Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán"

Átírás

1 Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. -a alapján az önkormányzatok és költségvetési szerveik féléves gazdálkodásukról beszámolót kötelesek készíteni. A Magyar Államkincstár által kiküldött K11-es feldolgozó programmal kell a beszámolóban a kötelező egyezőséget (állami támogatás, egyéb központi támogatás, stb.) biztosítani és a hibátlan, központi költségvetéssel (az állami támogatásokra vonatkozóan) egyező beszámolót augusztus 10-ig kellett a Kincstárnak megküldeni. A kötelező egyeztető táblákat július 27-én bocsátotta a Kincstár az Önkormányzat rendelkezésére, mely szerint megállapítható, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott június havi ülésén módosított költségvetési ok a mellékelt I. sz. táblázatban részletezett feladatok esetében eltérést mutatnak. A kimunkált eltérések abból adódnak, hogy költségvetési rendelet módosítására az Önkormányzat akkor tehet javaslatot, ha a Kincstár az írásos, hivatalos dokumentumot rendelkezésre bocsátja. Figyelembe véve a fentieket, a Képviselő-testület elé kerülő félévi beszámolóban és a Kincstár részére augusztus 10-ig megküldött beszámolóban a már hivatkozott tételek az okok miatt eltérnek. A Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló teljesítési adatai és a Magyar Államkincstár részére megküldött beszámoló teljesítési adatai azonban azonosak, így az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az egyező adatok ismeretében értékelhető. Általános értékelés A város gazdálkodásának I. félévi lehetőségeit minden vonatkozásban a költségvetés szűkös keretei határozták meg. Egyik oldalról a forráshiány, másik oldalról a növekvő kiadásszükséglet hatása volt a gazdálkodás folyamán érzékelhető. Mindezek mellett minden korábbinál nagyobb problémát okozott ami várhatóan az év hátralévő részében csak fokozódik a költségvetés kiadásszerkezetének változásából adódó, a növekvő tendenciát mutató, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok megvalósításával összefüggő, előfinanszírozáshoz szükséges fedezet időbeni biztosítása. Az elmúlt fél év ilyen szempontból sem volt gond nélküli, szinte folyamatosan szükség volt az engedélyezett 200 eft likvidhitel igénybevételére. Mindezek ellenére mégis megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt folyamatos kontroll mellett az intézmények működése zavartalan volt, a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak, a város fejlődése szinte minden területen érzékelhető. Az év második felében azonban mivel a nagy munkák a nyári szünetben, a tél beállta előtt folynak várható, hogy csak a módosított folyószámlahitellel lesz megoldható a feladatok megvalósításához ütemszerűen jelentkező pénzügyi szükséglet biztosítása.

3 2 Bevételek teljesítése (1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d sz. mellékletek) Az önkormányzat évre tervezett bevételei összességében időarányosan teljesültek, mindazok ellenére, hogy egyes tételek időszakosan, a jogszabályok, különböző előírások által meghatározott időpontokban realizálhatók. A működési kiadásokat finanszírozó források között a működési bevételek az áfa, ill. kamatbevételek kivételével kedvezően alakultak, az év végéig objektív okok miatt (időjárás, létszám, ill. szolgáltatást igénybevevők körének csökkenése) azonban egyes területeken kisebb mértékű kieséssel lehet számolni. Az önkormányzati sajátos működési bevételeken belül a helyi adók teljesítése határidőkhöz kötött. Az I. félévben az időarányost megközelítő bevétel realizálódott, viszont a II. félévben számítani kell arra, hogy a tervezett teljesítését befolyásolhatja a T-mobile Rt. által a korábbi években befizetett iparűzési adó pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján visszafizetése, valamint a helyi iparűzési adó léte miatt elindult országos vita. Az átengedett adók, pótlékok, bírságok címén tervezett bevételek, valamint az egyéb sajátos bevételek teljesítési üteme megfelelő, az egyes tételek esetében az év végéig csekély mértékű többlet realizálható. A évtől normatív alapon működő adóerőképesség alapján járó SZJA I. félévi elszámolása 26 millió Ft visszafizetési kötelezettséget mutatott, melynek teljesítését éppen az előzőekben érintett jogviták, illetve a T-mobile Rt. által befizetett adó visszafizetése miatt nem javasoltuk. Működési körben a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között többlet keletkezett a Központi Konyhánál, az Önkormányzati Tűzoltóságnál, a Városellátó Intézménynél, a Polgármesteri Hivatalban használaton kívüli eszközök, gépjárművek értékesítéséből. Az önkormányzati feladatokhoz igénybe vehető költségvetési támogatások kiutalása ütemes volt, a mutatószám csökkenések (gyereklétszám, étkezők száma, stb.) miatti normatíva visszafizetési kötelezettséget előre láthatólag kompenzálja az év közben belépő feladatok normatív támogatása, így az év végi elszámolás során nagyobb mértékű kieséssel nem kell számolni. A működési célra átvett pénzeszközök között kimutatott bevétel lemaradás a Szentesi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok rendezésével hozható összefüggésbe. Az önkormányzat intézményei évi feladatainak ellátását a figyelembe vehető önkormányzati saját bevételek, illetve az állami támogatások teljes mértékben nem fedezték, ezért a költségvetés forráshiány címén eft összegben hitel felvételével számolt, ami miatt a beszámolási időszakban eltérő, a zárás időpontjában pedig hosszú távú hitel elkötelezettség nélkül eft összegben folyószámlahitel igénybevételére került sor. Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Gondozási Központ és a Városellátó Intézmény kivételével igénybe vették, és az engedélyezett feladatokra fordították.

4 3 A működési költségvetés bevételei között korrekciós tételként eft került elszámolásra az alábbiak szerint: (adatok eft-ban) Intézmények Hivatal Összesen Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek Intézményfinanszírozás Alulfinanszírozás Nyitó pénzkészlet évi pénzmaradvány Összesen A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításához tervezett bevételek I. félévi teljesítése tételenként szóródást mutat, megközelítőleg 2%-kal alacsonyabb, mint a kiadások teljesítése. A feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek között a gázközmű vagyon értékpapír után elszámolt kamatbevétel a tervezetthez közelítő mértékben realizálódott, ami azt jelenti, hogy ezen a tételen az év végéig mintegy 5 millió Ft többlettel számolhatunk. Nem tervezett bevétel keletkezett tervdokumentációk értékesítéséből, mely összeg a kamatból származó többlettel együtt pótlólagos forrást biztosít a pályázati önerő miatt tervezett hitel csökkentéséhez. Az általános forgalmi adó bevételek az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggésben teljesültek, illetve a évben leszámlázott, elszámolt és visszaigényelt kiséri városrészben, illetve a városközpontban folyó szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemének teljesítésével kapcsolatban évben kiutalt áfa visszaigénylés összegét tartalmazzák. A II. ütem számlázása október hónapban várható, így előre láthatólag a visszaigényelt áfa évben talán a pénzforgalomban is teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adója címén tervezett teljesítése időarányost meghaladó, év végéig a teljes összeg beszedhető. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése messze elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítása nem a tervezetteknek megfelelően alakult. A meghirdetett ingatlanértékesítésekre megfelelő ajánlatok csak érdeklődés volt és az önkormányzati érdekektől eltérő feltételekkel nem érkeztek. Telekértékesítésből tervezett bevételből az év végéig kiesés várható, mivel a II. félévben csak kisebb telkek, illetve a Fresenius Kft. által megvásárolt terület értéke teljesülhet, a Somogyi B. utcai nagyobb értékű ingatlan értékesítése csak kedvező ajánlat esetén történhet meg. A gázközmű vagyonból a Petőfi Szálló elővásárlásához jóváhagyott eft összegű értékpapír eladására nem került sor, figyelembe véve azt, hogy a papírok megbontása, a lejárat előtti készpénzre váltás miatt veszteség érheti az önkormányzatot, ezért az elővásárláshoz jóváhagyott összeg kifizetése más forrásokból került előfinanszírozásra. A korábbi évek során épült, az önkormányzat tulajdonában lévő 121 km gáz-gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötő vezetékek Dégáz Rt. tulajdonába adásáról a tárgyalások folyamatban vannak, az ellenértékről való megállapodást követően kerülhet sor a tervezett bevétel teljesítésére.

5 4 A fejlesztési feladatok megvalósításához pályázattal elnyert, központi költségvetésből igénybe vehető források teljesítése az 1-300% közötti nagy szóródást mutat. Ennek oka, hogy a bevétel teljesítése, a támogatások kiutalása a feladatok végrehajtásához, az elszámoláshoz és annak ellenőrzéséhez kapcsolódik. Az e körbe tartozó pályázatok eltérő finanszírozásúak (más a cél-, más a címzett támogatás, a TERKI, más a CÉDE elszámolási rendje), ami az ok teljesítésében is megmutatkozik. A kertvárosi útfelújításhoz kiutalt támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához igénybe vett támogatás meghaladja a 100%-ot, melynek oka, hogy mindkét feladat évben megvalósult, az elszámolás időben megtörtént, viszont a évi támogatás és a évi támogatás is évben került kiutalásra. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között azokkal a bevételekkel számol a terv, mely feladatok megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, de azok elbírálása még nem, vagy időközben történt meg. A források az eredményes pályázatok támogatási, finanszírozási szerződésének aláírását követően rendeletmódosítással kerülhetnek átvezetésre a központi költségvetésből támogatott feladatok közé, annak függvényében, hogy azokat milyen módon támogatja a pályázat kiírója. Kiadások teljesítése (2., 2/a, 2/b, 3., 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4. sz. mellékletek) A szűkös költségvetési keretek, az előfinanszírozásból következő gondok, illetve az időarányostól eltérő bevétel-teljesítés okozta finanszírozási nehézségek ellenére a tervezett feladatok ütemszerűen végrehajtásra kerültek. A költségvetés egyensúlyát likviditási hitel igénybe vételével sikerült megőrizni, így az intézmények működése folyamatos volt, az alapvető szakmai feladatok ellátását a pénzszűke nem akadályozta, határidőn túli kifizetetlen számlák a beszámolási időszakban nem voltak. A megkezdett beruházások folytatódtak, az új induló fejlesztések a pályázatok elbírálását követően elkezdődtek. Előre láthatólag azonban a forráshiány kiváltása, a beruházások előfinanszírozása nagyobb mértékű külső forrás bevonását indokolja annak érdekében, hogy a biztonságos működés, a tervezett munkák finanszírozása az év végéig biztosítható legyen. Az elemzések azt mutatják, hogy a működés forráshiánya mivel a tartalékok kimerültek jó esetben150 millió Ft-ra csökkenthető, így állandósulhat az engedélyezett folyószámlahitel igénybe vétele. A fejlesztési feladatok megvalósításához a költségvetés i oldalról fedezetet biztosít, de a fejlesztések finanszírozhatóságát tükröző felmérés szerint a több évre áthúzódó támogatások megelőlegezése, a pályázatok elszámolási rendjéből adódó hosszabb idejű előfinanszírozás miatt számítani kell arra, hogy havi ütemezés szerint, eltérő mértékű hitel igénybe vételére lesz szükség. A működési költségvetés végrehajtásának általános tapasztalata, hogy az intézmények a jóváhagyott ok időarányos igénybe vételével biztosították a folyamatos feladatellátást.

6 5 A beszámoló számszaki adatai részleteiben tartalmazzák az intézmények által szolgáltatott információk szerint az egyes kiemelt ok teljesítésének alakulását. A beszámoló összeállítása kapcsán azonban megállapítható volt, hogy az adattartalmak nem minden esetben feleltek meg a számviteli előírásoknak. Különösen jellemző ez a VIGI által szolgáltatott adatokra, mivel többszöri egyeztetéssel sem minden esetben lehetett biztosítani a könyvelés és beszámoló adatainak egyezőségét. Ennél az intézménynél indokolt a munkafolyamatok áttekintése, a feladatellátásban a számviteli fegyelem erősítése, mely a részben önálló intézmények számára is jobban biztosíthatja a naprakész költségvetési lehetőségek ismeretét, a felelős gazdálkodáshoz a rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét. A beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az I. félévi teljesítési adatok ismeretében felmérésre került az év végéig várható kiadási szükséglet, mely alapján megállapítható, hogy - a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a a szeptember 1-jei közalkalmazotti bértábla változása miatt módosításra szorul. A számítások azt mutatják, hogy összességében e feladatra a céltartalékban elkülönített összeg fedezi a szükségleteket, így valamennyi munkavállaló részére az emelt illetmények kifizetése időben megtörténhet; - a dologi kiadások tekintetében - várhatóan a közüzemi díjak áremelkedésével összefüggésben - az év utolsó hónapjaiban szükség lesz pót engedélyezésére, melynek fedezetére szintén a céltartalék tartalmaz fedezetet; - az intézményi működés feltételeit biztosító, fentieken túl felmerülő kiadások a valamennyi intézménynél szűkös, de a pályázati források levonásával a legtöbb intézménynél biztosítja a működés alapvető feltételeit. E területen a Művelődési Központ esetében mutatható csak ki, hogy az előző évi fedezetlen kötelezettségvállalások, továbbá a rendezvények költségei miatt évben sem lehet eltekinteni az intézményi hatáskörbe tartozó intézkedések megtételéről. Az egyes szakterületek, feladatok ellátásának értékelése A városüzemeltetés, kommunális ellátás területén a költségvetési kereteken belül a feladatellátás folyamatos volt. Az intézményi saját bevételek teljesítése az időarányost meghaladta, így az önkormányzati támogatás igénybe vételére csak 37%-ban volt szükség. A kiadások mértéktartóan alakultak, a közüzemi díjak kivételével valamennyi kiemelt tétel esetében az időarányos alatt teljesültek, mivel a nagyobb munkák (járdaépítések, az utak helyreállítása, kátyúzás) pénzügyi teljesítése a második félévre húzódik át. Az Út-híd és járdafenntartási feladatok között kiemelt hangsúlyt kapott a közlekedésbiztonsági feladatok folyamatos figyelemmel kísérése. A téli időszakban hideg aszfaltkeverékkel próbálta az intézmény kátyúmentessé tenni a városi utakat, majd áprilistól júniusig m 2 -nyi úthibát szüntetett meg melegaszfalt felhasználásával. A süllyesztett szegélyű utak mellett m 2 padkarendezési munka elvégzésére is sor került, elsősorban a csapadékvíz levezetése érdekében. Az év első felében m 2 burkolatjel felfestése is megtörtént. A külterületi földutakon ( m 2 -en) felületrendezési munkák folytak. Magyartés, Dónát, Lapistó, Alsórét és Felsőrét, Berek és Berekhát térségében, főleg lakossági

7 6 bejelentésre és kérésre. Folyamatos volt a rálátást és kilátást akadályozó fák és cserjék visszavágása, nyesése, valamint az útburkolatban lévő aknafedlapok és vízelnyelőrácsok cseréje. A KRESZ táblák javítása és cseréje új, fóliázott, horganyzott lemezből készült táblákra folyamatosan történt. Folytatódott a járda felújítási program, melynek keretében az Akácfa, a Báthory, a Lahner Gy., a Török I., a Pöltenberg, a Boros S. utcákban és a Csongrádi úton a régi, elavult téglajárda helyett aszfaltjárda épült. Betonlapos és öntött aszfalt burkolatú járdajavítás elvégzésére került sor a Gergely, a Topolya, a Szűrszabó, a Dr. Berényi I., a Kikelet utcákban és Kajánújfalu területén. Folyamatos volt az utak melletti padkák és rézsűk kaszálása. A csapadékvíz csatornák üzemeltetésével kapcsolatos feladatok között a legnagyobb volt a Nagyvölgy csatorna tisztítása, melynek költségeihez a KÖVICE Zöldforrás pályázaton nyert támogatás is felhasználásra került. A csatorna teljes nyílt szelvényű szakasza kitakarítása megtörtént, így a nagy mennyiségű csapadék elvezetése sem okozhat a jövőben különösebb problémát. A zárt csatornák biztonságos üzemeltetése érdekében mosatás elvégzésére került sor a Gergely utcai, a Nyíri közi, a Kígyó, a Honvéd, a Bem, a Jókai, a Villogó, a Klauzál utcai csatornák egy-egy szakaszán. Földmedrű, nyílt szelvényű csatorna karbantartása valósult meg a Jókai, a Dr. Berényi, a Szalai, a Wesselényi és a Honvéd utcák egy-egy szakaszán, és megkezdődött a víznyelő aknák takarítása is. Az elvégzett munkák szükségességét és színvonalát jelzi, hogy a nyáron a városban 4 napon volt 60 mm-t meghaladó eső, és komolyabb probléma nem keletkezett, míg az előző években 50 mm feletti csapadéknál már komoly beavatkozásokra volt szükség. Köztisztasági feladatokon belül folyamatos volt az elfogadott és jóváhagyott program szerint az utak, terek és járdák gépi és kézi takarítása, valamint június 1-jétől ezek locsolással történő portalanítása. A január, február, március hónapokban lehullott hó eltakarítása és a síktalanítási munkák rendben elvégzésre kerültek, a tervezett költségkeret a feladatellátást biztosította. Hulladékgazdálkodás területén Nagytőke, Szegvár, Szentes településeken a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, lerakása és a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep üzemeltetése volt az intézmény alapfeladata. Mind a begyűjtés, mind a szállítás terén a vártnál kisebb fennakadást okoztak a csatornaépítési munkálatok, amelyek következtében jellemzően a kezdeti időszakban volt lakossági panasz, leginkább azokon az utcaszakaszokon, ahol az építési munkák miatt több mint egy hétig volt forgalomkorlátozás. Annak érdekében, hogy csökkenjen a családi házas övezetben a zsákos hulladék kihelyezés, januárban 1000 db használt, jó állapotú 50 literes kiskuka beszerzésére került sor, így a lakosság díjmentesen juthatott mind 50 literes, mind 110 literes kukához. Az edényzet kiadása folyamatos. A berki lerakóban folytatott hulladéklerakás az átlagosnál csapadékosabb időjárás ellenére folyamatos volt, a telítettsége megközelítőleg 65%-os. A szelektív hulladékgyűjtés munkaerő igénye miatt megnövekedett dolgozói létszám ellátására - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően márciusában új szociális konténer beszerzése vált szükségessé. Az elhúzódó téli időjárás miatt a tavaszi közös nagytakarítás április első hétvégéjén került megszervezésre. A lakossági érdeklődés valószínűleg a kedvezőtlen időjárás miatt az elmúlt évekhez képest kisebb volt. Ugyanakkor a szokásosnál nagyobb volt az iskolák, óvodák részvétele az akcióban.

8 7 A tavaszi lomtalanítás az előző okok miatt szintén április elején kezdődött meg, mely során 200 t lomot és szemetet gyűjtött be és szállított el az intézmény a berki lerakóba. A lomtalanítás során állandó gondot okoztak a guberálók, akiknek a tevékenysége csak az aznapra meghirdetett terület minél gyorsabb lomtalanításával volt megakadályozható májusában felmérésre került a városban működő, de szemétszállítási szerződéssel nem rendelkező üzletek köre, és ennek kapcsán mintegy 140 közület kapott felszólítást a szerződés megkötésére. A felszólítottak többsége eleget tett a kötelezettségének, sokan viszont írásban jelezték, hogy nem értenek egyet a hivatkozott 2/1996. (I. 26.) sz. képviselő-testületi rendelettel. A panaszok egy része arra vonatkozik, hogy a közület méretéből és tevékenysége jellegéből adódóan nem termel heti 110 liternyi szemetet. Volt számos olyan panaszos is, aki szemétszállítási díj fizetését kérdőjelezte meg, mivel a közület a tulajdonos lakóingatlanán működik. A hatályos rendelet a fenti panaszok elbírálására nem ad lehetőséget, ezért legkésőbb az év végi rendeletmódosítás alkalmával pontosítani szükséges a vonatkozó, fent említett rendeletet. Az intézmény ez évben is folytatja a társasházak elöregedett, vas hulladékgyűjtő konténereinek cseréjét az 1100 literes kiskonténerekre. Május elején megkezdődött a Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálata az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásainak megfelelően, amely feltétele a rekultivációs tevékenység megkezdésének első félévében többszöri intézkedéssel sem sikerült elérni a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep környezeti felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás befejezését. Az engedély birtokában 2005 őszétől megkezdődhet a komposztáló telep üzemelése június 30-án fejeződött be a Termál szeméttelep terepszint feletti hulladékmentesítése, ami a 451. sz. út várost elkerülő szakasza mellett található. A korábban a Termál KMGSZ működése során keletkezett hulladék elhelyezését szolgáló terület a tevékenység megszűnését követően illegális hulladéklerakó hellyé vált. Ezért a mintegy t hulladék elszállítására kellett intézkedni a Termál KMGSZ f.a. és az intézmény között megkötött szerződés alapján. A szelektív hulladékkezelési rendszer jól működött, mintegy kg üveghulladék, vegyes papírhulladék, kg csomagolási papír hulladék, közel 500 kg vas és alumínium italos doboz, 1230 kg műanyag üdítős flakon és kg egyéb műanyag hulladék került értékesítésre, melyből mintegy 700 eft bevétel keletkezett második félévében a fenti mennyiség közel 2-3-szoros növekedése várható a KÖVICE Zöldforrás szelektív hulladékgyűjtést segítő pályázati támogatásával megvalósuló Szentesen 20 db, Szegváron 5 db további gyűjtősziget és az új gyűjtőjármű július elején történő beüzemelésével. Parkfenntartás keretében a téli hóeltakarítást követően folyamatos munkát jelentett a fák, cserjék gallyazása, ifjító metszése. Megtörtént a Szent Imre herceg utcai hársfák és a Hegedűs László utcai nyárfák csonkolása is. Április elejétől folyamatos munkát jelentett a zöldfelületek gondozása, kiemelten a rendszeres fűnyírás. A város egész területén nagy figyelmet kapott a nyári virágpalánták kiültetése, valamint a városközpont, továbbá a kiemelt városrészek, emlékhelyek megújítása db virágpalánta került kiültetésre, 16 db virágoszlop, 48 db új utcabútor készült (Kossuth tér, Ady E. u., görögkeleti templom és a gyógyfürdő környéke). Az első félévben egyszer légi (600 ha) és háromszor földi melegködös szúnyogirtás elvégzésére került sor. Megtörtént a kullancsirtás, szövőlepke első nemzedék elleni védekezés, az arankairtás és az aknázómoly-irtás, valamint a gyapjaslepke elleni permetezés.

9 8 A 78/2003. GKM rendelet értelmében el kellett végeztetni a játszóterek felülvizsgálatát. A Képviselő-testület 12 játszótér elbontásáról döntött, a megmaradt 12 játszótér felülvizsgálata a TÜV Rheinland Intercert Kft. által elkészült. Az intézmény elvégezte az óvodák, iskolák játszótereinek felülvizsgálatát is, melynek eredményeként a második félévben a költségvetési lehetőségek függvényében elkezdődhet a városi, továbbá az intézmények játszótereinek szabványosítása. A szociális ellátás területét érintő gazdálkodás a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott volt. A segélyezés körébe tartozó feladatok ellátása a jogszabályi módosulások ellenére (nyugdíj minimum emelkedés, az elbírálás összeghatárának változása) folyamatos volt. A rászorultak időben megkapták a jogosnak ítélt támogatást, az életvitelük javítását szolgáló segítséget. A különböző ellátási formákon belül a Hivatal az alábbiak szerint támogatta a rászorulókat: Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét az év első felében átlagosan 74 fő igényelte, ebből június 30-án 19 fő dolgozik a Városellátó Intézménynél közcélú foglalkoztatás keretében évben drasztikusan lecsökkent a közcélú foglalkoztatás központi támogatása, így egyre kevesebb támogatást igénylőt lehet munkavégzéssel megbízni. Időskorúak rendszeres szociális segélyében 39 fő részesült, az időskorúak járadéka 49 fő részére került folyósításra. A rendszeres szociális segély esetében több alkalommal is előfordult, hogy a felülvizsgálat alkalmával az Orvosi Bizottság visszaminősítette az igénylő munkaképesség-csökkenését 67 %-ról 50 %-ra, így a segély további folyósítására megszűnt a jogosultsága. Rendszeres gyermekvédelmi támogatással az év első felében 906 család segítése valósulhatott meg. Ezekben a családokban 1865 gyermek kapott ilyen támogatást, melynek összege gyermekenként 5.434,-Ft. A gyermekek közül 1689 kiskorú, és 176 nagykorú. 33 esetben gyámság alatt álló gyermek támogatására is sor került, az ő esetükben a támogatás összege ,-Ft június 30-ig 112 esetben került megszüntetésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, és 104 esetben került sor új segély megállapítására. A május hónapra járó támogatással együtt kapták meg a családok az egyszeri kiegészítő (beiskolázási) támogatást, amit ebben az évben 1381 gyermek részére állapított meg az Osztály. Az egyszeri kiegészítés összege gyermekenként a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegével azonos. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással az év első felében 901 család segítésére került sor. 683 gyermek napközbeni ellátásának költségét, valamint 859 gyermek esetében ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer, rezsiköltségek kiegészítését vállalta át az Önkormányzat, ami azt jelenti, hogy átfedések lehetnek, mivel akinek az étkeztetését támogatta az Önkormányzat, az még - amennyiben az indokolt volt - pl ruhanemű vásárlásra is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segélyt az év első felében 529-en igényeltek, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fűtési támogatásra. Fűtési támogatásban részesülők száma 619 fő volt, lakásfenntartási támogatást 198 fő kapott.

10 9 Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban ezidáig 22 fő részesült. Rendszeres nevelési segély megállapítására nem került sor, mivel a rászorulók más, hatékonyabb segítség keretében kaphattak támogatást. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 81 fő kapott. Temetési segélyben eddig 132 fő részesült 134 alkalommal. Kiemelkedően magas volt a köztemetések száma, az első félévben 14 esetben kellett gondoskodni temetésről, mivel a hozzátartozók nem tudták a költségeket kifizetni. A mozgáskorlátozottak támogatását 252 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Új közgyógyellátási igazolvány a beszámolási időszakban 604 kérelmező részére került kiállításra, 312 esetben méltányosságból, melyek után igazolványonként ,-Ft térítést kellett fizetni április 1-jétől az eddig visszavonásig jelzéssel alanyi jogon kiállított igazolványokat is minden évben érvényesíteni kell, amely nagymértékben megnöveli az adminisztrációt, figyelemmel arra, hogy jelenleg 1793 db érvényes közgyógyellátási igazolvány van forgalomban. A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában járt el az Osztály: személygépkocsi szerzési támogatás 27 fő, személygépkocsi átalakítási támogatás 1 fő, volt hadiárvát, hadigyámoltat megillető egyösszegű térítés 6 fő, hadiözvegyi járadék megállapítása 2 fő, egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány 2 fő, rehabilitáció 54 fő. A szakosított ellátási formákat biztosító intézmények az alapító okiratban foglaltaknak, a költségvetésben tervezettek szerint eleget tettek. A Gondozási Központ szakmai feladat ellátását a költségvetésben rendelkezésre álló források belső átszervezéssel állandó odafigyeléssel biztosították. Némi gondot okozott a közüzemi díjak növekedése, melynek kiegészítésére a céltartalékban elkülönített keret terhére a II. félévben kerülhet sor Az intézmény feladatköre január 1-jétől bővült a szociális információs szolgáltatással, melynek keretében tájékoztatást kapnak az ellátottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások köréről, feltételeiről, pénzbeni ellátások feltételeiről, összegéről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról, stb. E feladat eddig is működött az intézményben, így ez nem igényelt jelentős többletköltséget, sem személyi, sem dologi kiadás tekintetében. Az elfogadott költségvetési rendeletben a szakmai programok az első félévben 80 %-ban végrehajtásra kerültek, amelyek anyagi fedezetét a költségvetési és külső források biztosították. Az intézményben a szociális munka minősége javult, az idősügyi koncepció elkészítésével ismertebbé vált az ott folyó munka. A szolgáltatást igénybe vevők tervezettebb foglalkoztatásával összhangban nőtt az érdeklődés. Az első félévben nem sikerült viszont

11 10 megoldást találni az értelmi fogyatékosok nappali, illetve a speciális közösségi pszichiátriai ellátottak munkajellegű rehabilitációs foglalkoztatására, mivel állami támogatás hiányában nem tudják őket alkalmazni a foglalkoztatók. A megváltozott igényekhez igazodva a évben a szociális étkeztetés keretszámai növekedtek, így az Idősek Klubjában a létszám a rendezvények, foglalkozások rendszeres szervezésével stablilizálható. Tényleges ellátotti létszám alakulása Idősek nappali ellátása 177 fő 180 fő 179 fő 194 fő 150 fő Fogyatékosok nappali ellátása 11 fő 15 fő 14 fő 11 fő 11 fő Házi segítségnyújtás 30 fő 25 fő 43 fő 42 fő 32 fő Szociális étkeztetés 157 fő 165 fő 165 fő 172 fő 239 fő Közösségi ellátás 30 fő Jelzőrendszeres házi gondozás 30 fő 40 fő 40 fő Szállást biztosító klub 10 fő 11 fő 13 fő 14 fő 12 fő Összesen: 385 fő 396 fő 444 fő 473 fő 514 fő Az intézmény feladatellátását segítette az ESZA program keretében biztosított támogatás, illetve a későbbiekben lesz érzékelhető a HEFOP pályázattal megvalósuló értelmi fogyatékosok foglalkoztatójának bővítése, az épület akadálymentesítése. Nehézséget okoz viszont, hogy a pályázat utófinanszírozott, így a évben elvégzett munkákra jutó támogatási összeg csak évben kerül leutalásra. A bölcsődei ellátás színvonalának megtartása a jóváhagyott költségvetésből egyre nagyobb feladatot jelent az intézmény számára. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tejesítése az időarányost meghaladja, mivel, az akkreditált továbbképzés során elért pontszámok miatt szükséges volt 3 fő részére 1 havi bér kifizetése. A közüzemi díjak a között a gázenergia 80,12 %-os teljesítést mutat, így az év végéig várhatóan szükség lesz az módosítására. Az egyéb dologi kiadásokra tervezett szűkös, a felmerülő kiadások csak szigorúan az alapfeladatok ellátásához kapcsolódhatnak, továbbá szükségessé teszik többletbevétel elérését is. Főbb szakmai és naturális mutatók: Megnevezés I. félév I. félév Férőhelyek száma (db) Étkező gyermekek száma (fő) Ellátottak élelmezési napjainak száma Bölcsődébe felvett gyermekek száma (fő) Beíratott gyermekek gondozási napja Ténylegesen gondozott gyermekek száma (fő) Tényleges gondozási napok száma Gondozónők száma (fő) Kisegítő állomány száma (fő) Kihasználtság gondozott gyermekekhez viszonyítva 125,35 113,73 beírt gyermekekhez viszonyítva 133,71 118,98

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben