I. rész. Bevezető rendelkezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. Bevezető rendelkezés"

Átírás

1 szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. 2. -ában (a továbbiakban: Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el (egységes szerkezetben). I. rész Bevezető rendelkezés 1. (1) E rendelet az Sztv. által szabályozott szociális ügyek intézésére, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátására terjed ki Zsadány közigazgatási területén. (2) Az Sztv. által szabályozott egyes szociális ellátásokat az e rendeletben meghatározott önkormányzati szervek jelen rendelet, valamint az Sztv. végrehajtása tárgyában rendelkező magasabb szintű jogszabályok rendelkezése szerint biztosítják. (3) E rendelet alkalmazásánál az Sztv-ben meghatározott fogalmakat kell használni II. rész A szociális ügyekben eljáró önkormányzati szervek 2. 1 Módosította: 10/2004. (VI. 25.) ÖR. sz. rendelet 2 Kiegészítette: 11/2004. (VIII. 27.) ÖR. sz. rendelet 3 Módosította: 13/2004. (X. 1.) ÖR. sz. rendelet 4 Módosította: 20/2004. (XII. 31.) ÖR. sz. rendelet 5 Kiegészítette: 3/2005. (II. 11.) KT. sz. rendelet 6 Mód: 6/2005. (VII. 04.) KT. 7 Mód: 7/2005. (VII. 26.) KT 8 Kieg: 11/2005. (XI. 17.) KT 9 lásd 6.: hatályos szeptember 1.-től 10 Mód: 8/2006. (VI. 30.) KT 11 Lásd: 10. hatályos július 1.-től 12 Kieg: 6/2006. (III. 31.) KT. 13 Mód: 15/2006. (XII. 1.) KT. 14 Mód: 6/2007. (V. 14.) KT. 15 Mód: 3/2008. (II. 29.) KT. 16/2008. (XII. 23.) KT. 1/2009. (I. 23.) KT. 5/2009. (IV. 17.) KT. 14/2009. (XII. 31.) KT.

2 2 (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Sztv-ben, külön jogszabályokban foglalt egyes hatásköreinek gyakorlását az alábbiak szerint szabályozza. (2) A képviselőtestület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ( ESZB.) ruházza át az alábbi hatáskörök gyakorlását: a/ lakásfenntartási támogatás méltányosságból történő megállapítása, megszüntetése b/* c/ átmeneti segélyezés (max: 20 ezer Ft-ig), valamint havi rendszerességgel több hónapra megállapított átmeneti segélyezés (max: 5 ezer Ft-ig) annak a személynek, akik családjában az 1 főre eső havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében annak 150 %-át d/ közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása e/ f/ tüzelő elő-takarékossági támogatás megállapítása g/ (3) A képviselőtestület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatáskörök gyakorlását: a/ lakásfenntartási támogatás alanyi jogon történő megállapítása, megszüntetése b/ munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása, megszüntetése c/ temetési segély megállapítása d/ alkalmankénti átmeneti segély megállapítása Ft. összeg erejéig. Az elbírálás azon személyekre vonatkozik, akik családjában az 1 főre eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében annak 150 %-át. e/ társadalmi szociális gondozók tiszteletdíjának megállapítása f/ nem alapellátás körében tartozó személyes gondozást nyújtó szociális intézetekbe beutalás g/ hajléktalan személy részére ellátás biztosítása h/ étkezés biztosítása i/ házi segítségnyújtás j/ idősek klubjában történő gondozás biztosítása k/ Szociális Földprogram megvalósítása l/ gyermekszületési támogatás megállapítása (4) Az intézményvezetők gondoskodnak a törvényben, jogszabályban és a rendeletben előírt gondozási, térítési díjak megállapításával és beszedésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 3. Az egyes szociális ellátásokra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál a mellékletekkel együtt, azok kitöltése után lehet benyújtani, kivéve a 2. (4). bekezdésében foglalt kérelmeket az ellátást nyújtó intézményekhez kell beadni. Az ellátások formái. Pénzbeli ellátások. 4.

3 3 (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére vagy pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: a/ munkanélküliek jövedelempótló támogatása b/ rendszeres szociális segély c/ lakásfenntartási támogatás ( természetben is nyújtható) d/ ápolási díj e/ átmeneti segély (természetben is nyújtható) f/ temetési segély ( természetben is nyújtható) g/ pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: szociális kölcsön) h/ tüzelő támogatás (természetben is nyújtható) i/ időskorúak járadéka (3) Természetben nyújtott szociális ellátások a/ köztemetés b/ közgyógyellátás c/ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság d/ adósságkezelési szolgáltatás e/ közfürdő és közmosodai szolgáltatás (4) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: a/ a gyermekek napközbeni ellátása b/ étkeztetés c/ házi segítségnyújtás d/ családsegítés (5) Szakosított ellátási forma a/ Idősek Klubja b/ Idősek Otthona (tartós bentlakásos) 5. (1) A kérelemhez az egyes szociális ellátások esetén a következő mellékleteket kell becsatolni. (2) Átmeneti segély kérelemhez a/ jövedelemnyilatkozat és igazolásai /1. sz. melléklet / b/ adatlap /2. sz. melléklet / (3) Ápolási díj megállapításához / méltányossági / a/ jövedelemnyilatkozat és igazolásai b/ adatlap c/ háziorvosi szakvélemény (4) közgyógyellátási igazolvány kiadásához / méltányossági / a/ jövedelem nyilatkozat és igazolásai

4 4 b/ adatlap c/ háziorvosi és gyógyszertári igazolás /3. sz. melléklet / (5) Étkezéshez / Sztv. 62. / a, jövedelemnyilatkozat és igazolásai b, adatlap (6) Házi segítségnyújtás, illetve idősek klubjában történő gondozás iránti kérelemhez a/ jövedelemnyilatkozat és igazolásai b/ adatlap c/ az ellátott személyére vonatkozó háziorvosi igazolás (7) Gyermekétkeztetés kedvezményeihez. a/ nyilatkozat /4. sz. melléklet / (8) Lakásfenntartási támogatáshoz a/ kérelem űrlap /5. sz. melléklet / b/ lakásbérleti szerződés c/ pénzintézeti kölcsön igazolása a törlesztés havi összegéről és a lejárat időpontjáról d/ jövedelemnyilatkozat és igazolásai e, adatlap (9) Temetési segélyhez a/ jövedelemnyilatkozat b/ adatlap c/ halotti akvi eredeti példánya d/ temetkezési számla (10) Munkaügyi Központ igazolása egyéves együttműködésről (az utóbbi 2 év időtartamból) és arról, hogy kereső tevékenységet nem folytat. 6. (1) A jövedelemnyilatkozatba bejegyzett adatokat megfelelően igazolni kell. Igazolásnak minősül különösen: - munkaviszonyból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó kereset munkáltatói igazolása, a nettó kereset feltüntetése - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, egyéb rendszeres jövedelmek igazolására a kérelem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény, - munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat vagy folyósítási szelvény - egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén a az előző évi adóbevallásnak az adózónál maradó példánya vagy az APEH által kiadott igazolás. - mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem esetén nyilatkozatot is tehet vagy a Hivatal az SZJA szabályok szerint vélelmezi a jövedelmet. - ingatlan bérbeadásából származó jövedelem esetén a bérleti szerződés (2) Okirattal nem igazoló jövedelemnek kell tekinteni az alkalmi munkából szerzett nem rendszeres jövedelmet.

5 5 7. (1) A jövedelemszámítás alapja a rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap kereseti, jövedelmi átlaga, kivéve ha a rendszeres jövedelemszerzés a kérelem benyújtásának időpontjában már megszűnt. (2) A nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelmek esetén az illető személy havi jövedelmét az adóévben elért összes jövedelem 1 hónapra eső nettó összegével kell figyelembe venni / személyes nyilatkozatot tehet / (3) Az adatlap kitöltésére a jövedelemnyilatkozatra vonatkozó szabályok érvényesek. (4) Ha a döntéshozásra jogosult a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt lakása és vagyona fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási kiadások figyelembevételével vélelmezhető. 8. (1) Az egyes szociális ellátások biztosítása szerinti kérelmekhez az előirt mellékleteket a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell csatolni, illetve az igazolásokat bemutatni (2) A Polgármesteri Hivataltól kapott ellátásokat külön nem kell igazoltatni, azt hivatalból kell csatolni, illetve a jövedelemnyilatkozatra rá kell vezetni 9. Szociális támogatásról az Sztv-ben nyilvántartások vezetése számítástechnikai nyilvántartással történik, illetve hagyományos módon is történhet. 10. (1) A szociális kérelmek elbírálásánál a család egészének helyzetét kell figyelembe venni (2) A szociális igazgatást végző önkormányzati szervnek törekedniük kell a nem önkormányzati, de szociális ellátást végző más állami, társadalmi, egyházi és karitatív szervekkel történő együttműködésre a források kiegészítése felhasználása érdekében III. rész Az egyes szociális ellátásokra vonatkozó szabályok, pénzbeli és természetbeni ellátások

6 6 Lakásfenntartási támogatás 11. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), (2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. (3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

7 7 (7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: J-0,5 NYM TM=0, x 0,15 NYM ahol a J a jogosult háztartásban egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni: (8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (9) A kérelmek benyújtása a Polgármesteri Hivatalban történik évente április 1-ig és szeptember 1-ig. 12. (hatályon kívül helyezett rendelkezéseket tartalmaz)* 13. (hatályon kívül helyezett rendelkezéseket tartalmaz)* 14. (1) A támogatásban részesülő köteles bejelenteni 15 napon belül, ha a,/ jövedelmi viszonyaiban olyan változás következett be, amely a támogatás mértékét módosítja b/ lakásán olyan bővítést, átalakítást, korszerűsítést végez, amelyből eredően az a továbbiakban a család jogos lakásigénye alsó határát meghaladja (2) A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredően jogtalanul igénybe vett támogatást vissza kell fizetni. (3) Kivételesen részesülhet átmeneti vagy rendszeres átmeneti segélyben az, aki lakásfenntartási támogatásban részesül (4) Az, aki lakásfenntartási támogatásban részesül, nem vehet részt a tüzelő elő takarékossági programban (5) Lakástámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. (7) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő szemétszállítási-, víz- vagy áramdíj tartozását a szolgáltató kimutatta, akkor a támogatás folyósítása a tartozás mértékéig a közüzemi szolgáltató számlájára történik.

8 8 Tüzelő elő takarékossági támogatás 15. (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók számára tüzelő elő takarékossági támogatási programot (a továbbiakban: tüzelő program) vezet be. (2) A tüzelőprogram során az elő takarékosságot vállaló családok 6 hónapig, évente április 1 és szeptember 30. között havonta 2-4 ezer Ft. megtakarítást vállalnak (helyi Takarékszövetkezetnél), s a teljes befizetést hitelt érdemlő módon igazolják (3) A Képviselő-testület a családok által befizetett összeget, annak 50 %-ával szociális támogatásként kiegészíti. Vállalja továbbá a tüzelő beszerzését és házhoz szállítását, legkésőbb évente október 31-ig. (4) Támogatás azoknak adható, akik az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek: a/ a családban (háztartásban) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét b/ a családban valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy főállású anya c/ a családban legalább 3, 14 év alatti eltartott, vagy 14 év fölötti iskolás tanulót, illetve fogyatékos gyermeket nevelnek d/ a családban 2 eltartott gyermeket munkanélküli szülők nevelnek e/ Vagyonnal nem rendelkező, lakásában egyedül élő nyugdíjas, ha a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. (5) Nem részesülhet támogatásban az a család, ahol a kapott tüzelőanyagot (bizonyíthatóan) az előző fűtési szezonban értékesítették vagy másnak átadták, illetve az a család, amely lakásfenntartási támogatásban részesül. (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani minden év március 1-ig. A határidő jogvesztő. (7) A kérelemről az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatban dönt, melyben kiértesíti a kérelmezőt az elő takarékosság megkezdéséről, majd pedig megköti a szerződéseket a kedvezményezettekkel. (8) A programban támogatást maximum a legrászorultabb 60 család kaphat. Átmeneti segélyek 16. (1) Azok a személyek, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek átmeneti segélyben részesülhetnek, amely családonként évente 2 alkalommal történhet. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

9 9 (2) Alkalmankénti átmeneti segély létfenntartási gondokkal küzdő személy gyógyszertámogatásra vagy egészségügyi szolgáltatás díjaként is adható. A kérelemhez szakorvosi vagy gyógyszertári számlát vagy igazolást kell mellékelni a gyógyszer költségéről. (3) Havi rendszerességgel több hónapra is, de legfeljebb a tárgyév végéig adható a rendkívüli élethelyzetbe került személy jövedelem kiegészítéseként vagy rendszeres nevelési támogatásként. (4) Nem részesülhet átmeneti segélyben az akinek a családban az 1 főre eső jövedelme eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (most: Ft.), egyedül élő esetén annak két és félszeresét ( Ft.). (5) Rendkívül indokolt esetben részesülhet egyszeri alkalommal nyújtott átmeneti segélyben az a személy, aki időskorúak járadékában, ápolási díjban, rendszeres nevelési segélyben, rendelkezési állási támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben részesül. (6) Nem kaphatnak tüzelőbeszerzésre, közüzemi számla kiegyenlítésére átmeneti segélyt azon kérelmezők, akik lakásfenntartási, tüzelő elő-takarékossági támogatásban vagy pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesülnek az önkormányzattól. (7) Közfürdő és közmosoda szolgáltatásban részesülhetnek az átmeneti segély szabályai alapján azok, akik fürdőszobával nem rendelkeznek, vagy fürdőszobájuk ideiglenesen nem használható. (8) Az igénybevételre és használatra vonatkozó szabályokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. 17. (1) A támogatást lehetőleg élelmezési utalvány vagy élelmiszer csomag formájában kell biztosítani, illetve intézeti ellátásra történő átutalással (2) Az /1/. bek-ben foglaltaktól eltérően az átmeneti segély készpénzben is adható annak a rászorulónak, aki: a/ egyedülálló és jövedelemmel nem rendelkezik, illetve a családhoz tartozók pénzbeli ellátással nem rendelkeznek. b/ olyan kiadások teljesítésére kényszerül, amelyek készpénzt igényelnek. Gyermekszületési támogatás 17/A. (1) Gyermekszületési támogatásra jogosult azok a zsadányi állandó bejelentett lakással rendelkező szülők, akiknek gyermeke született és a gyermeket életvitelszerűen a zsadányi háztartásukban nevelik. A támogatást a szülők egyike igényelheti, egyszeri alkalommal. (2) A támogatás mértéke Ft. gyermekenként* ( )

10 10 (3) A támogatás iránti kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell csatolni. Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 18. (1) A képviselő-testület azokat, akik átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, és ez veszélyezteti megélhetésüket, így különösen kórházi kezelés költségei, a/ közműdíjak és -bekötések, b/ lakás életveszélyessé válása, c/ egyéb előre nem látható, méltánylást érdemlő esetek egyszeri kiadásai megfizetésére vonatkoznak, szociális kölcsönben részesíti (2) A kérelmező kérelmében köteles megjelölni az igénylés okát (3) Az visszatérítendő támogatás mértéke maximum 80 ezer Ft., amelyet maximum 10 hónap alatt kell visszafizetni, egyedi megállapodás alapján. Az önkormányzati támogatás a közüzemi tartozások 50 %-ig terjedhet, ha a tartozás másik felének megfizetését a kérelmező igazolja. (4) Amennyiben a kérelmező nem fizeti meg tartozását, letiltást kell kibocsátani (5) A megállapodás megkötésére a fentiek alapján a képviselő-testület a Polgármestert ruházza fel Temetési segély 19. (1) Temetési segély adható annak a zsadányi lakosnak, aki a zsadányi lakóhellyel rendelkező meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, s a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedülálló esetében a Ft-ot. (2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, de legalább Ft., maximum Ft. Ápolási díj 20. (1) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó a jegyes kivételével -, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyezik. (2) Az (1) bekezdésben foglalt ápolási díj megállapításához az Sztv ban foglalt igazolásokat, szakvéleményeket - értelem szerint csatolni kell.

11 11 (3) Emelt összegű ápolási díjat (a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %- a) kell megállapítani a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását, gondozását végző személy részére kérelme alapján (4) Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan, külön-külön nem képes a/ étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni feltéve, ha esetében a felsoroltak közül legalább 3 egyidejűleg fennáll, s azt a megyei szociális módszertani intézmény szakvéleménye igazolja. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az azt megállapító szerv 2 évente legalább egyszer felülvizsgálja Közgyógyellátás 21. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) A gyógyszerkeret a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből (2006- ban legfeljebb havi Ft.), és b) az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből (2006-ban évi Ft.) tevődik össze. (3) Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátásra (méltányossági alapon), akinek a) az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem éri el, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri c) tartási és életjáradéki szerződésnek nem eltartotti alanya d) vagyonnal nem rendelkezik e) gyógyszerköltségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni (4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a Jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap. (5) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

12 12 (6) A méltányosság alapján kiállított igazolvány után a települési önkormányzat térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követő egyéves időtartamra szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a. Időskorúak járadéka* Rendszeres szociális segély* 23. (1) Az aktívkorúak ellátását kérelmező személy az Sztv ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának és kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása, karbantartása, tisztasági meszelése b) a fürdőszoba és az illemhely rendeltetésszerű használata. Ha a lakásban illemhely nincs, akkor az udvaron köteles létesíteni a szomszédok zavarása nélküli helyen, amit köteles folyamatosan tisztántartani, fertőtleníteni. c) a lakóház és melléképületek, valamint a hozzátartozó udvar, kert rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése d) az általa lakott ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata e) a lakáshoz tartozó udvar, kert és kerítések rendben tartása, különös tekintettel az ott található szemét és lom eltávolítása f) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, kaszálása, gyommentesítése g) az ingatlan előtti járdának tisztántartása, síkosság mentesítése, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése h) az ingatlan előtti árok és áteresz folyamatos tisztántartása, a vízelvezetés biztosítása i) az állattartás, különösen az ebtartás szabályainak betartása (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően, folyamatosan fenntartani. (3) Az Sztv. 34. (2), valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 23. -ában foglalt kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 23. -ában foglalt szabályok betartását az Önkormányzat a Körjegyzőségi Hivatal bevonásával ellenőrzi, s arról írásbeli feljegyzést készít. 23. * 24. *

13 13 Adósságkezelési szolgáltatás. Adósságcsökkentési támogatás 26. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban (a továbbiakban adósságkezelés) részesítheti azt a családot vagy személyt, akinek a/ (2). bekezdésbeli adóssága meghaladja az 50 ezer Ft-ot b/ tartozása legalább hat havi c/ a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetében kétszeresét d/ a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban él (R. 11. (4). bekezdés) feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzati támogatás különbözetének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (2) Adósságnak minősül e támogatás szempontjából: a/ közüzemi díjtartozás b/ lakbérhátralék c/ hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. d/ közösköltség-hátralék (3) Az adósságkezelés időtartama 18 hónap, illetve az Sztv. 55/C. -ában foglaltak szerinti idő. (4) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósság 50 %-a, összege legfeljebb 100 ezer Ft. lehet. A támogatás havi részletekben vagy egy összegben nyújtható az adós vállalásától függően. A támogatás vissza nem térítendő szociális támogatás. (5) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult: a/ az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe b/ az általa vállalt adósságtörlesztés 3 havi részletét nem teljesíti c/ az adósságkezelés ideje alatt lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget. IV. rész Természetbeli szociális ellátás. Szociális földprogram 27. (1) A Képviselő-testület a Minisztériumtól kapott támogatást kiegészítve saját és egyéb szervektől, személyektől kapott támogatással Szociális Földprogramot (továbbiakban: program) valósít meg.

14 14 (2) A Programban rendelkezésére álló támogatási összegek alapján a Polgármester vonja be a Programba a szociálisan rászoruló családokat és személyeket. (3) Szociálisan rászorulóknak kell tekinteni különösen azokat a családokat és személyeket, akik: a/ rendszeres vagy átmeneti segélyben részesülnek és munkaképesek b/ aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében vagy munkanélküli járadékban, rendelkezési állási támogatásban részesülnek c/ jövedelemmel egyáltalán nem rendelkeznek, s támogatásra sem jogosultak (4) Nem vehet részt a Programban, aki az előző évben a programban megszerzett javakat nem takarította be vagy engedély nélkül értékesítette, illetve az előző évben nem megfelelően művelte földterületét (5) Nem vehet részt a Programban állattartóként az, akinek a jószágok elhelyezésére nincs épülete, illetve nem kaphat kukorica területet az, aki saját kertjét nem műveli meg. 28. (1) A Programba bevont családokkal és személyekkel a Polgármester megállapodást köt, amely az alábbiakat tartalmazza: a/ a munkavégzésben résztvevők ez irányú jogait és kötelezettségeit b/ a munkavégzéssel kapcsolatos szándékos károkozás kizárási szankcióját c/ a munkavégzéssel kapcsolatos nem megfelelő magatartás vagy mulasztás miatti felszólítás és kizárás szankcióját (2) A programban résztvevőknek a rendelkezésre álló támogatásból a művelési költségeket a Program megelőlegezi. Az év végi bevételekből kerül levonásra a megelőlegezett költség, amely a következő évben újra visszaforgatásra kerül előlegezés címén. (4) A programban az önkormányzat földterületén megtermelt javakat természetbeni szociális juttatásként év végén ki kell osztani a szociálisan rászorulóknak. V. rész Szociális szolgáltatások. Alapszolgáltatások Szociális információs szolgáltatás* 29. Étkeztetés 29/A. (1) Azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg étkezéséről a Gondozási Központ gondoskodik, aki önmaguknak és eltartottjainak tartósan vagy átmenetileg ezt nem tudják biztosítani.

15 15 (2) Az /1/-ben megjelölt intézmény tevékenységi körén kívül ellátást biztosít az olyan rászorulóknak is, aki a/ hajléktalanként, átmenetileg nyer elhelyezést a községben b/ legálisan vagy illegálisan tartózkodik az országban, átmenetileg Zsadányban, s étkezés hiányában létfenntartása kerülne veszélybe. (3) A /2/. bek-ben megjelölt ellátásokkal kapcsolatban felmerülő költségeknek a fővárosi Főjegyző útján történő megtéríttetéséről is gondoskodni kell. Házi segítségnyújtás 30. (1) A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, illetve azokról a pszichiátriai- és szenvedélybetegekről, fogyatékos személyekről, akik állapotuk miatt életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, vagy bentlakásos intézményi ellátásra várakoznak. (2) A házi segítségnyújtás az Idősek Klubja tevékenysége keretében működik, 3 körzettel: a Béke u. páros oldalától északra, illetve délre eső rész, valamint a Fancsika-puszta külterületi lakott hely alkotja. (3) A házi segítségnyújtást 3 főállású gondozónő végzi Családsegítés 31. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítséget igénylő családok részére nyújtott szolgáltatás. (2) A családsegítés feladata az Sztv ban leírtak. Szakosított nappali ellátás Idősek Klubja 32. Az Idősek Klubja, mint a nappali ellátást biztosító szociális intézmény a Gondozási Központ tevékenységi körében működik.

16 A Gondozási Központ vezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani abban az esetben, ha a napközben ellátásra szoruló ennek hiányában a létfenntartását veszélyeztető nehéz szociális helyzetbe kerülne, illetve a gondozás késedelme a rászorulónál súlyos egészségromlás veszélyével járna. 34. (1) Az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítést kell fizetni az Sztv-ben, valamint a végrehajtási rendeletben meghatározott szabályok szerint, a 6. sz. melléklet szerinti intézményi térítési díj alapján. (2) A megállapított térítési díj mértéke nem haladhatja meg: a/ étkezés esetében a jövedelem 25 %-át b/ házi segítségnyújtás esetén a jövedelem 20 %-át c/ a kettő együttes igénybevétele esetén a jövedelem 30 %-át, havonta (3) Térítés nélkül részesülhet ellátásban az, aki jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezik, s tartásra képes és köteles hozzátartozója vagy eltartója nincs (4) Az ellátás megszűnik a fél kérelmére vagy elhalálozása esetén. Ápolást és gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona 35. (1) Azon idős személyek ápolását, ellátását, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, bentlakásos formában az Idősek Otthona végzi. (2) A felvétel a leendő lakó vagy gondnoka kérelme alapján, orvosi javaslatra történik. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani formanyomtatványon. (3) Az érvényes beutalásról a Képviselő-testület dönt. Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül dönt - az intézmény orvosa és a fenntartó képviselőjének bevonásával - és köteles ideiglenes ellátást nyújtani annak a zsadányi lakosnak, akinek azonnali ellátása másként nem biztosítható: a/ akinek szociális vagy egészségügyi helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja b/ akinek tartásra képes és köteles hozzátartozója nincs. (4) Az intézményi jogviszony megszűnik, ha: a/ meghatározott időre történő beutalás esetén a határidő lejár b/ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével c/ ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt d/ a lakó másik intézménybe történő áthelyezése esetén, a másik intézménybe történő felvétel napján e/ a lakó vagy a gondnoka kéri

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben