Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:14/144-3 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-ai ülésére Tárgy: 9/b. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Németh Imréné belső ellenőrzési vezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően zárdási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési vezetője által koordinált és külső megbízottak bevonásával működtetett belső ellenőrzési munkáról a beszámoló, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján készült. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a belső ellenőrzési tevékenységről készült beszámolót a következő határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2011. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az intézményekben a feltárt, de a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: május 15. Felelős: megyei főjegyző Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő s. k. 2

3 Éves ellenőrzési jelentés A belső ellenőrzési tevékenység bemutatása A megyei önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása az önkormányzatokról szóló törvény előírásai szerint a főjegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység működtetésével valósult meg. A belső ellenőrzési egység egy fő köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető és a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig megbízottak foglalkoztatásával működött. A 174/2009. (XI.19.) MÖK határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Az ellenőrzési terv a 193/2003 (XI.26.) kormányrendelet 21. (4) szerinti előre nem látható év közben szükségessé váló soron kívüli ellenőrzések lebonyolítására 20% tartalék kapacitást biztosított. A tartalék kapacitás terhére 23 esetben végeztünk soron kívüli. A soron kívüli ellenőrzések elrendelése elsősorban a vagyonvédelem erősítésére és az intézményeknek átadott költségvetési támogatás felhasználásának gazdaságosságára irányult. Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének javítása érdekében a főjegyző 9 oktatási intézménynél rendelt el a személyi juttatások kifizetésének jogszerűsége, és a feladatellátás megszervezésére terén. Az ellenőrzésekben részt vettek az illetékes szakmai referensek és a hivatal munkaügyi kérdésekben jártas jogászai. Az önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójában előírt létszám gazdálkodási előírások betartásának ellenőrzése 10 intézményben valósult meg. A leltározáshoz kapcsolódó selejtezési eljárás felülvizsgálata két intézmény és a hivatal informatikai eszközeire vonatkozóan történt meg. Egy megszűnő intézménynél az iratanyag átadás átvétel kapcsán az intézmény szolgáltatás beszerzéseinek szabályossága került áttekintésre. Egy intézmény pénzkezelése került soron kívüli ellenőrzésre. Folyamatában ellenőriztük a TÁMOP / (Szélrózsa) támogatási szerződéséhez kapcsolódó kiadásokat. A konyhák átalakításához az intézmények által szolgáltatott önköltségi adatok megbízhatósága is soron kívüli felülvizsgálat tárgyát képezte. Kifizetés előtt két közoktatási intézményben ellenőriztük a vizsgadíjak elszámolását. Eleget tettünk a tavaszi országgyűlési képviselők és az őszi önkormányzati választásokhoz kötődő ellenőrzési kötelezettségünknek. Az éves elszámolást megelőzően tíz intézményben ellenőröztük a normatív állami támogatások alapját képező nyilvántartásokat. Névtelen bejelentés miatt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ egyes pénzügyi személyügyi témáit ellenőriztük. Kistérségi társulás normatíva miatti kompenzáció igénye került felülvizsgálatra. A tervezett belső vizsgálatok 27 volt, melynek során ellenőrzéseket végzetünk a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál, önálló gazdasági szervezettel rendelkező felügyelt szervnél, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél, 3

4 önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságánál, és az önkormányzat által támogatott szervezetnél. A hivatalnál a kockázatkezelés során kiválasztott témák és az Állami Számvevőszék 2009 évi ellenőrzésénél észrevételezett hiányosság megszüntetésének felülvizsgálatára került sor. Ellenőriztük a szakmai igazolások teljes körűségét és a közzétételi kötelezettség teljesítését, a pénz és a lejárt követelések kezelését, valamint a lejárt kötelezettségek, és a hitelállomány alakulását. Egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény átfogó ellenőrzésére került sor. Az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinknél a személyi juttatások alapját képező kinevezések, túlóra elszámolások, jubileumi jutalmak és egyéb nem rendszeres személyi juttatások jogszerűségét vizsgáltuk. Ellenőrzések történtek még az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, átvett pénzeszközök elszámolása, központosított előirányzatok felhasználása, lakásbérleti szerződések megkötése, gépjárművekkel kapcsolatos elszámolások, utógondozottak térítési díjának megállapítása, az állami normatíva alapját képező nyilvántartások, az eszközök megőrzéséért a személyi felelősség megállapítása valamint az általános forgalmi adó elszámolása terén. A Tapolcai környéki intézmények intézménygazdálkodási irodájához tartozó szervezetek szabályozottságát az iroda által megbízott külső szakember vizsgálta felül. A többségi irányítás alatt álló gazdasági társaságnál a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartása és az arra elszámolt értékcsökkenés elszámolása volt tárgya. Átadott pénzeszköz felhasználását egy esetben tekintettük át. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai: Az ellenőrzések során feltártuk a rendszeres személyi juttatásokban azokat a pótlékokat, amelyek nem minimum szinten kerültek megállapításra illetve nem kötelező jellegűek. A közoktatási intézményekben a feladat megszervezésének vizsgálata során rávilágítottunk a pazarló feladatmegszervezésre. Javaslatot tettünk létszámleépítésre. Különösen kihasználatlannak, ezáltal gazdaságtalannak találtuk a középiskolai kollégiumi ellátást. Javaslatot tettünk arra, hogy az oktatási ágazatban a költségvetési éven belüli (szeptemberi gyermeklétszám illetve tantárgyfelosztás változás) feladat változása miatt a személyi juttatások előirányzatát szeptembertől újra terveztessük meg az intézményekkel. Azon feladatoknál, ahol normatív állami támogatással való fedezettsége ( alsó fokú zenei képzés) alig éri el az 50%-ot feladat centralizálását látnánk célszerűnek. Javaslatot tettünk arra, hogy a szakképző iskolákban a tanulók gyakorlati oktatása során képződő és a piaci árnál lényegesen olcsóbb kapacitását a megyei intézmények karbantartására központosítva szervezzük meg, és kössük le. A vizsgált intézményekben előírtuk, hogy a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő szolgáltatások és árubeszerzések is kerüljenek szabályozásra az Ámr. előírásainak megfelelően. A szabályzat a lehető legolcsóbb beszerzési lehetőségek feltárását írja elő, az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett. 4

5 A konyhák önköltségének pontosabb megállapítása érdekében javasoltuk, hogy alkalmazzák a költséghelyre való gyűjtés ( 6-os számlaosztály használata) módszerét. A selejtezési eljárásoknál az eszközök eltűnése nem elegendő a könyvekből való kivezetésre, belső kivizsgálást és felelősségre vonást kell alkalmazni. A vagyonrendelet szerinti 100 eft-os nyilvántartási értékhatár fölött intézményvezető saját hatáskörben nem végezhet selejtezési eljárást. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan egy esetben állapítottunk meg kártérítési felelősséget. Az ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódóan az intézmények készítettek intézkedési tervet, a hibák kijavításáról éves beszámolójukban számot adtak. Az intézkedési tervben leírt határidők néhány esetben a beszámoló készítésének időpontját követően kerültek megjelölésre. Ezen intézmények beszámoltatására 2011 évben kerül sor. A belső ellenőrzési tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek értékelése: Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett névjegyzékben szereplő személy láthat el. A köztisztviselőként foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető a regisztrációs kötelezettségének eleget tett, a belső szabályozó kormányrendelet szerinti gyakorlati idővel rendelkezik. A megbízott magánszemély és a megbízott Kft alkalmazottai a nyilvántartásban szerepelnek. A költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét szabályozó kormányrendelet a külső megbízottak foglalkoztatást korlátozza. Előírásai szerint a szervnél főállásban alkalmazott személy, személyek munkabére és járulékai összegének 50%-a erejéig vehető igénybe külső szolgáltató. Az összegre vonatkozó korlátot a beszámolási évében nem léptük túl. A tevékenység ellátására a tárgyi feltételek az alkalmazott belső ellenőrzési vezető számára a hivatalban rendelkezésre állnak. A szerződések értelmében a megbízottak az utazás és egyéb tárgyi feltételek biztosításáról maguk gondoskodtak. A belső ellenőrzési feladatok szervezése során a takarékosság elve hangsúlyosan érvényesült. A évi költségvetési rendelet központilag kezelt előirányzati között az intézmények belső ellenőrzési feladatinak ellátására megtervezett összeg eft volt. Ezzel szemben ténylegesen e Ft került elköltésre. A külső megbízottak foglalkoztatása során a hibák kijavításának nyomon követése nem képezte a szerződés tárgyát, ezt a feladatot a főállású belső ellenőrzési vezető végezte el. Az ellenőrzési munka hatékonyságára pozitív hatást gyakorolt a szakirodák és a jogi végzettségű munkatársak bevonása. A belső ellenőrök továbbképzési kötelezettségének a takarékossági elvek figyelembe vételével, szakmai lapok, folyóiratok tanulmányozásával tettünk eleget. Az egyes ellenőrzések során feltárt hibák hiányosságok és az arra tett intézkedések részletes bemutatása: 5

6 9/ Keszey Mária témája SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEK az állami hozzájárulás alapját képező mutatószámok soron kívüli pénzügyi február Az intézményeknél feltárt eltéréseket a hivatal összesített kimutatásán át kell vezetni 1. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 5. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 6. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 7. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 8. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 9. Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált intézménye 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona 6

7 témája Az átvezetés megtörtént az éves elszámolásra a javított adatok alapján került sor. 04/ Németh Imréné Balatonvilágos Község támogatási kérelmének felülvizsgálata soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Kelet-Balaton Kistérségi Többcélú Társulás normatíva miatti kompenzáció igény Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az elszámolást tényleges adatok ismeretében lehet csak lezárni. A támogatási igény jogossága az adott időpontban nem volt alátámasztható. 20/ Németh Imréné Göndör József megszűnés miatti leltározási és selejtezési tevékenység soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal Az intézményben a bejárás során felleltünk 5 db festményt, amely az intézmény eszköznyilvántartásában nem szerepelt. A fellelt eszközök, valamint a kis értékű tárgyi eszközök az OrganP könyvelési rendszer eszköz nyilvántartásába bekerültek. Az átadásátvétel ennek megfelelően zajlott. 7

8 10/ Németh Imréné Göndörné Csabi Gabriella Olasz Károlyné témája megszűnés miatti pénzügyi-gazdasági tevékenységhez kapcsolódó iratanyag átadása átvétel felülvizsgálata soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Az iratanyag felülvizsgálata során tett megállapítások Az 50eFt feletti szolgáltatások igénybevételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötöttek szerződéseket, azonban nem egyértelműen és világosan fogalmazták meg az elvégzett munkát, a szolgáltatásról egy két szavas leírását tartalmaznak a szerződések. A számlák mögötti tényleges teljesítés felderítése hosszadalmas vizsgálatot tenne szükségessé. A tevékenységek beszerzésének lebonyolítására esetleges olcsóbb árajánlatok beszerzésére szabályzatot nem készítettek. A szolgáltatók kiválasztására pályázatot nem írtak ki, nem törekedtek arra, hogy a szolgáltatásokat olcsóbban vegyék igénybe. A munkákat saját köreikben végeztették el. A jegyzőkönyvben leírt és feltárt és a saját körökben elvégeztetett munkák értéke meghaladta a 7 millió Ft-ot. Az intézmény december 31.-ével megszűnt a feladata ellátása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretein belül kerül ellátásra, a beszerzéseknél, a szakmaiság és a gazdaságossági szempontok az elsődlegesek. 13/ Németh Imréné Németh József Megszűnéssel egy időben folytatott leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése soron kívüli Veszprém Megyei Közművelődési Intézet A selejtezési jegyzőkönyvek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy vagyonvédelem biztosítása érdekében a felelős személyek 8

9 témája megjelölése elmaradt. A káresemények törés, eltűnés időpontjában nem történt meg a kivizsgálás és felelősségre vonás. Az intézményben a közvagyon felelős megőrzését nem kellő gondossággal biztosították. A főjegyző február 25.-én záró megbeszélést tartott, melynek során az intézmény vezetője az eltűnt eszközök vagyonrendelet szerinti ( összesen Ft) értékének a megtérítését vállalta. Az összeget befizette. 29/ Németh Imréné pénzkezelés ellenőrzése soron kívüli Veszprémi Petőfi Színház A revízió felhívta az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy az intézményben a kiadott előlegek kezelése során tartassa be - a belső szabályozás szerinti - előleg kezelésre vonatkozó előírásokat. Az előleg felvevőket 5 naponként számoltassák el. Az előző előleg teljes elszámolása és a maradvány visszafizetése után adható csak ki újabb előleg. A vásárlásokat intézményi előlegből és ne a dolgozók által fizetett pénzeszközökből finanszírozzák. Az intézmény éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, melyben a hibák részbeni kijavításáról számot adott, a finanszírozási forma miatt azóta is szükségessé vált a dolgozók általi megelőlegezés a napi operatív feladatok ellátása során. 31/ Németh Imréné Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP / SZÉLRÓZSA soron kívüli Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági Iroda 9

10 témája szerződéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolások A már kifizetett összegeket alátámasztó dokumentumokat ki kell egészíteni: az eszközökre vonatkozóan az átadásokat dokumentálni kell, az útiköltség elszámolásoknál az úti célt alátámasztó írásos anyagokat be kell gyűjteni, a személyi juttatások után az intézmények részéről a MÁK elszámolása során kifizetett járulékokat érvényesíteni kell a 16/A nyomtatvány és az ahhoz kapcsolódó részletező nyilatkozat becsatolásával. Az intézményeknél megvalósult tevékenységek után az elszámolásokat be kell kérni, illetve meg kell sürgetni az intézményeket, hogy adják le az elszámolásaikat. Meg kell tenni a kellő lépéseket annak érdekében, hogy a projekt befejező időpontjáig minden számla és elszámolás érvényesítésre kerüljön. A már megvalósult 80 e Ft-os áron közbeszerzett szolgáltatásra meg kell teremteni a pályázati fedezetet. Az eszközbeszerzéseknél a beszerzett hordozható számítógépek számlázott és pályázatban megengedett értékét összhangba kell hozni. A projektmenedzser jelöljön ki egy helyet a hivatalban ahol a pályázathoz kapcsolódó összes iratanyag egy helyen megtalálható. A 31-2/2010 iktatószámon az intézmények felszólításra kerültek a hiányzó adatok pótlására. 34/ Németh Imréné az étkeztetés önköltségével kapcsolatban szolgáltatott adatok helyessége soron kívüli VMÖK Idősek Otthona Pápakovácsi VMÖK Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 10

11 témája Lóczi Lajos Gimnázium Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézménygazdálkodási csoportban a számviteli rendszert oly módon javasolt átalakítani, hogy az egyes költséghelyekre való gyűjtés is megvalósuljon. Az intézmények étkeztetési rendszerének kialakításakor szem előtt kell tartani az áfa törvény azon sajátosságát, hogy az oktatásban az étkeztetés része az áfa körnek, tehát a beszerzések után levonásba helyezhető a megfizetett általános forgalmi adó, A szociális intézményeknél az étkeztetés az ellátás része, tehát az általános forgalmi adó körből kiesik, ezáltal a beszerzésnél felszámított általános forgalmi adó nem vonható le. A döntés meghozatalánál a fenti megállapítások figyelembe vételre kerülnek. 73/ Németh Imréné az érettségi vizsgadíjakra kötött megállapodások soron kívüli III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézménynél egy esetben a korábbi jogszabály szerinti minimálbér 3,1 %-a került megállapításra a megváltozott jogszabályban a 11

12 mérték 2% témája Az intézményben a helytelenül megállapított összeget visszavonták és a helyes összeg került számfejtésre. 80/ Németh Imréné Dr. Horváth Zoltán névtelen bejelentésben szereplő témák soron kívüli Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Az elmaradt túlmunkadíjakat azonnal számfejteni kell. A munkaidő nyilvántartást a lakóotthonokban, egységes formában világos más számára is érthető formában kell elkészteni. Meg kell kérni az intézményvezető telefonhasználatára az elnöki engedélyt. Az intézmény készített intézkedési tervet a hibák kijavítására, illetve az intézkedési tervben beszámolt a hiányosságok pótlásáról. 85/ Németh Imréné A z informatikai csoport által selejtezésre javasolt eszközök áttekintése soron kívüli célellenőrzés Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Megállapítások: Az informatikai csoport által selejtezésre javasolt eszközök hiánytalanul rendelkezésre álltak, azok az elavultság illetve az alkatrész hiány miatt kerültek a selejtezési javaslatra. 12

13 72// Németh Imréné témája létszám gazdálkodással kapcsolatos előírások soron kívüli célellenőrzés Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozói Otthona Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Veszprémi Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Veszprémi Petőfi Színház, Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Batsányi János Gimnázium és Kollégium Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Megállapítások: Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozói Otthona A vizsgált intézményben 8 új közalkalmazotti szerződést kötöttek 11 üres álláshelyre. Minden megkötött szerződéshez lefolytatták az engedélyeztetési eljárást. Megbízási jogviszonyban 2 fő lát el feladatokat az intézményben. A hivatal szakmai és pénzügyi vezetőjének engedélye rendelkezésre áll. A szerződések megkötésénél a szakmai szempontokat is szem előtt tartva igyekeztek a lehető legalacsonyabb bérkategóriába tartozó 13

14 témája személyt alkalmazni. A revízió során intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 2010 évben 3 megüresedett álláshelyre kötött új közalkalmazotti szerződést. Az engedélyeztetési eljárást mindhárom esetben lefolytatta. A felvett új dolgozók bére minden esetben alacsonyabb, mint a távozó közalkalmazotté. Az intézményben megbízási szerződést a TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódón, valamint a saját bevételek terhére kötöttek. A revízió során intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézményben a vizsgálat időpontjáig 5 fő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló szerződést kötött, egy estben az új bér magasabb, mint az előző közalkalmazott bére. A besorolás szerinti magasabb bér szakmai indokoltságát az illetékes iroda vezetője igazolta. 1 fő határozott idejű óraadó, 3 fő határozatlan részmunkaidős, 1 fő határozatlan részmunkaidős szerződésének megkötésére került sor. Az engedélyek hiánytalanul rendelkezésre állnak. Az ellenőrzés során intézkedést igénylő megállapítást a revízió nem tett. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Az intézményben a vizsgálat időpontjáig 12 esetben kötöttek közalkalmazotti jogviszonyt. A szerződések megkötése előtt a fenntartó által előírt engedélyeztetési eljárást lefolytatták. A felvett dolgozók bére minden esetben kevesebb vagy azonos, mint a megüresedett státuszon lévő korábbi bér. A tanulmányi versenyhez kötődő többletfeladat ellátásához kötődő bértömeg kifizetéséhez is megkapták a fenntartó hozzájárulását. Veszprémi Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Az intézményben az előírásokkal ellentétben 3 esetben nem folytattak le engedélyeztetési eljárást május 06-án új közalkalmazotti jogviszonyt kötöttek egy fő sofőr-karbantartó megüresedett státusz betöltésére. A státusz betöltése változatlan bérrel történt. 14

15 témája 2 megüresedett gyermek felügyelői állást n illetve én töltöttek be. Az új dolgozó alkalmazása mindkét esetben alacsonyabb bérrel történt. Felhívtam az intézmény vezetésének figyelmét, hogy a továbbiakban az önkormányzati határozatoknak megfelelően járjon el a megüresedett státuszok betöltése során. A jegyzőkönyvben szereplő 3 státusz betöltésének szükségességét a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban indokolja meg. Az írásos indoklást utólag és pótlólag az illetékes szakmai iroda vezetőjének is szíveskedjen megküldeni. Veszprémi Petőfi Színház A szeptember 09.-én hozott közgyűlési határozat korlátozásait követően szeptember 16.-i keltezéssel az intézmény igazgatója írásban fordult közgyűlés elnökéhez, hogy a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság által április 20-án jóváhagyott 2010/2011-es évadban jóváhagyott műsortervükhöz az előzetes szóbeli megállapodásoknak megfelelően új szerződéseket köthessenek. A benyújtott kérvényükre még nem kaptak választ. (önkormányzati választások, természeti katasztrófa) Az intézmény a hivatalhoz delegált kötelezettségvállalás ellenjegyzése nélkül a megbízottakkal a szerződéseket megkötötte a Noszty fiú esete Tóth Marival című darabra. Az intézmény a közgyűlés elnöke felé az engedélyeztetési eljárást kezdeményezte, a szerződések megkötése a színház működésének fenntarthatósága érdekében feltétlenül szükséges volt. A műsortervet a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság engedélyezte. Felhívtam az intézmény vezetőjének a figyelmét, hogy az előadásokat lehetőleg a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel oldja meg, illetve a rendkívüli esetekben az elnök úr engedélyét szerezze be. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény az engedélyeztetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az intézményi álláshelyek betöltésénél szem előtt tartották azt a szempontot, hogy lehetőleg olcsóbb munkaerővel lássák el a feladatot. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézménynél új dolgozó felvételére, új megbízási szerződés megkötésére nem került sor, ennek megfelelően engedélyeztetési eljárást nem kellet kérniük. A költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a 3,5 fő álláshely megszüntetését végrehajtották. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. 15

16 témája Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Az intézmény az engedélyeztetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az intézményi álláshelyek betöltésénél szem előtt tartották azt a szempontot, hogy lehetőleg olcsóbb munkaerővel lássák el a feladatot. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Az intézményben a bejelentési és engedélyeztetési eljárást minden esetben lefolytatták. A változásoknál figyelembe vették, hogy a személyi juttatások előirányzatán belül maradjanak és lehetőség szerint megtakarítás keletkezzen. A revízió, intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Az intézményben a bejelentési és engedélyeztetési eljárást minden esetben lefolytatták. A változásoknál figyelembe vették, hogy a személyi juttatások előirányzatán belül maradjanak és lehetőség szerint megtakarítás keletkezzen. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az ifjúságvédelmi felelős esetében az intézménynél nem tartották be az engedélyezett létszámot. A matematika fizika szakos tanár esetében az engedély nem áll rendelkezésre. Felhívom az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a fenntartói rendeletben foglaltaknak megfelelően járjanak el. A helyettesítéseknél a betervezett bérkereten belül kell, hogy gazdálkodjanak. Az augusztus 15.-ével alkalmazott matematika- fizika szakos tanár fizetése meghaladja a helyettesített tanár fizetését. A 0,5 fős létszám túllépés ügyében a Gazdasági Iroda Költségvetési csoportja részéről intézkedés történt. A zeneiskolában alkalmazni kívánt tanárok esetében a költségvetési fedezet biztosítottságának indoklásával folytassák le az engedélyeztetési eljárást. Felhívtam az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel tartsa be a létszámgazdálkodással kapcsolatos fenntartói elvárásokat. A megüresedő, de meg nem szüntethető álláshelyekre a szakmai indokokat is mérlegelve a lehető legalacsonyabb kategóriába tartozó dolgozót alkalmazzák. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep 16

17 témája A két segédápoló közalkalmazotti kinevezése az intézményben a fenntartó engedélyével történt. A betegség idejére alkalmazott segédápoló és konyhai kisegítő esetében az engedélyeztetési eljárást nem folytatták le. Az intézményben egy fő ápoló üres álláshely van. Az engedélyezett létszám 81 fő. A betöltött 80 fő Az intézményben a vizsgált évben 4 segédápoló, 1 ápoló és 1 takarító munkaviszonya megszűnt. 2 fő takarító segédápolói munkakörbe került. 3 fő közcélú takarítót alkalmaznak az intézményben. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményben a létszámgazdálkodással kapcsolatos fenntartói előírásokat betartották. 35/ Németh Imréné Országgyűlési választások pénzügyi elszámolásainak utólagos ellenőrzése soron kívüli pénzügyi ellenőrzés OEVK Veszprém OEVK Balatonfüred HVI Ábrahámhegy HVI Kemeneshőgyész HVI Lovászpatona HVI Nagyvázsony HVI Pápakovácsi Megállapítások: Az elszámolások az előírásoknak megfelelően történtek, a járulékok elszámolása körül feltárt hibák ideje alatt korrigálásra kerültek. 22/ Németh Imréné Dr. Horváth Zoltán Szigeti Ilona rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználása soron kívüli pénzügyi ellenőrzés Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény 17

18 témája A rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatban: A közalkalmazotti törvény oktatási intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelet szerinti magasabb vezető állású közalkalmazottak kinevezését módosítani kell a pótlék mértékének változatlanul hagyása mellett. A munkaközösség vezetői és tanszakvezetői pótlék megállapításánál a későbbiekben a pótlék minimumra kell beállni, mivel a költségvetési keretek csak erre nyújtanak fedezetet. A kereset kiegészítések kifizetésénél az átsorolásokon fel kell tüntetni az átmeneti többletfeladatot, vagy meghatározott munkateljesítményt. Az érettségivel rendelkező takarítónőt a törvényes besorolás szerint kell foglalkoztatni. A zeneiskolában a gitártanár kinevezését a törvényi előírásoknak megfelelően módosítani kell. Az intézmény ifjúságvédelmi felelősét a tényleges iskolában végzett feladat szerint kell szerződtetni a megbízási szerződéseken a kiigazításokat végre kell hajtani. Az alapfeladat megszervezéséhez kapcsolódó feladatok: Felül kell vizsgálni az órakedvezmények indokoltságát, különös tekintettel a tanszakvezetői kedvezményekre, és csökkenteni ezek mértékét. Javasolt a hatodik életévüket még be nem töltött óvodások foglalkozásainak megszüntetése, tekintettel arra, hogy utánuk a fenntartó nem tud normatív hozzájárulást igénybe venni. Az azonos évfolyamra járó tanulók szolfézs csoportjainak kialakításakor törekedni kell a tizenöt fős finanszírozási létszám elérésére. Át kell tekinteni az alapfokú művészetoktatási intézményegységben foglalkoztatott pedagógusok létszámát, foglalkoztatottságuk indokoltságát. A tantárgyfelosztás és a FELFIN adatainak vizsgálatából megállapítható, hogy az intézmény rendelkezik 1,5 fő üres álláshellyel, melyre a fedezetet a költségvetésében megtervezte. Ez alapján 1 fő státusz zárolása indokolt. Az alapfokú művészetoktatás megszervezését, az időkeretek meghatározását egységesíteni szükséges a megyei fenntartású intézmények esetében, a lehető legkisebbre csökkentve ezáltal a helyi szokásokon alapuló eltéréseket. A pénzügyi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok 18

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben