Az Igazgatóság jelentése a évről A Felügyelő Bizottság jelentése a évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés"

Átírás

1 ÉDÁSZ Rt április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a évről A Felügyelő Bizottság jelentése a évről Független Könyvvizsgálói Jelentés Éves beszámoló Konszolidált éves beszámoló Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés Felügyelő Bizottság Ügyrendje Új Alapszabály (2003. április 25. és december 31. között hatályos) Alapszabály módosításával kapcsolatos előterjesztés Alapszabály (2004. január 2.-tól hatályos) 3. oldal 4. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 16. oldal 20. oldal 22. oldal 27. oldal 48. oldal 53. oldal

2 Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényest, hogy évi közgyűlését amelyre ezúton tisztelettel meghívja. A közgyűlés helye: A közgyűlés napi rendi pontjai: április 25. (péntek) de órakor tartja, ÉDÁSZ Rt. Bemutató Terme 9027 Győr, Kandó K. u / A üzleti év lezárása 1.a./ Az Igazgatóság jelentése 1.b./ A Felügyelő Bizottság jelentése 1.c./ A könyvvizsgáló jelentése 1.d./ A mérleg és a konszolidált mérleg elfogadása 1.e./ A nyereség felosztása, osztalék fizetése 2./ Részvények dematerializációja 3./ Alapszabály módosítás 4./ Igazgatósági tagok visszahívása, választása, díjazásuk megállapítása 5./ Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, választása, díjazásuk megállapítása 6./ Könyvvizsgáló megbízása, díjazásának megállapítása 7./ A Felügyelő Bizottság Ügyrendje A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának a feltétele, hogy a részvényes (részvényesi meghatalmazott) helyezze a részvényét a Közgyűlés napjával bezárólag zárolt letétbe és legkésőbb 2 (kettő) munkanappal a Közgyűlés meghirdetett időpontja előtt a letéti igazolás benyújtásával igazolja részvényesi (részvényesi meghatalmazotti) mivoltát és jelezze a Közgyűlésen való részvételi szándékát az ÉDÁSZ Rt. Jogi Osztályán (fax: ), cím: 9027 Győr, Kandó K. u. 13. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A társaság Igazgatóságának tagja, a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint a könyvvizsgáló nem lehet képviselő. Névre szóló részvény esetén szavazásra jogosult, akit a részvénykönyv vezető által vezetett részvénykönyv részvénytulajdonosként tüntet fel, vagy akit a részvénykönyv vezető az üres forgatmánnyal ellátott és a Budapesti Értéktőzsde elszámolásainak végzésére jogosult elszámoló ház és értéktárnál gyűjtőelvű tárolással letétként kezelt részvény tulajdonjogára vonatkozó hitelt érdemlő igazolás alapján ideiglenes jelleggel jegyzett be a részvénykönyvbe. A társaság hitelt érdemlő letéti igazolásként a Budapesti Értéktőzsde elszámolásainak végzésére jogosult elszámoló ház és értéktár, mint letéti hely által kiállított letéti igazolást, vagy Magyarországon bejegyzett bank vagy értékpapírforgalmazó cég által kiállított letéti igazolást, (2.)

3 vagy a közgyűlésre vonatkozó hirdetményben és meghívóban megjelölt más helyek letéti igazolását fogadja el. A közgyűlésen a szavazás a szavazatok leadásával történik. Az Igazgatóság határozza meg a szavazatok leadásának és számlálásának módját, a Gt. keretei között. Azok a részvényesek, akiknek részvényei letétben vannak április 17-én (csütörtök) óráig kezdeményezhetik a letéti helyeken részvényeik zárolását, illetve részvénykönyvi bejegyzésüket annak érdekében, hogy a közgyűlésen szavazati jogukkal élhessenek. Azok a részvényesek, akik a részvényt fizikailag is birtokolják és még nem szerepelnek a részvénykönyvben, április 17-én (csütörtök) óráig kérhetik a bejegyzést a következő helyeken: - Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság (Jogi Osztály) (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) munkanapokon óráig - Központi Elszámolóház és Értéktár Részvénytársaság (Részvénykönyvvezetés) (1075 Budapest VII. kerület, Asbóth u ) munkanapokon 9-15 óráig. A regisztrációs időszak a közgyűlés napján között van. A regisztrációs időszak után érkező részvényesek szavazati jogukat nem gyakorolhatják, de a közgyűlésen részt vehetnek. A regisztrációnál a jogi személy részvényesek azonosítása 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és a cégszerű aláírási jogot tanúsító aláírási címpéldánnyal, a magánszemély részvényeseknél pedig személyi igazolvánnyal történik. A részvényes közgyűlési jogait képviselő vagy meghatalmazott útján is gyakorolhatja, amennyiben az erre vonatkozó meghatalmazást a közgyűlés helyszínén, a regisztrációs bizottságnál a közgyűlés kezdete előtt óra között bemutatja. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseit, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést a meghirdetett napirendi pontokkal és a meghirdetett helyen, ugyanazon a napon órakor tartja meg. Az ÉDÁSZ Rt. a részvénykönyvet április 17-én (csütörtök) órakor lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig nem teljesít bejegyzési kérelmeket. A számlatulajdonosnak az az ügyfele, aki nem járul hozzá a nevesítéshez, a hatályos jogi szabályozás szerint nem gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések a közgyűlés előtt 15 nappal megtekinthetők az ÉDÁSZ Rt. Igazgatóságának titkárságán (Győr, Kandó Kálmán u. 13.), valamint a Győri Régiónál (Győr, Vas G. u. 1.), a Veszprémi Régiónál (Veszprém, Radnóti M. tér 1.), a Tatabányai Régiónál (Tatabánya, Március 15. u. 11.), Székesfehérvári Régiónál (Székesfehérvár, Királysor 1/a.), a Szombathelyi Régiónál (Szombathely, Kossuth L. u. 33.), Pápai Régiónál (8500 Pápa, Ady sétány 2/A.), és a Zalaegerszegi Régiónál (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 9.), valamint a Budapesti Értéktőzsde Rt Budapest, Deák Ferenc u. 5. nyomtatott formában, illetve a Magyar Tőkepiac c. lap honlapján. az ÉDÁSZ Rt. Igazgatósága (3.)

4 ÉDÁSZ Rt április 25-i közgyűlésének határozatai: (Tervezet) /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés az Igazgatóság jelentését a évi gazdálkodásról elfogadja. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a év gazdálkodásról elfogadja. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a év gazdálkodásról elfogadja. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A Közgyűlés a társaság évi mérlegével kapcsolatos előterjesztést az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésére figyelemmel, eft mérlegfőösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés az ÉDÁSZ Rt. társaságcsoport (leányvállalatok) évi konszolidált mérlegével kapcsolatos előterjesztést az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésére figyelemmel, eft mérlegfőösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés elfogadja azt, hogy a eft adózás utáni eredményből eft osztalék kifizetése történjen meg a részvénytulajdonosok részére. Az osztalék fizetése a közgyűlés napjától számított legalább 20 munkanap után kezdődhet meg. Az osztalék fizetés kezdő napja június 2. Az osztalékfizetés technikai lebonyolításáért az Igazgatóság felelős. A társaság a részvényeseket a Népszabadság és a Magyar Tőkepiac május 21.-i számában tájékoztatja osztalékfizetés rendjéről. Az osztalék mértéke minden ,- Ft névértékű részvény 10,00%-ának megfelelő, azaz 1.000,- Ft /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: "Gt.") és a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény (a továbbiakban: "Tpt."), valamint az Alapszabály III. fejezetének 16.h.) pontja alapján elhatározza, hogy a Társaság nyomdai úton előállított valamennyi Törzsrészvényét dematerializált részvénnyé alakítja át. A dematerializált részvény (4.)

5 előállítása során a Törzsrészvények névértéke változatlanul Ft marad. Ennek alapján minden egyes Ft névértékű Törzsrészvény tulajdonosa egy darab Ft névértékű dematerializált részvényre jogosult. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Igazgatóság a) járjon el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: "KELER Rt.") előtt a törzsrészvények átalakításához szükséges bejelentések és engedélyek megtétele, illetve beszerzése, valamint a dematerializáció végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása érdekében; b) a hatályos Alapszabály szerinti hirdetményi lapban, azaz a Népszabadság című napilapban, a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, és a Cégközlönyben legkésőbb a jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül, azaz május 25-ig tegyen közzé olyan hirdetményt, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban valamint a KELER Rt. szabályzatában előírt feltételeket, és amelyben felszólítja a részvény-tulajdonosokat a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására (a "Hirdetmény"); c) a Hirdetmény közzétételét követően haladéktalanul jelentse be az illetékes cégbíróságnak az Átalakítás Napját a Hirdetményben foglaltak szerint annak érdekében, hogy az illetékes cégbíróság a dematerializációval kapcsolatos módosításokat ezen napnak hatályával a cégjegyzékbe bejegyezhesse; d) az Átalakítás Napján állítsa ki és a KELER Rt.-nél helyezze letétbe a Tpt. 7. (2) bekezdése szerinti, értékpapírnak nem minősülő okiratot, egyidejűleg bízza meg a KELER Rt.-t a dematerializált részvény előállításával; e) végezze el a nyomdai úton előállított törzsrészvények érvénytelenítésével kapcsolatban a jogszabályokban előírt feladatokat, és gondoskodjék az érvénytelenített részvények megfelelő ideig történő megőrzéséről." /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A Közgyűlés a december 10. napján elfogadott Alapszabályt hatályon kívül helyezi, és a mellékelten előterjesztett új Alapszabályt jelen közgyűlés napjának hatályával elfogadja, és elrendeli, hogy az Igazgatóság a törvényes határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedéseket az új Alapszabály cégjegyzékbe történő bejegyeztetése érdekében. /2003. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozatot: A Közgyűlés jóváhagyja továbbá a mellékelten előterjesztett Alapszabály-módosítást, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, amely módosítás az Alapszabály 2.2, 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.7, 3.1.6, és 5. pontjaival kapcsolatos ill. új pontot keletkeztet, (a dematerializációval kapcsolatos módosítások), amelyek a Törzsrészvények dematerializált részvényekké történt átalakításának napján továbbiakban Átalakítás Napja- (Tpt. 11. (1) bek. első mondat) lépnek hatályba. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Igazgatóság ezen módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Átalakítás Napjától számított 30 napon belől az illetékes (5.)

6 cégbírósághoz nyújtsa be azzal a kérelemmel, hogy a cégbíróság a dematerializációval kapcsolatos módosításokat a Tpt. 11. (1) bekezdés első mondata szerinti átalakítás napjának hatályával, vagyis január 2-i hatállyal jegyezze be a cégjegyzékbe. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A közgyűlés... urat április 25. napjától az ÉDÁSZ Rt. Igazgatóságából visszahívja. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A közgyűlés... urat az Igazgatóság tagjává választotta április 25. napjától üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: Az ÉDÁSZ Rt. Igazgatóságának tagjai május 1. napjától nem részesülnek díjazásban. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A közgyűlés... urat az ÉDÁSZ Rt. Felügyelő Bizottságából visszahívja..../2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A közgyűlés... urat a Felügyelő Bizottság tagjává választotta április 25. napjától üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot A közgyűlés re visszamenőleges hatállyal a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását ,-Ft/hó összegre, a tagok díjazását ,-Ft/hó összegre felemelte. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot A közgyűlés a üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig terjedő egy évre a PricewaterhouseCoopers H-1077 Budapest, Wesselényi u. 16. könyvvizsgáló céget bízza meg a könyvvizsgálói teendők ellátásával. A megbízás időtartamára kijelölt könyvvizsgáló Ludwig Hammerl (6.)

7 /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A könyvvizsgáló díjazása január 1. napjától ,-Ft/év + ÁFA összeg, megilleti továbbá a könyvvizsgálót dologi költségek fejében a nettó könyvvizsgálói díj maximum 10 (tíz) %-a. /2003. (IV. 25.) számú közgyűlési határozatot: A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a közgyűlés elfogadta. (7.)

8 Az Igazgatóság jelentése a évről. Az ÉDÁSZ Rt ben sikeres üzleti évet zárt annak ellenére, hogy a magyar gazdaság lassulási folyamaton ment keresztül, amikor a GDP növekedése közel 3,5 %-ra esett. Mivel az ipar a liberalizáció előkészítésére koncentrált, az ÉDÁSZ az új szabályozásnak megfelelően időben kérvényeket nyújtott be a hatóságokhoz közműszolgáltató és -elosztó engedélyekre, hogy ilyen típusú tevékenységeket végezhessen január 1-jétől. Ezeknek a tevékenységeknek a számviteli szétválasztását a törvényi előírásoknak való megfelelés is befolyásolta novemberében az E.ON Hungária engedélyt kapott, hogy az EDF I. által birtokolt részvények megszerzésével az ÉDÁSZ Rt. többségi tulajdonosává váljon. Következésképpen az EDF I. összes képviselője lemondott az ÉDÁSZ Rt.-nél meglévő pozíciójáról. Az Igazgatóság köszönetet kíván mondani az EDF I. egykori kollégáinak az ÉDÁSZ Rt. fejlődése érdekében tett hozzájárulásukért, valamint mindenkori építőjellegű együttműködésükért. Rögtön ezt követően projektet kezdeményeztek az ÉDÁSZ teljes egészében az E.ON Csoportba integrálása érdekében, hogy a szervezet új környezethez igazításával, amilyen gyorsan csak lehetséges, növeljék a potenciális szinergiákat. Pl. az új versenypiac szektor tevékenységeit az E.ON Hungária Rt. erre a célra létrehozott leányvállalatára hagyták. Ezeknek az intézkedéseknek a haszna azonban főként 2003-ban fog jelentkezni. A 2002-ben végrehajtandó legjelentősebb projektek egyike az SAP-ISU ügyfélforgalmi rendszer sikeres megvalósítása volt. Egy ilyen komplex termék kezdeti problémák nélkül soha nem valósulhat meg, azonban ezeken gyorsan túljutottak és fel is készítették az ÉDÁSZ-t, hogy fogyasztói szolgáltatásait jelentősen fejlessze. A év gazdasági eredményeit tekintve sok, a hatékonyság emelését és a szervezet korszerűsítését célzó lépés járult hozzá a 2001-hez képest történt fejlődéshez annak ellenére, hogy a szabályozott árak nem a tervezettnek megfelelően alakultak, és az értékcsökkenések jelentősen növekedtek. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a üzleti év elfogadását az alábbi adatokkal: Adózás előtti eredmény: ezer Ft Adózás utáni eredmény: ezer Ft Kifizetésre kerülő osztalék: ezer Ft Mérlegeredmény: ezer Ft Mérlegfőösszeg: ezer Ft Az Igazgatóság köszönetet mond a Felügyelő Bizottságnak, a társaság vezetésének és minden munkavállalónak a év eredményeinek elérése érdekében nyújtott támogatásért és odaadásért. Dr. Manfred Heiszler az Igazgatóság elnöke (8.)

9 A Felügyelő Bizottság jelentése a évről ben a Felügyelő Bizottság két ülést tartott, amelyeken az Igazgatóság folytatta a Felügyelő Bizottság tájékoztatását egyrészt szóban, másrészt írásban az ÉDÁSZ évi tevékenységeiről. Az üzleti év során a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a társaság és a részben vagy egészben tulajdonában lévő leányvállalatok tevékenységeit a törvényi szabályozásnak, az alapszabálynak, illetve a hatályban lévő üzemviteli politikáknak megfelelően. Minden a vállalatot jelentősen befolyásoló folyamatot és eseményt megtárgyaltak, beleértve a költségracionalizálást, a hatékonyságnövelést, a kintlévőségek kezelését, a fogyasztói szolgálat hatását, a villamosenergia-piac liberalizációjának előkészítését, az SAP-ISU bevezetését. Novembertől hatályosan az E.ON Hungária lett az ÉDÁSZ Rt. többségi részvényese. Következésképpen decemberével Dumont és Roblique úr lemondott Felügyelő Bizottsági tisztségéről, és szintén decembertől hatályosan Joyeux úr lemondott Igazgatósági tisztségéről. A Közgyűlés által a vállalat könyvvizsgálatával megbízott PricewaterhouseCoopers megvizsgálta a pénzügyi jelentéseket és a vállalat évi jelentését, és korlátozó záradék nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki. A Felügyelő Bizottság tudomásul vette az audit eredményét. A Felügyelő Bizottság megvitatta az Igazgatóság évi jelentését és az évzárást. A mérlegfőösszeg és a mérleg szerinti eredmény ezer Ft, illetve ezer Ft volt. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a részvényesek ülése fogadja el a pénzügyi jelentéseket, a konszolidált pénzügyi jelentéseket, a könyvvizsgáló jelentését és az Igazgatóság vállalati eredmény felosztására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság köszönetét szeretné kifejezni az ÉDÁSZ Rt. ügyvezetésének, Igazgatóságának és dolgozóinak a évi munkájukért és eredményeikért. A Felügyelő Bizottság szintén megköszöni korábbi, az EDFI kötelékében dolgozó kollégáinak az elmúlt évek során létrejött gyümölcsöző együttműködését. Konrad Kreuzer a Felügyelő Bizottság Elnöke (9.)

10 (10.)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Győr, Kandó Kálmán u / december 31. Éves beszámoló Keltezés: Győr, január 14. a vállalkozás vezetője (11.)

12 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője (12.)

13 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Források (passzívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 88. szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője (13.)

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÖSSZKÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője (14.)

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. FORGALMI KÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője (15.)

16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Győr, Kandó Kálmán u / december 31. Konszolidált éves beszámoló nem auditált Keltezés: Győr, március 31. a vállalkozás vezetője (16.)

17 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III/8. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések II/6. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, március 31. vállalkozás vezetője (17.)

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben