Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán"

Átírás

1 Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. -a alapján az önkormányzatok és költségvetési szerveik féléves gazdálkodásukról beszámolót kötelesek készíteni. A Magyar Államkincstár által kiküldött K11-es feldolgozó programmal kell a beszámolóban a kötelező egyezőséget (állami támogatás, egyéb központi támogatás, stb.) biztosítani és a hibátlan, központi költségvetéssel (az állami támogatásokra vonatkozóan) egyező beszámolót augusztus 10-ig kellett a Kincstárnak megküldeni. A kötelező egyeztető táblákat július 27-én bocsátotta a Kincstár az Önkormányzat rendelkezésére, mely szerint megállapítható, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott június havi ülésén módosított költségvetési ok a mellékelt I. sz. táblázatban részletezett feladatok esetében eltérést mutatnak. A kimunkált eltérések abból adódnak, hogy költségvetési rendelet módosítására az Önkormányzat akkor tehet javaslatot, ha a Kincstár az írásos, hivatalos dokumentumot rendelkezésre bocsátja. Figyelembe véve a fentieket, a Képviselő-testület elé kerülő félévi beszámolóban és a Kincstár részére augusztus 10-ig megküldött beszámolóban a már hivatkozott tételek az okok miatt eltérnek. A Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló teljesítési adatai és a Magyar Államkincstár részére megküldött beszámoló teljesítési adatai azonban azonosak, így az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az egyező adatok ismeretében értékelhető. Általános értékelés A város gazdálkodásának I. félévi lehetőségeit minden vonatkozásban a költségvetés szűkös keretei határozták meg. Egyik oldalról a forráshiány, másik oldalról a növekvő kiadásszükséglet hatása volt a gazdálkodás folyamán érzékelhető. Mindezek mellett minden korábbinál nagyobb problémát okozott ami várhatóan az év hátralévő részében csak fokozódik a költségvetés kiadásszerkezetének változásából adódó, a növekvő tendenciát mutató, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok megvalósításával összefüggő, előfinanszírozáshoz szükséges fedezet időbeni biztosítása. Az elmúlt fél év ilyen szempontból sem volt gond nélküli, szinte folyamatosan szükség volt az engedélyezett 200 eft likvidhitel igénybevételére. Mindezek ellenére mégis megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt folyamatos kontroll mellett az intézmények működése zavartalan volt, a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak, a város fejlődése szinte minden területen érzékelhető. Az év második felében azonban mivel a nagy munkák a nyári szünetben, a tél beállta előtt folynak várható, hogy csak a módosított folyószámlahitellel lesz megoldható a feladatok megvalósításához ütemszerűen jelentkező pénzügyi szükséglet biztosítása.

3 2 Bevételek teljesítése (1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d sz. mellékletek) Az önkormányzat évre tervezett bevételei összességében időarányosan teljesültek, mindazok ellenére, hogy egyes tételek időszakosan, a jogszabályok, különböző előírások által meghatározott időpontokban realizálhatók. A működési kiadásokat finanszírozó források között a működési bevételek az áfa, ill. kamatbevételek kivételével kedvezően alakultak, az év végéig objektív okok miatt (időjárás, létszám, ill. szolgáltatást igénybevevők körének csökkenése) azonban egyes területeken kisebb mértékű kieséssel lehet számolni. Az önkormányzati sajátos működési bevételeken belül a helyi adók teljesítése határidőkhöz kötött. Az I. félévben az időarányost megközelítő bevétel realizálódott, viszont a II. félévben számítani kell arra, hogy a tervezett teljesítését befolyásolhatja a T-mobile Rt. által a korábbi években befizetett iparűzési adó pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján visszafizetése, valamint a helyi iparűzési adó léte miatt elindult országos vita. Az átengedett adók, pótlékok, bírságok címén tervezett bevételek, valamint az egyéb sajátos bevételek teljesítési üteme megfelelő, az egyes tételek esetében az év végéig csekély mértékű többlet realizálható. A évtől normatív alapon működő adóerőképesség alapján járó SZJA I. félévi elszámolása 26 millió Ft visszafizetési kötelezettséget mutatott, melynek teljesítését éppen az előzőekben érintett jogviták, illetve a T-mobile Rt. által befizetett adó visszafizetése miatt nem javasoltuk. Működési körben a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között többlet keletkezett a Központi Konyhánál, az Önkormányzati Tűzoltóságnál, a Városellátó Intézménynél, a Polgármesteri Hivatalban használaton kívüli eszközök, gépjárművek értékesítéséből. Az önkormányzati feladatokhoz igénybe vehető költségvetési támogatások kiutalása ütemes volt, a mutatószám csökkenések (gyereklétszám, étkezők száma, stb.) miatti normatíva visszafizetési kötelezettséget előre láthatólag kompenzálja az év közben belépő feladatok normatív támogatása, így az év végi elszámolás során nagyobb mértékű kieséssel nem kell számolni. A működési célra átvett pénzeszközök között kimutatott bevétel lemaradás a Szentesi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok rendezésével hozható összefüggésbe. Az önkormányzat intézményei évi feladatainak ellátását a figyelembe vehető önkormányzati saját bevételek, illetve az állami támogatások teljes mértékben nem fedezték, ezért a költségvetés forráshiány címén eft összegben hitel felvételével számolt, ami miatt a beszámolási időszakban eltérő, a zárás időpontjában pedig hosszú távú hitel elkötelezettség nélkül eft összegben folyószámlahitel igénybevételére került sor. Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Gondozási Központ és a Városellátó Intézmény kivételével igénybe vették, és az engedélyezett feladatokra fordították.

4 3 A működési költségvetés bevételei között korrekciós tételként eft került elszámolásra az alábbiak szerint: (adatok eft-ban) Intézmények Hivatal Összesen Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek Intézményfinanszírozás Alulfinanszírozás Nyitó pénzkészlet évi pénzmaradvány Összesen A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításához tervezett bevételek I. félévi teljesítése tételenként szóródást mutat, megközelítőleg 2%-kal alacsonyabb, mint a kiadások teljesítése. A feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek között a gázközmű vagyon értékpapír után elszámolt kamatbevétel a tervezetthez közelítő mértékben realizálódott, ami azt jelenti, hogy ezen a tételen az év végéig mintegy 5 millió Ft többlettel számolhatunk. Nem tervezett bevétel keletkezett tervdokumentációk értékesítéséből, mely összeg a kamatból származó többlettel együtt pótlólagos forrást biztosít a pályázati önerő miatt tervezett hitel csökkentéséhez. Az általános forgalmi adó bevételek az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggésben teljesültek, illetve a évben leszámlázott, elszámolt és visszaigényelt kiséri városrészben, illetve a városközpontban folyó szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemének teljesítésével kapcsolatban évben kiutalt áfa visszaigénylés összegét tartalmazzák. A II. ütem számlázása október hónapban várható, így előre láthatólag a visszaigényelt áfa évben talán a pénzforgalomban is teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adója címén tervezett teljesítése időarányost meghaladó, év végéig a teljes összeg beszedhető. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése messze elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítása nem a tervezetteknek megfelelően alakult. A meghirdetett ingatlanértékesítésekre megfelelő ajánlatok csak érdeklődés volt és az önkormányzati érdekektől eltérő feltételekkel nem érkeztek. Telekértékesítésből tervezett bevételből az év végéig kiesés várható, mivel a II. félévben csak kisebb telkek, illetve a Fresenius Kft. által megvásárolt terület értéke teljesülhet, a Somogyi B. utcai nagyobb értékű ingatlan értékesítése csak kedvező ajánlat esetén történhet meg. A gázközmű vagyonból a Petőfi Szálló elővásárlásához jóváhagyott eft összegű értékpapír eladására nem került sor, figyelembe véve azt, hogy a papírok megbontása, a lejárat előtti készpénzre váltás miatt veszteség érheti az önkormányzatot, ezért az elővásárláshoz jóváhagyott összeg kifizetése más forrásokból került előfinanszírozásra. A korábbi évek során épült, az önkormányzat tulajdonában lévő 121 km gáz-gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötő vezetékek Dégáz Rt. tulajdonába adásáról a tárgyalások folyamatban vannak, az ellenértékről való megállapodást követően kerülhet sor a tervezett bevétel teljesítésére.

5 4 A fejlesztési feladatok megvalósításához pályázattal elnyert, központi költségvetésből igénybe vehető források teljesítése az 1-300% közötti nagy szóródást mutat. Ennek oka, hogy a bevétel teljesítése, a támogatások kiutalása a feladatok végrehajtásához, az elszámoláshoz és annak ellenőrzéséhez kapcsolódik. Az e körbe tartozó pályázatok eltérő finanszírozásúak (más a cél-, más a címzett támogatás, a TERKI, más a CÉDE elszámolási rendje), ami az ok teljesítésében is megmutatkozik. A kertvárosi útfelújításhoz kiutalt támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához igénybe vett támogatás meghaladja a 100%-ot, melynek oka, hogy mindkét feladat évben megvalósult, az elszámolás időben megtörtént, viszont a évi támogatás és a évi támogatás is évben került kiutalásra. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között azokkal a bevételekkel számol a terv, mely feladatok megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, de azok elbírálása még nem, vagy időközben történt meg. A források az eredményes pályázatok támogatási, finanszírozási szerződésének aláírását követően rendeletmódosítással kerülhetnek átvezetésre a központi költségvetésből támogatott feladatok közé, annak függvényében, hogy azokat milyen módon támogatja a pályázat kiírója. Kiadások teljesítése (2., 2/a, 2/b, 3., 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4. sz. mellékletek) A szűkös költségvetési keretek, az előfinanszírozásból következő gondok, illetve az időarányostól eltérő bevétel-teljesítés okozta finanszírozási nehézségek ellenére a tervezett feladatok ütemszerűen végrehajtásra kerültek. A költségvetés egyensúlyát likviditási hitel igénybe vételével sikerült megőrizni, így az intézmények működése folyamatos volt, az alapvető szakmai feladatok ellátását a pénzszűke nem akadályozta, határidőn túli kifizetetlen számlák a beszámolási időszakban nem voltak. A megkezdett beruházások folytatódtak, az új induló fejlesztések a pályázatok elbírálását követően elkezdődtek. Előre láthatólag azonban a forráshiány kiváltása, a beruházások előfinanszírozása nagyobb mértékű külső forrás bevonását indokolja annak érdekében, hogy a biztonságos működés, a tervezett munkák finanszírozása az év végéig biztosítható legyen. Az elemzések azt mutatják, hogy a működés forráshiánya mivel a tartalékok kimerültek jó esetben150 millió Ft-ra csökkenthető, így állandósulhat az engedélyezett folyószámlahitel igénybe vétele. A fejlesztési feladatok megvalósításához a költségvetés i oldalról fedezetet biztosít, de a fejlesztések finanszírozhatóságát tükröző felmérés szerint a több évre áthúzódó támogatások megelőlegezése, a pályázatok elszámolási rendjéből adódó hosszabb idejű előfinanszírozás miatt számítani kell arra, hogy havi ütemezés szerint, eltérő mértékű hitel igénybe vételére lesz szükség. A működési költségvetés végrehajtásának általános tapasztalata, hogy az intézmények a jóváhagyott ok időarányos igénybe vételével biztosították a folyamatos feladatellátást.

6 5 A beszámoló számszaki adatai részleteiben tartalmazzák az intézmények által szolgáltatott információk szerint az egyes kiemelt ok teljesítésének alakulását. A beszámoló összeállítása kapcsán azonban megállapítható volt, hogy az adattartalmak nem minden esetben feleltek meg a számviteli előírásoknak. Különösen jellemző ez a VIGI által szolgáltatott adatokra, mivel többszöri egyeztetéssel sem minden esetben lehetett biztosítani a könyvelés és beszámoló adatainak egyezőségét. Ennél az intézménynél indokolt a munkafolyamatok áttekintése, a feladatellátásban a számviteli fegyelem erősítése, mely a részben önálló intézmények számára is jobban biztosíthatja a naprakész költségvetési lehetőségek ismeretét, a felelős gazdálkodáshoz a rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét. A beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az I. félévi teljesítési adatok ismeretében felmérésre került az év végéig várható kiadási szükséglet, mely alapján megállapítható, hogy - a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a a szeptember 1-jei közalkalmazotti bértábla változása miatt módosításra szorul. A számítások azt mutatják, hogy összességében e feladatra a céltartalékban elkülönített összeg fedezi a szükségleteket, így valamennyi munkavállaló részére az emelt illetmények kifizetése időben megtörténhet; - a dologi kiadások tekintetében - várhatóan a közüzemi díjak áremelkedésével összefüggésben - az év utolsó hónapjaiban szükség lesz pót engedélyezésére, melynek fedezetére szintén a céltartalék tartalmaz fedezetet; - az intézményi működés feltételeit biztosító, fentieken túl felmerülő kiadások a valamennyi intézménynél szűkös, de a pályázati források levonásával a legtöbb intézménynél biztosítja a működés alapvető feltételeit. E területen a Művelődési Központ esetében mutatható csak ki, hogy az előző évi fedezetlen kötelezettségvállalások, továbbá a rendezvények költségei miatt évben sem lehet eltekinteni az intézményi hatáskörbe tartozó intézkedések megtételéről. Az egyes szakterületek, feladatok ellátásának értékelése A városüzemeltetés, kommunális ellátás területén a költségvetési kereteken belül a feladatellátás folyamatos volt. Az intézményi saját bevételek teljesítése az időarányost meghaladta, így az önkormányzati támogatás igénybe vételére csak 37%-ban volt szükség. A kiadások mértéktartóan alakultak, a közüzemi díjak kivételével valamennyi kiemelt tétel esetében az időarányos alatt teljesültek, mivel a nagyobb munkák (járdaépítések, az utak helyreállítása, kátyúzás) pénzügyi teljesítése a második félévre húzódik át. Az Út-híd és járdafenntartási feladatok között kiemelt hangsúlyt kapott a közlekedésbiztonsági feladatok folyamatos figyelemmel kísérése. A téli időszakban hideg aszfaltkeverékkel próbálta az intézmény kátyúmentessé tenni a városi utakat, majd áprilistól júniusig m 2 -nyi úthibát szüntetett meg melegaszfalt felhasználásával. A süllyesztett szegélyű utak mellett m 2 padkarendezési munka elvégzésére is sor került, elsősorban a csapadékvíz levezetése érdekében. Az év első felében m 2 burkolatjel felfestése is megtörtént. A külterületi földutakon ( m 2 -en) felületrendezési munkák folytak. Magyartés, Dónát, Lapistó, Alsórét és Felsőrét, Berek és Berekhát térségében, főleg lakossági

7 6 bejelentésre és kérésre. Folyamatos volt a rálátást és kilátást akadályozó fák és cserjék visszavágása, nyesése, valamint az útburkolatban lévő aknafedlapok és vízelnyelőrácsok cseréje. A KRESZ táblák javítása és cseréje új, fóliázott, horganyzott lemezből készült táblákra folyamatosan történt. Folytatódott a járda felújítási program, melynek keretében az Akácfa, a Báthory, a Lahner Gy., a Török I., a Pöltenberg, a Boros S. utcákban és a Csongrádi úton a régi, elavult téglajárda helyett aszfaltjárda épült. Betonlapos és öntött aszfalt burkolatú járdajavítás elvégzésére került sor a Gergely, a Topolya, a Szűrszabó, a Dr. Berényi I., a Kikelet utcákban és Kajánújfalu területén. Folyamatos volt az utak melletti padkák és rézsűk kaszálása. A csapadékvíz csatornák üzemeltetésével kapcsolatos feladatok között a legnagyobb volt a Nagyvölgy csatorna tisztítása, melynek költségeihez a KÖVICE Zöldforrás pályázaton nyert támogatás is felhasználásra került. A csatorna teljes nyílt szelvényű szakasza kitakarítása megtörtént, így a nagy mennyiségű csapadék elvezetése sem okozhat a jövőben különösebb problémát. A zárt csatornák biztonságos üzemeltetése érdekében mosatás elvégzésére került sor a Gergely utcai, a Nyíri közi, a Kígyó, a Honvéd, a Bem, a Jókai, a Villogó, a Klauzál utcai csatornák egy-egy szakaszán. Földmedrű, nyílt szelvényű csatorna karbantartása valósult meg a Jókai, a Dr. Berényi, a Szalai, a Wesselényi és a Honvéd utcák egy-egy szakaszán, és megkezdődött a víznyelő aknák takarítása is. Az elvégzett munkák szükségességét és színvonalát jelzi, hogy a nyáron a városban 4 napon volt 60 mm-t meghaladó eső, és komolyabb probléma nem keletkezett, míg az előző években 50 mm feletti csapadéknál már komoly beavatkozásokra volt szükség. Köztisztasági feladatokon belül folyamatos volt az elfogadott és jóváhagyott program szerint az utak, terek és járdák gépi és kézi takarítása, valamint június 1-jétől ezek locsolással történő portalanítása. A január, február, március hónapokban lehullott hó eltakarítása és a síktalanítási munkák rendben elvégzésre kerültek, a tervezett költségkeret a feladatellátást biztosította. Hulladékgazdálkodás területén Nagytőke, Szegvár, Szentes településeken a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, lerakása és a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep üzemeltetése volt az intézmény alapfeladata. Mind a begyűjtés, mind a szállítás terén a vártnál kisebb fennakadást okoztak a csatornaépítési munkálatok, amelyek következtében jellemzően a kezdeti időszakban volt lakossági panasz, leginkább azokon az utcaszakaszokon, ahol az építési munkák miatt több mint egy hétig volt forgalomkorlátozás. Annak érdekében, hogy csökkenjen a családi házas övezetben a zsákos hulladék kihelyezés, januárban 1000 db használt, jó állapotú 50 literes kiskuka beszerzésére került sor, így a lakosság díjmentesen juthatott mind 50 literes, mind 110 literes kukához. Az edényzet kiadása folyamatos. A berki lerakóban folytatott hulladéklerakás az átlagosnál csapadékosabb időjárás ellenére folyamatos volt, a telítettsége megközelítőleg 65%-os. A szelektív hulladékgyűjtés munkaerő igénye miatt megnövekedett dolgozói létszám ellátására - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően márciusában új szociális konténer beszerzése vált szükségessé. Az elhúzódó téli időjárás miatt a tavaszi közös nagytakarítás április első hétvégéjén került megszervezésre. A lakossági érdeklődés valószínűleg a kedvezőtlen időjárás miatt az elmúlt évekhez képest kisebb volt. Ugyanakkor a szokásosnál nagyobb volt az iskolák, óvodák részvétele az akcióban.

8 7 A tavaszi lomtalanítás az előző okok miatt szintén április elején kezdődött meg, mely során 200 t lomot és szemetet gyűjtött be és szállított el az intézmény a berki lerakóba. A lomtalanítás során állandó gondot okoztak a guberálók, akiknek a tevékenysége csak az aznapra meghirdetett terület minél gyorsabb lomtalanításával volt megakadályozható májusában felmérésre került a városban működő, de szemétszállítási szerződéssel nem rendelkező üzletek köre, és ennek kapcsán mintegy 140 közület kapott felszólítást a szerződés megkötésére. A felszólítottak többsége eleget tett a kötelezettségének, sokan viszont írásban jelezték, hogy nem értenek egyet a hivatkozott 2/1996. (I. 26.) sz. képviselő-testületi rendelettel. A panaszok egy része arra vonatkozik, hogy a közület méretéből és tevékenysége jellegéből adódóan nem termel heti 110 liternyi szemetet. Volt számos olyan panaszos is, aki szemétszállítási díj fizetését kérdőjelezte meg, mivel a közület a tulajdonos lakóingatlanán működik. A hatályos rendelet a fenti panaszok elbírálására nem ad lehetőséget, ezért legkésőbb az év végi rendeletmódosítás alkalmával pontosítani szükséges a vonatkozó, fent említett rendeletet. Az intézmény ez évben is folytatja a társasházak elöregedett, vas hulladékgyűjtő konténereinek cseréjét az 1100 literes kiskonténerekre. Május elején megkezdődött a Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálata az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásainak megfelelően, amely feltétele a rekultivációs tevékenység megkezdésének első félévében többszöri intézkedéssel sem sikerült elérni a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep környezeti felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás befejezését. Az engedély birtokában 2005 őszétől megkezdődhet a komposztáló telep üzemelése június 30-án fejeződött be a Termál szeméttelep terepszint feletti hulladékmentesítése, ami a 451. sz. út várost elkerülő szakasza mellett található. A korábban a Termál KMGSZ működése során keletkezett hulladék elhelyezését szolgáló terület a tevékenység megszűnését követően illegális hulladéklerakó hellyé vált. Ezért a mintegy t hulladék elszállítására kellett intézkedni a Termál KMGSZ f.a. és az intézmény között megkötött szerződés alapján. A szelektív hulladékkezelési rendszer jól működött, mintegy kg üveghulladék, vegyes papírhulladék, kg csomagolási papír hulladék, közel 500 kg vas és alumínium italos doboz, 1230 kg műanyag üdítős flakon és kg egyéb műanyag hulladék került értékesítésre, melyből mintegy 700 eft bevétel keletkezett második félévében a fenti mennyiség közel 2-3-szoros növekedése várható a KÖVICE Zöldforrás szelektív hulladékgyűjtést segítő pályázati támogatásával megvalósuló Szentesen 20 db, Szegváron 5 db további gyűjtősziget és az új gyűjtőjármű július elején történő beüzemelésével. Parkfenntartás keretében a téli hóeltakarítást követően folyamatos munkát jelentett a fák, cserjék gallyazása, ifjító metszése. Megtörtént a Szent Imre herceg utcai hársfák és a Hegedűs László utcai nyárfák csonkolása is. Április elejétől folyamatos munkát jelentett a zöldfelületek gondozása, kiemelten a rendszeres fűnyírás. A város egész területén nagy figyelmet kapott a nyári virágpalánták kiültetése, valamint a városközpont, továbbá a kiemelt városrészek, emlékhelyek megújítása db virágpalánta került kiültetésre, 16 db virágoszlop, 48 db új utcabútor készült (Kossuth tér, Ady E. u., görögkeleti templom és a gyógyfürdő környéke). Az első félévben egyszer légi (600 ha) és háromszor földi melegködös szúnyogirtás elvégzésére került sor. Megtörtént a kullancsirtás, szövőlepke első nemzedék elleni védekezés, az arankairtás és az aknázómoly-irtás, valamint a gyapjaslepke elleni permetezés.

9 8 A 78/2003. GKM rendelet értelmében el kellett végeztetni a játszóterek felülvizsgálatát. A Képviselő-testület 12 játszótér elbontásáról döntött, a megmaradt 12 játszótér felülvizsgálata a TÜV Rheinland Intercert Kft. által elkészült. Az intézmény elvégezte az óvodák, iskolák játszótereinek felülvizsgálatát is, melynek eredményeként a második félévben a költségvetési lehetőségek függvényében elkezdődhet a városi, továbbá az intézmények játszótereinek szabványosítása. A szociális ellátás területét érintő gazdálkodás a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott volt. A segélyezés körébe tartozó feladatok ellátása a jogszabályi módosulások ellenére (nyugdíj minimum emelkedés, az elbírálás összeghatárának változása) folyamatos volt. A rászorultak időben megkapták a jogosnak ítélt támogatást, az életvitelük javítását szolgáló segítséget. A különböző ellátási formákon belül a Hivatal az alábbiak szerint támogatta a rászorulókat: Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét az év első felében átlagosan 74 fő igényelte, ebből június 30-án 19 fő dolgozik a Városellátó Intézménynél közcélú foglalkoztatás keretében évben drasztikusan lecsökkent a közcélú foglalkoztatás központi támogatása, így egyre kevesebb támogatást igénylőt lehet munkavégzéssel megbízni. Időskorúak rendszeres szociális segélyében 39 fő részesült, az időskorúak járadéka 49 fő részére került folyósításra. A rendszeres szociális segély esetében több alkalommal is előfordult, hogy a felülvizsgálat alkalmával az Orvosi Bizottság visszaminősítette az igénylő munkaképesség-csökkenését 67 %-ról 50 %-ra, így a segély további folyósítására megszűnt a jogosultsága. Rendszeres gyermekvédelmi támogatással az év első felében 906 család segítése valósulhatott meg. Ezekben a családokban 1865 gyermek kapott ilyen támogatást, melynek összege gyermekenként 5.434,-Ft. A gyermekek közül 1689 kiskorú, és 176 nagykorú. 33 esetben gyámság alatt álló gyermek támogatására is sor került, az ő esetükben a támogatás összege ,-Ft június 30-ig 112 esetben került megszüntetésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, és 104 esetben került sor új segély megállapítására. A május hónapra járó támogatással együtt kapták meg a családok az egyszeri kiegészítő (beiskolázási) támogatást, amit ebben az évben 1381 gyermek részére állapított meg az Osztály. Az egyszeri kiegészítés összege gyermekenként a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegével azonos. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással az év első felében 901 család segítésére került sor. 683 gyermek napközbeni ellátásának költségét, valamint 859 gyermek esetében ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer, rezsiköltségek kiegészítését vállalta át az Önkormányzat, ami azt jelenti, hogy átfedések lehetnek, mivel akinek az étkeztetését támogatta az Önkormányzat, az még - amennyiben az indokolt volt - pl ruhanemű vásárlásra is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segélyt az év első felében 529-en igényeltek, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fűtési támogatásra. Fűtési támogatásban részesülők száma 619 fő volt, lakásfenntartási támogatást 198 fő kapott.

10 9 Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban ezidáig 22 fő részesült. Rendszeres nevelési segély megállapítására nem került sor, mivel a rászorulók más, hatékonyabb segítség keretében kaphattak támogatást. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 81 fő kapott. Temetési segélyben eddig 132 fő részesült 134 alkalommal. Kiemelkedően magas volt a köztemetések száma, az első félévben 14 esetben kellett gondoskodni temetésről, mivel a hozzátartozók nem tudták a költségeket kifizetni. A mozgáskorlátozottak támogatását 252 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Új közgyógyellátási igazolvány a beszámolási időszakban 604 kérelmező részére került kiállításra, 312 esetben méltányosságból, melyek után igazolványonként ,-Ft térítést kellett fizetni április 1-jétől az eddig visszavonásig jelzéssel alanyi jogon kiállított igazolványokat is minden évben érvényesíteni kell, amely nagymértékben megnöveli az adminisztrációt, figyelemmel arra, hogy jelenleg 1793 db érvényes közgyógyellátási igazolvány van forgalomban. A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában járt el az Osztály: személygépkocsi szerzési támogatás 27 fő, személygépkocsi átalakítási támogatás 1 fő, volt hadiárvát, hadigyámoltat megillető egyösszegű térítés 6 fő, hadiözvegyi járadék megállapítása 2 fő, egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány 2 fő, rehabilitáció 54 fő. A szakosított ellátási formákat biztosító intézmények az alapító okiratban foglaltaknak, a költségvetésben tervezettek szerint eleget tettek. A Gondozási Központ szakmai feladat ellátását a költségvetésben rendelkezésre álló források belső átszervezéssel állandó odafigyeléssel biztosították. Némi gondot okozott a közüzemi díjak növekedése, melynek kiegészítésére a céltartalékban elkülönített keret terhére a II. félévben kerülhet sor Az intézmény feladatköre január 1-jétől bővült a szociális információs szolgáltatással, melynek keretében tájékoztatást kapnak az ellátottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások köréről, feltételeiről, pénzbeni ellátások feltételeiről, összegéről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról, stb. E feladat eddig is működött az intézményben, így ez nem igényelt jelentős többletköltséget, sem személyi, sem dologi kiadás tekintetében. Az elfogadott költségvetési rendeletben a szakmai programok az első félévben 80 %-ban végrehajtásra kerültek, amelyek anyagi fedezetét a költségvetési és külső források biztosították. Az intézményben a szociális munka minősége javult, az idősügyi koncepció elkészítésével ismertebbé vált az ott folyó munka. A szolgáltatást igénybe vevők tervezettebb foglalkoztatásával összhangban nőtt az érdeklődés. Az első félévben nem sikerült viszont

11 10 megoldást találni az értelmi fogyatékosok nappali, illetve a speciális közösségi pszichiátriai ellátottak munkajellegű rehabilitációs foglalkoztatására, mivel állami támogatás hiányában nem tudják őket alkalmazni a foglalkoztatók. A megváltozott igényekhez igazodva a évben a szociális étkeztetés keretszámai növekedtek, így az Idősek Klubjában a létszám a rendezvények, foglalkozások rendszeres szervezésével stablilizálható. Tényleges ellátotti létszám alakulása Idősek nappali ellátása 177 fő 180 fő 179 fő 194 fő 150 fő Fogyatékosok nappali ellátása 11 fő 15 fő 14 fő 11 fő 11 fő Házi segítségnyújtás 30 fő 25 fő 43 fő 42 fő 32 fő Szociális étkeztetés 157 fő 165 fő 165 fő 172 fő 239 fő Közösségi ellátás 30 fő Jelzőrendszeres házi gondozás 30 fő 40 fő 40 fő Szállást biztosító klub 10 fő 11 fő 13 fő 14 fő 12 fő Összesen: 385 fő 396 fő 444 fő 473 fő 514 fő Az intézmény feladatellátását segítette az ESZA program keretében biztosított támogatás, illetve a későbbiekben lesz érzékelhető a HEFOP pályázattal megvalósuló értelmi fogyatékosok foglalkoztatójának bővítése, az épület akadálymentesítése. Nehézséget okoz viszont, hogy a pályázat utófinanszírozott, így a évben elvégzett munkákra jutó támogatási összeg csak évben kerül leutalásra. A bölcsődei ellátás színvonalának megtartása a jóváhagyott költségvetésből egyre nagyobb feladatot jelent az intézmény számára. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tejesítése az időarányost meghaladja, mivel, az akkreditált továbbképzés során elért pontszámok miatt szükséges volt 3 fő részére 1 havi bér kifizetése. A közüzemi díjak a között a gázenergia 80,12 %-os teljesítést mutat, így az év végéig várhatóan szükség lesz az módosítására. Az egyéb dologi kiadásokra tervezett szűkös, a felmerülő kiadások csak szigorúan az alapfeladatok ellátásához kapcsolódhatnak, továbbá szükségessé teszik többletbevétel elérését is. Főbb szakmai és naturális mutatók: Megnevezés I. félév I. félév Férőhelyek száma (db) Étkező gyermekek száma (fő) Ellátottak élelmezési napjainak száma Bölcsődébe felvett gyermekek száma (fő) Beíratott gyermekek gondozási napja Ténylegesen gondozott gyermekek száma (fő) Tényleges gondozási napok száma Gondozónők száma (fő) Kisegítő állomány száma (fő) Kihasználtság gondozott gyermekekhez viszonyítva 125,35 113,73 beírt gyermekekhez viszonyítva 133,71 118,98

12 évben jelentősen változott a Családsegítő Központ feladatköre. Levált a Pedagógiai Szakszolgálat, és új feladatként kezdte meg működését április 1-jétől a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a Tanyagondnoki Szolgálat, mely szervezetileg a családsegítéshez integrálódott. További lényeges változás, hogy a települési szintű ellátások közül az átmeneti gondozási formák ellátási területe kistérségi szintre helyeződött. A külön-külön szervezeti egységet képező feladatok jól illeszkednek egymáshoz, melyek mindegyike a családok és gyermekek védelmét, segítését és fejlesztését szolgálják. Az egyes szakterületek elkülönülő szervezeti formái azt is jelentik, hogy mindegyik saját szakmai vezetővel rendelkezik, akik az igazgatóval történő elvi egyeztetések alapján szakmai tekintetben önállóan irányítják a rájuk bízott feladatokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a első félévi gazdálkodást is a szigorú visszafogottság jellemezte, így csak a legszükségesebb szakmai anyagok beszerzése és karbantartása valósulhatott meg. A Családsegítő Szolgálat feladata változott azzal, hogy a dominánsan gyermeket érintő problémákkal küzdő családok ellátása a gyermekjóléti szolgáltatás körébe kerültek át. Az általános családsegítői tevékenységek ellátása (családgondozás, jogi és pszichológiai tanácsadás, szociális krízisintervenció stb.) folyamatos volt. A szolgálat forgalma a beszámolási időszak végéig 967 fő volt, összesen 174 ügyféllel, illetve családdal kerültek a családgondozók kapcsolatba. Ebből 72 fő került gondozásba, 102 fő eseti ellátásban részesült, 12 esetben pedig lezárult a gondozási folyamat. Új szolgáltatásként havi rendszerességgel működik az intézményben Baba-Mama Klub. Alkalmanként szülő és gyermekeik látogatják, a forgalma márciustól júniusig 72 fő volt. A családsegítő szolgáltatás évtől kibővült az évek óta tervezett tanyagondnoki ellátással. Megszervezése a Szentes Város Önkormányzatának nyertes Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című pályázat keretében vált lehetővé, melynek kapcsán három körzet gépkocsit kapott és egy éven át történő fenntartását, továbbá a három fő szintén egy évre szóló bérét és járulékait finanszírozza. A szolgálat megjelenését nagy érdeklődés fogadta. Minden körzetben napi rendszerességgel jelen vannak a kollégák, ahol a jelzett szükségletek, igények kielégítése mellett részletes felmérést végeznek a tanyasi lakosság helyzetéről. Bár jelenleg is számtalan problémát igyekeznek megoldani, várhatóan a téli időszakban jelentősen meg fog növekedni a szolgáltatás iránti igény. Június 30-ig a a szolgálat forgalma 301 fő volt. A tanyagondnokok összesen 254 tanyát kerestek fel (78-Magyartés, 136-Cserebökény, 40-Lapistó), ez az összes tanyának hozzávetőlegesen az 50. A megkeresettek közül 14 esetben (5%) történt azonnali információadás. 33 fő (13%) veszi igénybe rendszeresen a szolgáltatást. Ebből 27 esetben (11%) a szolgáltatás más intézményekkel való kapcsolattartás volt. A legtöbb helyen a tanyagondnokok jelzésére a Családsegítő Szolgálat családgondozói jelentek meg, de szállították a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal munkatársait, illetve háziorvosokat is. A leggyakrabban, heti rendszerességgel kért szolgáltatás a bevásárlás, ivóvízszállítás és az orvosi rendelésre szállítás. E mellett még megjelenik a kért szolgáltatások között az apróbb

13 12 ház körüli munka is. A rendszeresen ellátottak körében megfigyelhető, hogy párhuzamosan többféle szolgáltatást is igénybe vesznek. Jellemző, hogy többnyire a téli hónapokban kérik a szolgálat segítségét a közlekedési nehézségek miatt, ezt a legtöbb helyen már előre jelezték. Az összes megkeresett közül mindössze 6 fő (2%) utasította vissza a szolgálat segítségét. A kezdeti bizalmatlanság oldódása már az eddig eltelt rövid időszak alatt is érezhető. Többen azok közül, akik jelezték, hogy a téli hónapokban igényt tartanak valamely szolgáltatásra azok köréből került ki, akik az első tájékoztatás alkalmával visszautasítottak mindennemű segítséget. Az elmúlt időszakban a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozásba vett esetek száma jelentősen emelkedett, 58 gyermeknek kezdték meg az alapellátásban végzett családgondozását, akik 39 családból kerülnek ki. Emellett az illetékességi területre költözött 5 család, akiknek átmeneti nevelésbe vett gyermekeik vannak. Ez alatt az időszak alatt ideiglenes hatályú elhelyezésre nem tettek javaslatot, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az újonnan kialakított, átszervezett átmeneti gondozási formák (Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona) igénybevételével megoldhatóak voltak a krízishelyzetek. A védelembe vételek ez időre eső felülvizsgálata és helyzetértékelése megtörtént. Mindezeket összevetve a jelenleg gondozott családok megoszlása: Jelenleg gondozottak: Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás Átmeneti nevelésbe vétel 235 gyermek 67 gyermek 1 gyermek 55 gyermek 163 család 47 család Új szolgáltatásként működik az intézményben a kapcsolatügyelet, ennek keretében elvált, vagy különélő szülők, rokonok tartanak kapcsolatot a gyermekekkel. Az elsődleges tapasztalatok igazolták azt a várakozást, hogy nagyban csökkenti a családtagok közötti konfliktusokat ez a fajta szolgáltatás. Kórházi szociális munka során alapvetően az alábbi problématípusok jelentek meg: párkapcsolati problémák, egyszülős család, családi jogállás (várható) rendezetlensége, illetve az ezekből adódó egyéb, főként anyagi nehézségek. Április közepétől újra folyamatosan működik a Pepita Macska éjszakai klub, melynek működtetésére ez évben is pályázatot nyújtott be az intézmény, ebből: Elutasított pályázatok: - Hátrányos helyzetű gyerekek drogprevenciós, nyári táboroztatása Kisértékű eszközbeszerzési pályázat Támogatott pályázatok: - Drogprevenciós programsorozat Támogatási összeg: ,- Ft - Drogprevenciós programsorozat Támogatási összeg: ,- Ft Elbírálás alatti pályázatok: - Pepita-Macska diák tanácsadó iroda kialakítása és működtetése Igényelt támogatás: ,-Ft

14 13 A kistérségi feladatok ellátásában is lényeges szerepet tölt be az intézmény, melynek keretében április 1-jétől megkezdte működését a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO), és az eddig is üzemelő Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) a települési ellátási terület helyett kistérségi szintre terjesztette ki feladatellátását. A Családok Átmeneti Otthona 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezése és gondozása oldható meg. Feladat a pszichológiai, jogi, szociális, és mentálhigiénés segítségnyújtás, ezenkívül biztosítja az egyénre szabott bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését is. Segíti a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását és a hivatalos ügyek intézését. A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez, melynek keretében krízisintervenciót, mentális gondozást, családi konfliktuskezelést, lakhatási lehetőségeket kutat fel és közvetít a lakóknak. Az intézmény jellegéből adódóan gyermekfelügyeletet biztosít, szabadidős foglalkozásokat szervez és közvetít a lakóknak. Adományokat gyűjt és közvetít a rászorulók részére. Statisztikai adatok, szakmai mutatók, eredmények: A Családok Átmeneti Otthona megnyitása óta magas kihasználtsággal működik június 30-án 23 fő volt a féléves napi átlag. A 33 férőhely vonatkozásában 70%-os, míg a családok (8 szoba) tekintetében 87,5%-os kihasználtsággal működött az intézmény július 1-ig összesen 12 család (43 fő) nyert elhelyezést, ebből 19 szülő, gondviselő, 24 (56%) gyermek. A családok 63 kétszülős, míg 37 %-ban az édesanya egyedül neveli gyermekeit. Az első félévben 6 családot sikerült kiléptetni az intézményből. A bekerülések leggyakoribb okai a pillanatnyi hajléktalanság, egészségtelen rossz, zsúfolt lakáskörülmények, családi konfliktusok, a segítő családi kapcsolatok hiánya, amihez alacsony jövedelmi és szociális körülmények párosulnak. kikerülés formái: esetszám(család) (%) - albérlet 3 50% - önkormányzati bérlakás 1 17% - saját tulajdonú ház építése 1 17% - saját tulajdonú ház vásárlása 1 17% összesen: 6 100% A Gyermekek Átmeneti Otthona április 1-jétől kezdte meg működését, ezen időponttól működési engedéllyel is rendelkezik. Az első héten négy anya költözött be gyermekeivel, összesen tizenhat személy. A felvételi kérelmek döntő többsége hátterében a megoldatlan lakás helyzet, vagy családi konfliktus állt. Az elmúlt időszakban három család lakhatási problémáját sikerült megoldani, így jelenleg három család veszi igénybe a szolgáltatást. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében szoros az együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és az oktatási intézményekkel. Az intézményben a szociális munka az érintett szakemberek és a családtagok bevonásával kialakított gondozási, nevelési terv mentén folyik. Az intézmény feladatkörébe tartozik a fentieken túl a Szigligeti Üdülőtábor működtetése is, mely szezonálisan, minden év április 20-tól szeptember 30-ig üzemel. Az üdülőtábor területén egy időben 115 fő elhelyezésére, 10 db faházban és 9 db üdülőházban lévő szobákban van

15 14 lehetőség. A vendégek ellátása a tábor által üzemeltetett konyháról történik. Elsődleges feladat a város közoktatási intézményeiből, illetve lakosságától jelentkező táborozásra, kirándulásra, üdülésre vonatkozó igények kielégítése. A intézmény jellegénél fogva kapcsolódik a Nemzeti Üdülési Szolgálat szociálturizmus rendszeréhez, és 1998-óta üdülési csekk elfogadóhelyként üzemel az üdülőtábor. Üdülési csekkhez a munkáltatón keresztül, illetve a rászoruló családok állami költségvetésből finanszírozva juthatnak az igénybe vevők. E lehetőséget kihasználva egyre több hátrányos helyzetű család és gyermek előtt nyílik új lehetőség a szabadidő kulturált eltöltésére. A turisztikai termékkínálatát az intézmény folyamatosan bővítette, és így mára már elsődleges az aktív pihenést kínáló programok ajánlata. Mivel a vidék ma is a Balaton egyik elragadó szépségű területe, a tavaszi és az őszi hónapokban erdei iskolai csoportoknak is helyet ad és szervez programot, melynek keretén belül a tanév folyamán megszerzett ismereteiket egészítik ki a tanulók a helyszíni tapasztalatokkal, a tananyaghoz kapcsolódó, a környék földrajzát, élővilágát, történelmét és művészetét bemutató foglalkozásokon keresztül. A nyári hónapokban is az aktív pihenést, a szórakozva tanulást figyelembe véve szerveződnek csoportok. Minden nyáron a népdal, a népzene, a népi mesterségek, a népi tánc, a modern tánc, a fotóművészet iránt érdeklődők szaktáborokban gyarapíthatják ismereteiket, tölthetik el szabad idejüket, illetve munkájukkal, tudásukkal, produkcióikkal a település érdeklődő vendégeinek szerezhetnek kellemes perceket. Minden évben egy alkalommal pályázati forrásokat kihasználva a Családsegítő Központ kliensköréből kerülnek ki azok a gyermekek, akik a családjuk anyagi helyzete miatt nem juthatnának el a város határain kívülre. E csoportnál fontos helye van a szocializációt, az egészséges testi és szellemi fejlődést elősegítő programoknak, melyeket a központ szakemberei állítanak össze és szerveznek meg, bonyolítanak le. Az üdülőtáborban jelenleg 7 fő foglalkoztatásával (1 fő szobaasszony, 2 szakács, 2 konyhai kisegítő, felszolgáló, 1 fő gondnok, 1 fő táborvezető) biztosított a feladat ellátása. Az étkeztetésben őszétől alkalmazott a HACCP minőségbiztosítási rendszer. A működés feltételeinek biztosítására a szükséges átalakítások megtörténtek, az eszközök korszerűsítése pedig folyamatos feladat. Elkészült az üdülőtábor szennyvízének a községi csatornahálózatba történő bekapcsolása, mely e Ft értéket képvisel, ami a évi költségvetést 270 e Ft-tal terhelte. Az Üdülőtábor I. félévi vendégforgalmi adatai: Összes vendéglétszám felnőtt gyermek vendégéj Megoldásra váró, rövid távú feladat a zavartalan energiaellátás érdekében (konyhai gépek, vízmelegítő boylerek) az elektromos energia teljesítményének növelése, melynek költségvonzata előreláthatólag 350 eft, továbbá az érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint a faházakban az elektromos hálózat korszerűsítése. A tető beázások, a faházak északi oldalainak javítása is elodázhatatlan. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a évben a fiatalok körében végzett felmérés eredményeit első félévében az érintett szervezetekhez eljuttatta. A Rendőrség, a Családsegítő Központ, és egy prevencióval foglalkozó pedagógus a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett stratégiaíró képzésen vettek részt április hónapban, és ennek alapján elkészült a helyi szintű stratégia, melynek véleményezése folyamatban van.

16 15 Pályázaton a KEF évi működésére 1,1 millió forint támogatást nyert. A KEF júniusában az első bűnmegelőzési családi napon a Megálló Csoport meghívásával képviseltette magát. A Hajléktalan Segítő Központ január 01-től a Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önálló intézményeként működik, önálló szakmai vezetővel. Az intézmény 50 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújt azoknak, akiknek ideiglenesen, illetve átmenetileg lakhatásuk más módon nem biztosított. A hajléktalan szállón a kihasználtság 80%-os, az éjjeli menedékhely, illetve a nappali melegedő igénybe vétele pedig 100%-os volt. A népkonyhai ellátáshoz a nyári időszakban 15, míg a téli időszakban várhatóan 20 adag étel biztosítására lesz szükség. Az intézményben a szociális szolgáltatás folyamatosan biztosított. A szolgáltatást igénybe vevők részére a kikerülési lehetőségek: bentlakásos otthonban való elhelyezés, rehabilitációs intézménybe való bekerülés, stb. mellett lehetőség nyílt külső férőhely finanszírozás megpályázására is. A lakhatási támogatás állami megsegítésére kiírt pályázatot az intézmény a Hajléktalanok Alapítványával közösen nyújtotta be, melyhez önrészt nem kellett biztosítani. A pályázat elbírálása folyamatban van, az eredmény később válik ismertté. Az intézmény a jóváhagyott költségvetési kereteken belül igyekezett a felmerülő karbantartási munkákat elvégezni, melyből a dolgozók és a lakók is kivették a részüket. Egyre nagyobb gondot jelent azonban az épület rossz állapota, a váratlan meghibásodások kijavítása (gázkazán szivattyú, vizesblokk mennyezet, stb.), mely munkák fedezetét egyre nehezebb a költségvetésből biztosítani. Az épület rossz állapotával összefüggésben növekszik a rezsiköltség is, mivel a tetőszerkezet nyitott, a szigetelés hiányos, így a fűtési költség várhatóan meghaladja a jóváhagyott keretet. A tető rossz állapota más komoly problémát is előidéz, ezért a jövő évi felújítási feladatok rangsorolásánál meg kell vizsgálni ezen hibaelhárítási munkák elvégzésének lehetőségét. A közoktatás területén Szentes Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete alapelvként jelölte meg, hogy az ez évi költségvetésben is lehetőséget kell biztosítani a szisztematikus, gazdaságilag is hatékony közoktatás tervezésével az intézmények racionális működéséhez. Ennek megfelelően már az I. félévben is törekedni kellett: a humánerőforrással való hatékonyabb gazdálkodás érvényesítésére, a közoktatásban a korszerűbb taneszközök beszerzése mellett az informatikai rendszer fejlesztésére, az intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésükkel összefüggő költségek fedezésére szolgáló ütemterv készítésére, az óvodákban, iskolákban tapasztalt gyermeklétszám-csökkenés indokolta, hogy évben is az óvodai és az általános iskolai beíratásoknak megfelelően kerüljenek meghatározásra az indítható óvodai csoportok, valamint az iskolákban megszervezésre kerülő tanulócsoportok, illetve a kollégiumokban felvehető tanulói létszámok; szükséges volt az óvodákban, iskolákban a gyermeklétszám csökkenése miatt a megüresedett csoportszobák, tantermek további hasznosításának kidolgozása, tervkészítés a pedagógusok szakmai továbbképzésére, az általános iskolákban a kötelező és nem kötelező tanórák különböző jogszabályoknak megfelelő számú biztosítására, a nem kötelező feladatként felvállalt intézmények működtetése: kollégiumok, alapfokú művészeti iskola, pedagógiai szakszolgálat, városi szakmai munkaközösségek esetében,

17 16 szakszolgálati feladatként kerül megszervezésre a gyógytestnevelés, nem kötelező feladatként a gyógyúszás. Az óvodai nevelés feladatát Szentes Város Önkormányzata 15 tagóvoda működtetésével (ide számítva az egy eperjesit is) 4 óvodai munkáltatói körzetben látta el. A évi költségvetési rendeletben meghatározattak alapján kijelenthető, hogy a gazdálkodás I. félévében az óvodai ellátás területén a működés alapvető feltételei biztosítottak voltak, megvalósult a szakmai munka színvonalát meghatározó tevékenységek anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása, az ellátási színvonal megőrzése. Az óvodai körzetek az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott fenntartói elvárások szerint teljesítették feladataikat. Óvodai gyermeklétszámok és csoportok számának alakulása Óvodai Óvodai Munkáltatói Körzet neve 2004/2005. október 1. létszám 2005/2006. szeptember létszám csoportok száma 2004/2005. nev. évben Óvodai csoportok száma 2005/2006. nev. évben Apponyi Téri ÓMK Felsőpárti ÓMK ,5 Kossuth Utcai ÓMK ,5 Köztársaság Utcai ÓMK ,5 Összesen: ,5 A fentiekből kitűnik, hogy a 2004/2005. nevelési évhez viszonyítottan a márciusi beíratások is csökkenő gyermeklétszámról tanúskodnak, ebből következően 1,5 óvodai csoporttal kevesebb indul a 2005/2006. nevelési évben. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei óvodai beíratások tapasztalati alapján eleget téve törvényi kötelezettségének 72/2005.(IV.29.) Kt. sz. határozatában engedélyezte a 2005/2006. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, illetve döntött arról, hogy a Rákóczi Utcai Óvodánál felszabaduló 1 fő óvodapedagógus az eperjesi óvodához, a Szarvasi Úti Tagóvodától pedig 1 fő óvodapedagógus a Kajáni Óvodához kerüljön áthelyezésre a megfelelő munkáltatói intézkedések megtételével. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden óvodai csoporttal két óvodapedagógus foglalkozik, másrészt az eperjesi tagóvodában is két óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Ugyancsak a Képviselő-testület döntése alapján az óvodai körzetekben dolgozó logopédusok, fejlesztő pedagógusok április 1-jétől a Pedagógiai Szakszolgálat keretében látják el feladataikat. A felszabaduló csoportszobák, helyiségek más célra történő kialakítására, hasznosítására is történtek intézkedések az óvodai munkáltatói körzetekben: logopédiai, fejlesztő pedagógiai és tornaszobák kialakítására került sor. Az általános iskolai nevelés-oktatás területén az önkormányzati fenntartású általános iskolák vonatkozásában a évi költségvetési rendeletben meghatározott legfontosabb teendők, így a feladatellátás biztosítása, az oktatás szakmai, tárgyi feltételrendszerének megteremtése, működtetése alapvetően megvalósult. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló erőforrások függvényében az oktatási rendszer hatékonyan működött, az intézmények autonómiája biztosított volt.

18 17 Az önkormányzat a évi költségvetési év első felében is a lehetőségekhez mérten kiemelt figyelmet fordított a közoktatási intézményrendszer finanszírozásának, gazdasági versenyképességének az anyagi erőforrások szerinti megőrzésére, a humán erőforrások biztosítására és a civil kapcsolatok fejlesztésére. Az általános iskolákban a 2004/2005. tanévben biztosította az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelő kötelező és nem kötelező tanórák, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkeretét. Az intézményekben a 2005/2006-os tanévben is különböző tantervek szerint folyik majd az oktatás, ezért az egyes évfolyamokon továbbra is az eltérő jogszabályok alapján kell a kötelező és választható, valamint az egyéni fejlesztésekre fordítható óraszámokat biztosítani. Az önkormányzati általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendőkben (statisztikai adatok alapján) 2002/ / / /2006. Az intézmény október október október szeptember neve osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló Koszta J. Á. I Deák F. Á. I. és Damjanich J Tagisk. Klauzál G. Á. I ,5 398 Petőfi S. Á. I Gróf Széchenyi I. Á. I Összesen: , Az általános iskolai első osztályokban történő beiratkozások alakulása az utóbbi években (beíratási adatok alapján) 2002/ / / /2006. Az intézmény október október október szeptember neve osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló Koszta J. Á. I ,5 66 Deák F. Á. I. és Damjanich J Tagisk. Klauzál G. Á. I ,5 40 Petőfi S. Á. I Gróf Széchenyi I. Á. I Összesen: A 2004/2005. tanévben az első osztályosok száma a tanév végére ugyan 217-re emelkedett, ezzel szemben azonban a 2005/2006. tanévre csak 206 fő első osztályost írattak be a szülők az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. A létszámcsökkenés egyik oka, hogy a beíratott 206 első osztályossal szemben 282 fő nyolcadik osztályos fejezte be általános iskolai tanulmányait, és ezért a 2005/2006. tanévben 2,5 tanulócsoporttal kevesebb indulhat. Az előzőek miatt az egyes intézményekben a pedagógus létszámok kiigazítása is szükségessé válik, így a Petőfi Sándor Általános Iskolában 2, a Koszta József Általános Iskolában 1, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája esetében 1 pedagógus álláshely kerül megszüntetésre.

19 18 Az önkormányzat nem kötelező feladatként működtetett intézményeiben a feladatellátás folyamatos volt. Az Általános Iskolai Kollégium férőhelyeit a Képviselő-testület a 29/2005.(III.4.) Kt. sz. határozatával módosította, a befogadóképességet 50 főről 30 főre csökkentette. Ennek indoka egyrészt a csökkenő gyermeklétszám volt, másrészt a Gyermekek Átmeneti Otthona kialakításával összefüggésben megváltozott befogadóképesség. Ennek következtében az Általános Iskolai Kollégium a nyári napközis tábort a Petőfi Sándor Általános Iskolában szervezte meg. A Terney Béla Középiskolai Kollégium működésében lényeges változás, hogy itt nyer elhelyezést a kistérségi szinten működő Pedagógiai Szakszolgálat. A helyiségek átadása, átalakítása befolyásolja a kollégium szállástevékenységét, melynek hatása a évi költségvetésben érzékelhető. A művészetek oktatását a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetésével biztosította és biztosítja az önkormányzat. A 2004/2005. tanévben 740 tanulóval foglalkoztak. A tanítás döntően az intézmény székhelyén történt, de további hat telephelyen is folyt az oktatás. A legfontosabb célkitűzések folyamatosan megvalósulnak, egyrészt a pályára készülők (B tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A tagozatosok) tekintetében a művészeteket igénylő, értő és művelő közönségként való kialakítása révén. Az intézmény eleget tett speciális feladatainak is, miszerint a megfelelő utánpótlás nevelésével biztosította a város amatőr művészeti együtteseinek folyamatos működését (Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citera-zenekar, Boleró Táncegyesület, Városi Fúvószenekar). A Pedagógiai Szakszolgálat április 1-jétől új a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működik és térségi feladatokat lát el. A gyermekek szűrését, felmérését a településeken is megkezdte. A gyógytestnevelés, gyógyúszás keretében az önkormányzat szakszolgálati feladatként gondoskodott az általános iskolai korosztály részére a gyógytestnevelés megszervezéséről és lebonyolításáról. A foglalkozásokat képzett gyógytestnevelő dokumentáltan tartotta rászoruló gyerek részére. A gyógyúszás esetében továbbra is indokolt a feladat ellátásának megpályáztatása. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás feladatainak ellátásához a központi költségvetés kötött felhasználású normatív támogatást biztosít, mely összeg a céltartalékban rendelkezésre áll. A keret hatékony felhasználása érdekében a Képviselő-testület márciusi ülésén felkérte a Művelődési és Oktatási Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájával dolgozza ki a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez rendelkezésre álló összeg felhasználásának tervét. A Művelődési és Oktatási Bizottság május 17-én megtartott ülésén döntött a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 30/b pontjában foglaltak figyelembe vételével a e Ft felhasználásáról, mely összegből e Ft a Művelődési Iroda felmérése alapján kerül felosztásra az önkormányzati intézmények között úgy, hogy a továbbképzési programok alapján az intézmények szervezik pedagógusaik továbbképzését. A továbbképzésekre vonatkozó igényfelmérés megtörtént (témák, előadók), a javaslatok beérkeztek, melyek megvalósítására szeptembertől kerül sor.

20 19 Döntés született az Innovációs Alap felosztásáról is, mely keretből a pedagógiai innováció céljaira és erdei iskolai programokra kerültek megállapításra támogatási összegek 2 millió Ft értékben. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott közoktatási feladatok az alábbiak szerint alakultak: A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 88. (4) bekezdése szerint az önkormányzatok feladataikat társulásban való részvétellel is elláthatják. A közoktatási feladatok ellátására megállapodást kötött Szentes Város Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzatával és Nagytőke Község Önkormányzatával a közoktatási intézmények (óvoda, iskola) közös intézmény fenntartású kistérségi társulás keretében történő működtetésére. A 202/2004.(IX.10.) Kt. határozat szerint az eperjesi tanulók szakszerű neveléséről, oktatásáról és felzárkóztatásáról a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában gondoskodnak. Az eperjesi tagóvoda pedig a szentesi Köztársaság Utcai Munkáltatói Körzethez lett integrálva. A kistérségi társulásban történő közoktatási feladatellátás működtetése szeptember 1-jei hatállyal folyamatos volt. A közoktatással kapcsolatos, évben nyert pályázati összegek felhasználása a következők szerint alakult: A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája Ft-ot nyert. Ebből az összegből 31 db tanulói asztalt és 61 db tanulói széket vásároltak. A Klauzál Gábor Általános Iskola a pályázaton eszközbeszerzés keretében 5 db multimédiás számítógépet vásárolhatott Ft értékben. Tanulói asztalok és székek beszerzése is megtörtént Ft összegben. Az Eperjesről való bejárás megkönnyítésére a fent említett pályázat keretében iskolabusz megvásárlására nyílt lehetőség, melynek költsége Ft. A nyertes kistérségi pályázat által az eperjesi óvodában összesen Ft értékű fejlesztés valósulhatott meg, mely a személyi és dologi kiadások fedezetét, illetve az épület felújításának költségeit finanszírozta. Sor került a gyermekmosdó felújítására, a nyílászárók cseréjére, illetve az épület akadálymentesítése is megtörtént ,- Ft eszközfejlesztésre került felhasználásra, mely eszközbeszerzések a bekért árajánlatok alapján történtek. A tornaeszközök, fejlesztő játékok, hangszerek és könyvek, valamint a multifunkcionális fénymásoló használatba vétele megtörtént, ami nagyban hozzájárul az oktatás, nevelés színvonalának javításához. Az elmúlt időszakban a legnagyobb problémát a Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása jelentette. Hosszú időt vett igénybe hely kijelölése, végül az intézmény a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban került elhelyezésre. Április 1-jétől a szakszolgálat személyi állományának kialakítása (15 fő) is megkezdődött. A feladatok teljes körű ellátásához ez a létszám azonban nem elegendő, a feladatok pontos ismeretében a jövőben meg kell keresni a lehetőséget a feladatokhoz igazodó létszám kialakítására, amennyiben az elért szakmai színvonalat meg szeretnék őrizni. A foglalkoztatók felszerelése megtörtént és beszerzésre került 2 db személyautó is. Ez a társulási forma nagymértékben segíti a kistérségben a szakmai munka megfelelő színvonalú ellátását, közös erővel a fejlesztések lehetőségének kihasználását. Különösen igaz ez az óvoda esetében. A szentesi iskolákban tanuló vidéki gyerekek számára pedig az esélyegyenlőséget teremti meg, a megszerzett tudás szempontjából nem lesz különbség faluban és városban élő gyerekek között.

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-387-22/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: pszichológus álláshely kialakítása és a Koszta József Általános Iskolában 3. második osztály

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Körmend város Önkormányzata képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 5/2008. számú rendelettel hagyta jóvá. Az elfogadott költségvetés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben