GÉMOSZ Konferencia 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉMOSZ Konferencia 2007"

Átírás

1 szám GÉMOSZ Konferencia 2007 A GÉMOSZ május án tartotta közgyûlését Galyatetôn, a Grand Hotel Galyában. A konferencián a gépjármû-márkakereskedôk, a gépjármûimportôr cégek vezetôi, a szakmát övezô cégek igazgatói, a szektor jogiigazgatási kereteinek alakítását szolgáló állami szervek, hatóságok képviselôi, valamint a gépjármû-finanszírozási piac meghatározó szereplôinek vezetôi vettek részt. A két napos rendezvény keretében elsô ízben került sor a Márkaszövetségek szakmai fórumára, amelynek középpontjában a Csoportmentességi törvény jövôjének kérdése állt. A es periódus kiemelkedô jelentôségû lesz az európai gépjármû-ipari ágazat jövôjét illetôen, mivel ebben az idôszakban kerül kidolgozásra az Európai Bizottság elé kerülô CECRA javaslat, a 2010-ben hatályát vesztô Csoportmentességi törvény megújítására nyilatkozta Jürgen Creutzig a CECRA márciusi közgyûlése alkalmával. Az Európai Bizottság 2008 májusában hozza nyilvánosságra a kérdéssel kapcsolatos álláspontját. A CECRA közgyûlése már megfogalmazta a szabályozás meghosszabbításának igényét, vagy legalábbis egy ágazat specifikus szabályozás meglétének szükségességét, valamint közzé tett egy programot (Gépjármû-kereskedelem 2010 után), amely a gépjármû-kereskedelem és javítás 2010 utáni, lehetséges alternatíváit vázolja. Beszámoló a Márkakereskedôi Szövetségek elsô értekezletérôl Tisztelt Olvasó! A Gémosz konferenciával egyidôben, a délelôtti órákban megtartottuk az elsô országos márkakereskedô szövetségek gyûlését. A gyûlés azért vált aktuálissá, mert a 2010-es, európai uniós autókereskedôkre vonatkozó törvényváltozáshoz a CECRA várja a magyarországi autókereskedôk szakmai javaslatát. A megbeszélés Gablini Gábor elnök úr prezentációjával kezdôdött, ahol részletes tájékoztatást kaptak a kollegák a CECRA módosító törvényjavaslatáról. Ezután a szövetségek jelenlévô képviselôi elmondták véleményüket a jelenlegi és a jövôbeli szabályozással kapcsolatban. A hozzászólásokból megállapítható, hogy a Magyarországon mûködô márkakereskedések véleménye sem egységes ebben az ügyben. Változó a megítélés, lokálisan és kereskedések méretétôl függôen is. Úgy tûnik, hogy nagyon nehéz lesz a GÉMOSZ-nak úgy megfogalmazni a véleményét, hogy abban tükrözôdjön a magyar kereskedôk véleménye. Találni kell egy kompromisszumos megoldást, ami mindenki számára elfogadható lesz. Ehhez kérte a segítséget a GÉMOSZ elnöksége a márkaszövetségek elnökségeitôl. Erre határidôt tûzött ki, egyrészt a CECRA, másrészt a GÉMOSZ elnöksége. A CECRA által ismertetett törvénymódosítási javaslathoz három változat van jelenleg: marad a jelenlegi szabályozás (1400/2002) némi módosítással, egy teljesen új törvényt alkotnak, amely majd szabályozza 2010-tôl az EU-n belül a kereskedések mûködési feltételeit, abszolút szabad lesz a piac, teljes libelarizáció lép majd életbe. Mindenki számára fontos, hogy milyen döntés születik és az is, hogy mennyire lesz erôs a gyártók és mennyire a kereskedôk lobbitevékenysége. Ettôl függ a jövônk 2010-tôl. A megbeszélésen megállapodtunk, hogy ezután a szövetségek elnöksége rendszeresen összeül a vélemény- és információcsere érdekében. Orbán András GÉMOSZ elnökség tagja *** Török Mátyás köszöntötte a résztvevôket, majd javaslatot tett a levezetô elnök, a jegyzôkönyvvezetô és a jegyzôkönyv hitelesítôk személyére. A közgyûlés egyhangúlag megszavazta levezetô elnöknek Balogh Árpádot, jegyzôkönyvvezetônek Váci Károlynét, jegyzôkönyv-hitelesítônek pedig Orbán Andrást, és Giczy Árpádot. Balogh Árpád köszöntötte a jelenlevôket és ismertette a javasolt napirendi pontokat. 1. Elnöki beszámoló, elôadó Gablini Gábor elnök 2. Gazdasági Bizottság beszámolója, elôadó Nagy György 3. Ellenôrzô Bizottság beszámolója, elôadó Török Mátyás 4. Alapszabály-módosítás, szavazás 5. Marketing Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom CECRA-hírek Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok 3. oldal 5. oldal A gépjármû-nyilvántartás egyenlô földhivatal, avagy egyablakos rendszerrel a fekete gazdaság ellen 7. oldal május 1. elkezdôdött 9. oldal Csonka Jánosra emlékezünk születésének 155. évfordulóján 14. oldal Kereszttûzben Az autó- és motorkerékpárértékesítôi oktatás elsô tapasztalatairól 15. oldal 16. oldal Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége alapszabályának módosítása, május oldal Nagy lehetôség kisvállalkozásoknak Új és kishaszonjármûvek magyarországi piacának helyzete Változnak az ügyfelek! Az alkatrész-értékesítés fokozása A NEXA AUTOCOLOR rövid története Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségi munkájáról 18. oldal 19. oldal 20. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal Fôbb támogatóink:

2 (Folytatás az 1. oldalról) 6. Szerviz Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád 7. Oktatási Bizottság beszámolója, elôadó Horváth László 8. Szavazás a Bizottságok beszámolóinak elfogadásáról. A közgyûlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. Gablini Gábor elnöki beszédében a hazai autópiac alakulását, valamint a csökkenést befolyásoló tényezôket ismertette. Kiemelte, hogy a legnagyobb veszélyt az új autó értékesítés piaci helyzetének alakulására, a használtautók regisztrációs adójának tervezett eltörlése jelenti, amellyel szemben a Gépjármû Importôrök Országos Egyesületével együttmûködve fel kell lépni. Beszámolt arról, hogy a GÉMOSZ GVH-val szembeni perének elsô lépéseként, a GVH határozatában kiszabásra került Ft-os bírság megfizetését a bíróság felfüggesztette. Elmondta, hogy a délelôtt folyamán megtartott márkaszövetségi ülésen ismertetésre került a csoportmentességi törvény 2010 utáni lehetséges jövôjérôl készített CECRA-tanulmány, amely a jelenlegi tendenciákhoz igazítva három alternatívával szolgál (lásd.: fenti beszámoló). Felhívta a tisztelt közgyûlés figyelmét arra, hogy minden márkaszövetség vitassa meg, és tegyen javaslatot a 2010 utáni rendszer kialakítására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kezdeti nehézségek ellenére szükséges, hogy a GÉMOSZ támogassa az új integrált vizsgáztatási rendszer bevezetését. A gépjármûbûnözéssel szembeni fellépés jegyében a GÉMOSZ és a Zsaru Car kezdeményezte az autólopások megakadályozása érdekében a gépjármûvek másodlagos azonosítóval történô ellátását. A kezdeményezést a Magyar Lízingszövetség, az ORFK és a GOE is támogatja. A bizottságok beszámolójában Nagy György megtartotta a gazdasági bizottság beszámolóját, valamint a tesztautókkal kapcsolatos adózási problémákról adott rövid ismertetést. Török Mátyás az ellenôrzô bizottság vezetôjeként elmondta, hogy a felügyelô bizottság a jogszabályban meghatározottak szerint végezte a munkáját. Az elnökség az alapszabályban elôírtak szerint végezte munkáját. A versenyhivatali eljárás miatt 3 rendkívüli ülést tartottak. Ismertette az ellenôrzô bizottság vezetôjeként a mérlegbeszámoló és eredmény kimutatás fôbb elemeit, és szavazásra bocsátotta annak elfogadását. A közgyûlés a évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Mátyás ezután javaslatot tett az alapszabály módosítására. Alapszabály-módosítások A közgyûlés az alapszabály-módosításokat egyenként, valamint összességében is egyhangúlag megszavazta. Giczy Árpád a marketing bizottság éves munkáját foglalta össze, valamint a szerviz bizottság munkáját ismertette prezentációjában. Horváth László az oktatási bizottságban végzett munkák eredményeirôl számolt be. A közgyûlés a bizottsági beszámolókat egyhangú szavazással elfogadta. Balogh Árpád a közgyûlés hivatalos részét lezárta. A konferencián elhangzott elôadások Dr. Kovács László úr, az Európai Bizottság adóés vámügyi biztosa: Az Európai Bizottság elképzelése szerint a regisztrációs adó 5 10 év alatt beépülne a gépjármûvek üzemben tartási díjába. Ugyanakkor a bizottság arra törekszik, hogy életbe lépjen egy visszatérítési mechanizmus annak kivédésére, hogy egy-egy uniós polgár a regisztrációs díj többszöri megfizetésére kényszerüljön, ha átköltözik egyik tagállamból a másikba. Dr. Draskovics Tibor úr az államreformért felelôs kormánybiztos beszédében vázolta az ország elôtt álló feladatokat, valamint a gazdasági szereplôk, és a kormány közti érdekegyeztetô ülések támogatásáról biztosította a GÉ- MOSZ- t. Földvári András úr, az Autó2 fôszerkesztôje és Kovács Gyula úr, atárki ügyvezetô igazgatója beszámolt az autóvásárlói elégedettséget, szokásokat és tendenciákat vizsgáló éves Tárki Autó2 közös tanulmány konklúzióiról, valamint informálta a hallgatóságot a MOSAiC KLUB létrehozásának szándékáról. A GÉMOSZ-szal közösen egy klub létrehozását tervezzük, ahol a tanulmányok alapján a TÁRKI szakértôi oktatást tartanak márkakereskedôknek, illetve a márkakereskedôk részére elérhetôvé teszik az adatbázis egy részét (az adott márkakereskedés körzetébôl érkezô válaszok). Sôt maga az adatbázis bôvíthetô, a márkakereskedéseknél, illetve a GÉMOSZ-nál meglévô adatok alapján. Vértes András úr, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke elôadásában vázolta a jelenlegi gazdasági helyzetet és a számok alapján (GDP alakulása, jelenlegi hitelállomány, kamatfelárak alakulása), a gépjármû vásárlási tendenciák várható alakulását. Bendó Zoltán úr, a Nemzeti Fejlesztési Tanács, fôosztályvezetô-helyettese a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban szereplô etapokról adott rövid leírást. Az NFT három hullámban tervezi a pályázati kiírások megjelentetését: január, június-július, szeptember-december. Kolossváry Ádám úr, a Merkantil Bank vezérigazgatójának elôadása a PSZÁF I/2007. számú vezetôi körlevél a gépjármû-hitelezéssel és lízinggel foglalkozó pénzügyi intézmények vezetôi részére (2007. április 11.)-rôl adott elemzést. Semperger Kinga asszony a stratégia és szervezetfejlesztés témakörében arról tartott elôadást, hogy mi kell a versenyképesség növeléséhez, hogyan lesz ötletbôl projekt, milyen lépések szükségesek, milyen támogatási források igénybevételére van mód. Horváth Zsolt Csaba úr, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke az intenzívebb márkakereskedôi szerepvállalás lehetôségei témakörében tartott elôadásában az új integrált vizsgálat bevezetésének szükségességérôl, mikéntjérôl, informatikai háttérgényérôl, tapasztalatokról tartott elôadást. Tóth Tihamér úr, a Versenytanács elnöke a kartellmagatartás ismérveirôl, a gépjármû-márkakereskedôi szakmát érintô európai szabályozás alakulásáról számolt be. Mészáros György úr, a Magyar Lízingszövetség alelnöke, Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Az aktuális autófinanszírozási piaci folyamatok elemzése. Varsányi Gyula úr, a Castrol Hungária ügyvezetô igazgatója bemutatta a Castrol Professional komplex hatékonyságnövelô szervizprogramot. Dávid Ferenc úr, a Vállalkozók Országos Szövetségének fôtitkára elôadásában vázolta a GÉMOSZ VOSZ együttmûködést, valamint VOSZ állásfoglalását, a kormány gazdaságpolitikáját illetôen. Gyôzô Gábor úr, a Magyar Gépjármû Importôrök Egyesületének elnöke a GÉMOSZ MGE együttmûködésérôl tájékoztatta a hallgatóságot. Nagy László úr, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Közlekedés Igazgatási és Nyilvántartási Fôosztályának vezetô fôtanácsosa Az adminisztráció csökkentése a közigazgatásban címmel tartott elôadást. Sivó Imre úr, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnöke: Tájékoztató a Magyar Sörgyártók Szövetsége 2007-es Jófej kampányáról. Sávos Lajos úr, az Emil Frey Magyarország Kft. elnöke a kereskedések költséghatékonyabb mû-ködésének lehetôségérôl, érdekérvényesítés hatékonyságának növelésérôl tartott elôadást. Dr. Kovács Endre úr, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szaktanácsadója olyan környezetvédelmi kérdéseket érintett prezentációjában, mint az európai uniós követelmények, telephely-engedély, környezetvédelmi jogszabályok, hulladékká vált gépjármûvek szárazra fektetése, környezetvédelmi kommandók fellépése az illegális tevékenységet végzô javítómûhelyekkel szemben. 2 Autó Márkakereskedô 2007/2

3 CECRA-hírek JÜRGEN CZERUTZIG CECRA ELNÖK ON-LINE LEVELE 1400/2002 BER Az Európai Bizottság revíziója a Csoportmentességi törvény jövôjét illetôen teljes erôbedobással folyik. A CECRA az elmúlt hónap során azon dolgozott, hogy megfeleljen a bizottság által támasztott jelentôs kihívásnak. A Csoportmentességi törvény 2010 utáni jövôjére irányuló felmérés során az Európai Bizottság egy rendkívül komplex anyagot küldött ki a CECRA-nak és tagjainak, amelyre az érintett szervezeteknek, tagszövetségeknek nagy részletességgel (statisztikai elemzéseket felvonultatva) kellett válaszolniuk. Ez az elsô lépés az 1400/2002-es BER sorsát illetôen. ahogy a DG Versenyügyi részlege nyilatkozott. A beérkezô anyagok figyelembe vételével az Európai Bizottság egy beszámoló összeállításán dolgozik majd, amelynek közreadását májusára tervezik. Ezzel egyetemben a bizottság egy közmeghallgatás keretében több választható irányvonalat fog felvázolni. A CECRA számos tagországgal folytatott elôzetes tárgyalásokat és vázlatosan összeállította a válaszokat a kérdésekre, amelyet a június 13-án megtartott Gépjármû Kereskedelmi Divízió ülésének alkalmával vitattak meg. Az, hogy a Csoportmentességi Törvény megújításra kerül-e a bizottságnak benyújtott válaszainktól is függ. Ami a mostani helyzetet illeti, a legjobb megoldás a szektor számára, a jelenlegi Csoportmentességi Törvény hatályának meghosszabbítása lenne. Valójában, azok a problémák, amelyeket a jelenlegi szabályozás rovására szoktak elkönyvelni, inkább abból származnak, ahogy néhány gyártó értelmezi a jogszabályt, nem pedig magából a jogszabály szövegébôl. nyilatkozta Jürgen Creutzig, a CECRA elnöke. A CECRA véleménye szerint, az 1400/2002-es Csoportmentességi Törvény egyfajta jogszabályi keretet biztosított a gépjármû kereskedelem számára. Az 123/1985, és az 1475/1995-ös szabályozásokat követôen, az 1400/2002-es törvény olyan mérvû kiterjesztést valósított, meg, hogy képes megfelelni a bizottság gépjármûpiaci versenycéljainak, amelyek a vevô elégedettségére épülnek. A rendszer fenntartása érdekében, valamint az eddig elért eredmények tükrében, szükségesnek tartjuk az 1400/2002-es szabályozás megújítását. A BER 1400/2002 felvázolásakor a bizottság egy sor, a gépjármû-kereskedelemben és -javításban megvalósítani kívánt célt állított fel: A verseny védelme a fogyasztó érdekében, aki ily módon, élvezheti a belsô piac adta lehetôségeket, az alacsonyabb árakat, és annak lehetôségét, hogy ott veszi meg a jármûvet, ahol akarja; növelte a piaci integrációt; nagyobb egyensúlyt biztosítva a felek között; kiemelve az árversenyt; és lehetôvé tette a technikai információkhoz való hozzáférést a javítói és alkatrész piac szereplôi számára. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a jövôbeli jogszabályi háttér, az Európai Bizottság célja, csak akkor érhetô el, ha a jövôbeli szabályozás tartalmazni fogja ezen célkitûzéseket. A gépjármûpiac rendkívül versenyképesnek mondható, de csak néhány világszerte aktív tevékenységet folytató gyártó alkotja. A legtöbb európai országban a gépjármû piac érett piac, a többi országban pedig, a folyamatban levô piaci integrációnak köszönhetôen, gyorsan fejlôdik. Az olyan piac, mint a gépjármûpiac, kiváltságos helyzetet eredményez a szereplôk számára, így egy szereplô viselkedése nagyban befolyásolhatja a többiekét. Az üzemanyag-kereskedelmi piac, mindig jó példával szolgált arra nézve, hogy mi történik ott, ahol kiváltságos piaci szereplôk vannak jelen. Az ilyen jellegû fejlôdés során szinte kizárt a jogorvoslat. Ezen piaci olygopóliák létrejöttének megelôzésére, erôs verseny fenntartása szükséges a kiskereskedôi szinten. Az általános vagy esernyô -szabály, kiegyenlített vertikális kapcsolatok, és az egyszerûbb termelési ciklus révén nagyban hozzájárul a versenypiac kiegyensúlyozásához. Két kérdésben azonban nem megfelelô: (Folytatás a 4. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 3

4 (Folytatás a 3. oldalról) elôször is meg kell említenünk a piacon megnyilvánuló erôviszonyok közötti egyenlôtlenséget, amely alatt a gyártói/importôri dominanciát értjük, másodszor pedig nem alkalmazkodik a termék speciális jellegéhez, életciklusához, kereskedelmi jellegzetességéhez. Mindezek lehetôvé teszik az erôsebb fél számára, hogy elfojtsa a versenyt. A verseny érdekében, alapvetôen fontos, hogy a kereskedônek a lehetô legnagyobb biztonsága legyen, a szerzôdése folytonosságát és tartalmát illetôen. Csak akkor képes versenyképes szereplôként megjelenni a kereskedô a piacon, ha és amennyiben a gyártótól függetlenül cselekedhet. A szállítók multinacionális nagyvállalatok, míg partnereik többségét kis és középvállalkozások alkotják. A kereskedôk és javítók tárgyalási pozíciója korlátozott, így arra kényszerülnek, hogy a gyártókra hagyatkozzanak. Szintén meg kell említeni, hogy a gépjármû ipar igen tôkeigényes, a nagy beruházások és képzési követelmények folyamatos növekedése miatt. Ebben a helyzetben, szükségesnek mutatkozik, hogy a gyengébb félnek valamiféle biztosíték álljon a rendelkezésére, lásd a végfelhasználók irányába megnyilvánuló versenyt. Ez függetlenséget biztosíthat a fogyasztói politika és piaci stratégia terén. Szabad termékvásárlás és értékesítés A fent említett szabadságot az 1400/2002-es Csoportmentességi törvény több rendelkezése is biztosítja. Ez arra is lehetôséget biztosít, hogy a kereskedô az értékesítés általa optimálisnak tartott formáját/stratégiáját válassza, amely a helyi piaci viszonyokon alapszik. Így a fogyasztó számára több választási lehetôség nyílik. Az információk átláthatósága, a szervizszolgáltatások szabad megválasztása A tulajdonosi kiadások egy gépjármû életciklusát tekintve nagy részben a fenntartási és javítási költségekbôl adódnak. A szervizpiac versenyképességének megôrzéséhez szintén jogszabályi keretekre van szükség. Nemcsak versenykérdésrôl van itt szó, hanem az információk átláthatóságának szükségességérôl is. TOVÁBBI UNIÓS HÍREK Környezetvédelem A környezetvédelem terén elmondható, hogy az Euro-5 direktíva módosítását a gépjármûvek üzemanyag kibocsátásával kapcsolatos megszorításokról, és a technikai információkhoz való hozzáférésrôl, a miniszterek tanácsa május 30-án hivatalosan is elfogadta. A parlament már az év elsô felében jóváhagyta a módosítást. A tanács szavazása az utolsó lépcsô volt az elfogadtatási eljárásban. A módosítás most fog hatályba lépni, 18 hónappal az után, hogy az EU hivatalos lapjában publikálása került. A megszavazott jogszabály az Európai Bizottság Tiszta levegôt Európának program keretében benyújtott javaslatát módosítja. A 2005 januárja óta érvényes euro-4-es normát a személygépkocsiknál (M1) szeptember 1- tôl váltja az euro-5. Vásárlói hitel Az EU Versenyügyi Tanácsa május 21-én tartotta ülését annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak az EU fogyasztói hitelezés szabályainak harmonizációját illetô (kivéve a jelzáloghitelt) javaslattal kapcsolatban. A szerzôdés felmondására rendelkezésre álló idô, azaz míg a fogyasztó felmondhatja a szerzôdést, 14 napban került meghatározásra, és a valódi éves kamatláb kiszámításának harmonizációja megtörtént. A direktíva tervezete 5 éve parlagon hever, mivel elfogadásához minôsített többségi szavazat szükségeltetik. A vita középpontjában az a határérték áll, amely felett a fogyasztónak büntetést kell fizetnie a bank vagy kölcsönzô szervezet részére, a hitel korai visszafizetése esetén. A jelenlegi szöveg határértékként a eurót szabta meg. E felett az érték felett vevônek korai hitelvisszafizetés esetén büntetést kell fizetnie, amelyet a teljes visszafizetendô összeg 1%-ában jelöltek meg. Mindamellett a tagországoknak jogukban áll alacsonyabb küszöböt szabni, ha úgy döntenek. Így a direktívában az alábbiak szerepelnek: - 14 napban határozta meg a szerzôdés felmondásának határidejét, minden hitelfajtára, mely idôszak alatt a fogyasztó elállhat a hitelszerzôdéstôl. - Lehetôvé teszi a fogyasztók számára, hogy a két oszlopba szedett információk alapján összehasonlíthassák a jelenlegi állapotot és a módosított szabályozást. Ennek neve Standard európai fogyasztói hitelinformáció. - A kamatlábak kiszámításának harmonizációja. A Bizottság reméli, hogy az intézkedések megkönnyítik a fogyasztók számára a hitelajánlatok összehasonlítását, valóban egységes piacot teremtve a fogyasztói hitelek terén. Bár tudjuk, hogy a legtöbb állampolgár továbbra is saját országában fog hitelszerzôdést kötni, a német elnökség örömmel nyugtázta, hogy a megállapodás lehetôvé teszi az állampolgárok mobilitásának növelését, valamint az internetes banki szolgáltatásokat használók számára azt, hogy a nemzetük hitelpiaci szolgáltatásait a határokon túl is igénybe tudják venni. A direktíva jelenleg az EU Parlament elôtt van. Személygépjármûvek közúti ellenôrzése május 23-án a bizottság elfogadta a személygépjármûvek út menti technikai ellenôrzésérôl szóló a 2000/30/EC direktíváról készült elsô beszámolót. A beszámolóban szerepel, hogy jelentôs egyenlôtlenség van az egyes országok között, és a legtöbb tagország nem tesz eleget az elôírásoknak. A bizottság újra napirendre tûzte az ügyet Spanyolország, Lengyelország, Írország, Franciaország, Portugália, és Cirpus vonatkozásában, akik nem bocsátották rendelkezésükre a direktíva által elôírt adatokat. A 27 tagországból 18-tól beérkezô adatok alapján egyértelmûen bizonyítást nyert, hogy rosszul alkalmazzák a direktívát. Nagyon sok ország nem küldött adatokat a bizottságnak a megvizsgált autók számáról, típusáról. A bizottság az ügy rendezése érdekében, egy formanyomtatvány kiadását tervezi. 4 Autó Márkakereskedô 2007/2

5 Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok A. SZERZÔDÉSI BIZTONSÁG Szerzôdési biztonság alatt, azt értjük, hogy a kereskedô biztos lehet abban, a szerzôdését, nem mondják fel egyik napról a másikra. Ennek elérése végett, a kiskereskedônek jogi biztosítékra van szüksége. 1. Rendes felmondás és minimum felmondási idô A jelenlegi 1400/2002-es szabályozás kimondja, hogy a gyártó kifejezett indítványára történô felmondásra csak abban az esetben van lehetôség, ha a gyártó objektív módon bizonyítani tudja ennek szükségességét. Ebben az esetben a gyártónak írásban kell részleteznie a felmondás okát. A szerzôdéses javító számára a gyártó által biztosított rendes felmondási idô legalább két év. Ha a kereskedô a felmondás kézhezvételét megelôzôen beruházásokat végzett, a költségek törlesztésére tekintettel a felmondási idôt ki kell terjeszteni, vagy megfelelô kompenzációt kell biztosítani a kereskedô számára. Ha a gyártó egy éves felmondási idôvel akar szerzôdést bontani, ennek megfelelô kompenzációt kell fizetnie. A kompenzációnak a szerzôdéses kereskedô beruházásaihoz kell aránylania. A felmondást minden esetben a naptári év végétôl kell számítani. A felmondáskor, a gyártó, a szerzôdéses kereskedô, javító választása alapján, a szerzôdésben meghatározott formában visszavásárol minden, a szerzôdés tárgyát képezô, új és használt árucikket, feltéve, hogy a felmondásra, nem a kereskedô hibájából került sor. Ha a szerzôdéses kereskedô mondja fel a szerzôdést, a gyártó maximum 12 hónapos felmondási idôt kérhet. 2. A márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú módosításának tilalma A szerzôdés az szerzôdés. A márkakereskedôi szerzôdésben foglaltak megváltoztatására, csak a felek egybehangzó akarata alapján van mód. Azon rendelkezést, amely megengedi a márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú felbontását, be kell tiltani, máskülönben minden szerzôdésben a szerzôdésbontásra és minimum határidôre vonatkozó rendelkezéseket alá lehetne aknázni. 3. A kereskedôi beruházások megtérítése A márka specifikus beruházásokat szerzôdésbontáskor az importôrnek vagy a gyártónak mindig meg kell térítenie. Ha a kereskedôi szerzôdés felbontására a beruházás elkészültétôl számított 10 éven belül, és nem a kereskedô hibájából kifolyólag kerül sor, a gyártónak kompenzációt kell fizetnie még a törlesztési idôszak lejárta elôtt, amely legalább a beruházás elkészültével tervezett mûködési eredmények, és a beruházás törlesztésének elmaradása révén keletkezô különbözetet fedezi. 4. A képviselet a szerzôdés felmondása utáni visszatérítést preferálja 5. Változások a tulajdonos személyét illetôen, vagyonátruházás A Csoportmentességi törvény 3(3) bekezdését az új törvényszövegben is szükséges megtartani. A szerzôdéses kereskedônek lehetôséget kell biztosítani vagyonának/vállalatának átruházására, beleértve a márkakereskedôi szerzôdésbôl származó hasznok szedését, hálózaton belül harmadik fél részére, ha a részvénytulajdonban változások vannak. Ugyanígy egy szerzôdéses javítónak is lehetôsége kell, hogy nyíljon tulajdonjoga és javítói szerzôdésének átruházására, hálózaton belül harmadik fél részére. Ilyen esetben, a gyártónak és/vagy importôreinek nincsen elôvásárlási joga. 6. Célok Minden újautó értékesítési, alkatrész értékesítési, vevôszolgálati, raktározási célkitûzésnek ésszerûnek, és megállapodásban rögzítettnek, vagy a megállapodás hiányában, egy harmadik szakértô fél, vagy bíró által meghatározottnak kell lennie, bármilyen idôtartamról is legyen szó. A teljesítmény, azaz az eredmények, a kötelezettségek teljesítésén kell, hogy alapuljanak, úgymint a lehetô legnagyobb erôfeszítést megtenni a gyártói hibák figyelembevétele (pl.: szállítási, vagy az információs rendszerben tapasztalható hiányosságok, és nem jelenlegi célkitûzések mentén elért eredmények) mellett. (Folytatás a 6. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 5

6 (Folytatás az 5. oldalról) A célok kijelölése és utólagos értékelésük kellô idôközönként meg kell, hogy történjenek. 7. Diszkriminációtól mentes szerzôdéses feltételek A szerzôdéses kereskedô által vállalt beruházások és kötelezettségek elismerésében, a gyártónak legalább olyan kedvezô, és mindenfajta diszkriminációtól mentes ajánlatot kell adnia a kereskedôi hálózata számára, mint bármelyik másik értékesítô számára. Az alapárrés (engedmények + bonuszok) az alapvetô szállítási és fizetési kondíciókkal (fix gazdasági megállapodás) kell, hogy meghatározásra kerüljön a kereskedôi szerzôdésben. A,,standardokhoz kapcsolódó árrések, ide értve a vásárlói elégedettséget mérô felmérések eredményeit is, szintén fix gazdasági megállapodások formájában és jól átlátható módon kell, hogy szerepeljenek a szer-zôdésben, valamint nem kerülhetnek módosításra a kereskedô, kereskedôi tanács, vagy a hol az nem létezik, a kereskedôi hálózat jóváhagyása nélkül, garantálva ezáltal, hogy ezek a feltételek világosak és megfelelôen definiáltak, a szerzôdéses kereskedôk jelentôs beruházásainak védelme érdekében. Továbbá, a gyártónak kizárásra kerül azon joga, hogy egyoldalú változásokat eszközölhet a szerzôdéses feltételekben. Az értékesítésre, vevôszolgálati tevékenységre, új autó javításra, visszavásárlásra, alkatrész cserére és használt autó visszavásárlásra vonatkozó megállapodásban nem szerepelhet kritérium, vagy bonuszhoz kötôdô standard. 8. A mennyiségi hálózat méretének közzététele Ha egy gyártó úgy dönt, hogy mennyiségi rendszeren keresztül értékesíti az általa gyártott gépjármûveket, akkor kötelessége meghatározni a kereskedôi hálózat tagjainak számát. Ez a szám csak abban az esetben változhat, ha ennek szükségességét ésszerû indokok támasztják alá. 9. Az elmúlt 10 év jogszabályi keretének tartama A jelenlegi Csoportmentességi törvény csak néhány éve lett teljes mértékben hatályos. Az új kereskedôi szerzôdések többsége október 1-el került lezárásra. A megbeszélések és a lobbi tevékenység, már 2007 nyara elôtt megkezdôdtek, mivel a Bizottság idôközben megkezdte a jogszabály hatékonyságának felülvizsgálatát. Sok gyártó jelezte, hogy a szerzôdéseket két éves felmondási idôvel kívánja lezárni májusa elôtt annak érdekében, hogy teljesen szabad keretek között folyhasson a 2010-es szerzôdések tartalmának kialakítása. Ez a helyzet azt jelenti, hogy a kereskedôk bizonytalanok a jövôt illetôen, mely még inkább függôvé teszi ôket, jelenlegi szerzôdéses partnerüktôl. A hosszú távú jogbiztonság abszolút mértékben elôfeltétel tehát. Egy minimális idôtartamra azonban szükség van ahhoz, hogy az új 10 évre szóló jogszabályi szerkezet elérje ezt a célt. 10. Döntôbíráskodás Az 1400/2002-es szabályozásban szereplô záradéknak az új jogszabályban is szerepelnie kell. Ahol érdekkülönbség merül fel a gyártó és a szerzôdéses javító között, melyet nem lehet normális üzleti folyamat keretében, vagy kereskedôi tanács -, ahol ez nem létezik, a kereskedôi hálózat- segítségével orvosolni, a szerzôdéses kereskedô, vagy kereskedôk bírósághoz fordulhatnak a helyzet rendezése érdekében. B. NINCS INDOKOLATLAN VERSENY A GYÁRTÓ, VAGY HARMADIK FÉL RÉSZÉRÔL Egy kiskereskedô sem lehet sikeres a nagykereskedôvel szemben folytatott versenyben. Ez különösen igaz azokon a piacokon, ahol a fogyasztói árakat a nagykereskedô kommunikálja, és ahol a nagykereskedô határozza meg a kiskereskedelmi hálózatában érvényesülô árréseket. Alapvetôen fontos tehát, hogy a gyártó, aki a kiskereskedelmi hálózat mellett döntött, ne versenyezhessen szabadon a kiskereskedôkkel. A kiskereskedô nem léphet fel függetlenül, tudván, hogy a nagykereskedô bármikor versenytársként jelenhet meg a piacon. 1. Direkt értékesítés tilalma A direkt értékesítés elvi szempontból összeegyeztethetetlen a szelektív kereskedelmi rendszerrel, ezért szükségesnek bizonyul a kérdés jogszabályi keretek között történô rögzítése. Valójában, érthetô, ha a gyártó bizonyos specifikus esetekben direkt értékesítés alkalmaz (az alkalmazottai, a hadsereg, a kormányzati szervek speciális igényeihez alkalmazkodva). Mindazonáltal a kereskedôi szerzôdésnek világosan meg kell fogalmaznia ezeket a direkt értékesítési lehetôségeket, még a szerzôdés aláírását megelôzôen, és ki kell hangsúlyoznia, hogy a kivételes esetektôl (pl.: hadsereg jármûvei) eltekintve, a gépjármûvek a kereskedôn keresztül kerülnek kiszállításra, aki ezért megfelelô kezelési költséget kap. A gyártókat kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák hálózatukat, kivel és milyen feltételekkel szerzôdnek direkt értékesítés címén. 2. A gyártó nem nyithat outleteket a kereskedôi által lefedett térségben, valamint nem jelölhet ki újabb kereskedôket a már más kereskedô által lefedett térségben. 3. Gazdasági információ A legtöbb gyártó elvárja szerzôdéses kereskedôitôl, javítóitól, hogy rendszeres idôközönként számoljanak be a kereskedelmi eredményekrôl, és mivel ez ma már számítógépes formában is elérhetô, a gyártó jó és pontos információkkal rendelkezik a szerzôdéses kereskedô, javító üzleti mûködésérôl. Ez lehetôvé teszi a gyártó számára, hogy a gazdasági feltételeket önkényesen hozzáigazítsa a szerzôdéses kereskedô, javító eredményének szintjéhez. A gyártó ilyen jellegû egyoldalú változtatása szerzôdéses feltételeket illetôen, növeli a tôle való gazdasági függést. Ezért, a szerzôdéses kereskedôtôl, vagy javítótól származó gazdasági információknak szigorúan azokra az információkra kell korlátozódniuk, melyek elengedhetetlenül szükségesek a gyártó számára és pusztán a márkáról szólnak. Elôre meg kell határozni, mind az információk terjedelmét, mind rendszerességüket. A szerzôdéses kereskedô, vagy javító üzleti eredményeinek és az éves könyvviteli beszámolónak normális körülmények között elégségesnek kell bizonyulnia ahhoz, hogy a gyártó felmérje pénzügyi kockázatát, valamint hogy a kereskedô vagy javító ezzel eleget tegyen kereskedelmi kötelezettségeinek. Minden olyan rendszert be kell tiltani, mely a kereskedôi vagy javítói bonuszt az adatok gyakoriságához és terjedelméhez köti. Továbbá, ahogy azt az Európai Bizottság is kifejtette május 13- án, a multimárkás kereskedôknek és javítóknak nem kell felfedniük semmilyen gazdasági információt, mely kereskedelmileg érzékenyen hat más márkákkal folytatott üzleti tevékenységükre. 4. Vásárlói információ A vásárlói adatbázis a szerzôdéses kereskedô, javító tulajdonát képezi, és hozzájárul ez utóbbiak jó hírnevéhez. Nem szükséges, hogy a gyártó a vásárló címén kívül más információval is rendelkezzen, annak érdekében, hogy garanciális vagy visszahívási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Ezért, szükséges, hogy az információáramlás szabályozott keretek között történjen, kivéve azt az esetet, ha jogi eljárás elengedhetetlenül szükségessé teszi az információ kiadását. Autó Márkakereskedô V. évfolyam, 2. szám. ISSN Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ), 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Felelôs kiadó: Gablini Gábor. Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád. Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Orosz Judit. Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Tel.: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., A megjelenést támogatta a H and H Kft. 6 Autó Márkakereskedô 2007/2

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben