Budapest okt. 6. V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest 1943. okt. 6. V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül."

Átírás

1 Budapest okt. 6 V. évf. 40. sz. Egyes szám ára: 70 fül.

2 Jelenet a»sorsok a viharban* című olasz filmből

3 F I L M KA M A R Á I S Z A K L A P Szerkesztőség és. kiadóhivatal: VII., Erzsébet-körút 13.JIV. emelet. Tel.: , Postatakarékp. csekksz.: Előfizetési árr egy évre 35.pengő, félévre 18 pengő. V. ÉVFOLYAM 40. SZÁM MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN BUDAPEST, OKTÓBER HÓ 6 A MAGYAR FILMEK SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE Irta: Matolay Géza dr. A filmhitel problémáinak egészséges megoldása, a filmügyeknek - egy minisztérium hatáskörébe vo-. nása és a forgatókönyv elbíráló, valamint a cenzúrabizottság egyesítése, az a néhány legfontosabb lépés, amely nélkül komoly színvonalemelkedésre nem számíthatunk filmgyártásunkban. A filmhitel kérdést összes részleteiben feltártam s megindokoltam iazt is. miért lenne szükség a filmekkel foglalkozó különféle bizottságok egyesítésére. Most valamennyi filmügy e gy minisztérium kebelében történő egységesítésének fontoeságára kívánok rámutatni. az összes többi minisztérium is. I Amikor azután a film elkészült, az az Országos Mozgóképvizsgáló', Bizottság elé kerül, amelyben ugyancsak minden minisztérium képviselve van. de éz a szerv már 1 a belügyminisztérium kebelében működik és a film játszási engedélyét a belügyminisztérium adja meg. Hogy miért kell ennek a két azonos összetételű bizottságnak más-más minisztérium alá tartóz* nia. arra igen nehéz felelni. Valószínűleg azért, mert egy elavult törvény a mozik születésének idején a sátrakban rögtönzött»kinematograf«okat. mint mutatványos] Ma az a helyzet, hogy a filmügyek, bódékat a belügyminisztérium ha a forgatókönyv elbírálása táskörébe utalta. Azóta a bódék és a gyártási engedély megadása ból hatalmas színházak lettek, a tekintetében a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kebelében működő vásári mutatványból pedig komoly, művészet lett. de a moziügyek és' Országos Nemzeti Filmbizott a mozgók műsorának engedélye ság hatáskörébe tartoznak, de ebben zése változatlanul a belügyminisz a bizottságban képviselve van térium ügykörében maradtak. minisztériumra bizták volna irányítását. De mert első megjelenésében csak olyan volt. mint a vurstli bármelyik mutatványos sátra, oda került a belügyminisztérium ügykörébe és valahogy ottfelejtették. Közben filmgyárak emelkedtek, hatalmas filmszínházak épültek, mutatványos attrakció helyett milliós tömegek szórakoztató és nevelő eszközévé vált a film. messze túlnőtt jelentőségében, kulturális hatásában a rendészeti felügyelet szűk méretein, s ennek folytán a felügyeletbe, irányításba egyre több minisztérium kapcsolódott bele. így születtek meg a különböző bizottságok. Megosztott hatáskörök A forgatókönyvek elbírálása az Országos Nemzeti Filmbizottsághbz tartozik, amely a kultuszminisztérium szerve, a cenzúrabizottság pedig már a belügyminisztérium fel Összehasonlítás a színház ügyekkel Ha összehasonlítást teszünk a tása már a hallgatóság óriási tömege folytán is sokszorosan naügyelete alatt működik. Ezekben a színházzal. akkor azt látjuk. hogy bizottságokban mint mondtam a színházügyeknek csak a.rendészeti része tartozik a belügyminisznevelő, kulturális, művészi, vallásgyobb, mint a színházaké. Nemzet minden minisztérium képviselve van. Ezenkívül a mozgóképszínházak a játszási engedélyek kiadása tériumhoz, más szempontból azonban igen helyesen teljesen a egyaránt a vallás- és közoktatás-t erkölcsi és oktatási fezempontból stb. teljes mértékben és kizárólagosan a belügyminisztérium hatás kultuszminisztérium felügyelete alá ügyi minisztérium lenne illetékes tartoznak. A logikus és természetes az volna, ha a mozi- és film!-i és mostani formájában jelentkezett vezetni ezeket az ügyeket. Ha ma köre alá tartoznak. A filmgyártáshoz szükséges nyertsanyag kiutalását már az iparügyi minisztérium ügyek ugyanide tartoznának, hiszen a mozik, a filmek nevelőhazonnyal gondolkodás nélkül erre a volna) a film és a mozi. minden bi végzi, a külföldi filmek bohózata- /

4 Iának engedélyezése viszont a kereskedelmi minisztériumtól függ. A filmgyártás, filmkereskfedelem és mozgóképszínházak ügyei tehát igen komplikált úton és módon bonyolíthatók le. A sok mindenfelé tartozás s az ezzel kapcsolatos sok utánjárás rengeteg időt vesz el úgy a hatóságoktól, mint a mozi- és filmszakma vezetőitől. Igen egészségesnek tartanám tehát,.ha az ügyek egységesítésével megszüntetnék azt a bonyolult adminisztrációt, amely ma annyi miniíszté-- riumon keresztül nehezedik a szakmára. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban rá kell mutatnom arra a fonák helyzetre is. amelybe a moziengedélyek kiadására vonatkozó jogszabályok, illetve elvi döntések folytán került a filmszakma. A mai helyzet szerint egy ellen filmgyártó és kölcsönző sem kaphat moziengedélyt, ugyanakkor azonban nem áll fenn a fordítottja. Vagyis., ha egy, filmgyártó vagy kölcsönző filmjeinek jobb kihasználása' céljából szeretne érdekeltségébe vonni mozit is, erre nincs semmi lehetőség, ha azonban egy moziengedélyes filmvállalatot akar létesíteni, igen könnyen megkaphatja iparengedélyét. Sok ilyen példát láthatunk. Nem kell neveket felsorol* nom. hiszen ezek közismertek. Ez azonban még! a kisebbik hátrány, amely a filmszakmát éri ezen a réven. A nagyobbik az v hogy ebben a vonatkozásban a külföldiek előnyben vannak a magyar államipolgárokkal szemben. Mert íme, itt vannak olyan külföldi gyártó cégek, mint a Tobis. az UFA, vagy a Budapesten levő olasz érdekeltség, amelyek mind hatalmas bemutató - színházakkal rendelkeznek s így saját produktumaikat lényegesen jobban tudják kihasználni, 'mint a magyar gyártók. Ezen a helyzeten is kellene változtatni. És gondoljunk csak arra. hogy a magyar gyártó mennyivel többet tudna áldozni filmjeire.^ ha egyrészt azok megjelenése biztosítva lenne a saját érdekeltségéhez tartozó moziban^ másrészt a mozi jövedelme»szubvencionálná«vállalatát. Az állami támogatásnak olyan formája lehetiie ez., amely nem károsítana meg senkit^viszont nagy lendületet adhatna a magyar filmgyártásnak. Külföldön mindenütt teljesen összekapcsolódott a mozi cts a filmgyártás és az üzleti élet erős szálakkal fűzte össze a gyártást és a kereskedelmet. Legtöbb országban egész sereg mozival rendelkeznek a gyártó cégek. Ez a különválasztás egyedül nálunk van s ezt nem tartom egészségesnek. Nem helyes az, hogy a»filmesek«és»mozisok«úgy álljanak egymással szemben,, mint az ellenfelek, amikor pedig közös érdekeik volnának s legfőképen közös létüknek, üzletüknek az alapja: a film. De más-más hatóság alá tartoznak s ez már akaratlanul is olyasféle széthúzást idéz elő, amilyet sokszor láthatunk a más-más vallásfelekezethez tartozó házastársak között. Ha mind egy minisztérium alá tartoznánk akik filmmel, mozival foglalkoznak, akkor a sqk súrlódás bizonnyal megszűnne. (Folytatjuk) MIT HOL JÁTSZANAK Annamária Korona Anyámasszony katonája Deák, Kaszinó IA szerelem jogán Diadal Bajtársak Nap B uba s Belvárosi, Damjanich, Flórián, Körönd, Otthon, Túrán Családunk szégyene Éva, Hunnia, ' Kultur, Palota, Tátra, Ugocsa Csákó és kalap Rákóczi Csavargók Scala Csókparádé Béke Egyetlen éjszaka Erzsébet Elnémult harangok Turul Elvarázsolt, hercegkisasszony Maros Erény csősz Pluto Éjféli gyors Mesevár Éjfélre kiderül Népszínház Fekete hajnal ; Kamara F ő11 ékenység Átrium, Nemzeti Apolló, Szittya BUDAPESTEN Fények az éjszakában ösbuda, Andrássy Házassággal kezdődik Adria, Baross, Budai Apolló, Délibáb, Glória, Hazám, Ipoly, Józsefvárosi, Nyugat, Petőfi, Szivárvány, Tinódi, Toldi, Zuglói Karosszék Kettesben Két lány az utcán Tisza Külvárosi őrszoba Pest Ráday Fórum, Omnia Lángoló fiatalság Korzó Lopott feleség Bethlen, Csaba, Ujbuda Münchhausen Rádius, " -* Néma kolostor Alkotás örvény Nép Párisi románc Uránia Rejtély Corvin Szeptember végén Barlang Sziriusz ' Kristály Titokzatos idegen Vitéz Újra sarjad az élet Székely Vari e t é Duna Vihar Ázsia felelt Homeros i

5 Óriási sikerrel mutatták he a»pastor Angelicus«című, XII. P/us pápa életerői szóló filmet Az ünnepségen részt vett: Auguszta főhercegasszony, Fülöp Józsiás Koburg herceg, Angelo Rótta c, érsek, apostoli nuncius, Színgei-Merse Jenő kultuszminiszter és Ghyczy Jenő külügyminiszter, Mikes János gr. érsek. Czapik Gyula egri és Gr ősz József kalocsai érsek. Dudás Miklós hajdudorogi. Scheffr ler János szatmári. Pétery József váci, Kriston Endre, Meszlényi Zoltán püspökök, Hász István tábori püspök, Drahos János esztergomi általános helytartók, Endrédy Vendel zirci, apát, Schandl Károly, Jakabb Oszkár, M\ayer János, Láner Kornél titkos tanácsosok. Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke. Béldy Alajos altábornagy, Szendy Károly Budapest polgármestere, Náray Antal a Rádió elnöke, az ActioCatholia elnöksége, a Katolikus Nagygyűlés díszelnökei sok apostoli protonotárius és pápai prelátusok, Beresztóczy Miklós pápai kamarás, a kultuszminiszter rium I. ügyosztályának főnöke, Harsonájelek jelezték a hercegprímás megérkezését, majd felhangzott icr magyar és a pápai Him- \niisz. majd utána megkezdődött a»pastor Angelicus«film bemutatása, amely óriási sikert ért el. Az elmúlt hét szombati napjának egyik legnagyobb eseménye volt a dicsőségesen trónoló XII. Pius pápa életéről készült, minden részletében megkapó»pastor Angelicusa című méteres magyarul beszélő film, ünnepi díszbemutatója az Uránia filmszínházban. A pápafilm magyar szövegét Nyisztor Zoltán pápai prelátus írta< míg a magyar rész-összeállításában a Magyar Filmiroda engedélyével Jámbor Dezső az Actio Catholioa országos filmosztályának titkára tevékenykedett. A MÜNCHHAUSEN színes film eljárással készült

6 Kamarai felvételek és átminősítések A Kamara filmművészeti főosztályának miniszteri biztosa a felvételi bizottság javaslatára augusztus hó 13^án a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 44. -a alapján a filmfőosztály tagjaiként a következőket vette fel: a művészeti ügyvezetők szakcsoportjába: /1943. Dr. Szentpály Istvánné sz. Lobmayer Alice, m. ügyvezetőként; mozgóképszínházi B) csoportba: /1943. Hartmann Ferenc, /1943. Pillér István, /1943. Ujlaky János; mozgóképszínházi C) csoportba: /1943. Berezeli József, /1943. Majár Péter, /1943. Marosvári Zoltán, /1943. Vidákovics Péter; a művészeti ügykezelők szakcsoportjába: /1943. Fonyódi Miklós, naplóvezetőként, /1943. árvátfalyi Héczey László, naplóvezetőként, /1943. Jablonszky T. Zoltán, naplóvezetőként, /1943. Maár György, naplóvezetőként, /1943. Madarassi Károly, naplóvezetőként, /1943. Ollé Mihály, naplóyezetőként, /1943. ifj. Péntek Ernő, naplóvezetőként; A 6090/1938. M. E. sz. rendelet 52. -ának megfelelően névjegyzéké átjegyzések a kamarai tagok ben a következő az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába : /1943. Oyőrffy József, felvételvezetőként, /1943. Maár György, segédfelvételvezetőként. történtek: Bánky Elemér, a színművészeti főosztály előadóművészek szakcsoportjába előadóművészként és az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába gazdasági igazgatóként, valamint a filmművészeti főosztály igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába gyártási tisztviselőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával ugyanezen szakcsoportba gyártásvezetőként, továbbá a művészeti ügyvezetők szakcsoportjába m. ügyvezetőként, Farkas István, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba másodsegédrendezőként, Hajnóczg György, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba másodsegéd- ' rendezőként, Hegedűs Tibor, a színművészeti főosztály művészeti ügykezelők szakcsoportjába főrendezőként, valamint a filmművészeti főosztály művészeti ügykezelők, szakcsoportjába rendezőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba forctatókönyvíróként, Konja Miklós, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, Kovács Imre, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként és másodsegédrendezőként felvett tag, előbbi minőségének törlésével, utóbbi minőségének fenntartásával ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, ungvári Nagy Márta, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába segédrendezőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, ugj^anezen szakcsoportba segédfilmösszeállítóként, Padányi Gulyás Gyula, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett, ugyanezen szakcsoportba segédrendezőként, Petrovics József, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképiszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett ugyanezen szakcsoportban mozgóképszínházt B) csoportba m. ügyvezetőként, Száraz László, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi B) csoportba m. ügyvezetőként felvett tag, ezen minőségének fenntartásával, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába naplóvezetőként, Szemes Mihály, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába maplóvezető és másodsegédrendezőként felvett tag, ezen minőségeinek fenntartásával, ugyanezen szakcsoporba segédrendezőként. Törlés Sárácz Gizella, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként 7315/1939. szám alatt felvett kamarai tag a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 50. -ának 1. pontja alapján a kamarai tagok névjegyzékéből töröltettek. Tomcsányi Ödönné, sz. Helmeczy Margit, a művészeti ügyvezetők szakcsoportjában, mozgóképszínházi C) csoportba m. ügyvezetőként /1941. szám alatt felvett kamarai tag a 6090/1938. M. E. sz. rendelet 50. -ának 3. pontja alapján a kamarai tagok névjegyzékből töröltetett. Tanácsi felvétel Az Országos Színművészeti és Filmművészeti Tanácsnak évi május hó 13-i ülésében hozott határozata alapján a filmművészeti főosztály névjegyzékébe "átminősítést nyert: Beszterczei Jánosné, sz. Kővágó Vera, az igazgatási és műszaki ügyvezetők és ügykezelők szakcsoportjába technikai segédszemélyzetként felvett tag, ezen minőségének törlése mellett, a művészeti ügykezelők szakcsoportjába filmösszeállítóként. A Kamara új szerződési Fmintája A Kamara annak idején részletesen szabályozta a filmgyártásnál alkalmazott tagjainak szerződési irányelveit. Ezek az irányelvek a gyártás zavartalanságát kívánták biztosítani. Az irányelvekre figyelemmel kötötték meg az alkalmazottak szerződéseiket. Időközben azonban a kialakult gyakorlat mind több olyan vitás esettel szolgált, melyek szabályozására szintén szükség volt, másrészt a megváltozott viszonyok miatt az irányelvek több pontja szorult módosításra.

7 A Kamara miniszteri biztosa ezért elhatározta, hogy.a régi gyártási irányelveket az új helyzetnek megfelelően kiegészíti, illetőleg módosítja. Az erre vonatkozó határozat magában foglalja a z új gyártási feltételeket, melyek minden kamarai tagra nézve kötelezők. Ezek szerint a tagok közötti megállapodás nem szerződéslevél, hanem kereskedelmi levél formájában történik, melynek függelékét képezi a fent említett gyártási feltételeket megállapító határozat. Meg kell jegyeznünk, hogy a jövőben a Kamara í. Tagjai részére csak akkor nyújthat teljes jogvédelmet, ha megállapodásaikat a miniszteri biztosi határozatra figyelemmel kötik meg. A kereskedelmi levél-mintát, valamint a határozati részt a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úr /1943. III/2. szám alatt jóváhagyta. A gyártási alkalmazottak bej< jelentése A nyomtatványok a Kamara pénztáránál 60 filléres árban beszerezhetők. Felhívjuk t. Gyártó tagjaink figyelmét, hogy a Kamara a gyártási alkalmazottak bejelentésére külön nyomtatványt készíttetett, mellyel a bejelentések egyöntetűségét kívánta biztosítani. A gyártási alkalmazottak és filmszereplők kötelező bejelentése, tehát a jövőben, az eddigi szokástól eltérően, csak ezen nyomtatványokon történhetik. A nyomtatványok két példányban töltendők ki, a második az Országos Nemzeti Filmbizottság előtt történő igazolás céljára szolgál. A bejelentési nyomtatványokat a fennakadások elkerülése miatt előre küldjük meg minden filmgyártó tagunknak, az ezzel kapcsolatos minimális költségek a film befejezése után a szokásos elszámolás kapcsán fizetendők. Helyreigazítás. Legutolsó két számunkban sajnálatos elírás folytán UFA filmként jeleztük a y>párisi románca és a»kivirul az öreg szíva című német filmeket. Mint most tudtára adjuk kedves olvasóinknak, a fentebb említett két hatalmas filmalkotást a Budapest- Film hozza forgalomba. Mussolini kiszabadítása az UFA híradóban Alig van a filmhíradók történetében olyan, a maga nemében páratlan képsorozat, amely nemcsak a jelenkor, de minden idők egyik legnagyszerűbb hőskölteményét mutatja be a nagyközönség előtt. Az Uránia és a két budapesti Híröífó-filmszínház az elmúlt hét péntekjén vetítették le először az UFAvilághíradóban a fasiszta Olaszország nagy vezérének, Mussolininek kiszabadítását fogságából. Ezek az egyedülállóan érdekes: filmkockák a maguk pattanásig feszült izgalmas valóságukban érzékeltetik velünk a második világháború legmerészebb harci vállalkozását. A Führer rettenthetetlen ejtőernyős katonáival egy haditudósító filmoperatőr is leugrott a Gran-Sasso pár négyzetméternyi sziklafensíkjára. Ott bukdácsolt a hős német ejtőernyősök között, amikor azok megrohamozták a gran-sassoi turistaszállót. A ködös szürkeségből komoran tűnik fel. mint egy magábazárkózott szfinx a szálló, viharmarta falain belül foglyával, a legnagyobb olasszal: Mussolinivei. A néző izgalma hihetetlen mértékben nő az ejtőernyősök szökellésével a szálló kőfalai felé. Változik a kép. Mussolini eltörődött, megsoványodott arccal, de a Führer és katonái iránt érzett kimondhatatlan hálamosollyal lép ki a gran-sasspi turistámén edékház kapuján megínentőitől övezve, akik az emberfeletti megerőltetések sorozatával végrehajtott hősi tett sikere befejezésekor érzett boldogságtól eltelve néznek bele a felvevőgép lencséjébe. Látjuk, amint a Duce beszáll a ÁTRIUM CORVIN DEÁK FORUM KASZINÓ KORZÓ NEMZETI APOLLÓ OMNIA RADIUS SCALA SZITTYA URÁNIA BEMUTATÓFILMSZINHÁZAK Féltékenység Rejtély Anyámasszony katonája Kettesben Anyámasszony katonája Lángoló Ifjúság Féltékenység Kettesben Münchhausen Csavargók Féltékenység Párisi románc Storchba egyszerű fekete kabátjában és kalappal a fején. Még egyszer ránéz az operatőr gépjéne.-.. * Magasan úszik a levegőtengerben a személyszállító Junkefs-gép. Mussolini első útja kiszabadítása után kimentőjéhez: Hitler vezér és kancellárhoz vezet, aki az adott szó betartásának, a bajtársiasságnak és a fegyverbarátságon alapuló együttérzésnek legragyogóbb példáját adta. A Fyhrer főhadiszállásán vagyunk. Mussolini kezet fog Hitlerrel... Szembenéznek... Ajkuk pár pillanatig mozdulatlan... A néző idegszálain át remeg ennek a kézfogásnak meghatott fenségessége...- Két talpig férfi tartja egymás kezét! Azután sorban üdvözlik Mussolinit fia: Vittorio, Ribbentrop birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy és több más magas személyiség, akik a vezéri főhadiszálláson megjelentek a Duce fogadtatására. * A híradó tovább pereg. Mussolini ismét kezet fog a Vezérrel. Búcsúzik. A repülőgép fojtott gázzal dübörögve várja... A Duce utolsó üdvözletképen felemeli karját Beszáll a gépbe, amelynek motorjai hirtelen feldörögnek x... A legnagyobb és legbecsületesebb olasz ismét a tettek, a cselekvések mezejére lépett, hogy lemossa az árulás gyalázatát Olaszország zöldfehér-piros zászlójáról! MŰSORA X. 5-től X. 6-tól VÍIÍ. 25 tói X. 1-től Vlíl. 25-től IX. IX. X. IX. IX. IX. X. 15-től 23 tői 1- tol 2- től 23-től 23-től 5 tői Csontó M. F. I. Budapest Objectiv Iris Objectiv Jupiter M. F. I. Iris UFA Kolczonay M. F. I. UFA Menyhért

8 ILOSVAY Katalint, aki legutóbb a Magyar Filmiroda egyik produkciójában a»kölcsönadott élet«című film főszerepében aratott komoly sikert, próbafelvételre hívta meg a Wie.nfilm.. Néhány készülendő magyar filmmel kapcsolatban most folynak a tárgyalásai és előreláthatóan még a szezon folyamán Ilosvay Katalint újabb szerepben láthatjuk. JUBILÁL a bajai Uránia Még zöldfülű újságíró voltam a filmszakmában, mikor amerikai utam után különösen kedvesnek és közvetlennek találtam azt á baráti hangot, amivel egy részemről ismieretlen urat ha szabad így kifejeznem bácsit szakmai körökben fogadtak'. Per»Gy«- ri bácsin szólították. Annyit pillanatok alatt megállapíthattam, hogy a szakma egyik kedvence rejtőzhetik az igazgató urnái és Szilágyi bácsinál is bizalmasabb megszólítás mögött, amit a mi szakmánkban ki kell érdemelni. Személyesen ma sincs szerencsém ismerni a filmszakma»gyuri bácsi/át«, de részemről annál kedvesebb személyében mozitársadalmunkjnak azt á sok kedves és értékes tagját üdvözölni, akik igazán szívvel-lélekkel benne élnek ennek! a tövissjel {es ró. zsával teli szakmának köze,- /pében s a derű megdönthetetlen erejével végzik el kedves építő feladatukat. \ Filmszínház A bajai Uránia Filmszínház 1913-ban kezdte meg működését Szilágyi György igazgató Vezetésével és ezzel az esztendővel 30 éves jubileumához érkezett. Alig van Magyarországon mozi, mely ugyanazon engedélyes Vezetésével ma is a filmkultúra szolgálatában állhat, gondoskodva egy megyének vágy szorosabban véve városnak szellemi és szórakoztatási szükségletéről. Amikor Szilágyi Györgyöt,üdvözöljük a 30 éves jubileuma alkalmából, kívánjuk', hogy az Uránia Filmszínház továbbra is szolgálja megelégedéssel vjezetéséve.1 úgy a közönséget, mint a szakmát s egyúttal nemcsak 3 szórakozásért mondunk köszönetet, melyet munkásságával lelősjegített, han(qm. a jótékonyság terén kifejtett működéséért is szálljon reá Isten áldása. Bizonyosak vagyunk' benne, hogy Baja városnak polgárai éppen olyan megbecsüléssel fordulnak az Uránia igazgatója felé, mint amennyire szereti Gyuri bácsit az egész filmszakma. I Gy. K. HÁZASSÁG ÉS ELJEGYZÉS A FILMSZAKMÁBAN. A Turul Filmszínház üzletvezetője ifj- Lázár László szept. 25-én vezette oltárhoz Wider Józsa Juliannát, akivel a Krisztus-Király kápolnában esküdtek.örök hűséget. Révész Mária filmrovatvezétőt a közelmúltban jegyezte el Bodnár Bertalan, az ismert festőművész. Egyik legérdekesebb olasz színésznő Clara Calamai a toscanai Pratoban született szeptember 7^én. Amikor egy Toscana a,szép nők egyik hagyományos hazája; Clara Calamai ezt a hagyományt a leghűebben megőrizte: tökéletes vonalú arca mintha azoknak a festményeknek jegyikéről került volna az életbe, amelyeken Botticelli, Pietro di Cosimo és a többi ffí* pénzei mesterek koruk legünnepeltebb asszonyait megörökítették'. > Szépségtipusának megfelelően Clara Calamai a letűnt idők alakjaként született a filmszínészetre: 1937-ben a»pietro Micca«egyjk jelentéktelen szerepét bízzák rá. A rákövetkező évben Alessandro Blasetti rendező az y>ettore Fieramosca«egyik udvarhölgy szerepének eljátszására választja. Az 1940-tes év jelzi Clara Calamai emelkedésének kezdetét. (Caravaggio, az eláti>luce nelle tenebrea-ben, Ali- da Valii mellett egy, kicsiny és [ellenszenves szerepben is sikerült megállania helyet ben pályafutása tovább ra is állandó emelkedést tniutat. Ennek az emelkedésnek! egyik bizonyítéka a i>vawenturiera del piano di Soprian (Őnagysága bstoppan) szellen es, modern vígjátékban Vittorio dé Síca mellett nyújtott alakítása. Ettől a pillanattól kezdve Clara Calamai művészetének teljes kiforrottságában vár egy újabb nagy szerepre. És íme;, Alessandro Blasetti, aki a»la CENA DELLE BEFFE«(Gúnyvvacsora) női főszereplőjéül választja. A filmvásznon a»veszedelmes«nő szerepét játszó Clara Calamai az életben sokkal nagyobb örömét leli a tréfában, az élcelődésben, mint a férfiak fejének ^lcsavarásában. Eszményképe a reridjgs, komoly ban sohasem fog sikerülni, neki. Nagyon kedveli a házkörüli foglalatoskodást és ízlésesen berendezett kis lakása van Rómában, a jaode^n és nyugodt Parioli negyedben; kedveli a hosszú kerékpár-sétákat; Szere;ti a tengert és a múltban az év hosszú hónapjain keresztül megszokott vendége volt a viareggioi strandfürdőnek. Ő

9 A Pesti Hírlap: Mit kíván a katolicizmus a filmtől? A Katolikus írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének vitaestélyén számos felszólalás után dr. Czapik Gyula egri érsek foglalta össze azt a kérdést: Mit kíván a katolicizmus a filmtől? Azt kívánja mondotta az ér-? sek többek közt,' hogy (emelje fel a lelkeket a lóhoz a nemeshez, az igazsághoz. De, mint az életben sem kívánja, hogy a hívő egész idejét a templomban töltse, a filmtől sem várja, hogy 24 film közül 24 kifejezetten vallásos és szent legyen. A katolicizmus a tisztán szórakoztató filmeket is leifogadja s csak akkor száll szembe vele, ha 2000 méter üdítően és tisztán pergő folyamába belevág-' nak 200 métert, amelyet az emberi léhaságnak szántak. A rossz és a bűn is megjelenhetik a vetítő vásznon, de azt kívánja, hogy & bűnt bűnnek nevezze és mint ilyent mutassa meg a film is. A bűn tüzét úgy gyújtsa meg a film, hogy a nézők ne gyulladjanak meg tőle. A Magyar Nemzet: Mit ír a sajtó a filmről? jeségem,, az angyal (Jeanette Mac-Donald, Nelson Eddy) és a Kellemetlen ellenfél (Myrna Loy és William Powell) csak á jövő filmévadban kerül a közönség glé. A Nemzeti Újság: A bulgáriai magyar filmcsoport befejezte a felvételeket Szófiából jelentik:.a Bájt Frigyes Vezetésével filmező magyar csoport befejezte a {szófiai felvételeket és csütörtökön indul haza. Munkájukból a bulgár sajtó sok tudósítást és fényképet közölt- A társasággal együttutazó Nagy. 'István kultuszminiszteriumi osztálytanácsos kihallgatáson jelent meg JosoV közoktatásügyi miniszternél, majd a.társaság Nagy István vezetésével látogatást tett Kocev propagandafőnöknél. A munkában levő»magyar-bolgár rapszódia^ belső felvételeit Budapesten a Hunnia-gyírban folytatják. A Mai Nap: Uj svéd film Budapesten Néhány nap múlva érdekés svéd film kerül Budapesten bemutatásra. A Svenska-filmprodukció újdonsága a bálnavadászok küzdelmes életét (eleveníti meg. Csupa kaland jejz a mozgókép, amelynek miliője és meséje egyaránt le.- ibilincsjeli, a közönséget. Arlan Bohlin, a neves svéd színész [játssza a főszerepet, egy milliomos fiát, aki véletlen folytán ismerkedik meg a bálnavadászok kemény, küzdelmes életével. Ez az élet teszi legyébként talpig férfivá a»hullámbörtön«. című mozgókép hősét. A mozgóképet a Kárpát-film mutatja be. A Hétfői Magyarország: Feltűnéstkeltő filmplágium, ről érkezett hír Erdélyből. Szentimrei Jenő, az ismert, kiváló erdélyi író a sepsiszentgyörgyi Székely Szó, című napilapban i>hogyan lesz Csáki bíró. lányá-«ból Csiki ÍBorka tánca a magyar filmgyártás hiénáinak nagyobb di- csőségére«címmel hosszabb cikket íifl. s közli az Országos Nemzeti Filmbizottság főtitkárához, dr. Balogh Lászlóhoz küldött levelét, melyben 'Szentimrei azzal vádolja Kéz- 'di /(ovács Antalt és galántai TM& mazii süthet a U<táU%síy> Stockholmon át érkező szűkszavú hollywoodi távirat szerint ott 51 éves korában Több hű olvasó nevében ten, vagy Budán) moziba hirtelen elhunyt W- S. Van tisztelettel kérem, hogy panaszukat váltja meg a jegyét. így a Dyc.he őrnagy,, a Me'tro-Oo/dwyn MayerJilmgyár b. lapjában közre hivatali zárórától az előadás világhírű adni szíveskedjék. megkezdéséig sétával, kira- rendezője. Van Dycke a - katnéhézéssel és sóhajtással A Magyar Filmben egyik filmváros legismertebb és legnépszerűbb alakja volt, min előadás után 7 éra felé ha tölti el az idejét, míg végre, filmgyártónk azt írja, hogy a korlátozott bevételi lehetőségek miatt szegényes a maden rendű és rangú filmember csak y>woody«néven isgyar film kiállítása. Megemiza érvén, megebédelheti, A budapesti Rákóczi-fúton merte és becézte, ugyanekkor líti továbbá, hogy kb. 300-al 3 mozi működik egymás közelében s tőlük nem messze a szakmának legkapósabb rendezősztárja volt. Hírnevét a működik hazánkban, mint kevesebb mozgóképszínház] van a Baross-jtéri Capitol s 7Vzű«-fiÍmeknek köszönhette, ampnnyire a közönségnek mégis mind a négy mozinak de ő rendezte majdnem teljes számban a Jeanette Mac- Egy ismerősöm szerint szüksége lenne. mjeg van a mfaga közönsége. Donald, Nelson Eddy filmeket, hetséges az,,hogy Budapesti Pestújhelynek kettő, Pesfkordidő éspedig 4 5 hetes re tőszomszédságában levő nagyszenterzsébetnek négy, Rákos- alatt, úgyhogy minden kiterjedésű, egyre népesebb palotának négy mozija van, jelenlét a Helyén Volt Ö Remetekertvárosnak nincs mo- csak mi riemetekertvárosiiak fedezte fel Janfes Stewart, mozija s minden ilyen irányú vagyunk mostohagyermekek'. kezdeményezés csődöt Myrna Loy-t, William Powellt Ezúton kérem fel az ille-i 1 és egész sereg más filmnagyságot. mond. tékes hivatali ; vezetőséget, Híres rendezése volt a A szegény remetei lakost hogy a Remetekertváros ré-\ Mária Aiitoinette, San Fran- kultúrszükségletét kétféleképpen elégítheti ki: Vagy a celai ni szíveskedjék, mert a mozi szere külön mozit engedélyez (cisco, a Trades Horn stb. Özvegye, Ruth Maxim volt filmszínésznő és hiíröm gyermeke degkáti mozit látogatja, ami rendű kultúrszükséglet. másfélórányira levő pesthi- nem szórakozás, hanem első gyászolja. Három ezidén készített filmje: Az örök asz- Tisztelettel: esős, sáros időben, kemény, télen ném éppen kellemes ki-* szony (Kay Francis, Rosalind rándulás, vagy a hivatalához Németh B-né Russel és Don Arrieche), Fe közel eső (legtöbbször Pes szept. 15. Balog "István rendezőt, hogy a i>csáki bíró lányán cimű kalotaszggi népballadájából az ő kikapcsolásával készítettek forgatókönyvet s a darab Színhelyét is áthelyezték' Csík megyébe. Széntimrei az állít- f pa, hogy ez a szerzői jögbitorlás tipikus esete, mely fellen védelmet kér az Országos Nejnzéii Filmbizottságtól, mielőtt az ügylet bírói útra terelné- Kezdi Kovács Antal ugyanis Szentimrei levele szerint a Csáki bíró lánya szerzőjének' írói hitelére támaszkodva és a Szentimrei által megírt szöiegvázlaí felhasználásával s (nyerte ki a megfilmesítéshez az ONF hozzájárulását, ezzel szerzett iparengedélyft a gyártásra, műtermet és nyersanyagot a film kivitelezésére. Magyar filmkörökben most kíváncsian várják az ONF vizsgálatát: hogyan lett á Csáki bíró lányából Csiki Borka 'tánca... Az Összetartás: A Magyar Kívánsághangverseny című filmet az izmiri vásáron is nagy sikerrel mutatták be. A török lapok a film vetítésével kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy kívánatos volna a magyar filmek nagyobbmértékű importja. A Kívánsághangversenyről szólván, meg kell említenünk hogy rövidesen elkészítik a film német verzióját is. amelyben Halmay Tibor konferál és a szereplők között olvassuk Rökk Marika. Tasnády Fekete Mária. Paul Hörbiger és Hans Moser nevét is. ŐSKERESZTÉNY 32 éves üzemvezető, többéves uzakmai gyakorlattal elhelyezkedést keres azonnali belépéssel. A mozivezelés minden ágában teljes jártassággal bír; fümkölés, személyzeti ügyek, adók és OTI-kezelcs stb. Ajánlatokat»SZAKMAI«jeligére kérem a kiadóhivatalba' Budapesti ' másodhetes, mozgóban működött keresztény ÜZEMVEZETŐ,. B. oszt. kamarai tag, állást keres. Cím: Peírovifs József Bp, XIV., Cinkolai-úl 65.

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E

Részletesebben

la/hülsa TÖUQNEUR FILMKAMABAI ÉS M O Z I E G Y E S Ü L E T I SZAKLAP BUDAPEST, 1940 AUGUSZTUS 3. EGYES SZÁM ARA: 60 FILLÉR. II. ÉVFOLYAM 31. SZÁM.

la/hülsa TÖUQNEUR FILMKAMABAI ÉS M O Z I E G Y E S Ü L E T I SZAKLAP BUDAPEST, 1940 AUGUSZTUS 3. EGYES SZÁM ARA: 60 FILLÉR. II. ÉVFOLYAM 31. SZÁM. FILMKAMABAI ÉS M O Z I E G Y E S Ü L E T I SZAKLAP BUDAPEST, 1940 AUGUSZTUS 3. EGYES SZÁM ARA: 60 FILLÉR. II. ÉVFOLYAM 31. SZÁM. RENDE2TE: la/hülsa TÖUQNEUR HUNNIA FIIK SZEZONNYITÓ HUNNIA-FILMEK Premier:

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

MAGYAR HÍRLAP PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA

MAGYAR HÍRLAP PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA ARGENTÍNAI külön ifjúsági rovattal MAGYAR HÍRLAP L. Monteverde 3132 (1636) Olivos Bs. Aires - Argentina PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA C O N S E C C I Ó N E N C A S T E L L A N O I. évf. 6. sz. 2005.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10.

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. Tartalomjegyzék Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. A Gólyabálról... 11. Merengő Versek 12-13. Kópia Kim Ki-Duk 14-15. Tavasz,

Részletesebben

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON)

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4000 PÉLDÁNYBAN ünnepe KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN Kará csony 1 Karácsony. Decemberben erről az ünnepről

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY II b é rié i ö ze m h Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY a magyar királyi Zeneakadémiai házi hangszerkészítőjétől vehet. R E M É N Y I hegedűkészítési műterme Budapest, Kiráiy-u.

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD

VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke IX. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat* 2002. június Nincs kormányzati eszközünk, de van sok millió magyar

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 45 Évf. 2012 Március Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 Nemzeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben