti értékek megırzésére (BKFS) GAZDASÁG 9. biztosítja az itt élık megélhetését (KKFS) GAZDASÁG 10. biztosítja a foglalkoztatást (FS) GAZDASÁG 11. Segély helyett munka jelenti a biztos megélhetés forrását (CSEP) GAZDASÁG 12. Helyi természeti és kulturális értékekre alapozott, az információs társadalomba illeszkedı és a regionális gazdaságba integrálódó, a belsı piaci lehetıségeket kiaknázó, stabil térségi jövedelmet biztosító és befektetéseket vonzó helyi gazdaság megalapozása (CSEP) GAZDASÁG 13. a gazdaság alapját képezik (BKFS) GAZDASÁG 13a természeti értékek GAZDASÁG 13ai turizmus - falusi és agro-, öko-, aktív (gyalogtúrázás, kerékpározás, barlangászat, lovaglás, evezés), kulturális, gyógy, alkotó és konferencia turizmus GAZDASÁG 13aii lakóövezet GAZDASÁG 13aiii organikus mezıgazdaság - méz, gyógy- és főszernövények + készítmények, extenzív állattartás, sajtkészítés, erdıgazdálkodás és fafeldolgozás, ipari alapanyagokat, energiahordozókat termelı növénytermesztés GAZDASÁG 13b esztétikai értékek - kulturális és kreatív ipar: textil, kézmőipar, csomagolás, reklámanyagok készítése, kiadványszerkesztés. Alkotóturizmus, szépségfarm GAZDASÁG 13c regionális klaszterekhez való kapcsolódás GAZDASÁG 13ci fa és bútoripar GAZDASÁG 13cii fém- és gépipar GAZDASÁG 13ciii természetes alapanyagok termelése és feldolgozása GAZDASÁG 13civ környezetvédelmi ipar, újrahasznosítás GAZDASÁG 13cv otthon klaszter - építıipar, kézmővesség, képzımővészet GAZDASÁG 13d szolgáltatások GAZDASÁG 13di üzleti 10

11 GAZDASÁG 13dii személyi és szociális GAZDASÁG 14. Exportált organikus élelmiszerek, magas természet és esztétika tartalmú ipari termékek és szolgáltatások a szomszédos és keleti országokba, az EU nyugati tagországaiba (BKFS) GAZDASÁG 15. A munkanélküliség csökkentésében a megerısödı KKV-k-nek, a fiatalok önfoglalkoztatóvá válásának és a közösségi vállalkozásoknak van vezetı szerepe. (BKFS) TÁRSADALOM 16. Kiegyensúlyozottabb demográfiai és társadalmi struktúra, az aprófalvakba képzett fiatalok települnek be, akik megerısítik a közösségeket, a felnövekvı generációkat a közös célok szerint szocializálják. (BKFS) TÁRSADALOM 17. A roma népességen belül a születések száma mérséklıdik, egyre több gyerek végzi el a középiskolát és szereznek diplomát. Mőködik a kölcsönös tolerancia. Nincs diszkrimináció és végletes szegregáció. A roma lakosok rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek a gazdasági programok tervezésébe és megvalósításába való bekapcsolódásukhoz szükséges és megtalálják számításukat azokban, ugyanakkor jelentıs, a különbözı értékrendek elfogadását segítı szemléleti változáson megy át mindkét csoport. (BKFS) TÁRSADALOM 18. A térségben élık erıs térségi identitástudattal rendelkeznek, tudják, hogy mitıl más ez a térség mint a többi, tisztában vannak az itt élıket összefőzı közös értékekkel és problémákkal, tudatosan választják a térséget lakóhelyül. (BKFS) TÁRSADALOM 19. Innovatív, az elnéptelenedı falvakat újralelkesítı, gyermeket nem megélhetési kényszerbıl vállaló, a térségfejlesztési irányokban szaktudással rendelkezı, foglalkoztatható népesség (CSEP) TÁRSADALOM 20. A kistérségben képzett és rendszeresen, tanuló, mővelıdı lakosság él. (FS) INFRASTRUKTÚRA 21. minıségi életkörülményeket biztosít (FS) INFRASTRUKTÚRA 22. vállalkozásokat, lakosokat segítı informatikai szolgáltatások mőködnek (IS) A térséget behálózzák az információáramlás és a kommunikáció csatornái, a kiépített hálózatok nem csupán korszerő gépeket, de azokat kezelni és az INFRASTRUKTÚRA 23. információkat használni is képes embereket is jelentenek. (BKFS) Rendelkezésre áll mindaz az infrastruktúra, ami a vázolt gazdasági ágazatok versenyképes mőködtetéséhez, a térségi együttmőködés hálózatainak kialakulásához INFRASTRUKTÚRA 24. szükséges. (BKFS) A lakosság számára biztosítottak a komfortos életkörülmények, beleértve az otthonos lakásokat, az aprófalvas településmódhoz igazodó, a közösségek belsı erejére és építı újszerő megoldásokat tükrözı kereskedelmi és humán INFRASTRUKTÚRA 25. infrastrukturális szolgáltatásokat is. (BKFS) INFRASTRUKTÚRA 26. Leküzdött elszigeteltség, belsı kohézió (CSEP) Az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás diszkrimináció nélküli biztosítottsága INFRASTRUKTÚRA 27. (CSEP) ÖNKORMÁNYZÁS 28. szolgáltató önkormányzatok, átlátható az ügyintézés (IS) ÖNKORMÁNYZÁS 29. A települési közösségeket a lakosság széleskörő demokratikus részvételére épülı önkormányzatok és szakszerően mőködı közigazgatás irányítja. A demokrácia gyakorlására való felkészülés már gyermekkorban kezdıdik. A döntéshozás demokratikus és nyilvános, ez utóbbiról a térségi hálózatban mőködı helyi média gondoskodik. A civil szervezetek és a politikai pártok bevonásával jól mőködnek a helyi demokrácia gyakorlásának fórumai. (BKFS) ÖNKORMÁNYZÁS 30. Erıs, a valós önkormányzásra felkészült közösségek (CSEP) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 31. a fejlesztés a gazdasági és társadalmi szereplık együttmőködésében valósul meg (KKFS) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 32. egészséges területi munkamegosztás a Cserehát-Hernád-Bódva vidék többi térségével (BKFS) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 33. A térség kiterjedt külsı kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Képzett szakemberei révén bekapcsolódik az európai hálózatokba. (BKFS) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 34. A folyamatos innovációra a jól felszerelt, egymásra épülı, a gyermekek kreativitásának erısítését szolgáló oktatási intézmények, az "élethosszig való tanulást" segítı felnıttoktatás és mővelıdés intézményei, az országos és nemzetközi rendszerekbe integráló információáramlás kiépült csatornái és a tudatos, szakszerő humánerıforrás-menedzsment képessé teszik a térséget, sıt a közösségek szervezése és az aprófalvakhoz kötıdı technológiák terén saját innovációk kifejlesztésére. (BKFS) 11

12 A térségben élık önbecsülésének, térséghez való kötıdésének alapja az a pozitív térségi arculat, mellyel készek azonosulni és képes egy tágabb környezetben is FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 35. elfogadtatni, sıt vonzóvá tenni a térséget a potenciális lakosok, a turisták és a befektetık között. (BKFS) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 36. A foglalkoztatási helyzet javításáért aktív partnerségi kapcsolatok mőködnek (FS) FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓK 37. Térségre szabott központi és regionális intézkedések, a fejlesztések hosszú távú támogatottsága (CSEP) A mőhelymunka résztvevıit arra kértük, hogy : húzzák azt az elemet, amivel nem tudnak azonosulni, mondjanak olyan elemeket, melyek az eddigieknél fontosabbak, az így elıállt listában egyenként értékeljék az elemeket és válasszák ki, hogy melyikrıl gondolják, hogy a késtérségre kb. 20 év múlva jellemzı lesz. Az Edelényi kistérség jövıképének meghatározó elemei közül az elfogadás gyakorisága alapján az esı helyre kerültek a környezettel kapcsolatos tényezık és a válaszadók hasonlóképpen fontosnak tartották az erıs helyi gazdaságra és a kiegyensúlyozottabb demográfiai és társadalmi struktúrára utaló elemeket. Megjelent és a vitában tovább erısödött a térségen belüli különbségek és az ebbıl adódó eltérı fejlıdési pálya valószínősége. A környezeti erıforrások fenntartható módon való hasznosítása, a természeti és kulturális értékek ismerete, bemutatása és megırizve hasznosítása (CSEP) (12/0) Helyi természeti és kulturális értékekre alapozott, az információs társadalomba illeszkedı és a regionális gazdaságba integrálódó, a belsı piaci lehetıségeket kiaknázó, stabil térségi jövedelmet biztosító és befektetéseket vonzó helyi gazdaság (CSEP) (10/0) Segély helyett munka jelenti a biztos megélhetés forrását (CSEP) (7/0) A folyamatos innovációra a jól felszerelt, egymásra épülı, a gyermekek kreativitásának erısítését szolgáló oktatási intézmények, az "élethosszig való tanulást" segítı felnıttoktatás és mővelıdés intézményei, az országos és nemzetközi rendszerekbe integráló információáramlás kiépült csatornái és a tudatos, szakszerő humánerıforrás-menedzsment képessé teszik a térséget, sıt a közösségek szervezése és az aprófalvakhoz kötıdı technológiák terén saját innovációk kifejlesztésére. (BKFS) (7/0) A térséget behálózzák az információáramlás és a kommunikáció csatornái, a kiépített hálózatok nem csupán korszerő gépeket, de azokat kezelni és az információkat használni is képes embereket is jelentenek. (BKFS) (7/1) A településrendszerre az aprófalvak egy részének revitalizációja, a váltásra nem képesek további sorvadása, sıt elnéptelenedése, a völgyben fekvı népesebb települések lassú növekedése és a két kisváros térségi funkcióinak egymással összehangolt, lényeges népességszám növekedés nélküli megerısítése a jellemzı. (BKFS) - (7/2) Kiegyensúlyozottabb demográfiai és társadalmi struktúra, az aprófalvakba képzett fiatalok települnek be, akik megerısítik a közösségeket, a felnövekvı generációkat a közös célok szerint szocializálják. (BKFS) - (7/2) A roma népességen belül a születések száma mérséklıdik, egyre több gyerek végzi el a középiskolát és szereznek diplomát. Mőködik a kölcsönös tolerancia. Nincs diszkrimináció és végletes szegregáció. A roma lakosok rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek a gazdasági programok tervezésébe és megvalósításába való bekapcsolódásukhoz szükséges és megtalálják számításukat azokban, ugyanakkor jelentıs, a különbözı értékrendek elfogadását segítı szemléleti változáson megy át mindkét csoport. (BKFS) (7/2) A települési közösségeket a lakosság széleskörő demokratikus részvételére épülı önkormányzatok és szakszerően mőködı közigazgatás irányítja. A demokrácia gyakorlására való felkészülés már gyermekkorban kezdıdik. A döntéshozás demokratikus és nyilvános, ez utóbbiról a térségi hálózatban mőködı helyi média gondoskodik. A civil szervezetek és a politikai pártok bevonásával jól mőködnek a helyi demokrácia gyakorlásának fórumai. (BKFS) (6/0) 12

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben