Budapest okt. 6. V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest 1943. okt. 6. V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül."

Átírás

1 Budapest okt. 6 V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül.

2 Jelenet a»sorsok a viharban* című olasz filmből

3 F I L M KA M A R Á I S Z A K L A P Szerkesztőség és. kiadóhivatal: VII., Erzsébet-körút 13.JIV. emelet. Tel.: , Postatakarékp. csekksz.: Előfizetési árr egy évre 35.pengő, félévre 18 pengő. V. ÉVFOLYAM 40. SZÁM MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN BUDAPEST, OKTÓBER HÓ 6 A MAGYAR FILMEK SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE Irta: Matolay Géza dr. A filmhitel problémáinak egészséges megoldása, a filmügyeknek - egy minisztérium hatáskörébe vo-. nása és a forgatókönyv elbíráló, valamint a cenzúrabizottság egyesítése, az a néhány legfontosabb lépés, amely nélkül komoly színvonalemelkedésre nem számíthatunk filmgyártásunkban. A filmhitel kérdést összes részleteiben feltártam s megindokoltam iazt is. miért lenne szükség a filmekkel foglalkozó különféle bizottságok egyesítésére. Most valamennyi filmügy e gy minisztérium kebelében történő egységesítésének fontoeságára kívánok rámutatni. az összes többi minisztérium is. I Amikor azután a film elkészült, az az Országos Mozgóképvizsgáló', Bizottság elé kerül, amelyben ugyancsak minden minisztérium képviselve van. de éz a szerv már 1 a belügyminisztérium kebelében működik és a film játszási engedélyét a belügyminisztérium adja meg. Hogy miért kell ennek a két azonos összetételű bizottságnak más-más minisztérium alá tartóz* nia. arra igen nehéz felelni. Valószínűleg azért, mert egy elavult törvény a mozik születésének idején a sátrakban rögtönzött»kinematograf«okat. mint mutatványos] Ma az a helyzet, hogy a filmügyek, bódékat a belügyminisztérium ha a forgatókönyv elbírálása táskörébe utalta. Azóta a bódék és a gyártási engedély megadása ból hatalmas színházak lettek, a tekintetében a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kebelében működő vásári mutatványból pedig komoly, művészet lett. de a moziügyek és' Országos Nemzeti Filmbizott a mozgók műsorának engedélye ság hatáskörébe tartoznak, de ebben zése változatlanul a belügyminisz a bizottságban képviselve van térium ügykörében maradtak. minisztériumra bizták volna irányítását. De mert első megjelenésében csak olyan volt. mint a vurstli bármelyik mutatványos sátra, oda került a belügyminisztérium ügykörébe és valahogy ottfelejtették. Közben filmgyárak emelkedtek, hatalmas filmszínházak épültek, mutatványos attrakció helyett milliós tömegek szórakoztató és nevelő eszközévé vált a film. messze túlnőtt jelentőségében, kulturális hatásában a rendészeti felügyelet szűk méretein, s ennek folytán a felügyeletbe, irányításba egyre több minisztérium kapcsolódott bele. így születtek meg a különböző bizottságok. Megosztott hatáskörök A forgatókönyvek elbírálása az Országos Nemzeti Filmbizottsághbz tartozik, amely a kultuszminisztérium szerve, a cenzúrabizottság pedig már a belügyminisztérium fel Összehasonlítás a színház ügyekkel Ha összehasonlítást teszünk a tása már a hallgatóság óriási tömege folytán is sokszorosan naügyelete alatt működik. Ezekben a színházzal. akkor azt látjuk. hogy bizottságokban mint mondtam a színházügyeknek csak a.rendészeti része tartozik a belügyminisznevelő, kulturális, művészi, vallásgyobb, mint a színházaké. Nemzet minden minisztérium képviselve van. Ezenkívül a mozgóképszínházak a játszási engedélyek kiadása tériumhoz, más szempontból azonban igen helyesen teljesen a egyaránt a vallás- és közoktatás-t erkölcsi és oktatási fezempontból stb. teljes mértékben és kizárólagosan a belügyminisztérium hatás kultuszminisztérium felügyelete alá ügyi minisztérium lenne illetékes tartoznak. A logikus és természetes az volna, ha a mozi- és film!-i és mostani formájában jelentkezett vezetni ezeket az ügyeket. Ha ma köre alá tartoznak. A filmgyártáshoz szükséges nyertsanyag kiutalását már az iparügyi minisztérium ügyek ugyanide tartoznának, hiszen a mozik, a filmek nevelőhazonnyal gondolkodás nélkül erre a volna) a film és a mozi. minden bi végzi, a külföldi filmek bohózata- /

4 Iának engedélyezése viszont a kereskedelmi minisztériumtól függ. A filmgyártás, filmkereskfedelem és mozgóképszínházak ügyei tehát igen komplikált úton és módon bonyolíthatók le. A sok mindenfelé tartozás s az ezzel kapcsolatos sok utánjárás rengeteg időt vesz el úgy a hatóságoktól, mint a mozi- és filmszakma vezetőitől. Igen egészségesnek tartanám tehát,.ha az ügyek egységesítésével megszüntetnék azt a bonyolult adminisztrációt, amely ma annyi miniíszté-- riumon keresztül nehezedik a szakmára. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban rá kell mutatnom arra a fonák helyzetre is. amelybe a moziengedélyek kiadására vonatkozó jogszabályok, illetve elvi döntések folytán került a filmszakma. A mai helyzet szerint egy ellen filmgyártó és kölcsönző sem kaphat moziengedélyt, ugyanakkor azonban nem áll fenn a fordítottja. Vagyis., ha egy, filmgyártó vagy kölcsönző filmjeinek jobb kihasználása' céljából szeretne érdekeltségébe vonni mozit is, erre nincs semmi lehetőség, ha azonban egy moziengedélyes filmvállalatot akar létesíteni, igen könnyen megkaphatja iparengedélyét. Sok ilyen példát láthatunk. Nem kell neveket felsorol* nom. hiszen ezek közismertek. Ez azonban még! a kisebbik hátrány, amely a filmszakmát éri ezen a réven. A nagyobbik az v hogy ebben a vonatkozásban a külföldiek előnyben vannak a magyar államipolgárokkal szemben. Mert íme, itt vannak olyan külföldi gyártó cégek, mint a Tobis. az UFA, vagy a Budapesten levő olasz érdekeltség, amelyek mind hatalmas bemutató - színházakkal rendelkeznek s így saját produktumaikat lényegesen jobban tudják kihasználni, 'mint a magyar gyártók. Ezen a helyzeten is kellene változtatni. És gondoljunk csak arra. hogy a magyar gyártó mennyivel többet tudna áldozni filmjeire.^ ha egyrészt azok megjelenése biztosítva lenne a saját érdekeltségéhez tartozó moziban^ másrészt a mozi jövedelme»szubvencionálná«vállalatát. Az állami támogatásnak olyan formája lehetiie ez., amely nem károsítana meg senkit^viszont nagy lendületet adhatna a magyar filmgyártásnak. Külföldön mindenütt teljesen összekapcsolódott a mozi cts a filmgyártás és az üzleti élet erős szálakkal fűzte össze a gyártást és a kereskedelmet. Legtöbb országban egész sereg mozival rendelkeznek a gyártó cégek. Ez a különválasztás egyedül nálunk van s ezt nem tartom egészségesnek. Nem helyes az, hogy a»filmesek«és»mozisok«úgy álljanak egymással szemben,, mint az ellenfelek, amikor pedig közös érdekeik volnának s legfőképen közös létüknek, üzletüknek az alapja: a film. De más-más hatóság alá tartoznak s ez már akaratlanul is olyasféle széthúzást idéz elő, amilyet sokszor láthatunk a más-más vallásfelekezethez tartozó házastársak között. Ha mind egy minisztérium alá tartoznánk akik filmmel, mozival foglalkoznak, akkor a sqk súrlódás bizonnyal megszűnne. (Folytatjuk) MIT HOL JÁTSZANAK Annamária Korona Anyámasszony katonája Deák, Kaszinó IA szerelem jogán Diadal Bajtársak Nap B uba s Belvárosi, Damjanich, Flórián, Körönd, Otthon, Túrán Családunk szégyene Éva, Hunnia, ' Kultur, Palota, Tátra, Ugocsa Csákó és kalap Rákóczi Csavargók Scala Csókparádé Béke Egyetlen éjszaka Erzsébet Elnémult harangok Turul Elvarázsolt, hercegkisasszony Maros Erény csősz Pluto Éjféli gyors Mesevár Éjfélre kiderül Népszínház Fekete hajnal ; Kamara F ő11 ékenység Átrium, Nemzeti Apolló, Szittya BUDAPESTEN Fények az éjszakában ösbuda, Andrássy Házassággal kezdődik Adria, Baross, Budai Apolló, Délibáb, Glória, Hazám, Ipoly, Józsefvárosi, Nyugat, Petőfi, Szivárvány, Tinódi, Toldi, Zuglói Karosszék Kettesben Két lány az utcán Tisza Külvárosi őrszoba Pest Ráday Fórum, Omnia Lángoló fiatalság Korzó Lopott feleség Bethlen, Csaba, Ujbuda Münchhausen Rádius, " -* Néma kolostor Alkotás örvény Nép Párisi románc Uránia Rejtély Corvin Szeptember végén Barlang Sziriusz ' Kristály Titokzatos idegen Vitéz Újra sarjad az élet Székely Vari e t é Duna Vihar Ázsia felelt Homeros i

5 Óriási sikerrel mutatták he a»pastor Angelicus«című, XII. P/us pápa életerői szóló filmet Az ünnepségen részt vett: Auguszta főhercegasszony, Fülöp Józsiás Koburg herceg, Angelo Rótta c, érsek, apostoli nuncius, Színgei-Merse Jenő kultuszminiszter és Ghyczy Jenő külügyminiszter, Mikes János gr. érsek. Czapik Gyula egri és Gr ősz József kalocsai érsek. Dudás Miklós hajdudorogi. Scheffr ler János szatmári. Pétery József váci, Kriston Endre, Meszlényi Zoltán püspökök, Hász István tábori püspök, Drahos János esztergomi általános helytartók, Endrédy Vendel zirci, apát, Schandl Károly, Jakabb Oszkár, M\ayer János, Láner Kornél titkos tanácsosok. Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke. Béldy Alajos altábornagy, Szendy Károly Budapest polgármestere, Náray Antal a Rádió elnöke, az ActioCatholia elnöksége, a Katolikus Nagygyűlés díszelnökei sok apostoli protonotárius és pápai prelátusok, Beresztóczy Miklós pápai kamarás, a kultuszminiszter rium I. ügyosztályának főnöke, Harsonájelek jelezték a hercegprímás megérkezését, majd felhangzott icr magyar és a pápai Him- \niisz. majd utána megkezdődött a»pastor Angelicus«film bemutatása, amely óriási sikert ért el. Az elmúlt hét szombati napjának egyik legnagyobb eseménye volt a dicsőségesen trónoló XII. Pius pápa életéről készült, minden részletében megkapó»pastor Angelicusa című méteres magyarul beszélő film, ünnepi díszbemutatója az Uránia filmszínházban. A pápafilm magyar szövegét Nyisztor Zoltán pápai prelátus írta< míg a magyar rész-összeállításában a Magyar Filmiroda engedélyével Jámbor Dezső az Actio Catholioa országos filmosztályának titkára tevékenykedett. A MÜNCHHAUSEN színes film eljárással készült

6 Kamarai felvételek és átminősítések A Kamara filmművészeti főosztályának miniszteri biztosa a felvételi bizottság javaslatára augusztus hó 13^án a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 44. -a alapján a filmfőosztály tagjaiként a következőket vette fel: a művészeti ügyvezetők szakcsoportjába: /1943. Dr. Szentpály Istvánné sz. Lobmayer Alice, m. ügyvezetőként; mozgóképszínházi B) csoportba: /1943. Hartmann Ferenc, /1943. Pillér István, /1943. Ujlaky János; mozgóképszínházi C) csoportba: /1943. Berezeli József, /1943. Majár Péter, /1943. Marosvári Zoltán, /1943. Vidákovics Péter; a művészeti ügykezelők szakcsoportjába: /1943. Fonyódi Miklós, naplóvezetőként, /1943. árvátfalyi Héczey László, naplóvezetőként, /1943. Jablonszky T. Zoltán, naplóvezetőként, /1943. Maár György, naplóvezetőként, /1943. Madarassi Károly, naplóvezetőként, /1943. Ollé Mihály, naplóyezetőként, /1943. ifj. Péntek Ernő, naplóvezetőként; A 6090/1938. M. E. sz. rendelet 52. -ának megfelelően névjegyzéké átjegyzések a kamarai tagok ben a következő az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába : /1943. Oyőrffy József, felvételvezetőként, /1943. Maár György, segédfelvételvezetőként. történtek: Bánky Elemér, a színművészeti főosztály előadóművészek szakcsoportjába előadóművészként és az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába gazdasági igazgatóként, valamint a filmművészeti főosztály igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába gyártási tisztviselőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával ugyanezen szakcsoportba gyártásvezetőként, továbbá a művészeti ügyvezetők szakcsoportjába m. ügyvezetőként, Farkas István, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba másodsegédrendezőként, Hajnóczg György, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba másodsegéd- ' rendezőként, Hegedűs Tibor, a színművészeti főosztály művészeti ügykezelők szakcsoportjába főrendezőként, valamint a filmművészeti főosztály művészeti ügykezelők, szakcsoportjába rendezőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba forctatókönyvíróként, Konja Miklós, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, Kovács Imre, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként és másodsegédrendezőként felvett tag, előbbi minőségének törlésével, utóbbi minőségének fenntartásával ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, ungvári Nagy Márta, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába segédrendezőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugj^anezen szakcsoportba segédfilmösszeállítóként, Padányi Gulyás Gyula, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett, ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, Petrovics József, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképiszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett ugyanezen szakcsoportban mozgóképszínházt B) csoportba m. ügyvezetőként, Száraz László, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi B) csoportba m. ügyvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként, Szemes Mihály, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába maplóvezető és másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával, ugyanezen szakcsoporba segédrendezőként. Törlés Sárácz Gizella, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként 7315/1939. szám alatt felvett kamarai tag a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 50. -ának 1. pontja alapján a kamarai tagok névjegyzékéből töröltettek. Tomcsányi Ödönné, sz. Helmeczy Margit, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként /1941. szám alatt felvett kamarai tag a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 50. -ának 3. pontja alapján a kamarai tagok névjegyzékből töröltetett. Tanácsi felvétel Az Országos Színművészeti és Filmművészeti Tanácsnak évi május hó 13-i ülésében hozott határozata alapján a filmművészeti főosztály névjegyzékébe "átminősítést nyert: Beszterczei Jánosné, sz. Kővágó Vera, az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába technikai segédszemélyzetként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába filmösszeállítóként. A Kamara új szerződési Fmintája A Kamara annak idején részletesen szabályozta a filmgyártásnál alkalmazott tagjainak szerződési irányelveit. Ezek az irányelvek a gyártás zavartalanságát kívánták biztosítani. Az irányelvekre figyelemmel kötötték meg az alkalmazottak szerződéseiket. Időközben azonban a kialakult gyakorlat mind több olyan vitás esettel szolgált, melyek szabályozására szintén szükség volt, másrészt a megváltozott viszonyok miatt az irányelvek több pontja szorult módosításra.

7 A Kamara miniszteri biztosa ezért elhatározta, hogy.a régi gyártási irányelveket az új helyzetnek megfelelően kiegészíti, illetőleg módosítja. Az erre vonatkozó határozat magában foglalja a z új gyártási feltételeket, melyek minden kamarai tagra nézve kötelezők. Ezek szerint a tagok közötti megállapodás nem szerződéslevél, hanem kereskedelmi levél formájában történik, melynek függelékét képezi a fent említett gyártási feltételeket megállapító határozat. Meg kell jegyeznünk, hogy a jövőben a Kamara í. Tagjai részére csak akkor nyújthat teljes jogvédelmet, ha megállapodásaikat a miniszteri biztosi határozatra figyelemmel kötik meg. A kereskedelmi levél-mintát, valamint a határozati részt a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úr /1943. III/2. szám alatt jóváhagyta. A gyártási alkalmazottak bej< jelentése A nyomtatványok a Kamara pénztáránál 60 filléres árban beszerezhetők. Felhívjuk t. Gyártó tagjaink figyelmét, hogy a Kamara a gyártási alkalmazottak bejelentésére külön nyomtatványt készíttetett, mellyel a bejelentések egyöntetűségét kívánta biztosítani. A gyártási alkalmazottak és filmszereplők kötelező bejelentése, tehát a jövőben, az eddigi szokástól eltérően, csak ezen nyomtatványokon történhetik. A nyomtatványok két példányban töltendők ki, a második az Országos Nemzeti Filmbizottság előtt történő igazolás céljára szolgál. A bejelentési nyomtatványokat a fennakadások elkerülése miatt előre küldjük meg minden filmgyártó tagunknak, az ezzel kapcsolatos minimális költségek a film befejezése után a szokásos elszámolás kapcsán fizetendők. Helyreigazítás. Legutolsó két számunkban sajnálatos elírás folytán UFA filmként jeleztük a y>párisi románca és a»kivirul az öreg szíva című német filmeket. Mint most tudtára adjuk kedves olvasóinknak, a fentebb említett két hatalmas filmalkotást a Budapest- Film hozza forgalomba. Mussolini kiszabadítása az UFA híradóban Alig van a filmhíradók történetében olyan, a maga nemében páratlan képsorozat, amely nemcsak a jelenkor, de minden idők egyik legnagyszerűbb hőskölteményét mutatja be a nagyközönség előtt. Az Uránia és a két budapesti Híröífó-filmszínház az elmúlt hét péntekjén vetítették le először az UFAvilághíradóban a fasiszta Olaszország nagy vezérének, Mussolininek kiszabadítását fogságából. Ezek az egyedülállóan érdekes: filmkockák a maguk pattanásig feszült izgalmas valóságukban érzékeltetik velünk a második világháború legmerészebb harci vállalkozását. A Führer rettenthetetlen ejtőernyős katonáival egy haditudósító filmoperatőr is leugrott a Gran-Sasso pár négyzetméternyi sziklafensíkjára. Ott bukdácsolt a hős német ejtőernyősök között, amikor azok megrohamozták a gran-sassoi turistaszállót. A ködös szürkeségből komoran tűnik fel. mint egy magábazárkózott szfinx a szálló, viharmarta falain belül foglyával, a legnagyobb olasszal: Mussolinivei. A néző izgalma hihetetlen mértékben nő az ejtőernyősök szökellésével a szálló kőfalai felé. Változik a kép. Mussolini eltörődött, megsoványodott arccal, de a Führer és katonái iránt érzett kimondhatatlan hálamosollyal lép ki a gran-sasspi turistámén edékház kapuján megínentőitől övezve, akik az emberfeletti megerőltetések sorozatával végrehajtott hősi tett sikere befejezésekor érzett boldogságtól eltelve néznek bele a felvevőgép lencséjébe. Látjuk, amint a Duce beszáll a ÁTRIUM CORVIN DEÁK FORUM KASZINÓ KORZÓ NEMZETI APOLLÓ OMNIA RADIUS SCALA SZITTYA URÁNIA BEMUTATÓFILMSZINHÁZAK Féltékenység Rejtély Anyámasszony katonája Kettesben Anyámasszony katonája Lángoló Ifjúság Féltékenység Kettesben Münchhausen Csavargók Féltékenység Párisi románc Storchba egyszerű fekete kabátjában és kalappal a fején. Még egyszer ránéz az operatőr gépjéne.-.. * Magasan úszik a levegőtengerben a személyszállító Junkefs-gép. Mussolini első útja kiszabadítása után kimentőjéhez: Hitler vezér és kancellárhoz vezet, aki az adott szó betartásának, a bajtársiasságnak és a fegyverbarátságon alapuló együttérzésnek legragyogóbb példáját adta. A Fyhrer főhadiszállásán vagyunk. Mussolini kezet fog Hitlerrel... Szembenéznek... Ajkuk pár pillanatig mozdulatlan... A néző idegszálain át remeg ennek a kézfogásnak meghatott fenségessége...- Két talpig férfi tartja egymás kezét! Azután sorban üdvözlik Mussolinit fia: Vittorio, Ribbentrop birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy és több más magas személyiség, akik a vezéri főhadiszálláson megjelentek a Duce fogadtatására. * A híradó tovább pereg. Mussolini ismét kezet fog a Vezérrel. Búcsúzik. A repülőgép fojtott gázzal dübörögve várja... A Duce utolsó üdvözletképen felemeli karját Beszáll a gépbe, amelynek motorjai hirtelen feldörögnek x... A legnagyobb és legbecsületesebb olasz ismét a tettek, a cselekvések mezejére lépett, hogy lemossa az árulás gyalázatát Olaszország zöldfehér-piros zászlójáról! MŰSORA X. 5-től X. 6-tól VÍIÍ. 25 tói X. 1-től Vlíl. 25-től IX. IX. X. IX. IX. IX. X. 15-től 23 tői 1- tol 2- től 23-től 23-től 5 tői Csontó M. F. I. Budapest Objectiv Iris Objectiv Jupiter M. F. I. Iris UFA Kolczonay M. F. I. UFA Menyhért

8 ILOSVAY Katalint, aki legutóbb a Magyar Filmiroda egyik produkciójában a»kölcsönadott élet«című film főszerepében aratott komoly sikert, próbafelvételre hívta meg a Wie.nfilm.. Néhány készülendő magyar filmmel kapcsolatban most folynak a tárgyalásai és előreláthatóan még a szezon folyamán Ilosvay Katalint újabb szerepben láthatjuk. JUBILÁL a bajai Uránia Még zöldfülű újságíró voltam a filmszakmában, mikor amerikai utam után különösen kedvesnek és közvetlennek találtam azt á baráti hangot, amivel egy részemről ismieretlen urat ha szabad így kifejeznem bácsit szakmai körökben fogadtak'. Per»Gy«- ri bácsin szólították. Annyit pillanatok alatt megállapíthattam, hogy a szakma egyik kedvence rejtőzhetik az igazgató urnái és Szilágyi bácsinál is bizalmasabb megszólítás mögött, amit a mi szakmánkban ki kell érdemelni. Személyesen ma sincs szerencsém ismerni a filmszakma»gyuri bácsi/át«, de részemről annál kedvesebb személyében mozitársadalmunkjnak azt á sok kedves és értékes tagját üdvözölni, akik igazán szívvel-lélekkel benne élnek ennek! a tövissjel {es ró. zsával teli szakmának köze,- /pében s a derű megdönthetetlen erejével végzik el kedves építő feladatukat. \ Filmszínház A bajai Uránia Filmszínház 1913-ban kezdte meg működését Szilágyi György igazgató Vezetésével és ezzel az esztendővel 30 éves jubileumához érkezett. Alig van Magyarországon mozi, mely ugyanazon engedélyes Vezetésével ma is a filmkultúra szolgálatában állhat, gondoskodva egy megyének vágy szorosabban véve városnak szellemi és szórakoztatási szükségletéről. Amikor Szilágyi Györgyöt,üdvözöljük a 30 éves jubileuma alkalmából, kívánjuk', hogy az Uránia Filmszínház továbbra is szolgálja megelégedéssel vjezetéséve.1 úgy a közönséget, mint a szakmát s egyúttal nemcsak 3 szórakozásért mondunk köszönetet, melyet munkásságával lelősjegített, han(qm. a jótékonyság terén kifejtett működéséért is szálljon reá Isten áldása. Bizonyosak vagyunk' benne, hogy Baja városnak polgárai éppen olyan megbecsüléssel fordulnak az Uránia igazgatója felé, mint amennyire szereti Gyuri bácsit az egész filmszakma. I Gy. K. HÁZASSÁG ÉS ELJEGYZÉS A FILMSZAKMÁBAN. A Turul Filmszínház üzletvezetője ifj- Lázár László szept. 25-én vezette oltárhoz Wider Józsa Juliannát, akivel a Krisztus-Király kápolnában esküdtek.örök hűséget. Révész Mária filmrovatvezétőt a közelmúltban jegyezte el Bodnár Bertalan, az ismert festőművész. Egyik legérdekesebb olasz színésznő Clara Calamai a toscanai Pratoban született szeptember 7^én. Amikor egy Toscana a,szép nők egyik hagyományos hazája; Clara Calamai ezt a hagyományt a leghűebben megőrizte: tökéletes vonalú arca mintha azoknak a festményeknek jegyikéről került volna az életbe, amelyeken Botticelli, Pietro di Cosimo és a többi ffí* pénzei mesterek koruk legünnepeltebb asszonyait megörökítették'. > Szépségtipusának megfelelően Clara Calamai a letűnt idők alakjaként született a filmszínészetre: 1937-ben a»pietro Micca«egyjk jelentéktelen szerepét bízzák rá. A rákövetkező évben Alessandro Blasetti rendező az y>ettore Fieramosca«egyik udvarhölgy szerepének eljátszására választja. Az 1940-tes év jelzi Clara Calamai emelkedésének kezdetét. (Caravaggio, az eláti>luce nelle tenebrea-ben, Ali- da Valii mellett egy, kicsiny és [ellenszenves szerepben is sikerült megállania helyet ben pályafutása tovább ra is állandó emelkedést tniutat. Ennek az emelkedésnek! egyik bizonyítéka a i>vawenturiera del piano di Soprian (Őnagysága bstoppan) szellen es, modern vígjátékban Vittorio dé Síca mellett nyújtott alakítása. Ettől a pillanattól kezdve Clara Calamai művészetének teljes kiforrottságában vár egy újabb nagy szerepre. És íme;, Alessandro Blasetti, aki a»la CENA DELLE BEFFE«(Gúnyvvacsora) női főszereplőjéül választja. A filmvásznon a»veszedelmes«nő szerepét játszó Clara Calamai az életben sokkal nagyobb örömét leli a tréfában, az élcelődésben, mint a férfiak fejének ^lcsavarásában. Eszményképe a reridjgs, komoly ban sohasem fog sikerülni, neki. Nagyon kedveli a házkörüli foglalatoskodást és ízlésesen berendezett kis lakása van Rómában, a jaode^n és nyugodt Parioli negyedben; kedveli a hosszú kerékpár-sétákat; Szere;ti a tengert és a múltban az év hosszú hónapjain keresztül megszokott vendége volt a viareggioi strandfürdőnek. Ő

9 A Pesti Hírlap: Mit kíván a katolicizmus a filmtől? A Katolikus írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének vitaestélyén számos felszólalás után dr. Czapik Gyula egri érsek foglalta össze azt a kérdést: Mit kíván a katolicizmus a filmtől? Azt kívánja mondotta az ér-? sek többek közt,' hogy (emelje fel a lelkeket a lóhoz a nemeshez, az igazsághoz. De, mint az életben sem kívánja, hogy a hívő egész idejét a templomban töltse, a filmtől sem várja, hogy 24 film közül 24 kifejezetten vallásos és szent legyen. A katolicizmus a tisztán szórakoztató filmeket is leifogadja s csak akkor száll szembe vele, ha 2000 méter üdítően és tisztán pergő folyamába belevág-' nak 200 métert, amelyet az emberi léhaságnak szántak. A rossz és a bűn is megjelenhetik a vetítő vásznon, de azt kívánja, hogy & bűnt bűnnek nevezze és mint ilyent mutassa meg a film is. A bűn tüzét úgy gyújtsa meg a film, hogy a nézők ne gyulladjanak meg tőle. A Magyar Nemzet: Mit ír a sajtó a filmről? jeségem,, az angyal (Jeanette Mac-Donald, Nelson Eddy) és a Kellemetlen ellenfél (Myrna Loy és William Powell) csak á jövő filmévadban kerül a közönség glé. A Nemzeti Újság: A bulgáriai magyar filmcsoport befejezte a felvételeket Szófiából jelentik:.a Bájt Frigyes Vezetésével filmező magyar csoport befejezte a {szófiai felvételeket és csütörtökön indul haza. Munkájukból a bulgár sajtó sok tudósítást és fényképet közölt- A társasággal együttutazó Nagy. 'István kultuszminiszteriumi osztálytanácsos kihallgatáson jelent meg JosoV közoktatásügyi miniszternél, majd a.társaság Nagy István vezetésével látogatást tett Kocev propagandafőnöknél. A munkában levő»magyar-bolgár rapszódia^ belső felvételeit Budapesten a Hunnia-gyírban folytatják. A Mai Nap: Uj svéd film Budapesten Néhány nap múlva érdekés svéd film kerül Budapesten bemutatásra. A Svenska-filmprodukció újdonsága a bálnavadászok küzdelmes életét (eleveníti meg. Csupa kaland jejz a mozgókép, amelynek miliője és meséje egyaránt le.- ibilincsjeli, a közönséget. Arlan Bohlin, a neves svéd színész [játssza a főszerepet, egy milliomos fiát, aki véletlen folytán ismerkedik meg a bálnavadászok kemény, küzdelmes életével. Ez az élet teszi legyébként talpig férfivá a»hullámbörtön«. című mozgókép hősét. A mozgóképet a Kárpát-film mutatja be. A Hétfői Magyarország: Feltűnéstkeltő filmplágium, ről érkezett hír Erdélyből. Szentimrei Jenő, az ismert, kiváló erdélyi író a sepsiszentgyörgyi Székely Szó, című napilapban i>hogyan lesz Csáki bíró. lányá-«ból Csiki ÍBorka tánca a magyar filmgyártás hiénáinak nagyobb di- csőségére«címmel hosszabb cikket íifl. s közli az Országos Nemzeti Filmbizottság főtitkárához, dr. Balogh Lászlóhoz küldött levelét, melyben 'Szentimrei azzal vádolja Kéz- 'di /(ovács Antalt és galántai TM& mazii süthet a U<táU%síy> Stockholmon át érkező szűkszavú hollywoodi távirat szerint ott 51 éves korában Több hű olvasó nevében ten, vagy Budán) moziba hirtelen elhunyt W- S. Van tisztelettel kérem, hogy panaszukat váltja meg a jegyét. így a Dyc.he őrnagy,, a Me'tro-Oo/dwyn MayerJilmgyár b. lapjában közre hivatali zárórától az előadás világhírű adni szíveskedjék. megkezdéséig sétával, kira- rendezője. Van Dycke a - katnéhézéssel és sóhajtással A Magyar Filmben egyik filmváros legismertebb és legnépszerűbb alakja volt, min előadás után 7 éra felé ha tölti el az idejét, míg végre, filmgyártónk azt írja, hogy a korlátozott bevételi lehetőségek miatt szegényes a maden rendű és rangú filmember csak y>woody«néven isgyar film kiállítása. Megemiza érvén, megebédelheti, A budapesti Rákóczi-fúton merte és becézte, ugyanekkor líti továbbá, hogy kb. 300-al 3 mozi működik egymás közelében s tőlük nem messze a szakmának legkapósabb rendezősztárja volt. Hírnevét a működik hazánkban, mint kevesebb mozgóképszínház] van a Baross-jtéri Capitol s 7Vzű«-fiÍmeknek köszönhette, ampnnyire a közönségnek mégis mind a négy mozinak de ő rendezte majdnem teljes számban a Jeanette Mac- Egy ismerősöm szerint szüksége lenne. mjeg van a mfaga közönsége. Donald, Nelson Eddy filmeket, hetséges az,,hogy Budapesti Pestújhelynek kettő, Pesfkordidő éspedig 4 5 hetes re tőszomszédságában levő nagyszenterzsébetnek négy, Rákos- alatt, úgyhogy minden kiterjedésű, egyre népesebb palotának négy mozija van, jelenlét a Helyén Volt Ö Remetekertvárosnak nincs mo- csak mi riemetekertvárosiiak fedezte fel Janfes Stewart, mozija s minden ilyen irányú vagyunk mostohagyermekek'. kezdeményezés csődöt Myrna Loy-t, William Powellt Ezúton kérem fel az ille-i 1 és egész sereg más filmnagyságot. mond. tékes hivatali ; vezetőséget, Híres rendezése volt a A szegény remetei lakost hogy a Remetekertváros ré-\ Mária Aiitoinette, San Fran- kultúrszükségletét kétféleképpen elégítheti ki: Vagy a celai ni szíveskedjék, mert a mozi szere külön mozit engedélyez (cisco, a Trades Horn stb. Özvegye, Ruth Maxim volt filmszínésznő és hiíröm gyermeke degkáti mozit látogatja, ami rendű kultúrszükséglet. másfélórányira levő pesthi- nem szórakozás, hanem első gyászolja. Három ezidén készített filmje: Az örök asz- Tisztelettel: esős, sáros időben, kemény, télen ném éppen kellemes ki-* szony (Kay Francis, Rosalind rándulás, vagy a hivatalához Németh B-né Russel és Don Arrieche), Fe közel eső (legtöbbször Pes szept. 15. Balog "István rendezőt, hogy a i>csáki bíró lányán cimű kalotaszggi népballadájából az ő kikapcsolásával készítettek forgatókönyvet s a darab Színhelyét is áthelyezték' Csík megyébe. Széntimrei az állít- f pa, hogy ez a szerzői jögbitorlás tipikus esete, mely fellen védelmet kér az Országos Nejnzéii Filmbizottságtól, mielőtt az ügylet bírói útra terelné- Kezdi Kovács Antal ugyanis Szentimrei levele szerint a Csáki bíró lánya szerzőjének' írói hitelére támaszkodva és a Szentimrei által megírt szöiegvázlaí felhasználásával s (nyerte ki a megfilmesítéshez az ONF hozzájárulását, ezzel szerzett iparengedélyft a gyártásra, műtermet és nyersanyagot a film kivitelezésére. Magyar filmkörökben most kíváncsian várják az ONF vizsgálatát: hogyan lett á Csáki bíró lányából Csiki Borka 'tánca... Az Összetartás: A Magyar Kívánsághangverseny című filmet az izmiri vásáron is nagy sikerrel mutatták be. A török lapok a film vetítésével kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy kívánatos volna a magyar filmek nagyobbmértékű importja. A Kívánsághangversenyről szólván, meg kell említenünk hogy rövidesen elkészítik a film német verzióját is. amelyben Halmay Tibor konferál és a szereplők között olvassuk Rökk Marika. Tasnády Fekete Mária. Paul Hörbiger és Hans Moser nevét is. ŐSKERESZTÉNY 32 éves üzemvezető, többéves uzakmai gyakorlattal elhelyezkedést keres azonnali belépéssel. A mozivezelés minden ágában teljes jártassággal bír; fümkölés, személyzeti ügyek, adók és OTI-kezelcs stb. Ajánlatokat»SZAKMAI«jeligére kérem a kiadóhivatalba' Budapesti ' másodhetes, mozgóban működött keresztény ÜZEMVEZETŐ,. B. oszt. kamarai tag, állást keres. Cím: Peírovifs József Bp, XIV., Cinkolai-úl 65.

10 Irta: Matolcsy Rendezte: Cserépy Zene: Pálmai Kettesben Andor László Olivér Főszgreplők: Páger Antal, Si- 'mor Erzsi, Kovács Károly, v. Bánky, Kökény Ilona, Legenyey József, Daniss Jenő. Hossza: m. Cenzúra: aluli Fényképezte: Hegyi Barnabás Hang: Kereszthy ErVin Gyártásvezető: Golda Produkció: Iris Film Forgalombahozza: József Magyar Film Iroda. Bemutatta: Fórum, Omnia. Az utóbbi idők filmellenes pergőtüzet kevés magyar film tudta győztesen kiállni. Örvendetes jelenség, hogy akadnak filmek, melyekről hangoskodás nélkül is lepereg minden rosszindulat, kicsinyeskedés és győzelmüket azzal is bebizonyítják, hogy megríkatják, vagy megnevettetik a közönséget. A»Keftesben«c film mindkét tulajdonságot magában foglalja: annyira megnevetteti a közönséget, hogy könnyei is potyognak. Nagy diadal ez, hogy a sületlenségek ^ bohózatnak és vígjátéknak keresztelt filmjei után filmszerű eszközökkel u. n. szellemes bemondások nélkül is megtud- ja találni a kgllő hatást. tott a legfontosabb szerep azáltal, hogy szellemi frisseséiben tartott. A»Kettesben«c. filmnek, mely nincs kizárva, hogy a jövő idény legjobb vígjátéka lesz, más jellegzetességei vannak: történetesen az író mondanivalója minimális. Humora is épen ezért szívbőlfakadó, mert mulatságos, mint mikor a banánhéjon megcsúszik és levegőért kapkod az ember. Azonban riem hiányzik belőle a filmszerű képzelőerő és az ötletesen és logikusan egymástkövető jelenetek, tálcán kínálják a megoldásokat a rendezőnek. A jókedvű epizódsorozathoz csupán két szereplőre van szükség, akiket szerencsésen A mult szezon legjobb vígjátéka a»ragaszkodom a szerelemhez* c. film volt, ahol az írónak (Bók'ay János) juíalál meg a produkció s a művészek különösebb irányítás nélkül is élvezettel tehetnek eleget a játéknak 1, túl a rendezői utasításokon. A másik jellegzetessége a filmnek a kevés szereplőn kívül, hogy a m-es film a szabadban készült. Az, idei gyönyörű idők valóban kedveztek a filmezésnek s olyan tájfelvételekre adtak (alkalmat, melyek Hegyi Barnabást, aki a filmet fényképezte, egyszerre a legelsővonalbeli operatőrök közé emelte.pedig viízet, felhőket és a tájban levő alakokat szépen fényképpezni, egyik legnagyobb fel r adat. A nem túlságosan nagy magyarországi táj lehetőségek között a dunamenti részek némely helyen meglepően jő meglátással, tónusgazdagság- ' gal voltak összeválogatva. Csak így képzelhető el, hogy a két főszereplő játéka a természet keretében végig kielégített s a táj hangulata kiválóan emieltel a tévma derűs könnyedségét. Műtermi hatásokkal ezt a»levegősséget«nem lehetett volna" glérni. A pesti igazgató csömörlik már a modern élet ferdőségeitől s kajakjába vágva magát a tgrmésziet ölén keres idegeire megnyugvást. Még indulásánál néhány modern sellöktől megrakott csónak kerülgeti a 'nőgyülölőt,. de) a veszedelemből sikerül kieveznie. Pihenője tökéletes az elhagyott parton és sgmmi sem hiányzik a tökéletes magányhoz. Ám sorsát 'senki sem kerülheti el; a folyam túlsó partján egy úr javítgatja motorcsónakja makacs propellerét, melyet yízbjenállva próbál elindítani. A csónak hercegnője már türelmetlenül várja a fejleméinyeket, mikor a motorcsónak váratlanul megugrik és eszeveszetten, úrvezető nélkül v észi keresztbe a hullámokat. A vad vágtában a megszeppent menyasszony (Simor Erzsi) a kormányrúd felé kapkod,és csak a csoda menti meg attól, hogy széjjel ne zúzza magát valamelyik lusta dunai slepp oldalán. Végül partnak szegi fejét az lelvadult csónak és meg sem láll addig, míg keresztül nem fekszik a félig partra vonszolt fővárosi Robinson (Páger Antal) csónakjának betört oldalán. Őnagysága elátjul s a gyámoltalan weeck-endező fiatal ember könyvből nézegeti az [első segélynyújtás - lehetőséigeit. Láthatólag kellemetlenül érinti, hogy megzavarják magányát. Őnagyságának azon. ban tetszik a kényes kettes. Az első problémát a közeledő éjszaka jelenti, amikor a menekülésnek lehetőségei szertefoszlanak, mikori a gazdátlan motorost is hátára vészi a Duna. Otthon a kifogott üres csónakból»halálos balesetre«következtetnek, pedig a»menyasszony«kitünő-

11 ign alszik a ponyvasátor alatt, míg partnere bőrig ázik a júliusi zavatarban. Nagyobb tragédia a megázásból sem lenne, ha nem ázna péppé az elemózsia. Az éhség egyre fenyegetőbb. A fiatalembernek úgy a va- dászati, mint halászati tudománya a nullával egyenlő s jóllehet úszni sem tud, még 'arra is rászánja magát, hogy.kacsát fogjon; a Dunában. Az éhségtől az élelmesebb menyasszony menti meg mindkettőjüket, aki az elhagyott szigeten egy öreg halászt fedez fel, aki titokban ellátja élelemmel a fiatalokat. Telnek a napok, az öreg halász (Daniss Jenő) tudatja a szülőkkel (v. Bánky Róbert, Kökény Ilona) és a yölegénynyel (Kovács Károly), hogy nem történt tragédia, lehet jönni a fiatalokért, akik viszont egészen belenyugodtak a kényszerboldogságba. TermésZetesjen a két elhagyatot* vadevezős között szerelem fejlődik ki s az tesküvőt stílszerűen egy motoroson tartják meg. A nászút helye pedig 'a dunai kis sziget. A kitűnő vígjáték egyes jelenetei megejtően humorosak, frappánsak. Talán éppen azért, mert keresetlen egyszerűséggel emberi minden mozzanata. Például előre tutijuk', hogy a felbontandó szardiniás doboz, mihelyt véső-kalapáccsal bontják, szémbefröcs- Icsen. Azt se képzeljük, hogy az összedörzsölt fadarabok Jángragyúlnak. A kacsafogás kísérlete már Páger mesterjátékának kincsesházából Való. (Emlékszünk egy vígjátékban kreált táncszámára is, ami hasonlóan págerantali volt, ahol valószínű a rendező együtt bámult a statisztériával.) Már az ötletes rendezőt dicsérik az éhezők lelki szemei előtt elvonuló rakott tálak, inyenc-falatók. jelenetei. A különféle fizikai funkciók ;(álom,* zápor, éhség, tűzrakás) gátlásának felsorakoztatása szívbőlfakadóan jóízűvé teszik Cserépy László munkáját. Páger önmagát múlja felül (igaz, lezt már párszor mondtuk róla). Végig komoly marad, akár egy drámában, de éppen, mert Végig emberi, meggyőzően humoros 'tud lenni. Simor Erzsj játéka kedves és jó, szépsége js jól érvényesül a huncutabb 'jelenetekben is. Kovács Károly játékából hiányzik a keresetlenség és a bárgyú vőlegény figurája nem alkalmas arra, hogy ítéletet mondhassunk filmművészi képességeiről. v. Bánky Róbert és Kökény Ilona szerepe sem terjed túl az epizódisták feladatkörén, de Daniss Jenő rövid játéka annál plasztikusabb és őszintébb'. Hanghordozása és alakjai magyarosiak és mindenkor szimpatikusak. A film fényképezése, keptémáinak kikeresése bravúros. Érthetetlen, hogy az Omnia Mozgó előtt levő plakát Si. mor Erzsi fürdőző nője, melyet az állófényképen elrajzolt a fényképész lencséje, feltűnően nagy kézzel festett mlögl a plakátrajzoló is. Ilyen hibáknak' sem az állófényképnél, sem a plakátnál nem vpl- :na szabad előfordulni. Zenei részében a film jój megoldott, hangfelvételei azonban nem mindenütt kifogástalanok. Filmgyártásunk egyik legkitűnőbb vígjátékához gratulálunk I Oy. K. E. - Irta: Aiaupassanl Rendezte: Helmut Főszereplők: Marianne Párisi románc K&utner Hoppé, 'Ferdinánd Marian, Paul Dahlke Zene: Lothar Bráhne és Werner Eisbrenner. Operatőr: Georg Cenzúra: Beszél: aluli németül Produkció: Tobis Brúckbauer Forgalombahozza: Budapest Film. Bemutatta: Uránia. Helmut K&utner a fiatal német rendező egészen különleges beállítású és hangulatú filmalkotással ajándékozta meg azokat a mozilátogatókat, akik szeretik a megszokott hangtól eltérő filmcsemegét. A»Párisi románc«c. Tobis-film a Budapest Film ez évi anyagának egyik legértékesebb produkcióját jelenti. A»Münchhausen«átfütő sikere után ugyancsak gondot jelentett az Uránia filmszínháznak egy olyan film kiválasztása, amely nem jelent (visszaesést a minőségben, hanem más eszközökkel gyönyörködtet. (A film magyar címéből a Paris szó elmaradhatott volna, hiszen alig van köze a francia fővároshoz.) A mult század végén járunk, ahol a béke apró-cseprő és komoly gondjai között veszedelmesen fontos hang jut úgy a szerelemnek, mint a többi szenvedélyeknek. A könnyelműség megnyilvánulásai ma már iskolapéldának (számítanak s a modern ember nem is tudna ennyire antiszociálisán bűnös lenni. Káprázatos palotában lakik a fiatal zeneszerző, (Ferdinánd Marian), aki szerzeményei témája szerint váltogatja szíve választottjait. Legújabb különleges hangulatához egy kirakat előtt találja meg az érdekes múzsát, akit egy kincseket érő igaz-gyöngysorral próbál megszédíteni. A polgárasszony (Marijanne Hoppé); életét még nem szennyezte be kaland és tiszta homlokkal áll az! ördögi kísértés előtt. A férfit meglepi az ékszer szokatlan hatástalansága és áldozatát tovább üldözi. Most már (nagyobb tétbe folyik a játsz-

12 'ma: érdeklődését és szívét is felteszi erre az egyre lapra. Ennél a pontnál az asszony is gondolkodót kér néhány másodpercre, ez a pár pillanat íazonban elegendő, ho'gjy: a gál jáns lovag, a rutinos hóditó minden -eszközével megindítsa a nő érzéseit. lehet örök. Meggátolja egy közbeékelődő harmadik, aki tud a kgttős szerelemről és a hallgatás áraként az asszonyt magának akarja megszerezni. A zsarolót a szerelmes zeneszerző párbaj golyója végzi [ki, de az asszony a méregpohárhoz menekül. A férj ma. ff ' ^rsftwk'ílbíft ^Bliiillfitll Az asszony most már kétfős játékot játszik'. A kártyát szerető polgári férj mellől a hazugságok útvesztőjébe me- Inekül igazi férjéhez, szerelméhez. E frigy azonban nem gábaroskadva kutatja, hogy tisztesség és hűtlenségl hogyan férnek el egy asszonyi lélekben. A legmélyebb emberi érzések 1 apoteózisa ez a film. A férfi szerelme érzékileg megfoghatóbb, az asszony lelke megérthetetlenül magasztos és Itiszta még a bűnösnek ítélt szerelemben is. A kötelességteljesítés rá tudja bírni tisztességre és hálára az élettársakat, de! a szlerelemi a veszedelmek vállalásával kezdődik. Mindezt százszor könnyebb szavakban- elmondani, mint a film nyelvén. képekben. A rendező épen ezjen a téren alkotott rendkívülit, hogy a film nyelvén mondta el azt, ami költőnek is nehéz feladat. A szereplőik mesterei az emiterábrázolásnak. Marianne Hoppé klasszikus szépsége, bájos asszonyisága megindítóan emberi. Nincs rosszaság a nőben, aki szeret.: Ezt el is tudja hitetni velünk. Ferdiinánd Marian a Jud Süss óta benne él a fhozilátogatók fan Szerencsés fiú Rendezte: Mario Maitoli Zene.- M- Allegro. Produkció: Sangraf-Pegorafo Beszél: olaszul Magyar ; szöveg: Adalberto Struzziero -Hossza: 2418 méter Cenzúra: aluli Forgalombahozia: Esperia Film Főszereplők: Ferruccio Tagllavini, Silvana Jacchino, Carlo Campanini Bemutatta: Fórum, Omnia Kb. másfélévvel ezelőtt nagy reklámot csinált az olasz rádió az akkor készülő y>voglio vivere cosul (így 'akarok iélni) c. filmnek. A főszereplő Fermccio Tagliavini, a kiváló 1 írai tenor, személyesen énekelte a mikrofonba a '.film főszámait. Örömmel üdvözöltük tehát most a filmet bu táziájában. Egyéniségét az idő se tudta ködösíteni. Most, hogy újra játszik, éppen ilyen maradandóan véste magát képzeletünkbe utánozhatatlan stílusával. Elhisszük, hogy a gyakorlott hódító megejti a legtisztább asszonyt is, kinek' (érzelmeitől ínegnemesedik viszont a legbűnösebb férfi is. Játék áz érzelmekkel, játék a nézővel, ez a Párisi románc. Külön meg kell említenünk, hogy a feliratozás magyar szövege kiemelkedően jó. Nem szolgai fordítás, hanem a gondolatoknak kerek, aforizmaszerű mondatokba-foglalása. A zenei rész igen szép és kissé több zenét is megbírt volna a film, mely hosszadalmassága ellenére is logikusan felépített érzelem-folyamat kifejezője. Gy. K. E. dapesti bemutatója alkalmából. Sajnos, az öröm épp olyan korainak és elhamarkodottnak bizonyult, mint amilyen indokolatlannak az olaszok nagy lelkesedése. (Az a gyanúnk, hogy az is csak előlegezett volt és kizárólag a gyártóvállalat által fizetett reklám céljait szolgálta.. ) Bizony, mondjuk meg őszintén, gyengécske film. A széteső, naiv, sőt primitív történe* ngm való egyébre, minthogy Ferruccio Tagliavini^nek alkalma 'legyen egyet-egyet énekelni. Sajnos, ez általában gyakori tüngt az ilyen karrierfilmeknél, melyeknek központjában valamelyik kiváló olasz énekes alakja áll, bár még igen jól emlékezünk tavalyról a Schipa-filmre, amely éneklés nélkül is épkézláb, ér-

13 dekes történet lett volna. Hát hiába, egyszer sikerül a dolog, egyszer nem, ezúttal éppen neifi sikerült... Stefano, az egyszerű pa- (rasztgazdá-legény számosíá ígú családjával él vidéken. és dolgozik. Gyakran megesik ugyan,"hogy dolog helyett irt" kább énekel na nem báj'. Esténként ellátogat a falusi boltos-familiához, ahol csinos fiatal lány is van. Ez utóbbi Stefanohoz képest úrikisaszszonynak számít, iskolákat végzett és jól zongorázik. Szívességből foglalkozik Stefano lodába, onnan az Operába küldik, ahol mindjárt megbarátkozik az egyik díszletmunkással. A színpadon szörnyű veszekedés folyik a karmester jés az első tenorista között, az. igazgató alig győzi csendesíteni őket. Végre elül a vihar. Még éppen erről beszél egymással az igazgató' és a tenorista, amikor beállít Stefano. Megmutatja a levelet az igazgatónak, az igazgató a tenoristának és egy darabig kegyetlenül elréí'álkoznak (szegény fiúval, végül kidobják. Megszégyenülten kullog hangjával és zongorakísérő^ (mellett átveszi vele a nagy tenor-szerepet, amelyek minden jóhangú fiatal olasz vágyálmait képezik. Stefano az éneklés miatt gyakran keveredik szóváltásba családjával, főleg izgága unokatestvérével, aki ímár csak azért is rossz szemmel nézi á dolgot, mert szívesen udvarolna a kislánynak, itz viszont határozottan visszautasítja közeledéseit valószínűleg Stefano miatt. Az 'unokatestvér azon töri a fejét, hogy tudna egyszer Stefanonak borsot törni az orra alá. Kapóra jön egy házaló ügynök érkezése, aki híres a többé-kevésbbé gonosz tréfáiról. Készséggel áll unokabátyánk rendelkezésére és mindjárt hamisítanak is egy levelet a római Operaház nevében. Stefano a következő napon megmöbbent boldogsággal olvassa, hogy az Opera igazgatója hallotta egy barátjától, milyen remek hangja van és ezzel kapcsolatban kéri, keresse fel tárgyalás céljából a Hotel Excelsiorban. A falu ünnepélyesen búcsúzik Stefanolól és a fiú elmegy. Rómába érkezve siet a szál- (és összeakad új barátjával, a díszletmunkással. Elmeséli nefki a történteket és hozzáteszi, 'hogy nem megy többé haza soha. Szerencsére hamarosan kisegítő álláshoz jut ő is a kulisszatologatók között. Egy este a»f(egyencnő«-t adják éppen a híres tenor igen rosszul van diszponálva és a közönség fele alszik, másik fele dühöng. Stefano lott áll a kulisszák mögött és fájó szívvel hallgatja az'éneket. A tenorista egy nagy kitörés után kifulladva elhallgat, pedig folytatnia kellene és ebben a pillanatban Stefano édes, lágy hangja ráiezdi a híres románcot: Spir-. to gentil de'sogni miéi... A közönség felriad és lelkevesztetten figyel, a tenorista levegő után kapkod, majd siralmasan igyekezve a látszatot fenntartani, gesztusokkal kíséri Stefano énekét. Az aria végeztével persze félretaszigálják és tombolva ünneplik az új csillagot. Ettől kezdve csakúgy ömlik a pénz Stefanohoz. Barátja is otthagyja állását és az ő impresszáriója iesz. Stefano azonban annyira

14 peheztel a régi tréfáért, hogy hónapok eltelnek és nem látogatja mjeg a családját. Barátja egyszer pénzt visz nekik, de visszautasítják, mivel Mindnyájan szörnyű zavarban állnak, mert Stefano összes lemezei összetörtek. Nem mernek szólni a gyereknek és reszkető kézzel indítják el a hetne a film. Ami ezután jön, teljesen azt a benyomást.kelti, hogy valahogy nagy nehezen, kínlódva tákolták még össze egy kis bonyodalmat, hogy ne legyen még vége. Ezzel már a rendezésről is mindent elmondottunk. Nem ismertünk rá Mario Mattoltra, annyi gyönyörű, hibátlan olasz film nagyszerű rendezőjére. A fentemlített beugrási jelenetet kivéve mintha nem lis ő rendezte volna a filmet. A szerepiők is haj haj! káról nem tudunk véleményt: mondani elenyészően kis szerepe után. Messzire kimagaslik a szereplők közül a Stefano barátját játszó Carlo Campanini, aki mint mindig, most is szívderítőén kedves és.természetes. Mindezek dacára mégsem elvesztegetett idő a moziban töltött másfél óra,, mert az operák rajongóit mindenért bőségesen kárpótolják a szebbnél-szebb áriák Lés dalok. Hála Istennek, különösebben zavaró, feltűnő hang- nem ' Stefano személyesen hozta. Stefano kis unokaöcscse könyörög az impresszáriónak, hozza el magával Stefanot, olyan rossz itthon nélküle, mindig csak veszekednek. Pár nap múlva a kisfiú apja megint nagyon dühös valamiért és amit nem szokott tenni, megüti a gyereket Ez kétségbeesetten rohan el, felugrik egy lóra, deipár lépés után a szilaj állat ledobja és jó darabon magaután húzza a földön. A gyerek halálán van és a család sírva állja körül. Utolsó kívánsága, hogy tegyék fel a gramofonra Stefano egyik lemezét. néma gramofont, amikor az ajtóban gyönyörű hang csendül fel és énekli a kisfiú kedvenc dalát: Stefano váratlanul megérkezett. Az öröm gyógyító hatással van a gyerekre és pár hét múlva talpra is áll. Stefano és a boltos-kisasszony is tisztába jönnek egymással, így hát szent a béke. A film vontatóttan indul, a közepe felé fellendül, hogy a második részben újból viszszahulljon az unalomba és a teljes ellaposodásba. Egyetlen igazán pompás, mulatságos, remekül megfogott jelenete Stefano beugrása. Ezzel azonban már szépen be is fejeződ Terraccio Tag Havi ni még az olasz tenoristák között is ritka szépségű; behízelgő hang boldog tulajdonosa, de színésznek, sőt hősszerelmes nek' nos mondjuk gyönge. Külseje nem kelti a legcsekélyebb illúziót sem. Silvana Jacchino tökéletesen jelentéktelen, játétorzítás sincsen, bár nem minden szót lehetett olyan tisztán érteni, mint általában az olasz filmeknél. A magyar feliratok lehettek volna itt-ott élénkebbek. Az az érzésünk,, hogy a film nem sokáig fog tfutni a premier-mozikban. Z. K. Október hetedikétől kezdve új színházizárórarendelet lép életbe Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter október 7-től kezdődően új zárórarendelkezést bocsátott ki a színházakra és szórakozóhelyiségekre vonatkozóan. Az új rendelkezés értelmében a színhazakban. és szórakozó helyiségekben, úgymint: kabarékban, filmszínházakban, cirkuszban, hangversenyteremben stb. az előadást, továbbáí a riendőrhatóság részéről esetleg engedélyezett bárminemű összejövetelt este fél 10 óra előtt ágy kell befejezni, hogy az illető helyiség este fél 10 órakor kiürítetten zárva legyen. Ezzel a rendeletiéi a belügyminiszter július 9-én kiadott rendelkezése, amgly szerint a színházakát csak' este fél 11 órakor kell kiüríteni, természetszerűleg érvényét Az veszti. új zárórarendelkezés tehát szükségessé teszi, hogy mozgóképszínházaink előadásainak kezdési időpontját megváltoztassák. Valószínűnek látszik, hogy viszszaállítják a régebbi kezdési időpontot, lazjaz! a fél 3, fél 5, és fél 7-es kezdést. Felelős szerkesztő: MATOLAY K. GÉZA dr. Felelős kiadó: LIEBER LÁSZLÓ dr. Kiadóhivatalt főnök: GYIMESY KÁSÁS ERNŐ Készült a >Jövő< nyomdaszövetkezet műhelyébea Budapest, IX., Erk'el-u. 17. Telefon: Felelős vezető: Demjén Ferenc Ha elkallódik egy-egy Magyac film példány, levelező-lap értesítésre megküldi a = 0 ItiadéUit/atal

15 Agfaphotó, V., Vilmos császár-út 18. I. Tel.: Ambrus Film, VIL, Erzsébet-krt Tel.: Apolló filmreklámvállalat, VIL, Erzsébet-körút 9 11., II. e. Tel.: Aurora Film, VII., Erzsébet-körút 9 II. Tel Balogh Film, VIL, Erzsébet-körút 8. III., 2. Tel.: Bauer vetítőgép és adapterek (Bosch Róbert kft.), V., Váci-út Tel.: Bel- és külföldi filmellenőrző, VIL, Erzsébet-körút 8. II. Tel.: Beleznay Filmkölcsönző, VIL, Akácfau. 4. Telefon a Beleznay mozi telefonja: Bitón keskenyfilmgcpforgalmi, VIL, Dohány-u. 57. Brückner János mérnök, az MMOE szakértője,xi.,ulászló-utca 62. Tel.: , vagy Mechanikai és Elektromosipari szakiskola. T.: Budapest Film (Tobis), VIL, Rákócziút 52. Tel.: Budapesti Hangverseny Zenekar, VIII., Nagytemplom-u. 24. Tel.: Csepreghy Film, VIL, Erzsébet-körút Tel.: és Csizmadia László: mozik képviselete, VIII., Aggteleki-u. 4. I. em. 5. Telefon: Csontó Menyhért, a Magyar Film belső munkatársa. XIV., Amerikai-út 68/a. I. 2. TeL: (Függetlenség szerk.: ). Délibáb Film, Filmkölcsönző: VIII., Rákóczi-út 9. I. em. Telefon: és Diapozilh készítő üzem. Fekete György, VIII., József-körút 9. (az udvarban). Erdélyi Filmgvártó, VIII., Népszínház-utca 21/ Tel.: Esperia Film, VIL, Erzsébet-körút 13. Tel.: , Farkas.1. M. reklámvállalat, VIII., József-körút 19. Tel.: Ferrania, V., Gróf Tisza István-utca 18, Tel.: Filmcenzura, IV., Eskü-tér 6. Tel.: , alelnök: Filmexpress, VIL, Erzsébet-körút 9. Tel.: , Filmértékesítő. VIL, Erzsébet-körút 8. Tel.: és Filmexport Kft. Budapest, VII., Erzsébet-krt. 8., Tel.: , : Filmimpex, VII, Erzsébet-körút Tel.: Filmfotó üzem és laboratórium. Alim a- yer J., VIII., Rökk Sz.-u. 11. T.: , Filmhang, VII., Erzsébet-krt Tel: a Fortuna Film, VIL, Erzsébel-körút 8. Tel.: Raktár: VIII., Népszínház-u 19. Tel.: Göbl A. György filmgyártó és filmkölcsönző, VII. Erzsébet-körút Tel.: Gyimesy Kásás Ernő, a MAGYAR FILM kiadóhivatali főnöke, XIV., Semsey Andor-utca 7. Tel.: Hajdú Film, XIV., Gyarmai-ulca 39. Tel : Hamza Film, VIL, Erzsébet-krt. 8. Tel.: Hausz Mária Film, VII., Erzsébet-krt g_ Tel Helikon" Film, VIII., Rökk Szilárd-u. 24. Tel.: Raktár: VIII., Népszínház-utca 19. V. Tel.: UZAk'MAÍ'CÍMTÁ& Hidvéghv Film, VIL, Rákóczi-út 44. Tel.: Ilollai és Pázmányi filmkölcsönző, VIL, Erzsébet-körút Telefon: Horváth Film, VIL, Erzsébet-körút 8. Hungária Film, VII., Erzsébel-körúl 8. Tel.: Hunnia filmelhelyező irodája, VIL, Erzsébet-körút T: , Sajtóosztály: Hunnia Filmgyár, (Filmipari Alap), XIV., Gyarmati-u. 39. Tel.: , , Pasaréti műterem: II.. Pasaréti-ét 122. Tel.: Ibusz filmszállíió, VIL, Erzsébet-körút Tel.: Inkey Tibor filmállófényképész, filmfotó üzem, IV., Múzeum-krt 3. T.: Jankovich Film, VIL, Erzsébet-krt 8. Telefon: Jupiter Film, VIII., Rákóczi-út 59. Tel.: , Kamara. VI.. Bajza-utca IS. Tel.: , Kárpát Film. VIII., Népszínház-utca 21. Tel.: Keskenyfilmforgalmi, VIL, Rákóczi-út Kodak. V.. Báthory-utca 6. Tel.: , Kokas film, VIL, Erzsébet- körút 13. Tel.: Kolczonay Film, VIL, Erzsébet-körút Tel.: , Raktár: Népszínház-utca 19. Tel.: Koncz Film, VIII., Népszínház-u- 14. Tel.: Korona Film, VIL, Akácfa-u. 7. Tel.: Kovács és Faludi laboratórium, XIV., Gyarmat-utca 35. Tel.: Synchron műterem: XIV., Gyarmat-utca 40/b. Tel.: Kováts Béla filmreklám, hanglemez, diapozitív, VIII., József-körút 19. Tel.: Központi filmkezelő. VII., Erzsébet-krt Tel.: , , Krupka filmgyár és laboratórium, XIV., Bácskay-utca 29/b. Tel.: Lajthay Le Derlé Károly filmvállalata, VIII., Népszínház-u. 31. Tel.: Léna Film, VIL, Erzsébet-körűt 13. II. em. Tel.: Magor Filmgvártó, VIL, Erzsébet-krt 8. Tel.: Magyar Filmiroda, IX., Könyves Kálmán-körút 15. Tel.: , este 7 órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és ünnepnap: Játékfilmgyártás: Színészöltözők: Feliratkészítő üzem: Híradókiadás: VIII., Szentkirályiutca 25.Tel.: Fényképüzem: VIII., Sándor-utca 5 7. Tel.: Filmkölcsönző-osztály VII., Erzsébet-körút 45. Tel.: , Magyar Filmzenekar Zeneservice, VIL, Verseny-utca 18. Tel.: , VIII., Baross-u Tel.: , Magyar írók Filmje, VII., Erzsébet-krt. 13. Tel.: Magyar Mozgófényképgépkezelők Országos Egyesülete, VIII., Népszínházutca 19. Tel.: MMOE. V1IL, Csokonay-uica 10. Tel.: Marxion, keskeny hangoskép, gyári ja: Marx és Mérei Első Magyar Repülőműszergvár, VI., Bulcsu-utca 7. Tel.: " Mester Film, Filmkölcsönző: VIL, Erzsébet-krl IV. em. Tel.: , Gyárlási iroda: XIV., Thököly-úl 116. Tel.: Modern Film. VIL, Erzsébet-körút 8. Tel.: , Modern Írók Filmjeit Kölcsönző Rt., VIL, Erzsébet-körút IV. (Mester Filmnél). Tel.: Mozgóképüzemi. VIL, Akácfa-u. 4. Tel.: Raktár: V11L, Kun-u. 12. Tel.: Molnár Film Reklám, VIL, Erzsébetkrt Tel.: Művészfilm. VIL. Rákóczi-út 40. Tel.: Raktár a házban. Művelődés Film. VIL, Rákóczi-út 44. II. Tel.: Objectiv Film. VIL, Erzsébet-körút 8. Tel.: Oktatófilm kirendeltség, VIII., Csepreghy-utca 4. Tel.: Oláh György gépészmérnök, a Zeisslkon A. G. mozigépeinek képviselője, VIII., Rökk Sz.-u. 20. Tel.: OMME, VIII., Csokonay-u. 10. TeL; , Országos Nemzed Filmbizotlság, V., Klebelsberg-u. 17. Tel.: Palatínus Film, VIL, Erzsébei-körút Tel.: * Papp Film. VII., Erzsébet-krt Telefon: Pegazus Film. VIL, Erzsébel-körút 7. Tel.: Pergőképforgálmi, VIL, Rákóczi-út 12 Tel.: Raktár: VIII., Szilárd-u. 20. Tel.: Rökk Beiber Antal filmgyártó és filmkölcsönző vállata, VIL, Erzsébet-körút 8. III., Tel.: Bcklám Stúdió, Hirdető Iroda, VIL, Erzsébet-körút 8. Tel.: Sláger Film, VIL, Erzsébel-körút 8. TeL: Raktár a házban. Stílus filmdíszlettervező és kivitelező vállalat, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: Szénássy Macskássy színes trükkfilmek, IV., Múzeum-krt. 1/b. Telefon: Szarka Sándor, filmgyártó és filmkölcsönző vállalata, I. Szent János-tér 2. Tel.: , Takács Film, XII., Pasaréti út 122- Tel.: , Tamásy Film, VIII., József-körút 26. Tel.: Telefongyár, XIV., Hungária-körűt TeL: Terra Film, VIL, Erzsébet-krt TeL: Turul Szövetség Szépmíves B. E. velilö mozgalmi törzs, IV., Szarka-u. 2. Tel.: Turul Film, VIII., József-körút 3& Tel UFA Film, IV., Kossuth L.-U.13. Tel.: , Raktár a házban*. Tel. : Valter reklámanyagkőlcsönző, VIL, Erzsébet-körút 8. TeL: Viktória Film, VIL, Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: Raktár a házban. Yuli FUm, XIV. Stefánia-Üt 71. Tel.:

16 [ Budapest V évf, 40, sz. Egyes szám ára 70 HU, Produkció: Songrof Pegoraro

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

egy marslakó BécSBen

egy marslakó BécSBen Egy marslakó Bécsben A magyarok Amerikában sokkal előbb megteremtették Hollywoodot, mielőtt az ennél ártalmatlanabb atombombát megcsinálták volna. (Norman Macrea, az Economist főszerkesztője) Isaac Asimov,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza)

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) Térey János Asztalizene Színmű három tételben részlet 10 36 (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) (magában) Állandó ítéletidő Útban Pestre, Beugrottam ide. Drága hely,

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS. Szokatlan beszélgetések SCOLAR

A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS. Szokatlan beszélgetések SCOLAR A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS Szokatlan beszélgetések SCOLAR TARTALOM 10 MÜLLER PÉTER 2010. december 27. 18 SZINETÁR MIKLÓS 2011. március 28. 28 LATOR LÁSZLÓ TÓTH KRISZTINA 2011. április 18. 44 VEKERDY TAMÁS

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Népi játékok foglalkozások

Népi játékok foglalkozások Népi játékok foglalkozások Szélkakas népi játszópark (Kosaras körhinta, népi játékok) A népi játékok, nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi

Részletesebben

A komáromi konferencia után

A komáromi konferencia után A komáromi konferencia után Az utóbbi években több konferencia, szakmai összejövetel, internetes fórum témája volt a könyvtáros- informatikus képzés, továbbképzés. A tanulunktanítunk, mi a haszna című

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó!

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó! Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Kedves Olvasó! Ha olvasod a levelem, akkor máris jól kezdődik a 2012-es év: - mert túlélted a tavalyit, - mert jól vagy és van időd levelemet

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE 30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE II. Hidak és Hídépítők Napja 2014. május 16. A rendezvény mottójául: Ünnepet szeretnénk teremteni a szakmának. Egy olyan ünnepet, mely egy szervezett közösség megjelenésére utal,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben