Szerző: Kopátsy Sándor Publikálás dátuma: :01

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Kopátsy Sándor Publikálás dátuma: 2006. 02. 26 16:01"

Átírás

1 Szerző: Kopátsy Sándor Publikálás dátuma: :01 A történelem nem ismer példát arra, hogy a siker felülről születne. Az országstratégiából csak tragédia nőhet ki, a részek sikereiből azonban szükségszerűen az ország sikere lesz. A feladatot időszerűnek tartom. Közép-Európa fogalmát sokféleképpen értelmezik. Többnyire a politikai földrajz elve alapján, amely szintén változó ismérvek alapján határozza meg. Ha pl. Bajorország önálló lenne, Ausztriához hasonlóan azt is Közép-Európához számítanánk. Mivel Németország része, ma Nyugat-Európához tartozik. A fogalom kialakításában szerepet játszott az, hogy honnan lehet könnyen megközelíteni az atlanti kikötőket. Ebből fakadóan Közép-Európa nyugati határa a Duna és Visztula medencéje lenne. Ez azonban kizárná a Cseh-medencét és a történelmi Szászországot. Az északi határ még nehezebben tisztázható. A balti országok közül Észtország egyértelműen skandináv, azaz észak-európai. Ami a keleti határokat illeti, a lengyel határ több száz kilométert mozgott ideoda; volt idő, amikor Ukrajna északnyugati része is Közép-Európához tartozott; Erdély ezer évig Közép-Európa, ma már a Balkán része. Horvátország esetében is változott a hovatartozás. A kulturális közép-európaiság sem egyértelmű, legalábbis változó. Annak ellenére, hogy karakterét tekintve a kulturális élet számos tipikusan közép-európai sajátságot őriz, erős választóvonal szeli ketté a térséget. A bajorok, az osztrákok, a csehek és a szászok kulturális rokonságuk ellenére másként közép-európaiak, mint a poroszok, a lengyelek, a magyarok, a szlovákok és a horvátok. Amennyire vitathatatlan a rokonság, annyira nyilvánvaló az eltérés is, ami az elmúlt száz évben nem csökkent, hanem nőtt, főleg a gazdasági teljesítményben. A tudományos és technikai forradalom óta a bajorok és az osztrákok voltak a siker-germánok. A magyar történészek figyelmek kívül hagyják azokat a társadalmi különbségeket, amelyek a nyugati és a keleti közép-európai társadalmak között mindig is megvoltak. A nyugatiakban a nyugat-európaiaknál nagyobb volt ugyan a nemesség aránya, de feleannyi sem volt, mint a keleti közép-európaiakban. A polgárságra lényegében ennek a fordítottja volt jellemző. A nyugatiaknak háromszor-ötször annyi polgáruk volt, mint a keletieknek. Amíg Nyugat-Európában egy százalék volt a nemesek aránya, Közép-Európa nyugati felén kettő-három, a keleti felén azonban a tíz százalékot is elérte. Vagyis a Közép-Európa keleti és nyugati fele közötti társadalmi, kulturális különbség a nemesek és polgárok számarányában mutatkozik meg. Mivel a 20. századra a poroszok eltűntek a térképről, a keleti oldalon három államalkotó nép, a lengyel, a magyar és a horvát maradt. (Az utóbbi annyiban lóg ki a sorból, hogy a nemessége aránya viszonylag alacsony volt, és Dalmácia már sokkal inkább a mediterrán kultúrához, mint a középeurópaihoz tartozott.) A középkori Közép-Európában a nyugatabbra élő népek még szegényebbek voltak, mint mi, az ipari forradalom után már

2 2 Ha annak az okát keressük, hogy miért omlott előbb össze a feudális társadalom a bajor, osztrák és cseh nép esetében, és élt tovább a térség keleti felében, arra a két oldal társadalmainak a középkori struktúrájában találunk magyarázatot. Ez a különbség viszonylag keveset jelentett, amíg Nyugaton is feudális viszonyok voltak, de jóval többet, amikor ott győzött a polgári forradalom, és mára, a tudományos és technikai forradalom korában pedig nagyon sokat jelent. Ezt jól kifejezi az a tény, hogy a középkori Közép-Európában a nyugatabbra élő népek még szegényebbek voltak, mint mi, az ipari forradalom után már gazdagabbak, az elmúlt száz év során pedig alaposan elhúztak a keleti rokonaik mellett.tévúton járnak azok, akik a poroszok eltűnését, a lengyelek és a magyarok lemaradását politikai okokkal igyekeznek megmagyarázni. Az ok ugyanis a társadalmi elmaradottságukban rejlik, melynek következtében az erejük egyre csökkent. A lengyelek és magyarok felzárkózását csak a polgárosodásuk kiszélesedésével lehetett volna biztosítani. Ezt a feladatot mára megnehezítette, hogy e két nép (sőt, a térség minden népe) a 20. század közepére kialakult gyér polgárságának nagy többségét is kitaszította. A polgárosodásukat két jelenkori változás könnyíti meg: egyrészt a jelenkori polgári státushoz nem vagyon, hanem kiművelt képesség kell, másodszor, hogy az önerőből nem lecserélhető nemességüket a bolsevik rendszer lecserélte. A megvalósuláshoz azonban idő kell. A történelem ugyanis nem ismer példát arra, hogy az első generációs polgár polgárként viselkedjen. Ez a helyzet most mind a lengyel, mind a magyar társadalomban. Siker gazdagabbak, az elmúlt száz év során pedig alaposan elhúztak a keleti rokonaik mellett. A félfeudális társadalmi viszonyok összeomlása óta két ellentétes feltétel között vizsgálhatjuk a hazai sikerek okát. A számára idegen bolsevik rendszerben jól vizsgázott Magyarország népe, még a cseheknél és a keletnémeteknél is jobban. Képesek voltunk igazodni a barakk kötöttségeihez. A volt hódoltsági terület az átlagnál is jobban vizsgázott: az alföldi, már részben parasztpolgárosodott lakosság sikerrel alkalmazkodott a viszonyokhoz: álszövetkezeteket, kert- Magyarországot épített magának. Ezen a területen volt a legnagyobb a gazdasági szabadság, a legtöbb magánjövedelem. (Ezt jósolta meg Erdei Ferenc már a két háború között.) Ebben a túlcentralizált lágerben is jelentkeztek az egyedi különbségek. A jobb megyei pártitkárok, városi polgármesterek és nagyvállalati vezetők teljesítménye eredményekben jelentkezett. A falvak jobban vizsgáztak, mint a városok. Az egyéni sorsa alakításában jól járt, aki igyekezett a politikától függetleníteni magát, és a saját teljesítményére épített, legyen az tudományos teljesítmény vagy kisvállalkozás. A rendszerváltás után egészen más játékszabályok jelentek meg. A kívánatosnál gyorsabb privatizáció viszonyai között Budapest és a Dunántúl északi része gyorsan fejlődött. Az északkeleti volt iparvidék azonban összeomlott, és lassan talál magára. A megyékre bontott gazdasági teljesítményt vizsgálva az derül ki, hogy a százötven évvel ezelőtti analfabetizmus és a mai gazdasági színvonal között szoros a korreláció.

3 3 A falvakat mind a bal-, mind a jobboldal magára hagyta. A korábbi sikereket a visszazuhanás váltotta fel. Az országrészek átlagához képest akadtak azért örvendetes eredmények is. Ezekben a megyei vezetők képessége még akkora szerepet sem játszott, mint a szocialista rendszerben, ami azt bizonyítja, hogy a megyerendszer nem felel meg a kor követelményeinek. (Szerencsénkre ezt az EU vezetése is érzékeli.) Jó néhány város és település a vezetőinek köszönhetően ért el kiemelkedő eredményt. Az élet azt bizonyítja: a lakosság számára nem az a fontos, hogy ki vezeti a kormányt, hanem hogy ki a polgármestere. Az egyének teljesítményében megsokszorozódtak a különbségek. A társadalom felső tizede gyorsan gazdagodott, és a felső harmada is lényegesen növelte jövedelmét. A középső harmad azonban alig érezte meg pozitívan a rendszerváltást. Az alsó harmad nemcsak a jövedelméből veszített, de kiszakadt a társadalomból, elvesztette létbiztonságát. Ők a rendszerváltás vesztesei. Országstratégiák Ettől félek. Ne az országnak, hanem az egyéneknek, családoknak, városoknak, országrészeknek, szakmáknak legyen stratégiájuk. Az állam vezetése ne az országot akarja győzelemre vezetni, hanem igyekezzen olyan feltételeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik a részek számára a sikert. Nem az ország sikerétől járnak jól annak részei, sejtjei, hanem csak a részek és a sejtek sikeréből nőhet ki az ország sikere. Az állam vezetése ne az országot akarja győzelemre vezetni, hanem igyekezzen olyan feltételeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik a részek számára a sikert. Az országstratégiából csak tragédia nőhet ki, a részek sikereiből azonban szükségszerűen az ország sikere lesz. Ezt Európa keleti felén nehéz elhitetni, annak ellenére, hogy a történelem nem ismer példát arra, hogy a siker felülről születne. A hazai szakvéleményekkel szemben a finn vagy az ír csoda nem fent született, hanem a két nép sajátos erényeinek spontán gyümölcse. Az a tény, hogy mára minden puritán értékrend szerint élő nép gazdag, a többiek pedig mind szegények, azt bizonyítja, hogy az állam vezetésének feladata nem országos stratégiai tervek kivitelezése, hanem a nép nevelése. Új kiegyezés Én félek a kiegyezéstől. Ha egy országban nincs egyetértés, akkor nem szabad kiegyezni, ha meg van, akkor nem kell. Abból mindig nemzeti tragédia származott, ha kiegyezés temette el a tényleges társadalmi ellentéteket. Az 1867-es kiegyezést is romantikus nemzeti sikernek tartjuk, pedig az ország felosztódását azzal alapoztuk meg. A bölcs Deák elhitette a magyar közvéleménnyel, hogy nekünk a Habsburg uralkodóval kell kiegyeznünk. Ebben a siker-illúzióban eltemettük az egyetlen fontos Ha egy országban nincs egyetértés, akkor nem szabad kiegyezni, ha meg van, akkor nem kell. ellentétet, amely az ország lakosságának és területének nagyobbik felét érintő kisebbség és a magyarság között feszült. A kiegyezést előkészítő Deákot és liberális társait gyorsan félretette

4 4 a konzervatív rendi arisztokrácia, és a nagyobb nemzeti szabadságot arra használta fel, hogy fokozza a kisebbségek nyelvi és vallási elnyomását. Nem kiegyezésre, hanem politikai türelemre van szükségünk. Ha türelmesek vagyunk a miénktől eltérő véleményt képviselőkkel szemben, akkor nincs köztünk árok, amelyet be kellene temetni. Az európai polgár Ilyen nincs. A reformáció óta a sokféle európai polgár közül fokozatosan kiemelkedett a nyugat-európai, azaz puritán polgár. Róla mondta száz éve Max Weber, hogy egyedül alkalmas a társadalmi és gazdasági élvonalba kerülésre. Száz éve már el kellett hagyni a nyugat-európai jelzőt is, mert Észak-Amerika puritán polgárai még az európai őseiken is túltettek. Ötven éve pedig azt tapasztaljuk, hogy a Távol-Keleten élő puritánok, a konfuciánus értékrendet követők sok erényük tekintetében a nyugatiakon is túltesznek. Elfogadhatjuk a puritán polgár fogalmi meghatározást, ha kiegészítjük azzal, hogy mit értünk alatta: egyrészt szellemi és anyagi önállóságot, másrészt viselkedési normarendszert. Polgár az, aki megengedheti magának a szellemi és gazdasági függetlenséget, azaz nem rabja sem pártnak, sem ideológiának. Ha ilyen, lehet párttag, lehet jobb- és baloldali. Polgár az, aki megengedheti magának a szellemi és gazdasági függetlenséget, azaz nem rabja sem pártnak, sem ideológiának. Puritán az, akit az alábbi viselkedési normák jellemzenek: takarékos, szorgalmas, tisztaságszerető, a tudása gyarapítására törekvő, önként vállalja a fegyelmet, másokkal szemben szolidáris. Aki e kettős feltételnek megfelel, az mindenütt puritán polgár. Mit tenne ma Széchenyi, Kossuth és Deák? Széchenyi ugyanúgy kétségbe volna esve a mai Kossuthok karrierizmusa miatt, mint annak idején. Azt hirdetné, amit Móricz Zsigmond: Ne politizálj, építkezz! Ma még kevésbé figyelnének intő szavára, mint akkor. Kossuth azt csinálná, amit Orbán Viktor. A két politikus között bámulatos a hasonlóság. Deák mai viselkedését nehezen tudom elképzelni. Deák bölcsessége nagy volt, de a világlátása szűk. Trianon után belátta volna tévedéseit, de ma nem szerezne akkora tekintélyt, mint a saját korában. Erre a honlapra biztosan sok bölcs dolgot írna. Kultúra A kultúrában nem egységre, hanem sokszínűségre lenne szükség, csak a színek ne üssék, hanem támogassák egymást. Minél modernebb a világ, annál inkább fogynak az egymással össze nem férő színek, nemcsak a festészetben, a társadalomban is. Erre lenne szükség az élet minden területén.

5 5 Ebben a tekintetben sem értek egyet a pesszimistákkal. Az egyet nem értést ugyan ripacskodásnak, ízléstelennek és károsnak látjuk a politikában, pedig ezerszer üdvösebb, mint a diktatúrák egyszínűsége. Korábban a származás, a vallás, a nyelv szinte áthághatatlan falat jelentett még a családalapításban, a társasági kapcsolatokban is. Ma legfeljebb a párthoz való tartozás emel falat, ami az egyik napról a másikra összeomolhat. Én az emberi kapcsolatok terén jelentkező acsarkodást a korábbi, sok évszázados társadalmi falakhoz képest napi kocsmai veszekedésnek tekintem. Gyorsan jött, gyorsan el is fog tűnni. A szerző közgazdász.

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával TARTALOM ELŐSZÓ (ÚJRA) KI KELL TALÁLNUNK MAGYARORSZÁGOT! Térjünk vissza történelmi külpolitikai utunkra! A Kárpát- medence

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században. A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban

A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században. A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban Rigó Róbert A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban A társadalmi tőke és a bizalom az ezredfordulóra a társadalomtudományok

Részletesebben

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Budapest 1995. szeptember Mottó: A nacionalizmus általában azt jelenti, hogy a nemzeti vonás megerôsödik, és az embercsoport a normális

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Az Alföld-program indulása

Az Alföld-program indulása Az Alföld-program indulása I.AZALFÖLDNEMCSAKAZALFÖLDIEKÉ Össztársadalmicélok Európai felkészülés sürgetése II. RÉGIÓBARÁT IGAZGATÁST Az EU területigazgatási rendszerérõl A regionalitás helyi hagyományai

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

JÁRSZALAG ÉS ARÉNA. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Új Mandátum könyvkiadó.

JÁRSZALAG ÉS ARÉNA. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Új Mandátum könyvkiadó. Ez a file Nagy Péter Tibor JÁRSZALAG ÉS ARÉNA Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon Új Mandátum könyvkiadó Budapest 2000 c kötet szerzői változata Tartalom

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza?

1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza? 1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza? Hogyan alakult ki a tartós szegénység és munkanélküliség? Miért nem sikerül csökkenteni lassan két évtizede? Hogy megérthessük a probléma szerteágazó okait,

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben

Önképünknek is meg kell változnia

Önképünknek is meg kell változnia Önképünknek is meg kell változnia beszélgetés Göncz Kinga külügyminiszterrel Első kiemelkedő feladata George W. Bush budapesti látogatásának megszervezése és az elnök fogadása volt. Milyen tanulságokkal

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

A középnek mondott Európa

A középnek mondott Európa A középnek mondott Európa kolofon.indd 1 2011.11.08. 9:17:18 kolofon.indd 2 2011.11.08. 9:17:18 Catherine Horel A középnek mondott Európa A Habsburgoktól az európai integrációig 1815 2004 AKADÉMIAI KIADÓ,

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra Európai Uniós szakmai-közéleti konferencia, Előadás: 2006. február 25-én, a Tóthfalusi Konferenciaközpontban Gábrity Molnár Irén: A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben