AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mosodájának üzemeltetésével 10 évre tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával megbízott: Eu-Med Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz.3. Az eljárás száma: EM április

2 TARTALOMJEGYZÉK Az ajánlati dokumentáció részei I. Bevezetés... 3 II. Részletes ajánlati feltételek... 5 III. Az ajánlat kötelezı részeinek ajánlott összeállítási sorrendje IV. Szerzıdés tervezet V. Mellékletek VI. A Szolgáltatás részletes leírása V. Mőszaki leírás... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 2

3 I. Bevezetés 1. Az igazolásokat a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen eredeti vagy egyszerő másolatban kérjük benyújtani. 2. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók. 3. Ajánlatkérı helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Cím: Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. idıpontja: május 30-án 10 óra Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: ajánlattevı: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; alvállalkozó: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót; elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a 9. (1) bekezdés d) pontja esetében; gazdasági szereplı: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; hamis adat: a valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat; hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának idıpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. (1) bekezdés] megküldésének idıpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének idıpontját kell érteni; közösségi áru: a Közösségi Vámkódexrıl szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meghatározott fogalom; meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik, b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, 3

4 c) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerzıdés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi elıny juttatása az ajánlatkérı részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; tényleges tulajdonos: évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról alkalmazásában: 3. r) ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 4

5 II. Részletes ajánlati feltételek Az ajánlat elkészítése 1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az Ajánlattevı legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 5. munkanapig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott postai címen, címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében Az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 3 munkanappal írásban adja meg a kért tájékoztatást 2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrıl új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidıt kell megállapítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidıt nem kell meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendı a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplıket, akik a dokumentációt átvették. 3. Az ajánlat visszavonása Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártáig az Ajánlatkérıhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 4. Az ajánlat módosítása Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 60. (7) bekezdés) Az ajánlattételi határidı lejártát követıen (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési idıpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérı hozzájárulásával sem módosíthatók! 5. Az ajánlatba csatolandó iratok Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: a) A szolgáltatás részletes ismertetését, különös tekintettel a Szolgáltatás részletes leírása fejezetben meghatározott követelményekre b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott szolgáltatásra tételes nettó ajánlati árra vonatkozó árajánlatot az alábbiak szerint: Ajánlati ár a textiltisztító szolgáltatásra Ft/év Mellékletben szerepelnek a várható éves forgási darabszámok. Az ajánlattevıknek mindegyik textilfajtára külön meg kell adni a textiltisztító szolgáltatási díjat (Ft/db), majd az éves forgási 5

6 adatokból meg kell határozni az egy évre vonatkozó szolgáltatási díj összegét. Ez az adat kerüljön a felolvasólapra. Ajánlati ár a bértextília szolgáltatásra Ft/év Mellékletben szerepelnek a várható éves forgási darabszámok. Az ajánlattevıknek mindegyik textilfajtára külön meg kell adni a bértextil szolgáltatási díjat (Ft/db/alkalom), majd az éves forgási adatokból meg kell határozni az egy évre vonatkozó összes bérleti díj összegét. Ez az adat kerüljön a felolvasólapra. c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevı által teljesítendı szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérı általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzıi jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz főzıdı, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvezı jogát. Továbbá az Ajánlattevı kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérıvel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérı helyett helyt áll. d) A szerzıdés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, az ajánlati felhívásban és a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok eredetiben vagy egyszerő másolatban. e) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevınek ajánlatában a Kbt. 40. (1) alapján nyilatkoznia kell, hogy 40. (1) bekezdés alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. A Kbt,55. (5) bek alapján az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 6. Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevı viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérı semmilyen módon nem tehetı felelıssé. Az Ajánlatkérı visszafizeti az Ajánlattevınek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az ajánlatkérı visszavonja az ajánlati, ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérı az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevıkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése idıpontjaként megjelölt határidıig nem küldi meg a részvételre jelentkezıknek. 7. A szerzıdés teljesítésére való alkalmasság igazolása 6

7 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevı igazolja a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát. a) Az Ajánlattevınek és a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban elıírt iratokat b) Mőszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevınek mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban elıírt iratokat A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. A Kbt.55. (6) alapján az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 8. Kizáró okok 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 7

8 e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ga) 15. (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. (5) bekezdésének f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre kötelezéssel vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett -, és ezt két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következı feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletıséggel, mellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerzıdéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletısége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplı az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplınek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerzıdést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minısülne a szerzıdés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tızsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetı. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı az a gazdasági szereplı, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkezı gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelıen alkalmazni. 8

9 Az Ajánlattevınek az ajánlatban 310/2011 (XII.23) Kormány rendelet 12. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.. ib) alpontja, és a 4.. fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók, ill. az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más gazdasági szereplık tekintetében az ajánlattevı a Kbt. 58. (3) bek. alapján a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. foglaltaknak megfelelıen köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más gazdasági szereplıt, illetve azok a kizáró okok hiányáról maguk nyilatkozhatnak. 9. Az ajánlat pénzneme Az árakat HUF-ban kell megadni. 10. Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerő (felelıs) magyar fordításban elegendı csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevı felel. Ajánlatkérı az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minısíti. 11. Teljes körőség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat Az Ajánlattevı részajánlat tételre nem jogosult. Az Ajánlattevı többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. Kbt. 25. (1) és (2) bek. alapján több gazdasági szereplı közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevık közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevık nevében eljárni jogosult képviselı megjelölését, a közös ajánlattevık egyetemleges felelısségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 12. Ajánlati kötöttség Az Ajánlattevı a Kbt. 83. (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidı lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség idıtartama 30 (harminc) nap. Az ajánlatkérı indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának idıpontját megelızıen felkérheti az ajánlattevıket ajánlataiknak meghatározott idıpontig történı további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti idıpontjától számított 60 napot. 13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban papíralapon kell benyújtani. A borítékokon, valamint az ajánlati példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti, v. másolat. 9

10 A 4 (négy) borítékot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülrıl az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát : EM-490 Debreceni Egyetem Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mosodájának üzemeltetésével 10 évre Ajánlattételi határidı elıtt nem bontható fel továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevı bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevı valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Az ajánlatot a Kbt. 60. meghatározottak szerint kell elkészíteni. Az ajánlat példányait gépelve, számítógépen nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni. Az ajánlat és az összes melléklet minden, információt hordozó oldalát folyamatos számozással kell ellátni. A nyilatkozatokat, árajánlatokat, ártáblázatot, felolvasólapot az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek cégszerő aláírással kell ellátniuk. Az ajánlaton csak abban az esetben lehetnek betoldások, kiegészítések, törlések, átírások, illetıleg az eredeti szöveget bármilyen módon és mértékben érintı egyéb változtatások (a továbbiakban együtt: Javítás), ha az eredeti példányon a Javítás mellett szerepel az ajánlatot aláíró személy vagy személyek eredeti kézjegye. Az ajánlatokat le kell főzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (lsd. Iratminta). Az ajánlatban az ajánlattevınek az egyéb elıírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. (lsd. Iratminta) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Lsd. Iratminta) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részérıl aláíró személyek eredeti, vagy egyszerő másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírásmintát, ill. maghatalmazást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezıen benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett iratokat, még abban az esetben is, ha azok nemleges tartalmúak. 10

11 14. Az ajánlat benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidı Az ajánlatnak legkésıbb június 11-én óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: 15. Az ajánlat felbontása EU-MED Tender Kft 1131 Budapest, Szent László u fsz. 3. Az ajánlatokat a Kbt.62. alapján az Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában bontja fel. A bontás mindaddig tart, amíg a határidı lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásánál a Kbt.62. (2) bek. alapján csak az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülı ajánlatkérı esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, valamint személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérı a Kbt.62. (4) bek. alapján az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévı személy kéri, az ajánlat ismertetését követıen azonnal lehetıvé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetésérıl az ajánlatkérı jegyzıkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevınek. A Kbt. 61 (3) alapján a határidı után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevı személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyrıl külön jegyzıkönyv készül. 16. Ajánlatok vizsgálata Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. ] alapján, valamint a okban foglaltakra tekintettel kell értékelni. Érvénytelen az ajánlat a Kbt.74. ( alapján, ha: (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlattételi határidı lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevı vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. ]; c) az ajánlattevıt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet az eljárásból kizárták; 11

12 d) az ajánlattevı nem felel meg a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérı által elıírt formai követelményeit; (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. ]; b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékő, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. ]; c) az ajánlattevı az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérı által elıírt határidıre nem, vagy az elıírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérınek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. 17. Az Ajánlattevı kizárása 1) Az ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevıt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; b) részérıl a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. (2) Az ajánlatkérı kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevıt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], 18. Hiánypótlás Az ajánlatokban felmerülı hiányok pótlására Ajánlatkérı a Kbt ban foglaltak alapján biztosít lehetıséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérı írásban a többi Ajánlattevı egyidejő írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevı(ke)t. Ha az ajánlatkérı az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt.68. alapján az ajánlatkérı végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevıt egyidejőleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. Az ajánlatok elbírálása során a Kbt ban foglaltak alapján az Ajánlatkérı írásban és a többi Ajánlattevı egyidejő írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevıtıl az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tartalmának tisztázása érdekében. Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérınek írásban kell magyarázatot kérnie. Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékőnek, illetıleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérı az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, melyrıl valamennyi ajánlattevıt egyidejőleg értesíteni kell. 19. Az elbírálás szempontjai Az Ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2. szerint értékeli. Az Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és mőszaki szempontból alkalmas Ajánlattevınek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket 12

13 kielégítı ajánlatait a Kbt. 71. (2) szerint az összességében legelınyösebb megajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) és V V pontjában meghatározottak szerint. 20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 76. (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; c) egyik ajánlattevı sem vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett - az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelı ajánlatot; d) az ajánlatkérı az eljárást a szerzıdés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. (1) bekezdése, 44. (3) bekezdése]; e) valamelyik ajánlattevınek vagy részvételre jelentkezınek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı érdekeit súlyosan sértı cselekménye miatt az ajánlatkérı az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; f) a 65. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevı sem tartja fenn ajánlatát; g) a Közbeszerzési Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérı valamely döntését, és az ajánlatkérı új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérı azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerőtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követıen jogszerő döntés meghozatalával az eljárás jogszerősége helyreállítható. (2) Amennyiben ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban lehetıvé tette a részekre történı ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerzıdések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. A dokumentáció, valamint annak ellenértéke a Kbt. 52. (5) alapján tíz napon belül visszajár, ha a) az ajánlatkérı visszavonja az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérı az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevıkkel, vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése idıpontjaként megjelölt határidıig nem küldi meg a részvételre jelentkezıknek 21. Az eljárás eredményének ismertetése A Kbt.77. (2) alapján az ajánlatkérı az elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Kbt. 78. szerint az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevık részére történı megküldésétıl számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrıl szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerzıdéstıl elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követıen észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértı volt és a módo- 13

14 sítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérı a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejőleg az összes ajánlattevınek megküldeni. Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérı kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérı legkésıbb az eljárás eredményének megküldését követı tíz napon belül köteles egyidejőleg megküldeni az öszszes ajánlattevınek. 22. A szerzıdés létrejötte: A szerzıdés megkötésére az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor. Szerzıdéskötés idıpontja: összegezés kiküldését követı tizenegyedik nap, amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt követı elsı munkanap 23. Az eljárás nyertesének visszalépése Ha az eljárás nyertese visszalép a szerzıdéskötéstıl, az Ajánlatkérı amennyiben hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelınyösebb ajánlatot benyújtónak minısített Ajánlattevıvel köti meg a szerzıdést, vagy új eljárást ír ki. 24. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 25. Pénzügyi ellenszolgáltatás Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlatkérı tájékoztatja az Ajánlattevıket, hogy a szerzıdés alapján történı kifizetések a Kbt.130. (3) (4) bekezdése szerint történnek és az Art. 36/A. hatálya alá esnek. 26. Munkavédelemre vonatkozó elıírások A Kbt. 54. (1) bekezdésben elıírtaknak megfelelıen azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektıl a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl tájékoztatás kérhetı: ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete Debrecen 4000 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: 06-52/ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelısége 4024 Debrecen, Piac u Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. tel: fax:

15 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Fax: Adózás tekintetében: Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium 1860 Budapest Telefon: Fax: Akadálymentesítés tekintetében: Nemzeti Erıforrás Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszámok: ;

16 Ajánlatkérı az alábbi kötelezıen benyújtandó igazolásokat, csatolandó dokumentumokat írja elı. Sorsz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 1. Információs adatlap Kiadott minta szerint 2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 3. Felolvasólap Kiadott minta szerint Kbt. 56. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró 310/2011(XII.23) Kormányrendelet okok hatálya alá tartozás szerint Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Mőszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok Kapacitás biztosítására bevont szervezet tekintetében Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás Alvállalkozók tekintetében Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók és kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében Közös ajánlattétel esetén Aláírási címpéldány(ok) Szolgáltatás ismertetése Árajánlat Szerzıi és iparjogvédelmi nyilatkozat Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek figyelembe vételérıl Egyéb iratok az AF V.4. szerint az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában elıírtak és a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet 14. szerint az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában elıírtak a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet15. szerint Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 55. (5)-(6) alapján Kbt. 60. (3) és (5) szerinti nyilatkozat. Kbt. 40. (1) bekezdés teljesítése Kbt. 58. (3) pontjának teljesítése Közös ajánlattételrıl szóló megállapodás a Kbt.25. szerint Eredeti, v. egyszerő másolat dok. 5.a) alapján dok. 5.b) alapján Dokumentáció 5.c) pont alapján Kbt. 54. (1) szerinti nyilatkozat Eredeti vagy egyszerő másolatban Záradék Az Ajánlatkérı, az Ajánlatkérı nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban fellelhetı, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 80. szerinti elıírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 16

17 III. Az ajánlat kötelezı részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 1) Információs adatlap 2) Felolvasólap 3) Tartalomjegyzék oldalszámozással 4) Kizáró okok igazolása 5) Aláírási címpéldányok 6) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevık kötelesek becsatolni a Kbt.25. szerint egymás közötti megállapodásukat eredeti vagy egyszerő másolatban 7) Nyilatkozat a Kbt (1) bekezdése szerint 8) Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés szerint 9) Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerint 10) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. (5)-(6) alapján 11) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1)szerint 12) Szerzıi és iparjogvédelmi nyilatkozat 13) Egyéb nyilatkozatok, iratok 14) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása 15) Mőszaki szakmai alkalmasság igazolása 16) Árajánlat 17) Az ajánlott szolgáltatás részletes ismertetése 17

18 IV. Szerzıdés tervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Tervezet amely létrejött az egyik részrıl a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) intézményi azonosító: FI statisztikai számjel: adószám: számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár bankszámlaszám: képviselık neve és tisztsége: mint Megrendelı, Prof. Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Kecskés Gábor, gazdasági igazgató a másik részrıl a. (cím: ), mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alábbiak szerint: I. A szerzıdés tárgya 1. A Szerzıdı Felek megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel kizárólagos joggal vállalja a Megrendelı kb. 807 tonna/év egészségügyi textília textiltisztítására irányuló szolgáltatási igényének valamint bértextil szolgáltatási igényének (Szolgáltatás) a kielégítését. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes leírást jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. A Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a Megrendelı a kezelésében álló, természetben Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. szám alatt található, a helyrajzi számú belterületi ingatlanon lévı Textiltisztító és Javító Üzemét (a továbbiakban: Üzem) a jelen szerzıdés tartamára bérbe adja a Vállalkozónak. A Vállalkozó az Üzemet a fenti 1./ pontban meghatározott Szolgáltatási kötelezettsége teljesítésére köteles használni. 3. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, valamint dokumentációja és a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott Ajánlata. II. Az Üzem bérlete 1. A bérleti díj havi összege ápr. 1-ig ,- Ft /hó + ÁFA, amely minden év ápr. 1-ei hatállyal a tárgyévet megelızı évre az infláció KSH által megállapított mértékének figyelembe vételével módosul. 2. A Megrendelı rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja a Vállalkozó birtokába az Üzemet, és ezzel egyidejőleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az Üzemre vonatkozó tőz- és egyéb biztonságtechnikai, védelmi elıírásokat, valamint az Üzem rendeltetésszerő 18

19 használatához kapcsolódó egyéb dokumentációkat. A Szerzıdı Felek jegyzıkönyvben rögzítik az Üzem mőszaki állapotát az üzemeltetés megkezdésekor, mind a szerzıdés megszőnésekor. 3. A Megrendelı szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az Üzemre vonatkozóan olyan joga, amely a Vállalkozót az Üzem rendeltetésszerő használatában akadályozza vagy korlátozza. 4. Az Üzem rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartásához, fenntartásához szükséges javítások és egyéb munkálatok tekintetében a Szerzıdı Felek az alábbi 5-6./ pont szerint állapodnak meg. 5. Megrendelı a saját költségén és a mőszaki szükségesség szerinti idıben köteles gondoskodni az épületen kívüli szelvényeknek, áramellátó készülékeknek, vezetékeknek, gáz- és elektromosvezeték-szakaszoknak az épülethatártól való javításáról és karbantartásáról. Vállalkozó a saját költségén és a mőszaki szükségesség szerinti idıben köteles gondoskodni az Üzem épületének belsı és külsı (a tetızet, a csapadékcsatornák és a külsı homlokzat) javításáról és karbantartásáról. 6. Az épület szerkezetében nem a Vállalkozó tevékenysége miatt bekövetkezı sérülések (pl. természeti károk) helyreállítása, javítása nem a Vállalkozó feladatát képezik. 7. A Vállalkozó köteles a bérelt épületre biztosítást kötni és azt a szerzıdés ideje alatt fenntartani. 8. A bérlet megszőnése a Vállalkozó elhelyezési igényét nem vonja maga után. III. Az üzem mőszaki fejlesztése 1. Mindennemő mőszaki fejlesztés a Vállalkozó költsége és kockázata. A Megrendelınek a szerzıdés lejártakor nem kötelezı megvásárolni az esetleges beruházás során beépített berendezéseket, de amennyiben a Vállalkozó el kívánja azokat adni, úgy elıvásárlási joga van rá. Felek a mőszaki fejlesztésekrıl elızetesen egyeztetni kötelesek. Az egyeztetésrıl jegyzıkönyvet kötelesek felvenni, amely részletesen tartalmazza az alábbi pontokban kifejtett - munkálatokhoz való Megrendelıi hozzájárulást, - a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeket (mőszaki tartalom, határidı). 2. A fejlesztések tervezése során elsıdlegesen a mőszaki biztonságra és az energiatakarékos megoldásokra kell törekedni. Az elvégzett fejlesztésnek a minıségi szolgáltatást is elı kell segítenie. 3. Amennyiben a Vállalkozó beruházást hajt végre, arra hivatkozással nem jelenthet be áremelési igényt. 4. Az épülettel kapcsolatos bármely átalakítás, bıvítés csak a Megrendelı elızetes hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek birtokában végezhetı el. 5. A Vállalkozó az esetleges mőszaki fejlesztéseket a szolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátása mellett köteles elvégezni. 6. A mőszaki fejlesztéseket a Vállalkozó a szükséges hatósági engedélyek alapján végzi. A tervezés (terveztetés) és a hatósági engedélyek (amennyiben szükségesek) beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége, azonban a Megrendelı köteles a rendelkezésére álló adatoknak a Vállalkozó által ésszerően megjelölt határidıkre való szolgáltatásával elısegíteni ezt a tevékenységet. A hatósági engedélyeket a Vállalkozó a saját részére szerzi meg. 19

20 7. A Megrendelı nem ír elı kötelezıen elvégzendı rekonstrukciót, mőszaki fejlesztést, de a Vállalkozó a szolgáltatás esetleges fennakadásai során nem hivatkozhat mőszaki problémára illetve bizonyos szükséges beruházások elmaradására. IV. Az Üzem üzemeltetésének a rendje 1. A Szerzıdı Felek az Üzem Vállalkozó általi üzemeltetésének a megkezdését együttesen jelentik be az ÁNTSZ illetékes szervéhez. 2. A Megrendelı - higiéniás szempontból a Kórház Higiéniás Osztálya kijelölt munkatársa útján - bármikor jogosult szúrópróbaszerően ellenırizni a Vállalkozót. 3. A Vállalkozó visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzem mőködésének a jelen szerzıdés tartama alatti folyamatos biztosításával a Megrendelı mosási és javítási igényét mindenkor maradéktalanul kielégíti, továbbá az Üzemet mindenkor rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartja. 4. A Vállalkozó korlátozás nélkül jogosult arra, hogy a jelen szerzıdés teljesítését nem akadályozó módon az Üzem esetleges szabad kapacitását más harmadik személyek részére végzendı szolgáltatásokkal lekösse. 5. A Vállalkozó a munkarendjét maga alakítja ki és határozza meg. A Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése során, a Megrendelı területén folyó mőködéssel összefüggı tevékenységet nem zavarhatja. 6. Vállalkozó saját költségén gondoskodik munkavállalóinak a hatályos munka és balesetvédelmi és egyéb oktatásairól, valamint a Megrendelı Munkavédelmi Szabályzatának megismerésérıl. Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes tőz-, baleset-, és munkavédelmi szabályzatokat valamint a Megrendelı saját szabályzatát, ami a linken található (Munkavédelmi, Tőzvédelmi szabályzat). 7. A Vállalkozó a szerzıdés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat vesz igénybe, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 8. A Szerzıdı felek leszögezik, hogy a Szolgáltatás mennyiségének a fenti I/1./ pontban adott meghatározása a Szerzıdı Felek kölcsönös és a korábbi szükségletek felmérésén alapuló becslése; a Megrendelı nem köteles legalább ekkora volumenő egészségügyi textília tisztítását elvégeztetni, azonban - hacsak a Vállalkozó esetleges szerzıdésszegı magatartása erre okot nem ad - köteles az egészségügyi textília tisztítása iránti igényét teljes egészében, a jelen szerzıdés szerint a Vállalkozóval kielégíteni. 9. A tisztításra átvett textíliák mennyiségi hiányát (vissza nem adott) a Felek az éves forgalom 1 ezrelék mértékéig elfogadják (káló). 10. Esetleges megrendelıi igénycsökkenés (mennyiségi csökkenés) nem szolgálhat rendkívüli áremelés indokául. V. A textiltisztító szolgáltatás vállalkozási díja 1. A Szerzıdı Felek a Szolgáltatás egységárait (darabárak) a jelen szerzıdés 2. sz. mellékletében rögzítik. 20

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Ásványvíz szolgáltatás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum részére, vízadagoló automatákból,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások (Eljárás száma: 15/T-160/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérı) DEOEC szervezeti egységeinél megadott terület alapján végzendı épülettakarítási szolgáltatás nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére (Eljárás száma: 15/T-455/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27.

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Szalay Eszter j o g

Részletesebben

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése (Eljárás száma: 15/T-133/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2011. április A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013.

Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. BKV Zrt. VB-282/13. Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése (Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/T-101/11.) RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Első Magyar Építési és Befektetési Zrt. 1143 Budapest, Szorbánc u. 5. fszt. 3 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A 1037 Budapest, III. ker. Remetehegyi út 160. 5 lakásos társasház kivitelezése

Részletesebben