Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:14/144-3 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-ai ülésére Tárgy: 9/b. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Németh Imréné belső ellenőrzési vezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően zárdási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési vezetője által koordinált és külső megbízottak bevonásával működtetett belső ellenőrzési munkáról a beszámoló, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján készült. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a belső ellenőrzési tevékenységről készült beszámolót a következő határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2011. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az intézményekben a feltárt, de a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: május 15. Felelős: megyei főjegyző Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő s. k. 2

3 Éves ellenőrzési jelentés A belső ellenőrzési tevékenység bemutatása A megyei önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása az önkormányzatokról szóló törvény előírásai szerint a főjegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység működtetésével valósult meg. A belső ellenőrzési egység egy fő köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető és a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig megbízottak foglalkoztatásával működött. A 174/2009. (XI.19.) MÖK határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Az ellenőrzési terv a 193/2003 (XI.26.) kormányrendelet 21. (4) szerinti előre nem látható év közben szükségessé váló soron kívüli ellenőrzések lebonyolítására 20% tartalék kapacitást biztosított. A tartalék kapacitás terhére 23 esetben végeztünk soron kívüli. A soron kívüli ellenőrzések elrendelése elsősorban a vagyonvédelem erősítésére és az intézményeknek átadott költségvetési támogatás felhasználásának gazdaságosságára irányult. Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének javítása érdekében a főjegyző 9 oktatási intézménynél rendelt el a személyi juttatások kifizetésének jogszerűsége, és a feladatellátás megszervezésére terén. Az ellenőrzésekben részt vettek az illetékes szakmai referensek és a hivatal munkaügyi kérdésekben jártas jogászai. Az önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójában előírt létszám gazdálkodási előírások betartásának ellenőrzése 10 intézményben valósult meg. A leltározáshoz kapcsolódó selejtezési eljárás felülvizsgálata két intézmény és a hivatal informatikai eszközeire vonatkozóan történt meg. Egy megszűnő intézménynél az iratanyag átadás átvétel kapcsán az intézmény szolgáltatás beszerzéseinek szabályossága került áttekintésre. Egy intézmény pénzkezelése került soron kívüli ellenőrzésre. Folyamatában ellenőriztük a TÁMOP / (Szélrózsa) támogatási szerződéséhez kapcsolódó kiadásokat. A konyhák átalakításához az intézmények által szolgáltatott önköltségi adatok megbízhatósága is soron kívüli felülvizsgálat tárgyát képezte. Kifizetés előtt két közoktatási intézményben ellenőriztük a vizsgadíjak elszámolását. Eleget tettünk a tavaszi országgyűlési képviselők és az őszi önkormányzati választásokhoz kötődő ellenőrzési kötelezettségünknek. Az éves elszámolást megelőzően tíz intézményben ellenőröztük a normatív állami támogatások alapját képező nyilvántartásokat. Névtelen bejelentés miatt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ egyes pénzügyi személyügyi témáit ellenőriztük. Kistérségi társulás normatíva miatti kompenzáció igénye került felülvizsgálatra. A tervezett belső vizsgálatok 27 volt, melynek során ellenőrzéseket végzetünk a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál, önálló gazdasági szervezettel rendelkező felügyelt szervnél, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél, 3

4 önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságánál, és az önkormányzat által támogatott szervezetnél. A hivatalnál a kockázatkezelés során kiválasztott témák és az Állami Számvevőszék 2009 évi ellenőrzésénél észrevételezett hiányosság megszüntetésének felülvizsgálatára került sor. Ellenőriztük a szakmai igazolások teljes körűségét és a közzétételi kötelezettség teljesítését, a pénz és a lejárt követelések kezelését, valamint a lejárt kötelezettségek, és a hitelállomány alakulását. Egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény átfogó ellenőrzésére került sor. Az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinknél a személyi juttatások alapját képező kinevezések, túlóra elszámolások, jubileumi jutalmak és egyéb nem rendszeres személyi juttatások jogszerűségét vizsgáltuk. Ellenőrzések történtek még az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, átvett pénzeszközök elszámolása, központosított előirányzatok felhasználása, lakásbérleti szerződések megkötése, gépjárművekkel kapcsolatos elszámolások, utógondozottak térítési díjának megállapítása, az állami normatíva alapját képező nyilvántartások, az eszközök megőrzéséért a személyi felelősség megállapítása valamint az általános forgalmi adó elszámolása terén. A Tapolcai környéki intézmények intézménygazdálkodási irodájához tartozó szervezetek szabályozottságát az iroda által megbízott külső szakember vizsgálta felül. A többségi irányítás alatt álló gazdasági társaságnál a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartása és az arra elszámolt értékcsökkenés elszámolása volt tárgya. Átadott pénzeszköz felhasználását egy esetben tekintettük át. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai: Az ellenőrzések során feltártuk a rendszeres személyi juttatásokban azokat a pótlékokat, amelyek nem minimum szinten kerültek megállapításra illetve nem kötelező jellegűek. A közoktatási intézményekben a feladat megszervezésének vizsgálata során rávilágítottunk a pazarló feladatmegszervezésre. Javaslatot tettünk létszámleépítésre. Különösen kihasználatlannak, ezáltal gazdaságtalannak találtuk a középiskolai kollégiumi ellátást. Javaslatot tettünk arra, hogy az oktatási ágazatban a költségvetési éven belüli (szeptemberi gyermeklétszám illetve tantárgyfelosztás változás) feladat változása miatt a személyi juttatások előirányzatát szeptembertől újra terveztessük meg az intézményekkel. Azon feladatoknál, ahol normatív állami támogatással való fedezettsége ( alsó fokú zenei képzés) alig éri el az 50%-ot feladat centralizálását látnánk célszerűnek. Javaslatot tettünk arra, hogy a szakképző iskolákban a tanulók gyakorlati oktatása során képződő és a piaci árnál lényegesen olcsóbb kapacitását a megyei intézmények karbantartására központosítva szervezzük meg, és kössük le. A vizsgált intézményekben előírtuk, hogy a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő szolgáltatások és árubeszerzések is kerüljenek szabályozásra az Ámr. előírásainak megfelelően. A szabályzat a lehető legolcsóbb beszerzési lehetőségek feltárását írja elő, az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett. 4

5 A konyhák önköltségének pontosabb megállapítása érdekében javasoltuk, hogy alkalmazzák a költséghelyre való gyűjtés ( 6-os számlaosztály használata) módszerét. A selejtezési eljárásoknál az eszközök eltűnése nem elegendő a könyvekből való kivezetésre, belső kivizsgálást és felelősségre vonást kell alkalmazni. A vagyonrendelet szerinti 100 eft-os nyilvántartási értékhatár fölött intézményvezető saját hatáskörben nem végezhet selejtezési eljárást. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan egy esetben állapítottunk meg kártérítési felelősséget. Az ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódóan az intézmények készítettek intézkedési tervet, a hibák kijavításáról éves beszámolójukban számot adtak. Az intézkedési tervben leírt határidők néhány esetben a beszámoló készítésének időpontját követően kerültek megjelölésre. Ezen intézmények beszámoltatására 2011 évben kerül sor. A belső ellenőrzési tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek értékelése: Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett névjegyzékben szereplő személy láthat el. A köztisztviselőként foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető a regisztrációs kötelezettségének eleget tett, a belső szabályozó kormányrendelet szerinti gyakorlati idővel rendelkezik. A megbízott magánszemély és a megbízott Kft alkalmazottai a nyilvántartásban szerepelnek. A költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét szabályozó kormányrendelet a külső megbízottak foglalkoztatást korlátozza. Előírásai szerint a szervnél főállásban alkalmazott személy, személyek munkabére és járulékai összegének 50%-a erejéig vehető igénybe külső szolgáltató. Az összegre vonatkozó korlátot a beszámolási évében nem léptük túl. A tevékenység ellátására a tárgyi feltételek az alkalmazott belső ellenőrzési vezető számára a hivatalban rendelkezésre állnak. A szerződések értelmében a megbízottak az utazás és egyéb tárgyi feltételek biztosításáról maguk gondoskodtak. A belső ellenőrzési feladatok szervezése során a takarékosság elve hangsúlyosan érvényesült. A évi költségvetési rendelet központilag kezelt előirányzati között az intézmények belső ellenőrzési feladatinak ellátására megtervezett összeg eft volt. Ezzel szemben ténylegesen e Ft került elköltésre. A külső megbízottak foglalkoztatása során a hibák kijavításának nyomon követése nem képezte a szerződés tárgyát, ezt a feladatot a főállású belső ellenőrzési vezető végezte el. Az ellenőrzési munka hatékonyságára pozitív hatást gyakorolt a szakirodák és a jogi végzettségű munkatársak bevonása. A belső ellenőrök továbbképzési kötelezettségének a takarékossági elvek figyelembe vételével, szakmai lapok, folyóiratok tanulmányozásával tettünk eleget. Az egyes ellenőrzések során feltárt hibák hiányosságok és az arra tett intézkedések részletes bemutatása: 5

6 9/ Keszey Mária témája SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEK az állami hozzájárulás alapját képező mutatószámok soron kívüli pénzügyi február Az intézményeknél feltárt eltéréseket a hivatal összesített kimutatásán át kell vezetni 1. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 5. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 6. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 7. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 8. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 9. Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált intézménye 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona 6

7 témája Az átvezetés megtörtént az éves elszámolásra a javított adatok alapján került sor. 04/ Németh Imréné Balatonvilágos Község támogatási kérelmének felülvizsgálata soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Kelet-Balaton Kistérségi Többcélú Társulás normatíva miatti kompenzáció igény Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az elszámolást tényleges adatok ismeretében lehet csak lezárni. A támogatási igény jogossága az adott időpontban nem volt alátámasztható. 20/ Németh Imréné Göndör József megszűnés miatti leltározási és selejtezési tevékenység soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal Az intézményben a bejárás során felleltünk 5 db festményt, amely az intézmény eszköznyilvántartásában nem szerepelt. A fellelt eszközök, valamint a kis értékű tárgyi eszközök az OrganP könyvelési rendszer eszköz nyilvántartásába bekerültek. Az átadásátvétel ennek megfelelően zajlott. 7

8 10/ Németh Imréné Göndörné Csabi Gabriella Olasz Károlyné témája megszűnés miatti pénzügyi-gazdasági tevékenységhez kapcsolódó iratanyag átadása átvétel felülvizsgálata soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Az iratanyag felülvizsgálata során tett megállapítások Az 50eFt feletti szolgáltatások igénybevételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötöttek szerződéseket, azonban nem egyértelműen és világosan fogalmazták meg az elvégzett munkát, a szolgáltatásról egy két szavas leírását tartalmaznak a szerződések. A számlák mögötti tényleges teljesítés felderítése hosszadalmas vizsgálatot tenne szükségessé. A tevékenységek beszerzésének lebonyolítására esetleges olcsóbb árajánlatok beszerzésére szabályzatot nem készítettek. A szolgáltatók kiválasztására pályázatot nem írtak ki, nem törekedtek arra, hogy a szolgáltatásokat olcsóbban vegyék igénybe. A munkákat saját köreikben végeztették el. A jegyzőkönyvben leírt és feltárt és a saját körökben elvégeztetett munkák értéke meghaladta a 7 millió Ft-ot. Az intézmény december 31.-ével megszűnt a feladata ellátása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretein belül kerül ellátásra, a beszerzéseknél, a szakmaiság és a gazdaságossági szempontok az elsődlegesek. 13/ Németh Imréné Németh József Megszűnéssel egy időben folytatott leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése soron kívüli Veszprém Megyei Közművelődési Intézet A selejtezési jegyzőkönyvek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy vagyonvédelem biztosítása érdekében a felelős személyek 8

9 témája megjelölése elmaradt. A káresemények törés, eltűnés időpontjában nem történt meg a kivizsgálás és felelősségre vonás. Az intézményben a közvagyon felelős megőrzését nem kellő gondossággal biztosították. A főjegyző február 25.-én záró megbeszélést tartott, melynek során az intézmény vezetője az eltűnt eszközök vagyonrendelet szerinti ( összesen Ft) értékének a megtérítését vállalta. Az összeget befizette. 29/ Németh Imréné pénzkezelés ellenőrzése soron kívüli Veszprémi Petőfi Színház A revízió felhívta az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy az intézményben a kiadott előlegek kezelése során tartassa be - a belső szabályozás szerinti - előleg kezelésre vonatkozó előírásokat. Az előleg felvevőket 5 naponként számoltassák el. Az előző előleg teljes elszámolása és a maradvány visszafizetése után adható csak ki újabb előleg. A vásárlásokat intézményi előlegből és ne a dolgozók által fizetett pénzeszközökből finanszírozzák. Az intézmény éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, melyben a hibák részbeni kijavításáról számot adott, a finanszírozási forma miatt azóta is szükségessé vált a dolgozók általi megelőlegezés a napi operatív feladatok ellátása során. 31/ Németh Imréné Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP / SZÉLRÓZSA soron kívüli Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági Iroda 9

10 témája szerződéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolások A már kifizetett összegeket alátámasztó dokumentumokat ki kell egészíteni: az eszközökre vonatkozóan az átadásokat dokumentálni kell, az útiköltség elszámolásoknál az úti célt alátámasztó írásos anyagokat be kell gyűjteni, a személyi juttatások után az intézmények részéről a MÁK elszámolása során kifizetett járulékokat érvényesíteni kell a 16/A nyomtatvány és az ahhoz kapcsolódó részletező nyilatkozat becsatolásával. Az intézményeknél megvalósult tevékenységek után az elszámolásokat be kell kérni, illetve meg kell sürgetni az intézményeket, hogy adják le az elszámolásaikat. Meg kell tenni a kellő lépéseket annak érdekében, hogy a projekt befejező időpontjáig minden számla és elszámolás érvényesítésre kerüljön. A már megvalósult 80 e Ft-os áron közbeszerzett szolgáltatásra meg kell teremteni a pályázati fedezetet. Az eszközbeszerzéseknél a beszerzett hordozható számítógépek számlázott és pályázatban megengedett értékét összhangba kell hozni. A projektmenedzser jelöljön ki egy helyet a hivatalban ahol a pályázathoz kapcsolódó összes iratanyag egy helyen megtalálható. A 31-2/2010 iktatószámon az intézmények felszólításra kerültek a hiányzó adatok pótlására. 34/ Németh Imréné az étkeztetés önköltségével kapcsolatban szolgáltatott adatok helyessége soron kívüli VMÖK Idősek Otthona Pápakovácsi VMÖK Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 10

11 témája Lóczi Lajos Gimnázium Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézménygazdálkodási csoportban a számviteli rendszert oly módon javasolt átalakítani, hogy az egyes költséghelyekre való gyűjtés is megvalósuljon. Az intézmények étkeztetési rendszerének kialakításakor szem előtt kell tartani az áfa törvény azon sajátosságát, hogy az oktatásban az étkeztetés része az áfa körnek, tehát a beszerzések után levonásba helyezhető a megfizetett általános forgalmi adó, A szociális intézményeknél az étkeztetés az ellátás része, tehát az általános forgalmi adó körből kiesik, ezáltal a beszerzésnél felszámított általános forgalmi adó nem vonható le. A döntés meghozatalánál a fenti megállapítások figyelembe vételre kerülnek. 73/ Németh Imréné az érettségi vizsgadíjakra kötött megállapodások soron kívüli III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézménynél egy esetben a korábbi jogszabály szerinti minimálbér 3,1 %-a került megállapításra a megváltozott jogszabályban a 11

12 mérték 2% témája Az intézményben a helytelenül megállapított összeget visszavonták és a helyes összeg került számfejtésre. 80/ Németh Imréné Dr. Horváth Zoltán névtelen bejelentésben szereplő témák soron kívüli Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Az elmaradt túlmunkadíjakat azonnal számfejteni kell. A munkaidő nyilvántartást a lakóotthonokban, egységes formában világos más számára is érthető formában kell elkészteni. Meg kell kérni az intézményvezető telefonhasználatára az elnöki engedélyt. Az intézmény készített intézkedési tervet a hibák kijavítására, illetve az intézkedési tervben beszámolt a hiányosságok pótlásáról. 85/ Németh Imréné A z informatikai csoport által selejtezésre javasolt eszközök áttekintése soron kívüli célellenőrzés Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Megállapítások: Az informatikai csoport által selejtezésre javasolt eszközök hiánytalanul rendelkezésre álltak, azok az elavultság illetve az alkatrész hiány miatt kerültek a selejtezési javaslatra. 12

13 72// Németh Imréné témája létszám gazdálkodással kapcsolatos előírások soron kívüli célellenőrzés Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozói Otthona Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Veszprémi Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Veszprémi Petőfi Színház, Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Batsányi János Gimnázium és Kollégium Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Megállapítások: Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozói Otthona A vizsgált intézményben 8 új közalkalmazotti szerződést kötöttek 11 üres álláshelyre. Minden megkötött szerződéshez lefolytatták az engedélyeztetési eljárást. Megbízási jogviszonyban 2 fő lát el feladatokat az intézményben. A hivatal szakmai és pénzügyi vezetőjének engedélye rendelkezésre áll. A szerződések megkötésénél a szakmai szempontokat is szem előtt tartva igyekeztek a lehető legalacsonyabb bérkategóriába tartozó 13

14 témája személyt alkalmazni. A revízió során intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 2010 évben 3 megüresedett álláshelyre kötött új közalkalmazotti szerződést. Az engedélyeztetési eljárást mindhárom esetben lefolytatta. A felvett új dolgozók bére minden esetben alacsonyabb, mint a távozó közalkalmazotté. Az intézményben megbízási szerződést a TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódón, valamint a saját bevételek terhére kötöttek. A revízió során intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézményben a vizsgálat időpontjáig 5 fő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló szerződést kötött, egy estben az új bér magasabb, mint az előző közalkalmazott bére. A besorolás szerinti magasabb bér szakmai indokoltságát az illetékes iroda vezetője igazolta. 1 fő határozott idejű óraadó, 3 fő határozatlan részmunkaidős, 1 fő határozatlan részmunkaidős szerződésének megkötésére került sor. Az engedélyek hiánytalanul rendelkezésre állnak. Az ellenőrzés során intézkedést igénylő megállapítást a revízió nem tett. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Az intézményben a vizsgálat időpontjáig 12 esetben kötöttek közalkalmazotti jogviszonyt. A szerződések megkötése előtt a fenntartó által előírt engedélyeztetési eljárást lefolytatták. A felvett dolgozók bére minden esetben kevesebb vagy azonos, mint a megüresedett státuszon lévő korábbi bér. A tanulmányi versenyhez kötődő többletfeladat ellátásához kötődő bértömeg kifizetéséhez is megkapták a fenntartó hozzájárulását. Veszprémi Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Az intézményben az előírásokkal ellentétben 3 esetben nem folytattak le engedélyeztetési eljárást május 06-án új közalkalmazotti jogviszonyt kötöttek egy fő sofőr-karbantartó megüresedett státusz betöltésére. A státusz betöltése változatlan bérrel történt. 14

15 témája 2 megüresedett gyermek felügyelői állást n illetve én töltöttek be. Az új dolgozó alkalmazása mindkét esetben alacsonyabb bérrel történt. Felhívtam az intézmény vezetésének figyelmét, hogy a továbbiakban az önkormányzati határozatoknak megfelelően járjon el a megüresedett státuszok betöltése során. A jegyzőkönyvben szereplő 3 státusz betöltésének szükségességét a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban indokolja meg. Az írásos indoklást utólag és pótlólag az illetékes szakmai iroda vezetőjének is szíveskedjen megküldeni. Veszprémi Petőfi Színház A szeptember 09.-én hozott közgyűlési határozat korlátozásait követően szeptember 16.-i keltezéssel az intézmény igazgatója írásban fordult közgyűlés elnökéhez, hogy a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság által április 20-án jóváhagyott 2010/2011-es évadban jóváhagyott műsortervükhöz az előzetes szóbeli megállapodásoknak megfelelően új szerződéseket köthessenek. A benyújtott kérvényükre még nem kaptak választ. (önkormányzati választások, természeti katasztrófa) Az intézmény a hivatalhoz delegált kötelezettségvállalás ellenjegyzése nélkül a megbízottakkal a szerződéseket megkötötte a Noszty fiú esete Tóth Marival című darabra. Az intézmény a közgyűlés elnöke felé az engedélyeztetési eljárást kezdeményezte, a szerződések megkötése a színház működésének fenntarthatósága érdekében feltétlenül szükséges volt. A műsortervet a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság engedélyezte. Felhívtam az intézmény vezetőjének a figyelmét, hogy az előadásokat lehetőleg a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel oldja meg, illetve a rendkívüli esetekben az elnök úr engedélyét szerezze be. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény az engedélyeztetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az intézményi álláshelyek betöltésénél szem előtt tartották azt a szempontot, hogy lehetőleg olcsóbb munkaerővel lássák el a feladatot. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézménynél új dolgozó felvételére, új megbízási szerződés megkötésére nem került sor, ennek megfelelően engedélyeztetési eljárást nem kellet kérniük. A költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a 3,5 fő álláshely megszüntetését végrehajtották. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 15

16 témája Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Az intézmény az engedélyeztetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az intézményi álláshelyek betöltésénél szem előtt tartották azt a szempontot, hogy lehetőleg olcsóbb munkaerővel lássák el a feladatot. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Az intézményben a bejelentési és engedélyeztetési eljárást minden esetben lefolytatták. A változásoknál figyelembe vették, hogy a személyi juttatások előirányzatán belül maradjanak és lehetőség szerint megtakarítás keletkezzen. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Az intézményben a bejelentési és engedélyeztetési eljárást minden esetben lefolytatták. A változásoknál figyelembe vették, hogy a személyi juttatások előirányzatán belül maradjanak és lehetőség szerint megtakarítás keletkezzen. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az ifjúságvédelmi felelős esetében az intézménynél nem tartották be az engedélyezett létszámot. A matematika fizika szakos tanár esetében az engedély nem áll rendelkezésre. Felhívom az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a fenntartói rendeletben foglaltaknak megfelelően járjanak el. A helyettesítéseknél a betervezett bérkereten belül kell, hogy gazdálkodjanak. Az augusztus 15.-ével alkalmazott matematika- fizika szakos tanár fizetése meghaladja a helyettesített tanár fizetését. A 0,5 fős létszám túllépés ügyében a Gazdasági Iroda Költségvetési csoportja részéről intézkedés történt. A zeneiskolában alkalmazni kívánt tanárok esetében a költségvetési fedezet biztosítottságának indoklásával folytassák le az engedélyeztetési eljárást. Felhívtam az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel tartsa be a létszámgazdálkodással kapcsolatos fenntartói elvárásokat. A megüresedő, de meg nem szüntethető álláshelyekre a szakmai indokokat is mérlegelve a lehető legalacsonyabb kategóriába tartozó dolgozót alkalmazzák. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep 16

17 témája A két segédápoló közalkalmazotti kinevezése az intézményben a fenntartó engedélyével történt. A betegség idejére alkalmazott segédápoló és konyhai kisegítő esetében az engedélyeztetési eljárást nem folytatták le. Az intézményben egy fő ápoló üres álláshely van. Az engedélyezett létszám 81 fő. A betöltött 80 fő Az intézményben a vizsgált évben 4 segédápoló, 1 ápoló és 1 takarító munkaviszonya megszűnt. 2 fő takarító segédápolói munkakörbe került. 3 fő közcélú takarítót alkalmaznak az intézményben. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményben a létszámgazdálkodással kapcsolatos fenntartói előírásokat betartották. 35/ Németh Imréné Országgyűlési választások pénzügyi elszámolásainak utólagos ellenőrzése soron kívüli pénzügyi ellenőrzés OEVK Veszprém OEVK Balatonfüred HVI Ábrahámhegy HVI Kemeneshőgyész HVI Lovászpatona HVI Nagyvázsony HVI Pápakovácsi Megállapítások: Az elszámolások az előírásoknak megfelelően történtek, a járulékok elszámolása körül feltárt hibák ideje alatt korrigálásra kerültek. 22/ Németh Imréné Dr. Horváth Zoltán Szigeti Ilona rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználása soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény 17

18 témája A rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatban: A közalkalmazotti törvény oktatási intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelet szerinti magasabb vezető állású közalkalmazottak kinevezését módosítani kell a pótlék mértékének változatlanul hagyása mellett. A munkaközösség vezetői és tanszakvezetői pótlék megállapításánál a későbbiekben a pótlék minimumra kell beállni, mivel a költségvetési keretek csak erre nyújtanak fedezetet. A kereset kiegészítések kifizetésénél az átsorolásokon fel kell tüntetni az átmeneti többletfeladatot, vagy meghatározott munkateljesítményt. Az érettségivel rendelkező takarítónőt a törvényes besorolás szerint kell foglalkoztatni. A zeneiskolában a gitártanár kinevezését a törvényi előírásoknak megfelelően módosítani kell. Az intézmény ifjúságvédelmi felelősét a tényleges iskolában végzett feladat szerint kell szerződtetni a megbízási szerződéseken a kiigazításokat végre kell hajtani. Az alapfeladat megszervezéséhez kapcsolódó feladatok: Felül kell vizsgálni az órakedvezmények indokoltságát, különös tekintettel a tanszakvezetői kedvezményekre, és csökkenteni ezek mértékét. Javasolt a hatodik életévüket még be nem töltött óvodások foglalkozásainak megszüntetése, tekintettel arra, hogy utánuk a fenntartó nem tud normatív hozzájárulást igénybe venni. Az azonos évfolyamra járó tanulók szolfézs csoportjainak kialakításakor törekedni kell a tizenöt fős finanszírozási létszám elérésére. Át kell tekinteni az alapfokú művészetoktatási intézményegységben foglalkoztatott pedagógusok létszámát, foglalkoztatottságuk indokoltságát. A tantárgyfelosztás és a FELFIN adatainak vizsgálatából megállapítható, hogy az intézmény rendelkezik 1,5 fő üres álláshellyel, melyre a fedezetet a költségvetésében megtervezte. Ez alapján 1 fő státusz zárolása indokolt. Az alapfokú művészetoktatás megszervezését, az időkeretek meghatározását egységesíteni szükséges a megyei fenntartású intézmények esetében, a lehető legkisebbre csökkentve ezáltal a helyi szokásokon alapuló eltéréseket. A pénzügyi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok 18

19 témája Törekedni kell a feladatok megoldásánál a költségvetési keretek betartására. Az intézmény megtakarításaiból végzett felújítási karbantartási munkákat az intézmény eszközei között kell nyilvántartani, és a már a tulajdonosnak átadott értékeket is fel kell venni a könyvekbe. A túlórák elrendelésénél figyelni kell arra, hogy az éves keretet ne lépje túl egy pedagógus sem. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a zeneiskolában mind a dologi, mind a személyi kiadások körében csökkenjenek az 1 főre jutó kiadási összegek, Az intézmény vezetője kezdeményezte a Kollektív Szerződés módosítását az iskolában, azonban a dokumentum közös megegyezéssel történő módosításától a szakszervezet elzárkózott, így egyelőre erre nem került sor. Ennek ellenére a pótlékokat az iskola a minimum szinten tervezte. Az ifjúságvédelmi felelős kinevezését közös megegyezéssel (háromoldalú szerződéssel) módosították az iskolában ténylegesen végzett feladatoknak megfelelően. Így az ifjúságvédelmi felelős állású kinevezéssel rendelkezik a Bródy iskolában és a Bánki iskolában is. Az alapfokú művészetoktatásban a tanszakvezetők számát 5 főről 3 főre csökkentették. Ezáltal az elmúlt négy év alatt a tanszakvezetők 7 főről 3 főre csökkent. A közoktatási statisztika szerint 6. életévüket be nem töltött óvodások nem járnak az intézménybe. Az azonos évfolyamra járó szolfézscsoportokat igyekeztek összevonni, azok számát a 2009/2010. tanévi 21-ről 16-ra csökkentették, ezáltal a csoportok átlaglét a 11,2 főről 14,25 főre emelkedett. Az alapfokú művészetoktatásban a teljes állásban alkalmazott pedagógusok számát 13 főről 12 főre csökkentették. Az ifjúságvédelmi felelős alkalmazásának módosításával az álláshelyek számát további 0,5-del csökkentették, így az iskola egészére vetítve a 1,5 álláshely megszüntetése megtörtént. 33/ Németh Imréné Fülöp- Bornemisza Szilvia Dr. Horváth Zoltán rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználása soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 19

20 témája Az intézményben a költséghelyekre jutó költségeket a lehető legpontosabban ki kell mutatni. A mosodai szolgáltatásnál megyei fenntartású intézménynek csak az anyagköltséget lehet továbbszámlázni, mivel az intézmény a mosodai dolgozók bérére megkapja a támogatást a fenntartótól. A januártól érvényes szakfeladat rend szerinti feladatokra is könyvelni kell, a tovább nem számlázott költségeket. A beszerzéseknél készletre vételt a számlán is dokumentálni kell. 100 e Ft feletti beszerzéseknél szükséges az írásbeli kötelezettségvállalás A kinevezési dokumentumokban fel kell tüntetni a további szakképesítésre járó pótlék alapjául szolgáló szakképzettséget. A mosodai szolgáltatásra, a 2010 januárjától érvényes szakfeladat rend szerinti feladatokra, a készletbeszerzésekre vonatkozó megállapításokra az intézmény vezetője intézkedési tervet készített. A korrigálás már megtörtént, amelyet a belső ellenőrzés el is fogadott. Felhívtuk az intézményvezetés figyelmét, hogy a évi nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel a feladatellátás során mindenképpen a törvényes és kötelező pótlékokat lehet csak kifizetni, és a lehető legolcsóbb megoldást kell választan 39/ Németh Imréné Monostory Zsuzsanna Dr. Győri István rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználása soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Thury György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A selejtezési jegyzőkönyveket a későbbiekben az intézménygazdálkodási csoport által kiadott szabályzatban foglaltak szerint kell elkészíteni. A FEUVE szabályzatot az iskolában folyó tényleges feladatokhoz igazítva kell elkészíteni. Az étkeztetésre fordított kiadásokat, illetve a normatív elszámoláshoz nyújtott adatokat felül kell vizsgálni. A jubileumi jutalmat jogszerűen kell számfejteni. A kinevezési okiratokban a minőségi kereset kiegészítéshez kapcsolódó feladatot is meg kell jelölni. A megbízási szerződéseket a jogviszonyra vonatkozó elvárásoknak megfelelően kell megkötni 20

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 170/2008. (XI. 13.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: 2009. január 01-től folyamatos

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére 13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2002. évi tény 2003. évi eredeti 2003. évi módosított 2003. évi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA

A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA A FELADATFINANSZÍROZÁS és a TANTÁRGYFELOSZTÁS KAPCSOLATA Bp., 2012. október 04. Készítették: Balatoniné Sárosi Márta Megyeri István Kollmann Veronika Óraszám-definíciók A fenntartó által engedélyezett,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/257-11/2008 Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére.

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. 7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2005. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-i ülésére 159/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel nincs. Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben