Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám: EU szám: Regisztrációs szám: Regisztrált név: - - Fő komponens: di-l-para-menthene Az anyagok/készítmények felhasználása mezőgazdsái, kertészeti spray segédanyag, A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Szállító: Miller Chemical & Fertilizer Corporation Cím: P.O. Box 333, Radio Road, Hanover, Pennsylvania USA Tel.: +44 (0) Fax: Forgalmazó: Vetco Continental Hungary Kft. Cím: 2000 Szentendre, Tavasz u.7. Tel.: Fax: Felelős: Vetco Continental Kft Sürgősségi telefon EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ) 106 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: , VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás GHS címkézési elemek FIGYELEM Kategória Bőrirritáció/bőrmarás kategória 2., Bőr szenzibilizáló kategória 1., Akut vízi 1. kategória; Vízi krónikus 1. kategória, Figyelmeztető (H) mondatok H315 - Bőrirritáló hatású. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok P280 - Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező P302+ P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni P362 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni P31 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni P501 - A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként. Kiegészítő információk

2 Oldalszám: 2/ A 67/548/EGK irányelv vagy az 1/45/EK irányelv szerinti osztályozás Xi - irritatív N - környezeti veszély Kockázati (R) mondatok R38 - Bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Biztonsági (S) mondatok S23 - A keletkező gőzt nem szabad belélegezni S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S36/37 - Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S42 - Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg) S51 - Csak jól szellőztetett helyen használható S57 - A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni Egyéb veszélyek lenyelésnél, bőrrel való érintkezésnél is egészségre ártalmas lehet, Egészségre gyakorolt hatások az anyag enyhén irritálhatja a szemet, bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat, Környezeti hatások a növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközeivel ne szennyezze a vizeket, mérgező a vízi élőlényekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat, Fizikai és kémiai veszélyek Specifikus veszélyek 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ Pinolén 6 % Xi N /53 GHS07 GHS0 Bőrirritáció/bőrmarás kategória 2., Bőr szenzibilizáló kategória 1., Akut vízi 1. kategória; Krónikus vízi 1. kategória, H315-H317-H400-H Zsíralkohol-etoxilált 1-2,5 % Xi N GHS05 GHS0 Szemkárosodás kategória 1., Akut vízi 1. kategória; H318-H400

3 Vetco Continental Hungary Kft Szentendre, Tavasz u.7. Tel.: Fax: Oldalszám: 3/ Dodecil-benzol-szulfonsav kalciumsó 0,5-1,5 % Xi GHS05 GHS07 Szemkárosodás kategória 1., Bőrirritáció/bőrmarás kategória 2., H315-H318 (Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.) 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Belégzés sérültet friss levegőre vinni, légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni, orvosi segítség szükséges, Szem ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, kontaklencséket eltávolítani, orvosi segítség szükséges, Bőr szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni, orvosi segítség szükséges, Lenyelés lenyelésnél a sérült száját vízzel kimosni, hánytatni tilos, orvosi segítség szükséges, Akut és késleltetett tünetek és hatások ha irritáció, vagy bőrérzékenység lép fel orvoshoz kell fordulni, Tartós tünetek vagy minden kétséges esetben, orvosi segítség szükséges. Általános rosszullét esetén orvoshoz fordulni, Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés, 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tűzveszélyességi osztály: C Tűzveszélyes Megfelelő oltóanyag száraz por, széndioxid, hab, Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható nincs meghatározva, Égési (hőbomlási) termékek Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő, Specifikus veszélyek nem ismert, de, égéskor bomlik, mérgező gőzök keletkezhetnek, Specifikus módszerek az oltásra használt vizet össze kell gyűjteni,

4 Oldalszám: 4/10 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN Személyekre vonatkozó óvintézkedések a területet ürítsük ki és zárjuk le, szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott, Környezetre vonatkozó óvintézkedések az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni, A szennyezés-mentesítés módszerei a kiömlött anyagot gáttal elkeríteni, fedjük le, itassuk föl, száraz homokkal, alkalmas anyaggal, zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani, felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, szellőztessük a területet, Egyéb szakaszokra való hivatkozás Ügyeljünk a védő intézkedésekre (lásd 8. pont) 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Műszaki óvintézkedések szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott, Biztonsági kezelési tanács kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, kerüljük a termék gőzének belélegzését, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, használata után mossuk meg a kezeinket, Tárolás Műszaki intézkedések/tárolási feltételek száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt csomagolásban, Összeférhetetlen termékek élelmiszerektől, takarmánytól elzárva tartandó, Csomagolóanyagok eredeti csomagolásban tartandó, Speciális felhasználás növényvédőszer, 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE - EGYÉNI VÉDELEM Expozíciós határértékek Komponens neve: Pinolén Zsíralkohol-etoxilált Dodecil-benzol-szulfonsav kalciumsó AK érték (mg/m3) CK érték (mg/m3) MK érték (mg/m3) Pinolén: Származtatott hatás szint érték dolgozókra (DNEL): Belégzés 243 mg/m3 (akut, rendszeres), 12,2 mg/m3 (krónikus, rendszeres); Dermális 1526 mg/kg (akut, rendszeres), 3,47 mg/kg/nap (krónikus, rendszeres); Pinolén: Származtatott hatás szint érték általános népességre (DNEL): Belélegzés 1772 mg/m3 (akut, rendszeres), 3,63 mg/m3 (krónikus, rendszeres); Dermális 727 mg/kg (akut, rendszeres), 2,08 mg/kg/nap (krónikus, rendszeres); Pinolén: PNEC édesvíz: 2µg/l; PNEC időszakos: 2,4µg/l; PNEC STP: 1000 µg/l; PNEC édesvízi üledék: 1,26 mg/kg dw; PNEC talaj: 1 mg/kg dw; PNEC orális: 33,3 mg/kg; Az expozíció ellenőrzése szellőztetésről gondoskodni kell, az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni,

5 Vetco Continental Hungary Kft Szentendre, Tavasz u.7. Tel.: Fax: A foglalkozási expozició ellenőrzése Oldalszám: 5/ Légzésvédelem az anyagnak megfelelő légzésvédőt kell alkalmazni, EN405 FFA1 félálarc vagy EN136 teljes álarc szükséges, Kézvédelem védőkesztyű (nitril EN374), Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg (EN 166), vagy teljes fej- és arcvédelem, Bőrvédelem könnyű védőruha (EN368), A környezeti expozíció ellenőrzése. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot: viszkózus folyadék, Szín: sárga, Szag: nem jellegzetes, Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk Ph: 7,5-7,7 Forráspont/tartomány ( C): 325 C Gyulladáspont ( C): nincs adat Robbanási határok: - alsó: nem robbanó - felső: nem robbanó Oxidálóképesség: nem oxidáló Gőznyomás (20 C): 0,0212 Pa (25 C) Sűrűség (20 C): 0,2-0,5 g/cm3 Fajlagos sűrűség (víz=1), (20 C): nincs adat Oldhatóság: - vízben: 8.84E-04 g/l 20 C-on, - más oldószerben: Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): >6.5 (30 C) Viszkozitás: cps (30 C) Gőzsűrűség: nincs adat Párolgási szám: nincs adat Bomlási hőmérséklet: nincs adat Egyéb adatok: Öngyulladási hőmérséklet: 268 C, Egyéb információk Olvadáspont/tartomány ( C): < -12 C Lobbanáspont ( C): >100 C 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség nem tekinthető kémiailag reaktívnak,

6 Oldalszám: 6/ Kémiai stabilitás normál körülmények között stabil anyag, Veszélyes reakciók nem ismert, Kerülendő körülmények nem ismert, Kerülendő anyagok nem ismert, Veszélyes bomlástermékek nem ismert, 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Érintett anyag Akut toxicitás Belélegezve Jelentések szerint állatokban: LC50/belélegezve/ óra/patkány >4,43 mg/l Lenyelve Jelentések szerint állatokban: LD60/szájon át/ óra/patkány >16000 mg/kg Bőrrel érintkezve Jelentések szerint állatokban: LD50/derminálisan/ óra/patkány >4000 mg/kg Helyi hatások Belélegzve nem okoz érzékenységet tengeri malacoknál (OECD 406 emelt Buehler teszten), vagy humán önkénteseknél. A tengeri malac maximalizálás teszt pozitív lett (EU módszer B.6), ahol intradermális injekciót használtak (immunrendszer). Bőrrel érintkezve az anyag irritálja a bőrt (az EPA OPP 81-5 nyúl tanulmány szerint) Szembe jutva nem irritáló (az EPA OPP 81-4 nyúl tanulmány szerint) Szenzibilitás a dermális érzékenység kockázata bizonytalan, ezért érzékenyítőnek kell osztályozni, Krónikus toxicitás Specifikus hatások Genotoxicitás In vitro (Ames teszt, OECD 471 és citogenetikus teszt, OECD 473): negatív, In Vivo (egér micronucleus teszt, EU B.12 módszer és patkány máj UDS teszt, OECD486): negatív, Karcinogenitás nem karcinogén, Reproduktív toxicitás nem okoz reproduktív toxicitást,

7 Oldalszám: 7/ ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Érintett anyag Ökotoxicitás Vízi toxicitás vizes spray alkalmazása a vízfelszín felé (névleges kísérleti víz koncentrációja 10,7mg/l Daphnia, 25 mg/l hal) kb. 1 g/m2 vízfelszínen nem okozott mérgezést a halaknál, Daphnia esetén visszatartás és max. 40% immobilizáció volt megfigyelhető, LC50/Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng)/6 óra 5.7 mg/l LC50/Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng)/6 óra 7,5 mg/l LC50/Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng)/6 óra >6,5 mg/l EC50/Daphnia magna/48 óra 0,26 mg/l EC50/Daphnia magna/48 óra >=2,16-<=,74 mg/l ErC50/Pseudokirchneriella subcapitata (Zöld alga)/72 óra 0,24 mg/l EbC50/Pseudokirchneriella subcapitata (Zöld alga)/72 óra 0,18 mg/l NOEC/Pseudokirchneriella subcapitata (Zöld alga)/72 óra 0,1 mg/l EC50/aktív iszap/ óra >100 mg/l NOEC/Daphnia magna/504 óra 0,12 mg/l NOEC/Daphnia magna/504 óra 0,27 mg/l Szárazföldi toxicitás LC50 földigiliszta 14 nap >1000 mg/kg, LD50 méh (48h) > 200 µg/méh (lenyelés és közvetlen érintkezés), ártalmas hatást nem figyeltek meg spray alkalmazás során az anyaggal kapcsolatosan narancs fák, szőlő és gabona növények (búza, árpa), Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés Mobilitás Koc: >28840 (Log Koc: >4,46), Módszer: HPLC becslés módszer, a Pinolén várhatóan erőteljesen kötődik a szerves anyagokhoz, Perzisztencia és lebomlási képesség Általános nem biodegradatív, 8% bomlás 28 napon túl az OECD 301D zárt palackos tesztjén, Vízben Levegőben Talajokban és üledékekben Nem gyorsan biodegradálódó a velejáró biológiai lebonthatóság tesztben (3% degradálódik 28 napon túl az OECD 301B módszer előkészített, kevert talaj/iszap inokulum) Lassú biodegradáció jósolható a mindenütt előforduló fitoterpének kémiai analógiája alapján Bioakkumulációs képesség Nem meghatározott a kísérletekben. A BCF QSAR számítása a kémiai felépítésen és a fizikai tulajdonságokon alapszik, BCF érték 175 (QSAR megállapítás log Kow,2) és 625 (log Kow 6.5). BCF bioakkumulációs mutatója következésképpen >2000, de < A PBT- és a vpvb- értékelés eredményei nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket, Egyéb káros hatások 13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ Termék ártalmatlanítása a termék maradékai veszélyes hulladéknak számítanak, legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra,

8 Oldalszám: 8/ Csomagolás ártalmatlanítása a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelését és ártalmatlanítását a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni, EWC adatok * veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ UN szám 3082 ADR/ADN/RID Helyes szállítási megnevezés: Környezetre veszélyes folyékony anyag, m.n.n. IMDG Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Osztálybasorolási kód: Csomagolási csoport: Veszélyt jelölő (Kemler) szám: Környezetre veszélyes: Alagút korlátozási kód: Helyes szállítási megnevezés: M6 III 0 IGEN E Környezetre veszélyes folyékony anyag, m.n.n. IATA Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Csomagolási csoport: EmS: Tengervízszennyezőség: Helyes szállítási megnevezés: III F-A, S-F IGEN Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Csomagolási csoport: PAX: CAO: III UN szám: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Seveso kategória.(i) - Környezetre veszélyes osztály, Raktárosztály 12 raktárosztály: Nem éghető folyadékok WGK WGK A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások

9 Vetco Continental Hungary Kft Szentendre, Tavasz u.7. Tel.: Fax: Oldalszám: / évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 8/2001 (VI. 15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 25/16. (VIII. 28.) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általá-nos egészségügyi követelményeiről 26/16. (VIII. 28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról 35/16. (XII. 2.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljá-rások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 107/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei: 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és az azt módosító 13/2002.(XI.28.) EszCsM-FMM együttes rendelet EWC kódszámok: 16/2001.(VII.18.) KöM rendeletet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 10/2002(III.26.) sz. KöM rendelet. Közúti szállítási osztály: 17. évi 1. törvényre valamint(a Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/17.(IX.18.)KPM rendelet) és azt módosító 38/200 (VIII.7.) rendelet, valamint a évi LXXVII törvény C függelék melléklete (A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény mellékleteinek belföldi alkalmazásának kihirdetéséről 3/200 (VIII.7.) GKM rendelet. 1272/2008/EK rendelet az anygaok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 667/548/EGK és az 1/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 107/2006/EK rendelet módosításáról. Kémiai biztonsági értékelés: A Pinolénről készült kémiai biztonsági jelentés. Expozíciós forgatókönyv készült a termék két támogatott felhasználására (keverés és spray felhasználás). 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ az alábbi pontokat érintette: R mondatok R38 - Bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat H mondatok H315 - Bőrirritáló hatású. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz Általános információk Ez az információ a TERMÉKRE MINT OLYANRA vonatkozik és megfelel az vállalkozás specifikációjának. Készítmények és keverékek esetén meg kell győződni, hogy új veszély nem lép fel. Az adatlapban található információ a biztonsági adatlap nyomtatásának időpontjában meglévő legjobb ismereteinken alapszik és jóhiszeműen adjuk. Bizonyos adatok felülvizsgálata azonban folyamatban van. A felhasználók figyelmét felhívjuk további veszélyek lehetőségére, ha a terméket más célra használják, mint amelyre ajánlott. Ezt az adatlapot csak megelőzés és biztonság céljából szabad használni és sokszorosítani. A törvényekre, előírásokra és gyakorlati szabályokra, dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekinthetők teljesnek. A terméket átvevő személy felelőssége, hogy megnézze az összes a termék használatával és kezelésével kapcsolatos hivatalos dokumentumot. Az is a terméket kezelők felelőssége, hogy az ebben a biztonsági adatlapban szereplő és a munka biztonságához, az egészség és a környezet védelméhez szükséges információ egészét továbbadják minden következő személynek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel (felhasználás, tárolás, konténerek tisztítása, egyéb eljárások) Műszaki tanácsadó szolgálat

10 Vetco Continental Hungary Kft. Cím: 2000 Szentendre, Tavasz u.7. Tel.: Fax: Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai Biztonsági adatlap - Miller Chemical & Fertilizer Corporation (12/1/2010), Egyéb információ - Oldalszám: 10/10

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Etanol, IPA, metil-etil-keton

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Rézoxiklorid 50 WP gombaölő permetezőszer verzió: 1.0 Kiállítás dátuma: 2011.03.01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

Rézoxiklorid 50 WP gombaölő permetezőszer verzió: 1.0 Kiállítás dátuma: 2011.03.01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név Rézoxiklorid 50 WP Azonosítási szám: Összegképlet CAS: Relatív molekulatömeg 1.2. A társaság

Részletesebben