Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az Interneten megjelenítse. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel kizárólag oktatási és tudományos, nonprofit célú, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona példáján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika Külső konzulens: Goda Eszter Menyhártné Homor Anna Távoktatás Pénzügy és számvitel szak Számvitel szakirány 2011

4 NYILATKOZAT Alulírott Menyhártné Homor Anna büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, május 19. hallgató aláírása

5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés A nonprofit szervezetek általános jellemzése A nonprofit szervezetek értelmezése, típusai A nonprofit szektor társadalmi és gazdasági szerepe A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai Az önállóan gazdálkodó egyházi jogi személy, mint a nonprofit szervezetek sajátos típusa A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása Az Otthon története Az Otthon működési és szervezeti felépítése Az Otthon gazdálkodásának bemutatása Az Otthon számviteli politikája A beszámoló készítése A könyvvezetés sajátosságai Az Otthon vagyoni helyzetének elemzése Az eszközök összetétele A források összetétele A tevékenység értékelése a mérleg adataiból számított mutatók alapján A bevételek elemzése A ráfordítások elemzése Az Otthon által tervezett fejlesztések és azok várható hatása az Otthon gazdálkodására Az Otthon terveinek bemutatása A fejlesztések gazdaságosságának vizsgálata A fejlesztések számviteli vonatkozásai Következtetések, javaslatok Összegzés IRODALOMJEGYZÉK Ábrajegyzék Képjegyzék Táblázatjegyzék

6 1. Bevezetés 1. Bevezetés A civil és nonprofit szervezetek társadalmi integrációban betöltött szerepe és növekvő gazdasági jelentősége miatt egyre nagyobb az érdeklődés e szervezetek tevékenysége iránt. Ennek hátterében többek között az individualizációs tendenciák, a társadalmi kapcsolathálózatok növekvő jelentősége, a civil szerveződések egyre nagyobb globális aktivitása, a hagyományosan kétszektorú (állami-piaci, magán-közületi) intézményrendszert feltételező megközelítések átértékelése és az állami szerepvállalás újragondolása húzódik meg. 1 A nonprofit szervezetek tevékenysége széles skálán mozog. Az összes bejegyzett szervezet mintegy 9 %-a tevékenykedik a szociális ellátás területén. Ezek nagyobb része klasszikus civil szervezet, alapítvány formájában működik, de egyre több társas nonprofit szervezet is alakul. 2 Ez a terület véleményem szerint a mai, elöregedő társadalomban különleges figyelmet érdemel, hiszen a szociális otthonokban való elhelyezésre folyamatosan növekszik az igény. Az idősotthonokat működtető nonprofit szervezetek fontos segítséget nyújtanak az állami feladatok ellátásához, emellett választási lehetőséget biztosítanak az idősek és hozzátartozóik számára. Az általam vizsgált szervezet egy Budapest környéki, egyházi fenntartású szociális otthon, amely szervezeti formája szerint önállóan gazdálkodó egyházi jogi személy. A Számviteli törvény besorolása alapján az egyéb szervezetek közé tartozik, tevékenysége alapján különleges jogállású nonprofit szervezetnek minősül. 3 Dolgozatomban a péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona gazdálkodásának, lehetőségeinek elemzésével mutatom be a nonprofit szervezetek e sajátos típusát. A dolgozat célja az Otthon működésének, gazdálkodásának, vagyoni helyzetének bemutatása, a 2008, 2009 és 2010 évi adatok alapján. Az előbbiek mellett arra a kérdésre keresem a választ, hogy a jelenleg kizárólag alaptevékenységet folytató szervezetnek érdemes-e, illetve milyen feltételek mellett érdemes vállalkozási tevékenységet végezni a jövőben. 1 BOCZ, J.: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon, KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006, PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv,

7 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2.1. A nonprofit szervezetek értelmezése, típusai A nonprofit szervezetek szociális és gazdasági térben elfoglalt helyéről, sőt még nevéről is rendkívül sok eltérő megközelítés él a társadalomban és a tudományos közvéleményben. A köznyelvben gyakran a nonprofit szervezetek szinonimájaként használják a civil, az önkéntes és a nem kormányzati szervezetek megnevezéseket. Ez a szóhasználat gyakran pontatlan, mivel a nonprofit és a civil szervezetek tartalmi szempontból eltérő sajátosságokkal rendelkeznek. A nonprofit szervezetek közül elsősorban a magánalapítványok, az egyesületek és az érdek-képviseleti szervezetek egy része tekinthető civil szervezetnek. 4 A magyar jogrendszerben jogszabály a nonprofit szervezetekre meghatározást nem ad. A nonprofit szó jelentése alapján azok a nem nyereségorientált szervezetek, amelyek körébe olyan szervezettípusok sorolhatók, amelyek közös jellemzője, hogy elsősorban nem vállalkozási tevékenység végzésére jönnek létre; feladatuk a társadalom egyes rétegei olyan jogos igényeinek kielégítése, amelyeket az állam nem, vagy csak részben tud felvállalni. Ezen ismérv alapján hívják a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényt nonprofit törvénynek. Fontos hangsúlyozni, hogy a nem nyereségorientált szervezetek köre jóval bővebb a nonprofit törvény hatálya alá tartozóknál. 5 A magyarországi nonprofit szektor szervezetei tartalmi, működési sajátosságaik és jogi formájuk alapján több szempontból csoportosíthatóak. Tartalmi szempontból a nonprofit szervezetek közé sorolhatók mindazon szerveződések, melyeknél érvényesül a profitszétosztás tilalma, a kormányzati szektortól való szervezeti függetlenség, az intézményesültség (önálló jogi személyiség), valamint az önkormányzatiság (önigazgatás, önálló vezetőség) és bizonyos mértékben az önkéntesség, öntevékenység. 6 4 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006, PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv, KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006, 2008, p. 32 3

8 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A hatályos jogszabályok alapján a hazai statisztikai definíció szerint formai szempontból a nonprofit szektorba tartoznak a következő szervezetek: a magán- és közalapítványok az egyesületek az egyesülések az érdekképviseletek és szakszervezetek a köztestületek a nonprofit gazdasági társaságok a nonprofit szervezetek által alapított intézmények. Korábban ide sorolták a közhasznú társaságokat, amelyek a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény értelmében június 30-áig átalakultak nonprofit gazdasági társaságokká, illetve jogutód nélkül megszűntek. 1. ábra A nonprofit szervezetek megoszlása jogi formájuk szerint, ,3% 2,0% 0,5% 0,2% 0,1% 4,1% 3,3% 33,4% 54,0% Egyesület Alapítvány Szakmai, munkált. érdekképv. Nonprofit gazdasági társaság Közalapítvány Szakszervezet Köztestület Egyesülés Nonprofit intézmény Forrás: saját szerkesztés (a KSH 2008 évi adatait felhasználva) A nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve nem tartoznak a hazai nonprofit szektorba az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak (mivel esetükben nem érvényesül a profitszétosztás tilalma), a politikai pártok és azok helyi szervezetei (mivel céljuk a közhatalom és a kormányzati jogosítványok megszerzése), valamint az egyházak és a 4

9 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése szerzetesrendek (mivel a világi nonprofit szervezetek működési kereteit meghatározó szabályozás rájuk nem érvényes). 7 Az 1. táblázat foglalja össze a különböző szempontok szerinti csoportosítást. KRITÉRIU- MOK SZERVEZETI BESOROLÁS Alapítvány Közalapítvány Köztestület Nonprofit gazdasági társaság Egyesület Szakszervezet Szakmai, munkáltatói érdekképviselet NYILVÁN- TARTÁS Forrás: Bartal Anna Mária, táblázat Nonprofit szervezetek csoportosítása JOGI ISMÉRVEK Minden nem profit célú szervezet, amely ugyanakkor nem költségvetési gazdálkodást folytató intézmény és amelyet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban önálló jogi személyként jegyeztek be. Alapítvány Közalapítvány Köztestület Nonprofit gazdasági társaság Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár Az egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezetek (egyesület, szakszervezet, szakmai, munkáltatói érdekképviselet, pártok, illetve egyházak) SZAKMAI, TUDOMÁ- NYOS DEFINÍCIÓ STATISZTIKAI DEFINÍCIÓ Nem elsősorban profitszerzési célok által vezérelt szervezetek, magán, azaz nem állami szervezetek, amelyek egy bizonyos fajta intézményesültséggel rendelkeznek és az önigazgatás, valamint az önkéntesség legalább egy minimális szintje jellemzi őket. Alapítvány Közalapítvány Köztestület Nonprofit gazdasági társaság Egyesület Szakszervezet Szakmai, munkáltatói érdekképviselet Bírósági nyilvántartás Statisztikai nyilvántartás 7 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006,

10 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A nemzetgazdasági elszámolás rendszerében a nonprofit szervezetek teljesítményét három alrendszerben számolják el. A háztartásokat segítő szervezetek közé sorolják azokat a nonprofit szervezeteket, amelyek alapvetően a lakosságot szolgálják, bevételszerző tevékenységet csak korlátozott mértékben folytatnak, finanszírozási forrásaik között pedig túlsúlyban vannak a magántámogatások. A nemzetgazdasági elszámolások ebbe a szektorba sorolják a politikai pártokat és az egyházakat, szerzetesrendeket is. A kormányzati szektorba tartoznak a költségvetési rend szerint gazdálkodó központi és helyi önkormányzati költségvetési intézmények, az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítási alapok. Itt számolják el a nem piaci tevékenységet folytató közösségi tulajdonú vállalatok (pl. az ÁPV Rt.) tevékenységét is, valamint azokat a közalapítványi, alapítványi vagy nonprofit gazdasági társasági formában működő nonprofit intézményeket, melyeknek működésében az állami felügyelet közvetlenül érvényesül, továbbá bevételeiknek több mint 50 százaléka költségvetési forrásból származik. A vállalati szektorba tartoznak a jogi személyiségű vállalkozások és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, kivéve a főtevékenységként pénzügyi tevékenységet folytató vállalatokat. Idetartoznak a nagyrészt piaci termelést folytató, azaz költségeiket árbevételből fedező nonprofit intézmények, továbbá a munkaadói érdekképviseletek, a vállalkozók, munkáltatók és termelők szervezetei, valamint a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő alapítványok, közalapítványok és nonprofit gazdasági társaságok. 8 Tevékenységi kör alapján csoportosítva a nonprofit szervezeteket láthatjuk, hogy számos területen vállalnak szerepet a közfeladatok ellátásában. Az egyes tevékenységcsoportokba tartozó szervezetek számának és összes bevételeinek megoszlásáról tájékoztat a 2. ábra. Szembetűnő, hogy a különböző tevékenységcsoportok igen eltérő anyagi lehetőséggel bírnak. Kiemelhetjük a nagyobb finanszírozási igényű területek közül a gazdaságfejlesztést és az egészségügyet. A szabadidő, hobbi, valamint a sport esetén viszont a szervezetek magas száma ellenére a bevételekből sokkal kisebb arányt képviselnek e területek. 8 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006,

11 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2. ábra A nonprofit szervezetek számának és összes bevételeinek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2009 (%) Szabadidő, hobbi Oktatás Kultúra Sport Szociális ellátás Szakmai, gazdasági érdekképviselet Településfejlesztés Egészségügy Közbiztonság védelme Környezetvédelem Gazdaságfejlesztés Vallás Kutatás Jogvédelem Polgárvédelem, tűzoltás Nemzetközi kapcsolatok Többcélú adományosztás, nonprofit szöv. Politika A szervezetek számának megoszlása Az összes bevételek megoszlása Forrás: saját szerkesztés (adatok: 7

12 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2.2. A nonprofit szektor társadalmi és gazdasági szerepe A civil és nonprofit szervezetek társadalmi- és gazdasági jelentősége nyilvánvalóan növekszik, amint ezt a statisztikai adatok is alátámasztják. A szektor civil jellegű szervezetei (egyesületek és magánalapítványok) lehetővé teszik a társadalmi önszerveződést, szociális teret biztosítanak az állampolgárok közösségi aktivitásához, erősítik az emberek egymás iránti bizalmát, ily módon elősegíthetik a társadalmi szolidaritás megvalósítását. 9 A szektor gazdasági ereje az 1990-es évek eleje óta rendkívüli mértékben megnőtt, ma már számos olyan tevékenységet nonprofit szervezetek látnak el, amelyet korábban az állami és az önkormányzati intézmények végeztek. A szektor klasszikus szervezeteinek nevezhető alapítványok és egyesületek mellett új típusú nonprofit szervezetek jöttek létre, a szektor belső szerkezete is jelentősen átalakult. Emellett továbbra is fontos kérdés maradt, hogy a hazai szolgáltatói és ellátórendszerben a nonprofit szervezeteknek milyen szerepük lesz a jövőben. 10 A fejlett piacgazdaságokban a nonprofit szervezetek léte gyakran már nem a hiányzó szolgáltatásokkal, hanem a szolgáltatók hiányosságaival magyarázható. A magánszolgáltatások terén a fogyasztók sok esetben nem képesek kellően megítélni a piaci szolgáltatások minőségét (pl. gyógypedagógiai nevelés, öregotthon, házi gondozás), ezért bizalmatlanok a haszonérdekelt szolgáltatókkal szemben, akiknek elsődleges célja a nyereség növelése, nem pedig a fogyasztói igények minőségi kielégítése. Ilyen esetekben a fogyasztók szívesebben fordulnak a nonprofit szolgáltatókhoz, mivel azok nem érdekeltek tájékozatlanságuk kihasználásában. A közjavak szolgáltatása nem nyereséges, többek között ezért is biztosítják azokat az állami intézmények. A költségvetés korlátai miatt azonban az állam is csak egy bizonyos határig képes a közjavak iránti keresletet kielégíteni. Az állami intézmények nem a nyereség növelésében, hanem az alapvető szükségletek mennyiségi kielégítésében érdekeltek, ezért ez a határ az átlagos fogyasztói igény szintje. A közjavak biztosításának terén tehát a nonprofit szervezetek sokszor az átlagos igényeket 9 BOCZ, J.: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon, KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL: Nonprofit Szervezetek Magyarországon 2006,

13 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése meghaladó kereslet kielégítésére jönnek létre (pl.: különleges képzést nyújtó iskolák, átlagon felüli ellátást biztosító kórházak). 11 A 3. ábra mutatja a nonprofit szervezetek számának alakulását az utóbbi években. Az egyenletes növekedés igazolja e szervezetek létjogosultságát gazdaságunkban és társadalmunkban. Azt is láthatjuk, hogy a ténylegesen működő szervezetek száma jelentősen alacsonyabb a regisztrált szervezetekénél (a vizsgált időszakban átlagosan mintegy 20%-kal). A regisztrált nonprofit szervezetek a hazai gazdasági szervezeteknek 4,69%-át teszik ki 3. ábra A nonprofit szervezetek számának alakulása 2004-től 2010-ig (db) A regisztrált nonprofit szervezetek száma A működő szervezetek száma Forrás: saját szerkesztés (adatok: A bevételek alakulása a következő mutató, amellyel a nonprofit szervezetek gazdasági erősségét mérhetjük. A nominális értékeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy mind az összes bevétel, mind az egy szervezetre jutó bevétel évről évre növekszik. Célszerű azonban az árszínvonal változásának hatását kiszűrni, hiszen a reálértékbe átszámított adatok reálisabb képet mutatnak a szektor helyzetéről és annak változásáról. 12 A 2003-as árszinten számított bevételek kisebb ingadozások ellenére növekvő tendenciát mutatnak, amint a grafikonra állított trendvonal is jelzi a 4. ábrán. 11 LUKÁCS, E.: Non-profit szervezetek gazdálkodása civil szervezetek munkatársai részére 12 Számolás: 1. számú melléklet 9

14 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 4. ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek alakulása tól 2009-ig a 2003-as árszinten (millió Ft) ábra Az egy nonprofit szervezetre jutó bevételek alakulása 2003-tól 2009-ig a 2003-as árszinten (ezer Ft) Forrás: saját szerkesztés (adatok: Ha azonban az egy szervezetre jutó bevételek változását vizsgáljuk (5. ábra), akkor megállapíthatjuk, hogy a 2008-as évet leszámítva a bevételek évről évre csökkentek, a trendvonal is hanyatlást mutat. Eszerint az egy szervezetre jutó árbevételek nominális emelkedése az inflációnál kisebb mértékű. Az összes árbevétel reálértéken számított növekedése a szervezetek számának emelkedésével magyarázható. 10

15 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A bevételek természetesen nem egyenletesen oszlanak meg a nonprofit szervezetek között. Mint a gazdasági életben olyan gyakran, a források itt is koncentráltan jelennek meg. Ezt szemlélteti a következő ábra. Az összes bevétel 81%-a jut a legjobban finanszírozott szervezeteknek, amelyek mindössze 4%-át teszik ki az összes nonprofit szervezetnek. 6. ábra A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, 2006 Bevételek megoszlása 14% 29% 4% 1% 15% 4% 14% 38% 81% Szervezetszám megoszlása Bevételnagyság, ezer Ft Forrás: saját szerkesztés (adatok: KSH, 2008) 11

16 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2.3. A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai A korábbi fejezetekben szó volt arról, hogy a nonprofit szervezetek köre nem egyértelműen definiált, ezért gazdálkodásuk szabályozása is több jogszabály által meghatározott. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény kimondja, hogy nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására bármely társasági formában alapítható nonprofit gazdasági társaság. Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen előfeltételek fennállása esetén minősül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. 13 A törvény a fokozatosan megszüntetett közhasznú társaságok helyett hozta létre a nonprofit gazdasági társaság intézményét. Az egyik legfontosabb különbség e két forma között, hogy a közhasznú társaságoknak feltétele volt, hogy a társadalom közös szükségleteit elégítse ki, függetlenül attól, hogy az közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezet volt-e, vagy sem. A nonprofit gazdasági társaságok számára ez a kritérium nem kötelező. A nonprofit gazdasági társaság nem önálló gazdasági forma, hanem a gazdasági társaságok sajtos működési formája, ezért a már működő profitorientált gazdasági társaság bármikor módosíthatja működését nonprofit társasággá. A fent említett évi IV. törvény alapján nonprofit gazdasági társaság csak másik nonprofit társasági formába alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit társaságokká válhat szét. Ha a nonprofit gazdasági társaság egyben közhasznú szervezet is, akkor jogutód nélküli megszűnése esetén a tagoknak csak vagyoni hozzájárulásuk teljesítéskori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyon azonban nem (a közhasznú társaságoknál ez minden esetben így volt). 14 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. (nonprofit) törvény azért készült megalkotásra, hogy meghatározza a közhasznú szervezetek típusait, a közhasznú évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 4. (5) 14 BOGNÁR, P. DR.: A nonprofit gazdasági társaságok 12

17 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése jogállás megszerzésének és megszűnésének feltételeit, valamint a közhasznú szervezetek működésének és gazdálkodásának rendjét. 15 Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett a) társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, b) alapítvány, c) közalapítvány, d) közhasznú társaság, e) köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi. f) országos sportági szakszövetség, g) nonprofit gazdasági társaság, h) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia i) európai területi együttműködési csoportosulás, j) nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, k) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet. 16 A közhasznú szervezeteket különböző kedvezmények illetik meg, de nyilvántartásba vételükhöz, a közhasznú jogállás megszerzéséhez a következő feltételeket kell teljesíteniük, amelyeket a létesítő okiratnak is tartalmaznia kell: milyen, a törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat (a törvény felsorolja az ide sorolható tevékenységeket); vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az előbbieken túl rendelkeznie kell többek között a vezető szerv üléseinek nyilvánosságáról, az ülések gyakoriságáról, a beszámoló nyilvánosságra hozataláról PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv, évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 2. (1) 13

18 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 18 Ennek tartalmát a törvény részletesen előírja. A közhasznú szervezeteket, a közhasznú szervezetek támogatóit illetve azok szolgáltatásainak igénybevevőit különféle kedvezmények illetik meg, amelyeket a következő táblázatban foglalok össze. Kedvezményezett A közhasznú szervezet 2. táblázat A közhasznú szervezetek kedvezményei A közhasznú szervezetekhez kapcsolódó kedvezmények A közhasznú szervezet által (cél szerinti juttatásként) nyújtott szolgáltatás igénybevevője A közhasznú szervezet támogatója Tartós adományozás esetén a közhasznú szervezet támogatója Forrás: évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Kedvezmény 1. A létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenység után társasági adómentesség, 2. Vállalkozási tevékenység után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, 3. Helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény, 4. Illetékkedvezmény, 5. Vámkedvezmény, 6. Egyéb - jogszabályban meghatározott - kedvezmény, A kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség A közhasznú szervezet - létesítő okiratban rögzített céljaira - adott támogatás (adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény A támogatás második évétől külön kedvezmény Kiemelkedően közhasznúnak minősül az a szervezet, amely közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv, évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 19. (1)

19 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A számviteli törvény a hatálya alá tarozó gazdálkodók egyik csoportjaként jelöli az egyéb szervezeteket. Ezek között szerepelnek olyanok, amelyek nem tartoznak a nonprofit törvény hatálya alá, ily módon nem válhatnak közhasznú jogállásúvá, bár nem nyereségszerző tevékenységet folytatnak. Számviteli szabályozásukat kormányrendeletekkel egészítik ki. E különleges jogállású szervezetek közül a legfontosabbak a következők: az egyházi jogi személy, ebben a formában működik az általam vizsgált szervezet; a lakásszövetkezet; a társasház; a Műsorszolgáltatási Alap; az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi program); a víziközmű társulat. 20 Költségvetési szervek is létrehozhatnak nonprofit gazdasági társaságokat, amelyekkel kapcsolatban az államháztartási szervekre vonatkozó szabályozásokat kell figyelembe venni, ezekre nem térek ki bővebben. 20 PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv,

20 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése 2.4. Az önállóan gazdálkodó egyházi jogi személy, mint a nonprofit szervezetek sajátos típusa A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény alapján az egyház az azonos hitelveket követők által, vallásuk gyakorlása céljából létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy. Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes, és amely törvénybe nem ütközik. 21 Az egyházi jogi személy elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv (intézmény) számára. E tevékenységi körben az egyházi jogi személy intézményt létesíthet és tarthat fenn. 22 Az egyházi jogi személy vagyonát főként a jogi személyek, természetes személyek illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek hozzájárulásai, adományai jelentik. Az egyház vállalkozási tevékenységet is folytathat, gazdasági társaságot hozhat létre, vállalatot is alapíthat, továbbá az általa nyújtott szolgáltatásokért díjat kérhet, valamint joga van adományokat gyűjteni. Az egyházi jogi személyek esetében nem tekinthető vállalkozási tevékenységnek: hitéleti, nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása, és az ilyen tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás; államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése; kulturális, nevelési-oktatási, felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végző egyházi intézmény alkalmazottainak étkeztetését is biztosító épület bérbeadása, vendéglátó-ipari vállalkozás részére üzemeltetés céljából, kizárólag hitéleti, kulturális, nevelési-oktatási, felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése (ideértve a munkaruha megtérítését is); 21 PÁZMÁNYI, GY.,DR.: Nonprofit Számviteli kézikönyv, ÁCSNÉ MOLNÁR J.: Nonprofit törvények és a kedvezmények, 2005, p

21 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése hitéleti, nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása. 23 Az egyház által tételesen felsorolt tevékenységek segítésére az állam költségvetési támogatást nyújthat, amelyet normatív módon határoznak meg. Az egyéb tevékenységek finanszírozására további állami támogatás adható, ennek feltételeit az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény tartalmazza. Az egyházi jogi személy beszámoló készítési kötelezettsége Az egyházak, egyházi intézmények beszámoló készítési, könyvvezetési kötelezettségét külön kormányrendelet írja elő. A 218/2000. (XII. 11.) Kormányrendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek eltérnek a számvitelről szóló évi C. törvény által megfogalmazott, vállalkozókra vonatkozó szabályoktól, de nem ellentétesek a számviteli alapelvekkel. Amennyiben a vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a 10 millió forintot, beszámolóját a Kormányrendelet előírásai szerint kell elkészítenie. Ha az egyházi jogi személy nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor a beszámolót nem feltétlenül a Kormányrendelet előírásai alapján kell összeállítani. Azonban ekkor is figyelemmel kell lenni a Számviteli törvény azon rendelkezéseire, amelyek a bizonylatolásra és könyvvezetésre vonatkoznak. A vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy beszámolót köteles készíteni a naptári évről a naptári év utolsó napjával. A beszámoló lehet egyszerűsített beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló attól függően, hogy mekkora az éves összes bevétel, továbbá milyen a könyvvezetés módja. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből, míg az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. Egyszerűsített beszámolót az a vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy készíthet, amely esetében az összes bevétel (alaptevékenységből és vállalkozási 23 BORZÁNÉ BOTKA E.: Számvitel és elemzés II/A. kötet,

22 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése tevékenységből származó bevétel) nem haladja meg az 50 millió forintot, amennyiben ez nem áll fen, akkor egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni. 24 A mérlegkészítés során az egyszerűsített beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolót készítők esetében is a számvitelről szóló évi C. törvény előírásait kell alkalmazni. Ennek értelmében az egyházi jogi személyek mérlege is három oszlopból áll. A sajátosságokat a 218/2000. (XII. 11.) Kormányrendelet 7. -ának (2-7) bekezdései foglalják össze. Csak olyan tőkeelemek mutathatók ki Saját tőkeként, amelyeket az alapító bocsátott az egyházi jogi személy rendelkezésére, illetve amely az adózott eredményből képződött. Az egyszerűsített beszámolót készítő egyházi jogi személy Saját tőke elemei a következők lehetnek: Induló tőke, Tőkeváltozás, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből, Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből. Az egyszerűsített éves beszámolót készítők esetében egy további mérlegsor, az Értékelési tartalék is előfordul. Az Induló tőke jelenti azt a vagyont, amelyet az alapító tulajdonba adott és az egyházi jogi személy rendelkezésére bocsátott. A Tőkeváltozás nem más, mint a Számviteli törvény által meghatározott Eredménytartalék és Tőketartalék összege. Az egyszerűsített beszámolót készítő egyházi jogi személy az időbeli elhatárolást nem alkalmazhatja, az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyházi jogi személynél pedig az időbeli elhatárolás alkalmazása nem kötelező. Az eredmény összetevőit kettős könyvvitel esetén az eredménykimutatás, egyszeres esetén az eredménylevezetés tartalmazza. Akárcsak a mérlegben, itt is elkülönítetten kell bemutatni az alaptevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó eredményt. Az általános költségeket, illetve azokat a költségeket, amelyek sem a vállalkozási, sem az alaptevékenységhez nem rendelhetők közvetlenül, meg kell bontani. Az eredménylevezetés illetve az eredménykimutatás három fő oszlopa további három oszlopra tagolódik Alaptevékenység, Vállalkozási tevékenység és Összes megnevezésekkel /2000. Kormányrendelet 4., /2000. Kormányrendelet 4.,

23 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A választott módszertől el lehet térni, de erre csak a gazdasági év kezdetén van lehetőség, év közben azonban nem. Az egyházi jogi személy könyvvezetési kötelezettsége Az egyházi jogi személyek egyszeres illetve kettős könyvvezetést is alkalmazhatnak a 218/2000. Kormányrendelet feltételeit figyelembe véve. A vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személy a beszámoló formáját és tartalmát, a beszámolót tartalmazó nyilvántartási rendet belső ügyrendi előírása szerint szabályozhatja, illetve alkalmazhatja a vállalkozási tevékenységet folytató egyházi jogi személyre vonatkozó előírásokat is. Az az egyházi jogi személy, amely vállalkozási tevékenységet is folytat és egyszerűsített beszámolót készít, vagyis az összes bevétele nem haladja meg az 50 millió forintot, lehetősége van az egyszeres könyvvitel alkalmazására. Saját döntés alapján a vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy áttérhet a kettős könyvvitelre, erre azonban csak minden év január 1-jén van lehetősége. Amennyiben két egymást követő év mindegyikében bevételei meghaladták az 50 millió forintot, úgy a kettős könyvvitelre való áttérés nem lehetőség, hanem kötelezettség. Ha az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységet is folytat, továbbá egyszerűsített éves beszámolót készít, akkor kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, amelytől akkor térhet el, ha egymást követő két évben bevételei nem haladják meg az 50 millió forintot. 19

24 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése A következő ábra foglalja össze az egyházi jogi személyek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét. 7. ábra Forrás: saját szerkesztés Bizonyos tételeket eltérően kell kimutatni az egyszeres és a kettős könyvvezetés esetében. A kettős könyvvitelt vezetők estében például a továbbutalási céllal kapott támogatást egyéb bevételként, míg egyszeres könyvvitel esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell elszámolni. A támogatás továbbutalt összegét kettős könyvvitel esetében egyéb ráfordításként, míg egyszeres esetében ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell kimutatni. 26 Továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet az egyházi jogi személy támogatásként, adományként vagy egyéb más úton kap, és azt továbbutalja, illetve átadja olyan szervezet részére, amely a cél szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyházi jogi személytől kapott eszközöket (pénzeszközöket, illetve egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki

25 2. A nonprofit szervezetek általános jellemzése Az egyházi jogi személy könyvvizsgálati és nyilvánosságra hozatali kötelezettsége A könyvvizsgálati kötelezettség a vállalkozási tevékenységből származó éves bevétel összeghatárához van kötve, azaz akkor kötelező a könyvvizsgálat az egyházi jogi személyre nézve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában az éves bevétele meghaladja a 100 millió forintot. Ha a fenti határt a szervezet bevétele nem lépi át, az egyházi jogi személy saját döntése alapján kérheti a könyvvizsgálatot. Mivel az egyházi jogi személyek a bíróságon, és nem a Cégbíróságon kerülnek bejegyzésre, ezért letétbe helyezési és nyilvánosságra hozatali kötelezettségük nincs. Ettől saját döntésük alapján eltérhetnek, de azt a számviteli politikájukban rögzíteni kell. 27 Adózás, illetékmentesség A társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 2. (2) bekezdése alapján általános adóalanynak minősül az egyház, illetve az egyház önálló szervezeti egysége is. Mind az egyházaknak, mind az egyházi intézményeknek kötelező a kétféle (alap és amennyiben létezik, vállalkozási) tevékenység költségeinek, ráfordításainak, bevételeinek az elkülönített nyilvántartása. Ha az egyház, egyházi intézmény nem végez vállalkozási tevékenységet az adóévben, akkor egy bevallást helyettesítő nyilatkozat megtételére kötelezett. 28 A helyi adókról szóló évi C. törvény 3. (2) bekezdése személyi adómentességet határoz meg az egyházakat illetően. Az évi XCIII. törvény 5. (2) bekezdése alapján feltételes személyi illetékmentességet kap többek között az egyház és az egyházi intézmény. Ezen szervezetek csak abban az esetben jogosultak az illetékmentességre, ha a vagyonszerzés vagy az eljárás megindulása előtti naptári év vállalkozási tevékenysége után nincs Tao. fizetési kötelezettség. Abban az esetben, ha az előbb említett feltétel fennáll, akkor a szervezetnek írásban erről nyilatkozatot kell tennie /2000. Kormányrendelet 12., évi LXXXI. törvény évi XCIII. törvény 5. (2) 21

26 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása 3.1. Az Otthon története A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona (JSZTIO) egy szerzetesrend a Jézus Szíve Társasága - által működtetett idősotthon, amelyet a fenntartó rend 16 évvel ezelőtt kapott vissza az államtól. Az épület, amely 1938-ban eredetileg lelkigyakorlatos háznak készült, a múlt század elején alapult közösség egyik központja volt. 1. kép Az épület 1938-ban 2. kép Az épület 2010-ben Forrás: 22

27 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása Amikor 1990 ben a szerzetes közösség az ötvenes években Kanadába menekült, idős rendtagjai visszatértek Magyarországra, az állam azzal a feltétellel adta vissza az ingatlant, hogy a benne folyó tevékenységet a rend átvállalja. Így került vissza az otthon 1993-ban a Társasághoz, immár nem lelkigyakorlatos házként, hanem idősek otthonaként. A megállapodás része volt, hogy az otthonban lakókon kívül a teljes személyzetet is átveszi a fenntartó. Az otthon sajátos formában, önállóan gazdálkodó egyházi jogi személyként működik, amelynek köszönhetően beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek is sajátos módon kell megfelelnie, a 2. fejezetben taglaltak alapján. Tevékenységi köre bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményi alapellátás, ápolás, gondozás. Az alapellátáshoz kapcsolódóan az otthon keretein belül működik saját konyha (csak a lakók és a dolgozók számára) és mosoda is. Vállalkozási tevékenységet nem, csak alaptevékenységet folytat. A vezetőség mérlegeli, hogy a jövőben vállalkozási tevékenység keretében kibővíti a szolgáltatások körét. Ennek részleteit az 5. fejezetben mutatom be. 3. kép Délutáni program az Otthon parkjában Forrás: Az Otthon bevételei elsősorban az állami normatív támogatásból, az egyházi kiegészítő normatívából, a fenntartói támogatásból és a gondozottak illetve 23

28 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása hozzátartozóik befizetéseiből származnak. A ráfordítások döntően a lakók ellátásához kapcsolódó anyag- és személyi jellegű ráfordításokból tevődnek össze. A lakók az épület három szintjén, egy-három ágyas szobákban vannak elhelyezve, összes létszámuk 90 fő. A gondozottak az otthonba a lakókkal, illetve a hozzátartozókkal megkötött szerződés alapján vehetők fel, a havonkénti intézményi térítési díj megfizetése mellett. A jelenleg érvényes szabályozás alapján az otthon csak súlyosan beteg, önellátásra nem vagy részben képes, napi minimum négy óra ápolást igénylő gondozottaknak nyújthat elhelyezést, és mindennapi ápolást - gondozást. Emiatt egyre nagyobb számú ápoló személyzetre van szükség, és az egészségügyi kiadások is növekednek. A Társaság az otthont a rendszerváltás után meglehetősen leromlott állapotban vette át. Az elmúlt években számos felújításra, átalakításra volt szükség. A szükségessé vált beruházások megkezdéséhez nemcsak a fenntartó jelentős anyagi támogatására volt szükséges, hanem arra is, hogy az Otthon vezetőségében változtatás (fiatalítás) történjen. Tíz éve épült a lakókat kiszolgáló konyha. Bevezették a HACCP minőségbiztosítási rendszert. Fűtésrekonstrukciót hajtottak végre (kazán- és radiátorcsere), melegvízkeringető rendszer kiépítésével. A vizesblokkok nagy részét teljesen felújították, falak áthelyezésével, nyílászárócserével. A gáz- és a falban lévő vezetékeket (víz, elektromos) kicserélték. Épült saját fejlesztésű pelenkaledobó, amely az épület hátsó oldalán, a 2. emelettől a földszintig összeszedi az elhasznált egészségügyi anyagokat. Mintegy 50 lakószobában a mosdókagylót, vízcsapot kicserélték, hozzá kapcsolódóan a csempeburkolatot is felújították. Összes lakószobában kicserélték a régi bútorokat, a régi ágyakat folyamatosan cserélik állítható kórházi ágyakra (éves szinten db), éjjeliszekrények. A raktárhelyiségek helyén irodák lettek kialakítva, míg a földszinti irodák helyén lakószobákat alakítottak ki. Átalakult a dolgozói mosdó, zuhanyzó. Dolgozói teakonyhát alakítottak ki. 24

29 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása Ipari víztisztító és vízlágyító berendezések lettek üzembe állítva, hogy a kemény péceli víz ne tegye tönkre az újonnan kialakított vízvezetékeket. Az épület egyes részein ablakokat cseréltek. Az Otthonhoz tartozó, nagy területű parkban különböző földmunkákat végeztek, járdát alakítottak ki ben a tűz- és vagyonvédelem hatékonyságának növelése céljából kombináltan vezetékelt, rádiós tűz-, füst- és hőjelző rendszer Egy betörést követően riasztó rendszert szereltek fel, amely kivonuló járőrszolgálathoz került bekötésre. Az épülettel kapcsolatos beruházások mellett a lakókat szállító új autó beszerzésére is sor került. A beruházásokhoz szükséges forrásokat a fenntartó támogatásából, illetve saját megtakarításokból biztosították Az Otthon működési és szervezeti felépítése Az Otthon vezetője az igazgató, akit a fenntartó nevez ki, jelentősebb döntéseket a fenntartó beleegyezésével hozhat. Az Otthon a fenntartóval azonos bírósági bejegyzéssel, de külön adószámmal rendelkezik. Tizenöt évvel az épület és az otthon visszavétele után új igazgató és új gazdasági vezető került az intézmény élére 2008 nyarán. Az Otthonban az alábbi szervezeti egységek különíthetők el: 1. Műszaki-gazdasági egység a gazdasági vezető irányításával a. Gazdasági iroda 1 fő pénztáros 1 fő raktáros (félállású) 1 fő gazdasági ügyintéző b. Konyha 1 fő élelmezésvezető 2 fő szakács 3 fő konyhalány 25

30 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása c. Porta 3 fő portás d. Karbantartás 3 fő karbantartó 2. Ápolási egység, vezetője a főnővér 24 fő ápoló (ebből 17 szakképzett), két egységvezető irányításával 1 fő gyógyszerész asszisztens 1 fő fizikoterápiás asszisztens 1 fő adminisztrátor (félállású) 3. Mentálhigiénés csoport, mentálhigiénés vezető 1 fő foglalkoztató 2 fő mentálhigiénés asszisztens 1 fő szociális munkatárs 4. Mosoda, mosodavezető 2 fő mosónő 1 fő varrónő (félállású) 5. Takarítás, takarító vezető 5 fő takarító Az összesen 63 dolgozó között van két fő csökkent munkaképességű foglalkoztatott is. Vállalkozói szerződés alapján, külső munkatársakkal oldják meg az orvosi ellátást (üzemorvos, pszichiáter, reumatológus), valamint a lakók számára fodrász és pedikűrös áll rendelkezésre, szintén vállalkozói szerződéssel. Az Otthon 2008-ban új bérszámfejtő és könyvelői programot szerzett be, és 2010-től az Államkincstár helyett az intézményben történik a bérszámfejtés. A 8. ábra mutatja az Otthon dolgozóinak megoszlását szervezeti egység és legmagasabb iskolai végzettség szerint. Általánosságban elmondható, hogy a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők viszonylag alacsony aránya ellenére a legtöbb egységben a betöltendő munkaköröknek megfelelő az iskolázottság szintje. 26

31 3. A péceli Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona bemutatása 8. ábra A dolgozók megoszlása szervezeti egység és iskolai végzettség szerint (fő) felsőfokú érettségi szakiskola általános iskola 0 Forrás: saját szerkesztés (az Otthon belső adatait felhasználva) Különös figyelmet érdemel az ápolási egység, hiszen a diagramról is leolvasható, hogy az alkalmazottak csaknem fele az ápolásban dolgozik. Az itt dolgozók mintegy 80%-a rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel. Ez az arány rossznak nem mondható, de tovább javítható. Az Otthon az anyagi lehetőségek függvényében hozzájárul a dolgozók szakképesítésének megszerzéséhez. Ilyen nagy létszámú ápoló személyzethez javasolt legalább egy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott (főnővér). 27

32 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 4.1. Az Otthon számviteli politikája A beszámoló készítése Az Otthon számviteli politikája a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az egyházi jogi személyek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. Kormányrendelet előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely az Otthon adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg. Célja, hogy az éves beszámolóban biztosítsa az Otthon vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetéről a számviteli alapelvekre, az alapelveken alapuló értékelési előírásokra, a fenntartó és az Otthon vezetése által kialakított számviteli politikára alapozva a valóságos és megbízható összképet. Mivel az Otthon csak alaptevékenységet folytat, nem alanya az általános forgalmi adónak, a társasági adó kötelezettségét azzal teljesíti, hogy az adóévre bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz. Az Otthonnak az utóbbi két egymást követő évben az alaptevékenységből származó éves bevételének együttes összege évenként meghaladta az 50 millió forintot. Mivel azonban csak alaptevékenységet folytat, a fenti szabályozás alapján a számviteli politika által meghatározott módon készítheti el beszámolóját. Az Otthon mindezeket figyelembe véve egyszerűsített éves beszámolót készít. Az üzleti év az Otthon gazdálkodásában a naptári évvel megegyező, s ennek megfelelően a mérleg fordulónapja a beszámolóval lezárt üzleti év december 31-e. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év május 20-a. A beszámolót és az azt alátámasztó dokumentációkat legalább 10 évig meg kell őrizni. Ezek: a főkönyvi kivonat, a leltár és az értékelés, a kapcsolódó részletező nyilvántartások. A számviteli bizonylatokat legalább nyolc évig kell megőrizni, visszakereshető és olvasható formában. 28

33 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása A Kormányrendelet szerint kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést készíteni nem kötelező, azonban a fenntartó részére szükséges információk megfelelő kielégítése céljából az Otthon kiegészítő mellékletet készít, amely többek között a következőket tartalmazza: Az elkülönített tartalékot jogcímek szerinti bontásban. A saját tőke üzleti éven belüli változását, annak okait. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetését, mindegyiket állománycsoportonként bontva. A normatív állami támogatás elszámolását. A saját tőke változását, tőkeerősséget, tőkeszerkezeti mutatót. A számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását. Az alkalmazott értékelési eljárásokat, azok változását. Az amortizációs politikát, és annak változását. A lényeges és (vagy) jelentős összegűnek tekintett gazdasági eseményeket. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának hatásait. A mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítéseket. Az eredménykimutatásban a bevételek között a támogatásokat fel kell bontani az alapján, hogy milyen forrásból származnak. 3. táblázat Az egyházi jogi személy támogatásai A támogatások forrásai Egyházi Központi költségvetési Helyi önkormányzati Egyéb Forrás: saját szerkesztés A mérleget és az eredménykimutatást az Otthon a 218/2000. Kormányrendelet 2. melléklete által előírt tagolás alapján állítja össze. A mérlegben és az eredménykimutatásban az eszközök-források, bevételek és ráfordítások adatait az Otthon bruttó módon, forintban mutatja ki. A mérleg és az eredménykimutatás 29

34 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása minden tételénél feltünteti az előző üzleti év megfelelő adatát. Amennyiben az adatok nem hasonlíthatóak össze, azt a kiegészítő mellékletben indokolja. Az Otthonnak, mint egyházi jogi személynek beszámolóját nem kell letétbe helyeznie. Az Otthon nem hozza nyilvánosságra beszámolóját, de annak egy eredeti példányát a fenntartó részére átadja. A beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig kell átadni a fenntartónak A könyvvezetés sajátosságai A fent említett szabályozásnak megfelelően az Otthon egyszerűsített éves beszámolót készít, és kettős könyvvitelt vezet. Ennek keretében folyamatosan, idősorrendben tartja nyilván a gazdasági műveleteket, azokat pénzértékben rögzíti és könyvviteli számlákon könyveli. Az Otthon könyvvezetése során kimutatja az alaptevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Negyedévente készít könyvviteli zárlatot, főkönyvi kivonatot, amelynek elkészítési határideje a negyedévet követő hónap 20-a. Lényeges és jelentős összegnek minősülnek: A kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek, követelések, ha az eszköz egyedi értéke vagy az eszközök összértéke várhatóan eléri az 500 ezer Ft-ot. Az Otthon használatába, illetve tulajdonába átadott eszközök, készletek, térítésmentes átvétele Ft egyedi érték felett lényeges eseménynek minősül. Az ajándékként, hagyatékként kapott eszközök átvétele szintén lényeges eseménynek minősül abban az esetben, ha az eszköz egyedi értéke meghaladja az Ft-ot. A követelés, ha értéke a Ft-ot meghaladja. Az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál az Otthon jelentős összegnek minősíti, ha az általános kiadások egyedi összege meghaladja az 500 ezer Ft-ot. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében terven felüli értékcsökkenést és visszaírást kell elszámolni az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél, ha az 30

35 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke. Az értékelés szempontjából az Otthonban tartós az eltérés, ha az adott évi beszámoló-készítés időpontjában, és az azt megelőző beszámoló-készítéskor is fennáll, és a különbség nőtt vagy nem csökkent, jelentős az eltérés, ha meghaladja az adott eszköz vagy eszközcsoport könyv szerinti értékének 20 %-át, és ez az eltérés eléri, vagy meghaladja az 500 ezer Ft-ot. A terv szerinti értékcsökkenést, az értékcsökkenés leírását az eszközök aktiválását követő hónap első napjától kezdve számoljuk, évente egyszer, december 31-i fordulónappal. A terv szerinti értékcsökkenést indokolt esetben (pl. hiány, selejtezés) év közben is elszámolják. A költségeket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztályban számolják el. A számlaosztályok számláit olyan részletesen bontják, hogy megfelelő képet adjon a felmerülő költségekről, hogy meghatározható legyen az egy gondozottra jutó önköltség személyenként. A készletekről év közben nem vezetnek folyamatos nyilvántartást, minden készletbeszerzést költségként számolnak el. Az év végén a meglévő készletekről leltárt készítenek, és azt veszik állományba költségcsökkenés elszámolásával. A leltár értékelése a legutóbbi beszerzési áron történik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök után az Otthon a bruttó érték alapján lineárisan számított, terv szerinti értékcsökkenést számol el. Az értékcsökkenés kiszámításához a 2. számú mellékletben felsorolt kulcsokat használja. Az Otthon a várható kiadások és bevételek alapján pénzügyi tervet készít. A kiadásokat költségnemenkénti bontásban, a bevételeket pedig a bevételi források szerinti bontásban tervezi meg. A pénzügyi terv elkészítésének határideje a tárgyév április 30-a, az elkészítés alapvető követelménye, hogy a költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás összege és az egyházi kiegészítő támogatás mértéke ismert legyen. Az Otthon pénzügyi tervét a fenntartó hagyja jóvá. 31

36 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 4.2. Az Otthon vagyoni helyzetének elemzése A mérleg elemzésének segítségével információ szerezhető a szervezet vagyoni helyzetéről és az abban bekövetkező változásokról. Az elemzés elvégezhető a mérleg átfogó elemzésével, amely a következő vizsgálatokból tevődik össze: Az eszköz- és forrásállomány összetételének elemzése, A vagyoni helyzet átfogó elemzése, a tevékenység értékelése mutatószámokkal. 30 Az elemzés az Otthon egyszerűsített éves beszámolója mérlegének 2007., és évi adataira épül Az eszközök összetétele Az eszközfőcsoportok összegei és arányai a mérleg főösszegéhez viszonyítva a következőképpen alakultak a vizsgált években: 9. ábra Az eszközfőcsoportok összetétele 2007-től 2009-ig (ezer Ft) Aktív időbeli elhatárolások Forgóeszközök Befektetett eszközök Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) 30 Pucsek, J., Dr. (szerk.): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, számú melléklet 32

37 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása A mérlegfőösszeg évről évre növekedett a vizsgált időszakban ben a befektetett eszközök értéke az előző évhez képest több mint kétszeresére nőtt, ennek köszönhetően a mérlegfőösszeg is jelentős mértékben emelkedett, valamint ebben az évben a befektetett eszközök képviselték a legnagyobb részt az eszközök között, míg a korábbi években a forgóeszközök aránya volt magasabb. A mérlegből kitűnik, hogy a befektetett eszközök között csak tárgyi eszközök szerepelnek. A 2009-es évben tehát a tárgyi eszközök értéke nőtt kimagaslóan, amely a korábbi fejezetekben tárgyalt felújításokhoz és beruházásokhoz kapcsolódott. Ezek közül a legjelentősebbek: Felújítások: Alagsori és földszinti átalakítások Vizesblokkok felújítása Ablakcsere Beruházások: Új személygépkocsi vásárlása a lakók szállításához Szemét- és szennyesledobó létesítése Irodahelyiségek berendezése Lakószobák berendezése (ágy, egyéb bútor). A következő táblázat tájékoztat a forgóeszközök összetételéről, változásáról. 4. táblázat A forgóeszközök összetétele (ezer Ft) Változás Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Mivel a készletekről év közben nem vezetnek folyamatos nyilvántartást, a mérlegben szereplő érték a készletek év végi leltározáskor megállapított értéke. 33

38 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 2008-tól kezdve a követelések között tartja nyilván az Otthon a lakók és hozzátartozóik gondozási díj hátralékait, valamint a dolgozóknak kiadott munkabér-előleget. Mivel a hátralékok rendezése nem volt valószínűsíthető, 2009-ben ezeket részben behajthatatlan, részben (kiköltözött illetve elhunyt lakók esetén) elengedett követelésként leírták. Értékpapírokkal az Otthon jelenleg nem foglalkozik, mivel az vállalkozási tevékenységnek minősülne. A pénzeszközök adják a forgóeszközök messze legnagyobb részét. Az analitikus nyilvántartásból azonban kiderül, hogy ennek jelentős része az elkülönített betétszámlákon van elhelyezve. A pénzeszközök évi megoszlását mutatja a következő ábra. 10. ábra A pénzeszközök megoszlása 2009-ben 4,8% 2,4% 0,3% 92,5% Elkülönített betétszámlák Lakók letéti és költőpénze Elszámolási betétszámla Pénztár Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Az elkülönített betétszámlákat a jövőbeli felújításokra, beruházásokra hozták létre, és mivel a lekötések egy évnél rövidebb időre szólnak, a pénzeszközök között vannak nyilvántartva. A lakók letéti és költőpénze a források között hosszú lejáratú kötelezettségként szerepelnek. 34

39 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása A források összetétele A forrásfőcsoportok összegei és arányai a mérleg főösszegéhez viszonyítva a következőképpen alakultak a vizsgált években: 11. ábra A forrásfőcsoportok összetétele 2007-től 2009-ig (ezer Ft) Passzív időbeli elhatárolások Kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Az ábrából látszik, hogy az Otthon forrásainak majdnem egésze a saját tőkéből adódik, amelyet a továbbiakban részletesen megvizsgálunk. A 2008-ban kimutatott nagyobb összegű céltartalék tévesen szerepel a mérlegben, mivel céltartalék csak vállalkozási tevékenység esetén képezhető, az Otthon pedig csak alaptevékenységet végez. A kötelezettségek a vizsgált időszakban az összes forrás mindössze 2-4%-át adják, amely elég alacsonynak mondható. A hosszú lejáratú kötelezettségek között csak a lakók letéti és költőpénze szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségeket az adó- és járuléktartozások és a szállítói tartozások adják. Az adatokból látszik, hogy az Otthon nem küzd likviditási problémákkal, és tartós hitele sincs. A saját tőke a nonprofit szervezetekre jellemző tagolású. Részeit az alábbi táblázat foglalja össze. 35

40 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 5. táblázat A saját tőke összetétele (ezer Ft) Változás Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tárgyévi eredm. alaptevék Tárgyévi eredm. váll. tevék Saját tőke Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Az Otthon nem mutat ki induló tőkét, mivel a fenntartó az intézményt a Pest megyei önkormányzattól 1993-ban kárpótlásként, egy az egyben vette át ig a korábbi évek halmozott eredményeit tévesen értékelési tartalékként mutatták ki, 2008-tól azonban az eredmények tőkeváltozásként szerepelnek. A tárgyévi eredmény 2009-ben kimagasló, ennek okát a későbbiekben nézzük meg bővebben A tevékenység értékelése a mérleg adataiból számított mutatók alapján A vagyoni helyzet az eszköz illetve forrás oldalon lévő elemek viszonyát bemutató vertikális és két oldal közötti összefüggéseket szemléltető horizontális mutatószámok segítségével jellemezhető. 32 Az alábbi mutatószámokkal a és évi adatokat hasonlítom össze. A mutatókat a 6. mellékletben szereplő képletek alapján számítottam ki. Az eszközök szerkezetét mutatják be az alábbi mutatószámok. 6. táblázat Eszközszerkezeti mutatók Eszközszerkezeti mutatók (%) Változás (%) Befektetett eszközök aránya 34,52 51,08 147,95 Forgóeszközök aránya 65,43 48,92 74,77 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) 32 Pucsek, J., Dr. (szerk.): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése,

41 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása A két mutató nyilván szoros összefüggésben áll, főként az aktív időbeli elhatárolások elhanyagolható aránya miatt. A befektetett eszközök arányának növekedése figyelhető meg a két év adatai alapján, a fent említett felújításoknak, beruházásoknak köszönhetően. Ez a változás tehát kedvezőnek tekinthető, a forgóeszközök ilyen aránya nem veszélyezteti a szervezet rugalmasságát. Mivel a befektetett eszközök között csak tárgyi eszközök szerepelnek, a forgóeszközök csoportjainak részmutatóit vizsgáljuk meg. 7. táblázat A forgóeszközök szerkezete Forgóeszközök részmutatói (%) Változás (%) Készletek részaránya 2,48 2,68 108,21 Követelések részaránya 4,98 0,19 3,73 Pénzeszközök részaránya 92,54 97,13 104,96 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Mindkét évben 90% feletti a pénzeszközök aránya. Az analitikus nyilvántartásból kiderül, hogy 2008-ban az elkülönített betétszámlákon helyezték el a pénzeszközök 83%-át, 2009-ben pedig a 92%-át. Az elkülönített összegek nagy részét felújításokra illetve beruházásokra akarják fordítani. Ilyen módon véleményem szerint torzított a forgóeszközök belső szerkezete, nem mutat reális képet az Otthont egy éven belül szolgáló eszközökről. A készletek arányának növekedése nem jelentős. A követelések aránya az előző évinek 3,73%-ára csökkent, ez mögött a lakókkal és a hozzátartozókkal szembeni követelések ráfordításként való leírása áll. A forrás elemeiből képzett mutatókat foglalja össze az alábbi táblázat. 8. táblázat Tőkeszerkezeti mutatók Tőkeszerkezeti mutatók (%) Változás (%) Tőkeellátottság 75,66 94,10 124,37 Tőkearányos tárgyévi eredmény 9,32 46,30 496,84 Kötelezettségek aránya 2,03 4,39 216,52 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) A tőkeellátottság aránya 2008-ban is igen kedvező volt, 2009-ben pedig az előző évhez képest is jelentős növekedést mutatott. Látszik a tőkearányos mérleg szerinti eredmény mutatójából amely 2008-ról 2009-re majdnem 5-szörösére emelkedett -, hogy a saját 37

42 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása tőke arányának növekedését a 2009-es mérleg szerinti eredmény alapozta meg. A következő fejezetben azonban az eredménykimutatás vizsgálatával bemutatom, hogy a kimagasló eredményt milyen torzító hatások segítették. Mivel az Otthon nem profitorientált, az eredmény az Otthon javára fordítandó, a felújításokat, beruházásokat, valamint az ellátás színvonalának emelkedését segíti. A kötelezettségek aránya nagyon alacsonynak mondható. Annak ellenére is kedvező, hogy 2009-ben az előző évhez képest az arány megduplázódott. A következő táblázat a kötelezettségek részarányait mutatja be. 9. táblázat Kötelezettségek szerkezete Kötelezettégek részmutatói (%) Változás (%) Hosszú lejáratú kötelezettségek részaránya 0,00 51,63 nem ért. Rövid lejáratú kötelezettségek részaránya 100,00 48,37 48,37 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) A hosszú lejáratú kötelezettségek között hitel, kölcsön nem szerepel ben a lakók letéti pénze jelent meg e mérlegcsoportban. Mivel az előző évben nem szerepelt a mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség, az arány változása %-osan nem értelmezhető. A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmáról az előző fejezetben volt szó. A vertikális mutatószámok után néhány horizontális mutatószámot is meghatározunk, ezeket mutatja be a következő táblázat. 10. táblázat Horizontális mutatószámok Horizontális mutatószámok Változás (%) Befektetett eszközök fedezete (%) 219,14 184,21 84,06 Nettó forgótőke (ezer Ft) ,91 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) A befektetett eszközök fedezete magas, bár 2009-ben csökkent az előző évhez képest ról 2009-re mind a befektetett eszközök, mind a saját tőke számottevően növekedett. A mutató csökkenését az okozta, hogy a felújítások, beruházások révén a befektetett eszközök értéke nagyobb mértékben nőtt, mint a saját tőke értéke. Ilyen magas fedezeti arány mellett ez azonban nem okoz problémát. A nettó forgótőke növekedése szintén a stabil vagyoni helyzetet támasztja alá. 38

43 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása A pénzügyi helyzet értékelése céljából a mérleg adataiból likviditási mutatók számíthatók. E mutatók kiszámításánál a pénzeszközök közül nem vettem számításba a felújításokra, beruházásokra elkülönített betétszámlák egyenlegeit, valamint a lakók letéti pénzét, hogy reálisabb képet kapjunk a rövidtávú pénzügyi helyzetről. Eszerint 2008-ban ezer Ft, 2009-ben pedig ezer Ft volt a rendelkezésre álló pénzeszköz. 11. táblázat Likviditási mutatók Likviditási mutatók Likviditási mutató 7,42 7,71 Likviditási gyorsráta 6,62 7,09 Pénzeszköz-likviditás 5,02 7,05 Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) A szabadon kezelhető pénzeszköz a torzító tényezőket leszámítva 2009-ben mintegy kétszer akkora értékű volt, mint 2008-ban. Emellett a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 2008-ban jelentősen alacsonyabb volt. A két tényező együttes hatásaként a likviditási mutatók jóval magasabb arányt mutatnak a 2008-as évre. A legnagyobb különbség a pénzeszköz-likviditás esetén mutatkozik, mivel a másik két mutató esetén a pénzeszközök mellett más forgóeszközöket is számításba veszünk, ezek pedig a likviditás szempontjából 2008-ban voltak kedvezőbbek. Összességében megállapíthatjuk, hogy az Otthonnak nem kellett likviditási problémákkal küzdenie, a likviditás szintje mindkét évben magas volt. A hosszú távú pénzügyi helyzet mutatószámai az adósságállományra vonatkoznak. Mivel az Otthonnak nincs hosszú távú hitele illetve kölcsöne, e mutatók számításától eltekintünk. 39

44 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása 4.3. A bevételek elemzése A bevételek valamint a következő pontban tárgyalt ráfordítások elemzése az Otthon vizsgált években készített beszámolói eredménykimutatásaiban feltüntetett adataira épül. 33 A következő ábra mutatja a vizsgált évek bevételeinek és tárgyévi eredményeinek változását. Az összes bevétel növekedése figyelhető meg évről évre. Az eredmény mindhárom évben pozitív volt, de 2008-ban csökkent az előző évhez képest, 2009-ben azonban jelentősebb emelkedést tapasztalunk. 12. ábra A bevételek és az eredmény változása 2007-től 2009-ig (ezer Ft) Összes bevétel Tárgyévi eredmény Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) A következőkben megvizsgálom, hogy a bevételek belső szerkezete hogyan változott a vizsgált időszakban, és a változásoknak mi állt a hátterében. Az Otthon legfontosabb bevételei az eredménykimutatás sorai szerint tagolva: Értékesítés nettó árbevétele: A lakók illetve hozzátartozóik által fizetett gondozási díja teszi ki a döntő részét, emellett ide tartozik a dolgozók étkezési térítése is. Egyéb bevételek között szerepelnek a támogatásokon kívüli egyéb bevételek, például az értékesített tárgyi eszközök és a káreseményekkel kapcsolatos bevételek számú melléklet 40

45 4. Az Otthon gazdálkodásának bemutatása Támogatások: ezek adják a bevételek legnagyobb részét, az eredménykimutatás forrásonként elkülönítve tünteti fel őket, a továbbiakban részletesen foglalkozom vele. Pénzügyi műveletek bevételei: a lekötött betétek kamata. Az egyes bevételek arányát mutatja a következő két ábra. 13. ábra A bevételek összetétele (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Támogatások Rendkívüli bevételek Egyéb bevételek (támogatáson kívül) Pénzügyi műveletek bevételei Forrás: saját szerkesztés (adatok: JSZTIO beszámolói ) Az ábráról leolvasható, hogy a vizsgált években mindvégig a támogatások adják a legnagyobb részt, emellett a lakók és hozzátartozóik befizetései adják a másik jelentős hányadot. A támogatásokat a későbbiekben részletesen tárgyalom. Az értékesítés nettó árbevétele 2008-ban mintegy másfélszeresére növekedett, amely az alábbi okokra vezethető vissza. A térítési díjak korábban úgy voltak megállapítva, hogy a lakók nyugdíjának 80%-án túl nem kértek külön befizetést. Mivel így nem tudták fedezni a költségeket, 2008-ban egységes gondozási díjat vezettek be. Az új szerződéseket már úgy kötötték meg, hogy abban a hozzátartozók vállalták a hiányzó rész befizetését abban az esetben, ha a nyugdíj 80%-a nem fedezi a gondozási díjat. Az Otthonba korábban bekerült lakók egy része a magasabb gondozási díjat nem tudta befizetni, emiatt jelentős hátralékok keletkeztek. A évi rendkívüli bevétel abból adódik, hogy a korábban tévesen képzett céltartalékot itt mutatták ki. 41

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezetségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben