Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit lényegében változatlan tartalommal tartalmazza a jelen előterjesztés és mellékletei. Tekintettel arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szoc.tv.) 134/E kötelező rendeletalkotási feladat, az ülés határozatlanképtelensége okán a későbbi elfogadás miatt a jogosultak érdekében szükséges az átmeneti szabályokat tartalmazó 24. (2) bekezdés tartalmát módosítani. Az átmeneti szabály módosítása szerint a február 28-ig beérkezett, de el nem bírált kérelmek esetén marad alkalmazásban a korábbi rendelet. formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott: Középre zárt A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvénnyel módosította a Szoc.tv.-t. A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvénnyel módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban Szoc.tv.). A módosítás értelmében február 28. nappal megszűnnek a Szoc.tv.-ben addig biztosított jegyzői és képviselő-testületi hatáskörök, nevezetesen: az aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, méltányos közgyógyellátás, méltányos ápolási díj. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat március 6-ig át kell adnunk a Kecskeméti Járási Hivatal részére. A Szoc.tv. 25..(3) bekezdés b) pontja kimondja: a képviselő-testület az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást, saját költségvetésük terhére. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A Szoc.tv. 45. (3) bekezdés által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározása is. A Szoc.tv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

2 Az Szoc.tv. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet legkésőbb február 28-áig kell megalkotnia a képviselő-testületeknek.(szoc.tv.134/e.) A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetés 19 M/Ft-ot biztosít, mely összegből a települési támogatásra fordítandó összeg 4 M Ft. E költségvetési szám ismeretében kell úgy megalkotni a rendeletet, hogy a rászorulóknak tudjunk támogatást adni, szociális biztonságukat teremtsük meg, ugyanakkor ösztönözzük is a családokat az öngondoskodásra, az aktív korúakat pedig a munkavállalásra. Tisztelt Képviselő-testület! Az előzetes egyeztetés és a fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi segélyezési formákról alkosson települési rendeletet: Települési pénzbeli támogatások: 1. Települési gyógyszertámogatás A méltányosságból adható közgyógyellátást eddig részben a Szoc.tv. részben a helyi rendeletünk szabályozta. Ez az ellátási forma is megszűnt, azonban lehetőségünk van helyi rendeletben szabályozni, hogy milyen jövedelemhatár és milyen magas gyógyszerköltség esetén adunk települési gyógyszertámogatást és milyen összegben, egyszeri alkalommal, vagy egy évben többször is. Továbbá szabályozni szükséges még, hogy háziorvos, szakorvos, vagy esetleg a gyógyszertár igazolja a gyógyszerköltséget évben 8 fő kivétel nélkül nyugdíjas részesült méltányossági alapon közgyógyellátásban, az Egészségbiztosításhoz utalt hozzájárulás 220 ezer Ft volt. A jelenlegi rendelet-tervezetben figyelemmel voltunk arra is, hogy ne csak a nyugdíjasoknak, hanem az aktív korúaknak és gyermekes családoknak is tudjunk szükség esetén támogatást nyújtani. 2. Települési temetési támogatás Véleményem szerint új szabályozásra nincs szükség, a jelenlegi önkormányzati rendeletünkben megfelelő szabályok kerültek azzal, hogy egy részét az akkori szabályoknak a Szoc.tv. szabályozza, tehát ennek helyi szabályozására nincs módunk ben 20 fő részére állapítottunk meg temetési segélyt, összesen 300 ezer Ft mértékben. 3. Települési lakásfenntartási támogatás A normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatások fokozatosan szűnnek meg, mert március 1-jétől új jogosultságot már nem állapíthatunk meg, azonban a múlt évben 1 évre megállapítottakat a lejáratukig folyósítani kell (az összeg 90 %-át is visszaigényelhetjük). Ez a támogatási forma 2005-től létezett, havi családot érintett. A támogatás összege Ft-ig terjedt, a jövedelem és a családtagok számától függően. A megszüntetése igen nagyszámú családot érint, ezért javaslom amennyiben a költségvetésünk megengedi hogy ezt a segélytípust ne szüntessük meg évben a kifizetett bruttó normatív támogatás 13,3 millió Ft volt, ami azt jelenti, hogy ilyen magas számú családnak az eddigi szabályok szerint nem tudjuk a támogatást folyósítani. Javaslatom az, hogy kizárólag természetben nyújtsuk, ami azt jelenti, hogy a DÉMÁSZ vagy egyéb szolgáltató részére folyósítsuk a támogatást, kérelmező számláján ezt jóváírják, így a jogosultnak nem lesz módja másra költeni.

3 További szabályozásra javaslom, hogy a támogatást sávosan állapítsuk meg az egy főre jutó jövedelem alapján. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően határozott időre egy évre javaslom megállapítani, úgy, hogy a támogatás a költségvetéstől függően a folyósítás ideje alatt megszüntethető, vagy felfüggeszthető legyen. A támogatás folyósításának feltétele az is, hogy a lakókörnyezet rendezettségét meg kell követelni már a kérelem benyújtásakor, és a támogatás folyósításának ideje alatt is, melyet ellenőrizni kell. Ezzel a szabályozással sokat tehetünk településünk tisztasága, rendezettsége érdekében. 4. Rendkívüli települési támogatás Alig kíván új szabályozást, mivel a 19/2013.(XII.19) önkormányzati rendeletünk 9. -ban szabályoztuk. Az eddigi gyakorlat szerint évente ezer forintot használtunk fel rendkívüli segélyre. Javaslom azonban, hogy az e rendelet 10. -ában foglalt kamatmentes kölcsönként nyújtott segély kerüljön megszüntetésre, mivel a havi rendszerességgel nyújtott normatív támogatások, kifizetések megszűnnek, így a havi törlesztő részletek beszedése lehetetlenné válik. 5. Köztemetés Részben a Szoc.tv a szabályozza, a jövedelemhatárt az önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A jelenlegi rendeletünkből átemelhető. Évente általában 1-2 esetben fordul elő, költsége alkalmanként 60 ezer Ft. Egyéb szabályok Nagyszámú kérelem fog érkezni ezért javaslom a hatáskör átruházást a polgármesterre első fokon. A tervezet méltányossági szabályokat is rögzít, amely szintén polgármesteri hatáskörben maradna. Továbbra is minden esetben a másodfokú döntések a Képviselő-testület elé kerülnének. A tervezet természetesen tartalmazza az eljárási szabályokat, melyek között helyet kaptak többek között a döntés előkészítése során beszerzendő környezettanulmány elkészítésének, a Polgármesteri Hivatallal való együttműködés, a különféle igazolások és nyilatkozatok benyújtásának rendje, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, illetve a méltánylás gyakorlásáról szóló szabályozás. Ehhez kapcsolódóan a tervezet 6 mellékletet tartalmaz a szükséges formanyomtatványokról, mely az eljárás gyorsítását hivatott biztosítani. Több eljárási szabály, illetve a rendeletben használatos fogalmak a Szoc.tv. rendelkezéseire utalnak vissza, ezért ezeket kötelezően alkalmazni kell. Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet tervezete tartalmazza a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet által megkívántakat, így az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást. A tervezetet előzetes véleményezésre benyújtjuk az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletének 33. (4) bekezdése alapján a tárgykör szerint érintett, mindkét bizottság elé véleményezésre, melynek eredményéről az ülésen tudunk beszámolni. A fentiek és a mellékeltek alapján kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni.

4 A rendelet megalkotása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) pontjának figyelembe vételével a Mötv. 50. szabálya szerint minősített többséget igényel. Orgovány, február 16. Dr. Lóczi Boglárka polgármester

5 TERVEZET Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2015.(II.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdés, 25. (3) bekezdés, 26., 32. (1) bekezdés b) pont, 32. (3) bekezdés, 45., 48. (4) bekezdésében, 60. (4) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklet I.4.2. pontja alapján a Jogi- és Ügyrendi Bizottság, valamint Orgovány nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklet II.4.4. pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermekeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, gyermeküket egyedül nevelőkre, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása. (2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót és telhetőt annak érdekében, hogy a családjuk eltartásáról elsősorban keresőtevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösségek aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed az orgoványi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 3. (1)-(3) bekezdésében, valamint az Szoc.tv. 7. -ában meghatározott személyekre. 3. Eljárási szabályok 3. (1) A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az igénylésre rendszeresített nyomtatványon egész évben folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, személyesen vagy postai úton. (2) A kérelemhez mellékelni kell a) a háztartásban, rendkívüli települési támogatás esetében a családban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot, b) a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv másolatát,

6 c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, d) nyilatkozatot a háztartásban együtt lakó személyekről, és e) a rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, b) álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, h) ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 4. (1) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során megvizsgálja a kérelmező szociális helyzetét az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, valamint, ha a kérelmezőre vagy a vele együtt élő személyekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán. (2) A környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt készítettek. 5. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokról, valamint a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről, és az arra vonatkozó méltányosságról első fokon a polgármester dönt. (2) Méltánylást érdemlő esetek: a) hosszan tartó súlyos betegség vagy b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és az ellátásra jogosult három vagy több személy eltartásáról gondoskodik; c) egyedülálló esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át (3) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti. (4) Az ellátásban részesülő köteles a) az ellenőrzést tűrni, b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, és d) a rendeletben előírt esetekben az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

7 II. Fejezet TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 4. A települési támogatás formái 6. Az önkormányzat települési támogatást nyújt a) a gyógyszerkiadások, b) temetési kiadások, a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. 7. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot, egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család vagy egyén létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 5. Települési gyógyszertámogatás 8. (1) Települési gyógyszertámogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni eseti támogatás állapítható meg annak, aki közgyógyellátásra nem jogosult és az igazoltan esetenként felírt gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja: a) egyedül élő esetében a jövedelme 15%-át, feltéve, hogy jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át; b) családban élő esetén az egy főre jutó jövedelem 20 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%- át. (2) A kérelem elbírálásához csatolni kell a felírt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz 3. számú melléklet szerinti háziorvosi, szakorvosi vagy gyógyszertári igazolást. (3) A települési gyógyszertámogatás összege esetenként maximum Ft lehet, de nem haladhatja meg a felírt gyógyszer fizetendő összegét. (4) Egy naptári évben gyógyszertámogatás legfeljebb 3 alkalommal adható. (5) A települési gyógyszertámogatást a határozat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kell a Polgármesteri Hivatal pénztárában a jogosult, vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére kifizetni. (6) Az (1) bekezdésben szabályozott települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 6. Települési temetési támogatás 9. (1) Települési temetési támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a számlával igazolt temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át.

8 (2) Nem állapítható meg temetési támogatás, ha az elhalt és a kérelmező között tartási, vagy öröklési szerződés volt, illetve az elhalt temetéséről köztemetés keretében gondoskodtak. (3) A települési temetési támogatás iránti kérelmet a 4. számú mellékleten kell benyújtani, melyhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát is. 7. Települési lakásfenntartási támogatás 10. (1) Települési lakásfenntartási támogatás nyújtható a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. (2) A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, minden hónap 5.-ig napjáig, utólag. A támogatás összegét a szolgáltató a támogatásban részesülő számláján jóváírja. (3) Települési lakásfenntartási támogatásra az az orgoványi lakcímmel rendelkező jogosult, aki a) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik aa) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, ab) magántulajdonú lakás albérlője ac) önkormányzati lakás bérlője és b) vagyonnal nem rendelkezik. (4) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, b) a lakásban lakás jogcímét igazoló használatbavételi szerződést, vagy tulajdoni lapot, c) adásvételi, vagy albérleti, bérleti szerződést, d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakásfenntartási támogatás utalását kéri. (5) A lakásfenntartási támogatás mértéke, ha: a) a családban az egy főre jutó jövedelem aa) Ft alatt van, havi Ft, ab) Ft között van, havi Ft, ac) Ft között van, havi Ft, ad) Ft között van, havi Ft; b) egyszemélyes háztartás esetén a jövedelem ba) Ft alatt van, havi Ft, bb) Ft között van, havi Ft, bc) Ft között van, havi Ft, bd) Ft között van, havi Ft. (6) A települési lakásfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve a támogatás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse: a) köteles onnan eltávolítani a nem rendeltetésszerű használathoz tartozó dolgokat, különös tekintettel szemétre, gyomra, lomra, b) köteles gondoskodni a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről, c) belterületi kérelmező, jogosult köteles a hulladék gyűjtésére alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni, rendeltetésszerűen használni, d) köteles az állattartásra vonatkozó szabályokat betartani, e) köteles a járdát, a kerítéssel kívül határos területet, az ingatlan közterület felőli határától számított legalább három méter szélességben tisztán tartani, ennek keretében ea) köteles a szemét- és gyommentesítésre, télen a hó- és síkosság mentesítésre,

9 eb) köteles gondoskodni róla, hogy a cserjék, fák ne akadályozzák a forgalmat, az úttestre való kilátást, ec) köteles annak megléte esetén a csapadékvíz elvezető csatornát, átereszt tisztán, rendeltetésszerű állapotban tartani. (7) A lakókörnyezet rendezettség vizsgálatára az. 6. számú melléklet szerinti környezettanulmány szolgál. (8) A lakókörnyezet rendezettségének teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével az elvégzendő feladatok, tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 11. Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetében csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 12. A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, és a) a hónap 15. napjáig benyújtott kérelmek esetében a hónap első napjától, b) a hónap 16. napjától benyújtott kérelmek esetében a következő hónap első napjától kell folyósítani. 13. Települési lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek a rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 8. Rendkívüli települési támogatás 14. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható. (2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni a Szoc.tv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl: a) a tartós betegséget, b) a munkanélkülivé válást, c) térítésköteles egészségügyi szolgáltatás fizetését, feltéve, hogy ca) az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, cb) egyedül élő esetén 200 %-át. (3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (baleset, súlyos fertőző betegség, életmentő műtét, tűzkár, lakás céljára szolgáló ingatlanban bekövetkező belvíz kár stb.), - amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik -, kivételes méltányosság gyakorlásával, jövedelemre tekintet nélkül, legfeljebb Ft összegű települési támogatás állapítható meg. (4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A rendkívüli települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján házipénztár útján, postai úton vagy banki átutalással történik. 15. (1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a) a hajléktalanság tényét hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti igazolásával, b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet eredeti igazolásával, c) a kórházi kezelést a kórházi zárójelentés másolatával,

10 d) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a gyógyászati segédeszközről kiállított számlával, e) a fűtés költségeit a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával. f) a gyermek születését amennyiben a gyermek nem Kecskeméten született a születési anyakönyvi kivonat másolatával, g) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, h) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, i) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával kell a kérelmezőnek igazolnia. (2) A rendkívüli települési támogatást a határozat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában a jogosult, vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére kell kifizetni, vagy a kérelmező által megadott számlára utalni.. III. Fejezet TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK 9. Köztemetés 16. (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól a) mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélő esetében 150 %-át; b) 50 %-os mértékben mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át. (2) A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülélő személy esetében a négyszeresét nem haladja meg. IV. Fejezet SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 17. (1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre Orgovány Nagyközség szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A Kerekasztal tagjai: a) a polgármester, b) a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, c) a családsegítő családgondozó, d) a védőnő, e) a mozgáskorlátozottak helyi csoportjának vezetője, f) a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, g) nyugdíjasok helyi csoportjának vezetője.

11 (3) A Kerekasztal vezetője a polgármester. V. Fejezet SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK, ELLÁTÁSOK 18. (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény) nyújtja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) támogató szolgáltatás, d) nappali ellátás, e) családsegítés, f) gyermekjóléti szolgáltatás. 19. (1) Az étkeztetés szolgáltatás célja, azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik ezt önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségügyi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Kora miatt szociálisan rászorultnak tekinthető a 62. életévét betöltött egyedülálló, valamint a 65 éven felüli családban élő kérelmező, amennyiben e tekintetben nem képes önmagát ellátni. (3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést (pl. erősen legyengült, fekvőbeteg, stb.). (4) Fogyatékosság, vagy pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést (pl. testi fogyatékosság, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot). (5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést (pl. olyan szenvedélybeteg, amely miatt képtelen az ellátás biztosítására). (6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 20. (1) A Társulás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Társulás által létrehozott Intézmény vezetőjéhez (a továbbiakban intézményvezető), vagy az intézmény Orgoványi Házigondozói Szolgálatánál kell benyújtani.

12 (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről az intézményvezető a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és erről értesíti a kérelmezőt. (3) A kérelmező számára kedvezőtlen döntés esetén az intézményvezető az ügyet véleményével együtt a Társulás Társulási Tanácsa elé terjeszti, amely az önkormányzati hatósági ügyek szabályai szerint eljárva hozza meg döntését. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 21. Az egyes, Társulás keretében ellátott szolgáltatások ellátásának részletes szabályait, a szolgáltatás feltételrendszerét és működését a szolgáltatásokra vonatkozó, a törvényi és helyi rendelet rendelkezésein alapuló szakmai program tartalmazza. VI. Fejezet TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 22. (1) Az alapszolgáltatási feladatok közül a tanyagondnoki szolgáltatást az Önkormányzat saját fenntartásában két tanyagondnoki körzetben biztosítja. (2) A tanyagondnoki szolgáltatásról a Képviselő-testület külön önkormányzati rendeletet alkot. VII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. 10. Átmeneti rendelkezések 24. (1) Az a személy, aki a rendelet hatályba lépését követően, a február 28-án hatályos Szoc.tv. alapján normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, a lakhatási kiadásokra vonatkozó települési támogatásra első ízben a normatív lakásfenntartási támogatás megszűnését követően szerezhet jogosultságot. (2) A rendelet hatálybalépése előtt, február 28-ig benyújtott és még el nem bírált önkormányzati segély iránti kérelmek esetében Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 13/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletével módosított az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.19.) 13/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadók. formázott: Betűszín: Automatikus 11. Hatályon kívül helyező rendelkezés 25. Hatályát veszti 1. Orgovány Nagyközség Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete, 2. Orgovány Nagyközség Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 13/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VII.20.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelet módosításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) számú rendelet-tervezete

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) számú rendelet-tervezete Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) számú rendelet-tervezete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2012. (II.01.) számú rendelet módosításáról Tompa

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2015.(II.27.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szendrő Város Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben