Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a központi szervek felé határidőben teljesítette. A beszámoló a könyvelési adatokra alapozottan került benyújtásra. A kötelező egyezőség szabályainak és a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegező értékelés részletezését az alábbiak tartalmazzák: Általános értékelés A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelét - a költségvetésben megfogalmazott célok, - a ténylegesen rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, - az országos gazdasági mutatók, - a feladat-ellátási kötelezettséget érintő jogszabályi változások és számos objektív körülmény befolyásolta. Alapvető törekvés volt a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és ezen feladatok végrehajtásához a pénzeszközök időben történő biztosítása, minden körülmények között a működőképesség megőrzése. Az önkormányzat évi költségvetését eft működési, eft fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá a Képviselő-testület, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt, a feladatok finanszírozását külső források igénybe vételével lehetett csak biztosítani. Annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt, a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek folyamatosan meghaladták a teljesített bevételek mértékét, így a fizetőképességhez folyószámlahitel igénybe vételére volt szükség. Az eltelt időszak számadatai azt mutatják, hogy az előző évhez képest a tett intézkedések hatásaként a működési célokat szolgáló folyószámlahitel májusjúnius hónapok kivételével - mérséklődött, de összességében lényeges elmozdulás nem tapasztalható. A évtől jellemző likviditási problémák a gazdálkodásban hatványozottan éreztetik hatásukat, továbbra is jellemző volt, hogy az időarányostól eltérő kiadások fedezéséhez, a pályázati források megelőlegezéséhez és a vállat saját erőhöz szükségszerűen biztosítandó források csak folyószámlahitelből álltak rendelkezésre.

3 3 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása Összeg (Ft) , , , , , , január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. Időszak A költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása, a saját bevételek beszedése több tényező által befolyásolt. Meghatározóak a beruházások teljesítésének szerződésben vállalt fizetési kötelezettségei, az idényszerűség, illetve a szabályok által meghatározott adófizetési határidők miatti előirányzat felhasználások, teljesítések. Az egységes pénzalapon belül teljesített kiadásokhoz szükséges folyószámlahitel igénybe vételét az alábbiak szemléltetik: Összeg (Ft) január 1. január 9. január 17. január 25. február 2. február 10. február 18. február 26. március 5. március 13. március 21. március 29. április 6. április 14. április 22. április 30. május 8. május 16. május 24. június 1. június 9. június 17. június 25. Működési kiadás Dátum Fejlesztési kiadás Együtt

4 4 A beszámolási időszak végén (június 30.) a működéshez eft, a felmerült fejlesztési kiadások fedezéséhez eft folyószámlahitel jelentkezett. A folyószámla hitel igénybe vételét a működési körbe tartozó feladatok finanszírozásában a forráshiány (mivel annak fedezetét folyamatosan biztosítani kell), a fejlesztési feladatok esetében pedig részben a hitel forrás megjelölésével felvállalt pályázatok önrésze (tényleges hitel nem került felvételre, a forrásokat a folyószámla hitel biztosította), részben pedig a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozása okozta. A fentiekből jól látható, hogy a gazdálkodásban a legnagyobb problémát a likviditás biztosítása jelentette. A folyószámlahitel igénybevétel folyamatos volt, ami biztosította ugyan a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, az önkormányzati gazdaság minden területén működőképesség megtartását, a fizetőképesség megőrzését, de a hitel költségei magasak, ezért a kötvénykibocsátást követően feltétlenül indokolt nemcsak a hitelállomány csökkentése, hanem a likviditást kedvezőbb feltételek mellett biztosító megoldások alkalmazása is. A működési költségvetésből megvalósítani tervezett feladatok ellátásában a szűkös anyagi lehetőségek miatti feszültségek ez évben sem csökkentek. Az intézmények a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak, a feladat ellátáshoz csak a feltétlenül indokolt kiadások teljesítésére vállaltak kötelezettséget. A saját bevételeik a kiadásaikat azonban nem fedezték, így az önkormányzati támogatás szigorú kontroll melletti, a tényleges szükségletekhez igazodó biztosításával volt az intézmények működése zavarmentes. A tervezett fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Bevételek alakulása A beszámolási időszakban ténylegesen rendelkezésre álló források összegszerűségükben az előző évekhez hasonlóan alakultak. A saját bevételek aránya növekedett, azonban az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összegének növekedése (térítési díjak) a várakozáson aluli, melynek oka, hogy az ellátottak száma évről évre csökken, a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások mértéke nő. A évre tervezett költségvetési bevételek összességében 41,42%-ban realizálódtak, ezen belül a működési célokat szolgáló források 53,52%-ra, a fejlesztési feladatokat finanszírozó bevételek 20,49%-ra teljesültek. I. Működési bevételek Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek beszedése összességében az idényjellegű feladatok ellenére- megfelelően alakult, a teljesítés közel időarányos. A hozam és kamatbevétel az állampapírban lévő gázközmű vagyon,

5 5 illetve a pályázatok miatt elkülönített számlán lévő pénzeszközök után fizetett kamatból realizálódott. Az általános forgalmi adó tervezett előirányzata 40,65 %-os teljesítést mutat, ami a kiadások ütemével, az ingatlan értékesítés nagyságával hozható összefüggésbe. Az intézmények esetében - a Művelődési Központ kivételével - megállapítható, hogy a teljesítés meghaladja az időarányost, ami egyrészt az átszervezések miatti előirányzat rendezésekkel, az évközi forrásbővülésekkel (pályázatok, rendezvények stb.) magyarázható. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból az I. félévben beszedett bevételek tervhez viszonyított aránya az évek viszonylatában közel azonos. A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása i állapot szerint eft-ban ( ) Terv Tény % 49,57% 44,31% 39,51% 43,88% 44,49% A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása i állapot szerint eft-ban ( ) Terv Tény Forintösszegben azonban a évi adómérték változások hatásaként a beszedett adó meghaladja a korábbi évek azonos időszakában befolyt adóbevételek összegét. I. félévi helyi adó bevétel alakulása között göngyölítve (eft) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Helyi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eft-ban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig A évi eft eredeti előirányzatból összességében eft folyt be, ami 44,49%-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítéséhez összességében

6 eft hiányzik, amit minden eddigieknél jobban befolyásoló tényezők (Ft árfolyam, egyes jövedelemtermelő ágazatokat érintő külső hatások stb) miatt biztonsággal számításba venni nem lehet. Az eltelt időszak adatait tekintve megállapítható, hogy a kivetéses adónemek esetében (építményadó, magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó) a teljesítés időarányos, az önadózásos adónemeknél viszont (idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadás jöv. adója) a beszedett adók összege nem időarányosítható, egyrészt az idényjelleg (idegenforgalmi adó) másrészt a fizetendő összeg határidők között egyenetlen eloszlása (helyi iparűzési adó) valamint az általánostól eltérő befizetési határidők (talajterhelési díj, termőföld bérbeadás utáni jöv. adó, iparűzési adó feltöltés) miatt. A magánszemélyek kommunális adójában évtől változott az éves adó mértéke. A Képviselő testület 29/2007.(XII.17.) számú rendeletével belterületen adótárgyanként 5000,- Ft-ban, külterületen 3500,- Ft-ban határozta meg az adó mértékét. Az adóhatóság nyilvántartásában június 30-án 9800 adózó db tulajdoni része szerepelt. A teljes kivetés összege eft, a helyi rendelet által biztosított mentességek együttes összege eft, így a mentességekkel csökkentett kivetés eft-ot tett ki. Az alapadó megoszlása adókötelzettség és mentesség szerint (Ft) Adóköteles 68,87% Mentes 31,13% A helyi rendelet több jogcímen biztosít mentességet az adó megfizetése alól, így alanyi jogon mentességet élveznek a 70. életévüket betöltött tulajdonosok illetve haszonélvezők a saját használatban lévő egy darab adótárgy után, továbbá az I. vagy II. csoportba tartozó rokkant adóalanyok, összesen eft összegben, ami a teljes éves, mentességek nélküli adókivetés 17,04%-a. Tárgyi mentesség illeti meg a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére Lakáselőtakarékossági szerződést kötött ingatlanokat eft összegben, az összes kivetés 8,51%-ának erejéig, továbbá a külterületi közművesítetlen lakáscéljára szolgáló ingatlanokat valamint azt a lakást amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát összesen eft összegben, az összes kivetés 5,57%-ának megfelelő mértékben. Kommunális adó mentességek öszetétele jogcímenként (Ft) Adóköteles és mentes kommunális adó kivetések aránya (Ft) LTP 27,36% Szoba szám miatt vagy külterületi lakás ként 17,90% Kiv_Ft 68,87% LTP 8,51% Szoba szám miatt vagy külterületi lakás 5,57% 70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 54,74% 70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 17,04%

7 7 Más szemszögből vizsgálva megállapítható, hogy az összes mentesség 54,74%-a alanyi jogon illeti meg az adóalanyokat, a tárgyi mentes kivetések aránya pedig 45,26%-nak felel meg. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember 15. Az I. félévben befolyt bevétel összege eft, ami az aktuális éves kivetéshez ( Ft) képest 67,53%-os. Az időarányost némileg meghaladó teljesítés részben a múlt évi hátralékra érkezett befizetés, részben pedig a teljes éves adót egy összegben rendező adózók számának növekedésével magyarázható. Ezen adónemből az év végéig a terv teljesíthető, de többletbevétel nem várható. Építményadóban az adó mértéke évtől - a Képviselő testület 31/2007.(XII.17.) számú rendelete alapján Ft/m 2 -ről 400 Ft/m 2 -re emelkedett június 30-án az adóhatóság nyilvántartásában 1048 adótárgy szerepelt. Az adótárgyak 50,86%-a után gazdasági társaságok, 49,14%-a után természetes személyek kötelesek az adó megfizetésére. A helyesbített folyó évi kivetés összege eft, melyből 89,04% (azaz eft) gazdasági társaságokat, 10,96% (azaz eft) természetes személyeket terhel. Az adatokból is látható, hogy a természetes személyek esetében kisebb alapterületű adótárgyak, míg társaságok esetén nagy alapterületű épületek szolgálják a vállalkozási tevékenységet és képezik az adóztatás alapját. Építményadóbevallások összetétele adóalanyok típusa szerint (db) Építményadó kivetés összetétele adóalanyok típusa szerint (Ft) Jogi személy 50,86% Magánszemély 49,14% Jogi személy 89,04% Magánszemély 10,96% Az adónemből a beszámolási időszak végéig az önkormányzatnak eft bevétele származott, ami a költségvetésben tervezett előirányzat 52,86%-os, a folyó évi helyesbített kivetés 47,04%-os teljesítését jelenti. A helyesbített folyó évi kivetés és a tervezett bevételi előirányzat közötti eltérés indoka, hogy a vállalkozásokat terhelő beszedhető adók tervezése esetén az adó éves összegének nagyságrendje miatt - fokozottabban kell figyelembe venni az adózók fizetési képességét. Számolni kell a vállalkozások életében előforduló esetleges likviditási problémákkal, amelyek az adott évi adó beszedhetőségét befolyásolják, ezért az óvatosság elvét szem előtt tartva a költségvetés tervezésekor a bevételi oldalon a bizonytalan bevételeket nem, csak a minden valószínűséggel teljesíthető bevételeket szabad számításba venni. Ez természetesen nem jelenti a bizonytalan megtérülésűnek tűnő tételek sorsára hagyását. A szükséges lépéseket e tartozások esetében is meg kell tenni, így az adóhatóság részére biztosított behajtási cselekményeket, szükség esetén bírósági végrehajtó közreműködését is igénybe véve, illetve legvégső esetben a felszámolási eljárás keretében történő hitelezői igény bejelentését.

8 8 A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke évtől a Képviselő testület döntése alapján 200,- Ft/fő/éj változott. Az év eltelt időszakában a vendéglátók által májusig beszedett és az adóhatósághoz június végéig beérkezett adóból 983 eft, a terv 22,86%-a realizálódott. Az adónem sajátossága, hogy nagyobb bevétel az idegenforgalmi szezonban (júniustól augusztus végig), a vendégéjszakák száma emelkedésének eredményeként jelentkezik, így a tervezett bevétel számottevőbb része a harmadik negyedévben várható. Idegenforgalmi adó bevétel alakulása (eft) Év Helyi iparűzési adóban a évre meghatározott bevételből eft, 42,74% teljesült, mely arányában megfelel az előző évek azonos időszakában beérkezett bevételnek Eredeti előirányzat és a teljesítés alalulása helyi iparűzési adóban i állapot szerint eft Előirányzat A május 31-ig benyújtandó helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása a beszámoló készítésének időpontjában még nem volt teljes, így még nem álltak rendelkezésre összesített adatok a II. félévi várható bevétel pontosításához. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban bizonyítják, hogy az adónemből származó bevétel nagyobb hányada a második félévben jelentkezik, melynek oka egyrészt az adónem elszámolási technikája, másrészt a feltöltési kötelezettségből eredő befizetések decemberi teljesítése. Az önkormányzat éves iparűzési - adó bevételének legjelentősebb hányadát néhány nagyvállalkozás által fizetett adó képezi. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében évközben jelentkező kedvezőtlen körülmények az önkormányzati adóbevételek alakulására is negatív hatással lehetnek, ami jelentősen befolyásolhatja az éves költségvetésben tervezett előirányzat teljesítését. Ez a tény fokozott odafigyelést a későbbiekben esetleg előirányzat módosítást is - igényel, mivel a

9 9 tervezett kiadások teljesítéséhez figyelembe vett még hiányzó eft befizetése a jelenleg ismert piaci viszonyok ismeretében nem lesz 100%-os A pótlékok, bírságok költségvetési tételen tervezett előirányzatok összességében 63,73%-os teljesítést mutatnak Ezen belül a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok eft-os előirányzatával szemben eft (28,78%), környezetvédelmi bírság jogcímen 278 eft, építésügyi bírságból pedig eft bevétel keletkezett. Az egyéb jogcímen (közterület felügyelet helyszíni bírságolása eft, rendőrségi szabálysértési bírság 888 eft) befolyt bírságok együttes összege eft-ot tett ki az I. félévben. Talajterhelési díjat az, az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével évre vonatkozóan az egységdíj 90 Ft/m 3, melyet a évi LXXXIV tv. 12..(3) bekezdése határoz meg. A évben befolyt eft bevétel a évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. Az átengedett központi adók között az Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része, a jövedelemkülönbség mérséklés címén a költségvetési törvényben megállapítottak szerint, a gépjárműadó a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján, a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100%-a került megtervezésre. A központi források kiutalása folyamatos volt, az 53,1%-os teljesítés megfelel az időarányosnak. A helyben beszedett, az átengedett központi adókból az önkormányzat adó bevételeihez kapcsolódó bevételek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Átengedett központi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eftban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó szja))

10 10 A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díj bevétel alakulása között göngyölítve (eft) 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevétel I-VI.havi alakulása eft-ban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Az önkormányzati adóhatóság által kezelt gépjárműadóban évben olyan jelentős törvényi változás következett be, melynek hatása az elkövetkező adóévek, így a adóév bevételeit is befolyásolja. A törvénymódosítás eredményeként megváltozott a legnagyobb számú adótárgy csoport a személyszállító járművek - adóztatási módja. Az egyes járművek után fizetendő adó összege a jármű korának és teljesítményének függvényévé vált. Az adó mértéke a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 200 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 160 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember június 30.-án összesen adóköteles gépjármű szerepel az adóhatóság nyilvántartásában, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Adótárgyak fajta és kivetés szerinti megoszlása gépjárműadóban db % kivetés (Ft) % személygépkocsi ,22% ,51% tehergépkocsi ,75% ,89% autóbusz 46 0,41% ,73% vontató 71 0,63% ,20% motorkerékpár 450 3,96% ,88% pótkocsi ,60% ,69% utánfutó 390 3,43% ,09% Összesen ,00% ,00%

11 11 Adóztatott gépjárművek fajta szerinti összetétele (db) Gj.adó előírás megoszlása a jármű fajtája szerint (Ft) tehergépkocsi 11,75% autóbusz 0,41% tehergépkocsi 28,89% személygépkocsi 70,22% vontató 0,63% motorkerékpár 3,96% pótkocsi 9,60% utánfutó 3,43% személygépkocsi 49,51% utánfutó 1,09% autóbusz 0,73% vontató 2,20% motorkerékpár 1,88% pótkocsi 15,69% Teljesítmény alapján adózik 8424 db jármű eft összegben, önsúly + raksúly 50%-a alapján 2802 db jármű eft összegben és önsúly alapján 129 db jármű eft összegben. Az aktuális éves adókivetés 64,6 %-a magánszemélyeket, míg 35,4 %-a társaságokat terhel. Ezen adónemből tervezett bevétel 54,83 %-a a beszámolási időszakban teljesült, míg a hiányzó összeg a II. félévi befizetésekből várható. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó bevétellel - mivel beszedhető összeg évről-évre csökken - a költségvetés nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az első félévben e jogcímen terven felül mindössze 24 eft folyt be, és az év végéig sem lehet számolni ennél jelentősebb bevétel teljesítésével. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Városi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján a költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítése megfelel az időarányosnak. II. Támogatások Az állami költségvetésből biztosított támogatások részben az állandó lakosságszám, részben feladatmutató alapján illetik meg Önkormányzatot. Az önkormányzatok költségvetési támogatása címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra: A normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelően folyamatos volt. A jogszabályok szerinti felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapdokumentáció volt. Az első félévben nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám lemondásra, azonban az októberi statisztikai adatok ismeretében az ellátotti létszám csökkenése miatt nagyvalószínűséggel a megállapított támogatási összeg csökkenésével lehet számolni. A központosított előirányzatok között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapokon kerülhet

12 12 igénybe vételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának időarányos része kiutalásra került. A évben a közalkalmazotti illetménytábla 5%-kal emelkedett, a pótlékalap 2%-kal azaz ,- forintra nőtt, továbbá a köztisztviselői illetményalap ,-Ft-ra változott. Az új illetményeket január 1-jei hatállyal kellett megállapítani és az ebből adódó kiadási többletekhez a forrásokat a központi költségvetés biztosította, melyből az illetmény kifizetések üteméhez igazodva az időarányos támogatást a központosított előirányzatok között rendelkezésre bocsátotta. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és a folyamatos igénylés, más része időarányosan vehető igénybe. Az Önkormányzati Tűzoltóság feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény első félévi működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította. A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások műszaki készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Az értékelésnél figyelembe kell venni azonban az egyes tételek esetében azt, hogy az előirányzatok és a teljesítés közötti különbségek a költségvetési rendelet soron következő módosításával mérséklődnek, a pályázatok elbírálásához kapcsolódó előirányzat módosításokkal a beszámolóban a tervtől eltérő %- ok változhatnak. Címzett támogatásból az Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum beruházás évi előirányzata terhére a szerződés szerint elvégzett munkákra benyújtott elszámolás alapján leutalt összeg jelenik meg a beszámolóban. A szennyvíz beruházáshoz nyújtott céltámogatás lehívására a munkák elkészülte után, illetve a vállalkozói szerződés szerinti fizetési határidőben a Nagyhegy széli úti szennyvíz beruházáshoz került sor a támogatás lehívására. A Területkiegyenlítő támogatások (TERKI) teljesítése a támogatott feladatok megvalósítása ütemének megfelelően történt, így a korábbi években elnyert támogatás évi ütemével kapcsolatos forrásokat tartalmazza a beszámoló. Az önkormányzati szilárd burkolatú belterületi utak felújítására jóváhagyott támogatást a szabályoknak megfelelően a központosított előirányzatok között kell kimutatni, ami - a munkák elvégzéséhez kötötten - kerül kiutalásra. Valamennyi munka befejeződött, az elszámolás megtörtént, a támogatási összeg leutalására ezt követően kerül sor.

13 13 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat évi költségvetésben tervezett a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedhető bevételekből eft (22,5%), az intézmény átszervezések kapcsán felszabadult önkormányzati ingatlanok részbeni értékesítéséből realizálódott. Lényegesen több bevétel ezen a címen az év második felében sem várható, mivel a meghirdetett ingatlanok iránti kereslet csekélynek mutatkozik. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei között a költségvetés telekértékesítéssel, a évben értékesített gázvezeték második részletével, illetve a évben kifutó államkötvényből származó bevétellel számolt. A befolyt bevétel eft, amiből eft a gázvezeték értékesítéshez, eft pedig a telek-, és lakásértékesítéshez kapcsolódik. A pénzügyi befektetések bevételei a Szentes-terv Kft. által fizetet osztalék összegét, illetve az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjakat tartalmazzák. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó befizetések kerültek elszámolásra. V. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A szabályok szerint a cél, illetve címzett támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz központi forrásból származó előirányzatokat mind addig, míg a Magyar Állam Kincstár dokumentáltan ezt nem rögzíti ezen a tételen kell kimutatni. Jellemző ez a több éves ütemben támogatott e körbe tarozó feladatokra, melynek oka a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása. A rendezések év közben megtörténnek, így a feladatokhoz nyújtott támogatások az év végi beszámolóban már a támogatások között kerülhetnek kimutatásra. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök E tételen a Gondozási Központnál (5.685 eft) hagyatékból, a VIGI intézményeinél, valamint a Művelődési Központ, továbbá a Terney Béla Kollégium által alapítványi és szponzori támogatásokból származott bevétel. VII. Támogatási kölcsönök visszatérülések A támogatási kölcsönök visszatérülések jogcímen a beszámolóban kimutatott eft-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege eft, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 487 eft, illetve a Rehab Kht értékesítése kapcsán korábban nyújtott kölcsön rendezése eft.

14 14 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos. IX. Hitel A költségvetés a működés forráshiánya miatt eft hitel felvételével számolt, a évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához, pedig összességében eft fejlesztéseket finanszírozó hitel igénybevételét engedélyezte a Képviselő-testület. A működési költségvetés hiánya a korábban tett, és a tervező munka során a költségvetési intézményeket érintő intézkedések hatására az előző évekhez képest nagymértékben csökkent, a feladatok végrehajtásához a saját bevételek pótlásaként az első félévben változó összegben, de folyamatos igénybevétel volt indokolt. A költségvetésben felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításának egy részét a Képviselő testület által jóváhagyott hosszú lejáratú hitelek (szennyvíz beruházás, iparosított technológiával épült lakóházak), másik részét a folyószámlahitel (saját forrás hiánya miatt felmerülő szükséglet) finanszírozta, melynek felvételére a feladatok megvalósításának függvényében került sor. Az I. félévben a pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre az iparosított technológiával épült lakóházak felújításához került sor. A hitelállomány az előző évekről áthúzódó hitel és a tárgy beszámolási időszak végén fennálló folyószámlahitel összegét is figyelembe véve az alábbiak szerint alakult: - a év végén fennálló likvid hitel (amit a számviteli eft szabályok szerint rövid lejáratú hitelként kell a mérlegben szerepeltetni) összege - a I. félévben igénybe vett likvid hitel eft án fennálló folyószámla hitelállomány eft ebből: működési célú eft fejlesztési célú eft A Képviselő-testület által engedélyezettek alapján hosszú távú fejlesztési hitel igénybevétel eft-tal érinti a I. félévi pénzforgalmat. A hitelállomány - ami a I. félévi pénzforgalmi adatokkal nem lehet egyező - az alábbi: év végén a mérleg adatok szerint hosszú lejáratú hitel o Panel Plusz hitelprogram eft o Felsőpárti szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó eft

15 15 o Somogyi B. utca és környéke eft szennyvízcsatornázáshoz évi záró/2008. évi nyitó állomány összesen: eft évben igénybe vett iparosított technológiával épült eft házak felújítása évi tőketörlesztés eft án fennálló hitelállomány eft Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott eft a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek összegét tartalmazza. Kiadások alakulása Az önkormányzat első félévi gazdálkodását a évtől kezdődő hiánygazdálkodás, a tárgy évi forrás lehetőségek, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítése határozta meg. Ez a körülmény az önkormányzati gazdaság valamennyi résztvevőjétől felelős gondolkodást, fegyelmezett gazdálkodást, a bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét és végrehajtását követelte. Az alapvető fontosságú és kiemelt feladatok a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt. Az önkormányzati intézmények a évre vonatkozó Takarékossági Akció Tervükben foglaltakat időarányosan teljesítették. A feladatokhoz igazodó, rendkívül szűkös költségvetési előirányzatok felhasználása összességében időarányos, fedezet nélküli kötelezettségvállalásra nem került sor. A költségvetési egyensúly megtartásához, és a reálisan felmerülő kiadási szükségletek finanszírozásához azonban a folyószámlahitel igénybevétele elengedhetetlen volt. A likviditási problémák kezelése elsősorban a Hivatalban követelt meg folyamatos, olykor szigorú intézkedést, melynek eredményeként az intézményi működésben a kiadások teljesítésének feltételei minden esetben biztosítottak voltak. Az ellátotti létszámhoz jobban igazodó feladat- és intézménystruktúra folyamatos átalakításának kezdeti eredményei a gazdálkodásban érzékelhetők, viszont a működési költségvetés tartós egyensúlyának megteremtéséhez hosszabb időn keresztül, következetesen a hatékonyságot jobban szem előtt tartó, a feladatokat finanszírozó, a kapacitásokkal jobban gazdálkodó költségvetési politika érvényesítésére van szükség.

16 16 Az önkormányzati kiadások alakulása (eft) I. félévi teljesítés arány (%) eft I. félévi teljesítés arány (%) eft I. félévi teljesítés arány (%) eft I. félévi teljesítés arány (%) eft I. félévi teljesítés arány (%) eft működési kiadások , , , , ,6 fejlesztési kiadások , , , , ,4 összesen: , , , , ,0 A fentiek jól szemléltetik, hogy az elmúlt évek legfontosabb törekvése az volt, hogy a működési körben egyre inkább a kapacitás kihasználás, a feladatfinanszírozás érvényesüljön, a fejlesztések tekintetében pedig folytatódjon - különféle pályázati támogatottság mellett - a város folyamatos fejlődését eredményező beruházások, fejlesztések megvalósítása. Azonos időszakok adatait összehasonlítva a ténylegesen teljesített kiadások is mutatják a fenti törekvés érvényre jutását, viszont a ténylegesen rendelkezésre álló saját források összességükben sem voltak elegendőek a feladatok végrehajtásához. Működési kiadások A tervezésnél alapvető szempont volt az intézmények működéséhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően a feladatellátás személyi feltételeit, az üzemeltetés (közüzemi díjak, elemzés) alapvető szükségleteit biztosítani. A személyi feltételek - költségvetésben meghatározott elvek szerint - valamennyi önkormányzati feladatot ellátó intézmény esetében rendelkezésre álltak. A dologi kiadások tekintetében az első félévben az időarányost meghaladó teljesítés néhány intézménynél tapasztalható, különösen a közüzemi díjak árának emelkedése miatt. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önálló intézményei többsége, valamint a Művelődési Központhoz tartozó Őze Lajos Filmszínház esetében a dologi kiadások teljesítése lényegesen meghaladja az időarányost, illetve az egész évi előirányzatot, melynek elfogadható oka a rendezvények költségeihez, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése lehet. Amennyiben indokolatlan, a jóváhagyott költségvetés keretein túli kötelezettségvállalásra került sor, úgy a felelősség, illetve a többlet források megszerzése a vezetőt terheli. A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése Az önkormányzat a Városüzemeltetéssel kapcsolatos faladatokat a Városellátó Intézmény működtetésével látja el. Az intézmény a feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételeit 47%-ra teljesítette, az önkormányzati támogatás igénybe vétele 40%- nak felel meg, a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 14%-os teljesítést mutat, mivel a közmunkások foglalkoztatás a II. negyedévben kezdődött el.

17 17 A parkolással kapcsolatos bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak, az első félévben pénzügyileg realizált bruttó bevétel eft volt. Az előző évi évben keletkezett -, jóváhagyott eft összegű pénzmaradványból az intézmény szállítói kötelezettség teljesítésére eft-ot, a Kossuth téri WC üzemeltetéshez 728 eft-ot használt fel. A pénzmaradvány igénybe vétele folyamatos. A jóváhagyott kiadások teljesítése az alapító okiratban foglalt feladatok folyamatos ellátásával összhangban időarányosnak mondható. A személyi juttatások és a járulékok költségvetési előirányzatának teljesítése 48 %- illetve 49%-os, a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok, - melyek a takarékossági intézkedésekkel csökkentve kerültek jóváhagyásra várhatóan fedezik az éves kiadásokat. A tervezett feladatok megvalósításához a költségvetési keretek biztosították, illetve az év végéig várhatóan biztosítják a feltétlenül szükséges fedezetet. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása folyamatos volt, finanszírozási problémák nem akadályozták azok végrehajtását. A céljellegű feladatok előirányzatának (veszélyes hulladék áramtalanítása, komposztáló üzemeltetése, szelektív gyűjtőjárat üzemeltetése, hulladékgyűjtő jármű beszerzése, konténerek cseréje, hulladékfogó háló felújítása, régi szeméttelepen monitoring kút fúrása) felhasználása a második félévben várható. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 146,75 fő. Az első féléves adatokat figyelembe véve a statisztikai átlaglétszám 137 fő. A munkajogi létszám a tárgyidők végén 144 fő volt. A II. negyedévtől megkezdődött - a Munkaügyi Központ által kiközvetített -10 fő közmunkás, továbbá március 1-től 7 fő közhasznú foglalkoztatása valósul meg. A második félévben induló közmunkaprogram keretében elkezdődött a kiközvetített rendszeres szociális segélyben részesülő munkavállalók felvétele. E program keretében a csapadékvíz-elvezető árkok szintezése, tisztítása lesz az elvégzendő feladat. A évi költségvetésben biztosított feltételek az alábbi feladatok elvégzését tették lehetővé: Út, járda és híd fenntartás és üzemeltetés feladatkörben a kátyúzási, burkolatjavítási munkák a közlekedés biztonság fenntartása érdekében elsőbbséget élveztek. Az enyhe, kevésbé csapadékos időjárásnak köszönhetően a városi utakon az elmúlt évekhez képest kevesebb burkolathibát kellett kijavítani, azonban a Mentettréti út, a Gázos kövesút és a Schweidel utca burkolatának állapota egyre nagyobb mértékű beavatkozást igényel. Ezen utak pályaszerkezete nem felel meg a közlekedő járművek súlyának és sebességének. A Gázos kövesút javítására a vismaior keretből évben nyert támogatás felhasználásával többmint 3 millió forint került felhasználásra, ami 40 tonna aszfalt keverékkel történő kátyúzást és 560 m² aszfaltozást jelentett. A Schweidel utca régi szakaszán a biztonságos közlekedés feltételeit csak folyamatos kátyúzással lehet megteremteni, az útburkolat teljes felületének aszfaltozására azonban a pénzügyi források hiánya miatt egyenlőre nem

18 18 kerülhet sor. A Mentettréti úton elvégzendő burkolatjavításra i kivitelezési határidővel- beérkezett legkedvezőbb ajánlat eft, mely összeg az egész évi kátyúzási pénzkeret 50 %-a. A csapadékvíz elvezetés biztosítása és ez által az útburkolat állagának megőrzése érdekében m² padkarendezési munka került elvégezésre a süllyesztett szegélyű utak mellett. Megtörtént 4135 m² burkolatjel felfestése, valamint továbbra is rendszeres volt a KRESZ- táblák javítása és pótlása, elsősorban az elhasználódás és a rongálások miatt. Folyamatos volt a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása, azonban a növényzet ültetését korábban elvégző ingatlantulajdonosokkal e miatt gyakoriak voltak a konfliktusok. Járdafelújítások történtek az Alkotmány, Kisér, Dr. Berényi, Teleki, Tölgyfa, Sáfrán M.u., Vecseri, Nagyörvény, Bercsényi és Dózsa Gy. utcák egy-egy szakaszán. Elsősorban a közvetlen balesetveszély elhárítása miatt került sor az aszfalt és betonalapos járdák javítására. A városba bevezető utak, kerékpárutak, valamint az értékesítésre váró beépítetlen önkormányzati ingatlanok gépi kaszálása is folyamatosan megtörtént. A csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése során elsődleges feladat volt a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetése, amit a csatorna Vajda telep alatti rendkívül szennyezett szakaszának kitakarításával lehetett biztosítani. Az elvégzett munka során 60 m³- nyi háztartási szemét, műanyag palack, rossz tévék, hűtőszekrények és használat gumiabroncsok kiszedésére került sor. A Mentettrét tavaszi belvízmentesítése érdekében a teljesen tönkrement Samufoki tiltót (zsilip) csak homokzsákokkal sikerült eltömíteni. A tiltó javítására az év második felében kerül sor. A Kisér utcai burkolt csatorna szakaszos javítása is megtörtént a mederburkoló lapok összecsúszása miatt, valamint felújításra került a Daru utca csapadékvíz csatornája is. A intézmény hulladékgazdálkodási csoportja az év első felében jelentősebb fennakadás nélkül látta el fő feladatát, a települési szilárdhulladék begyűjtését, szállítását, lerakását, a Szentes- Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetését. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetése kapcsán továbbra is megoldásra vár a rendszeres geodéziai felmérések szerint megállapított telítődés. A jelentősebb többnyire önkormányzati- beruházások során beszállított kitermelt föld és építési, - bontási törmelék növekvő mértékben veszi igénybe a Lerakó Telep kapacitását. Az építési- bontási tevékenységek során keletkező évi kb ezer tonna talaj és kevert bontási hulladék december 31- e utáni elhelyezése, kezelése a jelenlegi ismereteink megoldatlan. A lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma február elején újabb 4 db-bal 33 darabra bővült. A begyűjthető műanyag mennyisége a válogatási feltételek javítása nélkül tovább nem növelhető I. félévben mintegy 5 M Ft bevételt eredményezett 68 t papír, 106 t üveg és 13 t műanyag hulladék értékesítése. A rendszeres lakossági zöldhulladék gyűjtés az elmúlt egy év során általánosan ismertté vált a lakosság körében. A növekvő igénybe vétel miatt egyre gyakrabban szükséges azonban kisegítő szállító jármű igénybevétele csúcs időszakban (tavasz, ősz, évben már nyár elején is) az előforduló jelentősebb elmaradások csökkentése érdekében. A költségvetésében tervezett szemétgyűjtő jármű beszerzéssel bővült a kapacitás, és a KEOP pályázat segítségével beszerzendő ingatlanonkénti zöldhulladék gyűjtőedényzet rendszeresítésével megszüntethetőek lesznek a fennakadások.

19 19 A tavaszi lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció a vártnál sikeresebb volt, ezért a tervezett éves 864 eft-ból az ártalmatlanítási költségekre 720 eft már tavasszal felhasználásra került. A köztisztasági feladatok ellátása a MFH és K-2000 típusú utcaseprő gép - heti ütemterv szerinti- munkájával folyamatosan volt. A kiemelt szegélyű utak, városközponti járdák rendszeres seprésére - jelentősebb beruházások által okozott közterület szennyezések kivételével- a kapacitás elegendő, azonban a reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzése lakossági együttműködés, szándék nélkül nem kivitelezhető. Folyamatosan gondot okoz mind a kézi úttisztítók, mind a napi szemétszállítást végző dolgozók esetében a legalább elfogadható minőségű munkát végző munkaerő biztosítása. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy - aki az elvárásoknak megfelelően és rendszeresen dolgozni tud - néhány hónap- éven belül más, jobban fizető munkahelyet keres. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a közhasznú munkások esetében már a napi 6 vagy 8 óra munkaidő munkahelyen töltése is egyre inkább kivitelezhetetlen. A parkfenntartási munkák kora tavasszal a fák gallyazásával, szárazfák kivágásával illetve a cserjék metszésével kezdődtek. A tavaszi gereblyézések után cserje és rózsa kapálási munkák történtek meg, április végén 5000 db egynyári virágpalánta kiültetésére került sor. A túl korai ültetést azonban a növények megsínylették, mivel a hideg talajban és a reggeli 2-3 fokos hidegben a növények megfáztak és ez jelentősen visszavetette a fejlődésüket. A város területén mintegy db egynyári palánta került kiültetésre, melyek ápolása folyamatos munkát jelent. Május 1-jére a Polgármesteri Hivatal és a Konferencia Központ ablakaiba valamint a kandelláberekre is kihelyezésre kerültek a muskátlik. A parkokban a fűnyírás március végétől folyamatos, az első kategóriás területeken 7-10 naponként a második kategóriás területeken naponként történik meg. Hét városi parkban biztosított az automata öntözés, és mindegyik időjárástól függően, májustól működik. Üzemel a Kossuth tér és a Nádai téri szökőkút valamint a díszkutak. Ezek karbantartása és tisztítása is rendszeres feladat. Tavalyi évben valamennyi játszótér szabványosítása megtörtént, így ebben a félévben csak karbantartási munkák végzése volt a feladat. Az első félévben 3 alkalommal történt levéltetű elleni permetezés és megtörtént tavasszal az gesztenye aknázó moly, illetve egy alkalommal az amerikai szövőlepke elleni védekezés is. Két földi és egy légi szúnyogirtás volt indokolt az eltelt időszakban. A július 5. napjától bevezetett fizető-parkolási rendszer - megfelelő tájékoztatás mellett - (helyi rendeletben foglaltak megismeréséről, a parkolással érintett övezetekről, a parkolóórák helyeiről, használatukról, és az üzemeltető szolgáltatásairól) kisebb módosításokkal működik. A parkolási díj, a pótdíj összege az országban működő többi parkolási társaság díjtételének 50-30%-a. A fizető-parkolásról szóló rendelet az érdekek harmonizálására alkalmas szabályozási eszköz, melyben elsődleges szempont a lakosság és az önkormányzat érdekeinek közelítése. A rendelet bevezetése óta zavartalanabbá, biztonságosabbá vált a közlekedés, az útkereszteződések átláthatóbbak lettek. A kijelölt parkolási övezetekben mindig van szabad parkolóhely. A gyalogosok, kerékpárosok

20 20 biztonságosabban közlekedhetnek, élhetőbb lett a belváros, ami közlekedésszervezési szempontból is fontos. További tapasztalat az, hogy a városban ügyintézési, vásárlási, turisztikai céllal érkezők jóval könnyebben találnak parkolóhelyet, ami a bevezetés előtt egyáltalán nem volt jellemző. A rendelet bevezetése óta a belváros tisztítása, takarítása jóval könnyebb, mint előtte volt, ami a környezetet és a város megítélését is pozitívan érinti. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy minden parkoló csak ott és azon a helyen és addig az ideig veszi igénybe a parkolót, ameddig az számára indokolt és szükséges. Megszűnt a kényelmi szempontból történő parkolás a belvárosban. A parkolási övezetben az áruszállítást, rakodást megnyugtató módon lehetett kezelni a vállalkozók megelégedésére. Negatív tapasztalat azonban, hogy a fizető-parkolás bevezetésével a parkolási övezetekkel közvetlenül érintett utcák, lakóövezetek parkolói autókkal teltek meg. A lakosság azt sérelmezi, hogy az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem tudnak parkolni az ingatlanhoz tartozó parkolóban. A nem fizetős parkolók a Szabadság téri parkoló kivételével a kihasználtsága alig éri el az 50%-ot. Másik tapasztalat, hogy sok a szabálytalanul parkoló jármű, a parkoló területén és kívül egyaránt (záróvonalon, járdán, kapubejárón, zöld területen, várakozni és megállni tilos helyen történő parkolás). A pótdíj fizetésére kötelezettek magas száma annak tudható be, hogy a gépjárművezetők rutinszerűen parkolnak, nem figyelik a kihelyezett fizető-parkolási táblákat. A pótdíjazottak több mint 80%-a nem szentesi lakos. A parkolási díjtétel összegét és a pótdíj mértékét a parkolók elfogadták. A rendelet által biztosított 10 perc ingyenes parkolási időkedvezmény a rendelet előírása szerint minden parkolójegyet váltó részére biztosított, amit a lakosság tudomásul vett és elfogadott. Az üzemeltető célja, hogy az érintettekkel együttműködve mindenki által elfogadva és megelégedésére vegyék igénybe városban a fizető-parkolást. Az állategészségügyi feladatok keretében a gyepmesteri tevékenység ellátása történik. Az év során folyamatos volt a kóbor ebek befogása és a velük kapcsolatos tevékenység végzése (etetés, örökbeadás, elaltatás). A begyűjtött és a lakosság által kiszállított állati tetemeket szerződéses keretek között heti háromszor szállítja el az ATEV. Önkormányzat által nem finanszírozott feladatok A város tulajdonában levő ravatalozókat a temetési szertartást végző vállalkozók által befizetett használati díjakból és az urnafülkék bérbeadásából befolyt díjakból üzemelteti az intézmény. A ravatalozók tisztaságával kapcsolatos kifogásokat, kritikákat a takarítást végző vállalkozók gyakoribb ellenőrzésével lehet megszüntetni. A temetési szokások változása miatt a meglevő 156 db urnafülke 2009 év közepére megtelik, ezért a jövő évi költségvetésben keresni kell a fejlesztéshez szükséges pénzügyi forrást (kb. 3 millió forint). A Tiszai partfürdőt a beszedett telekbérleti díjakból kell üzemeltetni. Sajnos az üzemeltetés szigorodó előírásai miatt a bérleti díjakból fejlesztést és felújítást nincs mód végezni, ezért a telekbérlőkkel állandósulnak a viták.

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetésről

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata az Alkotmányról szóló 1949.évi XX.törvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben