KOMPASZ AZ EMBERI JOGI KÉPZÉS BEVEZETÉSE A KÖZOKTATÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPASZ AZ EMBERI JOGI KÉPZÉS BEVEZETÉSE A KÖZOKTATÁSBAN"

Átírás

1 Részletek a KOMPASZ oktatási programcsomagból Szerk.:Tóth Györgyi, Dr.Szivák Judit, Kövesi Györgyi KOMPASZ AZ EMBERI JOGI KÉPZÉS BEVEZETÉSE A KÖZOKTATÁSBAN Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától értetődő demokrácia. Sokkal inkább igaz az, hogy mind a kettő folyamat, amely egy életen át keresztül tart és fejlődik. A fiatalokat születésüktől kezdve be kell vonnunk ebbe a folyamatba. Előzmények Kofi Annan Az Emberi Jogok Európai Egyezménye több mint 50 évvel ezelőtt lépett hatályba. Ezt követte számos, az emberi jogokat rögzítő dokumentum. Az emberi jogokat azonban nem lehet kizárólag a jog eszközével védelmezni. Az Európa Tanács tagállamainak szóló R(85)7. Sz. ajánlás, amelyet a Miniszterek Tanácsa 1985-ben fogadott el, az emberi jogok iskolai tanulásáról és tanításáról szól, azzal, hogy minden fiatalnak fel kell készülnie arra, hogy pluralista demokráciában él, és ennek részeként elengedhetetlenül fontos, hogy tanuljon az emberi jogokról. Az emberi jogok érvényesüléséhez nem elegendő a jogok megtanulása, szükség van egy olyan szemléletmód és magatartás kialakítására, amelyik a világot az emberi jogok mögött meghúzódó értékek szerint nézi, és kész az emberi jogok megsértése esetén fellépni. Az Európa Tanács Ifjúsági és Sportigazgatósága azzal a céllal indította el az Emberi Jogi Képzés Ifjúsági Programját, hogy ezt a folyamatot Európa-szerte ösztönözze. A program keretében készült el a Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez című angol nyelvű kiadvány, melyet mára már 14 nyelven kiadtak és további 9 fordításon dolgoznak. A kézikönyv magyar nyelven a Mobilitás és a Budapesti Európai Ifjúsági Központ megállapodásának eredményeként szeptember 13-án jelent meg és került bemutatásra. Ezzel egy időben elkezdődött az Emberi jogi nevelés Magyarországon - Emberi jogi képzők képzése című képzési folyamat melynek célja egy képzői bázis felállítása volt, amelynek tagjai az elkövetkezendő években a Mobilitással együttműködve aktívan részt vállalnak az emberi jogi értékek és az emberi jogi nevelés elméletének és módszertanának elterjesztésében a hazai iskolán kívüli és iskolai pedagógiában.

2 Az emberi jogi nevelés - oktatás "...olyan oktatási-képzési programok, nevelési célú tevékenységek, amelyek az emberi méltóságban való egyenlőség hirdetését állítják a középpontba, összekapcsolva azt más célokkal, mint például: elősegíteni a kultúrák közötti tanulási folyamatokat (interkulturális tanulás), az állampolgár részvételét a társadalom életében, a kisebbségek esélyegyenlőségét." - Az Európa Tanács Ifjúsági Programjának hivatalos definíciója az emberi jogi képzésről Olyan világban élünk, amelyben az emberi jogok gyakran sérülnek. Ideális esetben elegendő lenne saját környezetünk/csoportunk tagjaiban megerősíteni az embertársaik iránti tiszteletet, azt remélve, hogy legalább ők nem sértik meg mások emberi jogait a jövőben. Ez az egyik fontos szempontja az emberi jogi oktatómunkánknak. Törekedhetünk azonban többre is: ösztönözhetjük például a fiatalokat, akikkel dolgozunk, hogy ne csak egymásra, hanem az őket körülvevő világra is legyenek hatással. Késztethetjük őket arra, hogy - élve jogaikkal - váljanak afféle kis tanítómesterekké, akik maguk is hozzájárulnak az emberi jogok védelméhez, még olyan esetekben is, amelyek személyesen nem érintik őket. Ez egyáltalán nem elérhetetlen cél. Nem kell a fiataloktól elvárnunk, hogy az életüket az emberi jogok védelmének szenteljék, de fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy emberi jogi kérdések léteznek, legyenek érzékenyek ezek iránt, és legyenek képesek cselekedni az adott helyzet megváltoztatásáért, amennyiben azt szükségesnek érzik. Mindezt figyelembe véve, az emberi jogi képzés már létező modelljei három fő csoportba sorolják a célkitűzéseket: elősegíteni az emberi jogi kérdések felismerését és megértését annak érdekében, hogy azok megsértése ne maradjon észrevétlen az emberek előtt; fejleszteni az emberi jogok védelméhez szükséges készségeket és képességeket; kialakítani egy olyan gondolkodásmódot, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, hogy az emberek ne sértsék meg szándékosan mások jogait.

3 Az emberi jogi oktatás célja Az emberi jogi oktatás céljainak elérését három területen fogalmazhatjuk meg: Tudás és megértés: olyan kulcsfogalmak megértése, mint a szabadság, az igazságosság, az egyenlőség, az emberi méltóság, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a demokrácia, az egyetemesség, a jogok, a kötelezettségek, az egymásrautaltság és a szolidaritás; annak felismerése, hogy az emberi jogok rendszere keretet biztosít a viselkedési normák közös kialakításához és elfogadásához a családban, az iskolában, a közösségben és a tágabb értelemben vett világban; tisztában kell lenni az emberi jogok szerepével, múltjával és jövőjével az egyén, a közösség és a világ más tájain élő emberek életében; érteni kell a különbséget a polgári/politikai jogok és a szociális/gazdasági jogok között; az emberi jogok értelmezésének és megélésének különböző megközelítésmódjaival találkozhatunk a különböző társadalmakban, egyazon társadalom különböző közösségeiben, a legitimitásnak különböző forrásai vannak a vallástól az erkölcsig és a jogig; ismerni kell a legfontosabb társadalmi változásokat, a történelmi eseményeket és egyéb okokat, amelyek az emberi jogok elismeréséhez vezettek; ismerni kell a nemzetközi szinten hatályos főbb dokumentumokat, amelyek az emberi jogok védelmét szolgálják, ilyen például az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (ENSZ), az Egyezmény a gyermek jogairól (ENSZ), az Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről; vannak helyi, nemzeti, nemzetközi szinten működő intézmények, nem-kormányzati szervezetek, egyének, akik az emberi jogok támogatásán és védelmén dolgoznak. Készségek, képességek: értő figyelem és kommunikáció: a különböző vélemények, nézetek meghallgatásának képessége, a saját jogainknak és mások jogainak képviseletére való képesség; kritikus gondolkodás: a megfelelő információ megtalálása, a tények kritikai érzékkel való kezelése, az előítéletek és a részrehajlás, a manipuláció különböző formáinak felismerése, megalapozott ítéletalkotásra épülő döntéshozatal; reflektív gondolkodás mások és saját viselkedésünk megítélésében, együttműködési készség, a konfliktushelyzetek pozitív kimenetelű megoldásának képessége; a közösségben való részvétel, a közösségszervezés készsége;

4 tettrekészség az emberi jogok képviseletéért és védelmezéséért helyi és globális szinten. Attitűdök és értékek: felelősségérzet a saját tetteinkért, a személyes fejlődés és a társadalmi változások iránti elkötelezettség; érdeklődés, nyitottság, a sokféleség értékként való tisztelete; empátia és szolidaritás: elhivatottan segíteni azoknak, akiknek az emberi jogait veszély fenyegeti; az emberi méltóság iránti érzékenység, önbecsülés és mások megbecsülése társadalmi, kulturális, nyelvi vagy vallási különbözőségtől függetlenül; igazságérzet, tenni akarás a szabadság, az egyenlőség és a sokféleség tisztelete ideáljának elérése érdekében. A KOMPASZ Kézikönyv igyekszik a tanulási folyamat három fő területét (tudás, készségek és beállítódás) egyforma súllyal érinteni. A gyakorlatok a felhasználók lehető legszélesebb körének szólnak: alkalmazhatók többféle korosztály számára az oktatás formális, nemformális és informális területein egyaránt. A részvételre, aktív tanulási folyamatra építve összekapcsolja az emberi jogi képzés témáját az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb, helyi és globális szinten is időszerű kérdésekkel, mint például a fejlődés, környezetünk, a kultúrák közötti kapcsolat, a béke, hiszen az emberi jogi képzés nem különálló, más témáktól független terület. Az emberi jogi nevelés tartalmai A nemzetközi közösség a jogoknak három generációját különbözteti meg, amelyek felölelik az emberi élet és tevékenység különböző területeit. Az emberi jogok első generációja (szabadságjogok) Ebbe a csoportba tartoznak a polgári és politikai jogok, mint például a szólásszabadság, a gyülekezési jog, az élethez, a tisztességes eljáráshoz, a közéleti részvételhez való jog, és így tovább. Ezen jogokkal (bár nem csak ezekkel) az iskolarendszerű köz- és felsőoktatás keretei között általában állampolgári/közéleti nevelés, a civil életben való részvételre nevelés, a politikával, demokráciával, jogi szabályozással kapcsolatos oktatás formájában szokás foglalkozni. Az emberi jogok második generációja (egyenlőségi jogok) Ide soroljuk a szociális, gazdasági és kulturális jogokat, azaz a megfelelő életszínvonalhoz, a munkához, szakszervezeti képviselethez, az egészséghez és az oktatáshoz való jogot. A iskolarendszerű oktatás keretében ezen területek gyakran nem kapnak elég hangsúlyt. A közgazdasági képzés olykor egyáltalán nem foglalkozik e témákkal, holott bőven szólnak érvek ennek szükségessége mellett. Sok esetben csak rejtett tananyagként, közvetve érintik őket az iskolák, ifjúsági csoportok tanórán kívüli programjai, szakértői csoportok munkái,

5 személyiségfejlesztő, szociális vagy egészségügyi programok. Egyre elfogadottabb azonban az a nézet, miszerint a második generációba sorolt jogok legalább olyan fontosak az állampolgárság gyakorlásában, mint az első csoportba tartozók - és ez így helyes. Az emberi jogok harmadik generációja (szolidaritási jogok) A kibontakozó jogok csoportjaként is emlegetik, hiszen elfogadásuk, elismertetésük folyamata még mindig tart. A társadalmak, népek kollektív jogai tartoznak ide: a fenntartható fejlődéshez, a békéhez, az egészséges környezethez való jog. Egyre több oktatási terület koncentrál kifejezetten ezekre a jogokra, mint például a környezeti nevelés és a fejlődésről szóló oktatási programok. A KOMPASZ Kézikönyv tartalma 16 emberi jogi kérdés köré rendeződik. Ezek mindegyike közvetlenül kapcsolódik a jogok imént felsorolt egy vagy akár több generációjához is. általános emberi jogok gyermekek állampolgárság demokrácia diszkrimináció és idegengyűlölet oktatás/képzés/tanulás környezet a nemek közötti egyenlőség globalizáció egészség biztonság média béke és erőszak szegénység szociális jogok sport Egyik téma sem fontosabb a másiknál. Igazság szerint e témák oly mértékben összekapcsolódnak, hogy bármelyikkel próbálunk különfoglalkozni, akarva-akaratlanul, érintünk másikat is. Ez annak a közvetlen következménye, hogy az emberi jogok elválaszthatatlanok, összekapcsolódnak és kölcsönösen függenek egymástól: nem kezelhetők külön-külön, hiszen számtalan rejtett módon is egymásba fonódnak. Felkészülés az állampolgári szerepre Az állampolgári nevelés a fiatalok aktív és felelős állampolgárokká válását tűzi ki célul. Az Európa Tanács 1997-ben indította el a Demokratikus állampolgárságért képzési programját. A programról 2000-ben született jelentés hangsúlyozza a társadalmi igazságosság és az egyenlő jogok fontos szerepét az állampolgárrá válásban. T. H. Marshall Az állampolgárság és a társadalmi osztályok című könyvében kifejti, hogy az állampolgári szerep gyakorlása csak akkor eredményes, ha a jogok három fő területe biztosítva van. E szerint határozza meg az állampolgárság három fő összetevőjét:

6 polgári szerep: amely az egyén szabadságát biztosító jogokat foglalja magában; politikai részvétel (például a választójog): a politikai hatalom gyakorlásában, a parlamentáris intézményrendszerben való részvétel joga; szociális feltételek: az általános életszínvonalhoz, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a megfelelő lakhelyhez és a megélhetéshez való jogok. A személyes és társadalmi értékekre nevelés "Mindenkinek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezetében, a tudományos haladásban - és az ebből származó előnyökben - való részesedéshez. Mindenkinek joga van az általa alkotott tudományos, irodalmi vagy művészeti termékekkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez." Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 27. cikk Számos országban létezik az oktatási rendszernek olyan területe, amely a fiatalokat a társadalmi szerepekre és az ezekkel járó kihívásokra készíti fel. Ez számos vonatkozásban egybeeshet az állampolgárságra való felkészüléssel, de kapcsolódhat az egyén személyes életének különböző területeihez, a szabadidő eltöltéséhez, a sportoláshoz, klub- vagy egyesületi tagsághoz, zenéhez, művészethez, vagy a kultúra más megjelenési formájához is. Az oktatásnak e területe az emberi kapcsolatokat is érintheti. Az emberi jogok kétféleképpen kötődnek ide: először is, a személyes fejlődésnek és a személyes kapcsolatoknak erkölcsi és társadalmi vetületei is vannak, amelyeket az emberi jogi értékeknek kell vezérelniük; másodszor pedig, a kulturális életben való részvétel jogát Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata és egyéb nemzetközi egyezmények is elismerik. Értékközpontú oktatás-képzés / Erkölcsi fejlődés Az erkölcsi nevelés számos országban szintén elfogadott része az iskolai tananyagnak, azonban gyakran két komoly kétely is felvetődik vele kapcsolatban: milyen értékeket kell tanítani az oktatási rendszerben, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az általunk tanított értékek nem csak a mi kultúránkban érvényesek? Ezek a kérdések minden, az oktatás e területén tevékenykedő szakembert foglalkoztatnak. Könnyebb a kérdést emberi jogi szemszögből megközelíteni. Az emberi jogok nem csak a jelentősebb vallások és kultúrák közös értékein alapszanak, hanem ezeket a világ szinte minden országa egyetemesnek tekinti. Senki sem marasztalható el azért, mert emberi jogi értékeket közvetít. Globális nevelés A globalizáció jelensége rengeteg fiatalt erősen foglalkoztat, ezért a KOMPASZban önálló témakörként szerepel. A globális nevelés az általános meghatározás szerint a földünkön fellelhető létezési és viselkedési formákat vizsgálja. Az effajta képzés azért nagy jelentőségű, mert az egyént nem csak az őt körülvevő közösség vagy társadalom, hanem a világegyetem részeként határozza meg. Alkalmas lehet számos, emberi jogokkal kapcsolatos kérdés felvetésére, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek érzékenyebbé váljanak arra, hogy felismerjék a világ bármely szegletében az emberi jogok ellen elkövetett vétségeket. Segít a fiatalok számára felmérni saját tetteik következményeit, és felismerni saját felelősségüket.

7 Interkulturális nevelés és képzés "Napjaink legnagyobb ellensége a közöny. Tudni és nem cselekedni, így vagy úgy, azt jelenti, hogy elfogadjuk az igazságtalanságot. Bolygónk apróvá zsugorodott. Ami más országokban történik, minket is érint." Elie Wiesel Az interkulturális nevelés, magától értetődően kapcsolódva a globális neveléshez, azt vizsgálja, milyen kölcsönhatások jönnek létre más kultúrákkal, társadalmakkal, társadalmi csoportokkal. A világ minden társadalmára egyre növekvő mértékben jellemző több kultúra egyidejű jelenléte: a kulturális sokszínűség, ami a kisebbségek jogainak elismerését és tiszteletét fokozottan teszi szükségessé. Át kell értékelnünk a nemzetállamokra és a kulturális homogenitásra vonatkozó korábbi elméleteket: a kettős európai integrációs folyamat és a világ különböző régiói közötti, egyre növekvő kölcsönös gazdasági és szociális függőség együttesen jelzik, hogy az ilyen nézeteket idejét múltnak tekinthetjük. Bolygónk azon részein is, ahol nem mindennapi jelenség a bevándorlás, a konfliktusok gyakran vezethetők vissza a megértés hiányára az egyazon társadalomban egymás mellett élő különböző népek vagy eltérő életvitel között. A konfliktusok Észak-Írországban, a volt Jugoszláviában, a Kaukázus egyes területein elszomorítóan példázzák a más kultúrák tiszteletének, az együttélés képességének hiányát. Az interkulturális képzés hatékony eszköz a napjainkban egyre inkább elterjedő fajgyűlölet, a faji megkülönböztetés, a kirekesztés jelenségének megközelítésére. Az interkulturális nevelés alapelveit és céljait szolgálja számos módon az interkulturális tanulási módszer. Az "interkulturális tanulás" kifejezés szélesebb körben a nemformális képzés területén, különösen az európai ifjúsági munkában használatos. Antirasszista nevelés "Az interkulturális képzés által javasolt módszerek lehetővé teszik a kölcsönösségen alapuló kapcsolatok kialakítását és a korlátok lebontását." Az antirasszista nevelés kiindulópontja az az alaptétel, hogy multikulturális, demokratikus társadalomban élünk, amelyben minden állampolgárt megillet az igazságossághoz és méltányossághoz való jog. Mégis a modern társadalomban jelen van a fajgyűlölet és a faji megkülönböztetés, amelyre a nevelésnek is reagálnia kell, mert ezeknek a színes bőrű tanulókra gyakorolt lehetséges hatásai nyilvánvalóak: az iskolai oktatás negatív élménnyé silányulhat számukra, és társadalmi esélyeik a későbbiekben még tovább csökkenhetnek. A fajgyűlölet elleni nevelés célja az, hogy felkészítsen a rasszista magatartással, nyelvhasználattal és jelenségekkel szembeni fellépésre, akár egyes embereknél, akár intézményeknél tapasztalható ez. Célja továbbá, hogy tudatosítsa a modern társadalmainkban létező faji megkülönböztetés káros hatásait. Olyan társadalom létrehozására törekszik, amelyben a különböző etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok, akik egymásra vannak utalva, békésen élnek egymás mellett, és ahol az állampolgári jogokat tiszteletben tartják és védelmezik.

8 Oktatás - képzés a fenntartható fejlődésért "Az oktatásnak elő kell mozdítania az egyén kielégítő szellemi és érzelmi fejlődését. A társadalmi felelősségérzet, a hátrányos helyzetűekkel való szolidaritás kibontakozását kell szolgálnia, és az egyenlőség elvének figyelembevételét kell biztosítania a mindennapi cselekvés során." Az UNESCO ajánlása a nemzetközi megértésre, együttműködésre, a békére nevelésről, valamint az emberi jogokhoz és általános szabadságokhoz kapcsolódó oktatásról A fejlődés érdekében végzett oktatást szoros kapcsolat fűzi a globális neveléshez, ugyanakkor különös hangsúllyal foglalkozik az emberi jogok harmadik generációjával, mint például a fenntartható fejlődéshez, az egészséges környezethez és a békéhez való joggal. Szintén elsődlegesen fontos területként kezeli a különböző társadalmak/közösségek közötti kölcsönhatásokat és a fejlesztés módszereit. Ezért jeleztük ábránkban az interkulturális neveléshez való kapcsolódását. Az oktatás a fejlődésért ilyenformán holisztikus szemléletűnek tekinthető, a világot összefüggő egészként kezeli, és a jövőre koncentrál. Az oktatás a fenntartható fejlődésért az élethosszig tartó tanulás része, amely segít feltárni és megérteni a kapcsolódási pontokat a "fejlett" északi félteke országaiban és a "fejlődő" déli féltekén élők között, így azt is, hogyan függ össze életünk a világ egyéb részein élőkével; segít az életünket alakító gazdasági, szociális, politikai és környezeti erőviszonyok jobb megértésében; segít olyan készségek, képességek, attitűdök, értékek kialakításában, amelyek birtokában az emberek saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását, és közösen cselekedhetnek a változásokért. Környezeti nevelés A fenntartható fejlődés módjainak felkutatása a fejlődésért végzett oktatás és képzés egyik fő célja, és érthető módon a környezetünk jövőben várható állapota miatti aggodalmak vezérlik. Ennek tudatában a további - különösen a fejlődő országokban végbemenő - gazdasági felemelkedés kérdését abból a szempontból is meg kell vizsgálnunk, milyen árat fizet mindezért az emberiség és természetes környezetünk mint egységes egész. A környezeti nevelés e kérdéseket kívánja reflektorfénybe állítani, és komolyabb figyelmet, nagyobb tiszteletet követel a világ természetes erőforrásai iránt. Mindez emberi jogi dilemmákat is felvet. Az emberiség életben maradása nagymértékben függ környezetünk egészségétől és fenntarthatóságától. Ezért a világon élők és az eljövendő generációk emberi jogait is figyelembe véve, a környezetvédelem ügye elsődleges fontosságúvá válik. Napjainkban gyakran esik szó arról is, hogy a környezettel kapcsolatos emberi jogokat különálló jogként hivatalosan ismerjék el. Békére nevelés A világ természetes erőforrásai nem egyenlően oszlanak el. Már ősidők óta ez az egyik kiváltó oka az erőszakos összeütközéseknek az emberek és a társadalmak között. E

9 konfliktusforrás kétségtelenül nem szűnik meg a jövőben sem. Sajnos számos más oka is lehet az összeütközéseknek. A békére nevelés és képzés fontos kérdése, hogyan lehet kiegyensúlyozottabb és ésszerűbb módon osztozni földünk természeti kincsein, ami megoldás lehet a világ konfliktusainak egy részére. Elsődlegesen magukra a konfliktusokra koncentrál, ezen túl is leginkább a társadalom életében tapasztalható következményekre. A békére nevelés szempontjából a béke nem egyszerűen háborúmentes állapot: a béke csak a jogokért való következetes kiállás által, a kizsákmányolás intézményes formáinak és az igazságtalanságnak a felismerésével érhető el. Kevesen vannak, akiket győzködni kellene a békére nevelés szükségességéről - a konfliktusok természetének megértése érdekében, egymás tiszteletéért, ami segíthet az erőszakos összeütközések elkerülésében, valamint abban, hogy elsajátítsuk a veszélyes helyzetek békés megoldásának képességét. Világunkban elengedhetetlen, hogy minden egyes ember élhessen az élethez és a tisztelethez fűződő alapvető jogával - még azok is, akik hibáztak. Az egymás tiszteletének, a kultúrák közötti kölcsönös megértésnek és az alapvető, egyben egyetemes és elidegeníthetetlen emberi jogoknak az oktatása fontos eszköz lehet e cél elérése érdekében. A jogok oktatása Talán ez tekinthető a leginkább "formális" oktatási területnek az eddig említettek közül, azonban a jogok oktatása nem kizárólag a törvényekben foglaltak tanítását jelenti, hanem a nemzetközi emberi jogi egyezményekben lefektetett jogok rendszerének és az igazságszolgáltatás legfőbb alapelveinek tisztelete érdekében végzett oktató-nevelő munkát is.

10 KOMPASZ gyakorlatok és tartalmi kapcsolódási pontok EMBERISMERET, ETIKA tantárgyakból 1. A globalizáció kisszótára Kapcsolható témakör (továbbiakban:kt): szükségletek, jólét-jóllét fogalma, a globalizáció etikai kérdései, előnyei, hátrányai, a lokális és globális kédések összefüggései - gazdasági, szociális és kulturális jogok 2. A gyermekek jogai KT: normák, szabályok, jog és erkölcs, diákjogok - oktatáshoz, művelődéshez, szociális biztonsághoz való jog 3. A jogok harcosai KT: a személyiség erkölcsi fejlődése (Kohlberg modell), a négy alaperény (igazságosság, bátorság, bölcsesség, mértékletesség) - polgári, politikai szabadság jogok 4. A választások ideje KT: értékrendek ütközése, élet és halál (abortusz, halálos ítélet), rasszizmus, melegjogok a társadalmilag leginkább vitatott jogi-erkölcsi kérdések - véleménnyilvánítás joga, egyenlő bánásmódhoz, szabadsághoz való jog 5. Amikor eljön a holnap KT: értékrend; bűn, büntetés, büntudat; élet-halál társadalmi és morális kérdései - élethez való jog, emberi méltóság joga, személyes és szociális biztonsághoz való jog 6. Ashique története KT: empátia, szolidaritás, gyermekjogok - a gyermek fejlődéshez, oktatáshoz, szociális biztonsághoz, védelemhez való joga 7. Az élet szövedéke KT: ember és környezete, ökoetika, kölcsönös egymásrautaltság felelőssége

11 - az egészséges élethez és környezethez való jog 8. Az internet hatása életünkre KT: hazugság, manipuláció, függőségek, technika és ember, információs társadalom - hiteles tájekoztatáshoz való jog, esélyegyenlőséghez való jog 9. Azt nézd, mire képes! KT: az intelligencia, a személyiség egész-sége, a fogyatékkal élők társadalmi helyzete, empátia, tolerancia, szolidaritás - az emberi méltósághoz, egyenlő bánásmódhoz, szociális biztonsághoz való jog 10. Beszéljünk a szexről KT: előítéletek, szeretet, szerelem, szexualitás - magánélethez, önmegvalósításhoz, családalapításhoz való jog 11. Címlap KT: értékrend, konformizmus, manipuláció - véleménnyilvánítás szabadsága, hiteles tájékoztatáshoz való jog 12. Csak egy perc KT: jogok (szabályok, normák, törvények) és erkölcsök, bármely témakörénél - bármely jog 13. Erőmű KT: erőszak, frusztráció, tekintélyelvű normakövetés, konfliktuskezelés - személyes és szociális biztonsághoz, emberi méltósághoz, szabadsághoz való jog 14. Erőszak a családban KT: családi és társadalmi szerepek, nemi sztereotípiák, szexizmus -személyes biztonsághoz, védelemhez való jog, nők esélyegyenlőséghez való joga 15. Harc a gazdagságért és a hatalomért KT: társadalmi rétegek, gazdagság és hatalom, globalizációs folyamat, jólét és jól-lét kérdései - egészséghez, szociális, gazdasági biztonsághoz, fejlődéshez való jog

12 16. Hová állsz? Ld. 4. A választások ideje 17. Hősök és hősnők KT: a szocializációs folyamat, értékrend, normaszegés, példaképek, ideálok, a bátorság erénye - jog a szabadsághoz, békéhez, társadalmi igazságossághoz 18. Játszd el! KT: kommunikáció, testbeszéd, együttműködés - bármely jog 19. Jogi bingó KT: emberi jogi önreflexió, tudatosítás, ismeretátadás és csere, általános ismeretfelmérő bármely témakörnél - bármely jog 20. Jövőink KT: környezet és ember, utilitarista elvek és gyakorlat, ökoetika, felelősségelvű normakövetés, a tudósok felelőssége, együttműködő és versengő társadalmak - jog az egészséghez, munkához, pihenéshez, kultúrához, a megfelelő életszínvonalhoz 21. Kert egy éjszaka alatt KT: ld. Mint 20. Jövőink, + szükségletek, változás és változtatás szükséglete/kényszere 22. Képjátékok TK: karakterek, sztereotípiák, testbeszéd - emberi méltósághoz, kulturális különbözőséghez, sokféleséghez való jog 23. Ki vagyok te? TK: önismeret, társismeret, identitás, önmegvalósítás - jog a magánélethez, személyes szabadsághoz, önmegvalósításhoz 24. Költségvetés KT: valódi és álszükségletek, manipuláció, értékrend, háború és béke

13 - személyes és kollektív biztonsághoz, békéhez, egészséghez való jog 25. Makah bálnavadászat KT: utilitarizmus, etnocentrizmus, ökoetika (mélyökológiai elvek), interkulturalizmus - jog az élethez, saját kultúrához, kulturális identitáshoz 26. Mindenki hallassa a hangját KT: karakterek, családi szerepek, családmodellek autokrata, laissez-faire, demokratikus Szabályok, normák, döntéshozatal - véleménnyilvánításhoz, emberi méltósághoz való jog 27. Most mutasd meg! KT: nonverbális kommunkáció, testbeszéd - bármely jog 28. Munka és gyermekvállalás KT: család, szexualitás, szerepkonfliktusok, előítéletek, nemi sztereotípiák, a társadalmi nem - nők esélyegyenlőséghez, önmegvalósításhoz való joga, gyermeknek mindkét szülőhöz való joga 29. Sport mindenkinek KT: szabályok, normák létrehozása és működtetésének felelőssége - jog az esélyek egyenlőségéhez, a társadalmi igazságossághoz 30. Szegénységhoroszkóp KT: társadalmi rétegek és mobilitás, szegénység, szolidaritás, mutikulturalizmus - egyenlő jogok és esélyek a munkához, egészséghez, biztonsághoz 31. Találjuk meg az összefüggést! KT: konformizmus, tekintélyelvű illetve felelősségelvű normakövetés, jogok és kötelezettségek összefügése - a szabad véleményalkotáshoz, szavazáshoz, politikai részvételhez való jog 32. Tegyünk egy lépést! KT: empátia, társadalmi kirekesztés, hátrányos helyzetű csoportok Magyarországon

14 - jog az egyenlő szabadságra, önmegvalósításra, szociális, kulturális és gazdasági biztonságra 33. Úton Egyenlőségföldjére KT: jog és erkölcs, örökérvényű alaperények, kategorikus imperatívusz, felelősségetika - jog az esélyek egyenlőségéhez, a méltányossághoz 34. Van más választásunk? KT: erőszak/agresszió, ember és állat közötti különbség, konfliktuskezelési eljárások - emberi méltósághoz, biztonsághoz, védelemhez való jog 35. Válasz a rasszizmusra KT: előítéletek, emberi jogok, tolerancia - egyenlő bánásmódhoz való jog, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog 36. Vigyázat, figyelünk! KT: jólét-jól-lét, globalizáció, fejlődés vagy/és változás, egymásrautaltság, személyes felelősségvállalás - jog a szociális biztonsághoz, egészséghez, fejlődéshez Egyéb iskolai/iskolán kívüli helyzetek, amelyekben alkalmazható/adaptálható a KOMPASZ szelleme, filozófiája, esetleg konkrét gyakorlatai 1. Tematikus napok, hetek (előkészítés, tartalmi, módszertani elemek, feldolgozás) 2. Ifjúsági táborok, képzések szervezése emberi jogi nevelési céllal és tartalommal 3. Alkalmi vagy rendszeres színpadi előadások, drámajátékok, foglalkozások 4. Sportesemények keret- vagy kísérőelemeként (felhívások, reklám, gyűjtések, felajánlások, fair-play díjak) 5. Egyházi intézményekben ökumenikus rendezvények, együttműködések világi emberjogi szervezetekkel; ifjúsági és felnőtt vitaklubok szervezése, prédikációk tudatos emberi jogi tartalommal töltése, szinezése a társadalmi együttműködés és béke elősegítése érekében

15

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Első fejezet. Az emberi jogi képzés és a Kompasz rövid útmutató a felhasználóknak. Az emberi jogi képzés és a Kompasz

Első fejezet. Az emberi jogi képzés és a Kompasz rövid útmutató a felhasználóknak. Az emberi jogi képzés és a Kompasz Első fejezet Az emberi jogi képzés és a Kompasz rövid útmutató a felhasználóknak 15 A fejezet tartalomjegyzéke Az emberi jogi képzés értelmezése.......................................................17

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Családjogi perek és a gyermeki jogok

Családjogi perek és a gyermeki jogok Családjogi perek és a gyermeki jogok Budapest, 2007. február 7. Rezidensképzés-HEFOP-3.3.1 Dr. Barinkai Zsuzsanna Fő megállapítások o Család konfliktusok megoldására a jog eszközei korlátozottan alkalmasak

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben