Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidített elnevezése: Honvéd Együttes Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B 4. A cég telephelye: - 5. A cég fióktelepe: - 6. A cég alapításának éve: A cég főtevékenysége: Előadó-művészet 8. A cég jegyzett tőkéje: Ft 9. A társaság tagja: Cég név: Magyar Állam Képviselője: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Cégjegyzék száma: MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG. 10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Magyar Állam Ft 11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR) 9001 Előadó-művészet A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezető jogosult A Társaság ügyvezetője : Aranyos Károly (1048 Budapest, Megyeri út 207/B 3/15.) 13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Aranyos Károly A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/. 17. I/2. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 1. A beszámolási forma: A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. 2. A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. a mérleg fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés napja: március A beszámoló készítése, aláírása: A beszámoló nyelve: Magyar Aláíró: Ügyvezető igazató

2 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság az egyszerűsített éves beszámoló elektronikus megküldésével az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz, valamint országos sajtóban és közlönyben való megjelentetésével teljesíti. A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. A számviteli rendért felelős személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Farkas Istvánné nyilvántartási száma: Könyvvizsgálati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. Könyvvizsgáló neve Dr Lukács János Kamarai regisztrációs száma: 3567 Könyvvizsgáló társaság neve: Conto & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő KFT Könyvvizsgáló társaság címe: 1026 Budapest, Sodrás u.12. Könyvvizsgáló társaság kamarai száma: 1033 A könyvvizsgálatért fizetett díj éves összege: eft 1. Az eszközök besorolásának szempontjai: A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. 2. A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 3. Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; b) c) d) 4. a) b) Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját előállításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre Aktív időbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. Passzív időbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

3 II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti. A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. 0 eft II/2 II/3 II/4 Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti. Az időbeli elhatárolások bemutatása Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 8. sz. melléklet szemlélteti. Követelések és kötelezettségek bemutatása A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 3. és 4. sz. mellékletében közzé tesz. Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra. A beszámolási időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére. II/3 A céltartalékok bemutatása A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot. II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti. III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt. Belföldi főtevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott árúk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személyi jellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Bérköltségek: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: Saját termelésű készletek állományváltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: eft Nyereség eft eft eft 0 eft eft eft eft eft eft 0 eft 0 eft eft eft eft eft eft eft 676 eft 0 eft eft eft A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: amelyből: árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjellegű bevétel: A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: amelyből: árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény -314 eft Veszteség eft Nyereség 124 eft Nyereség eft Nyereség 16 eft eft Nyereség 23 eft 23 eft 0 eft 337 eft 337 eft 0 eft 124 eft 0 eft

4 IV. Tájékoztató rész IV/1. A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 132 fő eft ebből: fizikai 18 fő eft szellemi 114 fő eft A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegének bemutatása IV/3. IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A tulajdonos a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátotta. A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg. A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. IV/5. A vezető tisztségviselő felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér és megbízási díj, mert az ügyvezető a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. A mérlegben meg nem jelenő kötezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás. Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésnek megfelelően jár el május 12. Mellékletek: 1 Befektetett eszközök - tükör 2 Pénzeszközök leltára 3 Követelések leltára 4 Kötelezettségek leltára 5 Mutatók 6 Saját tőke alakulása 7 Lekötött tartalékok értékelése 8 Aktív és passzív elhatárolások 9 Egyéb személyi jellegű kifizetések 10 Közhasznú szöveges beszámoló Képviseletre jogosult személy aláírása

5 B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k - t ü k ö r 1. melléklet Készült a évi beszámolójához Dátum: december 31. eft Főkönyvi Eszközcsoport Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k É r t é k c s ö k k e n é s Záró Záró Nyitó Záró nettó Növekedés Csökkenés Átvezetés Növekedés Csökkenés Átvezetés egyenleg egyenleg egyenleg érték szám IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszerzvezés Vagyoni jogok Szellemi terékek ÖSSZESEN: INGATLANOK 123 Épületek Beruházás bérelt ing-on Vagyoni jogok ÖSSZESEN: TERMELŐ BERENDEZÉSEK 1311 Számítástechn.eszk Egyéb gépek,berend Díszletek Hangszerek ÖSSZESEN: ÜZEMI BERENDEZÉSEK 141 Üzemi berendezések Üzemi járművek ÖSSZESEN: EGYÉB BERENDEZÉSEK 1431 Irodai berendezések Számitástechnikai ber Hírközlő berendezések Üzemkörön kívüli ber Kisértékű ber ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK 1611 Építési beruházás Kisértékű beruházás Egyéb beruházás Felújítások ÖSSZESEN: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 171 Tartós kölcsön Tartós részesedés ÖSSZESEN: MIND ÖSSZESEN:

6 Pénzeszközök leltára 2.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 381 Pénztár Ft 3821 Valutapénztár - valutanem: EUR Ft 3822 Valutapénztár - valutanem: USD - Ft 3823 Valutapénztár - valutanem: 383 Csekkek - Ft 3841 Elszámolási betétszámla Ft 3842 Elszámolási betétszámla 3843 Elszámolási betétszámla 3844 Elszámolási betétszámla 3845 Elszámolási betétszámla 3849 Tisztázandó bankanyag - Ft 385 Elkülönített betétszámlák 3861 Devizabetét számla 3862 Devizabetét számla 3863 Devizabetét számla 3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések 3892 Bankszámlák közötti átvezetések 3892 Devizás átvezetés ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető

7 Követelések leltára 3.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft Belföldi követelések (devizában) Faktorált belföldi vevők Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-) Ft Belföldi követelésekre értékvesztés visszaírása (+) Ft Külföldi követelések Külföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-) Külföldi követelésekre értékvesztés visszaírása (+) Követelések az anyavállalattal szemben Követelések a leányvállalattal szemben Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben Követelések a társult vállalkozással szemben Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés elszámolása (-) Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés visszaírása (+) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemb.köv. értékvesztés elszámolása (-) Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemb.köv. értékvesztés visszaírása (+) 35 Egyéb adott előlegek (szolgáltatásra és vásárlásra) Ft 359 Adott előlegek értékvesztés elszámolása (-) Adott előlegek értékvesztés visszaírása (+) 361 Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, munkabér előleg) Ft Költségvetéssel szemben Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök Óvadék Nem pénbeli hozzájárulásként kapott követelés - Ft 368 Étkezési utalvány Ft 368 Különféle egyéb követelések, elszámolások Ft Előre fizetett szállítók APEH Társasági adó elszámolása APEH Társas vállalkozás különadójának elszámolása APEH Személyi jövedelemadó elszámolása APEH Vállalkozói járulék elszámolása 7. oldal

8 APEH MunkaADÓi járulék elszámolása APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása Ft APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása Ft APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása APEH Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása APEH Nemzeti kulturális járulék elszámolása APEH Magánszemélyek különadó elszámolása APEH Késedelmi pótlék elszámolása APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása APEH Környezetvédelmi termékdíj APEH Innovációs járulék elszámoláa APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása Helyi iparűzési adó elszámolása Ft 4712 TB kifizetőhely - ellátások elszámolása Ft 4732 APEH Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása Ft 4733 Elszámolás magánnyugdíjpénéztárakkal Ft START kártya jutalék Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása Kommunális adó elszámolása APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása APEH Letéti számla elszámolása Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla APEH Általános forgalmi adó elszámolása Kommunális adó elszámolása Idegenforgalmi adó elszámolása Építményadó elszámolása Telekadó elszámolása Gépjárműadó elszámolása Helyi önkormányzat - Késedelmi pólék, mulasztási bírság Egyéb helyi adó elszámolása Jövedelemelszámolási számla Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben Osztalék elszámolása Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető 8. oldal

9 Kötelezettségek leltára 4.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. H á t r a s o r o l t k ö t e l e z e t t s é g e k Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben b Érték Forint c ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft Főkönyvi hivatkozás a H o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k A tétel megnevezése b Érték Forint c 441 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 444 Beruházási és fejlesztési hitelek - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem Hosszú lejáratú lízingek - Ft Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 445 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 446 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 447 Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi-ban lévő vállalkozással szemben Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem 449 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből 5 éven túli: Zálogjoggal terhelt: igen / nem ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft 9. oldal

10 Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése b Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k Érték Forint c Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése Követelések túlfizetése: Vevői túlfizetés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedéssi viszonyban lévő vállalkozással szemben Adott előlegek túlfizetése Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön) Költségvetéssel szemben Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök Barter ügylet elszámolása b Érték Forint c Különféle egyéb követelések, elszámolások 384 Bankszámlán lévő folyószámlahitel - Ft Részesedésekkel, értékapapírokkal kapcsolatos kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész Rövid lejáratú hitelek 452 Hosszú lejáratú hitelekből egy éven belül esedékes rész Rövid lejáratú lízingek Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész Vevőktől kapott előlegek Belföldi szállítók Ft Belföldi szállítók devizában Külföldi szállítók Elkülönítetten kezelt szállítók Elkülönítetten kezelt szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.vi-ban lévő vállalkozással szemben 4611 APEH Társasági adó elszámolása Ft 4628 APEH Cégautó adójának elszámolása Ft 462 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása Ft APEH MunkaADÓi járulék elszámolása Ft APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása - Ft 4742 APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása Ft APEH Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása Ft APEH Egyszerűsített fogl.jár Ft APEH Késedelmi pótlék elszámolása APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása APEH Környezetvédelmi termékdíj elszámolása APEH EKHO elszámolása Ft 4731 APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása Ft APEH Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása - Ft 4642 START kártya jutalék Ft 10. oldal

11 Főkönyvi hivatkozás A tétel megnevezése a b 4645 Hátrasorolt Munkáltatói kötelezettségek táppénzhozzájárulás kapcsolt elszámolása (anya) vállalkozással szemben 4646 Kifizetőhely ktg-térítés elszámolása 4712 TB kifizetőhely - ellátások elszámolása 4648 APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása 4649 APEH Letéti számla elszámolása 465 Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla APEH Általános forgalmi adó elszámolása Érték Forint c Ft 4691 Telekadó elszámolása 4692 Kommunális adó elszámolása 4693 Idegenforgalmi adó elszámolása 4694 Építményadó elszámolása 4695 Helyi iparűzési adó elszámolása 4696 Gépjárműadó elszámolása 4697 Helyi önkormányzat - Késedelmi pólék, mulasztási bírság 4699 Egyéb helyi adó elszámolása 4711 Jövedelemelszámolási számla Ft 4741 AB-AEGON MNYP tagdíj 4763 egyéb Önkéntes MNYP tagdíj Ft Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben Osztalék elszámolása Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezető 11. oldal

12 5.melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók Honvéd Együttes Nonprofit Kft Befektetett eszközök aránya = Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök x % 56% Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x % 44% Összes eszköz Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke 43% 53% Mérleg főösszege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x % 16% Saját tőke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 30% Mérleg főösszeg Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke x % 94% Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke x100 0% -39% Saját tőke Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 31% Rövid lejáratú kötelezettségek Árbevétel arányos űzleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x % 14% Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény x 100 5% 2% Összes árbevétel + összes bevétel Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény x100 29% 9% Eszközök összesen

13 Saját tőke alakulása 6.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. eft Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Tőkeelem Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás Saját tőke

14 ! "#% &"'(77)63*+*,-.5/4301) % % 68*,09 :#% ;#% "# :# ;# E# 3#% 1#% 0#F3' G7"/7"4562G" H/3% I# JBKL50+ MNOP?QR,669L50+ QR QR CQ? S )7T(47U4(3.5/4305/756 VW% % L50+ BKVDC XQ?L50+ L50+ % YZ[\[]^\_`33375a"'U0b7cEa(4d 2501G4373aE)7(/3"3(0G"Ec e4"fg7(3(7343/h3453"67gh(475/7565:)4 6g35/437G13' "6715/7565:)425043a32g/ h32/3"4g4(47(/1u4i"2h %;547"/7"456 S )637"/7"456jI""7)637"/71a32aik'713E343737# l"0gfc7:31g437531g4373ae) m0i5:u6:c /3e25ai7"/7"456 %3"'(77)63n25/4301)233430"/(ai34(2 opqrsz]spsztu\d134a32u347i"7ch"0iua vwxoxwy OP>? m0i5:u6:c )637"/7"456 TG334"H(3(/U473"'(7/534H5ai368z4437/53436? h321u/0"4u265f %G22"73/G(4G3'"H"6 %7(/0iG '34(4U00"473/I347/5343 { }~~ ƒ } ƒ ˆ Š ŒŽ O?xOwyNw Š š œ ž

15 Aktív - Passzív elhatárolások leltára 8.melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Ft Bizonylat dátuma Gazdasági esemény Várható feloldás Elhatárolás összege A K T Í V elhatárolások Bevételek elhatárolása Ft Kamat elhatárolása Ft Újságelőfizetések Ft Bérleti díjak Ft Előre fizetett biztosítási díj Ft Egyéb Aktív időbeli elhatárolások összesen: Ft Mérleg érték: eft P A S S Z Í V elhatárolások Bevételek elhatárolása Ft Bankktg, jutalék Ft Telefonköltség Ft Közüzemi díjak Ft Könyvelés Ft Könyvvizsgálat Ft Egyéb szolgáltatás Ft Szakmai tanácsadás Ft Bérktg Ft Késedelmi kamat Ft Management fee Ft Munkáltatói táppénz Ft Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság Ft Igazgatóság üzleti év utáni járandóság Ft Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság Ft Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium Ft Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok Ft Árfolyamnyereség Ft Reprezentációtúllépés miatt eho Ft Reprezentációtúllépés miatt szja Ft Támogatások halasztott bevételként Ft Egyéb 0 Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: Ft Mérleg érték: eft

16 Személyi jellegű kiadások 9. melléklet Készült a Honvéd Együttes Nonprofit Kft évi beszámolójához Dátum: december 31. Főkönyvi szám Személyi jellegű költségnem megnevezése Egyenleg Ft 5511 Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Egyéb személyi jell.kifiz Utazási költségtérítés Napidíj Saját gk ktg-térítés Foglalkozás-eü szolg Reprezentációs ktg Természetbeni juttatások Üzleti vendéglátás Üzleti ajándék Tárgyjutalmak Segélyek, támogatások Munkaruha, védőital Egyedi ajándék Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése 0 Összesen:

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben