Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve"

Átírás

1 Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

2 TANTÁRGYI RÖVIDPROGRAMOK Korszerű munkaszervezés modul Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901 EK 1/1-1-0/f/3 Armbruszt Ferenc Az informatika alapfogalmai (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik (jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció). A számítógép felépítése és működési elve. Számítógép üzembe helyezése, programok telepítése, operációs rendszerek használata (Windows XP, Linux disztribúciók). A számítógép karbantartása, vírusellenőrzés, vírusirtás. Adatvédelem, adatmentés, archiválás. Számítógépek üzemeltetése hálózatban, hálózati alapismeretek. A hálózati rendszer és az Internet szolgáltatások használata. Elektronikus levelező és böngésző programok használata. Felhasználói programok alkalmazása URNF902 EK 1/1-3-0/f/4 Bíróné Belényes Berndett Szövegszerkesztő programok használata. Szövegszerkesztési alapismeretek. Formázási műveletek. Kiegészítő modulok. Stílusok, és hozzájuk kapcsolódó műveletek. Táblázatkezelő programok használata. Táblázatkezelési alapok. Adatbevitel, adatjellemzők. Számítások, képletek. Függvények. Diagramok. Adatbázis kezelés alapjai. Grafikai és prezentációs programok használata. Multimédia alkalmazások használata. Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák URNF903 EK 1/2-0-0/v/3 Dr. Takács Istvánné Az irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei. Ügykezelés alapfogalmai. Az ügykezelés és az irodai tevékenységek korszerű technikai segédeszközei. Ügyintézés és kommunikáció. Ügyvitel. Az ügyiratok fajtái, részei. Iratkezelés. A levél fogalma. Iktatás és annak módszerei. A hivatali stílus elsajátíttatása. Ügyvitel-szervezési és vezetési alapismeretek. A munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok. Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatok. Munkahelyi minőségirányítási előírások. Műszaki és ügyviteli leírások, utasítások használata. Szabványok használata. Baleset elhárítás. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Egyéni egészségvédelem. Tűzveszélyességi osztályok, tüzek fajtái. Tűzvédelemi előírások. Tűzoltási módszerek. Fontosabb balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok számítógépes munkahelyeken. A biztonságos munkavégzés feltételei, a legfontosabb biztonságtechnikai védőeszközök, védőfelszerelések és használatuk elsajátítása. Ergonómiai szempontok, előírások számítógépes munkahelyekre. Jogi ismeretek MENF100 EK 2/2-0-0/v/2 Dr. Prekáczka Judit A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog - társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka-, és pénzügyi jogi alapismeretek. Szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A felhasználói szerződés. A számítógépekhez kapcsolható specifikus bűncselekmények. A büntetőjog célja, feladata, szankciórendszere. Angol informatikai szaknyelv ILNF905 EK 4/0-2-0/f/2 Török Júlia A műszaki szaknyelvre jellemző grammatikai struktúrák, szintaktikai stilisztikai jellemzők megismerése, a szakterminoógia elsajátítása szaktankönyvekből és szaklapokból kiválasztott szövegek segítségével. A kurzus a számítógép különböző felhasználási területeivel foglalkozik, elsajátíttatva a hallgatóval azt a nélkülözhetetlen szakterminológiát, amely az autentikus, műszaki-tudományos szövegek értelmezéséhez elengedhetetlen. Mivel ez egy rendkívül gyorsan fejlődő tudományág, nélkülözhetelen az autentikus anyagok állandó frissítése. Környezet- és munkavédelem KONF904 EK 1/2-0-0/v/2 Jancskár Lajos A környezet védelmét szabályozó jogszabályok. A munkavégzés környezetvédelmi előírásai. A környezeti elemek fogalma. A környezetvédelem tárgya, felosztása. Hulladékok csoportosítása. Kommunális, inert és veszélyes hulladékok. Hulladék- és veszélyes-anyag kezelési eljárások. Hosszú- és rövid-távú egészségkárosító tényezők. Zaj és rezgés káros hatása és az ellene való védekezés. A munkavédelem jogi, szervezeti kérdéseinek és fontosságának megismertetése. A munkabiztonság, munkavédelem és tűzvédelem szerepe. A munkavédelem és biztonságtechnika fogalma és feladata. Az elektromos áram élettani hatásai. Érintésvédelmi előírások. Foglalkozási ártalmak, megbetegedések.

3 Gazdálkodás, projektvezetés modul Gazdasági alapismeretek MENF601 EK 1/2-0-0/v/3 Dr. László Antal A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működésének alapvonásai. Keresleti függvény. Termelési tényezők piaca. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati tevékenység (gazdálkodás) területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Az állam és a költségvetés. A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működési mechanizmusa. A pénz. A vállalati gazdálkodás területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Viselkedéskultúra, humán kommunikáció VHNF907 EK 3/2-0-0/v/2 Armbruszt Ferencné A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. Hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. A meghívások illemtana. Tárgyalások tervezése és szervezése. Vállalkozói ismeretek EKNF101 EK 2/2-0-0/v/3 Dr. Kukai Tibor Általános vállalkozási ismeretek. Elméleti fogalmak a vállalkozási témakörből. Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás gazdasági környezete, piac, versenyviszonyok. Vállalati stratégia, taktika fogalma, vállalkozási műfajok. Speciális vállalkozási ismeretek az építési beruházások piacán. Létesítmény megvalósítási ciklus fázisai. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. Szerződés típusai. A szerződésstratégia elemei. A vállalkozások alapításának feltételei. A vállalkozások számviteli információs rendszere. A vállalkozás tevékenységi rendszere. A vállalkozásokat terhelő adók és adójellegű befizetési kötelezettségek. Az üzleti terv. Munkaerő-piaci ismeretek MENF906 EK 2/2-0-0/f/2 Dr. László Antal Munkaerő-piaci ismeretek: alapfogalmak, közgazdasági összefüggések, foglalkozási trendek. A foglalkoztatás lehetséges formái. A munkaerő-piac szolgáltatásai. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzők, adottságok, képességek, készségek, szakképzettség és annak kontribilitása. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei. Európai és hazai munkaerő piac. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek). Az álláskereső szerepében felvételi beszélgetés. Információgyűjtés. Az alkalmazás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. Projektmenedzsment MENF760 EK 3/1-1-0/f/3 Dr. Kukai Tibor, Vida Csaba Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projekt leírás nézőpontjai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás. A szervezet jelentősége. A PRINCEszervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrációja. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés - projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. Az MS-Project, mint projektmenedzsmentet támogató szoftver. A stakeholder-menedzsment. A fenntartható kommunikáció.

4 4 Szakmai alapozó ismeretek modul Matematika MANF910 EK 2/1-1-0/v/2 Dr. Klincsik Mihály A vektoralgebra és a mátrixalgebra alapjai. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, síkbeli lineáris transzformációk leírása. Egyváltozós valós függvények tulajdonságai, differenciálszámítása, a differenciálszámítás fizikai és geometriai alkalmazásai. Ábrázoló geometria STNF911 EK 1/2-2-0/v/4 Szondi Györgyi A tárgy oktatásának célja a műszaki információközlés egyik alapelemének, az ábrázoló geometriának készség szintű elsajátítása, a problémamentes, színvonalas műszaki kommunikáció érdekében. Cél a térlátás, a rajz-olvasás/ábrázolás olyan szintre emelése, amely elősegíti a műszaki tárgyak eredményes hallgatását, térbeli alkotások, tervezési feladatok egyértelmű közlését. Műszaki rajz alapismeretei. Térgeometriai alapfogalmak, alaptételek. Ábrázolási módok: 1. Axonometria. 2. Perspektíva. 3. Ortogonális paralel projekció (Monge-féle két képsíkos ábrázolás): Térelemek relatív, és abszolút helyzete. Síkidom, síkokkal határolt test, transzformációja, síkmetszete, áthatása. Síkidom, síkokkal határolt test, transzformációja, síkmetszete, áthatása. Síkidom, síkokkal határolt test, tetőidom szerkesztése. Szabálytalan görbe felületek, ábrázolása, célorientált mérőszámos szerkesztések. Általános helyzetű sík és szabálytalan felület metszésvonala (út-rézsű-terep). Forgástestek ábrázolása, síkmetszete, áthatása. Mechanika I. STNF912 EK 1/1-2-0/f//4 Dr. Szabó Éva A tartószerkezetek statikai viselkedésének megismeréséhez, ill. a tartószerkezettervezés alapjainak, technikájának elsajátításához nélkülözhetetlen a statikai alapismeretek, összefüggések megértése, begyakorlása. A tantárgy keretén belül oktatott témakörök: statikai alapfogalmak (koncentrált és megoszló erő, erőrendszerek, nyomaték; eredő erő, egyensúlyozó erő), statikailag határozott tartók, támaszerők, belsőerők meghatározása (egyenes-, ferde tengelyű, törtvonalú tartó; rácsos tartó, csuklós többtámaszú tartó; háromcsuklós tartó esetében), keresztmetszeti jellemzők (súlypont, inercia) számítása.. elférjen egymás mellett, hiszen az épület funkciója, esztétikája szorosan összefügg az épületek szerkezetével is. A történeti hagyományokon alapuló épületszerkezeti megoldások, azok értékeinek megismertetése megalapozza az épített örökség pontos megismerését és megóvásának elengedhetetlen feltételét. Az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelmények. Elemekből épített falak. Kőfalak, téglafalak. Válaszfalak. Nyílásáthidalások. Tégla boltövek. Acélgerendás nyílásáthidalások. Monolit és előregyártott vasbeton áthidalók. Födémszerkezetek. Fafödémek. Acélgerendás födémek. Monolit vb. födémek. Előregyártott vb. födémek. Koszorú megoldások. Padlószerkezetek. Lépcsőszerkezetek. Monolit vb. lemezlépcső. Kő-, műkő lebegőlépcsők. Belső lépcsők. Előlépcsők, tereplépcsők. Ácskötések. Fedélidomok. Fedélszerkezetek. Hagyományos fa fedélszer-kezetek, korszerű tetőszerkezetek. Héjalások. Kémények, szellőzők. Épületszerkezettan II. URNF915 EK 2/1-1-0/v/3 URNF914 EK Alapozás. Az altalaj és a felépítmény, a teherátadás műszaki megoldása. Síkalapozások. Mélyalapozások. Talajjal érintkező épületszerkezetek víz elleni szigetelése. Vízhatlan és vízzáró szigetelések. Vízszintes fal és padlószigetelés. Teknőszigetelés. Talajvíznyomás elleni szigetelés. Üzemi és használati víz elleni szigetelések. Épületfizika. Lapostetők hő-, és páratechnikai kérdései. Egyhéjú melegtetők. Kéthéjú hidegtetők. Fedélhéjazatok. Nyílászáró szerkezetek. Ajtók, ablakok. CAD programok használata URNF916 EK 2/0-0-2/f/2 STNF911 EK Albert János A CAD alapú geometriai szerkesztések és megjelenítési módok alapjainak elsajátítása, a lehetőségek megismerése. Az építészetben alkalmazott ábrázolásmódok szemléltetése, szerkesztési feladatok megoldása során az ábrázoló geometria, épülettervezés és épületszerkezettan tárgyakkal kapcsolatos problémák elemzése és kiegészítő ismeretek megszerzése. Mechanika II. STNF913 EK 2/1-1-0/v//2 STNF912 EK Dr. Szabó Éva Szilárdságtani alapfogalmak, egyszerű és összetett igénybevételekből származó normál- és nyírófeszültségek meghatározása, a méretezés és az ellenőrzés összefüggései. Tartók osztályozása a statikai határozottság alapján. Síkbeli rácsos tartók. Térbeli tartók. Alakváltozások. Statikailag határozatlan tartók. Épületszerkezettan I. URNF914 EK 1/1-2-0/f//4 A természeti és művi környezet viszonyában az építészet öntörvényű folyamat, függőség és önállóság is egyben. Az építmény, mint szerkezet középpontba állításával a hagyományos építési módtól napjainkig alkalmazott eljárásokat, anyagokat, technika és technológiai összefüggéseket tárunk fel és elemzünk. Célunk, hogy a több ezer éves tudomány értékei fennmaradjanak, de az új irányzatok és lehetőségek befogadásának szemlélete

5 5 Építőanyagok és kémia ATNF917 EK 2/1-0-1/f/2 Dr. Orbán József Építőanyagok kémiai-, fizikai- és mechanikai tulajdonságai. Hő-és hangszigetelő anyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazásuk. Vízszigetelő anyagok, bitumenek, vízszigetelő lemezek, utólagos falszárítási eljárások. Építési kerámiák gyártása, vizsgálatuk és tulajdonságaik. Kerámia falazó elemek választéka és alkalmazásuk Habarcsok fajtái, tulajdonságaik és vizsgálatuk. Különleges habarcsok építőipari alkalmazása. Építési kőanyagok fajtái, tulajdonságai, vizsgálatuk és alkalmazásuk. Építőfák fajtái, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Fémek és betonacélok. Acél előállítása, mechanikai tulajdonságai, vizsgálata. Betoncélok fajtái és vizsgálatuk. Építészeti üvegek. Műanyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazása. Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz, cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton tulajdonságai és vizsgálatai. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítés munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés, utókezelés, szilárdítás és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése és jelölése. Szabvány szerinti vizsgálatok és követelmények. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korróziója és védelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák. Geodézia KGNF918 EK 2/1-0-1/f//4 Dr. Aradi László A műszaki létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a természetes és művi környezetünk felmérésére és kitűzésére irányuló geodéziai műveletek megismertetése. A föld alakja. A földi helymeghatározás elve. Vetületi rendszerek. Geodéziai műszer elemek. A magasság mérés módszerei, műszerei és azok alkalmazása. A vízszintes mérés módszerei és műszerei, valamint alkalmazásuk. Alap és részletpont meghatározási módszerek. Sokszögelés, ortogonális részletmérés, tachimetria. Geodéziai alapszámítások. Fotogrammetriai alapműveletek. A műszaki létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a természetes és művi környezetünk felmérésére és kitűzésére irányuló geodéziai műveletek megismertetése. Létesítmények ipari geodéziai alaphálózata. Vonalas létesítmények (utak, vasutak) geometriája és kitűzése. Magas-építmények kitűzése. Mozgás és deformáció vizsgálatok.. Műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS). Korszerű Geodéziai felmérő rendszerek (mérőállomások). Talajmechanika, geotechnika, alapozás ATNF919 EK 2/1-0-1/v/3 STNF910 EK Dr. Balázs Ferenc A talajmechanikai oktatás keretében a hallgatók megismerik a talajok azonosító jellemzőit, fizikai tulajdonságait, terhelés hatására való viselkedésüket, áteresztőképességi tulajdonságaikat és a bennük való vízmozgások mechanizmusát. A hallgatók a tananyag elsajátításával megismerik az alapozások különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, az alapok szerkezeti kialakításait, építési technológiákat. Megismerik a síkalapok és a mélyalapok méretezési elvét, az épületkárok geotechnikai okait, az alap-megerősítések lehetséges módjait, a talajok szilárdításának lehetséges módszereit. Megismerik továbbá az alapozások építésével járó munkagödör létesítésének alapvető elméleti és gyakorlati témáit, a munkagödör oldalhatárolás különböző módjait, fajtáit, szerkezeti kialakításait, az építési technológiákat. Megismerik a munkagödör víztelenítésének lehetséges módszereit, megválasztásának szempontjait. Épületgépészet EGNF920 EK 3/1-0-0/f/1 Dr. Fülöp László Az épületgépészet szakterületei és más szakágakkal való kapcsolatrendszere. Az épület energiafogyasztásának alakulása és a fogyasztásmérők elhelyezési módjai. A létesítményt kiszolgáló gépészeti berendezések és központok helyigényei és elhelyezési módjai. Tantárgy témakörei: vízellátás, csatornázás, központi fűtések, gázellátás, légtechnika, hűtéstechnika és klímatechnika, villamos energiaellátás és hálózatok. Térinformatika URNF921 EK 3/0-0-2/f/2 URNF916 EK Albert János A térinformációs rendszerek fogalma jellemzői szerepük. A valós világ modellezésének folyamata. Analóg és digitális modellezések. Raszteres és vektoros térinformációs rendszerek felépítése. Térinformációs rendszerek technológiai háttere. Referencia rendszerek. Adatnyerési eljárások és adatforrásuk. Térinformációs rendszerek megvalósítási kérdései. Geometriai adatállományok megvalósítási kérdései. Geometriai adatállományok gyűjtésére szolgáló módszerek: Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások, Total Station a geometriai adatgyűjtésben, másodlagos adatnyerési technológiák, digitális domborzatmodellek. Térinformatika a gyakorlatban. Tartószerkezetek I. STNF922 EK 3/1-1-0/v/2 STNF913 EK Hajósné Temesi Eszter A vasbeton szilárdságtanának megismerése, gyakorlati ismeretek készségszintű elsajátítatása. A vasbeton története, alkotóanyagai, a beton és az acél kapcsolata. Hajlított tartók vizsgálata I., II., III. feszültségi állapotban. Méretezés nyírásra. Nyomott elemek vizsgálata. Egyszerűbb vasbeton szerkezetek tervezése. Szerkesztési alapelvek. Kétirányban teherhordó lemezek szerkesztési elvei. Vasbeton falak. Feszítés és egyszerűbb feszített szerkezetek vizsgálata. Vasbeton csarnokszerkezetek. Felületszerkezetek kialakításának alapelvei. Tartószerkezetek II. STNF923 EK 4/1-1-0/v/2 STNF922 EK Hajósné Temesi Eszter Az acél- és faszerkezeteknél alkalmazott szabványelőírások megismertetése. A tantárgy keretén belül oktatott témakörök: acélszerkezetek oldható és oldhatatlan kapcsolatainak ismerete, méretezésük, központosan nyomott egységes keresztmetszetű oszlop, hajlított gerinclemezes tartó méretezése és ellenőrzése. Faszerkezetek sajátosságai, hagyományos és korszerű fakötések tervezése és ellenőrzése. Acél és faszerkezetű csarnokok.

6 Építési műszaki dokumentációk, hatósági feladatok modul Települési ismeretek URNF941 EK 2/2-0-0/f/1 A tantárgy célja, hogy a területfejlesztés és -rendezés törvényi hierarchiáját megismerve a települések fejlesztési és rendezési problémaköréig eljussanak. Ehhez szükséges a települések kialakulásával, fejlődésük történetével, majd a települések elemzésének szempontjaival megismerkedni. Tudniuk kell a települések tartalmi, szerkezeti sajátosságait, készség szinten kell ismerniük a fogalmakat, a települések regionális és kistérségi összefüggésrendszerét. A különböző kötelezően előírt vizsgálati szempontok megismerése, elemzése, összefoglaló vizsgálatok és értékelési módszerek megismertetése a hallgatókkal eredményezi, hogy a tudományok közötti gondolkodást, közlekedést (interdiszciplináris) elsajátítsák. Ez a készség lehetővé teszi, hogy irányító településtervezők mellett, előkészítő, egyeztető és végleges rendezési tervekben igényes munkatársak lehessenek. A település funkciója, szerkezete, területhasználata és terület-felhasználása összefügg az épített örökség védelmével, mely a településfejlesztés egyik legfontosabb eszköze. Építészettörténet URNF942 EK 2/2-0-0/f//1 A kultúra -, eszme -, építészet és településtörténet ismeret segít abban, hogy térben és időben tájékozódni tudjunk. A társadalmi és gazdasági fejlődés tükrében értelmezni kell az épített környezet korhoz kötött és általánosítható produktumait. A történelmi múlt építészeti, művészeti, esztétikai eredményeinek ismerete hozzájárul a hallgatói arányérzék fejlesztéséhez is. A korai nagy kultúrák alapjain elindulva áttekintjük a korakeresztén világ szellemi hátterét és az erre épülő jelentéstartalmat, megismerjük a román és gótikus építészeti eredmények után a polgárság és az általa képviselt gazdasági erő építészeti formakincs alakítását. A reneszánsz szellemiség, a barokk építészet és annak Közép - Európai szintézise, az épület és a táj viszonya valamint az ipari társadalmak új építészeti alakjai hogy alakulnak napjainkig, a modernizmus próbálkozásáig. A tárgy segítséget nyújt az épített örökség elemeinek felismerésében, a védelem működtetésében. Településtervezés URNF943 EK 3/2-1-0/f/2 URNF941 EK Dr. Bede István A tantárgy keretén belül a település fejlesztés és rendezés eszközeivel ismerkednek meg a hallgatók. Kitekintenek a területfejlesztési témákra, megismerik a területfejlesztési források igénybevételi lehetőségeit a települések fejlesztéséhez, és azok tervezhetőségét is elsajátítják. Áttekintik az Európai Közösség által működtetett alapok és a nemzeti területfejlesztési források pályázati viszonyait. Különös hangsúlyt kap az egyénileg védett építmények megmentésén kívül a településeken található különböző területi védelmi kategóriákba sorolt helyszínek megismerésének, feltárásának, rehabilitációjának kérdése. A tárgy célja, hogy az irányító településtervezők mellett, előkészítő, egyeztető és végleges rendezési tervekben igényes munkatársak lehessenek. Építészeti tervezés URNF944 EK 3/1-1-0/v/3 URNF915 EK Dr. Szabó Éva Az építettkörnyezetmérnök asszisztensnek feladata ellátásához a mérnöki társszakmákkal, kompetens tárgyalóképességgel kell rendelkeznie, hiszen a településen belüli problémák, tervezési -, koncepcionális - és az építési engedélyezési feladatok végső soron építményeket, műszaki létesítményeket érintenek. A tárgy átfogó, világos ismeretére más tárgyak épülnek. A tárgy célja, hogy a hallgató sajátítsa el az épülettervezés alapvető, helyes, logikus irányelveit, térszemlélete, manuális kifejező képessége fejlődjön. Ismerkedjen meg a különböző épülettípusok építészeti, telepítési, szabályozási és szabványügyi irányelveivel, az övezetekben való tervezés kritériumaival, lehetőségeivel. Sajátítsa el a lakás -, lakóépület -, középület tervezés alaptechnikáit, ide értve az építészeti stílusok értését, azokra az érzékeny rezonálás képességét, kifejlesztve a mikrokörnyezeti kompetenciáját az épített környezetben. Alkalmassá váljon a tervezési koncepciók műszaki -, rajzi -, és látványi formába öntésére. Tudjon élődokumentációkat készíteni, összeállítani. Irányítás mellett a pályázatokhoz tanulmányterveket készít, értelmezi a kiírásokat, be tudja gyűjteni az információkat, előírásokat, szabályokat, szabványokat, azokat tudja kezelni, alternatívák készítése során költségbecslést készíthet. Közműépítés KGNF945 EK 3/1-1-0/v/3 Pálné Schreiner Judit A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a közművek tervezése témakörében s ez által képesek legyenek az alábbi feladatok megoldására. A tantárgy keretén belül a közműrendszerek fajtái és általános ismérvei, a közművek tervezési irányelvei, méretezései kerülnek ismertetésre; valamint a közműhálózatok anyagai, műtárgyai, építési technológiák Építésszabályozás URNF946 EK 4/2-0-0/v/2 A tárgy célja a tartalmához kapcsolódó elméleti kérdések mellett a működés, működtetés kérdéseinek alapfokon való megismerése. Az építésügy helye és szerepe a politikusok, településtervezők, településrendezők, az önkormányzatiság és a résztvevő szakemberek szövetében eligazodást biztosító ismeretanyag a hallgatók számára. Ismernie kell az építésügy szervezeti felépítését, törvényi hátterét, eljárási rendjeit, engedélyezési kötelezési és ellenőrzési módjait. Alapszinten ismerni kell a különböző előírások hierarchiában a formai és tartalmi követelményeket, és a napi problémák kezelésében a lakosság szolgálatában valamint az épített környezet minőségi megvédésében elfoglalt szerepét és lehetőségeit, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb asszisztense lehessen a különböző szakterületek felelős tervezőinek. Tartószerkezettervezés STNF947 EK 4/1-1-0/f//2 STNF922 EK Hajósné Temesi Eszter A tartószerkezetek c. tárgyhoz kapcsolódóan a hallgatóknak jártasságot kell szerezni az egyszerűbb vasbeton és acélszerkezetek méretezése során a számítógépes adatbevitelben, a kapott eredmények értelmezésében, rajzi feldolgozásában. Mérnöki műtárgyak tervezése STNF948 EK 4/1-1-0/f/2 STNF922 EK Fülöp Attila Átereszek tervezése. Kishidak szerkezeti felépítése, méretezési alapelvek. Kivitelezési technológiák. Előregyártott szerkezeti elemek. Csővezetékek, vízépítési műtárgyak. Közművezeték műtárgyak, közműalagutak, folyadéktartályok. Közlekedési műtárgyak.

7 Építéskivitelezés modul Építéskivitelezés EKNF961 EK URNF915 EK 3/1-1-0/v/3 Kittka Péter Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építéshelyi műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Az építési beruházások folyamata, fajtái. Területszerzés, telekalakítás. Építéstechnológia I. EKNF962 EK 3/1-0-1/f/3 Kittka Péter Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudomány területek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Földmunkák készítése, munkatér határolások. Alapozások készítése. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek. Minőség-ellenőrzés feladatai, RTU felépítése, a minőségbiztosításban betöltött szerepe. Dúcolási munkák. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek felépítése. Födémszerkezetek építése előregyártott elemekből. Építéstechnológia II. EKNF963 EK 4/1-0-1/f//2 EKNF962 EK Kittka Péter Az építőipari gépesítés fokozatai, gépi munkaidő felosztása, teljesítmények dokumentálása a gyakorlatban, gépnaplók, gépköltségek, jelentési kötelezettségek gépekről.. A betonszivattyús géplánc elemei, működésük, alkalmazási feltételeik. Hagyományos zsaluzási munkák készítése. Vasszerelések és betonozások készítése. Habarcstechnológia gépei, eszközei. Külső-, belsővakolások. Hidegburkolatok készítése hagyományos és korszerű eljárásokkal. Daruk, felvonók építőipari alkalmazásai. Épületgépészeti munkák és az építőmesteri munkák kapcsolata. Szárazépítési eljárások. Tetőfedések készítése, bádogosmunkák. Festések, mázolások, melegburkoló munkák készítése. Építésszervezés II. EKNF965 EK 4/1-2-0/v/2 EKNF964 EK Barabás Béla Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése. Magas-és mélyépítés URNF966 EK 4/1-1-0/v/3 URNF915 EK Benedek Dezső Mérnöki létesítmények megvalósítási folyamata. Beruházás előkészítés, finanszírozás, engedélyeztetés, közbeszerzés, szerződéskötés, kivitelezés, minőségbiztosítás, projektmenedzsment, átadás-átvétel, üzembe helyezés. Megvalósíthatósági és környezeti hatástanulmányok. Tervezési szintek. Biztonság, kockázat, mérnöki etika. Komplex esettanulmányok a magas- és mélyépítés területéről. Építésszervezés I. EKNF964 EK 3/1-2-0/v/3 Barabás Béla Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Részletes organizációs elrendezési terv tartalma. Felvonulási és ideiglenes melléképítmények. Építési helyszín közműellátása, energiaellátása. Felvonulási épületek és utak. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma.

8 8 Szabadon választható tárgyak Társadalmi alapismeretek PENF961 EK 1/0-2-0/f/3 Dr. Varga Lajos A rendszer fogalma. A gazdaság, társadalom és a kultúra, mint alrendszerek. A társadalom egységei, szervezetei. A társadalomtudományok és módszereik: régészet, történettudomány, demográfia, néprajz, etnológia, szociológia, pszichológia. Élet a társadalomban. A mai magyar társadalom szerkezete. Társadalmi rétegződés, egyenlőtlenségek, mobilitás, migráció. A globalizáció folyamata. A falu, a város, a vidék, a régió. A demokrácia és a politikai élet. A demokratikus szervezetek és intézmények. Civil szervezetek és a civil társadalom szerepe Magyarország és az európai integráció. Matematikai alapok MANF939 EK 1/0-2-0/f/3 Dr. Varga Lajos Halmazalgebra, a matematika jelölésrendszere, felépítése. A valós számkör fölépítése. Műveletek: alapműveletek, gyökvonás és a hatványozás, logaritmus, trigonometriai alapismeretek. Függvény definíciója, ábrázolása. Arányosan változó mennyiségek, százalékszámítás. Függvénytulajdonságok. Alap-, hatvány-, gyök-, tört-, exponenciális-, logaritmus-, trigonometrikus függvények Polinomok, lineáris egyenletrendszerek, polinomiális, törtes, abszolútértékes, irracionális, exponenciális, logaritmusos, trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. Számítógépes grafika URNF991 EK 2/0-2-0/f/3 Benedek Barna A kurzus célja, hogy a hallgató megtanulja építészeti feladatait, rajzi anyagát esztétikus formába öntve tálalni, PhotoShop és CorelDraw alapszíntű felhasználásával. A feladatok képek megtervezése alkalmat adnak az alapműveletek megismerésére. Marketing MENF992 EK 2/0-2-0/f/3 Dr. Szvitacs István Marketing helyzetelemzés (az üzleti környezet elemzése, a vállalat saját helyzetének elemzése, SWOT analízis). A piac, mint a marketing küzdőtere. (A piaci szerkezet meghatározó tényezők, piactípusok, piackutatás). Fogyasztói piac és vásárlói magatartás (a vásárlási folyamat, fogyasztói magatartás). Szervezeti piac és beszerzési magatartás. (A szervezeti piac sajátosságai, a beszerzési magatartás). Célpiacok meghatározása (Keresletelemzés, a piacszegmentálás folyamata). Marketingstratégia (a tervezés komponensei, marketingtervezés, stratégiai marketingtervezés, Versenystratégiák). Marketing mix, termékpolitika. (Szolgáltatások). Árpolitika (az árképzési elvek meghatározása, alapvető árképzési taktikák, árdifferenciálás). Értékesítés politika (direkt értékesítés, közvetett értékesítési szisztéma). Kommunikációs politika (Reklám, értékesítés támogatása, személyes eladás, nyilvánossággal való kapcsolattartás Public Pelations PR). Épületdiagnosztika URNF993 EK 3/0-2-0/f/3 Dr. Fülöp László Az építési hibák fajtái, következményeik és azok előfordulási arányai. Az épületvizsgálatok fajtái. A diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek feldolgozása, műszaki prognosztizálása. A matematikai statisztika elemei. A vizsgálatok megbízhatósága. Élettartam, tartósság, biztonság, minőség fogalma. A szakvélemény tartalma, készítése. Minőségtanúsítás és alkalmassági bizonyítvány. ISO TQM. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Vasbeton -, acél és faszerkezetek vizsgálati szempontjai és lehetőségei. Bauxitbeton, salakbeton vizsgálata. A szakipari munkák minőségi követelményei, osztályozás. Falak átnedvesedési foka, utólagos falszigetelések. Termovíziós vizsgálatok. Szabványügyi ismeretek URNF994 EK 3/0-2-0/f/3 Fülöp Attila Szabványkövetelmények. Szabványismertető. A magyar szabványügyi reform. EU szabványok. EU ismeretek MENF730 EK 4/0-2-0/f/3 Gaál Ottó A kurzus célja: A tantárgy keretében a hallgatók azokat a legfontosabb ismereteket sajátítják el, melyek a terület- és településfejlesztéshez igénybe vehető EU-s támogatásokhoz való hozzáféréshez szükségesek, az alábbi részletezésben. Az Európai Unió (EU) létrejöttének célja, folyamata, működésének alapelvei. Az EU forrásmechanizmusai, támogatási rendszere. Az előcsatlakozási alapok céljai, típusai, működési technikák. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap céljai,

9 9 Támogatási rendszere. Az úgynevezett "Közösségi Kezdeményezések" speciális területei. Az Európai Unió támogatási rendszerének megismerése. Az EU alapok és a programozás elveinek megismerése. Minőségmenedzsment MENF944 EK 4/0-2-0/f/3 Dr. Szvitacs István A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a minőségirányítás folyamatával, a minőségirányítási rendszerkezetek létrehozásának, működtetésének és fejlesztésének főbb területeivel. Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Minőségkoncepciók összehasonlítása. A minőség szintjei, minőségirányítási célok. A minőség fogalomrendszere és meghatározásai az ISO 9000 alapján. Minőségköltségek. A TQM filozófiája, rendszere. A szabványos minőségbiztosítás rendszere. Az ISO 9000-es szabványcsalád. A minőségirányítási rendszer bevezetése és dokumentálása. A minőségirányítási rendszerek bevezetésének előkészítése. Rendszerkialakítás. Dokumentálás. Kisvállalkozások sajátosságai. A minőségirányítási rendszer auditja és tanúsítása. A minőségirányítási audit fogalma és szükségessége, típusai. A minőségirányítási tanúsítás. Követelmények a tanúsítóval szemben. EU követelmények és irányelvek. Minőségirányítási eszközök és módszerek. Adatok, mintavételezés. A problémaazonosítás eszközei. A minőségirányítás hét alapeszköze. Irányítási ábrázolástechnika. Benchmarking. Minőségcsoportok. Munkatársak a minőségirányítási rendszerben. Munkatársak és munkakörök. Kapcsolatrendszerek. A személyzet minősítése. Képzés, motiválás.

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Építőmérnöki alapképzési szak

Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11.

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11. AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 3458201 Ács-állványozó szakképesítés Minimumkérdések 1/11. évfolyam 10099-12 Ácsszerkezetek modul 1. Építőipari és ácsszerkezeti alapfogalmak.

Részletesebben

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem Ügyviteli

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Mintaterv Természettudományos alapismeretek Anyagtan. Mechanika. (statika) Matematika a/ Informatika. Ábrázoló geometria. Mechanika. (szil.tan) Fizika Matematika

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Településmérnöki Szakot érintő változtatások

Településmérnöki Szakot érintő változtatások Nappali Településmérnöki Szak Településmérnöki Szakot érintő változtatások 1. Intézményi tájékoztató. oldal, hibás képlet javítása Az összevont szigorlatok megállapítása: Matematika és mechanika összevont

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás definíció Projekt definíció Scope quality quality Budget quality Scheduling SCOPE : építési feladat - koncepció kialakítása

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet

Építészmérnöki Intézet Építészmérnöki Intézet A karon oktatott, elismerni kívánt tantárgy A korábban, más intézményben teljesített tantárgy Ábrázoló Geometriai és Rajzi Babály Bernadett Dr. Bölcskei Attila Ábrázoló geometria

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MAGASÉPÍTŐ TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:54 582 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Magasépítő

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A részletes követelményrendszer felépítése en a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember építészeti alapismereteit

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉLYÉPÍTŐ TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 04 1000 00 00 2. Szakképesítés megnevezése:mélyépítő

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Építőmérnöki alapképzési szak

Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar Építész Intézet Épületszerkezettan Tanszék

Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar Építész Intézet Épületszerkezettan Tanszék Záróvizsga tételek Épületszerkezettan Építészmérnök BSc szak 2014. január 1/ a/ Kisméretű téglából épített szerkezeti falak. Koszorúk. falkötő vas. (a téglaépítés története, a falakkal szemben támasztott

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben