DIMETIL-FORMAMID Dimethylformamide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMETIL-FORMAMID Dimethylformamide"

Átírás

1 Oldal: 1 / SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Dimetil-formamid Kémiai név: N,N-Dimetil-formamid CAS szám: EK szám: Index-szám: X OKBI szám: B REACH szám: Anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Vegyi alapanyag gyártás A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó: Novochem Cím: Telefon: , Fax: , Sürgősségi telefonszám: zöld szám Hivatalos tanácsadó szerv: ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Az anyag az 1272/2008/EK rendelet szerint besorolt veszélyes anyag Figyelmeztetés: Veszély EU veszélyjel: GHS02 GHS07 GHS08 Tűzveszélyes folyadékok: Kat. 3 Akut toxicitás: Kat. 4 (Belélegzés gőz) Akut toxicitás: Kat. 4 (dermális) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Kat. 2 Reprodukciós toxicitás: Kat. 1B (születendő gyermek) Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés: P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202 Használat előtt az összes biztonsági óvintézkedést el kell olvasni és meg kell érteni. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233 A csomagolás szorosan lezárva tartandó. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földeni/át kell kötni. P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezéseket kell használni.

2 Oldal: 2 / 12 P242 Szikramentes eszközöket kell használni. P243 Óvintézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülés megakadályozására. P261 Kerülni kell a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P264 A használatot követően alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztryű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Elhárító intézkedések: P303+P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P303+P361+P353 BŐRRE (vagy hajra) KERÜLÉS ESETÉN: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P312 rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIGI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P322 Különleges intézkedések (lásd a címkén). P337+P313 Ha a szemnirritáció nem múlik el: forduljon orvoshoz/kérjen ápolást. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P370+P378 Tűz esetén: az oltáshoz tűzoltópor, hab vagy széndioxid használandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Tárolás: P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405 Elzárva tárolandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/csomagolás deponálása veszélyes vagy különleges hulladékként. A 67/548/EGK és az 1999/45/ek irányelveknek megfelelően: Repr. Kat Kategória: Olyan anyagok, amelyeket embereken fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsító hatásúnak tartanak, vagy olyan anyagok, amelyek embereken fejlődése toxicitást okoznak. Lehetséges veszélyek: Mérgező [T] R mondatok: R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R36 Szemizgató hatású R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet S mondatok: S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges Címkézési elemek GHS02 GHS07 GHS08

3 Oldal: 3 / 12 Figyelmeztető mondatok: Veszély! Kizárólag szakmai felhasználók részére! H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés: P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülni kell a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P264 A használatot követően alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztryű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Elhárító intézkedések: P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni Egyéb veszélyek PBT- és vpvb-értékelés: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: Nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) kritériumoknak. Saját osztályba sorolás. A vegyanyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: Nem teljesíti a vpvb (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumokat. Saját osztályba sorolás. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok N,N-Dimetil-formamid CAS szám: EU szám: Index-szám: X Veszélyes összetevők (GHS) az 1272/2008./EK rendelet szerint: N,N-Dimetil-formamid Tartalom (W/W): >= 99,9 % Tűzv. foly.: Kat. 3 CAS-szám: Akut tox.: Kat. 4 (Belélegzés gőz) EK-szám: Akut. tox.: Kat. 4 (dermális) Index-szám: X Szemkárosodás/-irritáció: Kat. 2 Repr. tox.: Kat. 1B (születendő gyermek) H319, H312, H332, H226, H360D Veszélyes alkotórészek az 1999/45/EK irányelv szerint: N,N-Dimetil-formamid Tartalom (W/W): >= 99,9 % CAS-szám:

4 Oldal: 4 / 12 EU-szám: Index-szám: X Veszélyszimbólum(ok): T R-mondat(ok): 61, 20/21, Kategória: Olyan anyagok, amelyeket embereken fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsító hatásúnak tartanak, vagy olyan anyagok, amelyek embereken fejlődési toxicitást okoznak. A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 2. fejezet tartalmazza Keverékek: Nem keverék 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Ha fennáll az eszméletvesztés veszélye, a beteget stabilan oldalára fektetve tartsuk és szállítsuk. Alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést, ha szükséges. Az elsősegélynyújtók ügyeljenek a saját biztonságukra. Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz. Bőrrel érintkezve: Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le bő vízzel és szappannal, és forduljunk orvoshoz. Szembe kerülve: Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz. Lenyelés esetén: A szájat azonnal öblítsük ki, itassunk sok vizet a sérülttel és forduljunk orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett-tünetek és hatások A legfontosabb ismert tünetek és hatások a termék leírásában és/vagy a 11. fejezetben olvashatók. Veszélyek : alkohol-intolerancia 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók ellenőrzése), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert. Szigorú alkoholtilalom. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Alkalmas oltóanyag: Vízpermet, tűzoltó por, hab, széndioxid 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Szén-oxidok, nitrogén-oxidok Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá Tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőfelszerelés: Zártrendszerű légzőkészülék és kémiai védőruházat viselése kötelező. További információ: A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtsük, ne engedjük csatornákba, elfolyókba.

5 Oldal: 5 / SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Kerüljük a belélegzését. A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába engedni nem szabad A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai Nagy mennyiségek esetén: felszívni. Maradék: megfelelő folyadékmegkötő (abszorbens) anyaggal fel kell itatni. A felszedett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell Hivatkozás más szakaszokra Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. fejezetben találhatók. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Gondoskodjunk a tároló- és munkaterületek alapos szellőzéséről. Tűz-és robbanásvédelem: Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés ellen Gyújtóforrástól távol tartandó Tűzoltó készülékeket helyezzük készenlétbe A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: A tároló edényzet légmentesen lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen tartandó. Tárolási stabilitás: Tárolási hőmérséklet: < 50 o C Tárolási időtartam: 12 hónap A biztonsági adatlapon szereplő tárolási időtartam nem egyezik meg a termék felhasználhatóságára vonatkozó szavatossági idővel Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Vegyi alapanyaggyártás. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Munkahelyi expozíciós határértékek: : N,N-Dimetil-formamid (25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet) Felszívódva ható anyagok. Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül. II.1: Felezési idő < 2 óra AK érték 30 mg/m3 (25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.) CK érték 12, mg/m3 (25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rend.) Maximális határérték/faktor: 4 x 15 perc Bőr-hatás (25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet) Bőrön át is felszívódik. PNEC: Édesvíz: 30 mg/l Tengervíz: 3 mg/l Szakaszos felszabadulás: 30 mg/l

6 Oldal: 6 / 12 Üledék (édesvíz): 25,05 mg/l Talaj: 16,24 mg/l Ülepítő berendezés: 123 mg/l DNEL Munkavállaló: Hosszantartó expozíció rendszeres hatások, bőrön át: 3,31mg/kg Munkavállaló: Hosszantartó expozíció rendszeres határok, belélegzés: 15 mg/m Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés: Nincsenek további adatok; ld. a 7. pontot Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Légzésvédelem nem megfelelő szellőzés esetén: gázszűrő berendezés szerves gázok/gőzök ellen (forráspont: > 65 o C, pl. EN típus A). Az expozíciós forgatókönyvben megadott kockázatkezelési intézkedéseket figyelembe kell venni. Kézvédelem: Megfelelő anyagú kesztyű hosszantartó közvetlen érintkezés esetére (védekezés index 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint). Butilgumi (butil) 0,7 mm rétegvastagság A nagyszámú típusféleség miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani. Kiegészítő megjegyzések: A megadott adatok teszteredményeken alapulnak, irodalmi adatok valamint a kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló anyagok analóg viselkedése alapján kerültek meghatározásra. Számos alkalmazási körülmény (pl. hőmérséklet) következtében figyelembe kell venni, hogy a vegyi védelemre szolgáló védőkesztyűk gyakorlati használhatósága lényegesen rövidebb idejű lehet, mint a kísérletileg meghatározott, áteresztőképesség alapján megállapított időtartam. Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). Szemvédelem: Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes szemüveg), (pl. EN 166). Testvédelem: Könnyű védőruházat Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembe jutást el kell kerülni. A termék semmilyen körülmények között nem érintkezhet terhes nők bőrével és nem lélegezhetik be Környezeti expozíció-ellenőrzések: nincs adat 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: Folyadék Szín: Színtelen Szag: enyhe, sajátos szag, amin szerű Szagküszöb: nincs meghatározva ph érték: 7 (200 g/l, 20 o C) Olvadáspont: - 61 o C

7 Oldal: 7 / 12 Forrástartomány: o C (DIN53171) Lobbanáspont: 57,5 C (DIN 51755, zárttéri) Párolgási sebesség: nincs meghatározva Robbanási határértékek: - alsó: 2,2 %(V) - felső: 16 %(V) Gyulladási hőmérséklet: 410 C (DIN 51794) Gőznyomás: 3,77 hpa (mért) (20 C ) Sűrűség: 0,94 g/cm 3 (20 C) 0,98 g/cm 3 (- 15 C) Fajlagos sűrűség: 0,94-0,95 (20 C) Oldhatóság vízben: elegyedik Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow): - 0,85 (mért) (25 o C) Öngyulladás: Szerkezeti tulajdonságai alapján Teszt típus: a termék nem öngyulladó. Spontán öngyulladás szobahőmérsékleten. Dinamikus viszkozitás: 0,86 mpa.s (20 C) 50 mpa.s (< - 10 o C) Robbanásveszély: Struktúrája alapján a termék nem robbanásveszélyes 9.2. Egyéb információk Önhevítési képesség: Önmelegedésre nem hajlamos anyag. pka: - 0,3 (20 o C) Az anyag nem disszociál. Felületi feszültség: A kémiai szerkezet alapján felületi aktivitás nem várható. Szemcse eloszlás: Az anyagot/terméket nem forgalmazzák vagy használják szilárd illetve szemcsés formában. Mól-tömeg: 73,09 g/mol 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakció készség: Gőz, levegő keverékei intenzív melegítés hatására robbanékonyak Kémiai stabilitás: A termék az előírásoknak megfelelően tárolva és kezelve stabil Veszélyes reakciók lehetősége: Erős oxidálószerekkel valamint halogénezett vegyületekkel reagál Kerülendő körülmények: Hőmérséklet > 50 o C Nem összeférhető anyagok: Kerülendő anyagok: nitrátok, erős oxidáló szerek Veszélyes bomlástermékek: Dimetil-amin, formaldehid 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

8 Oldal: 8 / A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ a) Akut toxicitás: Egyszeri lenyelés esetén alacsony toxicitás. Bőrrel érintkezve mérsékelt toxicitás. Rövid ideig tartó belégzés után mérsékelt toxicitás. Kísérleti/számított adatok: LD 50 (szájon át, patkány): 3040 mg/kg LC 50 (belélegezve, patkány): > 5,85 mg/l 4 óra Műszakilag maximálisan elérhető koncentráció. A gőze vizsgálva. LD 50 (dermális, patkány): > 3160 mg/kg b) Irritáció: A bőrt nem irritálja. Szemirritációt okoz. Kísérleti/számított adatok: Maró/irritatív hatás bőrön, nyúl: nem irritáló Súlyos szemkárosodás/irritáció, nyúl: irritatív c) Szenzibilizáció: Légzőszervi/bőr szenzibilizáció: Állatkísérletekben nem bőrszenzibilizáló hatású. Kísérleti/számított adatok: Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA), egér: nem szenzibilizáló d) Csírasejt-mutagenitás: Mikroorganizmusokkal és emlőssejtekkel végzett vizsgálatok többségében nem találtak mutagén hatást. Állatokon végzett vizsgálatok során nem figyeltek meg mutagén hatást. e) Karcinogenitás: Patkányokon és egereken hosszantartóan végzett vizsgálatokban az anyag belélegzése nem okozott rákot. f) Reproduktív toxicitás Olyan dózisok esetén, amelyek nem voltak mérgező hatással az anyaállatokra, a vizsgálatok nem mutattak fertilitást károsító hatást. g) Fejlődési toxicitás Az állatokon végzett vizsgálatok az anyag teratogén hatását bizonyították., az eredmények magzatkárosító hatásra utalnak. h) Emberre vonatkozó tapasztalatok Kísérleti/számított adatok: Fejfájás, szédülés, emésztőrendszer zavarai, rosszullét, hányás, májkárosodás, alkoholintolerancia, arc kivörösödése, szívdobogás: <= 60 ppm i) Belélegezve Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) STOT értékelés: a rendelkezésre álló információk szerint nem értékelhető. Ismételt dózisú toxicitás és specifikus célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Ismételt belélegzésekor és lenyelésekor az anyag májkárosodást okozhat. j) Egyéb toxicitásra vonatkozó információ: Speciális körülmények között nitrozáló anyagokkal (pl. nitritek, nitrogén-oxidok) nitrózaminok keletkezhetnek. A nitrózaminok állatkísérletekben rákkeltő hatásúnak bizonyultak. A dimetilformamid könnyen felszívódik bőrön keresztül és az egyidejűleg ható vegyi anyagok toxicitását

9 Oldal: 9 / 12 felerősítheti. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás: Vízi toxicitás értékelése: Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Halak: LC50 (96 óra) 7100 mg/l, Lepmis macrochirus (akut halteszt, átfolyás) Irodalmi adatok. Vízben élő gerinctelenek: EC50 (48 óra) mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, 1. fejezet, statikus) Névleges koncentráció. Vízi növények: EC50 (72 óra) > 1000 mg/l (Növekedési arány), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412, 9. fejezet) Névleges koncentráció. Mikroorganizmusok/Hatás az élő iszapra: (5 perc) mg/l, Vibrio fisheri (vízi) Irodalmi adatok. Névleges koncentráció. Krónikus toxicitás halakra: (0,5 a) MATC = 5 -< 11 mg/l, Pimephales promelas Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre: NOEC (21 nap), 1500 mg/l, Daphnia magna (Daphnia-teszt, szemi-statikus) Irodalmi adatok.noec (28 nap), 3000 mg/l, Chironomus riparius (OECD 219, statikus) Szárazföldi toxicitás értékelése: A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O): Biológiailag könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint). Ártalmatlanítási szempontok: 100 % DOC-csökkenés (21 nap) (OECD 301E/92/69/EGK, C.4-B) (aerob, kommunális szennyvíztisztító üzemben) 95 % DOC-csökkenés (7 nap) (OECD 302B; ISO 9888;88/302//EGK, C fejezet) (aerob, aktivált iszap) Vízben való stabilitás kiértékelése: A szerkezeti tulajdonságokkal összhangban hidrolízis nem várható Bioakkumulációs képesség Élő szervezetekben nem halmozódik fel jelentősen. Biokoncentrációs faktor: 0,3-1,2 (56 nap), Cyprinus carpio (OECD-irányelv 305C) A talajban való mobilitás A környezetbe jutás hatásai: A víz felszínéről az anyag nem párolog az atmoszférába. A szilárd talajrészben történő megkötése nem várható A PBT és a vpvb értékelés eredményei A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint az anyag nem felel meg a PBT

10 Oldal: 10 / 12 (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vpvb (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak. Saját osztályba sorolás Egyéb káros hatások Az anyagot kezelés nélkül ne engedjük természetes vizekbe! 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Ajánlások: Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat. A szermaradékra és a hulladékokra a 2012.CLXXXV. Hulladék törvényt, a csomagolóanyagokkal a 442/2012 (XI.29) Korm. r. figyelembe vételével kell eljárni. Termék/szermaradék: Veszélyes hulladékként kell kezelni és a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell eljárni. Háztartási hulladékkal nem kezelhető együtt. A terméket ne engedjük szennyvíz-rendszerekbe. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni és előkezelés után, - a helyi előírások szem előtt tartásával- hulladéklerakóban lerakható, vagy elégethető után-égetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében. Csomagoló anyag: Figyelem! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Megfelelő tisztítás után újra felhasználhatósága felülvizsgálandó. A felhasznált csomagoló anyagok tisztítás nélkül veszélyes hulladéknak tekintendők. A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól kell tájékoztatást kérni. Kerülni kell a kiömlött és szennyeződött anyag szétterjedését a felszíni- és talajvizekbe, s a termékkel való érintkezést. Csak engedéllyel rendelkező szállítóval, újrahasznosítóval, kezelővel, tárolóval vagy ártalmatlanítóval legyünk kapcsolatban. Az ártalmatlanításnál figyelembe kell venni minden alkalmazható helyi vagy nemzeti előírást. Az EU hulladékanyag katalógusa szerinti hulladékanyag kódszám nem meghatározható, mivel az aktuális kódszám függ az anyag felhasználási módjától. A hulladékkódot az Európai Hulladék Katalógusnak (EWC) megfelelően a hulladékkezelővel/gyártóval/hatóságokkal együttműködve kell meghatározni 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: közút, vasút, belvízi, tengeri szállítás, légi szállítás ADR, RID,ADN: N,N- IMDG, IATA/ICAO: N,N-DIMETHYLFORMAMIDE Szállítási veszélyességi osztály(ok): ADR, RID (közút, vasút): Veszélyességi osztály: 3 ADN/ADNR (belvízi, folyami szállítás): Veszélyességi osztály: 3 IMDG (tengeri szállítás) és ICAO/IATA (légi szállítás): Veszélyességi osztály: Csomagolási csoport: III 14.5 Környezeti veszélyek Tengeri szennyező: nem 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

11 Oldal: 11 / 12 Nincs A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Jogszabályok: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió hivatalos lapja L 396., december 30-i számában megjelent helyesbítés szerint) a Bizottság 453/2010. EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról a Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK) évi I. törvény a Munka Törvénykönyve évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 442/2012 (XI.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról 44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 72/2013. (VIII.27) VM rendelet2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve 16. SZAKASZ: Egyéb információk H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202 Használat előtt az összes biztonsági óvintézkedést el kell olvasni és meg kell érteni. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233 A csomagolás szorosan lezárva tartandó. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földeni/át kell kötni. P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezéseket kell használni. P242 Szikramentes eszközöket kell használni. P243 Óvintézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülés megakadályozására.

12 Oldal: 12 / 12 P261 Kerülni kell a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P264 A használatot követően alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztryű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P303+P361+P353 BŐRRE (vagy hajra) KERÜLÉS ESETÉN: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P312 rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIGI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P322 Különleges intézkedések (lásd a címkén). P337+P313 Ha a szemnirritáció nem múlik el: forduljon orvoshoz/kérjen ápolást. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P370+P378 Tűz esetén: az oltáshoz tűzoltópor, hab vagy széndioxid használandó. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/csomagolás deponálása veszélyes vagy különleges hulladékként. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R36 Szemizgató hatású R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges. Az 1. és a 2. számú felülvizsgálat során csak formai változtatások történtek, érdemi változtatás az adatlap tartalmában, az anyag tulajdonságaival kapcsolatban nem történt. A jogszabályi változások bevezetésre kerültek. A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot más anyagokkal együtt alkalmazzák. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását. A gyártói biztonsági adatlapok és az irodalmi adatok alapján készítette a Novochem Kft.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Iso 136/75 Izocianát komponens Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

ASZKORBINSAV BIZTONSÁGI ADATLAP

ASZKORBINSAV BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Aszkorbinsav C- vitamin CAS szám: 50-81-7 EK szám: 200-066-2 Index-szám: - OKBI szám:-

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.01. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Borászati kénpor / Káliummetabiszulfit

Részletesebben

2. A veszélyek azonosítása:

2. A veszélyek azonosítása: A készítés kelte: 2010.05.10. 1,4-DIOXÁN stab. B-000363 1/8 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1 Az anyag/készítmény azonosítása: 1,4-DIOXÁN, stab. 1.2 Az anyag/készítmény

Részletesebben

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-szulfát CAS szám: 7783-20-2 EK szám: 231-984-1 Index-szám: - OKBI szám: B-001811

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CHEROKEE. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A14771N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap CARAMBA. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap CARAMBA. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító CARAMBA Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap A kiállítás kelte: 2005. 11. 02. A felülvizsgálat kelte: 2012.03.23. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap 1. Anyag / készítmény - és cégmegnevezés

Részletesebben

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D

Biztonsági adatlap GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC A9476D 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9476D 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Hangyasav min. 85% 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Foszforsav 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA

Biztonsági adatlap MEDALLON PREMIUM MEDALLON PREMIUM A12798QA 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12798QA 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

MELSITT. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELSITT. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELSITT Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Felületfertőtlenítőszer felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása A biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap QUADRIS

Biztonsági adatlap QUADRIS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12705A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendelet szerint Kiállítás dátuma: 2006.07.11 Verzió: 2 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kupfat Termékkód: 5004x 1.2. Az anyag

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév: Anyag/Keverék: Voligop Bór Extra Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.27. Verzió: 6 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: Porpisztoly tisztító aeroszol (PB

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.20. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Trinátrium-foszfát

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó permetezőszer

Részletesebben

Terméknév: EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum

Terméknév: EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 05. 22. Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító EVOX Extra concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) Cím H-2657 Tolmács, Arany J. u. 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) Cím H-2657 Tolmács, Arany J. u. 2. A kiállítás kelte: 2012.09.19. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) 1. Az anyag / keverékek és a vállalat / vállalkozás azonosítása Termékazonosító A készítmény neve Alkonek B Termékszáma - Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az 1272/2008. (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap. 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az 1272/2008. (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód MILAGRO 240 A19836A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldalszám:1/10 1. S Z AK AS Z : Az a n y a g / k e v e r é k é s a v á l l a l a t / v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s a 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTELLIC 50 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap ACTELLIC 50 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.08.28. Verzió: 5 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: Jégoldó 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO

Biztonsági adatlap JUDO 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A12785L 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék: Voligop Vas Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján

Biztonsági adatlap VERTIMEC 1,8 EC. Címkézés az 1272/2008 (EK) rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A8612AI 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.04.18. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Carc. 1A Aquatic Chronic 2 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2007.11.19. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Verzió: 16. 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Adatlap száma: TETOL-1 Oldalszám: 1/10 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév: : TETOL FB 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MOSQUITOX 1 ULV Forte

MOSQUITOX 1 ULV Forte BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV Forte SZÚNYOGIRTÓ SZER Készítés dátuma: 2014.05.05. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

CSEPP BETÉTI TÁRSASÁG 1462 BUDAPEST, Pf. 545

CSEPP BETÉTI TÁRSASÁG 1462 BUDAPEST, Pf. 545 Kiállítás kelte: 2010-12-02 B i z t o n s á g i a d a t l a p A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint GHS / CLP Módosítva: 2010-12-02 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.02.13. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LEFOLYÓTISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 06.

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 06. Oldal: 1 / 9 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Cleanpower 50 Cikkszám: EV-CP50K 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FENDONA 5 WP 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 FF CIP S BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és a 2015/830/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2010.12.06. *1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) A kiállítás kelte: 2013.03.20. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal

Irtó Trió Kft. 1 / 9. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony piretroid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gépjárművek

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév: Anyag/Keverék: Voligop Réz Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Elastospray 1622/18 Poliol komponens 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: 646/2002 OÉTI: 1079-2/2002, 1204/2011 OTH: JÜ-3296-5/2012 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/16 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAMBIO 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.01.26. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Nátrium-karbonát

Részletesebben

Terméknév: EVOX Terminator bogároldó folyadék

Terméknév: EVOX Terminator bogároldó folyadék Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 09. 09. Kibocsátás kelte: 2007.03.20. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító EVOX Terminator bogároldó folyadék 1.2 A keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Elastospray 1622/1 Poliol komponens 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML Termék kódja : 0890 023 801 SDS-Identcode : 10033313

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Calc Forte 100 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2011.05.02. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Agrokémia Sellye Zrt. 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: +36 73 480816 ZIMKOR PROFI fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum AZ002 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő talajfertőtlenítő

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.07.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. TERMÉKAZONOSÍTÓ : Készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2012. 02. 20. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 02. 26. Verziószám: 3

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2012. 02. 20. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 02. 26. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fékfolyadék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 36379 DYNATRANS MPV Oldalszám:1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék DYNATRANS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján 1.oldal/ összesen 8 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Maya Dez fertőtlenítőszer Szinonímák: nincs 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Felületfertőtlenítőszer

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa DEKASEPTOL GEL

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa DEKASEPTOL GEL BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa DEKASEPTOL GEL Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 1 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK (CLP) szerint Ver. 1.0 Készítés dátuma: 2016-01-04 Felülvizsgálat dátuma: 2016-01-04 A biztonságtechnikai adatlap (részben / egészben) az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldalszám:1/11 1. S Z AK AS Z : Az a n y a g / k e v e r é k é s a v á l l a l a t / v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s a 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék:

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC TOPAS 100 EC

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC TOPAS 100 EC 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat : 22.04.2015 Változat (Felülvizsgálat) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatás dátuma : 22.04.2015

Felülvizsgálat : 22.04.2015 Változat (Felülvizsgálat) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatás dátuma : 22.04.2015 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 1.2 felhasználása Releváns azinosított

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Verzió 5.1 Felülvizsgálat dátuma 12.02.2015 Nyomtatás Dátuma 24.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Adatlap száma: KEM 1M-03 Oldalszám: 1/10 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 8200 Veszprém, Erdész u. 12. Telefon és fax: 88 329 053

BIZTONSÁGI ADATLAP. 8200 Veszprém, Erdész u. 12. Telefon és fax: 88 329 053 11/1 oldal 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ / IMPORTÁLÓ AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kompozit háztartási vízkőoldó 1.2 Az anyag/készítmény azonosított felhasználása: Vörös és

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék: Biosol - Káliszappan Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

CIKLOHEXIL-AMIN vagy Cyclohexylamine

CIKLOHEXIL-AMIN vagy Cyclohexylamine Oldal: 1 / 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ciklohexilamin vagy cyclohexylamine CAS szám: 108-91-8 EU szám: 203-629-0 Index szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítók Kereskedelmi elnevezés: Hidrogénperoxid A keverék/anyag neve: HIDROGÉN PEROXID 35% - 50% Egyéb nevek, szinonimák: Hidrogén

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 30459 FLUIDE LDS Oldalszám:1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék FLUIDE LDS 0VO

Részletesebben

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és Kereskedelmi Kft. Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. 17. Postacím: 7602 Pécs Pf. 161. Telefon: (+36) 72-532-828 Fax: (+36) 72-532-829 E-mail: info@szkarabeusz.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML Termék kódja : 0890 023 701 SDS-Identcode : 10036916

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX Wash and Wax viaszos autósampon 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító,

Részletesebben

Konyhai tisztítószer (32001) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Konyhai tisztítószer (32001) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 31509 EQUIVIS ZS 46 Oldalszám:1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: EQUIVIS ZS 46 Hivatkozási szám: 363 Anyag/Keverék

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2013.05.13./1-0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI GÉL Égőpaszta 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Tűzgyújtásra,gyújtási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Adatlap sz.: 31115 QUARTZ 7000 10W40 Oldalszám:1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: QUARTZ 7000 10W40 Hivatkozási szám: 715

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 2144 az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás: 2013. 04. 22. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY féknyereg festék (sárga) aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-02-06 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1470 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 10. 16. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT keréktárcsa lakk aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben