Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve"

Átírás

1 Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

2 TANTÁRGYI RÖVIDPROGRAMOK Korszerű munkaszervezés modul Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901 EK 1/1-1-0/f/3 Armbruszt Ferenc Az informatika alapfogalmai (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik (jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció). A számítógép felépítése és működési elve. Számítógép üzembe helyezése, programok telepítése, operációs rendszerek használata (Windows XP, Linux disztribúciók). A számítógép karbantartása, vírusellenőrzés, vírusirtás. Adatvédelem, adatmentés, archiválás. Számítógépek üzemeltetése hálózatban, hálózati alapismeretek. A hálózati rendszer és az Internet szolgáltatások használata. Elektronikus levelező és böngésző programok használata. Felhasználói programok alkalmazása URNF902 EK 1/1-3-0/f/4 Bíróné Belényes Berndett Szövegszerkesztő programok használata. Szövegszerkesztési alapismeretek. Formázási műveletek. Kiegészítő modulok. Stílusok, és hozzájuk kapcsolódó műveletek. Táblázatkezelő programok használata. Táblázatkezelési alapok. Adatbevitel, adatjellemzők. Számítások, képletek. Függvények. Diagramok. Adatbázis kezelés alapjai. Grafikai és prezentációs programok használata. Multimédia alkalmazások használata. Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák URNF903 EK 1/2-0-0/v/3 Dr. Takács Istvánné Az irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei. Ügykezelés alapfogalmai. Az ügykezelés és az irodai tevékenységek korszerű technikai segédeszközei. Ügyintézés és kommunikáció. Ügyvitel. Az ügyiratok fajtái, részei. Iratkezelés. A levél fogalma. Iktatás és annak módszerei. A hivatali stílus elsajátíttatása. Ügyvitel-szervezési és vezetési alapismeretek. A munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok. Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatok. Munkahelyi minőségirányítási előírások. Műszaki és ügyviteli leírások, utasítások használata. Szabványok használata. Baleset elhárítás. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Egyéni egészségvédelem. Tűzveszélyességi osztályok, tüzek fajtái. Tűzvédelemi előírások. Tűzoltási módszerek. Fontosabb balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok számítógépes munkahelyeken. A biztonságos munkavégzés feltételei, a legfontosabb biztonságtechnikai védőeszközök, védőfelszerelések és használatuk elsajátítása. Ergonómiai szempontok, előírások számítógépes munkahelyekre. Jogi ismeretek MENF100 EK 2/2-0-0/v/2 Dr. Prekáczka Judit A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog - társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka-, és pénzügyi jogi alapismeretek. Szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A felhasználói szerződés. A számítógépekhez kapcsolható specifikus bűncselekmények. A büntetőjog célja, feladata, szankciórendszere. Angol informatikai szaknyelv ILNF905 EK 4/0-2-0/f/2 Török Júlia A műszaki szaknyelvre jellemző grammatikai struktúrák, szintaktikai stilisztikai jellemzők megismerése, a szakterminoógia elsajátítása szaktankönyvekből és szaklapokból kiválasztott szövegek segítségével. A kurzus a számítógép különböző felhasználási területeivel foglalkozik, elsajátíttatva a hallgatóval azt a nélkülözhetetlen szakterminológiát, amely az autentikus, műszaki-tudományos szövegek értelmezéséhez elengedhetetlen. Mivel ez egy rendkívül gyorsan fejlődő tudományág, nélkülözhetelen az autentikus anyagok állandó frissítése. Környezet- és munkavédelem KONF904 EK 1/2-0-0/v/2 Jancskár Lajos A környezet védelmét szabályozó jogszabályok. A munkavégzés környezetvédelmi előírásai. A környezeti elemek fogalma. A környezetvédelem tárgya, felosztása. Hulladékok csoportosítása. Kommunális, inert és veszélyes hulladékok. Hulladék- és veszélyes-anyag kezelési eljárások. Hosszú- és rövid-távú egészségkárosító tényezők. Zaj és rezgés káros hatása és az ellene való védekezés. A munkavédelem jogi, szervezeti kérdéseinek és fontosságának megismertetése. A munkabiztonság, munkavédelem és tűzvédelem szerepe. A munkavédelem és biztonságtechnika fogalma és feladata. Az elektromos áram élettani hatásai. Érintésvédelmi előírások. Foglalkozási ártalmak, megbetegedések.

3 Gazdálkodás, projektvezetés modul Gazdasági alapismeretek MENF601 EK 1/2-0-0/v/3 Dr. László Antal A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működésének alapvonásai. Keresleti függvény. Termelési tényezők piaca. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati tevékenység (gazdálkodás) területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Az állam és a költségvetés. A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működési mechanizmusa. A pénz. A vállalati gazdálkodás területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Viselkedéskultúra, humán kommunikáció VHNF907 EK 3/2-0-0/v/2 Armbruszt Ferencné A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. Hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. A meghívások illemtana. Tárgyalások tervezése és szervezése. Vállalkozói ismeretek EKNF101 EK 2/2-0-0/v/3 Dr. Kukai Tibor Általános vállalkozási ismeretek. Elméleti fogalmak a vállalkozási témakörből. Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás gazdasági környezete, piac, versenyviszonyok. Vállalati stratégia, taktika fogalma, vállalkozási műfajok. Speciális vállalkozási ismeretek az építési beruházások piacán. Létesítmény megvalósítási ciklus fázisai. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. Szerződés típusai. A szerződésstratégia elemei. A vállalkozások alapításának feltételei. A vállalkozások számviteli információs rendszere. A vállalkozás tevékenységi rendszere. A vállalkozásokat terhelő adók és adójellegű befizetési kötelezettségek. Az üzleti terv. Munkaerő-piaci ismeretek MENF906 EK 2/2-0-0/f/2 Dr. László Antal Munkaerő-piaci ismeretek: alapfogalmak, közgazdasági összefüggések, foglalkozási trendek. A foglalkoztatás lehetséges formái. A munkaerő-piac szolgáltatásai. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzők, adottságok, képességek, készségek, szakképzettség és annak kontribilitása. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei. Európai és hazai munkaerő piac. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek). Az álláskereső szerepében felvételi beszélgetés. Információgyűjtés. Az alkalmazás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. Projektmenedzsment MENF760 EK 3/1-1-0/f/3 Dr. Kukai Tibor, Vida Csaba Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projekt leírás nézőpontjai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás. A szervezet jelentősége. A PRINCEszervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrációja. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés - projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. Az MS-Project, mint projektmenedzsmentet támogató szoftver. A stakeholder-menedzsment. A fenntartható kommunikáció.

4 4 Szakmai alapozó ismeretek modul Matematika MANF910 EK 2/1-1-0/v/2 Dr. Klincsik Mihály A vektoralgebra és a mátrixalgebra alapjai. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, síkbeli lineáris transzformációk leírása. Egyváltozós valós függvények tulajdonságai, differenciálszámítása, a differenciálszámítás fizikai és geometriai alkalmazásai. Ábrázoló geometria STNF911 EK 1/2-2-0/v/4 Szondi Györgyi A tárgy oktatásának célja a műszaki információközlés egyik alapelemének, az ábrázoló geometriának készség szintű elsajátítása, a problémamentes, színvonalas műszaki kommunikáció érdekében. Cél a térlátás, a rajz-olvasás/ábrázolás olyan szintre emelése, amely elősegíti a műszaki tárgyak eredményes hallgatását, térbeli alkotások, tervezési feladatok egyértelmű közlését. Műszaki rajz alapismeretei. Térgeometriai alapfogalmak, alaptételek. Ábrázolási módok: 1. Axonometria. 2. Perspektíva. 3. Ortogonális paralel projekció (Monge-féle két képsíkos ábrázolás): Térelemek relatív, és abszolút helyzete. Síkidom, síkokkal határolt test, transzformációja, síkmetszete, áthatása. Síkidom, síkokkal határolt test, transzformációja, síkmetszete, áthatása. Síkidom, síkokkal határolt test, tetőidom szerkesztése. Szabálytalan görbe felületek, ábrázolása, célorientált mérőszámos szerkesztések. Általános helyzetű sík és szabálytalan felület metszésvonala (út-rézsű-terep). Forgástestek ábrázolása, síkmetszete, áthatása. Mechanika I. STNF912 EK 1/1-2-0/f//4 Dr. Szabó Éva A tartószerkezetek statikai viselkedésének megismeréséhez, ill. a tartószerkezettervezés alapjainak, technikájának elsajátításához nélkülözhetetlen a statikai alapismeretek, összefüggések megértése, begyakorlása. A tantárgy keretén belül oktatott témakörök: statikai alapfogalmak (koncentrált és megoszló erő, erőrendszerek, nyomaték; eredő erő, egyensúlyozó erő), statikailag határozott tartók, támaszerők, belsőerők meghatározása (egyenes-, ferde tengelyű, törtvonalú tartó; rácsos tartó, csuklós többtámaszú tartó; háromcsuklós tartó esetében), keresztmetszeti jellemzők (súlypont, inercia) számítása.. elférjen egymás mellett, hiszen az épület funkciója, esztétikája szorosan összefügg az épületek szerkezetével is. A történeti hagyományokon alapuló épületszerkezeti megoldások, azok értékeinek megismertetése megalapozza az épített örökség pontos megismerését és megóvásának elengedhetetlen feltételét. Az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelmények. Elemekből épített falak. Kőfalak, téglafalak. Válaszfalak. Nyílásáthidalások. Tégla boltövek. Acélgerendás nyílásáthidalások. Monolit és előregyártott vasbeton áthidalók. Födémszerkezetek. Fafödémek. Acélgerendás födémek. Monolit vb. födémek. Előregyártott vb. födémek. Koszorú megoldások. Padlószerkezetek. Lépcsőszerkezetek. Monolit vb. lemezlépcső. Kő-, műkő lebegőlépcsők. Belső lépcsők. Előlépcsők, tereplépcsők. Ácskötések. Fedélidomok. Fedélszerkezetek. Hagyományos fa fedélszer-kezetek, korszerű tetőszerkezetek. Héjalások. Kémények, szellőzők. Épületszerkezettan II. URNF915 EK 2/1-1-0/v/3 URNF914 EK Alapozás. Az altalaj és a felépítmény, a teherátadás műszaki megoldása. Síkalapozások. Mélyalapozások. Talajjal érintkező épületszerkezetek víz elleni szigetelése. Vízhatlan és vízzáró szigetelések. Vízszintes fal és padlószigetelés. Teknőszigetelés. Talajvíznyomás elleni szigetelés. Üzemi és használati víz elleni szigetelések. Épületfizika. Lapostetők hő-, és páratechnikai kérdései. Egyhéjú melegtetők. Kéthéjú hidegtetők. Fedélhéjazatok. Nyílászáró szerkezetek. Ajtók, ablakok. CAD programok használata URNF916 EK 2/0-0-2/f/2 STNF911 EK Albert János A CAD alapú geometriai szerkesztések és megjelenítési módok alapjainak elsajátítása, a lehetőségek megismerése. Az építészetben alkalmazott ábrázolásmódok szemléltetése, szerkesztési feladatok megoldása során az ábrázoló geometria, épülettervezés és épületszerkezettan tárgyakkal kapcsolatos problémák elemzése és kiegészítő ismeretek megszerzése. Mechanika II. STNF913 EK 2/1-1-0/v//2 STNF912 EK Dr. Szabó Éva Szilárdságtani alapfogalmak, egyszerű és összetett igénybevételekből származó normál- és nyírófeszültségek meghatározása, a méretezés és az ellenőrzés összefüggései. Tartók osztályozása a statikai határozottság alapján. Síkbeli rácsos tartók. Térbeli tartók. Alakváltozások. Statikailag határozatlan tartók. Épületszerkezettan I. URNF914 EK 1/1-2-0/f//4 A természeti és művi környezet viszonyában az építészet öntörvényű folyamat, függőség és önállóság is egyben. Az építmény, mint szerkezet középpontba állításával a hagyományos építési módtól napjainkig alkalmazott eljárásokat, anyagokat, technika és technológiai összefüggéseket tárunk fel és elemzünk. Célunk, hogy a több ezer éves tudomány értékei fennmaradjanak, de az új irányzatok és lehetőségek befogadásának szemlélete

5 5 Építőanyagok és kémia ATNF917 EK 2/1-0-1/f/2 Dr. Orbán József Építőanyagok kémiai-, fizikai- és mechanikai tulajdonságai. Hő-és hangszigetelő anyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazásuk. Vízszigetelő anyagok, bitumenek, vízszigetelő lemezek, utólagos falszárítási eljárások. Építési kerámiák gyártása, vizsgálatuk és tulajdonságaik. Kerámia falazó elemek választéka és alkalmazásuk Habarcsok fajtái, tulajdonságaik és vizsgálatuk. Különleges habarcsok építőipari alkalmazása. Építési kőanyagok fajtái, tulajdonságai, vizsgálatuk és alkalmazásuk. Építőfák fajtái, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Fémek és betonacélok. Acél előállítása, mechanikai tulajdonságai, vizsgálata. Betoncélok fajtái és vizsgálatuk. Építészeti üvegek. Műanyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazása. Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz, cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton tulajdonságai és vizsgálatai. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítés munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés, utókezelés, szilárdítás és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése és jelölése. Szabvány szerinti vizsgálatok és követelmények. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korróziója és védelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák. Geodézia KGNF918 EK 2/1-0-1/f//4 Dr. Aradi László A műszaki létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a természetes és művi környezetünk felmérésére és kitűzésére irányuló geodéziai műveletek megismertetése. A föld alakja. A földi helymeghatározás elve. Vetületi rendszerek. Geodéziai műszer elemek. A magasság mérés módszerei, műszerei és azok alkalmazása. A vízszintes mérés módszerei és műszerei, valamint alkalmazásuk. Alap és részletpont meghatározási módszerek. Sokszögelés, ortogonális részletmérés, tachimetria. Geodéziai alapszámítások. Fotogrammetriai alapműveletek. A műszaki létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a természetes és művi környezetünk felmérésére és kitűzésére irányuló geodéziai műveletek megismertetése. Létesítmények ipari geodéziai alaphálózata. Vonalas létesítmények (utak, vasutak) geometriája és kitűzése. Magas-építmények kitűzése. Mozgás és deformáció vizsgálatok.. Műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS). Korszerű Geodéziai felmérő rendszerek (mérőállomások). Talajmechanika, geotechnika, alapozás ATNF919 EK 2/1-0-1/v/3 STNF910 EK Dr. Balázs Ferenc A talajmechanikai oktatás keretében a hallgatók megismerik a talajok azonosító jellemzőit, fizikai tulajdonságait, terhelés hatására való viselkedésüket, áteresztőképességi tulajdonságaikat és a bennük való vízmozgások mechanizmusát. A hallgatók a tananyag elsajátításával megismerik az alapozások különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, az alapok szerkezeti kialakításait, építési technológiákat. Megismerik a síkalapok és a mélyalapok méretezési elvét, az épületkárok geotechnikai okait, az alap-megerősítések lehetséges módjait, a talajok szilárdításának lehetséges módszereit. Megismerik továbbá az alapozások építésével járó munkagödör létesítésének alapvető elméleti és gyakorlati témáit, a munkagödör oldalhatárolás különböző módjait, fajtáit, szerkezeti kialakításait, az építési technológiákat. Megismerik a munkagödör víztelenítésének lehetséges módszereit, megválasztásának szempontjait. Épületgépészet EGNF920 EK 3/1-0-0/f/1 Dr. Fülöp László Az épületgépészet szakterületei és más szakágakkal való kapcsolatrendszere. Az épület energiafogyasztásának alakulása és a fogyasztásmérők elhelyezési módjai. A létesítményt kiszolgáló gépészeti berendezések és központok helyigényei és elhelyezési módjai. Tantárgy témakörei: vízellátás, csatornázás, központi fűtések, gázellátás, légtechnika, hűtéstechnika és klímatechnika, villamos energiaellátás és hálózatok. Térinformatika URNF921 EK 3/0-0-2/f/2 URNF916 EK Albert János A térinformációs rendszerek fogalma jellemzői szerepük. A valós világ modellezésének folyamata. Analóg és digitális modellezések. Raszteres és vektoros térinformációs rendszerek felépítése. Térinformációs rendszerek technológiai háttere. Referencia rendszerek. Adatnyerési eljárások és adatforrásuk. Térinformációs rendszerek megvalósítási kérdései. Geometriai adatállományok megvalósítási kérdései. Geometriai adatállományok gyűjtésére szolgáló módszerek: Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások, Total Station a geometriai adatgyűjtésben, másodlagos adatnyerési technológiák, digitális domborzatmodellek. Térinformatika a gyakorlatban. Tartószerkezetek I. STNF922 EK 3/1-1-0/v/2 STNF913 EK Hajósné Temesi Eszter A vasbeton szilárdságtanának megismerése, gyakorlati ismeretek készségszintű elsajátítatása. A vasbeton története, alkotóanyagai, a beton és az acél kapcsolata. Hajlított tartók vizsgálata I., II., III. feszültségi állapotban. Méretezés nyírásra. Nyomott elemek vizsgálata. Egyszerűbb vasbeton szerkezetek tervezése. Szerkesztési alapelvek. Kétirányban teherhordó lemezek szerkesztési elvei. Vasbeton falak. Feszítés és egyszerűbb feszített szerkezetek vizsgálata. Vasbeton csarnokszerkezetek. Felületszerkezetek kialakításának alapelvei. Tartószerkezetek II. STNF923 EK 4/1-1-0/v/2 STNF922 EK Hajósné Temesi Eszter Az acél- és faszerkezeteknél alkalmazott szabványelőírások megismertetése. A tantárgy keretén belül oktatott témakörök: acélszerkezetek oldható és oldhatatlan kapcsolatainak ismerete, méretezésük, központosan nyomott egységes keresztmetszetű oszlop, hajlított gerinclemezes tartó méretezése és ellenőrzése. Faszerkezetek sajátosságai, hagyományos és korszerű fakötések tervezése és ellenőrzése. Acél és faszerkezetű csarnokok.

6 Építési műszaki dokumentációk, hatósági feladatok modul Települési ismeretek URNF941 EK 2/2-0-0/f/1 A tantárgy célja, hogy a területfejlesztés és -rendezés törvényi hierarchiáját megismerve a települések fejlesztési és rendezési problémaköréig eljussanak. Ehhez szükséges a települések kialakulásával, fejlődésük történetével, majd a települések elemzésének szempontjaival megismerkedni. Tudniuk kell a települések tartalmi, szerkezeti sajátosságait, készség szinten kell ismerniük a fogalmakat, a települések regionális és kistérségi összefüggésrendszerét. A különböző kötelezően előírt vizsgálati szempontok megismerése, elemzése, összefoglaló vizsgálatok és értékelési módszerek megismertetése a hallgatókkal eredményezi, hogy a tudományok közötti gondolkodást, közlekedést (interdiszciplináris) elsajátítsák. Ez a készség lehetővé teszi, hogy irányító településtervezők mellett, előkészítő, egyeztető és végleges rendezési tervekben igényes munkatársak lehessenek. A település funkciója, szerkezete, területhasználata és terület-felhasználása összefügg az épített örökség védelmével, mely a településfejlesztés egyik legfontosabb eszköze. Építészettörténet URNF942 EK 2/2-0-0/f//1 A kultúra -, eszme -, építészet és településtörténet ismeret segít abban, hogy térben és időben tájékozódni tudjunk. A társadalmi és gazdasági fejlődés tükrében értelmezni kell az épített környezet korhoz kötött és általánosítható produktumait. A történelmi múlt építészeti, művészeti, esztétikai eredményeinek ismerete hozzájárul a hallgatói arányérzék fejlesztéséhez is. A korai nagy kultúrák alapjain elindulva áttekintjük a korakeresztén világ szellemi hátterét és az erre épülő jelentéstartalmat, megismerjük a román és gótikus építészeti eredmények után a polgárság és az általa képviselt gazdasági erő építészeti formakincs alakítását. A reneszánsz szellemiség, a barokk építészet és annak Közép - Európai szintézise, az épület és a táj viszonya valamint az ipari társadalmak új építészeti alakjai hogy alakulnak napjainkig, a modernizmus próbálkozásáig. A tárgy segítséget nyújt az épített örökség elemeinek felismerésében, a védelem működtetésében. Településtervezés URNF943 EK 3/2-1-0/f/2 URNF941 EK Dr. Bede István A tantárgy keretén belül a település fejlesztés és rendezés eszközeivel ismerkednek meg a hallgatók. Kitekintenek a területfejlesztési témákra, megismerik a területfejlesztési források igénybevételi lehetőségeit a települések fejlesztéséhez, és azok tervezhetőségét is elsajátítják. Áttekintik az Európai Közösség által működtetett alapok és a nemzeti területfejlesztési források pályázati viszonyait. Különös hangsúlyt kap az egyénileg védett építmények megmentésén kívül a településeken található különböző területi védelmi kategóriákba sorolt helyszínek megismerésének, feltárásának, rehabilitációjának kérdése. A tárgy célja, hogy az irányító településtervezők mellett, előkészítő, egyeztető és végleges rendezési tervekben igényes munkatársak lehessenek. Építészeti tervezés URNF944 EK 3/1-1-0/v/3 URNF915 EK Dr. Szabó Éva Az építettkörnyezetmérnök asszisztensnek feladata ellátásához a mérnöki társszakmákkal, kompetens tárgyalóképességgel kell rendelkeznie, hiszen a településen belüli problémák, tervezési -, koncepcionális - és az építési engedélyezési feladatok végső soron építményeket, műszaki létesítményeket érintenek. A tárgy átfogó, világos ismeretére más tárgyak épülnek. A tárgy célja, hogy a hallgató sajátítsa el az épülettervezés alapvető, helyes, logikus irányelveit, térszemlélete, manuális kifejező képessége fejlődjön. Ismerkedjen meg a különböző épülettípusok építészeti, telepítési, szabályozási és szabványügyi irányelveivel, az övezetekben való tervezés kritériumaival, lehetőségeivel. Sajátítsa el a lakás -, lakóépület -, középület tervezés alaptechnikáit, ide értve az építészeti stílusok értését, azokra az érzékeny rezonálás képességét, kifejlesztve a mikrokörnyezeti kompetenciáját az épített környezetben. Alkalmassá váljon a tervezési koncepciók műszaki -, rajzi -, és látványi formába öntésére. Tudjon élődokumentációkat készíteni, összeállítani. Irányítás mellett a pályázatokhoz tanulmányterveket készít, értelmezi a kiírásokat, be tudja gyűjteni az információkat, előírásokat, szabályokat, szabványokat, azokat tudja kezelni, alternatívák készítése során költségbecslést készíthet. Közműépítés KGNF945 EK 3/1-1-0/v/3 Pálné Schreiner Judit A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a közművek tervezése témakörében s ez által képesek legyenek az alábbi feladatok megoldására. A tantárgy keretén belül a közműrendszerek fajtái és általános ismérvei, a közművek tervezési irányelvei, méretezései kerülnek ismertetésre; valamint a közműhálózatok anyagai, műtárgyai, építési technológiák Építésszabályozás URNF946 EK 4/2-0-0/v/2 A tárgy célja a tartalmához kapcsolódó elméleti kérdések mellett a működés, működtetés kérdéseinek alapfokon való megismerése. Az építésügy helye és szerepe a politikusok, településtervezők, településrendezők, az önkormányzatiság és a résztvevő szakemberek szövetében eligazodást biztosító ismeretanyag a hallgatók számára. Ismernie kell az építésügy szervezeti felépítését, törvényi hátterét, eljárási rendjeit, engedélyezési kötelezési és ellenőrzési módjait. Alapszinten ismerni kell a különböző előírások hierarchiában a formai és tartalmi követelményeket, és a napi problémák kezelésében a lakosság szolgálatában valamint az épített környezet minőségi megvédésében elfoglalt szerepét és lehetőségeit, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb asszisztense lehessen a különböző szakterületek felelős tervezőinek. Tartószerkezettervezés STNF947 EK 4/1-1-0/f//2 STNF922 EK Hajósné Temesi Eszter A tartószerkezetek c. tárgyhoz kapcsolódóan a hallgatóknak jártasságot kell szerezni az egyszerűbb vasbeton és acélszerkezetek méretezése során a számítógépes adatbevitelben, a kapott eredmények értelmezésében, rajzi feldolgozásában. Mérnöki műtárgyak tervezése STNF948 EK 4/1-1-0/f/2 STNF922 EK Fülöp Attila Átereszek tervezése. Kishidak szerkezeti felépítése, méretezési alapelvek. Kivitelezési technológiák. Előregyártott szerkezeti elemek. Csővezetékek, vízépítési műtárgyak. Közművezeték műtárgyak, közműalagutak, folyadéktartályok. Közlekedési műtárgyak.

7 Építéskivitelezés modul Építéskivitelezés EKNF961 EK URNF915 EK 3/1-1-0/v/3 Kittka Péter Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építéshelyi műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Az építési beruházások folyamata, fajtái. Területszerzés, telekalakítás. Építéstechnológia I. EKNF962 EK 3/1-0-1/f/3 Kittka Péter Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudomány területek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Földmunkák készítése, munkatér határolások. Alapozások készítése. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek. Minőség-ellenőrzés feladatai, RTU felépítése, a minőségbiztosításban betöltött szerepe. Dúcolási munkák. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek felépítése. Födémszerkezetek építése előregyártott elemekből. Építéstechnológia II. EKNF963 EK 4/1-0-1/f//2 EKNF962 EK Kittka Péter Az építőipari gépesítés fokozatai, gépi munkaidő felosztása, teljesítmények dokumentálása a gyakorlatban, gépnaplók, gépköltségek, jelentési kötelezettségek gépekről.. A betonszivattyús géplánc elemei, működésük, alkalmazási feltételeik. Hagyományos zsaluzási munkák készítése. Vasszerelések és betonozások készítése. Habarcstechnológia gépei, eszközei. Külső-, belsővakolások. Hidegburkolatok készítése hagyományos és korszerű eljárásokkal. Daruk, felvonók építőipari alkalmazásai. Épületgépészeti munkák és az építőmesteri munkák kapcsolata. Szárazépítési eljárások. Tetőfedések készítése, bádogosmunkák. Festések, mázolások, melegburkoló munkák készítése. Építésszervezés II. EKNF965 EK 4/1-2-0/v/2 EKNF964 EK Barabás Béla Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése. Magas-és mélyépítés URNF966 EK 4/1-1-0/v/3 URNF915 EK Benedek Dezső Mérnöki létesítmények megvalósítási folyamata. Beruházás előkészítés, finanszírozás, engedélyeztetés, közbeszerzés, szerződéskötés, kivitelezés, minőségbiztosítás, projektmenedzsment, átadás-átvétel, üzembe helyezés. Megvalósíthatósági és környezeti hatástanulmányok. Tervezési szintek. Biztonság, kockázat, mérnöki etika. Komplex esettanulmányok a magas- és mélyépítés területéről. Építésszervezés I. EKNF964 EK 3/1-2-0/v/3 Barabás Béla Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Részletes organizációs elrendezési terv tartalma. Felvonulási és ideiglenes melléképítmények. Építési helyszín közműellátása, energiaellátása. Felvonulási épületek és utak. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma.

8 8 Szabadon választható tárgyak Társadalmi alapismeretek PENF961 EK 1/0-2-0/f/3 Dr. Varga Lajos A rendszer fogalma. A gazdaság, társadalom és a kultúra, mint alrendszerek. A társadalom egységei, szervezetei. A társadalomtudományok és módszereik: régészet, történettudomány, demográfia, néprajz, etnológia, szociológia, pszichológia. Élet a társadalomban. A mai magyar társadalom szerkezete. Társadalmi rétegződés, egyenlőtlenségek, mobilitás, migráció. A globalizáció folyamata. A falu, a város, a vidék, a régió. A demokrácia és a politikai élet. A demokratikus szervezetek és intézmények. Civil szervezetek és a civil társadalom szerepe Magyarország és az európai integráció. Matematikai alapok MANF939 EK 1/0-2-0/f/3 Dr. Varga Lajos Halmazalgebra, a matematika jelölésrendszere, felépítése. A valós számkör fölépítése. Műveletek: alapműveletek, gyökvonás és a hatványozás, logaritmus, trigonometriai alapismeretek. Függvény definíciója, ábrázolása. Arányosan változó mennyiségek, százalékszámítás. Függvénytulajdonságok. Alap-, hatvány-, gyök-, tört-, exponenciális-, logaritmus-, trigonometrikus függvények Polinomok, lineáris egyenletrendszerek, polinomiális, törtes, abszolútértékes, irracionális, exponenciális, logaritmusos, trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. Számítógépes grafika URNF991 EK 2/0-2-0/f/3 Benedek Barna A kurzus célja, hogy a hallgató megtanulja építészeti feladatait, rajzi anyagát esztétikus formába öntve tálalni, PhotoShop és CorelDraw alapszíntű felhasználásával. A feladatok képek megtervezése alkalmat adnak az alapműveletek megismerésére. Marketing MENF992 EK 2/0-2-0/f/3 Dr. Szvitacs István Marketing helyzetelemzés (az üzleti környezet elemzése, a vállalat saját helyzetének elemzése, SWOT analízis). A piac, mint a marketing küzdőtere. (A piaci szerkezet meghatározó tényezők, piactípusok, piackutatás). Fogyasztói piac és vásárlói magatartás (a vásárlási folyamat, fogyasztói magatartás). Szervezeti piac és beszerzési magatartás. (A szervezeti piac sajátosságai, a beszerzési magatartás). Célpiacok meghatározása (Keresletelemzés, a piacszegmentálás folyamata). Marketingstratégia (a tervezés komponensei, marketingtervezés, stratégiai marketingtervezés, Versenystratégiák). Marketing mix, termékpolitika. (Szolgáltatások). Árpolitika (az árképzési elvek meghatározása, alapvető árképzési taktikák, árdifferenciálás). Értékesítés politika (direkt értékesítés, közvetett értékesítési szisztéma). Kommunikációs politika (Reklám, értékesítés támogatása, személyes eladás, nyilvánossággal való kapcsolattartás Public Pelations PR). Épületdiagnosztika URNF993 EK 3/0-2-0/f/3 Dr. Fülöp László Az építési hibák fajtái, következményeik és azok előfordulási arányai. Az épületvizsgálatok fajtái. A diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek feldolgozása, műszaki prognosztizálása. A matematikai statisztika elemei. A vizsgálatok megbízhatósága. Élettartam, tartósság, biztonság, minőség fogalma. A szakvélemény tartalma, készítése. Minőségtanúsítás és alkalmassági bizonyítvány. ISO TQM. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Vasbeton -, acél és faszerkezetek vizsgálati szempontjai és lehetőségei. Bauxitbeton, salakbeton vizsgálata. A szakipari munkák minőségi követelményei, osztályozás. Falak átnedvesedési foka, utólagos falszigetelések. Termovíziós vizsgálatok. Szabványügyi ismeretek URNF994 EK 3/0-2-0/f/3 Fülöp Attila Szabványkövetelmények. Szabványismertető. A magyar szabványügyi reform. EU szabványok. EU ismeretek MENF730 EK 4/0-2-0/f/3 Gaál Ottó A kurzus célja: A tantárgy keretében a hallgatók azokat a legfontosabb ismereteket sajátítják el, melyek a terület- és településfejlesztéshez igénybe vehető EU-s támogatásokhoz való hozzáféréshez szükségesek, az alábbi részletezésben. Az Európai Unió (EU) létrejöttének célja, folyamata, működésének alapelvei. Az EU forrásmechanizmusai, támogatási rendszere. Az előcsatlakozási alapok céljai, típusai, működési technikák. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap céljai,

9 9 Támogatási rendszere. Az úgynevezett "Közösségi Kezdeményezések" speciális területei. Az Európai Unió támogatási rendszerének megismerése. Az EU alapok és a programozás elveinek megismerése. Minőségmenedzsment MENF944 EK 4/0-2-0/f/3 Dr. Szvitacs István A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a minőségirányítás folyamatával, a minőségirányítási rendszerkezetek létrehozásának, működtetésének és fejlesztésének főbb területeivel. Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Minőségkoncepciók összehasonlítása. A minőség szintjei, minőségirányítási célok. A minőség fogalomrendszere és meghatározásai az ISO 9000 alapján. Minőségköltségek. A TQM filozófiája, rendszere. A szabványos minőségbiztosítás rendszere. Az ISO 9000-es szabványcsalád. A minőségirányítási rendszer bevezetése és dokumentálása. A minőségirányítási rendszerek bevezetésének előkészítése. Rendszerkialakítás. Dokumentálás. Kisvállalkozások sajátosságai. A minőségirányítási rendszer auditja és tanúsítása. A minőségirányítási audit fogalma és szükségessége, típusai. A minőségirányítási tanúsítás. Követelmények a tanúsítóval szemben. EU követelmények és irányelvek. Minőségirányítási eszközök és módszerek. Adatok, mintavételezés. A problémaazonosítás eszközei. A minőségirányítás hét alapeszköze. Irányítási ábrázolástechnika. Benchmarking. Minőségcsoportok. Munkatársak a minőségirányítási rendszerben. Munkatársak és munkakörök. Kapcsolatrendszerek. A személyzet minősítése. Képzés, motiválás.

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Építőmester szakmérnöki szak

Építőmester szakmérnöki szak 2015 Szent István Egyetem 1 Tantárgyi programok Építéstechnológia I. 2 Megoldások, eszközök és erőforrások alkalmazási lehetőségeinek olyan mértékű ismerete, mely lehetővé teszi a feladatok optimális megvalósítását,

Részletesebben

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék ÁCS...3 A szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005.

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005. Eszterházy Károly Főiskola Tantárgyi tematikák Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Eger, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatbázisrendszerek...................................... 3 2.

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése CAD-CAM informatikus 1.2. OKJ azonosító 54 481 01 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőműves mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kőműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben