v á r o s a v á r o s b a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "v á r o s a v á r o s b a n"

Átírás

1 város a városban

2 Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre vannak jelen a különbözô történelmi korok emlékei és az égbe nyúló toronyházak, múlt és jelen. A rómaiak közel fél évezredes uralmáról mesélnek Aquincum, a két amfiteátrum, a polgárváros romjai. A XIV. században épült klarissza templom és kolostor maradványai, a barokk Szent Péter és Pál templom, a Zichy kastély, a klasszicista zsinagóga, vagy a mûemlékvédelmet kapott Óbudai Gázgyár, mind közkedvelt látnivalók Óbudán. Óbuda Fô terére látogatva hamisítatlan századeleji hangulat fogadja az utazókat. A tér tavasztól ôszig számos kulturális rendezvénynek ad otthont, télen pedig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat. Óbuda mindig is híres volt vendégszeretetérôl. A kerület hangulatos kisvendéglôi már a századelôn is közkedveltek voltak, és ma is ebben a vendégszeretetben lehet része azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Kerületünk nemcsak történelmi, de természeti értékekben is rendkívül gazdag. A kirándulni vágyók felfedezhetik a Hármashatár-hegy, a Róka-hegy, a Mátyás-hegy szépségeit, a vizek szerelmeseinek pedig a Római-part nyújt tartalmas idôtöltést. Hasznos útitársként ajánlom figyelmükbe kerületünk értékeit, szálláshelyeit és vendégváró létesítményeit bemutató kiadványunkat. Kívánom, hogy az Óbudán töltött napokat legszebb emlékeik között ôrizzék, és fedezzék fel mindazt, amit egy útikönyv sem adhat vissza: Óbuda varázslatos hangulatát. Ha tehetik, térjenek vissza hozzánk! Mi, óbudaiak, szeretettel várjuk Önöket! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata turisztikai kiadvány, 2009 Bús Balázs polgármester p o l g á r m e s t e r i k ö s z ö n t ô 3

3 Óbuda története A kiváló földrajzi adottságoknak köszönhetôen Óbuda földje az ôskor óta állandóan lakott terület volt. A Duna közelsége, a hegyek nyújtotta védelem vonzotta a letelepülôket. Az egykori elôdök mindennapjairól gazdag régészeti leletek, csiszolt kôszerszámok, díszített kerámiák tanúskodnak. A római kor Óbuda történelmének egyik legjelentôsebb idôszaka. Au g u s t u s c s á s z á r (Kr. e. 27. Kr. u. 14.) jelölte ki a Római Birodalom határául a Dunát mint természetes védôvonalat, és bízta mostohafiára, Tiberiusra, a területen élô, lázadó kelta ôslakosok leverését. Tiberius sikeres hadjáratát követôen a rómaiak elfoglalták Pannóniát, majd Kr. u. 89 körül a Duna jobb partján megalapították a késôbbi Pannonia Inferior fôvárosát, Aquincumot, amely 106-tól a IV. század végéig Alsó-Pannónia központjaként mûködött. A rómaiak megalapították a légiótábort és a tábor körül elterülô katonavárost, valamint a katonai településtôl északra lévô Aquincum polgárvárost. A helytartó díszes palotája a mai Hajógyári-szigeten kapott helyet. A polgári települést északról, a katonavárost pedig délrôl határolta egy-egy amfiteátrum. A város a II III. század fordulóján érte el legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma ekkor fô lehetett. A IV. század második felétôl kezdôdôen a városlakók száma fokozatosan csökkent, végül az V. században a sorozatos barbár támadások miatt a város elnéptelenedett. Óbuda területén a honfoglaló magyar törzsek megérkezte (895) után Árpád vezértársa, Kurszán telepedett le. Ô a központját a római kori katonaváros amfiteátrumában rendezte be, majd halála után a területet Árpád foglalta el, akit 907-ben vélhetôen itt temettek el. Óbuda a X. század közepéig fejedelmi központként, majd a XIII. század közepéig királyi székhelyként mûködött. A középkori Buda, azaz Óbuda központja, a mai Fô tér és környéke volt, itt állt a Péter és a Mária templom, a préposti palota, és a kanonoki házak. Az Anjou királyok uralkodása alatt, miután I. Nagy Lajos 1343-ban édesanyjának, Erzsébetnek adományozta az egykori királyi várat, Óbuda királynéi várossá lett. Erzsébet királyné idején a város tovább fejlôdött, adományaiból épült fel a klarissza kolostor, amely a magyarországi klarissza kolostorok központjává vált. A fellendülô kereskedelemnek köszönhetôen egyre többen telepedtek le a területen, fôleg kereskedôk, iparosok, szôlômûvelôk. Kultúrtörténetileg kiemelkedô esemény volt Luxemburgi Zsigmond király ( ) óbudai egyetem alapítása (1395), bár maga az egyetem csak rövid ideig mûködött (1419). A mohácsi csatavesztést követôen (1526) a török csapatok feldúlták Óbudát, számos épület elpusztult, a lakók elmenekültek. A várost a törökök 1529-ben felgyújtották, majd az újabb török támadás (1541) után a területet megszállták a szultán csapatai, ettôl kezdve folyamatos harcok dúltak a török és a végvári csapatok közt ben, még a török uralom idején, Zichy István komáromi várkapitány megváltotta a Királyi Kamarától az Óbudai uradalmat, ami így 106 éven keresztül a Zichy család birtokában volt. A török kiûzése után szeptember 2-án felszabadult Buda és vele együtt Óbuda is a Zichyek megkezdték az újjáépítést és a terület benépesítését. A régi családok mellé fôleg német területekrôl hoztak új telepeseket, és számos zsidó családot is betelepítettek. A legfényesebb idôszak gróf Zichy Miklós földesuraságával kezdôdött (1745), a városrész jelentôsen megszépült, felépült a Fô téren a barokk Zichy kastély, a Kiscelli-dombon a trinitárius kolostor, elkezdôdött a Péter Pál templom építése, de 1766-ban az utód nélküli földesúr halálát követôen az özvegy visszaadta az uradalmat a Kamarának. A XIX. század elsô felében Óbudán fejlôdésnek indult az ipar: a textilipar (kékfestés, selyemfonás, selyemgombolyítás), a téglagyártás, a bôr- és szeszipar ben megkezdte mûködését az Óbudai Hajógyár. 4 5 ó b u d a t ö r t é n e t e ó b u d a t ö r t é n e t e

4 A XIX. század második felében Óbudán is megindult a polgárosodás ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, ami jelentôsen megváltoztatta Óbuda helyzetét. A terület a fôváros egyik peremkerületévé, majd a századfordulóra a fôvárosiak egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, ekkor kezdôdött az óbudai kiskocsmák kora, mely hosszú idôn át jellemezte a kerületet. Kássa Gábor: Majláth utca, akvarell (1949) forrás: Óbudai Múzeum Az I. világháború és a forradalmak elmúltával Óbudán újra megindult az ipari termelés, megkezdte mûködését az Óbudai Gázgyár is. A Bécsi út mellett megépültek az ún. városi házak, a szabadidô eltöltését kaszinók, egyesületek és egyletek szolgálták. Fejlôdött a közlekedés, 1933-ban itt indult el a fôváros elsô trolibuszjárata ben kezdôdött meg a mai Árpád híd építése, melynek köszönhetôen megszûnt a városrész elszigeteltsége, ám egyúttal helyrehozhatatlanul kettészakadt a történelmi városközpont. A II. világháború borzalmai viszonylag késôn, 1944 karácsonyán érték el Óbudát. A civil áldozatok mellett a lakóépületek és gyári üzemek többsége vagy megsemmisült, vagy súlyos károkat szenvedett. A háború befejeztével az ipari termelés újraindult, sôt lendületesen fejlôdött, a legtöbb óbudai valamilyen kerületi gyárban dolgozott november 7-én átadták a helyreállított Árpád hidat (akkor Sztálin híd), ugyanebben az évben csatolták a kerülethez Békásmegyert. Az 1956-os forradalom eseményei nem kerülték el Óbudát, a fegyveres harcok leginkább a Kiscelli kastély környékén zajlottak. Óbuda az 1960-as években elvesztette kisvárosias jellegét. Több mint 6500 régi, komfort nélküli lakást elbontottak, és megkezdôdött a fôváros legnagyobb lakóépület rekonstrukciós programja, amely pusztulásra ítélte a történelmi városközpontot. Az elsô jellegzetesen óbudai panelépület 1969-ben épült fel, 1975-ben pedig megkezdôdött az európai viszonylatban is jelentôs méretû békásmegyeri lakótelep építése. Ma Óbuda-Békásmegyer nagyságát illetôen a fôváros második legnagyobb kerülete. A jelenlegi népességszám közel fô. forrás: Óbudai Múzeum 6 7 ó b u d a t ö r t é n e t e ó b u d a t ö r t é n e t e

5 Óbudai séta 1 Városháza (Fô tér 3.) GPS / A régi egyemeletes Városházát az 1900-as évek elején bontották le, helyén 1906-ban épült fel a ma is látható reprezentatív épület. Az épületben ma Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala mûködik. 2 Várakozók Varga Imre szobra GPS / Az esernyôs lányokat ábrázoló szoborcsoport a Fô tér északnyugati részén, a Laktanya utca torkolatában található. Néhány lépésnyire onnan a szobrászmûvész munkásságát bemutató Varga Imre Gyûjtemény tekinthetô meg. (Laktanya utca 7.) (b ô v e b b e n: 22. o l d a l) 1 A Fô tér és környéke A Fô tér és a környezô utcák (Laktanya utca, Hídfô utca) kockakövei, lámpaoszlopai, megmaradt klasszicista és eklektikus emeletes házai hûen idézik a XVIII XIX. század fordulójának óbudai hangulatát. A Fô tér 4. szám alatti emeletes copf sarokház, 1780 körül épült, jelenleg a Kun Zsigmond Lakásmúzeumnak ad otthont. A Fô tér 5. szám alatti emeletes, eklektikus erkéllyel rendelkezô klasszicista ház ma lakóház. A Fô tér macskakövei alatt a középkori káptalani városrész XI XIV. századi falmaradványai találhatók. Az itt állt préposti palota, Péter és Mária templom maradványai ma már nem láthatók. A Péter templomot, Óbuda elsô templomát Orseolo Péter uralkodása alatt, a XI. században kezdték építeni. A templom a tatárjárás alatt megsérült, köveit széthordták. A Mária templom a XIV. század közepén épült, az egykori Péter templom romjaira. A maga korában impozáns, 70 méter széles, 20 méter hosszú templom gazdag belsô figurális és ornamentális díszítéseivel, freskóival kiemelkedô építészeti alkotása volt Óbudának. A templom a török dúlás alatt elpusztult, köveit széthordták, és Óbuda barokk kori épületeihez is felhasználták. A templom támpilléreinek maradványai a Zichy kastélyban (Fô tér 1.) lévô Pincegalériában láthatók. 3 Óbudai Múzeum (Fô tér 1.) GPS / Az Óbudai Múzeum a Zichy kastély délnyugati szárnyában helyezkedik el. A múzeum 2009-ben megújuló állandó kiállításain Óbuda történetét követhetik végig az érdeklôdôk a középkortól az 1970-es évekig. (b ô v e b b e n: 23. o l d a l) 3 Zichy kastély (Fô tér 1.) GPS / A barokk kastélyt között Zichy Miklós építtette. Tervezôje és kivitelezôje Jäger János Henrik kôfaragómester volt. A fôépületet a XVIII XIX. században épületszárnyakkal vették körül, a két szárnyhoz szimmetrikusan teraszos kerti házak csatlakoztak. A kastély homlokzata elôtt park állt. A kastély jelenleg kulturális intézményeknek is otthont ad. 8 9

6 4 Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 1.) GPS / A Szépmûvészeti Múzeum kiállítóhelye 1987-ben nyitotta meg kapuit, állandó kiállítása Victor Vasarely munkásságát mutatja be. (b ô v e b b e n: 23. o l d a l) 3 Kassák Múzeum (Fô tér 1.) GPS / A Kassák Múzeum 1976-ban Kassák Lajos ( ) író, képzômûvész és szerkesztô szellemének és hagyatékának ôrzésére alakult. Az elmúlt húsz évben a múzeum Közép- Európa egyik jelentôs, avantgárd mûvészetre szakosodott kiállító- és kutatóhelyévé fejlôdött. (b ô v e b b e n: 22. o l d a l) 5 Szentlélek tér Szentháromság szobor GPS / A téren álló Szentháromság szobor eredetijét részben a Zichy család adományából az évi pestisjárvány után emelték. A szobrot az Árpád híd építése miatt 1956-ban lebontották, darabjait a Kiscelli Múzeumba szállították, majd 2000-ben felújították, s régi helyének közelében állították fel. A szoborkompozíció három oszlopán: Szent Rókus, Szent Sebestyén és Szent Félix alakja, a gyámköveken: Borromei Szent Károly, Xavéri Szent Ferenc és Szent Flórián látható. A dombormû Bûnbánó Dávidot és a Jó Pásztort, az oltárszerû elôrész Szûz Máriát és alatta Szent Rozáliát ábrázolja. 6 Porta Praetoria Keleti táborkapu maradványai (Kórház utca 7.) GPS / A III. század második felében épült kapu a római légiótábor Dunára nézô fôkapujaként funkcionált. A háromnyílású építményt kétoldalt egy-egy emeletes, nyolcszögletû torony fogta közre. Az átjárók közül a középsô a kocsiforgalom, a két szélsô a gyalogosok számára készült, innen lehetett megközelíteni a Dunán átvezetô hidat. 7 A Ferences templom és kolostor romjai (Vöröskereszt utca 1-3.) GPS / A középkori templom az egykori római légiótábor II. századi kaszárnyaromjaira épült. A templom elsô említése 1298-ból való. A források szerint ezen a helyen a XIII. század végére már egy szervezetten mûködô kolostor állt. Az épület a török dúlás alatt jelentôsen megrongálódott, a kolostor 1541-ben megszûnt. 8 Selyemgombolyító (Harrer Pál utca 46.) GPS / A magyarországi selyemipar fellendítésének céljából II. József ( ) Mazzocato olasz selyemszakértôt bízta meg egy óbudai selyemgombolyító üzem létrehozásával. Az 1785-ben épült, ovális alaprajzú copf stílusú épület fô homlokzatát kétkapus, hajlott vonalú lépcsô tagolja. Az ipari mûemléképületben ma irodahelyiségek találhatók. 9 Református Templom (Kálvin köz 4.) GPS / Az óbudai református templom ban épült. A templom homlokzata elé 1788-ban tornyot emeltek, majd a hívek adományából 1878-ban készült el a mai végleges, sisakkal ellátott templomtorony. Az épület egyhajós belsô térrel és egytornyos copf homlokzattal épült

7 9 A középkori vár maradványai A református templom parókiájának építése (1909) során tárták fel az Óbudán épített középkori vár maradványait. Óbuda a XI XIV. században elôbb fejedelmi, majd királyi és királynéi székhely volt. A királyi vár szabályos alaprajzú, négyzet alakú, síkföldi vár volt, melyet kettôs fallal körülvett árok határolt. A tatárjárás után (1241) IV. Béla a fallal körülvett jól védhetô várak építését szorgalmazta, így az óbudai vár szerepe csökkent. A vár 1541-ben, a török hódítás után lakatlanná vált. A református templom pincéjében a vár alapfalának darabja elôzetes bejelentkezés alapján tekinthetô meg. 10 Nepomuki Szent János GPS / és Szent Flórián szobra GPS / Bebo Károly ( ) szobrász alkotásai a plébániatemplom elôtti parkban láthatók. 10 Szent Péter és Pál plébániatemplom (Árpádházi Szent Erzsébet tér, Lajos utca 168.) GPS / Az óbudai plébániatemplom elôdjét Zichy Péter földesúr az 1710-es évek második felében építtette. A barokk templom mai formájában között épült. A homlokzat díszítése Bebo Károly szobrász alkotása. A homlokzat két oldalfülkéjében Szent Rókus és Szent Sebestyén szobrai, a kapu felett Szent Rozália dombormûve látható. A templom egyhajós barokk belsôtere 1748 és 1753 között készült. A vörösmárvány fôoltár 1774-bôl való. A szintén vörösmárványból készült celli Mária mellékoltárban a tabernákulum feletti baldachinba foglalt üvegszekrényben látható a celli Mária kegyszobor, amely eredetileg a kiscelli trinitárius templom fôoltárának központi alakja volt. A plébániatemplom alatt található a XIII. századi Margit kápolna maradványa. A kápolna egykori helyét a járószinten elhelyezett didaktikai vonal jelzi. 10 Antonio Bonfini ( ) síremléke GPS / A neves humanistát saját végrendelete szerint Óbudán, az egykori Szent Margit kápolnában temették el egyes források szerint. Síremléke, mely Seres János szobrászmûvész alkotása, a plébániatemplom bal oldalánál látható. Lajos utca, Kiskorona utca, Dugovics Titusz tér, Mókus utca, Templom utca A plébániatemplom körüli utcák klasszicista, eklektikus, és barokk lakóépületei a XIX XX. század fordulójának óbudai hangulatát idézik. A Dugovics Titusz téren a római kori tábor déli kapujának maradványai találhatók. 11 Óbudai Társaskör (Kiskorona utca 7.) GPS / A Koronához és az Oroszlánokhoz ( Zur Kronen und Löwen ) címzett fogadó és kávéház 1816 és 1818 között épült klasszicista stílusban. Az épület az 1990-es felújítás óta az Óbudai Társaskörnek ad otthont. (b ô v e b b e n: 25. o l d a l) 12 13

8 12 Magyar Építészeti Múzeum (Mókus utca 20.) GPS / A gyûjteményt 1968-ban alapították Magyar Építészeti Gyûjtemény néven. A Múzeum 1987-ben költözött Óbudára, a XIX. század eleji mûemlék jellegû lakóházba. A Múzeum állandó kiállítással nem rendelkezik. 14 Zsinagóga (Lajos utca 163.) GPS / A klasszicista zsinagógát Landherr András tervei alapján között építették a XVIII. század közepén emelt, majd lebontott zsinagóga helyére. Az épületben ma televízió stúdió mûködik. (Nem látogatható.) 13 Klarissza templom és kolostor romjai (Mókus utca Perc utca sarok) GPS / A XXII. János pápa által engedélyezett templom között épült, majd 1356 után kolostorral bôvült. Alapítója Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné volt. A magyarországi klarissza kolostorok központjának pusztulása 1541 utánra tehetô. A kolostorban ôrizték Erzsébet királyné házi oltárát, ami jelenleg a New York-i Metropolitan Múzeumban látható. 14 középkori piactér, Budapest Galéria Kiállítóháza (Lajos utca 158.) GPS / A piactér a XII XIII. században a dunai révet és kikötôt az esztergomi nagyúttal összekötô utcákból alakult ki. Az épület déli oldalán húzódó házsor és utca a klarisszák kolostorához vezetett. A Lajos utca 158. szám alatti épület, az egykori piactér egyik épülete, a XVIII. század elején sörházként mûködött, majd a század végén lakóházzá alakították át, és a XIX. században további toldalékokkal bôvítették. Az épület helyreállítása során a XVIII. századi állapot mellett a legjelentôsebb középkori részleteket is megôrizték. A ház ma a Budapest Galéria kiállítóháza. (b ô v e b b e n: 21. o l d a l) 15 Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum (Lajos utca ) GPS / A múzeum épülete egykor a Goldberger Textilmûvek törzsháza, a hazai textilipar legjelentôsebb családi vállalkozásának helyszíne volt. A több mint 200 éves mûemléképület-együttes földszintjén eredetileg kékfestô üzem mûködött, emeletén a Goldberger család lakott. A gyár, amely az európai és tengerentúli országokba is exportált nyomott textíliákat, négy nemzedéken keresztül volt a Goldberger család tulajdona ban államosították, majd 1993-ban végleg bezárták kapuit. (b ô v e b b e n: 23. o l d a l) 16 Katonai Amfiteátrum (Nagyszombat utca 5.) GPS / A hajdani katonaváros legdélibb pontján, Antonius Pius császár idejében (86 161), építtette fel a légió II. Adiutrix a katonai amfiteátrumot. A föld-amfiteátrum ovális alaprajzú, hossztengelye majdnem 90 méter. Porondja nagyobb, mint a római Colosseumé. Az arénát a katonaság gyakorlótérnek is használta. Öntött falazású helyiségei halszálka boltozással épültek, falait hatalmas kôpillérek támasztották

9 17 Flórián tér és környéke Légiós tábor GPS / A mai Flórián tér helyén állt az egykori aquincumi légió II. Adiutrix táborának központja. A II III. századi tábor maradványait, tiszti lakásait, tabernákat, valamint a tábor nagyfürdôjét mutatja be a romterület. 18 Ókeresztény kápolna romjai Cella trichora (Raktár utca Hunor utca Körte utca sarok) GPS / A Raktár utca északi oldalán egykor egy késô-római keresztény temetô állhatott, amelynek szélén lehetett az ókeresztény kápolna. A jellegzetes, lóhere alakú épületet a IV. század 60-as éveiben emelhették a mártírok és szentek emlékére. 17 Therma maiores Fürdô Múzeum (Flórián téri aluljáró) GPS / A római tábor két fôútjának keresztezôdésében állt a monumentális, méteres fürdôépület. Fôbejáratai a fôutcákról nyíltak. Az épületet a II. században emelték, majd többször átépítették. Tornacsarnok, hideg, langyos és forró vizû medencék, fürdôkádak, izzasztókamra és tágas, padlófûtéssel ellátott termek szolgálták a katonák felfrissülését. Az épület padlófûtés-rendszere, technikai megoldásai a ma embere számára is lenyûgözô látványt nyújtanak. 17 Porta principalis dextra Déli táborkapu (Flórián tér) GPS / A déli táborfal helyreállított szakasza és a kapu rekonstruált maradványai a Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben tekinthetôk meg. A kapu a II. század második felében épülhetett. A kapun bevezetô, oszlopsorral szegélyezett út volt a tábor északdéli fôútja, mely a tábor központi épületéhez vezetett. 19 Herkules villa romjai (Meggyfa utca ) GPS / A Septimus Severus ( ) uralkodása idején épült lakóház gazdája egy magas rangú hivatalnok lehetett. A több helyiségbôl álló épületben a padozatot mozaik, a falakat freskók díszítették. A villában található a Pannónia területén elôkerült legszebb mozaikpadló, mely középpontjában Herkules, Deianeira és Nessus kentaur mítoszát ábrázoló jelenet áll. A villa maradványai elôzetes bejelentkezéssel látogathatók. (b ô v e b b e n: 21. o l d a l) 20 Aquincumi Múzeum, Aquincumi romkert (Szentendrei út 139.) GPS / Az Aquincumi Múzeum az egykori római polgárváros területén 1894-ben nyílt meg, kiállításain elsôsorban a polgárvárost mutatja be, de számtalan utalás van a vele közigazgatásilag összefüggô településrészekre, a légiós táborra, az azt övezô katonavárosra, valamint a Hajógyári szigeten állt helytartói palotára. Tárgyi emlékei közt egyedülálló zenetörténeti emlék a III. századból származó víziorgona. (b ô v e b b e n: 21. o l d a l) 16 17

10 21 A polgárvárosi Amfiteátrum romjai (Zsófia utca 1.) GPS / A II. század közepén az északi városfal közelében épült fel a polgárvárosi amfiteátrum. Ellipszis alakú küzdôterét egy három méter magas fal vette körül, nézôtere kb személy befogadására volt alkalmas. Nyugati kapujától egy út vezetett a közeli, több mint m 2 alapterületû gladiátoriskolához, melynek romjai a föld alatt találhatók. 20 Aquaeductus GPS / A római vízvezeték néhány pillére a Szentendrei úton, az aquincumi romterület elôtt látható. A mintegy 5 km hosszú aquaeductus kb os lejtéssel szállította a vizet. A vízvétel a különbözõ szakaszokon a vízvezeték mellé épült elosztó és tárolótartályokból történhetett. 22 Óbudai Gázgyár és telepe (Gázgyár utca 1-3.) GPS / Az egykori Óbudai Gázgyár, ahol szénbôl városi gázt állítottak elô, 1913-tól 1984-ig üzemelt. A gyár a maga idejében a legkorszerûbb technológiát alkalmazta, mely napi 250 ezer köbméter gáz termelését is lehetôvé tette. A gyárral egyidejûleg, ahhoz kapcsolódóan, egységes építészeti elgondolás alapján valósították meg a munkás és tiszti telepet, amely komplex városfejlesztési szemléletrôl tanúskodik. A területen található kiemelkedô értékû épületek mûemléki védelmet kaptak. 23 Kiscelli Múzeum, egykori Trinitárius templom és kolostor (Kiscelli utca 108.) GPS / ban Zichy Péter kis kápolnát emeltetett a Bécs felé menô országút feletti dombon, ahol a csodatevôként ismert mariazelli kegyszobor kicsinyített mását helyezte el. Innen ered az elnevezés: Klein Mariazell, azaz Kiscell. Az egykori kápolna helyére Johann Entzenhoffer tervei alapján a Zichy család építtetett barokk kolostort 1738 és 1758 között a betelepített trinitárius szerzetesek számára. Kiscell a mariazelli kegyszobor itt ôrzött másolatának köszönhetôen jelentôs zarándokhely volt a XVIII. században. A keresztúti stációk ma is láthatók. A szerzetesrendet 1783-ban II. József feloszlatta, a templom berendezési tárgyait elárverezték, az épület pedig a kincstár tulajdonába került ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros vásárolta meg, és itt rendezte be bemutatótermeit, magánmúzeumát. Az általa megálmodott és részben kialakított tájképi kert napjainkban történeti kertként mûemléki védettséget élvez ben a fôvárosra hagyta az épületet azzal a kikötéssel, hogy abban iparmûvészeti múzeumot létesítsenek ben a Székesfôvárosi Múzeum várostörténeti és képzômûvészeti gyûjteményeit költöztette a kiscelli épületbe. A II. világháborúban a templom jelentôs károkat szenvedett, majd részleges mûemléki helyreállítás után 1949-ben nyílt meg a látogatók elôtt. A múzeum állandó kiállításain Budapest újkori várostörténetébôl kaphat ízelítôt a látogató. A múzeum helyet ad a Fôvárosi Képtárnak is, mely Budapest egyik legrégebbi képzômûvészeti gyûjteménye. (b ô v e b b e n: 22. o l d a l) 18 19

11 KULTURÁLIS AJÁNLÓ Óbuda pezsgô, kulturális élete egész évben vonzza a tartalmas kikapcsolódásra váró közönséget. Múzeumaink és kiállító helyeink évrôl évre csatlakoznak az olyan országosan meghirdetett rendezvényekhez, mint a Múzeumok Éjszakája (június vége), a Kulturális Örökségi Napok (szeptember vége) és a Múzeumok Ôszi Fesztiválja (október). A kerület népszerû szabadtéri rendezvényeit, mint az Óbudai Nyár vagy az Óbudai Búcsú, évrôl évre egyre többen látogatják. Vendégeink az aktuális programokról és Óbuda kulturális kínálatáról az egyes intézmények, illetve a kerület (www.obuda.hu) honlapján is tájékozódhatnak. Közgyûjteményi intézmények Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Szentendrei út ; Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap november 1. április 15.: április 15. április 30. és október : május 1. szeptember 30.: A romkert nyitása: május 1 szeptember 30.: április 15 április 30. és október 1 31.: , november 1. és április 14. közt zárva tart Az új múzeumi épületben 2007-ben kapott helyet a Róma Aquincumban címû állandó kiállítás, mely a legértékesebb, eddig be nem mutatott gazdag leletanyagból ad válogatást. Állandó kiállítások: Róma Aquincumban Az aquincumilátványraktár Telephelyek: Hercules Villa (1033 Budapest, Meggyfa utca 21.) kizárólag elôzetes bejelentkezés alapján, csoportosan, idegenvezetéssel egybekötve látogatható Fürdô Múzeum (1033 Budapest, Flórián téri aluljáró) Budapest Galéria Kiállítóháza 1036 Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap Idôszaki kortárs képzômûvészeti kiállítások több szinten, és Pátzay Pál ( ) szobrászmûvész állandó kiállítása látható k u l t u r á l i s a j á n l ó

12 Budapest Galéria Varga Imre Gyûjtemény 1033 Budapest, Laktanya utca Nyitva tartás: hétfô kivételével naponta Varga Imre (1923 ) szobrászmûvész állandó kiállítása szobrait, köztéri szoborvázlatait, érméit mutatja be. Kassák Múzeum 1033 Budapest, Fô tér 1., Zichy kastély Nyitva tartás: szerda-vasárnap A Zichy-kastély emeletén látható állandó kiállítás Kassák Lajos festményeit, szobrait, tipográfiáit és szépirodalmi alkotásait mutatja be, míg az idôszaki kiállítások a klasszikus avantgárd és a kortárs mûvészet hazai és nemzetközi élvonalbeli alkotóinak mûveibôl válogatnak. Kiscelli Múzeum (Fôvárosi Képtár Újkori Várostörténeti Osztály) 1037 Budapest, Kiscelli utca (Újkori Várostörténet), (Fôvárosi Képtár) Fôvárosi Képtár Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap április 1 október 31.: november 1 március 31.: A Képtár állandó kiállításai: Vá l o g atá s a Fô v á r o s i Ké p tá r XIX XX. századi gyûjteményébôl Vá l o g atá s a z 1900-a s é v e k el e j é t ô l a z é vs z á z a d v é g é i g. A válogatás nyomon követi a legfontosabb mûvészeti irányzatokat és alkotókat (pl.: Rippl- Rónai József, Csók István, Ferenczy István, Kondor Béla). Újkori Várostörténeti osztály Állandó kiállítások: A f ô v á r o s r é g i s é g e i Buda tényleges fôvárossá válásától 1873-ig, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig követi nyomon a város fejlôdését. A Kö z t e r e k és m a g á n t e r e k címmel Budapest nagyvárossá válásának folyamatát tekinthetik meg az idelátogatók. Cé g é r k i á l l í tá s: Pest-Buda, majd Budapest gazdasági fellendülésének fontos szereplôi voltak a boltok és az iparos mûhelyek. A múzeum számos értékes cégért ôriz a XVIII. századtól kezdve, melyek nevezetes vendéglôk, boltok bejáratait díszítették. Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten Arany Oroszlán Patika Barokk szoborcsarnok: A szoborcsarnokban a Budavári Mátyás-templom elôtt álló Szentháromság szoborcsoport 1712-ben felállított eredeti figurái láthatók, a folyosón pedig XIX. századi pest-budai klasszicista épületeket díszítô szobrok és dombormûvek találhatók. Óbudai Múzeum és Könyvtár 1033 Budapest, Fô tér 1., Zichy kastély Óbudai Múzeum 1033 Budapest, Fô tér Nyitva tartás: kedd-vasárnap: (hétfô szünnap) Az Óbuda egy város három arca címû állandó kiállításon a város(rész) történetének három egymástól jól elkülöníthetô, meghatározó korszakát: a középkori Óbudát, a XVII XIX. századi mezôvárost és a kerület szanálás utáni mai arcát ismerhetik meg a látogatók interaktív elemek segítségével. Helytörténeti kutatásaink eredményeit évente két idôszaki kiállítás mutatja be. Állandó kiállítás: Ób u d a e g y v á r o s h á r o m a r c a Ku n Zs i g m o n d Né p m û v é s z e t i Gy û j t e m é n y (Fô tér 4.) Platán Könyvtár 1031 Budapest, Arató Emil tér Nyitva tartás: hétfô , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek , minden páratlan hét szombatján A könyvtár és fiókkönyvtára több mint dokumentummal, 78 féle sajtótermékkel, gyermekkönyvtári részleggel, kulturális programokkal várja látogatóit. Platán Könyvtár fiókkönyvtára 1038 Budapest, Csobánka tér Nyitva tartás: hétfô , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek , minden páros hét szombatján Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum 1036 Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig , pénteken és szombaton , vasárnap szünnap A Textilmúzeum tárgyainak, dokumentumainak elsô darabjait az 1960-as években megrendezett szakmatörténeti kiállításra gyûjtötték össze. Állandó kiállítások: A ta m á s i t u t y i m û h e ly Goldberger emlékblokk Textilipari technológiák A m û k ö d ô Ja c q u a r d -gé p A t e x t i l n y o m á s tö r t é n e t e Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap A múzeum Victor Vasarely 1981-es adományának köszönhetôen a világhírû mûvész munkásságát mutatja be k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

13 Közmûvelôdés Óbudai Danubia Zenekar Zenekari iroda: 1065 Budapest, Liszt Ferenc tér 5., I. emelet Nyitva tartás: hétköznapokon Az Óbudai Danubia Zenekart Danubia Szimfonikus Zenekar néven Héja Domonkos alapította muzsikus barátaival együtt 1993-ban. Az együttes néhány év alatt a legkiválóbb hivatásos magyar zenekarok sorába emelkedett óta az együttes fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az aktuális koncertekrôl telefonon, illetve a zenekar honlapján lehet érdeklôdni. Óbudai Kulturális Központ 1032 Budapest, San Marco utca , Telephelyei: Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház 1038 Budapest, Csobánka tér Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Ház 1039 Budapest, Mátyás király út Az Óbudai Kulturális Központ minden házában izgalmas színházi elôadásokkal, koncertekkel, nívós kikapcsolódási lehetôségekkel várja látogatóit. Az önálló estek, kamaradarabok és koncertek szereplôi neves hazai és határon túli elôadómûvészek közül kerülnek ki. A hétvége általában a családi programok jegyében zajlik, bábelôadások, játszóházak, zenés-mesés színházi produkciók kínálnak tartalmas szórakozást. A központban mûködô San Marco Galéria a képzômûvészet szerelmeseit várja folyton megújuló tárlatokkal, mûvészetbarát klubbal és a környezô országok értékeit feltáró kirándulásokkal. Az aktuális programokról érdeklôdni telefonon és a honlapon lehet. Óbudai Társaskör 1036 Budapest, Kiskorona utca Az Óbudai Társaskör a kulturális és mûvészeti élet jelentôs szereplôje. Hangversenyei, mûvészeti szalonjai, zenés-irodalmi estjei, színházi elôadásai, pódium mûsorai, könnyûzenei koncertjei nemcsak az óbudaiak körében, hanem fôváros szerte is kedveltek. Az intézmény nyáron szabadtéri koncertekkel, színházi elôadásokkal várja a látogatókat. Idôszaki kiállításai ingyenesen tekinthetôk meg. Polaris Csillagvizsgáló 1037 Budapest, Laborc utca 2/c polaris.mcse.hu Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat sötétedéstôl ig. A csillagászat szerelmeseinek feltétlenül el kell látogatniuk a kerületben mûködô Csillagvizsgálóba, ahol kedden, csütörtökön, és szombaton sötétedéstôl tartanak távcsöves bemutatókat az érdeklôdôk számára. Az aktuális programokról, elôadásokról, az égi látnivalókról a honlapon lehet tájékozódni. Térszínház 1033 Budapest, Fô tér 1. Zichy kastély A Zichy kastélyban mûködô színház aktuális gyermek és felnôtt elôadásairól a társulat honlapján kaphatnak bôvebb információt. Állandó nagyrendezvények A Fô tér és környéke rendszeresen megtelik élettel, ilyenkor koncertek, színielôadások, valamint vásárosok zsivaja tölti be a környéket. Az év minden évszakára jut valamilyen érdekes és csalogató kulturális nagyrendezvény, egyéni, vagy civil kezdeményezés. Óbuda Napja A kerület napját május 4-én ünnepli a helyi közösség. Ilyenkor a Fô téren és a Szentlélek téren érdekes, egy-egy választott témára épülô programok várják az idelátogatókat. Floralia (május) A Floralia a római korban virágünnep, a megújulás ünnepe volt, melyet eleinte a gabonavirágzás idôszakában, majd késôbb, április 28. és május 3. között ünnepeltek. A rómaiak egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülô ünnepét eleveníti fel rendezvényével az Aquincumi Múzeum. Ezen a hétvégén megelevenedik Aquincum városának élete: katonák, gladiátorok, iparosok, színészek és pantomimesek szórakoztatják a közönséget. Óbudai Búcsú (június vége) A sváb hagyományôrzô rendezvény minden évben a Fô téren és a Szentlélek téren zajlik. Az Óbudai Búcsú keretében a német nemzetiségi óvodások és iskolások, k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

14 a hagyományápoló egyesületek, neves mûvészek és együttesek szórakoztatják a vendégeket. A program kétnapos, mindkét nap utcabál zárja az estét. web.rubicom.hu/braunhaxler Óbudai Nyár (június-augusztus) Az Óbudai Nyár a kerület mûemléki helyszínein megrendezett, önálló mûsorfüzettel rendelkezô rendezvénysorozata. Az Óbudai Nyár változatos programsorozat, amelynek keretében koncertek, kiállítások, színházi elôadások, filmvetítések, és megannyi kulturális élmény várja az érdeklôdôket. A kínálatot a kerület kulturális intézményei is színesítik. Sziget Fesztivál (augusztus) Hajógyári sziget Május 9. park; óta minden év augusztusában kerül megrendezésre a Sziget Fesztivál. A fesztivál mára az európai zenés fesztiválok kiemelkedô rendezvényévé vált. A tucatnyi színpadon egyszerre zajló események közt a fiatalok, de az idôsebb korosztály is megtalálhatja a neki szóló mûfajt. A fôszerep a zenéé, de a kulturális programok iránt érdeklôdôknek is érdemes kilátogatniuk a Hajógyári szigetre. Advent (december) Decemberben az advent idején, koncertek, gyermekmûsorok mellett vásári árusok várják az érdeklôdôket a Fô téren. A kézmûves standok mellett megférnek a szabadtéri kemencék is. A nézelôdôk sokaságát kürtös kalács, kenyér lángos, karácsonyi és forralt bor illata csábítja. A korcsolyázás szerelmesei (decembertôl februárig) nem hagyhatják ki a jégen való siklást a hangulatosan kivilágított Fô téren. Saturnalia (december) Ôsrégi latin népünnep, mely a hagyomány szerint annak a boldog aranykornak az emlékezetét idézi, mely Saturnus uralkodására volt jellemzô. Az évforduló ünnep napja eredetileg december 17-re esett, de az egész ünnep egy teljes hétig tartott. A római hagyományokat felelevenítô program az adventi idôszak alatt az Aquincumi Múzeum épületében kerül megrendezésre. Szabadidô Természeti kincsek Kevés nagyváros büszkélkedhet olyan sok, változatos és jelentôs élményt nyújtó természeti értékkel, látnivalóval, mint Óbuda. Az Óbudai-sziget északi részének kiépítetlen partja mentén a Dunapart egykori erdôs-sztyepp jellegû növénytakarójának egyik utolsó maradványát, számos vonuló madárfaj pihenôhelyét és énekesmadarak költôhelyét láthatjuk. A Hármashatár-hegy értékes állat- és növényvilágot rejtô erdei minden évszakban sok szépséggel várják a kirándulókat. Az erdei utakkal behálózott hegyvonulat egyes tisztásairól és a hegycsúcsról, jó idôben, egyedülállóan szép kilátás nyílik Óbudára és az egész fôvárosra. A Róka-hegyi bánya kôfejtôje, melybôl az I. századtól bányászták a mészkövet, ma védett terület, amely látványosan tárja elénk a sajátos földtani képzôdményeket és a sziklás talajon kialakult növény- és állatvilágot. A Mátyás-hegy felhagyott kôfejtôiben sok helyen rábukkanhatunk a hajdani tengeri élôvilág nyomaira, kagylók, tengeri sünök ôsmaradványaira. A Budai-hegység mészkövében a feltörô hévizek összetett barlangrendszereket hoztak létre, melyek feltárása napjainkban is folyik. A Mátyás-hegyi barlang összeköttetésben van a közeli Pálvölgyibarlanggal. A két barlang együttes járatrendszerének hossza jelenleg csaknem 19 kilométer, így a Dunántúl leghosszabb ismert barlangja. A Mátyás-hegyi barlang egy része vezetéssel speciális öltözetben, jó erônlétben lévô látogatók számára tekinthetô meg. A Pálvölgyibarlangban rendszeresen indulnak rövid, 25 perces és hosszú, 60 perces, utcai öltözetben látogatható túrák. Mindkét barlang megtekintését a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai szervezik. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.; ; k u l t u r á l i s a j á n l ó s z a b a d i d ô

15 A RÓMAI-PART A Római-part Európában egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Valószínûleg nincs még egy olyan városrész, ahol a Duna partja ilyen hosszan kínálna lehetôséget a sétálásra, pihenésre, nézelôdésre. Ez a több mint három kilométernyi élô vízkapcsolat és a parton átvezetô kerékpárút vonzza a kerékpárosokat, a gyalogosokat, a családokat, a babakocsisokat, a kutyasétáltatókat, a gasztronómia és a vízi sportok szerelmeseit, este pedig a szórakozni vágyó fiatalokat is. A Rómain számtalan sörözô, lángos- és pecsenyesütô várja a látogatókat, az esténként felzendülô élô zene pedig a 60-as, 70-es évek hangulatát idézi. A város fölött elnyúló szakaszon már a múlt század fordulóján élénk vízi sportélet folyt. Az itt található és zömmel mûemléki védelmet élvezô csónakházak az 1920-as, 30-as években épültek. Az aktív pihenésre vágyók akár városnézô vízi túrára is indulhatnak a partszakaszról, vagy élvezhetik az ókori római futárhajók hû másaként elkészült római gálya nyújtotta kaland lehetôségeit. Városnézô vízi túrák Rómaifürdô Telep Környezetvédô, Szabadidô és Diák Vízisport Egyesület 1031 Budapest, Nánási út Vízi túra a római gályával Óbudai Sportegyesület 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca STRANDOLÁS Római Strandfürdô 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca Nyitva tartás: Csillaghegyi Strandfürdô 1038 Budapest, Pusztakúti út Nyitva tartás: hétfô-szerda-péntek kedd-csütörtök szombat-vasárnap Pünkösdfürdôi Strand 1039 Budapest, Királyok útja Nyitva tartás: Tenisz, squash, tollaslabda Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja Szolgáltatások: Ten i s z: 10 salak, 1 soft pálya Squ a s h: 5 nemzetközi standard, 1 Ricochet Tol l a s l a b d a: 3 profi tollaslabda-pálya Usz o d a: 25 m-es úszómedence, jacuzzi Fitness és wellness részleg Mûjégpálya (egész évben nyitva tart) Barátság Szabadidô Park 1037 Budapest, Laborc utca Szolgáltatások: korcsolyabérlés, -élezés Motorcsónak- és jachtkölcsönzés Csillag Yacht Klub 1031 Budapest, Nánási út Wiking Yacht Klub 1033 Budapest, Hajógyári sziget (ugyanitt vízi taxi szolgáltatás, akár kirándulási lehetôségekkel is: tel: ) s z a b a d i d ô s z a b a d i d ô

16 Görkorcsolya, gyorskorcsolya, BMX Görzenál Szabadidô park Európa legnagyobb görkorcsolya és szabadidôparkja m 2 -en várja a görkorcsolya, gyorskorcsolya és BMX szerelmeseit Budapest, Árpád fejedelem útja Gokart pálya A 3000 m 2 -en elterülô 400 m hosszú pálya 2 gyermek és 3 felnôtt géposztállyal várja a gokartozni vágyókat Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter Bevásárlóközpont) Information in english: Lido Bowling Club A 100 fôs sörözôvel és étteremmel egybeépített, hatsávos Lido Bowling Club nyáron az étteremhez kapcsolódó hangulatos kerthelyiséggel szolgálja az ide látogató közönséget. A kertben grill bár is üzemel Budapest, Nánási út Játszóterek A kerületben található nagyobb játszóterek, játszóházak elérhetôk a oldalon. Gyûrû utca Zemplén Gyôzô utca Kerék utca Silvanus Huszti út Lajos utca Solymár utca Játékpalota Játszóház (Csillagvár Bevásárlóközpont) 1039 Budapest, Rákóczi út 36. (a Szentendrei út kivezetô szakasza) ÉTTERMEK Óbuda a gasztronómia kedvelôinek is számtalan lehetôséget tartogat. Hangulatos kiskocsmák és nagy múltú vendéglôk várják különleges ízeikkel az Óbudára látogatókat. Ha itt jár nálunk, feltétlen kóstolja meg egyik tradicionális ételkülönlegességünket, a harcsapaprikást túrós csuszával. Hangulatos óbudai kisvendéglôk a magyaros ízek kedvelôinek Kéhli Vendéglô 1036 Budapest, Mókus utca , Kisbuda Gyöngye Étterem 1034 Budapest, Kenyeres utca , Régi Sipos Halászkert 1036 Budapest, Lajos utca , Rézpatkó Vendéglô 1039 Budapest, Szentendrei út Rozmaring Kertvendéglô 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja Udvarház Étterem 1037 Budapest, Hármashatárhegyi út , Új Sipos Halászkert 1033 Budapest, Fô tér , Zöld Kapu Vendéglô 1034 Budapest, Szôlô utca s z a b a d i d ô g a s z t r o n ó m i a

17 Több mint étterem házias ízek otthonos környezetben Ki ne hagyja, ha a Rómain jár Kemencés Kertcafe 1037 Budapest, Vörösvári út Puskás Pancho Sport Pub 1036 Budapest, Bécsi út A Konyha Étterem 1037 Budapest, Mikoviny utca Bíbic Büfé 1031 Budapest, Római part Kôbarlang Étterem 1038 Budapest, Pásztordomb tér 1/a Kerék Vendéglô 1034 Budapest, Bécsi út Kisbojtár Vendéglô 1037 Budapest, Bojtár utca Bivalyos Étterem 1039 Budapest, Királyok útja Bonyai Étterem 1033 Budapest, Reményi Ede utca , Csülök Grill Étterem 1033 Budapest, Szentendrei út Symbol 220 Éves Pinceétterem 1036 Budapest, Bécsi út Symbol Italian Fusion Restaurant 1036 Budapest, Bécsi út Leroy Cafe Óbuda 1036 Budapest, Bécsi út Csónakház Mulató 1031 Budapest, Római part , Humphrey s Étterem & Bar Óbuda Bowlingcenter 1032 Budapest, Bécsi út , Hídfô Pub Étterem-Sörözô 1033 Budapest, Hídfô utca Harapó Mókus Vendéglô 1032 Budapest, Zápor utca KataPult Étterem 1037 Budapest, Montevideo utca Déjá Vu Étterem 1037 Budapest, Montevideó utca 3/b Étterem 1032 Budapest, Zápor utca Gigler Vendéglô 1032 Budapest, Föld utca 50/c Mókus Sörkert és Étterem 1036 Budapest, Mókus utca A nemzetközi konyha kedvelôinek Pizza Paradicsom 1035 Budapest, Vörösvári út 13/a Don Pepe Étterem 1039 Budapest, Víziorgona utca Pasta e Pizza Olasz Étterem 1039 Budapest, Rákóczi utca Gyradiko Görög Étterem 1039 Budapest, Királyok útja Pünkösdfürdô utca sarok , Pastrami Étterem és Kávéház 1036 Budapest, Lajos utca , Maharaja Indiai Étterem 1034 Budapest, Bécsi út g a s z t r o n ó m i a g a s z t r o n ó m i a

18 Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára! Harcsapaprikás túrós csuszával Hao-Hao Kínai Étterem 1036 Budapest, Lajos utca Arirang Koreai Étterem 1033 Budapest, Hídfô utca Cukrászdák Cziniel Cukrászda és Kávéház 1031 Budapest, Nánási út Elkészítési idô: 40 perc Energiatartalom: 1180 kcal / adag Hozzávalók 4 személyre: Harcsapaprikás: 60 dkg harcsa, 1 evôkanál finom liszt, 2-3 evôkanál tejföl, 2 evôkanál étolaj, 3 fej vöröshagyma, ízlés szerint pirospaprika, ízlés szerint só, ízlés szerint feketebors Túrós csusza: 30 dkg tehéntúró, dkg csuszatészta (kockatészta), 2 dl tejföl, 10 dkg füstölt szalonna, 2 evôkanál étolaj A túrós csusza elkészítése: Ezek után jöhet a csusza! A túrót már a fôzés megkezdése elôtt tanácsos kivenni a hûtôbôl, hogy ne legyen hideg, mert a tésztát lehûtheti. A füstölt szalonnát kicsi kockákra vágjuk, és az olajon megpirítjuk. Míg pirul a szalonna, a vizet feltesszük fôni egy fazékban, és ha forr, a tésztát beletesszük. Don Bosco Cukrászda 1037 Budapest, Bécsi út Koch-Danica Cukrászda 1035 Budapest, Vörösvári út A harcsapaprikás elkészítése: A harcsapaprikáshoz köretként a túrós csuszát ajánljuk. A fôzést a hallal kell kezdeni a tészta ugyanis frissen jó igazán. Az apróra vágott vöröshagymát olajon aranysárgára pirítjuk, ezután a tûzrôl levéve, hozzáadjuk a pirospaprikát és a fûszereket, majd felöntjük egy kevés vízzel, és addig fôzzük, míg a hagyma szét nem fô. Mikor a pörköltalap már nem darabos, hanem sima és fényes, a harcsát beletesszük, és 8-10 percig pároljuk. Ha túl folyós lenne a szósz, liszttel sûríthetjük. Hogy ne ragadjon össze a tészta, a zsírból egy kávéskanálnyit a vízbe dobunk. A perc alatt kifôtt tésztát leöblítjük meleg vízzel, lecsöpögtetjük, és a szalonnazsírban megforgatjuk. A túrót szétmorzsoljuk, a tésztára szórjuk. A kicsit meglangyosított, kikevert tejföllel leöntjük, és a szalonnadarabkákkal megszórjuk. A harcsapaprikást a túrós csuszával együtt tesszük az asztalra, és tálaláskor a halat kevés tejföllel meglocsoljuk. Jó étvágyat kívánunk! g a s z t r o n ó m i a g a s z t r o n ó m i a

19 SZÁLLÁSHELYEK Hotelek Panziók Ramada Plaza Budapest***** 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja Hotel Monte Christo*** 1031 Budapest, Nánási út Villa Fontana Panzió és Étterem 1031 Budapest, Nánási út Írisz Panzió 1039 Budapest, Szentendrei út , Budapest Lido Hotel**** & Conference Center 1031 Budapest, Nánási út Holiday Beach Budapest Wellness & Conference Hotel**** 1039 Budapest, Piroska utca Alfa Art Hotel ***superior 1039 Budapest, Királyok útja , Hunor Hotel*** Budapest, Pünkösdfürdô utca Hotel Retro Budapest*** 1031 Budapest, Záhony utca , Hotel Dunapart*** 1039 Budapest, Királyok útja Attila Hotel*** 1039 Budapest, Attila utca Hotel Touring** 1039 Budapest, Pünkösdfürdô utca Remete Panzió Óbuda 1037 Budapest, Remetehegyi út Alfréd Panzió 1038 Budapest, Vasút sor Pál Panzió 1037 Budapest, Pálvölgyi köz , Kemping Mini Camping 1039 Budapest, Királyok útja s z á l l á s s z á l l á s

20 Krúdy Gyula: Az Óbudai Flórián Óbudán, ahol a demokraták hajdanában olyan nagy felfordulásokat, változásokat, népmozgalmakat rendeztek, hogy egy-egy követválasztás után alig lehetett ráismerni az alvatag városkára: mondom, Óbudán Flórián a patrónus, akinek májusi nevenapját búcsúmulatsággal szokás megünnepelni. A régebbi pesti borivók, akik még rendesen megtartják vala a borivással járó ceremóniákat: voltaképpen Flórián napjától kezdôdôleg látogatják az óbudai kiskocsmákat, ahonnan a téli utazás zordonsága miatt kimaradtak. Flórián napjától fogva megint lehet akár tenyérbe hajtott fejjel (a szerelmi bánkódás miatt), akár megeresztett mellénnyel (a kedveskedô emésztés miatt) helyet foglalni azokban a kiskocsmakertekben, amelyekben bôvelkednek az óbudai utcák. Tavalyi borivók vizsgálhatják a torony tövében egymás arculatán, hogy mennyi réz telepedett arra az idevalósi meszes boroktól. A kocsmakertbe akasztják a madárkalitkát és a vendég megfigyelheti, mennyi tudományt, elôrehaladást tett tavaly óta a mátyásmadár. A pesti kirándulók itt örömmel üdvözölgetik egymást, nem úgy, mint például külföldön szokásuk a magyaroknak egymásnak hátat fordítani. Amint a kalendáriomban felnevet Flórián, a fekete kéményseprûk védôszentje, a fehér gesztenye-gyertyácskák idején: attól az idôponttól fogva megint tudják a pestiek, hova kell menniök felejtkezni. Csak Bauer bácsival, az egykori demokrata fôkortessel nem lehet a kocsmában mostanában találkozni: nincs követválasztás Óbudán. Még ma sem értem, pedig még a temetôn túl is ösmerôs vagyok az óbudai tájakon, de megfordultam a piactéren levô tánciskolában is: hogyan gyúrták meg a demokraták annakidején az óbudai svábokat. Jámbor emberek ezek, akik leginkább a városkában lakó temérdek bábaasszonnyal törôdnek a gyermekeik születése miatt, vagy pedig a temetések pompájával, éppen a saját temetésük miatt. Igaz, hogy úgy a kisgyermek világrajövetelekor, valamint az öregek föld alá dugdosásakor az aktus után meglátogatni szokás a kocsmaházakat, az ember szereti nagy események idején a társaságot, mert van témája a beszélgetéshez. Azonkívül a kocsmárosokat sem lehet arra szorítani, hogy pusztán nyáron, a pesti kirándulások idején éljenek. Az óbudaiak azért bortermelô emberek, hogy tudják: melyik kocsmában mérnek olcsó, valódi bort, amelyet ezen a tájon ittott még lábbal szokás taposni, addig tartogatni otthon, amíg megfelelô vevô érkezik rá, aztán ellenôriztetni, hogy a kocsmárosvevô nem szégyenítette-e meg a bort Igen, itt a Flórián tér környékén alig hallottam hevesebb politizálást, még akkor sem, amikor a közeli Pesten a zsidókat verték, a politikáról tán szó lehetett a társaskörben, amelyekben ugyancsak bôvelkedik Óbuda, de kocsmai összeszólalkozás nemigen fordul elô világnézetek miatt. A Duna partnak hátat fordító zsinagóga, valamint az ikertornyaival Dunára nézegetô katolikus templom vallási alázattal nézegetnek egymásra. A kettôstorony alatt esküvôk drágalátos alkalmával olyan parádékat szokás csapni, hogy azt évekre ne feledhessék el mint például akkor is, amikor csak árva szobalányunk esküvôjénél vállaltam a násznagyság ünnepélyes, kitüntetô és sikeres tisztségét, beszéltek is róla azokban a reménytelenül hegynek kapaszkodó, valamint a szakajtó alá rejtett utcácskákban, ahol mindig olyan andalogva pereg a varrógép, mintha mindig menyasszonyruhát varrna (pedig bizonyosan varr egyebeket is). A zsinagóga környékén sáros, ghettó-korabeli utcák, ahol gyermekek rendszerint nyavalyás macskát vonszolnak zsinegen, hogy a Dunába fullasszák, a düledezô fakerítésekre mindenféle mulatságos dolgok voltak krétával felírva, amely szavakat Freud professzor szerint a szexuális kor elején írogatnak a kerítésekre a fiatalok... Flórián napjára megérkezett az aranypehely lágysággal hulldogáló májusi esô Óbudára, a hegyek, a présházak, a még jelzô nélküli szôlôk a hegyek oldalán esôfátyolba burkolóztak, a kettôs toronyban bizonyos ünnepi kedvvel gyújtott rá a harangozásra az óbudai harangozó, még ereszt a pince tavalyiból, sôt tavalyelôttibôl is. Ideát Pesten május van, májusi lóverseny van, amelyen hajdanában (a jóvilágban) a betegeskedô úriembereknek is illet megjelengetni. De mégis inkább Óbudára megyek, hogy a májusi esô jószagán át itt-ott megérezzek valamit a régi pesti életünkbôl. Pest-Budai séták (1926) k r ú d y g y u l a a z ó b u d a i f l ó r i á n

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!

köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely: ahol egyszerre vannak jelen a különböző történelmi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-224/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket

Részletesebben

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország Óbuda, 3. kerület, udapest, udapesti kistérség, udapest, Közép-Magyarország, Magyarország Ó UDAI-SZI F ILAT O RIGÁT i écs Dun a t écsi ú Ó UDA Kis-Kecske-hegy opyright 201 MapOSMatic/OitySMap developers.

Részletesebben

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Dátum: 2013. december 13. Iktatószám: 495-300/2013 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás távvezetéki hibajavításról Ügyintéző: Héda Tamás Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Budapest, a Római partról Békásmegyerre

Budapest, a Római partról Békásmegyerre Vizes séták 4. rész. Budapest, a Római partról Békásmegyerre A Római partról a Kossuth Lajos üdülőparton folytatjuk sétánkat. Egy kis szakaszon alacsony vízállás esetén kavicsos talajon is haladhatunk

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013. (V.

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 52. sz. fővonali járat Árpád híd, Vörösvári út, Lajos utca, Pacsirtamező utca. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 Útvonal hossza: 17 km szórása ekézése esetén: 35

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára.

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. 1 Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. Európa kék szalagja a Duna A Duna a németországi Fekete-erdőben

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van...

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... 1. Mire van szükség a szállodában? munkalap / Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... minibár rádió tévé telefon erkély a szobához lift etetőszék szobaszéf internet fürdőkád pótágy vasaló kölcsönözhető

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu Odüsszeusz szigete 32 Moraitika Agios Ioannis városától 20 km-re délre, a keleti parton található kiépült nyaralóhely. A Messonghy folyó bal partján elterülő szállodák, nyaralók és apartmanházak között

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Bogácsi programok 2014

Bogácsi programok 2014 Bogácsi programok 2014 III. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2014. február 01. Közösségi Ház A III. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település éléskamrájába

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján Pannónia Pannónia hadászati okok, védelmi rendszer, kereskedelmi út első virágzó szakasz: Traianus alatt (98-117), tartomány keleti és nyugati részre osztva Marcus Aurelius (161-180) alatt markomann-szarmata

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben