9. Emberi jogi jogesetek I. Esettanulmányok. I. Barrios Altos ügy. Nemzetközi jogi esettanulmányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. Emberi jogi jogesetek I. Esettanulmányok. I. Barrios Altos ügy. Nemzetközi jogi esettanulmányok 2010. 11. 04."

Átírás

1 9. Emberi jogi jogesetek I. Nemzetközi jogi esettanulmányok Esettanulmányok Dán Mihály: Tysiac v. Poland Varga Eszter: Karsai v. Magyarország Judák Bea: Vajnai v. Magyarország Barrios Altos ügy Rekvényi v. Magyarország I. Barrios Altos ügy 1

2 Alapinformációk Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága Ítélet: 2001 Peru Bizottság 2000 június 8-án fordult a Bírósághoz Megsértett jogok Élethez való jog (4. cikk) Emberi bánásmódhoz való jog (5. cikk) Tárgyaláshoz való jog (8. cikk) Jog a bírói védelemhez (25. cikk) Gondolat- és véleménynyilvánítás szabadsága (13. cikk) 1. cikk (1) jogok tiszteletben tartásának kötelezettsége (törvényekkel) 2. cikk (jogorvoslati lehetıségek biztosítása) Tények I November pollada Támadás (2 autó, rendırségi szirénák) Áldozatokat a földre fektetették és válogatás nélkül 2 percig tüzeltek (hangtompítóval, 15 ember meghalt, 4 megsebesült (1 túlélı nyomorék) Támadók: perui hadsereg tagjai (halálbrigád, Colina Group) Tények II. Tévedés: az áldozatok nem felkelı csoport tagjai voltak (Sendero Luminoso, Shining Path) Kormány: korábban a felkelık itt gyülekeztek több alkalommal házaló árusnak öltözve Többen kezdeményeztek hivatalos vizsgálatot vagy nem kezdıdtek el, vagy nem fejezıdtek be 2

3 Tények III. Antonia Saquicuray (büntetıbíró) felelısségre akarta vonni a Colina Group tagjait megakadályozták: katonai eljárás van folyamatban Amnesty Law No (1995. június 15.): felment mindenkit (katona, rendır, civil), akit 1980 és 1995 között emberi jogsértéssel vádoltak meg/ítéltek el. Tények IV. A bíró megtagadta a törvény alkalmazását (Alkotmány) állami fıügyész: a bíró téved, a törvénynek alkotmányos rangja van Fellebbeztek a döntés ellen a Legfelsıbb Bíróságon kiálltak a bíró mellett 2. törvény: Amnesty Law No : amnesztia akkor is, ha vád alá sem helyezték ıket (hatókör kiterjesztése) + az amnesztia nem bírói eljárás tárgya! aki nem alkalmazza, azt felelısségre vonják Tények V. A Legfelsıbb Bíróság ítélete: Megváltoztatta az elsıfokú ítéletet Barrios Altos ügy törlése A törvények nem ellentétesek az Alkotmánnyal és emberi jogi szerzıdésekkel Bírók nem dönthetnek arról, hogy valamely jogszabályt nem lehet alkalmazni, mert az ellentétes a hatalmi ágak megosztásának elvével. 3

4 Eljárás Bizottság Emberi jogi szervezetek keresték meg a Bizottságot (Asociación Pro-Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos) 1999 január: Bizottság megkísérelte a békés rendezést Peru elzárkózott Jelentés (No. 28/00) ajánlás az államnak: Jogszabályok hatályon kívül helyezése Nyomozás, a felelısök megbüntetése Teljes kártérítés Peru válasza: a két jogszabály kivételes intézkedésvolt, amelyeket terrorista erıszak megakadályozása végett fogadtak el Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem alkotmányellenesek De fizetnek kártérítést az elhunytak rokonainak Eljárás Bíróság Kereset-válaszok határidık 2000 augusztus 24.: a perui nagykövetség képviselıje bement San José-ba és visszaadott minden iratot + átadott egy jegyzéket 1999 július 8. perui határozattal (legislative resolution) a Kongresszus eldöntötte, hogy felmondja a Bíróság joghatóságát elismerı nyilatkozatát (withdrawal of the recognition of the contentious jurisdiction of the IACHR) A visszavonó nyilatkozatot az OAS Fıtitkáránál letétbe helyezték Hatályba lépése: 1999 július 9., minden olyan ügyben, ahol Peru has not answered the application filed with the Court a Bíróságnak nincs joghatósága! 4

5 Bizottság reakciója: kérte, hogy folytassák az eljárást Bíróság: Peru döntése lefogadhatatlan, az Egyezmény 68. cikk (1) bekezdésébe ütközik [The States Parties to the Convention undertake to comply with the judgment of the Court in any case to which they are parties.] + a pacta sunt servanda elvébe Peru visszavonta a visszavonó jogszabályt újra van joghatóság a Bíróságnak Peru megnevezte képviselıit Peru nyilatkozata: békés rendezést javasol a Bizottság elıtt elismerve felelısségét Bíróság kitőzte a nyilvános meghallgatás idıpontját Szóbeli meghallgatás: február 19. Peru elismerte nemzetközi felelısségét a Barrios Altos ügyben Peru álláspontja Elismeri nemzetközi felelısségét Általánosságban Emberi jogok tiszteletben tartása és ennek fejlesztése prioritás Normalizálni igyekszik a kapcsolatokat a Bírósággal Stratégia: esetleges jogsértések áldozatait kárpótolni kell (+ right to truth, right to justice) 5

6 Barrios Altos üggyel kapcsolatban: Intézkedések, hogy a megfelelı büntetıeljárást le lehessen folytatni (a törvények hatályon kívül helyezése) Legcélszerőbb: keretegyezmény a békés rendezésrıl, kártérítésrıl (egyezményben elismeri a 4., 5., 8. és 25. cikk megsértését) Bíróság hozzon ítéletet az érdemi kérdésben, de függessze fel az eljárást a kártérítéssel kapcsolatban (megegyezés) Ha nem születik a kártérítésrıl megegyezés, akkor a Bíróság döntését elfogadják A Bizottság álláspontja Congratulating the Government of Peru for its attitude Benne vannak az egyezkedésben Fujimori kormány elítélése Az amnesztia törvények Egyezménnyel való összeegyeztethetetlensége Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible A jogszabályoknak nincs jogi hatálya, nem akadályozhatják többé a felelısségre vonást és az áldozatok (és rokonaik) jogát a bírói meghallgatáshoz 6

7 Kártérítés Bíróság elfogadta Peru javaslatát: megegyezéssel rendezik a kártérítés kérdését 3 hónapos határidı a megegyezésre ha nem sikerül, akkor a Bíróság dönt Az ítélet (az ügy érdemében) Állam elismerte felelısségét 4. cikk megsértése 15 esetben (élethez való jog) 5. cikk megsértése 4 esetben (emberi bánásmódhoz való jog) 8. és 25. cikk megsértése (tárgyaláshoz és bírói védelemhez való jog) Amnesztia törvényeknek nincs jogi hatása (semmis) Perunak nyomozást kell lefolytatni és megtalálni a felelıseket és megbüntetni ıket Kártérítés: megegyezés (2 különvélemény: Trindade elnök, Ramirez bíró) Kártérítés Megegyezés, amelyet a Bíróságjóváhagyott Áldozatok megállapítása Pénzbeli kártérítés: US$ ,00 minden áldozatnak, kivéve Máximo León León (US$ ,00) Egyéb: ösztöndíjak, egészségügyi szolgáltatások, stb. 7

8 II. Rekvényi v. Magyarország Elsı magyar ügy (hatályba lépése elıtti ügyekben nem járhat el!) Ítélet: 1999 május 20. Eljárás: 1998 november 1. elıtt indult Bizottság majd Bíróság Kérelmezı: Rekvényi László (Független Rendırszakszervezet) Probléma Alkotmány (1994. január 1-tıl): 40/B (4): A fegyveres erık, a rendırség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. sérti a rendırök alkotmányos jogait és a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait Megsértett jogok a kérelmezı szerint EJEE 10. cikk (véleménynyilvánítás szabadsága) EJEE 11. cikk (egyesülési szabadság) EJEE 10. cikk cikk (diszkrimináció tilalma) EJEE 11. cikk cikk BIZOTTSÁG: 10. cikk megsértése 8

9 Belsı jog Alkotmány Népszavazásról szóló törvény Országgyőlési képviselık választásáról szóló törvény Rendırségrıl szóló törvény Belügyminiszter szabályzatai (1990. és 1995.) Stb. 10. cikk 1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok mőködését engedélyezéshez kössék. 2. E kötelezettségekkel és felelısséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethet alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minısülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bőnözés megelızése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.? Politikai természető tevékenység a 10. cikk alá esik Nem vitatott, hogy a tilalom beavatkozást jelent a kérelmezı véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogába?: a korlátozás megfelel-e az Egyezményben támasztott feltételeknek: 1. Törvényben meghatározott 2. Valamely elismert cél miatt 3. Szükséges egy demokratikus társadalomban 9

10 1. Törvény elıírásain alapul Kérelmezı: elfogadhatatlanul általános jellegő + ellentétes az alacsonyabb rendő jogszabályokkal (bizonyos politikai tevékenységek engedélyezése) Kormány: Alkotmányt az alacsonyabb jogszabályokkal együtt kell értelmezni (keretrészletszabályok) + elıreláthatóság követelményeinek megfelelt (az új jogszabály a régieknek megfelelıen szabályozott) Bizottság: január október és március ekkor csak az Alkotmány szabályozott, ami túl homályos ( politikai tevékenység ) Az alkotmányos tilalom ezért önmagában nem elég pontos ahhoz, hogy lehetıvé tegye a kérelmez számára, hogy magatartását ebben a vonatkozásban a törvényhez igazítsa. Bíróság: törvény elıírásain alapult egy norma csak akkor tekinthet törvénynek, ha elegendı pontossággal van megfogalmazva ahhoz, hogy lehetıvé tegye az állampolgár számára, hogy magatartását a törvényhez igazítsa Elıreláthatóság teljes bizonyosság (normának alkalmazkodni kell a változó környezethez) Alkotmányos normáknál: pontosság szintje lehet alacsonyabb 10

11 A Bíróság úgy találja, hogy ezen körülmények között e rendelkezések elég világosak és egyértelmőek ahhoz, hogy képessé tegyék a kérelmezıt arra, hogy magatartását hozzájuk igazítsa. Még ha elfogadjuk is, hogy esetenként a rendırség hivatásos állományú tagjai nem tudták teljes bizonyossággal eldönteni, hogy egy adott cselekvés nem ütközik-e az Alkotmány 40/B (4) bekezdésébe, akkor is lehetıségük volt arra,hogy elızetesen felvilágosítást kérjenek feletteseiktıl, vagy hogy a törvény értelmének megvilágítását illetıen bírósági határozatra hagyatkozzanak. 2. Törvényes cél Csak a Kormány nyilatkozott Cél: nemzetbiztonság és a közbiztonság védelme Speciális történelmi körülmények: korábban a rendırség átpolitizálása az érintett szolgálatok depolitizálásának, s ezáltal a plurális demokrácia megszilárdításának és fenntartásának a célját szolgálta az országban Bíróság: elfogadta az érvelést 3. Szükséges egy demokratikus társadalomban = arányosság követelménye Általános elvek (Vogt kontra No.) Véleménynyilvánítás szabadsága olyan véleményekre is vonatkozik, amelyek sértenek, hökkentenek, felkavarnak ez a tolerancia és a pluralizmus követelménye Minden korlátozást szőkítıen kell értelmezni Minden korlátozást indokolni kell Államigazgatásban dolgozók visszafogottsági kötelezettsége, de ık is egyének, az Egyezmény védi ıket 11

12 Általános elvek a jelen ügyben Politikailag semleges rendırség léte törvényes cél lehet egy demokratikus társadalomban? A korlátozások szükségesek-e? Alkotmány abszolút tilalmat sugall, de a rendıröknek bizonyos politikai jellegő tevékenységek folytatására van lehetıségük pl. (választási programokat ismertessenek, jelölteket állítsanak és támogassanak, országgyőlési és helyi önkormányzati választásokon választók legyenek, illetve országgyőlési és helyi önkormányzati képvisel- és polgármesterjelöltként induljanak, hogy népszavazáson részt vegyenek, hogy szakszervezetek, egyesületek és egyéb szervezetek tagjai legyenek, stb.) Ezen körülmények között a kérelmezı véleménynyilvánítási szabadságát érint korlátozások terjedelme és hatása nem túlzott törvényes célok érdekében alkalmazott eszközök nem voltak aránytalanok 10. cikket nem sértették meg 11. cikk 1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülés szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz való csatlakozásnak a jogát. 2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás vagy bőnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetıleg mások jogai és szabadságai védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem tiltja, hogy e jogoknak a fegyveres erık, a rendırség vagy az államigazgatás tagjai által történ gyakorlását a törvény korlátozza." 12

13 Kérelmezı: Jogszabályi összeütközés: évi szabályzat szerint lehet párttagnak lenni, az Alkotmány szerint nem ( március) törvényes korlátok Magyar jog nem határozz meg a tilalom célját politikai cél, önkényes (ha önkényes, akkor semmiképpen nem tekinthetı törvényesnek a korlátozás) Nem arányos (utolsó mondatra is vonatkozik e követelmény), mert teljes tilalom Kormány: Jogi ambivalenciák feloldása AB feladata Rendırség depolitizálásának szándéka nem önkényes nem törvénytelen 11. cikk 2. pont utolsó mondat alapján jogszerő a korlátozás (még ha az elsı mondat alapján nem is lenne az) Nem aránytalan, mert az egyesülési jogot csak politikai pártok tekintetében zárja ki Bizottság: Nem önkényes Nem történt jogsértés Bíróság: törvényes korlátozások értelmezése: a hazai törvénynek való megfelelésen túl a hazai törvénnyel szemben olyan minıségi követelményeket is támaszt, mint az elıreláthatóság és általában az, hogy ne legyen önkényes Alkotmány egyértelmő elıreláthatóság Nem önkényes Arányosság követelménye vonatkozik-e a 2. mondatra? nem szükséges róla dönteni 13

14 cikk és cikk Kérelmezı: diszkriminatív jellegő intézkedések Kormány: eltérések a katonai és a polgári élet közötti különbségek alapján indokolhatók, sajátos kötelezettségek, felelısség Bíróság: nem történt jogsértés Döntés EZEN OKOK MIATT A BÍRÓSÁG 1. Egyhangúan megállapítja, hogy az Egyezmény 10. cikkét nem sértették meg; szavazattal 1 ellenében megállapítja, hogy az Egyezmény 11. cikkét nem sértették meg; 3. Egyhangúan megállapítja, hogy az Egyezmény 10. és 11. cikkel együtt alkalmazott 14. cikkét nem sértették meg. + Fischbach bíró részben eltérı véleménye (11. cikk) 14

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz

Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz (HUN) (06/2010) Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről Kérelmezői űrlap 3. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 888/B/1997 Budapest, 2000.10.30 12:00:00 de. Kukorelli István Dr. 37/2000. (X. 31.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 107.

Részletesebben

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ Az állampolgárságtól való megfosztás 643 létezı és jó ideig olyan intézmény volt Magyarországon, amit az állam elıszeretettel

Részletesebben

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában I. Regionális védelem modellje II. Európa Tanács a) történet b) feladat c) szervezet III. Dokumentumok a) Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai

Részletesebben

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995)

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) EURÓPA TANÁCS Európai Szerződések ETS No. 157 Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Strasbourg, 1995.II.1. Az Európa Tanács tagállamai és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

Jakab András Sonnevend Pál. A reklámadó és az európai jog

Jakab András Sonnevend Pál. A reklámadó és az európai jog Pázmány Law Working Papers 2014/14 Jakab András Sonnevend Pál A reklámadó és az európai jog Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ A REKLÁMADÓ

Részletesebben

Requête Application. Kérelem

Requête Application. Kérelem HUN Voir Notice See Notes Ld. Tájékoztató Numéro de dossier File number Kérelem száma EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG Requête Application présentée en application de l article 34 de la Convention européenne

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Az Alkotmány 70/F. és 70/G. -a kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mővelıdéshez

Részletesebben

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Célkitőzés... 6 A dolgozat forrásai... 8 A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9 I. Elméleti megközelítések... 10 1. Az államok felelısségének szabályozása és

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Lenia Samuel ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGOK Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Európa Tanács, Strasbourg, 1997 1 A fordítás első változatát készítette: Ottlik András. A fordítás elkészítését kezdeményezte:

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ. TERNOVSZKY kontra MAGYARORSZÁG ÜGY. (67545/09. sz. kérelem) ÍTÉLET STRASBOURG. 2010. december 14.

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ. TERNOVSZKY kontra MAGYARORSZÁG ÜGY. (67545/09. sz. kérelem) ÍTÉLET STRASBOURG. 2010. december 14. EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ TERNOVSZKY kontra MAGYARORSZÁG ÜGY (67545/09. sz. kérelem) ÍTÉLET STRASBOURG 2010. december 14. Ezen határozat az Egyezmény 44. cikkének 2. bekezdésében foglalt

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Az Országgyőlés a hazájukat elhagyni kényszerülık emberi jogainak és alapvetı szabadságainak védelmére, figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire,

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

Bevezetés [eljáró hatóság, elızmények]

Bevezetés [eljáró hatóság, elızmények] SZENTGOTTHÁRD avagy KÖZEL A TŐZHÖZ (?) tanulmány a Szentgotthárd-Heiligenkreuz közelébe tervezett szemétégetı építésével kapcsolatos eljárás jogi vonatkozásairól Az UNECE Aarhusi Egyezmény Jogkövetési

Részletesebben

Állami egyházjog 2011.

Állami egyházjog 2011. Állami egyházjog 2011. 1. előadás Az állam és az egyházak közötti viszony történeti áttekintése Alaptípusok a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek államegyházság, egyházállamiság, b, az állam

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2014. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014/eur/236532.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben