Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XX-NBSKFO- 985/1 /2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XX-NBSKFO- 985/1 /2013."

Átírás

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XX-NBSKFO- 985/1 /2013. T Á J É K O Z T A T Ó az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységérıl 2012-ben

2 Bevezetés Az Országgyőlés 23/2007. (III.20.) OGY határozatának 2. pontja szerint az Országgyőlés felkéri az igazságügyért felelıs minisztert, hogy évente egyszer tájékoztassa az Országgyőlés alkotmányossággal, illetve emberi jogi ügyekkel foglalkozó bizottságait az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek nemzeti hatóságok általi foganatosításáról és a Kormányképviselet tevékenységérıl. A hivatkozott határozatnak megfelelıen az igazságügyért felelıs miniszter 6. alkalommal nyújt be tájékoztatót, amely jelen esetben a január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozik (a továbbiakban: beszámolási idıszak). A korábbi tájékoztatókat az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság és az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elfogadta. 1. A magyar ügyekben hozott ítéletek végrehajtása Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) elıtti eljárásban a képviseleti tevékenységet egyéb feladatai mellett a kormányképviselı látja el, aki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetıjogi és Strasbourgi Bírósági Képviseleti Fıosztályának helyettes vezetıje. A kormányképviselı számára szükséges dokumentumok elıkészítését a fıosztály részét képezı Strasbourgi Bírósági Képviseleti Osztály (a továbbiakban együtt: Kormányképviselet) végzi. A beszámolási idıszakban Magyarország vonatkozásában a Bíróság 26 ügyben hozott ítéletet, ebbıl 9 ügyben a hazai bírósági eljárások elhúzódása miatt mondta ki az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) megsértését. Meg kell jegyezni, hogy 2011 végén több ezer magyar kérelem érkezett a szolgálati nyugdíjjogosultsággal kapcsolatosan a Bírósághoz, amelyeknek tartalma és részletei még nem ismeretesek, mert a Bíróság az erre elıírt eljárás szerint 2012-ben nem küldte meg azokat véleményezésre. A tájékoztató a legfontosabb ügyeket és a végrehajtásukra tett intézkedéseket az alábbiakban egyenként mutatja be. A hazai bírósági eljárások elhúzódása miatt hozott ítéletek az 1. sz. mellékletben szerepelnek. 2. Az ítéletek bemutatása az Egyezmény cikkei szerinti sorrendben: - Az Egyezmény 2. cikke (Élethez való jog): R.R. és társai kontra Magyarország: A tanúvédelmi megállapodásban foglalt magatartási szabályok megszegése miatt a Tanúvédelmi Szolgálat a kérelmezı és családja vonatkozásában a védelmi program alapjául szolgáló megállapodás felmondásáról határozott. A kérelmezık a Bírósághoz intézett beadványukban azt állították, hogy szervezett bőnözıi körök megfenyegették ıket, ezért a védelmi program megszüntetésével életveszélyben vannak. A Bíróság december 4-én hozott ítéletében az Egyezmény 2. cikkében foglaltak megsértését állapította meg és a kérelmezık részére együttesen euro kártérítés és euro költség kifizetését rendelte el. Egyidejőleg megfelelı intézkedések megtételét írta elı R.R. családtagjai élete és testi épsége biztosítása érdekében, ideértve adott esetben a fedett személyi identitás 1

3 megteremtését is. Az ítélet még nem végleges, azonban az érintett hatóságok értesítést kaptak annak tartalmáról. - Az Egyezmény 3. cikke (Kínzás tilalma): Kovács István Gábor kontra Magyarország: A Bíróság január 17-én hozott ítéletében kimondta az Egyezmény 3. cikkének megsértése vonatkozásában, hogy a kérelmezıt huzamos idın keresztül olyan zárkában tartották fogva, ahol ez egy fıre esı alapterület az Európa Tanács illetékes Bizottsága (CPT) által meghatározott minimum, 4 négyzetméter/fı alatt volt. Az ilyen mértékő túlzsúfoltság már önmagában megalapozza a megalázó és embertelen bánásmód tilalma elıírásának megsértését. A Bíróság jelezte ítéletében, hogy a börtönök túlzsúfoltsága olyan, más strasbourgi döntésekben (pl. Szél kontra Magyarország ügy) is kifogásolt súlyos probléma hazánkban, amelyet az illetékeseknek hatékony intézkedésekkel mielıbb ki kell küszöbölniük. Az ítélet az Egyezmény 8. cikkének megsértése (magán-és családi élethez való jog) kapcsán rögzítette, hogy az a jogszabályi rendelkezés, amely a fogvatartottak számára havonta egy alkalommal teszi lehetıvé látogatók fogadását, nem elég rugalmas és nem ad lehetıséget az egyénesítésre. A kérelmezı egy relatíve kisebb súlyú bőncselekményt követett el (adócsalás). Ez a körülmény, valamint a fogva tartás idıtartama indokolta volna annak biztosítását, hogy a kérelmezı gyakrabban találkozhasson családtagjaival. A hatályos szabályozás azonban aránytalanul korlátozta a kérelmezı 8. cikkben szereplı jogait. A Bíróság ennek alapján az Egyezmény 3. és 8. cikkeiben foglalt jogok megsértését állapította meg és a kérelmezı számára kártérítés és 1500 költség megfizetését írta elı, mely kifizetésre került. Kiss Borbála kontra Magyarország: A Bíróság június 26-án hozott ítéletében kimondta, hogy a kérelmezı a rendıri intézkedés során bizonyíthatóan súlyos nyaki és szemsérüléseket szenvedett. A rendırség bánásmódja következtében a kérelmezı által elszenvedett sérülésekre hivatkozva a Bíróság megállapította, hogy Kiss Borbálát embertelen és megalázó bánásmódban részesítették. Egyidejőleg az ítéletben kifogásolta azt is, hogy a kérelmezıt az ügy kivizsgálása során nem hallgatták meg személyesen és a vizsgálat nem volt kontradiktórius, így az eset összes körülményét nem lehetett megfelelıen feltárni. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy megsértették a kérelmezınek az Egyezmény 3. cikkeiben biztosított jogait és részére 5000 kártérítés és 3000 költség megfizetését írta elı, amely kifizetésre került. Réti és Fizli kontra Magyarország: A strasbourgi Bíróság szeptember 25-én hozott ítéletében rögzítette, hogy a kérelmezık a rendıri igazoltatás során bizonyíthatóan súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendırség bánásmódja következtében a kérelmezık által elszenvedett sérülésekre hivatkozva a Bíróság megállapította, hogy ıket embertelen és megalázó bánásmódban részesítették, megsértve ezzel anyagi jogi szempontból az Egyezmény 3. cikkét. Egyidejőleg a Bíróság kifogásolta azt is, hogy az ügyben lefolytatott eljárások nem tisztázták a tanúvallomások és az orvosi látlelet szerint rögzített sérülések között fennálló ellentmondásokat, így a magyar hatóságok a 3. cikk eljárásjogi vonatkozását is megsértették. A Bíróság a kérelmezık részére fejenként 5000 kártérítés és együttesen 3350 költség megfizetését írta elı, melynek kifizetése folyamatban van. 2

4 H. Z. kontra Magyarország: A kérelmezıt lopás miatt állította elı a rendırség. H.Z. gyengeelméjő, süketnéma és írástudatlan, továbbá egy sajátos jelnyelvet használ, amelyet csak édesanyja ért. Jeltolmácsot rendeltek ki számára és még ezen a napon sor került gyanúsítottként történı kihallgatására. Ügyvéd nem volt jelen. A kérelmezı a gyanúsítást megértette, az eljárással kapcsolatban panaszt nem tett, a bőncselekmény elkövetését beismerte. Ezt követıen letartóztatták és a megyei börtönben az ırszobához közeli cellában tartották fogva. A Bíróság november 8-án hozott ítéletében kimondta, hogy a 3. cikk sérelmét jelenti az ilyen személynek a megyei börtön körülményei között történı fogva tartása, mert ezzel együtt jár a kérelmezı fogyatékosságaiból eredıen az elhagyatottság és az elszigeteltség érzése, saját helyzetének és a börtön rendjének meg nem értése, ezáltal ki van téve mind az ırök, mind a többi fogvatartott megalázó bánásmódjának. Az 5. cikk 2. pontjának a sérelmét pedig a Bíróság álláspontja szerint az jelentette, hogy a fogyatékos kérelmezı gyanúsítottként történı kihallgatásánál nem volt jelen ügyvéd, továbbá édesanyja sem, aki megértette volna a kérelmezı által használt jelnyelvet, így a kérelmezı nem foghatta fel az ellene felhozott vádakat. A Bíróság a kérelmezı részére kártérítést és költséget állapított meg. Az ítélet még nem végleges. - Az Egyezmény 5. cikke (Szabadsághoz és biztonsághoz való jog): Plesó kontra Magyarország: A Bíróság október 2-án hozott ítéletében megállapította, hogy a magyar hatóságok megsértették a kérelmezınek az Egyezmény 5. cikkében biztosított személyes szabadsághoz főzıdı jogát, amikor elrendelték kötelezı pszichiátriai gyógykezelését. A Bíróság a kérelmezı számára kártérítésként eurónak megfelelı, perköltségként pedig 2500 eurónak megfelelı összeget ítélt meg. Az ítélet január 2-án vált véglegessé. Said és társa kontra Magyarország, Al-Tayyar Abdelhakim kontra Magyarország: A Bíróság október 23-i ítéletei szerint a kérelmezık iraki és palesztin állampolgárok, akiket illegális határátlépés miatt kiutasítottak és a kiutasítás végrehajtásáig idegenrendészeti ırizetbe vettek, melyet a törvényben foglalt maximális hat hónapig fenntartottak. A Bíróság szerint különbözı okokból fogva tartásuk egyezménysértı volt, ezért fejenként kártérítést és 2515 költséget állapított meg részükre. Az ítéletek még nem véglegesek. - Az Egyezmény 6. cikk (Tisztességes tárgyaláshoz való jog): Eljárás-elhúzódási ügyek: A Bíróság az Egyezmény 6. cikke 1. pontjának megsértését a beszámolási idıszakban hozott 9 esetben mondta ki (lásd. 1. sz. melléklet). Meg kell jegyezni, hogy az eljárás-elhúzódási ügyek egyre inkább az ún. békés rendezés körében, határozattal zárulnak. A kártérítés fizetésére vonatkozó kötelezettséget a Bíróság ugyanis nemcsak ítéletben, hanem a békés rendezést jóváhagyó határozatban is kimondhatja. Bár jelen tájékoztató alapját képezı, hivatkozott országgyőlési határozat csak az ítéletekre vonatkozóan ír elı tájékoztatást, a teljes kép érdekében az említett határozatokban elıírt fizetési kötelezettségre is utalunk (lásd a 2. sz. mellékletet.) Az ilyen típusú békés rendezés eddig elsısorban a hazai bírósági, hatósági eljárások elhúzódása miatti egyezménysértést tartalmazó ügyek (6. cikk. 1. pont) körébıl került ki, de 2012-ben már az elızetes letartóztatás túlzott hossza miatt is történt egyezségkötés ben 55 egyezséget jóváhagyó határozat született. A kifizetett kártérítés együttes összege meghaladta a 137 MFt-ot. 3

5 K.M.C. kontra Magyarország: A Bíróság július 10-én hozott ítéletében megállapította, hogy Magyarország megsértette K.M.C., indokolás nélkül felmentett egykori kormánytisztviselınek az Egyezmény 6. cikkében biztosított bírósághoz forduláshoz való jogát, mert a felmentés indokolásának hiányában nem tudott volna érdemi keresetet benyújtani a bírósághoz a felmentés ellen. Noha a bírósághoz fordulás jogát a törvény kifejezetten nem zárta ki, a bírósághoz fordulás joga gyakorlatilag tartalmatlanná vált. A Bíróság továbbá arra hivatkozott, hogy az Alkotmánybíróság is hasonló okokból nyilvánította alkotmányellenesnek a vonatkozó rendelkezést. A Bíróság a kérelmezı számára nem-vagyoni kártérítésként 6000 eurót, perköltségként pedig 3000 eurót ítélt meg, amelynek kifizetése megtörtént. - Az Egyezmény 8. cikke (Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog): Kalucza kontra Magyarország: A kérelmezı családon belüli erıszak áldozata volt és a hatóságok nem léptek föl kellı hatékonysággal az érdekében. A Bíróság április 24-i ítéletében az Egyezmény 8. cikkének és ezzel összefüggésben 2., 3. és 13. cikkének a megsértését mondta ki, továbbá 5150 kártérítést szabott ki, amely kifizetésre került. - Az Egyezmény 10. cikke (Véleménynyilvánítás szabadsága): Tatár és Fáber kontra Magyarország: február 27-én a kérelmezık egy általuk politikai performance -nak minısített esemény keretében, melyet az országban a 2006-os ıszi eseményeket követıen szerintük kialakult általános politikai válság tett szükségessé szennyes ruhákat teregettek egy, a budapesti Parlament köré vont kordonokhoz erısített kötélre. A kérelmezık nyilatkozata szerint e véleménynyilvánítás szimbolikus jelentése az volt, hogy kiteregessék a nemzet szennyesét. A kérelmezık pontosan 13 percet töltöttek a helyszínen, amely idı alatt válaszoltak néhány, a helyszínen megjelent újságíró által feltett kérdésre. Ezt követıen a kérelmezık önként távoztak. Ugyanezen a napon a Magyar Nemzet címő napilap weboldala egy rövid cikket közölt az eseményrıl, amelyben a kérelmezık kifejtették, hogy a performance -t provokatív eseménynek szánták, ezért nem jelentették be elızetesen a rendırségnek. A cikkben megjelent, hogy az esemény elıkészítése titokban zajlott, csak néhány újságíró kapott meghívást, és más tiltakozó nem is vett részt rajta. Ezt követıen a Budapest V. Kerületi Rendırkapitányság gyülekezési joggal visszaélés szabálysértésének elkövetése miatt fejenként forint bírságot szabott ki a kérelmezıkre, akik bírósághoz fordultak, de az fenntartotta a rendırségi határozatot. A strasbourgi Bíróság nem volt meggyızıdve arról, hogy a beavatkozás indokolt volt, ezért megállapította a 10. cikk sérelmét. A Bíróság azt is hozzátette, hogy az egyszerre mővészinek és politikainak minısülı véleménynyilvánítások szerzıinek bármilyen enyhe közigazgatási szankcióval sújtása nemkívánatos visszatartó hatást (chilling effect) gyakorolhat a nyilvános beszédre. A Bíróság a kérelmezık részére fejenként 1500 kártérítést szabott ki, amely kifizetésre került. Szima Judit kontra Magyarország: Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendırség Szakszervezetének fıtitkára március 16- án a szakszervezet honlapján olyan tartalmú közleményt tett közzé, amelyben szereplı megállapítások az akkori rendıri vezetést jogsértınek, alulképzettnek és korruptnak mutatják be. Ennek következtében a Budapesti Katonai Ügyészség június 24-én a kérelmezıvel szemben bujtogatás vétsége miatt emelt vádat. A Fıvárosi Bíróság Katonai Tanácsa

6 április 29-én ítéletet hozott, amelyben a kérelmezıt a vád szerinti vétségben elmarasztalta és pénzbüntetésre, valamint lefokozásra ítélte. A strasbourgi Bíróság október 9-i ítéletében nem állapította meg az Egyezmény megsértését és kártérítést sem szabott ki, mert álláspontja szerint a rendıri szerveknél a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozható és a kérelmezı túllépte ezeket a korlátokat. Fáber Károly kontra Magyarország: A kérelem alapjául szolgáló ügyben a rendırség elıször csak felszólította a május 9-én a Jobbik által szervezett rendezvényrıl az MSZP rendezvényére Árpád sávos zászlóval átvonuló kérelmezıt arra, hogy vagy hagyjon fel a rendezvény zavarására alkalmas zászló közszemlére tételével vagy hagyja el a helyszínt. A rendırség az ismételt felszólításnak való ellenszegülést követıen rendelkezett a kérelmezı megbilincselésérıl és elıállításáról, majd pénzbírsággal sújtotta. A strasbourgi Bíróság július 27-én hozott ítéletében rögzítette, hogy az Árpád sávos zászló használata az MSZP rendezvényen résztvevıkben ugyan rossz érzéseket keltett, de valójában nem zavarta a rendezvényt. A kérelmezı nem viselkedett kihívó, fenyegetı módon csupán a zászlót tartotta magasba. Ráadásul a kérelmezı a rivális rendezvény résztvevıitıl megfelelı távolságban volt. A Bíróság kifejtette, hogy tömeggyilkosságot elkövetı szervezetekkel összefüggésbe hozható, vitatott szimbólum használata adott esetben sokkoló lehet, azonban a Bíróság az ilyen véleménynyilvánítást is védelemben részesíti, amennyiben a cselekmény helye, ideje és körülményei ezt indokolttá teszik. Jelen ügyben pedig megállapítható volt, hogy a kérelmezı a szimbólumot nem a háborús, emberiesség ellen elkövetett bőncselekmények elkövetıit dicsıítı céllal használta. Összegezve a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy megsértették a kérelmezınek az Egyezmény 10. (véleménynyilvánítás szabadsága) és 11. cikkeiben (gyülekezés szabadsága) biztosított jogait ezért részére 1500 kártérítést és 1500 költség megfizetését írta elı, amely kifizetésre került. - Az Egyezmény 11. cikke (Gyülekezés és egyesülés szabadsága) Szerdahelyi kontra Magyarország, Patyi kontra Magyarország: Az ügyek alapjául az szolgált, hogy október 23-án Budapest akkori rendır-fıkapitánya az Országház elıtti Kossuth teret lezárta és biztonsági mőveleti területté nyilvánította, majd november 22-én intézkedését határozatlan idıre meghosszabbította. Egy harmadik érintett személy 2007-ben az intézkedés ellen pert indított, melynek eredményeként a Fıvárosi Bíróság a mőveleti területté nyilvánítást kimondó rendırségi határozatot november 11-én hatályon kívül helyezte. Dr. Szerdahelyi Szabolcs, aki haláláig a DEPORT 56 elnöke volt, december 9-én felvonulást kívánt szervezni a Kossuth téren, de kérelmét a BRFK elutasította azzal az indokolással, hogy a biztonsági mőveleti területté nyilvánítás folytán a Kossuth tér érintett része nem tartozik a gyülekezési törvény szerinti mindenki által korlátozás nélkül igénybe vehetı terület (közterület) fogalmába és ezért a bejelentés elbírálása nem a rendırség hatásköre. Az elutasító határozatot a Fıvárosi Bíróság jóváhagyta. Patyi István a BAUMAG károsultjai érdekében március 10-én tüntetést kívánt szervezni a Kossuth téren, de kérelmét a BRFK elutasította azzal az indokolással, hogy a biztonsági mőveleti területté nyilvánítás folytán a Kossuth tér érintett része nem tartozik a gyülekezési törvény szerinti mindenki által korlátozás nélkül igénybe vehetı terület (közterület) fogalmába és ezért a bejelentés elbírálása nem a rendırség hatásköre. Az elutasító határozatot a Fıvárosi Bíróság jóváhagyta. 5

7 A strasbourgi Bíróság január 17-i ítéleteiben megállapította, hogy a gyülekezési törvény szerinti bejelentést hatáskör hiányában elutasító rendırségi döntésnek jogalapja nem volt, hiszen a hazai bíróság ugyan évek múltán Budapest rendır-fıkapitányának a biztonsági mőveleti területté nyilvánító határozatait hatályon kívül helyezte. A Bíróság szerint törvényben meghatározott jogalap hiányában a magyar hatóságok megsértették a kérelmezıknek az Egyezmény 11. cikkében foglalt jogait. A kiszabott kártérítések (Szerdahelyi Szabolcs részére 2400 kártérítés és 1100 költség, Patyi István részére 2400 kártérítés és 1500 költség) kifizetésre kerültek. Sáska kontra Magyarország: A hatóságok nem engedélyezték, hogy február 13-án a kérelmezı a Kossuth térnek a bejelentésében meghatározott részén demonstráljon. A tiltás kifejezetten arra irányult, hogy a kérelmezı a rendezvényt ne a megjelölt helyszínen, - vagyis a népképviseleti szerv épülete elıtti tér meghatározott részén - és ne a megjelölt idıpontban, vagyis plenáris ülés, vagy bizottsági ülés idején tartsa meg, mert az országgyőlési képviselık munkáját és mozgásszabadságukat (a parkoló megközelítését) akadályozná. A kérelmezı a rendırség döntése ellen a Fıvárosi Bírósághoz fordult, amely elutasította a kérelmet. A strasbourgi Bíróság november 27-én hozott ítélete szerint az Egyezményben foglalt és az esetjogban kialakított feltételekkel, szükséges és arányos módon a gyülekezéshez való jog korlátozható. Jelen esetben azonban a rendırség által adott és a bíróság által megerısített indokok nem voltak relevánsak és kielégítıek. A demonstráció kérelmezett napján ugyanis az Országgyőlés nem ülésezett, az épületben nyílt napot és konferenciát tartottak. A soron következı napokban sem sikerült megfelelı idıpontot kijelölni, bár számottevı parlamenti tevékenység azokra sem volt beütemezve. A Bíróság ezért a korlátozás szükségességét nem látta kellıen alátámasztottnak, így megállapította az Egyezmény 11. cikkének sérelmét. A Bíróság álláspontja szerint az Egyezmény megsértésének kimondása a kérelmezı részére önmagában már megfelelı igazságos elégtételt szolgáltat, így nem állapított meg számára kártérítést vagy költséget. - Az Egyezmény 1. Jegyzıkönyvének 1. cikke (Tulajdonhoz való jog): Metalco Rt. kontra Magyarország felülvizsgálati ítélet: A kérelmezı társaság üzletrészét annak adótartozása fejében az APEH lefoglalta, de árverésre nem írta ki, így az üzletrész az idıközben bekövetkezett felszámolás miatt elértéktelenedett. A kérelmezı társaság kártérítési pert indított az adóhatóság ellen a Baranya Megyei Bíróságon, de a keresetet másodfokon és a felülvizsgálati eljárásban is elutasították, mert a kérelmezı nem tudta bizonyítani, hogy az üzletrészre valóban komoly vevıje volt. A Bíróság az adóhatóság árverésre bocsátási kötelezettségének elmulasztása miatt állapította meg az Egyezmény 1. Jegyzıkönyv 1. cikkének, valamint a 6. cikk 1. bekezdésének a megértését és kártérítést szabott ki, amely letétbe helyezéssel teljesítésre került. A Bt-t felszámolták a Bíróság ítéletének meghozatala elıtt, ezért a Kormány a döntés felülvizsgálatát és a kártérítés törlését kérte. A Bíróság a kérelemnek nem adott helyt és az eredeti ítéletet megerısítette. 6

8 3. Összefoglalás A magyar ügyekben hozott ítéletek végrehajtása sokszor többirányú, komplex intézkedést igényel. A Bíróság által meghatározott kötelezettségek végrehajtása mindig pontosan, megfelelı idıben megtörténik. Az ügyek összetételét tekintve jelenleg a legtöbb egyezménysértés a bírósági eljárások elhúzódásából ered. Remélhetıen ebben a vonatkozásban a Kormány által a bíróságok munkájának hatékonyabbá tétele érdekében tett intézkedések folytán a jövıben csökken majd az eljárás-elhúzódás miatt Strasbourghoz fordulók száma. Budapest, január 25. Dr. Navracsics Tibor s.k. közigazgatási és igazságügyi miniszter 7

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-12080-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

A büntetı törvénykönyv módosítására vonatkozó T/25. számú törvényjavaslatról

A büntetı törvénykönyv módosítására vonatkozó T/25. számú törvényjavaslatról A Társaság a Szabadságjogokért jogvédı szervezet véleménye A büntetı törvénykönyv módosítására vonatkozó T/25. számú törvényjavaslatról Készítette: dr. Simon Éva Politikai szabadságjogok programvezetı

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1.

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1. Referatúra Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 08-8/1268/2011. Ügyintézı: dr. Halmosné Czigelédi Judit Tárgy: Keszthelyi Gyula közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Elıterjesztés az Oktatási

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.)

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) képviseletében: Kardos István elnök közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/344-

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő Európa Tanács és az emberi jogok védelme Dr. Lattmann Tamás, PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM MÁSKÉNT - BÜNTETİJOGI ÉS VÁMJOGI ESZKÖZÖK. Együttmőködés a védjegyjogosultak és a bőnüldözı szervek között

SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM MÁSKÉNT - BÜNTETİJOGI ÉS VÁMJOGI ESZKÖZÖK. Együttmőködés a védjegyjogosultak és a bőnüldözı szervek között SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM MÁSKÉNT - BÜNTETİJOGI ÉS VÁMJOGI ESZKÖZÖK Együttmőködés a védjegyjogosultak és a bőnüldözı szervek között MIÉRT BÜNTETİJOG? 1. Mert a hamisítás, a kalózkodás lopás! A lopást pedig

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-007/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa E. B. és dr. K. G. ügyvezetık által képviselt Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HUN A BÍRÓSÁG HIVATALA

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HUN A BÍRÓSÁG HIVATALA EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A Kérdések és Válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, s az nem kötelezi a Bíróságot. Rendeltetése, hogy alapvető és általános tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok Emberi Jogok Európai Bírósága Kérdések és Válaszok Kérdések és Válaszok MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? A Kérdések és válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, és az nem köti a Bíróságot. Rendeltetése,

Részletesebben

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat)

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Župančičeva 3 1000 Ljubljana 1. sz. melléklet ZOZKD 1 őrlap KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) I. A kérelmezı adatai a kérelmezı

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs.

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: KJKF/1043/2009. TERVEZET a fémhigany és egyes higanyvegyületek és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidıben hozott döntéshez való jog,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS

JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása a Gyöngyösi Városi Bíróság, mint elsıfokú és a Heves Megyei Bíróság, mint másodfokon

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bevezetés a polgári eljárásjogba Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Bevezetés 1./ Alapfogalmak 2./ A polgári eljárásjog forrásai 3./ A polgári eljárásjogi szabályok hatálya 4./

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 33-104 fax: 33-303 /fax: 443-5733 : orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/547- /2012.P. Tárgy: alapvető jogot sértő

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás szankciórendszere

A hulladékgazdálkodás szankciórendszere A hulladékgazdálkodás szankciórendszere Dr. Teszár László JNO, Jogi Fıosztály fıosztályvezetı helyettes Országgyőlési Biztosok Hivatala Budapest, 2010. szeptember 9. Az elıadás felépítése I. Környezetvédelmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben