AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mosodájának üzemeltetésével 10 évre tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával megbízott: Eu-Med Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz.3. Az eljárás száma: EM április

2 TARTALOMJEGYZÉK Az ajánlati dokumentáció részei I. Bevezetés... 3 II. Részletes ajánlati feltételek... 5 III. Az ajánlat kötelezı részeinek ajánlott összeállítási sorrendje IV. Szerzıdés tervezet V. Mellékletek VI. A Szolgáltatás részletes leírása V. Mőszaki leírás... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 2

3 I. Bevezetés 1. Az igazolásokat a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen eredeti vagy egyszerő másolatban kérjük benyújtani. 2. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók. 3. Ajánlatkérı helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Cím: Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. idıpontja: május 30-án 10 óra Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: ajánlattevı: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; alvállalkozó: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót; elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a 9. (1) bekezdés d) pontja esetében; gazdasági szereplı: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; hamis adat: a valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat; hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának idıpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. (1) bekezdés] megküldésének idıpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének idıpontját kell érteni; közösségi áru: a Közösségi Vámkódexrıl szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meghatározott fogalom; meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik, b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, 3

4 c) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerzıdés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi elıny juttatása az ajánlatkérı részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; tényleges tulajdonos: évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról alkalmazásában: 3. r) ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 4

5 II. Részletes ajánlati feltételek Az ajánlat elkészítése 1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az Ajánlattevı legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 5. munkanapig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott postai címen, címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében Az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 3 munkanappal írásban adja meg a kért tájékoztatást 2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrıl új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidıt kell megállapítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidıt nem kell meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendı a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplıket, akik a dokumentációt átvették. 3. Az ajánlat visszavonása Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártáig az Ajánlatkérıhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 4. Az ajánlat módosítása Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 60. (7) bekezdés) Az ajánlattételi határidı lejártát követıen (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési idıpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérı hozzájárulásával sem módosíthatók! 5. Az ajánlatba csatolandó iratok Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: a) A szolgáltatás részletes ismertetését, különös tekintettel a Szolgáltatás részletes leírása fejezetben meghatározott követelményekre b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott szolgáltatásra tételes nettó ajánlati árra vonatkozó árajánlatot az alábbiak szerint: Ajánlati ár a textiltisztító szolgáltatásra Ft/év Mellékletben szerepelnek a várható éves forgási darabszámok. Az ajánlattevıknek mindegyik textilfajtára külön meg kell adni a textiltisztító szolgáltatási díjat (Ft/db), majd az éves forgási 5

6 adatokból meg kell határozni az egy évre vonatkozó szolgáltatási díj összegét. Ez az adat kerüljön a felolvasólapra. Ajánlati ár a bértextília szolgáltatásra Ft/év Mellékletben szerepelnek a várható éves forgási darabszámok. Az ajánlattevıknek mindegyik textilfajtára külön meg kell adni a bértextil szolgáltatási díjat (Ft/db/alkalom), majd az éves forgási adatokból meg kell határozni az egy évre vonatkozó összes bérleti díj összegét. Ez az adat kerüljön a felolvasólapra. c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevı által teljesítendı szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérı általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzıi jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz főzıdı, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvezı jogát. Továbbá az Ajánlattevı kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérıvel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérı helyett helyt áll. d) A szerzıdés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, az ajánlati felhívásban és a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok eredetiben vagy egyszerő másolatban. e) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevınek ajánlatában a Kbt. 40. (1) alapján nyilatkoznia kell, hogy 40. (1) bekezdés alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. A Kbt,55. (5) bek alapján az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 6. Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevı viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérı semmilyen módon nem tehetı felelıssé. Az Ajánlatkérı visszafizeti az Ajánlattevınek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az ajánlatkérı visszavonja az ajánlati, ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérı az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevıkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése idıpontjaként megjelölt határidıig nem küldi meg a részvételre jelentkezıknek. 7. A szerzıdés teljesítésére való alkalmasság igazolása 6

7 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevı igazolja a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát. a) Az Ajánlattevınek és a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban elıírt iratokat b) Mőszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevınek mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban elıírt iratokat A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. A Kbt.55. (6) alapján az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 8. Kizáró okok 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 7

8 e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ga) 15. (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. (5) bekezdésének f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre kötelezéssel vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett -, és ezt két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következı feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletıséggel, mellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerzıdéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletısége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplı az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplınek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerzıdést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minısülne a szerzıdés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tızsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetı. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı az a gazdasági szereplı, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkezı gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelıen alkalmazni. 8

9 Az Ajánlattevınek az ajánlatban 310/2011 (XII.23) Kormány rendelet 12. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.. ib) alpontja, és a 4.. fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók, ill. az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más gazdasági szereplık tekintetében az ajánlattevı a Kbt. 58. (3) bek. alapján a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. foglaltaknak megfelelıen köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más gazdasági szereplıt, illetve azok a kizáró okok hiányáról maguk nyilatkozhatnak. 9. Az ajánlat pénzneme Az árakat HUF-ban kell megadni. 10. Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerő (felelıs) magyar fordításban elegendı csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevı felel. Ajánlatkérı az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minısíti. 11. Teljes körőség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat Az Ajánlattevı részajánlat tételre nem jogosult. Az Ajánlattevı többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. Kbt. 25. (1) és (2) bek. alapján több gazdasági szereplı közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevık közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevık nevében eljárni jogosult képviselı megjelölését, a közös ajánlattevık egyetemleges felelısségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 12. Ajánlati kötöttség Az Ajánlattevı a Kbt. 83. (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidı lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség idıtartama 30 (harminc) nap. Az ajánlatkérı indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának idıpontját megelızıen felkérheti az ajánlattevıket ajánlataiknak meghatározott idıpontig történı további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti idıpontjától számított 60 napot. 13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban papíralapon kell benyújtani. A borítékokon, valamint az ajánlati példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti, v. másolat. 9

10 A 4 (négy) borítékot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülrıl az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát : EM-490 Debreceni Egyetem Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mosodájának üzemeltetésével 10 évre Ajánlattételi határidı elıtt nem bontható fel továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevı bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevı valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Az ajánlatot a Kbt. 60. meghatározottak szerint kell elkészíteni. Az ajánlat példányait gépelve, számítógépen nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni. Az ajánlat és az összes melléklet minden, információt hordozó oldalát folyamatos számozással kell ellátni. A nyilatkozatokat, árajánlatokat, ártáblázatot, felolvasólapot az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek cégszerő aláírással kell ellátniuk. Az ajánlaton csak abban az esetben lehetnek betoldások, kiegészítések, törlések, átírások, illetıleg az eredeti szöveget bármilyen módon és mértékben érintı egyéb változtatások (a továbbiakban együtt: Javítás), ha az eredeti példányon a Javítás mellett szerepel az ajánlatot aláíró személy vagy személyek eredeti kézjegye. Az ajánlatokat le kell főzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (lsd. Iratminta). Az ajánlatban az ajánlattevınek az egyéb elıírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. (lsd. Iratminta) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Lsd. Iratminta) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részérıl aláíró személyek eredeti, vagy egyszerő másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírásmintát, ill. maghatalmazást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezıen benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett iratokat, még abban az esetben is, ha azok nemleges tartalmúak. 10

11 14. Az ajánlat benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidı Az ajánlatnak legkésıbb június 11-én óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: 15. Az ajánlat felbontása EU-MED Tender Kft 1131 Budapest, Szent László u fsz. 3. Az ajánlatokat a Kbt.62. alapján az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában bontja fel. A bontás mindaddig tart, amíg a határidı lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásánál a Kbt.62. (2) bek. alapján csak az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, valamint személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérı a Kbt.62. (4) bek. alapján az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévı személy kéri, az ajánlat ismertetését követıen azonnal lehetıvé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetésérıl az ajánlatkérı jegyzıkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevınek. A Kbt. 61 (3) alapján a határidı után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevı személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyrıl külön jegyzıkönyv készül. 16. Ajánlatok vizsgálata Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. ] alapján, valamint a okban foglaltakra tekintettel kell értékelni. Érvénytelen az ajánlat a Kbt.74. ( alapján, ha: (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlattételi határidı lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevı vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. ]; c) az ajánlattevıt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet az eljárásból kizárták; 11

12 d) az ajánlattevı nem felel meg a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérı által elıírt formai követelményeit; (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. ]; b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékő, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. ]; c) az ajánlattevı az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérı által elıírt határidıre nem, vagy az elıírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérınek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. 17. Az Ajánlattevı kizárása 1) Az ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevıt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; b) részérıl a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. (2) Az ajánlatkérı kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevıt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], 18. Hiánypótlás Az ajánlatokban felmerülı hiányok pótlására Ajánlatkérı a Kbt ban foglaltak alapján biztosít lehetıséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérı írásban a többi Ajánlattevı egyidejő írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevı(ke)t. Ha az ajánlatkérı az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt.68. alapján az ajánlatkérı végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevıt egyidejőleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. Az ajánlatok elbírálása során a Kbt ban foglaltak alapján az Ajánlatkérı írásban és a többi Ajánlattevı egyidejő írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevıtıl az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tartalmának tisztázása érdekében. Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérınek írásban kell magyarázatot kérnie. Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékőnek, illetıleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérı az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, melyrıl valamennyi ajánlattevıt egyidejőleg értesíteni kell. 19. Az elbírálás szempontjai Az Ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2. szerint értékeli. Az Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és mőszaki szempontból alkalmas Ajánlattevınek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket 12

13 kielégítı ajánlatait a Kbt. 71. (2) szerint az összességében legelınyösebb megajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) és V V pontjában meghatározottak szerint. 20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 76. (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; c) egyik ajánlattevı sem vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett - az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelı ajánlatot; d) az ajánlatkérı az eljárást a szerzıdés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. (1) bekezdése, 44. (3) bekezdése]; e) valamelyik ajánlattevınek vagy részvételre jelentkezınek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı érdekeit súlyosan sértı cselekménye miatt az ajánlatkérı az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; f) a 65. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevı sem tartja fenn ajánlatát; g) a Közbeszerzési Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérı valamely döntését, és az ajánlatkérı új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérı azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerőtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követıen jogszerő döntés meghozatalával az eljárás jogszerősége helyreállítható. (2) Amennyiben ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban lehetıvé tette a részekre történı ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerzıdések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. A dokumentáció, valamint annak ellenértéke a Kbt. 52. (5) alapján tíz napon belül visszajár, ha a) az ajánlatkérı visszavonja az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérı az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevıkkel, vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése idıpontjaként megjelölt határidıig nem küldi meg a részvételre jelentkezıknek 21. Az eljárás eredményének ismertetése A Kbt.77. (2) alapján az ajánlatkérı az elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Kbt. 78. szerint az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevık részére történı megküldésétıl számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrıl szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerzıdéstıl elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követıen észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértı volt és a módo- 13

14 sítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérı a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejőleg az összes ajánlattevınek megküldeni. Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérı kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérı legkésıbb az eljárás eredményének megküldését követı tíz napon belül köteles egyidejőleg megküldeni az öszszes ajánlattevınek. 22. A szerzıdés létrejötte: A szerzıdés megkötésére az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor. Szerzıdéskötés idıpontja: összegezés kiküldését követı tizenegyedik nap, amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt követı elsı munkanap 23. Az eljárás nyertesének visszalépése Ha az eljárás nyertese visszalép a szerzıdéskötéstıl, az Ajánlatkérı amennyiben hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelınyösebb ajánlatot benyújtónak minısített Ajánlattevıvel köti meg a szerzıdést, vagy új eljárást ír ki. 24. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 25. Pénzügyi ellenszolgáltatás Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlatkérı tájékoztatja az Ajánlattevıket, hogy a szerzıdés alapján történı kifizetések a Kbt.130. (3) (4) bekezdése szerint történnek és az Art. 36/A. hatálya alá esnek. 26. Munkavédelemre vonatkozó elıírások A Kbt. 54. (1) bekezdésben elıírtaknak megfelelıen azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektıl a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl tájékoztatás kérhetı: ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete Debrecen 4000 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: 06-52/ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelısége 4024 Debrecen, Piac u Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. tel: fax:

15 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Fax: Adózás tekintetében: Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium 1860 Budapest Telefon: Fax: Akadálymentesítés tekintetében: Nemzeti Erıforrás Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszámok: ;

16 Ajánlatkérı az alábbi kötelezıen benyújtandó igazolásokat, csatolandó dokumentumokat írja elı. Sorsz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 1. Információs adatlap Kiadott minta szerint 2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 3. Felolvasólap Kiadott minta szerint Kbt. 56. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró 310/2011(XII.23) Kormányrendelet okok hatálya alá tartozás szerint Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Mőszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok Kapacitás biztosítására bevont szervezet tekintetében Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás Alvállalkozók tekintetében Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók és kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében Közös ajánlattétel esetén Aláírási címpéldány(ok) Szolgáltatás ismertetése Árajánlat Szerzıi és iparjogvédelmi nyilatkozat Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek figyelembe vételérıl Egyéb iratok az AF V.4. szerint az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában elıírtak és a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet 14. szerint az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában elıírtak a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet15. szerint Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 55. (5)-(6) alapján Kbt. 60. (3) és (5) szerinti nyilatkozat. Kbt. 40. (1) bekezdés teljesítése Kbt. 58. (3) pontjának teljesítése Közös ajánlattételrıl szóló megállapodás a Kbt.25. szerint Eredeti, v. egyszerő másolat dok. 5.a) alapján dok. 5.b) alapján Dokumentáció 5.c) pont alapján Kbt. 54. (1) szerinti nyilatkozat Eredeti vagy egyszerő másolatban Záradék Az Ajánlatkérı, az Ajánlatkérı nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban fellelhetı, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 80. szerinti elıírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 16

17 III. Az ajánlat kötelezı részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 1) Információs adatlap 2) Felolvasólap 3) Tartalomjegyzék oldalszámozással 4) Kizáró okok igazolása 5) Aláírási címpéldányok 6) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevık kötelesek becsatolni a Kbt.25. szerint egymás közötti megállapodásukat eredeti vagy egyszerő másolatban 7) Nyilatkozat a Kbt (1) bekezdése szerint 8) Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés szerint 9) Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerint 10) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. (5)-(6) alapján 11) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1)szerint 12) Szerzıi és iparjogvédelmi nyilatkozat 13) Egyéb nyilatkozatok, iratok 14) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása 15) Mőszaki szakmai alkalmasság igazolása 16) Árajánlat 17) Az ajánlott szolgáltatás részletes ismertetése 17

18 IV. Szerzıdés tervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Tervezet amely létrejött az egyik részrıl a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) intézményi azonosító: FI statisztikai számjel: adószám: számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár bankszámlaszám: képviselık neve és tisztsége: mint Megrendelı, Prof. Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Kecskés Gábor, gazdasági igazgató a másik részrıl a. (cím: ), mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alábbiak szerint: I. A szerzıdés tárgya 1. A Szerzıdı Felek megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel kizárólagos joggal vállalja a Megrendelı kb. 807 tonna/év egészségügyi textília textiltisztítására irányuló szolgáltatási igényének valamint bértextil szolgáltatási igényének (Szolgáltatás) a kielégítését. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes leírást jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. A Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a Megrendelı a kezelésében álló, természetben Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. szám alatt található, a helyrajzi számú belterületi ingatlanon lévı Textiltisztító és Javító Üzemét (a továbbiakban: Üzem) a jelen szerzıdés tartamára bérbe adja a Vállalkozónak. A Vállalkozó az Üzemet a fenti 1./ pontban meghatározott Szolgáltatási kötelezettsége teljesítésére köteles használni. 3. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, valamint dokumentációja és a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott Ajánlata. II. Az Üzem bérlete 1. A bérleti díj havi összege ápr. 1-ig ,- Ft /hó + ÁFA, amely minden év ápr. 1-ei hatállyal a tárgyévet megelızı évre az infláció KSH által megállapított mértékének figyelembe vételével módosul. 2. A Megrendelı rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja a Vállalkozó birtokába az Üzemet, és ezzel egyidejőleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az Üzemre vonatkozó tőz- és egyéb biztonságtechnikai, védelmi elıírásokat, valamint az Üzem rendeltetésszerő 18

19 használatához kapcsolódó egyéb dokumentációkat. A Szerzıdı Felek jegyzıkönyvben rögzítik az Üzem mőszaki állapotát az üzemeltetés megkezdésekor, mind a szerzıdés megszőnésekor. 3. A Megrendelı szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az Üzemre vonatkozóan olyan joga, amely a Vállalkozót az Üzem rendeltetésszerő használatában akadályozza vagy korlátozza. 4. Az Üzem rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartásához, fenntartásához szükséges javítások és egyéb munkálatok tekintetében a Szerzıdı Felek az alábbi 5-6./ pont szerint állapodnak meg. 5. Megrendelı a saját költségén és a mőszaki szükségesség szerinti idıben köteles gondoskodni az épületen kívüli szelvényeknek, áramellátó készülékeknek, vezetékeknek, gáz- és elektromosvezeték-szakaszoknak az épülethatártól való javításáról és karbantartásáról. Vállalkozó a saját költségén és a mőszaki szükségesség szerinti idıben köteles gondoskodni az Üzem épületének belsı és külsı (a tetızet, a csapadékcsatornák és a külsı homlokzat) javításáról és karbantartásáról. 6. Az épület szerkezetében nem a Vállalkozó tevékenysége miatt bekövetkezı sérülések (pl. természeti károk) helyreállítása, javítása nem a Vállalkozó feladatát képezik. 7. A Vállalkozó köteles a bérelt épületre biztosítást kötni és azt a szerzıdés ideje alatt fenntartani. 8. A bérlet megszőnése a Vállalkozó elhelyezési igényét nem vonja maga után. III. Az üzem mőszaki fejlesztése 1. Mindennemő mőszaki fejlesztés a Vállalkozó költsége és kockázata. A Megrendelınek a szerzıdés lejártakor nem kötelezı megvásárolni az esetleges beruházás során beépített berendezéseket, de amennyiben a Vállalkozó el kívánja azokat adni, úgy elıvásárlási joga van rá. Felek a mőszaki fejlesztésekrıl elızetesen egyeztetni kötelesek. Az egyeztetésrıl jegyzıkönyvet kötelesek felvenni, amely részletesen tartalmazza az alábbi pontokban kifejtett - munkálatokhoz való Megrendelıi hozzájárulást, - a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeket (mőszaki tartalom, határidı). 2. A fejlesztések tervezése során elsıdlegesen a mőszaki biztonságra és az energiatakarékos megoldásokra kell törekedni. Az elvégzett fejlesztésnek a minıségi szolgáltatást is elı kell segítenie. 3. Amennyiben a Vállalkozó beruházást hajt végre, arra hivatkozással nem jelenthet be áremelési igényt. 4. Az épülettel kapcsolatos bármely átalakítás, bıvítés csak a Megrendelı elızetes hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek birtokában végezhetı el. 5. A Vállalkozó az esetleges mőszaki fejlesztéseket a szolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátása mellett köteles elvégezni. 6. A mőszaki fejlesztéseket a Vállalkozó a szükséges hatósági engedélyek alapján végzi. A tervezés (terveztetés) és a hatósági engedélyek (amennyiben szükségesek) beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége, azonban a Megrendelı köteles a rendelkezésére álló adatoknak a Vállalkozó által ésszerően megjelölt határidıkre való szolgáltatásával elısegíteni ezt a tevékenységet. A hatósági engedélyeket a Vállalkozó a saját részére szerzi meg. 19

20 7. A Megrendelı nem ír elı kötelezıen elvégzendı rekonstrukciót, mőszaki fejlesztést, de a Vállalkozó a szolgáltatás esetleges fennakadásai során nem hivatkozhat mőszaki problémára illetve bizonyos szükséges beruházások elmaradására. IV. Az Üzem üzemeltetésének a rendje 1. A Szerzıdı Felek az Üzem Vállalkozó általi üzemeltetésének a megkezdését együttesen jelentik be az ÁNTSZ illetékes szervéhez. 2. A Megrendelı - higiéniás szempontból a Kórház Higiéniás Osztálya kijelölt munkatársa útján - bármikor jogosult szúrópróbaszerően ellenırizni a Vállalkozót. 3. A Vállalkozó visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzem mőködésének a jelen szerzıdés tartama alatti folyamatos biztosításával a Megrendelı mosási és javítási igényét mindenkor maradéktalanul kielégíti, továbbá az Üzemet mindenkor rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartja. 4. A Vállalkozó korlátozás nélkül jogosult arra, hogy a jelen szerzıdés teljesítését nem akadályozó módon az Üzem esetleges szabad kapacitását más harmadik személyek részére végzendı szolgáltatásokkal lekösse. 5. A Vállalkozó a munkarendjét maga alakítja ki és határozza meg. A Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése során, a Megrendelı területén folyó mőködéssel összefüggı tevékenységet nem zavarhatja. 6. Vállalkozó saját költségén gondoskodik munkavállalóinak a hatályos munka és balesetvédelmi és egyéb oktatásairól, valamint a Megrendelı Munkavédelmi Szabályzatának megismerésérıl. Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes tőz-, baleset-, és munkavédelmi szabályzatokat valamint a Megrendelı saját szabályzatát, ami a linken található (Munkavédelmi, Tőzvédelmi szabályzat). 7. A Vállalkozó a szerzıdés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat vesz igénybe, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 8. A Szerzıdı felek leszögezik, hogy a Szolgáltatás mennyiségének a fenti I/1./ pontban adott meghatározása a Szerzıdı Felek kölcsönös és a korábbi szükségletek felmérésén alapuló becslése; a Megrendelı nem köteles legalább ekkora volumenő egészségügyi textília tisztítását elvégeztetni, azonban - hacsak a Vállalkozó esetleges szerzıdésszegı magatartása erre okot nem ad - köteles az egészségügyi textília tisztítása iránti igényét teljes egészében, a jelen szerzıdés szerint a Vállalkozóval kielégíteni. 9. A tisztításra átvett textíliák mennyiségi hiányát (vissza nem adott) a Felek az éves forgalom 1 ezrelék mértékéig elfogadják (káló). 10. Esetleges megrendelıi igénycsökkenés (mennyiségi csökkenés) nem szolgálhat rendkívüli áremelés indokául. V. A textiltisztító szolgáltatás vállalkozási díja 1. A Szerzıdı Felek a Szolgáltatás egységárait (darabárak) a jelen szerzıdés 2. sz. mellékletében rögzítik. 20

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója. tárgyú. általános egyszerű eljárás

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója. tárgyú. általános egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója tárgyú általános egyszerű eljárás ajánlattevők

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben