Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidített elnevezése: Honvéd Együttes Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B 4. A cég telephelye: - 5. A cég fióktelepe: - 6. A cég alapításának éve: A cég főtevékenysége: Előadó-művészet 8. A cég jegyzett tőkéje: Ft 9. A társaság tagja: Cég név: Magyar Állam Képviselője: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Cégjegyzék száma: MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG. 10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Magyar Állam Ft 11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR) 9001 Előadó-művészet A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezető jogosult A Társaság ügyvezetője : Aranyos Károly (1048 Budapest, Megyeri út 207/B 3/15.) 13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Aranyos Károly A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/. 17. I/2. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 1. A beszámolási forma: A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. 2. A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. a mérleg fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés napja: március A beszámoló készítése, aláírása: A beszámoló nyelve: Magyar Aláíró: Ügyvezető igazató

2 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság az egyszerűsített éves beszámoló elektronikus megküldésével az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz, valamint országos sajtóban és közlönyben való megjelentetésével teljesíti. A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. A számviteli rendért felelős személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Farkas Istvánné nyilvántartási száma: Könyvvizsgálati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. Könyvvizsgáló neve Dr Lukács János Kamarai regisztrációs száma: 3567 Könyvvizsgáló társaság neve: Conto & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő KFT Könyvvizsgáló társaság címe: 1026 Budapest, Sodrás u.12. Könyvvizsgáló társaság kamarai száma: 1033 A könyvvizsgálatért fizetett díj éves összege: eft 1. Az eszközök besorolásának szempontjai: A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. 2. A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 3. Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; b) c) d) 4. a) b) Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját előállításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre Aktív időbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. Passzív időbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

3 II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti. A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. 0 eft II/2 II/3 II/4 Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti. Az időbeli elhatárolások bemutatása Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 8. sz. melléklet szemlélteti. Követelések és kötelezettségek bemutatása A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 3. és 4. sz. mellékletében közzé tesz. Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra. A beszámolási időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére. II/3 A céltartalékok bemutatása A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot. II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti. III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt. Belföldi főtevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott árúk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személyi jellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Bérköltségek: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: Saját termelésű készletek állományváltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: eft Nyereség eft eft eft 0 eft eft eft eft eft eft 0 eft 0 eft eft eft eft eft eft eft 676 eft 0 eft eft eft A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: amelyből: árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjellegű bevétel: A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: amelyből: árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény -314 eft Veszteség eft Nyereség 124 eft Nyereség eft Nyereség 16 eft eft Nyereség 23 eft 23 eft 0 eft 337 eft 337 eft 0 eft 124 eft 0 eft

4 IV. Tájékoztató rész IV/1. A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 132 fő eft ebből: fizikai 18 fő eft szellemi 114 fő eft A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegének bemutatása IV/3. IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A tulajdonos a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátotta. A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg. A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. IV/5. A vezető tisztségviselő felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér és megbízási díj, mert az ügyvezető a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. A mérlegben meg nem jelenő kötezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás. Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésnek megfelelően jár el május 12. Mellékletek: 1 Befektetett eszközök - tükör 2 Pénzeszközök leltára 3 Követelések leltára 4 Kötelezettségek leltára 5 Mutatók 6 Saját tőke alakulása 7 Lekötött tartalékok értékelése 8 Aktív és passzív elhatárolások 9 Egyéb személyi jellegű kifizetések 10 Közhasznú szöveges beszámoló Képviseletre jogosult személy aláírása

5 B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k - t ü k ö r 1. melléklet Készült a évi beszámolójához Dátum: december 31. eft Főkönyvi Eszközcsoport Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k É r t é k c s ö k k e n é s Záró Záró Nyitó Záró nettó Növekedés Csökkenés Átvezetés Növekedés Csökkenés Átvezetés egyenleg egyenleg egyenleg érték szám IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszerzvezés Vagyoni jogok Szellemi terékek ÖSSZESEN: INGATLANOK 123 Épületek Beruházás bérelt ing-on Vagyoni jogok ÖSSZESEN: TERMELŐ BERENDEZÉSEK 1311 Számítástechn.eszk Egyéb gépek,berend Díszletek Hangszerek ÖSSZESEN: ÜZEMI BERENDEZÉSEK 141 Üzemi berendezések Üzemi járművek ÖSSZESEN: EGYÉB BERENDEZÉSEK 1431 Irodai berendezések Számitástechnikai ber Hírközlő berendezések Üzemkörön kívüli ber Kisértékű ber ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK 1611 Építési beruházás Kisértékű beruházás Egyéb beruházás Felújítások ÖSSZESEN: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 171 Tartós kölcsön Tartós részesedés ÖSSZESEN: MIND ÖSSZESEN:

6 Pénzeszközök leltára 2.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 381 Pénztár Ft 3821 Valutapénztár - valutanem: EUR Ft 3822 Valutapénztár - valutanem: USD - Ft 3823 Valutapénztár - valutanem: 383 Csekkek - Ft 3841 Elszámolási betétszámla Ft 3842 Elszámolási betétszámla 3843 Elszámolási betétszámla 3844 Elszámolási betétszámla 3845 Elszámolási betétszámla 3849 Tisztázandó bankanyag - Ft 385 Elkülönített betétszámlák 3861 Devizabetét számla 3862 Devizabetét számla 3863 Devizabetét számla 3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések 3892 Bankszámlák közötti átvezetések 3892 Devizás átvezetés ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető

7 Követelések leltára 3.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft Belföldi követelések (devizában) Faktorált belföldi vevők Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-) Ft Belföldi követelésekre értékvesztés visszaírása (+) Ft Külföldi követelések Külföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-) Külföldi követelésekre értékvesztés visszaírása (+) Követelések az anyavállalattal szemben Követelések a leányvállalattal szemben Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben Követelések a társult vállalkozással szemben Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés elszámolása (-) Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés visszaírása (+) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemb.köv. értékvesztés elszámolása (-) Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemb.köv. értékvesztés visszaírása (+) 35 Egyéb adott előlegek (szolgáltatásra és vásárlásra) Ft 359 Adott előlegek értékvesztés elszámolása (-) Adott előlegek értékvesztés visszaírása (+) 361 Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, munkabér előleg) Ft Költségvetéssel szemben Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök Óvadék Nem pénbeli hozzájárulásként kapott követelés - Ft 368 Étkezési utalvány Ft 368 Különféle egyéb követelések, elszámolások Ft Előre fizetett szállítók APEH Társasági adó elszámolása APEH Társas vállalkozás különadójának elszámolása APEH Személyi jövedelemadó elszámolása APEH Vállalkozói járulék elszámolása 7. oldal

8 APEH MunkaADÓi járulék elszámolása APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása Ft APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása Ft APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása APEH Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása APEH Nemzeti kulturális járulék elszámolása APEH Magánszemélyek különadó elszámolása APEH Késedelmi pótlék elszámolása APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása APEH Környezetvédelmi termékdíj APEH Innovációs járulék elszámoláa APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása Helyi iparűzési adó elszámolása Ft 4712 TB kifizetőhely - ellátások elszámolása Ft 4732 APEH Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása Ft 4733 Elszámolás magánnyugdíjpénéztárakkal Ft START kártya jutalék Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása Kommunális adó elszámolása APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása APEH Letéti számla elszámolása Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla APEH Általános forgalmi adó elszámolása Kommunális adó elszámolása Idegenforgalmi adó elszámolása Építményadó elszámolása Telekadó elszámolása Gépjárműadó elszámolása Helyi önkormányzat - Késedelmi pólék, mulasztási bírság Egyéb helyi adó elszámolása Jövedelemelszámolási számla Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben Osztalék elszámolása Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető 8. oldal

9 Kötelezettségek leltára 4.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. H á t r a s o r o l t k ö t e l e z e t t s é g e k Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben b Érték Forint c ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft Főkönyvi hivatkozás a H o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k A tétel megnevezése b Érték Forint c 441 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 444 Beruházási és fejlesztési hitelek - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem Hosszú lejáratú lízingek - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 445 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 446 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 447 Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi-ban lévő vállalkozással szemben Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 449 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft 9. oldal

10 Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése b Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k Érték Forint c Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése Követelések túlfizetése: Vevői túlfizetés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedéssi viszonyban lévő vállalkozással szemben Adott előlegek túlfizetése Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön) Költségvetéssel szemben Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök Barter ügylet elszámolása b Érték Forint c Különféle egyéb követelések, elszámolások 384 Bankszámlán lévő folyószámlahitel - Ft Részesedésekkel, értékapapírokkal kapcsolatos kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész Rövid lejáratú hitelek 452 Hosszú lejáratú hitelekből egy éven belül esedékes rész Rövid lejáratú lízingek Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész Vevőktől kapott előlegek Belföldi szállítók Ft Belföldi szállítók devizában Külföldi szállítók Elkülönítetten kezelt szállítók Elkülönítetten kezelt szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.vi-ban lévő vállalkozással szemben 4611 APEH Társasági adó elszámolása Ft 4628 APEH Cégautó adójának elszámolása Ft 462 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása Ft APEH MunkaADÓi járulék elszámolása Ft APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása - Ft 4742 APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása Ft APEH Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása Ft APEH Egyszerűsített fogl.jár Ft APEH Késedelmi pótlék elszámolása APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása APEH Környezetvédelmi termékdíj elszámolása APEH EKHO elszámolása Ft 4731 APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása Ft APEH Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása - Ft 4642 START kártya jutalék Ft 10. oldal

11 Főkönyvi hivatkozás A tétel megnevezése a b 4645 Hátrasorolt Munkáltatói kötelezettségek táppénzhozzájárulás kapcsolt elszámolása (anya) vállalkozással szemben 4646 Kifizetőhely ktg-térítés elszámolása 4712 TB kifizetőhely - ellátások elszámolása 4648 APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása 4649 APEH Letéti számla elszámolása 465 Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla APEH Általános forgalmi adó elszámolása Érték Forint c Ft 4691 Telekadó elszámolása 4692 Kommunális adó elszámolása 4693 Idegenforgalmi adó elszámolása 4694 Építményadó elszámolása 4695 Helyi iparűzési adó elszámolása 4696 Gépjárműadó elszámolása 4697 Helyi önkormányzat - Késedelmi pólék, mulasztási bírság 4699 Egyéb helyi adó elszámolása 4711 Jövedelemelszámolási számla Ft 4741 AB-AEGON MNYP tagdíj 4763 egyéb Önkéntes MNYP tagdíj Ft Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben Osztalék elszámolása Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető 11. oldal

12 5.melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók Honvéd Együttes Nonprofit Kft Befektetett eszközök aránya = Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök x % 56% Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x % 44% Összes eszköz Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke 43% 53% Mérleg főösszege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x % 16% Saját tőke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 30% Mérleg főösszeg Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke x % 94% Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke x100 0% -39% Saját tőke Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 31% Rövid lejáratú kötelezettségek Árbevétel arányos űzleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x % 14% Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény x 100 5% 2% Összes árbevétel + összes bevétel Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény x100 29% 9% Eszközök összesen

13 Saját tőke alakulása 6.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. eft Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Tőkeelem Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás Saját tőke

14 ! "#% &"'(77)63*+*,-.5/4301) % % 68*,09 :#% ;#% "# :# ;# E# 3#% 1#% 0#F3' G7"/7"4562G" H/3% I# JBKL50+ MNOP?QR,669L50+ QR QR CQ? S )7T(47U4(3.5/4305/756 VW% % L50+ BKVDC XQ?L50+ L50+ % YZ[\[]^\_`33375a"'U0b7cEa(4d 2501G4373aE)7(/3"3(0G"Ec e4"fg7(3(7343/h3453"67gh(475/7565:)4 6g35/437G13' "6715/7565:)425043a32g/ h32/3"4g4(47(/1u4i"2h %;547"/7"456 S )637"/7"456jI""7)637"/71a32aik'713E343737# l"0gfc7:31g437531g4373ae) m0i5:u6:c /3e25ai7"/7"456 %3"'(77)63n25/4301)233430"/(ai34(2 opqrsz]spsztu\d134a32u347i"7ch"0iua vwxoxwy OP>? m0i5:u6:c )637"/7"456 TG334"H(3(/U473"'(7/534H5ai368z4437/53436? h321u/0"4u265f %G22"73/G(4G3'"H"6 %7(/0iG '34(4U00"473/I347/5343 { }~~ ƒ } ƒ ˆ Š ŒŽ O?xOwyNw Š š œ ž

15 Aktív - Passzív elhatárolások leltára 8.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Ft Bizonylat dátuma Gazdasági esemény Várható feloldás Elhatárolás összege A K T Í V elhatárolások Bevételek elhatárolása Ft Kamat elhatárolása Ft Újságelőfizetések Ft Bérleti díjak Ft Előre fizetett biztosítási díj Ft Egyéb Aktív időbeli elhatárolások összesen: Ft Mérleg érték: eft P A S S Z Í V elhatárolások Bevételek elhatárolása Ft Bankktg, jutalék Ft Telefonköltség Ft Közüzemi díjak Ft Könyvelés Ft Könyvvizsgálat Ft Egyéb szolgáltatás Ft Szakmai tanácsadás Ft Bérktg Ft Késedelmi kamat Ft Management fee Ft Munkáltatói táppénz Ft Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság Ft Igazgatóság üzleti év utáni járandóság Ft Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság Ft Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium Ft Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok Ft Árfolyamnyereség Ft Reprezentációtúllépés miatt eho Ft Reprezentációtúllépés miatt szja Ft Támogatások halasztott bevételként Ft Egyéb 0 Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: Ft Mérleg érték: eft

16 Személyi jellegű kiadások 9. melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi szám Személyi jellegű költségnem megnevezése Egyenleg Ft 5511 Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Egyéb személyi jell.kifiz Utazási költségtérítés Napidíj Saját gk ktg-térítés Foglalkozás-eü szolg Reprezentációs ktg Természetbeni juttatások Üzleti vendéglátás Üzleti ajándék Tárgyjutalmak Segélyek, támogatások Munkaruha, védőital Egyedi ajándék Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése 0 Összesen:

17 10.melléklet Cégjegyzék szám: HONVÉD EGYÜTTES MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT évi beszámoló közhasznúsági jelentése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyeletéhez tartozó Társaságunk, három tagozattal és a legnagyobb hazai repertoárral rendelkező hivatásos társulat, a magyar kultúra ezen belül az autentikus folklór, az ének-zenei műveltség magas színvonalú közvetítője. Társaságunk mint összművészeti intézmény egyedülállóan jelen van mind a zenei, mind a táncszínházi és színházi fórumokon, fesztiválokon, itthon és külföldön is. Társulatunk repertoárjában a művészeti formák legszélesebb skálája található, amely kiterjed az egész estés, akár több kar együttműködésével megvalósuló nagyprodukcióktól a kamaraműsorokig, a vidéki művelődési házakban előadandó alkalmi műsoroktól egészen az állami ünnepeken való reprezentatív megjelenésig. A Társaság 130 fős társulatának nemzeti kulturális küldetése, hogy elsősorban az országon belül, valamint a határon túli magyarlakta vidékekre eljuttassa a legértékesebb néptánchagyományokat reprezentáló produkcióinkat, mind szélesebb körben ismertesse meg a Kárpát-medence legszebb folklórzenei emlékeit. A Honvéd Táncszínház és zenekara (Hegedős Együttes) teljes műsorpolitikája Zsuráfszky Zoltán Kiváló- és Érdemes művész vezetésével valósul meg. Feladatunk továbbá az ének-zenei műveltség fejlesztése, a kórus- és operairodalom, valamint egyházzenei kórusművek legjavát felvonultató férfikari koncertek szervezése. A Honvéd Férfikar vezetését 2010 tavaszától új művészeti vezető, Strausz Kálmán Liszt-díjas karnagy vette át. Igen jelentős mértékben nőtt az alkalmi prózai, táncos és énekes összeállításaink iránti igény is, amely előadásainkon a gyermek-, felnőtt- és időskorúak egyaránt megtalálhatók. Mindezen fellépéseket komoly logisztikai háttérrel kiszolgálva, jellemzően eredményes és elismert koordinációs tevékenységünkkel erősítjük, bonyolítjuk. Társaságunk a Honvédelmi Minisztériummal 3 évente kötött keretszerződés értelmében évente műsorszolgáltatási szerződésben rögzített előadásszámot köteles teljesíteni. A Honvédelmi Minisztérium által költségvetési fejezeti átcsoportosítás alapján kiutalt támogatás által a honvédség részére az ország egész területén ill. külföldi katonai bázisokon, kiemelt illetve speciális rendezvényeken nyújtunk előadóművészeti szolgáltatást, igény szerint. Mindez a Társaság mindhárom kara, valamint külső művészek közreműködésével, technikai eszközök és személyzet biztosításával valósult meg.. 1

18 A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség szervezetei, alakulatai, a HM háttérintézményei, az általa alapított nonprofit társaságok, valamint a hatáskörébe tartozó közhasznú társadalmi szervezetek éves kulturális műsorigényeit a Társulat a legmesszebbmenően törekszik professzionális színvonalon kielégíteni. Mindezen törekvésünk megfelelő a megrendelő számára is kielégítő megvalósítását a HM, a Honvéd Vezérkar Főnökség, az illetékes alakulatok és intézmények (szervezetek), valamint külföldi katonai képviseletek vezetőinek személyesen megfogalmazott elismerései, valamint a Társaság vezetése számára megküldött köszönőlevelei is bizonyítják. A katona-diplomáciai és egyéb reprezentatív katonai, állami programokon való fellépések, egyedi igény szerint rendezvényszervezések, önálló technikai igények kiszolgálása szintén kiemelt fontosságúak voltak az éves honvédségi teljesítésben és sikeresek a megvalósításban. Így a 2010-re kötött műsorszolgáltatási szerződés értelmében teljesítendő felkérések száma ténylegesen összesen 126 előadás volt Társaságunk a honvédségi műsorszolgáltatáson felül a január 1 december 31. közötti időszakra eső tevékenysége során összesen 143 civil felkérésű előadást teljesített, amelyből külföldi előadás összesen 7 volt, 4 országban, öt helyszínen, a belföldi fellépések száma pedig összesen 136 volt. Így a 2010-ben teljesített összelőadások száma 269 volt. Az év során számos fellépésünk volt fesztiválokon: Varadinum Fesztivál (Nagyvárad), Szegedi Szabadtéri Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál, a VII. Magyar Táncfesztivál helyszínei és a Múzeumok éjszakája programsorozaton három alkalommal. A repertoárműsorok és az alkalmi összeállítások mellett a 2010-es időszakban a Társulatnál 2 új bemutató született, egyet a Honvéd Táncszínház, egyet pedig a Honvéd Férfikar hozott létre. Új bemutatók Ballada A halálba táncoltatott leány Aki nem táncol az Ördöggel az nem táncol soha! A halálba táncoltatott leány balladája sokakat megihletett már a magyar táncművészetben az elmúlt évek során. E mostani, az amerikai filmes, Hules Endre és a Cinema-Film felkérésére készült táncjáték az azonos című, amerikai-magyar koprodukcióban létrejött és azóta a 42. Magyar Filmszemlén (2011. május 7.) bemutatott, nagy táncos szakmai sikert aratott játékfilm magját képezte. A filmhez készült táncprodukció forgatókönyvét Hules Endre ötletéből Vincze Zsuzsa írta, a zeneszerző Kiss Ferenc volt. A produkció filmfelvételére és egyben bemutatójára július 01-én került sor az Új Színházban. Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán 2

19 Erkel és kora Erkel Ferenc élete és műveinek bemutatása a közönségépítő ismeretterjesztő koncertek sorozata volt, amelyek az Erkel év kapcsán a Honvéd Férfikar repertoárjába adnak betekintést. A prezentációval is egybekötött kóruskoncertek legfőbb célja volt a komolyzene megkedveltetése a tinédzser korosztállyal, Erkel életútjának és művészetének megismertetésével. A koncertsorozatot augusztus 26. és szeptember 16. között a Klebersberg Kultúrkúriában, a Károlyi palotában és Székesfehérváron 4 alkalommal nagy közönség- és egyben szakmai sikerrel adtuk elő. A sorozat szerkesztője egyben a Honvéd Férfikar vezetőkarnagya: Strausz Kálmán Belföldi előadások Társaságunk a nevezett időszakban összesen 136 belföldi civil előadást adott. Az előadások megoszlása: Budapest (113 előadás), Közép-Magyarország (12 előadás), Dél- Magyarország (7 előadás), Nyugat-Magyarország (3 előadás), Észak-Magyarország (1 előadás). A honvédségi műsoroknál az igények kiszolgálása többségében a Színész-szólista tagozat alkalmi produkciói, (zenés irodalmi összeállítások) ünnepi összeállítások, prozódiák, operett és musical műsorok, gyermek darabok, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki kiszolgálás teljesítésére, a hangosításra és világosításra terjedtek ki. Ezen túlmenően több alkalommal lépett fel a Táncszínház alkalmi táncegyveleggel, a zenekar folklór válogatással a a Kárpát-medence legismertebb műsorszámaival. A Honvéd Férfikar a legnagyobb állami és katonai ünnepek állandó közreműködője valamint egyre gyakrabban kérték fel népszerű operett és opera kórus-válogatással a hagyományos komolyzenei koncerteken kívül is (templomi koncertek, katonazenekarokkal való koprodukciós műsorok). Kiemelt belföldi rendezvényeken történő közreműködés 2010-ben is több felkérés érkezett nagyszabású és különleges előadásokon közreműködőként való részvételre a Honvéd Táncszínház és a Honvéd Férfikar számára. Visszatérő partnerünk a Ghymes együttes, akik az idei koncertjüket a tavalyi nagy sikerre alapozva megint a Honvéd Táncszínház fellépésével tartotta meg a Papp László Budapest Sportarénában óriási sikerrel. A évi Filmszemle ünnepélyes megnyitóját külön felkérésre a MOM parkban a Honvéd Táncszínház egyedi koreográfiával, a folkzenészek hangulatos közreműködésével tette emlékezetessé. 3

20 Minden évben meghívót kapunk az Europas Magyar Táncdíj gálára, ahol a műsor részeként új produkcióink közül adunk elő részletet, s ahol 2010-ben két táncosunk is szakmai díjat kapott. A Szegedi Szabadtéri Játékok felkérésére került sor a Dózsa című táncprodukció bemutatására a nyár során. A nagysikerű előadáson a teljes táncszínházunk részt vett. A Honvéd Férfikar több különleges koncerten közreműködött a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A komolyzene hazai Mekkájában léptünk fel Schönberg: Mózes és Áron, Berlioz: Faust elkárhozása, valamint Palya Bea szólista koncertjén. A Vasúttörténeti Parkban hangzott el először hazánkban: Verdi Terezinben, amely ősbemutatón a Honvéd Férfikar is nagy sikert és elismerést könyvelhetett el. A Honvéd Férfikar elsődleges budapesti fellépőhelyein, a Művészetek Palotája Bartók Béla Hangversenytermében önállóan, illetve közös produkciókban lépett fel. Vidéken többek között Pécsen a Székesegyházban, Esztergomban és Székesfehérváron a Bazilikában vendégszerepeltek. Az Erkel év kapcsán nagysikerű koncertsorozatot hoztak létre. A repertoárjukon szereplő előadásaikra változatlanul igény mutatkozott, így például az egyházzenei koncertjük, az operairodalomból összeállított válogatásuk, vagy az adventi műsoruk számos vidéki és fővárosi helyszínen telt házakat vonzottak. A kórus először tervezett saját szervezésű koncertsorozatot, amelyet bérletsorozatként (Stefánia Kulturális Központ) hirdetett meg. Célja elsősorban a Honvéd Férfikar nevének és tevékenységének jobb megismertetése a zeneszerető közönséggel. A Színész-szólista tagozat 5 fős létszámával elsősorban alkalmi műsoraival (verses, operett, irodalmi és musical összeállítások) nagymértékben járult hozzá, hogy az ország számos településén a honvédségi klubok, alakulatok, valamint a kistelepülések művelődési házaiban, iskoláiban a helyiek kulturális igényeinek magas színvonalú kiszolgálója legyen. A tagozat gyermekműsoraival elsősorban az iskolai és nagyóvodás csoportok nevelő, ismeretterjesztő szórakoztatásában is közreműködött. Katonai rendezvényeken (Tiszthelyettes-avatás, MH Kiképző Központ) is kiemelkedő produkciót nyújtott a Honvéd Férfikar és a Táncszínház. Külföldi utak Társaságunk a nevezett időszakban összesen 7 előadást adott külföldön. Az előadások helyszínei: Románia Nagyvárad (3 előadás); Szlovákia-Tornaalja, Dunaszerdahely (2 előadás), Szerbia Újvidék (1 előadás), Horvátország-Zadar (1 előadás) A Honvéd Együttes mindig is kulturális missziójának tekintette a határokon túli magyarsággal való kapcsolattartást. Ezért 2010-ben is külföldi útjaink nagy része határon túli magyarlakta területekre irányult legyen szó Erdélyről, a Délvidékről vagy Felvidékről. 4

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2015. évi Beszámolójához I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Kft Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az. ÁLHUBÁL Nonprofit Kft. 2011. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az. ÁLHUBÁL Nonprofit Kft. 2011. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az 2011. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: ÁLHUBÁL Állati Hulladék Begyüjtő és Átrakó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év. Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év. Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. év Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. Általános rész A vállalkozás bemutatása A cég elnevezése: Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft Cégforma: Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 4 8 9 6 3 9 9 5 3 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 8 8 1 0 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29. fsz. A a vállalkozás címe, telefonszáma 2015

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 1 1 3 0 3 Statisztikai számjel 0 3-0 9-1 1 5 8 5 3 Cégjegyzék száma Halasmédia Non-profit Kft a vállalkozás megnevezése 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 1 4 9 2 5 8 7 3 8 1 1 1 1 3 0 4 Statisztikai számjel 0 4-0 9-0 0 9 1 8 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 5746 Kunágota, Rákóczi út 9. a vállalkozás címe, telefonszáma 2012 Egyszerűsített éves

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben