POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. (2) bekezdés c.) pontja alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. A HIVATAL MEGNEVEZÉSE, CÍMADATAI 1.) A Hivatal megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 2.) 1 A Hivatal alapító okirata kelte és száma: július /2002. Kth. 3.) A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas 4.) A Hivatal székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. levélcíme: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. távirati címe: 6401 Kiskunhalas Pf ) A Polgármesteri Hivatal székhelyen kívüli szervezeti egysége: megnevezés: Műszaki Osztály címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. megnevezés: Város Rendészet címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66 megnevezés: Gyámhivatal címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. II. 2 A HIVATAL JELZŐSZÁMAI A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a) Megyekód: 03 b) Szakági azonosító: 7511 c) KSH azonosító: 7511 d) Költségvetési intézményi törzsszám: e) Adószám: Az I. fejezet 2. pontját a 172/2008.sz. határozattal módosította. 2 Az I. fejezetet a 172/2008.sz. határozattal egészítette ki a képviselő-testület.

2 A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszámok Költségvetési elszámolási számla Egyéb bevételi számla Építményadó beszedési számla Magánszemélyek kommunális adó besz. számla Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó besz. számla Államigazgatási eljárás ill. besz. számla Iparűzési adó beszedési számla Bírság számla Késedelmi pótlék számla Talajterhelési díj beszedő számla Német Kisebbségi Önkormányzat Idegen bevétel Állami hozzájárulások számla Bérlakás értékesítési lebonyolítási számla Letéti számla Fedezetbiztosítási számla Termőföld bérbeadásáról származó jöv. besz. számla Egyéb bevételek beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Cigány Kisebbségi Önkormányzat Halasi Lovas Rendezvény Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Lakásépítési számla Saját munkabér elsz. Számla Külső munkabér elsz. Számla III. A HIVATAL SZERVEZETE Belső szervezeti tagozódás 1.) A hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre, főosztályokra tagozódik. Feladatait az alábbi főosztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el. A főosztályok osztály, iroda, csoport szervezeti egységekre tagozódnak. 1. Szervezési Főosztály, - Szervezés - Informatikai Csoport, - Iktató, 2. Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály - Revizorok - Városi Rendészet 3. Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály - Pénzügyi Osztály, - Városfejlesztési Osztály, 4. Humánpolitikai Főosztály - Népjóléti Osztály, - Közoktatási, Szociális és Művelődési Csoport, 2

3 5. Jegyzői Hatósági Főosztály - Hatósági Osztály, - Adóügyi Csoport - BM. Hatósági ügyek - Okmányiroda, - Műszaki Osztály - Gyámhivatal 6. Főépítész Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: IV. 3 POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATA Alaptevékenysége a.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére vonatkozóan ellátja: Az önkormányzati ügyek előkészítése, az önkormányzati döntések végrehajtása, a testület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. A feladatot meghatározó jogszabály: 1990.évi LXV. tv. és Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata. b.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére, a körzeti feladatok tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint érintett településekre vonatkozóan ellátja: A jogszabályban meghatározott igazgatási, hatósági feladatokat. Feladatot meghatározó jogszabályokat a jegyzői hatáskört tartalmazó függelék tartalmazza. Kiegészítő tevékenysége Mezei őrszolgálat működtetése évi CLIX tv. és 12/2000(III.28.) önkormányzati rendelet, tevékenység forrása: önkormányzati költségvetés és állami támogatás. Vállalkozási feladatok, gazdálkodó szervezetben való részvétel A Polgármesteri Hivatal vállalkozási feladatot nem végez, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt. Hivatal feladatainak és tevékenységének forrásai 1.) Saját bevételek: önkormányzati rendelettel kivetett helyi adók az önkormányzat és intézményei saját tevékenységéből származó bevételek, önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj, közterület használati díj, átvett pénzeszközök, 3 A Szabályzat IV. fejezetét a 172/2008.sz. határozat módosította. 3

4 Kiskunhalason kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi bírság külön jogszabályban meghatározott hányada, Egyéb bevétel. 2.) Átengedett, megosztott bevételek: magánszemélyek jövedelemadójának külön jogszabályban meghatározott része, gépjárműadó 100%-a. 3.) Központi költségvetés normatív hozzájárulása. 4.) Támogatások. 5.) Hitelek. 6.) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések bevételei. 7.) Egyéb bevétele. Polgármesteri Hivatal feladatmutatói Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshova nem sorolt szervek tevékenysége Polgári védelmi tevékenység Vízügyi szakigazgatás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és több célú kistérségi társulások elszámolása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Oktatási célok és egyéb feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Verseny- és élsport Máshova nem sorolt kulturális tevékenység A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 1.) A költségvetési koncepció elkészítésével megbízott dolgozó a koncepció összeállítása során a külön jogszabályban előírt határidő megtartása érdekében 10 nappal korábban írásban megkéri az intézmények, gazdasági társaságok, kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, a tapasztalati adatok szerint a várható feladatellátás körét, esetleges új feladatokat. 2.) A koncepcióban jóváhagyott feladatok, illetve megfogalmazott szempontok szerint kerül sor a végleges intézményi, gazdasági társasági költségvetési javaslatok egyeztetésére. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. 4

5 3.) A költségvetés elfogadását követően a megbízott dolgozó és az intézmények, gazdasági társaságok vezetői a külön jogszabályban előírt határidőn belül, meghatározott tartalommal összeállítják az elemi költségvetést. A költségvetés időarányos teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal beszámoló készítési kötelezettségével egy időben, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is tájékoztatja, az intézményeket érintő szakfeladatok vonatkozásában. 4.) A normatív állami hozzájárulásokhoz megállapított feladatmutatók és mutatószámok alapján az intézményvezető gondoskodik a külön jogszabályban megállapított nyilvántartások vezetéséről, felelős az abban szereplő adatok valódiságáért. Az adatokat a beszámoló elkészítésével megbízott köztisztviselő rendelkezésére bocsátja. 5.) Az intézmény nem rendelkezik előirányzat módosítási jogkörrel, javaslatot tehet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. 6.) A költségvetés végrehajtásának részletes szabályait a mindenkor hatályos költségvetési rendelet tartalmazza. Kisebbségi önkormányzatok működésével, költségvetésének tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feltételek, különleges előírások 1.) A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, napi működésével kapcsolatos jogi, egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget a Polgármesteri Hivatal megadja. 2.) Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről az egyeztetéssel megbízott köztisztviselő tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatok elnökeit és kikéri a koncepció tervezetről a véleményét. 3.) A költségvetés tervezése során a kisebbségi önkormányzatok elnökei kidolgozzák a kiadási, bevételi előirányzataikat, melynél csak a központosított előirányzatként folyósított támogatást, illetve az előző évi pénzmaradványt tervezhetik. A költségvetési javaslat egyeztetéséről jegyzőkönyv készül. 4.) A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, határozatban fogadja el, mely elkülönítetten épül be Kiskunhalas város Önkormányzata költségvetésébe. 5.) A kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást végezhetnek, azonban előirányzatain nem emelhetnek. Az átcsoportosításról hozott határozatot a polgármesteri Hivatalnak megküldik. 6.) A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, jogkörök: Kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel a költségvetésben elfogadott kiadások erejéig rendelkezik a kisebbségi önkormányzat elnöke, Ellenjegyzésre a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak, Önálló számlával rendelkeznek, melyről készpénzt vehetnek fel, és amely készpénztámogatás a Polgármesteri Hivatal házipénztárának bevonásával történik. V. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE A Hivatal jogállása 1.) A Hivatal a képviselőtestület szerve, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre. 5

6 2.) A Hivatal teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal irányítása A Hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntése szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja. A polgármester irányítói jogkörében: 1.) Kabinet ülést tart minden hétfőn a jegyző, az alpolgármester, az aljegyző, polgármester által meghívott főosztályvezetők és a városfejlesztési osztályvezető részvételével. 2.) Meghatározza a jegyző javaslatainak figyelembevételével a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 3.) Előterjesztést nyújt be a jegyző javaslatára a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 4.) Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész és a politikai tanácsadó. 5.) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a politikai tanácsadó, a jegyző, az önkormányzati intézményvezetők, és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői tekintetében. A Hivatal vezetése A jegyző vezeti a Képviselő-testület Hivatalát. A jegyző vezetői jogkörében : 1.) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. 2.) Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. 3.) Gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül, vagy a szervezeti egység vezetők útján utasíthatja a hivatal dolgozóit. 4.) Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét. 5.) Ellenjegyzi a polgármester által vállalt valamennyi kötelezettséget. 6.) Gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről. 7.) Biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét. 8.) Javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. 6

7 9.) A hivatal egységes működésére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre a belső szervezeti egységek között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatot is megállapíthat. 10.) A testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel. 11.) Minden kedden, a szervezeti egységek vezetői részére értekezletet tart. 12.) A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el. A szervezeti egységek vezetése 1.) Az egyes belső szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezető beosztású dolgozók vezetik. Vezetőit a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki. A Hivatal szervezeti felépítéséről szóló jelen szabályzat III. fejezetben szereplő vezetői szintek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 45.. (9) bekezdés c.) pontja szerint a következők: A főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetők: - főosztályvezetők Az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetők: - osztályok vezetői, - okmányiroda vezetője, - gyámhivatal vezetője, - főépítész. 2.) A Jegyző vezeti a Hatósági Főosztályt. 3.) A szervezeti egység vezetők gondoskodnak a szervezeti egységen belüli munka megszervezéséről, melynek során: - biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, - a testületi munka hatékonysága érdekében részt vesznek a feladatkörüket érintő napirendek tárgyalásakor a Képviselő-testület és a bizottságok ülésén, - gondoskodnak az adott szervezeti egységhez tartozó bizottság munkájának szakmai és ügyviteli előkészítéséről, koordinálásáról és végrehajtásáról, - elkészítik az szervezeti egység dolgozóinak munkaköri leírásait, - szükség szerint a szervezeti egység dolgozói részére értekezletet tartanak, - együttműködnek a társ szervezeti egységek vezetőivel a feladatkörüket érintő kérdésekben. 4.) A szervezeti egységek részletes feladatait a VII. fejezet tartalmazza. VI A HIVATAL MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI Képviselet 1.) 4 A Hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. A szervezeti egységek vezetői a feladatkörükbe tartozó ügyekben külön megbízás alapján jogosultak a Hivatal képviseletére. Egyedi esetben a jegyző által megbízott köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására. 4 A Szabályzat V. fejezete 1) pontját a 172/2008. sz. határozat módosította. 7

8 2.) Jogi képviseletet a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott személy jogosult ellátni. 3.) Hivatal belső működése során az szervezeti egységet a vezető, távollétében az általa megbízott köztisztviselő képviseli. 5 Köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozó szabályok A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel rendelkező munkaköröket az SZMSZ 1.sz. függeléke tartalmazza. A munkarend, az ügyfélfogadás rendje A köztisztviselők munkarendjét a 28/2001(IX.27.) Ktr.sz. rendelet 40. -a, az ügyfélfogadás rendjét az 8/2007(III.7.) Ktr.sz. rendelet 50. -a tartalmazza. A bélyegzőhasználat szabályai 1.) A Hivatal bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következőket kell tartalmazni: a. sorszámot, b. bélyegző lenyomatát, c. a bélyegző kiadásának napját, d. a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, e. a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és átvételt igazoló aláírását. 2.) A dolgozó részére kiadott bélyegzőt munkaviszonyának megszűnése estén vissza kell venni. 3.) Megszűnt, illetve elavult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani, megsemmisíteni. 4.) A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról a jegyző gondoskodik. A munkáltatói jogok gyakorlása 1.) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 2.) A jegyző gyakorolja a hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat. 3.) A jegyző a polgármester egyetértési jogának gyakorlása mellett - dönt kinevezésről, vezetői megbízásról, felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, jutalmazásról. 4.) A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait a jegyző által kiadott Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 5 A Szabályzat V. fejezetét a 172/2008. sz. határozat egészítette ki. 8

9 A szabadság kiadásának rendje A szabadság kiadás és egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartásának rendjét a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. A képviselő-testületi döntések előkészítése és végrehajtása A döntés-előkészítés alapvető szabályai A Hivatal belső szervezeti egységei főosztályok, osztályok segítik a tisztségviselők, a képviselőtestület, a bizottságok, tanácsnokok munkáját. Szakkérdésekben a Képviselő-testület bizottságai, a tanácsnokok elsősorban a működési körüknek megfelelő feladatkört ellátó szervezeti egységek vezetői tevékenységére támaszkodnak, az alábbiak szerint: 1. Ügyrendi Bizottság / Szervezési Főosztály, Városi Rendészet 2. Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság/ Szervezési Főosztály, Népjóléti Osztály 3. Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi Bizottság/Humánpolitikai Főosztály 4. Településfejlesztési, Idegenforgalmi, és Városüzemeltetési Bizottság / Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály, Műszaki Osztály 5. Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság / Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály 6. Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottsági és Kistérségi Bizottság/ Városfejlesztési Osztály 7. Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság / Humánpolitikai Főosztály Előterjesztésekkel szemben támasztott követelmények A képviselő-testületi előterjesztések egységes és megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a következő rendezőelvek betartása szükséges. 1.) Az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell: - az előterjesztő megnevezését /fejrész/ - A Képviselő-testület SZMSZ 15. -a szerint képviselő-testület elé javaslatot terjeszthetnek: - polgármester, - az alpolgármester, - a jegyző, - képviselő-testület bizottságai, - a képviselő, - az előterjesztés tárgyát, melynek egyezni kell a képviselő-testületi ülésre kibocsátott meghívóban szereplő napirend címével, - mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben a megalapozott érdemi döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükségesek, - amennyiben az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőség szerint ismertetni szükséges, /alternatív javaslatot tartalmazó előterjesztés/ - mindenképpen utalni kell a tárgyban született korábbi képviselő-testületi határozatokra, és a végrehajtás tapasztalataira, - határozati javaslatot / indokolt esetben az alternatívák feltüntetésével /, a határozat javaslat első pontja az előterjesztő által támogatott javaslatot tartalmazza, 9

10 - a végrehajtásért felelős megnevezését, - a végrehajtás határidejét: /a folyamatos határidő megjelölés lehetőség szerinti mellőzésével / - ahol arra lehetőség van, és az tényadatokkal kellően alátámasztható, csatolni kell a döntésre vonatkozó költség - haszon elemzést, - ingatlan elidegenítésére irányuló előterjesztés esetében a határozati javaslatnak minden esetben tartalmaznia kell az ingatlan azonosító adatait. / 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot / - a költségvetési kihatással együtt járó előterjesztés esetében a Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előzetes ellenjegyzése szükséges. - tájékoztató, tájékoztatásra irányuló előterjesztésnél nem kell határozati javaslatot készíteni. 2.) Bizottság által készített előterjesztésnél a jegyző által kijelölt személy felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőre elkészüljön. 3.) Önkormányzati intézmény előterjesztése /beszámoltatása/ esetén a feladatkör szerint illetékes hivatali egység vezetője felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőben elkészüljön. 4.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület SZMSZ tartalmazza. A képviselő-testületi ülés elkészítésének rendje és egyes szabályai 1.) A képviselő-testület üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a jegyző irányításával a Szervezési Főosztály látja el. 2.) Az előterjesztéseket legkésőbb 10 nappal az ülés előtt le kell adni a Szervezési Főosztálynak. 3.) Ezt követően csak a polgármester - távolléte esetén az alpolgármester - külön engedélye alapján kerülhet be előterjesztés a képviselő-testület anyagába. 4.) Az előterjesztéseket a bizottságok feladatkörükben meghatározottak szerint véleményezik. Bizottsági véleményezés nélkül előterjesztés csak rendkívül indokolt és sürgős esetben terjeszthető a képviselő-testület elé. 5.) Sürgősségi indítvány esetén a Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzata ában foglaltakat kell alkalmazni. A képviselő-testület határozatainak végrehajtása 1.) A képviselő-testületi határozatokat az ülést követő 3 napon belül meg kell küldeni a feladat végrehatásában érintett felelősöknek. 2.) A testület határozatának végrehajtását a felelős köteles azonnal megkezdeni. 10

11 3.) A határidőt tartalmazó határozat végrehajtásáról a felelős a végrehajtásra megjelölt határidőt követő 3 munkanapon belül írásban köteles jelentést készíteni, amelyet meg kell küldeni a Szervezési Főosztálynak. 4.) A határozatok végrehajtásáról a Szervezési Főosztály összesítő jelentést készít, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 5.) A képviselő-testület határidőt tartalmazó határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amely a Szervezési Főosztály feladata. VII. A HIVATAL FELADATAI A Hivatal általános feladatai A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét; - szervezi a képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését; - ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat; - nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit. A Képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban - biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítéséről; - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről; - biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását; A képviselő-testületi tagok munkájának segítése érdekében - elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását; - köteles a képviselő-testületi képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni illetve az ehhez szükséges intézkedést megtenni; - közreműködik a képviselő -testületi tagok tájékoztatásának megszervezésében. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását; - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben; - ellátja az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos feladatokat, szakmai segítő tevékenységet folytat. A Hivatal részletes feladatai 1. SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY - Képviselô-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik elôkészítése, az ülések 11

12 adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése, - országos és helyi választás, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolítása, - személyzeti és munkaügyek, - polgármester, alpolgármesterek és a jegyzô mellett a titkársági feladatok ellátása. - kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése, - polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, - Polgármesteri hivatal gondnoki feladatainak ellátása. - képviselői iroda személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése, Informatikai Csoport - számítástechnikai feladatok ellátása, - információs rendszer fejlesztése, szervezése, rendszerterv, - üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése, - általános adatrögzítés, - számítástechnikai képzések szervezése, léebonyolítása, - tájékoztató, propaganda anyagok készítése, - fénymásolás, sokszorosítás Központi Iktató - beérkező ügyiratok iktatása, - kézi irattár kezelése, - központi irattár kezelése, - ügyiratok selejtezése, - levéltári anyag átadása, hatósági statisztika elkészítése, - közlönyök, folyóiratok irányítása, - információ ügyirathátralékokról 2./ ELLENŐRZÉSI ÉS RENDÉSZETI FŐOSZTÁLY 6 Ellátja: - a hivatal belső ellenőrzését, - a felügyelt költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzését, valamint a társulási megállapodás alapján a Halasi többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok és intézmények ellenőrzését. Revizorok - vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, - vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, - vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, és elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője számára költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, 6 A képviselő-testület a 184/2006.Kht.sz. határozatával egészítette ki. Hatálybalépésének napja: szeptember

13 - nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket - alapítványok, gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek intézése, ügyviteli feladatok ellátása. Városi Rendészet - közterület-használati engedély, - közterület jogszerű használata, közterületen folytatott engedélyhez, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, ill. szankcionálása, - közreműködés az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság, önkormányzati vagyon védelmében, köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, - állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában együttműködés a rendvédelmi szervekkel, - mezőőri, gyepmesteri feladatok. - 3./PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Pénzügyi Osztály - operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok, - költségvetési tv. által megállapított feladatok, - központosított előirányzatok felhasználásával kapcsolatos feladatok, - közgazdasági elemzések készítése, - többcélú társulás pénzügyi feladatai, - intézmények gazdasági vezetőivel kapcsolattartás. Városfejlesztési Osztály - helyi utak, - település vízellátása, vízrendezés és belvíz mentesítési, - közvilágítás, - városgazdálkodási feladatok, - országos és helyi táj-és természetvédelmi feladatok koordinálása, - árvízvédelem, - fejlesztési feladatok ellátása, fejlesztési koncepciók kidolgozása, - közcélú munkavégzés koordinálása, közhasznú szerződés alapján ellátott feladatok ellenőrzése, - önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, - privatizációs feladatok ellátása, beruházási, felújítási feladatok, - területfejlesztési feladatokból adódó döntés-előkészítő munkák, - többcélú társulási feladatok. - környezetvédelem, - közbeszerzés 4./HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY Népjóléti Osztály - szociális kistérségi feladatok, - szociális igazgatás, - mozgáskorlátozottak kedv. - hadigondozotti ellátások megállapítása, - sorkatonai ügyek intézése, - szociális hatósági ügyek. 13

14 Közoktatási, Szociális és Művelődési Csoport - nevelési, oktatási, szociális intézmények hatósági te. kapcsolatos feladatok, - közművelődés, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos feladatok, - testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladat, - oktatási, közművelődési, szociális, intézményvezető személyzeti ügyei, - nemzetközi kapcsolatok, - oktatási kistérségi feladatok, - nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok, - gyermekvédelmi feladatok, - veszélyeztetett gyermekek védelme, - ifjúsági feladatok, - televízió, sajtó kommunikációs feladatok, - szociális intézmény térségi szintű engedélyezési eljárása. 5./JEGYZŐI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Hatósági Osztály Adóügyi Csoport - helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése, - gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése, - idegen helyről kimutatott köztartozás beszedése, - önkormányzat részére átengedett adók nyilvántartása és beszedése, - társult önkormányzatok adóinak beszedése, - társulási szintű adóvégrehajtás. BM.Hatósági ügyek - hagyatéki eljárás, - kistérségi szintű birtokvédelmi, szabálysértési eljárás, tűzvédelmi, hatósági ügy-intézés, - belkereskedelmi igazgatás, - üzletek működésével összefüggő ügyintézés, - honvédelmi és katonai igazgatás, - egyéb általános igazgatási ügyintézés, (talált tárgyak, hatósági bizonyítvány, stb.) - telephely-engedélyezés, - többcélú társulási feladatok, - minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszerek (ISO és CAF), - szociálpolitikai igazgatási ügyek, - tolmácsigazolvány, - lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolás, - tűzvédelmi hatósági ügyek. Okmányiroda - SZIG ügyintézés, - LIG ügy-intézés, - útlevél ügyintézés, - népesség nyilvántartás, - személyi adatok és lakcím nyilvántartás, - vállalkozói ig., - közlekedés igazgatási feladatok, 14

15 - egyéb személyi okmányokkal kapcsolatos. ügyintézés, - anyakönyvvezetés, - állampolgársági, honosítási ügyintézés. Műszaki Osztály - telekalakítási, - elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés-változtatás engedélyezési eljárás, - építéshatósági ellenőrzés, kötelezés, - nyilvántartás, - településrendezési kötelezések, - építési tilalom elrendelése, - központi közmű-nyilvántartás vezetése, - kistérségi környezetvédelmi hatósági ügyek, - vízügyi hatósági ügyek, - útkezelő hozzájáruláshoz, kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, - közútkezelői hatósági ügyintézés. - Tűzvédelmi hatósági ügyek Gyámhivatal - örökbefogadási ügyintézés, - gyermekek ideiglenes elhelyezése, átmeneti tartós nevelésbe vétele, - vagyonkezelési ügyek, - kapcsolattartás szabályozása. végrehajtás, - otthonteremtési támogatás megállapítása, - gyermektartásdíj megelőlegezése, cselekvőkép. érintő gondnoksági ügyek, - gyám, gondnok kirendelése, - gyermek családi jogállásának rendezése. FŐÉPÍTÉSZ - közreműküdik a városfejlesztési programok kidolgozásában és feladatkörében azok végrehajtásában, - gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, - nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordinatív feladatok ellátásáról, - a város fejlődése érdekében kezdeményezi a rendezési terv módosítását, továbbá felülvizsgálja a rendezési tervvel összefüggő korábban hozott képviselő-testületi döntéseket, indokolt esetben javaslatot tesz módosításra, - tájékoztatást ad a hatályos rendezési tervről, VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) Külön jegyzői utasítás rendelkezik a - Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról, - Polgármesteri Hivatal által kiállított számlák kibocsátási rendjéről, - Munkahelyi dohányzás szabályairól, - Polgármesteri Hivatalban történő fénymásolással kapcsolatos szabályokról, - Postai kézbesítéssel kapcsolatos szabályokról - Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező személygépkocsik és motorkerékpárok 15

16 használatáról, - A fizikai alkalmazottak munkarendjéről, munkavégzésükkel összefüggő egyes szabályokról, - Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról - A képernyő előtti munkavégzés szabályairól 2.) A gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjét a polgármester és a jegyző együttes utasításban szabályozza. 3.) A polgármester és a jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben külön-külön utasításban szabályozza a kiadmányozás rendjét. 4.) 7 Jelen SZMSZ függeléke a Költségvetési ellenőrzés című szabályzat. 5.) Jelen SZMSZ október l. napján lép hatályba. 6.) Az SZMSZ-ben foglaltak hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi a módosítást. 7.) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a hivatal dolgozói megismerjék. Kiskunhalas, szeptember 30. Dr. Várnai László s.k. polgármester Dr. Ferenczi Mária s.k. jegyző A Képviselő-testület 172/2008.sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat június 2-án lépett hatályba. Kiskunhalas, 2008.június 5. Dr. Várnai László polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző 7 A Képviselő-testület a 184/2006.sz. határozatával egészítette ki. 16

17 1. sz.melléklet Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 22/A. (8) bekezdése, valamint a 114/2001. (VI.29.) Korm. rendelet 24.. (3) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket: 1. Jegyző, 2. Aljegyző, 3. Fősztályvezetők, osztályvezetők, 4. Gyámhivatal: hatósági ügyintézői munkakörök, 5. Műszaki Osztály: hatósági ügyintézői munkakörök, 6. Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály: revizori munkakörök, közterület-felügyelői munkakörök. 7. Hatósági Főosztály: anyakönyvi igazgatási feladatot ellátó, szabálysértési, birtokvédelmi ügyeket intéző, vásár, piac tartással kapcsolatos feladatot ellátó, működési, telepengedélyezési eljárással kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői munkakörök. 8. Jegyző közvetlen irányítása alatt dolgozó okmányirodai feladatot ellátó ügyintézői munkakörök. 9. Városfejlesztési Osztály közbeszerzési eljárásban közreműködő ügyintézői munkakör. 10. Pénzügyi-, Költségvetési Osztály: költségvetési,- és adócsoport vezetői, pénzügyi főelőadó, pénztárosi, költségvetési és tervezési ügyintéző. 11. Adóügyi Osztály: - adócsoportvezető, adóbeszedő, adóügyek főmunkatársa I., adóügyi főmunkatársa II., adókönyvelő munkakörök. 17

18 18

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 200/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. KISZOMBORI POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1 I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben