MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN. aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN. aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs"

Átírás

1 MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs Azzal kezdődött, hogy kaptam egy levelet egy olasz filmrendező magyar tolmácsától, fogadnám-e azt a Martinelli Gilberto urat, aki Mindszenty bíborosról készít egy filmet. Ő úgy hallotta, hogy én láttam, ismertem és sokat tudnék mondani a film készítőjének. Örömmel mondtam igent, és nagy várakozással néztem a dolog elébe. Nem kellett sokáig várnom. Szfehérvári lakásomban felkeresett Gilberto és tolmácsa, Klára. Megtudtam, hogy nagyapja tervezte az 1800-as években a budapesti Városházát. Innét van érdeklődése és szimpatiája a magyarok iránt. Készített már rövid filmet Magyarországon. Teológiát is végzett, és kapcsolatban van a Vatikánnal, a magyar egyháziakkal mind Rómában, mind itthon. Rövid időn belül átláttam a helyzetet:: jól van informálva és látja az egymásnak feszülő frontokat. Meglepte az én igen határozott és egyértelmű állásfoglalásom Rövidesen beállította felvevő gépét, és elkezdődött a beszélgetés. Igyekeztem mélyebb és átfogóbb perspektívába állítani Mindszenty bíboros szerepét. 1.Előzmények A történelmet nem szabad, és nem lehet kiragadott részekre szabdalni. Az élet folyamat: minden összefügg mindennel. Mindszentyt nem lehet megérteni Prohászka nélkül, hiszen ő maga is a prohászkai reform produktuma : gyümölcs a fán! Ennek a reformnak az volt a lényege, hogy a papnak szentéletű, imádkozó férfinek kell lennie. Ezt a légkört maga teremtette meg Esztergomban, mint a nagy szeminárium spirituálisa. Élő példakép volt minden kispap számára. Mivel soha nem fogadott el kanonoki és egyéb titulust, fekete bíborosnak nevezték Mindszenty ismerte Prohászkát. Jól tudta, hogy az egyháznak nincs más útja, mint követni és folytatni azt, amit Prohászka a Regnum Marianumban létre hozott. Ezt tette Zalaegerszegen plébánosként, Veszprémben megyéspüspökként. És innéttől kezdve már valóban azon kevesek közé tartozom, akiket hiteles tanúként lehet meghallgatni. Mint zirci teológus, rövid időn belül észrevettem, hogy Endrédy Vendel apátunkat egyre mélyebb barátság fűzi Mindszenty püspökhöz, aki megismerte a ciszterci rend monasztikus szellemében rejlő energiát- Épp ezekben az időkben rajzott ki Halász Piusz és Naszályi Emil vezetésével a férfi és női szigorított ág, melyre Mindszenty nemcsak áldását adta, de számított is természetfeletti bázisukra. 2.Zirc

2 1944 májusában Zircen három évfolyam klerikusait, közel 25 kispapot szentelt fel. Attól a naptól kezdve mint karizmatikus személyiségre néztem fel rá. Neve, magatartása fogalommá vált. Papjai megérezték, hogy kemény karaktere nem ismer megalkuvást. Azokban a rendkívül nehéz, politikailag is zavaros időkben mindenki igényelte az utat mutató acélember típusú vezető egyéniséget. Figyeltük szembefordulását a hitlerista nyilasokkal szemben. Imponált bátorsága, ahogy főpapi ornátusában néhány kispapjával ment végig Veszprém utcáin a börtönbe. Híre ment, hogy ugyanilyen bátran utasította vissza a szovjet parancsnok gesztusát, aki autójával akarta volna visszavinni Veszprémbe tavaszán Vendel apát urunk magához hivatott, és megbízott azzal, hogy bizalmas levelét adjam át Veszprémben Mindszenty püspöknek. Emlékszem minden momentumra. Ebéden is vendége voltam. Gondterhelt, szűkszavú férfi volt. Mindannyian csendben ettük igen egyszerű ebédünket. Étkezés után megkaptam a válaszlevelet. Éreztem, tudtam, hogy ez a találkozás megmarad mindkettőnk emlékezetében. Így is volt. Ennek a találkozásnak tudható be mindaz, amit életemben kaptam Mindszenty Józseftől, a veszprémi püspöktől, majd a bíborostól. Szentelésem után Vendel apátúr arról értesített, hogy engem javasolt Mindszenty püspök úrnak Dudarra plébánosnak. Meglepett a mondat, mert ez a bányászközpont nem tartozott a ciszterci plébániák közé. Az események azonban felgyorsultak. A püspökből hercegprímás lett, és a dudari megbizatás elmaradt. Utólag visszagondolva minderre, azt hiszem, hogy végzetes lett volna számomra ez a dispozició, mert a véres diktatúra jelszava amúgy is az volt, hogy el a kezekkel a munkás osztálytól. Minden bizonnyal hamar letartóztattak volna, és Szibériába hurcolnak A Gondviselés másként döntött. 3.Róma 1945 novemberétől Rómában folytattam egyetemi tanulmányaimat és a Vatikáni könyvtárban készültem doktori disszertációm megírására. A Római Magyar Intézetben laktam a Via Giulia 2 alatt. Ugyanott, ahol 1946 februárjában heteken át tartózkodott az akkor bíborossá kreált Mindszenty József hercegprímás. Titkára, Zakar András megkért, hogy legyek segítségére. Igy aztán közelről láthattam mindennapi életüket. Jelen voltam a pápai szertartásokon,-akkor is, amikor elhangzott XII.Piusz pápa híressé vált proféciája. Te leszel az első, aki tanuságot teszel a biborró. Ezzel előre jelezte, hogy mennyi szenvedés vár rá.. Ki gondolta volna azokban a boldog hónapokban, hogy rövidesen még Trianonnál is kegyetlenebb korszak szakad népünkre. Hitler bukása és a világháború szörnyűsége után mindenki felszabadult, élvezte a friss, szabad levegőt és nem azzal foglalkozott, hogy még az előbbieknél is rosszabb idők következnek. Az első szabad választás is erőt, reményt nyújtott: győzött a nemzeti-keresztény szemlélet, mely óriási lendületet adott az újjáépítéshez.

3 Ekkor kezdtem el paptanári életemet, melyre tíz évig készültem a kolostor és az egyetem bezárt falai között. Érthető, hogy mindent lelkes optimizmussal szemléltem. Népünk vezetői, az értelmiség a maga egészében a nemzeti újjászületés extatikus reményében élt. Minden együtt volt már,- csak egyre volt még szükség. Arra, hogy azt a sok jószándékot, elgondolást koordinálja, megszervezze és győzelemre vigye egy vezér-egyéniség. Kezdetben nem gondolták, hogy az egykori zalaegerszegi apát, majd veszprémi püspök országos szinten is be tudja tölteni ezt a szerepet. Menet közben azonban maga a nép, a nemzetben, pátriában gondolkodó nép ráérzett erre a karizmájára. Jelen voltam több nagygyűlésen, zarándoklaton ( olyanon, mint amit most szerveztek a civil fórumok). A sok százezres hívö sereg egy valakit figyelt, annak akaratát kívánta teljesíteni. A meghirdetett Mária-év jól mutatta, hogy a nép megkapta, azt akit és amit várt. Soha nem lehetett hallani tapsvihart szabadtéri szentbeszéd közben.. A máriagyűdi zarándoklaton jugoszláviai magyarok is átkeltek a Dráván Jelen voltam az utolsó Szent István körmeneten, melyet a hercegprímás a Hősök teréről vezetett a Szent István bazilikába. Ekkor zavarta meg előszöra rendőrség a hívek sorait. A sajtó is egyre durvább támadásba kezdett. Az egyházi iskolák államosítása elleni tüntetések végleg eldöntötték a játszma sorsát: elkezdődött a véres terror, és nincs szó megegyezésről vagy kompromisszumról. A Károlyi kertben ledöntötték Prohászka szobrát és vele együtt a keresztény-nemzeti eszmék ezeréves világát. Ezekben a hónapokban is kapcsolatban voltam főpásztorommal. Vendel apát urunk elküldött hozzá azzal a megjegyzéssel, hogy tervezett erdélyi utazásom előtt keressem fel a prímást. Budai lakásán jelentkeztem. Újból bizalmával tüntetett ki: fontos levelet küldött Márton Áron püspöknek, amit Gyulafehérváron adtam át. Történelmet író nagy embereknek futárja lehettem. 4. A támadások kereszttűzében A kommunista diktatúra bevált módszere, hogy bűnbakot keres egy egy célja eléréséhez. Látszatra nem az ellenség eszmerendszerét támadja, hanem annak egyik képviselőjét, kulcsfigurááját kiszemeli, ha kell megrágalmazza, hogy sátáni zűrzavar támadjon körülötte. Majd a divide et impera jelszavával ellentáborokat szervez az illető vezér seregében. Ezt tette szó szerint ebben az esetben is. Egyre jobban elterjesztették azt a tetszetős hazugságot, hogy a hercegprímás primitív makacssága, párbeszédre képtelen merevsége oka mindennek. Az előre gyártott sátáni szöveg ez volt: A kommunisták készek lennének a megegyezésre, de a prímás nem akar szóba állni velük Ilyen vitákban, tárgyalásokban magam többször résztvettem, és megdöbbenve tapasztaltam, hogyan terjed ez a ragály. Amilyen mértékben fokozódott az üldözés, olyan mértékben terjedt a prímás elleni kritizálás a politikában, még a Barankovics pártban, sőt a papság körében is.

4 Ez a szándékosan elferdített nézőpont szükségképpen hazug képalkotásban végződik. Azért kívántam erről részletesebben beszélni Martinelli szerkesztővel, mert ezek a téves vélemények még ma is élnek, és befolyásolják a boldoggáavatás légkörét. Somorjai Ádám kötetei és tanulmányai ezt a vonalat képviselik. Ezért kell állandóan résen lennünk, és a tényeknek megfelelően informálnunk mindazokat, akik az igazságot keresik, és szóban, írásban, filmen befolyásolni tudják a közvéleményt. Bízom abban, hogy Martinelli filmje ilyen lesz. Én dokumentumokkal tudom igazolni, hogy Mindszenty bíboros éles szemmel és ragyogó, tiszta intellektzussal belelátott a diktatúra sátáni manipulcióiba.. Szakolczai György és Szabó Róbert 2011-ben megjelént Két kisérlet a proletárdiktatúra elhárítására című könyve fontos leveleket közöl, melyek dokumentum értékűek éppen a boldoggá-, sőt a szenttéavatás ügyében. A bíboros azt a jézusi magatartást képviselte, mely tisztában volt, mikor hogyan mondjon igent, és mikor nemet a kisértőnek. Az ő feladata épp az volt, hogy nyíltan ország-világ előtt szemébe mondja az ateista diktatúra sátáni vezérkarának, hogy Írva vagyon: ne kisértsd a te Uradat, Istenedet - Más szóval: Eddig és ne tovább. Mindszenty József Magyarország utolsó hercegprímása pontről pontra ismerte, tudta az egyház jogot és tudta az ezer év óta érvényes magyar törvényeket. Mindkettőnek őrzője és védője volt. Tudta, hogy neki nincs joga tárgyalni az állammal, ezt csak a Szentszék teheti. És tisztában volt, hogy csak a törvényes magyar országgyűlés szüntetheti meg közjogi méltóságát. Egyik sem működött,-így maradt a hallgatás és a martirium. Hogy mennyire igaza volt, bizonyítja XII.Piusz pápa levele, melyet Mócsi jezsuita atyának kellett volna átadni a püspököknek, de már a repülőtéren letartóztatták, és elkobozták a levelet. Ebben a pápa rendre utasította a magyar püspöki kart, kijelentvén, hogy olyan egyezményt kötöttek a kommunista államhatalommal, melyre nem kaptak felhatalmazást a Szentszéktől. 5.Egyház a mában A beszélgetés végén olyan kérdéseket kaptam, melyek Mindszenty bíboros utóéletére vonatkoztak. Például: mit lehet tudni a békepapi mozgalomról, és mi volt erről Mindszentynek a véleménye. A válaszom egyértelmű volt, hiszen aki ismerte őt, vagy végig olvassa mindazt, amit karakteréről eddig mondtam, megértheti, hogy a megalkuvást nem tűrő főpap eleve elitélt mindent, ami lényegét tekintve kollaboráció volt. Majd szó esett az utókor magatartásáról. Beszámoltam az egyre növekvő tiszteletről, mely gejzírként tör fel a nép lelkéből. Ez annál inkább figyelmet érdemel, mert nem a papság gerjeszti; akárcsak a Prohászka kultuszt. Mindkettőjüket szentnek tartották már életükben, és tartják most is, független attól, hogy a Szentszék kanonizálja-e őket, vagy sem. Mindkettőjükre úgy tekintenek fel a magyar keresztények, mint az Isten üzenetét pontosan közvetítő prófétára.

5 A filmet forgató Martinelli végül arra kért, hogy egy mondatba sűrítve tennék-e olyan nyilatkozatot, mely a hercegprímás vértanúságot is vállalni kész hősiességét manifesztálja. Válaszom így hangzott: Mint tanítványa és egyházmegyéjének papja vallom, hogy Mindszenty József bíboros érsek hazájáért és egyházáért kész volt életét is feláldozni Ezt a mondatomat külön rögzítette készülő filmje számára. Barlay Ö. Szabolcs

BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre.

BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre. BÖRTÖNÉVEIM Történelmi háttér Jelen visszaemlékezésemet 2011 októberében, 92 éves koromban diktálom. Ez az írás egyúttal dokumentuma is annak a történelmi periódusnak, melyet magyarságunk és egyházunk

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához!

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! PPEK 720 Krajsovszky Gábor: Éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN XVIII. évf. 1. (61.) sz. 2011. HÚSVET EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN Apátavatás a zirci bazilikában Egy beszélgetés Sixtus apátúrral

Részletesebben

Egy életem, egy halálom Horváth István Sándor

Egy életem, egy halálom Horváth István Sándor Egyházmegyei zarándoklat Találkozzunk, és imádkozzunk együtt egyházmegyénk híveiért, és papjaiért 3. oldal Évforduló Hét éve áll a Katolikus Egyház élén XVI. Benedek pápa 11. oldal Mindszenty könyvajánló

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE A VIGILIA BESZÉLGETÉSE BODNÁR DÁNIEL Jelenits Istvánnal Jelenits István (1932) Széchenyi-díjas piarista szerzetes, pap, teológus, magyar és hittan szakos tanár. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett,

Részletesebben

Szabad Európa Rádió a rendszerváltás idején. Referátum a Történelemtanárok Egyletének konferenciáján. 2009. október10 11.

Szabad Európa Rádió a rendszerváltás idején. Referátum a Történelemtanárok Egyletének konferenciáján. 2009. október10 11. 1 Rendszerváltás civil szemmel: A történelemtanárok (19.) országos konferenciája Szabad Európa Rádió a rendszerváltás idején Referátum a Történelemtanárok Egyletének konferenciáján. 2009. október10 11.,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról

PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról Főpapok és közlegények PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról Nem könnyű eligazodni a papok viselkedésének kérdésében. Már maga a téma felvetése is problémákat szül. Miért várnánk más

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben