Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a központi szervek felé határidőben teljesítette. A beszámoló a könyvelési adatokra alapozottan került benyújtásra. A kötelező egyezőség szabályainak és a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegező értékelés részletezését az alábbiak tartalmazzák: Általános értékelés A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelét - a költségvetésben megfogalmazott célok, - a ténylegesen rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, - az országos gazdasági mutatók, - a feladat-ellátási kötelezettséget érintő jogszabályi változások és számos objektív körülmény befolyásolta. Alapvető törekvés volt a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és ezen feladatok végrehajtásához a pénzeszközök időben történő biztosítása, minden körülmények között a működőképesség megőrzése. Az önkormányzat évi költségvetését eft működési, eft fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá a Képviselő-testület, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt, a feladatok finanszírozását külső források igénybe vételével lehetett csak biztosítani. Annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt, a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek folyamatosan meghaladták a teljesített bevételek mértékét, így a fizetőképességhez folyószámlahitel igénybe vételére volt szükség. Az eltelt időszak számadatai azt mutatják, hogy az előző évhez képest a tett intézkedések hatásaként a működési célokat szolgáló folyószámlahitel májusjúnius hónapok kivételével - mérséklődött, de összességében lényeges elmozdulás nem tapasztalható. A évtől jellemző likviditási problémák a gazdálkodásban hatványozottan éreztetik hatásukat, továbbra is jellemző volt, hogy az időarányostól eltérő kiadások fedezéséhez, a pályázati források megelőlegezéséhez és a vállat saját erőhöz szükségszerűen biztosítandó források csak folyószámlahitelből álltak rendelkezésre.

3 3 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása Összeg (Ft) , , , , , , január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. Időszak A költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása, a saját bevételek beszedése több tényező által befolyásolt. Meghatározóak a beruházások teljesítésének szerződésben vállalt fizetési kötelezettségei, az idényszerűség, illetve a szabályok által meghatározott adófizetési határidők miatti előirányzat felhasználások, teljesítések. Az egységes pénzalapon belül teljesített kiadásokhoz szükséges folyószámlahitel igénybe vételét az alábbiak szemléltetik: Összeg (Ft) január 1. január 9. január 17. január 25. február 2. február 10. február 18. február 26. március 5. március 13. március 21. március 29. április 6. április 14. április 22. április 30. május 8. május 16. május 24. június 1. június 9. június 17. június 25. Működési kiadás Dátum Fejlesztési kiadás Együtt

4 4 A beszámolási időszak végén (június 30.) a működéshez eft, a felmerült fejlesztési kiadások fedezéséhez eft folyószámlahitel jelentkezett. A folyószámla hitel igénybe vételét a működési körbe tartozó feladatok finanszírozásában a forráshiány (mivel annak fedezetét folyamatosan biztosítani kell), a fejlesztési feladatok esetében pedig részben a hitel forrás megjelölésével felvállalt pályázatok önrésze (tényleges hitel nem került felvételre, a forrásokat a folyószámla hitel biztosította), részben pedig a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozása okozta. A fentiekből jól látható, hogy a gazdálkodásban a legnagyobb problémát a likviditás biztosítása jelentette. A folyószámlahitel igénybevétel folyamatos volt, ami biztosította ugyan a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, az önkormányzati gazdaság minden területén működőképesség megtartását, a fizetőképesség megőrzését, de a hitel költségei magasak, ezért a kötvénykibocsátást követően feltétlenül indokolt nemcsak a hitelállomány csökkentése, hanem a likviditást kedvezőbb feltételek mellett biztosító megoldások alkalmazása is. A működési költségvetésből megvalósítani tervezett feladatok ellátásában a szűkös anyagi lehetőségek miatti feszültségek ez évben sem csökkentek. Az intézmények a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak, a feladat ellátáshoz csak a feltétlenül indokolt kiadások teljesítésére vállaltak kötelezettséget. A saját bevételeik a kiadásaikat azonban nem fedezték, így az önkormányzati támogatás szigorú kontroll melletti, a tényleges szükségletekhez igazodó biztosításával volt az intézmények működése zavarmentes. A tervezett fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Bevételek alakulása A beszámolási időszakban ténylegesen rendelkezésre álló források összegszerűségükben az előző évekhez hasonlóan alakultak. A saját bevételek aránya növekedett, azonban az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összegének növekedése (térítési díjak) a várakozáson aluli, melynek oka, hogy az ellátottak száma évről évre csökken, a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások mértéke nő. A évre tervezett költségvetési bevételek összességében 41,42%-ban realizálódtak, ezen belül a működési célokat szolgáló források 53,52%-ra, a fejlesztési feladatokat finanszírozó bevételek 20,49%-ra teljesültek. I. Működési bevételek Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek beszedése összességében az idényjellegű feladatok ellenére- megfelelően alakult, a teljesítés közel időarányos. A hozam és kamatbevétel az állampapírban lévő gázközmű vagyon,

5 5 illetve a pályázatok miatt elkülönített számlán lévő pénzeszközök után fizetett kamatból realizálódott. Az általános forgalmi adó tervezett előirányzata 40,65 %-os teljesítést mutat, ami a kiadások ütemével, az ingatlan értékesítés nagyságával hozható összefüggésbe. Az intézmények esetében - a Művelődési Központ kivételével - megállapítható, hogy a teljesítés meghaladja az időarányost, ami egyrészt az átszervezések miatti előirányzat rendezésekkel, az évközi forrásbővülésekkel (pályázatok, rendezvények stb.) magyarázható. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból az I. félévben beszedett bevételek tervhez viszonyított aránya az évek viszonylatában közel azonos. A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása i állapot szerint eft-ban ( ) Terv Tény % 49,57% 44,31% 39,51% 43,88% 44,49% A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása i állapot szerint eft-ban ( ) Terv Tény Forintösszegben azonban a évi adómérték változások hatásaként a beszedett adó meghaladja a korábbi évek azonos időszakában befolyt adóbevételek összegét. I. félévi helyi adó bevétel alakulása között göngyölítve (eft) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Helyi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eft-ban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig A évi eft eredeti előirányzatból összességében eft folyt be, ami 44,49%-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítéséhez összességében

6 eft hiányzik, amit minden eddigieknél jobban befolyásoló tényezők (Ft árfolyam, egyes jövedelemtermelő ágazatokat érintő külső hatások stb) miatt biztonsággal számításba venni nem lehet. Az eltelt időszak adatait tekintve megállapítható, hogy a kivetéses adónemek esetében (építményadó, magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó) a teljesítés időarányos, az önadózásos adónemeknél viszont (idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadás jöv. adója) a beszedett adók összege nem időarányosítható, egyrészt az idényjelleg (idegenforgalmi adó) másrészt a fizetendő összeg határidők között egyenetlen eloszlása (helyi iparűzési adó) valamint az általánostól eltérő befizetési határidők (talajterhelési díj, termőföld bérbeadás utáni jöv. adó, iparűzési adó feltöltés) miatt. A magánszemélyek kommunális adójában évtől változott az éves adó mértéke. A Képviselő testület 29/2007.(XII.17.) számú rendeletével belterületen adótárgyanként 5000,- Ft-ban, külterületen 3500,- Ft-ban határozta meg az adó mértékét. Az adóhatóság nyilvántartásában június 30-án 9800 adózó db tulajdoni része szerepelt. A teljes kivetés összege eft, a helyi rendelet által biztosított mentességek együttes összege eft, így a mentességekkel csökkentett kivetés eft-ot tett ki. Az alapadó megoszlása adókötelzettség és mentesség szerint (Ft) Adóköteles 68,87% Mentes 31,13% A helyi rendelet több jogcímen biztosít mentességet az adó megfizetése alól, így alanyi jogon mentességet élveznek a 70. életévüket betöltött tulajdonosok illetve haszonélvezők a saját használatban lévő egy darab adótárgy után, továbbá az I. vagy II. csoportba tartozó rokkant adóalanyok, összesen eft összegben, ami a teljes éves, mentességek nélküli adókivetés 17,04%-a. Tárgyi mentesség illeti meg a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére Lakáselőtakarékossági szerződést kötött ingatlanokat eft összegben, az összes kivetés 8,51%-ának erejéig, továbbá a külterületi közművesítetlen lakáscéljára szolgáló ingatlanokat valamint azt a lakást amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát összesen eft összegben, az összes kivetés 5,57%-ának megfelelő mértékben. Kommunális adó mentességek öszetétele jogcímenként (Ft) Adóköteles és mentes kommunális adó kivetések aránya (Ft) LTP 27,36% Szoba szám miatt vagy külterületi lakás ként 17,90% Kiv_Ft 68,87% LTP 8,51% Szoba szám miatt vagy külterületi lakás 5,57% 70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 54,74% 70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 17,04%

7 7 Más szemszögből vizsgálva megállapítható, hogy az összes mentesség 54,74%-a alanyi jogon illeti meg az adóalanyokat, a tárgyi mentes kivetések aránya pedig 45,26%-nak felel meg. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember 15. Az I. félévben befolyt bevétel összege eft, ami az aktuális éves kivetéshez ( Ft) képest 67,53%-os. Az időarányost némileg meghaladó teljesítés részben a múlt évi hátralékra érkezett befizetés, részben pedig a teljes éves adót egy összegben rendező adózók számának növekedésével magyarázható. Ezen adónemből az év végéig a terv teljesíthető, de többletbevétel nem várható. Építményadóban az adó mértéke évtől - a Képviselő testület 31/2007.(XII.17.) számú rendelete alapján Ft/m 2 -ről 400 Ft/m 2 -re emelkedett június 30-án az adóhatóság nyilvántartásában 1048 adótárgy szerepelt. Az adótárgyak 50,86%-a után gazdasági társaságok, 49,14%-a után természetes személyek kötelesek az adó megfizetésére. A helyesbített folyó évi kivetés összege eft, melyből 89,04% (azaz eft) gazdasági társaságokat, 10,96% (azaz eft) természetes személyeket terhel. Az adatokból is látható, hogy a természetes személyek esetében kisebb alapterületű adótárgyak, míg társaságok esetén nagy alapterületű épületek szolgálják a vállalkozási tevékenységet és képezik az adóztatás alapját. Építményadóbevallások összetétele adóalanyok típusa szerint (db) Építményadó kivetés összetétele adóalanyok típusa szerint (Ft) Jogi személy 50,86% Magánszemély 49,14% Jogi személy 89,04% Magánszemély 10,96% Az adónemből a beszámolási időszak végéig az önkormányzatnak eft bevétele származott, ami a költségvetésben tervezett előirányzat 52,86%-os, a folyó évi helyesbített kivetés 47,04%-os teljesítését jelenti. A helyesbített folyó évi kivetés és a tervezett bevételi előirányzat közötti eltérés indoka, hogy a vállalkozásokat terhelő beszedhető adók tervezése esetén az adó éves összegének nagyságrendje miatt - fokozottabban kell figyelembe venni az adózók fizetési képességét. Számolni kell a vállalkozások életében előforduló esetleges likviditási problémákkal, amelyek az adott évi adó beszedhetőségét befolyásolják, ezért az óvatosság elvét szem előtt tartva a költségvetés tervezésekor a bevételi oldalon a bizonytalan bevételeket nem, csak a minden valószínűséggel teljesíthető bevételeket szabad számításba venni. Ez természetesen nem jelenti a bizonytalan megtérülésűnek tűnő tételek sorsára hagyását. A szükséges lépéseket e tartozások esetében is meg kell tenni, így az adóhatóság részére biztosított behajtási cselekményeket, szükség esetén bírósági végrehajtó közreműködését is igénybe véve, illetve legvégső esetben a felszámolási eljárás keretében történő hitelezői igény bejelentését.

8 8 A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke évtől a Képviselő testület döntése alapján 200,- Ft/fő/éj változott. Az év eltelt időszakában a vendéglátók által májusig beszedett és az adóhatósághoz június végéig beérkezett adóból 983 eft, a terv 22,86%-a realizálódott. Az adónem sajátossága, hogy nagyobb bevétel az idegenforgalmi szezonban (júniustól augusztus végig), a vendégéjszakák száma emelkedésének eredményeként jelentkezik, így a tervezett bevétel számottevőbb része a harmadik negyedévben várható. Idegenforgalmi adó bevétel alakulása (eft) Év Helyi iparűzési adóban a évre meghatározott bevételből eft, 42,74% teljesült, mely arányában megfelel az előző évek azonos időszakában beérkezett bevételnek Eredeti előirányzat és a teljesítés alalulása helyi iparűzési adóban i állapot szerint eft Előirányzat A május 31-ig benyújtandó helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása a beszámoló készítésének időpontjában még nem volt teljes, így még nem álltak rendelkezésre összesített adatok a II. félévi várható bevétel pontosításához. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban bizonyítják, hogy az adónemből származó bevétel nagyobb hányada a második félévben jelentkezik, melynek oka egyrészt az adónem elszámolási technikája, másrészt a feltöltési kötelezettségből eredő befizetések decemberi teljesítése. Az önkormányzat éves iparűzési - adó bevételének legjelentősebb hányadát néhány nagyvállalkozás által fizetett adó képezi. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében évközben jelentkező kedvezőtlen körülmények az önkormányzati adóbevételek alakulására is negatív hatással lehetnek, ami jelentősen befolyásolhatja az éves költségvetésben tervezett előirányzat teljesítését. Ez a tény fokozott odafigyelést a későbbiekben esetleg előirányzat módosítást is - igényel, mivel a

9 9 tervezett kiadások teljesítéséhez figyelembe vett még hiányzó eft befizetése a jelenleg ismert piaci viszonyok ismeretében nem lesz 100%-os A pótlékok, bírságok költségvetési tételen tervezett előirányzatok összességében 63,73%-os teljesítést mutatnak Ezen belül a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok eft-os előirányzatával szemben eft (28,78%), környezetvédelmi bírság jogcímen 278 eft, építésügyi bírságból pedig eft bevétel keletkezett. Az egyéb jogcímen (közterület felügyelet helyszíni bírságolása eft, rendőrségi szabálysértési bírság 888 eft) befolyt bírságok együttes összege eft-ot tett ki az I. félévben. Talajterhelési díjat az, az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével évre vonatkozóan az egységdíj 90 Ft/m 3, melyet a évi LXXXIV tv. 12..(3) bekezdése határoz meg. A évben befolyt eft bevétel a évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. Az átengedett központi adók között az Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része, a jövedelemkülönbség mérséklés címén a költségvetési törvényben megállapítottak szerint, a gépjárműadó a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján, a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100%-a került megtervezésre. A központi források kiutalása folyamatos volt, az 53,1%-os teljesítés megfelel az időarányosnak. A helyben beszedett, az átengedett központi adókból az önkormányzat adó bevételeihez kapcsolódó bevételek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Átengedett központi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eftban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó szja))

10 10 A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díj bevétel alakulása között göngyölítve (eft) 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevétel I-VI.havi alakulása eft-ban ( ) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig Az önkormányzati adóhatóság által kezelt gépjárműadóban évben olyan jelentős törvényi változás következett be, melynek hatása az elkövetkező adóévek, így a adóév bevételeit is befolyásolja. A törvénymódosítás eredményeként megváltozott a legnagyobb számú adótárgy csoport a személyszállító járművek - adóztatási módja. Az egyes járművek után fizetendő adó összege a jármű korának és teljesítményének függvényévé vált. Az adó mértéke a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 200 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 160 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember június 30.-án összesen adóköteles gépjármű szerepel az adóhatóság nyilvántartásában, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Adótárgyak fajta és kivetés szerinti megoszlása gépjárműadóban db % kivetés (Ft) % személygépkocsi ,22% ,51% tehergépkocsi ,75% ,89% autóbusz 46 0,41% ,73% vontató 71 0,63% ,20% motorkerékpár 450 3,96% ,88% pótkocsi ,60% ,69% utánfutó 390 3,43% ,09% Összesen ,00% ,00%

11 11 Adóztatott gépjárművek fajta szerinti összetétele (db) Gj.adó előírás megoszlása a jármű fajtája szerint (Ft) tehergépkocsi 11,75% autóbusz 0,41% tehergépkocsi 28,89% személygépkocsi 70,22% vontató 0,63% motorkerékpár 3,96% pótkocsi 9,60% utánfutó 3,43% személygépkocsi 49,51% utánfutó 1,09% autóbusz 0,73% vontató 2,20% motorkerékpár 1,88% pótkocsi 15,69% Teljesítmény alapján adózik 8424 db jármű eft összegben, önsúly + raksúly 50%-a alapján 2802 db jármű eft összegben és önsúly alapján 129 db jármű eft összegben. Az aktuális éves adókivetés 64,6 %-a magánszemélyeket, míg 35,4 %-a társaságokat terhel. Ezen adónemből tervezett bevétel 54,83 %-a a beszámolási időszakban teljesült, míg a hiányzó összeg a II. félévi befizetésekből várható. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó bevétellel - mivel beszedhető összeg évről-évre csökken - a költségvetés nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az első félévben e jogcímen terven felül mindössze 24 eft folyt be, és az év végéig sem lehet számolni ennél jelentősebb bevétel teljesítésével. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Városi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján a költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítése megfelel az időarányosnak. II. Támogatások Az állami költségvetésből biztosított támogatások részben az állandó lakosságszám, részben feladatmutató alapján illetik meg Önkormányzatot. Az önkormányzatok költségvetési támogatása címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra: A normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelően folyamatos volt. A jogszabályok szerinti felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapdokumentáció volt. Az első félévben nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám lemondásra, azonban az októberi statisztikai adatok ismeretében az ellátotti létszám csökkenése miatt nagyvalószínűséggel a megállapított támogatási összeg csökkenésével lehet számolni. A központosított előirányzatok között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapokon kerülhet

12 12 igénybe vételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának időarányos része kiutalásra került. A évben a közalkalmazotti illetménytábla 5%-kal emelkedett, a pótlékalap 2%-kal azaz ,- forintra nőtt, továbbá a köztisztviselői illetményalap ,-Ft-ra változott. Az új illetményeket január 1-jei hatállyal kellett megállapítani és az ebből adódó kiadási többletekhez a forrásokat a központi költségvetés biztosította, melyből az illetmény kifizetések üteméhez igazodva az időarányos támogatást a központosított előirányzatok között rendelkezésre bocsátotta. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és a folyamatos igénylés, más része időarányosan vehető igénybe. Az Önkormányzati Tűzoltóság feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény első félévi működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította. A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások műszaki készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Az értékelésnél figyelembe kell venni azonban az egyes tételek esetében azt, hogy az előirányzatok és a teljesítés közötti különbségek a költségvetési rendelet soron következő módosításával mérséklődnek, a pályázatok elbírálásához kapcsolódó előirányzat módosításokkal a beszámolóban a tervtől eltérő %- ok változhatnak. Címzett támogatásból az Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum beruházás évi előirányzata terhére a szerződés szerint elvégzett munkákra benyújtott elszámolás alapján leutalt összeg jelenik meg a beszámolóban. A szennyvíz beruházáshoz nyújtott céltámogatás lehívására a munkák elkészülte után, illetve a vállalkozói szerződés szerinti fizetési határidőben a Nagyhegy széli úti szennyvíz beruházáshoz került sor a támogatás lehívására. A Területkiegyenlítő támogatások (TERKI) teljesítése a támogatott feladatok megvalósítása ütemének megfelelően történt, így a korábbi években elnyert támogatás évi ütemével kapcsolatos forrásokat tartalmazza a beszámoló. Az önkormányzati szilárd burkolatú belterületi utak felújítására jóváhagyott támogatást a szabályoknak megfelelően a központosított előirányzatok között kell kimutatni, ami - a munkák elvégzéséhez kötötten - kerül kiutalásra. Valamennyi munka befejeződött, az elszámolás megtörtént, a támogatási összeg leutalására ezt követően kerül sor.

13 13 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat évi költségvetésben tervezett a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedhető bevételekből eft (22,5%), az intézmény átszervezések kapcsán felszabadult önkormányzati ingatlanok részbeni értékesítéséből realizálódott. Lényegesen több bevétel ezen a címen az év második felében sem várható, mivel a meghirdetett ingatlanok iránti kereslet csekélynek mutatkozik. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei között a költségvetés telekértékesítéssel, a évben értékesített gázvezeték második részletével, illetve a évben kifutó államkötvényből származó bevétellel számolt. A befolyt bevétel eft, amiből eft a gázvezeték értékesítéshez, eft pedig a telek-, és lakásértékesítéshez kapcsolódik. A pénzügyi befektetések bevételei a Szentes-terv Kft. által fizetet osztalék összegét, illetve az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjakat tartalmazzák. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó befizetések kerültek elszámolásra. V. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A szabályok szerint a cél, illetve címzett támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz központi forrásból származó előirányzatokat mind addig, míg a Magyar Állam Kincstár dokumentáltan ezt nem rögzíti ezen a tételen kell kimutatni. Jellemző ez a több éves ütemben támogatott e körbe tarozó feladatokra, melynek oka a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása. A rendezések év közben megtörténnek, így a feladatokhoz nyújtott támogatások az év végi beszámolóban már a támogatások között kerülhetnek kimutatásra. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök E tételen a Gondozási Központnál (5.685 eft) hagyatékból, a VIGI intézményeinél, valamint a Művelődési Központ, továbbá a Terney Béla Kollégium által alapítványi és szponzori támogatásokból származott bevétel. VII. Támogatási kölcsönök visszatérülések A támogatási kölcsönök visszatérülések jogcímen a beszámolóban kimutatott eft-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege eft, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 487 eft, illetve a Rehab Kht értékesítése kapcsán korábban nyújtott kölcsön rendezése eft.

14 14 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos. IX. Hitel A költségvetés a működés forráshiánya miatt eft hitel felvételével számolt, a évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához, pedig összességében eft fejlesztéseket finanszírozó hitel igénybevételét engedélyezte a Képviselő-testület. A működési költségvetés hiánya a korábban tett, és a tervező munka során a költségvetési intézményeket érintő intézkedések hatására az előző évekhez képest nagymértékben csökkent, a feladatok végrehajtásához a saját bevételek pótlásaként az első félévben változó összegben, de folyamatos igénybevétel volt indokolt. A költségvetésben felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításának egy részét a Képviselő testület által jóváhagyott hosszú lejáratú hitelek (szennyvíz beruházás, iparosított technológiával épült lakóházak), másik részét a folyószámlahitel (saját forrás hiánya miatt felmerülő szükséglet) finanszírozta, melynek felvételére a feladatok megvalósításának függvényében került sor. Az I. félévben a pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre az iparosított technológiával épült lakóházak felújításához került sor. A hitelállomány az előző évekről áthúzódó hitel és a tárgy beszámolási időszak végén fennálló folyószámlahitel összegét is figyelembe véve az alábbiak szerint alakult: - a év végén fennálló likvid hitel (amit a számviteli eft szabályok szerint rövid lejáratú hitelként kell a mérlegben szerepeltetni) összege - a I. félévben igénybe vett likvid hitel eft án fennálló folyószámla hitelállomány eft ebből: működési célú eft fejlesztési célú eft A Képviselő-testület által engedélyezettek alapján hosszú távú fejlesztési hitel igénybevétel eft-tal érinti a I. félévi pénzforgalmat. A hitelállomány - ami a I. félévi pénzforgalmi adatokkal nem lehet egyező - az alábbi: év végén a mérleg adatok szerint hosszú lejáratú hitel o Panel Plusz hitelprogram eft o Felsőpárti szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó eft

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben