GÉMOSZ Konferencia 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉMOSZ Konferencia 2007"

Átírás

1 szám GÉMOSZ Konferencia 2007 A GÉMOSZ május án tartotta közgyûlését Galyatetôn, a Grand Hotel Galyában. A konferencián a gépjármû-márkakereskedôk, a gépjármûimportôr cégek vezetôi, a szakmát övezô cégek igazgatói, a szektor jogiigazgatási kereteinek alakítását szolgáló állami szervek, hatóságok képviselôi, valamint a gépjármû-finanszírozási piac meghatározó szereplôinek vezetôi vettek részt. A két napos rendezvény keretében elsô ízben került sor a Márkaszövetségek szakmai fórumára, amelynek középpontjában a Csoportmentességi törvény jövôjének kérdése állt. A es periódus kiemelkedô jelentôségû lesz az európai gépjármû-ipari ágazat jövôjét illetôen, mivel ebben az idôszakban kerül kidolgozásra az Európai Bizottság elé kerülô CECRA javaslat, a 2010-ben hatályát vesztô Csoportmentességi törvény megújítására nyilatkozta Jürgen Creutzig a CECRA márciusi közgyûlése alkalmával. Az Európai Bizottság 2008 májusában hozza nyilvánosságra a kérdéssel kapcsolatos álláspontját. A CECRA közgyûlése már megfogalmazta a szabályozás meghosszabbításának igényét, vagy legalábbis egy ágazat specifikus szabályozás meglétének szükségességét, valamint közzé tett egy programot (Gépjármû-kereskedelem 2010 után), amely a gépjármû-kereskedelem és javítás 2010 utáni, lehetséges alternatíváit vázolja. Beszámoló a Márkakereskedôi Szövetségek elsô értekezletérôl Tisztelt Olvasó! A Gémosz konferenciával egyidôben, a délelôtti órákban megtartottuk az elsô országos márkakereskedô szövetségek gyûlését. A gyûlés azért vált aktuálissá, mert a 2010-es, európai uniós autókereskedôkre vonatkozó törvényváltozáshoz a CECRA várja a magyarországi autókereskedôk szakmai javaslatát. A megbeszélés Gablini Gábor elnök úr prezentációjával kezdôdött, ahol részletes tájékoztatást kaptak a kollegák a CECRA módosító törvényjavaslatáról. Ezután a szövetségek jelenlévô képviselôi elmondták véleményüket a jelenlegi és a jövôbeli szabályozással kapcsolatban. A hozzászólásokból megállapítható, hogy a Magyarországon mûködô márkakereskedések véleménye sem egységes ebben az ügyben. Változó a megítélés, lokálisan és kereskedések méretétôl függôen is. Úgy tûnik, hogy nagyon nehéz lesz a GÉMOSZ-nak úgy megfogalmazni a véleményét, hogy abban tükrözôdjön a magyar kereskedôk véleménye. Találni kell egy kompromisszumos megoldást, ami mindenki számára elfogadható lesz. Ehhez kérte a segítséget a GÉMOSZ elnöksége a márkaszövetségek elnökségeitôl. Erre határidôt tûzött ki, egyrészt a CECRA, másrészt a GÉMOSZ elnöksége. A CECRA által ismertetett törvénymódosítási javaslathoz három változat van jelenleg: marad a jelenlegi szabályozás (1400/2002) némi módosítással, egy teljesen új törvényt alkotnak, amely majd szabályozza 2010-tôl az EU-n belül a kereskedések mûködési feltételeit, abszolút szabad lesz a piac, teljes libelarizáció lép majd életbe. Mindenki számára fontos, hogy milyen döntés születik és az is, hogy mennyire lesz erôs a gyártók és mennyire a kereskedôk lobbitevékenysége. Ettôl függ a jövônk 2010-tôl. A megbeszélésen megállapodtunk, hogy ezután a szövetségek elnöksége rendszeresen összeül a vélemény- és információcsere érdekében. Orbán András GÉMOSZ elnökség tagja *** Török Mátyás köszöntötte a résztvevôket, majd javaslatot tett a levezetô elnök, a jegyzôkönyvvezetô és a jegyzôkönyv hitelesítôk személyére. A közgyûlés egyhangúlag megszavazta levezetô elnöknek Balogh Árpádot, jegyzôkönyvvezetônek Váci Károlynét, jegyzôkönyv-hitelesítônek pedig Orbán Andrást, és Giczy Árpádot. Balogh Árpád köszöntötte a jelenlevôket és ismertette a javasolt napirendi pontokat. 1. Elnöki beszámoló, elôadó Gablini Gábor elnök 2. Gazdasági Bizottság beszámolója, elôadó Nagy György 3. Ellenôrzô Bizottság beszámolója, elôadó Török Mátyás 4. Alapszabály-módosítás, szavazás 5. Marketing Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom CECRA-hírek Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok 3. oldal 5. oldal A gépjármû-nyilvántartás egyenlô földhivatal, avagy egyablakos rendszerrel a fekete gazdaság ellen 7. oldal május 1. elkezdôdött 9. oldal Csonka Jánosra emlékezünk születésének 155. évfordulóján 14. oldal Kereszttûzben Az autó- és motorkerékpárértékesítôi oktatás elsô tapasztalatairól 15. oldal 16. oldal Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége alapszabályának módosítása, május oldal Nagy lehetôség kisvállalkozásoknak Új és kishaszonjármûvek magyarországi piacának helyzete Változnak az ügyfelek! Az alkatrész-értékesítés fokozása A NEXA AUTOCOLOR rövid története Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségi munkájáról 18. oldal 19. oldal 20. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal Fôbb támogatóink:

2 (Folytatás az 1. oldalról) 6. Szerviz Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád 7. Oktatási Bizottság beszámolója, elôadó Horváth László 8. Szavazás a Bizottságok beszámolóinak elfogadásáról. A közgyûlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. Gablini Gábor elnöki beszédében a hazai autópiac alakulását, valamint a csökkenést befolyásoló tényezôket ismertette. Kiemelte, hogy a legnagyobb veszélyt az új autó értékesítés piaci helyzetének alakulására, a használtautók regisztrációs adójának tervezett eltörlése jelenti, amellyel szemben a Gépjármû Importôrök Országos Egyesületével együttmûködve fel kell lépni. Beszámolt arról, hogy a GÉMOSZ GVH-val szembeni perének elsô lépéseként, a GVH határozatában kiszabásra került Ft-os bírság megfizetését a bíróság felfüggesztette. Elmondta, hogy a délelôtt folyamán megtartott márkaszövetségi ülésen ismertetésre került a csoportmentességi törvény 2010 utáni lehetséges jövôjérôl készített CECRA-tanulmány, amely a jelenlegi tendenciákhoz igazítva három alternatívával szolgál (lásd.: fenti beszámoló). Felhívta a tisztelt közgyûlés figyelmét arra, hogy minden márkaszövetség vitassa meg, és tegyen javaslatot a 2010 utáni rendszer kialakítására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kezdeti nehézségek ellenére szükséges, hogy a GÉMOSZ támogassa az új integrált vizsgáztatási rendszer bevezetését. A gépjármûbûnözéssel szembeni fellépés jegyében a GÉMOSZ és a Zsaru Car kezdeményezte az autólopások megakadályozása érdekében a gépjármûvek másodlagos azonosítóval történô ellátását. A kezdeményezést a Magyar Lízingszövetség, az ORFK és a GOE is támogatja. A bizottságok beszámolójában Nagy György megtartotta a gazdasági bizottság beszámolóját, valamint a tesztautókkal kapcsolatos adózási problémákról adott rövid ismertetést. Török Mátyás az ellenôrzô bizottság vezetôjeként elmondta, hogy a felügyelô bizottság a jogszabályban meghatározottak szerint végezte a munkáját. Az elnökség az alapszabályban elôírtak szerint végezte munkáját. A versenyhivatali eljárás miatt 3 rendkívüli ülést tartottak. Ismertette az ellenôrzô bizottság vezetôjeként a mérlegbeszámoló és eredmény kimutatás fôbb elemeit, és szavazásra bocsátotta annak elfogadását. A közgyûlés a évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Mátyás ezután javaslatot tett az alapszabály módosítására. Alapszabály-módosítások A közgyûlés az alapszabály-módosításokat egyenként, valamint összességében is egyhangúlag megszavazta. Giczy Árpád a marketing bizottság éves munkáját foglalta össze, valamint a szerviz bizottság munkáját ismertette prezentációjában. Horváth László az oktatási bizottságban végzett munkák eredményeirôl számolt be. A közgyûlés a bizottsági beszámolókat egyhangú szavazással elfogadta. Balogh Árpád a közgyûlés hivatalos részét lezárta. A konferencián elhangzott elôadások Dr. Kovács László úr, az Európai Bizottság adóés vámügyi biztosa: Az Európai Bizottság elképzelése szerint a regisztrációs adó 5 10 év alatt beépülne a gépjármûvek üzemben tartási díjába. Ugyanakkor a bizottság arra törekszik, hogy életbe lépjen egy visszatérítési mechanizmus annak kivédésére, hogy egy-egy uniós polgár a regisztrációs díj többszöri megfizetésére kényszerüljön, ha átköltözik egyik tagállamból a másikba. Dr. Draskovics Tibor úr az államreformért felelôs kormánybiztos beszédében vázolta az ország elôtt álló feladatokat, valamint a gazdasági szereplôk, és a kormány közti érdekegyeztetô ülések támogatásáról biztosította a GÉ- MOSZ- t. Földvári András úr, az Autó2 fôszerkesztôje és Kovács Gyula úr, atárki ügyvezetô igazgatója beszámolt az autóvásárlói elégedettséget, szokásokat és tendenciákat vizsgáló éves Tárki Autó2 közös tanulmány konklúzióiról, valamint informálta a hallgatóságot a MOSAiC KLUB létrehozásának szándékáról. A GÉMOSZ-szal közösen egy klub létrehozását tervezzük, ahol a tanulmányok alapján a TÁRKI szakértôi oktatást tartanak márkakereskedôknek, illetve a márkakereskedôk részére elérhetôvé teszik az adatbázis egy részét (az adott márkakereskedés körzetébôl érkezô válaszok). Sôt maga az adatbázis bôvíthetô, a márkakereskedéseknél, illetve a GÉMOSZ-nál meglévô adatok alapján. Vértes András úr, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke elôadásában vázolta a jelenlegi gazdasági helyzetet és a számok alapján (GDP alakulása, jelenlegi hitelállomány, kamatfelárak alakulása), a gépjármû vásárlási tendenciák várható alakulását. Bendó Zoltán úr, a Nemzeti Fejlesztési Tanács, fôosztályvezetô-helyettese a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban szereplô etapokról adott rövid leírást. Az NFT három hullámban tervezi a pályázati kiírások megjelentetését: január, június-július, szeptember-december. Kolossváry Ádám úr, a Merkantil Bank vezérigazgatójának elôadása a PSZÁF I/2007. számú vezetôi körlevél a gépjármû-hitelezéssel és lízinggel foglalkozó pénzügyi intézmények vezetôi részére (2007. április 11.)-rôl adott elemzést. Semperger Kinga asszony a stratégia és szervezetfejlesztés témakörében arról tartott elôadást, hogy mi kell a versenyképesség növeléséhez, hogyan lesz ötletbôl projekt, milyen lépések szükségesek, milyen támogatási források igénybevételére van mód. Horváth Zsolt Csaba úr, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke az intenzívebb márkakereskedôi szerepvállalás lehetôségei témakörében tartott elôadásában az új integrált vizsgálat bevezetésének szükségességérôl, mikéntjérôl, informatikai háttérgényérôl, tapasztalatokról tartott elôadást. Tóth Tihamér úr, a Versenytanács elnöke a kartellmagatartás ismérveirôl, a gépjármû-márkakereskedôi szakmát érintô európai szabályozás alakulásáról számolt be. Mészáros György úr, a Magyar Lízingszövetség alelnöke, Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Az aktuális autófinanszírozási piaci folyamatok elemzése. Varsányi Gyula úr, a Castrol Hungária ügyvezetô igazgatója bemutatta a Castrol Professional komplex hatékonyságnövelô szervizprogramot. Dávid Ferenc úr, a Vállalkozók Országos Szövetségének fôtitkára elôadásában vázolta a GÉMOSZ VOSZ együttmûködést, valamint VOSZ állásfoglalását, a kormány gazdaságpolitikáját illetôen. Gyôzô Gábor úr, a Magyar Gépjármû Importôrök Egyesületének elnöke a GÉMOSZ MGE együttmûködésérôl tájékoztatta a hallgatóságot. Nagy László úr, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Közlekedés Igazgatási és Nyilvántartási Fôosztályának vezetô fôtanácsosa Az adminisztráció csökkentése a közigazgatásban címmel tartott elôadást. Sivó Imre úr, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnöke: Tájékoztató a Magyar Sörgyártók Szövetsége 2007-es Jófej kampányáról. Sávos Lajos úr, az Emil Frey Magyarország Kft. elnöke a kereskedések költséghatékonyabb mû-ködésének lehetôségérôl, érdekérvényesítés hatékonyságának növelésérôl tartott elôadást. Dr. Kovács Endre úr, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szaktanácsadója olyan környezetvédelmi kérdéseket érintett prezentációjában, mint az európai uniós követelmények, telephely-engedély, környezetvédelmi jogszabályok, hulladékká vált gépjármûvek szárazra fektetése, környezetvédelmi kommandók fellépése az illegális tevékenységet végzô javítómûhelyekkel szemben. 2 Autó Márkakereskedô 2007/2

3 CECRA-hírek JÜRGEN CZERUTZIG CECRA ELNÖK ON-LINE LEVELE 1400/2002 BER Az Európai Bizottság revíziója a Csoportmentességi törvény jövôjét illetôen teljes erôbedobással folyik. A CECRA az elmúlt hónap során azon dolgozott, hogy megfeleljen a bizottság által támasztott jelentôs kihívásnak. A Csoportmentességi törvény 2010 utáni jövôjére irányuló felmérés során az Európai Bizottság egy rendkívül komplex anyagot küldött ki a CECRA-nak és tagjainak, amelyre az érintett szervezeteknek, tagszövetségeknek nagy részletességgel (statisztikai elemzéseket felvonultatva) kellett válaszolniuk. Ez az elsô lépés az 1400/2002-es BER sorsát illetôen. ahogy a DG Versenyügyi részlege nyilatkozott. A beérkezô anyagok figyelembe vételével az Európai Bizottság egy beszámoló összeállításán dolgozik majd, amelynek közreadását májusára tervezik. Ezzel egyetemben a bizottság egy közmeghallgatás keretében több választható irányvonalat fog felvázolni. A CECRA számos tagországgal folytatott elôzetes tárgyalásokat és vázlatosan összeállította a válaszokat a kérdésekre, amelyet a június 13-án megtartott Gépjármû Kereskedelmi Divízió ülésének alkalmával vitattak meg. Az, hogy a Csoportmentességi Törvény megújításra kerül-e a bizottságnak benyújtott válaszainktól is függ. Ami a mostani helyzetet illeti, a legjobb megoldás a szektor számára, a jelenlegi Csoportmentességi Törvény hatályának meghosszabbítása lenne. Valójában, azok a problémák, amelyeket a jelenlegi szabályozás rovására szoktak elkönyvelni, inkább abból származnak, ahogy néhány gyártó értelmezi a jogszabályt, nem pedig magából a jogszabály szövegébôl. nyilatkozta Jürgen Creutzig, a CECRA elnöke. A CECRA véleménye szerint, az 1400/2002-es Csoportmentességi Törvény egyfajta jogszabályi keretet biztosított a gépjármû kereskedelem számára. Az 123/1985, és az 1475/1995-ös szabályozásokat követôen, az 1400/2002-es törvény olyan mérvû kiterjesztést valósított, meg, hogy képes megfelelni a bizottság gépjármûpiaci versenycéljainak, amelyek a vevô elégedettségére épülnek. A rendszer fenntartása érdekében, valamint az eddig elért eredmények tükrében, szükségesnek tartjuk az 1400/2002-es szabályozás megújítását. A BER 1400/2002 felvázolásakor a bizottság egy sor, a gépjármû-kereskedelemben és -javításban megvalósítani kívánt célt állított fel: A verseny védelme a fogyasztó érdekében, aki ily módon, élvezheti a belsô piac adta lehetôségeket, az alacsonyabb árakat, és annak lehetôségét, hogy ott veszi meg a jármûvet, ahol akarja; növelte a piaci integrációt; nagyobb egyensúlyt biztosítva a felek között; kiemelve az árversenyt; és lehetôvé tette a technikai információkhoz való hozzáférést a javítói és alkatrész piac szereplôi számára. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a jövôbeli jogszabályi háttér, az Európai Bizottság célja, csak akkor érhetô el, ha a jövôbeli szabályozás tartalmazni fogja ezen célkitûzéseket. A gépjármûpiac rendkívül versenyképesnek mondható, de csak néhány világszerte aktív tevékenységet folytató gyártó alkotja. A legtöbb európai országban a gépjármû piac érett piac, a többi országban pedig, a folyamatban levô piaci integrációnak köszönhetôen, gyorsan fejlôdik. Az olyan piac, mint a gépjármûpiac, kiváltságos helyzetet eredményez a szereplôk számára, így egy szereplô viselkedése nagyban befolyásolhatja a többiekét. Az üzemanyag-kereskedelmi piac, mindig jó példával szolgált arra nézve, hogy mi történik ott, ahol kiváltságos piaci szereplôk vannak jelen. Az ilyen jellegû fejlôdés során szinte kizárt a jogorvoslat. Ezen piaci olygopóliák létrejöttének megelôzésére, erôs verseny fenntartása szükséges a kiskereskedôi szinten. Az általános vagy esernyô -szabály, kiegyenlített vertikális kapcsolatok, és az egyszerûbb termelési ciklus révén nagyban hozzájárul a versenypiac kiegyensúlyozásához. Két kérdésben azonban nem megfelelô: (Folytatás a 4. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 3

4 (Folytatás a 3. oldalról) elôször is meg kell említenünk a piacon megnyilvánuló erôviszonyok közötti egyenlôtlenséget, amely alatt a gyártói/importôri dominanciát értjük, másodszor pedig nem alkalmazkodik a termék speciális jellegéhez, életciklusához, kereskedelmi jellegzetességéhez. Mindezek lehetôvé teszik az erôsebb fél számára, hogy elfojtsa a versenyt. A verseny érdekében, alapvetôen fontos, hogy a kereskedônek a lehetô legnagyobb biztonsága legyen, a szerzôdése folytonosságát és tartalmát illetôen. Csak akkor képes versenyképes szereplôként megjelenni a kereskedô a piacon, ha és amennyiben a gyártótól függetlenül cselekedhet. A szállítók multinacionális nagyvállalatok, míg partnereik többségét kis és középvállalkozások alkotják. A kereskedôk és javítók tárgyalási pozíciója korlátozott, így arra kényszerülnek, hogy a gyártókra hagyatkozzanak. Szintén meg kell említeni, hogy a gépjármû ipar igen tôkeigényes, a nagy beruházások és képzési követelmények folyamatos növekedése miatt. Ebben a helyzetben, szükségesnek mutatkozik, hogy a gyengébb félnek valamiféle biztosíték álljon a rendelkezésére, lásd a végfelhasználók irányába megnyilvánuló versenyt. Ez függetlenséget biztosíthat a fogyasztói politika és piaci stratégia terén. Szabad termékvásárlás és értékesítés A fent említett szabadságot az 1400/2002-es Csoportmentességi törvény több rendelkezése is biztosítja. Ez arra is lehetôséget biztosít, hogy a kereskedô az értékesítés általa optimálisnak tartott formáját/stratégiáját válassza, amely a helyi piaci viszonyokon alapszik. Így a fogyasztó számára több választási lehetôség nyílik. Az információk átláthatósága, a szervizszolgáltatások szabad megválasztása A tulajdonosi kiadások egy gépjármû életciklusát tekintve nagy részben a fenntartási és javítási költségekbôl adódnak. A szervizpiac versenyképességének megôrzéséhez szintén jogszabályi keretekre van szükség. Nemcsak versenykérdésrôl van itt szó, hanem az információk átláthatóságának szükségességérôl is. TOVÁBBI UNIÓS HÍREK Környezetvédelem A környezetvédelem terén elmondható, hogy az Euro-5 direktíva módosítását a gépjármûvek üzemanyag kibocsátásával kapcsolatos megszorításokról, és a technikai információkhoz való hozzáférésrôl, a miniszterek tanácsa május 30-án hivatalosan is elfogadta. A parlament már az év elsô felében jóváhagyta a módosítást. A tanács szavazása az utolsó lépcsô volt az elfogadtatási eljárásban. A módosítás most fog hatályba lépni, 18 hónappal az után, hogy az EU hivatalos lapjában publikálása került. A megszavazott jogszabály az Európai Bizottság Tiszta levegôt Európának program keretében benyújtott javaslatát módosítja. A 2005 januárja óta érvényes euro-4-es normát a személygépkocsiknál (M1) szeptember 1- tôl váltja az euro-5. Vásárlói hitel Az EU Versenyügyi Tanácsa május 21-én tartotta ülését annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak az EU fogyasztói hitelezés szabályainak harmonizációját illetô (kivéve a jelzáloghitelt) javaslattal kapcsolatban. A szerzôdés felmondására rendelkezésre álló idô, azaz míg a fogyasztó felmondhatja a szerzôdést, 14 napban került meghatározásra, és a valódi éves kamatláb kiszámításának harmonizációja megtörtént. A direktíva tervezete 5 éve parlagon hever, mivel elfogadásához minôsített többségi szavazat szükségeltetik. A vita középpontjában az a határérték áll, amely felett a fogyasztónak büntetést kell fizetnie a bank vagy kölcsönzô szervezet részére, a hitel korai visszafizetése esetén. A jelenlegi szöveg határértékként a eurót szabta meg. E felett az érték felett vevônek korai hitelvisszafizetés esetén büntetést kell fizetnie, amelyet a teljes visszafizetendô összeg 1%-ában jelöltek meg. Mindamellett a tagországoknak jogukban áll alacsonyabb küszöböt szabni, ha úgy döntenek. Így a direktívában az alábbiak szerepelnek: - 14 napban határozta meg a szerzôdés felmondásának határidejét, minden hitelfajtára, mely idôszak alatt a fogyasztó elállhat a hitelszerzôdéstôl. - Lehetôvé teszi a fogyasztók számára, hogy a két oszlopba szedett információk alapján összehasonlíthassák a jelenlegi állapotot és a módosított szabályozást. Ennek neve Standard európai fogyasztói hitelinformáció. - A kamatlábak kiszámításának harmonizációja. A Bizottság reméli, hogy az intézkedések megkönnyítik a fogyasztók számára a hitelajánlatok összehasonlítását, valóban egységes piacot teremtve a fogyasztói hitelek terén. Bár tudjuk, hogy a legtöbb állampolgár továbbra is saját országában fog hitelszerzôdést kötni, a német elnökség örömmel nyugtázta, hogy a megállapodás lehetôvé teszi az állampolgárok mobilitásának növelését, valamint az internetes banki szolgáltatásokat használók számára azt, hogy a nemzetük hitelpiaci szolgáltatásait a határokon túl is igénybe tudják venni. A direktíva jelenleg az EU Parlament elôtt van. Személygépjármûvek közúti ellenôrzése május 23-án a bizottság elfogadta a személygépjármûvek út menti technikai ellenôrzésérôl szóló a 2000/30/EC direktíváról készült elsô beszámolót. A beszámolóban szerepel, hogy jelentôs egyenlôtlenség van az egyes országok között, és a legtöbb tagország nem tesz eleget az elôírásoknak. A bizottság újra napirendre tûzte az ügyet Spanyolország, Lengyelország, Írország, Franciaország, Portugália, és Cirpus vonatkozásában, akik nem bocsátották rendelkezésükre a direktíva által elôírt adatokat. A 27 tagországból 18-tól beérkezô adatok alapján egyértelmûen bizonyítást nyert, hogy rosszul alkalmazzák a direktívát. Nagyon sok ország nem küldött adatokat a bizottságnak a megvizsgált autók számáról, típusáról. A bizottság az ügy rendezése érdekében, egy formanyomtatvány kiadását tervezi. 4 Autó Márkakereskedô 2007/2

5 Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok A. SZERZÔDÉSI BIZTONSÁG Szerzôdési biztonság alatt, azt értjük, hogy a kereskedô biztos lehet abban, a szerzôdését, nem mondják fel egyik napról a másikra. Ennek elérése végett, a kiskereskedônek jogi biztosítékra van szüksége. 1. Rendes felmondás és minimum felmondási idô A jelenlegi 1400/2002-es szabályozás kimondja, hogy a gyártó kifejezett indítványára történô felmondásra csak abban az esetben van lehetôség, ha a gyártó objektív módon bizonyítani tudja ennek szükségességét. Ebben az esetben a gyártónak írásban kell részleteznie a felmondás okát. A szerzôdéses javító számára a gyártó által biztosított rendes felmondási idô legalább két év. Ha a kereskedô a felmondás kézhezvételét megelôzôen beruházásokat végzett, a költségek törlesztésére tekintettel a felmondási idôt ki kell terjeszteni, vagy megfelelô kompenzációt kell biztosítani a kereskedô számára. Ha a gyártó egy éves felmondási idôvel akar szerzôdést bontani, ennek megfelelô kompenzációt kell fizetnie. A kompenzációnak a szerzôdéses kereskedô beruházásaihoz kell aránylania. A felmondást minden esetben a naptári év végétôl kell számítani. A felmondáskor, a gyártó, a szerzôdéses kereskedô, javító választása alapján, a szerzôdésben meghatározott formában visszavásárol minden, a szerzôdés tárgyát képezô, új és használt árucikket, feltéve, hogy a felmondásra, nem a kereskedô hibájából került sor. Ha a szerzôdéses kereskedô mondja fel a szerzôdést, a gyártó maximum 12 hónapos felmondási idôt kérhet. 2. A márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú módosításának tilalma A szerzôdés az szerzôdés. A márkakereskedôi szerzôdésben foglaltak megváltoztatására, csak a felek egybehangzó akarata alapján van mód. Azon rendelkezést, amely megengedi a márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú felbontását, be kell tiltani, máskülönben minden szerzôdésben a szerzôdésbontásra és minimum határidôre vonatkozó rendelkezéseket alá lehetne aknázni. 3. A kereskedôi beruházások megtérítése A márka specifikus beruházásokat szerzôdésbontáskor az importôrnek vagy a gyártónak mindig meg kell térítenie. Ha a kereskedôi szerzôdés felbontására a beruházás elkészültétôl számított 10 éven belül, és nem a kereskedô hibájából kifolyólag kerül sor, a gyártónak kompenzációt kell fizetnie még a törlesztési idôszak lejárta elôtt, amely legalább a beruházás elkészültével tervezett mûködési eredmények, és a beruházás törlesztésének elmaradása révén keletkezô különbözetet fedezi. 4. A képviselet a szerzôdés felmondása utáni visszatérítést preferálja 5. Változások a tulajdonos személyét illetôen, vagyonátruházás A Csoportmentességi törvény 3(3) bekezdését az új törvényszövegben is szükséges megtartani. A szerzôdéses kereskedônek lehetôséget kell biztosítani vagyonának/vállalatának átruházására, beleértve a márkakereskedôi szerzôdésbôl származó hasznok szedését, hálózaton belül harmadik fél részére, ha a részvénytulajdonban változások vannak. Ugyanígy egy szerzôdéses javítónak is lehetôsége kell, hogy nyíljon tulajdonjoga és javítói szerzôdésének átruházására, hálózaton belül harmadik fél részére. Ilyen esetben, a gyártónak és/vagy importôreinek nincsen elôvásárlási joga. 6. Célok Minden újautó értékesítési, alkatrész értékesítési, vevôszolgálati, raktározási célkitûzésnek ésszerûnek, és megállapodásban rögzítettnek, vagy a megállapodás hiányában, egy harmadik szakértô fél, vagy bíró által meghatározottnak kell lennie, bármilyen idôtartamról is legyen szó. A teljesítmény, azaz az eredmények, a kötelezettségek teljesítésén kell, hogy alapuljanak, úgymint a lehetô legnagyobb erôfeszítést megtenni a gyártói hibák figyelembevétele (pl.: szállítási, vagy az információs rendszerben tapasztalható hiányosságok, és nem jelenlegi célkitûzések mentén elért eredmények) mellett. (Folytatás a 6. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 5

6 (Folytatás az 5. oldalról) A célok kijelölése és utólagos értékelésük kellô idôközönként meg kell, hogy történjenek. 7. Diszkriminációtól mentes szerzôdéses feltételek A szerzôdéses kereskedô által vállalt beruházások és kötelezettségek elismerésében, a gyártónak legalább olyan kedvezô, és mindenfajta diszkriminációtól mentes ajánlatot kell adnia a kereskedôi hálózata számára, mint bármelyik másik értékesítô számára. Az alapárrés (engedmények + bonuszok) az alapvetô szállítási és fizetési kondíciókkal (fix gazdasági megállapodás) kell, hogy meghatározásra kerüljön a kereskedôi szerzôdésben. A,,standardokhoz kapcsolódó árrések, ide értve a vásárlói elégedettséget mérô felmérések eredményeit is, szintén fix gazdasági megállapodások formájában és jól átlátható módon kell, hogy szerepeljenek a szer-zôdésben, valamint nem kerülhetnek módosításra a kereskedô, kereskedôi tanács, vagy a hol az nem létezik, a kereskedôi hálózat jóváhagyása nélkül, garantálva ezáltal, hogy ezek a feltételek világosak és megfelelôen definiáltak, a szerzôdéses kereskedôk jelentôs beruházásainak védelme érdekében. Továbbá, a gyártónak kizárásra kerül azon joga, hogy egyoldalú változásokat eszközölhet a szerzôdéses feltételekben. Az értékesítésre, vevôszolgálati tevékenységre, új autó javításra, visszavásárlásra, alkatrész cserére és használt autó visszavásárlásra vonatkozó megállapodásban nem szerepelhet kritérium, vagy bonuszhoz kötôdô standard. 8. A mennyiségi hálózat méretének közzététele Ha egy gyártó úgy dönt, hogy mennyiségi rendszeren keresztül értékesíti az általa gyártott gépjármûveket, akkor kötelessége meghatározni a kereskedôi hálózat tagjainak számát. Ez a szám csak abban az esetben változhat, ha ennek szükségességét ésszerû indokok támasztják alá. 9. Az elmúlt 10 év jogszabályi keretének tartama A jelenlegi Csoportmentességi törvény csak néhány éve lett teljes mértékben hatályos. Az új kereskedôi szerzôdések többsége október 1-el került lezárásra. A megbeszélések és a lobbi tevékenység, már 2007 nyara elôtt megkezdôdtek, mivel a Bizottság idôközben megkezdte a jogszabály hatékonyságának felülvizsgálatát. Sok gyártó jelezte, hogy a szerzôdéseket két éves felmondási idôvel kívánja lezárni májusa elôtt annak érdekében, hogy teljesen szabad keretek között folyhasson a 2010-es szerzôdések tartalmának kialakítása. Ez a helyzet azt jelenti, hogy a kereskedôk bizonytalanok a jövôt illetôen, mely még inkább függôvé teszi ôket, jelenlegi szerzôdéses partnerüktôl. A hosszú távú jogbiztonság abszolút mértékben elôfeltétel tehát. Egy minimális idôtartamra azonban szükség van ahhoz, hogy az új 10 évre szóló jogszabályi szerkezet elérje ezt a célt. 10. Döntôbíráskodás Az 1400/2002-es szabályozásban szereplô záradéknak az új jogszabályban is szerepelnie kell. Ahol érdekkülönbség merül fel a gyártó és a szerzôdéses javító között, melyet nem lehet normális üzleti folyamat keretében, vagy kereskedôi tanács -, ahol ez nem létezik, a kereskedôi hálózat- segítségével orvosolni, a szerzôdéses kereskedô, vagy kereskedôk bírósághoz fordulhatnak a helyzet rendezése érdekében. B. NINCS INDOKOLATLAN VERSENY A GYÁRTÓ, VAGY HARMADIK FÉL RÉSZÉRÔL Egy kiskereskedô sem lehet sikeres a nagykereskedôvel szemben folytatott versenyben. Ez különösen igaz azokon a piacokon, ahol a fogyasztói árakat a nagykereskedô kommunikálja, és ahol a nagykereskedô határozza meg a kiskereskedelmi hálózatában érvényesülô árréseket. Alapvetôen fontos tehát, hogy a gyártó, aki a kiskereskedelmi hálózat mellett döntött, ne versenyezhessen szabadon a kiskereskedôkkel. A kiskereskedô nem léphet fel függetlenül, tudván, hogy a nagykereskedô bármikor versenytársként jelenhet meg a piacon. 1. Direkt értékesítés tilalma A direkt értékesítés elvi szempontból összeegyeztethetetlen a szelektív kereskedelmi rendszerrel, ezért szükségesnek bizonyul a kérdés jogszabályi keretek között történô rögzítése. Valójában, érthetô, ha a gyártó bizonyos specifikus esetekben direkt értékesítés alkalmaz (az alkalmazottai, a hadsereg, a kormányzati szervek speciális igényeihez alkalmazkodva). Mindazonáltal a kereskedôi szerzôdésnek világosan meg kell fogalmaznia ezeket a direkt értékesítési lehetôségeket, még a szerzôdés aláírását megelôzôen, és ki kell hangsúlyoznia, hogy a kivételes esetektôl (pl.: hadsereg jármûvei) eltekintve, a gépjármûvek a kereskedôn keresztül kerülnek kiszállításra, aki ezért megfelelô kezelési költséget kap. A gyártókat kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák hálózatukat, kivel és milyen feltételekkel szerzôdnek direkt értékesítés címén. 2. A gyártó nem nyithat outleteket a kereskedôi által lefedett térségben, valamint nem jelölhet ki újabb kereskedôket a már más kereskedô által lefedett térségben. 3. Gazdasági információ A legtöbb gyártó elvárja szerzôdéses kereskedôitôl, javítóitól, hogy rendszeres idôközönként számoljanak be a kereskedelmi eredményekrôl, és mivel ez ma már számítógépes formában is elérhetô, a gyártó jó és pontos információkkal rendelkezik a szerzôdéses kereskedô, javító üzleti mûködésérôl. Ez lehetôvé teszi a gyártó számára, hogy a gazdasági feltételeket önkényesen hozzáigazítsa a szerzôdéses kereskedô, javító eredményének szintjéhez. A gyártó ilyen jellegû egyoldalú változtatása szerzôdéses feltételeket illetôen, növeli a tôle való gazdasági függést. Ezért, a szerzôdéses kereskedôtôl, vagy javítótól származó gazdasági információknak szigorúan azokra az információkra kell korlátozódniuk, melyek elengedhetetlenül szükségesek a gyártó számára és pusztán a márkáról szólnak. Elôre meg kell határozni, mind az információk terjedelmét, mind rendszerességüket. A szerzôdéses kereskedô, vagy javító üzleti eredményeinek és az éves könyvviteli beszámolónak normális körülmények között elégségesnek kell bizonyulnia ahhoz, hogy a gyártó felmérje pénzügyi kockázatát, valamint hogy a kereskedô vagy javító ezzel eleget tegyen kereskedelmi kötelezettségeinek. Minden olyan rendszert be kell tiltani, mely a kereskedôi vagy javítói bonuszt az adatok gyakoriságához és terjedelméhez köti. Továbbá, ahogy azt az Európai Bizottság is kifejtette május 13- án, a multimárkás kereskedôknek és javítóknak nem kell felfedniük semmilyen gazdasági információt, mely kereskedelmileg érzékenyen hat más márkákkal folytatott üzleti tevékenységükre. 4. Vásárlói információ A vásárlói adatbázis a szerzôdéses kereskedô, javító tulajdonát képezi, és hozzájárul ez utóbbiak jó hírnevéhez. Nem szükséges, hogy a gyártó a vásárló címén kívül más információval is rendelkezzen, annak érdekében, hogy garanciális vagy visszahívási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Ezért, szükséges, hogy az információáramlás szabályozott keretek között történjen, kivéve azt az esetet, ha jogi eljárás elengedhetetlenül szükségessé teszi az információ kiadását. Autó Márkakereskedô V. évfolyam, 2. szám. ISSN Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ), 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Felelôs kiadó: Gablini Gábor. Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád. Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Orosz Judit. Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Tel.: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., A megjelenést támogatta a H and H Kft. 6 Autó Márkakereskedô 2007/2

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! gemosz_08/2 5/9/08 5:13 PM Page 1 www.gemosz.h 2008. 2. szám Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! GABLINI GÁBOR elnök Mint a mindennapi munkában, most is úgy érzem visszatekintve az elmúlt évekre, mintha

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában 2004. 3. szám A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában A közgyûlés résztvevôi Gablini Gábor úr a szövetség elnöke köszöntötte a tisztújító közgyûlésen megjelent

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR Nem indul könnyen

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6

A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6 A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6 www.nkh.hu» Erõsödõ hatósági munka» A KRESZ április elsejei módosításáról» Szakmai háttér: az NKH honlapja» Integrált vizsgálat:

Részletesebben

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. 2. szám Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. március 8. Brüsszel. A CECRA soronkövetkezô taggyûlésén a GÉ- MOSZ-t Gablini Gábor elnök úr és Giczy Árpád elnökségi tag képviselte. Jürgen Creutzig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

» Átalakuló vizsgáztatás. » Készül az elektronikus vezetési karton. » Józanul, biztonságban. » A jármûvezetõ-képzés új útjai

» Átalakuló vizsgáztatás. » Készül az elektronikus vezetési karton. » Józanul, biztonságban. » A jármûvezetõ-képzés új útjai A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6» Átalakuló vizsgáztatás» Készül az elektronikus vezetési karton» Józanul, biztonságban» A jármûvezetõ-képzés új útjai» Vezetõi

Részletesebben

a Bankszövetség 2013. I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2013. május

a Bankszövetség 2013. I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2013. május BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2013. I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2013. május Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ GAZDASÁGI KÖRNYEZET ÉS A HITELINTÉZETI SZEKTOR HELYZETE --------------- 3 2.

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

1 GÉMOSZ II. konferencia

1 GÉMOSZ II. konferencia GÉMOSZ II. Konferencia A Gépjármû-Márkakereskedõk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) 2003. november 26-án, Budapesten, a Vajdahunyadvárban tartotta II. konferenciáját. A konferencia központi témaköre a közelgõ

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 2. szám Bizalom, partnerség, közös célok Dr. Futó Péter régi-új elnök a munkaadók elvárásairól, törekvéséről

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben