Kormányváltás vagy rendszerváltás?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kormányváltás vagy rendszerváltás?"

Átírás

1 FRICZ TAMÁS Kormányváltás vagy rendszerváltás? Elızetes a Rendszer-e a rendszerváltás? címmel 2009 március 25-ére szervezett, NEMZETSTRATÉGIAI ALAPPILLÉREK XI. Konferencián tartandó elıadáshoz Legelıször is mondjuk ki egyértelmően: Magyarország mély és súlyos válságban van, olyan válságban, amely már a létezését is veszélyezteti. E válság pedig azért olyan mély és súlyos, s azért olyan veszélyes az ország jövıjére nézve, mert egyszerre többféle válság rakódott egymásra és ezek a válságok egymás hatását felerısítik. Egy olyan országban például, ahol gazdasági krízis van, ám a politikai közösség lélekben erıs és összetartó, ott képesek lehetnek a nehéz gazdasági évek átvészelésére, a hét szők esztendı után a megújulásra. Vagy egy olyan országban, ahol a demokrácia nem mőködik jól, s korrupt a politikai elit, ám erıs, önálló lábakon áll a gazdaság, erıs a civil társadalom, ott is képessé válnak arra, hogy túléljék e korszakot és elıbb vagy utóbb, de rendet teremtsenek a politikai szférában, s lecseréljék aktuálisan züllött politikai elitjüket. De arra is van példa, hogy egy országban a civil társadalom megosztott, erkölcsileg szétesett és mély törésvonalak választják el egymástól az embereket, ám van egy morálisan tiszta, a nemzeti érdekeket minden elé helyezı politikai elitjük, mely képes arra, hogy tudatos, bölcs és okos, s legelsısorban demokratikus módon összetartsa a társadalmat, az egymással szembehelyezkedı csoportokat. De mi történik azzal az országgal, amelyikben egyszerre van jelen politikai, gazdasági és erkölcsi, vagy ha tetszik lelki válság? Hogyan lehet egy ilyen országban kiutat találni a krízisbıl, hol vannak azok a kitörési pontok, amelyek reményt adhatnak a jövıt illetıen? Vagy pedig ez tipikusan olyan állapot, amelyet a történelmi tapasztalatok alapján az összeomlás, a katasztrófa szokott követni? Nem tudhatjuk a választ, csak azt állapíthatjuk meg, hogy jelenleg mind a két lehetıség ahogy mondani szokták benne van a pakliban, azaz az összeomlás és a megújulás lehetısége is. A kérdés persze mindannyiunk számára, akik e nemzet sorsáért valóságosan aggódunk, az: hogyan lehetne kitörni a válságból, hogyan lehetne az országnak feltápászkodnia a földrıl és újra egyenesen járnia. Ám ahhoz, hogy erre a hogyan-ra válaszolni tudjunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi is a hazánkat egyszerre sújtó válságok valóságos természete. Elıször a politikai válságról. A politikai válság külsı, látványos megjelenése az, hogy a 2006-os választásokkal, illetve pontosabban a balatonıszödi beszéd nyilvánosságra kerülésével az éppen csak bontakozó magyar demokráciát súlyos megrázkódtatás érte, s elmondható, hogy az óta Magyarországon egy köztes, félig demokratikus, félig diktatórikus politikai állapotban vergıdünk. Bátran kijelenthetı az is, hogy Magyarországon, ha jogilag nem is, de politikai és erkölcsi szempontból illegitim kormány van hatalmon lassacskán harmadik éve. Igaz, feledékenyek vagyunk, s hajlamosak vagyunk mára csak arra figyelni, hogy egy állítólag - kisebbségben lévı kormány vergıdik a hatalomban, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az 1

2 illegitim helyzet kiindulópontja Gyurcsány Ferenc ıszödi beszéde, amelybıl feketén-fehéren kiderült, hogy a szocialisták a 2006-os választási gyızelmet manipulációval, a választók tudatos félrevezetésével, hazugságokkal érték el. Ne feledjük, hogy is mondta a még papíron ma is miniszterelnök? hazudtunk reggel, délben meg este miként a kommunisták az ötvenes években. És ne feledjük ma sem: nem a választási ígéretek miatt illegitim a kormány, hiszen a világ összes demokratikus országában ígérgetnek a pártok, hanem azért illegitim a hatalom, mert a gazdasági tényeket, adatokat nem hozták nyilvánosságra (lásd Veres János pénzügyminisztert, aki közölte 2006 márciusában, hogy az elsı negyedéves adatok nem mondhatja el, mert azok megzavarnák a választókat!..., vagy Gyurcsány Ferencet, aki a választások elıtt egy interjúban közölte, hogy a költségvetés, az köszöni szépen jól van), mert közérdekő adatokat hallgattak el. Emellett ötéves adócsökkentési törvényt fogadtak el a választások elıtt, holott pontosan kellett tudniuk, hogy ezt a választások után visszavonják és következnek majd a megszorító intézkedések és az adóemelések. Ez által a tárgyilagos döntéshez szükséges információktól fosztották meg a magyar választókat, ami nem más, mint választási manipuláció, a választók tudatos félrevezetése. Márpedig a választások tisztaságának megsértése a nyugat-európai demokráciákban fıbenjáró bőn, minderre talán csak afrikai diktatúrákban kerülhet sor felelısségre vonás és következmények nélkül például, ahogyan Fábry Sándor mondaná, a kíválóan fejlıdı Gabonban vagy Ugandában vagy esetleg a 2000-es választások során az Egyesült Államokban. De megjegyezem, már Kelet-Európában vagy Ázsiában sem tőrnek el ilyesmit: amikor Ukrajnában 2004-ben kiderült, hogy az elnökválasztáson választási manipuláció történt, kitört a narancsos forradalom, s megismételték a választásokat. Grúziában néhány éve a választási csalásokat elkövetı Szaakasvili elnök ellen mentek az utcára az emberek, s néhány hónapja Thaiföldön, Bangkokban a cinkelt lapokkal lejátszott választások után teljesen hiteltelenné vált miniszterelnök ellen lázadtak fel az emberek, napokra elfoglalták például a miniszterelnöki hivatalt is, s végül lázadásuk eredményre vezetett. (Ez utóbbival persze nem ötletet akartam adni.) Szerencsére 2006 ıszén feléledt a magyar állampolgárok természetes igazságérzete és erkölcsi érzéke, s már az ıszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének estéjén a Kossuth térre mentek az emberek, követelve Gyurcsány Ferenc távozását, s utána még heteken át minden nap az utcán voltak egészen október 23.-áig, mely napon a Gyurcsány-kormány az erıszakszervezetével brutális leverte, megverte, megalázta a magyar társadalmat, amit a magyar társadalom a mai napig nem hevert ki, lelkében ma is hordozza ennek nehezen viselhetı emlékét. Az is nagyon fájó, hogy mindezt széttárt karokkal nézte végig az Európai Unió, az Európai Parlament, mely szervezetek állítólag elkötelezettek a demokratikus és emberi jogi értékek mellett. A mérleg tehát a következı: választási visszaélések és manipuláció, majd amikor ez kiderül, s tüntetnek az emberek, az emberi jogok megalázása brutálisan erıszakos eszközökkel. Ennyi bıven elég ahhoz, hogy demokráciánk gerince megroppanjon, s politikai válság alakuljon ki. Ám azzal vált igazán akuttá és mélyült el a válság, hogy lassan három évvel İszöd után még mindig a Gyurcsány-kormány van hatalmon. Az a tény ugyanis, hogy az illegitimmé vált szocialista kormány kibekkeli a négy évet és legfeljebb 2010-ben, a rendes idıben lezajló választásokon lehet leváltani, azt mutatja, hogy egész politikai berendezkedésünkkel baj van. Feketén-fehéren kiderült, hogy az 1989-ben létrejött alkotmányos rend alkalmatlan arra, hogy a húsz évvel késıbb felmerülı politikai válsághelyzeteket kezelni tudja. Az akkori alkotmánymódosítás még arra irányult, hogy egy, a Szovjetunió árnyékában és a diktatúrától éppen megszabadult új kormányt és parlamentet bebetonozzon a hatalomba. Ez az igény akkor még indokolt lehetett, hiszen félhettek egy visszarendezıdéstıl, ám húsz évvel késıbb lehetetleníti, hogy egy, a demokratikus normákat súlyosan megszegı, korrupt és gazdaságilag tehetetlen kormányzatot idı elıtt, elırehozott 2

3 választásokkal el lehessen távolítani a hatalomból. Éppen ezért ki kell mondani: nemcsak ezen okokból, de más okokból is (melyeket most nincs tér részletezni), az 1989-es alkotmány elavult, s Magyarországnak immáron új alkotmányra van szüksége, mely nem az átmenet feltételeihez igazodik, hanem a már kialakult demokratikus rend játékszabályaihoz és normáihoz. Persze, egy új alkotmány szükséges és fontos, de nem elégséges feltétele annak, hogy a politikai krízisen túljussunk. S itt jutunk el a politikai válság mélyebb, belsı okához. Ez pedig az, hogy húsz évvel az úgynevezett rendszerváltás után sem vált általánossá a jelenlegi politikai elitben a demokratikus politikai magatartás, a demokratikus normakövetés természetes rendje. Másképpen fogalmazva, amíg az intézmények szintjén többé-kevésbé megtörtént a politikai rendszerváltás, a demokratizáció, addig az emberek, a szubjektumok szintjén ez legalábbis részben elmaradt. Márpedig elemi, evidens igazság az, hogy az intézményeket emberek mőködtetik és töltik meg élettel, tartalommal. Egy intézmény addig tölti be, teljesíti a neki szánt funkciókat és célokat, amig az azt mőködtetı személyek a célok és funkciók szerint végzik a dolgukat. Abban a pillanatban, amikor az intézményben tevékenykedı emberek az eredetihez képest más célra és funkcióra használják az intézményt, avagy az intézményt már nem tekintik intézménynek, átalakulnak vagy felborulnak az institucionális keretek. Kokrétan, a politikára vonatkoztatva: ha a demokratikus intézményrendszert nem annak céljai és funkciói szerint mőködtetik a politikusok, a hatalmi elit tagjai, abban a pillanatban már nem beszélhetünk valóságos demokráciáról, s minél jobban eltérnek az elit tagjai a normáktól, annál inkább közelítünk a diktatúrához. Gondoljunk csak arra, hogy például az 1936-os sztálini alkotmány formailag elismerte az emberi és állampolgári jogokat a sztálini rendszert azért mégis csak óvatosan neveznénk a szabadság birodalmának De a magyar, kádári szocialista demokráciában is volt parlament és voltak választások, mégsem vádolnánk azzal a pártállami rendszert, hogy abban szabad választások zajlottak. Mégis mi az oka annak, hogy nem alakult ki a demokratikus intézményeknek megfelelı demokratikus magatartás? Az, hogy a rendszerváltás nem járt együtt a pártállami, kádári politikai elit háttérbe szorulásával. A rendszerváltó Antall-kormánynak sem ereje, sem szándéka nem volt az, hogy elitcserét hajtson végre, s az elsı Orbán-kormány sem volt elég következetes a nélkülözhetetlen személyi átalakulások végigvitelében. Ennek következtében pedig lényegében változatlan összetételben felszínen maradt a pártállami diktatúrát irányító politikai gárda, s ezzel együtt felszínen maradt, megmaradt egy politikai magatartásmód, amelynek a dolog természetébıl adódóan kevés köze van a demokratikus normakövetéshez. Ez a hatalmát átmentı politikai garnitúra nem a demokrácia, hanem a diktatúra politikai gyakorlatát sajátította el, s a demokrácia intézményeit a kádári politikai magatartásmóddal töltötte meg. S miután már 1994-ben visszakerültek a kormányzati hatalomba, hogy 2002-tıl tartósan megszerezzék maguknak ezt a hatalmat, egyáltalán nem kell csodálkoznunk, hogy a demokrácia cégére alatt valami egészen más történik, mint amit a cégér sugallna. Ráadásul nagyon fontos tényezı, hogy nem pusztán egy-egy pártállami politikus maradt mintegy mutatóban a demokráciában, hanem szinte az egész garnitúra itt maradt, ami azt jelenti, hogy a posztkommunista politikai elit a mai Magyarországon ismét hálózatot, network-öt képez, átjárva a politikai, gazdasági, önkormányzati, kulturális, média és nagyon nem utolsó sorban titkosszolgálati szférákat. A mai modern network-kutatások pedig feketén-fehéren bizonyítják, hogy az egyes társadalmi rendszerek, így a politikai rendszer mőködését, tartalmát és jellegét leginkább a hálózatok határozzák meg. Ergó, amennyiben a pártállami politikai elit és annak hálózatai ragadták meg újra tartósan a hatalmat és irányítják az országot márpedig ez így van -, akkor lehet, hogy az intézmények státusza, jogállása megváltozott ugyan, de a valóságos mőködésmód nem. 3

4 Sokféle látványos példát lehetne hozni a pártállami politikai magatartásmód továbbélésére, de a leglátványosabb és legveszélyesebb a megszerzett hatalom mindenáron való megtartásának igénye. Olyan országokban, ahol a demokratikus normák érvényesülnek, a Gyurcsány-kormánynak természetesen régen távoznia kellett volna, mégpedig önszántából. Legelıször rögtön az ıszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után, majd a brutális rendıri attakokat követıen. De a tavaly márciusi népszavazás után is dukált volna ez, miként az SZDSZ kilépése, a parlamenti többség elvesztése következtében is. Ehhez képest tavaly ısszel Lendvay Ildikó már arról beszélt, hogy ha nem lesz elfogadott költségvetés, akkor az elızı évi költségvetéssel dolgoznak tovább és maradnak kormányon. De a pénzügyi és gazdasági világválság sem rendítette meg a miniszterelnököt és embereit, nem zavarja ıket, hogy kisebbségi kormány ilyen helyzetben képtelen hatékony válságkezelésre, s az sem probléma számukra, hogy immáron kvázi államcsıd közeli állapot alakult ki Magyarországon. Mindezekbıl a példákból a hozott, örökölt pártállami, kádári mentalitás a kiemelendı: az, hogy a szocialisták, akárcsak a diktatúrában, most is a hatalom természetes birtoklóinak tartják magukat. A hatalomgyakorlás számukra privilégium, amelyet holmi zavaró ellenzék nem befolyásolhat és nem veszélyeztethet, s ha mégis megteszi, hatalommániával vádolják meg ıket, majd felhívják a figyelmüket arra, hogy zárkózzanak fel a kormány céljaihoz és segítsék azok megvalósítását, mert ha nem teszik, gáncsoskodónak s a megbékélés ellenségeinek állítják be ıket ez volt az a módszer, amellyel annak idején a különféle társadalmi szervezeteket belekényszerítették a Hazafias Népfrontba. Összegezve, a politikai válság legmélyebb oka az, hogy a kormányzati hatalmat tartósan a posztkommunista hálózat birtokolja, mely diktatórikus, pártállami, s nem pedig demokratikus módon mőködteti a politikai rendszert. Másodszor - nem lévén közgazdász -sokkal rövidebben a gazdasági válságról. A külsı okokat jól ismerjük: felborult gazdasági egyensúly, növekvı költségvetési hiány, egekbe szökı államadósság, a gazdasági növekedés leállása s mindehhez jött a pénzügyi és hitelválság, mely reálgazdasági krízissé szélesül. Jól tudjuk mindannyian: ben még az EU-hoz csatlakozni kívánó országok között az elsık voltunk, mintaadó ország, az utóbbi hat év szocialista kormányzása alatt pedig a legfıbb gazdasági mutatókban a nyolc csatlakozott közép-európai országok versenyében sereghajtók lettünk, s szégyenszemre lassan Románia és Bulgária is megelız bennünket. A gazdasági és szociális romlást magunkon és a környezetünkön is érezzük: Magyarországon már olyan szegényövezetek vannak, mely övezeteket néhány évvel ezelıtt utjainkon Romániában vagy Macedóniában, Albániában láthattunk. De ezen túl, ha valaki veszi a fáradságot jómagam vettem és másoknak is ajánlom -, s körbesétálja a fıváros legfontosabb utcáit, tereit, döbbenetes kép fogadja. A néhány évvel ezelıtt még dinamikusan fejlıdı város látványos omlik össze, kopadoznak a falai, szürkül, mindenfelé a romlás és a pénztelenség, illetve a gazdátlanság jelei mutatkoznak: rossz látni, micsoda visszafejlıdés indult el, s döbbenetes, hogy ez egy, az Európai Unióba négy éve belépett közép-európai országban történik. Jól tudjuk azt is: a jelenlegi világválság minden egyes országot érint és megvisel, ám nem mindegy, hogy ki milyen állapotban volt a világválság kitörésének pillanatában. S ebben a tekintetben ki kell jelentenünk: Magyarországot kiszolgáltatott helyzetben érte el a világban most zajló negatív folyamat, ennél fogva pedig a leginkább veszélyeztetett pozícióban van néhány más országgal együtt, mint Izland, Lettország vagy Pakisztán. Kiszolgáltatottságunk mélyebb okai azonban e tekintetben is a rendszerváltás jellegében keresendık. A kérdés igazán az: létrejött-e Magyarországon mőködıképes piacgazdaság? A válasz egyértelmően: nem. Egy mőködıképes, nemzeti piacgazdaság változatos magántulajdoni szerkezetre épül, melyben dominálnak a hazai kis- és középvállalkozások, a stratégiailag fontos cégek állami tulajdonban vannak, s emellett jelennek-jelenhetnek meg a 4

5 külföldi, multinacionális cégek, melyek azonban nincsenek túlsúlyban a nemzeti jövedelem megtermelésében. Ehelyett a magyar gazdaság rossz szerkezető, alig van már állami kézben tulajdon, a multinacionális cégek állítják elı a GDP mintegy 70 százalékát, a hazai kis- és középvállalkozások gyengék és kiszolgáltatottak a multiknak, a piac manipulált, s óriási korrupció érvényesül az állami megrendeléseknél. Mindehhez járul a hatalmas, GDParányosan 70 százalék feletti államadósság, melynek visszafizetése szinte képtelenségnek tőnik. Miért alakult ez így? Az okokat ismét a rendszerváltásban kell keresnünk. Elıször is, a spontán privatizáció, sıt, még az Antall-kormány idıszakában zajló privatizáció során óriási vagyonvesztés érte Magyarországot. Potom pénzekért, mélyen leértékelve jutottak az állami vállalatokhoz egyfelıl a volt pártállami nómenklatúra tagjai s ilyen módon is átmentették hatalmukat a rendszerváltás utáni idıszakra -, másfelıl a külföldi cégek; Bokros Lajos annak idején ezt a folyamatot mélyen erkölcstelennek nevezte. Magyarország így gazdasági szempontból egy legyengült ország lett. Másodszor, az akkor húszmilliárd dolláros, bıdületesen nagy államadósság elengedését nem vetette fel az Antall-kormány a Nyugatnak, pedig akkor erre utóbbiak nyitottak voltak. Sajnos, az Antall-kormány e tekintetben is jogfolytonosságot vállalt a Kádár-rendszerrel, s ezzel alapvetı hibát, sıt bőnt követett el. Mindehhez hozzájárul a 2002 óta hatalmon lévı szocialista kormányzat óriási mértékő, további külföldi hitelfelvétele, amellyel Magyarországot teljesen kiszolgáltatottá tették. Végeredmény: vagyon nélküli, gyenge állam, manipulált piac, melyet a multik dominálnak, gyenge hazai vállalkozások, óriási korrupció a posztkommunista hálózatok összefonódása által, totális eladósodás. Vagyis: szocialista piacgazdaság helyett névleg létrejött a kapitalizmus Magyarországon, ám ez a kapitalizmus szinte mőködésképtelen, mert hiányzik belıle a valódi verseny, s ez által képtelen megvédeni önmagát a külsı, negatív hatásokkal szemben, s különösen így van ez világválság idején. Harmadszor az erkölcsi válságról. Mondjuk ki: azok az erkölcsi normák, amelyek a legfontosabb kötıszövetét adják a jól mőködı demokráciáknak, Magyarországon romokban hevernek. Nem állítható, hogy 2002 elıtt minden rendben lett volna a demokratikus normák betartása terén, ám ami az óta következett be Magyarországon, arra aligha van példa már Közép-Európában sem. Megszőnt az az alapvetı követelmény, hogy a politikusok felelısséget vállalnak hibáikért és bőneikért, korrupciós ügyeikért, mutyizásaikért, amelyeket szóban vagy cselekedetben követtek el; megszőnt a felelısségvállalás intézménye, amely pedig a demokráciák nélkülözhetetlen eleme. S ami a legdöbbenetesebb, hazánkban immáron létjogosultságot nyert egy olyan szemlélet is, hogy a politikusoknak is joguk van önös érdekeiket követni, s ha nyilvánvaló viselt dolgaikra, korrupcióikra fény derül, és kibújnak a felelısség alól, azt is lassacskán természetesnek, érthetınek tekintjük a közvéleményben. (Draskovits!) Jómagam tizenkét évvel ezelıtt írtam le elıször, hogy ez egy következmények nélküli ország. Nos ma úgy látom, hogy tizenkét évvel az elsı ilyen tárgyú cikkem óta a helyzet sokat romlott Magyarországon. Elképesztı, hogy ma már milyen könnyen siklunk el a Magyar Nemzetben, Magyar Hírlapban vagy Heti Válaszban naponta-hetente feltárt, kormányon lévı politikusok, gazdasági vezetık korrupciós ügyei felett. Egy nemrég készült akadémiai felmérésben szinte minden nyilatkozó nagyvállalati vezetı szerint korrupció nélkül nem lehet megrendeléshez jutni Magyarországon, a korrupció immáron rendszerré vált. Egy másik meginterjúvolt vezetı azt mondta, hogy becslése szerint a GDP 50 százaléka vándorol magánzsebekbe hazánkban. Mit is jelent ez? Azt, hogy az ország éves teljesítményének a felét elrabolják. Mit várunk akkor? Csodálkozunk-e ezek után, ha azt olvassuk, hogy a Máv-Cargó vezetıi mőködıképes, állami tulajdonban lévı vagonokat adtak el fémhulladékként, csodálkozunk-e, ha ezek az emberek talán már Magyarországot is hulladéknak tartják?! Érdemes észrevennünk: Magyarországon szinte természetessé, normává 5

6 vált a korrupció. S ezzel visszajutottunk a kádári gyakorlathoz. Ugyanis a diktatúrákban a korrupció a rendszer természetes része, hiszen csak az részesedhet a javakból, aki a politikai hatalmat kiszolgálja. Ott van demokrácia, ahol felsikít és tiltakozik a közvélemény, ha korrupcióról hall, s követeli az érintett politikus vagy hivatalnok távozását. S ott nincs demokrácia, ahol a közvélemény nemhogy ne sikít fel, hanem már csak nem is mormog, ha a napi aktuális lopásról értesül mert már megszokta és tudomásul veszi, de legalábbis elviseli azt. S ami a legriasztóbb: oda jutottunk, hogy ha néha egy-egy határozat születik állami törvénytelenségekkel, szabályszegésekkel kapcsolatban, akkor sem történik semmi. Gondoljunk csak bele: szegény ÁSZ és szegény Kovács Árpád hányszor hozott mostanában elmarasztaló ítéleteket kormányzati szervekkel, hivatalokkal, minisztériumokkal, költségvetéssel kapcsolatban: a kormányzat meg sem hallja, hogy felszólították a törvénytelenségek megszüntetésére. Mit jelent ez? Azt, hogy rosszabbak lettünk, mint Olaszország: ott még egy Tiszta Kezek Mozgalma rendet tudott vágni, a bírósági ítéleteknek foganatja volt. Európa középen mi létrehoztunk egy újabb szomorú hungaricumot: hivatalos szervek elítélı döntései, határozatai sem számítanak már semmit. Az erkölcsi válság elsısorban a következmény-nélküliségben mutatkozik meg, ám ennek mögöttes okaira is ki kell térnünk. A magyar erkölcsi válság hátterében megítélésem szerint az áll, hogy a rendszerváltás során nem történt meg, illetve elmaradt a történelmi igazságtétel és az elszámoltatás, a rendszerváltás nem húzott világos választóvonalat diktatúra és demokrácia között. Sem az Antall-kormány, sem az Alkotmánybíróság nem segített abban, hogy világos cezúrát húzzon az új hatalom a két rendszer között, amihez feltétlenül hozzátartozott volna a régi rendszer irányítóinak legalább morális számonkérése és háttérbe szorítása. Ez lett volna egy igazi rendszerváltás természetes logikája. Megmutatni azt a közvéleménynek, hogy kik a múlt rendszer felelısei, s kik azok, akik az új rendszer felépítıi, s a kettı között egyértelmő vonalat kellett volna húzni. Ez azonban nem történt meg, elmosódott a határ gyilkos és áldozat, felelıs és ártatlan, megfigyelt és megfigyeltetı között, azaz, nem jöttek létre a rendszerváltás erkölcsi alapjai, kritériumai. Az igazság-kritériumok kibeszéletlenek, feldolgozatlanok maradtak, s ez mind a mai napig rányomja a bélyegét mindennapjainkra. Sokak szemében a mai napig egykutya az MSZP és a Fidesz, nem lát érdemi különbséget Orbán és Gyurcsány között, nem ütközött meg Medgyessy szt-tiszti múltján, sıt, még Havas Szófia 56-ellenes kirohanása sem váltott ki semmilyen visszhangot a hazai közvéleményben. A legfontosabb dolgainkban nincsenek kapaszkodók immáron húsz év óta csodálkozhatunk-e azon, ha az emberek immáron szinte semmilyen kérdésben, még az alapvetı tízparancsolatot nyilvánvalóan megszegı cselekedetek kapcsán sem mernek állást foglalni? Csodálkozhatunk-e ezen egy olyan országban, ahol az egészségügyi miniszterbıl féregevı valóságshow-sztár lesz, a pornósztárból mősorvezetı, a sok kárt okozó képviselıbıl érdeklıdı rádióriporter, s ahol bármilyen erkölcstelen cselekedetre az a replika, hogy bevállta, nem? Az ı döntése volt, semmi közünk hozzá! Az erkölcsi válság tehát nap mint nap megmutatkozik a következmény-nélküliségben, ami mögött azonban az áll, hogy a rendszerváltás során nem jöttek létre az új rendszer morális, normatív alapjai, az igazság biztos fogódzói. Helyette itt maradt nekünk a nyúlósnyálkás kádári érték- és normanélküliség, szilárd közösségi normák helyett az atomizáltság és individualizáció. Végezetül tegyük fel a nem könnyő kérdést: hogyan lehetne kijutni ebbıl az egyszerre politikai, gazdasági és erkölcsi válságból, mely egyre jobban veszélyezteti országunk jövıjét? A válaszhoz hadd utaljak vissza a korábban elmondottakra. Azt állítottam, hogy Magyarországon csak formailag, intézményileg jött létre a demokrácia, az uralkodó kormányzati elit mőködése okán a valóságos mőködés, a tartalom diktatórikus elemeket mutat fel. Azt is állítottam, hogy erıs nemzeti piacgazdaság helyett kiszolgáltatott, vagyonvesztett, 6

7 külföldiek által irányított, manipulált piacgazdaság van, eladósodott, eszköztelen állammal. S azt is állítottam, hogy a demokráciának nem jöttek létre az erkölcsi alapjai, a cselekvések normatív fogódzói. Vagyis, nem kevesebbet állítok, mint hogy csak formailag történt meg a rendszerváltás Magyarországon, tartalmilag, a lényeget tekintve nem. Azaz, húsz éve a kádárizmus, a Kádár-rendszer prolongálódott, amiben vagyunk, az rendszer-szinten nem más, mint poszt-kádárizmus. S ebbıl már következik a megoldás: vissza kell térni az alapkérdéshez, s meg kell valósítanunk a rendszerváltást; ami nem sikerült ben, annak sikerülnie kell ben. És hogy ki végezheti ezt el? Egyedül és kizárólag a most bontakozó, szervezıdı, véleményét és szándékait egyre gyakrabban és szervezettebben megmutató civil társadalom, civil kezdeményezések válhatnak erre alkalmassá. Remélem, sikerülni fog nekik. Befejezésül, azt gondolom, itt az ideje Orbán Viktor 1998-as elhíresült mondását némileg korrigálni: Több, mint kormányváltás, s nem kevesebb, mint rendszerváltás! 7

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE

ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE A kettıs beszéd rabságában 19. szám 9. http://szkszhu.szksz.com/isz07019.pdf Az összes szám elérhetı a http://szksz.com címen. A FIDESZ kettıs beszédet 1 folytat. A magyar választók

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN A biztonság nehezen meghatározható ( félelem, aggodalom nélkül ) 68 latin eredető fogalom. A biztonság

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 2/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Az IMF hitelről

Új Szöveges dokumentum. Az IMF hitelről Az IMF hitelről Védőpajzs - így jellemezte Gyurcsány Ferenc kormányfő azt a hitelt, amit felvehet a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) Magyarország. Rajtunk kívül négy állam kaphat rendkívüli hitelt, hogy

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Lapszemle 2010. 34. hét

Lapszemle 2010. 34. hét Lapszemle 2010. 34. hét Semmi sincs ingyen Csalinak használják a könnyen megkapható nyereményeket Együttesen nyolcmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a Beck Reisen Kft.-t és testvérét, a Beck

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Civil Világ III. adás után: Hercegek kibicei, akik szeretnék, ha komolyan vennék őket

Civil Világ III. adás után: Hercegek kibicei, akik szeretnék, ha komolyan vennék őket Zsolt Péter Civil Világ III. adás után: Hercegek kibicei, akik szeretnék, ha komolyan vennék őket Politikai civilek? Ugyan már kérem, micsoda kategória ez? Fából vaskarika! Terítsék ki a lapjaikat! Mondják

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok

Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok Korrupciós hálózatok Magyarországon 2010-ben A korrupcióellenes fellépés mérföldkövei 1992: olasz tiszta kezek fellépése 1996: Wolfensohn, a Világbank elnöke 1997:

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek!

Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek! Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek! A kormányzás félidejéhez érkezve továbbra is magas a bizonytalanok száma, a hagyományos pártpolitikai szereplők mellett pedig a 2010 tavasza után létrejött

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok Pozsgay Imre eredményes munkája létrehozta az MSZMP számára a hatalom átadásához nélkülözhetetlen ellenzéki szervezetet a Magyar

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA ATLASZ ELECTRONIC - FELTÉTEL ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA KÖTVÉNY (I. RÉSZ) 1. CIKKELY: BIZTOSÍTOTT ÉRDEK A biztosítási szerzıdés fedezetet nyújt a kötvényhez tartozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról A Jogállamfigyelı ezúttal a független, ellensúlyt jelentı, a kormányhatalmat mérséklı, kilengéseit tompító intézmények mőködésének feltételeit, ezek teljesítményét

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A SCHENGENI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben